TM09_FuellmengenBHS_RU_TT:TM08_FuellmengenBHS_D_TT.qxp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "TM09_FuellmengenBHS_RU_TT:TM08_FuellmengenBHS_D_TT.qxp"

Transcription

1 Xladagenty i masla legkovye i gruzovye avtomobili 2009/2010

2 Uslovnye obozna将ョeni将 Tip transportnogo sredstva (legkovoj avtomobil ュ) Tip transportnogo sredstva (gruzovoj avtomobil ュ) God vypuska Tip xladagenta Koli将ョestvo xladagenta (g) Tip zapravo将ョnogo masla dl将 kompressora OE Tip zapravo将ョnogo masla dl将 kompressora Behr Hella Service Koli将ョestvo zapravo将ョnogo masla dl将 polnoj sistemy (ml) ("O" - smotri prime将ョanie) 2

3 Mery bezopasnosti i zame将ョani将 Informaci将 v privedennyx niヲクe tablicax byla sostavlena po dannym proizvoditelej transportnyx sredstv i prednazna将ョena iskl将苡ォョitel ュno dl将 kondicionerov v original ュnom ispolnenii. Tol ュko personal, proedij special ュnoe obu将ョenie, moヲクet proizvodit ュ raboty po obsluヲクivani将 sistem kondicionirovani将 vozduxa pri uslovii sobl将臈eni将 texniki bezopasnosti i osobogo zakonodatel ュstva strany. Vse prava soxran将 将舩s将, vkl将苡ォョa将 perevod. Nikaka将 将ョast ュ dannoj tablicy ne moヲクet byt ュ skopirovana ili vosproizvedena v kakom libo vide: mexani将ョeskom, qlektronnom, s pomow ュ将 fotokopii, mikrofil ュma ili drugogo metoda, bez naego pis ュmennogo soglasi将. Predstavlenna将 informaci将 byla sostavlena samym twatel ュnym obrazom. Pri bol ュom koli将ョestve materiala my ostavl将 em za soboj pravo na oibki. PAO-Oil 68 Universal ュnoe kompressornoe maslo. PAO-Oil 68 kompressornoe maslo universal ュnogo primeneni将 dl将 sistem kondicionirovani将, qkskl将艘ivno ot firmy Hella KGaA Hueck & Co. Dl将 texni将ョeskogo obsluヲクivani将 kondicionerov avtomasterska将 dolヲクna imet ュ razli将ョnye tipy masel v dostato将ョnom koli将ョestve. Blagodar将 PAO-Oil 68 v qtom net bol ュe neobxodimosti. Qto vysokoka将ョestvennoe vsesezonnoe sinteti将ョeskoe maslo bylo razrabotano dl将 universal ュnogo ispol ュzovani将 v ustanovkax kodicionirovani将 vozduxa legkovyx/gruzovyx avtomobilej, a takヲクe dl将 primeneni将 v stroitel ュnom i sel ュskoxoz将 jstvennom oborudovanii. PAO-Oil 68 prednazna将ョeno dl将 vsex vidov xladagentov i ne akkumuliruets将 na isparitel将 x i kondensatorax, 将ョto moヲクet privesti k umen ュeni将 oxlaヲクda将舳ej mownosti pri primenenii drugogo masla. PAO-Oil 68 obrazuet tonku将 plenku na poverxnosti sistemnyx komponentov i sposobstvuet ego koncentracii tam, gde qto trebuets将 v kompressore. Qto v zna将ョitel ュnoj mere obespe将ョivaet nadeヲクnost ュ i bezopasnost ュ qkspluatacii i umen ュenie uma. PAO-Oil 68 prekrasno podxodit dl将 pereosnaweni将 s xladagenta R12 na R134a. Tak kak PAO-Oil 68 sovmestim s drugimi smazo将ョnymi sredstvami, pri pereosnawenii dostato将ョno udaleni将 starogo kompressornogo masla. PAO-Oil 68 obladaet irokim rabo将ョim diapazonom (ot 69 do 315 C) i 将 vl将 ets将 negigroskopi将ョnym, to est ュ, v otli将ョie ot drugix masel, ne absorbiruet ヲクidkost ュ. PAO-Oil 68 ne vozdejstvuet na ftorkau将ョukovye materialy, takie kak langi ili uplotneni将. PAO-Oil 68 sposobstvuet povyeni将 mownosti ustanovki kondicionirovani将 vozduxa i rekomenduets将 veduwimi specialistami v oblasti sistem kondicionirovani将. 3

4 PAO-Oil 68 Universal ュnoe kompressoronoe maslo, PAO-Oil 68Plus UV Universal ュnoe kompressornoe maslo s kontrastnym vewestvom Primenenie Tip kompressora Xladagent Tip PAO-Oil Tip PAO-Oil Plus UV Ustanovki kondicionirovani将 Vse tipy (iskl将苡ォョa将 lopastnoj R134a, R413a, R22, R12 PAO-Oil 68 AA1 PAO-Oil 68 AA1 Plus UV vozduxa dl将 transportnyx sredstv* tip kompressora) R134a, R507a, R500, R12 8FX ml 8FX l Gruzoviki-refriヲクeratory (dl将 Pornevoj kompressor 8FX l 8FX l perevozki sveヲクix produktov) 8FX l 8FX l Gruzoviki-refriヲクeratory (dl将 pe- Pornevoj kompressor R507a, R502, R22 8FX l 8FX l revozki zamoroヲクennyx produktov) 8FX l 8FX l Ustanovki kondicionirovani将 Vse tipy (iskl将苡ォョa将 lopastnoj R404a, R407c, R401b, PAO-Oil 68 AA2 PAO-Oil 68 AA2 Plus UV vozduxa dl将 transportnyx sredstv* tip kompressora) R401c, R409a, R409b Gruzoviki-refriヲクeratory (dl将 Pornevoj kompressor R404a, R407c, R409b 8FX l 8FX l perevozki sveヲクix produktov) 8FX l Gruzoviki-refriヲクeratory (dl将 pe- Pornevoj kompressor R404a, R407c, R402a, revozki zamoroヲクennyx produktov) R403a, R408a Ustanovki kondicionirovani将 Lopastnoj kompressor R134a, R413a PAO-Oil 68 AA3 PAO-Oil 68 AA3 Plus UV vozduxa dl将 transportnyx sredstv* * Legkovye avtomobili, gruzovye 8FX l 8FX l avtomobili, sel ュskoxoz将 jstvennye i stroitel ュnye mainy 8FX l Masla PAG razli将ョa将舩s将 po sledu将舳im klassam v将 zkosti PAG ISO 46 nizka将 v将 zkost ュ Behr Hella Service art fi 8FX ml PAG ISO 100 sredn将 将 - vysoka将 v将 zkost ュ Behr Hella Service art fi 8FX ml PAG ISO 150 ul ュtravysoka将 v将 zkost ュ Behr Hella Service art fi 8FX ml 4 Ispol ュzujte kompressornye masla Behr Hella Service 宵モ宵メ宵ツ宵ウ 宵ウ宵 宵 宵メ宵竢ェ 宵タ 宵竢ェウ宵ヤ 宵ソ宵ム宵チ宵ヤapple宵 宵メ宵メ宵ムapple 宵ウ 宵ウ宵メ宵ヤ宵ム宵ツ召ア宵 宵蜿ェ 宵チ召カ宵イ 娼ナ宵ツ 宵 宵タ宵, 宵チ宵ム宵エ宵タ宵ム 宵ヤapple 宵ウ宵ツ召ア宵タ宵ム 召カapple 宵竢 ア 宵竢ェウ宵ヤ 宵チ 宵メ宵ツ PAO. 将イapple宵ム宵メ召ア 宵ムapple 宵竢ェウ宵竢 ア 宵タ宵ウ宵チ 宵タ宵ウ宵 宵タ 宵竢ェム, 宵竢ェム召カ 宵メ宵ム宵ツ召オ 宵ツ 宵メ召ア 宵蜿ェソ 宵 宵タ宵タ fl 宵 宵ツ召ア 宵ヤapple宵ウ宵チ宵 宵タ宵 宵タ宵ウfl.

5 Contents for cars Symbols Notes Universal compressor oil, PAO-Oil 68, viscosity classes, Behr Hella Service part no Alfa Romeo Aston Martin Audi BMW Chevrolet Chrysler Citro将ウn Dacia Daewoo Daihatsu Fiat Ford Honda Hyundai Isuzu Jaguar (Daimler) Kia Lancia Landrover Lexus Maybach Mazda Mercedes-Benz Mitsubishi Nissan Opel Vauxhall Peugeot Porsche Proton Renault Rover Saab Seat Skoda Smart Ssangyong Subaru Suzuki TATA Toyota Volkswagen Volvo Contents for trucks Symbols Notes Universal compressor oil, PAO-Oil 68, viscosity classes, Behr Hella Service part no DAF Iveco MAN Mercedes-Benz Nissan Renault Scania Volvo

6 Alfa Romeo R Suniso 5GS PAO D-Turbo R Suniso 46 PAO /146 1,3/1,4/1,6/1, R134a 700 SP10 PAO 68 or PAG ISO /146 Twin Spark R134a 700 Dens Oil 9 PAO 68 or PAG ISO /146 D-Turbo R134a 700 UCON RL 488 PAO 68 or PAG ISO /146 1,9 JTD R134a 700 SP20 PAO 68 or PAG ISO ,6i/1,9JTD/2,0i/1,9JTD 16V/3,2i R134a 550 PAG PAO 68 or PAG ISO R Suniso 5GS PAO R Suniso 5GS PAO R134a 700 SP10 PAO 68 or PAG ISO ,6/1,8/2,0 16V R134a 700 Dens Oil 8 PAO 68 or PAG ISO ,9 diesel R134a 700 UCON RL 488 PAO 68 or PAG ISO R134a 650 SP20 PAO 68 or PAG ISO ,9 JTD R134a 650 SP20 PAO 68 or PAG ISO ,4 JTD R134a 650 Dens Oil 9 PAO 68 or PAG ISO Facelift R134a 500 SP10 PAO 68 or PAG ISO Facelift 2,4JTD 20V R134a 550 Dens Oil 9 PAO 68 or PAG ISO Facelift 2,4 JTD R134a 500 Dens Oil 9 PAO 68 or PAG ISO R134a 550 ZXL 100 PG PAO 68 or PAG ISO R Suniso 46 PAO R134a 1200 Sanden E13 M6 PAO R134a 700 SP10 PAO 68 or PAG ISO R134a 650 SP10 PAO 68 or PAG ISO

7 Alfa Romeo Sprint R Suniso 5GS PAO Spider R12 0 Suniso 5GS PAO 68 0 Spider/GTV 1, R134a SP10 PAO 68 or PAG ISO Spider/GTV 1, R134a SP10 PAO 68 or PAG ISO Spider/GTV 2, R134a Dens Oil 9 PAO 68 or PAG ISO Spider/GTV 2, R134a Dens Oil 9 PAO 68 or PAG ISO Spider 3,0 V6/GTV 2,0 Turbo R134a SP10 PAO 68 or PAG ISO Spider 3,0 V6/GTV 2,0 Turbo R134a SP10 PAO 68 or PAG ISO Brera R134a 550 PAG PAO 68 or PAG ISO GT R134a 550 SP10 PAO 68 or PAG ISO GT Coupe 1,9JTD R134a 600 PAG PAO 68 0 GTV 3,0 V6 24V R134a SP10 PAO 68 or PAG ISO GTV 3,0 V6 24V R134a SP10 PAO 68 or PAG ISO Aston Martin DB7 Vantage 3, R134a PAG PAO

8 Audi Allroad R134a PAG PAO 68 or PAG ISO A2 1,2TDI/1,4i/1,4TDI/1,6FSI R134a PAG PAO 68 or PAG ISO A2 1,2TDI/1,4i/1,4TDI/1,6FSI R134a PAG PAO 68 or PAG ISO A3 (8L1) R134a G A2 PAO 68 or PAG ISO A3 (8P1) 1,6i/1,6FSI/1,9TDI/2,0FSI/2,0TDI/3,2i R134a PAG PAO 68 or PAG ISO Sanden PXE 16 compressor R134a PAG PAO 68 or PAG ISO R Dens Oil 6 PAO R Dens Oil 6 PAO R134a G A2 PAO 68 or PAG ISO , R Dens Oil 6 PAO , R134a G A2 PAO 68 or PAG ISO R Dens Oil 6 PAO Avant RS R134a G A2 PAO 68 or PAG ISO A4/S4 - Zexel compressor R134a G A2 PAO 68 or PAG ISO Denso compressor R134a G A2 PAO 68 or PAG ISO A4/S4 - Zexel compressor; Showa condenser R134a G A2 PAO 68 or PAG ISO Denso compressor; Showa condenser R134a G A2 PAO 68 or PAG ISO A4/S4 - Zexel compressor; AWG condenser R134a G A2 PAO 68 or PAG ISO Denso compressor; AWG condenser R134a G A2 PAO 68 or PAG ISO A4 (8E, B6) petrol R134a PAG PAO 68 or PAG ISO A4 (8E, B6) diesel R134a G A2 PAO 68 or PAG ISO A4 (8EC, 8ED) R134a G A2 PAO 68 or PAG ISO R Dens Oil 6 PAO

9 Audi R Dens Oil 6 PAO /A6/S4/S R Dens Oil 6 PAO /A6/S4/S6 - Zexel compressor R134a G A2 PAO 68 or PAG ISO Denso compressor R134a G A2 PAO 68 or PAG ISO A6 - Zexel compressor R134a G A2 PAO 68 or PAG ISO Denso compressor R134a G A2 PAO 68 or PAG ISO A6 - Zexel compressor R134a G A2 PAO 68 or PAG ISO Denso compressor R134a G A2 PAO 68 or PAG ISO A6 - Zexel compressor (e*) R134a G A2 PAO 68 or PAG ISO Denso compressor (e*) R134a G A2 PAO 68 or PAG ISO A6 - Zexel compressor (3*) R134a G A2 PAO 68 or PAG ISO Denso compressor (3*) R134a G A2 PAO 68 or PAG ISO A6 V8 - Zexel compressor R134a G A2 PAO 68 or PAG ISO Denso compressor R134a G A2 PAO 68 or PAG ISO A6 1,8i/1,8T/2,4i/2,7T/2,8i R134a G A2 PAO 68 or PAG ISO A6 2,0i/3,0i R134a G A2 PAO 68 or PAG ISO A6 1,9TDI (AFN/AVF) R134a PAG PAO 68 or PAG ISO A6 1,9TDI (AVG/AWX) R134a PAG PAO 68 or PAG ISO A6 1,9TDI (AJM) R134a PAG PAO 68 or PAG ISO A6 1,9TDI (AJM) R134a PAG PAO 68 or PAG ISO A6 2,5TDI (AFB/AYM) R134a PAG PAO 68 or PAG ISO A6 2,5TDI (AKE) R134a PAG PAO 68 or PAG ISO A6 2,5TDI (AKN/BAU/BCZ/BDG/BDH/BFC) R134a PAG PAO 68 or PAG ISO

10 Audi A6 2,5TDI (AKN/BAU/BCZ/BDG/BDH/BFC) R134a PAG PAO 68 or PAG ISO A6 (4F) R134a G A2 PAO 68 or PAG ISO V R Dens Oil 6 PAO V R134a G A2 PAO 68 or PAG ISO A8 - Zexel compressor R134a G A2 PAO 68 or PAG ISO Denso compressor R134a G A2 PAO 68 or PAG ISO A8 - Zexel compressor R134a G A2 PAO 68 or PAG ISO Denso compressor R134a G A2 PAO 68 or PAG ISO A8 (4E) Denso compressor, orifice tube red R134a PAG PAO 68 or PAG ISO TT (8N) R134a G A2 PAO 68 or PAG ISO Coup将ア R Dens Oil 6 PAO Coup将ア R Dens Oil 6 PAO Coup将ア R134a G A2 PAO 68 or PAG ISO Coup将ア 2, R Dens Oil 6 PAO Coup将ア 2, R134a G A2 PAO 68 or PAG ISO Coup将ア S R Dens Oil 6 PAO Coup将ア S2 - Zexel compressor R134a G A2 PAO 68 or PAG ISO Denso compressor R134a G A2 PAO 68 or PAG ISO Cabrio R Dens Oil 6 PAO Cabrio R134a G A2 PAO 68 or PAG ISO Cabrio 2, R Dens Oil 6 PAO Cabrio 2, R134a G A2 PAO 68 or PAG ISO Q7 4,2FSI/3.0TDI R134a PAO with rear AC R134a PAO

11 BMW 1 Series (E87) 116i/118i/120i/118d/120d engine: N45/N46/M R134a PAG PAO Series (E30) - piston compressor R Suniso 5GS PAO impeller type compressor R Suniso 5GS PAO Series (E30) R134a PAO 68 or PAG ISO M3 (E30) - piston compressor R Suniso 5GS PAO impeller type compressor R Suniso 5GS PAO Series (E36) R Suniso 5GS PAO Series (E36) - Denso compressor (1*) R134a PAO 68 or PAG ISO Denso compressor (2*) R134a PAO 68 or PAG ISO Seiko compressor (1*) R134a PAG PAO 68 or PAG ISO Seiko compressor (2*) R134a PAG PAO 68 or PAG ISO Series (E46) petrol engine: M43/M43TU/M52/M54/N40/N42/S R134a PAG PAO 68 0 with Seiko compressor R134a PAG PAO Series (E46) diesel engine: M47/M47TU/M R134a PAG PAO Series (E90/E91/E92/E93) R134a PAO Series (E34) - piston compressor R Suniso 5GS PAO impeller type compressor R Suniso 5GS PAO M5/524td/525td/tds (E34) - piston compressor R Suniso 5GS PAO impeller type compressor R Suniso 5GS PAO Series (E34) - Denso compressor (1*) R134a PAO 68 or PAG ISO Denso compressor (2*) R134a PAO 68 or PAG ISO Seiko compressor (1*) R134a PAG PAO 68 or PAG ISO Seiko compressor (2*) R134a 1450 PAG PAO 68 or PAG ISO Series (E39) - Seiko compressor R134a PAG PAO 68 or PAG ISO

12 BMW 5 Series (E39) - Seiko compressor R134a PAG PAO 68 or PAG ISO td/tds (E39) - Seiko compressor R134a PAG PAO 68 or PAG ISO td/tds (E39) - Seiko compressor R134a PAG PAO 68 or PAG ISO d (E39) - Seiko compressor R134a PAG PAO 68 or PAG ISO Series (E60/61) 520i/523i/525i/530i/535i/540i/545i/550i/M R134a PAG PAO Series (E60/61) 520d/525d/530d/535d R134a PAG PAO Series (E63/E64) 630i/645Ci/650i engine: N52/N R134a PAG PAO Series (E32) - piston compressor R Suniso 5GS PAO impeller type compressor R Suniso 5GS PAO piston compressor with rear AC R Suniso 5GS PAO impeller type compressor with rear AC R Suniso 5GS PAO Series (E32) - Denso compressor R134a PAO 68 or PAG ISO Seiko compressor R134a PAG PAO 68 or PAG ISO Denso compressor with rear AC R134a PAO 68 or PAG ISO Seiko compressor with rear AC R134a PAG PAO 68 or PAG ISO Series (E38) - Seiko compressor R134a PAG PAO 68 or PAG ISO Series (E38) - Seiko compressor R134a PAG PAO 68 or PAG ISO L7 (E38) - Seiko compressor R134a PAG PAO 68 or PAG ISO Seiko compressor with rear AC R134a PAG PAO 68 or PAG ISO tds (E38) - Seiko compressor R134a PAG PAO 68 or PAG ISO Series (E65) 735i/740i/745i/750i engine: N R134a PAG PAO

13 BMW 8 Series (E31) R Suniso 5GS PAO Series (E31) - Denso compressor R134a PAO 68 or PAG ISO Seiko compressor R134a PAG PAO 68 or PAG ISO X3 (E83) 2,0d/3,0d engine: M47T2/M57TU R134a PAO 68 0 X3 (E83) 2,0i/2,5i/3,0i engine: M54/N46/N52K R134a PAO 68 0 X3 (E83) 2,0d (N47) R134a PAG PAO 68 0 X5 (E70) 3,0d/3,0Sd/3,0Si/4,8i (M57T2/N52K/N62TU) R134a PAG PAO X6 (E71) 3,0dx/3,5dx/3,5ix/5,0ix (M57T2/N54/N63) R134a PAG PAO Z3 - Denso compressor (1*) R134a PAO 68 or PAG ISO Denso compressor (2*) R134a PAO 68 or PAG ISO Seiko compressor (1*) R134a PAG PAO 68 or PAG ISO Seiko compressor (2*) R134a PAG PAO 68 or PAG ISO Z4 (E85) R134a PAG PAO 68 0 Z8 (S62) R134a PAG PAO 68 0 X5 (E53) R134a PAG PAO 68 0 Mini One/Cooper/Cooper S (R50/53) R134a PAG PAO 68 0 Chevrolet Aveo/Kalos (left-hand drive) GM/Delphi/Harrison V R134a 520 UCON RL488 PAO 68 or PAG ISO Aveo/Kalos (right-hand drive) GM/Delphi/Harrison V R134a 570 UCON RL488 PAO 68 or PAG ISO Aveo/Kalos (left-hand drive) Delphi SP10 compressor R134a 520 PAG PAO Aveo/Kalos (right-hand drive) Delphi SP10 compressor R134a 570 PAG PAO Captiva (left-hand drive) 2,4i/3,2iV R134a 660 RL897/EOIV PAO 68 or PAG ISO

14 Chevrolet Captiva (left-hand drive) 2,0 diesel R134a 520 RL897/EOIV PAO 68 or PAG ISO Epica (left-hand drive) R134a 820 PAG PAO Epica (right-hand drive) R134a 880 PAG PAO Lacetti/Nubira (left-hand drive) R134a 670 PAG PAO Lacetti/Nubira (right-hand drive) R134a 670 PAG PAO Spark (left-hand drive) R134a 330 PAG PAO Spark (right-hand drive) R134a 380 PAG PAO Chrysler 300 C R134a 740 ND 8 PAO 68 or PAG ISO M 2,7i/3,5i R134a 710 PAG PAO 68 0 Crossfire/Crossfire Roadster R134a 850 SP15 PAO 68 or PAG ISO Neon R134a 821 Dens Oil 8 PAO 68 or PAG ISO Neon II R134a 850 ND 8 PAO 68 or PAG ISO Voyager R134a 960 Dens Oil 8 PAO 68 or PAG ISO with rear AC R134a 1360 Dens Oil 8 PAO 68 or PAG ISO Voyager (RG) petrol R134a 960 PAG PAO 68 0 Voyager (RG) petrol with rear AC R134a 1310 PAG PAO 68 0 Yoyager (RG) diesel R134a 910 PAG PAO 68 0 Yoyager (RG) petrol R134a 880 PAG PAO 68 0 Voyager (RG) petrol with rear AC R134a 1220 PAG PAO 68 0 Yoyager (RG) diesel R134a 790 PAG PAO

15 Chrysler Grand Voyager 2,8CRD R134a 820 PAG PAO 68 0 with rear AC R134a 1150 PAG PAO 68 0 Wrangler R Suniso 5GS PAO Wrangler R134a 900 SP20 PAO 68 or PAG ISO Wrangler (TJ) R134a 565 ND8 PAO 68 or PAG ISO Cherokee R Suniso 5GS PAO Cherokee R134a 900 SP20 PAO 68 or PAG ISO Cherokee R134a 567 SP20 PAO 68 or PAG ISO Grand Cherokee R134a 795 Dens Oil 8 PAO 68 or PAG ISO Grand Cherokee R134a Dens Oil 8 PAO 68 or PAG ISO Grand Cherokee (WJ/WG) diesel R134a 750 ND 8 PAO 68 or PAG ISO 46 0 Grand Cherokee (WH) R134a 680 ND 8 PAO 68 or PAG ISO Commander 3,0DCRD R134a 680 Dens Oil 8 PAO 68 or PAG ISO with rear AC R134a 960 Dens Oil 8 PAO 68 or PAG ISO PT Cruiser petrol R134a 710 Dens Oil 8 PAO 68 or PAG ISO PT Cruiser petrol R134a 850 Dens Oil 8 PAO 68 or PAG ISO PT Cruiser diesel 2002 R134a 595 Dens Oil 8 PAO 68 or PAG ISO PT Cruiser diesel R134a 510 Dens Oil 8 PAO 68 or PAG ISO Sebring R134a 640 PAG PAO 68 0 Sebring 2,4Turbo R134a 500 PAG PAO

16 Citro将ウn AX right-hand drive R Suniso 5GS PAO AX left-hand drive R Suniso 5GS PAO AX R134a SP20 PAO 68 or PAG ISO Saxo R134a SP10 PAO 68 or PAG ISO Saxo R134a SP10 PAO 68 or PAG ISO ZX - enginecode TU R Suniso 5GS PAO ZX - enginecode XU R Suniso 5GS PAO ZX R134a SP20 PAO 68 or PAG ISO Xsara petrol R134a SP10 PAO 68 or PAG ISO Xsara diesel R134a SP10 PAO 68 or PAG ISO Xsara 1,6i/2,0i/2,0HDi (RHY) R134a SP10 PAO 68 or PAG ISO Xsara 2,0HDi (RHZ) R134a SP10 PAO 68 or PAG ISO BX R Suniso 5GS PAO BX 1,9 GTi 16V - enginecode XU9J R Suniso 5GS PAO BX 1,7D Turbo R Suniso 5GS PAO Xantia - Sanden compressor SD 7H R134a SP20 PAO 68 or PAG ISO Sanden compressor SD 7V 16 (3*) R134a SP10 PAO 68 or PAG ISO Sanden compressor SD 7V 16 (4*) R134a SP10 PAO 68 or PAG ISO Xantia 3, R134a 725 SP10 PAO 68 or PAG ISO Xantia 1,9D/1,9D Turbo R134a UCON RL 488 PAO 68 or PAG ISO XM R Suniso 5GS PAO XM 2, R134a SP20 PAO 68 or PAG ISO XM 2, R134a SP10 PAO 68 or PAG ISO

17 Citro将ウn XM V R134a SP10 PAO 68 or PAG ISO XM 2,1/2,2 diesel R134a SP20 PAO 68 or PAG ISO XM 2,1/2,2 diesel R134a SP10 PAO 68 or PAG ISO XM 2,5 diesel R134a SP20 PAO 68 or PAG ISO XM 2,5 diesel R134a SP10 PAO 68 or PAG ISO Xsara Picasso R134a SP10 PAO 68 or PAG ISO Synergie/Evasion R134a SP10 PAO 68 or PAG ISO Berlingo petrol R134a SP10 PAO 68 or PAG ISO Berlingo diesel R134a SP10 PAO 68 or PAG ISO Dispatch/Jumpy R134a SP10 PAO 68 or PAG ISO Relay/Jumper R134a SP20 PAO 68 or PAG ISO with rear AC R134a SP20 PAO 68 or PAG ISO Relay/Jumper R134a SP20 PAO 68 or PAG ISO with rear AC R134a SP20 PAO 68 or PAG ISO C1 1,0i R134a PAG PAO C1 1,4HDi R134a PAG PAO C R134a SP10 PAO 68 or PAG ISO C3 1,1i /1,4i/1,6i/1,4HDi/1,4i16V/1,4HDi16V R134a SP10 PAO 68 or PAG ISO C4 1,4i/1,6i/2,0i/1,6HDi/2,0HDi R134a SP10 PAO 68 or PAG ISO C5 1,8i/2,0i/3,0i R134a SP10 PAO 68 or PAG ISO C5 2,0D HDI R134a Planetelf PAG 488 PAO 68 or PAG ISO C5 II R134a 625 SP10 PAO 68 or PAG ISO C6 2,7 HDi R134a 525 PAG PAO

18 Citro将ウn C6 3,0iV R134a 625 SP10 PAO 68 or PAG ISO C8 2,2i/3,0i/2,0HDi,2,2HDi R134a SP10 PAO 68 or PAG ISO C15 1,4i R134a PAG PAO Jumper/Relay II (244) 2,0i/2,0DHDi/2,2DHDi/2,8DHDi R134a 800 SP20 PAO 68 or PAG ISO with rear AC R134a 1000 SP20 PAO 68 or PAG ISO Jumper/Relay III 2,0DHDi/3,0DHDi R134a 550 SP10 PAO 68 or PAG ISO with rear AC R134a 950 SP10 PAO 68 or PAG ISO Dispatch/Jumpy 1,6DHDi/2,0DHDi R134a 540 SP10 PAO 68 or PAG ISO with rear AC, short wheelbase R134a 850 SP10 PAO 68 or PAG ISO with rear AC, long wheelbase R134a 950 SP10 PAO 68 or PAG ISO Dispatch/Jumpy 2,0i R134a 675 SP10 PAO 68 or PAG ISO with rear AC, short wheelbase R134a 950 SP10 PAO 68 or PAG ISO with rear AC, long wheelbase R134a 1075 SP10 PAO 68 or PAG ISO C-Crosser R134a 500 PAG PAO 68 0 Nemo R134a 500 SP10 PAO 68 or PAG ISO C8 2,0i (EW10A) R134a 700 SP10 PAO 68 or PAG ISO Dacia Logan R134a PAG SP10 PAO 68 or PAG ISO

19 Daewoo Matiz R134a PAG RL 244 PAO 68 or PAG ISO Matiz (left-hand drive) R134a 330 PAG PAO Matiz (right-hand drive) R134a 380 PAG PAO Nexia R134a PAG PAO 68 or PAG ISO Lanos R134a PAG PAO 68 or PAG ISO Lanos R134a PAG PAO 68 or PAG ISO Lanos R134a PAG PAO Espero R134a PAG PAO 68 or PAG ISO Evanda R134a PAG PAO 68 or PAG ISO Nubira R134a PAG PAO 68 or PAG ISO Nubira R134a PAG PAO 68 or PAG ISO Nubira (J200, J150, J190) R134a PAG RL488 PAO 68 or PAG ISO Nubira (left-hand drive) R134a UCON RL488 PAO 68 or PAG ISO Nubira (right-hand drive) R134a UCON RL488 PAO 68 or PAG ISO Leganza R134a PAG PAO 68 or PAG ISO Kalos (left-hand drive) Delphi/Harrison V R134a PAG PAO 68 or PAG ISO Kalos (right-hand drive) Delphi/Harrison V R134a PAG PAO 68 or PAG ISO Rezzo (left-hand drive) R134a PAG PAO Rezzo (right-hand drive) R134a PAG PAO Korando R134a ZXL 200 PG PAO 68 or PAG ISO Musso R134a ZXL 200 PG PAO 68 or PAG ISO

20 Daihatsu Charade (G200) R134a PAG PAO 68 0 Materia (M4) 1,3i R134a 350 PAG PAO Move (L901) R134a PAG PAO 68 0 Grand Move (G303) R134a PAG PAO 68 0 Grand Move (G301) R134a PAG PAO 68 0 Applause (A101) R134a PAG PAO 68 0 Applause (A101) R134a PAG PAO 68 0 Feroza (F300) R134a PAG PAO 68 0 Rocky (F73/78) R134a PAG PAO 68 0 Terios (J100) R134a PAG PAO 68 0 Terios (J100, J102) R134a PAG PAO 68 0 Terios (J2) (left-hand drive) 1,3i/1,5i R134a 350 Dens Oil 8 PAO 68 or PAG ISO 46 0 Terios (J2) (right-hand drive) 1,3i/1,5i R134a 300 Dens Oil 8 PAO 68 or PAG ISO 46 0 Trevis R134a 300 PAG PAO 68 0 Sirion (M100) R134a PAG PAO 68 0 Sirion (M110, M111) EJ-engine R134a PAG PAO 68 0 Sirion (M101, M111) K3-engine R134a PAG PAO 68 0 Sirion (M3) R134a PAG PAO 68 0 Copen R134a PAG PAO 68 0 Cuore (L701) R134a PAG PAO 68 0 Cuore VII (L251) R134a PAG PAO 68 0 Cuore VIII R134a 300 Dens Oil 8 PAO 68 or PAG ISO 46 0 YRV (M201, M211) R134a PAG PAO

21 Fiat R134a 500 Dens Oil 8 PAO 68 or PAG ISO Cinquecento R134a 700 PAG PAO 68 or PAG ISO Cinquecento Sporting R134a 550 PAG PAO 68 or PAG ISO Punto R134a Dens Oil 9 PAO 68 or PAG ISO Punto (188) 1,2i/1,2i16V/1,9D R134a Dens Oil 8 PAO 68 or PAG ISO Punto (188) 1,9DJTD R134a Dens Oil 8 PAO 68 or PAG ISO Punto (188) 1,8i R134a Dens Oil 9 PAO 68 or PAG ISO Punto (188) 1,2i/1,2i16V/1,9D R134a Dens Oil 8 PAO 68 or PAG ISO Punto 1,3JTD R134a 500 Dens Oil 8 PAO 68 or PAG ISO Grande Punto (199) 1,2i/1,4i/1,3D/1,9D R134a 500 Dens Oil 8 PAO 68 or PAG ISO Tipo R Suniso 5GS PAO Tipo - Sanden compressor R134a 730 SP10 PAO 68 or PAG ISO Harrison compressor V R134a 730 UCON RL 488 PAO 68 or PAG ISO Tempra - Sankyo compressor R Suniso 5GS PAO Harrison compressor V R Suniso 5GS PAO Tempra - Sanden compressor R134a 730 SP10 PAO 68 or PAG ISO Harrison compressor V R134a 730 UCON RL 488 PAO 68 or PAG ISO Bravo/Brava - Denso compressor R134a Dens Oil 9 PAO 68 or PAG ISO Harrison compressor V R134a UCON RL 488 PAO 68 or PAG ISO Bravo/Brava 1,9 JTD R134a Dens Oil 8 PAO 68 or PAG ISO Bravo R134a 500 Dens Oil 8 PAO 68 or PAG ISO Marea/Marengo R134a 600 Dens Oil 9 PAO 68 or PAG ISO Croma R Suniso 5GS PAO Croma R134a 1100 Sanden E13 M6 PAO 68 or PAG ISO

22 Fiat Croma 2,2i R134a SP10 PAO 68 or PAG ISO Croma 1,9JTD/1,9JTD16V R134a SP10 PAO 68 or PAG ISO Barchetta R134a 600 Dens Oil 9 PAO 68 or PAG ISO Coup将ア 1, R134a 740 Dens Oil 9 PAO 68 or PAG ISO Coup将ア 16V R134a SP20 PAO 68 or PAG ISO Coup将ア 20V/20V Turbo R134a 500 Dens Oil 9 PAO 68 or PAG ISO Multipla 1, R134a 650 UCON RL 488 PAO 68 or PAG ISO Multipla 1,9 JTD R134a 650 SP20 PAO 68 or PAG ISO Ulysse R134a SP10 PAO 68 or PAG ISO Ulysse (179AX) R134a SP10 PAO 68 or PAG ISO Fiorino R134a 0 UCON RL 244 PAO Ducato diesel R Suniso 5GS PAO Ducato/Talento R134a PAG PAO 68 or PAG ISO with rear AC R134a PAG PAO 68 or PAG ISO Ducato (244) R134a SP20 PAO 68 or PAG ISO with rear AC R134a SP20 PAO 68 or PAG ISO Ducato (244) Panorama R134a SP20 PAO 68 or PAG ISO Ducato 2,2D/2,3D/3,0D R134a 550 SP10 PAO 68 or PAG ISO 46 0 with rear AC R134a 950 SP10 PAO 68 or PAG ISO 46 0 Doblo 1,2i/1,6i/1,4i R134a 600 PAG PAO 68 or PAG ISO Doblo 1,9JTD/1,3JTD R134a 600 Dens Oil 8 PAO 68 or PAG ISO Idea 1,3JTD/1,4i/1,9JTD/1,2i R134a PAG PAO 68 or PAG ISO Palio/Palio Weekend 1,2i/1,9D R134a 750 Dens Oil 8 PAO 68 or PAG ISO

23 Fiat Palio/Palio Weekend 1,2i R134a Dens Oil 8 PAO 68 or PAG ISO Palio/Palio Weekend 1,6i16V R134a 750 Dens Oil 9 PAO 68 or PAG ISO Palio/Palio Weekend 1,6i16V R134a Dens Oil 9 PAO 68 or PAG ISO Palio/Palio Weekend 1,2i16V /1,9JTD/1,9D R134a Dens Oil 8 PAO 68 or PAG ISO Palio/Palio Weekend 1,7TD R134a 750 Dens Oil 9 PAO 68 or PAG ISO Panda (169) 1,1i/1,2i R134a PAG PAO 68 or PAG ISO 46 0 Panda 1,3JTD R134a SP10 PAO 68 or PAG ISO Scudo 1,6D/2,0D R134a 540 SP10 PAO 68 or PAG ISO with rear AC, short wheelbase R134a 850 SP10 PAO 68 or PAG ISO with rear AC, long wheelbase R134a 950 SP10 PAO 68 or PAG ISO Sedici R134a 430 PAG PAO Seicento R134a SP10 PAO 68 or PAG ISO Scudo R134a SP10 PAO 68 or PAG ISO Stilo (192) 1,2i/1,4i R134a PAG PAO 68 or PAG ISO 46 0 Stilo 1,8i R134a SP10 PAO 68 or PAG ISO Stilo 1,6i/1,9JTD R134a Dens Oil 8 PAO 68 or PAG ISO Ford Ka/StreetKa R134a WSH-M1C231-B PAO 68 or PAG ISO Fiesta R ESA-M2C31-A PAO Fiesta R134a WSH-M1C231-B PAO 68 or PAG ISO Fiesta R134a WSH-M1C231-B PAO 68 or PAG ISO Fiesta R134a WSH-M1C231-B PAO 68 or PAG ISO

24 Ford Fiesta (JH) condenser tube 3mm(f) R134a WSH-M1C231-B PAO 68 or PAG ISO Fiesta (JH) condenser tube 1,2 mm (f) R134a WSH-M1C231-B PAO 68 or PAG ISO Fiesta (JH) 1,6D TDCi condenser tube 3 mm (f) R134a WSH-M1C231-B PAO 68 or PAG ISO Fiesta (JH) 1,6D TDCi condenser tube 1,2 mm (f) R134a WSH-M1C231-B PAO 68 or PAG ISO Escort/Orion R ESA-M2C31-A PAO Escort/Orion R ESA-M2C31-A PAO Escort R134a WSH-M1C231-B PAO 68 or PAG ISO Focus R134a WSH-M1C231-B PAO 68 or PAG ISO Focus II condenser tube 3mm(f) R134a WSH-M1C231-B PAO 68 or PAG ISO Focus II condenser tube 1,2 mm (f) R134a 600 WSH-M1C231-B PAO 68 or PAG ISO Focus C-Max condenser tube 3 mm(f) R134a WSH-M1C231-B PAO 68 or PAG ISO Focus C-Max condenser tube 1,2 mm(f) R134a WSH-M1C231-B PAO 68 or PAG ISO C-Max condenser tube 1,2 mm (f) R134a 600 WSH-M1C231-B PAO 68 or PAG ISO C-Max condenser tube 3 mm (f) R134a 740 WSH-M1C231-B PAO 68 or PAG ISO Kuga R134a 600 PAG PAO 68 0 Fusion (JU) condenser tube 3mm(f) R134a WSH-M1C231-B PAO 68 or PAG ISO Fusion (JU) condenser tube 1,2 mm (f) R134a WSH-M1C231-B PAO 68 or PAG ISO Sierra R ESA-M2C31-A PAO 68 0 Mondeo I R134a WSH-M1C231-B PAO 68 or PAG ISO Mondeo II R134a WSH-M1C231-B PAO 68 or PAG ISO Mondeo III R134a WSH-M1C231-B PAO 68 or PAG ISO Mondeo with condenser tube 3 mm(f)(g) R134a WSH-M1C231-B PAO 68 or PAG ISO with condenser tube 1,2 mm(f)(g) R134a WSH-M1C231-B PAO 68 or PAG ISO

25 Ford Mondeo R134a 520 WSH-M1C231-B PAO 68 or PAG ISO Granada/Scorpio R ESA-M2C31-A PAO Granada/Scorpio R134a 0 WSH-M1C231-B PAO 68 or PAG ISO Scorpio R134a WSH-M1C231-B PAO 68 or PAG ISO Puma R134a WSH-M1C231-B PAO 68 or PAG ISO Probe R134a WSH-M1C231-B PAO 68 or PAG ISO Cougar R134a YN-12 B PAO 68 or PAG ISO Galaxy 2,0/2, R134a WSH-M1C231-B PAO 68 or PAG ISO with rear AC R134a WSH-M1C231-B PAO 68 or PAG ISO Galaxy 2,8/1,9 TDI R134a N VXOO PAO 68 or PAG ISO with rear AC R134a N VXOO PAO 68 or PAG ISO Galaxy Sanden compressor R134a PAG PAO 68 or PAG ISO Sanden compressor with rear AC R134a PAG PAO 68 or PAG ISO Galaxy Visteon compressor R134a PAG PAO 68 or PAG ISO Visteon compressor with rear AC R134a PAG PAO 68 or PAG ISO Galaxy R134a WSH-M1C231-B PAO 68 or PAG ISO with rear AC R134a WSH-M1C231-B PAO 68 or PAG ISO Maverick R134a WSH-M1C231-B PAO 68 or PAG ISO Maverick R134a 850 WSH-M1C231-B PAO 68 or PAG ISO Ranger R134a 550 PAG FD46XG PAO 68 or PAG ISO Explorer (U2) 4,0iV R134a PAG PAO 68 Explorer (U2) 4,0iV R134a 650 PAG PAO 68 or PAG ISO

26 Ford Tourneo Connect 1,8i/1,8D TDCi R134a WSH-M1C231-B PAO 68 or PAG ISO Transit R134a WSH-M1C231-B PAO 68 or PAG ISO with rear AC R134a WSH-M1C231-B PAO 68 or PAG ISO with rear AC R134a WSH-M1C231-B PAO 68 or PAG ISO Transit 2,0Di/2,4Di R134a WSH-M1C231-B PAO 68 or PAG ISO with rear AC R134a WSH-M1C231-B PAO 68 or PAG ISO Transit 2,3i/2,0TDCi R134a WSH-M1C231-B PAO 68 or PAG ISO Transit/Tourneo R134a WSH-M1C231-B PAO 68 or PAG ISO with rear AC R134a WSH-M1C231-B PAO 68 or PAG ISO 46 0 S-Max R134a WSH-M1C231-B PAO 68 or PAG ISO with rear AC R134a WSH-M1C231-B PAO 68 or PAG ISO Honda Civic/Shuttle - Denso compressor R Suniso 5GS PAO Matsushita compressor R Suniso 5GS PAO Civic - Denso compressor R Suniso 5GS PAO Matsushita compressor R Suniso 5GS PAO Sanden compressor R Suniso 5GS PAO Civic - Denso compressor R134a Dens Oil 8 PAO 68 or PAG ISO Matsushita compressor R134a GU10 PAO 68 or PAG ISO Sanden compressor R134a SP10 PAO 68 or PAG ISO

27 Honda Civic 2/3/4-door - Denso compressor R134a Dens Oil 8 PAO 68 or PAG ISO Sanden compressor R134a SP10 PAO 68 or PAG ISO Civic 5-door R134a SP10 PAO 68 or PAG ISO Civic 5-door - Denso compressor R134a Dens Oil 8 PAO 68 or PAG ISO Sanden compressor R134a SP10 PAO 68 or PAG ISO Civic 5-door diesel right-hand drive R134a 560 SP10 PAO 68 or PAG ISO Civic 5-door diesel left-hand drive R134a 640 SP10 PAO 68 or PAG ISO Civic/Civic Coupe (EU/EP/EM) 1,4i/1,6i/2,0i R134a SP10 PAO 68 or PAG ISO Civic 1,7D CTDi R134a PAG PAO 68 or PAG ISO Civic VII 1,4i/1,8i R134a SP10 PAO 68 or PAG ISO Civic VII 2,2D i-ctdi R134a SP10 PAO 68 or PAG ISO Ballade R Suniso 5GS PAO Concerto R Suniso 5GS PAO Concerto R134a SP10 PAO 68 or PAG ISO Jazz R134a Dens Oil 8 PAO 68 or PAG ISO Accord R Suniso 5GS PAO Accord R Suniso 5GS PAO Accord - Denso compressor R134a Dens Oil 8 PAO 68 or PAG ISO Hadsys compressor R134a S10X PAO Accord diesel right-hand drive R134a 700 SP10 PAO 68 or PAG ISO Accord diesel left-hand drive R134a 650 SP10 PAO 68 or PAG ISO Accord - Denso compressor R134a Dens Oil 8 PAO 68 or PAG ISO Sanden compressor R134a SP10 PAO 68 or PAG ISO Accord Aerodeck/Coup将ア R Suniso 5GS PAO Accord Aerodeck/Coup将ア - Denso compressor R134a Dens Oil 8 PAO 68 or PAG ISO

28 Honda Hadsys compressor R134a S10X PAO Accord Coup将ア R134a Dens Oil 8 PAO 68 or PAG ISO Accord 2,0i/2,4i R134a SP10 PAO 68 or PAG ISO Accord 2,2D i-ctdi R134a Dens Oil 8 PAO 68 or PAG ISO Legend - Denso compressor R Suniso 5GS PAO Matsushita compressor R Suniso 5GS PAO Legend R Suniso 5GS PAO Legend - Denso compressor R134a Dens Oil 8 PAO 68 or PAG ISO Hadsys compressor R134a S10X PAO Legend R134a Dens Oil 8 PAO 68 or PAG ISO CRX - Denso compressor R Suniso 5GS PAO Matsushita compressor R Suniso 5GS PAO Sanden compressor R Suniso 5GS PAO CRX - Denso compressor R134a Dens Oil 8 PAO 68 or PAG ISO Matsushita compressor R134a GU10 PAO 68 or PAG ISO Sanden compressor R134a SP10 PAO 68 or PAG ISO Prelude right-hand drive R Suniso 5GS PAO Prelude left-hand drive R Suniso 5GS PAO Prelude R Suniso 5GS PAO Prelude right-hand drive R134a SP10 PAO 68 or PAG ISO Prelude left-hand drive R134a SP10 PAO 68 or PAG ISO Prelude R134a SP10 PAO 68 or PAG ISO CRV right-hand drive R134a SP10 PAO 68 or PAG ISO CRV R134a SP10 PAO 68 or PAG ISO CRV 2,2D i-ctdi R134a Dens Oil 8 PAO 68 or PAG ISO

29 Honda FR-V Sanden compressor R134a 550 PAG PAO 68 or PAG ISO FR-V Denso compressor R134a 550 PAG PAO 68 or PAG ISO HR-V 1,6i R134a SP10 PAO 68 or PAG ISO Shuttle 2,2i/2,3i R134a Dens Oil 8 PAO 68 or PAG ISO with rear AC R134a Dens Oil 8 PAO 68 or PAG ISO Stream 1,7i R134a SP10 PAO 68 or PAG ISO Stream 2,0i R134a SP10 PAO 68 or PAG ISO with rear AC R134a SP10 PAO 68 or PAG ISO S R134a SP10 PAO 68 or PAG ISO Hyundai Atoz/Atos R134a PAG FD46XG PAO 68 or PAG ISO Pony - DKK compressor R FREOL DS-83P PAO Mando compressor R Suniso 5GS PAO Pony R Suniso 5GS PAO Pony 1994 R EXPOXJ PAO Pony 1994 R134a PAG FD46XG PAO 68 or PAG ISO Accent 1994 R EXPOXJ PAO Accent R134a PAG FD46XG PAO 68 or PAG ISO Accent R134a PAG FD46XG PAO 68 or PAG ISO Accent R134a PAG FD46XG PAO 68 or PAG ISO Accent (LC) R134a 550 PAG FD46XG PAO 68 or PAG ISO Accent (MC) R134a 500 PAG PAO 68 0 Elantra (XD) compressor: HS R134a PAG FD46XG PAO 68 or PAG ISO

30 Hyundai Elantra (XD) compressor: 10PA R134a Dens Oil 8 PAO 68 or PAG ISO Getz R134a Dens Oil 8 PAO 68 or PAG ISO Grandeur 3,3i/3,8i R134a PAG PAO Lantra R Suniso 5GS PAO Lantra 1994 R EXPOXJ PAO Lantra R134a PAG FD46XG PAO 68 or PAG ISO Lantra R134a PAG FD46XG PAO 68 or PAG ISO Matrix 1,6i/1,8i R134a 570 PAG PAO Santa Fe R134a PAG FD46XG PAO 68 or PAG ISO Santa Fe (CM) 2,7iV R134a 850 PAG PAO Santa Fe (CM) 2,2CRDi R134a 600 PAG PAO Stellar R FREOL DS-83P PAO Sonata R Dens Oil 6 PAO Sonata R134a PAG FD46XG PAO 68 or PAG ISO Sonata R134a PAG FD46XG PAO 68 or PAG ISO Sonata III (EF) R134a PAG FD46XG PAO 68 or PAG ISO Sonata IV (new EF) R134a PAG FD46XG PAO 68 or PAG ISO Sonata V (NF) R134a PAG FD46XG PAO 68 or PAG ISO S Coup将ア R Suniso 5GS PAO S Coup将ア R Dens Oil 6 PAO S Coup将ア 1994 R EXPOXJ PAO S Coup将ア R134a PAG FD46XG PAO 68 or PAG ISO Coup将ア R134a PAG FD46XG PAO 68 or PAG ISO

31 Hyundai Coup将ア (GK) R134a PAG PAO H R134a PAG PAO 68 or PAG ISO with rear AC R134a PAG PAO 68 or PAG ISO H1/H200/Starex 2,4i/2,5D/2,6D compressor: FS10/Zexel R134a PAG PAO with rear AC R134a 1300 PAG PAO H1/H200/Starex 2,4i/2,5D/2,6D compressor: MSC130CV/V6 CWV R134a PAG PAO with rear AC R134a 1300 PAG PAO Terracan 2,9 CRDI/3,5iV R134a PAG PAO Trajet R134a PAG PAO 68 or PAG ISO with rear AC R134a PAG PAO 68 or PAG ISO Tuscon with petrol engine R134a Dens Oil 8 PAO 68 or PAG ISO Tuscon with diesel engine R134a Dens Oil 8 PAO 68 or PAG ISO Galloper R134a PAG FD46XG PAO 68 or PAG ISO with rear AC R134a PAG FD46XG PAO 68 or PAG ISO XG R134a PAG FD46XG PAO 68 or PAG ISO Isuzu Ascender R134a 1100 PAG PAO 68 0 Piazza R Suniso 5GS PAO Trooper R FREOL DS-83P PAO Trooper compressor DKS-17CH R FREOL DS-83P PAO compressor DCV-14A R D-220WX PAO Trooper R134a 750 PAG PAO 68 or PAG ISO

32 Isuzu Trooper diesel R134a 750 PAG PAO 68 or PAG ISO Trooper R134a 750 ZXL 200 PG PAO 68 or PAG ISO Trooper diesel R134a 750 ZXL 100 PG PAO 68 or PAG ISO Campo diesel R134a 750 PAG PAO 68 or PAG ISO Jaguar (Daimler) Daimler Double Six 6,0i R134a Dens Oil 8 PAO 68 or PAG ISO Daimler 4,0V R134a PAG PAO S-Type <- VIN M R134a WSH-M1C231-B PAO 68 or PAG ISO S-Type -> VIN M R134a PAG PAO 68 or PAG ISO S-Type 2,7D R134a WSH-M1C231-B PAO 68 or PAG ISO X-Type (CF1) 2,0i/2,5i/3,0i R134a PAG PAO X-Type 2,0D/2,2D R134a WSH-M1C231-B PAO 68 or PAG ISO XJ6/Sovereign - Sanden compressor R Suniso 5GS PAO GM compressor R Suniso 5GS PAO XJ6/Sovereign R134a SP20 PAO 68 or PAG ISO XJ6/XJR R134a Dens Oil 8 PAO 68 or PAG ISO XJR 4,0i R134a PAG PAO XJR 4,2i R134a Dens Oil 8 PAO 68 or PAG ISO with rear AC R134a Dens Oil 8 PAO 68 or PAG ISO XJ8 3,2i/4,0i R134a PAG PAO 68 or PAG ISO XJ12/Double Six R Suniso 5GS PAO XJ12/Double Six R134a SP20 PAO 68 or PAG ISO XJ12/Double Six R134a Dens Oil 8 PAO 68 or PAG ISO

33 Jaguar (Daimler) XJS 3, R Suniso 5GS PAO XJS V R Suniso 5GS PAO XJS - Sanden compressor R Suniso 5GS PAO GM compressor R Suniso 5GS PAO XJS R134a SP20 PAO 68 or PAG ISO XK R134a PAG PAO 68 or PAG ISO XKR 4,0i/4,2i R134a PAG PAO Kia Carens R134a 800 PAG PAO 68 or PAG ISO Carens II R134a ND-Oil 8 PAO 68 or PAG ISO Carnival R134a 1150 PAG PAO 68 or PAG ISO Carnival 2,5i GV R134a 1000 ND 8 PAO 68 or PAG ISO Carnival R134a ND 8 PAO 68 or PAG ISO Cerato with petrol engine R134a ND-Oil 8 PAO 68 or PAG ISO Cerato with diesel engine R134a ND-Oil 8 PAO 68 or PAG ISO Ceed R134a 500 FD46XG PAO 68 or PAG ISO Clarus/Credos 1, R134a 700 PAG PAO 68 or PAG ISO Clarus/Credos 2, R134a 700 PAG PAO 68 or PAG ISO Joice R134a 730 FD46XG PAO 68 or PAG ISO Magentis R134a PAG PAO Magentis drive belt 6PK R134a ND 8 PAO 68 or PAG ISO Opirus R134a FD46XG PAO 68 or PAG ISO

13ィコ060908ィィィコィィ ィィィコィィ 0608ィィ00ィィィェィ 05ィケィェ ィィィコィィ Chevrolet CARCHV ィィィコィィ 3D 09 09ィ 0506ィェ CHEVROLET Malib

13ィコ060908ィィィコィィ ィィィコィィ 0608ィィ00ィィィェィ 05ィケィェ ィィィコィィ Chevrolet CARCHV ィィィコィィ 3D 09 09ィ 0506ィェ CHEVROLET Malib 02 ィコ060908ィィィコィィ - 08060908ィィィコィィ 0608ィィ00ィィィェィ 05ィケィェ0402-08060908ィィィコィィ 010507 Audi NLC.04.09.210 08060908ィィィコィィ 09 09ィ 0506ィェ AUDI A-4 B8, 2007-2015, 4 03ィー. (070605ィィィョ0802ィーィ ィェ) ィ 08ィー. NLC.04.09.210

More information

Langu_pakelejai_2016_03_21

Langu_pakelejai_2016_03_21 13 132 Eil05s tvarka 0106ィャ0208ィェ06ィヲ 070608070106ィコ Numerical order No. No. No. No. No. Puslapis 05ィー08ィ ィェィィ02ィ Page Puslapis 05ィー08ィ ィェィィ02ィ Page Puslapis 05ィー08ィ ィェィィ02ィ Page Puslapis 05ィー08ィ ィェィィ02ィ

More information

A6 (4F2, C6) ネEネdネaネ^ネ` ネWネZネYネiネoネ^ネ_ ネcネUネhネuネ ネcネdネ_, ネeネdネaネ^ネ`ネaネ^ネcネdネWネdネ_ ネfネZネbネZネcネr A6 (4G2, C7, 4GC) ネEネdネaネ^ネ` ネWネZネYネiネoネ^ネ_ ネ

A6 (4F2, C6) ネEネdネaネ^ネ` ネWネZネYネiネoネ^ネ_ ネcネUネhネuネ ネcネdネ_, ネeネdネaネ^ネ`ネaネ^ネcネdネWネdネ_ ネfネZネbネZネcネr A6 (4G2, C7, 4GC) ネEネdネaネ^ネ` ネWネZネYネiネoネ^ネ_ ネ ALFA ROMEO AUDI 106 200 214 106 200 197 106 200 200 106 200 209 106 200 211 106 200 217 106 300 176 145 (930) ネEネdネaネ^ネ` ネWネZネYネiネoネ^ネ_, ネfネZネbネZネcネr ヌネEネA 532028710 146 (930) ネEネdネaネ^ネ` ネWネZネYネiネoネ^ネ_,

More information

ヌネCネAネDネEヌネFネFネCネEネP ヌネCネBヌヌネKヌネCネBヌネEネCヌ ヌ ヌネCネAネDネ@ヌヌネGネHネSネNヌヌ ネFネCヌヌネEヌヌネBヌヌ: ヌネCネAネDネEヌネFネFネCネEネP ALFA ROMEO / FIAT / LANCIA / IVECO 5 AUDI / PORSCHE / SEAT / SKODA / VW 5 BMW 7 CHEVROLET / DAEWOO

More information

CENTRALITAS DIノSEL INDUCTION KIT POWER BOOST FILTROS DE SUSTITUCIモN POP OFF KIT FILTROS DE CARBURACIモN COLECTORES DE ESCAPE INTERCOOLER - KIT ADMISIモN

CENTRALITAS DIノSEL INDUCTION KIT POWER BOOST FILTROS DE SUSTITUCIモN POP OFF KIT FILTROS DE CARBURACIモN COLECTORES DE ESCAPE INTERCOOLER - KIT ADMISIモN 5. PRESTACIONES CATチLOGO / LISTA DE PRECIOS 15-16 CENTRALITAS DIノSEL INDUCTION KIT POWER BOOST FILTROS DE SUSTITUCIモN POP OFF KIT FILTROS DE CARBURACIモN COLECTORES DE ESCAPE INTERCOOLER - KIT ADMISIモN

More information

BMW 328i SPORT LINE A/T BMW M3 COUPE 1, , , , , BMW M SERIES NEW M 5

BMW 328i SPORT LINE A/T BMW M3 COUPE 1, , , , , BMW M SERIES NEW M 5 AUDI A 3 NEW 2.0 SPORTBACK FSI TIPTRONIC 400.00 390.0 360.0 360.0 350.0 290.0 200.0 AUDI A 4 NEW 1.8 AVANT TURBO MULTITRONIC 380.00 350.0 310.0 345.0 350.0 290.0 220.0 AUDI A4 NEW 1.8 TFSI 760.00 684.00

More information

FLYER_3_REPORT_BY_PROD_GROUP

FLYER_3_REPORT_BY_PROD_GROUP 13RANGE REPORT FLYER 2016-06 06/2016 (BY APPLICATION) A3 09/96 ゥ 08/02 A5 (8T3) 03/12 ゥ 29415011 8T0 521 101 P (30x15 mm) x 227 H:116 mm A5 Quattro 4x4 A6 ALLROAD (4FH, C6) 05/06 ゥ 08/11 29415010 4F0 521

More information

No.206_honbun.indd

No.206_honbun.indd ISSN 0386-7889 No.206 special issue topics 1 2 3 info trend challenge column 2015.11 November A Japan Data Communications Association CONTENTS 2015.11 November No.206 foreword 1 special issue 2 topics

More information

AiC_37.pdf

AiC_37.pdf 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13050601020803ィ ィェィィ02 030403010302030905010407 06010802040008000602010102-040308090800010407 040704010809 0509ィィ0102ィー0205ィケ09ィー0906 06 080200ィィ09ィー08ィ 02ィィィィ 0908020109ィー09ィ

More information

Binder1.pdf

Binder1.pdf 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13050601020803ィ ィェィィ02 030403010302030905010407 06010802040008000602010102-040308090800010407 040704010809 0509ィィ0102ィー0205ィケ09ィー0906 06 080200ィィ09ィー08ィ 02ィィィィ 0908020109ィー09ィ

More information

NPL-Po ネ`ネdネWネfネ^ネ`ネ^ ネW ネgネUネaネdネc CADILLAC Cadillac BLS ( ) NPL-Po ネ`ネdネWネfネ^ネ`ネ^ ネW ネgネUネaネdネc Cadillac CTS (2007) 10

NPL-Po ネ`ネdネWネfネ^ネ`ネ^ ネW ネgネUネaネdネc CADILLAC Cadillac BLS ( ) NPL-Po ネ`ネdネWネfネ^ネ`ネ^ ネW ネgネUネaネdネc Cadillac CTS (2007) 10 PRET ヌネfネhネ^ネ`ネiネa ネAネdネYネZネaネr ネVネZネ.ネgネZネf ヌ ネgネ`ネdネVネ`ネUネk ネiネ`ネUネ]ネUネc ネ`ネiネ]ネdネW ネ^ ネXネdネY ネcネUネmネUネaネU ネWネqネeネiネgネ`ネU ネYネUネcネcネdネ_ ネbネdネYネZネaネ^ NPL-Po-05-01 ネ`ネdネWネfネ^ネ`ネ^ ネW ネgネUネaネdネc AUDI Audi

More information

1

1 2014 3 17 Vol. 149 2000 4 2013 6 2013 10 2014 2020 460 2017 560 Tier2/Tier3 1 2010 4 2013 2003 10 2013 0.9% 376.7 1 10.4% 374.0 12.3% 27.9% 14.5% 11.3% 11.9% 3.3% 4.7% -0.9% 25 45 6 23 20 706 3,740 117

More information

2_21_01.PDF

2_21_01.PDF 13FUEL PRESSURE SPECIFICATIONS 08 Copyright 2016 by James Halderman 13AUDI AFC, MOTRONIC System System Residual w/o vacuum w/vacuum 2226cc 1991 43 ィC 46 35 ィC 39 36 ィC 40 2226cc 1992 ェ95 58 ィC 61 ィC 49

More information

BMW 1 シリーズ E87 04/9~ ML5563 ML シリーズ E30 セダン 82/9~92/1 ML5596 ツーリング 87/7~94/6 ML5596 ML シリーズ E36 セダン 90/9~98/2 ML5421 ML5170 ML /3~94

BMW 1 シリーズ E87 04/9~ ML5563 ML シリーズ E30 セダン 82/9~92/1 ML5596 ツーリング 87/7~94/6 ML5596 ML シリーズ E36 セダン 90/9~98/2 ML5421 ML5170 ML /3~94 ALFAROMEO アルファロメオ 145 2.0 TS 16V (930) 94/7~01/1 ML5335 147 1.6 TS / 2.0 TS 01/1~ ML5222 92/1~97/12 ML5608 ML5531 155 2.0 TS 16V FF 2.5 V6 FF 156 セダン (932) ML5532 97/9~05/9 ML5392 ML5215 ML5216 00/5~06/5

More information

13

13 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 CAR OF THE YEAR Lexus LS460 61 IMPORT CAR OF THE YEAR Alfa Romeo Brera 62 CAR DESIGN OF THE YEAR Mitsubishi i 63 CAR TECHNOLOGY OF THE

More information

PHILIPS車種適合_表紙

PHILIPS車種適合_表紙 Application Guide/ 2007-2008 PHILIPS商品ラインナップ 蒼白の煌き 6700K! 究極の閃光 6000K! クールな輝き 5700K 純正キセノン交換用バルブ 純正キセノン交換用バルブ 純正キセノン交換用バルブ 車検対応 6700K 車検対応 6000K 車検対応 5700K 1年保証 1年保証 1年保証 D2R 品番 85126FS D2R 品番 85126WX

More information

untitled

untitled i ii iii iv v 43 43 vi 43 vii T+1 T+2 1 viii 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 a) ( ) b) ( ) 51

More information

2

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I II III 11 IV 12 V 13 VI VII 14 VIII. 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 _ 33 _ 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 VII 51 52 53 54 55 56 57 58 59

More information

これわかWord2010_第1部_100710.indd

これわかWord2010_第1部_100710.indd i 1 1 2 3 6 6 7 8 10 10 11 12 12 12 13 2 15 15 16 17 17 18 19 20 20 21 ii CONTENTS 25 26 26 28 28 29 30 30 31 32 35 35 35 36 37 40 42 44 44 45 46 49 50 50 51 iii 52 52 52 53 55 56 56 57 58 58 60 60 iv

More information

パワポカバー入稿用.indd

パワポカバー入稿用.indd i 1 1 2 2 3 3 4 4 4 5 7 8 8 9 9 10 11 13 14 15 16 17 19 ii CONTENTS 2 21 21 22 25 26 32 37 38 39 39 41 41 43 43 43 44 45 46 47 47 49 52 54 56 56 iii 57 59 62 64 64 66 67 68 71 72 72 73 74 74 77 79 81 84

More information

これでわかるAccess2010

これでわかるAccess2010 i 1 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 7 9 10 11 12 13 14 15 17 ii CONTENTS 2 19 19 20 23 24 25 25 26 29 29 31 31 33 35 36 36 39 39 41 44 45 46 48 iii 50 50 52 54 55 57 57 59 61 63 64 66 66 67 70 70 73 74 74 77 77

More information

エクセルカバー入稿用.indd

エクセルカバー入稿用.indd i 1 1 2 3 5 5 6 7 7 8 9 9 10 11 11 11 12 2 13 13 14 15 15 16 17 17 ii CONTENTS 18 18 21 22 22 24 25 26 27 27 28 29 30 31 32 36 37 40 40 42 43 44 44 46 47 48 iii 48 50 51 52 54 55 59 61 62 64 65 66 67 68

More information

i ii iii iv v vi vii ( ー ー ) ( ) ( ) ( ) ( ) ー ( ) ( ) ー ー ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 13 202 24122783 3622316 (1) (2) (3) (4) 2483 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 11 11 2483 13

More information

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D208376838C835B83938365815B835683878393312E707074205B8CDD8AB78382815B83685D>

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D208376838C835B83938365815B835683878393312E707074205B8CDD8AB78382815B83685D> i i vi ii iii iv v vi vii viii ix 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

More information

SC-85X2取説

SC-85X2取説 I II III IV V VI .................. VII VIII IX X 1-1 1-2 1-3 1-4 ( ) 1-5 1-6 2-1 2-2 3-1 3-2 3-3 8 3-4 3-5 3-6 3-7 ) ) - - 3-8 3-9 4-1 4-2 4-3 4-4 4-5 4-6 5-1 5-2 5-3 5-4 5-5 5-6 5-7 5-8 5-9 5-10 5-11

More information

cm H.11.3 P.13 2 3-106-

cm H.11.3 P.13 2 3-106- H11.3 H.11.3 P.4-105- cm H.11.3 P.13 2 3-106- 2 H.11.3 P.47 H.11.3 P.27 i vl1 vl2-107- 3 h vl l1 l2 1 2 0 ii H.11.3 P.49 2 iii i 2 vl1 vl2-108- H.11.3 P.50 ii 2 H.11.3 P.52 cm -109- H.11.3 P.44 S S H.11.3

More information

MacPower Vehicle Specific Catalogue

MacPower Vehicle Specific Catalogue Catalogue 2012 TECHNOLOGY LEISURE COMFORT SPEED NATURE POWER VARIETY GREEN PARNTERS 1. Storage and Transport. Batteries are filled with acid. Always store batteries upright and prevent from tipping over

More information

活用ガイド (ソフトウェア編)

活用ガイド (ソフトウェア編) ii iii iv NEC Corporation 1998 v vi PA RT 1 vii PA RT 2 viii PA RT 3 PA RT 4 ix P A R T 1 2 3 1 4 5 1 1 2 1 2 3 4 6 1 2 3 4 5 7 1 6 7 8 1 9 1 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 1 12 12 1 13 1 1 14 2 3 4 5 1

More information

平成18年版 男女共同参画白書

平成18年版 男女共同参画白書 i ii iii iv v vi vii viii ix 3 4 5 6 7 8 9 Column 10 11 12 13 14 15 Column 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Column 27 28 29 30 Column 31 32 33 34 35 36 Column 37 Column 38 39 40 Column 41 42 43 44 45

More information

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2...2...3...4...4...4...5...6...7...8...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2...2...3...4...4...4...5...6...7...8... 取 扱 説 明 書 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2...2...3...4...4...4...5...6...7...8...9...11 - - - - - - - - - - - - - - - - -

More information

PII S (96)

PII S (96) C C R ( 1 Rvw C d m d M.F. Pllps *, P.S. Hp I q G U W C M H P C C f R 5 J 1 6 J 1 A C d w m d u w b b m C d m d T b s b s w b d m d s b s C g u T p d l v w b s d m b b v b b d s d A f b s s s T f p s s

More information

パソコン機能ガイド

パソコン機能ガイド PART12 ii iii iv v 1 2 3 4 5 vi vii viii ix P A R T 1 x P A R T 2 xi P A R T 3 xii xiii P A R T 1 2 3 1 4 5 1 6 1 1 2 7 1 2 8 1 9 10 1 11 12 1 13 1 2 3 4 14 1 15 1 2 3 16 4 1 1 2 3 17 18 1 19 20 1 1

More information

パソコン機能ガイド

パソコン機能ガイド PART2 iii ii iv v 1 2 3 4 5 vi vii viii ix P A R T 1 x P A R T 2 xi P A R T 3 xii xiii P A R T 1 2 1 3 4 1 5 6 1 2 1 1 2 7 8 9 1 10 1 11 12 1 13 1 2 3 14 4 1 1 2 3 15 16 1 17 1 18 1 1 2 19 20 1 21 1 22

More information

III

III III 1 1 2 1 2 3 1 3 4 1 3 1 4 1 3 2 4 1 3 3 6 1 4 6 1 4 1 6 1 4 2 8 1 4 3 9 1 5 10 1 5 1 10 1 5 2 12 1 5 3 12 1 5 4 13 1 6 15 2 1 18 2 1 1 18 2 1 2 19 2 2 20 2 3 22 2 3 1 22 2 3 2 24 2 4 25 2 4 1 25 2

More information

iii iv v vi vii viii ix 1 1-1 1-2 1-3 2 2-1 3 3-1 3-2 3-3 3-4 4 4-1 4-2 5 5-1 5-2 5-3 5-4 5-5 5-6 5-7 6 6-1 6-2 6-3 6-4 6-5 6 6-1 6-2 6-3 6-4 6-5 7 7-1 7-2 7-3 7-4 7-5 7-6 7-7 7-8 7-9 7-10 7-11 8 8-1

More information

1 1 H Li Be Na M g B A l C S i N P O S F He N Cl A e K Ca S c T i V C Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se B K Rb S Y Z Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb T e

1 1 H Li Be Na M g B A l C S i N P O S F He N Cl A e K Ca S c T i V C Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se B K Rb S Y Z Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb T e No. 1 1 1 H Li Be Na M g B A l C S i N P O S F He N Cl A e K Ca S c T i V C Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se B K Rb S Y Z Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb T e I X e Cs Ba F Ra Hf Ta W Re Os I Rf Db Sg Bh

More information

i

i 14 i ii iii iv v vi 14 13 86 13 12 28 14 16 14 15 31 (1) 13 12 28 20 (2) (3) 2 (4) (5) 14 14 50 48 3 11 11 22 14 15 10 14 20 21 20 (1) 14 (2) 14 4 (3) (4) (5) 12 12 (6) 14 15 5 6 7 8 9 10 7

More information

AccessflÌfl—−ÇŠš1

AccessflÌfl—−ÇŠš1 ACCESS ACCESS i ii ACCESS iii iv ACCESS v vi ACCESS CONTENTS ACCESS CONTENTS ACCESS 1 ACCESS 1 2 ACCESS 3 1 4 ACCESS 5 1 6 ACCESS 7 1 8 9 ACCESS 10 1 ACCESS 11 1 12 ACCESS 13 1 14 ACCESS 15 1 v 16 ACCESS

More information

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 () - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

More information

™…

™… i 1 1 1 2 3 5 5 6 7 9 10 11 13 13 14 15 15 16 17 18 20 20 20 21 22 ii CONTENTS 23 24 26 27 2 31 31 32 32 33 34 37 37 38 39 39 40 42 42 43 44 45 48 50 51 51 iii 54 57 58 60 60 62 64 64 67 69 70 iv 70 71

More information

01_.g.r..

01_.g.r.. I II III IV V VI VII VIII IX X XI I II III IV V I I I II II II I I YS-1 I YS-2 I YS-3 I YS-4 I YS-5 I YS-6 I YS-7 II II YS-1 II YS-2 II YS-3 II YS-4 II YS-5 II YS-6 II YS-7 III III YS-1 III YS-2

More information

untitled

untitled I...1 II...2...2 III...3...3...7 IV...15...15...20 V...23...23...24...25 VI...31...31...32...33...40...47 VII...62...62...67 VIII...70 1 2 3 4 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 5 6 () 17 18 7 () 17 () 17 8 9 ()

More information

ii iii iv CON T E N T S iii iv v Chapter1 Chapter2 Chapter 1 002 1.1 004 1.2 004 1.2.1 007 1.2.2 009 1.3 009 1.3.1 010 1.3.2 012 1.4 012 1.4.1 014 1.4.2 015 1.5 Chapter3 Chapter4 Chapter5 Chapter6 Chapter7

More information

活用ガイド (ハードウェア編)

活用ガイド (ハードウェア編) (Windows 98) 808-877675-122-A ii iii iv NEC Corporation 1999 v vi PART 1 vii viii PART 2 PART 3 ix x xi xii P A R T 1 2 1 3 4 1 5 6 1 7 8 1 9 10 11 1 12 1 1 2 3 13 1 2 3 14 4 5 1 15 1 1 16 1 17 18 1 19

More information

入門ガイド

入門ガイド ii iii iv NEC Corporation 1998 v P A R 1 P A R 2 P A R 3 T T T vi P A R T 4 P A R T 5 P A R T 6 P A R T 7 vii 1P A R T 1 2 2 1 3 1 4 1 1 5 2 3 6 4 1 7 1 2 3 8 1 1 2 3 9 1 2 10 1 1 2 11 3 12 1 2 1 3 4 13

More information

困ったときのQ&A

困ったときのQ&A ii iii iv NEC Corporation 1997 v P A R T 1 vi vii P A R T 2 viii P A R T 3 ix x xi 1P A R T 2 1 3 4 1 5 6 1 7 8 1 9 1 2 3 4 10 1 11 12 1 13 14 1 1 2 15 16 1 2 1 1 2 3 4 5 17 18 1 2 3 1 19 20 1 21 22 1

More information

高齢化社会の諸問題

高齢化社会の諸問題 63 519 63 19769 1 1 1 1 2 2 3 4 2 9 1 9 1 9 1 9 2 11 2 11 1 11 2 14 3 15 1 15 2 16 2 20 1 20 2 21 1 21 2 24 3 25 1 25 2 25-1 - 3 26 4 27 3 30 1 30 1 30 2 31 2 33 1 33 2 33 3 35 4 35 4 36 1 36 2 37 1 37

More information

ÿþ

ÿþ I O 01 II O III IV 02 II O 03 II O III IV III IV 04 II O III IV III IV 05 II O III IV 06 III O 07 III O 08 III 09 O III O 10 IV O 11 IV O 12 V O 13 V O 14 V O 15 O ( - ) ( - ) 16 本 校 志 望 の 理 由 入 学 後 の

More information

Microsoft Word - Содержание_121217

Microsoft Word - Содержание_121217 131 71 7 GoodWill03 1 7 1 7 1 71 7 1 7-1 71 7 1 71 7 1 71 7,, 1 71 7-1 71 7, 1 7 1 7 1 7. 1 7, 1 71 7, 1 71 7 1 7 1 7. GoodWill03 1 71 7 1 7: 1 7 OG ィC 1 71 7 1 7 1 7 AG ィC 1 7 1 71 7 1 1 7 1 7 FG ィC 1

More information

DAIDO_Engine Bearing Catalogue.book

DAIDO_Engine Bearing Catalogue.book New Item List Note: Daido Set Nos. listed in bold storokes are addendum to Daido Catalogue No.0201-A Maker Model Main Bearing Thrust Washer Con. Rod Bearing Camshaft Bearing DAIHATSU K3 M1550A T1553A R1550A

More information

i

i i ii iii iv v vi vii viii ix x xi ( ) 854.3 700.9 10 200 3,126.9 162.3 100.6 18.3 26.5 5.6/s ( ) ( ) 1949 8 12 () () ア イ ウ ) ) () () () () BC () () (

More information

_US_V2.7_Wurth.xls

_US_V2.7_Wurth.xls Wurth TPMS Application Chart N.American Market V2.7 Make Model Year OEM Cub ACURA ACURA CSX 2008 2011 42753 SNA A83 61046 28720 28720 92 1168 315Mhz TRW ACURA ILX 2013 2014 42753 TX6 A81 61069 315Mhz Continental

More information

44 4 I (1) ( ) (10 15 ) ( 17 ) ( 3 1 ) (2)

44 4 I (1) ( ) (10 15 ) ( 17 ) ( 3 1 ) (2) (1) I 44 II 45 III 47 IV 52 44 4 I (1) ( ) 1945 8 9 (10 15 ) ( 17 ) ( 3 1 ) (2) 45 II 1 (3) 511 ( 451 1 ) ( ) 365 1 2 512 1 2 365 1 2 363 2 ( ) 3 ( ) ( 451 2 ( 314 1 ) ( 339 1 4 ) 337 2 3 ) 363 (4) 46

More information

i ii i iii iv 1 3 3 10 14 17 17 18 22 23 28 29 31 36 37 39 40 43 48 59 70 75 75 77 90 95 102 107 109 110 118 125 128 130 132 134 48 43 43 51 52 61 61 64 62 124 70 58 3 10 17 29 78 82 85 102 95 109 iii

More information

A0751 EU Infiniti QX / /12 4 O/A 433Mhz Pacific WY0A PMV-CA14 A0752 EU Hyundai i / /10 4 O 433Mhz Continental L600

A0751 EU Infiniti QX / /12 4 O/A 433Mhz Pacific WY0A PMV-CA14 A0752 EU Hyundai i / /10 4 O 433Mhz Continental L600 SN. Mark et Make Model Year Range Feature MX-Sensor_V4.00 Function List(Note:For reference only) NOTES: This function is supported. This function is not supported. This function is a new feature in this

More information

untitled

untitled 5 28 EAR CCLECCN ECCN 1. 2. 3. 4. 5.EAR page 1 of 28 WWW.Agilent.co.jp -> Q&A ECCN 10020A 10070A 10070B 10070C 10071A 10071B 10072A 10073A 10073B 10073C 10074A 10074B 10074C 10076A 10229A 10240B 10430A

More information

1... 1 2... 1 1... 1 2... 2 3... 2 4... 4 5... 4 6... 4 7... 22 8... 22 3... 22 1... 22 2... 23 3... 23 4... 24 5... 24 6... 25 7... 31 8... 32 9... 3

1... 1 2... 1 1... 1 2... 2 3... 2 4... 4 5... 4 6... 4 7... 22 8... 22 3... 22 1... 22 2... 23 3... 23 4... 24 5... 24 6... 25 7... 31 8... 32 9... 3 3 2620149 3 6 3 2 198812 21/ 198812 21 1 3 4 5 JISJIS X 0208 : 1997 JIS 4 JIS X 0213:2004 http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/monjokan/ 1... 1 2... 1 1... 1 2... 2 3... 2 4... 4 5... 4 6... 4 7... 22

More information

タ 縺29135 タ 縺5 [ y 1 x i R 8 x j 1 7,5 2 x , チ7192, (2) チ41299 f 675

タ 縺29135 タ 縺5 [ y 1 x i R 8 x j 1 7,5 2 x , チ7192, (2) チ41299 f 675 139ィ 48 1995 3. 753 165, 2 6 86 タ7 9 998917619 4381 縺48 縺55 317832645 タ5 縺4273 971927, 95652539358195 45 チ5197 9 4527259495 2 7545953471 129175253471 9557991 3.9. タ52917652 縺1874ィ 989 95652539358195 45

More information

178 5 I 1 ( ) ( ) 10 3 13 3 1 8891 8 3023 6317 ( 10 1914 7152 ) 16 5 1 ( ) 6 13 3 13 3 8575 3896 8 1715 779 6 (1) 2 7 4 ( 2 ) 13 11 26 12 21 14 11 21

178 5 I 1 ( ) ( ) 10 3 13 3 1 8891 8 3023 6317 ( 10 1914 7152 ) 16 5 1 ( ) 6 13 3 13 3 8575 3896 8 1715 779 6 (1) 2 7 4 ( 2 ) 13 11 26 12 21 14 11 21 I 178 II 180 III ( ) 181 IV 183 V 185 VI 186 178 5 I 1 ( ) ( ) 10 3 13 3 1 8891 8 3023 6317 ( 10 1914 7152 ) 16 5 1 ( ) 6 13 3 13 3 8575 3896 8 1715 779 6 (1) 2 7 4 ( 2 ) 13 11 26 12 21 14 11 21 4 10 (

More information

四校_目次~巻頭言.indd

四校_目次~巻頭言.indd 107 25 1 2016 3 Key Words : A 114 67 58.84 Mann-Whitney 6 1. 2. 3. 4. 5. 6. I. 21 4 B 23 11 1 9 8 7 23456 108 25 1 2016 3 78 9 II. III. IV. 1. 24 4 A 114 2. 24 5 6 3. 4. 5. 3 42 5 16 6 22 5 4 4 4 3 6.

More information

長崎県地域防災計画

長崎県地域防災計画 i ii iii iv v vi vii viii ix - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - 玢 - 10 - - 11 - - 12 - - 13 - - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18 - - 19 - - 20 - - 21 - - 22 - - 23 - - 24 - - 25 - -

More information

1... 1... 1... 3 2... 4... 4... 4... 4... 4... 6... 10... 11... 15... 30

1... 1... 1... 3 2... 4... 4... 4... 4... 4... 6... 10... 11... 15... 30 1 2420128 1 6 3 2 199103 189/1 1991031891 3 4 5 JISJIS X 0208, 1997 1 http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/monjokan/ 1... 1... 1... 3 2... 4... 4... 4... 4... 4... 6... 10... 11... 15... 30 1 3 5 7 6 7

More information

...J......1803.QX

...J......1803.QX 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 45-1111 48-2314 1 I II 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 272,437 80,348 82,207 81,393 82,293 83,696 84,028 82,232 248,983 80,411 4,615 4,757 248,434 248,688 76,708 6,299

More information

新 オペレーティングソフトウェア IDC4 TEXA の 新 しい IDC4 は 改 良 を 加 えて 完 成 度 を 高 めたソフトウェア 製 品 です 汎 用 性 と 使 いや すさを 組 み 合 わせ 画 期 的 な 機 能 アプリケーションを 加 えています TEXA のすべての 診 断 自

新 オペレーティングソフトウェア IDC4 TEXA の 新 しい IDC4 は 改 良 を 加 えて 完 成 度 を 高 めたソフトウェア 製 品 です 汎 用 性 と 使 いや すさを 組 み 合 わせ 画 期 的 な 機 能 アプリケーションを 加 えています TEXA のすべての 診 断 自 IDC4 ソフトウェア 新 オペレーティングソフトウェア IDC4 TEXA の 新 しい IDC4 は 改 良 を 加 えて 完 成 度 を 高 めたソフトウェア 製 品 です 汎 用 性 と 使 いや すさを 組 み 合 わせ 画 期 的 な 機 能 アプリケーションを 加 えています TEXA のすべての 診 断 自 己 診 断 機 器 に 標 準 装 備 され ワークショップのWindowsデスクトップやラップトップPCにイ

More information

ONLINE_MANUAL

ONLINE_MANUAL JPN ii iii iv v 6 vi vii viii 1 CHAPTER 1-1 1 2 1-2 1 2 3 4 5 1-3 6 7 1-4 2 CHAPTER 2-1 2-2 2-3 1 2 3 4 5 2-4 6 7 8 2-5 9 10 2-6 11 2-7 1 2 2-8 3 (A) 4 5 6 2-9 1 2-10 2 3 2-11 4 5 2-12 1 2 2-13 3 4 5

More information

ONLINE_MANUAL

ONLINE_MANUAL JPN ii iii iv v vi 6 vii viii 1 CHAPTER 1-1 1 2 1-2 1 2 3 1-3 4 5 6 7 1-4 2 CHAPTER 2-1 2-2 2-3 1 2 3 4 5 2-4 6 7 8 2-5 9 10 2-6 11 2-7 1 2 2-8 3 (A) 4 5 6 2-9 1 2-10 2 3 2-11 4 5 2-12 1 2 2-13 3 4 5

More information

1... 1 2... 3 3... 5 1... 5 2... 6 4... 7 1... 7 2... 9 3... 9 6... 9 7... 11 8... 11 5... 7

1... 1 2... 3 3... 5 1... 5 2... 6 4... 7 1... 7 2... 9 3... 9 6... 9 7... 11 8... 11 5... 7 3 2620149 1 3 6 3 2 198829 198829 19/2 19 2 3 4 5 JISJIS X 0208 : 1997 1 http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/monjokan/ 1... 1 2... 3 3... 5 1... 5 2... 6 4... 7 1... 7 2... 9 3... 9 6... 9 7... 11 8...

More information

2620149 3 8 2 198802 492/ 198802 492 1 4 5 JISJIS X 0208 : 1997 JIS JIS X 0213:2004 http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/monjokan/ 1... 1 1... 1 2... 2 3... 2 4... 2 5... 3 6... 3 7... 4 8... 4 2... 4

More information

MY17_A6 Sedan&Avant_DI_ indd

MY17_A6 Sedan&Avant_DI_ indd A6 Audi A6 Sedan A6 Avant Audi S6 Sedan S6 Avant A6 allroad Data Information Audi A6/S6 Specifications A6 A6 A6 S6 ABA-4GCYG ABA-4GCYPS ABA-4GCRES ABA-4GCTGA / : mm 4,945 4,945 4,945 4,945 : mm 1,875 1,875

More information

Step2 入門

Step2 入門 ii iii iv v vi NEC Corporation 1999 vii C O N T E N T S PART 1 PART 2 PART 3 viii PART 4 ix C O N T E N T S PART 5 x PART 6 xi C O N T E N T S PART 7 xii PART 8 PART 9 xiii C O N T E N T S xiv xv PART

More information

untitled

untitled 1998 6 25 ( ) 1 10 1982 10 28 37/7 1990 12 14 45/94 (WHO) 1 1989 12 8 NGO (ECE) 3 1995 10 25 ECE 1991 2 25 1992 3 17 1998 6 4 1 2 1. 2. a b c (a) (b) d 17 3. a b (a) c (b) 4. 5. 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

More information

EOS 5D MarkIII 使用説明書

EOS 5D MarkIII 使用説明書 J J 2 3 6 5 9 0 0 9 7 8 3 M M Md s f a F A 1R 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 Q 3 6 2 3 4 A A f S i j i A A A B O P u 7 8 5 6 d s f a q h A F w P 2 F R D 7 8 9 A k x B HI u X b Q 9 10 11 12 k

More information

1... 1 1... 1 2... 1 3... 1 4... 4 5... 7 6... 7 7... 12 8... 12 9... 13 10... 13 11... 13 12... 14 2... 14 1... 14 2... 16 3... 18 4... 19 5... 19 6.

1... 1 1... 1 2... 1 3... 1 4... 4 5... 7 6... 7 7... 12 8... 12 9... 13 10... 13 11... 13 12... 14 2... 14 1... 14 2... 16 3... 18 4... 19 5... 19 6. 3 2620149 1 3 8 3 2 198809 1/1 198809 1 1 3 4 5 JISJIS X 0208 : 1997 JIS 4 JIS X 0213:2004 http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/monjokan/ 1... 1 1... 1 2... 1 3... 1 4... 4 5... 7 6... 7 7... 12 8... 12

More information

Wurth TPMS Application Chart Firmware Vers. 3.4.xlsx

Wurth TPMS Application Chart Firmware Vers. 3.4.xlsx WURTH TPMS APPLICATION CHART VERS. 3.4 FIRMWARE Application Chart Note: * clone only = These are older Beru type sensors, which must use an auto or manual duplicate approach to program new sensors. Therefore,

More information

7 i 7 1 2 3 4 5 6 ii 7 8 9 10 11 1 12 13 14 iii.......................................... iv................................................ 21... 1 v 3 6 7 3 vi vii viii ix x xi xii xiii xiv xv 26 27

More information

<90CE90EC88E290D55F955C8E862E656336>

<90CE90EC88E290D55F955C8E862E656336> 5 5 9 9 7 7 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 8 8 8 8 79 79 78 78 76 76 77 77 7 7 6 7 7 5 68 68 67 67 66 66 65 65 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 59 59 58 58 57 57 56 56 55 55 5 5 8 8 5 5 9 9 9 8 7 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 5 5 69 69

More information

i ii iii iv v vi vii viii ix x xi xii xiii xiv xv xvi 2 3 4 5 6 7 $ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 $ $ $ 18 19 $ 20 21 22 23 24 25 26 27 $$ 28 29 30 31 $ $ $ 32 33 34 $ 35 $ 36 $ 37 38 39 40 $ 41 42 43 44

More information

2016_Mitsubishi_D.indd

2016_Mitsubishi_D.indd Fit for Diesel-engine Automobiles ディーゼル車 K3B Combine Harvester Tractor YDM30119ZZ 1 1st 68.0 68.0 68.0 68.0 2.8 2.75 3.2 TUC MM433340 K4E YDM30112ZZ 1 1st 7 7 7 2.49 3.3 3.3 MM431579 4D65 1,795 Mirage

More information

13Ad m in is t r a t ie e n h u lp v e r le n in g Ad m in is t r a t ie v e p r o b le m e n,p r o b le m e n in d e h u lp v e r le n in g I n d ic

13Ad m in is t r a t ie e n h u lp v e r le n in g Ad m in is t r a t ie v e p r o b le m e n,p r o b le m e n in d e h u lp v e r le n in g I n d ic 13D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M ィC Aa n g e m a a k t o p 19 /09 /2007 o m 09 :3 1 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06 013-00185 V o o r z ie n in g N ie

More information

: Optitron Meter : Except : w/ Daytime unning Light : w/o Daytime unning Light : Diesel : AD FT, AD FH : ND T E Combination Meter Master ( ) P/S SS Dr

: Optitron Meter : Except : w/ Daytime unning Light : w/o Daytime unning Light : Diesel : AD FT, AD FH : ND T E Combination Meter Master ( ) P/S SS Dr (AT) (I) 0A ECU. A METE H S M P 0 C TAIL Fuse PANEL elay ( ) PANEL Fuse ( ) 0 0 N N E Combination Meter P I+ IND ILL+ Display Tachometer Speedometer Fuel ( ) Temp. ( ) IC Fuel ( ) Tail I/F Illumination

More information

h1-4_cs5.5.indd

h1-4_cs5.5.indd SIMATIC HMI SIMATIC HMI SIMATIC HMI Comfort Panel All-in-One SIMATIC Comfort Panel all-in-one 4 22 1677 0 100% IP65 CEULKCRCMATEX HMI VB HMI ATEX 4 12 SIMATIC HMI Basic Panel 2 nd Generation SIMATIC Basic

More information