13HOOFDSTUK 3 BURGERLIJKE STAND 1 Nasporingen, inlichtingen en afgifte bewijzen Voor nasporingen van gemeentewege in de registers van de burgerl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "13HOOFDSTUK 3 BURGERLIJKE STAND 1 Nasporingen, inlichtingen en afgifte bewijzen 3.1.1 Voor nasporingen van gemeentewege in de registers van de burgerl"

Transcription

1 13TARIEVENTABEL 2006 BEHORENDE BIJ LEGESVERORDENING 2000 HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN Het tarief bedraagt voor de afgifte van: a. (gewaarmerkte) afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina 0,50 b. stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina 3,14 c. kaarten en tekeningen, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart of tekening 0, Voor een gunstige, hieronder begrepen een niet geheel afwijzende, in het bijzonder belang van de aanvrager genomen beschikking, vergunning of ontheffing, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, bedraagt het tarief per beschikking, vergunning of ontheffing 12,03 HOOFDSTUK 2 BESTUURSSTUKKEN Aan leges wordt geheven voor de afgifte van een afschrift van: a. de Algemene Plaatselijke Verordening 22,54 b. de toelichting op de Algemene Plaatselijke Verordening 28,05 c. de Bouwverordening 5,76 d. de toelichting op de Bouwverordening 19,78 e. een andere verordening of toelichting daarop per bladzijde 0, Aan leges wordt geheven voor de afgifte van een afschrift van: a. begroting 13,03 b. bijlagen bij de begroting 13,03 c. jaarverslag 13,03 d. bijlagen bij het jaarverslag 13, Andere stukken, per bladzijde geheel of gedeeltelijk bedrukt. 0, Bij toezending van de stukken genoemd onder 2.1 tot en met 2.3 worden de vermelde bedragen verhoogd met de portokosten Aan leges wordt geheven voor: a. een abonnement op de agenda's, voorstellen en de notulen van de raadsvergaderingen, voor zover voor publicatie vatbaar, per jaar: 1 bij afhalen van de stukken 2 bij toezenden van de stukken b. de stukken sub a. van ィヲィヲn commissievergadering of ィヲィヲn raadsvergadering: 1 bij afhalen van de stukken 2 bij toezenden van de stukken 13,52 67,61 2,76 8,02

2 13HOOFDSTUK 3 BURGERLIJKE STAND 1 Nasporingen, inlichtingen en afgifte bewijzen Voor nasporingen van gemeentewege in de registers van de burgerlijke stand, 17,75 zonder dat van het resultaat een authentiek uittreksel uit de registers wordt verlangd of kan worden verstrekt, wordt geheven: voor elk daaraan besteed kwartier, gedeelten van een kwartier voor een geheel gerekend Uittreksel uit het register van de Burgerlijke Stand 10, De leges bedragen voor de afgifte van: a. een trouwboekje 17,30 b. een duplicaattrouwboekje 17,30 c verklaring van huwelijksbevoegdheid 19,00 2 Huwelijken Voor het voltrekken van een huwelijk op een andere tijd dan ingevolge artikel 4 van de wet van 23 april 1879, Stb. 72, voor kosteloze huwelijksvoltrekkingen is bepaald, wordt op: voor huwelijksvoltrekkingen in het raadhuis. a. dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag een recht geheven van 180,00 voor huwelijksvoltrekkingen in de N.H. kerk van Noordlaren b. maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag een recht geheven van 420,00 c. zaterdag een recht geheven van 817,50 voor huwelijksvoltrekkingen in het gebouw van de Stichting Soci05teit Clubhuis VW DTP te Haren d. maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag een recht geheven van 430,00 e. zaterdag een recht geheven van 847,50 f. voor een avondhuwelijk op woensdag, donderdag en vrijdagavond 815, Voor het voltrekken van een huwelijk, als bedoeld in artikel 64 van het Burgerlijk Wetboek wordt een recht geheven van 180, Voor het registreren van een partnerschap gelden dezelfde tarieven als voor een huwelijk Voor het omzetten van huwelijken in partnerregistratie wordt een recht geheven van 62,65 HOOFDSTUK 4 VERSTREKKINGEN UIT DE GEMEENTELIJKE BASISADMINISTRATIE PERSOONSGEGEGEVENS 1 Gegevens uit basisadministratie Voor de toepassing van het onderdeel 4.1 wordt onder ィヲィヲn verstrekking verstaan ィヲィヲn of meer gegevens omtrent ィヲィヲn persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens per verstrekking 7,50 2 Gegevens die niet zijn opgenomen in basisadministratie Voor de toepassing van onderdeel 4.2 wordt onder ィヲィヲn verstrekking verstaan ィヲィヲn of meer gegevens omtrent ィヲィヲn persoon die niet zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens per verstrekking. 7,50 3 Doornemen basisadministratie Het tarief bedraagt terzake van het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier, gedeelten van een kwartier voor een geheel gerekend, een bedrag van. 17,75

3 13HOOFDSTUK 5 RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING Berekening kosten Daar waar in dit hoofdstuk wordt gesproken over bouwkosten en aanlegkosten wordt gedoeld op de genoemde kosten exclusief omzetbelasting. 1 Bouwkosten Onder bouwkosten wordt in dit hoofdstuk verstaan de aannemingssom als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Uitvoering van Werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voorzover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten als bedoeld in het Normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd De belastingplichtige is gehouden bij de aanvraag om bouwvergunning een opgave van de bouwkosten, de gehele afwerking inbegrepen, over te leggen. Blijft de aanvrager in gebreke de totale kosten in de aanvrage te vermelden of de gevraagde begroting over te leggen of kunnen burgemeester en wethouders zich met de opgegeven bouwkosten niet verenigen, dan stellen zij het bedrag van de bouwkosten vast en wordt het recht naar de uitkomst daarvan geheven De bouwkosten, bedoeld in artikel 5.1.1, worden naar boven afgerond op 500,- of een veelvoud daarvan. 2 Bouwvergunningen 5.2 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van: een verzoek tot beoordeling van een schetsplan met betrekking tot de vraag of op een, op basis van genoemd schetsplan, uitgewerkt bouwplan een vergunning zou kunnen worden verleend indien een aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning voor een op basis van het schetsplan uitgewerkt bouwplan in behandeling wordt genomen, worden de overeenkomstig artikel 5.2.2, onderscheidenlijk artikelen of geheven leges met deze leges verrekend indien het uitgewerkte bouwplan niet substantieel afwijkt van voornoemd schetsplan een aanvraag tot het verkrijgen van een lichte bouwvergunning als bedoeld in artikel 1 eerste lid onderdeel q van de Woningwet bedraagt 2,1 % van de bouwsom met een minimum van 50,-; een aanvraag tot het verkrijgen van een reguliere bouwvergunning als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel p van de Woningwet bedraagt 2,1 % van de bouwsom met een minimum van 50, een aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning 1 e fase, als bedoeld in artikel 56a, tweede lid, onderdeel p van de Woningwet bedraagt 2,1 % van de bouwsom met een minimum van 50, een aanvraag tot het verkrijgen van een gewijzigde bouwvergunning 1 e fase, als bedoeld in artikel 56a, achtste lid van de Woningwet een aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning 2 e fase als bedoeld in artikel 56a, derde lid van de Woningwet bedraagt 1,3% van de bouwkosten met een minimum van 50, een aanvraag tot het wijzigen van een verleende bouwvergunning 3 Teruggaaf Indien na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning doch voor het verlenen van de vergunning, deze aanvraag wordt ingetrokken, wordt op aanvraag teruggaaf van 50% van de op grond van artikel onderscheidenlijk de artikelen 5.2.3, 5.2.4, of geheven leges verleend. 50,75 55,85 50,75

4 134 Overschrijving bouwvergunning Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het overschrijven van een verleende bouwvergunning als bedoeld in artikel 10.3 van de Bouwverordening 29,55 5 Verhogingen Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor een vergunning moet worden verleend met toepassing van artikel 50, lid 4 of lid 6 van de Woningwet, wordt het overeenkomstig artikel onderscheidenlijk de artikelen 5.2.3, of berekende bedrag verhoogd met een vast bedrag van 50, Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor een vergunning moet worden verleend met toepassing van artikel 11 (binnenplanse anticipatie), 15, lid 2, 16, 17 of 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening of artikel 50, lid 5 van de Woningwet, wordt het overeenkomstig artikel 5.2.2, onderscheidenlijk de artikelen 5.2.3, of berekende bedrag verhoogd met een vast bedrag van 299, Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor een vergunning moet worden verleend met toepassing van artikel 15, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening het overeenkomstig artikel 5.2.2, onderscheidenlijk de artikelen 5.2.3, of berekende bedrag verhoogd met een vast bedrag van 185, Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor een vergunning moet worden verleend met toepassing van artikel 19, lid 1 of 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en indien de bouwkosten niet meer bedragen dan ,- wordt het overeenkomstig artikel 5.2.2, onderscheidenlijk de artikelen 5.2.3, of berekende bedrag verhoogd met een vast bedrag van 299, Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor een vergunning moet worden verleend met toepassing van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en indien de bouwkosten meer dan ,- bedragen wordt het overeenkomstig artikel 5.2.2, onderscheidenlijk de artikelen 5.2.3, of berekende bedrag verhoogd met een vast bedrag van 846, Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor een vergunning moet worden verleend met toepassing van artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en indien de bouwkosten meer dan ,- maar minder dan ,- bedragen, wordt het overeenkomstig artikel onderscheidenlijk de artikelen 5.2.3, of berekende bedrag verhoogd met een vast bedrag van 1.252, Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor een vergunning moet worden verleend met toepassing van artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en indien de bouwkosten ,00 of meer bedragen wordt het overeenkomstig artikel onderscheidenlijk de artikelen 5.2.3, of berekende bedrag verhoogd met een vast bedrag van 2.504, Onverminderd het bepaalde in de artikelen 5.5.0, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.5.4, en wordt, indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor een bouwveiligeidsplan als bedoeld in artikel 2.1.6, eerste lid van de Bouwverordening door de aanvrager ingediend moet worden, voor de beoordeling daarvan het overeenkomstig artikel onderscheidenlijk de artikelen 5.2.3, of berekende bedrag verhoogd met 50,10

5 Onverminderd het bepaalde in de artikelen 5.5.0, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.5.4, en wordt, indien de in artikel bedoelde aanvraag voor advies wordt voorgelegd aan de welstandscommissie ingevolge artikel 12 juncto artikel 12a van de Woningwet, het in artikel onderscheidenlijk de artikelen 5.2.3, of genoemde bedrag verhoogd met een bedrag aan leges als volgt: a. voor bouwwerken waarvan de bouwkosten bedragen 3.000,00 en meer doch minder dan 5.000,00 b. voor bouwwerken waarvan de bouwkosten 5.000,00 en meer doch minder dan ,00 bedragen vermeerderd met 2,5 promille van de bouwkosten c. voor bouwwerken waarvan de bouwkosten ,00 en meer doch minder dan ,00 bedragen vermeerderd met 1,0 promille voor het gedeelte van de bouwkosten boven ,00 d. voor bouwwerken waarvan de bouwkosten ,00 en meer doch minder dan ,00 bedragen vermeerderd met 0,5 promille voor het gedeelte van de bouwkosten boven ,00 e. voor bouwwerken waarvan de bouwkosten ,00 en meer doch minder dan ,00 bedragen vermeerderd met 0,25 promille voor het gedeelte van de bouwkosten boven ,00 f. voor bouwwerken waarvan de bouwkosten ,00 en meer bedragen vermeerderd met 0,125 promille voor het gedeelte van de bouwkosten boven ,00 De berekende uitkomsten worden afgrond op hele euro ッs en bedragen maximaal 26,15 13,10 598,00 829,00 952, , , Onverminderd het bepaalde in de artikelen 5.5.0, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.5.4, en wordt, indien het bouwplan waarvoor een lichte bouwvergunning moet worden verleend en toetsing aan de welstandscriteria als bedoeld in artikel 12a van de Woningwet moet plaatsvinden en hierover niet het advies van de welstandscommissie behoeft te worden ingewonnen het overeenkomstig art onderscheidenlijk de artikelen 5.2.3, of berekende bedrag aan leges verhoogd met 25,40 6 Aanlegvergunningen Het tarief bedraagt terzake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 11, 14 of 21, derde lid, van de Wet op de Ruimtelijk Ordening (aanlegvergunning) 260, Indien de aanvraag betrekking heeft op werken of werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning moet worden verleend met toepassing van artikel 16, 19 of 46, achtste lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, wordt het overeenkomstig artikel berekende bedrag verhoogd met 300,00 7 Bestemmingswijzigingen Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van vrijstelling van het geldende bestemmingslan als bedoeld in artikel 11 (binnenplanse anticipatie), 15, lid 2, 17 of 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening waarbij geen sprake is van een bouwplan waarvoor een bouwvergunning is vereist als bedoeld in de artikelen 5.2.2, 5.2.3, en en geen sprake is van werken of werkzaamheden, waarvoor een aanlegvergunning is vereist als bedoeld in artikel ,00

6 138 Bodemgesteldheidsonderzoek Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het uitvoeren van een historisch vooronderzoek als onderdeel van een verplicht bodemgesteldheidsonderzoek voor vergunningplichtige bouwwerken als bedoeld in artikel en artikel van de Bouwverordening, per kadastraal perceel 135, Het tarief bedraagt terzake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van de resultaten van een onderzoeksrapport inzake de gesteldheid van de bodem, als bedoeld in artikel van de Bouwverordening: 44,57 9 Gebruiksvergunning in verband met brandveiligheid Gebruiksvergunning voor het verlenen van vergunning tot het in gebruik hebben of houden van een bouwwerk als bedoeld in artikel van de Bouwverordening 210, voor het wijzigen, aanvullen of intrekken van de voorwaarden waaronder de vergunning als bedoeld in artikel van de Bouwverordening is verleend 58, voor het aanbrengen van een wijziging in de vergunning als bedoeld in artikel van de Bouwverordening bestaande uit: - een wijziging in de tenaamstelling en/of - een wijziging van de naam van het bouwwerk waarop de vergunning betrekking heeft 58, voor het verlenen van een vergunning tot het in gebruik hebben of houden van een inrichting, als bedoeld in artikel van de Brandbeveiligingsverordening, niet zijnde een vergunning als bedoeld onder , voor het verlenen van een vergunning tot het in gebruik hebben of houden van een tijdelijke inrichting, als bedoeld in artikel van de Brandbeveiligingsverordening, voor een periode van: maximaal 3 dagen 4 tot en met 7 dagen meer dan 7 dagen vermeerderd met per week of per gedeelte daarvan 210,40 345,90 345,90 67, de overeenkomstig het of genoemde tarief geheven leges worden vermeerderd met de bedragen genoemd in indien en voor zover deze op het bouwwerk of de inrichting, waarop de verleende vergunning betrekking heeft, van toepassing zijn de opslag als bedoeld in bedraagt voor: A a. bouwwerken of inrichtingen waarin aan meer dan vier personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf zal worden verschaft b. bouwwerken of inrichtingen waarin aan bejaarden in het kader van de Wet op de bejaardenoorden huisvesting zal worden verschaft c. bouwwerken of inrichtingen waarin aan meer dan tien kinderen jonger dan twaalf jaar of aan meer dan tien lichamelijke en/of geestelijke gehandicapten dagverblijf zal worden verschaft d. bouwwerken of inrichtingen waarin meer dan vijftig personen tegelijk aanwezig kunnen zijn, niet zijnde: - woongebouwen - bouwwerken of inrichtingen voor (weg)verkeer - sporthallen, zwembaden en sportscholen - info- en exporuimten, tentoonstellingsruimten, musea en kunstgalerijen met een oppervlakte van: minder dan 100 m05 135, tot 200 m05 202, tot 300 m05 338, tot 500 m05 542, tot m05 812,20

7 tot m , tot m , tot m , tot m , tot m , tot m , tot m , tot m , tot m , tot m , tot m , tot m , tot m , tot m , m05 of meer 5.114,50 B a. bouwwerken waarin bedrijfsmatig de in artikel van de Bouwverordening bedoelde stoffen worden opgeslagen b. inrichtingen waarin bedrijfsmatig de in artikel van de Brandbeveilingsverordening bedoelde stoffen zullen worden opgeslagen c. bouwwerken of inrichtingen voor (weg)verkeer; en voor zover het gaat om bouwwerken of inrichtingen waarin meer dan vijftig personen aanwezig kunnen zijn d. sporthallen, zwembaden en sportscholen e. info- en exporuimten, tentoonstellingsruimten, musea en kunstgalerijen: met een oppervlakte van: minder dan 100m05 66, tot 200 m05 101, tot 300 m05 168, tot 500 m05 271, tot m05 405, tot m05 607, tot m05 810, tot m05 914, tot m , tot m , tot m , tot m tot m , tot m , tot m , tot m , tot m , tot m , tot m , m05 of meer 2.901, de overeenkomstig de in en onder B genoemde tarieven geheven leges worden vermeerderd met de bedragen genoemd in indien en voor zover de verleende vergunning betrekking heeft op niet-bebouwde voor bedrijfsdoeleinden bestemde terreinen bij bouwwerken waarin bedrijfsmatig de in artikel van de Bouwverordening bedoelde stoffen zullen worden opgeslagen de opslag als bedoeld in bedraagt voor terreinen met een oppervlakte van: minder dan 500 m05 67, tot m05 135, tot m05 204,20

8 m05 of meer 204,20 vermeerderd met 34,10 per m05 of gedeelte daarvan 10 Sloopvergunningen Het tarief bedraagt terzake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een sloopvergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Bouwverordening: 235, Indien bij de aanvraag tot het verkrijgen van een sloopvergunning een sloopveiligheidsplan moet worden ingediend, wordt voor de beoordeling daarvan het in artikel genoemde bedrag verhoogd met: 39,57 11 Onttrekken woning aan woningbestand Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning tot het onttrekken van een woning aan het woningbestand als bedoeld in artikel 124 van de Woningwet: 149,00 12 Legalisatievergunning, inzage dossiers en overige vergunningen Indien een vergunning als genoemd in dit hoofdstuk wordt verleend ter opheffing van een illegale situatie (legalisatievergunning) worden de verschuldigde legesbedragen verdubbeld Voor inzage in een bouwdossier anders dan ten behoeve van een procedure op basis van de Algemene wet bestuursrecht is aan leges verschuldigd 6,27 HOOFDSTUK 6 MILIEU 4 Geluid- en lichthinder Aan leges wordt geheven voor de afgifte van een vergunning als bedoeld in artikel van de Algemene Plaatselijke Verordening voor het houden van incidentele festiviteiten: 32, Aan leges wordt geheven voor de afgifte van een ontheffing van het in artikel lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening opgenomen verbod geluidhinder te veroorzaken 32, Kapvergunning Het tarief voor het in behandeling nemen van de aanvraag om een vergunning ingevolge artikel van de Algemene Plaatselijke Verordening (kapvergunning) bedraagt 34,67 HOOFDSTUK 7 GEMEENTEARCHIEF Het tarief bedraagt terzake van het doen van nasporingen, ongeacht het resultaat, van de in het gemeentearchief berustende stukken door een ambtenaar van het gemeentearchief per kwartier, een gedeelte van een kwartier voor een 15,53 geheel gerekend: Onverminderd het in bepaalde, bedraagt het tarief terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van: a. een afschrift van een in het gemeentearchief berustend stuk per pagina afschrift: 0,12 b. een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk: 0,75 HOOFDSTUK 8 ECONOMISCHE ZAKEN 1 Winkeltijdenwet Aan leges wordt geheven voor een ontheffing in het kader van de Verordening Winkeltijden Haren: 27,56

9 13HOOFDSTUK 9 KADASTER Het tarief bedraagt terzake van het verlenen van inzage van de kadastrale leggers per leggerartikel, met behulp van een medewerker per kwartier, een gedeelte van een kwartier voor een geheel gerekend: 15, Het tarief terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift uit het rijkskadaster bedraagt: tarief van rijkskadaster HOOFDSTUK 10 REISDOCUMENTEN EN RIJBEWIJZEN 1 Paspoorten, toeristenkaarten Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: a. tot het afgeven van een nationaal paspoort: 39,40 b. tot het afgeven van een zaken paspoort 43,95 c. tot het afgeven van een faciliteiten paspoort 39,40 d. tot het afgeven van een Nederlandse Identiteitskaart 31,25 e. tot het bijschrijven kind bij aanvraag nieuw document, per kind 8,20 f. tot het bijschrijven kind met bijschrijvingssticker in bestaand document, per kind 19, Bij aanvragen die met spoed moeten worden uitgevoerd gelden de volgende toeslagen: Nederlands paspoort Nederlandse identiteitskaart Bijschrijvingssticker 40,40 40,40 19,20 2 Rijbewijzen Aan leges wordt geheven: a. voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs ingevolge de Wegenverkeerswet 34,85 b. voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van gegevens uit het Centraal Register Rijbewijzen: 2,60 3 Vermissing documenten Verklaring van vermissing van reisdocument of rijbewijs 17,50 HOOFDSTUK 11 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 1 Kansspelen en speelautomaten Voor de afgifte van een vergunning tot het houden van een kansspel (artikel 3, lid 1 van de wet) bedragen de leges 12, De leges voor het afgeven van een aanwezigheidsvergunning voor een speelautomaat bedragen: Voor een vergunningstijdvak van twaalf maanden: 22,50, verhoogd met een bedrag van 34,- per speelautomaat. Voor een vergunningstijdvak korter of langer dan twaalf maanden, doch ten hoogste vier jaar, worden deze bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd verhoogd of verlaagd. Voor een vergunningstijdvak van meer dan vier jaar of onbepaalde tijd: 90,50, verhoogd met een bedrag van 136,-- per automaat.

10 133 Vent- of opkopersvergunningen en standplaatsvergunningen Aan leges wordt geheven voor de afgifte van een vergunning tot het in de gemeente venten of van een vergunning tot het ophalen, verzamelen of inzamelen aan huizen of anderszins van oude materialen of afvalstoffen van welke aard of benaming ook geldig voor: a. maximaal 1 maand 36,81 b. langer dan 1 maand 68, Als leges wordt geheven voor de afgifte van een vergunning tot het binnen de gemeente innemen van een standplaats a. een vast bedrag van 46,59 b. een toeslag voor elke dag of dagdeel waarop op basis van de vergunning standplaats mag worden ingenomen 4,50 c. voor de toeslag sub b. geldt een maximum van 120,95 per jaar Aan leges wordt geheven voor de afgifte van een vergunning tot het binnen de gemeente innemen van een stand van een circus een bedrag van 48,38 per dag (inclusief op- en afbouw) 4 Vergunning voor vertoningen etc. in inrichtingen Aan leges wordt geheven voor de afgifte van een vergunning als bedoeld in artikel van de Algemene Plaatselijke Verordening 18,06 5 Afsluiten weg voor festiviteiten Aan leges wordt geheven voor de afgifte van een vergunning tot het afsluiten van een weg in verband met festiviteiten 24,03 6 Drank- en Horecawet Aan leges is verschuldigd voor het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en Horecawet 222, Aan leges is verschuldigd voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor tijdelijke evenementen als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet 7,34 7 Exploitatievergunning Prostitutiebedrijf Aan leges is verschuldigd voor het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in artikel van de Algemene Plaatselijke verordening 234,38 8 Vuurwerk Afleveren van vuurwerk: Aan leges wordt geheven voor de afgifte van een vergunning als bedoeld in artikel van de Algemene Plaatselijke Verordening voor het afleveren van vuurwerk 31,88 HOOFDSTUK 12 VERKEER 1 Uitweg of uitrit Aan leges wordt geheven voor de afgifte van een vergunning voor het maken of hebben van een uitweg of uitrit van een erf of terrein naar een weg als bedoeld in artikel van de Algemene Plaatselijke Verordening 17,55 2 Bijzonder vervoer De leges voor een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor zover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten bedragen 32, De leges voor een ontheffing als bedoeld in artikel 7.1 van het Voertuigreglement bedragen 32,55

11 133 Ontheffing/vergunning gebruik betaald parkeren/schilstraten Het tarief terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag: Voor een ontheffing fiscaal gebied: - werkers in de kom 2 kentekens werkers via werkgever 10,00 per maand - bewoners kom Haren - medische dienstverlening Administratiekosten per ontheffing of vergunning 4, Voor een ontheffing fiscaal gebied: - werkers in de kom Voor een ontheffing fiscaal gebied en vergunning schilstraten Voor een vergunning schilstraten: - 2 e kenteken bewoners - medische dienstverlening - bewoners van de kom Ingeval van bouwwerkzaamheden Bezoekersschijf Schilstraten 5 kentekens werkers via werkgever 175,30 per jaar 1 kenteken werkers via werkgever ingeval van (bouw) werkzaamheden 2,45 per dag 2 kentekens 37,60 per jaar 1 kenteken werkers via werkgever ingeval van (bouw) werkzaamheden Bewoners schilstraten 12,60 per dag 1 per adres 12,60 per jaar HOOFDSTUK 13 OVERIGE 1 Legalisatie Aan leges wordt geheven: a. voor de legalisatie van de handtekening of meerdere handtekeningen, voorzover in eenzelfde verklaring vervat 10,40 b. het ter legalisatie opsturen van een stuk 3,00 2 Reclame Aan leges wordt geheven voor de afgifte van een vergunning als bedoeld in artikel van de Algemene Plaatselijke Verordening tot het bezigen van reclame 32,59 3 Verklaringen omtrent personen en dergelijke Aan leges wordt geheven voor de afgifte van een attestatie de vitae en van alle andere verklaringen, welke in het bijzonder belang der betrokken personen worden gemaakt, verklaringen omtrent Nederlanderschap per verklaring 10, Aan leges wordt geheven voor de afgifte van een verklaring omtrent het gedrag 29,50 4 Register woningzoekenden Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het (her)inschrijven in een register van woningzoekenden als bedoeld in de regeling "Inschrijvingen toewijzing van bouwterreinen en nieuwbouwkoopwoningen" zoals deze laatstelijk is vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 4 april ,04

12 135 Meldingen Telecommunicatieverordening Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.2, derde lid van de Telecommunicatiewet 67, Het in 6.1 genoemde bedrag wordt indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, 33,82 verhoogd met indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die terzake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld indien een begroting als bedoeld in is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad d.d. 28 november de raad voornoemd, M. Bosma, griffier A.J. Gerritsen, voorzitter

Microsoft Word - J_NL 4 207(20090225_.doc

Microsoft Word - J_NL 4 207(20090225_.doc Social Security Agreement between the Netherlands and Japan 社 会 保 障 に 関 する 日 本 国 とオランダ 王 国 との 間 の 協 定 J/NL 4 207 Doel/ 目 的 ouderdomspensioen 老 齢 年 金 nabestaandenuitkering 遺 族 年 金 To: 送 付 先 Sociale Verzekeringsbank

More information

社会保障に関する日本国とベルギー王国との間の協定

社会保障に関する日本国とベルギー王国との間の協定 社会保障に関する日本国とベルギー王国との間の協定 Overeenkomst inzake sociale zekerheid tussen Japan en het Koninkrijk België 国民年金 厚生年金保険裁定請求書 ( 死亡を支給事由とする年金給付 ) ( 共済年金決定請求書兼用 ) Aanvraag voor het Nationaal Pensioen / Pensioenverzekering

More information

Microsoft Word - J_NL 1B 202B_final_.doc

Microsoft Word - J_NL 1B 202B_final_.doc Aanvraag om ouderdomspensioen op grond van de Algemene Ouderdomswet (AOW): aanvullende vragen over het inkomen van de partner of huisgenoot van de aanvrager オランダ一般老齢年金法 (AOW) に基づく年金の請求書 : 請求者のパートナーまたは同居人の所得に関する追加質問

More information

Sociaal zekerheidsverdrag tussen Japan en het Koninkrijk België

Sociaal zekerheidsverdrag tussen Japan en het Koninkrijk België SOCIAAL ZEKERHEIDSVERDRAG TUSSEN JAPAN EN HET KONINKRIJK BELGIE (ARTIKELEN 17 EN 18 VAN HET VERDRAG) Gelieve niets te schrijven in dit vak 本 欄 には 何 も 記 入 しないこと J/B2 AANVRAAG VOOR BELGISCHE INVALIDITEITSUITKERINGEN

More information

Microsoft Word - J_NL 2B 203B_final_.doc

Microsoft Word - J_NL 2B 203B_final_.doc Aanvraag om halfwezenuitkering op grond van de Algemene Nabestaandenwet (Anw) オランダ一般遺族補償法 (Anw) に基づく児童扶養手当の請求書 J/NL 2B 203B Verdrag tussen Japan en het Koninkrijk der Nederlanden inzake sociale zekerheid

More information

Microsoft Word - J_NL 2C 203C_final_.doc

Microsoft Word - J_NL 2C 203C_final_.doc Aanvraag om wezenuitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet (Anw) オランダ国一般遺族補償法 (Anw) に基づく孤児給付の請求書 Verdrag tussen Japan en het Koninkrijk der Nederlanden inzake sociale zekerheid 社会保障に関する日本国とオランダ王国との間の協定

More information

BZ84368Japans_.PDF

BZ84368Japans_.PDF Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen Justitie Inhoudsopgave Waarom deze brochure? 3 Een werknemer uit het buitenland over laten komen in het kort 4 Voorwaarden 5 Documenten 6 Kosten

More information

Microsoft Word - J_NL 2A 203A_final_.doc

Microsoft Word - J_NL 2A 203A_final_.doc Aanvraag om nabestaandenuitkering en halfwezenuitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet (Anw) オランダ 一 般 遺 族 補 償 法 (Anw)に 基 づく 遺 族 給 付 と 児 童 扶 養 手 当 の 請 求 書 Verdrag tussen Japan en het Koninkrijk

More information

DEMANDE DE PENSION BELGE DE RETRAITE ET DE SURVIE

DEMANDE DE PENSION BELGE DE RETRAITE ET DE SURVIE Japans referentie nummer 日本の照会番号 AANVRAAG OM BELGISCH RUST-OF OVERLEVINGSPENSIOEN ベルギー退職年金又は遺族年金申請書 J/B 1 Ontvangstdatum 受付日 : Sociale zekerheidsovereenkomst tussen Japan en het Koninkrijk België 社会保障に関する日本国とベルギー王国との間の協定

More information

Aanvraag om ouderdomspensioen op grond van de Algemene Ouderdomswet (AOW)

Aanvraag om ouderdomspensioen op grond van de Algemene Ouderdomswet (AOW) Aanvraag om ouderdomspensioen op grond van de Algemene Ouderdomswet (AOW) オランダ一般老齢年金法 (AOW) に基づく老齢年金の請求書 Verdrag inzake sociale zekerheid tussen Japan en Nederland 社会保障に関する日本国とオランダ王国との間の協定 J/NL 1A 202A

More information

郷土料理はありますか? Vragen of het restaurant een regionale specialiteit op de kaart heeft のアレルギーです これには が含まれていますか? Meedelen dat je allergisch bent voor bepaal

郷土料理はありますか? Vragen of het restaurant een regionale specialiteit op de kaart heeft のアレルギーです これには が含まれていますか? Meedelen dat je allergisch bent voor bepaal - Bij de ingang _[ 人数 ]_ 用のテーブルを _[ 時間 ]_ から予約したいです Een reservering doen _[ 人数 ]_ 用のテーブルをお願いします Om een tafel vragen クレジットカードは使えますか? Vragen of je met een creditcard kunt betalen ベジタリアンの食事はありますか? Vragen

More information

環境報告書の諸制度に関する海外動向調査報告書

環境報告書の諸制度に関する海外動向調査報告書 2003 Raad voor de Jaarverslaggeving Richtlijn 400 CSR 391 a. b. c. a. general aspects These are the key problems/challenges facing a legal entity, the extent to which these contribute to determining corporate

More information

2.kennismigranten( ページの一番下 ) をクリック 3.Aanmelden voor de kennismigrantenregeling をクリック (Formulierenmodule の一番上 ) 4.Verklaring met betrekking tot de toel

2.kennismigranten( ページの一番下 ) をクリック 3.Aanmelden voor de kennismigrantenregeling をクリック (Formulierenmodule の一番上 ) 4.Verklaring met betrekking tot de toel (2008 年 7 月現在 ) 外国人知的労働者 (Kennismigranten) 滞在許可申請手続き 条件 : 赴任 : 年間グロス給与所得額が *47,565 ユーロ以上 (30 歳未満は *34,881 ユーロ以上 ) 学生 : オランダの大学等を卒業し 卒業後 1 年以内にオランダ国内で就職年間グロス収入が *25,000 ユーロ以上の場合 (* 給与所得額は毎年更新される ) 注意事項

More information

... 地下鉄駅?... the subway station?... 観光案内所?... a tourist information office?..atm/ 現金取扱機?... an ATM/a cash machine? まではどの道順を行けばいいですか? De weg vragen naa

... 地下鉄駅?... the subway station?... 観光案内所?... a tourist information office?..atm/ 現金取扱機?... an ATM/a cash machine? まではどの道順を行けばいいですか? De weg vragen naa - Locatie 道に迷いました Niet weten waar je bent. I am lost. どこなのか地図で示してもらえますか? Vragen naar een bepaalde op de kaart Can you show me where it is on the map? はどこですか? Naar een bepaalde vragen Where can I find?...

More information

のサイトで貴社の募集広告を拝見し I am writing in response to your advertisement posted 応募いたしました on Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature

のサイトで貴社の募集広告を拝見し I am writing in response to your advertisement posted 応募いたしました on Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature - Aanhef Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend Dear Sir, Dear Madam, Dear Sir / Madam, Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend

More information

untitled

untitled World Horticultural Expo, Venlo F l o r i a d e 2 0 1 2 Kawaguchi- Stad van tuinplanten - tentoonstelt een echte Japanse tuin in de Environment zone! Kawaguchi City of garden plants- exhibits an authentic

More information

We are writing to you regarding Wij schrijven u naar aanle なメール ( 会社を代表して書く場合 ) We are writing in connection Wij schrijven with... u in なメール ( 会社を代表して

We are writing to you regarding Wij schrijven u naar aanle なメール ( 会社を代表して書く場合 ) We are writing in connection Wij schrijven with... u in なメール ( 会社を代表して メール - 書き出し英語オランダ語 Dear Mr. President, Geachte heer President なメール ( 高い地位の人に宛てる場合 ) Dear Sir, Geachte heer なメール ( 宛名が分らない男性に出す場合 ) Dear Madam, Geachte mevrouw なメール ( 宛名が分らない女性に出す場合 ) Dear Sir / Madam, Geachte

More information

婚約おめでとう 結婚式はいつにするかもう Congratulations on your engagement. Have you decided 決めた? upon big day yet? voor een fris verloofd paar dat men goed kent en navr

婚約おめでとう 結婚式はいつにするかもう Congratulations on your engagement. Have you decided 決めた? upon big day yet? voor een fris verloofd paar dat men goed kent en navr - Huwelijk おめでとうございます 末永くお幸せに aan een vers getrouwd paar おめでとうございます どうぞお幸せに voor een vers getrouwd paar Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Congratulations and warm

More information

Licentieovereenkomst voor eindgebruikers – Adobe InDesign CS5 Server Software

Licentieovereenkomst voor eindgebruikers – Adobe InDesign CS5 Server Software ADOBE SYSTEMS INCORPORATED Licentieovereenkomst voor eindgebruikers Adobe InDesign CS5 Server Software KENNISGEVING AAN DE GEBRUIKER: DEZE LICENTIEOVEREENKOMST ( OVEREENKOMST ) VOOR EINDGEBRUIKERS IS VAN

More information

Microsoft Word - InDesignServerCS3-nl_NL_DUTCH_-2007final.doc

Microsoft Word - InDesignServerCS3-nl_NL_DUTCH_-2007final.doc ADOBE SYSTEMS INCORPORATED Licentieovereenkomst eindgebruiker Adobe InDesign Server CS3-software MEDEDELING VOOR DE GEBRUIKER: DEZE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS ( OVEREENKOMST ) REGELT HET

More information

Dear John, Informeel, standaardaanhef voor een vriend 佐藤君へ Dear Mum / Dad, Informeel, standaardaanhef voor je ouders お母さんへ / お父さんへ Dear Uncle Jerome,

Dear John, Informeel, standaardaanhef voor een vriend 佐藤君へ Dear Mum / Dad, Informeel, standaardaanhef voor je ouders お母さんへ / お父さんへ Dear Uncle Jerome, - Adressering Mr. N. Summerbee 123-1234 335 Main Street 東京都渋谷区代々木 1234 New York NY 92926 佐藤太郎様 Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam Jeremy

More information

LONDOCS\1869856.01

LONDOCS\1869856.01 ADOBE SYSTEMS INCORPORATED ADOBE SERVER PRODUCTS Licentieovereenkomst met eindgebruikers KENNISGEVING AAN DE GEBRUIKER: DEZE LICENTIEOVEREENKOMST IS VAN TOEPASSING OP HET GEBRUIK DOOR U VAN DE ADOBE-SOFTWARE.

More information

kapitein 舵を握るのはあなた Ontwikkeling stopt nooit. Je bent nooit klaar met leren. Dat geldt voor iedereen. Na drie maanden intensief studeren krijg je je je

kapitein 舵を握るのはあなた Ontwikkeling stopt nooit. Je bent nooit klaar met leren. Dat geldt voor iedereen. Na drie maanden intensief studeren krijg je je je OPLEIDING JENAPLANDIPLOMA JENAPLAN-ACADEMIE JAPAN-NEDERLAND 日蘭イエナプランアカデミー イエナプラン資格取得研修 Het diploma wordt erkend door: EP-NUFFIC; The Netherlands Organization for international cooperation in higher education

More information

Microsoft Word - MET BEELD kennismigranten.doc

Microsoft Word - MET BEELD kennismigranten.doc 外国人知的労働者 (Kennismigranten) 滞在許可申請手続き (2009 年 7 月現在 ) 条件 : 赴任 : 年間グロス給与所得額が *49.089 ユーロ以上 (30 歳未満は *35.997 ユーロ以上 ) 学生 : オランダの大学等高等教育を卒業し卒業後 1 年以内にオランダ国内で就職 或いは事業を開始し 年間グロス収入が *25,800 ユーロ以上の場合 卒業後 3 年の期間内であればこの制度を利用できる

More information

Microsoft Word - InDesignServer-CS _1200_Dutch.doc

Microsoft Word - InDesignServer-CS _1200_Dutch.doc ADOBE SYSTEMS INCORPORATED Licentieovereenkomst eindgebruiker Adobe InDesign Server CS2-software MEDEDELING VOOR DE GEBRUIKER: DEZE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS ( OVEREENKOMST ) REGELT HET

More information

kapitein 舵を握るのはあなた Ontwikkeling stopt nooit. Je bent nooit klaar met leren. Dat geldt voor iedereen. Na drie maanden intensief studeren krijg je je je

kapitein 舵を握るのはあなた Ontwikkeling stopt nooit. Je bent nooit klaar met leren. Dat geldt voor iedereen. Na drie maanden intensief studeren krijg je je je OPLEIDING JENAPLANDIPLOMA JENAPLAN-ACADEMIE JAPAN-NEDERLAND 日蘭イエナプランアカデミー イエナプラン資格取得研修 Het diploma wordt erkend door: NUFFIC; The Netherlands Organization for international cooperation in higher education

More information

Meerjarig beleidsplan 2013 - 2015

Meerjarig beleidsplan 2013 - 2015 13Meerjarig beleidsplan 2013 2014 2015 Stichting de Karavaan der Vertellers 13Inhoud Inhoud...2 Inleiding...3 De Vertelkunst...3 Product Verhalen Vertellen...3 Trends en ontwikkelingen... 4 Internationalisering...5

More information

ります さらに op... がついた場合には ~ 下落して になる (3) オランダ語では小数点にはカンマを用います 逆に は < いちてんぜろいちに > で はなく 千十二のことですから 注意してください 3. Beleggers keken naar de lagere koerse

ります さらに op... がついた場合には ~ 下落して になる (3) オランダ語では小数点にはカンマを用います 逆に は < いちてんぜろいちに > で はなく 千十二のことですから 注意してください 3. Beleggers keken naar de lagere koerse オランダ語クラブ第 19 回の解説と講評 久保谷洋 ( くぼたに ひろし ) 第 19 回課題文 Damrak begint de dag in mineur De stemming op de beurs in Amsterdam was direct na opening negatief. De AEX stond na een uurtje handelen 0,44% in de min,

More information

ィヲ ィケ ィヲ 02 ィヲ ィイ ィヲ ィヲ ィヲ ィヲ ィイ 02 ィヲ ィヲ ィケ ィヲ ィヲ ィヲ ィケ ィヲ 02 ィヲ ィケ ィヲ ィヲ ィケ ィヲ ィケ ィヲ ィヲ ィヲ ィヲ 03 ィ

ィヲ ィケ ィヲ 02 ィヲ ィイ ィヲ ィヲ ィヲ ィヲ ィイ 02 ィヲ ィヲ ィケ ィヲ ィヲ ィヲ ィケ ィヲ 02 ィヲ ィケ ィヲ ィヲ ィケ ィヲ ィケ ィヲ ィヲ ィヲ ィヲ 03 ィ 13ィケ ィヲ 02 ィヲ 02 ィケ ィヲ 02 02 ィヲ ィヲ ィヲ 02 02 ィヲ ィヲ ィヲ 02 ィケ ィヲ ィヲ 02 ィヲ ィケ ィヲ ィヲ ィヲ ィケ ィヲ 02 ィヲ ィヲ 02 ィケ ィヲ ィケ ィヲ ィイ ィヲ ィヲ ィヲ 02 ィヲ ィヲ ィケ 02 ィヲ ィケ ィヲ ィヲ ィヲ ィヲ ィヲ ィヲ ィケ ィヲ 02 ィヲ ィヲ ィヲ ィヲ ィヲ 02 02 ィヲ ィヲ ィヲ

More information

愛知県名古屋市中川区 株式会社日本代表取締役社長佐藤太郎様 Mr. N. Summerbee Tyres of Manhattan. 335 Main Street New York NY Standaard adressering in Nederla

愛知県名古屋市中川区 株式会社日本代表取締役社長佐藤太郎様 Mr. N. Summerbee Tyres of Manhattan. 335 Main Street New York NY Standaard adressering in Nederla - Adressering Mr. J. Rhodes, Rhodes & Mr. J. Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Rhodes & Rhodes Springs Corp. CA 92926 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikaanse adressering:

More information

Kręci mi się w głowie. Meedelen dat je duizelig bent めまいがします Nie mam apetytu. Meedelen dat je geen zin hebt in eten 食欲がありません Nie mogę spać. Meedelen d

Kręci mi się w głowie. Meedelen dat je duizelig bent めまいがします Nie mam apetytu. Meedelen dat je geen zin hebt in eten 食欲がありません Nie mogę spać. Meedelen d - Noodgeval Pools Muszę iść do szpitala. Zeggen dat je naar het ziekenhuis moet Japans 病院に連れて行ってください Źle się czuję. 気持ちが悪い Proszę natychmiast wezwać lekarza! 今すぐ医者に診てもらいたい! Om ogenblikkelijke medische

More information

アルクマールのチーズ市

アルクマールのチーズ市 第 5 章 銀行 1. 口座開設 個人の口座を開く場合 最寄りの銀行窓口で手続きをしますが その際 身分証明書 ( パスポート ) 住民登録番号 (Burger Service Nummer:BSN) の提示が必要です 支店によっては 赴任直後でまだ BSN をまだ持っていない外国人でも会社の派遣を証明する文書を提示すれば 口座開設が可能ですが 数ヶ月以内に BSN を銀行に知らせることが条件となっています

More information

愛知県名古屋市中川区 株式会社日本代表取締役社長佐藤太郎様 Sr. Vítor Silva Posto Brasil Av. Alagoas 546 Bairro Alegria Vitória da Conquista-BA Standaard

愛知県名古屋市中川区 株式会社日本代表取締役社長佐藤太郎様 Sr. Vítor Silva Posto Brasil Av. Alagoas 546 Bairro Alegria Vitória da Conquista-BA Standaard - Adressering Mr. J. Rhodes, Rhodes & Mr. J. Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Rhodes & Rhodes Springs Corp. CA 92926 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikaanse adressering:

More information

untitled

untitled 史料紹介 1853 (嘉永 6 ) 年の別段風説書蘭文テキスト 松 方 冬 子 解題 ここに紹介する史料は 1853年にバタフィア (現ジャカルタ) のオランダ領東インド政庁から 日本に送られた別段風説書 Apart Nieuws の蘭文テキストとその拙訳である 別段風説書は 1840年に日本商館への送付が開始され 以後1857年まで毎年 1 部ずつ送付が続 けられた 日本到着後は 日本商館長によりオランダ通詞を通じて長崎奉行に提出され

More information

untitled

untitled 20051022()200635() (17) (18) 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 2003 10 () 11 2004 4 12 13 KANADEHON DE DE 14 15 1 16 17 = 18 MET 19 637,120 20 650-0011 16 TEL 0783331150

More information

jiritsu091.indd

jiritsu091.indd 第 2 節 オランダ 第 2 節 オランダ (オランダ 王 国 ) Koninkrijk der Nederlanden 1. 障 害 者 介 護 サービスに 関 する 調 査... 22 2. モデルに 関 する 調 査... 45 3. 障 害 児 に 関 する 調 査... 54 添 付 資 料... 57 オランダ 障 害 要 介 護 程 度 区 分 認 定 申 請 書 後 藤 猛 (Japan

More information

pdf p7s.pdf

pdf p7s.pdf 130405ィヲ0708ィヲ 130405ィヲ0708ィィ 130405ィヲ070804 130405ィヲ070708 130405ィヲ070707 130405ィヲ070706 130405ィヲ0707ィェ 130405ィヲ0707ィャ 130405ィヲ070705 130405ィヲ0707ィコ 130405ィヲ0707ィヲ 130405ィヲ0707ィィ 130405ィヲ070704 130405ィヲ070608

More information

עלון 517

עלון 517 13 02 517 05 ィョ00 ィC ィ ィョ00 07ィィ ツ 00ィー0206 ィイ050906.00"ィーィエィイ01 ィ ィ 03ィヲ,00"09ィ ィ "ィー ィ ィョ00 02)06080801',0607050107 6 1030108 6 1060704090107 6 1070307'.030803 6 10607"01 6 105"06 6 10607050107,03080706"05,0306076

More information

2004-2005: West 8 都 市 計 画 ランドスケープ 事 務 所 ロッテルダム 市 に 位 置 する 都 市 計 画 ランドスケープを 専 門 とするデザイン 事 務 所 である この 分 野 において は 世 界 的 にも 大 変 有 名 である ここで コンペから 実 施 モデルづくりと 色 々な 分 野 で 活 躍 した 右 ページ 上 から www.rotterdamcentraal.nl

More information

Netcommunity SYSTEM αNX typeS/typeM 取扱説明書

Netcommunity SYSTEM αNX typeS/typeM 取扱説明書 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 8 3 3-38 1 2 3 4 5 9 1 2 3 10 4 5 11 6 12 1 1-2 1 1-3 1 1-4 1 1-5 1 1-6 1 1-7 1 1 1-8 1 1-9 1 100 10 TEN 1 1-10 1 1-11 1 1-12 1 1-13 1 1-14 1 1 2 7 8 9 1 3 4 5 6 1-15 1 1 7 2 3

More information

O157 6/23 7/4 6 25 1000 117,050 6 14:00~15:30 1 2 22 22 14:30~15:30 8 12 1 5 20 6 20 10 11 30 9 10 6 1 30 6 6 0 30 6 19 0 3 27 6 20 0 50 1 2 6 4 61 1 6 5 1 2 1 2 6 19 6 4 15 6 1 6 30 6 24 30 59

More information

No.168_廣瀬真理子.indd

No.168_廣瀬真理子.indd 1990 QOL 1990 1990 1 1 2008 1640 14.5 78.4 82.4 65 1 1 48 OECD GDP 2007 9.8 OECD 8.9 2 2 NIVEL 10 2006 135,000 77,000 40,000 10,000 8,000 1996 2006 6 3 1 70 4 3 2 2006 31 28 25 11 5 4 0 5000 10000 15000

More information

List of contents English Dutch German French Japanese Welcome to The Hague

List of contents English Dutch German French Japanese Welcome to The Hague Don t miss it! World Congress Orthopaedic Shoe Technology Exchanging knowledge and meeting contacts Programme & information NOVEMBER 13 & 14 2009 Check the conference programme and exhibition map in this

More information

Important Safety Instructions CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN WARNING : TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE SCREWS.

Important Safety Instructions CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN WARNING : TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE SCREWS. AMPLIFi FX100 PILOT S GUIDE MANUEL DE PILOTAGE PILOTENHANDBUCH PILOTENHANDBOEK MANUAL DEL PILOTO 取 扱 説 明 書 40-00-0357 Rev A Pilot s Guide also available at www.line6.com/manuals 2014 Line 6, Inc. Important

More information

特 例 期 間 (2015 年 12 月 24 日 ~2016 年 12 月 31 日 ) 中 に 労 働 許 可 なしで 入 国 し 居 住 している 場 合 : 現 在 保 有 の( 別 途 労 働 許 可 を 必 要 としない) 居 住 許 可 の 失 効 前 に 更 新 を 申 請 する 必

特 例 期 間 (2015 年 12 月 24 日 ~2016 年 12 月 31 日 ) 中 に 労 働 許 可 なしで 入 国 し 居 住 している 場 合 : 現 在 保 有 の( 別 途 労 働 許 可 を 必 要 としない) 居 住 許 可 の 失 効 前 に 更 新 を 申 請 する 必 第 2 章 手 続 き 1. 入 国 前 に オランダに 労 働 留 学 交 換 プログラム 研 修 などの 目 的 で 3 カ 月 以 上 滞 在 する 場 合 日 本 国 籍 保 持 者 は 1995 年 以 降 入 国 に 先 立 つ 仮 滞 在 許 可 (Visum/Visa) の 申 請 は 不 要 となりました 残 存 有 効 期 限 が 13 ヶ 月 以 上 のパスポートのみが 必 要

More information

無印良品のスキンケア

無印良品のスキンケア 2 3 4 5 P.22 P.10 P.18 P.14 P.24 Na 6 7 P.10 P.22 P.14 P.18 P.24 8 9 1701172 1,400 1701189 1,000 1081267 1,600 1701257 2,600 1125923 450 1081250 1,800 1125916 650 1081144 1,800 1081229 1,500 Na 1701240

More information

ィC ィコ ィー ィケ 09 ィコ ァ ィヲ 09 ィー ィェ ィェ ィェ ィ ィョ ィコ,

ィC ィコ ィー ィケ 09 ィコ ァ ィヲ 09 ィー ィェ ィェ ィェ ィ ィョ ィコ, 13I S S N 2 0 7 1-2 2 4 3 00 03 05 06 01 06 08 00 02 04 02 01 03 04 05 08 02 01 02 01 02 05 07 02 08 04 05 06 00 03 01 01 02 01 02 08 01 04 08 04 01 02 01 02 07 01 06 00 03 04 05 06 06 03 06 08 V E S T

More information

mr0511_01fix.indd

mr0511_01fix.indd 50 NOVEMBER 2005 NOVEMBER 2005 51 52 NOVEMBER 2005 NOVEMBER 2005 53 54 NOVEMBER 2005 NOVEMBER 2005 55 56 NOVEMBER 2005 NOVEMBER 2005 57 58 NOVEMBER 2005 NOVEMBER 2005 59 60 NOVEMBER 2005 NOVEMBER 2005

More information

咳が出ます ا نا مصاب بالسعال. Meedelen dat je moet hoesten いつも疲れています Meedelen dat je recentelijk veel moe bent めまいがします Meedelen dat je duizelig bent 食欲がありま

咳が出ます ا نا مصاب بالسعال. Meedelen dat je moet hoesten いつも疲れています Meedelen dat je recentelijk veel moe bent めまいがします Meedelen dat je duizelig bent 食欲がありま - Noodgeval Japans 病院に連れて行ってください Zeggen dat je naar het ziekenhuis moet 気持ちが悪い Arabisch ا نا بحاجة للذهاب ا لى المشفى. ا شعر با نني مريض 今すぐ医者に診てもらいたい! Om ogenblikkelijke medische hulp vragen 助けて! Om onmiddelijke

More information

1122 1015 1 Voices 11 11 1 1 1 1 1 1 7 3 4 3 4 3 4 1 1 1 1 1 e 1 f dd 1 d 1 1 1 1 de 1 f 1 d b b bb ef f bb 1 1 882-1111 882-1160 1 1 a 6 1 1 1 f 1 1 c 1 f 1 1 f 1 cf 1 bf 1 1 1 1 a 1 g 1 g 1 af g 1 11

More information

1 Les 1 1 hoe なんと 2 heet と呼ぶ 3 jij あなた 4 naam (de) 名前 5 adres (het) 住所 6 straat (de) 道 7 nummer (het) 番号 8 plaats (de) 住所 9 telefoon (de) 電話 10 dag こん

1 Les 1 1 hoe なんと 2 heet と呼ぶ 3 jij あなた 4 naam (de) 名前 5 adres (het) 住所 6 straat (de) 道 7 nummer (het) 番号 8 plaats (de) 住所 9 telefoon (de) 電話 10 dag こん De Delftse methode Nederlands voor buitenlanders Woordenlijst Nederlands Japans Boom Amsterdam ISBN 90 5352 656 0 1 Les 1 1 hoe なんと 2 heet と呼ぶ 3 jij あなた 4 naam (de) 名前 5 adres (het) 住所 6 straat (de) 道

More information

人芯経営論 ・・・リーダーシップ考②

人芯経営論 ・・・リーダーシップ考② 2009/12/15 2009/11/17 2009/11/16 2009/10/19 2009/10/15 2009/10/1 2009/9/17 2009/9/1 2009/8/17 2009/8/17 2009/8/14 2009/8/12 2009/7/28 2009/7/17 2009/7/15 2009/6/24 2009/6/18 2009/6/15 2009/5/20 2009/5/15

More information

6ヲ80309"056ヲ9 6ヲ80003070508 06' 03060709 0909010501086ヲ9 6ヲ8040104010707 6ヲ7 236ヲ903"07 020506 03'6ヲ7,6ヲ9080700"05 02060708 0808060100 6ヲ7-6ヲ9070308 06090705076ヲ9 6ヲ8070204066ヲ7:6ヲ96ヲ9 6ヲ8050806 0402 0903066ヲ7-6ヲ96ヲ9

More information

カレッシ<3099>8pWeb用.indd

カレッシ<3099>8pWeb用.indd JAFA Fitness College 2015 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 10:00

More information

4 2008 APRIL 77 4,8511 945,000 81,0264 65,4195 142,4952 124,0956 4.4% 4.9% 5.6% 112,500 7.2% 30.4% 39.2% 3.2% 2.6% 37.1% 60.8% 3.0% 184,020 24.4 1.2 2.2 254 5 1.8 1.2 1.5 19.2 2.4 1.6 0.3 14.7 2.5

More information

Ehren & Visscher : - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Inspectie van het Onderwijs Wet op het Onderwijstoezicht; WOT 表 1 オランダの教育監査の概要 2.

Ehren & Visscher : - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Inspectie van het Onderwijs Wet op het Onderwijstoezicht; WOT 表 1 オランダの教育監査の概要 2. キーワード : 要旨 1. はじめに school inspection; onderwijs toezicht/inspectie Ehren & Visscher Ehren & Visscher : - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Inspectie van het Onderwijs Wet op het Onderwijstoezicht;

More information

アルクマールのチーズ市

アルクマールのチーズ市 第 6 章 交 通 1.トラム(tram) バス(bus) メトロ(metro) 都 市 の 中 を 動 き 回 るのには 公 共 交 通 機 関 が 便 利 です VVV( 観 光 案 内 局 )や 最 寄 り 駅 のインフォーメション(Inlichtingen) 窓 口 で 路 線 図 を 入 手 すると 良 いでしょう 乗 車 券 の 購 入 OV チ ッ プ カ ー ド シ ス テ ム OV-

More information

1 1x 6x 6x 2

1 1x 6x 6x 2 HANDLEIDING USER GUIDE HANDBUCH MANUEL D UTILISATION 取扱説明書 Wheelylift.com 2012 1 1x 6x 6x 2 3 4 5 6 7 8 > 30-40 cm > 55 cm > 65 cm 9 EXTRA SUPPLEMENT リフトアームのロックオプション 1 2 nl en de fr Vergrendelingsmogelijkheid

More information

D N - S On the 2 nd DN-S3700 (or Right Deck), initiate the preset mode by holding the preset button down for 2 seconds, then turn the paramete

D N - S On the 2 nd DN-S3700 (or Right Deck), initiate the preset mode by holding the preset button down for 2 seconds, then turn the paramete D N - S 3 7 0 0 Preset Configuration for (2) DN-S3700 Ensure that both DENON DN-S3700 controllers are powered on and connected via USB to your computer (PC/MAC) On the 1 st DN-S3700 (or Left Deck), initiate

More information

ID ID 50 504 502 508 5 04 64 5 503 #N/A #N/A 70 7 702 720 4 40 5 2 2 70 #N/A 0 04 02 05 4 42 92 3 03 #N/A 20 28 202 207 4 39 37 3 203 209 40 404 402 4

ID ID 50 504 502 508 5 04 64 5 503 #N/A #N/A 70 7 702 720 4 40 5 2 2 70 #N/A 0 04 02 05 4 42 92 3 03 #N/A 20 28 202 207 4 39 37 3 203 209 40 404 402 4 ID 303 22 2 70 30 3 54 76 4 05 79 5 43 89 6 509 97 7 40 2 08 8 08 2 08 9 206 2 24 0 409 2 29 408 2 30 2 20 2 44 3 50 2 49 4 506 2 52 5 22 2 54 6 25 2 77 7 505 2 79 8 0 3 03 9 708 DNS 20 709 DNS 2 407 DNS

More information

LES hoe どうやって 2 heet 呼ばれている 3 je 君 4 ik わたし 5 mijn わたしの 6 naam 名前 7 is... は ( 三人称 ) 8 woon 住む 9 in... に 10 adres 住所 11 Stationsstraat 駅前通り 12 nu

LES hoe どうやって 2 heet 呼ばれている 3 je 君 4 ik わたし 5 mijn わたしの 6 naam 名前 7 is... は ( 三人称 ) 8 woon 住む 9 in... に 10 adres 住所 11 Stationsstraat 駅前通り 12 nu Basiscursus 1 Nederlands voor buitenlanders Woordenlijst Nederlands Japans 2013, Uitgeverij Boom, Amsterdam LES 1-1 1 hoe どうやって 2 heet 呼ばれている 3 je 君 4 ik わたし 5 mijn わたしの 6 naam 名前 7 is... は ( 三人称 ) 8 woon

More information

7 6 9 8 12 13 14 7 6 9 8 11 12 10 14 1 15 16 1 16 2 3 4 5 3 4 5 Contents Parts Parts... 2 It s your Tern... 3 City Riding... 5 Riding in Reduced Visib

7 6 9 8 12 13 14 7 6 9 8 11 12 10 14 1 15 16 1 16 2 3 4 5 3 4 5 Contents Parts Parts... 2 It s your Tern... 3 City Riding... 5 Riding in Reduced Visib USER MANUAL BEDIUNGSAEITUNG HANDLEIDING オーナーズマニュアル 7 6 9 8 12 13 14 7 6 9 8 11 12 10 14 1 15 16 1 16 2 3 4 5 3 4 5 Contents Parts Parts... 2 It s your Tern... 3 City Riding... 5 Riding in Reduced Visibility...

More information

Anthos Anthos Anthos Colour your life Green City PPH 4702007 4,7005 1604 km Web (Web heffing LNV Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality

More information

دستور -2011-المركز

دستور -2011-المركز 131 71 71 71 71 71 71 7 1 71 71 71 71 71 7 1 71 71 71 71 7 1 71 71 71 71 7 1119 191819191811 1918191819101411 2011 19 1013 191816151910 191811191914 19181814 141111 1418191811 19181918 191519 1918111911

More information

文書の当初からの分類は その内容により秘密 機密 と通常 非機密 文書に分かれている 19世紀の事務総裁への訓令は 同職が他の文書とは区別された数種類の秘密文書を個人的管理の もとに維持することを規定している 通常文書は 事務部門で管理されていた文書群の一部であり 各部門の文書も含めてまず事務 部門

文書の当初からの分類は その内容により秘密 機密 と通常 非機密 文書に分かれている 19世紀の事務総裁への訓令は 同職が他の文書とは区別された数種類の秘密文書を個人的管理の もとに維持することを規定している 通常文書は 事務部門で管理されていた文書群の一部であり 各部門の文書も含めてまず事務 部門 史料紹介 オランダ貿易会社本社文書内日本関係文書記述目録 ( 仮 ) 横山伊徳 オランダ貿易会社 NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ は オランダ東インド会社 VOC やイギリス東インド会社などの欧米系特許会社 あるいは民間商社ではグラバー商会 ジャーディン = マセソン商会などの歴史的に著名な海外商社が多くある中で その歴史的な活躍に比してほとんど日本史研究において注目されることがなかった

More information

看護師離職理由と対策160930

看護師離職理由と対策160930 1 24.7 2 23.3 318.6 4 17.6 5 15.1 610.1 7 9.1 1 54.0 236.9 2 36.9 433.6 5 25.4 625.1 7 17.2 8 16.4 24 25 1 ()?? 3 11 () 22 232 ()()!! 40 16:30~9:00 2 () 3~4 / 16 1 140 4 2 14~6 5 20 2~3 3~5 30 1 2 1

More information