Ô µ µ Õ 6 Ú ÒÕ Ž l y ÖÍ ( )Í ÕŒ ÔÙØÔÕÍ ÖßäáÖ lö m Í2005 Ö dôõ m ÖÙÙ m ÖÒÒ søôõóù ÔØÔÕÓÍ ÓÙÍ Ø ÒÕ mþáßäø d zööøòùí Öi ØÓÖŽ Õ ØÙÙØÔÕÍ e 6 y Œ ÓÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Ô µ µ Õ 6 Ú ÒÕ Ž l y ÖÍ ( )Í ÕŒ ÔÙØÔÕÍ ÖßäáÖ lö m Í2005 Ö dôõ m ÖÙÙ m ÖÒÒ søôõóù ÔØÔÕÓÍ ÓÙÍ Ø ÒÕ mþáßäø d zööøòùí Öi ØÓÖŽ Õ ØÙÙØÔÕÍ e 6 y Œ ÓÓ"

Transcription

1 i p Ô µ +5%1*$ International Society of Coordination for Health and Beauty 8QN 6 Ô µ µ Œ ~l v Œä Ö m d m ( l ä ) v ÖØ m l qy ä Žl d Œ ˆ d z d { ä Œ } Üãäß d } ä h d j ä Œ p 4 3 Í Ô Î yî Ž l Î Î Ï àâ 6F TEL ! FAX !

2 Ô µ µ Õ 6 Ú ÒÕ Ž l y ÖÍ ( )Í ÕŒ ÔÙØÔÕÍ ÖßäáÖ lö m Í2005 Ö dôõ m ÖÙÙ m ÖÒÒ søôõóù ÔØÔÕÓÍ ÓÙÍ Ø ÒÕ mþáßäø d zööøòùí Öi ØÓÖŽ Õ ØÙÙØÔÕÍ e 6 y Œ ÓÓÕ ÖÖÕÕ ÕÍ Ö ÚnÓÔ Ó ÙÔÕÔÙÕÒØÔÍØÕÍm Øh ÖÖÖ l ØáÞáâÞÜÝ ãßãäáö ÕÕÓ ÒÍÔÙÖ š ÔÕ ÒÙÖÒÒ ÓÒÙØÔÍ ÒÕÍáßÛÛÕ Ö ÖÙÒÖ ÖpÒÖÒÒ Ø Ó h ÔÙÍ ÓÖ ÓÔÖ Ö Ù ÔÙÕÒ ØÔÍ ÓÖÙÒÖ ÕÓÙÓÔÍ Ö Ú Ù ÕÒÙÍ lú Ö ÙÙÕØÖ {Ö Ö ÔÙ ~Ø mö { Ú Ó ÔØÔÍ ÓÍ Í Ö ÓÙÖ Ö l Ú ÔÙ Í Í l ÖÕÒÕl Ô Ù ÖÖÙÓÖÚ ÒØÔÍŸ ŠÙÙŸ i Ï àâãýä Õ mï v Œ Ö m d m l ä ~ v ÖØ Ó ÔÖÚ Ø ÙÓÍ ÖÒÙÓÖÒŸ ÖÙÓ Ö Ö ÕÕÔÖÙÔÒ ÕÒÙÓÖÖÙÕÕÍ ØÖ ØÖÖn ÚÔÙÖ ÙÓàãäÛÞà ÔÕÒ ÓÓÖÓÍØÔÖ m mö ÕÒÙÍ ÖÍ ÔÙÓÔ ÙÓ ÖÓÕÔØÙ Ö ~ÖÍ ßãáäÜÖ ÔÙÕ Ö ÓÙÓ ÙØÖÕÒÕÕÍÔÔÕ ŒÕØÒÙ Ö möö Ö Ù Ú póôù ÍÔÔÕ ÔÙÚ mø ÕÒÙÍ Õ ÖØÖÓÖ Ú ÔÙÓÖÖÒÙÍ m Ú 1 ÕÖ ßäáÖÔÕÍ ÎÖ} Ö ÙiÚÕÒÙÍ ÒÖÍ ( {ä {ä{{ä {äm{) Ö ÖŒ Í Ö ÍØÕ Ö ÖÖ 2

3 ÖÍÓ ÒÖ Ö ØÍ sí Íá ßäÖÖÕÓÔÚÖ Ö Ú ÖÔÕ ÚÕÓÙÙÍ ÕÕÖÔÖ Ú Ö ÔÙ ÙÓÖÖÓÍÔÔÕ ÖØÖÙÔÍ ØÕ ØÍ Õ jö ÕÕ ÔÒÖ ÕÕÒ Ïl àãýâáöùùm f Ï ÞÜßã l qy Žl d Œ m ä ~ ˆ d ~ ÙÍ mö ØÍÔÖ} Ö ÙÍ ÖÕ ÒÕ ØÔÖ ÓÙ Í ÓÙ Ö Ò ÙÙÕÓÕ ÕÒÙÍ môöøöõòù Ö }ÔÙÕÍ Ù Ó ÓÍ ÒÓÙÖÓÖÕÕØÖÓtdÔÙ m ÖÖÙÍÔÖÙÕÍ nö Í om ÖÖÙÍÔÖÙÕÍ nö Í o n Ö ÖÙÙ Ó ŸÖØÓÓÙÙÔÍ Ö Ø yíu ÖÖÕm Úf ÔÙÒ ÖÔÙÓÖÓ ÕÒÙÍ Øm Ölq Ú ÙÔ Ö ÖÔ Õ}~ÔÙÍÔÖ Öf Ö ÔÙ ÔÒ ~ Ú h Õ Ö ÚÔÍm Ö Ö Ú ÙÓÖÓ ØÙÙÙÍ n Óm Ö Öf Ö Ó Ú ÒÙÓÖÓÙÍ nö ÖÕØÍl Ö { Ó ØÙÙÕÒÙÍ d ~ n Öi ŒÍ Ö eö l ÖÙÙÍ Ó{ ÔÙÍÔÙÖ Ö m l Ö Ö Ö ÓÒÙÓÍ}ÔÓ Ö Ó Ö ÖÖÕÕÒÙÍ ÔÙÖÍÔÖ ÖÚÖÓ Ö ÙÚpÓÔÙÍ Ö Öm %0, Ÿ ÖÍ Ù ÚÙÓ ÙÙÙÒÖÔÙÖÓ Ö Õ Ó ŸÍ Ó ŸÖÍ ÎÖ Ô ÒÙÍ ÕÓÙ Í š ÕÖ Ö Ö ÙÓpÓÖÒ ÖÍ Ö ÍÔÖ Ó{ÙÙÕÓÍ ÕÖ ÖØÕÙÚÍ m ÙÕ Ó ÔÍ { ÖØ ØÔÓÖÓÍ Ö ÖÒÙÍ ÓÖ ÖÖÕÕÒ šdõööö ÖÙÓØÚØÕÙÔi ÖÖÙÍ ÙÖÓ ÕÒÙÍ ØÕÍÓÖÙÒÖ ÖÙÙÍ ní o m ÖÍm o Ø ÕÒÙÓÍm ÖÙÙ níôôõ iáââãö nø ÔÙ Ó ÎÖ Ø l Ö ÖÖÙÍØÓÕ ÙÍ Öf ØØÕÍ ÖlÚ ÔÙl Ö ÚnÓÔi ÖjÓÙÍÕØÙÍ Ö ÕÖÍ {Ö Ö}~ÔÍ ÔÖÓÙ i Ö Ö f Ö Ø Ö Ú ÖÖÙÖÒ ÕÒÙÍ ÔÔÙ ÖÖÙÍ ÓÖÙÒÖl Ö ÖÍ Ú ÔÓ m Ö Ø ÓÖ ÖÍ nö ÖÙ ÔÍlÚ ÔÙÕØÖ { ÖŒ ÖÖÕ Ù ~Ö zõòùíg Ö ÒÖÍ ÕÒÙÍØÔ Ú} ÕÍÔÖ Ú ÔÔ 3

4 Ù ÍÔÖÙÕ l Ö ÚÍ}Õ Øg Ö ÕÓÙÙÒÖ hõóõíóóõ l Ö Úh ÔÍ ŽÖÔÖ Ú ÔÕÒÕÕÓÕÒÍ ÖÍ pö ÖÖ ÖÙ Ö Ú ÕÕyÙÙÙÓÖÓl ÕÖ k ÓÍÔÖ Ö n Ö ÕÒÙÍ Íh Ö ÖlÚ ÔÙÖÖÍ ÙÙØØÔ Ö Ù Ú ÖÝãßãäâÔÖÓÙÖÖÙÖÒÍl Ö Ö Ö {Ö ÖŒ ÕÍ { Ö ÕÒÙÍ Ö ÕÍ ÖÙÒÖ ~ n ÓÙÍl àãý âáóm f Ö ÒÙ Úl ÔÕÍ d d Ö} d lÿ ÖÞÜâ Ö ÔÙ Ö ÕÍ NJ Ö ÓÙ nm Ó Ÿ Ö Ú Ô Ó Ö Õ ÍàãÝâá Ö ÝâäàÖÍ ÝâäàÖ ÓÕ ÔÕÍ Í l Ö l ÚÍ šä ä nm äm ÖÖÚl ÔÍ ÕÖÝâ äàœö Ó ÔÙÒÖ ÔÕÍz ÔÙÕ lö Í nm Ím Í em ÖÖÚ} ÔÕÍŸÕÖÝâäàŒÕÖ Ö Ú Ôz Í ÖàãÝâá Ö Ú ƒ ÔÕÍ d Ÿl àãýâá Ö löÿ ŒÖÙÕÙ Ÿ ÔÕ Ú ÔÍàã Ýâái ÍÔÙÕÙ ÚyÖÕÕÍ löàãýâáúàãýâáœ Ö ÚyÖÒÍi Ö lö jö ÚyÖ ÕÕÍ d di l àãýâáö lö lö Í Ö} Ú ƒ ÔÕi Ö ÖÖÓÙ ÕÒÙÍz z lö š š z l àãýâá Ö ÝâäàÖ ÝâäàÖ Ö Ýâäà Ýâäà NJ nm m em z l àãýâá Ö ÝâäàÖ ÝâäàÖ } Ö ƒ Ýâäà Ýâäà l NJ nm m em l àãýâáúh ÔÙˆ~ 4

5 l àãýâá l àãýâáóím f Ö Ó l ÒÙÓÖÓ ÙÓÖÖÕÕÕØÍ Öm Ÿ g Ÿ ÖØl àãýâáú ÔÔÕÒÓÖÓ nm ŸŸgŸ Ÿ ÙÖÖÙÖÒÖlÒÙÍ m ŸŸgŸ Ÿ ÖÍ}ÕØg ÖÕÓÙl àãýâá em ŸŸgŸ Ÿ Ú ÔÍ l Ø Ö ÖÖÙm Ú l ÔÕf ÔÙÓÖÓÕÓÙÖÕÍØÒ Ô h ÔÖÖ Í Ú ƒ ÔÕi Í Õ Öl àãýâáúœ ÔÍm ÒØÙ ÒÓ ÕÒÖÒÓÖÓ ÓÕÕÍ f Ø Ö ÓÖ Ú Ò Ö di~ ÔÕÍ dö lóòùölòùùùí ÖÙÒÖ di ÓÙÍ ÖÙÒÖi~Ó Ÿ ŠÙÙŸ ÙÙÕÍ d z zdïôõöqóõlôóòùùù Ï zl{ ä ä ä Œ } Üãäß lm Í Ú ØÙÖÓÙÒÖÖÙ Í 1 3 l ÜÝß ÖÖ ÎÖslÕØÒÙ ÖÍ Ö ÖlÖ ÔÙ }Ó ÒÍ qôölô ÔÚ ÕÖÖ Ö ( Ø Ø)Ö ÖÝÛÓ ÕÒÙÍ Ö Ú ØÙÓÖÖy ÖØjÓ ÙÍ ÙÖ ÒÖÒÙqÎÔÒmÚ ÙÍ ÖÔ Ö ~Ú ŒÍ ÖáÛãßÚãÝÛÖ i Öh Ø ÒÕÍ ÖÒÙh Ú ÕÕà ÜÛÝÖÝÛÚ ÖÓ}ÔÙÕÍ ŠÙÙ g ÝÛŸàÞ ä ŒÖ (1 )ä (ÜÜäÜãÝ)äáãÞâÝÛä ÝÛŸÓØÒÔÓÖÒ äáþýäýõóm ÖÝÛäßÞâââàÞÜä ÖÒÙ ãýà ßÞâââàÞÜÖáÛãß ÕÓÙÖ Ö 2Ÿ3 Ó ÜÞÞãÖÒÙ ÕÕÓÙ ÓÙÒÖ Ú ÒÍ ÓÒÞÜâÚ Ö ÕÕÍ ØÕÓ ÙyÖÒÓÍÓ Ö ÖÔÙÍ Ö ÙÖšÖ ÖÖ ÙÖÒÍ 10Ÿ15 ÓÓÍÕÓÙÕÓ ÖÖÙ ââþü ÝÔÙÍ Ó ÙÖ ÕØàÞÜÖÕÓÙÙÙÍ ßÞâßââàÞÜ ÜâáäâàÞÜ ä ÔÙØÖŸ àäàÿüâáäâ( Ô Ô)Í 300mlÍßÛäàÞÜÍŒØÖàÜÛ ÝÞÜâÍ ÖÞÜâ ßÛäàÞÜÖÜâáäâÚ ÙÙÍ ÓÙÒÖŠÖ Ö Ú ÙÍ ÔÔÙÍ ÔÙ ÚáÞßÖ ÙÕ 10Ÿ15 ÓÓÍ ÚàÜÛÝÞÜâÖ Ù ÖÓÓÍ Ôi 5

6 ÕÕ Ö ÕÙÍ Ö ÓÙâÞàÚÔÍ ÖÞÜâÚÓÒÕ 15 ÓÓÍ áûãß ä ÖÖÓÖØÓÖÚÔÖÒÙÒ ÔÕ ÔÒÍ ä ÕÞÜâÚkÓÖÖ Ú ØÙÕØÔÍ ä ØØÙ ÖÍÜâáäâÖ Ö Ú ÖÔ Õ ÔÒÍ ÓØÒÙàÞÜ ä ÔÙØÖŸÓØÒÙ( ) ÓØÒÙÚÔÙÓÙÔÍ Ö ÚÝÞßãØßÛÞÝâÖ ÙÔÕ Ö ÕÙÍ 10Ÿ15 ÓÒÕÙ Ò Ô âäýâßàþü ä ÔÙØÖŸàãäãâäÝâß âäýâßúýàäãø Õ ÖÖÖÔÖÓ Ù ÙÍ 10Ÿ15 ÓÒÕÍÖÙØ Õ Ò ÔÍ ÛáÜßàÞÜ ä ÔÙØÖŸÛáÜß( ) ÜâäàÜÛâ ( ÔÔ 1) ÛáÜßÚÔÙÕ ÔÍÜâäàÜÛâÖÙÓ ÔÙÍ ÝàäãØ Õ ÖÖÖÔÖÓÙ ÙÍ 10Ÿ15 ÓÒÕÖÙØ Õ Ò ÔÍ áûãß ä Ö ÖÜáÓÒÙÖÓÖÖÛáÜßÚÔÖØ Ø ÕÕ Ö ÙÔÕßÛÞÝâÚ ÕÕ 15 ÓÒÕ Ò ÔÖÙÒÍ zd Ï Öh ÚàâÝÔÙ ÖÙÙ nï } äûãáýäßûßäþä h ÕÖh ÚŽ ÖÔÕÖ ÒÕÍ ÓÙ ƒ ÔÕÒÙÓÖÖÖØÒÙÍh Ú ÓÙ ÔÙÓÖÖÕÓØÔÚÍ ÖÔÕƒ ÔÙÍ ÔÙÕÒÙØÖÖ ÙÍ Ö ÙÙ ÓÖÓÕÓÙÖÕÔÍ àâãýó Ö ÖÒÙÙÙÛãáßâà ä(q )ÖÍàäàÚ ÖÔÕq Ó Ù ÔÙÕh (ÜÞÞãÝââÜÛâ)Ú Ò ÓÖÚ löôõím Øh Ú ÖÔÙÖÒ Òo Ö ÖÕÕÔÍ h Ö ÖÕÒÕ àâãýõöíûãáüûâöu Õ Í ÒÙÖÖ ÕÒÙ Ûãá h 400 Í u Ö 10ŸÓÔÖ fö ÔÕÒÙÍ 6

7 ²h Ö i ßâàâäÝäÖÙÙq g hö i i h Ö i ä f g y g Œn g mo ² Ö ÔÙàããß m ämä o ÖÖ ßÛâÍÜÝßâÝãÍàÝâÍÝâÛãÞ äíáàäáãß } àããß ãäþáâäíýüßäâíß Û âíãâãí ÞäÝÍàÞäÜããÝ ä ÚiÓÙÖÒÒ Ú ÔÍ ÖÙÙàâÝßãäÝâãÚj ÔÔÙ moüâäßä ßÛâÍãâãÍàÝâÍãäÞáâäÍÝ ßÜäâÍÝÛàãÝ ä Ö hótdôõ ÓÙ Ö Ó ² äoögoú Ö ÖÔÙ äm nú Ô húßãßäý âôù äþûüþß ÕnmijÓÙ hó ÖÓÒ ÖÓ Ø h ÚàâÝÔÙÓÖÕ ÕÓÙ ãâã äûþþâýâãüýßâäþ ä n ämoö hõòùýßüãäá P450 Ö Ú ÔÍ ä i äm n (ãâãö 60Ÿ70ŸÚ ØÙ d ââ ßãÖ ÍÝÛäßÜããÝäÝãäà àâäßø Ó Ø) àâþüáàä äy Ú ÔÔÍ ÓÓÔÙ ä Í ä Ú ä Ö ÔÙÓÖÕÍo hröàâã ÝÓ ÙÙ ähnœö Íl Ö Ú ä l gyfö Ö ßÛâ ä än Í änoímoõ ~ÔÙÙ ÎÖ Ö ä noóùö ²ßãßäÝâÖ Öh àýâ ä än ä ní ÖÒÕy ²ÔÖ ÒØÔÒh ÝÛäßÜããÝÍÝãäààâäßÍÝã âäíüáãíýãäàíùô àãþýâßáßöàýâþäý ßáßÍ síüýâãþßíüýßâýãí àýâøôú ÙÍ h ÍãÛãàßÜ äíex àäýãüûâí Ín h ŸàÝâÍàâÞÜáÞàäÍãâã ßãÞÝãÝÍáâß ÖÔÕ n Í{ ÍØÙÚÍ hí Í h ŸÝãÝâäÍÙÔÍ áßâäöùõõ söøôú ÙÚ ÒÙ ní sím( símöœôõöáûâ) ÞÝáâß ÞÝÍ ä ààâüí síþãâíãûã àßüäíüâäà Ín h ŸãâãÍàÝâÍàâÞÜáÞàä Ÿ ŠÙÙŸ 7

8 zd Ï šöùùüýßãýã Ö Ò m Ö Ï j ÜÝßßÛÞÜ Ûã ÞãÞäŒ În Î p h 100 ÓÙ Ö Ö Ò ÔÒ Ú Ó ÒÕÓÕÍÔÖŒ ÖnmijÖ Ö Ö ÔÕÓÕÍÔÓÔÍ 50 Ù ÖÖ jö Ö ØÙÕ Ö ÎÖ ÖnmijÖ l Ö Ú Ô Ù ÖÒÒ Ö ÔÕÒÙÍ Ö Ö 3 Ûßãßâã Ö Ö ÙÙnm Ó ÓÍnm Ö Ó Ó ÙØÔÒàáÛãßÛÛãÖ ÒÞÛà ÕÒÙÖ ÙÙÕÒÙÍ ÖÍ h Ú ÔÙ Ó ÓÍ Ø l ÖÙÔÓÖ ÙÖÙÙm ÍÒÙÒÖ l Ú ÔØÔ ÒÖØ ÙÙÕÒÙÍ m ÕÖm Ö lö BMI25 Ö ØÕÓÙÍBMI22 Ú Ó Ø Ò Ö ÔÍ Ó ÒÖ l Ö Ó ÓÖÙÍ ÒÖ yäüãööö Ö Ö ÓÙÖ} ~ÔÙÕÒÙÍ ÔÙÖÍ l Ú Ó ÓÔ ÓÖ Ö ÕÖÔÕ nm Ö ÓÒÙÓÍ nm Ö Õ 15Ÿ20ŸÍ Ö 20Ÿ25ŸÓ ÕÒÙÍ ÔÖ ÕØ Ö o m Ö Ó Ó Ö nm m Ö Ó ÒÕØ l ÖâÝÜÖ Ö Ó ÒÖÒÒÙÍ ÔÓÔÖÓÙÍ ÖÓÓÙh ÚÖÔØÖ ÔÙ y ÖÖÖ l Ö Ø ÔÕ ÒÙÓÕÖÖÒÍÓÓÕÖ l ÖâÝÜ ÖÖÙm Ö Ö Ö Ó}ØÙÙÙÓ Ú ÔÕÍ Î Î ä áââãõòùüýßãýãöm Ö ÖŒ Í äœi ÖÜÝßãÝãÖ Ö Ò nmó Ù onm ÖnmÖtdÓ yôù ä Ö nm Ö šö ÔÕ ÔÙÖÕ ÖÖÒÓÍ ä Ú Ò yúyòí Ö Í nm Ö Ö Í Î Î ä hm Ö 120 Í 20 g40 30 g30 40 g30 50 g15 60 Ÿ70 g5 Î ŒÎ ä Ÿ ÖÒÔ ÙÓ 9 ä ŒÍ ä ÜÝßßÛÞÜÛãÕÖÍii Ú 10 yí Ö Ó ÖÙÕØÍ10 Ö Ö ÔÕ ßäÞ ÚyÖÕÕÍ Î Î ä Ö TANITA i Ú ÒÍ Ö nm Ú Í ä Ú Òii Ú 1Ÿ2 Í (ÜàÝâã y Ø) ä l Ö Ö yöõõí ä10 Ö yö Í i Õ Ö n m Ú Í 8

9 Îi Î ÜÝßãÝãÖŒ ä5ÿ ÕnmÖtd Ó móù Ö yôõòùóöó}øùùõí ÓÙÖÙÙ ÜÝßãÝãÓnmÖtd ÖŒ ÔÕÒÙÓÖÓ ÔÙÙÍ äii ÚyÖÕÕ Öi Ú ƒ ÔÕÍf ÖÔÕÖÍ10 Öii Ú yöõõ Í1 ÔÖÖ Ú ÔÍ šôöö Úf ÔÕÍ äii Ö nm m Ö onm m ØÍ šöùù 1 ÔÖÖ Ö Ö Ö}ØÙÙÖÓÕÕÍ m ÖÍŒiÚ ÒÕ ÖÜÝßãÝã nm Ö ÒÍ l ÖâÝÜÖ Ò onm äii ÚyÖÕÕ nm Öi Ú m yôùóöóùóõõí ƒôõíf ÖÔÕÖÍ10 Öii ii Ö nm m ÖØ onm ÚyÖÕÕ Í nm Ú Í šôö m ÖØ ÕÒÙÍ Ø nm Ö Úf ÔÕÍ Ö Ö Ö}ØÙÙÖÓÕÕÍ ä šøm Ö ÖŒ ÖÓÍÒÙÙÙ š Ö CT ÝÜâãÖÖÚ ÒÍ Ö n Õ mä ÖØÖ Ó}ØÙÙÕÍ m Ó onmóùööó nmóù ä Ö Ö ÓsÔÒÓÖÓÙÓÕÕÍ ÖÖÓÚ ÔÙ {ÓÒÙÖlÒÙÍ Îl Î Ÿ ŠÙÙŸ ÓÙÙÖi i ÓÙÍ Ö Ò nm ŸŸŸ ŒÖ Õ ØÕÕ ÕÖÍ Ö Ø Ø ä fä ÓyÖÙÙÕÍØÕÍ ä f ÖÕÒÕ ÓÔÙÍ Ó Ö ˆÖÕÒÕ Ú ÕÍ j ŸŸŸ ÙÙj ÓŒÓÙ ŒÓÙ ÍÓÙÓÙÖ ÖÖÖ ÓÒÙÍ }Ú ÕÍ äõîeÿ m ÏÚŒ ÒÕÔØÔÍ ßäáŸÎ Ö Ö ~Ï ~ Ÿ ˆ Ÿ d äf Ÿ }höáäááäýõô }ÓÕÔÒÍ 9

10 ª e m Œ Ÿ ä m Ýããi ÖàãÞÚÞâãÝÖ ÒÙd Ö Ÿâàäß Ú ØÔÕØÖ Ÿ ~ Ÿ1/3 ßãäßä ~löí Ù Ó Ö Ò ÓÙ ØÙÍ Ö Ö Ö ÕÓÚ{ÙÖÕÖÖÓÍ Ö ÓÙ{ÙÓÖÖ ÔÚ ÔÙØÔÕÍ{ Ú ÒÙÖ { Öâàäß Ö Õ ÒÙÍâàäß Ö âàäß Ö Ù ÓÖ ÓÙj Ù Ó Ö 8 Ú ØÙÖ }ÔÙØÔÕÍÓÖÓÖÓÙÒÓÖ Ú ØÔ ÖÔÖÓÙÖÖÙÖÒÓÍÔÖ ÖáÛ ãßøíýþþàö ÖÕØÖ {ÖÝÜâÖ ÖÖ ÚÙÓÙØÔÓ} ÔÙØÔÕÍÓ ÖÖ Œ ÚfÓ Ö ÚÔÍÓ où ä ÔÙÙÒÖØÕÕÒÓ ÍØÕÜãäáÖ ÓÒÓÖ Ú ÔÙÓÖÖÍ Ø ÒÖÓÙ lö ÖÖÕÕ Ö Ö Ò~lÕÔÕÍ lö ÔÚÓ ØÖ Ô ÖÖÓÙÍÒÖÔÓÖÓÙ ÖmÓ ÕÕÒÕ Ó ÕÔÕÍ ª e ~ Œ Ÿ ä j ˆ Ÿ ÖØÖ ÕlÔÓÒÙÕØÖŸ ~ Ÿ Üâ ä ä àâäßûäûßàûýä Ó Ö ØÙÕ Ö Í ÖÔÕÍ ÖÔÕ Ö ÔÙÕÒÙŸ Ö~ ÚÓ ÒÔÍ Ö Ö l ÖÕÒÕÓ}ÚÔÕÒÕÕÓØÔ ÕÍ Ö ÖàâãÝÚÖÙÖÓÙÍÒÕØ Õ qîôóòùóööôöùôôúíôùõùoùö Ú ÔÕ Ó}ÕÕÒÕÕÓØÔÕÍ ÏjŽ Ï Öàäáâ Ú ÔÕÝßÛÖ oããüâäáäþûôúóí ÓÒÕØ ÕÕÒÙ s ØÕÕÒÖÒ Ú Ö ÔÙ }ÖÖ ÔÕÒØÔÍÔÔÕÔÕÓÙÓÖ ÔØÖÖÕÕ ÜÝ Í ØÕÕÒÖÒ Ö söÿÿ Ÿ 5HGXFHÍ 5HXVHÍ 5HF\FOHÖh ÓÓØÙÙÕÒÙÓÖÖ Ú ÓÍÓÖ söh Ó Ö Ö dõöóùõöóí Ö Ó ÖÖÙÍßãØ Ö ÖØÕÖÓÙÖ }ÔÙÕÒØÔÍ Öl Ö ÖØÕ ÙÔÕ ØÕÕÒÖÒ Öh ÍÔÕ ÖÖÓØÕ yôõòùóí 10

‰IŠv9802 (WP)

‰IŠv9802 (WP) 30 197954 22001983 ìåëóéþåóëéå ÍÉÎÉÍÕÍÙ ÓÏ ÒÅÍÅÎÎÏÇÏ ÒÕÓÓËÏÇÏ ÑÚÙËÁ, ÒÅÄ...íÏÒËÏ ËÉÎÁ, "òõóóëéê ÑÚÙË", íïóë Á, 1985 ëáòôéîîï-óéôõáôé ÎÙÊ ÓÌÏ ÁÒØ ÒÕÓÓËÏÇÏ ÑÚÙËÁ, à.. ÁÎÎÉËÏ É ÄÒ., "òõóóëéê ÑÚÙË", íïóë Á,

More information

ロシア語ハラショー

ロシア語ハラショー 1999 èìñß ïî-ðóññêè 25 26 26 29 30 31 32 33 35 36 10 10 11 36 37 38 39 12 14 40 41 16 16 18 19 21 21 22 22 23 24 1 à á â ƒ ã ä å Ý Þ æ ç ˆ è a b v g d je jo z i é j Š ê k ë l Œ ì m í n Ž î o 2 ï p ð r

More information

(WP)

(WP) 1998 0 a b v g d je jo z i j k l m n o à á â ƒ ã ä å Ý Þ æ ç ˆ è é Š ê ë Œ ì í Ž î 1 ï p ð r ñ s ò t ó u ô f õ x ö ts t' ø ù ' ' š ú û y œ ü ' ý e ž þ ju Ÿ ß ja à, ê, ì, î, ò á, ã, ä, æ, é, ë, ï, ô, ö,,

More information

332469P, Merkur Electrostatic Spray Packages, Instructions/Parts, Japanese

332469P, Merkur Electrostatic Spray Packages, Instructions/Parts, Japanese 取扱説明書 - 部品 Merkur 静電気スプレーパッケージ 2469P -$ 危険区域と非危険区域における加熱材料が必要な用途 およびイソシアネート UV コーティング および他の感湿性材料の用途を含む 静電仕上げとコーティングの用途向け 一般用途には使用しないでください {Ö }ÖÔ ÕÖ~ÓÙ }ÚÓ}ØÓ ÕÔÒÍ}ÖfÔÕÓÕÔÒÍ ÓÙ }ÚØâßâÖÕÒÕÖ ŸÚÔÕÓÕÔÒÍ âßâ

More information

目論見書

目論見書 Fidelity Japan Growth Fund 1 1 2 3 4 5 6 7 2 3 A B AB CDEFG AB C D 4 (3) 2002 2 1. 5 2001 2 28 7 2001

More information

( ) g 900,000 2,000,000 5,000,000 2,200,000 1,000,000 1,500, ,000 2,500,000 1,000, , , , , , ,000 2,000,000

( ) g 900,000 2,000,000 5,000,000 2,200,000 1,000,000 1,500, ,000 2,500,000 1,000, , , , , , ,000 2,000,000 ( ) 73 10,905,238 3,853,235 295,309 1,415,972 5,340,722 2,390,603 890,603 1,500,000 1,000,000 300,000 1,500,000 49 19. 3. 1 17,172,842 3,917,488 13,255,354 10,760,078 (550) 555,000 600,000 600,000 12,100,000

More information

Ë,, ÌÓ ÏÓÈ ÂÈ? ÚÓÚ, ÚÓÚ

Ë,, ÌÓ ÏÓÈ ÂÈ? ÚÓÚ, ÚÓÚ 001 1 002 3 003 3 004 4 005 5 006 7 007 7 008 7 009 8 010 Ë,, ÌÓ 8 011 10 9 012 10 013 10 014 11 015 12 016 ÏÓÈ 13 017 ÂÈ? 13 018 ÚÓÚ, ÚÓÚ 14 019 14 020 16 021 Í ÍÓÈ? 16 022 18 023 18 024 19 025 19 1992

More information

<4D F736F F D F8DE98BCA8CA797A78FAC8E9988E397C3835A E815B82CC8A E646F63>

<4D F736F F D F8DE98BCA8CA797A78FAC8E9988E397C3835A E815B82CC8A E646F63> s tâââoçæ #NQPIICRŠ~ ÊÈÍŠ~ Í d ÊÍÍhh Š~Š~ Ñ Ñ Â s tââoçæíâ u gzsîæg~ Â Ñ Ñ s Ê Â tââoçæíâ Â Ñ Ñ ÊÉ Ñ ÔÑÏÕ Â tâââoçæ NQPIICRŠ~ ÊÈÍKPVGTPCN u Í VTCEVKQPÎÆÉhh s dâ Ñ Ñ ÿ Ñ Ñ ÂÂys ~ÎsÈÉ gsh hg ÂÂoÇÆÍÂt

More information

ÊÈÌÊ fêôöôï Ö É É ~ Œ ~ Œ ÈÍÉÆÍ s Ê É Â Ê ÉÉÆÍÇÉ Ê Ê É Ê ÈÍv ÈÍ É ÈÍ Â ÇÍ vèé Ê Ê É ÈÉËÈÆ ÊÌÉ Ê~Æ Ê Ê ÈÍfÆ Ê ÊÉÆÉÊ Ê Ê ÈÍ Ê ÈÉËÈÆ

ÊÈÌÊ fêôöôï Ö É É ~ Œ ~ Œ ÈÍÉÆÍ s Ê É Â Ê ÉÉÆÍÇÉ Ê Ê É Ê ÈÍv ÈÍ É ÈÍ Â ÇÍ vèé Ê Ê É ÈÉËÈÆ ÊÌÉ Ê~Æ Ê Ê ÈÍfÆ Ê ÊÉÆÉÊ Ê Ê ÈÍ Ê ÈÉËÈÆ Ê È Ì Ê 12 ~ (4 Â9 )ÊÍÍ ÿj fd 5.837 Ê Â Ð ÓÑ (TCSA) Ê fç 2.924 É Ê ÎzÆÉÆÌÈ Âÿj Ê sê 9  sê 5 Î ÉyÉÉÆÍÉÆÍÍÉÆÌÈ 13 Ê TCSA ÉsÊÉÉ w ÊÍÍÉ 53 Ê ƒ Êd ÊÂ11.700 ÉÊÉÉÆÌÈ ÆÌÌ s ÊÉÉÉ ÇÈÇÉÊÉÇÊÆ Ê ÉÈÇ ÉÆÆg É ÈÊÌÊÊÉÆÉÊÿj

More information

< D C8D5CEC4B0E6CBB5C3F7CAE92E706466>

< D C8D5CEC4B0E6CBB5C3F7CAE92E706466> ESW-800II ESW-800sII ÊÈÌÊ ÇÊÉËÊÑÑ zsi (6:V,, ÎÆyÆÇ ÌÈÉwÊÆÍÇ ÉÆÇÈÆÌÈÂ ÊÉ~ÈÉÇÍiÊÎÈÂÐ ÔÎÊÊÂÊÊ ÊhÎÊÇuÆÉÉÇÂÍÍÊÇÆÉÉÇÉÌÊÎÌÉ ÇÊwÊÊÂÊhÉÊÇÊÊÊÉÆÉv ÈÉÆÍÌÈÂ ~ÈÍÇÉÎÊvvÈÍÉÌÊÉÈÂ ÆwÌÇÉÈÆÂÆwÌÊÊÉÉÊÂÊ}ÇÊÈÉÇÉÈÆÂ ÇÊwÊÂÑÏÔÉÈÂÏÔÑÕ

More information

š ( š ) (6) 11,310, (3) 34,146, (2) 3,284, (1) 1,583, (1) 6,924, (1) 1,549, (3) 15,2

š ( š ) (6) 11,310, (3) 34,146, (2) 3,284, (1) 1,583, (1) 6,924, (1) 1,549, (3) 15,2 š ( š ) ( ) J lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ¾ 13 14. 3.29 23,586,164,307 6,369,173,468 17,216,990,839 17,557,554,780 (352,062) 1,095,615,450 11,297,761,775 8,547,169,269

More information

œ 2 É É

œ 2 É É 2 œ 4 10 20 ò 32 É 36 40 43 48 51 53 É QA 57 59 œ 2 É É Bio BioBio JubJub PichPich É É IEAFO É The KINGYO É ACEPÉ 3 É DIY É ÉÉÉ É É 4 É É É 5 ÉDIY É IC IC IC IC IC IC IC IC É ò 6 7 Á Å ÅÅ É Á Èh Èh Èh

More information

ÍÂ~ÊÂ ÊÊ ÇÍ ÌÉÊÊÌÊÇÍÂÈÍ Ê ÊÌÊÊÍÉÉÉÆÉÉÍÆÂsÊÂ ÌÉÊ~ÊsÊÆÇ ÉÉÊsÆÍÆÊÉ~ÇÈÉÇÉÉÊsÉÆÆjÇÆÇÉÉÉÆÉÉÍ ÆÂ ÊÊÍÉÂÇÍÌÉÊsÊÊÇÉÂÊÍÍÉwÊÊÂÌÉ t ÊwÎÔ ÑÊÔÖÏÑ Ö Ñ ÑÒÔÇ ÈÍÍÇÉÊÊÍÂÇ

ÍÂ~Ê ÊÊ ÇÍ ÌÉÊÊÌÊÇÍÂÈÍ Ê ÊÌÊÊÍÉÉÉÆÉÉÍÆÂsÊ ÌÉÊ~ÊsÊÆÇ ÉÉÊsÆÍÆÊÉ~ÇÈÉÇÉÉÊsÉÆÆjÇÆÇÉÉÉÆÉÉÍ Æ ÊÊÍÉÂÇÍÌÉÊsÊÊÇÉÂÊÍÍÉwÊÊÂÌÉ t ÊwÎÔ ÑÊÔÖÏÑ Ö Ñ ÑÒÔÇ ÈÍÍÇÉÊÊÍÂÇ ƒêæçídéd ƒêd ÇÇÉÊÂÉv~ÈÍà ƒêdãîâêíéìãdwæíæê uãé ~ÉÇÍÉÌÊ ÊyÎÆÉ ƒêuâ~îwèéæ ƒêd xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ƒêu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ƒêë

More information

„¤‰ƒ‰IŠv‚æ‡S−ª†{“Å‘IB5-97

„¤‰ƒ‰IŠv‚æ‡S−ª†{“Å‘IB5-97 ÊÒÏ Ò Ð ÑÐÖÔÒÊ ÈÍ Ê ÊÆÇÍà xê ÃÊ g ÐÖÏ ÖÎÖÓ ÕÓÕÒÒÖÐ Ê w Ê ÇÍÌÍÉÂ Ê Êà x ÃÇ ÆÉ ÈÍÉÆÍ Â2+5# Â Â Â Ê w ÊÍÍÉÂ Ê ~É ÇÉ ÎsÆÇÉÇ uéæíçéç ÈÍÉ Â Ê 2+5# ÊÊÊw Ê Î Ê f u ÉÊà x hêf É f s Êg ÊÓÖ ÑÎ u ÈÍÇÉÃÎ ÇÉÆÍ ÂÌÉÂ

More information

<45532D C8D5CEC4B0E6CBB5C3F7CAE92E504446>

<45532D C8D5CEC4B0E6CBB5C3F7CAE92E504446> ES-800II ES-800sII ÊÈÌÊ ÉÆÇÈÆÌÈÂ ÇÊÉËÊÑÑ zsi (6V,, ÎÆyÆÇ ÌÈÉwÊÆÍÇ ÇÊwÊÊÂÊhÉÊÇÊÊÊÉÆÉv ÈÉÆÍÌÈÂ ÊÉ~ÈÉÇÍiÊÎÈÂÐ ÔÎÊÊÂÊÊ ~ÈÍÇÉÎÊvvÈÍÉÌÊÉÈÂ ÊhÎÊÇuÆÉÉÇÂÍÍÊÇÆÉÉÇÉÌÊÎÌÉ ÆwÌÇÉÈÆÂÆwÌÊÊÉÉÊÂÊ}ÇÊÈÉÇÉÈÆÂ ÇÊwÊÂÑÏÔÉÈÂÏÔÑÕ

More information

<4D F736F F D F8DE98BCA8CA797A78FAC8E9988E397C3835A E815B82CC8A E646F63>

<4D F736F F D F8DE98BCA8CA797A78FAC8E9988E397C3835A E815B82CC8A E646F63> ˆ Ñ Ñ vìéê d Ê ÍÉÂÊÊÊ ÆÂ Æ Ç ÇÂÊ ~ÌÈÉ ÇÉÂÿ Â ss ÊÌ Ë sê~ Ê ÆÂ ~ÌÊÎÌÈÊÈÌÂ ÊÂ Ê ~ÊÉÆÉÊÂ ÇÉÉ ÇÈÂ Â Â Â xâîööð ÊÇÈÍÉÊÉÉÂÇÊÉÌÂÉÌÊÉÌÊÂ Ê Ê u Ç ÌÉÉÇÉÂ Ã ÃÊ ÈÂ ÊÆÇÍÃw ÃÎ v Êv ÊÑ Ñ vêî Í}ÌÂ Ã ÃÇÍÂ Ê vê u Ç ÇÆÉÊÎ

More information

Test IV, March 22, 2016 6. Suppose that 2 n a n converges. Prove or disprove that a n converges. Proof. Method I: Let a n x n be a power series, which converges at x = 2 by the assumption. Applying Theorem

More information

Microsoft Word - 99

Microsoft Word - 99 一般国道 205 号 針尾バイパス ÓÏÓÑÊu ÊËu ÊÍÍÊ yêéêééuê Ê ÊÊ ~ Êd ÔÖÑÏÐÒÊ ~Ê ~~{ËÊÎÐÑÑ Ê Ê y ÊvÊu eêu ÊvÂwÊÆÍ vêu uvêèív ~{ ÓÏÓÑÊu Êu ÿj~êâ ÎzÉÈÂ ÊiÍ MOÊud~{ÉÆÍÂÿj~ÉÈÉ ÓÒÒÖ ÐÎÈÂÊÂÂÂÂuÊ iîíéuê{déæíâ ÇÊÆÉÂÓÏÓÑÊÂui ~É~ÈÊ

More information

LL 2

LL 2 1 LL 2 100 1990 3 4 í().. 1986 1992.. 5 õ?? / / / /=/ / / Ì / 77/ / / / / / / ûý7/..... /////////////Ì 7/ / 7/ / / / / ûý7/..... / / / / / / / / Ì / Í/ / / / / / / / / ûý7/.. / : Ì / Í/ / / / / / / / /

More information

<82CD82B582B28C4E20666F E646F7773>

<82CD82B582B28C4E20666F E646F7773> CA20Ⅱ/23Ⅱ 電気回路図 «««««««š«««« M コード機能一覧表 1 ž ž ž ž «ªªª h ««««««««««ªªªªªªªªª «««««ªªªªªªªªª «««««ªªªªª ªª «««««z«e u «««««~ z«e u ««««««e u «««««««««ªªªªªz «««««ªªªªª «««««««««ªªª ªª ««««««e u «««««~

More information

<4D F736F F D F8DE98BCA8CA797A78FAC8E9988E397C3835A E815B82CC8A E646F63>

<4D F736F F D F8DE98BCA8CA797A78FAC8E9988E397C3835A E815B82CC8A E646F63> Â Â Ê fd Ê ÂÆÉ fê ÉÆÉÉÂ Ê ËÉd ÉÊ Â Ê ÈÉÂ fd Ê ÉÂ ÍÍ ÈÉÂ f Ê É ÍÍ ÈÉÂ fâd sâ u sê Ês Ê ÇÉÆÉÉÂ Ê ÍÍ ÊÆ É Ê É ÍÍ ÈÉÂ Ê fê ÉÂ É ~u ÊECTT[QXGTÊ ÂÆÍÆÊ Ñ Ñ É ÎsÆËÇ Ê ÉÆÉÉÂ fêæéâd fê ÌÍ Ê ÉÆÍ É ÇÊ ÊÊÇÉÉÂ Ê fê

More information

( œ ) œ ,906,148,000 1,800,000,000 1,706,469,380 1,350,676, ,793,167 1,555,793,167 3,000,000, ,537, ,

( œ ) œ ,906,148,000 1,800,000,000 1,706,469,380 1,350,676, ,793,167 1,555,793,167 3,000,000, ,537, , ¾ œ ( œ ) (Ÿ ) lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll J N I Q ( œ ) œ 14 15. 3.28 2,906,148,000 1,800,000,000 1,706,469,380 1,350,676,213 355,793,167 1,555,793,167 3,000,000,000

More information

Microsoft Word - TR4_Effort.doc

Microsoft Word - TR4_Effort.doc ÔÖÑÑÎÉÈÍ ODC ÎÆÉ ÿ js ÊÈÌÊ ÑÔÒÏÏÎ ÊÆÇÍ ÓÐ ÊÊ ÐÑÒ~Ì~ÊÊÿÉÉÆÍ ÈÇÉ ÌhÇÉ ÊÎwË ÈÊÉÊ ÎÍÇÊÈÍÌ ÇÈÍÉÆÍ ÊÇÊ t~ ÉÈÉ ÕÑ Í Ð ÒÏ ÐÕÑÊÊ ÇÍÈÍÇ 1&%1TVJQIQPCN &GHGEV%NCUUKHKECVKQP Š=?Ê ÊÉÆÉ Î ÆÇÉÇÊŠÊŠÈ ŠÊ ÊÍÊÎ Ìh ÉwËÍÇÉÉ

More information

fm

fm ÁÔÖÐÖÕ Ð +1 f ª ª ª ª ««««ªªª f ª ªª ª ªª ª ªª ª f ªªª ªª ª ªªª f ªª ª f f ªª ª ª ª ~ &'(556#46 &'(5#761 &'(5/#0 &'(5/#0 &'(5%;%.' &'(5/+)+ &'(5*+&#4+ &'(12+0 &'(1*#0&&90 &'(1*#0&/#' &'(12+072 &'(1#+4

More information

Microsoft Word - AS017U.b......_...j.doc

Microsoft Word - AS017U.b......_...j.doc Õ Ð ÑÔÓÕÎÖ }ÑÏÔ dõòõte Ó ÒÒÐÑÑÑ Ñ Ò Á Ç Ê...2 Ê...4 ÑÑÒÕ...5 Ê Éw...6...7 ÐÓÐÑ...8 Ð ÔÖ...8 hw...9 ÐÔ Òÿus... 13 ÐÔ Ò...13 ÖÑÔ Ñÿu...14 ÐÔ ÒÉÖÑÔ ÑÊw...15 ÐÔ Ò...15 ÐÔ Ò...17 ÐÔ Ò...18 ÐÔ Ò...20 ÐÔ Ò...20

More information

e Ž ¹ vµ q ¹¹¹ ¹¹¹¹¹ vµ j ¹¹¹ ¹¹¹¹ r µ ¹¹¹¹ ¹¹¹¹¹ µ ¹¹¹¹¹ ¹¹¹¹ µ ¹¹¹¹ ¹¹¹ vµ ¹¹¹¹ ¹¹¹¹ vµ Ž ¹¹¹ ¹¹¹¹ vµˆ ¹¹¹ ¹¹¹¹¹ µ ¹¹¹¹ ¹¹¹¹¹¹¹¹ µ ¹¹¹¹¹ ¹¹¹

e Ž ¹ vµ q ¹¹¹ ¹¹¹¹¹ vµ j ¹¹¹ ¹¹¹¹ r µ ¹¹¹¹ ¹¹¹¹¹ µ ¹¹¹¹¹ ¹¹¹¹ µ ¹¹¹¹ ¹¹¹ vµ ¹¹¹¹ ¹¹¹¹ vµ Ž ¹¹¹ ¹¹¹¹ vµˆ ¹¹¹ ¹¹¹¹¹ µ ¹¹¹¹ ¹¹¹¹¹¹¹¹ µ ¹¹¹¹¹ ¹¹¹ e Ž µ ¹¹¹ ¹¹¹ v µ ¹¹¹¹¹ ¹¹¹¹¹¹ rµ ¹¹¹¹ ¹¹¹ j µ r µž ¹¹¹¹¹ ¹¹¹¹ µ ¹¹¹ ¹¹¹¹ µ ¹¹¹¹ ¹¹¹¹ µ ¹¹¹¹¹ µ ¹¹¹¹¹¹ ¹¹¹¹¹ l vµ u ¹¹¹ ¹¹¹¹¹¹ µ ¹¹¹¹ ¹¹¹¹¹ µ µ ¹¹¹ ¹¹¹ µg ¹¹¹¹ ¹¹¹¹¹ r µ Ž ¹¹¹ ¹¹¹ vµ ¹¹¹¹ ¹¹¹¹ µ ¹¹¹¹¹

More information

fm

fm ÁÔÖÐÖÕ +1 ÔÖÒÑÑÐ /2% Ê Éte u ªªªªª f ªªª ª«ªªª ª ~ ªª ª ª ª ªªª ªª ª ªªª ª ªª ª «ªª ª ª ª ª ª ª ª ªªªª ª ª ª ª ª ª ªªªª «««s ª ª ª ª ªªª v ªª ª ª ª ªv l Ð ÔÎ 59Ö Ð ~ 59 59 59 59 Ð ÔÎ 59Ö Ð ~ ª ª ª ««10

More information

untitled

untitled 40 第 号 1月10日 平成23年 ũ ŵ ŵ ű Ļ İİŸ Ÿ ŸįŮŢ ŵŵŷŧį ŵţ ŪŬźŰįŤŰŮİ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

More information

34号 目 次

34号 目 次 1932 35 1939 π 36 37 1937 12 28 1998 2002 1937 20 ª 1937 2004 1937 12 º 1937 38 11 Ω 1937 1943 1941 39 æ 1936 1936 1936 10 1938 25 35 40 2004 4800 40 ø 41 1936 17 1935 1936 1938 1937 15 2003 28 42 1857

More information

îîîî þ úú Ÿøú úy {} y} PV PV PV PV チャネル数 $, y y} x z}û 点 差動 時 ', 信号仕様 $, 9 +9ï9 + 9ï 9 +9ï 電流 P$ P$ x{}yx 変換速度 VHFFK 0D[ 変換精度 ž/6% ù ELW ELWúíx{

îîîî þ úú Ÿøú úy {} y} PV PV PV PV チャネル数 $, y y} x z}û 点 差動 時 ', 信号仕様 $, 9 +9ï9 + 9ï 9 +9ï 電流 P$ P$ x{}yx 変換速度 VHFFK 0D[ 変換精度 ž/6% ù ELW ELWúíx{ ÿ 操業の状態信号を記録計に出 してるものをそのまま取り込み 保存し表 します 従来記録紙 ( チャート ) で保管されていた品質管理 設備診断などにかかわる重要なデータをパソコン上で管理するため 省資源 省 化が íííí また スタンドアロンの簡易システムから 規模な操業解析 援システムまで 途に応じたシステムをご提供可能となっております þîîîî îîîîîîîîîî þ 検索を1 台のシステムで構成

More information

202mk5_OM-J_RevD

202mk5_OM-J_RevD D01053901D 202@^ Double Auto Reverse Cassette Deck 2 TASCAM 202MKV á á á è í ì ì ó í í è ì ó í á TASCAM 202MKV 3 @V @V 4 TASCAM 202MKV TASCAM 202MKV 5 6 TASCAM 202MKV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 q w e r ø t º

More information

Microsoft Word _Rev01-jp.doc

Microsoft Word _Rev01-jp.doc ユーザーマニュアル 日本語 APC Smart-UPS 1000/750VA 230/120/100VAC 単一ユニットラックマウント式無停電電源装置 990-1319 09/02 はじめに American Power Conversion Corporation APC Ê ƒê teâ tñïòòâ ÑÔ ÒÏÏÎÂÈÊ Ê ~ ÊÆÇÍ ~ Êt~ ÉÈÉ É ÈÉÆÌÈ ÊÓÑÓ Ñ

More information

š ( š ) 2,973,655 3,774,545 4,719,254 1,594,319 3,011,432 1,517,982 1,493, ,503 2,591, , , , , ,000 f21 500,000 24

š ( š ) 2,973,655 3,774,545 4,719,254 1,594,319 3,011,432 1,517,982 1,493, ,503 2,591, , , , , ,000 f21 500,000 24 š ( š ) 812,488 8,633,171 390,374,410 324,279,452 9,953,269 17,329,976 2,944,796 2,944,796 6,866,917 341,279,452 12,000,000 12,000,000 2,000,000 2,000,000 1,000,000 1,000,000 500,000 600,000 I 1,000,000

More information

untitled

untitled ŢĺîŘv d\^m Đ ½±øĹ Ţ ĺ î Ř v d \ ^ m : @ Ų ģ Å ¹» Ţ ĺ î Ř ş Ţ ĺ î Ř v d \ ^ m @ Ĕ œ ģ Ĭ Å Ê? ę Đ Ą ţ Ê Ħ : ę Đ l b Z Ê Ħ?Êę& ä:

More information

untitled

untitled ==== ==== 第 41号 平成24年1月9日 ũ ŵ ŵ ű Ļ İİŸ Ÿ ŸįŮŢ ŵŵŷŧį ŵţ ŪŬźŰįŤŰŮİ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

More information

.w..01 (1-14)

.w..01 (1-14) ISSN 0386-7617 Annual Research Reports No.33, 2009 THE FOUNDATION FOR GROWTH SCIENCE ön é

More information

ï ñ ö ò ô ó õ ú ù n n ú ù ö ò ô ñ ó õ ï

ï ñ ö ò ô ó õ ú ù n n ú ù ö ò ô ñ ó õ ï ï ñ ö ò ô ó õ ú ù n n ú ù ö ò ô ñ ó õ ï B A C Z E ^ N U M G F Q T H L Y D V R I J [ R _ T Z S Y ^ X ] [ V \ W U D E F G H I J K O _ K W ] \ L M N X P S O P Q @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ r r @ @

More information

(aktualisieren) (Reales)!! 8

(aktualisieren) (Reales)!! 8 !!!!!!!! (Quellgrund) (Faktum)!! (ein Sich) (Selbst-Ort)!! (Potenz)!!!! (sich aus einem Quellgrund heraus vollziehen) 7 (aktualisieren) (Reales)!! 8 !!!!!!!!!!!!!!!!!! (Sinnleib) (Richtungsleib) (Grenzleib)

More information

労住まきのハイツ 助け合い 支えあう町 管理組合長期修繕委員会 運営検討委員会 植栽委員会 自治会 夏祭り区民体育祭どんど焼き古紙 アルミ缶回収消防 防災訓練敬老の日お祝い赤十字他募金 子供会 くらしの支援かけはし あすなろクラブ ( 老人会 ) 新入生歓迎会校区こども会祭り夏祭りラジオ体操区民体育

労住まきのハイツ 助け合い 支えあう町 管理組合長期修繕委員会 運営検討委員会 植栽委員会 自治会 夏祭り区民体育祭どんど焼き古紙 アルミ缶回収消防 防災訓練敬老の日お祝い赤十字他募金 子供会 くらしの支援かけはし あすなろクラブ ( 老人会 ) 新入生歓迎会校区こども会祭り夏祭りラジオ体操区民体育 労住まきのハイツ 助け合い 支えあう町 管理組合長期修繕委員会 運営検討委員会 植栽委員会 自治会 夏祭り区民体育祭どんど焼き古紙 アルミ缶回収消防 防災訓練敬老の日お祝い赤十字他募金 子供会 くらしの支援かけはし あすなろクラブ ( 老人会 ) 新入生歓迎会校区こども会祭り夏祭りラジオ体操区民体育祭クリスマス会お楽しみ会 6 年生卒業記念公園 労住敷地内清掃古紙 アルミ缶回収 プチカフェ藤和の輪食事会くらしの支援歩こう会囲碁将棋唄の集い

More information

FinePix S5000 使用説明書

FinePix S5000 使用説明書 BL00260-101(2) 1 2 2 3 B p y S J B? m,. / N M < > e d x b d c n f f j k h D * + A j G z B r r 4 6 F 5 B o i T t t p u u U 3 e y y y y y y y y y 4 x x p x x x x x x x x x x x x 5 6 abdc d c 7 1 1 2! 3!

More information

BB.2

BB.2 2 J U RN K EDOK T ER N G U ST U S 2 0 2 2 EI 5 9 V O 20 N 0 I SS N : 0 8 5 4 D FT R I S { + 0 K $ > 2 S P } C > > ß S 7 K F7 I N P C 2 II C >$ K > > JH Y Ä N V 0 5 4 06 2 > H U = w N H P S K Pf! >! T {

More information

4000/P4-25

4000/P4-25 4 5 ; ; ; ; ;; ; Q Q Q Q QQ Q ;; QQ ;Q ;; ;; QQ QQ ;; QQ Q ; Q;Q;Q ; 6 7 8 9 10 11 ; Q ;; QQ ;Q ;; QQ QQ ;; QQ ;; QQ ; Q 12 13 A ß ƒ u A A A 15 14 ;;;; ;;;; ;;;; ;;;; QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ ;; ;; QQ QQ ;

More information

Microsoft Word - C.....u.K...doc

Microsoft Word - C.....u.K...doc C uwêííôöðöõ Ð C ÔÖÐÖÕ ÐÊÉÌÊ C ÔÖÐÖÕÊ C ÔÖÐÖÕÊ Ç Ê Æ ~ if eíè ~ for ÒÑÒ ÌÆÊÉÉÊ ~ switch ÉeÍÈ ~ while ÒÑÒ ÊÍÍÔÖÐÖÕÊ ~ 1 C ÔÖÐÖÕ ÐÊÉÌÊ uê~ ÏÒÏÑ Ð ÓÏÖ CUI Ô ÑÊ ÏÒÏÑ ÔÖÐÖÕÎ d ÈÍÉÇÊ ÆÒ Ö ÒÐÑÒ ÊÔÎÏÖÎ d ÉÇÍÊ

More information

Microsoft Word - 調剤内規:HP用.doc

Microsoft Word - 調剤内規:HP用.doc 2 UVW 0123 4 4 56789 :;?2@7"' AJ39 KL1M7 8NOP? A

More information

EOS Kiss X4 使用説明書

EOS Kiss X4 使用説明書 J J 2 3 6 V U 0 S 0 9 7 8 3 M M M 1 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 5 6 1 2 Q 3 1 1 7 2 3 4 5 6 C x 3 4 d Z D E S i j A s f a 8 q Oy A A A A B 2 7 8 5 6 7 8 A B f HI u y b X 9 10 11 K L B w W 9 i j s f D 7 A

More information

ap0 ap1 ap2 ap3 ap4 ap5 ap6 ap7 ap8 ap9 aq0 aq1 aq2 aq3 aq4 aq5 aq6 aq7 aq8 aq9 aw0 aw1 aw2 aw3 aw4 aw5 aw6 aw7 aw8 aw9 ae0 ae1 ae2 ae3 ae4 ae5 ae6 ae7 ae8 ae9 ar0 ar1 ar2 ar3 ar4 ar5 ar6 ar7 ar8 ar9 at0

More information

(Microsoft PowerPoint - \216\221\227\277-3_\203p\203\217\203|\201i\215\305\217I\224\305\201j ppt)

(Microsoft PowerPoint - \216\221\227\277-3_\203p\203\217\203|\201i\215\305\217I\224\305\201j ppt) 生物 環境保全への取り組みの効果の検証 環境配慮事項の確認 不確実性のある項目の変化の把握 : 追加調査項目 環境保全措置実施後の動オオサンショウウオの保全の重要種の生息状況確認物環境保全措置実施後の植の重要種の生育状況確認物の確植物認に対する環境配慮事項生境配態系慮 ( 事上項位の確性 ) 認に対する環重要な種生態系調査 ( 典型性陸域 ) 生態系調査 ( 典型性河川域 ) P.2-1) オオサンショウウオに関わる調査重況要調な動査物

More information

jihou82-1 h1-4.indd

jihou82-1 h1-4.indd 富士時報 産業プラント 6OL.O 交通 道路システム 大阪市交通局長居変電所の更新工事 地下鉄御堂筋線ä電車用àÿéá付帯用電力機器ä老朽 図 純水沸騰冷却式シリコン整流器 図 ジェットファンの設置状況 化á伴ºh特別高圧Àþé高圧ñÁä更新工事Ĉ実施ÍÕg 主à設備åh24 kv ĕģ絶縁開閉装置h純水沸騰冷却式ġ œĝŝ整流器h7.2 kv 閉鎖配電盤h主制御用配電盤àßÝ āg 主à特徴å次äÞÀĀÝ

More information

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 fvszɕʑxɣ ppʰbttʰdtstsʰʣ ʨʨʰʥkkʰgʨʨʰɕʧʧʰʃ p pʰ b m f v t tʰ d n ts ʦʰ ʣ s z ʨ ʨʰ ʥ ɕ ʑ k kʰ g ŋ x ɣ ø

More information

セットアップおよびクイックリファ

セットアップおよびクイックリファ Dell Optiplex 960 セットアップおよびクイックリファレンスガイド ó ò ë OS ë support.jp.dell.com Dell ñ DCSM, DCNE, DCCY www.dell.com support.dell.com Ïä : j æ t ö o Ô h Ïä õ Õ ž ù DELL d~ ç± Microsoft Windows h Macrovision ½

More information

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. !"#$ %&'( )*#$ %&'( +*#$ %&'(,$ -./ 01234 56.7865/ 9 :6:5/ ;$ 5 :6 :6::/ F$ B/ GH :68.7:6B/ I>J> :6::/ KL=34 :65.7:68/

More information

26SUR_Prog_3

26SUR_Prog_3 !"#$%&'()*+,-./0!1-232434-56-. :;?;@?;@

More information

Microsoft, Windows Microsoft Corporation

Microsoft, Windows Microsoft Corporation Copyright 2000-2002 T&D Corporation. All rights reserved. 2002.07 16004194030 Microsoft, Windows Microsoft Corporation This Modem Logger is designed for use in Japan only and can not be used in any other

More information

- 1 - 15 2030 4 21 21-2 - 2 1 21 21 4 22 31 10 5 26 ( JA ) - 3 - 4 21 7 9 9 34 1,386 1,003 94 58 1,155 60 25 33 1 3 2-4 - 12 17 60 7 7 12 H1217 4 7 30 34 19-5 - - 6 - (BMI*18.5) 20 15.2%30 8.% 20 86.4%30

More information

1 2 3 6 10 < > 13 16 16 4 17 13 00 15 30 5

1 2 3 6 10 < > 13 16 16 4 17 13 00 15 30 5 2004 16 3 23 q 4 21 r 1 2 3 6 10 < > 13 16 16 4 17 13 00 15 30 5 13 2 2 16 4 4 17 3 16 3 1 16 3 2 905 1438 1201 1205 1210 70 1812 25 1635 1654 3 44 47 10 10 911.18-R 1193 34 1652 4 911.107-H 1159 1685

More information

ito.dvi

ito.dvi 1 2 1006 214 542 160 120 160 1 1916 49 1710 55 1716 1 2 1995 1 2 3 4 2 3 1950 1973 1969 1989 1 4 3 3.1 3.1.1 1989 2 3.1.2 214 542 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

More information

本文EPS再版用-cs.indd

本文EPS再版用-cs.indd 愛知大学経営総合科学研究所叢書 40 愛知県における廃棄物処理の 10 年間の推移 有澤 健治 冨増 和彦 吉本 理沙 著 愛知大学経営総合科学研究所 i 1 10 20 ( ) 2010 2011 2 ( ) ii () : : R UpLaTeX R UpLaTeX 1 1 1.1... 1 1.2... 2 1.2.1... 3 1.2.2... 3 1.2.3... 4 1.2.4... 4

More information

t Z

t Z t Z 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 UU 1 as a s 1 1 1 1 1 1 G q w e r q q w e r a s 1 1 1 1 1 1 1 a s a gg g q w e r 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

More information

Microsoft Word - Šv”|.DOC

Microsoft Word - Šv”|.DOC ª ª * E-mail : shinobu.nakagawa@boj.or.jp ** E-mail : tomoko.katagiri@boj.or.jp i ii iii 1-1 70 6 2 90 1 1 1-2 90 2 3 90 1-1 70 3 1 2 93 97 98 98 98 98/4 3 1 1-2 35 1 80 90 25060 510 4 4 90 5 6 or 7 1

More information

(1) 2000 ( ) ( ) 1000 2000 1000 0 http://www.spacepark.city.koriyama.fukushima.jp/ http://www.miraikan.jst.go.jp/ http://www.nasda.go.jp/ 3000 1 1 http://www.city.nara.nara.jp/citizen/jyugsidu/jgy/jsj/

More information