Кључ не ре чи: уки јо-е, Ја пан, са вре ме на умет ност, кул тур на апро при ја ци ја, транс-кул ту ра ли зам, Бо сна и Хер це го ви на Увод Пе сник и

Size: px
Start display at page:

Download "Кључ не ре чи: уки јо-е, Ја пан, са вре ме на умет ност, кул тур на апро при ја ци ја, транс-кул ту ра ли зам, Бо сна и Хер це го ви на Увод Пе сник и"

Transcription

1 Удру же ње гра ђа на Ар ти кал: Дру штво за не го ва ње и промови са ње са вре ме ног и слобод ног умет нич ког стваралаштва, Бе о град; Плат фор ма Trans-Cul tu ral Di a lo gu es, Бар се ло на, Шпа ни ја и Ал жир, Ал жир DOI /kultura T УДК Кафеџић М. стручни рад УКИJО-Е ИЗ МЕ ЂУ ПОП АР ТА И (ТРАНС)КУЛ ТУР НЕ АПРО ПРИ ЈА ЦИ ЈЕ О РА ДУ МУ ХА МЕ ДА КА ФЕ ЏИ ЋА МУ ХЕ Са же так: Овај рад ана ли зи ра, с јед не стра не, умет нич ко де ло Муха ме да Ка фе џи ћа Му хе, а с дру ге, про ма тра зна че ње и при ме њивост те о ри ја кул тур не апро при ја ци је на ње гов рад. Циљ ра да је да пред ста ви сло жен по сту пак пре у зи ма ња то ко ва и по ја ва из истори је умет но сти, на при ме ру Ка фе џи ће вог ра да ја пан ских уки јо-е др во ре за (XVII-XIX век) и Аме рич ког Поп ар та (XX век), ко ји контек сту а ли за ци јом и ино ва тив ним тре ти ра њем до би ја но ва зна чења и чи та ња. На кра ју, у кон тек сту Бо сне и Хер це го ви не, на ме ра ми је да за го ва рам иде ју ка ко Му хин умет нич ки рад има од ли ке не при па да ња ло кал ној сре ди ни, тра ди ци ји и по се ду је, по сле дич но, јед но транс-кул тур но усме ре ње. Ме ђу на ве де ним де ли ма се на ла зе се ри је ра до ва по пут 100 Vi ews of Ukiyo-e, Vo lu me I: Ma sters, омаж уки јо-е тра ди ци о нал ним умет ни ци ма од XVII до XIX ве ка те ма тизу ју ћи низ пред ста ва (по зо ри ште, ми то ло ги ја, еро ти ка, са му ра ји, кур ти за не, пеј за жи, жи во ти ње); за тим се ри је Hi story re-pa in ting и Ja pa ne sque ко је се по и гра ва ју са кон тек стом Бо сне и Хер це го вине; 100 ве ли ких та ла са ко ји чи не омаж и ин тер пре та ци ју у ви ду му ра ла/улич не умет но сти Хо ку са и је вог Ве ли ког та ла са Ка на га ве; као и Uta ma ro Lic hten stein ко ја са ху мо ром ди рект но ре фе ри ше исто вре ме но на умет ни ке Ро ја Лих тен штај на и Хо ку са и ја, два бит на узо ра Му хи ног ра да. 168

2 Кључ не ре чи: уки јо-е, Ја пан, са вре ме на умет ност, кул тур на апро при ја ци ја, транс-кул ту ра ли зам, Бо сна и Хер це го ви на Увод Пе сник и умет ник Ха рис Ре ка но вић је по во дом ра до ва 100 По гле да на уки јо-е (100 Vi ews of ukiyo-e) ре као Сун це можда и из ла зи у Ја па ну, али за си гур но сва ку ве чер ли је же у кре вет са Му ха ме дом Ка фе џи ћем. 1 Ова ме та фо ра пред ставља са мо илу стра ци ју у ко јој ме ри је овај умет ник ин спири сан умет но шћу и кул ту ром Ја па на. У ви ше на вра та ми је на по ме нуо да ТВ не гле да од го ди не и да сва ки дан погле да ма кар је дан ани ме (ani me) филм или се ри ју. Од го ди не све ње го ве сли ке но се од ли ке сти ла ко ји је са гра дио на ба зи гра фич ке тех ни ке и те ма ти ке ја пан ских уки јо-а изме ђу XVII и XIX ве ка и сли кар ства поп ар та XX ве ка из САД. Ве ру јем да је до са да ус пео да се по ве же са ве ћи ном фа но ва ја пан ске по пу лар не кул ту ре у БиХ, Ср би ји и Хр ватској, да ја пан ска ам ба са да у Са ра је ву зна за сва ку ње го ву изло жбу и до га ђај, као и да је прак тич но не мо гу ће да би ло ко ји умет ник из Ја па на бу де у зе мљи, а да он за то не зна. У пар на вра та сам у раз го во ри ма са мо јим ко ле га ма ре као за ње га да је бо сан ски ја па нац. Ни сам му то још ре као. За не ко га мо жда оп сед ну тост, а за дру го га искре на по све ћеност, рад Му ха ме да Ка фе џи ћа Му хе је ду бо ко уко ре њен у ме то ди пре у зи ма ња те ма и тех ни ка из исто ри је умет но сти, из бе га ва ју ћи ола ко сме шта ње ка ко у вре ме, та ко и ло кал ну/ ге о граф ску сре ди ну. Мој циљ је у овом тек сту да са гле дам ње гов умет нич ки по сту пак ко јим кре а тив но ин тер пре ти ра сво је уз о ре (од ко јих су ја пан ски мај сто ри уки јо-еа нај за ступље ни ји), про цес и кон текст кул тур не апро при ја ци је, као и тран скул ту рал на по сле ди ца овог ме ша ња и (не)при па да ња јед ном ме сту. Дру гим ре чи ма, на ко ји на чин умет ник присва ја њем (апро при ја ци јом) 2 гра ди свој ко смо по лит ски иденти тет на ба зи кул ту ре ко ја је (при вид но) вре мен ски уда ље на и кул ту ро ло шки дру га чи ја. 1 Стој са вље вић, A. (2012). Поп арт и поп арт, 100 Vi ews of Ukiyo-e, Volume I: Ma sters, Град ска га ле ри ја Би хаћ и ha on li ne.co m/. 2 У ра ду ко ри стим сва три из ра за (пре у зи ма ње, при сва ја ње, апро при ја ција) са исто вет ном те жњом. Пр ва два пред ста вља ју нај по год ни ји пре вод на срп ски, док је тре ћи по зајм ље ни ца из ен гле ског је зи ка ка ко у духу са мог зна че ња ре чи, та ко и са ре фе рен цом на из раз ко ји је ши ро ко прихва ћен у струч ној ли те ра ту ри. 169

3 Илустрација 1 Nanso Satomi Hakkenden, On the Roof of Horyu-ji after Toyokuni III, серија 100 Views of Ukiyo-e, Volume I: Masters, 2011; Мухамед Кафеџић Муха Илустрација 2 Ama and octopus after Hokusai, серија 100 Views of Ukiyo-e, volume I: Masters, 2011; Мухамед Кафеџић Муха 100 по гле да на уки јо-е: кон текст У ци љу ка ко раз у ме ва ња, та ко и вред но ва ња умет нич ког де ла, а по себ но у слу ча је ви ма ка да се ра ди о умет но сти из про шло сти и ко ја не по ти че ну жно из на ше кул тур не тра ди ци је, нео п ход но је са гле да ти цео сплет ме ђу за ви сних по да та ка. Тј, кон текст је оквир или окру же ње у ко јем се по ја вљу је, на ста је, упо тре бља ва, озна ча ва и раз у ме ва предмет, си ту а ци ја, до га ђај, ства ра ње, је зик, умет нич ко де ло и ње го во зна че ње. 3 Ис тра жи ва њем кон тек ста умет нич ког де ла узи ма ју се у об зир све по себ но сти у да том вре ме ну и про сто ру, раз ли ке и слич но сти са на шим, ак ту ел ним време ном, што омо гу ћа ва про цес ре флек си је. Ви ше од то га, 3 Шу ва ко вић, М. Кон текст, у: Пој мов ник те о ри је умет но сти (2011), Београд: Ори он арт, стр

4 последично се сма њу је мо гућ ност про јек то ва ња на шег време на на про шлост, или јед но став но на не што што је дру гачи је (од нас), ти ме ја сно ука зу ју ћи и на кон текст умет но сти и по зи ци је са мог ис тра жи ва ча. Или, ка ко на во ди у свом тексту о кон тек сту Пол Ме тик Мла ђи (Paul Met tick, Jr),...мо же нам се учи ни ти да те осо би не (умет нич ког де ла, С. Т.) ви ше ни су атри бу ти не ке тран си сто риј ске суп стан це, већ мо дус исто риј ске ак ци је сме штен уну тар кон тек сту ал ног ком плекса ко ји струк ту и ра ства ра ње и при јем умет но сти. 4 Пра те ћи на ве де не те о риј ске од ред ни це, сма трам да је ва жно са гледа ти ка ко про цес Му хи не про дук ци је и ре фе рен ци, та ко и ин тер кон тек сту ал ност ја пан ских уки јо-е и са вре ме не уметно сти у БиХ. Од Му ха за по чи ње се ри ју сли ка, тех ни ком акри ла на плат ни ма ве ли ких фор ма та, под на зи вом 100 по гле да на уки јо-е. Пр ва у ни зу пла ни ра них се ри ја но си под на слов Vo lu me I: Ma sters и по све ће на је ода бра ним ау то ри ма и те ма ма ја пан ске гра фи ке из ме ђу XVII и XIX ве ка. Ова сери ја чи ни по чет ни пре глед за ко ји умет ник на во ди да предста вља осно ву за да ље раз ви ја ње се ри је, пре све га кроз те ме сва ко днев ног, по ро дич ног, град ског, ми то ло шког, кул тур ног и ерот ског жи во та плу та ју ћег све та. 5 Ја пан ске гра фи ке уки јо-е пред ста вља ју узор и пред ло жак за да ље раз ви ја ње. На зив са ме се ри је ре фе ри ше на на зи ве ко је су умет ни ци дава ли ал бу ми ма гра фи ка, по пут 100 по зна тих при зо ра из Еда од Хи ро ши геа (Hi ros hi ge) и 100 по гле да на ме сец oд Јо ши то ши ја (Yos hi tos hi). Уки јо-е, гра фи ке у др во ре зу на ме ње не ма сов ном тр жи шту, раз ви ја ју се у кли ми пе ри о да Едо ( , вла да ви на Току га ва (To ku ga wa) шо гу на та), где гра до ви до би ја ју на снази за хва љу ју ћи тр гов ци ма и за на тли ја ма ко ји су ула га њем у умет ност из гра ђи ва ли свој дру штве ни ста тус. На су прот кла си се ља ка ко ја је би ла ве за на за се ло и про из вод њу хране и вој нич ке/вла да ју ће кла се са му ра ја с ко јим су де ли ли град ска под руч ја, град ска кла са (chōnin) је нај ви ше до прино си ла раз ви ја њу кул тур ног жи во та у ур ба ним под руч ји ма са ко јом су мо гли да пред ста ве ви дљи вост свог економског 4 Ме тик Мла ђи, П. Кон текст, у: Кри тич ки тер ми ни исто ри је умет но сти, ур. Нел сон, Р. С. и Шиф, Р. (2004) Но ви Сад: Све то ви, стр По сто ји шест жан ро ва то ком Едо и Ме и ђи (Me i ji) пе ри о да, пре ма теми: yakus ha (глум ци), bi jin ga (ле пе же не), fu ke i ga (пеј за жи), mus ha (ратни ци), kac ho ga (пти це и цве ће) и shun ga ( про лећ не сли ке, еро ти ка). Из вор: Uhlen beck, C. Ero tic fan ta si es of Ja pan: the world of shun ga, in: Ja pa ne se ero tic fan ta si es: se xu al ima gery of the Edo pe riod, eds. Uhlen beck, C. And Win kel, M. (2005) Am ster dam: Ho tei pu blis hing, p

5 и интелек ту ал ног ка пи та ла. 6 Овај свет, ко ји се од ви јао у позори шти ма, бор де ли ма, ку ћа ма, лу ци, тр го вач ким путевима, на ули ца ма Јо ши ва ре (Yos hi wa ra, че тврт цр ве них фе њера) глав ног гра да Еда (да на шњи То ки јо) је био на зван плу та ју ћим све том при вре ме ним, све том за до вољ ста ва ко ји не ста је са смр ћу, жи во том ко ји је усме рен на са да шњи тре ну так, у скла ду са ве ро ва њем бу ди зма. 7 У про шло сти оку ис тре ни ра ном на умет ност Евро пе (За па да) су ја пан ски дрво ре зи де ло ва ли нео бич но, пре све га јер се за и ста чи ни ло да леб де у нај ве ћем слу ча ју је то ме до при но си ло од су ство кла сич не пер спек ти ве (или по ста вља ња ком по зи ци је са две или три ли не ар не пер спек ти ве), не ре а ли стич но сли кар ство (ко је да нас под се ћа и на стрип) и уоп ште је дан при ступ ко ји ни је имао за циљ да за ва ра око да гле да у сли ку као у про зор, већ је на гла ша ва ло рав но ћу и пло шност. 8 Ова при вре ме ност и хе до ни зам град ског окру же ња су били при мар но пред ста вљени кроз ме ди јум ко ји је био ши ро ко до сту пан и јеф тин кроз гра фи ку. Овај вид ма сов не култу ре, и по ред сво је по пу лар но сти, ни је био при хва тан као ре пре зен та ти ван за зва нич ну умет ност Ја па на, иа ко је имао огром ног ути ца ја ка ко у до ди ру са европ ском умет но шћу (при мар но им пре си о ни зам), та ко и на ви зу ел ни иден ти тет Ја па на у бу дућ но сти. По зна то је да је због са мо на мет ну тог ем бар га пре ма стра ним кул ту ра ма (до го ди не) би ло за кон ски за бра ње но из но ше ње ја пан ске умет но сти из ван земље, што се ти ца ло и ових гра фи ка. У ме ђу вре ме ну, уки јо-е су у при лич ној ме ри по ста ли попкул тур на те ко ви на Ја па на, мо жда и из тог раз ло га што су би ли фа сци на ци ја ве ли ком бро ју умет ни ка са За па да, 9 као и чи ње ни це да се у ли ков ној и гра фич кој умет но сти Ја пана на ла зе ко ре ни ман ге (man ga) и, по сле дич но, ани ма ци је ани ме. Ства ра ње фа ме по вла чи са со бом и ма сов ну репро дук ци ју у ко мер ци јал не свр хе, а исто вре ме но се ја вља и под сти цај очу ва ња ове умет но сти. Не ко ли ко са вре ме них умет ни ка ко ри сти на сле ђе ја пан ске умет но сти у свом раду, 6 Ha ne, M. (1974) Ja pan: a hi sto ri cal sur vey The so cial struc tu re, The early To ku ga wa pe riod, New York: Char les Scrib ner s sons, p Shi vely, D. H. Po pu lar cul tu re, in: The Cam brid ge hi story of Ja pan, Vo lu me 4: Early mo dern Ja pan, ed. Hall, J. W. (2006), Cam brid ge uni ver sity press, p Му ра ка ми Та ка ши (Mu ra ka mi Ta kas hi) ко ри сти израз su per flat, су перра ван. Из вор: 9 Ка фе џић, M. (2012) Је дан од 100 по гле да, ма ги стар ски рад, Ака де ми ја ли ков них умет но сти у Са ра је ву и Ives, C. F. (1976) The gre at wa ve: the influ en ce of Ja pa ne se wo od cuts on French prints, New York: The Me tro po li tan mu se um of art. 172

6 по и гра ва ју ћи се са кон тек стом ко ји се при ла го ђа ва са гле дава њу са вре ме ног све та кроз при зму уки јое-а. Та ко Ма са ми Те ра о ка (Masami Teraoka) у сли ка ма и др во ре зи ма пре у зима ви зу ел ни код ових гра фи ка, док их са др жај но обо га ћу је ре фе рен ца ма на са вре ме но до ба (по пут ин ва зи је Мек доналдс хам бур ге ра у Ја па ну и опа сно сти од си де), док Га ђин Фу ђи та (Ga jin Fu ji ta) у свом ра ду ре фе ри ше исто вре ме но на гра фи ти умет ност (спој две ур ба не умет но сти). С дру ге стра не, умет ни ца Aјона Ро зил Бра ун (Io na Ro zeal Brown) кори сти стил уки јо-еа да пред ста ви ме ша ње кул ту ра ја панске и афро-аме рич ке хип-хоп кул ту ре. 10 Пар умет ни ка из Срби је су пак при сво ји ли ман га/ани ме ре фе рен це у свом ра ду по пут Ане Кр стић ( Мла да пар ти зан ка ) 11 и Не на да Ко сти ћа (Ma ster pi e ces I can only copy?). 12 Апро при ја ци ја: игра из ме ђу ори ги на ла и ко пи је Пре у зи ма ње еле ме на та ви зу ел не кул ту ре у исто ри ји уметно сти фи зич ки или идеј но пред ста вља јед ну од нај стабил ни јих тра ди ци ја умет нич ког све та. Мо жда баш из тог раз ло га што је при сва ја ње нпр. ту ђе или про шле кул ту ре бли ско пи та њи ма ори ги на ла и ко пи је, ими ти ра ња, ома жа, кре а тив не ин тер пре та ци је, кра ђе, пла ги ја та, као и ре про дуко ва ња умет но сти кроз тех нич ка сред ства. Ко ји ће тер мин би ти упо тре бљен, за ви си од са мог кон тек ста. У да на шњем глобалном све ту пи та ње ори ги нал но сти по ста је ком плексније, што са до ступ ни јим ин фор ма ци ја ма, што са уо ча вањем пара лел них и слич них те жњи у умет но сти ко ји су наста ја ли не за ви сно јед ни од дру гих. 13 При то ме, са по ја вом штам пе и фо то гра фи је ори ги нал ност умет нич ког де ла је дожи ве ла ви ше струке про ме не. Уче ста лост и све до ступнији 10 Кла сич не по зе, оде ва ње и сце не из уки јо-е др во ре за су обо га ће ни са еле мен ти ма хип-хоп кул ту ре (му зи ка, оде ва ње, фри зу ре, си ту а ци је), док су ли ца за та мље на (у ци љу ими ти ра ња и ома жа), што пред ста вља спој и са мод ном пот кул ту ром ко ја се у Ја па ну на зи ва gan gu ro. Упо ре ди ти: Har per, A. (2013) Io na Ro zeal Brown s Afro-Ja pa ne se Mas hup, Stu dio https://ana kr stic.wor dpress.com /in stal la tion/young-par ti san/ 12 nad ko sti cart.co m/#!1/c1cu5 13 Џејмс О. Јанг (Ja mes O. Young) у ту свр ху на во ди ци та те дво је умет ни ка:...апро при ја ци ја је оно што пи сци ра де. Шта год да на пи ше мо је, свесно или не све сно, по зај ми ца. Ни шта не мо же да до ђе ни из че га. (Марга рет Драбл) Ло ши умет ни ци ко пи ра ју. До бри умет ни ци кра ду. (Па бло Пи ка со) Упо ре ди ти: Young, J. O. and Ha ley, S. Not hing Co mes from Nowhe re: Re flec ti ons on Cul tu ral Ap pro pri a tion as the Re pre sen ta tion of Ot her Cul tu res, in: The Et hics of Cul tu ral Ap pro pri a tion, eds. Young, J. O. and Brunk, C. G. (2009) Ox ford: Wi ley-blac kwell, p

7 про цес ма сов не (ре)про дук ци је од XIX ве ка је при лич но изме нио (тех нич ке) мо гућ но сти са вре ме не уметно сти. 14 Про це си ре про дук ци је и апро при ја ци је су раз ли чи ти, али ме ђу соб но по ве за ни јер узи ма ју ори ги нал као по чет ну тачку и ме ња ју га у ма њој или ве ћој ме ри. Ре про дук ци ја те жи да што ви ше бу де по пут при ви да ори ги на ла, иа ко има уступке у ве ли чи ни ко ја се че сто раз ли ку је од ори ги нал ног де ла, по вр ши ни на ко јој је ре про дук ци ја из ра ђе на, ме ста на ко јем се на ла зи, ква ли те та штам пе и др. Та ко ђе, ре про дук ци ја има за циљ да за ме ни (фи зич ки) ори ги нал, али да га и исто време но учи ни не по сред но при сут ним по сма тра чу. 15 Де ло ко је има за циљ апро при ја ци ју има ви ше кре а тив ног по тен ци ја ла и са свим дру га чи ју стра те ги ју. Пре све га, пре у зи ма њем одре ђе них нпр. ви зу ел них еле ме на та јед не кул ту ре или уметно сти, умет ни ка или ра да, до ла зи до тран сфор ма ци је јер их при сва ја дру ги ау тор. Он или она мо же ове еле мен те да кон тек сту а ли зу је на са свим дру га чи ји на чин, да их кре а тивно ин тер пре ти ра или, пак, да пи та ње при сва ја ња ту ђег ра да учи ни мо рал но и прав но про бле ма тич ним. Да ли апро при ја ци ја про ши ру је или бри ше кул ту ро ло шко/ исто риј ско зна ње, про цес на стан ка, зна че ње и кон текст ориги нал ног де ла? Апро при ја ци ја мо же по зајм ље не на ра тиве да учи ни по пут ре мик са и сем плин га (re mix, sam pling), хар мо нич ним или кон фликт ним спо јем, или јед но став но лич ном ин тер пре та ци јом ко ја на ги ње ома жу и/или кул тури по све ће ни ка, фа но ва. Да бих об ја снио кон крет ни је овај про цес пре у зи ма ња у Му хи ном ра ду, пр во ћу оцр та ти посту пак тех нич ке про дук ци је умет нич ког де ла и ње го ве да ље трансформа ци је кроз апро при ја ци ју. По ред уки јо-е, ва жан узор у овом умет нич ком по ступ ку је и Рој Лих тен штајн (Roy Lic hten stein), је дан од но се ћих умет ни ка поп ар та из САД у XX ве ку. Из гра див ши свој стил за сно ван на пре у зи ма њу са др жа ја стрип ских окви ра и прено се ћи их на сли кар ство ве ли ких ди мен зи ја, Лих тен штајн је су прот ста вио код тра ди ци о нал не умет но сти и ма сов не кул ту ре, ста па ју ћи их у јед но. Стрип ске ка дро ве штам па не на па пи ру са огра ни че ним ква ли те том и из бо ром бо ја је увећа вао на плат на ве ли ког фор ма та (руч но сли ка на), уно се ћи 14 Ре про ду ко ва но умет нич ко де ло по ста је у све ве ћој ме ри ре про дук ција умет нич ког де ла ко је је и на ме ње но ре про ду ко ва њу. Од фо то граф ске пло че, на при мер, мо гу ће је до би ти мно штво ко пи ја; пи та ње о пра вој копи ји бе сми сле но је. Бе ња мин, В. Умет нич ко де ло у ве ку сво је тех нич ке ре про дук ци је, у: Есе ји (1974), Бе о град: Но лит, стр Ви ше у: Сре те но вић, Д. (2013) Умет ност при сва ја ња, Бе о град: Orion Art, по гла вље Моћ тех нич ке ре про дук ци је, стр

8 по је ди не из ме не, али за др жа ва ју ћи гра фич ку пре по зна тљивост ори ги на ла. 16 У крат ким цр та ма, апро при ја ци ја у ра ду Му ха ме да Ка фе џића Му хе је за сно ва на на два из во ра уки јо-е гра фич ким репро дук ци ја ма и сли кар ске тех ни ке Ро ја Лих тен штај на, што је пр ва уо чи ла исто ри чар ка умет но сти Ама ли ја Стој са вљевић, пре ма сле де ћој ма три ци: Уки јо-е: 1) Пред ло шке за гра фи ке из ра ђу ју умет ни ци нај че шће у ви ду аква ре ла и цр те жа (ори ги на ли, ко ји ма хом ни су са чу ва ни). 17 2) За тим се из ра ђу ју др ве ни ка лу пи на ба зи цр те жа за сва ку бо ју по је дан ка луп (ка ко се тех ни ка уса вр ша ва и број бо ја ра сте); та ко ђе, цр теж до би ја из ме не пре ба ци вањем у но ви тех нич ки ме диј (аква рел/цр теж др во рез). 3) У про це су из ра де уче ству ју че ти ри осо бе: умет ник (који не уче ству је ди рект но у штам пи, је ди но ако је не ко од ета бли ра них, уо би ча је но је би ло да му се од но се бо је на одо бре ње), др во де ља, штам пар и из да вач. 18 4) Сва ки др ве ни ка луп је мо гао да оти сне око приме ра ка пре не го што је ква ли тет гра фи ка по ста јао не у једна че ног ква ли те та. 5) Ка рак те ри стич на по јав на од сту па ња у штам пи као очеки ва ни део шар ма уки јо-е тех ни ке на ста ју као по сле ди ца по тро ше но сти ка лу па/др во ре за у про це су ре про дуковања. 6) Де ла су да ље би ла умно жа ва на у за ви сно сти од по тражње, као и по сле дич но (ко мер ци јал но) ре про ду ко ва на кроз штам пу и ко мер ци јал ну ро бу од XX ве ка. 16 Ар ган, Ђ. К. и Оли ва, А. Б. (2005) Мо дер на умет ност II: , Бе о град: Clio, стр ; Лих тен штајн, Р. (1971) Шта је поп-арт, Ли ков не све ске 1-2, Бе о град: Умет нич ка ака де ми ја. 17 Умет ни ци су та ко ђе из ра ђи ва ли и сли ка не уки јо-е, по ред из ра де гра фика, иа ко су штам па не вер зи је би ле ви ше за сту пље не за хва љу ју ћи сво јој ма сов ној мо гућ но сти ре про дук ци је. 18 Из у зе так је Јо ши то ши ко ји је ујед но и штам пао сво је ра до ве, што у ствари пред ста вља ау тор ски оти сак и са мим тим крај уки јо-еа и по че так шин-хан ге ( но ве гра ви ре, shin-han ga). Та ко ђе, рет ки су слу ча је ви да да су умет ни ци са мо стал но би ли део це лог про це са. Ово се ве ћи ном везу је за на ста нак мо дер ног умет нич ког по кре та со са ку-хан га ( кре а тив на гра фи ка, sōsaku-han ga) по чет ком XX ве ка. 175

9 7) Ау тор ство је у овом слу ча ју де ље но пот пи си ва ни су и умет ник и из да вач. 19 Лих тен штајн: 1) Поп арт XX ве ка је уста но вио тех ни ку пре у зи ма ња пред ло жа ка ма сов не (по пу лар не) кул ту ре у ви ду стрипова. 2) Умет нич ка ин тер вен ци ја се са сто ја ла у пре но ше њу пред ло шка (гра фич ког оти ска стри па) на сли ку (уље и маг ну). 3) На тај на чин је ори ги нал но де ло про ла зи ло кроз процес тран сфор ма ци је, уве де но је у свет ета бли ра не уметно сти, а не у мет нич ки са др жај је имао и сна гу шо ка и/или ироније. 4) По дра жа ва ју се ви зу ел ни еле мен ти штам пе (бен деј (Ben-Day) тач ки це), али се сли ка уве ћа ва, тр пи про ме не бо је, и по ред по дра жа ва ња тех нич ке ре про дук ци је, оста је ви дљив ау то ров до дир. 5) Ау тор ство је (са мо) Лих тен штај но во. Му ха: 1) Му ха пре у зи ма са др жај, те ме, ли ко ве, стил и гра фич ке еле мен те уки јо-е, али не ими ти ра са му тех ни ку др во ре за, већ их уве ћа ва (као и Лих тен штајн) и уно си из ме не. 2) Про јек ту је са др жај на сли ка ма ве ли ког фор ма та у техни ци акри ла. 3) Ви де се тра го ви бо је (drip ping), умет нич ке ин тер вен ције у де та љи ма, бо ја ма и кон тра сти ма. 4) Уме сто стри па, Му ха ко ри сти дру го ви зу ел но сред ство (ко је је у ме ђу вре ме ну по ста ло пра ва поп и ма сов на визу ел на од ред ни ца Ја па на), ре фе ри шу ћи та ко на оба поп ар та. 5) Поп са др жај чи ни и умет ни ка поп, пре ли ва се по пизам (по пут по је ди них поп арт умет ни ка, као и екс тре ман пример Mr. Bra in wash-а 20 ). 19 Ви ше у: Marks, A. (2010) Ja pa ne se wo od block prints: ar tists, pu blis hers and ma ster works , Sin ga po re: Tut tle pu blis hing, по гла вље A unique art form, p Ви ше о то ме у фил му Exit Thro ugh the Gift Shop: A Banksy Film (2010). По во дом при сва ја ња са др жа ја у улич ној умет но сти, ви де ти као при мер ин тер вју бло гер ке su ze e int he city са еги пат ским умет ни ком Кајзером (Kei zer) (2011, ze e int he city.wor dpress.com /2011/07/28/an-eve ning-onthe -stre ets-with-ke i zer/). По пи зам, пре ма књи зи Ен ди ја Вор хо ла (Andy War hol) PO Pism. 176

10 Му хин по сту пак по ла зи од ре про дук ци је, јер су уки јо-е одав но ушле у про цес ма сов не цир ку ла ци је. Он за узор узи ма ре про дук ци ју (као Лих тен штајн стрип) и ства ра нову сли ку (је дан при ме рак, уни кат у том сми слу). Ти ме што пра ви но ви ори ги нал, он вра ћа уки јо-е (гра фич ки оти сак/ ре про дукци ју) на по че так, на пред ло жак ко ји је сва ки укијо-е мо рао да има пре штам пе, а ко ји се у нај ве ћем бро ју случа је ва из гу био про це сом из ра де. Та ко ђе, с об зи ром да ни је по сто ја ла 100% иден тич ност сва ког оти ска јер се др ве на мустра ха ба ла ко ри шће њем, по сто је раз ли ке и ори ги нал ност сва ке штам па не се ри је, па и ре про дук ци ја у за ви сно сти од вр сте под ло ге, ста ро сти и ква ли те та. Док уки јо-е гу би ори ги нал ни пред ло жак и ула зи у тро стру ки про цес ре продук ци је (гра фич ки, тех нич ки и ди ги тал ни), ко пи је ства ра ју (нове) ори ги на ле. Пре у зи ма ју ћи и прак су ста рих мај сто ра, Му ха мед Ка фе џић по шту је срж пред ло шка и на во ди иденти тет ори ги на ла (на зив сце не, по ко ме, ка да и где), док се раз ли ке из ме ђу уки јо-еа и ње го вих сли ка при ме ћу ју нај више у из ме на ма бо је них од но са, при ла го ђа ва ња од ре ђе них об ли ка са вре ме ном до бу и оста вља ња по ма ло екс пре си о нистич ког тра га акри ла. Мо же се ди ску то ва ти у ко јој ме ри сва ки умет ник ко ји рефе ри ше на по ја ве у исто ри ји умет но сти, ета бли ра на де ла и умет ни ке же ли, по сле дич но, да учи ни свој рад ви дљи ви јим. Осла ња њем на на сле ђе Поп ар та, умет ник мо же да до такне ви зу ел не ко до ве ко ји има ју свог ути ца ја и пре по зна тљивост, од но сно пар че сла ве 21. Мо жда је ов де згод но спо мену ти и тен ден ци ју ства ра ња ома жа и фа нов ског/обожа ватељ ског од но са пре ма узо ру, од но сно објек ту ди вље ња. Оба и слич на и дру га чи ја те же да ужи ва ње у ту ђем ра ду и де лу да ју об лик, кроз по ве зи ва ње, ими ти ра ње (imi ta tio 22 ), при бли жа ва ње нпр. тех ни ци, те ми, ли ку или при чи. Фа нови те же ко пи ра њу јер се ти ме мо гу при бли жи ти узо ри ма, по и сто ве ти ти де ли мич но са ства ра о ци ма и ли ко ви ма (нпр. cozplay), на па ја ју ћи се њи хо вом енер ги јом, што је ве о ма слич но с оним што ра де и умет ни ци. Кроз тај про цес се учи (од бо љих), уна пре ђу је тех ни ка, уме ће део соп ства у не што што је већ по сто је ће и ета бли ра но. Ме ђу тим, ве ћи на обо жава те ља оста је фо ку си ра на у све ту ко ји је уста но вио ори гинал, док умет ни ци мо гу да ства ра ју са мо свој не сце не, што је 21 У бу дућ но сти, сви ће има ти сво јих пет на ест ми ну та сла ве (Ен ди Ворхол). 22 Пре ма Ари сто те лу, imi ta tio је по дра жа ва ње при ро де, док се од ре не сан се овај тер мин ко ри сти за по дра жа ва ње ан тич ких узо ра, са ци љем раз ви јања уку са и уче ња од ста рих мај сто ра; Сре те но вић, Д. (2013) Умет ност при сва ја ња, Бе о град: Orion Art, Ими та ци ја и ин вен ци ја, стр

11 и главна раз ли ка због че га Му хин рад не мо же да се ка тегори ше под фа нов ским. Из тог раз ло га ов де ви дим де ли мич ну па ра ле лу са ра дом Не ма ње Ко сти ћа, ко ји се на ла зи из ме ђу при сва ја ња ко мерци јал не/по п/ма сов не кул ту ре (ани ме) и фа нов ског од но са: На овај на чин из не на да се на ла зи мо на ни чи јој зе мљи која ле жи из ме ђу фа нов ског ама те ри зма и про фе си о нал ног ба вље ња ви зу ел ним зна че њи ма и њи хо вом про дук ци јом... За што би ло ко па жљи во ко пи ра/пре во ди сце не из кла си ка ани ми ра них фил мо ва из 80-тих и 90-тих? За то што та осо ба (хај де да га не на зо ве мо ау то ром) осе ћа сна жну по тре бу да кроз ин тер пре та ци ју и пре во ђе ње ак та ствара ња из јед ног ме ди ја у дру ги уче ству је у про дук ци ји значе ња ко ја су ве за на за ори ги нал. Тај не ко мо же са мо бити на зван по све ће ни ком... ко ји не схва та ин тер пре та цију као на си ље, већ ви ди ори ги нал као по зив за ими та ци јом и ко пи ра њем, про цес ко ји не из бе жно во ди ка му та ци ји и ко ји омо гу ћа ва ра ди кал ну про ме ну од са ме кон зу ма ци је кул ту ре ка сфе ри ства ра ња зна че ња и лич не ети ке. 23 Апро при ја ци ја мо же би ти аси ми ла циј ска (по твр ђи ва ње вред но сног си сте ма пред ло шка), ди си ми ла циј ска (ус поста вља ње раз ли чи то сти и кри ти ке) или не у трал на (ам бива лен ци ја). 24 По пут по све ће ни ка (или ро ни на, по ње го вим ре чи ма), 25 рад Му ха ме да Ка фе џи ћа се ви ше при кла ња асими ла ци ји и де ли мич но ди си ми ла ци ји. По нов но по сма тра ње истих еле ме на та из исто ри је умет но сти је кључ но за пре узи ма ње и кон текст, у ко ји се ау тор но вог де ла учи та ва. Сматрам ва жним овај про цес са ста но ви шта ем па ти је, по и стове ће ња у пси хо ло шком сми слу и гра ђе ња соп ства, ко ји ће да ље би ти об ра ђен у тек сту. Пре то га, би ло би по треб но разја сни ти још јед но пи та ње пре у зи ма ње ту ђе умет но сти/ кул ту ре са свим сво јим по сле ди ца ма по пи та њу ка ко иденти те та, та ко и ети ке. Сре те но вић у сво јој књи зи су ми ра ка ко умет ник ко ји при сва ја има дис кур зив ну уло гу, он про пи ту је свој его и ус по ста вља од но се с не чим на вод но ту ђим. Чини се да су афек та ци је у цен тру па жње (фан та зи је, же ље, оп се си је, фа сци на ци је, има ги на ци ја...), чи ме се ус по ста вља кре та ње кроз кул ту ру. Пи та ње је чи ју? 23 Ми џић, С. (2004) Са то ри, Бе о град: Дом омла ди не Бе о гра да. 24 Сре те но вић, Д. (2013) Умет ност при сва ја ња, Бе о град: Orion Art, стр Rōnin: на зив за са му ра је без го спо да ра то ком фе у дал ног до ба Ја па на. Упо ре ди ти: Ha ne, M. (1974) Ja pan: a hi sto ri cal sur vey, New York: Char les Scrib ner s sons, The so cial struc tu re, The early To ku ga wa pe riod, p

12 Илустрација 3 The Great Super Mario Wave of Čukarica на зиду основне школе Ђорђе Крстић у Београду; Серија 100 великих таласа, Марија Коњикушић (Дом културе Студентски град), При мер: апро при ја циј ски и ре про дук циј ски низ 100 ве ли ких та ла са Ве ли ки та лас Ка на га ве ( 神奈川沖浪裏 Ka na ga wa Oki Nami Ura, The Gre at Wa ve off Ka na ga wa) умет ни ка Ка цу ши ке Хо ку са и ја (Kat sus hi ka Ho ku sai) пред ста вља да нас јед ну од нај по зна ти јих ико на Ја па на, ви зу ел не пред ста ве ко ја се везу је за уки јо-е и ја пан ску умет ност уоп ште. Ко ли чи на робе ко ја ре фе ри ше или ре про ду ку је овај рад је огром на. Овај рад при сва ја и Му ха у исто и ме ној сли ци ко ју из ра ђу је годи не. Цео про цес из гле да ова ко: 1) На са мом по чет ку по сто ји цр теж или аква рел Хо ку са ија; за тим пр ве др ве не му стре (бло ко ви) ко ји ма се пред ложак пре тва ра у гра фич ки оти сак. 2) По сте пе но на ста је још оти са ка (ко ји ва ри ра ју у ква лите ту и сте пе ну по дра жа ва ња ори ги на ла), за тим се Та лас ре про ду ку је (нпр. кроз фо то гра фи ју), а да нас је и ди гитал но до сту пан; ре про дук ци је се на ла зе ин кор по ри ра не у ко мер ци јал ној и ма сов ној кул ту ри. 26 3) Му ха сли ка сли ку ко ја пре у зи ма Хо ку са и је во де ло; концеп ту ал но вра ћа ње на из гу бље ни ори ги нал. 4) За тим, пра ви ко пи ју ди ги тал ном штам пом (ре ла ци ја на тра ди ци о нал ни си стем) са штам па ри јом и гра фи ча рем (чи ја су име на по зна та) The Pri va te Li fe of a Ma ster pi e ce: Kat sus hi ko Ho ku sai The Gre at Wa ve, BBC Black Box Аrt and Print: kbox.ba/art_shop_mu ha med_kafed zic_mu ha.html 179

13 5) За по чи ње се ри ју му ра ла као кон цеп ту ал не оти ске Вели ког та ла са, са же љом да га ре пли ци ра 100 пу та (за са да у БиХ Ба ња Лу ци 2013, Ба но ви ћи ма, Пе тро во и По љи це 2013, Ср би ји Пан че ву и Бе о гра ду 2013, у Не мачкој Бер ли ну и Ита ли ји То ри но ди Сан гро 2015). Про гре си ја та ла са се огле да у адап ти бил но сти пре ма подло зи и ме сту из во ђе ња, у кон тек сту улич не умет но сти (Берлин, Дом за мла де, Mar zahn) као и са рад ње са де цом (и другим умет ни ци ма). Ве ли ки Су пер Ма рио та лас Чу ка ри це (The Gre at Su per Ma rio Wa ve of Ču ka ri ca) је, као и у слу ча ју ве ћи не та ла са (сем Не мач ке и Ита ли је), на чи њен у ам би јенту шко ле, че сто и у са рад њи са са мом де цом где је ау тор ство де ље но. Лик Су пер Ма риа на ста је при ла го ђа ва њем под ло зи коц ка стог мер ме ра зи да шко ле Ђор ђе Кр стић, ре фе ри шу ћи на пик се ли за ци ју ви део ига ра ста ре ге не ра ци је, као и понов ним уво ђе њем еле ме на та ма сов не кул ту ре. 28 По след њи та лас у Ита ли ји пре у зи ма сред ње ве ков ну тра ди ци ју сли кања на злат ној по за ди ни, као и ре фе рен цу на ја пан ског ман га и ани ме ју на ка Лу пи на Тре ћег (Lu pin III Leg gen da del la Gran de On da). 29 Да ли је мо гу ће овај про цес учи ни ти ком плек сни јим по пита њу ори ги нал но сти? Да, а за то је ва жно спо ме ну ти и контекст Хо ку са и је ве умет но сти. Пре све га, за ње га се на во ди да је ства рао под ути ца јем и тра ди ци о нал них уки јо-еа, као и европ ске умет но сти ко ја је би ла у кон так ту са Ја па ном. Та ко ђе, по зна то је да је Хо ку са ји то ком жи во та про ме нио око сто ти нак име на (екс тре ман, али уо би ча јен по сту пак у то вре ме), што не при да је ва жност је дин стве ном умет нич ком пот пи су ко ји се ве зу је за мо дер ни стич ко по и ма ње ау то ра. 30 Кул тур на апро при ја ци ја: дис ло ци ра ни иден ти тет Под пој мом кул тур на апро при ја ци ја те жим да оцр там ме хани зам пре у зи ма ња кул ту ре ко ја (у нај ве ћој ме ри), су протно ге о граф ско-на ци о нал но-вре мен ским од ред ни ца ма, не 28 Ту нић, С. (2013) 100 vi ews of Ukiyo-e: Бе о град, Бе о град: Дом кул ту ре Сту дент ски град. 29 ha on li ne.co m/art work/100-gre at-wa ves/ 30 До дат ну за бу ну уно си чи ње ни ца да су пре мо дер ног Ја па на умет ни ци ме ња ли сво ја име на кроз жи вот, што је би ла уста ље на прак са. In premo dern Ja pan, pe o ple co uld go by nu me ro us na mes thro ug ho ut the ir li ves, the ir child hood yōmyō per so nal na me dif fe rent from the ir zo kumyō na me as an adult. An ar tist s na me con si sted of a ga sei ar tist sur na me fol lo wed by an aza na per so nal art na me. The ga sei was most fre qu ently ta ken from the school the ar tist be lon ged to... and the aza na nor mally to ok a Chi ne se cha racter from the ma ster s art na me. Из вор: ki pe dia.or g/wi ki/uk iyo-e 180

14 припа да умет ни ко вој ори ги нал ној кул тур ној сфе ри. Приме ни ћу две по де ле, те о ре ти ча ра Ри чар да А. Ро џер са (Richard A. Ro gers) и Џеј мса О. Јан га (Ja mes O. Young) у ци љу бли жег од ре ђи ва ња кул тур не апро при ја ци је и при ме не исте на ра ду Му ха ме да Ка фе џи ћа. На естет ско-прав ном пла ну, Јанг по ку ша ва ми ну ци о зно да од ре ди вр сту апо при ја ци је и ко ли чи ну при сва ја ња ко ја по сто ји у од ре ђе ном умет ничком де лу. Пре ма ње го вој кла си фи ка ци ји, а на при ме ру ра да Мухе, мо гу ће је про бле ма ти зо ва ти сле де ћа по ља: 1) При сва ја ње са др жа ја: Умет ник у ве ли кој ме ри пре у зи ма иде ју ко ја је ис по љена од стра не умет ни ка из дру ге кул ту ре. При мер: Аки ра Куро са ва (Aki ra Ku ro sa wa) је ко ри стио дра ма тур шке запле те Шек спи ро вих (Sha ke spe a re) де ла у сво јим фил мови ма. 2) При сва ја ње сти ла: У овом слу ча ју се не ра ди о при сва ја њу це ло куп ног из ражај ног по тен ци ја ла не ког де ла, већ са мо јед ног сег мента, по пут сти ла. При мер: му зи ча ри не-афро аме рич ког порекла ко ји се ба ве џе зом и блу зом. 3) При сва ја ње мо ти ва: Ов де се ра ди о по јав но сти, али са мо у основ ним цр тама, по себ но ка да се пре у зи ма дру га кул ту ра без ства ра ња де ла у иден тич ном сти лу. При мер: Пи ка со у свом де лу Го спо ђи це из Ави њо на на овај на чин пре у зи ма мо ти ве тра ди ци о нал них африч ких скулп ту ра. 4) При сва ја ње те ме или су бјек та: Ка да пред мет апро при ја ци је ни су умет нич ка де ла, већ субјек ти, тј. са ма кул ту ра у ње ни про та го ни сти, за јед но са те мом. Ова вр ста се та ко ђе на зи ва и при сва ја ње гла са, у слу ча ју ка да љу ди из ван да те кул ту ре го во ре у пр вом лицу у пред ста вља њу исте. При ме ри: Пу чи ни је ва (Puc ci ni) Ма дам Ба тер флај, ве ћи на при ка зи ва ња тра ди ци о нал ног жи во та Се вер но а ме рич ких Ин ди ја на ца. Умет ни ци пред ста вља ју соп стве но ис ку ство у сво јим ра до ви ма... Они не пред ста вља ју ис ку ство не ко га дру гога. Ка да умет ник пред ста вља сво је ис ку ство дру гих култу ра, ин сај де ри оста ју са соп стве ним ис ку стви ма. Оно ни је пре у зе то. Дру ге кул ту ре пот па да ју под ис куство умет ни ка и та ко, кроз при ка зи ва ње дру гих кул ту ра, 181

15 умет ни ци не мо ра ју да пре у зи ма ју ни чи је ис ку ство, чак и да је то мо гу ће. 31 Јанг та ко ђе го во ри о ар гу мен ту кул тур ног ис ку ства (cul tural ex pe ri en ce ar gu ment) ко ји има од лу чу ју ћу уло гу у оспосо бља ва њу умет ни ка да про из ве де де ло ви со ког ква ли те та, уко ли ко по се ду је нео п ход ну кул ту ро ло шку под ло гу при пре у зи ма њу дру ге кул тур не те ко ви не. Уко ли ко је овај об лик пре у зи ма ња јед но став но до да ва ње, нпр. тра ди ци о нал ном са др жа ју, ра ди се о по ступ ку ко ји ни је ино ва ти ван и ко ји се ве ћин ски осла ња на по сто је ћи стан дард. Ако је ино ва ти ван (in no va ti ve con tent ap pro pri a tion), умет ник мо же да ис ко ристи са др жај, стил и мо тив да пред ста ви, у ком би на ци ји, ново де ло ко је и не по сто ји у ори ги нал ној кул ту ри. 32 С дру ге стра не, Ро џерс на во ди да је кул тур на апро при ја ција уско ве за на за кул тур ну по ли ти ку, пре ма сле де ћој ше ми: 1) Кул тур на раз ме на: за јед нич ка раз ме на сим бо ла, ар тефа ка та, ри ту а ла, жан ро ва и тех но ло ги је из ме ђу кул ту ра са при бли жно јед на ким ни во ом мо ћи. 2) Кул тур на до ми на ци ја: ко ри шће ње еле ме на та до ми нантне кул ту ре од стра не по тла че не/суб ор ди ни ра не култу ре, где је при хва ће на кул ту ра на мет ну та. 3) Кул тур на екс пло а та ци ја: ко ри шће ње еле ме на та по тлаче не кул ту ре од стра не до ми нант не, без раз ме не, до пушта ња или ком пен за ци је. 4) Тран скул ту ра ци ја: кул тур ни еле мен ти ство ре ни од стране ви ше кул ту ра, где је тра же ње јед не ори ги налне кул туре про бле ма тич но, као на при ме ру ви ше стру ке апроприја ци је кул ту ре у до ба гло ба ли за ци је или транснаци о налних хи брид них фор ми ка пи та ли зма. 33 По ред Ро џер са и Јан га, на ве шћу још је дан при мер ко ји пока зу је оп сег раз ма тра ња и кон текст кул тур не апро при ја ције, иа ко се он не мо же у то ли кој ме ри при ме ни ти на Му хин рад. Дру Бек (Drew Beck) у свом ра ду Un der stan ding cultu ral ap pro pri a tion на во ди да у кон тек сту САД апро при јаци ја има сна жне по ли тич ке и ра сне им пли ка ци је. Та ко ђе, у тек сту Not hing co mes from now he re Јанг и Су зан Хејли (Su san Ha ley) се као и Бек окре ћу и при сва ја њу кул ту 31 Young, Ј. O. (2008) Cul tu ral ap pro pri a tion and the arts, Mal den: Blac kwell pu blis hing, p Исто, стр Ro gers, R. A. (2006) From cul tu ral ex chan ge to tran scul tu ra tion: a re vi ew and re con cep tu a li za tion of cul tu ral ap pro pri a tion, Com mu ni ca tion the ory 16 Flag staff: Nort hern Ari zo na Uni ver sity, p

16 ре Се верно а мерич ких Ин ди ја на ца, по вла че ћи исто риј ске по сле ди це (нео)ко ло ни ја ли зма. Ци ља ју ћи на сред њу бе лу кла су, Бек на во ди да је овај про цес дис ло ка ци је иден ти те та (тзв. outside-ness) по сле ди ца ка ко не до стат ка тра ди ци о налне кул ту ре у ло ка лу, та ко и од ба ци ва ње исте услед осе ћа ја про те ста или не при па да ња. Као из у зет но би тан тре ну так је и пи та ње у ко јој ме ри осо ба ко ја пре у зи ма кул ту ру дру ге за јед ни це има ли чан, не по сре дан кон такт са том кул ту ром и љу ди ма, или се ра ди о јед ној вр сти за ми шља ња кул ту ре (cul tu re ima gi na tion), ко ја има ви ше лич ног зна че ња, не го одр жи вих ве за са да том циљ ном гру пом. Ов де по сто ји (не из го во ре на) опа сност од ег зо ти за ци је; Цветан Тодоров наводи да је егзотизам, као и национализам, релативизам, али на дијаметрално су про тан на чин: Оно што се вред ну је ни је не ки по сто ја ни са др жај, већ из ве сна зе мља и кул ту ра ко је би ва ју де фи ни са не ис кљу чи во у одно су на по сма тра ча... (у ег зо ти зму, С. Т.) ни је то ли ко реч о вред но ва њу не ког дру гог, ко ли ко о кри ти ци са мог се бе, ни ти о опи су не ке ствар но сти, ко ли ко о фор му ли са њу иде а ла. Ен ти те ти ми и они по ста ју крај ње ре ла тив ни и за ви се од ло кал ног кон тек ста и тач ке гле ди шта. На ци о на ли зам у овом слу ча ју на вр ху вред но сне ле стви це ста вља сво ју зе мљу, док ег зо ти зам ве ли ча зе мљу ко ја ни је ње го ва, а сам иде ал је ја чи ако су на ро ди и кул ту ре уда ље ни ји и не по зна ти ји. 34 На кра ју, осла ња ју ћи се на рад Ро бер та Хеб ди џа (Ro bert Hebdi ge), Бек на во ди да је апро при ја ци ја, у овом дру штвеном кон тек сту, из раз али је на ци је, не при па да ња као опо зици ја или фру стра ци ја бе лој (а мо же се до да ти и За пад ној) кул ту ри. Апро при ја ци ја сто га мо же би ти и ре ак ци ја на сопстве но дру штво, не за до вољ ство, бег, из град ња сво је по себно сти и из раз не при па да ња, тра же њем иден ти те та кроз ту ђу кул ту ру. Ме ђу тим, ва жно је по ву ћи раз ли ку из ме ђу ег зо тиза ци је и из град ње раз у ме ва ња те кул ту ре, ко ли ко она оста је уда ље на или жи вље на у сва ко дне ви ци, од но сно у ко јој ме ри је за и ста тран скул ту рал на. Му ха мо же да пре у зи ма ли ков не уз о ре из исто ри је умет но сти ко ји ни су ве за ни за БиХ контекст, што Бек ви ди као гу бље ње ло кал не кул ту ре, ме ђу тим у то ме он мо ра и да бу де и до бар сли кар (ино ва ци ја). Припа да ње у ње го вом слу ча ју ни је стрикт но у оче ки ва ним грани ца ма, а дис ло ка ци ја иден ти те та има сво је ко ре не ко ји ће би ти ана ли зи ра ни у на ред ном де лу. Не ма сум ње да за ми шље на ге о гра фи ја по ма же ду ху да ин тен зи ви ра вла сти то осе ћа ње се бе дра ма ти зу ју ћи уда 34 То до ров, Ц. (1994) Ми и дру ги фран цу ска ми сао о људ ској ра зно ли кости, Бе о град: Би бли о те ка XX век, стр

17 ље ност и раз ли чи тост из ме ђу оно га што му је бли ско и оно га што му је да ле ко. То у јед на кој ме ри ва жи за осећа ње ко је се че сто ја вља да би смо мно го ви ше би ли код ку ће у 16. ве ку, или на Та хи ти ма. 35 Тран скул ту ра ли зам и ло кал ни иден ти тет СТ: У кре а тив ној апро при ја ци ји дру ге умет но сти, где нај ви ше осе ћаш свој до при нос? МК: Код апро при ја ци је нај ва жни ји је ис тра жи вач ки однос. Ко мен тар ко ји нај че шће до би јам је сте Мо гу и ја ово, и искре но мо гу, али ни ко уства ри то не ура ди, ни ко не чи та књи ге, про на ла зи члан ке или на кра ју кра је ва прочи та ви ше од Ви ки пе ди је да би ис тра жио не ки објект ин те ре со ва ња. Ако на су ми це ко ри сти те не ке сим бо ле, он да ни шта и не ка же те. Ја ни ка да не ћу би ти ја пан ски уки јо-е сли кар, то и не же лим, ме ђу тим мо гу пре по зна ти од ре ђе не мо ти ве кроз ко је мо гу по сла ти не ку дру гу по руку. При каз хо мо сек су ал не сце не из не ке шун ге не ма исто зна че ње у Са ра је ву као у Еду Апро при ја ци ја је да нас ди рект на по сле ди ца то тал не ствар но сти свих са да, ов де и сву да. У ис тра жи ва њи ма и са вре ме ним те о ри ја ма дру штва по сто ји низ из ра за (или buz zwords) ко је по ку ша ва ју да кон тек сту а ли зу ју и да ју об јашње ње шта је то што се де ша ва са ме ша њем кул ту ра, подстак ну то гло ба ли за ци јом. Хи брид не кул ту ре (hybrid cul tures), пре но ше ње кул ту ра (tran sfe ren ce of cul tu res), са ста ја ње кул ту ра (cul tu ral con ver gen ce), ко тао пре та па ња (mel ting pot), са ла та, ста па ње (fu sion), ко смо по ли ти зам (co smo po li tism)... Да бих био ја сан, осло ни ћу се на тер мин тран скул ту ра ли зам из два раз ло га за то што под ра зу ме ва кре та ње кроз кул туру и ста па ње са ду бљим кул ту ро ло шким вред но сти ма. При то ме, осло ни ћу се на де фи ни ци ју му зи ча ра и про фе со ра Хуиба Ши пер са (Hu ib Schip pers) ко ји овај тер мин при ме њује у му зич ком обра зо ва њу у окви ру тзв. му зи ке све та (world mu sic), а ко ја де ли мич но под се ћа и на Ро џер со ву струк ту ру апро при ја ци је кул ту ре. Ши перс на во ди струк ту ру ко ја разли ку је не ко ли ко ни воа, на ре ла ци ји отво ре но сти и ме ша ња са дру гим кул ту ра ма: 1) Мо но кул ту ра ли зам: окре ну тост јед ној кул ту ри, са јаким на гла ском на соп стве ној ва жно сти, али без по твр де и дру гих пер спек ти ва; 35 Са ид, Е. (2000) Ори јен та ли зам, Бе о град: Би бли о те ка XX век, стр Ту нић, С. (2015) Skype call Ar ling ton Sa ra je vo, Ин тер вју са Му ха ме дом Ка фе џи ћем - Му хом, ин тер нет пор тал Бука. 184

18 2) Мул ти кул ту ра ли зам: мно штво, при зна ва ње по сто ја ња дру гих пер спек ти ва, али сва ка кул ту ра ра ди за се бе; 3) Ин тер кул ту ра ли зам: по сте пе на пре та па ња, ме ша ња, по зај ми це и раз ме не; 4) Тран скул ту ра ли зам: то тал но пре ли ва ње кул ту ра, за кон зер ва тив но по и ма ње ха ос, ме ђу тим ства ра ју се но ве фор ме и на пу шта ју оп ште при хва ће не ме то де. Тран скул тур но. Ово се од но си на ду бо ку раз ме ну при ступа и иде ја. На го ве шта ва про гра ме где се мно ге раз ли чите му зи ке и му зич ки при сту пи на ла зе на јед на ком ни воу, не на мар ги на ма, већ кроз оп ште по чет нич ке кур се ве, исто ри ју, те о ри ју, ме то до ло ги ју и ди ску си је о уло зи музи ке за за јед ни цу, ле по ту или це ре мо ни ју. 37 За ме ни те реч му зи ка са реч ју умет ност и де фи ни ци ја не гу би на сво јој сна зи. Мо гу ће је ди ску то ва ти да ли се у случа ју Му хи ног сли кар ства ра ди о пот пу ном или де ли мич ном тран скул ту ра ли зму, ме ђу тим има ју ћи у ви ду у ко јој ме ри он при хва та ја пан ску умет ност, за јед но са сво јим кон тек стом и раз ме њу ју ћи од ре ђе не те ме на ре ла ци ји Ја пан-би Х, чи ни ми се да тер мин оправ да но сто ји. Из ког раз ло га умет ник од лучу је да се пре пу сти ова квом чи ну? Ње го вим ре чи ма: За што по се же мо за дру гим кул ту ра ма? За то што мисли мо да је на ша си ро ма шна, да је на не ки на чин де кадент на или да стаг ни ра и да је тре ба обо га ти ти, то јест узи ма мо из дру ге оно што нам фа ли. У Ју ги то је би ла Co ca Co la и McDo nalds. Сад кад то има мо, ви ди мо да нам фа ле да ле ко ду бље и ја че ства ри. Нпр. то ле ран ција и при хва та ње дру гог и дру га чи јег. 38 За ме не глав но пи та ње чи ни раз у ме ва ње овог бе га од своје сре ди не. Ова ре ак ци ја ко ја за по сле ди цу има осе ћај аутсај де ра, из ве сне дис ло ка ци је иден ти те та, на афек тив ном и са знај ном ни воу је ве за на за ло кал ни кон текст дру штва и умет но сти из ко је но ви ау тор до ла зи. Окре та ње Дру го ме умет но сти и кул ту ри Ја па на у овом слу ча ју би за не ко га пред ста вља ло нпр. уз ми ца ње под те жи ном на сле ђа ци вилног ра та у бив шој Ју го сла ви ји и су о ча ва ња пре ко по ли тич ко- ак ти ви стич ко ори јен ти са них умет нич ких прак си. Опасно је сте ре о тип но (или есен ци ја ли стич ки) јед ну зе мљу или уметност ве за ти за не ко ли ко до га ђа ја (ко ли ко год по зи тив ни или 37 Schip pers, H. (2010) Fa cing the mu sic: sha ping mu sic edu ca tion from a global per spec ti ve, Ox ford uni ver sity press, p Имејл пре пи ска са умет ни ком, но вем бар

19 не га тив ни би ли), јер се бри ше ком плек сност жи во та и јед но ду бље раз у ме ва ње дру штва. МИ: Мно ги БиХ умјет ни ци ра де на дру штве но-по ли тичким те ма ма, по себ но у од но су на про те кли рат. Ко ли ко је зна чај но и да ље се ба ви ти овим те ма ма и жи ви мо ли још уви јек у око ви ма рат них зби ва ња? МК: Ни сам пра тио та кве умјет ни ке, не во лим гле да ти на ше фил мо ве, на шу му ку, мо жда ћу и сам јед ног да на смо ћи сна ге да се су о чим са овим ра том. Зна чај но је бави ти се би ло чи ме, отво ре ног ср ца и искре но, ја ва шлук и зло у по тре ба се уви јек пре по зна ју, а та кав рад во ди ка духов ној смр ти. Што се ти че ра та, он и да ље тра је, љу ди уми ру, не од ме та ка, већ од гла ди, вој ни ци ни су у ма скирним уни фор ма ма, већ су ма ски ра ни на ци о нал ним бо ја ма, ге не ра ли су тај ку ни овог ди вљег ка пи та ли зма. 39 СТ: Где ви диш се бе на ло кал ној сце ни? МК: За сад се ви дим у Са ра је ву, а са њам о То ки ју и Босто ну. СТ: У ко јој ме ри је са вре ме но БиХ дру штво ви дљи во у тво јој умет но сти? МК: Па оно мо же са мо да по сто ји као кон траст, као нега тив, дру га крај ност. 40 По сле ди ца овог уда ља ва ња од ло кал ног кон тек ста чи ни изград ња ем па ти је и по све ћи ва ња ка ја пан ској умет но сти. Дело Му ха ме да Ка фе џи ћа ни је ли ше но кри тич ког на сто ја ња и освр та на рат и на ци о на ли зам, 41 али он од би ја да бу де с тим фо ку сом за ро бљен и по и сто ве ћен. Мо жда се у овом слу ча ју ра ди и о ан ти на ци о на ли зму. Бег је сте лич ни, умет нич ки и по ли тич ки став. Та ква по зи ци ја из ме шта ње га као кул турног ак те ра са пре по зна тљи ве мре же тра ди ци ја и иден ти те та, што је нпр. ви дљи во и у окви ру по став ке и пра те ћег тек ста из ло жбе БиХ умет ни ка Де ко ди ра ње. 42 Ње гов рад штр чи ако се фо ку си ра мо до ми нант но на пи та ња ло кал-по ли тичко-кри тич ке умет но сти, а чи ни ми се и да ни је пре по знат 39 Исо вић, M. (2012) У БиХ је за бо ра вље но шта је нор ма лан жи вот, Интер вју са Му ха ме дом Ка фе џи ћем - Му хом, ин тер нет пор тал БУ КА. 40 Ту нић, С. (2015) Skype call Ar ling ton Sa ra je vo, ин тер вју са Му ха ме дом Ка фе џи ћем - Му хом, ин тер нет пор тал БУ КА. 41 При мер ра да на про јек ту MO nu MEN TI mo tion: ha on li ne.co m/ port fo lio-item/mo nu men ti mo tion/ 42 Из вор: Ву ја но вић, Б. Аспек ти умјет нич ког де ло ва ња у на је же ној стварно сти, у: Де ко ди ра ња са вре ме на умјет ност Бо сне и Хер це го ви не (2014) Це ти ње: На род ни му зеј Цр не Го ре, стр и ha on li ne. co m/de co ding-con tem po rary-art /. 186

20 као фак тор ко ји ите ка ко го во ри о иден ти те ту, о не при па дању ка те го ри ји и јед ном дру гом на чи ну де ло ва ња на ре ла ци ји ло кал но-транс/ин тер-на ци о нал но. Иден ти тет је из ме штен, аут сај дер ски, али ви зи ја је ши ра од ло кал ног кон тек ста ко ји чи ни тач ку по ве зи ва ња, али не и ис кљу чи во сти. Мо жда у ра ду Му хе мо же мо да го во ри мо о Ја па ну као јед не тран сна род не по ве зни це, мре же иде ја и зна ња, уме сто на цио нал-ге о граф ских од ред ни ца. Мо жда кроз ве зу са ње го вим Ја па ном 43, он и го во ри и из бе га ва да го во ри о сво јој сре дини. Од но сно, про на шао је на чин сво је са мо ре а ли за ци је, избе га ва ју ћи ло кал не то ко ве, ка те го ри за ци је, те ме, ди ску си је, ис пу ња ва ју ћи се сво јим све том са мо све сно, зна лач ки, са ома жом, по што ва њем, ши ре ћи око се бе те из во ре ин спи раци је. Мо жда је је дан од нај бо љих ар гу ме на та ње го вог ста ва ци тат, уз то и ве зан за до ба сна жне ре цеп ци је ја пан ске уметно сти на За па ду од стра не Еми ла Зо ле (Émi le Zo la): Утјецај Ја па ни зма је оно што је би ло по треб но да нас из ба ви из сумор не, цр не тра ди ци је. 44 Илустрација 4 Masterpiece, серија Utamaro Lichtenstein, 2014; Мухамед Кафеџић Муха 43 У ко ме још (увек) ни је био, што не под ра зу ме ва сум њу у ег зо ти за цију, јер ни ка да ни је ни те жио да се пре тва ра да је ја пан ски или уки јо-е умет ник, већ да ре фе ри ше на естет ско-умет нич ко-исто риј ски кон текст са ува жа ва њем и зна њем. 44 Ка фе џић, M. (2012) Је дан од 100 по гле да, ма ги стар ски рад, Ака де ми ја ли ков них умет но сти у Са ра је ву, стр

21 Илустрација 5 The Young Bosniak Flautist, серија History re-painting, 2012; Мухамед Кафеџић Муха За кљу чак: плу та ју ћи иден ти те ти Где пре ста је ин спи ра ци ја и по зај ми ца, а по чи ње ко пи ра ње и пла ги јат; та ко ђе, до кле се мо гу ће ме ша ње кул ту ра, а ка да на ста је акул ту ра ци ја? На ово пи та ње је не мо гу ће да ти исцр пан од го вор у ова ко крат ком тек сту. При то ме, оста ја ње и да ље у ге о граф ско-на ци о нал ним од ред ни ца ма за ма гљу је чи ње ни цу да су ка те го ри за ци је ту да би би ле про пи ти ва не и на но во по ста вље не; исто као што су ка те го ри за ци је ван про ме не и ме ша ња не мо гу ће. СТ: За што сли каш кул тур не ко до ве јед не дру ге кул ту ре? МК: За то што је то и мо ја кул ту ра. Гло бал но гле да ју ћи сви смо исти, има мо исте же ље и сно ве. Та ко да мо жда мо је ин си сти ра ње на ко ри ште њу ви зу ел них сим бо ла друге кул ту ре је у осно ви је дан вид обо га ћи ва ња или ре ак тиви ра ња за бо ра вље них сим бо ла пр ве кул ту ре. Ре ци мо да је то ви та мин Б, кад га не до вољ но до би јаш уну тар свако днев не ис хра не, мо раш узи ма ти су пле мен те. Нај смјешни ји ми је био на слов у но ви на ма за мо ју са мо стал ну из ло жбу у Би ха ћу Ја пан ска умјет ност XX сто ље ћа. Нит је мо ја умјет ност ја пан ска, нит су мо ти ви из XX сто љећа. Да ли је за сно ва на на ја пан ској умјет ности, то јест, ал да је ја пан ска, то си гур но ни је. Ван Гог кад је ишао у Арл ни је ишао да сли ка Фран цу ску, он је сли као Ја пан, па опет ни је ства рао ни ти ја пан ску ни ти фран цу ску умјетност. Кад Ја су ма са Мо ри му ра об ра ди рад Фри де Ка ло 188

スライド 1

スライド 1 МЕДИЦИНСКИ ПРИРУЧНИК Српски ( セルビア語 ) Када се обраћамо лекару: Не разумем јапанске медицинске термине. Стога, желим овај приручник да користим као помоћ, како бих лакше објаснио/-ла своје симптоме. Лични

More information

ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д., НОВИ САД САДРЖАЈ: Страна Извештај независног ревизора 1 Финансијски извештаји: Биланс стања 2 Биланс успеха 3 Извештај о остал

ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д., НОВИ САД САДРЖАЈ: Страна Извештај независног ревизора 1 Финансијски извештаји: Биланс стања 2 Биланс успеха 3 Извештај о остал ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д., НОВИ САД Финансијски извештаји 31. децембар 2016. године и Извештај независног ревизора ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д., НОВИ САД САДРЖАЈ: Страна Извештај независног ревизора 1 Финансијски

More information

садржај Завештање језика Чувајте, чедо моје мило, језик као замљу. Ријеч се може изгубити као град, као земља, као душа. А шта је народ изгуби ли јези

садржај Завештање језика Чувајте, чедо моје мило, језик као замљу. Ријеч се може изгубити као град, као земља, као душа. А шта је народ изгуби ли јези в 2013. садржај Завештање језика Чувајте, чедо моје мило, језик као замљу. Ријеч се може изгубити као град, као земља, као душа. А шта је народ изгуби ли језик, земљу, душу? Не узимајте туђу ријеч у своја

More information

IZVESTAJ REVIZIJE

IZVESTAJ REVIZIJE M&V INVESTMENTS А.Д., БЕОГРАД Финансијски извештаји 31. децембар 2016. године и Извештај независног ревизора M&V INVESTMENTS А.Д., БЕОГРАД САДРЖАЈ Извештај независног ревизора Страна 1-2 Појединачни финансијски

More information

(1990) (1990) (1991) 88

(1990) (1990) (1991) 88 87 Alina Vitukhnovskaya 1973 3 27 7 11 10 12 1980 Literatunye novosti Smena 1993 1994 1 LSD 10 20 LSD 21 1995 10 1997 10 1998 4 1999 1996 80 1993 1994 1996 1996 1997 1999 10 (1990) (1990) (1991) 88 89

More information

Ольшанская юдофил Синельников Синельников

Ольшанская юдофил Синельников Синельников Agora: Journal of International Center for Regional Studies, No.13, 2016 Митина Митина Славина Ольшанская юдофил Синельников Синельников Педиконе П.и Лаврин А. Педиконе П.и Лаврин А. Педиконе П.иЛавринА.

More information

Layout 1

Layout 1 Академија уметности у Београду ЗБОРНИК РАДОВА ПРОФЕСОРА И СТУДЕНАТА АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ УМЕТНОСТ, МЕДИЈИ, КОМУНИКАЦИЈА Beograd, 2014 3 Зборник радова професора и студената Академије уметности

More information

…“…V…A’l”m−¯‡Æ†c™ƒž−¥‰{“è

…“…V…A’l”m−¯‡Æ†c™ƒž−¥‰{“è Временный брак между русскими офицерами и японскими «женами» в Инаса 1 1. 1. 1. 2. 1. 3. 60 60 2 2. 1. Madame de Chrysantème à la Boulangèà la Capoule 2. 2. анати атакосисуки дазо амакчь аната копому

More information

.

. . + ALM = = ТВЭЛ 1 http://president.kremlin.ru/about/bio.html 2 Собрание законодательства Российской Федерации 3 N. От первого лица: Разговоры с Владимиром Путиным,ВАГРИУС, М., 2000. с.86 4 Собрание

More information

087-104_−~flö

087-104_−~flö 51 2008 87 103 Он пришел Он сейчас здесь 51 2008 этот 2 я-сейчас-здесь целостность предел 3 51 2008 целостность Сталин понял, что боязнь коммунистической заразы будет сильнее голоса рассудка. И он не ошибся.

More information

プロットとキャラクターの 類 型 3 5 Борисов С.Б. (сост.) Рукописный девичий рассказ. М.: ОГИ, Вацуро В

プロットとキャラクターの 類 型 3 5 Борисов С.Б. (сост.) Рукописный девичий рассказ. М.: ОГИ, Вацуро В ソ 連 の 学 校 における 少 女 の 物 語 文 化 越 野 剛 10 1998 1 2 90 1995 1 3 2003 4 рукописный девичий рассказ 80 1 Белоусов А.Ф. (сост.) Русский школьный фольклор: От «вызываний» Пиковой Дамы до семейных рассказов. М.,

More information

1-2 カーの時間 АСЦУ «Тогда еще верили в пространство и мало думал о времени.» В. В. Хлебников, Соб

1-2 カーの時間 АСЦУ «Тогда еще верили в пространство и мало думал о времени.» В. В. Хлебников, Соб フレーブニコフの カー とハルムスの ラーパ における時間概念の共通性 本田登 はじめに 1930 1991 11 1 第 1 章フレーブニコフの時間概念と作品 カー の構造 1-1 カー概説 9 2 1 Анна Герасимова / Александр Никитаев, Лапа, Театр, 1991, 11. 2 29 1-2 カーの時間 2222 2222 АСЦУ 3 7 1905

More information

Microsoft Word - 20120316horiuchi.docx

Microsoft Word - 20120316horiuchi.docx 1 2007 11 2013 2 2012 9 APEC 2009 12 2025 3 2013 2007 2009-2018 4 2009 9 1990 1 1. 1.1 2013 5 2013 2007 11 1996 2002 2007 2 7 8 75 1996 6 APEC 2012 APEC 26 2008 2012 APEC APEC 2 APEC ESPO LNG Sollers APEC

More information

& ~16 2

& ~16 2 10 10 100 17 20 10 17 10 16:00~17:30 18:00~ 10 9:30~9:45 9:45~12:15 12:15~13:25 13:30~16:20 13:30~16:20 16:30~17:30 17:30~18:00 19:00~ 10 9:30~11:45 1 & 100 15~16 2 3 2004 10 9:30 9:309:45 1401 10 1401

More information

Садржај Уводна реч 1 Увод 2 Опис правне форме и структуре власништва Друштва 3 Опис мреже којој Друштво припада, њено правно и структурно уређење 4 Оп

Садржај Уводна реч 1 Увод 2 Опис правне форме и структуре власништва Друштва 3 Опис мреже којој Друштво припада, њено правно и структурно уређење 4 Оп Извештај о транспарентности Deloitte д.о.о. Београд за 2013. годину Садржај Уводна реч 1 Увод 2 Опис правне форме и структуре власништва Друштва 3 Опис мреже којој Друштво припада, њено правно и структурно

More information

) ) ) ) Сильный ветер сильный и дождь. Если один день шел дождь и появился ветер то будет ещё 2-3 дня дождь. Куда ветер туда и дождь. Если стояло долг

) ) ) ) Сильный ветер сильный и дождь. Если один день шел дождь и появился ветер то будет ещё 2-3 дня дождь. Куда ветер туда и дождь. Если стояло долг ( 1 ) The Russian proverbs of weather forecast Mitsuko Otani А.Ермолов Народное погодоведение Москва 1905 ) ) ) ) Сильный ветер сильный и дождь. Если один день шел дождь и появился ветер то будет ещё 2-3

More information

…“…V…A’l‡Ì‡Ý‡½†c™ƒž−¥‰{“è2/21

…“…V…A’l‡Ì‡Ý‡½†c™ƒž−¥‰{“è2/21 Взгляд русских на «браки» между русскими офицерами и японскими «женами» 1 1. 1. 1. 2. 20 1887 M-me Chrysanthème Madame Chrysantème M-me Chrysantème 1. 3. par devant monsieur le marie état civil 2. 2.

More information

UNIVERSITY OF BELGRADE FACULTY OF PHILOLOGY Zorica R. Prnjat CONVERSION OF JAPANESE GEOGRAPHICAL NAMES IN ENGLISH AND SERBIAN Doctoral Dissertation Be

UNIVERSITY OF BELGRADE FACULTY OF PHILOLOGY Zorica R. Prnjat CONVERSION OF JAPANESE GEOGRAPHICAL NAMES IN ENGLISH AND SERBIAN Doctoral Dissertation Be УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Зорица Р. Прњат КОНВЕРЗИЈА ЈАПАНСКИХ ГЕОГРАФСКИХ ИМЕНА У ЕНГЛЕСКОМ И СРПСКОМ ЈЕЗИКУ докторска дисертација Београд, 2016 UNIVERSITY OF BELGRADE FACULTY OF PHILOLOGY

More information

Sawada

Sawada A. I. A. S. Y. M. C. A. P. P. S. M. I. L. A. D. E. A. Мамонов А. И. Пушкин в Японии. М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1984. 326 с. P. P. V. D. G. I. A. S. K. M. Русское национальное общество

More information

09井上幸義.indd

09井上幸義.indd Bulletin of the Faculty of Foreign Studies, Sophia University, No.50 (2015) 1 Взаимосвязь между Тамарой из поэмы «Демон» и одноименной героиней из баллады «Тамара» INOUE Yukiyoshi Поэтические произведения

More information

カズクロム社について

カズクロム社について Каталог книжно журнальной и картографической продукции, предлагаемой для реализации Издательством ВСЕГЕИ (по состоянию на 12.11.03 г.) Наименование издания Цена, Руб. ( 1 Геологическая картография и геологосъемочные

More information

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ, КАНДИДАТА И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ Тема: Компаративна анализа наставе енглеског као страног језика у основним

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D2093E0955C8E86814594E08145899C957491E682528D5A824F8254824F8252825182512E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2093E0955C8E86814594E08145899C957491E682528D5A824F8254824F8252825182512E646F63> 1904 1905 * M I 1930 35 1300 V I 800 10 15 80 10 15 1905 1917 12 1917 1906 * Historiography 9 V I 3 11 20 35 4 1 2000 16 1910 500 P N 1990 1 1908 1917 1904 1905 2 3 4 5 6 7 1 Россия и Япония на заре ХХ

More information

佐藤論文.indd

佐藤論文.indd бессюжетная проза бесфабульные произведения См. Тынянов Ю. Достоевский и Гоголь (К теории пародии). Пг.: Опояз, 1921; Эйхенбаум Б. Как сделана «Шинель» Гоголя (1919). O прозе М. Кузмина (1920) // Эйхенбаум

More information

Microsoft Word - ロシア語

Microsoft Word - ロシア語 1. 書き始め基本文例 はじめまして Очень приятно. 私は田中一郎です Я Танака Ичило. 私と友達になってくれる日本人以外の人を探しています Сейчас я ищу иностранного друга. 私はロシア語は全く分かりませんので 少し日本語が話せる人は大歓迎です Добро пожаловать который чуть-чуть говорить по-ипонски,

More information

untitled

untitled ДОМ-МУЗЕЙ СИБЕЛИУСА ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ГОРОДА ХЯМЕЕНЛИННА Хямеенлинна, примерно 1897 год, вид с церковной башни на восток. 2 ХЯМЕЕНЛИННА 60-80-х ГОДОВ XIX в. В детские годы Сибелиуса Хямеенлинна был довольно

More information

- Суффиксы вежливости (учебник урок 7, правило 5, стр. 49; файл «Суффиксы вежливости СЭНСЭЙ, САМА, САН, КУН, ТЯН») Заполните пропуск соответствующим п

- Суффиксы вежливости (учебник урок 7, правило 5, стр. 49; файл «Суффиксы вежливости СЭНСЭЙ, САМА, САН, КУН, ТЯН») Заполните пропуск соответствующим п Банк заданий_ Японский язык 1 семестр 6 класс - Тест 1_Т-1, С-1, Тест 2_И-1,С-1 Вопросы для самоконтроля 6 класс. Лексика: 1) Новые слова из тетради. 2) Новые слова из учебника Е.В. Стругова, Н.С. Шефтелевич,

More information

大森雅子60

大森雅子60 No. 60 2013 ミハイル ブルガーコフの教権主義批判における二元論の超克 作家の創作活動とソヴィエト権力との関係を中心に 大森雅子 はじめに 20 1891 1940 1 2 V 349 349 3 1 Ellendea Proffer, Bulgakov: Life and Work (Ann Arbor: Ardis, 1984), p. 541. 2 E. E. Ericson, The

More information

(3) (4) (5) XX века. Slavica Helsingiensia С См. Иванов Вяч. Поэт и чернь //Собрание сочинений. Т. 1. Bruxelles, 1974

(3) (4) (5) XX века. Slavica Helsingiensia С См. Иванов Вяч. Поэт и чернь //Собрание сочинений. Т. 1. Bruxelles, 1974 (1) (2) 1 Баран Х. Первая мировая война в стихах Вячеслава Иванова // Вячеслав Иванов. Материалы и исследования. М., 1996. С.171-185. Ben Hellman, Poets of Hope and Despair: The Russian Symbolists in War

More information

untitled

untitled 1874 1940 1920 1 1 1 18 19 5 200 1903 1907 2 1 5 2 231 1920 1 20 1910 2 2 1910 3 3 1925 4 5 6 4 1917 1929 10 10 1931 1935 1954 7 2 1 55 1905 8 В Э 1960 9 5 1968 4 2 177 180 5 2 233 234 10 1970 1973 11

More information

Учебник японского языка Moskovsky Litzei Значение относительной и абсолютн Московский универ ой ориентации в японском языке ситет Идиоматические и уст

Учебник японского языка Moskovsky Litzei Значение относительной и абсолютн Московский универ ой ориентации в японском языке ситет Идиоматические и уст 1 2 Учебник японского языка Moskovsky Litzei Значение относительной и абсолютн Московский универ ой ориентации в японском языке ситет Идиоматические и устойчивые сочет ания в современном японском языке

More information

естественный газ [36, p.530] каменный уголь (10.65 ) (7.32 ) 1927/28 [20, p.195] [29, pp ] бурый уголь К(8.00 ) О(7.70 ) РМ(5.55 ) [25, p.720]

естественный газ [36, p.530] каменный уголь (10.65 ) (7.32 ) 1927/28 [20, p.195] [29, pp ] бурый уголь К(8.00 ) О(7.70 ) РМ(5.55 ) [25, p.720] 1927/28 1955 1997 ([37], [38], [39], [45], [46]) 1927/28 1955 1997 1927/28 1955 [36] 1927/28 1927/28 1927 10 1928 9 10 9 1930 ( ) [11] 1.1 электроэнергия [36, p.530] 1.2 нефть f.o.b. [34, p.151] 48.1 1

More information

1912 Северные записки Русская мысль Биржевые ведомости Чудакова М., Тоддес Е

1912 Северные записки Русская мысль Биржевые ведомости Чудакова М., Тоддес Е No. 59 2012 1910 20 年代のエイヘンバウム フォルマリズムとの接近と離反の過程 中村唯史 1. はじめに 1886 1959 1910 1920 1 1893 1984 1894 1943 1896 1982 1980 1905 1910 1946 1956 3 2 2009 3 20 1 Carol Any, Boris Eikhenbaum: Voices of a Russian

More information

Как говорят программисты, система «не дружелюбна» к пользователю. プログラミストが言うには システムは利用者に対し 親切でない Карта загружается долго, переход от одного меню к дру

Как говорят программисты, система «не дружелюбна» к пользователю. プログラミストが言うには システムは利用者に対し 親切でない Карта загружается долго, переход от одного меню к дру Заявка на гектар 1 ヘクタールの申請 С 1 июня начала действовать программа по оформлению участков земли в рамках законопроекта о дальневосточном гектаре. 6 月 1 日から極東の1ヘクタールについての法案の枠内での土地区画手続きプログラムの施行が開始した Получить

More information

Microsoft Word - pre-print2005最終.doc

Microsoft Word - pre-print2005最終.doc Казакевич В. ПОСЛЕДНИЕ ЧТЕНИЯ НА ВИЛЛЕ JEANNETTE «Частьречи» еще Evseeva E.V. Клочков Ю. Предупреждение и устранение грамматических ошибок японских учащихся Накадзава А. О происхождении и эволюции эпистолярных

More information

354 1 1924 1889-1974 1968 200-204 2 1980 3 1926 1930 1931 4

354 1 1924 1889-1974 1968 200-204 2 1980 3 1926 1930 1931 4 1920-1930 0. 1920 1920 14-4 353 376 2012. 354 1 1924 1889-1974 1968 200-204 2 1980 3 1926 1930 1931 4 1920-1930 355 1. 1885-1942 1889-1939 1889-1962 1915 200 A. I. 356 1922 5 1920 S. 6 1920-1930 357 I.

More information

09_後藤_p126-143(720-737).indd

09_後藤_p126-143(720-737).indd В. И. Ленин, Заметки публициста -О восхождении на высокие горы, о вреде уныния, о пользе торговли, об отношении к меньшевикам и т.п.-, Полн. собр. соч. т. стр. фундамент социалистической экономики, начинание

More information

この道を作り ここは道路を塞ぎます И вот это благоустройство это конечно можно сделать.» そしてこの設備ももちろんできます Деревянные тротуары, освещение, зоны для кемпинга и 3 совреме

この道を作り ここは道路を塞ぎます И вот это благоустройство это конечно можно сделать.» そしてこの設備ももちろんできます Деревянные тротуары, освещение, зоны для кемпинга и 3 совреме Дикий туризм уходит в прошлое アウトドアは過去のもの Дагинские термальные источники в Ногликах благоустроят. ノグリキのダギンスキー温泉地が開発されている Преображение этой туристической зоны начнется уже этой осенью. この旅行スポットが変わり始めるのはもうこの秋だ

More information

Ⅰ-0-①

Ⅰ-0-① Общение 交 こうりゅう し知 流 Ⅰ あり合おう Познакомимся もくじ < 目次 >Оглавление はな 0. 話してみよう Поговорим あいさつ 1いろいろな挨拶 いちにちあいさつ A. 一日の挨拶しょたいめんあいさつ B. 初対面の挨拶ものようとの用途を尋ものを借 2 物 3 物 に 4 日 ほん本 Различные приветствия Приветствия

More information

S2-OM.pdf

S2-OM.pdf Manual 685 S2 686 S2 Добро пожаловать и благодарим вас за приобретение акустики компании Bowers & Wilkins. Наш основатель, Джон Бауэрс, верил в то, что творческий подход в проектировании, новаторская

More information

リーダー達は両者の協力において最も切実で切迫した問題について話し合うた め顔を合わせた Сейчас идет встреча в расширенном составе - с участием министров и руководителей крупнейших российских ком

リーダー達は両者の協力において最も切実で切迫した問題について話し合うた め顔を合わせた Сейчас идет встреча в расширенном составе - с участием министров и руководителей крупнейших российских ком На Восточный экономический форум во Владивостоке приехало три тысячи участников из 35 стран ウラジオストクでの東方経済フォーラムに 35 か国から 3000 人の参加者が訪れた Главные политические новости сегодня приходят из Владивостока. 重要な政治的ニュースが今日ウラジオストクから届いた

More information

АК Арбатская улица Беловежская пуща Белый дом ВДНХ Газпром ГКЧП Горемыкин, Иван Логгинович Гош

АК Арбатская улица Беловежская пуща Белый дом ВДНХ Газпром ГКЧП Горемыкин, Иван Логгинович Гош 1 2004 0 АК......2 Арбатская улица......2 Беловежская пуща......2 Белый дом......2 ВДНХ......3 Газпром......3 ГКЧП......3 Горемыкин, Иван Логгинович......4 Гошкевич, Иосиф Антонович......4 Ëлки-палки......4

More information

Репортаж Павла Зарубина. パーベル ザルビンによるレポートです В астраханской школе имени Гейдара Алиева готовятся ко дню народного единства. アストラハンのヘイダル アリエフ記念学校では民族統一記

Репортаж Павла Зарубина. パーベル ザルビンによるレポートです В астраханской школе имени Гейдара Алиева готовятся ко дню народного единства. アストラハンのヘイダル アリエフ記念学校では民族統一記 Нужен ли закон о российской нации: Путин дал старт дискуссии ロシアの民族に関する法律は必要か : プーチンは議論をスタートさせた Представители каких народов должны получать гражданство в России в упрощённом порядке, как адаптировать мигрантов,

More information

Bulletin of JASRLL No.40-2 Abstracts of Research Papers Accepted for Presentation at the 58 th Annual Assembly of the Japan Association for the Study

Bulletin of JASRLL No.40-2 Abstracts of Research Papers Accepted for Presentation at the 58 th Annual Assembly of the Japan Association for the Study Г. Шатохина. Описание косвенной фонетической межъязыковой интерференции на материале реализации японскими учащимися русских бифонемных консонансов Н. Рогозная.Механизмы функционирования теоретической модели

More information

Japan.indd

Japan.indd УДК 070(520)(075) ББК 65.497(5Япо) Ф44 ОГЛАВЛЕНИЕ Фесюн, А. Ф44 Язык японских СМИ [Текст] / Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2013. 216 с. 1000 экз. ISBN

More information

家族構成 Состав семьи 続柄 氏 名 生年月日 性別 きょうだい ( 計 人 ) ( 注 )6 人以上は別紙を提出してください Братья и сестры (Всего) Примечание: если больше 6 человек, укажите на отдельном

家族構成 Состав семьи 続柄 氏 名 生年月日 性別 きょうだい ( 計 人 ) ( 注 )6 人以上は別紙を提出してください Братья и сестры (Всего) Примечание: если больше 6 человек, укажите на отдельном 別記第七十四号様式 ( 第五十五条関係 ) Отдельная форма 74 (в соответствии со статьей 55) 日本国政府法務省 Министерство Юстиции, Японии 法務大臣殿 Министру Юстиции 氏 Имя 名 生年月日 Имя 国籍 地域 ( 又は常居所を有していた国名 ) Гражданство/Регион (или страна

More information

ロシア語教育研究第 7 号 ( 日本ロシア語教育研究会,2016) 講演録 日本ロシア語教育研究会 日本ロシア語学校教師会共催シンポジウム 日本社会におけるバイリンガル教育の現在 子どもに必要な教科書を, いま考える Своеобразие двуязычия и необходимость соз

ロシア語教育研究第 7 号 ( 日本ロシア語教育研究会,2016) 講演録 日本ロシア語教育研究会 日本ロシア語学校教師会共催シンポジウム 日本社会におけるバイリンガル教育の現在 子どもに必要な教科書を, いま考える Своеобразие двуязычия и необходимость соз ISSN 2185-2979 4 -... - 1... 21... 35... 49... 57 2016 ロシア語教育研究第 7 号 ( 日本ロシア語教育研究会,2016) 講演録 日本ロシア語教育研究会 日本ロシア語学校教師会共催シンポジウム 日本社会におけるバイリンガル教育の現在 子どもに必要な教科書を, いま考える Своеобразие двуязычия и необходимость

More information

Суббота, 9 часов утра, и уже ажиотаж. 土曜日 朝 9 時 既に賑わっている Продукция фермеров не залёживается. 農家の生産物は店ざらしになることはない Многие по обе стороны прилавков друг

Суббота, 9 часов утра, и уже ажиотаж. 土曜日 朝 9 時 既に賑わっている Продукция фермеров не залёживается. 農家の生産物は店ざらしになることはない Многие по обе стороны прилавков друг http://newsvideo.su/video/4326854 Начала работу ярмарка выходного дня 休日市場が営業開始 В Хабаровске состоялась первая в этом сезоне ярмарка выходного дня. ハバロフスクで今季初の休日市場が開催された Жители краевой столицы её ждали

More information

Taro13-DPSA-488表紙.jtd

Taro13-DPSA-488表紙.jtd Discussion Paper Series A No.488 移行経済下ロシアの貧困の経済的分析における RLMS の個票データの活用 -- ミクロ計量分析に向けて -- 武田友加 ( 東京大学大学院経済学研究科 一橋大学経済研究所非常勤講師 ) 2006 年 12 月 The Institute of Economic Research Hitotsubashi University Kunitachi,

More information

カタカナ練習帳3

カタカナ練習帳3 アカガサザ行 アイウエオ 1 1 イアウオエ エオウアイ オエウイア カキクケコ 2 キカクコケ ケコクカキ コケクキカ ガギグゲゴ 3 シサスソセ セソスサシ ソセスシサ サシスセソ 4 アガシ ガエス エザコ キゲセ ザジズゼゾ ザソオ ソズサ ズキク 1ガス 2キス 3ギア 4エス газ поцелуй шестерня S(эс) маленький размер 5ケーキ 6エース 7コース

More information

調査レポート

調査レポート WTO 18 16 14 12 1 8 6 4 2 1 7.28% 1.3% 9.35% 17.72% ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 8.4%.4% 12.7% 8.7% 69.8% 1 2 2% 15% 1% 5% % -5% -1% -15% Федеральная служба государственной статистики

More information

Microsoft Word - 01 収集資料 表紙鑑.doc

Microsoft Word - 01 収集資料 表紙鑑.doc 6.Regional Statistics(2007): 計 画 対 象 地 域 4 件 の 抜 粋 ( 英 語 SADSMEE 2008 年 ) Statistics on number of entrepreneurs (crafts, traders, small stores, micro business) and registered companies in 4 regions (September

More information

346 ASPEK Производственно-экономическая ассоциация АСПЭК AvtoVAZ АвтоВАЗ 167 BMW BMW Russland Trading http

346 ASPEK Производственно-экономическая ассоциация АСПЭК AvtoVAZ АвтоВАЗ  167 BMW BMW Russland Trading http 2005.10.10-16, No.38 200400 518 2004400 400 2004 12 7344,18930.7 17.8 2005 2002005200 11 1,9024,128 44 2005 12 346 ASPEK Производственно-экономическая ассоциация АСПЭК http://www.aspec.ru 16 63 AvtoVAZ

More information

<4D F736F F D A778D5A82A982E789C692EB82D682CC D95B D CEA96F3816A2E646F63>

<4D F736F F D A778D5A82A982E789C692EB82D682CC D95B D CEA96F3816A2E646F63> ( ロシア語 ) 学校から家庭への連絡文 Notes/Letters/Information from School to Families 1 登校 Приход в школу 登校時間 : 時 分 時 分頃 から まで Время прихода:час минут примерно час минут с до 欠席する場合や遅刻する場合は Когда ребенок отсутствует

More information

亡命ロシア人聖歌者 ポクロフスキーの人と音楽 ( 松島純子 )...16 郡司智麿のアルバムに見る革命下のブラゴベシチェンスク ( 舟川はるひ )...19 書評 外川継男著 サビタの花ロシア史における私の歩み を読んで ( 安井亮平 )...24 書評 バールィシェフ エドワルド著 日露同盟の時代

亡命ロシア人聖歌者 ポクロフスキーの人と音楽 ( 松島純子 )...16 郡司智麿のアルバムに見る革命下のブラゴベシチェンスク ( 舟川はるひ )...19 書評 外川継男著 サビタの花ロシア史における私の歩み を読んで ( 安井亮平 )...24 書評 バールィシェフ エドワルド著 日露同盟の時代 来日ロシア人研究会 会報 ISSN1344-9079 異 郷 ВТОРАЯ РОДИНА No.26 April 2008 バールィシェフ エドワルド氏 第 62 回 2008 年 2 月 2 日の報告 На фото: Г-н Эдуард БАРЫШЕВ выступает на 62-м заседании Ассоциации, 2 февраля 2008 г. 目次 研究会報告 ( 日本語

More information

検事勾留尋問 [ 2 ] 対訳テキスト ( ロシア語 ) 1 検察官 通訳人のロシア語はよくわかりますか Вы хорошо понимаете русский язык переводчика? 2 被疑者 Да, хорошо понимаю. はい よく分かります 3 検察官 これからあなたを

検事勾留尋問 [ 2 ] 対訳テキスト ( ロシア語 ) 1 検察官 通訳人のロシア語はよくわかりますか Вы хорошо понимаете русский язык переводчика? 2 被疑者 Да, хорошо понимаю. はい よく分かります 3 検察官 これからあなたを 検事勾留尋問 [ 1 ] 対訳テキスト ( ロシア語 ) 1 検察官 私は検事の田中です あなたの名前を言ってください Я прокурор Танака. Назовите ваше имя. 2 被疑者 Меня зовут Анатолий Иванов. アナトリー イワノフです 3 検察官 生年月日はいつですか Назовите дату вашего рождения. 4 被疑者 21-е

More information

ロシア語論文CS.indd

ロシア語論文CS.indd Bulletin of the Faculty of Foreign Studies, Sophia University, No. 4 5? четыре пять Что лежит на границе числительных «4» и «5»? Принципиальное различие в восприятии количества, определяемого числительными

More information

一年間の学習後 生徒たちが使うことのできるロシア語 ( 参考 ) さまざまな形式を使った挨拶 こんにちは Здравствуй おはようございますこんにちはこんばんは те Доброе утро Добрый день Добрый вечер 感謝 ありがとう Спасибо 感謝に答える どう

一年間の学習後 生徒たちが使うことのできるロシア語 ( 参考 ) さまざまな形式を使った挨拶 こんにちは Здравствуй おはようございますこんにちはこんばんは те Доброе утро Добрый день Добрый вечер 感謝 ありがとう Спасибо 感謝に答える どう テーマ : 北方領土から来たロシア人たちと交流しよう レベル :1 < 場面状況 > N 高校の生徒たちは 北方領土から来たロシア人たちと交流をすることになった 短時間の滞在の中で 校内の案内をし 体育館でスポーツ交流をする < 活動の流れ> 事前学習 ニ ホ ロ( 北海道立北方四島交流センター ) に足を運び 展示室で北方領土の歴史や 今の姿 人々の生活などについて学ぶ また 文化ルームにある ロシアの調度品や

More information

ブロニスワフ・ピウスツキ日本暦

ブロニスワフ・ピウスツキ日本暦 # 1. 1902 8 9 3 1903 7 10 3 1905 10 11 1 1906 1 1905 12 8 3 7 4 2. 3. Rękopis Sygnatura/ Sygn. stranica/ s. 4. 5. 6. 2 1904 7 8 11 1905 11 12 17 7. 8. B.S. 1891 1892 "Сахалинский дневник", Известия Института

More information

Поетанопка "rx)()лсi\f Прсдисловис СОДЕРЖАНИЕ 3 7 Глава r И. А. ГОНЧАРОl3 И ЯПОНИЯ ПС!"С'lитыван Фреzam "Паллаг)а" И. А. ГОНfщ!"ова. --Сrавнснис с НllOнеКИl\flf и иностранны~нf ИСТОРИflССКИI\fИ ИСТО'll/Ifка~IIf--

More information

untitled

untitled Корпуса общего назначения средних и больших размеров ENSTO CUBO O и C IP66/67 Корпуса общего назначения средних и больших размеров из термопластика представлены сериями ENSTO CUBO C и O. Корпуса серии

More information

02_中見.indd

02_中見.indd B. B. Балтольд Балтольд, В. В., История изучения Востока в Европе и России Академик В. В. Балтольд, Сочинения том Москва: Издательство «Наука», стр. Яков И. Шмидт č И. Н. Березин č 簃 Арх. 簃 錄 吳棫 詅 徵 Палладий

More information

Œ]„”’æ’¶Ÿ_Ł¶

Œ]„”’æ’¶Ÿ_Ł¶ Т. Мотидзуки. Играя со словами классики: Достоевский в современной литературе // Т. Мотидзуки (ред.). Русская литература на пороге нового века. Саппоро: Центр славянских исследований, 2001. С. 159-177.

More information

目次 (Содержание) 初回訪問時挨拶 (Приветствие во время первого визита) 4 次回よりの挨拶 (Приветствие в следующий приход) 4 調理 (Приготовление пищи) 8 食事 (Еда) 12 買い物 (

目次 (Содержание) 初回訪問時挨拶 (Приветствие во время первого визита) 4 次回よりの挨拶 (Приветствие в следующий приход) 4 調理 (Приготовление пищи) 8 食事 (Еда) 12 買い物 ( Японско-русский разговорник для указывания пальцем ( 日露指差し会話帳 ) для ухода на дому ( 訪問介護編 ) 1 目次 (Содержание) 初回訪問時挨拶 (Приветствие во время первого визита) 4 次回よりの挨拶 (Приветствие в следующий приход) 4

More information

Held by Grant-in-aid for Scientific Research Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology Japan

Held by Grant-in-aid for Scientific Research Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology Japan Title Okhotsk culture formation, metamorp and Russia cooperative symposium Author(s) Amano, T.; Vasilevski, A. Citation Issue Date 2002-02-28 DOI Doc URLhttp://hdl.handle.net/2115/48121 Right Type book

More information

Что ты делал прошлой ночью? 昨晩君は何をしましたかをしましたか Всё что тебе нужно делать это работать усе рднее. 君はもっとはもっと熱心熱心に勉強勉強しさえすればよいしさえすればよい Эй ты! Что ты там д

Что ты делал прошлой ночью? 昨晩君は何をしましたかをしましたか Всё что тебе нужно делать это работать усе рднее. 君はもっとはもっと熱心熱心に勉強勉強しさえすればよいしさえすればよい Эй ты! Что ты там д ロシア語例文集 "делать делать" を使ったった例文 Она делает ошибки даже на своем родном язы ке. 彼女は自分自分の母国語母国語でさえもでさえも間違間違えてしまいますえてしまいます Он не знал, что делать с оставшейся едой. 彼は余分余分の食べ物をどうしたらよいかわからなかったをどうしたらよいかわからなかった

More information

RGASPIРГАСПИ, ф. 495, оп. 280, д л

RGASPIРГАСПИ, ф. 495, оп. 280, д л No. 25 December 2015 Azuma Kazuo_The Famous Educator and Researcher of Russian Language and Russian Literature and the Founder of Institute of Russian Language MIR in Japan Documents and Materials about

More information

目次 (Содержание)1 初回訪問時挨拶 (Приветствие во время первого визита) 4 次回よりの挨拶 (Приветствие в следующий приход) 4 調理 (Приготовление пищи) 8 食事 (Еда) 12 買い物

目次 (Содержание)1 初回訪問時挨拶 (Приветствие во время первого визита) 4 次回よりの挨拶 (Приветствие в следующий приход) 4 調理 (Приготовление пищи) 8 食事 (Еда) 12 買い物 Японско-русский разговорник для указывания пальцем ( 日露指差し会話帳 ) для ухода на дому ( 訪問介護編 ) 1 目次 (Содержание)1 初回訪問時挨拶 (Приветствие во время первого визита) 4 次回よりの挨拶 (Приветствие в следующий приход) 4

More information

婚約おめでとう 結婚式はいつにするかもう決めた? 最近婚約した仲の良いう友達を祝福し 結婚式はいつか聞く時 Поздравляем с помолвкой. В состоится ваш праздник? お祝い お悔やみ - 誕生日 記念日 誕生日おめでとう! Поздравляем с Дн

婚約おめでとう 結婚式はいつにするかもう決めた? 最近婚約した仲の良いう友達を祝福し 結婚式はいつか聞く時 Поздравляем с помолвкой. В состоится ваш праздник? お祝い お悔やみ - 誕生日 記念日 誕生日おめでとう! Поздравляем с Дн お祝い お悔やみ - 結婚 おめでとうございます 末永くお幸せに 最近結婚した夫婦を祝う時おめでとうございます どうぞお幸せに 最近結婚した夫婦を祝う時 Желаю вам обоим море счаст В день вашей свадьбы поздр вам обоим всего наилучшего 結婚おめでとう! 彼と一緒になれてよかったね 最近結婚した仲の良い友達を祝う時 ( インフォーマル

More information

7 月 8 月はロシアの長期休暇の時期で反応が思わしくないことが予想されたことと ビザの問題で 8 月末まで日本に滞在せざるを得なくなったことなどを考慮し 郵送開始時期は 9 月初旬とした 2. アンケートの内容 基本的には 2004 年の R-JIGS と同形式の質問項目にしたが モスクワ市立教育

7 月 8 月はロシアの長期休暇の時期で反応が思わしくないことが予想されたことと ビザの問題で 8 月末まで日本に滞在せざるを得なくなったことなどを考慮し 郵送開始時期は 9 月初旬とした 2. アンケートの内容 基本的には 2004 年の R-JIGS と同形式の質問項目にしたが モスクワ市立教育 2012/08/08 CAJS 発表用 人文社会科学研究科現代文化 公共政策専攻日本学術振興会特別研究員 (DC2) 貝田真紀 m.kaita24 @ gmail.com 第 2 次 R-JIGS の調査状況中間報告 1. 第 2 次 R-JIGS の調査状況 ロシア語版アンケートの完成 モスクワ市立教育大学日本語学科の学生 5 名を雇用 補助作業を依頼 1839 団体分の住所 電話番号などの基本情報をリスト化

More information

Комарова Н Новосибирск 愛知県名古屋市中川区 ул. Советская, 株式会社日本代表取締役社長 佐藤太郎様 日本の住所のフォーマット : 郵便番号 県名 市町村名 地区名 番地 会社名 肩書き 宛名 ビジネ

Комарова Н Новосибирск 愛知県名古屋市中川区 ул. Советская, 株式会社日本代表取締役社長 佐藤太郎様 日本の住所のフォーマット : 郵便番号 県名 市町村名 地区名 番地 会社名 肩書き 宛名 ビジネ ビジネス文書 - 住所 Mr. J. Rhodes Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rh Rhodes & Rhodes Corp. Silverback Drive, Californ 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 アメリカの住所のフォーマット : 宛名 会社名 道の番号と名前 街の名前と州の省略記号 郵便番号 Mr.

More information

フョードル・チュッチェフ研究

フョードル・チュッチェフ研究 2004 19 19 1 1 17 2 1820-1840 2-1 22 2-2 33 2-3 сумрак 50 2-4 59 3 3-1 71 3-2 79 3-3 87 4 19 4-1 100 4-2 117 5 5-1 134 5-2 140 5-3 154 6 1 6-1 168 6-2 182 6-3 1855 193 6-4 206 1 1860 219 2 233 3 19 245

More information

Александровская колонна 3 Алёнушка 3 Андрей Рублёв 3 Андроников монастырь 4 Аргументы и факты 5 ВАЗ 5 Владимирская икона Божией Матери 5 ГАИ 6 генсек

Александровская колонна 3 Алёнушка 3 Андрей Рублёв 3 Андроников монастырь 4 Аргументы и факты 5 ВАЗ 5 Владимирская икона Божией Матери 5 ГАИ 6 генсек 2005 1 2005 Александровская колонна 3 Алёнушка 3 Андрей Рублёв 3 Андроников монастырь 4 Аргументы и факты 5 ВАЗ 5 Владимирская икона Божией Матери 5 ГАИ 6 генсек 6 ГОЭРЛО 7 ГРУ 7 Грызлов, Борис Вячеславович

More information

No M. A. バクーニンにおけるアジア問題 G. マッツィーニ批判と 黄禍 山本健三 はじめに Боровой А.А. Анархизм / Вступ. ст. П.В. Рябова.

No M. A. バクーニンにおけるアジア問題 G. マッツィーニ批判と 黄禍 山本健三 はじめに Боровой А.А. Анархизм / Вступ. ст. П.В. Рябова. Title M. A. バクーニンにおけるアジア問題 : G. マッツィーニ批判と 黄禍 Author(s) 山本, 健三 Citation スラヴ研究 = Slavic Studies, 60: 123-152 Issue Date 2013-06-15 DOI Doc URLhttp://hdl.handle.net/2115/56918 Right Type bulletin (article)

More information

授業探訪多様な言語を学ぶ 75 聞き取りの練習も行います 記憶力を鍛える目的で 絵の付いているカードゲームも使っています ゲームは単に楽しいだけでなく 自分でも気づかない内に 遊びながら学習してきた表現が身についていきます また 学生はロシアの料理 町 行事などについて短いストーリーを読み それぞれ

授業探訪多様な言語を学ぶ 75 聞き取りの練習も行います 記憶力を鍛える目的で 絵の付いているカードゲームも使っています ゲームは単に楽しいだけでなく 自分でも気づかない内に 遊びながら学習してきた表現が身についていきます また 学生はロシアの料理 町 行事などについて短いストーリーを読み それぞれ 授業探訪 ロシア語を身近に 兼任講師 Екатерина Гутова クラスの顔ぶれ 立教大学の全カリでロシア語を担当するようになってから早 10 年が経ちました 授業は少人数 年によって人数が変動しますが 今まで2 人から9 人までのクラスでした 履修希望者は既に立教大学の別の授業でロシア語を2 年間勉強していることが望ましいとしていましたが 実際に私の ロシア語セミナー を選択していた学生は

More information

Наряду с этим, центральный вопрос, подтолкнувший к данной работе/исследованию - это... Gezielte Darstellung des Themas einer Arbeit nach der allgemein

Наряду с этим, центральный вопрос, подтолкнувший к данной работе/исследованию - это... Gezielte Darstellung des Themas einer Arbeit nach der allgemein - Einleitung В этом эссе/статье/научной работе я постараюсь подтвердить предположения/провести исследование/оценить/проанализировать... Allgemeine Einleitung einer Arbeit このエッセイ / 論文では を調べた / 審査した / 調査した

More information

Microsoft Word - W03_単語3.docx

Microsoft Word - W03_単語3.docx 単語 3( ロシア語 IIA/B-1 の試験範囲 ) 1. 名詞 авто бус バス аэропо рт 空港 бале т バレエ боти нок 少し長めの靴 брю ки ズボン 複 буты лка びん велосипе д 自転車 весна 春 война 戦争 вопро с 質問 問題 вы ставка 展覧会 гита ра ギター глаз 目 眼 говя дина

More information

Senri Ethnological Reports 42 ~ЗУУНЫ~ОНГОЛЧУУД Зохиож эмхэтгэсэн И.Лхагвасурэн National Museum ofethnology Osaka 2003

Senri Ethnological Reports 42 ~ЗУУНЫ~ОНГОЛЧУУД Зохиож эмхэтгэсэн И.Лхагвасурэн National Museum ofethnology Osaka 2003 Senri Ethnological Reports 42 ~ЗУУНЫ~ОНГОЛЧУУД Зохиож эмхэтгэсэн И.Лхагвасурэн National Museum ofethnology Osaka 2003 The National Museum ofethnology Senri Ехро Park, Suita Osaka 565-8511, Japan 2003 Ьу

More information

愛知県名古屋市中川区 株式会社日本代表取締役社長佐藤太郎様 Комарова Н. Новосибирск ул. Советская, 日本の住所のフォーマット : 郵便番号 県名 市町村名 地区名 番地 会社名 肩書き 宛名 ビジネス

愛知県名古屋市中川区 株式会社日本代表取締役社長佐藤太郎様 Комарова Н. Новосибирск ул. Советская, 日本の住所のフォーマット : 郵便番号 県名 市町村名 地区名 番地 会社名 肩書き 宛名 ビジネス ビジネス文書 - 住所 Mr. J. Rhodes, Rhodes & Mr. Rhodes J. Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Rhodes Springs & Rhodes CA Corp. 92926 212 Silverback Drive California Springs CA 929 アメリカの住所のフォーマット : 宛名

More information

第 21 課これは何? & これは何? T: これは何? и Что это? Т: что это? お金と 何のカード? Деньги и... что за карточка? スタンプを押してるね На нее ставят штампы. このお店でも! И в этом магазине

第 21 課これは何? & これは何? T: これは何? и Что это? Т: что это? お金と 何のカード? Деньги и... что за карточка? スタンプを押してるね На нее ставят штампы. このお店でも! И в этом магазине 第 21 課基本スキット 店員 いらっしゃいませ 会員カード おあずかりします Служащий Добро пожаловать! Вашу членскую карту, пожалуйста. 店員会員証はお持ちですか? Служащий У вас есть членская карта? はい Да. 店員 ご返却は いつになさいますか? Служащий Когда вы хотите

More information

立 系 新 聞 が 誕 生 し また 郵 便 報 知 新 聞 のように 企 業 経 営 を 重 視 し 政 論 紙 から 大 衆 的 な 報 道 中 心 の 新 聞 へと 転 換 する 大 新 聞 が 現 れた 一 方 朝 日 新 聞 をは じめとする 小 新 聞 の 側 でも 社 説 など 政 治

立 系 新 聞 が 誕 生 し また 郵 便 報 知 新 聞 のように 企 業 経 営 を 重 視 し 政 論 紙 から 大 衆 的 な 報 道 中 心 の 新 聞 へと 転 換 する 大 新 聞 が 現 れた 一 方 朝 日 新 聞 をは じめとする 小 新 聞 の 側 でも 社 説 など 政 治 5. США призвали КНДР воздержаться от провокаций [Електронний ресурс] / Алексей Богдановский // РИА Новости 17 марта 2014. Режим доступу до джерела: http://ria.ru/ world/20140317/999748490.html. 6. Япония

More information

リテラ では 語 学 文 学 から 自 然 科 学 まで 幅 広 く ロシアの 出 版 情 報 を 毎 月 お 届 けしてまいります ご 注 文 は 同 封 のハガキのほか 電 話 ファクス で 承 ります カタログ 番 号 ポジション 番 号 を お 知 らせ 下 さい ( 例 -12

リテラ では 語 学 文 学 から 自 然 科 学 まで 幅 広 く ロシアの 出 版 情 報 を 毎 月 お 届 けしてまいります ご 注 文 は 同 封 のハガキのほか 電 話 ファクス  で 承 ります カタログ 番 号 ポジション 番 号 を お 知 らせ 下 さい ( 例 -12 Nauka Japan ロシア 出 版 情 報 カタログ Литера リテラ Nov. 2014 Cat.No. 総 記 出 版 メディア 2 ロシア 語 学 習 3 ロシア 語 スラヴ 語 研 究 4 言 語 6 文 学 フォークロア 7 美 術 映 画 演 劇 バレエ 音 楽 14 哲 学 思 想 宗 教 16 ロシア 史 中 東 欧 史 世 界 史 18 考 古 学 民 族 学 地 理 地

More information

11111111111111111111111111111111111111111111111

11111111111111111111111111111111111111111111111 Эффективный способ использования страхования по уходу6 С возрастом слабеют люди и физически, и морально, и все желают, чтобы сохранять свое здоровье как можно дольше, и начинать пользоваться услугами по

More information

あれ то いい хороший いいえ нет いいですね хорошо (согласие) いいます сказать いえ 家 дом いきましょう пойдём いきます 行 きます идти イギリス Англия いくつ сколько (количество) いくらですか сколь

あれ то いい хороший いいえ нет いいですね хорошо (согласие) いいます сказать いえ 家 дом いきましょう пойдём いきます 行 きます идти イギリス Англия いくつ сколько (количество) いくらですか сколь あお 青 синий あか 赤 красный あかるい 明 るい светлый あきはばら Акихабара (район Токио) アクション боевик アクセサリー украшения, бижутерия あげます 上 げます давать, дарить あさ 朝 утро あさくさ 浅 草 Асакуса (район Токио) あさごはん 朝 ごはん завтрак アジア

More information

1 Вопросы, на которые сложно ответить 答えにくい質 第6課 Урок 6 に ほん ご すこ 日本語が もう少し できないと «Надо бы чуть получше знать японский язык, а то....» 最大の山場にさしかかった 面接官はあえて答 Оказался в очень трудной ситуации. задал трудный

More information

Михайлович Щуров CD PAN Records CD Мелодия LP CDBoheme MusicCD LP CD LP I.I. Изалий Иосифович Земцовский I.V. Игорь Владимирович Мациевский A.M. Анато

Михайлович Щуров CD PAN Records CD Мелодия LP CDBoheme MusicCD LP CD LP I.I. Изалий Иосифович Земцовский I.V. Игорь Владимирович Мациевский A.M. Анато 査 読 付 き 研 究 ノート 森 田 稔 先 生 蒐 集 スラヴ 系 諸 民 族 民 俗 音 楽 聴 覚 資 料 について 要 旨 LP キーワード 英 文 要 旨 A Research note which is a list of LP phonograph records of the Slavic folkloric ethnic music that was collected by Prof.MORITA

More information

untitled

untitled Discussion Paper Series BNo.33 ロシア 国 立 経 済 文 書 館 資 料 を 利 用 した ソ 連 経 済 研 究 へのアプローチ 杉 浦 史 和 編 December 2005 INSTITUTE OF ECONOMIC RESEARCH HITOTSUBASHI UNIVERSITY IER Discussion Paper Series (B) ロシア 国 立

More information

<838D CEA93FA967B8AD698418F9190D C8E86816A31362E3035>

<838D CEA93FA967B8AD698418F9190D C8E86816A31362E3035> HOTAKA BOOK NEWS ロシア語日本関連書籍 No. C-414/Jun. 2016 ロシア語日本関連書籍のリストを作成いたしました ご注文の際は 表紙のカタログナンバー (C-414) と 各書籍のナンバーをお知らせください 表示価格は本体価格となります なお 為替レートの変動や仕入先からの価格変更により販売価格が変更となる場合がございます ご了承のほどお願いいたします 皆様のお問い合わせ

More information

<4D F736F F D20372E3294C582B182C682CE82C6955C8CBB B694C5302D3589DB816A2E646F63>

<4D F736F F D20372E3294C582B182C682CE82C6955C8CBB B694C5302D3589DB816A2E646F63> ことばと表現 使い方教師用 この教材は基本的な日本語の文法や文型を理解するだけでなく 実生活の会話場面で使えるようになることを目的に作られています 1. 各課の構成 : 運用に結びつく文法を理解したり 基本的な語彙を練習したりする文法編と会話場面からなる運用編に分かれ 文法編 運用編の順番で配置してあります 2. 進め方 : 基本的にはまず文法編 次に運用編へ進んでください どちらを先に行うかは学習者のタイプや学習項目によって臨機応変に対応してください

More information

海外の宗教事情に関する 調査報告書 資料編 7 ロシア宗教関係法令集 平成 24 年 3 月 文化庁 はしがき 本書は 文化庁がカナダ ロシア スペイン スウェーデンの 4 カ国を調査対象国として 平成 20 年度から平成 23 年度にわたって実施した第 4 次 海外の宗教事情に関する調査 の報告書資料編である 報告書の本編では 竹村牧男東洋大学学長を座長とする協力者会議において策定された調査方針

More information

3 月 22 日 ~23 日 22 日 10:30~19: 30 23 日 10:30~18: 00 ショッピングセンター ジョー ルティー ウーゴル ТЦ «Желтый угол» Маршала Говорова ул., 35,корпус 2 第 8 回 視 点 カップ 剣 道 大 会 剣

3 月 22 日 ~23 日 22 日 10:30~19: 30 23 日 10:30~18: 00 ショッピングセンター ジョー ルティー ウーゴル ТЦ «Желтый угол» Маршала Говорова ул., 35,корпус 2 第 8 回 視 点 カップ 剣 道 大 会 剣 第 14 回 日 本 の 春 行 事 予 定 表 在 ク 日 本 国 総 領 事 日 時 会 場 行 事 備 考 東 洋 大 学 北 東 中 等 学 校 東 洋 大 学 Средние общеобразовате 第 10 回 東 洋 学 オリ 2 月 ~3 月 льные школы Северо-Зап ンピック tel:320-9733,336-7674 ада 後 援 12 月 28 日

More information

KAa.pdf

KAa.pdf 1 1 2 3 4 2 3 A < DX(48E) > < EH(481) > D B B A E C F E C F 4 1 2 3 4 5 45 45 15 15 1 60 30 2 3 60 30 6 7 8 1 2 3 9 4 10 1 2 1 2 11 12 1 2 13 14 1 2 15 3 4 5 1 2 3 16 17 18 ENGLISH HAND-WINDING MECHANICAL

More information

濱本論文.indd

濱本論文.indd судебник чюжеземец чюжеземец иноверец иноземец, чюжеземец Законодательство периода образования и укрепления Русского централизованного государства (Росскийское законодотельство Х-ХХ веков. Т. 2). М., 1985.

More information

iii iv á pmf tns ó ú íé v kx ɨ ʃ ʦ vb z d g ʒ g l vi sʼzʼtʼdʼ ʼ ʼ ʼ ʼ ʼ ʼ lʼ r rʼ ʼ kʼgʼxʼ ʼgʼ ʼ ʧʼ vii ʃʼʃʼ Скорогово рки. viii Section 17 [d] [z] TRACK2-9 TRACK2-10 [z] [s] [d] [d] [n] [z] [z] [z] [z]

More information

むことになるが 子の所在が特定されていない場合には 中央当局の要請に基づき 連邦執行庁 4 が子を捜索する ( 執行第 30 条第 5 項の 1) 子の捜索に関する中央当局の要請は それ自体が執行証書とされ ( 執行第 12 条第 1 項第 10 号 ) 連邦執行庁は 銀行への照会 財産調査など種々

むことになるが 子の所在が特定されていない場合には 中央当局の要請に基づき 連邦執行庁 4 が子を捜索する ( 執行第 30 条第 5 項の 1) 子の捜索に関する中央当局の要請は それ自体が執行証書とされ ( 執行第 12 条第 1 項第 10 号 ) 連邦執行庁は 銀行への照会 財産調査など種々 ハーグ条約の実施に関するロシア国内法の解説および関連法令の翻訳 執筆 翻訳佐藤史人名古屋大学法政国際教育協力研究センター 1 ハーグ条約のロシア国内における適用ロシア連邦は 2011 年 5 月 31 日の 国際的な子の奪取の民事面に関する条約へのロシア連邦の加入に関する連邦法律 によってハーグ条約に加入し 同条約は 2011 年 10 月 1 日にロシアにおいて発効した ハーグ条約の規範は ロシア連邦の締結した国際条約はロシアの法制度の一部を構成し

More information

1 Внимательно прочитайте инструкции 2 Сохраните инструкции Важные инструкции по безопасности 3 Обращайте внимание на предупреждения и замечания 4 Собл

1 Внимательно прочитайте инструкции 2 Сохраните инструкции Важные инструкции по безопасности 3 Обращайте внимание на предупреждения и замечания 4 Собл Профессиональный DJ контроллер DN-MC6000 Руководство пользователя 1 Внимательно прочитайте инструкции 2 Сохраните инструкции Важные инструкции по безопасности 3 Обращайте внимание на предупреждения и замечания

More information

18-19 1920 30 2 18-19 - i - 1920-30 4 2003 1 5 Andrei Malchukov 10 4 - ii - Melnikova Irina 18 Fiala Karel 2003 11 8 2004 6 12 2004 11 13 17 - iii - Andrei Malchukov Russian interference in Tungusic languages

More information

リテラ では 語学 文学から自然科学まで幅広く ロシアの出版情報を毎月お届けしてまいります ご注文は 同封のハガキのほか 電話 ファクス で承ります カタログ番号 ポジション番号をお知らせ下さい ( 例 -123) Web サイト (http://www.naukajapan.jp)

リテラ では 語学 文学から自然科学まで幅広く ロシアの出版情報を毎月お届けしてまいります ご注文は 同封のハガキのほか 電話 ファクス  で承ります カタログ番号 ポジション番号をお知らせ下さい ( 例 -123) Web サイト (http://www.naukajapan.jp) Nauka Japan ロシア出版情報カタログ Литера リテラ Jun. 2015 Cat.No. 総記 出版 2 ロシア語学習 2 ロシア語 スラヴ語研究 4 言 語 5 文学 フォークロア 7 美術 演劇 映画 バレエ 音楽 13 哲学 思想 宗教 17 ロシア史 中東欧史 世界史 20 考古学 民族学 地理 地誌 30 シベリア 極東 32 東洋学 中央アジア カフカス 33 政治 社会

More information

健(けん)康(こう)相(そう)談(だん)室(しつ)/健(けん)診(しん)の知(ち)識(しき)

健(けん)康(こう)相(そう)談(だん)室(しつ)/健(けん)診(しん)の知(ち)識(しき) Эффективный способ применения страхования по уходу 4 В этот раз продолжаем разговор об использовании «услуг по уходу на дому» для тех, кому требуется уход от 1-5 степеней. 1. В услуге по уходу есть ограничение

More information

TUT brochure Mongolian pptx

TUT brochure Mongolian pptx Official Web Site! for Admission Movies! Introduction to Toyohashi University of Technology Overview of the Top Global University Project English English English English Other Languages Япон улсын Тоёохашигийн

More information