представлено як об єкти аналізу на основі цих понять перекладознавчих. На закінчення, я вважаю, що роль, потенціал і межа перекладу і транслатологіі в

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "представлено як об єкти аналізу на основі цих понять перекладознавчих. На закінчення, я вважаю, що роль, потенціал і межа перекладу і транслатологіі в"

Transcription

1 4. Корнилов О.А. Языковые картины мира как производные национальных менталитетов. М.: ЧеРо, с. 5. Радченко О.А. Язык как миросозидание: Лингвофилософская концепция неогумбольтианства. М.: КомКнига, с. (История лингвофилософской мысли). 6. Стрижак У.П. Составление тезауруса как один из путей расширения словарно-иерогл. запаса учащихся // Вестник МГПУ. Сер. «Филология. Теория языка. Языковое образование» (3). С Щерба Л.В. Преподавание языков в школе: общие вопросы методики. 3-е изд., испр. и доп. СПб.: Филологический факультет СПбГУ; М.: Издательский центр «Академия», с. 8. Gurevich T. Similar features of national mentalities as a foundation for successful intercultural communication. International conference «Japan Phenomenon: views from Europe». M., P U.Stryzhak, PhD, Associate professor, Moscow City Teachers Training University Japanese linguistic picture of the world in the perspective before translation The article deals with the problem related to the students understanding of the basic features of the Japanese linguistic picture of the world. Based on the examples of the translation tasks from the various fiction texts the analysis of lexical and grammatical categorization has been provided. Key words: linguistic picture of the world, lexical and grammatical categorization, translation task. Шітанда Со Львівський національний університет імені Івана Франка 応 用 言 語 学 における 翻 訳 の 理 論 と 実 践 (Теорія і практика перекладу в прикладній лінгвістиці) キーワード: 翻 訳 学 応 用 言 語 学 等 価 性 マクロ 文 脈 文 脈 の 適 合 化 Метою даного досліження є: 1) порівняльний аналіз різних концепцій перекладознавства, наприклад, «еквівалентність», «макроконтекст», «контекстуалізація» з точки зору прикладної лінгвістики, 2) перевірка теоретичної обгрунтованості цих понять відповідно до аналізу деяких конкретних випадків перекладу. По-перше, ми обговоримо різні визначення, позиції та оцінки теорії перекладознавства в області прикладної лінгвістики і міжкультурної комунікації. У той же час, деякі приклади з практики перекладу буде 125

2 представлено як об єкти аналізу на основі цих понять перекладознавчих. На закінчення, я вважаю, що роль, потенціал і межа перекладу і транслатологіі в прикладної лінгвістики. Ключові слова: перекладознавство, прикладна лінгвістика, еквівалентність, макроконтекст, контекстуалізація. 0. はじめに 本 稿 の 目 的 は 翻 訳 学 の 様 々な 概 念 を 具 体 的 な 翻 訳 例 を 分 析 しながら 応 用 言 語 学 の 観 点 から 考 察 し その 理 論 的 妥 当 性 を 検 証 することにある 最 初 に 翻 訳 の 定 義 と 翻 訳 過 程 翻 訳 学 理 論 の 定 義 とその 基 礎 概 念 を 概 観 する 次 に これら の 概 念 を 援 用 して 外 国 語 から 日 本 語 への 翻 訳 の3つの 例 を 分 析 する 具 体 的 な 分 析 対 象 は1) 実 用 的 テクストとしての 英 語 広 告 文 の 和 訳 2) 文 学 テクストとしてのウクラ イナ 語 戯 曲 の 和 訳 2) 文 学 テクストとしてのドイツ 語 詩 の 和 訳 と 三 重 訳 及 び 漢 詩 の 和 訳 である 結 論 に 際 して 応 用 言 語 学 における 翻 訳 の 位 置 付 け 可 能 性 と 限 界 について 考 察 したい 1. 翻 訳 と 翻 訳 学 の 定 義 我 々の 日 常 生 活 では しばしばプロトタイプやステレオタイプとしての 身 近 な 翻 訳 が 連 想 される 例 えばそれは 翻 訳 行 為 の 結 果 としての 外 国 語 日 本 語 文 学 作 品 の 翻 訳 であったり 日 本 語 教 育 における 補 助 的 役 割 としての 広 義 の 翻 訳 であったりする それに 対 し 言 語 学 的 観 点 からの 翻 訳 翻 訳 学 はこ れまで 日 本 では 十 分 に 研 究 されてきたとは 言 い 難 い 本 項 では 特 に 言 語 学 的 観 点 からの 翻 訳 翻 訳 学 の 定 義 を 概 観 する まず 翻 訳 の 定 義 であるが 狭 義 の 翻 訳 概 念 と 広 義 の 翻 訳 概 念 が 見 られる 狭 義 の 翻 訳 概 念 には 1つの 言 語 で 表 現 されたことを 異 なった 言 語 に 訳 す 行 為 書 かれた 文 章 を 訳 すこと ( 鳥 飼 玖 美 子 日 本 語 教 育 学 辞 典 2005: 611) 文 章 に 盛 られた 伝 達 内 容 (message)を 言 語 の 壁 を 越 えて( 向 こう 側 に) 運 ぶ(carry over) こと ( 成 瀬 武 史 応 用 言 語 学 事 典 2003: 403) Translationの 書 かれたテクストの 形 式 であ り そこでは 起 点 言 語 テクストと 目 標 言 語 テクストが 同 時 に 全 体 として かつ 部 分 的 に 存 在 しており 翻 訳 者 に 使 用 可 能 である (Назаркевич 2010: 282) 等 の 定 義 があ る これらに 共 通 している 点 は 書 かれた 文 章 テクストを 対 象 とし 話 された ことば を 対 象 とする 通 訳 の 対 と 見 なされていることである これに 対 し 広 義 の 翻 訳 概 念 では U.カウツの 定 義 言 語 の 異 なるパートナー 間 での 異 文 化 間 言 語 コミュニケーションの 枠 内 での 複 合 的 な 機 能 的 に 規 定 された 計 画 的 な か つ 創 造 的 な 行 為 (Ulrich Kautz 2002:642)に 見 られるように 翻 訳 対 象 を 書 かれたテ クスト に 限 定 しない 或 いは 上 位 概 念 としてのTranslationを 規 定 する 場 合 もあ る Translationは 翻 訳 と 通 訳 の 上 位 概 念 である (Назаркевич 2010: 282) 翻 訳 は 更 に 翻 訳 の 過 程 (trasnlating)とその 過 程 の 結 果 (product of translation)とに 区 別 され る (Назаркевич 2010: 16) 翻 訳 過 程 は 翻 訳 者 ( 読 者 解 釈 者 及 び 訳 文 作 成 者 ) と 起 点 言 語 (source language: SL) 翻 訳 対 象 となるテクストの 表 現 に 使 われている 言 語 目 標 言 語 (target language: TL) 翻 訳 に 使 われる 言 語 との 間 のコミュニケーシ ョン 行 為 として 成 立 する 広 義 の 翻 訳 過 程 には 起 点 言 語 テクストの 作 者 も 含 まれる が ここでは 狭 義 の 翻 訳 過 程 に 限 定 する 126

3 原 文 訳 文 表 現 形 式 (SL text) (TL text) ( 翻 訳 者 による) 解 釈 作 文 ( 訳 文 の 作 成 ) 解 体 再 構 築 内 容 理 解 転 移 伝 達 内 容 (SL message) (TL message) ( 成 瀬 2003: 409 起 点 言 語 と 目 標 言 語 図 1に 筆 者 加 筆 ) 翻 訳 は 歴 史 上 常 にその 実 践 が 先 行 してきたため 翻 訳 学 の 名 称 定 義 は 多 様 である 現 代 翻 訳 学 の 方 法 論 は 1960 年 代 に 聖 書 文 献 学 者 Eugen Nidaの 著 書 Toward a Science of Translating (1964)によって 確 立 されたと 言 われている 日 本 では 翻 訳 論 という 名 称 がよく 使 われる 鳥 飼 は 翻 訳 論 は 言 語 学 の 範 疇 ではなく 語 用 論 および 異 文 化 コミュニケーションにかかわる 分 野 ( 鳥 飼 玖 美 子 2005: 611)とす るが 成 瀬 (2003)は 応 用 言 語 学 事 典 の 中 でGutt(1991)の 翻 訳 理 論 の 例 を 挙 げ 近 年 の 心 理 学 言 語 学 伝 達 理 論 人 類 学 記 号 論 を 含 む 多 くの 学 問 分 野 の 上 に 成 り 立 つ ( 成 瀬 2003: 376) 翻 訳 学 の 学 際 性 を 強 調 している 翻 訳 研 究 は 社 会 科 学 と 人 文 科 学 の 要 素 を 含 む 学 際 研 究 であり 翻 訳 通 訳 の 理 論 記 述 応 用 の 体 系 的 研 究 を 扱 う (Wikipedia: Translation studies)とされる また Назаркевич (2010) は 翻 訳 学 の 課 題 として 以 下 の5 点 1) コミュニケーション 過 程 の 分 析 2) 翻 訳 通 訳 過 程 の 理 解 の 改 善 3) 翻 訳 行 為 の 最 適 化 4) 翻 訳 能 力 の 質 の 判 断 基 準 の 発 展 5) 翻 訳 通 訳 能 力 の 訓 練 と 教 材 化 (Назаркевич 2010: 19)を 挙 げている 2. 翻 訳 学 の 基 礎 概 念 本 項 では 次 項 の 翻 訳 分 析 の 前 提 として 分 析 に 援 用 される 翻 訳 学 の 基 礎 概 念 について 概 観 する まず 等 価 (equivalance)の 定 義 であるが 成 瀬 (2003)は 原 文 の 読 者 がその 原 文 から 受 ける 理 解 内 容 と 翻 訳 読 者 がその 原 文 から 受 け 取 る 理 解 内 容 の 等 しさ ( 成 瀬 2003: 409 等 価 性 )とする 理 解 内 容 は 表 現 で 意 図 されている 情 報 (information < matter) と その 表 現 の 様 式 が 読 者 の 心 に 喚 起 する 印 象 (impression < manner)から ( 成 瀬 2003: 409 ) 構 成 される 情 報 の 内 容 ( 実 質 的 等 価 )と 表 現 の 様 式 ( 形 式 的 等 価 )から 形 成 されている 等 価 性 の 重 点 は 翻 訳 対 象 となるテクスト 型 ( 類 )に 依 存 する 法 律 文 書 製 品 の 仕 様 書 明 細 書 機 械 操 作 のマニュアルなどの 産 業 用 文 書 の 翻 訳 では 情 報 内 容 の 等 価 に 文 学 作 品 特 に 韻 文 ( 詩 歌 )の 翻 訳 では 表 現 形 式 の 等 価 に ( 成 瀬 2003:409 等 価 性 ) 重 点 が 置 かれる これに 対 し Назаркевич(2010)は 等 価 性 を それぞれの 文 化 の 同 じレヴェルで 同 じコミュニケーション 機 能 を 果 たせる 目 標 テクストと 起 点 テクスト との 間 の 関 係 (Назаркевич, 2010: 38-39)として より 抽 象 的 に 定 義 し 更 にK.コラ ー (1992)は 等 価 性 を5 種 類 に 下 位 区 分 する 1) 指 示 的 等 価 (denotative equivalance): 起 点 言 語 での 指 示 物 と 目 標 言 語 での 指 示 物 が1:1 対 応 する 2) 含 意 的 等 価 (connotative equivalance): 起 点 言 語 の 読 者 と 目 標 言 語 の 読 者 に 様 々なレベル( 言 語 層 社 会 的 に 規 定 された 言 語 使 用 言 語 媒 体 ( 話 し 言 葉 書 き 言 葉 ) 地 理 的 起 源 文 体 的 作 用 頻 度 使 用 領 域 評 価 )で 類 似 の 連 想 的 な 二 次 的 意 味 を 引 き 起 こす 3) テク スト 規 範 的 等 価 (text-normative equivalance): 特 にテクスト 型 に 特 有 の 文 体 規 範 の 保 持 伝 統 的 なテクスト 型 ほど テクスト 型 の 慣 習 が 文 化 に 特 有 なものとなる 4) 語 127

4 用 論 的 等 価 (pragmatic equivalance): 目 標 言 語 テクストがその 想 定 される 読 者 に 関 連 付 けて 翻 訳 される 5) 形 式 的 美 的 等 価 (formal-aesthetical equivalance) 文 学 テク ストでは 起 点 テクストの 特 定 の 美 的 形 式 的 個 人 的 な 特 性 (メタファー 言 葉 遊 び 韻 )に 関 連 する 次 に マクロ 文 脈 (macrocontext) 文 脈 の 適 合 化 (contextualization)の 二 概 念 であるが 両 概 念 は 密 接 に 関 連 している マクロ 文 脈 は 言 語 文 脈 (lingusitic context)の 背 後 にあって 発 想 を 促 す 物 理 的 心 理 的 状 況 や 発 話 者 が 前 提 にしている 文 化 の 台 本 (cultural script) ( 成 瀬 2003: 414)を 文 脈 の 適 合 化 とは 原 文 の 文 化 圏 で 自 然 に 受 け 入 れられている 事 物 や 行 為 が 訳 文 の 文 化 圏 で は 不 自 然 に 思 える ないしは 反 発 を 招 きかねない 場 合 に その 違 和 感 を 除 くために 施 す 調 整 ( 成 瀬 2003: 413)を 意 味 する 即 ち 背 景 知 としての 文 化 の 台 本 (cultural script)に 関 して 起 点 言 語 テクストに 配 慮 する 場 合 がマクロ 文 脈 理 解 に 繋 がり 目 標 言 語 テクストに 配 慮 する 場 合 が 文 化 の 適 合 化 ということになる 3. 範 例 的 翻 訳 分 析 3.1 翻 訳 分 析 1: 実 用 テクストとしての 英 語 広 告 文 の 和 訳 の 分 析 1. Make sure automobile engine is warmed up to normal operating temperature. 2. Turn off vehicle. 3. Shake bottle for one minute and ensure bottle is at room temperature so that contents flow freely. 4. Pour contents into engine oil reservoir. 5. Start car and let engine idle for five minutes. Then drive as you normally would. 1. 自 動 車 のエンジンが 通 常 の 作 動 温 度 まで 暖 まっていることを 確 認 してください 2. 車 両 のエンジンを 止 めてください 3. 1 分 間 ボトルを 振 って ボトルは 中 身 が 自 由 に 流 れるように 室 温 であることを 確 認 して 下 さい 4. エンジンオイルのタンクに 中 身 を 注 いでください 5. 車 を 始 動 して 5 分 間 エンジンをアイドリングさせてください それから 普 通 にするように 運 転 してください ( 筆 者 による 和 訳 ) 上 記 のテクストは ハリキウの 化 学 会 社 ТОВ ХАДОの 自 動 車 エンジンのメンテ ナンス 用 品 XADO Highway Atomic Metal Conditioner の 英 語 広 告 文 における 商 品 の 使 用 法 とその 和 訳 である この 起 点 言 語 および 目 標 言 語 テクストでは 物 理 的 現 象 特 性 が 扱 われており 翻 訳 のタイプは 実 用 的 翻 訳 に 分 類 される 翻 訳 の 際 に 専 ら 情 報 内 容 の 等 価 に 重 点 が 置 かれている 指 示 的 等 価 (denotative equivalance)と 広 告 宣 伝 文 であるため 消 費 者 を 意 識 した 語 用 論 的 等 価 が 見 られる 実 際 の 製 品 の 使 用 法 の 和 訳 であるため 特 に 厳 密 な 意 味 での1 対 1 対 応 の 指 示 的 等 価 が 特 に 要 請 される また 自 動 車 文 化 は 全 世 界 で 既 にグローバル 化 しており 背 景 知 である 文 化 の 台 本 (cultural script)としてのマクロ 文 脈 や 文 脈 の 適 合 化 はここでは 特 に 問 題 とならない 3.2 翻 訳 分 析 2: ウクライナ 語 文 学 ( 演 劇 )テクストの 文 献 学 的 翻 訳 Старезний, густий, предковічний ліс на Волині. Посеред лісу простора галява з плакучою березою і з великим прастарим дубом. Галява скраю переходить в куп я та очерети, а в одному місці в яро-зелену драговину - то береги лісового озера, що утворилося з лісового струмка. Струмок той вибігає з гущавини лісу, впадає в озеро, потім, по другім 128

5 боці озера, знов витікає і губиться в хащах. Саме озеро - тиховоде, вкрите ряскою та лататтям, але з чистим плесом посередині. Містина вся дика, таємнича, але не понура, - повна ніжної, задумливої поліської краси. Провесна. По узліссі і на галяві зеленіє перший ряст і цвітуть проліски та сон-трава. Дерева ще безлисті, але вкриті бростю, що от-от має розкритись. На озері туман то лежить пеленою, то хвилює од вітру, то розривається, одкриваючи блідо-блакитну воду. ヴォルィーニの 非 常 に 古 い 密 集 した 太 古 からの 森 森 の 中 央 に 白 樺 と 大 きな 非 常 に 古 いオーク( 楢 )のある 広 々とした 空 地 がある その 空 地 は 突 き 当 りで 湿 地 帯 の 葦 の 生 えた 丘 と 移 っていくが ある 個 所 で 浅 緑 色 の 沼 地 に 変 わる それは 森 の 小 川 から 形 成 された 森 の 湖 畔 である その 小 川 は 森 の 茂 みから 流 れ 出 て 湖 に 流 れ 込 み それから 湖 の 別 の 側 から 再 び 流 れ 出 て 森 の 茂 みの 中 に 消 えていく その 湖 は 静 かな 波 のない 水 で 青 浮 草 と 水 蓮 で 覆 われているが 中 心 には 澄 みきった 水 ( 流 ) 域 を 有 している この 場 所 は 全 て 原 生 で 人 も 住 まず 神 秘 的 だが 荒 涼 とは していない 即 ち 優 しく 瞑 想 的 なポリーシャ( 森 林 地 帯 )の 美 しさで 満 たされてい る 早 春 森 のはずれと 空 地 に 最 初 のキケマンが 芽 を 出 し ツルボとオキナグサが 花 を 咲 かせている 木 にはまだ 葉 がないが 今 にも 開 こうとしている 芽 ( 葉 芽 や 花 芽 )で 覆 われている 湖 では 霧 が 時 にはとばりで 覆 い 隠 したり 時 には 風 に 揺 れて いたり 時 には 淡 い 空 色 の 湖 水 を 露 わにしながら 晴 れたりしている ( 筆 者 による 和 訳 ) この 和 訳 はЛеся Українка «Лісова пісня»レシャ ウクラインカの 演 劇 森 の 歌 (1911)の 典 型 的 な 文 献 学 的 翻 訳 の 例 である Волині ヴォルィーニ やполіської ポリーシャ の など 西 北 ウクライナに 関 する 固 有 名 詞 とそれに 関 連 する 語 は 翻 訳 に 詳 細 な 注 をつける 必 要 がある また 植 物 名 は しばしばウクライナ 語 英 語 辞 典 など では 不 十 分 な 英 訳 が 与 えられている 例 えば рястはpopov, Balla: Comprehensive Ukrainian-English Dictionary (2006)では cowslip (キバナノクリンザクラ 黄 花 九 輪 桜 Primula veris)とされるが それはWikipediaではПервоцвіт веснянийという 別 の 花 であることがわかる 逆 にWikipediaでは рястはcorydalis キケマン 属 の 草 花 であることが 判 明 する 一 般 に ウ 英 辞 典 の 自 然 科 学 用 語 の 記 述 は 信 用 できない 他 方 この 意 味 で キケマン はрястの 厳 密 な 実 質 的 等 価 としての 指 示 的 等 価 を 持 っているが 日 本 語 として 形 式 的 美 的 等 価 を 有 しているか 否 かは 疑 問 の 余 地 があ る 文 学 テクストの 翻 訳 の 際 には 当 然 表 現 形 式 の 等 価 にも 十 分 に 配 慮 すべきであるからである 3.3 翻 訳 分 析 3: ドイツ 語 詩 と 中 国 語 漢 詩 の 和 訳 a] Über allen Gipfeln 峰 々に Ist Ruh, 憩 いあり In allen Wipfeln 梢 (こずえ)をわたる Spürest du そよ 風 の Kaum einen Hauch; 跡 も 見 えず Die Vögelein schweigen im Walde. 小 鳥 は 森 に 黙 (もだ)しぬ Warte nur, balde 待 て しばし Ruhest du auch. 汝 (なれ)もまた 憩 わん 129

6 b] Stille ist im Pavillon aus Jade 翡 翠 の 園 亭 に 静 寂 あり Krähen fliegen stumm 月 明 かりに 照 らされし 桜 の 樹 々へと Zu beschneiten Kirschbäumen im Mondlicht. 烏 らは 黙 し 飛 翔 せん Ich sitze 我 座 して Und weine. 泣 きぬれる (http://de.wikipedia.org/wiki/wandrers_nachtlied; b]は 筆 者 による 和 訳 ) c] 翡 翠 為 樓 金 作 梯 誰 人 獨 宿 倚 門 啼 夜 坐 寒 燈 連 曉 月 行 行 淚 盡 楚 關 西 漢 文 訓 読 文 : 翡 翠 (ひすい) 楼 と 為 (な)し 金 梯 (てい)と 作 すとも 誰 人 (だれひと)か 独 宿 して 門 に 倚 (よ)りて 啼 (な)く 夜 泣 きて 寒 燈 (かんとう) 暁 月 (ぎょうげつ)に 連 なり 行 行 (こうこう) 涙 は 尽 く 楚 関 (そかん)の 西 現 代 和 訳 : 翡 翠 の 楼 閣 に 黄 金 の 梯 子 で 住 んでいる 後 宮 の 宮 妓 もまつものである 門 に 佇 み 自 分 ひとり 嘆 いて 泣 くのは 誰 であろう 夜 は 寒 灯 の 下 で 暁 の 月 の 照 らすまで 泣 きぬれ さめざめと 泣 いて 涙 は 尽 きてしまうであろう あの 遠 い 楚 の 関 所 の 西 の 方 で 妻 は (http://kanshi100x100.blog.fc2.com/blog-category-8.html) a]はjohann Wolfgang von Goetheヨーハン ヴォルフガング フォン ゲーテの 詩 Wandrers Nachtlied 旅 人 の 夜 の 歌 の 原 作 とその 和 訳 b]はその 三 重 訳 c]は 李 白 ( )の 漢 詩 ( 内 別 赴 徴 三 首 其 三 )である b]はドイツ 語 原 典 から 和 訳 を 経 てフランス 語 へ 重 訳 され 更 にドイツ 語 へ 重 訳 されたと 言 われているが 正 確 な 出 典 は 不 明 である そのため 実 際 の 三 重 訳 であるかどうかの 真 偽 判 定 が 非 常 に 困 難 である また 特 に1 行 目 のPavillon aus Jade 翡 翠 の 園 亭 は マクロ 文 脈 の 観 点 から 見 て 日 本 の 詩 には 極 めて 稀 な 用 法 である 考 えらえる 可 能 性 としては 1) 三 重 訳 である 場 合 マクロ 文 脈 への 配 慮 から 再 度 の 文 脈 の 適 合 化 が 行 われていると 見 なすか 2) 三 重 訳 ではなく 20 世 紀 初 頭 のパロディーとして 偽 翻 訳 が 行 われ た 3) 或 いは 中 国 の 漢 詩 例 えば 李 白 の 詩 c]のドイツ 語 翻 案 である 可 能 性 も 考 えら れる 李 白 の 詩 の 場 合 ドイツ 語 訳 b]との 間 に 表 現 様 式 の 等 価 性 が 高 いため 文 脈 の 適 合 化 を 解 釈 する 必 要 はないが 留 守 中 の 妻 を 思 う という 主 題 はゲーテの 原 詩 にはないため 情 報 内 容 の 等 価 或 いは 指 示 的 等 価 に 欠 ける 部 分 が 多 々 見 られる 4. 結 論 に 代 えて - 範 例 的 分 析 の 結 果 と 今 後 の 課 題 - 本 論 では 翻 訳 翻 訳 学 の 定 義 基 礎 概 念 としての 等 価 性 マクロ 文 脈 文 脈 の 適 合 化 について 論 じ 更 に3つの 翻 訳 例 を 示 し これらの 諸 概 念 に 基 づいて 範 例 的 分 析 を 行 った この 分 析 結 果 として 特 に 等 価 性 の 様 々なタイプの 優 位 性 がテクスト 型 (text sort)に 密 接 に 対 応 していることが 確 認 された 応 用 言 語 学 に おいて 翻 訳 と 翻 訳 理 論 は 異 文 化 コミュニケーション 分 野 に 位 置 付 けられ 重 要 な 研 究 領 域 を 形 成 している 今 後 の 研 究 課 題 として 1) 今 回 の 分 析 を 補 完 する 目 的 で のテクスト 型 と 等 価 性 のタイプとの 関 連 付 け 2) 目 標 言 語 テクスト(TL-text)への 干 渉 3) 日 本 語 教 育 における 広 義 の 翻 訳 の 役 割 に 関 する 研 究 が 要 請 される 130 参 考 文 献 1. 小 池 生 夫 他 編 (2003) 応 用 言 語 学 事 典 研 究 社 東 京. 2. 日 本 語 教 育 学 会 編 (2005) 新 版 日 本 語 教 育 辞 典 大 修 館 書 店 東 京.

7 3. Kautz, Ulich (2002) Handbuch Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens. München, Iudicium. 643 S. 4. Koller, Werner (1992) Einführung in die Übersetzungswissenschaft. Heidelberg, Wiesbaden. 343 S. 5. Назаркевич, Х (2010) Основи перекладознавства. Grundkurs Translatologie: в 2 ч. Ч. 1: Теоретичний курс: навчальний посібник (гриф МОН) / Х. Назаркевич. - Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка: Львів, С Nida, Eugen (1964) Toward a Science of Translating. Brill. 7. Popov Ye. F., Balla M.I. (2006) Comprehensive Ukrainian-English Dictionary. Kyiv Шитанда Со, Львовский национальный университет имени Ивана Франко Теория и практика перевода в прикладной лингвистике Целью данного дослиження являются: 1) сравнительный анализ различных концепций переводоведения, например, «эквивалентность», «макроконтекст», «контекстуализация» с точки зрения прикладной лингвистики, 2) проверка теоретической обоснованности этих понятий согласно анализу некоторых конкретных случаев перевода. Вопервых, мы обсудим различные определения, позиции и оценки теории переводоведения в области прикладной лингвистики и межкультурной коммуникации. В то же время, некоторые примеры из практики перевода будет представлено как объекты анализа на основе этих понятий перекладознавча. В заключение, я считаю, что роль, потенциал и предел перевода и транслатологии в прикладной лингвистики. Ключевые слова: переводоведение, прикладная лингвистика, эквивалентность макроконтекст, контекстуализация. Shitanda So, Ivan Franko National University of Lviv The purposes of this thesis are 1) a report on the various concepts of translatology, for example equivalence, macrocontext, contextualization from the perspectives of the applied linguistics, 2) a verification of the theoretical validity of these concepts according to the analysis of some concrete cases of translation. First, we discuss varirous definitions, a position and an evaluation of the theory of the translatology in the domain of the applied linguistics and in the cross-cultural communication. At the same time, some examples of the practice of translation will be presented as objects of the analyses based on these translatological concepts. In conclusion, I consider the role, the potential and the limit of translation and translatology in the applied linguistics. Keywords: translatology, applied linguistics, equivalence, macrocontext, contextualization. 131

(1990) (1990) (1991) 88

(1990) (1990) (1991) 88 87 Alina Vitukhnovskaya 1973 3 27 7 11 10 12 1980 Literatunye novosti Smena 1993 1994 1 LSD 10 20 LSD 21 1995 10 1997 10 1998 4 1999 1996 80 1993 1994 1996 1996 1997 1999 10 (1990) (1990) (1991) 88 89

More information

Ольшанская юдофил Синельников Синельников

Ольшанская юдофил Синельников Синельников Agora: Journal of International Center for Regional Studies, No.13, 2016 Митина Митина Славина Ольшанская юдофил Синельников Синельников Педиконе П.и Лаврин А. Педиконе П.и Лаврин А. Педиконе П.иЛавринА.

More information

…“…V…A’l”m−¯‡Æ†c™ƒž−¥‰{“è

…“…V…A’l”m−¯‡Æ†c™ƒž−¥‰{“è Временный брак между русскими офицерами и японскими «женами» в Инаса 1 1. 1. 1. 2. 1. 3. 60 60 2 2. 1. Madame de Chrysantème à la Boulangèà la Capoule 2. 2. анати атакосисуки дазо амакчь аната копому

More information

.

. . + ALM = = ТВЭЛ 1 http://president.kremlin.ru/about/bio.html 2 Собрание законодательства Российской Федерации 3 N. От первого лица: Разговоры с Владимиром Путиным,ВАГРИУС, М., 2000. с.86 4 Собрание

More information

& ~16 2

& ~16 2 10 10 100 17 20 10 17 10 16:00~17:30 18:00~ 10 9:30~9:45 9:45~12:15 12:15~13:25 13:30~16:20 13:30~16:20 16:30~17:30 17:30~18:00 19:00~ 10 9:30~11:45 1 & 100 15~16 2 3 2004 10 9:30 9:309:45 1401 10 1401

More information

087-104_−~flö

087-104_−~flö 51 2008 87 103 Он пришел Он сейчас здесь 51 2008 этот 2 я-сейчас-здесь целостность предел 3 51 2008 целостность Сталин понял, что боязнь коммунистической заразы будет сильнее голоса рассудка. И он не ошибся.

More information

プロットとキャラクターの 類 型 3 5 Борисов С.Б. (сост.) Рукописный девичий рассказ. М.: ОГИ, Вацуро В

プロットとキャラクターの 類 型 3 5 Борисов С.Б. (сост.) Рукописный девичий рассказ. М.: ОГИ, Вацуро В ソ 連 の 学 校 における 少 女 の 物 語 文 化 越 野 剛 10 1998 1 2 90 1995 1 3 2003 4 рукописный девичий рассказ 80 1 Белоусов А.Ф. (сост.) Русский школьный фольклор: От «вызываний» Пиковой Дамы до семейных рассказов. М.,

More information

) ) ) ) Сильный ветер сильный и дождь. Если один день шел дождь и появился ветер то будет ещё 2-3 дня дождь. Куда ветер туда и дождь. Если стояло долг

) ) ) ) Сильный ветер сильный и дождь. Если один день шел дождь и появился ветер то будет ещё 2-3 дня дождь. Куда ветер туда и дождь. Если стояло долг ( 1 ) The Russian proverbs of weather forecast Mitsuko Otani А.Ермолов Народное погодоведение Москва 1905 ) ) ) ) Сильный ветер сильный и дождь. Если один день шел дождь и появился ветер то будет ещё 2-3

More information

1-2 カーの時間 АСЦУ «Тогда еще верили в пространство и мало думал о времени.» В. В. Хлебников, Соб

1-2 カーの時間 АСЦУ «Тогда еще верили в пространство и мало думал о времени.» В. В. Хлебников, Соб フレーブニコフの カー とハルムスの ラーパ における時間概念の共通性 本田登 はじめに 1930 1991 11 1 第 1 章フレーブニコフの時間概念と作品 カー の構造 1-1 カー概説 9 2 1 Анна Герасимова / Александр Никитаев, Лапа, Театр, 1991, 11. 2 29 1-2 カーの時間 2222 2222 АСЦУ 3 7 1905

More information

Андреевна Федосова ) 5) 6) 1895 Ельпидифор Васильевич Барсов Андрей Ефимович Елена Петровна )

Андреевна Федосова ) 5) 6) 1895 Ельпидифор Васильевич Барсов Андрей Ефимович Елена Петровна ) И.А. Metaphorical Images of Birds in the Funeral Lamentations of I.A.Fedosova Masahiro Nakahori Слово о полку Игореве 1) 2) 3) Ирина Андреевна Федосова 1831-1899 4) 5) 6) 1895 Ельпидифор Васильевич Барсов

More information

Microsoft Word - 20120316horiuchi.docx

Microsoft Word - 20120316horiuchi.docx 1 2007 11 2013 2 2012 9 APEC 2009 12 2025 3 2013 2007 2009-2018 4 2009 9 1990 1 1. 1.1 2013 5 2013 2007 11 1996 2002 2007 2 7 8 75 1996 6 APEC 2012 APEC 26 2008 2012 APEC APEC 2 APEC ESPO LNG Sollers APEC

More information

…“…V…A’l‡Ì‡Ý‡½†c™ƒž−¥‰{“è2/21

…“…V…A’l‡Ì‡Ý‡½†c™ƒž−¥‰{“è2/21 Взгляд русских на «браки» между русскими офицерами и японскими «женами» 1 1. 1. 1. 2. 20 1887 M-me Chrysanthème Madame Chrysantème M-me Chrysantème 1. 3. par devant monsieur le marie état civil 2. 2.

More information

カズクロム社について

カズクロム社について Каталог книжно журнальной и картографической продукции, предлагаемой для реализации Издательством ВСЕГЕИ (по состоянию на 12.11.03 г.) Наименование издания Цена, Руб. ( 1 Геологическая картография и геологосъемочные

More information

シュリクンとその現代的機能 : アルハンゲリスク州ヴェルフニャヤトイマ地区調査から

シュリクンとその現代的機能 : アルハンゲリスク州ヴェルフニャヤトイマ地区調査から Title シュリクンとその現代的機能 : アルハンゲリスク州ヴェルフニャヤトイマ地区調査から Author(s) 塚崎, 今日子 Citation スラヴ研究 = Slavic Studies, 49: 213-244 Issue Date 2002 Doc URL http://hdl.handle.net/2115/38983 Type bulletin (article) File Information

More information

スライド 1

スライド 1 МЕДИЦИНСКИ ПРИРУЧНИК Српски ( セルビア語 ) Када се обраћамо лекару: Не разумем јапанске медицинске термине. Стога, желим овај приручник да користим као помоћ, како бих лакше објаснио/-ла своје симптоме. Лични

More information

09井上幸義.indd

09井上幸義.indd Bulletin of the Faculty of Foreign Studies, Sophia University, No.50 (2015) 1 Взаимосвязь между Тамарой из поэмы «Демон» и одноименной героиней из баллады «Тамара» INOUE Yukiyoshi Поэтические произведения

More information

Microsoft Word - pre-print2005最終.doc

Microsoft Word - pre-print2005最終.doc Казакевич В. ПОСЛЕДНИЕ ЧТЕНИЯ НА ВИЛЛЕ JEANNETTE «Частьречи» еще Evseeva E.V. Клочков Ю. Предупреждение и устранение грамматических ошибок японских учащихся Накадзава А. О происхождении и эволюции эпистолярных

More information

Sawada

Sawada A. I. A. S. Y. M. C. A. P. P. S. M. I. L. A. D. E. A. Мамонов А. И. Пушкин в Японии. М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1984. 326 с. P. P. V. D. G. I. A. S. K. M. Русское национальное общество

More information

(3) (4) (5) XX века. Slavica Helsingiensia С См. Иванов Вяч. Поэт и чернь //Собрание сочинений. Т. 1. Bruxelles, 1974

(3) (4) (5) XX века. Slavica Helsingiensia С См. Иванов Вяч. Поэт и чернь //Собрание сочинений. Т. 1. Bruxelles, 1974 (1) (2) 1 Баран Х. Первая мировая война в стихах Вячеслава Иванова // Вячеслав Иванов. Материалы и исследования. М., 1996. С.171-185. Ben Hellman, Poets of Hope and Despair: The Russian Symbolists in War

More information

- Суффиксы вежливости (учебник урок 7, правило 5, стр. 49; файл «Суффиксы вежливости СЭНСЭЙ, САМА, САН, КУН, ТЯН») Заполните пропуск соответствующим п

- Суффиксы вежливости (учебник урок 7, правило 5, стр. 49; файл «Суффиксы вежливости СЭНСЭЙ, САМА, САН, КУН, ТЯН») Заполните пропуск соответствующим п Банк заданий_ Японский язык 1 семестр 6 класс - Тест 1_Т-1, С-1, Тест 2_И-1,С-1 Вопросы для самоконтроля 6 класс. Лексика: 1) Новые слова из тетради. 2) Новые слова из учебника Е.В. Стругова, Н.С. Шефтелевич,

More information

Bulletin of JASRLL No.40-2 Abstracts of Research Papers Accepted for Presentation at the 58 th Annual Assembly of the Japan Association for the Study

Bulletin of JASRLL No.40-2 Abstracts of Research Papers Accepted for Presentation at the 58 th Annual Assembly of the Japan Association for the Study Г. Шатохина. Описание косвенной фонетической межъязыковой интерференции на материале реализации японскими учащимися русских бифонемных консонансов Н. Рогозная.Механизмы функционирования теоретической модели

More information

untitled

untitled ДОМ-МУЗЕЙ СИБЕЛИУСА ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ГОРОДА ХЯМЕЕНЛИННА Хямеенлинна, примерно 1897 год, вид с церковной башни на восток. 2 ХЯМЕЕНЛИННА 60-80-х ГОДОВ XIX в. В детские годы Сибелиуса Хямеенлинна был довольно

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D2093E0955C8E86814594E08145899C957491E682528D5A824F8254824F8252825182512E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2093E0955C8E86814594E08145899C957491E682528D5A824F8254824F8252825182512E646F63> 1904 1905 * M I 1930 35 1300 V I 800 10 15 80 10 15 1905 1917 12 1917 1906 * Historiography 9 V I 3 11 20 35 4 1 2000 16 1910 500 P N 1990 1 1908 1917 1904 1905 2 3 4 5 6 7 1 Россия и Япония на заре ХХ

More information

Japan.indd

Japan.indd УДК 070(520)(075) ББК 65.497(5Япо) Ф44 ОГЛАВЛЕНИЕ Фесюн, А. Ф44 Язык японских СМИ [Текст] / Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2013. 216 с. 1000 экз. ISBN

More information

大森雅子60

大森雅子60 No. 60 2013 ミハイル ブルガーコフの教権主義批判における二元論の超克 作家の創作活動とソヴィエト権力との関係を中心に 大森雅子 はじめに 20 1891 1940 1 2 V 349 349 3 1 Ellendea Proffer, Bulgakov: Life and Work (Ann Arbor: Ardis, 1984), p. 541. 2 E. E. Ericson, The

More information

佐藤論文.indd

佐藤論文.indd бессюжетная проза бесфабульные произведения См. Тынянов Ю. Достоевский и Гоголь (К теории пародии). Пг.: Опояз, 1921; Эйхенбаум Б. Как сделана «Шинель» Гоголя (1919). O прозе М. Кузмина (1920) // Эйхенбаум

More information

この道を作り ここは道路を塞ぎます И вот это благоустройство это конечно можно сделать.» そしてこの設備ももちろんできます Деревянные тротуары, освещение, зоны для кемпинга и 3 совреме

この道を作り ここは道路を塞ぎます И вот это благоустройство это конечно можно сделать.» そしてこの設備ももちろんできます Деревянные тротуары, освещение, зоны для кемпинга и 3 совреме Дикий туризм уходит в прошлое アウトドアは過去のもの Дагинские термальные источники в Ногликах благоустроят. ノグリキのダギンスキー温泉地が開発されている Преображение этой туристической зоны начнется уже этой осенью. この旅行スポットが変わり始めるのはもうこの秋だ

More information

Учебник японского языка Moskovsky Litzei Значение относительной и абсолютн Московский универ ой ориентации в японском языке ситет Идиоматические и уст

Учебник японского языка Moskovsky Litzei Значение относительной и абсолютн Московский универ ой ориентации в японском языке ситет Идиоматические и уст 1 2 Учебник японского языка Moskovsky Litzei Значение относительной и абсолютн Московский универ ой ориентации в японском языке ситет Идиоматические и устойчивые сочет ания в современном японском языке

More information

ミハイル・ブルガーコフの教権主義批判における二元論の超克 : 作家の創作活動とソヴィエト権力との関係を中心に

ミハイル・ブルガーコフの教権主義批判における二元論の超克 : 作家の創作活動とソヴィエト権力との関係を中心に Title ミハイル ブルガーコフの教権主義批判における二元論の超克 : 作家の創作活動とソヴィエト権力との関係を中心に Author(s) 大森, 雅子 Citation スラヴ研究 = Slavic Studies, 60: 29-55 Issue Date 2013-06-15 Doc URL http://hdl.handle.net/2115/56917 Type bulletin (article)

More information

естественный газ [36, p.530] каменный уголь (10.65 ) (7.32 ) 1927/28 [20, p.195] [29, pp ] бурый уголь К(8.00 ) О(7.70 ) РМ(5.55 ) [25, p.720]

естественный газ [36, p.530] каменный уголь (10.65 ) (7.32 ) 1927/28 [20, p.195] [29, pp ] бурый уголь К(8.00 ) О(7.70 ) РМ(5.55 ) [25, p.720] 1927/28 1955 1997 ([37], [38], [39], [45], [46]) 1927/28 1955 1997 1927/28 1955 [36] 1927/28 1927/28 1927 10 1928 9 10 9 1930 ( ) [11] 1.1 электроэнергия [36, p.530] 1.2 нефть f.o.b. [34, p.151] 48.1 1

More information

1912 Северные записки Русская мысль Биржевые ведомости Чудакова М., Тоддес Е

1912 Северные записки Русская мысль Биржевые ведомости Чудакова М., Тоддес Е No. 59 2012 1910 20 年代のエイヘンバウム フォルマリズムとの接近と離反の過程 中村唯史 1. はじめに 1886 1959 1910 1920 1 1893 1984 1894 1943 1896 1982 1980 1905 1910 1946 1956 3 2 2009 3 20 1 Carol Any, Boris Eikhenbaum: Voices of a Russian

More information

И нам нужно сделать все, чтобы в рамках этого решения сейчас отработать». そして我々はこの判断の中で今行うべき全てのことをする必要があります Решение МОК, без сомнения, расстроит к при

И нам нужно сделать все, чтобы в рамках этого решения сейчас отработать». そして我々はこの判断の中で今行うべき全てのことをする必要があります Решение МОК, без сомнения, расстроит к при Готовились к соревнованиям, но были готовы и к худшему. Спортсмены и тренеры делятся эмоциями от вердикта (06:02~) 競技に向け準備していながら 最悪の状態にも心の用意ができていた 選手たちとトレーナーは判決の感想を話している «В целом, решение МОК, на наш взгляд,

More information

Как говорят программисты, система «не дружелюбна» к пользователю. プログラミストが言うには システムは利用者に対し 親切でない Карта загружается долго, переход от одного меню к дру

Как говорят программисты, система «не дружелюбна» к пользователю. プログラミストが言うには システムは利用者に対し 親切でない Карта загружается долго, переход от одного меню к дру Заявка на гектар 1 ヘクタールの申請 С 1 июня начала действовать программа по оформлению участков земли в рамках законопроекта о дальневосточном гектаре. 6 月 1 日から極東の1ヘクタールについての法案の枠内での土地区画手続きプログラムの施行が開始した Получить

More information

О том, что рассказывают те, что уже дома, и что они советуют, в репортаже Михаила Федотова. 既に帰国した人たちのお話や勧めていることについてミハイル フェドートフが報告します Самолёт рейса Мо

О том, что рассказывают те, что уже дома, и что они советуют, в репортаже Михаила Федотова. 既に帰国した人たちのお話や勧めていることについてミハイル フェドートフが報告します Самолёт рейса Мо Российские туристы рассказали, как пережили переворот в Турции ロシア人旅行者はトルコのクーデター時にどのように過ごしたか話した Более 2000 граждан России по данным Минтранса (министерство транспорта) вывезены к этому часу. 交通省のデータによると

More information

ロシア語教育研究第 7 号 ( 日本ロシア語教育研究会,2016) 講演録 日本ロシア語教育研究会 日本ロシア語学校教師会共催シンポジウム 日本社会におけるバイリンガル教育の現在 子どもに必要な教科書を, いま考える Своеобразие двуязычия и необходимость соз

ロシア語教育研究第 7 号 ( 日本ロシア語教育研究会,2016) 講演録 日本ロシア語教育研究会 日本ロシア語学校教師会共催シンポジウム 日本社会におけるバイリンガル教育の現在 子どもに必要な教科書を, いま考える Своеобразие двуязычия и необходимость соз ISSN 2185-2979 4 -... - 1... 21... 35... 49... 57 2016 ロシア語教育研究第 7 号 ( 日本ロシア語教育研究会,2016) 講演録 日本ロシア語教育研究会 日本ロシア語学校教師会共催シンポジウム 日本社会におけるバイリンガル教育の現在 子どもに必要な教科書を, いま考える Своеобразие двуязычия и необходимость

More information

Ⅰ-0-①

Ⅰ-0-① Общение 交 こうりゅう し知 流 Ⅰ あり合おう Познакомимся もくじ < 目次 >Оглавление はな 0. 話してみよう Поговорим あいさつ 1いろいろな挨拶 いちにちあいさつ A. 一日の挨拶しょたいめんあいさつ B. 初対面の挨拶ものようとの用途を尋ものを借 2 物 3 物 に 4 日 ほん本 Различные приветствия Приветствия

More information

S2-OM.pdf

S2-OM.pdf Manual 685 S2 686 S2 Добро пожаловать и благодарим вас за приобретение акустики компании Bowers & Wilkins. Наш основатель, Джон Бауэрс, верил в то, что творческий подход в проектировании, новаторская

More information

リーダー達は両者の協力において最も切実で切迫した問題について話し合うた め顔を合わせた Сейчас идет встреча в расширенном составе - с участием министров и руководителей крупнейших российских ком

リーダー達は両者の協力において最も切実で切迫した問題について話し合うた め顔を合わせた Сейчас идет встреча в расширенном составе - с участием министров и руководителей крупнейших российских ком На Восточный экономический форум во Владивостоке приехало три тысячи участников из 35 стран ウラジオストクでの東方経済フォーラムに 35 か国から 3000 人の参加者が訪れた Главные политические новости сегодня приходят из Владивостока. 重要な政治的ニュースが今日ウラジオストクから届いた

More information

09_後藤_p126-143(720-737).indd

09_後藤_p126-143(720-737).indd В. И. Ленин, Заметки публициста -О восхождении на высокие горы, о вреде уныния, о пользе торговли, об отношении к меньшевикам и т.п.-, Полн. собр. соч. т. стр. фундамент социалистической экономики, начинание

More information

354 1 1924 1889-1974 1968 200-204 2 1980 3 1926 1930 1931 4

354 1 1924 1889-1974 1968 200-204 2 1980 3 1926 1930 1931 4 1920-1930 0. 1920 1920 14-4 353 376 2012. 354 1 1924 1889-1974 1968 200-204 2 1980 3 1926 1930 1931 4 1920-1930 355 1. 1885-1942 1889-1939 1889-1962 1915 200 A. I. 356 1922 5 1920 S. 6 1920-1930 357 I.

More information

立 系 新 聞 が 誕 生 し また 郵 便 報 知 新 聞 のように 企 業 経 営 を 重 視 し 政 論 紙 から 大 衆 的 な 報 道 中 心 の 新 聞 へと 転 換 する 大 新 聞 が 現 れた 一 方 朝 日 新 聞 をは じめとする 小 新 聞 の 側 でも 社 説 など 政 治

立 系 新 聞 が 誕 生 し また 郵 便 報 知 新 聞 のように 企 業 経 営 を 重 視 し 政 論 紙 から 大 衆 的 な 報 道 中 心 の 新 聞 へと 転 換 する 大 新 聞 が 現 れた 一 方 朝 日 新 聞 をは じめとする 小 新 聞 の 側 でも 社 説 など 政 治 5. США призвали КНДР воздержаться от провокаций [Електронний ресурс] / Алексей Богдановский // РИА Новости 17 марта 2014. Режим доступу до джерела: http://ria.ru/ world/20140317/999748490.html. 6. Япония

More information

Репортаж Павла Зарубина. パーベル ザルビンによるレポートです В астраханской школе имени Гейдара Алиева готовятся ко дню народного единства. アストラハンのヘイダル アリエフ記念学校では民族統一記

Репортаж Павла Зарубина. パーベル ザルビンによるレポートです В астраханской школе имени Гейдара Алиева готовятся ко дню народного единства. アストラハンのヘイダル アリエフ記念学校では民族統一記 Нужен ли закон о российской нации: Путин дал старт дискуссии ロシアの民族に関する法律は必要か : プーチンは議論をスタートさせた Представители каких народов должны получать гражданство в России в упрощённом порядке, как адаптировать мигрантов,

More information

untitled

untitled 1874 1940 1920 1 1 1 18 19 5 200 1903 1907 2 1 5 2 231 1920 1 20 1910 2 2 1910 3 3 1925 4 5 6 4 1917 1929 10 10 1931 1935 1954 7 2 1 55 1905 8 В Э 1960 9 5 1968 4 2 177 180 5 2 233 234 10 1970 1973 11

More information

ロシア語論文CS.indd

ロシア語論文CS.indd Bulletin of the Faculty of Foreign Studies, Sophia University, No. 4 5? четыре пять Что лежит на границе числительных «4» и «5»? Принципиальное различие в восприятии количества, определяемого числительными

More information

Microsoft Word - ロシア語

Microsoft Word - ロシア語 1. 書き始め基本文例 はじめまして Очень приятно. 私は田中一郎です Я Танака Ичило. 私と友達になってくれる日本人以外の人を探しています Сейчас я ищу иностранного друга. 私はロシア語は全く分かりませんので 少し日本語が話せる人は大歓迎です Добро пожаловать который чуть-чуть говорить по-ипонски,

More information

АК Арбатская улица Беловежская пуща Белый дом ВДНХ Газпром ГКЧП Горемыкин, Иван Логгинович Гош

АК Арбатская улица Беловежская пуща Белый дом ВДНХ Газпром ГКЧП Горемыкин, Иван Логгинович Гош 1 2004 0 АК......2 Арбатская улица......2 Беловежская пуща......2 Белый дом......2 ВДНХ......3 Газпром......3 ГКЧП......3 Горемыкин, Иван Логгинович......4 Гошкевич, Иосиф Антонович......4 Ëлки-палки......4

More information

家族構成 Состав семьи 続柄 氏 名 生年月日 性別 きょうだい ( 計 人 ) ( 注 )6 人以上は別紙を提出してください Братья и сестры (Всего) Примечание: если больше 6 человек, укажите на отдельном

家族構成 Состав семьи 続柄 氏 名 生年月日 性別 きょうだい ( 計 人 ) ( 注 )6 人以上は別紙を提出してください Братья и сестры (Всего) Примечание: если больше 6 человек, укажите на отдельном 別記第七十四号様式 ( 第五十五条関係 ) Отдельная форма 74 (в соответствии со статьей 55) 日本国政府法務省 Министерство Юстиции, Японии 法務大臣殿 Министру Юстиции 氏 Имя 名 生年月日 Имя 国籍 地域 ( 又は常居所を有していた国名 ) Гражданство/Регион (или страна

More information

調査レポート

調査レポート WTO 18 16 14 12 1 8 6 4 2 1 7.28% 1.3% 9.35% 17.72% ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 8.4%.4% 12.7% 8.7% 69.8% 1 2 2% 15% 1% 5% % -5% -1% -15% Федеральная служба государственной статистики

More information

Суббота, 9 часов утра, и уже ажиотаж. 土曜日 朝 9 時 既に賑わっている Продукция фермеров не залёживается. 農家の生産物は店ざらしになることはない Многие по обе стороны прилавков друг

Суббота, 9 часов утра, и уже ажиотаж. 土曜日 朝 9 時 既に賑わっている Продукция фермеров не залёживается. 農家の生産物は店ざらしになることはない Многие по обе стороны прилавков друг http://newsvideo.su/video/4326854 Начала работу ярмарка выходного дня 休日市場が営業開始 В Хабаровске состоялась первая в этом сезоне ярмарка выходного дня. ハバロフスクで今季初の休日市場が開催された Жители краевой столицы её ждали

More information

ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д., НОВИ САД САДРЖАЈ: Страна Извештај независног ревизора 1 Финансијски извештаји: Биланс стања 2 Биланс успеха 3 Извештај о остал

ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д., НОВИ САД САДРЖАЈ: Страна Извештај независног ревизора 1 Финансијски извештаји: Биланс стања 2 Биланс успеха 3 Извештај о остал ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д., НОВИ САД Финансијски извештаји 31. децембар 2016. године и Извештај независног ревизора ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д., НОВИ САД САДРЖАЈ: Страна Извештај независног ревизора 1 Финансијски

More information

....._..

....._.. S. K. Susan Layton, Nineteenth-Century Russian Mythologies of Caucasian Savagery, in Daniel R. Brower and Edward J. Lazzerini, eds., Russia s Orient: Imperial Borderlands and Peoples, 1700-1917 (Bloomington

More information

IZVESTAJ REVIZIJE

IZVESTAJ REVIZIJE M&V INVESTMENTS А.Д., БЕОГРАД Финансијски извештаји 31. децембар 2016. године и Извештај независног ревизора M&V INVESTMENTS А.Д., БЕОГРАД САДРЖАЈ Извештај независног ревизора Страна 1-2 Појединачни финансијски

More information

検事勾留尋問 [ 2 ] 対訳テキスト ( ロシア語 ) 1 検察官 通訳人のロシア語はよくわかりますか Вы хорошо понимаете русский язык переводчика? 2 被疑者 Да, хорошо понимаю. はい よく分かります 3 検察官 これからあなたを

検事勾留尋問 [ 2 ] 対訳テキスト ( ロシア語 ) 1 検察官 通訳人のロシア語はよくわかりますか Вы хорошо понимаете русский язык переводчика? 2 被疑者 Да, хорошо понимаю. はい よく分かります 3 検察官 これからあなたを 検事勾留尋問 [ 1 ] 対訳テキスト ( ロシア語 ) 1 検察官 私は検事の田中です あなたの名前を言ってください Я прокурор Танака. Назовите ваше имя. 2 被疑者 Меня зовут Анатолий Иванов. アナトリー イワノフです 3 検察官 生年月日はいつですか Назовите дату вашего рождения. 4 被疑者 21-е

More information

70 Thus, this study points out the personnel policies for the members of the Security Council and representatives in every federal district by analyzi

70 Thus, this study points out the personnel policies for the members of the Security Council and representatives in every federal district by analyzi 投稿論文 43 2014 プーチン政権下の現代ロシアにおける 政治改革と安全保障会議 * A Study on Russian Security Council and Putin s Political Reforms Hasegawa, Takeyuki Doctoral Student, Graduate School of Arts and Letters, Tohoku University

More information

Taro13-DPSA-488表紙.jtd

Taro13-DPSA-488表紙.jtd Discussion Paper Series A No.488 移行経済下ロシアの貧困の経済的分析における RLMS の個票データの活用 -- ミクロ計量分析に向けて -- 武田友加 ( 東京大学大学院経済学研究科 一橋大学経済研究所非常勤講師 ) 2006 年 12 月 The Institute of Economic Research Hitotsubashi University Kunitachi,

More information

садржај Завештање језика Чувајте, чедо моје мило, језик као замљу. Ријеч се може изгубити као град, као земља, као душа. А шта је народ изгуби ли јези

садржај Завештање језика Чувајте, чедо моје мило, језик као замљу. Ријеч се може изгубити као град, као земља, као душа. А шта је народ изгуби ли јези в 2013. садржај Завештање језика Чувајте, чедо моје мило, језик као замљу. Ријеч се може изгубити као град, као земља, као душа. А шта је народ изгуби ли језик, земљу, душу? Не узимајте туђу ријеч у своја

More information

Поетанопка "rx)()лсi\f Прсдисловис СОДЕРЖАНИЕ 3 7 Глава r И. А. ГОНЧАРОl3 И ЯПОНИЯ ПС!"С'lитыван Фреzam "Паллаг)а" И. А. ГОНfщ!"ова. --Сrавнснис с НllOнеКИl\flf и иностранны~нf ИСТОРИflССКИI\fИ ИСТО'll/Ifка~IIf--

More information

untitled

untitled Корпуса общего назначения средних и больших размеров ENSTO CUBO O и C IP66/67 Корпуса общего назначения средних и больших размеров из термопластика представлены сериями ENSTO CUBO C и O. Корпуса серии

More information

亡命ロシア人聖歌者 ポクロフスキーの人と音楽 ( 松島純子 )...16 郡司智麿のアルバムに見る革命下のブラゴベシチェンスク ( 舟川はるひ )...19 書評 外川継男著 サビタの花ロシア史における私の歩み を読んで ( 安井亮平 )...24 書評 バールィシェフ エドワルド著 日露同盟の時代

亡命ロシア人聖歌者 ポクロフスキーの人と音楽 ( 松島純子 )...16 郡司智麿のアルバムに見る革命下のブラゴベシチェンスク ( 舟川はるひ )...19 書評 外川継男著 サビタの花ロシア史における私の歩み を読んで ( 安井亮平 )...24 書評 バールィシェフ エドワルド著 日露同盟の時代 来日ロシア人研究会 会報 ISSN1344-9079 異 郷 ВТОРАЯ РОДИНА No.26 April 2008 バールィシェフ エドワルド氏 第 62 回 2008 年 2 月 2 日の報告 На фото: Г-н Эдуард БАРЫШЕВ выступает на 62-м заседании Ассоциации, 2 февраля 2008 г. 目次 研究会報告 ( 日本語

More information

Наряду с этим, центральный вопрос, подтолкнувший к данной работе/исследованию - это... Gezielte Darstellung des Themas einer Arbeit nach der allgemein

Наряду с этим, центральный вопрос, подтолкнувший к данной работе/исследованию - это... Gezielte Darstellung des Themas einer Arbeit nach der allgemein - Einleitung В этом эссе/статье/научной работе я постараюсь подтвердить предположения/провести исследование/оценить/проанализировать... Allgemeine Einleitung einer Arbeit このエッセイ / 論文では を調べた / 審査した / 調査した

More information

<4D F736F F D A778D5A82A982E789C692EB82D682CC D95B D CEA96F3816A2E646F63>

<4D F736F F D A778D5A82A982E789C692EB82D682CC D95B D CEA96F3816A2E646F63> ( ロシア語 ) 学校から家庭への連絡文 Notes/Letters/Information from School to Families 1 登校 Приход в школу 登校時間 : 時 分 時 分頃 から まで Время прихода:час минут примерно час минут с до 欠席する場合や遅刻する場合は Когда ребенок отсутствует

More information

Œ]„”’æ’¶Ÿ_Ł¶

Œ]„”’æ’¶Ÿ_Ł¶ Т. Мотидзуки. Играя со словами классики: Достоевский в современной литературе // Т. Мотидзуки (ред.). Русская литература на пороге нового века. Саппоро: Центр славянских исследований, 2001. С. 159-177.

More information

Held by Grant-in-aid for Scientific Research Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology Japan

Held by Grant-in-aid for Scientific Research Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology Japan Title Okhotsk culture formation, metamorp and Russia cooperative symposium Author(s) Amano, T.; Vasilevski, A. Citation Issue Date 2002-02-28 DOI Doc URLhttp://hdl.handle.net/2115/48121 Right Type book

More information

目次 (Содержание) 初回訪問時挨拶 (Приветствие во время первого визита) 4 次回よりの挨拶 (Приветствие в следующий приход) 4 調理 (Приготовление пищи) 8 食事 (Еда) 12 買い物 (

目次 (Содержание) 初回訪問時挨拶 (Приветствие во время первого визита) 4 次回よりの挨拶 (Приветствие в следующий приход) 4 調理 (Приготовление пищи) 8 食事 (Еда) 12 買い物 ( Японско-русский разговорник для указывания пальцем ( 日露指差し会話帳 ) для ухода на дому ( 訪問介護編 ) 1 目次 (Содержание) 初回訪問時挨拶 (Приветствие во время первого визита) 4 次回よりの挨拶 (Приветствие в следующий приход) 4

More information

346 ASPEK Производственно-экономическая ассоциация АСПЭК AvtoVAZ АвтоВАЗ 167 BMW BMW Russland Trading http

346 ASPEK Производственно-экономическая ассоциация АСПЭК AvtoVAZ АвтоВАЗ  167 BMW BMW Russland Trading http 2005.10.10-16, No.38 200400 518 2004400 400 2004 12 7344,18930.7 17.8 2005 2002005200 11 1,9024,128 44 2005 12 346 ASPEK Производственно-экономическая ассоциация АСПЭК http://www.aspec.ru 16 63 AvtoVAZ

More information

目次 (Содержание)1 初回訪問時挨拶 (Приветствие во время первого визита) 4 次回よりの挨拶 (Приветствие в следующий приход) 4 調理 (Приготовление пищи) 8 食事 (Еда) 12 買い物

目次 (Содержание)1 初回訪問時挨拶 (Приветствие во время первого визита) 4 次回よりの挨拶 (Приветствие в следующий приход) 4 調理 (Приготовление пищи) 8 食事 (Еда) 12 買い物 Японско-русский разговорник для указывания пальцем ( 日露指差し会話帳 ) для ухода на дому ( 訪問介護編 ) 1 目次 (Содержание)1 初回訪問時挨拶 (Приветствие во время первого визита) 4 次回よりの挨拶 (Приветствие в следующий приход) 4

More information

42 истории от древности. Первая из этих двух целей была достигнута Щербатовым в статье «О повреждении нравов в России», объектом критического анализа

42 истории от древности. Первая из этих двух целей была достигнута Щербатовым в статье «О повреждении нравов в России», объектом критического анализа Москва в трудах М. М. Щербатова Сиро КATO В 1787 г. из-под пера М. М. Щербатова, выходит «Прошение Москвы о забвении ея» статья, написанная в эпистолярном стиле и символически адресованная «Всемилостивейшей

More information

7 月 8 月はロシアの長期休暇の時期で反応が思わしくないことが予想されたことと ビザの問題で 8 月末まで日本に滞在せざるを得なくなったことなどを考慮し 郵送開始時期は 9 月初旬とした 2. アンケートの内容 基本的には 2004 年の R-JIGS と同形式の質問項目にしたが モスクワ市立教育

7 月 8 月はロシアの長期休暇の時期で反応が思わしくないことが予想されたことと ビザの問題で 8 月末まで日本に滞在せざるを得なくなったことなどを考慮し 郵送開始時期は 9 月初旬とした 2. アンケートの内容 基本的には 2004 年の R-JIGS と同形式の質問項目にしたが モスクワ市立教育 2012/08/08 CAJS 発表用 人文社会科学研究科現代文化 公共政策専攻日本学術振興会特別研究員 (DC2) 貝田真紀 m.kaita24 @ gmail.com 第 2 次 R-JIGS の調査状況中間報告 1. 第 2 次 R-JIGS の調査状況 ロシア語版アンケートの完成 モスクワ市立教育大学日本語学科の学生 5 名を雇用 補助作業を依頼 1839 団体分の住所 電話番号などの基本情報をリスト化

More information

カタカナ練習帳3

カタカナ練習帳3 アカガサザ行 アイウエオ 1 1 イアウオエ エオウアイ オエウイア カキクケコ 2 キカクコケ ケコクカキ コケクキカ ガギグゲゴ 3 シサスソセ セソスサシ ソセスシサ サシスセソ 4 アガシ ガエス エザコ キゲセ ザジズゼゾ ザソオ ソズサ ズキク 1ガス 2キス 3ギア 4エス газ поцелуй шестерня S(эс) маленький размер 5ケーキ 6エース 7コース

More information

授業探訪多様な言語を学ぶ 75 聞き取りの練習も行います 記憶力を鍛える目的で 絵の付いているカードゲームも使っています ゲームは単に楽しいだけでなく 自分でも気づかない内に 遊びながら学習してきた表現が身についていきます また 学生はロシアの料理 町 行事などについて短いストーリーを読み それぞれ

授業探訪多様な言語を学ぶ 75 聞き取りの練習も行います 記憶力を鍛える目的で 絵の付いているカードゲームも使っています ゲームは単に楽しいだけでなく 自分でも気づかない内に 遊びながら学習してきた表現が身についていきます また 学生はロシアの料理 町 行事などについて短いストーリーを読み それぞれ 授業探訪 ロシア語を身近に 兼任講師 Екатерина Гутова クラスの顔ぶれ 立教大学の全カリでロシア語を担当するようになってから早 10 年が経ちました 授業は少人数 年によって人数が変動しますが 今まで2 人から9 人までのクラスでした 履修希望者は既に立教大学の別の授業でロシア語を2 年間勉強していることが望ましいとしていましたが 実際に私の ロシア語セミナー を選択していた学生は

More information

02_中見.indd

02_中見.indd B. B. Балтольд Балтольд, В. В., История изучения Востока в Европе и России Академик В. В. Балтольд, Сочинения том Москва: Издательство «Наука», стр. Яков И. Шмидт č И. Н. Березин č 簃 Арх. 簃 錄 吳棫 詅 徵 Палладий

More information

ブロニスワフ・ピウスツキ日本暦

ブロニスワフ・ピウスツキ日本暦 # 1. 1902 8 9 3 1903 7 10 3 1905 10 11 1 1906 1 1905 12 8 3 7 4 2. 3. Rękopis Sygnatura/ Sygn. stranica/ s. 4. 5. 6. 2 1904 7 8 11 1905 11 12 17 7. 8. B.S. 1891 1892 "Сахалинский дневник", Известия Института

More information

婚約おめでとう 結婚式はいつにするかもう決めた? 最近婚約した仲の良いう友達を祝福し 結婚式はいつか聞く時 Поздравляем с помолвкой. В состоится ваш праздник? お祝い お悔やみ - 誕生日 記念日 誕生日おめでとう! Поздравляем с Дн

婚約おめでとう 結婚式はいつにするかもう決めた? 最近婚約した仲の良いう友達を祝福し 結婚式はいつか聞く時 Поздравляем с помолвкой. В состоится ваш праздник? お祝い お悔やみ - 誕生日 記念日 誕生日おめでとう! Поздравляем с Дн お祝い お悔やみ - 結婚 おめでとうございます 末永くお幸せに 最近結婚した夫婦を祝う時おめでとうございます どうぞお幸せに 最近結婚した夫婦を祝う時 Желаю вам обоим море счаст В день вашей свадьбы поздр вам обоим всего наилучшего 結婚おめでとう! 彼と一緒になれてよかったね 最近結婚した仲の良い友達を祝う時 ( インフォーマル

More information

стихия

стихия Title ロシア語の (стихия) : ロシア人の人間観 言語観をのぞく窓 Author(s) 郡, 伸哉 Citation 類型学研究 (2005), 1: 131-166 Issue Date 2005-12 URL http://hdl.handle.net/2433/65742 Right Type Departmental Bulletin Paper Textversion publisher

More information

フョードル・チュッチェフ研究

フョードル・チュッチェフ研究 2004 19 19 1 1 17 2 1820-1840 2-1 22 2-2 33 2-3 сумрак 50 2-4 59 3 3-1 71 3-2 79 3-3 87 4 19 4-1 100 4-2 117 5 5-1 134 5-2 140 5-3 154 6 1 6-1 168 6-2 182 6-3 1855 193 6-4 206 1 1860 219 2 233 3 19 245

More information

第 21 課これは何? & これは何? T: これは何? и Что это? Т: что это? お金と 何のカード? Деньги и... что за карточка? スタンプを押してるね На нее ставят штампы. このお店でも! И в этом магазине

第 21 課これは何? & これは何? T: これは何? и Что это? Т: что это? お金と 何のカード? Деньги и... что за карточка? スタンプを押してるね На нее ставят штампы. このお店でも! И в этом магазине 第 21 課基本スキット 店員 いらっしゃいませ 会員カード おあずかりします Служащий Добро пожаловать! Вашу членскую карту, пожалуйста. 店員会員証はお持ちですか? Служащий У вас есть членская карта? はい Да. 店員 ご返却は いつになさいますか? Служащий Когда вы хотите

More information

一年間の学習後 生徒たちが使うことのできるロシア語 ( 参考 ) さまざまな形式を使った挨拶 こんにちは Здравствуй おはようございますこんにちはこんばんは те Доброе утро Добрый день Добрый вечер 感謝 ありがとう Спасибо 感謝に答える どう

一年間の学習後 生徒たちが使うことのできるロシア語 ( 参考 ) さまざまな形式を使った挨拶 こんにちは Здравствуй おはようございますこんにちはこんばんは те Доброе утро Добрый день Добрый вечер 感謝 ありがとう Спасибо 感謝に答える どう テーマ : 北方領土から来たロシア人たちと交流しよう レベル :1 < 場面状況 > N 高校の生徒たちは 北方領土から来たロシア人たちと交流をすることになった 短時間の滞在の中で 校内の案内をし 体育館でスポーツ交流をする < 活動の流れ> 事前学習 ニ ホ ロ( 北海道立北方四島交流センター ) に足を運び 展示室で北方領土の歴史や 今の姿 人々の生活などについて学ぶ また 文化ルームにある ロシアの調度品や

More information

Что ты делал прошлой ночью? 昨晩君は何をしましたかをしましたか Всё что тебе нужно делать это работать усе рднее. 君はもっとはもっと熱心熱心に勉強勉強しさえすればよいしさえすればよい Эй ты! Что ты там д

Что ты делал прошлой ночью? 昨晩君は何をしましたかをしましたか Всё что тебе нужно делать это работать усе рднее. 君はもっとはもっと熱心熱心に勉強勉強しさえすればよいしさえすればよい Эй ты! Что ты там д ロシア語例文集 "делать делать" を使ったった例文 Она делает ошибки даже на своем родном язы ке. 彼女は自分自分の母国語母国語でさえもでさえも間違間違えてしまいますえてしまいます Он не знал, что делать с оставшейся едой. 彼は余分余分の食べ物をどうしたらよいかわからなかったをどうしたらよいかわからなかった

More information

RGASPIРГАСПИ, ф. 495, оп. 280, д л

RGASPIРГАСПИ, ф. 495, оп. 280, д л No. 25 December 2015 Azuma Kazuo_The Famous Educator and Researcher of Russian Language and Russian Literature and the Founder of Institute of Russian Language MIR in Japan Documents and Materials about

More information

Layout 1

Layout 1 Академија уметности у Београду ЗБОРНИК РАДОВА ПРОФЕСОРА И СТУДЕНАТА АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ УМЕТНОСТ, МЕДИЈИ, КОМУНИКАЦИЈА Beograd, 2014 3 Зборник радова професора и студената Академије уметности

More information

<4D F736F F D20372E3294C582B182C682CE82C6955C8CBB B694C5302D3589DB816A2E646F63>

<4D F736F F D20372E3294C582B182C682CE82C6955C8CBB B694C5302D3589DB816A2E646F63> ことばと表現 使い方教師用 この教材は基本的な日本語の文法や文型を理解するだけでなく 実生活の会話場面で使えるようになることを目的に作られています 1. 各課の構成 : 運用に結びつく文法を理解したり 基本的な語彙を練習したりする文法編と会話場面からなる運用編に分かれ 文法編 運用編の順番で配置してあります 2. 進め方 : 基本的にはまず文法編 次に運用編へ進んでください どちらを先に行うかは学習者のタイプや学習項目によって臨機応変に対応してください

More information

ロシアでは宛名面に どこへ Куда だれに Кому と明記できる わかりやすい モデル Куда: Москва, Арбат, дом 33, квартира 15 Кому: Петровой Лене では実習 Куда: Кому: - 1 -

ロシアでは宛名面に どこへ Куда だれに Кому と明記できる わかりやすい モデル Куда: Москва, Арбат, дом 33, квартира 15 Кому: Петровой Лене では実習 Куда: Кому: - 1 - 第 16 課あなたはどこに住んでいますか 1. 動詞 жить を変化させて ロシア語を完成させよう 1. Где вы? Я в Токио. 2. Где Бори с? Он в Москве на Арба те. 3. Вы в Киото? Нет, я на Хоккайдо. 2. 自分宛のアドレスをロシア語で書いてみよう [ メモ ] 大きい場所から小さい枝番の順序でアドレスを書き

More information

untitled

untitled Discussion Paper Series BNo.33 ロシア 国 立 経 済 文 書 館 資 料 を 利 用 した ソ 連 経 済 研 究 へのアプローチ 杉 浦 史 和 編 December 2005 INSTITUTE OF ECONOMIC RESEARCH HITOTSUBASHI UNIVERSITY IER Discussion Paper Series (B) ロシア 国 立

More information

11111111111111111111111111111111111111111111111

11111111111111111111111111111111111111111111111 Эффективный способ использования страхования по уходу6 С возрастом слабеют люди и физически, и морально, и все желают, чтобы сохранять свое здоровье как можно дольше, и начинать пользоваться услугами по

More information

ヴラジーミル プロップ再考

ヴラジーミル プロップ再考 Title ヴラジーミル プロップ再考 : 20 世紀ロシア民俗学史の構築をめぐって Author(s) 坂内, 徳明 Citation 言語文化, 46: 23-39 Issue 2009-12-25 Date Type Departmental Bulletin Paper Text Version publisher URL http://doi.org/10.15057/18075 Right

More information

愛知県名古屋市中川区 株式会社日本代表取締役社長佐藤太郎様 Комарова Н. Новосибирск ул. Советская, 日本の住所のフォーマット : 郵便番号 県名 市町村名 地区名 番地 会社名 肩書き 宛名 ビジネス

愛知県名古屋市中川区 株式会社日本代表取締役社長佐藤太郎様 Комарова Н. Новосибирск ул. Советская, 日本の住所のフォーマット : 郵便番号 県名 市町村名 地区名 番地 会社名 肩書き 宛名 ビジネス ビジネス文書 - 住所 Mr. J. Rhodes, Rhodes & Mr. Rhodes J. Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Rhodes Springs & Rhodes CA Corp. 92926 212 Silverback Drive California Springs CA 929 アメリカの住所のフォーマット : 宛名

More information

1 Вопросы, на которые сложно ответить 答えにくい質 第6課 Урок 6 に ほん ご すこ 日本語が もう少し できないと «Надо бы чуть получше знать японский язык, а то....» 最大の山場にさしかかった 面接官はあえて答 Оказался в очень трудной ситуации. задал трудный

More information

Александровская колонна 3 Алёнушка 3 Андрей Рублёв 3 Андроников монастырь 4 Аргументы и факты 5 ВАЗ 5 Владимирская икона Божией Матери 5 ГАИ 6 генсек

Александровская колонна 3 Алёнушка 3 Андрей Рублёв 3 Андроников монастырь 4 Аргументы и факты 5 ВАЗ 5 Владимирская икона Божией Матери 5 ГАИ 6 генсек 2005 1 2005 Александровская колонна 3 Алёнушка 3 Андрей Рублёв 3 Андроников монастырь 4 Аргументы и факты 5 ВАЗ 5 Владимирская икона Божией Матери 5 ГАИ 6 генсек 6 ГОЭРЛО 7 ГРУ 7 Грызлов, Борис Вячеславович

More information

Комарова Н Новосибирск 愛知県名古屋市中川区 ул. Советская, 株式会社日本代表取締役社長 佐藤太郎様 日本の住所のフォーマット : 郵便番号 県名 市町村名 地区名 番地 会社名 肩書き 宛名 ビジネ

Комарова Н Новосибирск 愛知県名古屋市中川区 ул. Советская, 株式会社日本代表取締役社長 佐藤太郎様 日本の住所のフォーマット : 郵便番号 県名 市町村名 地区名 番地 会社名 肩書き 宛名 ビジネ ビジネス文書 - 住所 Mr. J. Rhodes Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rh Rhodes & Rhodes Corp. Silverback Drive, Californ 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 アメリカの住所のフォーマット : 宛名 会社名 道の番号と名前 街の名前と州の省略記号 郵便番号 Mr.

More information

”ufic’æ’¶Ÿ_Ł¶

”ufic’æ’¶Ÿ_Ł¶ Гетьманщина Запоріжжя реєстрове козацтво Смолій В. (відп.ред.) Малий словник історії України. Київ, 1997. C.335. Дорошенко Д. Історія України. 4-те видання. Авгсбург, 1947. C.131; Смолій В.А., Степанков

More information

No M. A. バクーニンにおけるアジア問題 G. マッツィーニ批判と 黄禍 山本健三 はじめに Боровой А.А. Анархизм / Вступ. ст. П.В. Рябова.

No M. A. バクーニンにおけるアジア問題 G. マッツィーニ批判と 黄禍 山本健三 はじめに Боровой А.А. Анархизм / Вступ. ст. П.В. Рябова. Title M. A. バクーニンにおけるアジア問題 : G. マッツィーニ批判と 黄禍 Author(s) 山本, 健三 Citation スラヴ研究 = Slavic Studies, 60: 123-152 Issue Date 2013-06-15 DOI Doc URLhttp://hdl.handle.net/2115/56918 Right Type bulletin (article)

More information

リテラ では 語 学 文 学 から 自 然 科 学 まで 幅 広 く ロシアの 出 版 情 報 を 毎 月 お 届 けしてまいります ご 注 文 は 同 封 のハガキのほか 電 話 ファクス で 承 ります カタログ 番 号 ポジション 番 号 を お 知 らせ 下 さい ( 例 -12

リテラ では 語 学 文 学 から 自 然 科 学 まで 幅 広 く ロシアの 出 版 情 報 を 毎 月 お 届 けしてまいります ご 注 文 は 同 封 のハガキのほか 電 話 ファクス  で 承 ります カタログ 番 号 ポジション 番 号 を お 知 らせ 下 さい ( 例 -12 Nauka Japan ロシア 出 版 情 報 カタログ Литера リテラ Nov. 2014 Cat.No. 総 記 出 版 メディア 2 ロシア 語 学 習 3 ロシア 語 スラヴ 語 研 究 4 言 語 6 文 学 フォークロア 7 美 術 映 画 演 劇 バレエ 音 楽 14 哲 学 思 想 宗 教 16 ロシア 史 中 東 欧 史 世 界 史 18 考 古 学 民 族 学 地 理 地

More information

Microsoft Word - W03_単語3.docx

Microsoft Word - W03_単語3.docx 単語 3( ロシア語 IIA/B-1 の試験範囲 ) 1. 名詞 авто бус バス аэропо рт 空港 бале т バレエ боти нок 少し長めの靴 брю ки ズボン 複 буты лка びん велосипе д 自転車 весна 春 война 戦争 вопро с 質問 問題 вы ставка 展覧会 гита ра ギター глаз 目 眼 говя дина

More information

海外の宗教事情に関する 調査報告書 資料編 7 ロシア宗教関係法令集 平成 24 年 3 月 文化庁 はしがき 本書は 文化庁がカナダ ロシア スペイン スウェーデンの 4 カ国を調査対象国として 平成 20 年度から平成 23 年度にわたって実施した第 4 次 海外の宗教事情に関する調査 の報告書資料編である 報告書の本編では 竹村牧男東洋大学学長を座長とする協力者会議において策定された調査方針

More information

KAa.pdf

KAa.pdf 1 1 2 3 4 2 3 A < DX(48E) > < EH(481) > D B B A E C F E C F 4 1 2 3 4 5 45 45 15 15 1 60 30 2 3 60 30 6 7 8 1 2 3 9 4 10 1 2 1 2 11 12 1 2 13 14 1 2 15 3 4 5 1 2 3 16 17 18 ENGLISH HAND-WINDING MECHANICAL

More information

18-19 1920 30 2 18-19 - i - 1920-30 4 2003 1 5 Andrei Malchukov 10 4 - ii - Melnikova Irina 18 Fiala Karel 2003 11 8 2004 6 12 2004 11 13 17 - iii - Andrei Malchukov Russian interference in Tungusic languages

More information

3 月 22 日 ~23 日 22 日 10:30~19: 30 23 日 10:30~18: 00 ショッピングセンター ジョー ルティー ウーゴル ТЦ «Желтый угол» Маршала Говорова ул., 35,корпус 2 第 8 回 視 点 カップ 剣 道 大 会 剣

3 月 22 日 ~23 日 22 日 10:30~19: 30 23 日 10:30~18: 00 ショッピングセンター ジョー ルティー ウーゴル ТЦ «Желтый угол» Маршала Говорова ул., 35,корпус 2 第 8 回 視 点 カップ 剣 道 大 会 剣 第 14 回 日 本 の 春 行 事 予 定 表 在 ク 日 本 国 総 領 事 日 時 会 場 行 事 備 考 東 洋 大 学 北 東 中 等 学 校 東 洋 大 学 Средние общеобразовате 第 10 回 東 洋 学 オリ 2 月 ~3 月 льные школы Северо-Зап ンピック tel:320-9733,336-7674 ада 後 援 12 月 28 日

More information

Кључ не ре чи: уки јо-е, Ја пан, са вре ме на умет ност, кул тур на апро при ја ци ја, транс-кул ту ра ли зам, Бо сна и Хер це го ви на Увод Пе сник и

Кључ не ре чи: уки јо-е, Ја пан, са вре ме на умет ност, кул тур на апро при ја ци ја, транс-кул ту ра ли зам, Бо сна и Хер це го ви на Увод Пе сник и Удру же ње гра ђа на Ар ти кал: Дру штво за не го ва ње и промови са ње са вре ме ног и слобод ног умет нич ког стваралаштва, Бе о град; Плат фор ма Trans-Cul tu ral Di a lo gu es, Бар се ло на, Шпа ни

More information

Садржај Уводна реч 1 Увод 2 Опис правне форме и структуре власништва Друштва 3 Опис мреже којој Друштво припада, њено правно и структурно уређење 4 Оп

Садржај Уводна реч 1 Увод 2 Опис правне форме и структуре власништва Друштва 3 Опис мреже којој Друштво припада, њено правно и структурно уређење 4 Оп Извештај о транспарентности Deloitte д.о.о. Београд за 2013. годину Садржај Уводна реч 1 Увод 2 Опис правне форме и структуре власништва Друштва 3 Опис мреже којој Друштво припада, њено правно и структурно

More information

Михайлович Щуров CD PAN Records CD Мелодия LP CDBoheme MusicCD LP CD LP I.I. Изалий Иосифович Земцовский I.V. Игорь Владимирович Мациевский A.M. Анато

Михайлович Щуров CD PAN Records CD Мелодия LP CDBoheme MusicCD LP CD LP I.I. Изалий Иосифович Земцовский I.V. Игорь Владимирович Мациевский A.M. Анато 査 読 付 き 研 究 ノート 森 田 稔 先 生 蒐 集 スラヴ 系 諸 民 族 民 俗 音 楽 聴 覚 資 料 について 要 旨 LP キーワード 英 文 要 旨 A Research note which is a list of LP phonograph records of the Slavic folkloric ethnic music that was collected by Prof.MORITA

More information