Microsoft Word - J_NL 4 207( _.doc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Microsoft Word - J_NL 4 207(20090225_.doc"

Transcription

1 Social Security Agreement between the Netherlands and Japan 社 会 保 障 に 関 する 日 本 国 とオランダ 王 国 との 間 の 協 定 J/NL Doel/ 目 的 ouderdomspensioen 老 齢 年 金 nabestaandenuitkering 遺 族 年 金 To: 送 付 先 Sociale Verzekeringsbank Postbus KE Roermond The Netherlands invaliditeitspensioen 障 害 年 金 To: 送 付 先 UWV Postbus CC Amsterdam The Netherlands VERKLARING BETREFFENDE DE LOOPBAAN VAN DE VERZEKERDE オランダの 法 令 に 基 づく 被 保 険 者 の 保 険 期 間 に 関 する 証 明 書 の 請 求 書 In te vullen door de verzekerde of diens echtgenoot, partner, persoon met wie een huishouden wordt gevormd ten behoeve van het vaststellen van de Nederlandse verzekeringsloopbaan. オランダの 保 険 記 録 を 審 査 するために 被 保 険 者 その 配 偶 者 またはパートナーもしくは 生 計 同 一 者 が 記 入 してくださ い Inlichtingen betreffende de verzekerde 被 保 険 者 に 関 する 情 報 Familienaam/ 姓 Familienaam bij de geboorte/ 出 生 時 の 姓 Voornamen/ 名 Geslacht/ 性 別 : Nationaliteit/ 国 籍 :

2 Geboorte 出 生 Geboortedatum/ 生 年 月 日 :.(dd/mm/yyyy). Geboorteplaats/ 出 生 地 : Land/ 国 : Adres/ 住 所 Straat en huisnummer/ 番 地 等 Postcode en stad/ 郵 便 番 号 および 市 町 村 Provincie/ 州 / 県 Land/ 国 Telefoonnummer/ 電 話 番 号 Japans basis pensioen nummer/ 日 本 の 基 礎 年 金 番 号 Nederlands burgerservicenummer (BSN)/ オランダの 市 民 サービス 番 号 (BSN)

3 Ondertekening/ 署 名 Ik verklaar dat de informatie die ik op dit formulier heb gegeven waar en compleet is. Ik geef het Japanse bevoegde orgaan toestemming om alle informatie en documenten die samenhangen met de aanvraag om een uitkering aan het Nedelrandse bevoegde orgaan ter beschikking te stellen. 私 は この 請 求 書 に 記 入 した 情 報 が 真 実 であり 欠 落 がないことを 宣 言 します 私 は 日 本 の 実 施 機 関 が 当 該 給 付 の 申 請 に 関 連 する 情 報 および 文 書 をオランダの 実 施 機 関 へ 提 供 することを 承 諾 します Datum/ 日 付 :..(dd/mm/yyyy) Handtekening van de verzekerde/ 申 請 者 の 署 名

4 6 Gegevens betreffende alle vervulde tijdvakken (tijdvakken als werknemer of zelfstandige en/of tijdvakken van wonen) vanaf uw 15 e verjaardag すべての 期 間 に 関 連 する 情 報 ( 雇 用 期 間 自 営 期 間 および/または15 歳 の 誕 生 日 からの 居 住 期 間 ) Perioden Naam, adres en vestigingsplaats van de werkgever of aard Plaats en land waar de werkzaamheden zijn verricht van de werkzaamheden als zelfstandige van/ t/m 活 動 が 行 われた 場 所 および 国 事 業 主 の 名 称 と 所 在 地 / 自 営 業 を 営 んでいた 場 所 自 至 (dd/mm/yyyy) (dd/mm/yyyy) 1 Adres en woonplaats van de verzekerde 被 保 険 者 の 居 住 地 および 住 所 Voeg schriftelijk bewijsmateriaal bij over de perioden van werken of wonen in Nederland (werkgeversverklaringen, belastingaanslagen e.d). オランダにおける 就 業 期 間 および 居 住 期 間 を 証 明 する 書 類 を 同 封 してください( 事 業 主 の 陳 述 書 オランダの 納 税 証 明 書 など) 3/3

5 Om te kunnen onderzoeken gedurende welke periode men in Nederland verzekerd is geweest is het voor de Nederlandse uitvoeringsinstellingen heel belangrijk dat u dit formulier zorgvuldig en compleet invult. Voor de Nederlandse instellingen is het van belang dat u elk tijdvak waarin u in Nederland heeft gewerkt opgeeft. Ook de perioden dat u in Nederland heeft gewoond, maar niet gewerkt, zijn van belang voor het vaststellen van een eventueel recht op Nederlands ouderdomspensioen of een (gedeeltelijk) Nederlands nabestaandenpensioen. Voor de perioden dat u in een ander land dan Nederland heeft gewoond en/of gewerkt kunt u volstaan met deze perioden in te vullen zonder オランダの 社 会 保 障 に 関 する 実 施 機 関 が あなたのオランダにおける 保 険 期 間 を 確 定 するために この 書 類 を 正 確 に かつ できる 限 り 完 全 に 記 入 する 必 要 があり ます オランダの 実 施 機 関 は あなたがオランダで 就 労 した 期 間 について 知 る 必 要 があります さらに オランダの 老 齢 年 金 又 は( 部 分 ) 遺 族 給 付 の 受 給 資 格 に 関 連 する 機 関 など あなたがオランダ 国 内 で 居 住 していたが 就 労 していない 期 間 についても 知 る 必 要 があります あなたがオランダではなく 他 の 国 で 居 住 および/ま たは 就 労 していた 期 間 については さらに 詳 しい 情 報 は 不 要 で 期 間 を 記 入 するだけで 結 構 です In kolom 1 vult u in wanneer u in Nederland of een ander land bent gaan wonen en/of werken 項 番 1には オランダまたは 他 の 国 で 居 住 および/または 就 労 を 開 始 した 日 付 を 記 入 してください In kolom 2 vult u in wanneer u in Nederland of een ander land gestopt bent met werken of wanneer u uit Nederland of een ander land bent vertrokken 項 番 2には オランダまたは 他 の 国 で 就 労 を 終 了 した 日 付 または オランダまたは 他 の 国 を 出 国 した 日 付 を 記 入 してください In kolom 3 vult u, als u werknemer bent geweest, in bij welke werkgever u heeft gewerkt en waar deze werkgever gevestigd was. Tevens vult u in wat voor werkzaamheden u heeft vervuld. Wanneer u als zelfstandige heeft gewerkt moet u dit expliciet aangeven en aangeven waar u als zelfstandige werkzaam bent geweest en welke werkzaamheden u heeft verricht. Ook perioden dat u een Nederlandse uitkering heeft ontvangen (bv. ziekte, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid) moet u vermelden.u dient zoveel mogelijk ondersteunende informatie omtrent uw werkzaamheden als werknemer of zelfstandige in Nederland mee te sturen, zoals belastingaangiften, inschrijving bij de Nederlandse Kamer van Koophandel, salarisspecificaties. 項 番 3には 被 用 者 であった 場 合 には 雇 用 主 の 名 称 所 在 地 およびあなたの 就 労 の 種 類 を 記 入 してください 自 営 業 者 であった 場 合 には 名 称 就 労 地 および 事 業 の 種 類 を 明 確 に 記 入 してください あなたは オランダの 給 付 を 受 給 した 期 間 を 記 入 してください( 例 : 疾 病 給 付 失 業 給 付 障 害 給 付 ) また あなたは 可 能 な 限 り 確 定 申 告 書 オランダ 商 工 会 議 所 の 登 録 書 支 払 明 細 書 などのオランダ 国 内 での 被 用 者 または 自 営 業 者 としての 就 労 に 関 する 書 類 を 添 付 してください In kolom 4 vult in waar u uw werkzaamheden heeft verricht. 項 番 4には あなたがどこで 就 労 していたかを 記 入 してください In kolom 5 vult u in op welk adres en in welke gemeente u heeft gewoond. 項 番 5には あなたが 居 住 していた 住 所 ( 市 町 村 名 を 含 む)を 記 入 してください 3/3

Microsoft Word - J_NL 2B 203B_final_.doc

Microsoft Word - J_NL 2B 203B_final_.doc Aanvraag om halfwezenuitkering op grond van de Algemene Nabestaandenwet (Anw) オランダ一般遺族補償法 (Anw) に基づく児童扶養手当の請求書 J/NL 2B 203B Verdrag tussen Japan en het Koninkrijk der Nederlanden inzake sociale zekerheid

More information

Microsoft Word - J_NL 1B 202B_final_.doc

Microsoft Word - J_NL 1B 202B_final_.doc Aanvraag om ouderdomspensioen op grond van de Algemene Ouderdomswet (AOW): aanvullende vragen over het inkomen van de partner of huisgenoot van de aanvrager オランダ一般老齢年金法 (AOW) に基づく年金の請求書 : 請求者のパートナーまたは同居人の所得に関する追加質問

More information

Sociaal zekerheidsverdrag tussen Japan en het Koninkrijk België

Sociaal zekerheidsverdrag tussen Japan en het Koninkrijk België SOCIAAL ZEKERHEIDSVERDRAG TUSSEN JAPAN EN HET KONINKRIJK BELGIE (ARTIKELEN 17 EN 18 VAN HET VERDRAG) Gelieve niets te schrijven in dit vak 本 欄 には 何 も 記 入 しないこと J/B2 AANVRAAG VOOR BELGISCHE INVALIDITEITSUITKERINGEN

More information

DEMANDE DE PENSION BELGE DE RETRAITE ET DE SURVIE

DEMANDE DE PENSION BELGE DE RETRAITE ET DE SURVIE Japans referentie nummer 日本の照会番号 AANVRAAG OM BELGISCH RUST-OF OVERLEVINGSPENSIOEN ベルギー退職年金又は遺族年金申請書 J/B 1 Ontvangstdatum 受付日 : Sociale zekerheidsovereenkomst tussen Japan en het Koninkrijk België 社会保障に関する日本国とベルギー王国との間の協定

More information

Aanvraag om ouderdomspensioen op grond van de Algemene Ouderdomswet (AOW)

Aanvraag om ouderdomspensioen op grond van de Algemene Ouderdomswet (AOW) Aanvraag om ouderdomspensioen op grond van de Algemene Ouderdomswet (AOW) オランダ一般老齢年金法 (AOW) に基づく老齢年金の請求書 Verdrag inzake sociale zekerheid tussen Japan en Nederland 社会保障に関する日本国とオランダ王国との間の協定 J/NL 1A 202A

More information

Microsoft Word - J_NL 2C 203C_final_.doc

Microsoft Word - J_NL 2C 203C_final_.doc Aanvraag om wezenuitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet (Anw) オランダ国一般遺族補償法 (Anw) に基づく孤児給付の請求書 Verdrag tussen Japan en het Koninkrijk der Nederlanden inzake sociale zekerheid 社会保障に関する日本国とオランダ王国との間の協定

More information

Microsoft Word - J_NL 2A 203A_final_.doc

Microsoft Word - J_NL 2A 203A_final_.doc Aanvraag om nabestaandenuitkering en halfwezenuitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet (Anw) オランダ 一 般 遺 族 補 償 法 (Anw)に 基 づく 遺 族 給 付 と 児 童 扶 養 手 当 の 請 求 書 Verdrag tussen Japan en het Koninkrijk

More information

社会保障に関する日本国とベルギー王国との間の協定

社会保障に関する日本国とベルギー王国との間の協定 社会保障に関する日本国とベルギー王国との間の協定 Overeenkomst inzake sociale zekerheid tussen Japan en het Koninkrijk België 国民年金 厚生年金保険裁定請求書 ( 死亡を支給事由とする年金給付 ) ( 共済年金決定請求書兼用 ) Aanvraag voor het Nationaal Pensioen / Pensioenverzekering

More information

untitled

untitled World Horticultural Expo, Venlo F l o r i a d e 2 0 1 2 Kawaguchi- Stad van tuinplanten - tentoonstelt een echte Japanse tuin in de Environment zone! Kawaguchi City of garden plants- exhibits an authentic

More information

Dear John, Informeel, standaardaanhef voor een vriend 佐藤君へ Dear Mum / Dad, Informeel, standaardaanhef voor je ouders お母さんへ / お父さんへ Dear Uncle Jerome,

Dear John, Informeel, standaardaanhef voor een vriend 佐藤君へ Dear Mum / Dad, Informeel, standaardaanhef voor je ouders お母さんへ / お父さんへ Dear Uncle Jerome, - Adressering Mr. N. Summerbee 123-1234 335 Main Street 東京都渋谷区代々木 1234 New York NY 92926 佐藤太郎様 Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam Jeremy

More information

郷土料理はありますか? Vragen of het restaurant een regionale specialiteit op de kaart heeft のアレルギーです これには が含まれていますか? Meedelen dat je allergisch bent voor bepaal

郷土料理はありますか? Vragen of het restaurant een regionale specialiteit op de kaart heeft のアレルギーです これには が含まれていますか? Meedelen dat je allergisch bent voor bepaal - Bij de ingang _[ 人数 ]_ 用のテーブルを _[ 時間 ]_ から予約したいです Een reservering doen _[ 人数 ]_ 用のテーブルをお願いします Om een tafel vragen クレジットカードは使えますか? Vragen of je met een creditcard kunt betalen ベジタリアンの食事はありますか? Vragen

More information

2.kennismigranten( ページの一番下 ) をクリック 3.Aanmelden voor de kennismigrantenregeling をクリック (Formulierenmodule の一番上 ) 4.Verklaring met betrekking tot de toel

2.kennismigranten( ページの一番下 ) をクリック 3.Aanmelden voor de kennismigrantenregeling をクリック (Formulierenmodule の一番上 ) 4.Verklaring met betrekking tot de toel (2008 年 7 月現在 ) 外国人知的労働者 (Kennismigranten) 滞在許可申請手続き 条件 : 赴任 : 年間グロス給与所得額が *47,565 ユーロ以上 (30 歳未満は *34,881 ユーロ以上 ) 学生 : オランダの大学等を卒業し 卒業後 1 年以内にオランダ国内で就職年間グロス収入が *25,000 ユーロ以上の場合 (* 給与所得額は毎年更新される ) 注意事項

More information

We are writing to you regarding Wij schrijven u naar aanle なメール ( 会社を代表して書く場合 ) We are writing in connection Wij schrijven with... u in なメール ( 会社を代表して

We are writing to you regarding Wij schrijven u naar aanle なメール ( 会社を代表して書く場合 ) We are writing in connection Wij schrijven with... u in なメール ( 会社を代表して メール - 書き出し英語オランダ語 Dear Mr. President, Geachte heer President なメール ( 高い地位の人に宛てる場合 ) Dear Sir, Geachte heer なメール ( 宛名が分らない男性に出す場合 ) Dear Madam, Geachte mevrouw なメール ( 宛名が分らない女性に出す場合 ) Dear Sir / Madam, Geachte

More information

のサイトで貴社の募集広告を拝見し I am writing in response to your advertisement posted 応募いたしました on Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature

のサイトで貴社の募集広告を拝見し I am writing in response to your advertisement posted 応募いたしました on Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature - Aanhef Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend Dear Sir, Dear Madam, Dear Sir / Madam, Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend

More information

Microsoft Word - MET BEELD kennismigranten.doc

Microsoft Word - MET BEELD kennismigranten.doc 外国人知的労働者 (Kennismigranten) 滞在許可申請手続き (2009 年 7 月現在 ) 条件 : 赴任 : 年間グロス給与所得額が *49.089 ユーロ以上 (30 歳未満は *35.997 ユーロ以上 ) 学生 : オランダの大学等高等教育を卒業し卒業後 1 年以内にオランダ国内で就職 或いは事業を開始し 年間グロス収入が *25,800 ユーロ以上の場合 卒業後 3 年の期間内であればこの制度を利用できる

More information

BZ84368Japans_.PDF

BZ84368Japans_.PDF Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen Justitie Inhoudsopgave Waarom deze brochure? 3 Een werknemer uit het buitenland over laten komen in het kort 4 Voorwaarden 5 Documenten 6 Kosten

More information

... 地下鉄駅?... the subway station?... 観光案内所?... a tourist information office?..atm/ 現金取扱機?... an ATM/a cash machine? まではどの道順を行けばいいですか? De weg vragen naa

... 地下鉄駅?... the subway station?... 観光案内所?... a tourist information office?..atm/ 現金取扱機?... an ATM/a cash machine? まではどの道順を行けばいいですか? De weg vragen naa - Locatie 道に迷いました Niet weten waar je bent. I am lost. どこなのか地図で示してもらえますか? Vragen naar een bepaalde op de kaart Can you show me where it is on the map? はどこですか? Naar een bepaalde vragen Where can I find?...

More information

アルクマールのチーズ市

アルクマールのチーズ市 第 5 章 銀行 1. 口座開設 個人の口座を開く場合 最寄りの銀行窓口で手続きをしますが その際 身分証明書 ( パスポート ) 住民登録番号 (Burger Service Nummer:BSN) の提示が必要です 支店によっては 赴任直後でまだ BSN をまだ持っていない外国人でも会社の派遣を証明する文書を提示すれば 口座開設が可能ですが 数ヶ月以内に BSN を銀行に知らせることが条件となっています

More information

Kręci mi się w głowie. Meedelen dat je duizelig bent めまいがします Nie mam apetytu. Meedelen dat je geen zin hebt in eten 食欲がありません Nie mogę spać. Meedelen d

Kręci mi się w głowie. Meedelen dat je duizelig bent めまいがします Nie mam apetytu. Meedelen dat je geen zin hebt in eten 食欲がありません Nie mogę spać. Meedelen d - Noodgeval Pools Muszę iść do szpitala. Zeggen dat je naar het ziekenhuis moet Japans 病院に連れて行ってください Źle się czuję. 気持ちが悪い Proszę natychmiast wezwać lekarza! 今すぐ医者に診てもらいたい! Om ogenblikkelijke medische

More information

アルクマールのチーズ市

アルクマールのチーズ市 第 11 章 税 制 と 社 会 保 障 1. BSN (Burger Service Nummer) オランダ 到 着 後 住 居 がある*Gemeente の**Raadhuis あるいは ***Stadhuis で 住 民 登 録 が 済 むと BSN 番 号 が 発 行 されます この 番 号 はオランダ 在 住 中 給 与 所 得 税 等 に 関 して 重 要 な 番 号 です 会 社 の

More information

愛知県名古屋市中川区 株式会社日本代表取締役社長佐藤太郎様 Mr. N. Summerbee Tyres of Manhattan. 335 Main Street New York NY Standaard adressering in Nederla

愛知県名古屋市中川区 株式会社日本代表取締役社長佐藤太郎様 Mr. N. Summerbee Tyres of Manhattan. 335 Main Street New York NY Standaard adressering in Nederla - Adressering Mr. J. Rhodes, Rhodes & Mr. J. Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Rhodes & Rhodes Springs Corp. CA 92926 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikaanse adressering:

More information

kapitein 舵を握るのはあなた Ontwikkeling stopt nooit. Je bent nooit klaar met leren. Dat geldt voor iedereen. Na drie maanden intensief studeren krijg je je je

kapitein 舵を握るのはあなた Ontwikkeling stopt nooit. Je bent nooit klaar met leren. Dat geldt voor iedereen. Na drie maanden intensief studeren krijg je je je OPLEIDING JENAPLANDIPLOMA JENAPLAN-ACADEMIE JAPAN-NEDERLAND 日蘭イエナプランアカデミー イエナプラン資格取得研修 Het diploma wordt erkend door: NUFFIC; The Netherlands Organization for international cooperation in higher education

More information

untitled

untitled 20051022()200635() (17) (18) 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 2003 10 () 11 2004 4 12 13 KANADEHON DE DE 14 15 1 16 17 = 18 MET 19 637,120 20 650-0011 16 TEL 0783331150

More information

kapitein 舵を握るのはあなた Ontwikkeling stopt nooit. Je bent nooit klaar met leren. Dat geldt voor iedereen. Na drie maanden intensief studeren krijg je je je

kapitein 舵を握るのはあなた Ontwikkeling stopt nooit. Je bent nooit klaar met leren. Dat geldt voor iedereen. Na drie maanden intensief studeren krijg je je je OPLEIDING JENAPLANDIPLOMA JENAPLAN-ACADEMIE JAPAN-NEDERLAND 日蘭イエナプランアカデミー イエナプラン資格取得研修 Het diploma wordt erkend door: EP-NUFFIC; The Netherlands Organization for international cooperation in higher education

More information

年金制度のあらまし

年金制度のあらまし 実 務 修 習 セミナー( 第 9 回 ) 厚 生 年 金 国 民 年 金 関 係 平 成 24 年 9 月 21 日 < 国 民 年 金 厚 生 年 金 保 険 の 仕 組 みと 給 付 のあらまし>( 便 覧 P116) 1 給 付 の 種 類 老 齢 障 害 死 亡 2 公 的 年 金 制 度 の 種 類 種 類 対 象 者 国 民 年 金 日 本 国 内 に 居 住 する 20 歳 以 上

More information

富 士 生 命 保 険 株 式 会 社 給 付 金 ご 請 求 のご 案 内 このたびはご 傷 病 と 承 り 謹 んでお 見 舞 い 申 し 上 げます つきましては 給 付 金 の 請 求 に 必 要 な 手 続 きをご 案 内 申 し 上 げます 下 記 必 要 書 類 をお 取 りそろえの 上 ご 提 出 下 さいますようお 願 い 申 し 上 げます 生 保 Ⅰ. 給 付 金 ( 入 院

More information

<82B582A882E82E786C73>

<82B582A882E82E786C73> 基 金 年 金 支 給 の 手 引 き - この 手 引 き は 年 金 証 書 とともに 大 切 に 保 管 してください 年 金 の 給 付 をお 受 けになるための 手 続 きやご 注 意 等 をまとめたものですので よくご 覧 いただき 手 続 き 等 をお 忘 れにならないように 注 意 してください なお この 手 引 き には 手 続 き 書 類 が 添 付 されておりませんので 手

More information

社会保険等に加入しましょう -みんなで取り組む保険加入-

社会保険等に加入しましょう -みんなで取り組む保険加入- 元 請 企 業 の 皆 様 へ 社 会 保 険 等 に 加 入 しましょう - みんなで 取 り 組 む 保 険 加 入 - 建 設 労 働 者 の 処 遇 を 向 上 し 建 設 産 業 を 魅 力 ある 職 場 にする ために 行 政 元 請 企 業 下 請 企 業 など 関 係 者 が 一 体 となった 保 険 加 入 徹 底 に 向 けた 取 り 組 みを 平 成 24 年 度 より 開 始

More information

O157 6/23 7/4 6 25 1000 117,050 6 14:00~15:30 1 2 22 22 14:30~15:30 8 12 1 5 20 6 20 10 11 30 9 10 6 1 30 6 6 0 30 6 19 0 3 27 6 20 0 50 1 2 6 4 61 1 6 5 1 2 1 2 6 19 6 4 15 6 1 6 30 6 24 30 59

More information

Netcommunity SYSTEM αNX typeS/typeM 取扱説明書

Netcommunity SYSTEM αNX typeS/typeM 取扱説明書 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 8 3 3-38 1 2 3 4 5 9 1 2 3 10 4 5 11 6 12 1 1-2 1 1-3 1 1-4 1 1-5 1 1-6 1 1-7 1 1 1-8 1 1-9 1 100 10 TEN 1 1-10 1 1-11 1 1-12 1 1-13 1 1-14 1 1 2 7 8 9 1 3 4 5 6 1-15 1 1 7 2 3

More information

申 告 書 の 提 出 相 談 窓 口 次 の 窓 口 に 提 出 してください また ご 不 明 な 点 がありましたら 相 談 してください 提 出 相 談 窓 口 粕 屋 町 役 場 申 告 会 場 又 は 総 務 部 税 務 課 住 民 税 係 郵 送 の 場 合 の 送 付 先 811-2

申 告 書 の 提 出 相 談 窓 口 次 の 窓 口 に 提 出 してください また ご 不 明 な 点 がありましたら 相 談 してください 提 出 相 談 窓 口 粕 屋 町 役 場 申 告 会 場 又 は 総 務 部 税 務 課 住 民 税 係 郵 送 の 場 合 の 送 付 先 811-2 平 成 25 年 度 ( 平 成 24 年 分 ) 町 民 税 県 民 税 申 告 の 手 引 き( 粕 屋 町 ) 平 成 25 年 度 ( 平 成 24 年 分 ) 町 民 税 県 民 税 の 申 告 書 を 提 出 していただく 時 期 になりました こ の 手 引 きを 参 照 のうえ 期 限 内 に 正 しい 申 告 をされますようお 願 いいたします 申 告 書 は 町 民 税 県 民

More information

咳が出ます ا نا مصاب بالسعال. Meedelen dat je moet hoesten いつも疲れています Meedelen dat je recentelijk veel moe bent めまいがします Meedelen dat je duizelig bent 食欲がありま

咳が出ます ا نا مصاب بالسعال. Meedelen dat je moet hoesten いつも疲れています Meedelen dat je recentelijk veel moe bent めまいがします Meedelen dat je duizelig bent 食欲がありま - Noodgeval Japans 病院に連れて行ってください Zeggen dat je naar het ziekenhuis moet 気持ちが悪い Arabisch ا نا بحاجة للذهاب ا لى المشفى. ا شعر با نني مريض 今すぐ医者に診てもらいたい! Om ogenblikkelijke medische hulp vragen 助けて! Om onmiddelijke

More information

特 例 期 間 (2015 年 12 月 24 日 ~2016 年 12 月 31 日 ) 中 に 労 働 許 可 なしで 入 国 し 居 住 している 場 合 : 現 在 保 有 の( 別 途 労 働 許 可 を 必 要 としない) 居 住 許 可 の 失 効 前 に 更 新 を 申 請 する 必

特 例 期 間 (2015 年 12 月 24 日 ~2016 年 12 月 31 日 ) 中 に 労 働 許 可 なしで 入 国 し 居 住 している 場 合 : 現 在 保 有 の( 別 途 労 働 許 可 を 必 要 としない) 居 住 許 可 の 失 効 前 に 更 新 を 申 請 する 必 第 2 章 手 続 き 1. 入 国 前 に オランダに 労 働 留 学 交 換 プログラム 研 修 などの 目 的 で 3 カ 月 以 上 滞 在 する 場 合 日 本 国 籍 保 持 者 は 1995 年 以 降 入 国 に 先 立 つ 仮 滞 在 許 可 (Visum/Visa) の 申 請 は 不 要 となりました 残 存 有 効 期 限 が 13 ヶ 月 以 上 のパスポートのみが 必 要

More information

2. 相 談 の 窓 口

2. 相 談 の 窓 口 障 害 年 金 制 度 1. 障 害 年 金 障 害 年 金 は 疾 病 又 は 負 傷 し これらに 起 因 する 傷 病 について 一 定 の 障 がい 等 級 に 該 当 する 程 度 の 障 がいの 状 態 にある 時 に 支 給 される 公 的 年 金 制 度 です 支 給 要 件 障 がいの 原 因 となった 傷 病 の 症 状 を 初 めて 医 師 の 診 療 を 受 けた 日 ( 初

More information

1 今回募集する住宅

1 今回募集する住宅 月 収 しかた 月 収 する 前 次 こと 確 かめてください () あなた 同 居 または 同 居 しようとする 親 族 と 扶 養 親 族 数 は? (2) あなた 総 収 入 または 総 所 得 は? (3) あなた 世 帯 収 入 が 基 準 あっていますか? () 同 居 親 族 扶 養 親 族 とは? (2)あなた 総 収 入 または 総 所 得 がいくらであるか 調 べましょう 入 居

More information

3 助 成 金 の 支 払 例 平 成 28 年 5 月 10 日 に 申 請 を 行 い 月 額 5,000 円 の 場 合 平 成 28 年 度 11 月 5,000 円 = 55,000 円 平 成 29 30 年 度 12 月 5,000 円 = 60,000 円 2 平 成 31 年 度

3 助 成 金 の 支 払 例 平 成 28 年 5 月 10 日 に 申 請 を 行 い 月 額 5,000 円 の 場 合 平 成 28 年 度 11 月 5,000 円 = 55,000 円 平 成 29 30 年 度 12 月 5,000 円 = 60,000 円 2 平 成 31 年 度 川 南 町 新 婚 家 庭 家 賃 助 成 制 度 H28.4.1 川 南 町 新 婚 家 庭 家 賃 助 成 制 度 は 婚 姻 の 届 出 から3 年 以 内 の 新 婚 世 帯 に 対 し 家 賃 の 一 部 及 び 通 勤 に 係 る 費 用 の 一 部 を 助 成 することで 人 口 減 少 の 著 しい 若 者 の 移 住 定 住 化 を 促 進 し 活 力 ある 地 域 づくりを 目

More information

取扱説明書

取扱説明書 ED-601 ED-501 ED-401 2 3 4 23 14 5 6 18 10 7 1 2 6 3 4 8 9 16 16 16 12 1 2 18 10 2 1 5 12 11 1 2 1 2 12 1 2 13 16 14 3 2 4 1 1 2 16 3 4 18 15 1 2 16 2 3 1 1 2 3 18 17 18 22 19 D A C 20 A B 22 B C D 22

More information

                    

                    定 年 退 職 者 の 退 職 共 済 年 金 のしおり 地 方 職 員 共 済 組 合 大 阪 府 支 部 福 利 厚 生 グループ( 年 金 担 当 ) 目 次 特 別 支 給 の 退 職 共 済 年 金 1 受 給 資 格 と 支 給 開 始 年 齢 1 2 厚 生 年 金 保 険 又 は 日 本 私 立 学 校 振 興 共 済 事 業 団 の 年 金 の 請 求 3 3 老 齢 基 礎 年

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20944E8BE08EF38B8B8CA08ED282CC82B582A882E8816990E096BE95B6816A4831382E342E32382E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20944E8BE08EF38B8B8CA08ED282CC82B582A882E8816990E096BE95B6816A4831382E342E32382E646F63> 基 金 型 確 定 給 付 企 業 年 金 制 度 年 金 受 給 権 者 のしおり 大 日 本 印 刷 企 業 年 金 基 金 ( 平 成 18 年 4 月 改 定 ) < 目 次 > はじめに 1ページ 1. 年 金 証 書 について 2ページ 2. 年 金 の 支 払 われ 方 3ページ 3. 給 付 金 の 税 務 4ページ 4. 年 金 受 給 中 に 必 要 な 手 続 き 5ページ (1)

More information

橡matufw

橡matufw 3 10 25 3 18 42 1 2 6 2001 8 22 3 03 36 3 4 A 2002 2001 1 1 2014 28 26 5 9 1990 2000 2000 12 2000 12 12 12 1999 88 5 2014 60 57 1996 30 25 205 0 4 120 1,5 A 1995 3 1990 30 6 2000 2004 2000 6 7 2001 5 2002

More information

O

O 11 2 1 2 1 1 2 1 80 2 160 3 4 17 257 1 2 1 2 3 3 1 2 138 1 1 170 O 3 5 1 5 6 139 1 A 5 2.5 A 1 A 1 1 3 20 5 A 81 87 67 A 140 11 12 2 1 1 1 12 22 1 10 1 13 A 2 3 2 6 1 B 2 B B B 1 2 B 100 B 10 B 3 3 B 1

More information

<4D F736F F D2088E78E998B788BC C98AD682B782E98B4B92F62E646F63>

<4D F736F F D2088E78E998B788BC C98AD682B782E98B4B92F62E646F63> 育 児 休 業 等 に 関 する 規 程 (2) 子 が1 歳 に 達 する 日 を 超 えて 雇 用 関 係 が 継 続 することが 見 込 まれること (3) 子 が1 歳 に 達 する 日 から1 年 を 経 過 する 日 までに 労 働 契 約 期 間 が 満 了 し 更 新 されないことが 明 らかでないこと 第 1 章 目 的 ( 目 的 ) 第 1 条 この 規 程 は 学 校 法 人

More information

愛知県名古屋市中川区 株式会社日本代表取締役社長佐藤太郎様 Sr. Vítor Silva Posto Brasil Av. Alagoas 546 Bairro Alegria Vitória da Conquista-BA Standaard

愛知県名古屋市中川区 株式会社日本代表取締役社長佐藤太郎様 Sr. Vítor Silva Posto Brasil Av. Alagoas 546 Bairro Alegria Vitória da Conquista-BA Standaard - Adressering Mr. J. Rhodes, Rhodes & Mr. J. Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Rhodes & Rhodes Springs Corp. CA 92926 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikaanse adressering:

More information

<5461726F2D8740919D93878376838D837C815B8355838B8EC08E7B97768D80>

<5461726F2D8740919D93878376838D837C815B8355838B8EC08E7B97768D80> 飛 騨 市 立 増 島 保 育 園 調 理 室 改 修 設 計 施 工 プロポーザル( 公 募 型 ) 実 施 要 項 平 成 23 年 8 月 飛 騨 市 -1- 1 目 的 飛 騨 市 立 増 島 保 育 園 は 平 成 24 年 度 より 指 定 管 理 者 制 度 を 導 入 する 予 定 です 給 食 については 現 在 3 歳 未 満 児 ( 以 下 未 満 児 という )を 含 め 外

More information

<8EE888F882AB838C83438341834583678D5A90B397702068705F32362E786C73>

<8EE888F882AB838C83438341834583678D5A90B397702068705F32362E786C73> (こ 申 告 手 引 きは 平 成 25 12 月 現 在 で 作 成 しております) こ 申 告 書 は あなた を 正 しく 算 出 す 基 礎 資 料 となほか 納 証 明 書 課 証 明 書 など 発 行 にあ たって 資 料 ともなもですから3 月 17 日 までに 提 出 して なお 文 中 で 使 用 す 平 成 25 中 平 成 25 分 とは 平 成 25 1 月 1 日 から 平

More information

日本年金機構編 年金相談マニュアル-08 勧奨編(平成24年5月改訂-第06版) 【308頁】サンプル

日本年金機構編 年金相談マニュアル-08 勧奨編(平成24年5月改訂-第06版) 【308頁】サンプル 年 金 相 談 マニュアル 勧 奨 編 平 成 24 年 度 版 年 金 相 談 マニュアル 平 成 24 年 度 版 国 年 適 用 種 類 通 知 書 名 出 力 ( 発 送 ) 契 機 頁 資 格 取 得 国 民 年 金 被 保 険 者 資 格 取 得 種 別 変 更 ( 第 1 号 被 保 険 者 該 当 ) 種 別 確 認 ( 第 3 号 被 保 険 者 該 当 ) 届 書 国 民 年 金

More information

財 政 支 援 - 申 請 書 チェックリスト 申 請 書 には 以 下 の 書 類 の 複 製 を 添 付 してください 書 類 は 複 製 または 返 却 されませんので 必 ず 原 本 ではなく 複 製 を 添 付 してください 添 付 されていない 書 類 があれば 申 請 手 続 きが 遅

財 政 支 援 - 申 請 書 チェックリスト 申 請 書 には 以 下 の 書 類 の 複 製 を 添 付 してください 書 類 は 複 製 または 返 却 されませんので 必 ず 原 本 ではなく 複 製 を 添 付 してください 添 付 されていない 書 類 があれば 申 請 手 続 きが 遅 患 者 様 へ このたびは 医 療 機 関 として Hawai i Pacific Health を 選 んでいただき ありがとうございます 当 院 の 財 政 支 援 プログラムは 患 者 様 とそのご 家 族 に Hawai i Pacific Health の 施 設 あるいは 勤 務 医 が 提 供 したサービス の 医 療 費 を 支 援 します 医 学 上 必 要 なサービスを 受 けたハワイ

More information

母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 制 度 は 母 子 家 庭 の 母 や 父 子 家 庭 の 父 寡 婦 の 方 の 経 済 的 自 と 扶 養 している 児 童 の 福 祉 の 増 進 を 目 的 とする 貸 付 制 度 です 平 成 26 年 10 月 から 母 子 寡 婦 福 祉 資 金

母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 制 度 は 母 子 家 庭 の 母 や 父 子 家 庭 の 父 寡 婦 の 方 の 経 済 的 自 と 扶 養 している 児 童 の 福 祉 の 増 進 を 目 的 とする 貸 付 制 度 です 平 成 26 年 10 月 から 母 子 寡 婦 福 祉 資 金 母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 制 度 は 母 子 家 庭 の 母 や 父 子 家 庭 の 父 寡 婦 の 方 の 経 済 的 自 と 扶 養 している 児 童 の 福 祉 の 増 進 を 目 的 とする 貸 付 制 度 です 平 成 26 年 10 月 から 母 子 寡 婦 福 祉 資 金 の 貸 付 対 象 が 家 庭 にも 拡 大 され 母 子 寡 婦 福 祉 資 金 となりました この

More information

申 告 書 の 提 出 相 談 窓 口 次 の 窓 口 に 提 出 してください また ご 不 明 な 点 がありましたら 相 談 してください 提 出 相 談 窓 口 粕 屋 町 役 場 申 告 会 場 又 は 総 務 部 税 務 課 住 民 税 係 郵 送 の 場 合 の 送 付 先 811-2

申 告 書 の 提 出 相 談 窓 口 次 の 窓 口 に 提 出 してください また ご 不 明 な 点 がありましたら 相 談 してください 提 出 相 談 窓 口 粕 屋 町 役 場 申 告 会 場 又 は 総 務 部 税 務 課 住 民 税 係 郵 送 の 場 合 の 送 付 先 811-2 平 成 26 年 度 ( 平 成 25 年 分 ) 町 民 税 県 民 税 申 告 の 手 引 き( 粕 屋 町 ) 平 成 26 年 度 ( 平 成 25 年 分 ) 町 民 税 県 民 税 の 申 告 書 を 提 出 していただく 時 期 になりました こ の 手 引 きを 参 照 のうえ 期 限 内 に 正 しい 申 告 をされますようお 願 いいたします 申 告 書 は 町 民 税 県 民

More information

月 収 額 算 出 のながれ 給 与 所 得 者 の 場 合 年 金 所 得 者 の 場 合 その 他 の 所 得 者 の 場 合 前 年 中 の 年 間 総 収 入 を 確 かめてください 前 年 中 の 年 間 総 収 入 を 確 かめてください 前 年 中 の 年 間 総 所 得 を 確 かめ

月 収 額 算 出 のながれ 給 与 所 得 者 の 場 合 年 金 所 得 者 の 場 合 その 他 の 所 得 者 の 場 合 前 年 中 の 年 間 総 収 入 を 確 かめてください 前 年 中 の 年 間 総 収 入 を 確 かめてください 前 年 中 の 年 間 総 所 得 を 確 かめ 1. 月 収 額 を 計 算 する 前 に 月 収 額 を 計 算 する 前 に 次 のことを 確 かめてください あなたの 同 居 親 族 又 は 同 居 しようとする 親 族 と 扶 養 親 族 の 数 は 何 人 ですか? 同 居 親 族 とは 入 居 しようとする 親 族 ( 本 人 を 除 く)のことをいいます 扶 養 親 族 とは 入 居 しようとする 扶 養 親 族 及 び 入 居 しない

More information

260701現在 電子申請受付一覧(事務所・事務C).xls

260701現在 電子申請受付一覧(事務所・事務C).xls 年 金 事 務 所 で 受 付 審 査 を 行 う 電 子 申 請 項 番 手 続 名 称 1 健 康 保 険 厚 生 年 金 保 険 被 保 険 者 所 属 選 択 二 以 上 事 業 所 勤 務 届 2 船 員 保 険 厚 生 年 金 保 険 育 児 休 業 等 取 得 者 申 出 書 ( 新 規 延 長 ) 3 船 員 保 険 厚 生 年 金 保 険 育 児 休 業 等 取 得 者 終 了 届

More information

Microsoft Word - 18 疑義照会回答(年金給付)これ(17)に組込予定(エクセル原稿のワード版) - 黒田作業中 -

Microsoft Word - 18 疑義照会回答(年金給付)これ(17)に組込予定(エクセル原稿のワード版) - 黒田作業中 - 疑 義 照 会 ( 年 金 給 付 ) 1. 老 齢 給 付 年 金 P1 1~30 2. 障 害 基 礎 年 金 P14 1~15 3. 障 害 給 付 年 金 ( 障 害 厚 生 ) P21 1~7 4. 遺 族 基 礎 年 金 P24 1~4 5. 遺 族 給 付 年 金 ( 遺 族 厚 生 遺 族 基 礎 ) P26 1~10 6. 老 齢 年 金 ( 旧 )( 厚 生 年 金 ) P31

More information

目 次 1.あなたが 受 取 る 年 金 について 1 頁 2. 年 金 の 請 求 について 1 頁 3. 支 給 開 始 年 月 と 支 給 期 間 について 2 頁 4. 年 金 の 支 払 方 法 について 2 頁 5. 基 金 の 年 金 について 4 頁 支 給 額 が 変 更 される

目 次 1.あなたが 受 取 る 年 金 について 1 頁 2. 年 金 の 請 求 について 1 頁 3. 支 給 開 始 年 月 と 支 給 期 間 について 2 頁 4. 年 金 の 支 払 方 法 について 2 頁 5. 基 金 の 年 金 について 4 頁 支 給 額 が 変 更 される 年 金 の し お り 全 国 測 量 業 厚 生 年 金 基 金 このしおりの 最 後 に 届 出 用 紙 ( 住 所 受 取 方 法 変 更 届 氏 名 変 更 届 )がありますの で 住 所 受 取 方 法 氏 名 の 変 更 があった 場 合 に 切 取 ってお 使 いください なお 用 紙 がなくなったときは 基 金 に 請 求 してください 各 種 届 出 用 紙 はホームページからのダウンロードもできます

More information

Ehren & Visscher : - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Inspectie van het Onderwijs Wet op het Onderwijstoezicht; WOT 表 1 オランダの教育監査の概要 2.

Ehren & Visscher : - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Inspectie van het Onderwijs Wet op het Onderwijstoezicht; WOT 表 1 オランダの教育監査の概要 2. キーワード : 要旨 1. はじめに school inspection; onderwijs toezicht/inspectie Ehren & Visscher Ehren & Visscher : - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Inspectie van het Onderwijs Wet op het Onderwijstoezicht;

More information

(1) 児 童 福 祉 施 設 等 の 職 員 が 出 産 する 場 合 ( 以 下 産 休 の 場 合 という ) 次 のア 又 はイに 掲 げる 期 間 ア その 職 員 の 出 産 予 定 日 の6 週 間 多 胎 妊 娠 の 場 合 は14 週 間 前 の 日 から 産 後 8 週 間 を

(1) 児 童 福 祉 施 設 等 の 職 員 が 出 産 する 場 合 ( 以 下 産 休 の 場 合 という ) 次 のア 又 はイに 掲 げる 期 間 ア その 職 員 の 出 産 予 定 日 の6 週 間 多 胎 妊 娠 の 場 合 は14 週 間 前 の 日 から 産 後 8 週 間 を 産 休 等 代 替 職 員 制 度 実 施 要 綱 第 1 性 格 及 び 目 的 産 休 等 代 替 職 員 制 度 は 児 童 福 祉 施 設 等 の 職 員 が 出 産 又 は 傷 病 のため 長 期 間 にわたって 継 続 する 休 暇 を 必 要 とする 場 合 その 職 員 の 職 務 を 行 わせるための 産 休 等 代 替 職 員 を 当 該 児 童 福 祉 施 設 等 の 長 が

More information

退職後の諸給付等の手引

退職後の諸給付等の手引 退 職 後 の 諸 給 付 等 の 手 引 ( 平 成 28 年 1 月 退 職 手 当 に 関 すること 給 与 厚 生 課 給 付 班 ( 県 083-933-2069 退 職 共 済 年 金 等 共 済 組 合 の 長 期 給 付 に 関 すること 福 利 給 付 班 ( 共 済 組 合 083-933-4581 任 意 継 続 組 合 員 退 職 後 の 短 期 給 付 に 関 すること 福

More information

<5461726F2D8EF696C693FC8A7790B6905C90BF82C982C282A282C4288ED0>

<5461726F2D8EF696C693FC8A7790B6905C90BF82C982C282A282C4288ED0> ( 新 入 生 :8 月 11 月 選 抜 大 学 院 ) 平 成 28 年 度 社 会 人 教 育 支 援 授 業 料 免 除 ( 前 期 分 )の 申 請 について 下 記 の 申 請 資 格 に 該 当 する 場 合, 申 請 に 基 づき, 選 考 の 上, 授 業 料 の 全 額 又 は 一 部 を 免 除 し ます 授 業 料 免 除 の 申 請 受 付 は, 前 期 と 後 期 に 区

More information

240709

240709 綾 瀬 市 在 日 外 国 人 高 齢 者 障 害 者 等 福 祉 給 付 金 支 給 要 綱 ( 目 的 ) 第 1 条 この 要 綱 は 在 日 外 国 人 の 高 齢 者 障 害 者 等 に 福 祉 給 付 金 を 支 給 し 福 祉 の 向 上 を 図 ることを 目 的 とする ( 定 義 ) 第 2 条 この 要 綱 において 次 の 各 号 に 掲 げる 用 語 の 意 義 は 当 該

More information

届 書 : 離 婚 届 記 入 例 は 下 記 をご 覧 ください 印 鑑 : 夫 と 妻 の 印 鑑 (それぞれ 別 のもの) 国 民 健 康 保 険 被 保 険 者 証 ( 加 入 者 ) 離 婚 のときは 次 の 区 分 により 書 類 が 必 要 となります 協 議 離 婚 : 戸 籍 全

届 書 : 離 婚 届 記 入 例 は 下 記 をご 覧 ください 印 鑑 : 夫 と 妻 の 印 鑑 (それぞれ 別 のもの) 国 民 健 康 保 険 被 保 険 者 証 ( 加 入 者 ) 離 婚 のときは 次 の 区 分 により 書 類 が 必 要 となります 協 議 離 婚 : 戸 籍 全 離 婚 届 婚 姻 関 係 を 将 来 に 向 かって 解 消 させることが 離 婚 です 離 婚 には 当 事 者 の 話 しあいによる 協 議 離 婚 と 裁 判 所 が 関 与 する 裁 判 離 婚 があります 協 議 離 婚 とは 裁 判 所 は 関 与 せず 夫 婦 の 意 思 に 基 づく 合 意 によって 婚 姻 関 係 を 解 消 し 証 人 2 名 がこれを 証 することです 届

More information

厚 生 年 金 制 度 及 び 年 金 払 い 退 職 給 付 について 日 本 郵 政 共 済 組 合

厚 生 年 金 制 度 及 び 年 金 払 い 退 職 給 付 について 日 本 郵 政 共 済 組 合 1. 厚 生 年 金 制 度 及 び 年 金 払 い 退 職 給 付 2. 退 職 後 の 健 康 保 険 制 度 日 本 郵 政 共 済 組 合 厚 生 年 金 制 度 及 び 年 金 払 い 退 職 給 付 について 日 本 郵 政 共 済 組 合 公 的 年 金 制 度 のしくみ 公 的 年 金 共 済 年 金 厚 生 年 金 国 民 年 金 被 用 者 年 金 制 度 基 礎 年 金 制 度

More information

1) 父 母 は 別 居 離 別 死 別 等 を 問 わず 記 入 してください 2) 祖 父 母 兄 弟 姉 妹 は 同 居 別 居 を 問 わず 記 入 してください ただし 経 済 的 に 独 立 している 場 合 は 記 入 の 必 要 はありません 家 族 欄 の 年 収 : 平 成 27

1) 父 母 は 別 居 離 別 死 別 等 を 問 わず 記 入 してください 2) 祖 父 母 兄 弟 姉 妹 は 同 居 別 居 を 問 わず 記 入 してください ただし 経 済 的 に 独 立 している 場 合 は 記 入 の 必 要 はありません 家 族 欄 の 年 収 : 平 成 27 2016 年 度 上 智 大 学 大 学 院 新 入 生 奨 学 金 出 願 要 項 上 智 大 学 大 学 院 新 入 生 奨 学 金 は 本 学 大 学 院 への 入 学 を 第 一 志 望 とする 者 で 経 済 的 理 由 により 入 学 が 困 難 かつ 大 学 の 成 績 が 優 秀 な 者 に 対 して 学 資 金 の 給 付 を 行 い 人 材 の 育 成 に 資 することを 目 的

More information

社会保障・税番号制度の導入に向けて(社会保障分野)

社会保障・税番号制度の導入に向けて(社会保障分野) 社 会 保 障 税 番 号 制 度 の 導 入 に 向 けて ( 社 会 保 障 分 野 ) ~ 事 業 主 の 皆 様 へ~ 平 成 27 年 4 月 厚 生 労 働 省 社 会 保 障 税 番 号 制 度 導 入 の 全 体 スケジュール 平 成 25 年 5 月 平 成 26 年 度 ~ 番 号 関 連 法 の 成 立 公 布 国 や 自 治 体 等 のシステム 改 修 等 平 成 27 年

More information

記 入 してく また 事 業 所 得 不 動 産 所 得 譲 渡 所 得 などのある 方 は 申 告 書 裏 面 27 年 分 営 業 等 所 得 計 算 書 欄 により 必 要 経 費 等 を 計 算 してく 4 1 世 帯 状 況 の 収 入 欄 の に された 方 については 申 告 書 裏

記 入 してく また 事 業 所 得 不 動 産 所 得 譲 渡 所 得 などのある 方 は 申 告 書 裏 面 27 年 分 営 業 等 所 得 計 算 書 欄 により 必 要 経 費 等 を 計 算 してく 4 1 世 帯 状 況 の 収 入 欄 の に された 方 については 申 告 書 裏 平 成 28 年 度 町 民 税 県 民 税 申 告 の 手 引 き 申 告 書 の 提 出 は 3 月 15 日 ( 火 ) までです 平 成 28 年 度 町 県 民 税 の 申 告 書 を 提 出 していただく 時 期 となりました この 申 告 が あなたの 町 民 税 県 民 税 額 を 算 出 する 基 礎 となります また 各 種 証 明 書 の 発 行 国 民 健 康 保 険 税 介

More information

平 成 25 年 1 月 目 次 ( Q1 後 見 人 の 仕 事 と 証 明 方 法 1 Q2 家 庭 裁 判 所 との 関 係 2 Q3 後 見 人 の 責 任 3 Q4 後 見 人 の 最 初 の 仕 事 4 Q5 被 後 見 人 の 収 入 支 出 の 計 画 5 Q6 被 後 見 人 の 収 入 支 出 の 管 理 6 i Q7 預 貯 金 の 管 理 の 仕 方 7 Q8 被 後 見

More information

申告書の書き方HP.indd

申告書の書き方HP.indd 平 成 6 年 度 市 民 税 府 民 税 申 告 の 手 引 き 申 告 書 の 提 出 は 3 日 までです 平 素 は 市 税 務 行 政 につきまして ご 理 解 とご 協 力 をいただき 厚 くお 礼 申 し 上 げます 市 民 税 府 民 税 は 前 年 の 所 得 に 対 して 課 税 されますので 前 年 ( 日 ~ 3 )の 所 得 等 について 申 告 してください 申 告 書

More information

( 地 方 税 ) 前 年 所 得 課 税 と 特 別 徴 収 ( 天 引 き) も 給 与 から 特 別 徴 収 されますが 所 得 税 の 場 合 とそのしくみ が 異 なっています 所 得 税 は 毎 月 の 給 与 の 金 額 に 応 じて 源 泉 徴 収 される 現 年 所 得 課 税 の

( 地 方 税 ) 前 年 所 得 課 税 と 特 別 徴 収 ( 天 引 き) も 給 与 から 特 別 徴 収 されますが 所 得 税 の 場 合 とそのしくみ が 異 なっています 所 得 税 は 毎 月 の 給 与 の 金 額 に 応 じて 源 泉 徴 収 される 現 年 所 得 課 税 の 第 7 章 給 与 所 得 者 と 税 金 Q 私 の 給 料 から 天 引 きされている 税 金 は 何 ですか? A 給 与 所 得 者 の 方 が 給 与 をもらうときには すでに 税 金 が 天 引 きされている 場 合 があります その 税 金 は 所 得 税 と です 所 得 税 ( 国 税 ) 源 泉 徴 収 と 年 末 調 整 所 得 税 は まず 毎 月 の 給 与 や 賞 与 などから

More information

給 与 所 得 者 の 住 民 税 は 特 別 徴 収 されますが 退 職 で 給 与 が 支 払 われなくなった 場 合 給 与 からの 天 引 きを することができなくなります この 場 合 特 別 徴 収 ができなくなる 残 額 について 普 通 徴 収 の 方 法 で 納 付 していた だく

給 与 所 得 者 の 住 民 税 は 特 別 徴 収 されますが 退 職 で 給 与 が 支 払 われなくなった 場 合 給 与 からの 天 引 きを することができなくなります この 場 合 特 別 徴 収 ができなくなる 残 額 について 普 通 徴 収 の 方 法 で 納 付 していた だく 個 人 住 民 税 のあらまし 市 区 町 村 民 税 と 都 道 府 県 民 税 を 合 わせて 住 民 税 とよびます 住 民 税 は 主 に 均 等 割 と 所 得 割 で 構 成 されています (ほかに 利 子 割 配 当 割 株 式 等 譲 渡 割 があります) 個 人 の 住 民 税 の 均 等 割 は 応 益 原 則 に 基 づく 制 度 でそこに 住 む 会 費 的 な 意 味 合

More information

記 入 例 : 国 民 金 保 険 料 免 除 納 付 猶 予 申 請 書 日 本 金 機 構 理 事 長 あて 平 成 月 日 以 様 下 式 のとおり コード 免 除 納 付 猶 予 を 申 請 します また 及 び 世 帯 主 の 記 入 に 漏 れがないこと 前 所 得 の 記 入 内 容

記 入 例 : 国 民 金 保 険 料 免 除 納 付 猶 予 申 請 書 日 本 金 機 構 理 事 長 あて 平 成 月 日 以 様 下 式 のとおり コード 免 除 納 付 猶 予 を 申 請 します また 及 び 世 帯 主 の 記 入 に 漏 れがないこと 前 所 得 の 記 入 内 容 国 民 金 保 険 料 納 付 免 除 若 者 納 付 猶 予 の 申 請 について ( 学 生 の 方 は 学 生 納 付 特 例 制 度 をご 利 用 ください) 国 民 金 保 険 料 の 納 付 が 経 済 的 に 困 難 な 場 合 保 険 料 の 納 付 が 免 除 または 猶 予 される 制 度 が あります この 制 度 を 利 用 することで 将 来 の 金 受 給 権 の 確 保

More information

申 告 書 の 提 出 にあたり 必 要 な 書 類 など 1 印 鑑 ( 朱 肉 を 使 うもの) 2 給 与 年 所 得 に 係 る 源 泉 徴 収 票 3 給 与 年 以 外 の 所 得 について 収 入 額 及 び 必 要 経 費 のわる 帳 簿 書 類 など 4 障 害 者 手 帳 障 害

申 告 書 の 提 出 にあたり 必 要 な 書 類 など 1 印 鑑 ( 朱 肉 を 使 うもの) 2 給 与 年 所 得 に 係 る 源 泉 徴 収 票 3 給 与 年 以 外 の 所 得 について 収 入 額 及 び 必 要 経 費 のわる 帳 簿 書 類 など 4 障 害 者 手 帳 障 害 平 成 28 年 度 市 民 税 県 民 税 申 告 の 手 引 き 平 成 28 年 度 の 市 民 税 県 民 税 は 前 年 中 ( 平 成 27 年 1 月 1 日 ら 12 月 31 日 まで)の 所 得 を 基 に 計 算 されます この 手 引 きは 市 民 税 県 民 税 申 告 に 関 する 概 略 を 載 せています 手 引 きを 参 考 に 前 年 中 の 所 得 について 期

More information

男 性 で 1961 年 4 月 2 日 以 降 女 性 で 1966 年 4 月 2 日 以 降 に 生 まれた 人 は 全 員 65 歳 から 国 民 年 金 : 一 律 65 歳 から 3. 日 米 社 会 保 障 協 定 の 恩 恵 同 協 定 が 2005 年 10 月 1 日 に 発 効

男 性 で 1961 年 4 月 2 日 以 降 女 性 で 1966 年 4 月 2 日 以 降 に 生 まれた 人 は 全 員 65 歳 から 国 民 年 金 : 一 律 65 歳 から 3. 日 米 社 会 保 障 協 定 の 恩 恵 同 協 定 が 2005 年 10 月 1 日 に 発 効 年 金 国 籍 老 後 の 日 本 帰 国 に 関 する 講 演 会 以 下 の 記 事 はシカゴ 新 報 社 のご 厚 意 により 転 載 を 許 可 された 記 事 です 年 金 国 籍 老 後 の 日 本 帰 国 などに 関 する 講 演 会 が9 月 20 日 シカゴ 日 本 人 会 の 主 催 で 開 催 さ れた 年 金 については 若 い 人 達 の 関 心 も 高 く 会 場 となったフォーレストヴュー

More information

<8F9790EC92AC89638F5A91EE95E58F57CADFDDCC3230313630333238288A6D92E8292E786C7378>

<8F9790EC92AC89638F5A91EE95E58F57CADFDDCC3230313630333238288A6D92E8292E786C7378> 女 川 町 町 営 住 宅 応 募 の 手 引 き ( 平 成 28 年 度 ) 宮 城 県 住 宅 供 給 公 社 1. 町 営 住 宅 と, 住 宅 に 困 ってる 方 のための 公 的 な 賃 貸 住 宅 です 2. 空 家 の 募 集 住 宅 及 び 募 集 スケジュールにつきまして, 別 紙 の 定 期 募 集 住 宅 一 覧 表 ( 募 集 月 ごとに 更 新 ) をご 覧 くださ 3.

More information

主な届出に係る早見一覧(2005/11/4現在)

主な届出に係る早見一覧(2005/11/4現在) 通 関 業 法 に 基 づく 主 要 届 出 載 要 領 添 付 書 類 平 成 28 年 6 月 東 京 税 関 業 務 部 首 席 通 関 業 監 督 官 届 出 提 出 方 法 1. NACCS 汎 用 申 請 特 例 輸 入 者 等 承 認 認 定 内 容 変 更 届 ( 税 関 様 式 C 第 9030 号 ) 通 関 業 の 許 可 申 請 事 項 等 の 変 更 届 ( 税 関 様 式

More information

▲▽▲▽▲ 国民年金保険料 学生納付特例申請について ▲▽▲▽▲

▲▽▲▽▲ 国民年金保険料 学生納付特例申請について ▲▽▲▽▲ 20 歳 になったら 国 民 年 金 日 本 年 金 機 構 から 国 民 年 金 被 保 険 者 資 格 取 得 届 書 ( 以 下 資 格 取 得 届 という) が 届 きましたか? 今 回 は 町 田 市 から 手 続 きの 方 法 をご 案 内 します! 日 本 国 内 に 住 む 20 歳 以 上 60 歳 未 満 の 方 は 次 のいずれかの 年 金 に 加 入 しなければなりません 厚

More information

項 目 一 覧 Ⅰ 基 本 情 報 ( 別 添 1) 事 務 の 内 容 Ⅱ 特 定 個 人 情 報 ファイルの 概 要 ( 別 添 2) 特 定 個 人 情 報 ファイル 記 録 項 目 Ⅲ 特 定 個 人 情 報 ファイルの 取 扱 いプロセスにおけるリスク 対 策 Ⅳ その 他 のリスク 対

項 目 一 覧 Ⅰ 基 本 情 報 ( 別 添 1) 事 務 の 内 容 Ⅱ 特 定 個 人 情 報 ファイルの 概 要 ( 別 添 2) 特 定 個 人 情 報 ファイル 記 録 項 目 Ⅲ 特 定 個 人 情 報 ファイルの 取 扱 いプロセスにおけるリスク 対 策 Ⅳ その 他 のリスク 対 特 定 個 人 情 報 保 護 評 価 書 ( 全 項 目 評 価 書 ) 評 価 書 番 号 12 評 価 書 名 岐 阜 市 国 民 年 金 事 務 全 項 目 評 価 書 個 人 のプライバシー 等 の 権 利 利 益 の 保 護 の 宣 言 岐 阜 市 は 国 民 年 金 事 務 における 特 定 個 人 情 報 ファイルの 取 扱 いにあた り 特 定 個 人 情 報 ファイルの 取 扱

More information

1. 受 付 時 間 について P 1 2. 住 所 の 異 動 について P 2 転 入 届 転 出 届 転 居 届 世 帯 変 更 届 3. 戸 籍 の 届 出 について P 3 出 生 届 死 亡 届 婚 姻 届 離 婚 届 転 籍 届 その 他 の 戸 籍 届 4. 外 国 人 登 録 につ

1. 受 付 時 間 について P 1 2. 住 所 の 異 動 について P 2 転 入 届 転 出 届 転 居 届 世 帯 変 更 届 3. 戸 籍 の 届 出 について P 3 出 生 届 死 亡 届 婚 姻 届 離 婚 届 転 籍 届 その 他 の 戸 籍 届 4. 外 国 人 登 録 につ 作 成 : 平 成 19 年 10 月 中 能 登 町 役 場 鹿 西 庁 舎 住 民 課 929-1692 石 川 県 鹿 島 郡 中 能 登 町 能 登 部 下 85 部 1 番 地 Tel (0767)72-3131 Fax (0767)72-3794 鳥 屋 庁 舎 窓 口 サービス 929-1792 石 川 県 鹿 島 郡 中 能 登 町 末 坂 9 部 46 番 地 Tel (0767)74-2805

More information

特 別 永 住 者 書 の 交 付 戸 籍 住 民 課 住 民 記 録 係 5722-9795 特 別 永 住 者 のかたは 特 別 永 住 者 書 ( 旧 外 国 人 登 録 書 =みなし 特 別 永 住 者 書 )の 有 効 期 間 の 更 新 申 請 紛 失 等 による 再 交 付 の 手 続

特 別 永 住 者 書 の 交 付 戸 籍 住 民 課 住 民 記 録 係 5722-9795 特 別 永 住 者 のかたは 特 別 永 住 者 書 ( 旧 外 国 人 登 録 書 =みなし 特 別 永 住 者 書 )の 有 効 期 間 の 更 新 申 請 紛 失 等 による 再 交 付 の 手 続 戸 籍 の 戸 籍 住 民 課 戸 籍 係 5722-9786 戸 籍 のあるところを 本 籍 地 といいます 戸 籍 の 記 載 は によって 行 われますので 記 載 の 内 容 に 異 動 があった ときは 本 籍 地 または 所 在 地 の 区 市 町 村 の 戸 籍 係 へ 期 間 内 に てください は 本 人 確 認 ができるもの ( 運 転 免 許 やパスポートなど)もお 持 ちください

More information

被扶養者の資格確認を行います

被扶養者の資格確認を行います H28.8.16 改 訂 重 要 被 扶 養 者 認 定 に 係 る 添 付 書 類 について 被 保 険 者 と 同 じように 保 険 給 付 を 受 けられる 被 扶 養 者 は 健 康 保 険 法 等 によ って 定 められた 家 族 が 対 象 で 被 扶 養 者 として 認 定 されるには 主 として 被 保 険 者 の 収 入 により 生 計 維 持 されていることが 必 要 です この

More information

項 目 一 覧 Ⅰ 基 本 情 報 Ⅱ 特 定 個 人 情 報 ファイルの 概 要 ( 別 添 1) 特 定 個 人 情 報 ファイル 記 録 項 目 Ⅲ リスク 対 策 Ⅳ 開 示 請 求 問 合 せ Ⅴ 評 価 実 施 手 続 ( 別 添 2) 変 更 箇 所

項 目 一 覧 Ⅰ 基 本 情 報 Ⅱ 特 定 個 人 情 報 ファイルの 概 要 ( 別 添 1) 特 定 個 人 情 報 ファイル 記 録 項 目 Ⅲ リスク 対 策 Ⅳ 開 示 請 求 問 合 せ Ⅴ 評 価 実 施 手 続 ( 別 添 2) 変 更 箇 所 特 定 個 人 情 報 保 護 評 価 書 ( 重 点 項 目 評 価 書 ) 評 価 書 番 号 評 価 書 名 9 個 人 住 民 税 関 係 事 務 重 点 項 目 評 価 書 個 人 のプライバシー 等 の 権 利 利 益 の 保 護 の 宣 言 個 人 住 民 税 関 係 事 務 における 特 定 個 人 情 報 ファイルの 取 扱 いにあたり 特 定 個 人 情 報 ファイルの 取 扱

More information

市営住宅入居申込みのご案内

市営住宅入居申込みのご案内 鹿 嶋 市 営 住 宅 入 居 申 込 みのしおり 三 笠 山 団 地 平 井 団 地 港 ヶ 丘 団 地 佐 田 団 地 建 設 部 都 市 計 画 課 - 1 - 市 営 住 宅 入 居 申 込 みのご 案 内 市 営 住 宅 は, 民 間 の 賃 貸 住 宅 とは 異 なり, 公 営 住 宅 法 及 び 鹿 嶋 市 営 住 宅 条 例 に 基 づいて 管 理 運 営 されて いる 公 の 住

More information

とする この 場 合 育 児 休 業 中 の 期 限 付 職 員 が 雇 用 契 約 を 更 新 するに 当 たり 引 き 続 き 育 児 休 業 を 希 望 する 場 合 には 更 新 された 雇 用 契 約 期 間 の 初 日 を 育 児 休 業 開 始 予 定 日 として 育 児 休 業 申

とする この 場 合 育 児 休 業 中 の 期 限 付 職 員 が 雇 用 契 約 を 更 新 するに 当 たり 引 き 続 き 育 児 休 業 を 希 望 する 場 合 には 更 新 された 雇 用 契 約 期 間 の 初 日 を 育 児 休 業 開 始 予 定 日 として 育 児 休 業 申 社 会 福 祉 法 人 同 仁 会 育 児 休 業 等 に 関 する 規 則 ( 目 的 ) 第 1 条 この 規 則 は 社 会 福 祉 法 人 同 仁 会 就 業 規 則 ( 以 下 就 業 規 則 という ) 第 34 条 第 2 項 の 規 定 に 基 づき 職 員 の 育 児 休 業 育 児 のための 所 定 外 労 働 の 免 除 時 間 外 労 働 及 び 深 夜 業 の 制 限 並

More information

第 2 問 問 4 問 5 1ロ 2チ 3ヲ 4ホ ⅰ)Aさんは 今 年 の 誕 生 日 で 40 歳 となるので 公 的 介 護 保 険 の(1 第 2 号 ) 被 保 険 者 資 格 を 取 得 し 介 護 保 険 料 を 負 担 することになる 40 歳 以 上 65 歳 未 満 の 医 療

第 2 問 問 4 問 5 1ロ 2チ 3ヲ 4ホ ⅰ)Aさんは 今 年 の 誕 生 日 で 40 歳 となるので 公 的 介 護 保 険 の(1 第 2 号 ) 被 保 険 者 資 格 を 取 得 し 介 護 保 険 料 を 負 担 することになる 40 歳 以 上 65 歳 未 満 の 医 療 一 発 合 格!FP 技 能 士 2 級 AFP 完 全 攻 略 実 戦 問 題 集 14-15 年 版 別 冊 FP 技 能 士 2 級 AFP 2014 年 1 月 実 施 試 験 解 答 & 解 説 実 技 試 験 生 保 顧 客 資 産 相 談 業 務 ( 金 融 財 政 事 情 研 究 会 ) 問 題 解 答 解 説 第 1 問 問 1 1ハ 2ニ 3ト 国 民 年 金 の 毎 月 の 保

More information

別 紙 軽 費 老 人 ホームの 収 入 認 定 について 平 成 22 年 3 月 9 日 千 葉 県 健 康 福 祉 部 高 齢 者 福 祉 課 本 紙 は 平 成 18 年 1 月 24 日 老 発 第 0124004 号 厚 生 労 働 省 老 健 局 長 通 知 老 人 保 護 措 置 費

別 紙 軽 費 老 人 ホームの 収 入 認 定 について 平 成 22 年 3 月 9 日 千 葉 県 健 康 福 祉 部 高 齢 者 福 祉 課 本 紙 は 平 成 18 年 1 月 24 日 老 発 第 0124004 号 厚 生 労 働 省 老 健 局 長 通 知 老 人 保 護 措 置 費 高 第 7 4 4 号 平 成 22 年 3 月 9 日 各 軽 費 老 人 ホーム 施 設 長 様 千 葉 県 健 康 福 祉 部 高 齢 者 福 祉 課 長 ( 公 印 省 略 ) 軽 費 老 人 ホームサービス 提 供 費 補 助 金 事 務 の 適 正 な 実 施 について このことについて 当 課 において 今 年 度 に 軽 費 老 人 ホームの 現 地 調 査 を 実 施 した 結 果

More information

<5461726F2D81698DDD8A7790B6816A96C68F9C905C90BF2E6A7464>

<5461726F2D81698DDD8A7790B6816A96C68F9C905C90BF2E6A7464> 授 業 料 免 除 の 申 請 を 希 望 する 場 合 は, 下 記 書 類 を, 教 育 学 生 支 援 室 学 生 生 活 支 援 グループまで, 期 限 厳 守 の 上, 提 出 してください 提 出 書 類 1 確 認 票 A( 大 学 控 ), 確 認 票 B( 本 人 控 ) 2 申 請 書 3 家 庭 調 書 4 市 区 町 村 発 行 の 平 成

More information

( 締 切 支 払 ) 第 4 条 給 与 は 基 準 内 給 与 は 当 月 の 初 日 から 末 日 の 分 を 基 準 外 給 与 は 前 月 末 日 まで の 分 を 当 月 25 日 に 支 払 う 但 し 支 払 日 が 休 日 もしくは 金 融 機 関 等 が 休 業 の 場 合 は

( 締 切 支 払 ) 第 4 条 給 与 は 基 準 内 給 与 は 当 月 の 初 日 から 末 日 の 分 を 基 準 外 給 与 は 前 月 末 日 まで の 分 を 当 月 25 日 に 支 払 う 但 し 支 払 日 が 休 日 もしくは 金 融 機 関 等 が 休 業 の 場 合 は 社 会 福 祉 法 人 真 宗 協 会 G(グローバル) 職 員 給 与 規 程 第 1 章 総 則 ( 目 的 ) 第 1 条 この 規 程 は 社 会 福 祉 法 人 真 宗 協 会 就 業 規 則 第 5 条 第 1 項 により 社 会 福 祉 法 人 真 宗 協 会 に 勤 務 するG 職 員 ( 以 降 職 員 と 言 う)に 対 する 給 与 及 び 賞 与 等 に 関 す る 事 項

More information

婚約おめでとう 結婚式はいつにするかもう Congratulations on your engagement. Have you decided 決めた? upon big day yet? voor een fris verloofd paar dat men goed kent en navr

婚約おめでとう 結婚式はいつにするかもう Congratulations on your engagement. Have you decided 決めた? upon big day yet? voor een fris verloofd paar dat men goed kent en navr - Huwelijk おめでとうございます 末永くお幸せに aan een vers getrouwd paar おめでとうございます どうぞお幸せに voor een vers getrouwd paar Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Congratulations and warm

More information