[ ] = L [δ (D ) (x )] = L D [g ] = L D [E ] = L Table : ħh = m = D D, V (x ) = g δ (D ) (x ) E g D E (Table )D = Schrödinger (.3)D = (regularization)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "[ ] = L [δ (D ) (x )] = L D [g ] = L D [E ] = L Table : ħh = m = D D, V (x ) = g δ (D ) (x ) E g D E (Table )D = Schrödinger (.3)D = (regularization)"

Transcription

1 . D : E = κ < : E = k > : : β A Green (Dated: June 6, 5) Schrödinger ħh m + g δ (D ) (x ) Ψ(x ) = E Ψ(x ) D D = D = (dimensional transmutation) g <. m D Schrödinger : ħh m + g δ (D ) (x ) Ψ(x ) = E Ψ(x ). (.) E g ħh m ħh m : ħh = m =. (.) Schrödinger (.): + g δ (D ) (x ) Ψ(x ) = E Ψ(x ). (.3) ħh = m =, D δ (D ) (x ) /

2 [ ] = L [δ (D ) (x )] = L D [g ] = L D [E ] = L Table : ħh = m = D D, V (x ) = g δ (D ) (x ) E g D E (Table )D = Schrödinger (.3)D = (regularization) (renormalization)... D Schrödinger (.3) Green D D... : E = κ < E < E = κ (κ > ) Schrödinger : + V (x ) Ψ(x ) = κ Ψ(x ). (.4) V (x ) = g δ (D ) (x ) (.4) : Ψ(x ) = d D y G B (x,y ;κ)v (y )Ψ(y ). (.5) G B (x,y ;κ) Green : κ + x GB (x,y ;κ) = δ (D ) (x y ). (.6) (A): G B (x,y ;κ) = d D p e i p (x y ) (π) D κ p = π κ π x y D K D κ x y. (.7) K ν (z ) ν (.5) Schrödinger (.4) (.5) κ + x (.6) ( κ + )Ψ(x ) = V (x )Ψ(x ) Schrödinger (.4)(.5) Ψ /

3 (.5) Schrödinger V (y ) = g δ (D ) (y ) (.5) y : Ψ(x ) = g G B (x,;κ)ψ(). (.8) Ψ() E = κ < Green (.7) (.8) x = : Ψ() = g G B (,;κ)ψ(). (.9) : = g G B (,;κ). (.) κ κ g E = κ (.) (.) (self-consistency condition)... : E = k > E = k > (k > ) Schrödinger : + V (x ) Ψ(x ) = k Ψ(x ). (.) V (x ) = g δ (D ) (x ) V (x ) x Schrödinger (.) Ψ + k ( k ) : Ψ + k (x ) = ei k x + d D y G + (x,y ;k)v (y )Ψ + k (y ). (.) G + (x,y ;k) Green k + x G + (x,y ;k) = δ (D ) (x y ) (.3) : G + (x,y ;k) = d D p e i p (x y ) (π) D k p + i ε = i 4 k π x y D H () D k x y. (.4) ε H ν () (z ) ν (.) Lippmann- Schwinger. (.) Schrödinger (.4) (.) k + x (.3) (k + )Ψ + k (x ) = V (x )Ψ+ k (x ) Schrödinger (.)(.) Ψ + k Schrödinger (.) Lippmann-Schwinger Schrödinger Schrödinger (.4) ε 3/

4 (.) V (y ) = g δ (D ) (y ) y : x = : Ψ + k () : (.5): Ψ + k (x ) = ei k x + g G + (x,;k)ψ + k (). (.5) Ψ + k () = + g G + (,;k)ψ + k (). (.6) Ψ + k () = g G + (,;k). (.7) Ψ + k (x ) = ei k x + g G + (x,;k) g G + (,;k). (.8) Green Schrödinger H ν () : (z ) z G + (x,y ;k) k D 3 i[k x y (D e 3)π/4] 4π π x y D : πz ei (z (ν+)π/4) Green as x y. (.9) Ψ + k (x ) ei k x [k x (D 3)π/4] ei + f (k) x D as x. (.) f (k) :.. f (k) = k D 3 g Ψ + k 4π π () = k D 3 g 4π π g G + (,;k). (.) Schrödinger (.)(.) G B (,;κ) G + (,;k) : d D p G B (,;κ) = = for D, (.a) (π) κ + p d G + D p (,;k) = = for D. (.b) (π) k p + i ε g D = 4/

5 ... : (.a)(.b) p : d p (π) d p (π). (.3) p <Λ Λ (.) : d p (.) = g G B (,;κ) = g (π) κ + p Λ p <Λ Λ πp d p = g (π) κ + p = g d p 4π κ + p = g κ 4π log + Λ. (.4) κ Λ (.4) Λ = Λ : κ + Λ Λ log = log + κ Λ = log + log + κ κ κ Λ κ Λ κ = log + κ +. (.5) κ Λ Λ Taylor log(+ x ) = x x + Λ (.4) logλ (.5) Λ (.):... : g G B (,;κ) = g 4π log Λ Λ + O (Λ ). (.6) (.a)(.b) D ε D = ε : d p d D (π) p (π), (.7a) D κ g g µ D. (.7b) µ D g (D D ) µ (.) : d (.) = g µ D G B (,;κ) = g µ D D p (π) D κ + p g µ D = (4π) D / Γ (D /) d p κ + p = g (µ/κ) D (4π) D / Γ (D /) p D d x x D / + x = g (µ/κ) D Γ ( D /) (4π) D /. (.8) 5/

6 3 d D p f (p) = d p p D f (p ) (f p = p ) 4 x = p /κ B (p,q ) = πd / Γ (D /) x p Γ (p)γ (q ) d x = ( + x ) p +q Γ (p + q ) (.9) Γ () = (.8) D = D =.99 ε (.8): (.8) = g (µ/κ)ε Γ (ε/) (4π) ε/ D = ε (.3) = g ε/ 4π µ Γ (ε/). (.3) 4π κ ε (4πµ /κ ) ε/ Γ (ε/) ε = : ε/ 4π µ = e ε log 4π µ κ = + ε 4π κ log µ + O (ε ), (.3a) κ Γ (ε/) = ε γ + O (ε). (.3b) γ.577 Euler (.3)(.) : g µ D G B (,;κ) = g µ γ + log(4π) + log + O (ε). (.33) 4π ε κ..3. Λ ε g Λ ε (.6)(.33) g ( E = κ ) (.) : (): (): g = 4π g = 4π Λ µ log + log + O (Λ ), (.34a) µ κ µ γ + log(4π) + log + O (ε). (.34b) ε κ (.34a) µ : (): (): := lim Λ := lim ε g + Λ 4π log, (.35a) µ g + 4π ε γ + log(4π). (.35b) := lim ε g + 4π ε minimal subtraction ( MS) (.35b) modified minimal subtraction ( MS ( )) MS 6/

7 g Λ ε g (.34a)(.34b) Λ ε : = 4π log µ. (.36) κ E B = κ : 4π E B = µ exp. (.37) (.35a)(.35b)(.) D = : κ f (k) = 8πk g G + (,;k). (.38) G + (x,y ;k) = G B (x,y ; i k) κ = k G + (,;k) : Λ µ log + log + O (Λ ) (), G + 4π µ k (,;k) = (.39) µ γ + log(4π) + log + O (ε) (). 4π ε k (.35a)(.35b) f (k) = 8πk + 4π log µ (.4) k (.36) = µ 4π log( E B ) (.4) π f (k) = k log EB k (.4) E B E B g E B.3. β µ E B (.) µ E B µ E B µ : µ d d µ E B =. (.4) 7/

8 d d µ µ d d µ (.4) µ E B µ (µ) E B (µ, (µ)) µ d E B d µ = µ E B µ + µ d d µ (.4): E B µ µ + β(g R ) E B =. (.43) β( ) β : β( ) := µ d d µ. (.44) E B (.37) µ β : = µ E B µ + β( ) E B = µ e 4π/ + β( ) µ e 4π/ 4π gr = 4π gr β( ) E B. (.45) (.45) β (.46) (.47) d g R ( < t < ) : ḡ (t ) β( ) = π g R (.46) µ d d µ = π g R (.47) d g R = d µ π µ µ µet = µe t d µ π µ. (.48) µ ḡ (t ) µe t : ḡ (t ) = π t. (.49) ḡ (t ) (running coupling constant) ḡ (t ) e t k e t k ke t : f (ke t ; ) = 8πke t + 4π log µ k e t = e t 8πk t π + 4π log µ = e t 8πk ḡ (t ) + 4π log µ k k = e t f (k;ḡ (t )). (.5) 8/

9 ḡ (t ) π π t Figure : ḡ (t ) =. t = g π t R () ( ) e t / (.5) k e t k ḡ (t ) ḡ (t ) t ḡ (t ) () t. : C. Thorn, Quark confinement in the infinite-momentum frame, Phys. Rev. D9 (979) [INSPIRE]. Roman Jackiw 99 : R. Jackiw, Delta function potentials in two-dimensional and three-dimensional quantum mechanics, in M. A. B. Bég Memorial Volume, A. Ali and P. Hoodbhoy, eds. World Scientific Publishing, 99 [INSPIRE]; scanned version available in the KEK library: (self-adjoint extension) ( ) Jackiw Schrödinger (.3) Schrödinger. 9/

10 S[ψ,ψ ] = d t d x i ψ t ψ ψ g ψ 4 (.) 4 Γ (4) Γ (4) Oren Bergman 99 O. Bergman, Nonrelativistic field theoretic scale anomaly, Phys. Rev. D46 (99) [INSPIRE].. Lippmann-Schwinger Bernard Lippmann Julian Schwinger B. A. Lippmann and J. Schwinger, Variational Principles for Scattering Processes. I, Phys. Rev. 79 (95) [INSPIRE] Steven Weinberg Lectures on Quantum Mechanics..3Sidney Coleman Erick Weinberg 973 Coleman-Weinberg S. Coleman and E. Weinberg, Radiative Corrections as the Origin of Spontaneous Symmetry Breaking, Phys. Rev. D7 (973) [INSPIRE] Kenneth G. Wilson K. G. Wilson and J. B. Kogut, The renormalization group and the ε expansion, Phys. Rep. (974) [INSPIRE] A. Green Green G B G B : ( κ + x )G B (x,y ;κ) = δ (D ) (x y ). (A.) Fourier : G B (x,y ;κ) = d D p (π) D e i p (x y ) κ + p. (A.) Schwinger : κ + p = d t e t (κ +p ). (A.3) /

11 Schwinger t Schwinger (A.3)(A.): G B (x,y ;κ) = = d D p (π) D d t e t κ = (4π) D / = κ 4π π x y d t e t (κ +p )+i p (x y ) x y 4t D j = d t t D / e t κ D x y 4t d s e s D / d p j π e t p j i x j y j t κ x y (s + s ). (A.4) s = κt / x y Green G B (x,y ;κ) = π κ π x y D K D κ x y (A.5) 3 : κ e κ x y G B (x,y ;κ) = π K κ x y for D = ; for D = ; (A.6) K / (z ) = K / (z ) = π z e z 4π x y e κ x y for D = 3. /

第86回日本感染症学会総会学術集会後抄録(I)

第86回日本感染症学会総会学術集会後抄録(I) κ κ κ κ κ κ μ μ β β β γ α α β β γ α β α α α γ α β β γ μ β β μ μ α ββ β β β β β β β β β β β β β β β β β β γ β μ μ μ μμ μ μ μ μ β β μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ β

More information

A = A x x + A y y + A, B = B x x + B y y + B, C = C x x + C y y + C..6 x y A B C = A x x + A y y + A B x B y B C x C y C { B = A x x + A y y + A y B B

A = A x x + A y y + A, B = B x x + B y y + B, C = C x x + C y y + C..6 x y A B C = A x x + A y y + A B x B y B C x C y C { B = A x x + A y y + A y B B 9 7 A = A x x + A y y + A, B = B x x + B y y + B, C = C x x + C y y + C..6 x y A B C = A x x + A y y + A B x B y B C x C y C { B = A x x + A y y + A y B B x x B } B C y C y + x B y C x C C x C y B = A

More information

O1-1 O1-2 O1-3 O1-4 O1-5 O1-6

O1-1 O1-2 O1-3 O1-4 O1-5 O1-6 O1-1 O1-2 O1-3 O1-4 O1-5 O1-6 O1-7 O1-8 O1-9 O1-10 O1-11 O1-12 O1-13 O1-14 O1-15 O1-16 O1-17 O1-18 O1-19 O1-20 O1-21 O1-22 O1-23 O1-24 O1-25 O1-26 O1-27 O1-28 O1-29 O1-30 O1-31 O1-32 O1-33 O1-34 O1-35

More information

kawa (Spin-Orbit Tomography: Kawahara and Fujii 21,Kawahara and Fujii 211,Fujii & Kawahara submitted) 2 van Cittert-Zernike Appendix A V 2

kawa (Spin-Orbit Tomography: Kawahara and Fujii 21,Kawahara and Fujii 211,Fujii & Kawahara submitted) 2 van Cittert-Zernike Appendix A V 2 Hanbury-Brown Twiss (ver. 1.) 24 2 1 1 1 2 2 2.1 van Cittert - Zernike..................................... 2 2.2 mutual coherence................................. 3 3 Hanbury-Brown Twiss ( ) 4 3.1............................................

More information

nsg02-13/ky045059301600033210

nsg02-13/ky045059301600033210 φ φ φ φ κ κ α α μ μ α α μ χ et al Neurosci. Res. Trpv J Physiol μ μ α α α β in vivo β β β β β β β β in vitro β γ μ δ μδ δ δ α θ α θ α In Biomechanics at Micro- and Nanoscale Levels, Volume I W W v W

More information

‚åŁÎ“·„´Šš‡ðŠp‡¢‡½‹âfi`fiI…A…‰…S…−…Y…•‡ÌMarkovŸA“½fiI›ð’Í

‚åŁÎ“·„´Šš‡ðŠp‡¢‡½‹âfi`fiI…A…‰…S…−…Y…•‡ÌMarkovŸA“½fiI›ð’Í Markov 2009 10 2 Markov 2009 10 2 1 / 25 1 (GA) 2 GA 3 4 Markov 2009 10 2 2 / 25 (GA) (GA) L ( 1) I := {0, 1} L f : I (0, ) M( 2) S := I M GA (GA) f (i) i I Markov 2009 10 2 3 / 25 (GA) ρ(i, j), i, j I

More information

nsg04-28/ky208684356100043077

nsg04-28/ky208684356100043077 δ!!! μ μ μ γ UBE3A Ube3a Ube3a δ !!!! α α α α α α α α α α μ μ α β α β β !!!!!!!! μ! Suncus murinus μ Ω! π μ Ω in vivo! μ μ μ!!! ! in situ! in vivo δ δ !!!!!!!!!! ! in vivo Orexin-Arch Orexin-Arch !!

More information

1. Introduction Palatini formalism vierbein e a µ spin connection ω ab µ Lgrav = e (R + Λ). 16πG R µνab µ ω νab ν ω µab ω µac ω νcb + ω νac ω µcb, e =

1. Introduction Palatini formalism vierbein e a µ spin connection ω ab µ Lgrav = e (R + Λ). 16πG R µνab µ ω νab ν ω µab ω µac ω νcb + ω νac ω µcb, e = Chiral Fermion in AdS(dS) Gravity Fermions in (Anti) de Sitter Gravity in Four Dimensions, N.I, Takeshi Fukuyama, arxiv:0904.1936. Prog. Theor. Phys. 122 (2009) 339-353. 1. Introduction Palatini formalism

More information

gr09.dvi

gr09.dvi .1, θ, ϕ d = A, t dt + B, t dtd + C, t d + D, t dθ +in θdϕ.1.1 t { = f1,t t = f,t { D, t = B, t =.1. t A, tdt e φ,t dt, C, td e λ,t d.1.3,t, t d = e φ,t dt + e λ,t d + dθ +in θdϕ.1.4 { = f1,t t = f,t {

More information

PDF

PDF 1 1 1 1-1 1 1-9 1-3 1-1 13-17 -3 6-4 6 3 3-1 35 3-37 3-3 38 4 4-1 39 4- Fe C TEM 41 4-3 C TEM 44 4-4 Fe TEM 46 4-5 5 4-6 5 5 51 6 5 1 1-1 1991 1,1 multiwall nanotube 1993 singlewall nanotube ( 1,) sp 7.4eV

More information

研修コーナー

研修コーナー l l l l l l l l l l l α α β l µ l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

More information

(2 X Poisso P (λ ϕ X (t = E[e itx ] = k= itk λk e k! e λ = (e it λ k e λ = e eitλ e λ = e λ(eit 1. k! k= 6.7 X N(, 1 ϕ X (t = e 1 2 t2 : Cauchy ϕ X (t

(2 X Poisso P (λ ϕ X (t = E[e itx ] = k= itk λk e k! e λ = (e it λ k e λ = e eitλ e λ = e λ(eit 1. k! k= 6.7 X N(, 1 ϕ X (t = e 1 2 t2 : Cauchy ϕ X (t 6 6.1 6.1 (1 Z ( X = e Z, Y = Im Z ( Z = X + iy, i = 1 (2 Z E[ e Z ] < E[ Im Z ] < Z E[Z] = E[e Z] + ie[im Z] 6.2 Z E[Z] E[ Z ] : E[ Z ] < e Z Z, Im Z Z E[Z] α = E[Z], Z = Z Z 1 {Z } E[Z] = α = α [ α ]

More information

Z: Q: R: C: 3. Green Cauchy

Z: Q: R: C: 3. Green Cauchy 7 Z: Q: R: C: 3. Green.............................. 3.............................. 5.3................................. 6.4 Cauchy..................... 6.5 Taylor..........................6...............................

More information

2 Three-wave Painlevé VI 21 -Wilson three-wave Painlevé VI Gauss -Wilson [KK3] n 3 3 t = t 1 t 2 t 3 -Wilson W z; t := I + W 1 z + W 2 z 2 + z; t := 0

2 Three-wave Painlevé VI 21 -Wilson three-wave Painlevé VI Gauss -Wilson [KK3] n 3 3 t = t 1 t 2 t 3 -Wilson W z; t := I + W 1 z + W 2 z 2 + z; t := 0 1473 : de nouvelles perspectives 2006 2 pp 102 119 VI q 1 Tetsuya Kikuchi Sabro Kakei Drinfel d-sokolov Painlevé [KK1] [KK2] [KK3] [KIK] [ ] [ ] [KK3] three-wave equation Painlevé VI q q Drinfel d-sokolov

More information

量子力学A

量子力学A c 1 1 1.1....................................... 1 1............................................ 4 1.3.............................. 6 10.1.................................. 10......................................

More information

ms.dvi

ms.dvi ( ) 2010 11 21 1 review Onsager [1] 2 2 1 1 PPM 2010-09 図 1: 実験装置の図 写真中央にある円筒形の容器が超電導コイルで囲まれた真空 容器で この中に電子を閉じ込める 左側の四角い箱の中には光学系が設置されて おり 電子の像を箱左端の CCD カメラへ導く役割を担う このようにして超電導マ グネットから CCD カメラを遠ざけないと 強磁場の影響を受け正しい撮像が行え

More information

untitled

untitled 0 ( L CONTENTS 0 . sin(-x-sinx, (-x(x, sin(90-xx,(90-xsinx sin(80-xsinx,(80-x-x ( sin{90-(ωφ}(ωφ. :n :m.0 m.0 n tn. 0 n.0 tn ω m :n.0n tn n.0 tn.0 m c ω sinω c ω c tnω ecω sin ω ω sin c ω c ω tn c tn ω

More information

Γ Ec Γ V BIAS THBV3_0401JA THBV3_0402JAa THBV3_0402JAb 1000 800 600 400 50 % 25 % 200 100 80 60 40 20 10 8 6 4 10 % 2.5 % 0.5 % 0.25 % 2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.1 200 300 400 500 600 700 800 1000 1200 14001600

More information

10 : 3010 : 54 1F Annex 1! 1 15:3015 : 58 1F Annex 1

10 : 3010 : 54 1F Annex 1! 1 15:3015 : 58 1F Annex 1 4 16 1 10:0010 : 24 1F Annex 1! 2 15:0015 : 24 1F Annex 1!! 10 : 3010 : 54 1F Annex 1! 1 15:3015 : 58 1F Annex 1 ! 2 10:0010 : 28 1F Annex 1 3 15:0015 : 28 1F Annex 1 4 10:3010 : 58 1F Annex 1 1 15:3015

More information

I-2 (100 ) (1) y(x) y dy dx y d2 y dx 2 (a) y + 2y 3y = 9e 2x (b) x 2 y 6y = 5x 4 (2) Bernoulli B n (n = 0, 1, 2,...) x e x 1 = n=0 B 0 B 1 B 2 (3) co

I-2 (100 ) (1) y(x) y dy dx y d2 y dx 2 (a) y + 2y 3y = 9e 2x (b) x 2 y 6y = 5x 4 (2) Bernoulli B n (n = 0, 1, 2,...) x e x 1 = n=0 B 0 B 1 B 2 (3) co 16 I ( ) (1) I-1 I-2 I-3 (2) I-1 ( ) (100 ) 2l x x = 0 y t y(x, t) y(±l, t) = 0 m T g y(x, t) l y(x, t) c = 2 y(x, t) c 2 2 y(x, t) = g (A) t 2 x 2 T/m (1) y 0 (x) y 0 (x) = g c 2 (l2 x 2 ) (B) (2) (1)

More information

42 3 u = (37) MeV/c 2 (3.4) [1] u amu m p m n [1] m H [2] m p = (4) MeV/c 2 = (13) u m n = (4) MeV/c 2 =

42 3 u = (37) MeV/c 2 (3.4) [1] u amu m p m n [1] m H [2] m p = (4) MeV/c 2 = (13) u m n = (4) MeV/c 2 = 3 3.1 3.1.1 kg m s J = kg m 2 s 2 MeV MeV [1] 1MeV=1 6 ev = 1.62 176 462 (63) 1 13 J (3.1) [1] 1MeV/c 2 =1.782 661 731 (7) 1 3 kg (3.2) c =1 MeV (atomic mass unit) 12 C u = 1 12 M(12 C) (3.3) 41 42 3 u

More information

q π =0 Ez,t =ε σ {e ikz ωt e ikz ωt } i/ = ε σ sinkz ωt 5.6 x σ σ *105 q π =1 Ez,t = 1 ε σ + ε π {e ikz ωt e ikz ωt } i/ = 1 ε σ + ε π sinkz ωt 5.7 σ

q π =0 Ez,t =ε σ {e ikz ωt e ikz ωt } i/ = ε σ sinkz ωt 5.6 x σ σ *105 q π =1 Ez,t = 1 ε σ + ε π {e ikz ωt e ikz ωt } i/ = 1 ε σ + ε π sinkz ωt 5.7 σ H k r,t= η 5 Stokes X k, k, ε, ε σ π X Stokes 5.1 5.1.1 Maxwell H = A A *10 A = 1 c A t 5.1 A kη r,t=ε η e ik r ωt 5. k ω ε η k η = σ, π ε σ, ε π σ π A k r,t= q η A kη r,t+qηa kηr,t 5.3 η q η E = 1 c A

More information

untitled

untitled 20 7 1 22 7 1 1 2 3 7 8 9 10 11 13 14 15 17 18 19 21 22 - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - 50 200 50 200-5 - 50 200 50 200 50 200 - 6 - - 7 - () - 8 - (XY) - 9 - 112-10 - - 11 - - 12 - - 13 - - 14 - - 15 - - 16 -

More information

untitled

untitled 19 1 19 19 3 8 1 19 1 61 2 479 1965 64 1237 148 1272 58 183 X 1 X 2 12 2 15 A B 5 18 B 29 X 1 12 10 31 A 1 58 Y B 14 1 25 3 31 1 5 5 15 Y B 1 232 Y B 1 4235 14 11 8 5350 2409 X 1 15 10 10 B Y Y 2 X 1 X

More information

(Basics of Proability Theory). (Probability Spacees ad Radom Variables,, (Ω, F, P ),, X,. (Ω, F, P ) (probability space) Ω ( ω Ω ) F ( 2 Ω ) Ω σ (σ-fi

(Basics of Proability Theory). (Probability Spacees ad Radom Variables,, (Ω, F, P ),, X,. (Ω, F, P ) (probability space) Ω ( ω Ω ) F ( 2 Ω ) Ω σ (σ-fi II (Basics of Probability Theory ad Radom Walks) (Preface),.,,,.,,,...,,.,.,,.,,. (Basics of Proability Theory). (Probability Spacees ad Radom Variables...............2, (Expectatios, Meas).............................

More information

120 9 I I 1 I 2 I 1 I 2 ( a) ( b) ( c ) I I 2 I 1 I ( d) ( e) ( f ) 9.1: Ampère (c) (d) (e) S I 1 I 2 B ds = µ 0 ( I 1 I 2 ) I 1 I 2 B ds =0. I 1 I 2

120 9 I I 1 I 2 I 1 I 2 ( a) ( b) ( c ) I I 2 I 1 I ( d) ( e) ( f ) 9.1: Ampère (c) (d) (e) S I 1 I 2 B ds = µ 0 ( I 1 I 2 ) I 1 I 2 B ds =0. I 1 I 2 9 E B 9.1 9.1.1 Ampère Ampère Ampère s law B S µ 0 B ds = µ 0 j ds (9.1) S rot B = µ 0 j (9.2) S Ampère Biot-Savart oulomb Gauss Ampère rot B 0 Ampère µ 0 9.1 (a) (b) I B ds = µ 0 I. I 1 I 2 B ds = µ 0

More information

MUFFIN3

MUFFIN3 MUFFIN - MUltiFarious FIeld simulator for Non-equilibrium system - ( ) MUFFIN WG3 - - JCII, - ( ) - ( ) - ( ) - (JSR) - - MUFFIN sec -3 msec -6 sec GOURMET SUSHI MUFFIN -9 nsec PASTA -1 psec -15 fsec COGNAC

More information

Mazur [Ma1] Schlessinger [Sch] [SL] [Ma1] [Ma1] [Ma2] Galois [] 17 R m R R R M End R M) M R ut R M) M R R G R[G] R G Sets 1 Λ Noether Λ k Λ m Λ k C Λ

Mazur [Ma1] Schlessinger [Sch] [SL] [Ma1] [Ma1] [Ma2] Galois [] 17 R m R R R M End R M) M R ut R M) M R R G R[G] R G Sets 1 Λ Noether Λ k Λ m Λ k C Λ Galois ) 0 1 1 2 2 4 3 10 4 12 5 14 16 0 Galois Galois Galois TaylorWiles Fermat [W][TW] Galois Galois Galois 1 Noether 2 1 Mazur [Ma1] Schlessinger [Sch] [SL] [Ma1] [Ma1] [Ma2] Galois [] 17 R m R R R

More information

(Basics of Proability Theory). (Probability Spacees ad Radom Variables,, (Ω, F, P ),, X,. (Ω, F, P ) (probability space) Ω ( ω Ω ) F ( 2 Ω ) Ω σ (σ-fi

(Basics of Proability Theory). (Probability Spacees ad Radom Variables,, (Ω, F, P ),, X,. (Ω, F, P ) (probability space) Ω ( ω Ω ) F ( 2 Ω ) Ω σ (σ-fi I (Basics of Probability Theory ad Radom Walks) 25 4 5 ( 4 ) (Preface),.,,,.,,,...,,.,.,,.,,. (,.) (Basics of Proability Theory). (Probability Spacees ad Radom Variables...............2, (Expectatios,

More information

1 1.1 / Fik Γ= D n x / Newton Γ= µ vx y / Fouie Q = κ T x 1. fx, tdx t x x + dx f t = D f x 1 fx, t = 1 exp x 4πDt 4Dt lim fx, t =δx 3 t + dxfx, t = 1

1 1.1 / Fik Γ= D n x / Newton Γ= µ vx y / Fouie Q = κ T x 1. fx, tdx t x x + dx f t = D f x 1 fx, t = 1 exp x 4πDt 4Dt lim fx, t =δx 3 t + dxfx, t = 1 1 1.1......... 1............. 1.3... 1.4......... 1.5.............. 1.6................ Bownian Motion.1.......... Einstein.............. 3.3 Einstein........ 3.4..... 3.5 Langevin Eq.... 3.6................

More information

CVMに基づくNi-Al合金の

CVMに基づくNi-Al合金の CV N-A (-' by T.Koyama ennard-jones fcc α, β, γ, δ β α γ δ = or α, β. γ, δ α β γ ( αβγ w = = k k k ( αβγ w = ( αβγ ( αβγ w = w = ( αβγ w = ( αβγ w = ( αβγ w = ( αβγ w = ( αβγ w = ( βγδ w = = k k k ( αγδ

More information

1

1 016 017 6 16 1 1 5 1.1............................................... 5 1................................................... 5 1.3................................................ 5 1.4...............................................

More information

C p (.2 C p [[T ]] Bernoull B n,χ C p p q p 2 q = p p = 2 q = 4 ω Techmüller a Z p ω(a a ( mod q φ(q ω(a Z p a pz p ω(a = 0 Z p φ Euler Techmüller ω Q

C p (.2 C p [[T ]] Bernoull B n,χ C p p q p 2 q = p p = 2 q = 4 ω Techmüller a Z p ω(a a ( mod q φ(q ω(a Z p a pz p ω(a = 0 Z p φ Euler Techmüller ω Q p- L- [Iwa] [Iwa2] -Leopoldt [KL] p- L-. Kummer Remann ζ(s Bernoull B n (. ζ( n = B n n, ( n Z p a = Kummer [Kum] ( Kummer p m n 0 ( mod p m n a m n ( mod (p p a ( p m B m m ( pn B n n ( mod pa Z p Kummer

More information

RX501NC_LTE Mobile Router取説.indb

RX501NC_LTE Mobile Router取説.indb 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 19 20 21 22 1 1 23 1 24 25 1 1 26 A 1 B C 27 D 1 E F 28 1 29 1 A A 30 31 2 A B C D E F 32 G 2 H A B C D 33 E 2 F 34 A B C D 2 E 35 2 A B C D 36

More information

現代物理化学 1-1(4)16.ppt

現代物理化学 1-1(4)16.ppt (pdf) pdf pdf http://www1.doshisha.ac.jp/~bukka/lecture/index.html http://www.doshisha.ac.jp/ Duet -1-1-1 2-a. 1-1-2 EU E = K E + P E + U ΔE K E = 0P E ΔE = ΔU U U = εn ΔU ΔU = Q + W, du = d 'Q + d 'W

More information

= hυ = h c λ υ λ (ev) = 1240 λ W=NE = Nhc λ W= N 2 10-16 λ / / Φe = dqe dt J/s Φ = km Φe(λ)v(λ)dλ THBV3_0101JA Qe = Φedt (W s) Q = Φdt lm s Ee = dφe ds E = dφ ds Φ Φ THBV3_0102JA Me = dφe ds M = dφ ds

More information

1 variation 1.1 imension unit L m M kg T s Q C QT 1 A = C s 1 MKSA F = ma N N = kg m s 1.1 J E = 1 mv W = F x J = kg m s 1 = N m 1.

1 variation 1.1 imension unit L m M kg T s Q C QT 1 A = C s 1 MKSA F = ma N N = kg m s 1.1 J E = 1 mv W = F x J = kg m s 1 = N m 1. 1.1 1. 1.3.1..3.4 3.1 3. 3.3 4.1 4. 4.3 5.1 5. 5.3 6.1 6. 6.3 7.1 7. 7.3 1 1 variation 1.1 imension unit L m M kg T s Q C QT 1 A = C s 1 MKSA F = ma N N = kg m s 1.1 J E = 1 mv W = F x J = kg m s 1 = N

More information

10:30 12:00 P.G. vs vs vs 2

10:30 12:00 P.G. vs vs vs 2 1 10:30 12:00 P.G. vs vs vs 2 LOGIT PROBIT TOBIT mean median mode CV 3 4 5 0.5 1000 6 45 7 P(A B) = P(A) + P(B) - P(A B) P(B A)=P(A B)/P(A) P(A B)=P(B A) P(A) P(A B) P(A) P(B A) P(B) P(A B) P(A) P(B) P(B

More information

LECTURES 27 138 130 211 19 96 46 143 16 29 26 89 138 100 16 173 126 148 40 99 56 83 102 400 9 24 253 85 160 734 25 761 655 814 211 97 13 94 9 22 101 88 14 40 19 98 139 21 487 313 7 48 1037 23 12

More information

untitled

untitled (a) (b) (c) (d) Wunderlich 2.5.1 = = =90 2 1 (hkl) {hkl} [hkl] L tan 2θ = r L nλ = 2dsinθ dhkl ( ) = 1 2 2 2 h k l + + a b c c l=2 l=1 l=0 Polanyi nλ = I sinφ I: B A a 110 B c 110 b b 110 µ a 110

More information

Big Bang Planck Big Bang 1 43 Planck Planck quantum gravity Planck Grand Unified Theories: GUTs X X W X 1 15 ev 197 Glashow Georgi 1 14 GeV 1 2

Big Bang Planck Big Bang 1 43 Planck Planck quantum gravity Planck Grand Unified Theories: GUTs X X W X 1 15 ev 197 Glashow Georgi 1 14 GeV 1 2 12 Big Bang 12.1 Big Bang Big Bang 12.1 1-5 1 32 K 1 19 GeV 1-4 time after the Big Bang [ s ] 1-3 1-2 1-1 1 1 1 1 2 inflationary epoch gravity strong electromagnetic weak 1 27 K 1 14 GeV 1 15 K 1 2 GeV

More information

90 0 4

90 0 4 90 0 4 6 4 GR 4 7 0 5 8 6 9 0 4 7 00 0 5 8 0 6 9 4 7 0 5 8 6 9 0 4 7 00 0 5 8 0 6 9 4 7 0 5 8 6 9 0 4 7 00 0 5 8 0 6 9 0 0 4 5 6 7 0 4 6 4 5 7 5 6 7 4 5 6 4 5 6 7 4 5 7 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 5 4 4

More information

mains.dvi

mains.dvi 8 Λ MRI.COM 8.1 Mellor and Yamada (198) level.5 8. Noh and Kim (1999) 8.3 Large et al. (1994) K-profile parameterization 8.1 8.1: (MRI.COM ) Mellor and Yamada Noh and Kim KPP (avdsl) K H K B K x (avm)

More information

* 1 2014 7 8 *1 iii 1. Newton 1 1.1 Newton........................... 1 1.2............................. 4 1.3................................. 5 2. 9 2.1......................... 9 2.2........................

More information

202

202 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 DS =+α log (Spread )+ β DSRate +γlend +δ DEx DS t Spread t 1 DSRate t Lend t DEx DS DEx Spread DS

More information

Donaldson Seiberg-Witten [GNY] f U U C 1 f(z)dz = Res f(a) 2πi C a U U α = f(z)dz dα = 0 U f U U P 1 α 0 a P 1 Res a α = 0. P 1 Donaldson Seib

Donaldson Seiberg-Witten [GNY] f U U C 1 f(z)dz = Res f(a) 2πi C a U U α = f(z)dz dα = 0 U f U U P 1 α 0 a P 1 Res a α = 0. P 1 Donaldson Seib ( ) Donaldson Seiberg-Witten Witten Göttsche [GNY] L. Göttsche, H. Nakajima and K. Yoshioka, Donaldson = Seiberg-Witten from Mochizuki s formula and instanton counting, Publ. of RIMS, to appear Donaldson

More information

86 6 r (6) y y d y = y 3 (64) y r y r y r ϕ(x, y, y,, y r ) n dy = f(x, y) (6) 6 Lipschitz 6 dy = y x c R y(x) y(x) = c exp(x) x x = x y(x ) = y (init

86 6 r (6) y y d y = y 3 (64) y r y r y r ϕ(x, y, y,, y r ) n dy = f(x, y) (6) 6 Lipschitz 6 dy = y x c R y(x) y(x) = c exp(x) x x = x y(x ) = y (init 8 6 ( ) ( ) 6 ( ϕ x, y, dy ), d y,, dr y r = (x R, y R n ) (6) n r y(x) (explicit) d r ( y r = ϕ x, y, dy ), d y,, dr y r y y y r (6) dy = f (x, y) (63) = y dy/ d r y/ r 86 6 r (6) y y d y = y 3 (64) y

More information

( ) p.2/70

( ) p.2/70 p.1/70 ( ) p.2/70 ( p.3/70 (1)20 1970 cf.box and Jenkins(1970) (2)1980 p.4/70 Kolmogorov(1940),(1941) Granger(1966) Hurst(1951) Hurst p.5/70 Beveridge Wheat Prices Index p.6/70 Nile River Water Level p.7/70

More information

ネットショップ・オーナー2 ユーザーマニュアル

ネットショップ・オーナー2  ユーザーマニュアル 1 1-1 1-2 1-3 1-4 1 1-5 2 2-1 A C 2-2 A 2 C D E F G H I 2-3 2-4 2 C D E E A 3 3-1 A 3 A A 3 3 3 3-2 3-3 3-4 3 C 4 4-1 A A 4 B B C D C D E F G 4 H I J K L 4-2 4 C D E B D C A C B D 4 E F B E C 4-3 4

More information

EPSON エプソンプリンタ共通 取扱説明書 ネットワーク編

EPSON エプソンプリンタ共通 取扱説明書 ネットワーク編 K L N K N N N N N N N N N N N N L A B C N N N A AB B C L D N N N N N L N N N A L B N N A B C N L N N N N L N A B C D N N A L N A L B C D N L N A L N B C N N D E F N K G H N A B C A L N N N N D D

More information

ありがとうございました

ありがとうございました - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - 1 2 AB C A B C - 6 - - 7 - - 8 - 10 1 3 1 10 400 8 9-9 - 2600 1 119 26.44 63 50 15 325.37 131.99 457.36-10 - 5 977 1688 1805 200 7 80-11 - - 12 - - 13 - - 14 - 2-1 - 15 -

More information