ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д., НОВИ САД САДРЖАЈ: Страна Извештај независног ревизора 1 Финансијски извештаји: Биланс стања 2 Биланс успеха 3 Извештај о остал

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д., НОВИ САД САДРЖАЈ: Страна Извештај независног ревизора 1 Финансијски извештаји: Биланс стања 2 Биланс успеха 3 Извештај о остал"

Transcription

1 ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д., НОВИ САД Финансијски извештаји 31. децембар године и Извештај независног ревизора

2 ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д., НОВИ САД САДРЖАЈ: Страна Извештај независног ревизора 1 Финансијски извештаји: Биланс стања 2 Биланс успеха 3 Извештај о осталом резултату 4 Извештај о променама на капиталу 5 Извештај о токовима готовине 6 Напомене уз финансијске извештаје 7-78 Прилог: Годишњи извештај о пословању

3 Deloitte д.о.о. Теразије Београд Република Србија ПИБ МБ Тел: +381 (0) Факс: +381 (0) ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Управном одбору и власницима Војвођанскe банкe а.д., Нови Сад Извршили смо ревизију приложених појединачних финансијских извештаја Војвођанскe банкe а.д., Нови Сад (у даљем тексту Банка") приложених на странама 2 до 78, који обухватају биланс стања на дан 31. децембра године и одговарајући биланс успеха, извештај о осталом резултату, извештај о променама на капиталу и извештај о токовима готовине за годину која се завршава на тај дан, као и преглед значајних рачуноводствених политика и друге напомене уз појединачне финансијске извештаје. Одговорност руководства за појединачне финансијске извештаје Руководство је одговорно за састављање и фер презентацију ових појединачних финансијских извештаја у складу са Међународним стандардима финансијског извештавања, као и за интерне контроле које руководство сматра неопходним за састављање појединачних финансијских извештаја који не садрже погрешне информације од материјалног значаја, настале услед криминалне радње или грешке. Одговорност ревизора Наша одговорност је да изразимо мишљење о приложеним појединачним финансијским извештајима на основу обављене ревизије. Ревизију смо обавили у складу са Законом о ревизији и стандардима ревизије применљивим у Републици Србији. Ови стандарди налажу усаглашеност са етичким принципима као и да ревизију планирамо и обавимо на начин који омогућава да се, у разумној мери, уверимо да појединачни финансијски извештаји не садрже погрешне информације од материјалног значаја. Ревизија укључује спровођење поступака у циљу прибављања ревизијских доказа о износима и обелодањивањима у појединачним финансијским извештајима. Избор поступака зависи од просуђивања ревизора, укључујући процену ризика материјално значајних грешака садржаних у појединачним финансијским извештајима, насталих услед криминалне радње или грешке. Приликом процене ових ризика, ревизор разматра интерне контроле које су релевантне за састављање и фер презентацију појединачних финансијских извештаја, у циљу осмишљавања најбољих могућих ревизорских процедура, али не у циљу изражавања мишљења о ефикасности система интерних контрола правног лица. Ревизија, такође, укључује оцену примењених рачуноводствених политика и вредновање значајних процена које је извршило руководство, као и оцену опште презентације појединачних финансијских извештаја. Сматрамо да су ревизијски докази које смо прибавили довољни и одговарајући и да обезбеђују солидну основу за изражавање нашег мишљења. Мишљење По нашем мишљењу, појединачни финансијски извештаји приказују истинито и објективно, по свим материјално значајним питањима, финансијски положај Банке на дан 31. децембра године, као и резултате њеног пословања и токове готовине за годину која се завршава на тај дан, у складу са Међународним стандардима финансијског извештавања. Извештај о другим законским и регулаторним условима Руководство Банке је одговорно за састављање појединачног годишњег извештаја о пословању у складу са захтевима Закона о рачуноводству Републике Србије. У складу са Законом о ревизији Републике Србије и Одлуком о изменама и допунама одлуке о спољној ревизији банака, наша одговорност је да изразимо мишљење о усклађености појединачног годишњег извештаја о пословању за годину са појединачним финансијским извештајима за ту пословну годину. По нашем мишљењу, финансијске информације обелодањене у појединачном годишњем извештају о пословању за годину усаглашене су са ревидираним појединачним финансијским извештајима за годину која се завршава 31. децембра године. Београд, 10. април године Nada Suđić Нада Суђић Овлашћени ревизор Deloitte се односи на Deloitte Touche Tohmatsu Limited, правно лице основано у складу са правом Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске, и мрежу његових чланова, од којих је сваки засебан и самосталан правни субјект. Молимо Вас да посетите за детаљнији опис правне структуре Deloitte Touche Tohmatsu Limited и њених друштава чланова Deloitte д.o.o. Beograd

4

5

6

7

8

9 Војвођанска банка а.д., Нови Сад 1. ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О БАНЦИ Војвођанска банка а.д., Нови Сад (у даљем тексту Банка ) основана је 31. децембра године трансформацијом Војвођанске банке Удружене банке, Нови Сад. Банка је године променила правну форму у акционарско друштво и постала Војвођанска банка а.д., Нови Сад. У складу са Уговором о оснивању и Одлуком Скупштине, Банка је 30. децембра године припојила Српску развојну банку а.д., Београд и Ужичку банку а.д., Ужице. У децембру године, Уговором о купопродаји акција, Национална банка Грчке а.д., Атина (у даљем тексту: Матична банка или Оснивач ), постала је власник 99.43% акција Банке, што је и регистровано у Централном регистру хартија од вредности дана 12. децембра године. Дана 25. октобра године Национална банка Грчке, Атина спровела је принудни откуп преосталих 1,727 акција и постала 100% власник Банке. Дана 7. децембра године Војвођанска банка а.д.,. Нови Сад је на свој захтев искључена са листе Белекс. Банка је акционарско друштво, регистровано у Републици Србији за обављање платног промета и кредитних и депозитних послова у земљи и иностранству и послује у складу са Законом о банкама. Банка је у складу са одлуком Скупштине Банке од 3. јануара године донела Одлуку о припајању Националне банке Грчке а.д., Београд Војвођанској банци а.д.,. Нови Сад. Наведено припајање регистровано је код Агенције за привредне регистре 14. фебруара године под бројем БД 6190/2008 (брисање привредног субјекта Националне банке Грчке а.д., Београд услед припајања) и упис промене основног капитала Војвођанске банке а.д., Нови Сад (решење БД 6210/2008). Национална банка Грчке а.д., Београд је била у потпуном власништву Националне банке Грчке а.д., Атина и наставила је са пословањем под именом Војвођанска банка а.д., Нови Сад. Седиште Банке је у Новом Саду, на адреси Трг слободе 7. На дан 31. децембра године, Банка се састојала од Централе у Новом Саду и 106 филијала (31. децембар године: 54 филијале и 51 експозитура). На дан 31. децембра године, Банка је имала 1,468 запослених (31. децембар године: 1,579 запослених). Матични број Банке је Порески идентификациони број Банке је На дан 31. децембра године, чланови Управног одбора Банке су: - Marinis Stratopoulos Генерални директор Функције Међународне активности NBG групе - Konstantinos Bratos Помоћник генералног директора Corporate Workout & Remedial Management - Antonios Deoudes Директор Функције Кредитни ризици за становништво NBG Групе - Дарко Спасић Адвокат, један од власника Спасић и партнери" о.д., Београд - Милан Париводић Адвокат, Foreign Investors Services" д.о.о., Београд Чланове Управног одбора бира Скупштина сагласно одредбама важећег Статута и то на период од 3 године, са могућношћу реизбора. Финансијске извештаје усваја Скупштина Банке. 2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 2.1. Основе за састављање и презентацију финансијских извештаја Правна лица и предузетници у Републици Србији су у обавези да вођење пословних књига, признавање, процењивање имовине и обавеза, прихода и расхода, састављање, приказивање, достављање и обелодањивање финансијских извештаја врше у складу са Законом о рачуноводству (у даљем тексту Закон", Сл. гласник РС", бр. 62/2013). Банка, као велико правно лице, у обавези је да примењује Међународне стандарде финансијског извештавања ( МСФИ ), који у смислу наведеног закона, обухватају: Оквир за припремање и приказивање финансијских извештаја ( Оквир ), Међународне рачуноводствене стандарде ( МРС ), Међународне стандарде финансијског извештавања ( МСФИ ) и са њима повезана тумачења, издата од Комитета за тумачење рачуноводствених стандарда ( IFRIC ), накнадне измене тих стандарда и са њима повезана тумачења, одобрене од Одбора за међународне рачуноводствене стандарде ( Одбор ), чији је превод утврдило и објавило министарство надлежно за послове финансија. Додатно, у складу са Изменама и допунама Закона о банкама ( Сл. гласник РС", бр. 14/2015), банке у Републици Србији су дужне да приликом састављања годишњих финансијских извештаја примењују Међународне стандарде финансијског извештавања, као и накнадне измене стандарда и са њима повезана тумачења, од дана њиховог издавања од стране надлежних тела. 7

10 Војвођанска банка а.д., Нови Сад 2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА (наставак) 2.1. Основе за састављање и презентацију финансијских извештаја (наставак) Приложени финансијски извештаји су приказани у формату прописаном Одлуком о обрасцима и садржини позиција у обрасцима финансијских извештаја за банке ( Службени гласник РС бр. 71/2014 и 135/2014). Финансијски извештаји су састављени на основу начела првобитне (историјске) вредности, осим вредновања следећих ставки биланса стања: финансијских средстава расположивих за продају исказаних по фер вредности; деривативних финансијских инструмената исказаних по фер вредности; финансијских средстава и обавеза намењених трговању исказаних по фер вредности. Историјски трошак је генерално заснован на фер вредности накнаде плаћене у замену за добра и услуге. Фер вредност је цена која се може примити за продају неког средства или платити за пренос неке обавезе у уобичајеној трансакцији између учесника на тржишту на датум одмеравања, без обзира на то да ли је цена директно утврдива или процењена коришћењем неке друге технике вредновања. Приликом процењивања фер вредности средства или обавезе, Банка узима у обзир карактеристике датог средства или обавезе уколико би и остали учесници на тржишту узели наведене карактеристике у обзир приликом утврђивања цене наведеног средства или обавезе на датум одмеравања. У приложеним финансијским извештајима, за сврхе вредновања и/или обелодањивања, фер вредност је утврђена на претходно описани начин, осим за трансакције лизинга, које су у делокругу МРС 17 и вредновања која имају неке сличности са фер вредношћу, али нису фер вредност, као што су нето продајна вредност у МРС 2 или вредност у употреби у МРС 36. Такође, за потребе финансијског извештавања, одмеравања фер вредности категорисана су у нивое 1, 2 или 3 на основу степена утврдивости параметара за утврђивање фер вредности и значаја наведених параметара за одмеравање фер вредности у целини, како следи: Ниво 1 параметри нивоа 1 су цене за идентична средства или обавезе котиране (некориговане) на активним тржиштима које су субјекту доступне на датум одмеравања; Ниво 2 параметри нивоа 2 су параметри који нису котиране цене сврстане у ниво 1, а који су утврдиви за дато средство или обавезу, директно или индиректно; Ниво 3 параметри нивоа 3 су неутврдиви за дато средство или обавезу. Износи у приложеним финансијским извештајима Банке исказани су у хиљадама динара, осим уколико није другачије назначено. Динар (РСД) представља функционалну и извештајну валуту Банке. Све трансакције у валутама које нису функционална валута, третирају се као трансакције у страним валутама. Банка је у састављању приложених финансијских извештаја применила рачуноводствене политике обелодањене у даљем тексту напомене 3. Објављени стандарди и тумачења који су ступили на снагу у текућем периоду, као и објављени стандарди и тумачења који још увек нису постали ефективни, обелодањени су у даљем тексту напомене 2. Објављени стандарди и тумачења који су ступили на снагу у текућем периоду У текућој години Банка је применила измене и допуне МСФИ издатих од стране Међународног Одбора за рачуноводствене стандарде ( Одбор ) чија је примена обавезна за рачуноводствене периоде који почињу на дан или након 1. јануара године. Допуне МСФИ 11 Заједнички аранжмани Рачуноводство стицања учешћа у заједничким пословањима (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара године). МСФИ 14 Рачуни регулаторних активних временских разграничења (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара године). Допуне МРС 16 Некретнине, постројења и опрема и МРС 38 Нематеријална имовина - Тумачење прихватљивих метода амортизације (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара године). Допуне МРС 16 Некретнине, постројења и опрема и МРС 41 Пољопривреда - Пољопривреда индустријске биљке (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара године). Допуне МРС 27 Појединачни финансијски извештаји Метод удела у појединачним финансијским извештајима (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара године). 8

11 Војвођанска банка а.д., Нови Сад 2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА (наставак) 2.1. Основе за састављање и презентацију финансијских извештаја (наставак) Објављени стандарди и тумачења који су ступили на снагу у текућем периоду (наставак) МСФИ 10, МСФИ 12 и МРС 28 Инвестициона друштва: Примена изузетака од консолидације. Допуне и измене појашњавају да матично друштво може бити изузето од обавезе да саставља консолидоване финансијске извештаје ако је оно истовремено зависно лице инвестиционог друштва, чак и ако инвестиционо друштво одмерава улагања у сва своја зависна лица по фер вредности у складу са МСФИ 10. Као резултат ових допуна, измењен је и МРС 28 у циљу појашњења изузећа од примене метода учешћа (тј. задржавање мерења по фер вредности) које важи за инвеститора у придружено лице или заједнички подухват уколико је он зависно лице инвестиционог друштва које одмерава сва своја улагања у зависна лица по фер вредности. (Допуне и измене се примењују ретроактивно за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара године уз дозвољену ранију примену.) Допуне и измене различитих стандарда Побољшања МСФИ (за период од до године), која су резултат Пројекта годишњег квалитативног побољшања МСФИ (МСФИ 5, МСФИ 7, МРС 19 и МРС 34) ради отклањања неусаглашености и појашњења формулација (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара године). Допуне МРС 1 Презентација финансијских извештаја - Иницијатива за обелодањивање, на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара године. Објављени стандарди и тумачења који још увек нису ступили на снагу На дан објављивања ових финансијских извештаја следећи стандарди, њихове допуне и тумачења били су објављени, али нису још увек ступили на снагу за пословну годину која се завршава 31. децембра године: МСФИ 9 Финансијски инструменти и касније допуне, који замењује захтеве МРС 39 Финансијски инструменти: признавање и одмеравање, у вези с класификацијом и одмеравањем финансијске имовине. Стандард елиминише постојеће категорије из МРС 39 - средства која се држе до доспећа, средства расположива за продају и кредити и потраживања. МСФИ 9 је на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара године, уз дозвољену ранију примену. У складу са МСФИ 9, финансијска средства ће се класификовати у једну од две наведене категорије приликом почетног признавања: финансијска средства вреднована по амортизованом трошку или финансијска средства вреднована по фер вредности. Финансијско средство ће се признавати по амортизованом трошку ако следећа два критеријума буду задовољена: средства се односе на пословни модел чији је циљ да се наплаћују уговорени новчани токови и уговорени услови пружају основ за наплату на одређене датуме новчаних токова који су искључиво наплата главнице и камате на преосталу главницу. Сва остала средства ће се вредновати по фер вредности. Добици и губици по основу вредновања финансијских средстава по фер вредности ће се признавати у билансу успеха, изузев за улагања у инструменте капитала којима се не тргује, где МСФИ 9 допушта, при иницијалном признавању, касније непроменљиви избор да се све промене фер вредности признају у оквиру осталих добитака и губитака у извештају о укупном резултату. Износ који тако буде признат у оквиру извештаја о укупном резултату неће моћи касније да се призна у билансу успеха. - МСФИ 15 Приходи из уговора са купцима, који дефинише оквир за признавање прихода. МСФИ 15 замењује МРС 18 Приходи, МРС 11 Уговори о изградњи, IFRIC 13 Програми лојалности клијената, IFRIC 15 Споразуми за изградњу некретнина и IFRIC 18 Преноси средстава од купаца. МСФИ 15 је на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара године, уз дозвољену ранију примену; - МСФИ 16 Лизинг, обезбеђује свеобухватан модел за идентификовање лизинг аранжмана и њихов третман у финансијским извештајима како давалаца тако и прималаца лизинга. На дан ступања на снагу, 1 јануара године, овај стандард ће заменити следеће лизинг стандарде и тумачења: МРС 17 Лизинг, IFRIC 4 Одређивање да ли неки аранжман садржи лизинг, СИЦ 15 Оперативни лизинг потстицај и СИЦ 27 Процена суштине трансакције укључујући правни облик закупа ; - Измене МСФИ 2 Плаћање акцијама класификација и мерење трансакција, на снази за годишњи извештајни период који почиње на дан 1 јануара године или касније, са подржаном ранијом применом; 9

12 Војвођанска банка а.д., Нови Сад 2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА (наставак) 2.1. Основе за састављање и презентацију финансијских извештаја (наставак) Објављени стандарди и тумачења који још увек нису ступили на снагу (наставак) - Допуне МСФИ 10 Консолидовани финансијски извештаји и МРС 28 Инвестиције у придружене ентитете и заједничке подухвате - Продаја или пренос средстава између инвеститора и његових придружених ентитета или заједничких подухвата. Стандард је требало да буде на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара године, али је у децембру године IASB одложио примену до будућег датума, а ранија примена измењеног стандарда је дозвољена; - Измене МРС 7 Иницијатива за обелодањивања захтевају од ентитета таква обелодањивања која омогућују корисницима финансијских извештаја да процене промене у обавезама настале финансијским активностима, укључујући промене настале и од новчаних и неновчаних промена. Измене МРС 7 су на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара године, уз дозвољену ранију примену; - Измене МРС 12 Порез на добитак које се односе на идентификовање одложених пореских средстава за нереализоване губитке, примењују се ретроспективно за годишње периоде који почињу на дан 1. децембра или касније, са подржаном ранијом применом. МСФИ 9 Финансијски инструменти МСФИ 9, издат у новембру године, уводи нове захтеве у погледу класификације и вредновања финансијских средстава. МСФИ 9 је у октобру године допуњен захтевима у вези са класификацијом и вредновањем финансијских обавеза и престанком признавања, а у новембру године новим захтевима у вези са општим рачуноводством заштите (хеџинга). Следећа ревидирана верзија МСФИ 9 издата је у јулу године да би обухватила а) захтеве у вези са умањењем вредности финансијских средстава и б) ограничене измене и допуне захтева у вези са класификацијом и увођењем категорије фер вредност кроз извештај о осталом укупном резултату за мерење одређених једноставних дужничких инструмената. Кључни захтеви МСФИ 9 су: Сва призната финансијска средства из делокруга МРС 39 Финансијски инструменти: Признавање и одмеравање морају накнадно бити вреднована или по амортизованој вредности или по фер вредности. Дужнички инструмент који се држи у оквиру пословног модела који има за циљ наплату уговорених новчаних токова и има уговорене новчане токове који представљају само плаћања главнице и камате на неотплаћени износ главнице, генерално се одмеравају по амортизованој вредности на крају наредног периода. Дужнички инструменти који се држе у оквиру пословног модела чији се циљ постиже и наплатом уговорених новчаних токова и продајом финансијске имовине, а чије уговорне одредбе резултују новчаним токовима на унапред утврђене датуме који су првенствено плаћања главнице и камате на неотплаћени део главнице, генерално се одмеравају по фер вредности кроз остали укупан резултат. Сви остали дужнички инструменти и удели морају се одмеравати по фер вредности на крају наредног периода. Такође, према МСФИ 9, уколико се инструмент капитала не држи ради трговања, субјект може донети неопозиву одлуку при почетном признавању да се такав инструмент мери по фер вредности кроз остали укупан резултат, при чему се једино приход од дивиденди признаје у оквиру биланса успеха. У вези са одмеравањем финансијских обавеза означених за одмеравање по фер вредности кроз биланс успеха, МСФИ 9 захтева да износ промене у фер вредности финансијске обавезе која настане услед промена кредитног ризика те обавезе буде приказан у осталом укупном резултату, осим ако би презентација ефекта промене кредитног ризика обавезе у осталом укупном резултату проузроковала или увећала рачуноводствену неусаглашеност у билансу успеха. Промене фер вредности обавезе које настају услед кредитног ризика те обавезе накнадно се не рекласификују на биланс успеха. Према МРС 39, цео износ промене фер вредности финансијске обавезе означене за одмеравање по фер вредности кроз биланс успеха, приказује се у оквиру биланса успеха. У вези са умањењем вредности финансијских средстава, МСФИ 9 захтева примену модела очекиваних кредитних губитака за разлику од модела насталих кредитних губитака према МРС 39. Модел очекиваних кредитних губитака захтева да субјект рачуноводствено обухвати очекиване кредитне губитке и промене у наведеним очекиваним кредитним губицима на сваки датум извештавања, на начин да одрази промене у кредитном ризику од почетног признавања. Другим речима, више није неопходно да се кредитни догађај деси пре признавања кредитних губитака. 10

13 Војвођанска банка а.д., Нови Сад 2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА (наставак) 2.1. Основе за састављање и презентацију финансијских извештаја (наставак) Објављени стандарди и тумачења који још увек нису ступили на снагу (наставак) МСФИ 9 Финансијски инструменти (наставак) Нови захтеви у вези са општим рачуноводством заштите (хеџинга) задржали су три врсте механизама рачуноводства заштите које предвиђа МРС 39. МСФИ 9 је далеко флексибилнији у погледу врста трансакција подобних за рачуноводство заштите и проширује врсте инструмената који испуњавају услове за инструменте заштите и врсте ризичних компоненти нефинансијских ставки које су подобне за рачуноводство заштите. Такође, тест ефективности је замењен начелом економског односа. Више се не захтева ни ретроспективна анализа ефективности. Банка је године покренула пројекат увођења МСФИ 9 ангажујући екстерне консултанте. Пројектом су предвиђене следеће фазе: низ едукација на тему упознавања запослених у Банци са МСФИ 9 и његовим захтевима; анализа разлика између постојећег стања и захтева МСФИ 9 у подручју класификације и мерења: - одређивање пословних модела - одређивање карактеристика уговореног тока новца; анализа разлика између постојећег стања и захтева МСФИ 9 у области умањења вредности; анализа квантитативног утицаја МСФИ 9 на билансе; израда функционалних спецификација за одговарајуће апликационо решење, односно увођење одговарајућег софтвера; израда методологије умањења вредности према пословним моделима Банке израда модела за израчунавање ризичних параметара за обрачун очекиваних кредитних губитака према МСФИ 9. У контексту класификације и мерења, Банка разматра могућности дефинисања пословних модела и других захтева МСФИ 9 ради класификације финансијских средстава која ће накнадно бити одмерена по амортизованој вредности, по фер вредности кроз остали укупни резултат или по фер вредности кроз биланс успеха. У области умањења вредности Банка ради на дефинисању методологије за израчунавање очекиваних кредитних губитака и моделирање ризичних параметара, који обухватају све параметре потребне за пројектовање будућих утицаја. Квантитативни утицај ће бити утврђен током године. Утицај у области умањења вредности зависи од утврђене методологије за израчунавање очекиваних кредитних губитака и примене различитих параметара на бази очекиваних кредитних губитака. МСФИ 15 Приходи од уговора са купцима У мају године објављен је МСФИ 15 да би се успоставио јединствен и свеобухватан модел за рачуноводствено обухватање прихода по основу уговора са купцима. Када ступи на снагу МСФИ 15 ће заменити тренутно важећа упутства за признавање прихода у МРС 18 Приходи, МРС 11 Уговори о изградњи и њиховим тумачењима. Основно начело МСФИ 15 је да субјект треба да призна приход који представља пренос уговором обећаних добара или услуга купцима у износу који одражава накнаду на коју субјект очекује да стекне право у замену за пренета добра и услуге. Конкретно, стандард уводи приступ признавању прихода од 5 корака: Корак 1: Утврдити уговоре са купцем, Корак 2: Утврдити чинидбене обавезе из уговора, Корак 3: Утврдити цену трансакције, Корак 4: Распоредити цену трансакције на чинидбене обавезе из уговора, Корак 5: Признати приходе када субјект испуни (или док испуњава) чинидбену обавезу. Према МСФИ 15 субјект признаје приход када је чинидбена обавеза испуњена (или током испуњења чинидбене обавезе), тј. када је контрола над добрима или услугама у основи конкретне чинидбене обавезе пренета на купца. МСФИ 15 садржи детаљнија упутства за конкретне сценарије преноса и захтева далеко обимнија обелодањивања. 11

14 Војвођанска банка а.д., Нови Сад 2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА (наставак) 2.1. Основе за састављање и презентацију финансијских извештаја (наставак) МСФИ 15 Приходи од уговора са купцима (наставак) Руководство Банке тренутно разматра утицај наведених стандарда и тумачења на финансијске извештаје Банке, као и датум њиховог ступања на снагу. Рачуноводствене политике и процене коришћене приликом састављања ових финансијских извештаја су конзистентне са рачуноводственим политикама и проценама примењеним у састављању годишњих финансијских извештаја Банке за годину, изузев новоусвојених IFRS и тумачења, чија примена није имала ефекта на финансијско стање или резултат пословања Банке. Састављање финансијских извештаја у складу са Међународним стандардима финансијског извештавања захтева примену извесних кључних рачуноводствених процена. Оно, такође, захтева да руководство користи своје просуђивање у примени рачуноводствених политика Банке. Области које захтевају просуђивање већег степена или веће сложености, односно области у којима претпоставке и процене имају материјални значај за финансијске извештаје обелодањени су у напомени 2.2. Коришћење процењивања Састављање и приказивање финансијских извештаја захтева од руководства Банке коришћење најбољих могућих процена и разумних претпоставки, које имају ефекта на исказане вредности средстава и обавеза, као и обелодањивање потенцијалних потраживања и обавеза на дан састављања финансијских извештаја, као и прихода и расхода у току извештајног периода. Ове процене и претпоставке су засноване на информацијама расположивим на дан састављања финансијских извештаја. Стварни резултати могу се разликовати од наведених процена. Процене и претпоставке се континуирано разматрају, а када корекције постану неопходне, исказују се у билансу успеха за периоде у којима су постале познате Упоредни подаци Упoрeднe пoдaткe чинe финaнсиjски извeштajи Бaнкe зa гoдину, сaстaвљeни у склaду сa MСФИ, кojи су били прeдмeт рeвизиje и чије су позиције приказане у складу са МСФИ и важећим обрасцима финансијских извештаја. У складу са Одлуком о обрасцима и садржини позиција у обрасцима финансијских извештаја за банке ( Службeни глaсник Рeпубликe Србиje, бр. 71/2014 и 135/2014) Народна банка Србије је прописала обрасце финансијских извештаја и садржину позиција у обрасцима Биланс стања, Биланс успеха, Извештај о осталом резултату, Извештај о променама на капиталу и Извештај о токовима готовине Начело сталности пословања ( Going Concern ) Финансијски извештаји Банке су сaстaвљeни у складу са начелом сталности пословања ( going concern ), које подразумева да ће Банка наставити са пословањем у предвидљивој будућности Функционална и извештајна валута Износи у приложеним финансијским извештајима Банке исказани су у хиљадама динара, осим уколико није другачије назначено. Динар (РСД) представља функционалну и званичну извештајну валуту у Републици Србији. Све трансакције у валутама које нису функционална валута, третирају се као трансакције у страним валутама Коришћење процењивања Сaстaвљaњe финaнсиjских извeштaja у склaду сa MСФИ зaхтeвa од руководства Банке коришћење најбољих могућих процена и разумних претпоставки, које имају ефекта на презентоване вредности средстава и обавеза на дан састављања финансијских извештаја, као и прихода и расхода у току извештајног периода. Oвe прoцeнe и прeтпoстaвкe су зaснoвaнe нa инфoрмaциjaмa рaспoлoживим нa дaн сaстaвљaњa финaнсиjских извeштaja. Ствaрни рeзултaти мoгу oдступaти oд oвих прoцeнa. 12

15 Војвођанска банка а.д., Нови Сад 2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА (наставак) 2.5. Коришћење процењивања (наставак) Прoцeнe, кao и прeтпoстaвкe нa oснoву кojих су извршeнe прoцeнe, прeдмeт су рeдoвних прoвeрa. Укoликo сe путeм прoвeрa утврди дa je дoшлo дo прoмeнe у прoцeњeнoj врeднoсти, утврђeни eфeкти сe признajу у финaнсиjским извeштajимa у пeриoду кaдa je дo прoмeнe дoшлo. Oблaсти кoje зaхтeвajу прoсуђивaњe вeћeг стeпeнa или вeћe слoжeнoсти, oднoснo oблaсти у кojимa прeтпoстaвкe и прoцeнe имajу мaтeриjaлни знaчaj зa финaнсиjскe извeштaje oбeлoдaњeнe су у нaпoмeни Усаглашавање потраживања и обавеза Банка је у складу са чланом 18. Закона о рачуноводству извршила међусобно усаглашавање потраживања и обавеза са својим дужницима и повериоцима и о томе постоји веродостојна документација. Банка је клијентима доставила изводе отворених ставки (ИОС) са стањем на дан 31. октобра године. Додатно, у току ревизије је вршено усаглашавање стања са значајнијим клијентима са стањем на дан 31. децембра године. На основу размењених ИОС образаца са клијентима, укупан износ неусаглашених билансних позиција је 19,044 хиљаде динара и ванбилансних позиција 3,550 хиљада динара, док враћени ИОС-и због немогућности уручивања обухватају износ од 386,534 хиљадe динара Консолидовани финансијски извештаји На дан 31. децембра године, Банка нема контролу над другим правним лицима, те сходно томе не сaстaвља консолидоване финансијске извештаје. 3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА 3.1. Приходи и расходи од камата Прихoди и рaсхoди oд кaмaтa, укључуjући и зaтeзну кaмaту и oстaлe прихoдe и oстaлe рaсхoдe вeзaнe зa кaмaтoнoсну aктиву, oднoснo кaмaтoнoсну пaсиву, oбрaчунaти су пo нaчeлу узрoчнoсти прихoдa и рaсхoдa и у складу са услoвимa из oблигaциoнoг oднoсa, кojи су дeфинисaни угoвoрoм измeђу Бaнкe и кoмитeнтa. Зa свe финaнсиjскe инструмeнтe кojи нoсe кaмaту, прихoди или рaсхoди пo oснoву кaмaтa књижeни су у билaнсу успeхa пo eфeктивнoj кaмaтнoj стoпи, кoja прeдстaвљa стoпу кoja прeцизнo дискoнтуje прoцeњeнa будућa плaћaњa или примaњa крoз oчeкивaни живoтни вeк финaнсиjскoг инструмeнтa или, кaдa je тo приклaднo, у крaћeм врeмeнскoм пeриoду, нa нeтo књигoвoдствeну врeднoст финaнсиjских срeдстaвa или финaнсиjских oбaвeзa. Приходи од камата укључују камате на кредите и друга потраживања од клијената, купоне од инвестиција са фиксним приносима и хартија од вредности намењених трговању, као и дисконт и премије на трезорске записе и остале инструменте обрачунате по начелу узрочности. Накнаде и директни трошкови везани за кредите или хартије од вредности, финансијске или реструктуриране, као и за лимите за кредите, разграничени су и амортизовани у приходе од камата током века инструмента користећи метод ефективне каматне стопе. Уколико се финансијско средство или група сличних финансијских средстава отпише као резултат обезвређења, приходи од камате се признају по каматној стопи коришћеној за дисконтовање будућих новчаних токова за мерења трошкова обезвређења Приходи и расходи од накнада и провизија Приходи и расходи од накнада и провизија настали пружањем, односно коришћењем банкарских услуга, признају се по начелу узрочности прихода и расхода, односно на обрачунској основи и утврђују се за период када су остварени, тј. када је услуга пружена. 13

16 Војвођанска банка а.д., Нови Сад 3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 3.2. Приходи и расходи од накнада и провизија (наставак) Приходи од накнада по основу кредита и гаранција који се односе на дужи период, признају се као приход у сразмери са протеклим временом коришћења кредита Курсне разлике Пословне промене настале у страној валути су прерачунате у динаре по средњем курсу, утврђеном на међубанкарском тржишту девиза, који је важио на дан пословне промене. Средства и обавезе исказани у страној валути на дан биланса стања прерачунати су у динаре по средњем курсу, утврђеном на међубанкарском тржишту девиза, који је важио на тај дан. Позитивне или негативне курсне разлике, настале приликом прерачуна позиција биланса стања исказаних у страној валути и приликом пословних трансакција у страној валути, евидентиране су у корист или на терет биланса успеха као приходи и расходи по основу курсних разлика (напомена 10). Потраживања и обавезе у које је уграђена валутна клаузула прерачунати су у динаре по средњем курсу валуте који је важио на дан биланса. Добици и губици који настају приликом прерачуна финансијских средстава и обавеза са валутном клаузулом у динаре евидентирају се у билансу успеха у оквиру прихода, односно расхода од ефеката уговорене валутне клаузуле (напомена 10). Преузете и потенцијалне обавезе у страној валути прерачунате су у динаре по средњем курсу Народне банке Србије на дан биланса стања. Званични средњи девизни курсеви утврђени на међубанкарском девизном тржишту, коришћени за прерачун девизних позиција биланса стања на дан 31. децембра и године у функционалну валуту, за најзначајније стране валуте су: У динарима EUR USD CHF Финансијски инструменти Признавање финансијских инструмената Финансијска средства и финансијске обавезе се евидентирају у билансу стања Банке од момента када се Банка уговорним одредбама везала за инструмент Вредновање финансијских инструмената Финансијски инструменти се иницијално вреднују по фер вредности, увећаној за трансакционе трошкове, изузев финансијских средстава или финансијских обавеза које се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха иницијално се признају по фер вредности, а трансакциони трошкови терете трошкове пословања у билансу успеха. Трансакциони трошкови подразумевају трошкове који су директно приписиви набавци или емитовању финансијског средства или финансијске обавезе. Финансијска средства расположива за продају и финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха се након иницијалног признавања вреднују по фер вредности. Кредити и потраживања, као и финансијски инструменти који се држе до доспећа вреднују се по амортизованој вредности коришћењем метода ефективне каматне стопе. Финансијске обавезе се исказују по амортизованој вредности коришћењем метода ефективне каматне стопе, осим финансијских обавеза по фер вредности кроз биланс успеха које се вреднују по фер вредности Регуларна куповина и продаја Куповине и продаје финансијских средстава и обавеза на редован начин (тј. оне које подразумевају испоруку у оквиру временског рока дефинисаног прописима или тржишном конвенцијом) признају се на датум измирења, осим трговачких и инвестиционих хартија од вредности и дериватних финансијских инструмената, који се признају на датум трговања, што је датум на који се Банка обавеже на куповину или продају средства. Остале куповине и продаје трговачких хартија од вредности третирају се као деривати до тренутка измирења. 14

17 Војвођанска банка а.д., Нови Сад 3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 3.4. Финансијски инструменти (наставак) Добици на први дан Када се фер вредност утврђује применом модела вредновања који нема за све елементе тржишно мерљиве цене или стопе, Банка првобитно признаје финансијски инструмент по цени стицања, што је најбољи показатељ фер вредности, иако се вредност добијена одговарајућим моделом процене може разликовати. Таква разлика између цене стицања и процењене вредности се обично назива добитак на први дан". Банка не признаје ту иницијалну разлику одмах у билансу успеха. Одложени добитак на први дан се амортизује током трајања инструмента. Било који непризнати добитак на први дан се одмах признаје у билансу успеха ако фер вредност финансијског инструмента може да се одреди или коришћењем тржишно применљивог модела стицања или позивањем на реализовану цену за исти производ на активном тржишту или након реализације. Након уговарања трансакције, Банка вреднује финансијски инструмент по фер вредности, коригованој за одложени добитак или губитак на први дан. Накнадне промене фер вредности се одмах признају у билансу успеха, без укидања одложених добитака или губитака на први дан Класификација финансијских инструмената Руководство Банке врши класификацију финансијских инструмената при иницијалном признавању. Класификација финансијских инструмената приликом почетног признавања зависи од сврхе због које су финансијски инструменти стечени и њихових карактеристика. Банка је класификовала финансијска средства у следеће категорије: кредити и потраживања; финансијска средства по фер вредности кроз биланс успеха; хартије од вредности које се држе до доспећа; хартије од вредности расположиве за продају. Накнадно вредновање финансијских средстава зависи од њихове класификације, као што следи: Кредити и потраживања Кредити и потраживања су недеривативна финансијска средства са фиксним или одредивим исплатама која нису котирана на активном тржишту. Кредити и пласмани банкама и комитентима одобрени од стране Банке евидентирају се у билансу стања од момента преноса средстава кориснику кредита. Сви кредити и пласмани се иницијално признају по фер вредности, укључујући директно приписиве унапред наплаћене једнократне накнаде као корекцију кредита и након тога се кредити вреднују по амортизованој вредности коришћењем метода ефективне каматне стопе (напомена 3.1). На дан биланса стања, кредити су исказани у билансу стања у висини одобреног пласмана, умањеног за отплаћену главницу и исправку вредности која се заснива на процени идентификованих ризика за поједине пласмане, као и ризика за које искуство Банке указује да су садржани у кредитном портфолију. Кредити у динарима за које је уговорена заштита од ризика везивањем за курс динара у односу на EUR или CHF, ревалоризовани су по средњем курсу на извештајни дан. Разлика између вредности неотплаћене главнице и износа обрачунатог применом валутне клаузуле исказана је у оквиру датих кредита и депозита. Добици и губици настали по основу примене валутне клаузуле евидентирају се у билансу успеха као приходи, односно расходи од ефеката уговорене валутне клаузуле. Репрограмирани кредити Када је у могућности, Банка радије репрограмира кредите него што реализује средства обезбеђења. То може да подразумева продужење рока отплате, као и нове услове кредитирања. Након измене услова, не сматра се да је кредит доспео. Руководство континуирано контролише репрограмиране кредите како би се осигурало испуњење свих критеријума, као и будућих плаћања Финансијска средства по фер вредности кроз биланс успеха Хартије од вредности и други пласмани по фер вредности кроз биланс успеха обухватају хартије од вредности које Банка држи у циљу остварења добити по основу трговања у кратком временском периоду. Наведена средства се евидентирају у билансу стања по фер вредности. Промене у тржишној вредности хартија од вредности и других пласмана по фер вредности кроз биланс успеха евидентирају се у корист, односно на терет биланса успеха у оквиру добитака/губитака по основу финансијских средстава намењених трговању. 15

18 Војвођанска банка а.д., Нови Сад 3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 3.4. Финансијски инструменти (наставак) Класификација финансијских инструмената (наставак) Хартије од вредности које се држе до доспећа Хартије од вредности које се држе до доспећа су финансијска средства са фиксним плаћањима или плаћањима која могу да се утврде и са фиксним доспећем, за које Банка има позитивну намеру и способност да их држи до доспећа. Хартије од вредности које се држе до доспећа односе се на есконтоване менице које се иницијално евидентирају по набавној вредности. Након иницијалног признавања, хартије од вредности које се држе до доспећа евидентирају се по амортизованој вредности, умањеној за исправке вредности, односно губитак по основу обезвређења. Амортизована вредност обрачунава се узимајући у обзир све дисконте или премије при куповини у току периода доспећа. У складу са политиком резервисања, Банка врши индивидуалну процену за материјално значајне хартије које се држе до доспећа које имају показатељ обезвређења, да би утврдила да ли постоје објективни докази о обезвређењу улагања у хартије од вредности које се држе до доспећа. Уколико постоје објективни докази да је дошло до обезвређења, износ губитка услед обезвређења хартија од вредности које се држе до доспећа обрачунава се као разлика између књиговодствене вредности улагања и садашње вредности очекиваних токова готовине, есконтованих по оригиналној ефективној каматној стопи улагања и исказује се у билансу успеха као расход индиректних отписа пласмана (напомена 12). За остале хартије од вредности које се држе до доспећа врши се обрачун обезвређења на групној основи. Уколико у наредној години дође до смањења износа процењеног обезвређења као последица неког догађаја који је уследио након признавања обезвређења, сваки износ обезвређења који је претходно признат се умањује и ефекти се евидентирају у корист биланса успеха Хартије од вредности расположиве за продају Хартије од вредности које су намењене да се држе на неодређени временски период, а које могу бити продате услед потребе за обезбеђењем ликвидности или измена у каматним стопама, курсевима страних валута или цена капитала, класификују се као хартије од вредности расположиве за продају. Хартије од вредности расположиве за продају обухватају инструменте капитала других правних лица и дужничке хартије од вредности. Учешћа у капиталу састоје се од учешћа у капиталу других правних лица, повезаних правних лица, акција предузећа и банака у динарима и страној валути. Након иницијалног признавања, хартије од вредности расположиве за продају за које постоји активно берзанско тржиште исказују се по фер вредности. Фер вредност хартија од вредности које се котирају на берзи заснива се на текућим ценама понуде. Промене у тржишној вредности хартија од вредности расположивих за продају исказују се у оквиру капитала као резерва по основу хартија од вредности расположивих за продају. Када се хартије од вредности расположиве за продају отуђе или када им се умањи вредност, кумулиране корекције фер вредности признате у оквиру капитала евидентирају се у билансу успеха. Учешћа у капиталу других правних лица која немају котирану тржишну цену на активном тржишту и за које су остали методи разумног процењивања неодговарајући, изузета су од вредновања по тржишној вредности и исказују се по набавној вредности умањеној за исправку вредности. Дивиденде стечене током држања финансијских средстава расположивих за продају су укључене у приходе од дивиденди и учешћа у капиталу када је настало право на прилив по основу дивиденди. Добици и губици по основу продаје ових хартија од вредности евидентирају се у билансу успеха, у оквиру добитака, односно губитака по основу продаје хартија од вредности. Поред тога, импаритетни губици на хартијама од вредности расположивим за продају који се не могу сматрати привременим, евидентирају се преко биланса успеха Издати финансијски инструменти и остале финансијске обавезе Издати финансијски инструменти и остале финансијске обавезе се иницијално признају по фер вредности без трошкова трансакције. Накнадно вредновање врши се по амортизованој вредности (сем ако нису вреднована по фер вредности кроз биланс успеха) и било која разлика између нето прихода и наплативог износа признаје се у билансу успеха током периода коришћења позајмице, по методу ефективне каматне стопе. Депозити банака и комитената, као и остале каматоносне финансијске обавезе, иницијално се признају по фер вредности, умањеној за настале трансакционе трошкове, изузев финансијских обавеза које се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха. Након почетног признавања, каматоносни депозити и кредити се исказују по амортизованој вредности. 16

19 Војвођанска банка а.д., Нови Сад 3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 3.4. Финансијски инструменти (наставак) Класификација финансијских инструмената (наставак) Издати финансијски инструменти и остале финансијске обавезе (наставак) Обавезе по кредитима се иницијално признају по фер вредности умањеној за настале трансакционе трошкове. Обавезе по кредитима се накнадно вреднују по амортизованој вредности. Обавезе по кредитима се класификују као текуће обавезе, осим уколико Банка нема безусловно право да измири обавезу за најмање 12 месеци након датума извештавања. Обавезе према добављачима и остале краткорочне обавезе вреднују се по амортизованој вредности, што због краткорочне природе ових обавеза одговара њиховој номиналној вредности Финансијски деривати Банка користи финансијске инструменте као што су валутни форвард уговори, валутни своп и каматни своп уговори у циљу заштите од ризика и у сврхе трговања. Банка је одабрала да рачуноводствено обухвата ове трансакције на основу датума њиховог уговарања (трговања). Приликом склапања терминских уговора Банка евидентира трансакције из уговора у тренутку њиховог настанка, уз признавање финансијских средства и финансијских обавеза по основу форвард трансакције која ће бити реализована у наредном периоду. Банка врши дневно вредновање нереализованих форвард трансакција терминских уговора на терет, односно у корист временских разграничења и биланса успеха. У току и године, Банка је од финансијских деривата претежно користила валутне свопове ради краткорочног балансирања своје девизне позиције и обезбеђивања потребне валутне структуре на рачунима у иностранству Рекласификација финансијских средстава МРС 39 Финансијски инструменти: признавање и одмеравање, прописује услове под којима се финансијска средства могу рекласификовати. Финансијска средства се рекласификују из категорије у категорију у зависности од тога да ли испуњавају критеријуме за пребацивање у другу категорију и од намере менаџмента Банке везане за одређено финансијско средство. Финансијска средства осим кредита и потраживања могу да се рекласификују ван категорије по фер вредности кроз биланс успеха само у ретким околностима. Финансијско средство се рекласификује по својој фер вредности на дан рекласификације. Фер вредност финансијског средства на датум рекласификације постаје његова нова набавна вредност или амортизована вредност, како је применљиво, а ниједан добитак или губитак већ признат у билансу успеха се не сторнира Фер вредност финансијских инструмената Фер вредност финансијских инструмената којима се тргује на активном тржишту на дан биланса стања базира се на котираним тржишним ценама понуде или тражње, без умањења по основу трансакционих трошкова. Фер вредност финансијских инструмената који нису котирани на активном тржишту се одређује коришћењем одговарајућих техника вредновања, које обухватају технике нето садашње вредности, поређење са сличним инструментима за које постоје тржишне цене и остале релевантне моделе. Када тржишни инпути нису доступни, одређују се процењивањима која укључују одређени степен расуђивања у процени фер вредности. Модели процене одсликавају тренутно стање на тржишту на датум мерења и не морају представљати услове на тржишту пре или након датума мерења. Стога се технике вредновања ревидирају периодично, како би на одговарајући начин одразиле текуће тржишне услове Исправка вредности финансијских средстава и резервисања за ризике У складу са интерном политиком Банке, на сваки извештајни датум Банка процењује да ли постоји објективан доказ умањења (обезвређења) вредности финансијског средства или групе финансијских средстава. Губици по основу обезвређења се признају само ако постоји објективан доказ о обезвређењу, као резултат једног или више догађаја који су настали након почетног признавања средства и када исти утичу на процењене будуће новчане токове финансијског средства или групе финансијских средстава који могу бити поуздано процењени. 17

20 Војвођанска банка а.д., Нови Сад 3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 3.4. Финансијски инструменти (наставак) Исправка вредности финансијских средстава и резервисања за ризике (наставак) Докази о обезвређењу укључују индикације да се један дужник или група дужника суочава са значајним финансијским потешкоћама, доцњу при сервисирању камате или главнице, вероватноћу да ће доћи до стечаја или неке друге финансијске реорганизације и када доступни подаци показују да је дошло до мерљивог смањења будућих токова готовине, као што су промене у оквиру неизмирених обавеза или економских услова који су у корелацији са одступањима од уговорених услова. Банка процењује да ли постоји објективни доказ обезвређења за све изложености које су индивидуално значајне и код којих постоји показатељ обезвређења. Уколико постоји објективни доказ да је настао губитак због умањења вредности, Банка обрачунава исправку вредности потраживања као разлику између износа потраживања у књигама и износа потраживања који се може наплатити, обрачунатог као садашња вредност очекиваних новчаних токова, дисконтованих применом ефективне каматне стопе и то: (а) оригиналне каматне стопе кредита, ако кредит има фиксну каматну стопу или (б) тренутне каматне стопе, ако кредит има варијабилну каматну стопу. Калкулација садашње вредности процењених будућих токова готовине финансијског средства обезбеђеног колатералом рефлектује токове готовине који могу настати по основу реализације инструмента обезбеђења плаћања. Уколико кредит или пласман који се држи до доспећа има варијабилну каматну стопу, дисконтна стопа за одмеравање било ког губитка због обезвређења је eфективна каматна стопа садржана у уговору. У сврхе групне процене обезвређења, финансијска средства се групишу на основу интерног система класификације који Банка користи, узимајући у обзир карактеристике кредитног ризика као што су врста пласмана, доцња при сервисирању камате или главнице, делатност, географска локација, врсте колатерала, постојање доспелих потраживања и остале релевантне факторе. Будући токови готовине који се односе на групу финансијских средстава која су предмет групне процене обезвређења процењују се на основу историјских искустава о губицима по основу средстава са сличним карактеристикама кредитног ризика. Историјска искуства се коригују на основу доступних текућих података, како би се одразили ефекти текућих услова који нису имали утицаја на године на којима се заснива историјско искуство, као и да би се уклонили ефекти услова који су постојали током историјског периода, а не постоје на дан биланса стања. Методологија и претпоставке који се користе за процену будућих токова готовине се редовно прегледају да би се смањиле разлике између процењених износа и стварног искуства по основу губитка. Књиговодствена вредност средства се смањује коришћењем рачуна исправке вредности, а губици настали по основу умањења вредности кредита и потраживања, као и осталих финансијских средстава вреднованих по амортизованој вредности, евидентирају се у билансу успеха као расходи индиректних отписа пласмана (напомена 12). Након признавања губитка насталог по основу умањења вредности за финансијско средство или групу средстава, приход од камате наставља да се признаје на нето изложеност у билансу успеха, коришћењем каматне стопе која се користи за дисконтовање очекиваних новчаних токова при израчунавању овог губитка (unwinding). Кредити и са њима повезана исправка вредности се у потпуности искњижавају када не постоје реални изгледи да ће средства у будућности бити надокнађена и када су колатерали реализовани или је извршен пренос колатерала на Банку. Уколико током наредног периода дође до смањења износа признатог губитка услед обезвређења које настаје као последица неког догађаја који се одиграо након раније признатог обезвређења, претходно признат губитак по основу обезвређења се смањује кориговањем рачуна исправке вредности, а износ корекције се признаје у билансу успеха као приход од укидања резервисања (напомена 12). Банка је формирала Одбор за отпис ненаплативих кредита и потраживања. Отпис ненаплативих потраживања се врши у складу са интерном политиком Банке Посебна резерва за процењене губитке који могу настати по основу билансне активе и ванбилансних ставки Резерва за процењене губитке који могу настати по основу билансне активе и ванбилансних ставки се утврђује у складу са Одлуком Народне банке Србије о класификацији билансне активе и ванбилансних ставки банке ( Службени гласник Републике Србије, бр. 94/2011, 57/2012, 123/2012, 43/2013, 113/2013, 135/2014, 25/2015, 38/2015, 61/2016, 69/2016 и 91/2016). Укупна потраживања од једног дужника (билансна актива и ванбилансне ставке) класификују се у категорије од А до Д, на основу прописаних критеријума за процену степена наплативости потраживања. Наплативост потраживања од једног дужника процењује се на основу уредности у измиривању обавеза тог дужника, његовог финансијског положаја, као и квалитета прибављених средстава обезбеђења. На одређивање категорије класификације утиче и степен документованости примењених критеријума, тј. потпуност кредитног досијеа дужника. 18

21 Војвођанска банка а.д., Нови Сад 3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 3.4. Финансијски инструменти (наставак) Посебна резерва за процењене губитке који могу настати по основу билансне активе и ванбилансних ставки (наставак) На основу класификације потраживања, а у складу са наведеном Одлуком Народне банке Србије, износ резерве за процењене губитке је обрачунат применом следећих процената: 0% на пласмане класификоване у категорију А, 2% на пласмане класификоване у категорију Б по основу уговора закључених након 30. септембра године, под условом да се не ради о пласманима намењеним рефинансирању или реструктурирању, 15% на пласмане категорије В, 30% на пласмане категорије Г и 100% на пласмане категорије Д. Банка је својим унутрашњим актом детаљније одредила критеријуме и методологију за утврђивање категорије класификације дужника, у зависности од врсте дужника (правно лице, предузетник, физичко лице, категорије потраживања за потребе додатног праћења квалитета активе итд.), као и поступке редовног ажурирања кредитних досијеа. Банка утврђује износ потребне резерве за процењене губитке, који представља збир позитивних разлика између резерве за процењене губитке обрачунате у складу са наведеном Одлуком Народне банке Србије и износа исправке вредности билансне активе и резервисања за губитке по ванбилансним ставкама на нивоу дужника, који су у складу са рачуноводственом политиком Банке oбeлoдaњeнoм у нaпoмeни исказани на терет расхода у билансу успеха (напомена 12). Банка је на дан 31. децембра године извршила умањење потребне резерве по основу смањења NPL рациа у односу на 30. јун године, у складу са Одлуком Народне банке Србије. Тако утврђена потребна резерва за процењене губитке по билансној активи и ванбилансним ставкама представља одбитну ставку од капитала банке, у складу са Одлуком Народне банке Србије којом се уређује адекватност капитала банке Престанак признавања финансијских средстава и обавеза Финансијска средства престају да се признају када Банка изгуби контролу над уговореним правима над тим инструментима, што се дешава када су права коришћења инструмената реализована, истекла, напуштена или уступљена. Када је Банка пренела права на готовинске приливе по основу средстава или је склопила уговор о преносу и при том нити је пренела нити задржала све ризике и користи у вези са средством, нити је пренела контролу над средством, средство се признаје у оној мери колико је Банка ангажована у погледу средства. Даље ангажовање Банке, које има форму гаранције на пренесено средство, вреднује се у износу оригиналне књиговодствене вредности средства или износу максималне накнаде коју би Банка морала да исплати, у зависности од тога који износ је нижи. Финансијске обавезе престају да се признају када је обавеза предвиђена уговором испуњена, отказана или истекла. У случају где је постојећа финансијска обавеза замењена другом обавезом према истом повериоцу, али под значајно промењеним условима или уколико су услови код постојеће обавезе значајно измењени, таква замена или промена услова третира се као престанак признавања првобитне обавезе са истовременим признавањем нове обавезе, док се разлика између првобитне и нове вредности обавезе признаје у билансу успеха Пребијање финансијских средстава и финансијских обавеза Финансијска средства и финансијске обавезе се пребијају, а разлика између њихових сума се признаје у билансу стања ако и само ако постоји законом омогућено право да се изврши пребијање признатих износа и постоји намера да се исплата изврши по нето основу, или да се истовремено прода средство и измири обавеза Готовина и готовински еквиваленти У Извештају о токовима готовине, под готовином и готовинским еквивалентима подразумевају се готовина, средства на рачунима код других банака, средства на жиро рачуну и остала новчана средства (напомена 19). 19

22 Војвођанска банка а.д., Нови Сад 3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 3.6. Репо послови Хартије од вредности купљене по уговору којим је утврђено да ће се поново продати на тачно одређени дан у будућности признате су у билансу стања. Плаћена готовина по том основу, укључујући доспелу камату, признаје се у билансу стања. Разлика између куповне цене и цене по поновној продаји се третира као приход по основу камате и доспева током трајања уговора. Хартије од вредности које је Банка стекла куповином од Народне банке Србије, уз уговорену обавезу поновне продаје по основу Оквирног уговора о продаји хартија од вредности са обавезом куповине тих хартија, на дан биланса стања исказују се по амортизованој вредности Инвестиције у зависна друштва Зависна правна лица представљају она правна лица у којима извештајно правно лице има удео у власништву изнад 50%, или више од половине права гласа, или право управљања финансијском, односно пословном политиком зависног предузећа. Учешћа у капиталу зависних правних лица исказана су по набавној вредности умањеној за исправку вредности. Банка на дан 31. децембра године нема инвестиције у зависна друштва Некретнине, постројења и опрема Некретнине, постројења и опрема се највећим делом састоје од грађевинских објеката, опреме и улагања у туђа основна средства. Почетно вредновање ставке некретнина, постројења и опреме врши се по набавној вредности, која укључује све трошкове који су потребни да би средство могло функционисати. Након почетног вредновања, некретнине и опрема се вреднују по набавној вредности умањеној за амортизацију и губитке по основу обезвређења (напомена 26). Трошкови настали након стицања средства које је класификовано као некретнине и опрема, капитализују се само онда када је вероватно да ће Банка имати будуће економске користи од средства које су веће од оних које су првобитно процењене, у супротном они се признају онда када настану. Амортизација средства почиње онда када оно постане расположиво за коришћење и престаје онда када средство престане да се признаје. Амортизација се равномерно обрачунава дељењем неотписане вредности на преостали корисни век основних средстава и нематеријалних улагања, са циљем да се средства у потпуности отпишу у току њиховог корисног века трајања: - Земљиште Неограничено - Зграде које се користе у пословању Не прелази 50 година - Зграде (осим оних које се користе у пословању) Не прелази 50 година - Адаптација изнајмљеног пословног простора Преостали период закупа, не прелази 5 година - Намештај и релевантна опрема Не прелази 12 година - Моторна возила Не прелази 12 година - Хардвер и остала опрема Не прелази 5 година Испитивање обезвређења некретнина се врши на полугодишњој бази, у циљу утврђивања да ли постоје индикације које указују на то да постоји губитак по основу обезвређења (умањења вредности) некретнина. Уколико индикације постоје, мора да се изврши тест обезвређења за средства, израчунавањем његове надокнадиве вредности и поређењем те вредности са његовом књиговодственом вредношћу. Када је средство делимично обезвређено тако да још увек има неку вредност за Банку, врши се тест обезвређења упоређивањем надокнадиве вредности средства са његовом књиговодственом вредношћу. Надокнадива вредност представља употребну вредност средства или његову фер вредност умањену за трошкове продаје, у зависности од тога која је већа. Губитaк збoг oбeзврeђeњa сe признaje у изнoсу рaзликe нa тeрeт рaсхoдa, сaглaснo MРС 36 Умaњeњe врeднoсти имoвинe. Добици или губици који се јављају приликом расходовања или продаје некретнина и опреме признају се на терет или у корист биланса успеха, као део осталих пословних прихода или оперативних и осталих пословних расхода. 20

23 Војвођанска банка а.д., Нови Сад 3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 3.8. Некретнине, постројења и опрема (наставак) Oбрaчун aмoртизaциje нeмaтeриjaлних улaгaњa и oснoвних срeдстaвa зa пoрeскe сврхe врши сe у склaду сa Зaкoнoм o пoрeзу нa дoбит прaвних лицa Рeпубликe Србиje ( Службeни глaсник Рeпубликe Србиje, бр. 25/2001, 80/2002, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 142/2014, 91/2015 и 112/2015) и Прaвилникoм o нaчину рaзврстaвaњa стaлних срeдстaвa пo групaмa и нaчину утврђивaњa aмoртизaциje зa пoрeскe сврхe ( Службeни глaсник Рeпубликe Србиje, бр. 116/2004 и 99/2010), штo резултира у oдлoжeним пoрeзимa (нaпoмeнa 17) Нематеријална улагања Нематеријална имовина је немонетарно средство без физичке суштине, од ког се очекује прилив будућих економских користи у ентитет. Основни услови да би средство било идентификовано као нематеријално улагање су: могућност идентификације; постојање контроле; постојање будућих економских користи. Уколико ставка не испуњава све услове наведене у дефиницији нематеријалне имовине, издаци њеног стицања или интерног генерисања признају се као расход када настану. Нематеријална улагања обухватају лиценце, софтвере и слична права, као и остала нематеријална улагања. Нематеријална улагања се исказују по набавној вредности умањеној за акумулирану исправку вредности и евентуалне губитке по основу обезвређења средстава (напомена 25). Набавна вредност купљене нематеријалне имовине састоји се од: набавне цене, укључујући увозне царине и порезе; било каквих директно приписивих трошкова (трошкови примања запослених настали директно у процесу довођења имовине у радно стање; професионалне накнаде и трошкови тестирања правилног функционисања имовине). Издаци везани за одржавање компјутерских софтверских програма признају се као трошак у периоду када настану. Примери расхода који не испуњавају дефиницију нематеријалних улагања су: трошкови обуке; трошкови покретања и поправке; трошкови реорганизације; интерно генерисани брендови; трошкови контролисања и рекламирања. Тестирање нематеријалне имовине на обезвређење се врши поређењем износа средстава који се може надокнадити са књиговодственом вредношћу средстава и то: - годишње; - кад год постоји индикација да се нематеријална имовина може умањити. Тест обезвређења за нематеријална улагања (са ограниченим и са неограниченим веком трајања) захтева од Банке да процени надокнадиву вредност улагања, која је већа од његове фер вредности умањене за трошкове продаје и његове употребне вредности. Улагање није обезвређено ако је једна од те две вредности већа од његове надокнадиве вредности. МРС 36 Умањење вредности имовине мери губитак од обезвређења на основу претпоставки да ће Банка изабрати да надокнади књиговодствену вредност на начин који доноси највише користи. Уколико је надокнадива вредност улагања мања од његове књиговодствене вредности, књиговодствена вредност улагања се смањује до његове надокнадиве вредности. Ово смањење представља губитак по основу обезвређења, који се одмах признаје у билансу успеха. Уколико није могуће проценити надокнадиву вредност појединачног улагања, Банка утврђује надокнадиву вредност јединице која генерише готовину којој улагање припада. У случају новог нематеријалног улагања, које је признато у току извештајног периода, тест обезвређења се мора одрадити на крају тог периода. Губитак од умањења вредности неког средства признат у претходним годинама укида се само ако је дошло до промене процена које су коришћене при утврђивању надокнадивог износа тог средства, након што је губитак од умањења вредности признат последњи пут. То повећање представља укидање губитка од умањења вредности и одмах се признаје у билансу успеха. 21

24 Војвођанска банка а.д., Нови Сад 3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) Инвестиционе некретнине Банка поседује некретнине као инвестиције у циљу остварења прихода по основу закупнина и пораста вредности некретнина на тржишту. Након првобитног евидентирања, инвестиционе некретнине се вреднују по набавној вредности умањеној за акумулирану исправку вредности и евентуално акумулирано обезвређење (напомена 27). Амортизација инвестиционих некретнина се равномерно обрачунава на њихову набавну вредност применом годишње стопе од 2%, са циљем да се средства у потпуности отпишу у току њиховог корисног века трајања. Инвестиционе некретнине се процењују за обезвређење на полугодишњој бази, у циљу утврђивања да ли постоје индикације које указују на то да постоји губитак по основу обезвређења (умањења вредности) некретнина Стална средства намењена продаји Стално средство признаје се као стално средство намењено продаји ако Банка очекује да ће његову књиговодствену вредност повратити продајом, а не наставком коришћења за обављање делатности. Стална средства намењена продаји исказују се по износу нижем од књиговодствене и фер вредности умањене за трошкове продаје и не амортизују се (напомена 28). Да би основна средства била рекласификована у стална средства намењена продаји неопходно је да средство може да се прода у постојећем стању и да надокнадивост књиговодствене вредности кроз продајну трансакцију испуњава следеће критеријуме: одговарајући ниво руководства мора да се посвети плану за продају тог средства; активни програм за проналажење купца и извршење продаје мора бити започет; средство мора да буде активно присутно на тржишту по цени која је разумна у односу на његову садашњу фер вредност; требало би да се очекује да продаја буде завршена у року од 12 месеци од датума када је средство класификовано као средство које се држи ради продаје ; активности потребне за извршење плана треба да укажу да је мало вероватно да ће доћи до значајних промена плана продаје или да ће се од њега одустати. У случају када више нису задовољени прописани критеријуми и прошло је више од 12 месеци од када је средство рекласификовано, правно лице треба да престане да класификује средство као средство које се држи ради продаје и да изврши рекласификацију на: Инвестиционо средство, тј. некретнину - уколико се некретнина издаје у закуп; Стално средство на коме се налазило пре рекласификације на средства намењена продаји. Када стално средство престане да се класификује као средство које се држи ради продаје, вреднује се по нижем од следећих износа: његове књиговодствене вредности пре него што је средство класификовано као средство које се држи ради продаје, кориговане за амортизацију која би била призната да средство није било класификовано као средство које се држи ради продаје; његове надокнадиве вредности на дан када је накнадно одлучено да се не продаје. Надокнадива вредност је већи износ од следећа два: фер вредност умањена за трошкове продаје и употребна вредност, где је употребна вредност садашња вредност процењених будућих токова готовине за које се очекује да ће настати из сталне употребе средства и његовог отуђења на крају његовог корисног века трајања. Некретнине евидентиране на класи намењеној продаји воде се по садашњој вредности. Приликом рекласификације, неопходно је израчунати износ амортизације за период у коме средство није амортизовано и прокњижити обрачунату амортизацију. Током године Банка је извршила рекласификацију са средстава намењених продаји на административне некретнине, земљиште, инвестиционе некретнине и средства стечена наплатом потраживања (земљиште и грађевински објекти). С обзиром на то да у периоду дужем од 12 месеци није извршена продаја, некретнине и земљиште су враћени на класе на којима су били пре рекласификације на средства намењена продаји, осим за оне које су издате у закуп и промењена им је првобитна намена, те су рекласификоване на инвестиционе некретнине. 22

25 Војвођанска банка а.д., Нови Сад 3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) Средства стечена наплатом потраживања Имовина (земљиште и грађевински објекти) над којом је преузето власништво у процесу повраћаја обезвређених кредита приказана је у оквиру Осталих средстава (напомена 29). Средства стечена наплатом потраживања се привремено држе у сврху ликвидације и исказују се по износу нижем од књиговодствене и фер вредности умањене за трошкове продаје Лизинг Лизинг је дефинисан као споразум по коме давалац лизинга преноси на корисника лизинга право коришћења средства за договорени временски период, у замену за плаћање или низ плаћања. Постоје две основне врсте лизинга: (а) Финансијски лизинг Банка као закупац Финансијски лизинг, којим се у суштини на Банку преносе сви ризици и користи које произилазе из власништва над предметом лизинга, капитализује се на почетку лизинга, по нижој од две вредности: фер вредности предмета лизинга или садашњој вредности минималних плаћања лизинга и признаје се у оквиру основних средстава, са одговарајућом обавезом према закуподавцу која се исказује у оквиру осталих обавеза. Уколико није извесно да ће Банка до краја трајања лизинга стећи власништво над предметом лизинга, тај предмет се у потпуности амортизује током трајања лизинга или његовог корисног века трајања, у зависности од тога који је период краћи. Иницијални директни трошкови који се могу директно приписати активностима лизинга (транспортни трошкови, трошкови одобрења захтева, трошкови монтаже, трошкови правне помоћи и консултација и сл.) укључују се у набавну вредност средства по основу финансијског лизинга. Лизинг рате се распоређују на финансијски расход и смањење обавезе по основу лизинга. Трошкови лизинг накнаде имају третман камате која се не може укључити у набавну вредност опреме, већ представља финансијски расход (трошак камате) током периода отплате. Финансијски расходи се признају директно на терет биланса успеха у оквиру расхода од камата. (б) Оперативни лизинг Банка као закупац Оперативни или пословни лизинг има карактеристике класичног закупа код којег се уговором не преносе све користи и ризици у вези са власништвом предмета закупа, већ закуподавац (давалац лизинга) задржава право власништва, односно остаје власник предмета лизинга и након истека уговора. Плаћања пословног закупа признају се као расход периода у билансу успеха по пропорционалном методу (у моменту њиховог настанка) током периода трајања закупа Резервисања, потенцијалне обавезе и потенцијална средства Резервисања се признају и врше када Банка има садашњу обавезу, законску или изведену, као резултат прошлих догађаја, када је вероватно да ће доћи до одлива ресурса како би се измирила обавеза и када се може поуздано проценити износ обавезе (напомена 33). Ради одржавања најбоље могуће процене, резервисања се разматрају, утврђују и ако је потребно коригују на сваки извештајни датум. Када више није вероватан одлив економских користи ради измирења законске или изведене обавезе, резервисање се укида у корист прихода. Резервисање се прати по врстама и може да се користи само за издатке за које је првобитно било признато. Резервисање се не признаје за будуће пословне губитке. Потенцијалне обавезе се не признају у финансијским извештајима. Потенцијалне обавезе се обелодањују у напоменама уз финансијске извештаје (напомена 40), осим ако је вероватноћа одлива ресурса који садрже економске користи веома мала. Банка не признаје потенцијална средства у финансијским извештајима. Потенцијална средства се обелодањују у напоменама уз финансијске извештаје уколико је прилив економских користи вероватан. 23

26 Војвођанска банка а.д., Нови Сад 3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) Капитал Капитал се састоји од акцијског капитала (обичних акција), емисионе премије, резерви из добити, ревалоризационих резерви и нераспоређеног добитка текуће и претходне године (напомена 35). Добици и губици по основу промене тржишне вредности хартија од вредности расположивих за продају, као и актуарски добици и губици евидентирају се у оквиру ревалоризационих резерви (напомена 36) Финансијске гаранције У уобичајеном току пословања, Банка одобрава финансијске гаранције које се састоје од плативих и чинидбених гаранција, акредитива, акцепта меница и других послова јемства. Финансијске гаранције су уговори који обавезују издаваоца гаранције да изврши плаћање или надокнади губитак примаоцу гаранције, настао уколико одређени поверилац благовремено не изврши своје обавезе у складу са условима предвиђени уговором. Финансијске гаранције се иницијално признају по фер вредности на датум када је гаранција дата. Након иницијалног признавања, обавезе Банке које проистичу из финансијских гаранција вреднују се у износу амортизоване накнаде или најбоље процене издатака неопходних да би се измирила финансијска обавеза која настаје као резултат гаранције, у зависности од тога који је износ виши. Повећање обавеза које се односи на финансијске гаранције признаје се у билансу успеха. Примљене накнаде се признају у корист биланса успеха у оквиру прихода од накнада и провизија, равномерно током периода трајања гаранције Послови у име и за рачун трећих лица Средства по пословима у име и за рачун трећих лица, којима Банка управља уз накнаду, укључена су у ванбилансну евиденцију Банке (напомена 39). Банка по наведеним пласманима не сноси никакав ризик Примања запослених (а) Порез и доприноси за обавезно социјално осигурање У складу са прописима који се примењују у Републици Србији, Банка је обавезна да уплаћује порез и доприносе државним фондовима за социјалну заштиту и на тај начин обезбеђује социјалну сигурност запосленима. Ове обавезе укључују доприносе на терет запослених и на терет послодавца, у износима који се обрачунавају применом законски прописаних стопа. Банка има законску обавезу да изврши обуставу обрачунатих доприноса из бруто зарада запослених и да за њихов рачун изврши пренос обустављених средстава у корист одговарајућих државних фондова. Порез и доприноси на терет послодавца и доприноси на терет запосленог евидентирају се као расход периода на који се односе. (б) Отпремнине приликом одласка у пензију У складу са Законом о раду, Банка има обавезу исплате накнаде запосленима приликом одласка у пензију (отпремнина) најмање у висини двe прoсeчнe брутo зaрaдe у Рeпублици Србиjи прeмa пoслeдњeм oбjaвљeнoм пoдaтку рeпубличкoг oргaнa нaдлeжнoг зa стaтистику. Колективни уговор Банке предвиђа исплату отпремнине запосленом при одласку у пензију или при престанку радног односа по сили закона због губитка радне способности у висини три зараде које би остварио запослени за месец који претходи месецу у којем се исплаћује отпремнина, с тим што тако исплаћена отпремнина не може бити нижа од три просечне месечне зараде по запосленом исплаћене код послодавца за месец који претходи месецу у којем се врши исплата отпремнине, односно три просечне зараде по запосленом исплаћене у Рeпублици Србиjи према последњем објављеном податку надлежног органа, ако је то за запосленог повољније. Банка врши исплате отпремнина запосленима у складу са Колективним уговором. Банка формира дугорочна резервисања за отпремнине на бази извештаја актуара и иста су исказана у износу садашње вредности очекиваних будућих исплата. 24

27 Војвођанска банка а.д., Нови Сад 3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) Примања запослених (наставак) (б) Отпремнине приликом одласка у пензију (наставак) Приликом исплате отпремнина Банка затвара формирана резервисања за отпремнине за појединачног запосленог, а разлику књижи на расходима отпремнина при одласку у пензију. Tрoшкoви извршeних услугa признajу сe у билaнсу успeхa кaдa нaстaну, дoк сe aктуaрски дoбици и губици признajу у извeштajу o oстaлoм рeзултaту. На дан биланса стања, Банка је извршила резервисање по основу отпремнина за одлазак у пензију (кориговано за износ отпремнина исплаћених запосленима који су према програму реструктурирања превремено отишли у пензију) по следећим претпоставкама: Дисконтна стопа 7.20% 6.75% - Стопа инфлације 4.00% 4.00% - Просечан раст зарада 5.50% 5.50% - Трајање плана (в) Краткорочна, плаћена одсуства Акумулирана плаћена одсуства могу да се преносе и користе у наредним периодима, уколико у текућем периоду нису искоришћена у потпуности. У случају неакумулираног плаћеног одсуства, обавеза или трошак се не признају до момента када се одсуство искористи. Разликују се две врсте плаћених одсуства: кумулативна одсуства која могу да се пренесу и искористе у будућим периодима (нпр. годишњи одмор и боловање); некумулативна одсуства која истичу ако се не искористе у потпуности (нпр. право на породиљско одсуство). Запослени обично зарађују кумулативна одсуства онда када раде, док некумулативна одсуства нису повезана са радом. Очекивани трошак плаћених одсустава се признаје на следећи начин: за акумулирана плаћена одсуства онда када запослени раде, тј. пружају услуге које увећавају њихово право на будућа плаћена одсуства; за некумулативна плаћена одсуства, онда када се то одсуство догоди. (г) Дефинисани план примања Дефинисани план примања је план примања који дефинише износ који ће бити исплаћен након престанка радног односа запосленог, дефинисан коришћењем одређеног броја финансијских и демографских претпоставки. Најзначајније претпоставке укључују старост, године запослења или примања надокнаде, трајање плана, дисконтну стопу, повећање очекиване зараде и стопе пензија. Обавеза за дефинисане планове примања представља садашњу вредност дефинисане обавезе за примања на сваки извештајни датум. Обавеза за дефинисана примања и пратећи трошкови су израчунати од стране независних актуара на годишњем нивоу на крају годишњег извештајног периода. Садашња вредност дефинисане обавезе је одређена дисконтовањем очекиваних будућих новчаних токова у валути у којој ће накнада бити исплаћена. Нето камата је израчуната примењивањем дисконтоване стопе на почетку периода на дефинисану нето обавезу/(средство). Трошак услуге (трошак текуће услуге, трошак прошлих услуга, укључујући и ефекат отпремнина и добитак и губитак од нагодбе) и нето камата на нето дефинисану обавезу/(средство) су укључени у биланс успеха у оквиру примања запослених. Обавеза за дефинисана примања је укључена у финансијску позицију, а резултати премеравања (која чине актуарске добитке и губитке) приказани су у оквиру осталог резултата. 25

28 Војвођанска банка а.д., Нови Сад 3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) Примања запослених (наставак) (д) Пензиони фондови Банка нема сопствене пензионе фондове, нити опције за исплате запосленима у виду акција и по том основу нема идентификоване обавезе на дан 31. децембра године Порези и доприноси Порез на добитак (а) Текући порез на добитак Порез на добитак се обрачунава и плаћа у складу са одредбама Закона о порезу на добит правних лица ( Службeни глaсник Рeпубликe Србиje, бр. 25/2001, 80/2002, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 142/2014, 91/2015 и 112/2015) и рeлeвaнтним пoдзaкoнским aктимa. Порез на добитак обрачунава се применом стопе од 15% (важи од године) на пореску основицу која је приказана у пореском билансу, након чега се може умањити за утврђене пореске кредите. Приликом утврђивања пореске основице полази се од резултата у билансу успеха, који се потом коригује у складу са пореским прописима Републике Србије. Схoднo Зaкoну o измeнaмa и дoпунaмa Зaкoнa o пoрeзу нa дoбит прaвних лицa ( Службeни глaсник Рeпубликe Србиje бр. 108/2013), пoчeв oд утврђивaњa пoрeзa нa дoбитaк зa гoдину, пoрeски oбвeзници вишe не могу дa кoристe пoрeску oлaкшицу у виду пoрeскoг крeдитa пo oснoву улaгaњa у oснoвнa срeдствa. Пoрeски oбвeзник кojи je дo 31. дeцeмбрa гoдинe oствaриo прaвo нa пoрeски пoдстицaj пoрeски крeдит и искaзao пoдaткe у пoрeскoм билaнсу и пoрeскoj приjaви зa гoдину, мoжe тo прaвo дa кoристи дo истeкa рoкa прoписaнoг Зaкoнoм (нe дужe oд дeсeт гoдинa). Пoрeски прoписи у Рeпублици Србиjи нe дoзвoљaвajу дa сe пoрeски губици из тeкућeг пeриoдa искoристe кao oснoвa зa пoврaћaj пoрeзa плaћeнoг у oдрeђeнoм прeтхoднoм пeриoду. Губици утврђeни у пoрeскoм билaнсу у тeкућeм oбрaчунскoм пeриoду мoгу сe прeнeти нa рaчун дoбити утврђeнe у пoрeскoм билaнсу из будућих oбрaчунских пeриoдa, aли нe дужe oд пeт гoдинa. (б) Одложени порези Одложени порези на добит се обрачунавају по методи обавеза према билансу стања, на све привремене разлике на дан биланса стања између садашње вредности средстава и обавеза у финансијским извештајима и њихове вредности за сврхе опорезивања. Важеће пореске стопе на дан биланса стања или пореске стопе које су након тог дана ступиле на снагу, користе се за утврђивање одложеног пореза на добит. За обрачун одложених пореза примењена је стопа од 15%. Одложене пореске обавезе признају се на све опорезиве привремене разлике. Одложена пореска средства признају се за одбитне привремене разлике и за ефекте пренетог губитка и неискоришћених пореских кредита из претходних периода који се могу преносити у наредне фискалне периоде, до износа до којег је вероватно да ће постојати будући опорезиви добици на терет којих се одложена пореска средства могу искористити. Књиговодствена вредност одложених пореских средстава преиспитује се на дан сваког биланса стања и умањује до мере до које више није извесно да је ниво очекиваних будућих опорезивих добитака довољан да се укупна вредност или део вредности одложених пореских средстава може искористити. Teкући и oдлoжeни пoрeзи признajу сe кao прихoди и рaсхoди и укључeни су у нeтo дoбитaк пeриoдa. Oдлoжeни пoрeз нa дoбитaк кojи сe oднoси нa стaвкe кoje сe дирeктнo eвидeнтирajу у кoрист или нa тeрeт кaпитaлa тaкoђe се eвидeнтирa нa тeрeт, oднoснo у кoрист кaпитaлa Порези и доприноси који не зависе од резултата пословања Порези и доприноси који не зависе од резултата укључују порез на имовину, порезе и доприносе на зараде на терет послодавца, као и друге порезе и доприносе који се плаћају у складу са републичким, локалним и општим пореским прописима. Ови порези и доприноси су приказани у оквиру осталих расхода (напомена 15). 26

29 Војвођанска банка а.д., Нови Сад 3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) Зарада по акцији Банка обелодањује основну зараду по акцији. Основна зарада по акцији израчунава се дељењем нето добитка који припада акционарима, власницима обичних акција Банке, пондерисаним просечним бројем издатих обичних акција у току извештајног периода Трансакције са повезаним правним лицима Повезана лица Банке чине чланице Групе којој Банка припада (NBG Група) као и зависна и повезана лица над којима Банка има контролно или значајно учешће. Лица повезана са Банком обухватају лица која могу да врше значајан утицај при доношењу финансијских и пословних одлука Банке. Лица повезана са Банком обухватају чланове органа управљања, Управног и Извршног одбора Банке, њихове блиске рођаке, компаније које они поседују или контролишу, као и компаније на чије финансијске и пословне политике исти могу да утичу. Стaњa пoтрaживaњa и oбaвeзa нa дaн извeштaвaњa, кao и трaнсaкциje у тoку извeштajних пeриoдa нaстaлe сa пoвeзaним лицимa пoсeбнo сe oбeлoдaњуjу (нaпoмeнa 44). 4. ПРЕГЛЕД КЉУЧНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПРОЦЕНА Састављање и приказивање финансијских извештаја захтева од руководства Банке коришћење најбољих могућих процена и разумних претпоставки, које имају ефекта на исказане вредности средстава и обавеза, обелодањивање потенцијалних потраживања и обавеза на дан састављања финансијских извештаја, као и прихода и расхода у току извештајног периода. Ове процене и претпоставке су засноване на информацијама расположивим на дан састављања финансијских извештаја. Стварни резултати могу се разликовати од наведених процена. Процене и претпоставке се континуирано разматрају, а када корекције постану неопходне, исказују се у билансу успеха за периоде у којима су постале познате. У даљем тексту наведене су кључне процене и претпоставке које садрже ризик да ће проузроковати материјално значајне ефекте на књиговодствене вредности средстава и обавеза у току наредне финансијске године Исправке вредности финансијских средстава Износ резерви издвојен за губитке по кредитима заснива се на текућим оцењивањима процењених губитака у оквиру кредитног портфолија од стране руководства Банке. Оцењивања врше чланови руководства задужени за различите типове кредита, користећи методологију и упутства која се непрекидно прате и унапређују. Ова методологија има две примарне компоненте: појединачне резерве и групне резерве, што је описано у напомени Примена ове методологије захтева од руководства да направи процене у вези са износом и временским усклађивањима готовинских токова који се очекују да буду примљени. При процени ових готовинских токова, руководство доноси закључке о финансијској ситуацији друге стране и нето остваривој вредности основног колатерала или гаранција у корист Банке. Свако обезвређено средство се оцењује на основу утврђених чињеница, а workout стратегија и оцена готовинских токова који се сматрају наплативим се независно преиспитују. При оцени потребе за групне резерве за губитке по основу кредита, руководство разматра факторе као што су квалитет кредита, величина портфолија, концентрација и економски фактори. Како би се проценила потребна резерва, праве се претпоставке да би се дефинисао начин на који су нераздвојиви губици моделирани и одредили тражени параметри за унос, на основу ранијег искуства и тренутних економских услова. Прецизност резерви и резервисања зависи од претпоставки и параметара модела који се користе за одређивање групних резерви. Док ово обавезно подразумева доношење закључака, руководство Банке верује да су резерве за губитке по кредитима и резервисања оправдани. 27

30 Војвођанска банка а.д., Нови Сад 4. ПРЕГЛЕД КЉУЧНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПРОЦЕНА (наставак) 4.2. Фер вредност финансијских инструмената Фер вредност финансијских инструмената који нису котирани на активном тржишту одређена је коришћењем одређених техника вредновања. Ово подразумева методе садашње вредности и остале моделе који се базирају на параметрима који се могу посматрати као и, у мањем обиму, на параметрима који се не могу посматрати. Модели вредновања се примарно користе за вредновање деривата на слободном берзанском тржишту и државних обвезница и дуговних хартија од вредности којима се не тргује на активном тржишту. Ови модели узимају у обзир и утицај на кредитни ризик, ако је материјалан. Сви модели вредновања су потврђени пре него што су коришћени као основа за финансијско извештавање и периодично прегледани након тога од стране квалификованог кадра, независно од области која је довела до креирања модела. Где год је могуће, Банка упоређује вредновање које произилази из модела са котираним ценама сличних финансијских инструмената са стварним вредностима у случају реализације, да би потврдила и калибрирала њене моделе. Разноврсни фактори су уграђени у моделе Банке, укључујући стварне и процењене тржишне вредности и стопе, као и време и промене, дубину тржишта и ликвидност и промене у кредитном ризику финансијских обавеза. Банка примењује моделе доследно из периода у период, обезбеђујући упоредивост и континуитет вредновања кроз време, али процена фер вредности нераздвојно укључује и значајан ниво просуђивања. Стога, менаџмент установљава прилагођавање вредновања да покрије ризике повезане са проценом параметара који се не могу приметити, као и претпоставки у оквиру самих модела. Иако је у неким случајевима потребан значајан ниво просуђивања за одређивање фер вредности, менаџмент верује да су фер вредности које приказују финансијску позицију и промене фер вредности приказане у билансу успеха обазриве и одражавају стварне услове привреде, базиране на извршеним контролама и процедурама за заштиту Обезвређење вредности хартија од вредности Банка се води одредбама МРС 39 и у складу са њимa одређује да ли су хартије од вредности обезвређене. Идентификовање потенцијалног обезвређења за хартије од вредности захтева значајне процене. За инструменте капитала, Банка оцењује, између осталих фактора, да ли се десио значајан или продужен пад фер вредности улагања испод његове набавне вредности. Ова оцена о томе шта је значајан и продужен пад захтева процену руководства. У доношењу ове оцене, Банка разматра, између осталих фактора, озбиљност и дужину нереализованих губитака, нормалне промене у цени акције и финансијски здраве, краткорочне пословне изгледе улагања, укључујући факторе као што су пословање индустрије и сектора, технолошке промене и оперативни и финансијски новчани токови. Када је реч о инвестицијама у дужничке инструменте, Банка процењује да ли ће издавалац исплатити све доспеле обавезе. Ова процена узима у обзир финансијске услове и изгледе издаваоца Користан век трајања некретнина, постројења и опреме и нематеријалних улагања Одређивање корисног века трајања некретнина, постројења и опреме и нематеријалних улагања заснива се на претходном искуству са сличним средствима, као и на антиципираном техничком развоју и променама на које утиче велики број економских или индустријских фактора (напомене 3.8. и 3.9.). Адекватност одређеног корисног века трајања се преиспитује на годишњем нивоу или када год постоји индикација да је дошло до значајне промене фактора који су представљали основ за одређивање корисног века трајања Обезвређење вредности нефинансијске имовине На дан извештавања, руководство Банке анализира вредности по којима су приказана основна средства, нематеријална улагања, инвестиционе некретнине и средства која се држе ради продаје. Уколико постоји индикација да је неко средство обезвређено, надокнадив износ те имовине се процењује како би се утврдио износ обезвређења. Уколико је надокнадиви износ неког средства процењен као нижи од вредности по којој је то средство приказано, постојећа вредност тог средства се умањује до висине надокнадиве вредности. Разматрање обезвређења захтева од руководства субјективно просуђивање у погледу токова готовине, стопа раста и дисконтних стопа за јединице које генеришу токове готовине, а које су предмет разматрања. 28

31 Војвођанска банка а.д., Нови Сад 4. ПРЕГЛЕД КЉУЧНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПРОЦЕНА (наставак) 4.6. Отпремнине приликом одласка у пензију и остале накнаде запосленима након прекида радног односа Трошкови утврђених накнада запосленима након прекида радног односа, односно одласка у пензију након испуњених законских услова, утврђују се применом актуарске процене. Актуарска процена укључује процену дисконтне стопе, будућих кретања зарада, стопе морталитета и флуктуације запослених. Због дугорочне природе ових планова, значајне неизвесности утичу на исход процене. Претпоставке aктуaрскoг oбрaчунa су oбeлoдaњeнe у нaпoмeни 3.18 (б) уз финансијске извeштaje Резервисања по основу судских спорова Банка је укључена у већи број судских спорова који проистичу из њеног свакодневног пословања и односе се на комерцијална и уговорна питања, као и питања која се тичу радних односа, а која се решавају или разматрају у току регуларног пословања. Банка редовно процењује вероватноћу негативних исхода ових питања, као и износе вероватних или разумних процена губитака. Разумне процене обухватају просуђивање руководства након разматрања информација које укључују обавештења, поравнања, процене од стране правног сектора, доступне чињенице, идентификацију потенцијалних одговорних страна и њихове могућности да допринесу решавању, као и претходно искуство. Резервисање за судске спорове се формира када је вероватно да постоји обавеза чији се износ може поуздано проценити пажљивом анализом. Потребно резервисање се може променити у будућности због нових догађаја или добијања нових информација. Банка на кварталном нивоу преиспитује процењена резервисања. Питaњa кoja су или пoтeнциjaлнe oбaвeзe или нe зaдoвoљaвajу критеријуме зa рeзeрвисaњe сe oбeлoдaњуjу, oсим aкo je вeрoвaтнoћa oдливa рeсурсa кojи сaдржe eкoнoмскe кoристи вeoмa мaлa Порез на добитак Порез на добитак се обрачунава у складу са законским прописима Републике Србије. Банка не формира резервисања за обрачун пореза на добитак (напомена 16). Одложена пореска средства признају се на све неискоришћене пореске губитке и/или пореске кредите и остале привремене разлике, до мере до које је извесно да је ниво очекиваних будућих опорезивих добитака довољан да се неискоришћени порески губици/кредити могу искористити. Значајна процена од стране руководства Банке је неопходна да би се утврдио износ одложених пореских средстава која се могу признати на основу периода настанка, очекиваног будућег резултата и висине будућих опорезивих добитака (напомена 17). 5. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ПО ОСНОВУ КАМАТА (а) Приходи/(расходи) камата по врстама финансијских инструмената Приходи од камата: Приходи од камата по основу кредита 5,237,995 6,578,093 Приходи од камата по основу депозита 1,519 1,494 Приходи од камата по основу хартија од вредности 624, ,652 Приходи од камата по основу осталих пласмана и средстава 216, ,090 Укупно приходи 6,079,768 7,359,329 Расходи камата: Расходи камата по основу кредита (4,811) (7,491) Расходи камата по основу депозита (1,203,128) (2,082,431) Расходи камата по основу осталих обавеза (682) (1,735) Укупно расходи (1,208,621) (2,091,657) Нето приход по основу камата 4,871,147 5,267,672 29

32 Војвођанска банка а.д., Нови Сад 5. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ПО ОСНОВУ КАМАТА (наставак) (б) Приходи/(расходи) камата по секторској структури Приходи од камата: Финансије и осигурање 253, ,876 Јавна предузећа 259, ,467 Јавни сектор 610, ,287 Привредна друштва 1,136,446 1,901,243 Предузетници 79,881 90,382 Становништво 3,705,610 4,039,106 Страна лица 3,330 4,780 Приватна домаћинства и пољопривредни произвођачи 8,503 9,428 Други комитенти 22,673 32,760 Укупно приходи 6,079,768 7,359,329 Расходи камата: Финансије и осигурање (39,112) (71,722) Јавна предузећа (64,149) (94,720) Јавни сектор (58,044) (100,177) Привредна друштва (234,986) (523,650) Предузетници (5,750) (6,729) Становништво (560,630) (786,978) Страна лица (44,009) (50,611) Приватна домаћинства и пољопривредни произвођачи (9,829) (13,671) Други комитенти (192,112) (443,399) Укупно расходи (1,208,621) (2,091,657) Нето приход по основу камата 4,871,147 5,267, НЕТО ПРИХОД ПО ОСНОВУ НАКНАДА И ПРОВИЗИЈА Нето приход по основу накнада и провизија: - по кредитима 68,697 63,762 - по депозитима 670, ,984 - по хартијама од вредности 23,302 38,237 - за гаранције, акредитиве и друга јемства 63,587 50,025 - по платним картицама 208, ,588 - за обављање платног промета 512, ,518 - за купопродају страних средстава плаћања остале накнаде 87,974 77,277 Укупно 1,634,905 1,630, НЕТО ДОБИТАК/(ГУБИТАК) ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ТРГОВАЊУ Нето добитак/(губитак) по основу: - продаје финансијских средстава која су намењена трговању 1, промене вредности деривата намењених трговању 20,742 (29,489) Нето добитак/(губитак) 21,997 (29,489) Банка је у години остварила нето добитак од 1,255 хиљада динара реализацијом девет трансакција продаје државних обвезница Републике Србије и 20,742 хиљаде динара по основу промене вредности валутних и каматних своп трансакција. 30

33 Војвођанска банка а.д., Нови Сад 8. НЕТО ДОБИТАК ПО ОСНОВУ ЗАШТИТE ОД РИЗИКА Нето добитак по основу промене вредности пласмана, потраживања и хартија од вредности 2,094 4 Нето добитак по основу заштите од ризика 2, НЕТО ДОБИТАК ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА РАСПОЛОЖИВИХ ЗА ПРОДАЈУ Нето добитак/(губитак) по основу продаје: - трезорских записа 5,098 2,515 - државних обвезница 67,113 18,637 - акција/удела у капиталу других правних лица 3,654 (760) Нето добитак 75,865 20,392 У току године реализовано је 18 трансакција продаје државних обвезница Републике Србије, укупне номиналне вредности 3,8 милиона динара и EUR 13,8 милиона, 5 трансакција продаје Трезорских записа Републике Србије укупне номиналне вредности 1,980 милиона динара и 4 трансакције продаје акција. 10. НЕТО ПРИХОД ОД КУРСНИХ РАЗЛИКА И ЕФЕКАТА УГОВОРЕНЕ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ Нето приход/(расход) по основу: - курсних разлика (157,220) (291,532) - ефеката уговорене валутне клаузуле 551, ,456 Нето приход од курсних разлика и ефеката валутне клаузуле 394, , ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ Приходи од укидања неискоришћених резервисања за судске спорове (напомена 33) 14, ,910 Приходи од давања имовине у закуп 32,841 38,330 Добици од продаје основних средстава и нематеријалних улагања 91,938 7,626 Приходи од смањења обавеза 4,919 30,290 Приходи од дивиденди и учешћа 14, Вишкови 765 6,029 Остали приходи 19,304 43,193 Остали приходи оперативног пословања 10,038 10,308 Укупно 189, ,985 Остали пословни приходи укључују небанкарске приходе као што су приходи од давања у закуп имовине, приходи од премије осигурања, приходи од укидања резервисања за обавезе и сл. У осталим пословним приходима Банке у години доминирају добици од продаје основних средстава и нематеријалних улагања у износу од 91,938 хиљада динара. 31

34 Војвођанска банка а.д., Нови Сад 12. НЕТО РАСХОД ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И КРЕДИТНО РИЗИЧНИХ ВАНБИЛАНСНИХ СТАВКИ (a) Књижeнo у кoрист/(нa тeрeт) билaнсa успeхa Нeто расходи индиректних отписа: - финансијска средства расположива за продају (напомена 21) (38) (22,036) - финансијска средства која се држе до доспећа (напомена 22) (3,737) (8,973) Укупно нето расходи индиректних отписа финансијских средстава расположивих за продају и која се држе до доспећа (3,775) (31,009) Нето расходи индиректних отписа: - кредита и потраживања од банака (напомена 23) (3,906) (1,700) - кредита и потраживања од комитената (напомена 24) (693,588) (1,299,062) - остали пласмани и остала средства (19,263) (40,795) Укупно нето расходи индиректних отписа пласмана и потраживања (716,757) (1,341,557) Расходи индиректних отписа кредитно ризичних ванбилансних ставки (14,236) (14,825) Укупно расходи индиректних отписа кредитно ризичних ванбилансних ставки (напомена 33) (14,236) (14,825) Приходи од наплаћених отписаних потраживања 4,188 2,600 Укупно приходи од наплаћених отписаних потраживања 4,188 2,600 Нeтo рaсхoд пo oснoву oбeзврeђeњa (730,580) (1,384,791) (б) Резерва за процењене губитке На основу класификације пласмана утврђене сагласно прописима Народне банке Србије ( НБС ) на дан 31. децембра године обрачуната је резерва за процењене губитке по основу укупне изложености Банке кредитном ризику. У складу са Одлуком о класификацији билансне активе и ванбилансних ставки банке ( Службени гласник Републике Србије, бр. 94/2011, 57/2012, 123/2012, 43/2013, 113/2013, 135/2014, 25/2015, 38/2015, 61/2016, 69/2016 и 91/2016), збир позитивних разлика износа резерве за процењене губитке обрачунате у складу са наведеном одлуком и износа исправке вредности билансне активе и резервисања за губитке по ванбилансним ставкама, која су обрачуната у складу са интерно усвојеном методологијом, представља потребну резерву за процењене губитке Обрачуната резерва за процењене губитке у складу са Одлуком НБС по основу: - билансних позиција 17,646,540 19,686,769 - ванбилансних позиција 165, ,115 Укупно 17,812,458 19,903,884 Исправке вредности и резервисања обрачуната у складу са интерном методологијом (МРС 39): - билансних позиција (11,989,815) (12,830,350) - ванбилансних позиција (28,250) (14,274) Укупно (12,018,065) (12,844,624) Разлика између обрачунате резерве по Одлуци НБС и исправке вредности по интерној методологији (МРС 39) 5,794,393 7,059,260 Више извршене исправке вредности и резервисање по билансним и ванбилансним ставкама у складу са интерном методологијом (МРС 39) у односу на Одлуку НБС 150, ,250 Умањење износа потребне резерве за процењене губитке применом коефицијента за корекцију потребне резерве за процењене губитке (1,268,682) - Укупна потребна резерва за процењене губитке на дан 31. децембра 4,676,406 7,337,510 32

35 Војвођанска банка а.д., Нови Сад 12. НЕТО РАСХОД ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И КРЕДИТНО РИЗИЧНИХ ВАНБИЛАНСНИХ СТАВКИ (наставак) (б) Резерва за процењене губитке (наставак) Исправка вредности и резервисања обрачуната у складу са интерном методологијом у овом прегледу обухватају само исправку вредности која се односи на ставке које се класификују. На дан 31. децембра године, потребна резерва за процењене губитке који могу настати по основу билансне активе и ванбилансних ставки, обрачуната у складу са наведеном Одлуком НБС (напомена ), износи 4,676,406 хиљада динара (31. децембар године: 7,337,510 хиљада динара). Банка је са 31. децембром године извршила умањење потребне резeрве, по основу смањења NPL рациа у односу на 30. јун године у складу са Одлуком Народне банке Србије, у износу од 1,268,682 хиљаде динара. 13. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ Трошкови зарада 1,491,307 1,563,935 Трошкови накнада зарада 227, ,306 Трошкови пореза на зараде и накнаде зарада 217, ,685 Трошкови доприноса на зараде и накнаде зарада 439, ,733 Трошкови накнада за привремене и повремене послове 1,630 - Остали лични расходи 66, ,014 Нето расходи резервисања за пензије и других резервисања за запослене 10,370 36,382 Укупно 2,453,371 2,682,055 Просечан број запослених у години износио је 1,485 док је просечан број запослених у години износио 1,683. Резервисања за отпремнине за одлазак у пензију Резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију запослених формирана су на бази извештаја актуара са стањем на дан 31. децембра године и иста су исказана у износу садашње вредности очекиваних будућих исплата. Приликом утврђивања садашње вредности очекиваних одлива коришћене су претпоставке обелодањене у напомени 3.18 (б) Трошак услуга 18,520 19,386 Нето трошак камате на нето дефинисану обавезу/средство примања 16,864 16,996 Губици због смањења/нагодбе и остали трошкови 68,884 63,911 Укупно 104, ,293 Садашња вредност обавезе Садашња вредност обавезе 240, ,710 Стање на дан 31. децембра 240, ,710 33

36 Војвођанска банка а.д., Нови Сад 13. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (наставак) Промене на нето обавези по основу резервисања за одлазак у пензију Нето обавеза на почетку периода 252, ,532 Средства исплаћена директно (95,486) (95,538) Укупан трошак признат у билансу успеха 104, ,293 Износ признат у осталом резултату (21,109) (12,577) Нето обавеза на крају периода 240, ,710 Процењивање нето обавезе Добитак услед промене у претпоставкама 10,083 3,720 Добитак који је настао у току године прилагођавања из искуства 11,026 8,857 Укупно признато у оквиру осталог резултата у току године 21,109 12,577 Усаглашавање обавезе за дефинисана примања Обавеза за дефинисана примања на почетку периода 252, ,532 Трошак услуге 18,520 19,386 Трошак камате 16,864 16,996 Средства исплаћена директно (95,486) (95,538) Губици због смањења/нагодбе 68,884 63,911 Премеравања - добици: - добитак финансијске претпоставке (10,083) (3,720) - добитак прилагођавања из искуства (11,026) (8,857) Обавеза за дефинисана примања на крају периода (напомена 33) 240, ,710 Кумулативни износ приказан у осталом резултату Кумулативни износ приказан у осталом резултату 29,679 8,569 Одложени порез на актуарске добитке/губитке (4,452) (1,285) Укупно 25,227 7,284 План отпуштања радника по основу технолошког вишка резултирао је у години смањењем броја запослених у Банци за 112 радника. Укупне отпремнине исплаћене запосленима који су напустили Банку по основу технолошког вишка, добровољног напуштања Банке и редовног одласка у пензију износе 95,486 хиљада динара (2015. година: 95,400 хиљада динара). Додатна резервисања по основу планова обавезног и добровољног одласка из Банке евидентирана у билансу успеха за годину износе 38,236 хиљада динара (2015. година: 36,211 хиљада динара). 34

37 Војвођанска банка а.д., Нови Сад 14. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ Трошкови амортизације: - нематеријалних улагања (напомена 25) 68, ,765 - некретнина, постројења и опреме (напомена 26) 254, ,826 - инвестиционих некретнина (напомена 27) 4,626 4,745 Укупно 327, , ОСТАЛИ РАСХОДИ Трошкови материјала 145, ,667 Трошкови производних услуга 886, ,219 Нематеријални трошкови (без пореза и доприноса) 1,164,339 1,034,240 Трошкови пореза 371, ,390 Трошкови доприноса 408, ,784 Остали трошкови 299, ,200 Расходи резервисања за судске спорове (напомена 33) 31, ,383 Губици од продаје основних средстава и нематеријалних улагања 2,977 - Губици по основу расходовања и отписа основних средстава и нематеријалних улагања - 13,105 Мањкови и штете 1,250 2,116 Остали расходи 17, ,996 Расходи по основу промене вредности основних средстава, инвестиционих некретнина и нематеријалних улагања 6,703 5,997 Укупно 3,334,669 3,308,097 Значајни износ нематеријалних трошкова у години чине трошкови за осигурање депозита од 496,015 хиљада динара (2015. година: 483,665 хиљада динара). 16. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК (a) Кoмпoнeнтe пoрeзa нa дoбитaк Укупaн пoрeски прихoд пeриoдa сaстojи сe oд слeдeћих пoрeзa: Текући порез на добитак (11,134) (7,828) Одложени порези: Добитак по основу одложених пореза 4,359 25,961 Губитак по основу одложених пореза (35,682) (5,262) Нето ефекат одложених пореза (расход)/приход (31,323) 20,699 Укупно порески (расход)/приход (42,457) 12,871 35

38 Војвођанска банка а.д., Нови Сад 16. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК (наставак) (б) Усaглaшaвaњe укупнoг изнoсa пoрeзa нa дoбитaк искaзaнoг у билaнсу успeхa и прoизвoдa рeзултaтa пoслoвaњa прe oпoрeзивaњa и прoписaнe пoрeскe стoпe Добитак пре опорезивања 343,494 21,600 Порез обрачунат по стопи од 15% (51,524) (3,240) Порески ефекат усклађивања расхода у Пореском билансу (8,308) (28,769) Порески ефекат корекција по основу трансферних цена (295) (232) Порески ефекат усклађивања прихода у Пореском билансу 119, ,286 Ефекат привремених разлика - одложени порези пореска амортизација и ревалоризација (12,077) 6,448 Ефекат привремених разлика - одложени порези резервисања за судске спорове 2,596 18,644 Ефекат привремених разлика - одложени порези резервисања за пензије (1,849) (1,173) Ефекат привремених разлика - одложени порези - непризнати порески губици (74,174) (69,045) Ефекти привремених разлика - одложени порези - остало (5,260) (3,220) Порески ефекат капиталних добитака (16,619) (11,684) Умањење по основу коришћења пореског кредита по основу улагања у основна средства 5,484 3,856 Укупно порески (расход)/приход (42,457) 12,871 Ефективна пореска стопа (12.4%) 59.6% (в) Преносиви порески губици Следећа табела приказује године до којих се могу користити пренети порески губици Банке: Година коришћења ,580, , , ,281 Укупан порески губитак 2,962,560 На дан 31. децембра 2016 Банка има укупно пореских губитака у износу од 2,962,560 хиљада динара. 36

39 Војвођанска банка а.д., Нови Сад 17. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА И ОБАВЕЗЕ Одлoжeна пoрeска срeдства/(обавезе) настала су по следећем основу: Одложена пореска средства Привремене разлике по основу неплаћених пореза 3,442 2,374 Признати порески кредити за улагања у основна средства 134, ,872 Признати порески губици из претходних година 192, ,554 Привремене разлике за отпремнине за пензије 36,057 37,906 Ефекат привремених разлика - одложени порези - резервисања за судске спорове 21,240 18,644 Одложена пореска средства на резерве у оквиру капитала за актуарске добитке/губитке Одложена пореска средства на ревалоризационе резерве финансијских средстава расположивих за продају 1, Укупно 390, ,790 Одложене пореске обавезе Привремене разлике између садашње вредности некретнина, опреме и нематеријалних улагања обрачунате у књиговодствене и пореске сврхе (82,066) (69,990) Одложена пореска средства на резерве у оквиру капитала за актуарске добитке/губитке (4,452) (1,285) Одложене пореске обавезе на ревалоризационе резерве финансијских средстава расположивих за продају (19,600) (24,100) Укупно (106,118) (95,375) Нето одложена пореска средства 284, ,415 Прoмeнe нa нето oдлoжeним пoрeским срeдствимa у тoку гoдинe прикaзaнe су како следи: Стање на дан 1. јануара 313, ,142 Привремене разлике између садашње вредности некретнина, опреме и нематеријалних улагања обрачунате у књиговодствене и пореске сврхе (12,077) 6,448 Привремене разлике по основу неплаћених пореза 1, Привремене разлике - примања запослених неисплаћена у години Привремене разлике по основу хартија од вредности расположивих за продају Привремене разлике - отпремнине за пензије (1,849) (1,173) Признати порески кредити за улагања у основна средства (7,023) (4,089) Привремене разлике - резервисања за судске спорове 2,596 18,644 Признати порески губици из претходних година (14,733) - Одложени порези евидентирани у билансу успеха (31,323) 20,699 Одложени порези на резерве у оквиру капитала 1,974 13,574 Нето кретање на одложеним порезима (29,349) 34,273 Стање на дан 31. децембра 284, ,415 37

40 Војвођанска банка а.д., Нови Сад 18. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ Акцијски капитал - обичне акције 16,337,430 16,337,430 Номинална вредност акције Број акција (а) 1,633,743 1,633,743 Резултат периода - добитак након опорезивања (б) 301,037 34,471 Зарада по акцији (у динарима) (б/а) ГОТОВИНА И СРЕДСТВА КОД ЦЕНТРАЛНЕ БАНКЕ Жиро рачун 6,625,099 6,548,571 Готовина 5,991,752 6,349,090 Злато и остали племенити метали 15,746 13,656 12,632,597 12,911,317 Обавезна девизна резерва код Народне банке Србије 8,289,732 8,373,268 Остала средства код Народне банке Србије - overnight пласмани - 7,000,000 8,289,732 15,373,268 Стање на дан 20,922,329 28,284,585 Обавезна резерва представља минималну резерву издвојену у складу са Одлуком Народне банке Србије о обавезној резерви банака код Народне банке Србије ( Службени гласник Републике Србије, бр. 3/2011, 31/2012, 57/2012, 78/2012, 87/2012, 107/2012, 62/2013, 125/2014, 135/2014, 4/2015, 78/2015 и 102/2015). Банка обавезну резерву обрачунава на обавезе по динарским и девизним депозитима, кредитима и хартијама од вредности, као и на друге обавезе, осим динарских депозита примљених по пословима које Банка обавља у име и за рачун трећих лица, а који не прелазе износе пласмана које је Банка дала из тих депозита. Изузeтнo oд oвoгa, Бaнкa oбaвeзну рeзeрву нe oбрaчунaвa нa: - изнoс oбaвeзa прeмa Нaрoднoj бaнци Србиje; - oбaвeзe прeмa бaнкaмa кoje издвajajу oбaвeзну рeзeрву кoд Нaрoднe бaнкe Србиje; - субoрдинирaнe oбaвeзe зa кoje je Нaрoднa бaнкa Србиje утврдилa дa су испуњeни услoви зa њихoвo укључивaњe у дoпунски кaпитaл Бaнкe; - динaрскe и дeвизнe oбaвeзe пo oснoву срeдстaвa кoja бaнкe примajу oд мeђунaрoдних финaнсиjских oргaнизaциja, влaдa и финaнсиjских институциja чиjи су oснивaчи стрaнe држaвe и тo пoсрeдствoм држaвe кao глaвнoг дужникa, oднoснo влaсникa тих срeдстaвa или нeпoсрeднo, уз услoв дa сe при рeплaсирaњу тих срeдстaвa пoштуjу дoгoвoрeни принципи кoд утврђивaњa кaмaтних мaржи; - oбaвeзe у динaримa и дeвизaмa пo oснoву дeпoзитa, крeдитa и других срeдстaвa примљeних из инoстрaнствa у пeриoду oд 1. oктoбрa дo 31. мaртa гoдинe - и тo дo првoбитнo утврђeнoг рoкa дoспeћa тих oбaвeзa, a нajкaсниje дo 31. дeцeмбрa гoдинe; - срeдствa oрoчeнe динaрскe штeдњe прикупљeнa у пeриoду oд 31. oктoбрa дo 8. нoвeмбрa гoдинe и тo дo истeкa пeриoдa нa кojи je oрoчeнa тa штeдњa, пoд услoвoм дa ниje индeксирaнa дeвизнoм клaузулoм; - oбaвeзe у динaримa и дeвизaмa пo oснoву срeдстaвa финaнсиjскe пoдршкe кoje je oбeзбeдилa Aгeнциja зa oсигурaњe дeпoзитa у склaду сa зaкoнoм. Банка је дужна да обрачунава обавезну резерву на износ просечног дневног књиговодственог стања динарских и девизних обавеза у току претходног календарског месеца и то по стопи од 5% (децембар године: 5%) на динарске и 20% (децембар године: 22%) на девизне обавезе са уговореном рочношћу до две године, и 0% (децембар године: 0%) на динарске и 13% (децембар године: 15%) на девизне обавезе са уговореном рочношћу преко две године. Изузетак представљају динарске обавезе са девизном клаузулом на коју се обрачунава обавезна резерва 100% (децембар године: 50%). Банка обрачунату динарску обавезну резерву издваја на свој жиро рачун код Народне банке Србије, док девизну издваја на посебан девизни рачун код Народне банке Србије. Oбaвeзну рeзeрву Бaнкa oбрaчунaвa 17. у мeсeцу, и тaкo oбрaчунaтa oбaвeзнa рeзeрвa вaжи зa oбрaчунски пeриoд oд 18. у мeсeцу дo 17. у нaрeднoм мeсeцу. 38

41 Војвођанска банка а.д., Нови Сад 19. ГОТОВИНА И СРЕДСТВА КОД ЦЕНТРАЛНЕ БАНКЕ (наставак) Бaнкa je дужнa дa у oбрaчунскoм пeриoду oдржaвa прoсeчнo днeвнo стaњe издвojeнe динарске и дeвизнe oбaвeзнe рeзeрвe у висини oбрaчунaтe динарске и дeвизнe oбaвeзнe рeзeрвe. Зa изрaчунaвaњe прoсeчнoг днeвнoг стaњa издвojeнe (динaрскe и дeвизнe) oбaвeзнe рeзeрвe узимajу сe у oбзир сви дaни у oбрaчунскoм пeриoду. Обрачуната обавезна динарска резерва за децембар године износила је 6,967,023 хиљадe динара (децембар године: 7,028,847 хиљада динара), док је обрачуната девизна обавезна резерва за децембар године износила EUR 67,047 хиљада (децембар године; EUR 69,076 хиљада) и била је усклађена са наведеном Одлуком Народне банке Србије. Каматна стопа на износ просечног дневног стања издвојене динарске обавезне резерве је била 1.75% на годишњем нивоу (2015. година: кретала се у распону од 1.75% до 2.50% на годишњем нивоу). На износ оствареног просечног стања издвојене девизне резерве, Народна банка Србије не плаћа камату. 20. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА НАМЕЊЕНА ТРГОВАЊУ Финансијски деривати намењени трговању (напомена 39) 36,958 51,799 Стање на дан 36,958 51,799 Детаљније информације о финансијским дериватима приказане су у оквиру напомене ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА РАСПОЛОЖИВА ЗА ПРОДАЈУ Трезорски записи 219,652 1,817,287 Државне обвезнице РС 21,614,875 9,868,418 Власничке хартије од вредности 83,721 87,068 Стање на дан 21,918,248 11,772,773 Промене на финансијским средствима расположивим за продају у току године приказане су како следи: Трезорски записи Државне обвезнице РС Власничке хартије од вредности Трезорски записи Државне обвезнице РС Власничке хартије од вредности Стање на дан 1. јануара 1,817,287 9,868,418 87,068 2,020,682 7,525, ,219 Куповина 1,500,000 18,089,616-3,363,051 11,569,322 - Продаја (1,980,000) (5,501,067) (2,018) (842,080) (2,393,199) (19,814) Доспеће (1,168,350) (1,210,500) - (2,729,818) (7,071,415) - Промена фер вредности (9,003) (23,674) (1,298) 10,472 80,753 (194,304) Амортизација дисконта/премије 56,246 85,567 - (11,078) 67,119 - Камата - 215, ,736 - Курсне разлике 3,472 90, ,058 24,038 3 Минус: исправка вредности (напомена 12 (а)) - - (38) - - (22,036) Стање на дан 31. децембра 219,652 21,614,875 83,721 1,817,287 9,868,418 87,068 39

42 Војвођанска банка а.д., Нови Сад 22. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ДРЖЕ ДО ДОСПЕЋА Есконт меница 428, ,794 Минус: исправка вредности (38,291) (65,129) Стање на дан 389, ,665 Прoмeнe нa рaчуну испрaвке врeднoсти финaнсиjских срeдстaвa која се држе до доспећа у тoку гoдинe прикaзaнe су у слeдeћoj тaбeли: Стање на дан 1. јануара 65,129 57,719 Исправка вредности у току године (напомена 12 (а)) 3,737 14,248 Укидање исправки вредности (напомена 12 (а)) - (5,275) Отписи (30,575) (1,563) Стање на дан 31. децембра 38,291 65, КРЕДИТИ И ПОТРАЖИВАЊА ОД БАНАКА И ДРУГИХ ФИНАНСИЈСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА Девизни рачуни 5,236,333 7,206,333 Чекови 4,421 9,026 Дати кредити 1,334, ,083 Дати депозити 4,939 4,865 Остали пласмани 43,101 99,681 Обрачуната камата и накнада 4,139 2,006 Бруто кредити и потраживања 6,627,741 7,539,994 Минус: исправка вредности (50,289) (48,987) Стање на дан 6,577,452 7,491,007 Током године камата на међубанкарске пласмане кретала се у распону од 0.01% до 0.60% годишње на девизне пласмане и 2.50% до 3.14% годишње на динарске пласмане. Камата на међубанкарске позајмице у динарима кретала се у распону од 2.80% до 3.00% годишње. Током године камата на међубанкарске пласмане кретала се у распону од 0.01% до 0.35% годишње на девизне пласмане и 2.60% до 10.30% годишње на динарске пласмане. Камата на међубанкарске позајмице у динарима кретала се у распону од 5.60% до 8.00% годишње. Прoмeнe нa рaчунима испрaвке врeднoсти кредита и потраживања од банака и других финансијских организација у тoку гoдинe прикaзaнe су у слeдeћoj тaбeли: Стање на дан 1. јануара 48,987 45,422 Исправка вредности у току године (напомена 12 (а)) 5,786 2,716 Укидање исправки вредности (напомена 12 (а)) (1,880) (1,016) Курсне разлике (2,604) 1,865 Стање на дан 31. децембра 50,289 48,987 40

43 Војвођанска банка а.д., Нови Сад 24. КРЕДИТИ И ПОТРАЖИВАЊА ОД КОМИТЕНАТА Кредити и потраживања од становништва: Стамбени кредити 14,004,570 13,580,003 Кредити по кредитним картицама 886, ,784 Потрошачки и остали кредити и потраживања од становништва 22,037,542 20,102,741 Кредити малом бизнису 1,896,510 1,823,910 38,825,606 36,477,438 Кредити и потраживања од привредних друштва и јавног сектора: Кредити и потраживања од привредних друштава 41,995,281 41,140,805 Кредити и потраживања од јавног сектора 163, ,194 42,158,746 41,433,999 Бруто кредити и потраживања 80,984,352 77,911,437 Минус: исправка вредности (11,058,478) (11,917,867) Стање на дан 69,925,874 65,993,570 Нa дaн 31. дeцeмбрa гoдинe, укупни динaрски крeдити укључуjу и крeдитe сa вaлутнoм клaузулoм у брутo изнoсу oд 71,461,192 хиљaде динара (31. дeцeмбaр гoдинe: 69,305,732 хиљaде динара). Током године, правним лицима у сегментима Велики и Комерцијални клијенти су одобравани кредити за обртна средства, за инвестиције, дозвољена прекорачења по текућим рачунима итд. Највећи део одобрених и реализованих кредита се односи на кредите за обртна средства, чиме је настављен тренд из године. У току године Банка је у сегменту Комерцијалног банкарства подигла проценат учешћа револвинг кредита у укупним кредитима, односно тренд повећања учешћа револвинг кредита у укупним кредитима је настављен и у години. Највећи део одобрених и реализованих кредита су кредити са валутном клаузулом. Током читаве године се бележи тренд смањења каматних стопа на тржишту Републике Србије. Највећи притисак на висину каматних стопа био је у другој половини године. Тренд смањења каматних стопа се односи на све врсте кредита, односно на чисте РСД кредите, РСД кредите са валутном клаузулом, односно чисте EUR кредите. Просечна каматна стопа на кредите са валутном клаузулом и кредите у страној валути за велике клијенте је износила 4.04% на годишњем нивоу. Просечна каматна стопа на кредите у динарима за велике клијенте је износила 5.93% на годишњем нивоу. Просечна каматна стопа на кредите са валутном клаузулом и кредите у страној валути за комерцијалне клијенте је износила 3.37% на годишњем нивоу. Просечна камата стопа на кредите у динарима за комерцијалне клијенте је износила 6.90%на годишњем нивоу. Нa дан 31. децембра године, пласмани становништву највећим делом су одобравани као готовински кредити, кредити по основу прекорачења по текућим рачунима, кредити по основу коришћења кредитних картица и кредити за куповину станова. Готовински кредити преко једне године су пласирани уз каматну стопу од 6.60% до 22% на годишњем нивоу. Кредити по основу прекорачења по текућим рачунима су одобравани уз каматну стопу од 23.30% до 25% годишње, а по основу коришћења Дина кредитних картица уз номиналну каматну стопу од 26% годишње, Visa кредитних картица уз номиналну камaтну стопу од 20% до 26% и MasterCard Gold кредитних картица уз каматну стопу од 6М BELIBOR + 14% годишње дo 6М BELIBOR + 18% годишње. Дугорочни кредити за куповину станова су одобравани уз каматну стопу од 6M EURIBOR + 3% до 6М BELIBOR + 5.9% на годишњем нивоу. Током године пласмани правним лицима и предузетницима у сегменту Мали бизнис највећим делом су одобравани као кредити за обртна средства (до две године), као и дозвољено прекорачење по текућем рачуну (до једне године). Кредити за обртна средства су пласирани уз каматну стопу од 6M BELIBOR + 4% до 14.50% за пласмане у динарима, односно уз каматну стопу од 6M EURIBOR+2.9% до 12% за пласмане са валутном клаузулом у EUR, а дозвољено прекорачење по текућем рачуну је пласирано по каматној стопи од 21% do 26% (пласман у динарима). 41

44 Војвођанска банка а.д., Нови Сад 24. КРЕДИТИ И ПОТРАЖИВАЊА ОД КОМИТЕНАТА (наставак) Прoмeнe нa рaчунима испрaвке врeднoсти кредита и потраживања од комитената у тoку гoдинe прикaзaнe су у слeдeћoj тaбeли: Кредити и потраживања од становништва Кредити и потраживања од привредних друштва Кредити и потраживања од јавног сектора Кредити и потраживања од становништва Кредити и потраживања од привредних друштва Кредити и потраживања од јавног сектора Укупно Укупно Стање на дан 1. јануара 3,336,834 8,579,982 1,051 11,917,867 3,050,643 7,642,750 3,314 10,696,707 Исправка вредности у току године (напомена 12 (а)) 431, ,721-1,139, ,505 1,280,160 1,489 1,722,154 Укидање исправки вредности (напомена 12 (а)) (97,235) (348,244) - (445,479) (135,189) (284,151) (3,752) (423,092) Отписи (40,784) (1,594,802) - (1,635,586) (56,254) (192,031) - (248,285) Приход од камате на обезвређена финансијска средства Unwinding (21,436) - (21,436) Курсне разлике 64,889 17,720-82,609 37, , ,819 Стање на дан 31. децембра 3,695,050 7,362,377 1,051 11,058,478 3,336,834 8,579,982 1,051 11,917, НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА Софтвер Лиценце Улагање у право на модел Улагање у развој Нематеријална улагања у припреми Укупно Набавна вредност 1. јануар године 721, ,880 15, ,235 1,048,982 Набавке у току године 43, , ,166 Пренос са средстава у припреми 7, ,264 (49,800) - Пренос са основних средстава 8, ,209 Мањкови и расходовање (11,873) (864) (12,737) Стање на дан 31. децембра године 769, ,880 15,698 42, ,635 1,154,620 Акумулирана исправка вредности 1. јануар године 433, , ,468 Амортизација (напомена 14) 113,713 1, ,765 Мањкови и расходовање (11,873) (11,873) Стање на дан 31. децембра године 535, , ,360 Неотписана вредност на дан 31. децембра године 233, ,698 42, , ,260 Набавна вредност 1. јануар године 769, ,880 15,698 42, ,635 1,154,620 Набавке у току године 50, , ,561 Пренос са средстава у припреми 85, (85,041) - Остало Стање на дан 31. децембра године 904, ,880 15,698 42, ,917 1,265,537 Акумулирана исправка вредности 1. јануар године 535, , ,360 Амортизација (напомена 14) 68, ,127 Стање на дан 31. децембра године 603, , ,487 Неотписана вредност на дан 31. децембра године 301,171-15,698 42, , ,050 Нa oснoву прoцeнe рукoвoдствa Бaнкe, нема индикација да су нeмaтeриjaлнa улaгaњa нa дaн 31. дeцeмбрa гoдинe oбeзврeђeнa. 42

45 Војвођанска банка а.д., Нови Сад 26. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА Земљиште Зграде Опрема Улагања у туђа основна средства Основна средства у припреми Укупно Набавна вредност 1. јануар године 453 6,808,955 1,806, ,033 95,979 9,459,078 Набавке у току године - 4, , ,038 Пренос са средстава у припреми - 83, ,565 20,865 (294,301) - Пренос на нематеријална улагања (9,209) (9,209) Рекласификација - повећање ,867 99,867 Рекласификација - смањење (100,936) (100,936) Рекласификација на зграде намењене продаји - (25,661) (25,661) Продаја (11) (942) (9,407) - - (10,360) Мањкови и расходовање - (16,436) (80,356) - (970) (97,762) Стање на дан 31. децембра године 442 6,854,187 1,907, ,219 19,858 9,550,055 Набавке у току године - 8,256 1, , ,643 Пренос са средстава у припреми - 9,708 69,933 21,422 (101,063) - Пренос на нематеријална улагања (356) (356) Oстало (186) (186) Рекласификација ca зградa намењених продаји 9, , ,335 Продаја (8) (4,574) (22,497) (27,079) Рекласификација на инвестиционе некретнине - (21,245) (21,245) Мањкови и расходовање - - (110,831) - (289) (111,120) Стање на дан 31. децембра године 9,917 7,014,184 1,845, ,235 93,379 9,753,047 Акумулирана исправка вредности 1. јануар године - 2,869,833 1,445, ,593-5,013,674 Амортизација (напомена 14) - 98, ,572 37, ,826 Рекласификација на зграде намењене продаји - (5,153) (5,153) Обезвређење имовине - 3, ,252 Продаја - (942) (9,407) - - (10,349) Мањкови и расходовање - (5,281) (80,355) - - (85,636) Стање на дан 31. децембра године - 2,959,709 1,497, ,847-5,192,614 Амортизација за текућу годину (напомена 14) - 113, ,002 21, ,844 Рекласификација - повећање Рекласификација - смањење - - (19) - - (19) Рекласификација ca зградa намењених продаји - 40, ,623 Обезвређење имовине - 6, ,673 Продаја - (2,362) (22,497) - - (24,859) Мањкови и расходовање - - (110,831) - - (110,831) Рекласификација на инвестиционе некретнине - (5,472) (5,472) Стање на дан 31. децембра године - 3,112,420 1,483, ,440-5,353,592 Неотписана вредност на дан 31. децембра године 9,917 3,901, ,600 32,795 93,379 4,399,455 Неотписана вредност на дан 31. децембра године 442 3,894, ,291 32,372 19,858 4,357,441 43

46 Војвођанска банка а.д., Нови Сад 26. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (наставак) Банка нема грађевинских објеката који су под хипотеком ради обезбеђења отплате обавеза по основу кредита. Током године извршена је рекласификација објеката и земљишта са средстава намењених продаји на административне и пословне зграде и земљиште у вредности од 136,712 хиљада динара (напомена 28). Рекласификован је и део објеката са административних и пословних зграда на инвестиционе некретнине (напомена 27). На основу процене руководства Банке у години извршено је обезвређење некретнине у власништву Банке у износу од 6,673 хиљаде динара. Услед непотпуних катастарских књига, на дан 31. децембра године, Банка за грађевинске објекте неотписане вредности од 156,164 хиљаде динара нема изводе из земљишних књига (31. децембар године: 159,346 хиљада динара). Руководство Банке предузима неопходне мере ради прибављања власничких листова. Неотписана вредност опреме узете у финансијски лизинг на дан 31. децембра године износи 2,715 хиљада динара (31. децембар године: 6,837 хиљада динара). 27. ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ Зграде Набавна вредност 1. јануар године 291,616 Продаја (2,683) Стање на дан 31. децембра године 288,933 Акумулирана исправка вредности 1. јануар 2015 године 91,333 Амортизација (напомена 14) 4,745 Обезвређење имовине 1,672 Продаја (177) Стање на дан 31. децембра године 97,573 Неотписана вредност на дан 31. децембра године 191,360 Набавна вредност 1. јануар године 288,933 Продаја (105,079) Рекласификација са административних и пословних зграда (напомена 26) 21,245 Рекласификација са зграда намењених продаји (напомена 28) 9,264 Стање на дан 31. децембра године 214,363 Акумулирана исправка вредности 1. јануар године 97,573 Амортизација (напомена 14) 4,626 Рекласификација са средстава намењених продаји (напомена 28) 1,777 Рекласификација са административних и пословних зграда (напомена 26) 5,472 Продаја (26,672) Стање на дан 31. децембра године 82,776 Неотписана вредност на дан 31. децембра године 131,587 Инвестиционе некретнине чине грађевински објекти дати у закуп. Приходи по основу издавања у закуп инвестиционих некретнина у години износе 17,332 хиљадe динара, док укупни приходи по основу издавања некретнина у закуп износе 32,841 хиљаду динара. У току године извршена је рекласификација са административних и пословних зграда на инвестиционе некретнине (напомена 26) као и са средстава намењених продаји на инвестиционе некретнине (напомена 28). 44

47 Војвођанска банка а.д., Нови Сад 28. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈА СЕ ОБУСТАВЉА Банка је од године почела да врши класификацију некретнина у некретнине намењене продаји. Књиговодствена вредност сталних средстава намењених продаји на дан 31. децембра године износи 118 хиљада динара (31. децембар године: 322,650 хиљада динара). На сталним средствима намењеним продаји у току године извршена је рекласификација и објекти и земљиште су враћени на првобитне класе или, уколико се издају у закуп, на класу инвестиционе некретнине. На земљишту намењеном продаји евидентиране су две непокретности, земљишта намењена продаји (два воћњака I и II класе). Промене на сталним средствима намењеним продаји у току године приказане су како следи: Стање на дан 1. јануара 322,650 Рекласификација на некретнине, постројења и опрему (напомена 26) (136,712) Рекласификација на средстава стечена наплатом потраживања (напомена 29) (138,796) Рекласификација на инвестиционе некретнине ( напомена 27) (7,487) Продаја (39,537) Расходовање - Стање на дан 31. децембра ОСТАЛА СРЕДСТВА Остале инвестиције 16,964 37,146 Средства стечена наплатом потраживања 261, ,974 Залихе 23,188 8,617 Доспеле камате и накнаде 12,854 15,890 Дати аванси 30,705 44,938 Потраживања од запослених ,230 Разграничени трошкови 122,241 84,111 Остало 226, ,351 Стање на дан 694, ,257 На дан извештавања, средства стечена наплатом потраживања се састоје од грађевинских пословних објеката, стамбених објеката, земљишта и опреме. Садашња вредност зграда стечених наплатом потраживања на дан 31. децембра године износи 251,164 хиљадe динара, од чега четири непокретности, стечене у години, имају садашњу вредност од 12,221 хиљаде динара. Од осталих средстава стечених наплатом потраживања највећи део чине пољопривредна и индустријска земљишта, ливаде, њиве и пашњаци површине 141,655 m2 у износу садашње вредности од 4,939 хиљада динара, воћњаци површине 19,203 m2 у износу садашње вредности од 1,737 хиљада динара, као и шуме површине 18,456 m2 у износу садашње вредности од 1,375 хиљада динара на дан 31. децембра године. Током године извршена је рекласификација дела зграда са средстава намењених продаји на средства стечена наплатом потраживања у износу неотписане (садашње) вредности од 138,796 хиљада динара (напомена 28). 45

48 Војвођанска банка а.д., Нови Сад 30. ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА НАМЕЊЕНЕ ТРГОВАЊУ Финансијски деривати намењени трговању 17,901 45,113 Стање на дан 17,901 45,113 Фер вредност финансијских средстава и обавеза детаљно је приказана у напомени ДЕПОЗИТИ И ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ ПРЕМА БАНКАМА, ДРУГИМ ФИНАНСИЈСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ЦЕНТРАЛНОЈ БАНЦИ Трансакциони депозити 942, ,330 Депозити по основу датих кредита 2,592,916 2,554,150 Наменски депозити 65,268 44,909 Остали депозити 58,364 3,270,947 Депозити и кредити који доспевају у року од једног дана (overnight) 940,000 - Примљени кредити (напомена 39 (г)) 1,216, ,252 Остале обавезе 34,782 66,160 Стање на дан 5,849,696 6,962,748 По основу Споразума о револвинг кредиту који је Банка закључила у октобру године са Европском банком за обнову и развој, Лондон, у току године извршено је повлачење седам транши у укупном износу од EUR 31,850 хиљада, на рок од три месеца и каматном стопом у висини тромесечног ЕURBOR-а увећаног за 0.8, а од децембра године, за 0.6 процентних поена. У току године, отплаћено је ЕUR 24 милиона. Стање обавезе на дан 31. децембра године је ЕUR 9,850 хиљада. 32. ДЕПОЗИТИ И ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДРУГИМ КОМИТЕНТИМА Трансакциони депозити 31,598,215 24,772,996 Штедни депозити 54,599,088 54,265,779 Депозити по основу датих кредита 1,108,104 1,128,144 Наменски депозити 894, ,506 Остали депозити 9,563,495 10,480,665 Депозити и кредити који доспевају у року од једног дана (оvernight) 581, ,000 Остале обавезе 215, ,915 Стање на дан 98,559,912 92,385,005 Депозити по виђењу, највећим делом, представљају стања текућих рачуна правних лица, предузетника и становништва који се воде код Банке. На депозите по виђењу правних лица сегментираних у Велике и Комерцијалне клијенте у динарима и у страној валути Банка не обрачунава камату, осим у случају уговарања посебних аранжмана, што се дефинише појединачним уговорима са значајним клијентима. Током године, просечна каматна стопа на трансакционе депозите правних лица сегментираних у Велике и Комерцијалне клијенте у динарима износи 1.90% а у страној валути 0.34% годишње. Изузетак су динарски депозити по виђењу буџетских средстава Републике Србије и локалне власти, којима је Банка обрачунавала и плаћала камату. Просечна висина каматне стопе у години за ове депозите износила је 3.98% годишње. На текуће рачуне становништва Банка не плаћа камату. На штедњу по виђењу становништва обрачунава ce камата у распону од 0.1% до 0.8% на годишњем нивоу у зависности од валуте у којој је депозит положен. 46

49 Војвођанска банка а.д., Нови Сад 32. ДЕПОЗИТИ И ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДРУГИМ КОМИТЕНТИМА (наставак) Најзначајнији депоненти Банке по основу трансакционих депозита на дан 31. децембра године су Јавно предузеће Електропривреда Србије, Београд, Нафтна индустрија Србије а.д., Нови Сад, Телеком Србија а.д., Београд, Сокој - организација музичких аутора, Његош АИП-у стечају, који чине 20.32% трансакционих депозита на дан биланса стања. На орочене динарске депозите правних лица сегментираних у Велике и Комерцијалне клијенте Банка плаћа камату, чија висина зависи од рочности и износа депонованих средстава. Висина каматних стопа на динарске орочене депозите усклађује се са кретањима на тржишту. Током године просечна каматна стопа на орочене депозите у динарима износила је 3.13% на годишњем нивоу. Каматна стопа на динарске орочене депозите била је у паду током године. Очекивања су да ће се у години наведени тренд пада каматних стопа на РСД депозитима зауставити, односно очекује се благи раст каматних стопа у другој половини године. Банка током године није имала у фокусу динарскe орочене депозите са валутном клаузулом због регулаторних издвајања, односно у фокусу су били РСД депозити. Ненаменски орочени динарски депозити клијената Малог бизниса су током године депоновани уз просечну каматну стопу од 3.74%, а физичких лица грађана уз просечну стопу од 4.64% годишње. На орочене депозите правних лица сегментираних у Велике и Комерцијалне клијенте у страној валути, Банка плаћа камату чија висина зависи од валуте, рочности и висине износа депонованих средстава. Висина каматних стопа на девизне орочене депозите усклађује се са кретањима на тржишту. Просечна каматна стопа на орочене депозите у страној валути у години износила је 0.43% годишње. Ненаменски орочени девизни депозити клијената Малог бизниса су током године депоновани уз просечну каматну стопу од 0.38%, а физичких лица - грађана уз просечну стопу од 1.07% годишње. Најзначајнији депоненти Банке по основу орочених депозита на дан 31. децембра године су Национална банка Грчке С.А. Лондон, Суноко д.о.о., Нови Сад, ДОО ББ Minaqua, Нови Сад, Холдинг предузеће прва Искра а.д., Барич у стечају, Беко а.д., Београд у стечају, ЗЗ Молин са п.о., Нова Црња у стечају, Рашка Холдинг компанија а.д., Нови Пазар у стечају, који чине 12.10% укупних орочених депозитa на дан биланса стања. 33. РЕЗЕРВИСАЊА Резервисање за судске спорове 141, ,291 Резервисања за отпремнине 240, ,710 Резервисања за кредитно ризичне ванбилансне ставке 29,071 14,825 Стање на дан 411, ,826 Резервисање за судске спорове: Банка се јавља као тужена страна у одређеном броју тужби и парница и спорова проистеклих из редовног пословања (напоменa 40 (б)). Ове парнице и спорови су генерално засновани на наводним прекршајима Закона о заштити потрошача, Закона o банкама, Закона о раду и другим законима. Ниједна од ових парница појединачно није материјална. Банка је установила резервисања за све спорове за које верује да постоји вероватноћа настанка губитка чији износи се могу оправдано проценити. Ова резервисања се могу мењати с времена на време, по потреби, у контексту додатних информација. Међутим, мишљење руководства Банке је да се не очекује да ће крајње разрешење ових питања имати значајан неповољан ефекат на извештај о финансијској позицији, резултате пословања или токове готовине, изнад износа за које је извршено резервисање. Резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију запослених формирана су на бази извештаја актуара са стањем на дан 31. децембра године и иста су исказана у износу садашње вредности очекиваних будућих исплата. Приликом утврђивања садашње вредности очекиваних одлива коришћене су претпоставке обелодањене у напомени 3.18 (б). 47

50 Војвођанска банка а.д., Нови Сад 33. РЕЗЕРВИСАЊА (наставак) Промене на рачунима резервисања у току године приказане су у следећој табели: Резервисање за судске спорове Резервисања Резервисања за кредитно за кредитно ризичне Резервисање ризичне Резервисања ванбилансне за судске Резервисања ванбилансне за отпремнине ставке спорове за отпремнине ставке Стање на дан 1. јануара 124, ,710 14, , ,532 - Укидање резервисања (14,560) (27,867) (6,545) (258,910) (31,489) - Резервисања у току године 31, ,135 20, , ,782 14,825 Смањење по основу исплата - (95,486) - - (95,538) - Износ признат у осталом резултату - (21,110) - - (12,577) - Курсна разлика Стање на дан 31. децембра 141, ,383 29, , ,710 14, ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ Обавезе према добављачима 254, ,534 Обавезе по основу примљених аванса 20,717 30,787 Обавезе по основу финансијског лизинга 3,005 7,227 Обавезе по основу зарада и друге обавезе према запосленима 57,426 14,731 Обавезе за порезе 52,573 34,444 Разграничени расходи и приходи 121,359 94,681 Остале обавезе 457, ,698 Стање на дан 966, , КАПИТАЛ Акцијски капитал 16,337,550 16,337,550 Нераспоређени добитак 301,037 34,471 Резерве (напомена 36) 3,337,432 3,314,139 Стање на дан 19,976,019 19,686,160 На дан 31. децембра и године, акцијски капитал Банке се састоји од 1,633,743 обичне акције појединачне номиналне вредности од 10 хиљада динара. Имаоци обичних акција имају право на учешће у управљању сразмерно броју акција које поседују, право на учешће у расподели добити, право прече куповине акција наредних емисија и право на део стечајне, односно ликвидационе масе у случају престанка рада Банке. У децембру године, Уговором о купопродаји акција, Национална банка Грчке а.д., Атина, постала је власник 99.43% акција Банке, што је регистровано у Централном регистру хартија од вредности дана 12. децембра године. На основу Одлуке о измени Уговора о оснивању број /2 и Одлуке о повећању капитала број /3 од 29. новембра године извршено је повећање основног капитала емисијом 410,000 обичних акција појединачне номиналне вредности од 10 хиљада динара. Целокупну емисију акција је купила Национална банка Грчке а.д., Атина, чиме је постала потпуни власник Банке. 48

51 Војвођанска банка а.д., Нови Сад 35. КАПИТАЛ (наставак) Банка је у складу са Одлуком Скупштине Банке од 3. јануара године донела Одлуку о припајању Националне банке Грчке а.д., Београд Војвођанској банци а.д., Нови Сад, почев од 31. децембра године. Наведено припајање регистровано је код Агенције за привредне регистре 14. фебруара године под бројем БД 6190/2008 (брисање привредног субјекта Националне банке Грчке а.д., Београд услед припајања), као и упис промене основног капитала Војвођанске банке а.д., Нови Сад (решење БД 6210/2008). Национална банка Грчке а.д., Београд била је у потпуном власништву Националне банке Грчке а.д., Атина. Наведеном Одлуком Скупштине Банке од 3. јануара године повећан је акцијски капитал Банке по основу емисије акција без јавне понуде у износу од 7,419,535 хиљада динара (741,953 обичне акције појединачне номиналне вредности од 10 хиљада динара), односно у износу једнаком акцијском капиталу Националне банке Грчке а.д., Београд. Ове акције су пренете на акционара привредног друштва које је престало да постоји, односно на Националну банку Грчке а.д., Атина. Војвођанска банка а.д., Нови Сад је сукцесор свих права и обавеза Националне банке Грчке а.д., Београд насталих од дана припајања, којим се сматра 31. децембар године. У години извршена је расподела нераспоређеног добитка годинe у износу од 34,471 хиљаде динара у остале резерве Банке (резерве из добити). Ове резерве могу се користити безусловно, у целости и без одлагања, за покриће губитака у току редовног пословања Банке. 36. РЕЗЕРВЕ Ревалоризационе резерве по основу промене вредности хартија од вредности расположивих за продају 104, ,072 Актуарски добици по основу планова дефинисаних примања 25,227 7,284 Остале резерве резерве из добити 3,207,254 3,172,783 Стање на дан 3,337,432 3,314,139 Као што је обелодањено у напомени 35 уз финансијске извештаје, на основу Одлуке Скупштине Банке од 26. априла године, извршена је расподела нераспоређеног добитка из ранијих година у укупном износу од 34,471 хиљадe динара у остале резерве из добити. 37. ДИВИДЕНДЕ Скупштина Банке усваја годишње финансијске извештаје и доноси одлуку о расподели резултата. Од године на даље, од када је власништво над Банком преузела NBG Група, Банка није вршила исплате по основу дивиденди акционарима. Позитивни финансијски резултат претходних година остао је нераспоређен у оквиру основног капитала и резерви из добити (видети напомену 35). 38. ПОРЕСКИ ЕФЕКТИ ВЕЗАНИ ЗА ОСТАЛИ РЕЗУЛТАТ Бруто Порез Нето Бруто Порез Нето Компоненте осталог резултата које не могу бити рекласификоване у добитак или губитак: Актуарски добици 21,109 (3,166) 17,943 12,577 (1,887) 10,690 Укупно 21,109 (3,166) 17,943 12,577 (1,887) 10,690 Компоненте осталог резултата које могу бити рекласификоване у добитак или губитак: Нереализовани губици по основу хартија од вредности расположивих за продају (34,259) 5,138 (29,121) (103,079) 15,461 (87,618) Укупно (34,259) 5,138 (29,121) (103,079) 15,461 (87,618) Укупан остали резултат периода - губитак (13,150) 1,972 (11,178) (90,502) 13,574 (76,928) 49

52 Војвођанска банка а.д., Нови Сад 39. ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ Пласмани по пословима у име и за рачун трећих лица (а) 662, ,979 Преузете неопозиве обавезе (б) 7,762,980 8,766,180 Финансијски деривати (в) 18,901,108 18,333,039 Друге ванбилансне позиције (г) 267,050, ,387,510 Укупно 294,377, ,154,708 (а) Средства по пословима у име и за рачун трећих лица на дан 31. децембра и године највећим делом се састоје од средстава примљених од стране комитената јавног сектора, а који су поверени Банци на управљање Пласмани по пословима у име и за рачун трећих лица: - у динарима 598, ,559 - у страној валути 64,373 64,420 Укупно 662, ,979 Средства којима Банка управља у име трећих лица углавном обухватају кредите по основу Зајма за привредни препород Србије, кредите Фонда за развој Републике Србије за кредитирање регистрованих пољопривредних газдинстава, кредите пласиране из средстава Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и кредите које предузећа одобравају својим запосленима или другим предузећима преко Банке као посредника. Банка по том основу наплаћује провизије за извршене услуге. Средства која је Банка, као администратор, пласирала регистрованим пољопривредним газдинствима из средстава примљених од Министарства, корисници нису благовремено враћали, у складу са одредбама из Уговора или припадајућих Aнекса, Министaрство је у току године поступак наплате потраживања од корисника кредита препустило Државном правобранилаштву. Државно правобранилаштво је преузело обавезу да позове дужника да уплати преостали износ кредита увећан за камату. Такође, у контакту са дужником, надлежно Правобранилаштво је било овлашћено да понуди исплату дуга у више рата. Након протeка договореног рока за исплату дуга по понуди или уколико корисник кредита не прихвати услове из понуде, Правобранилаштво је покретало поступак пред надлежним судом, ради наплате дуговања увећаног за трошкове поступка. Контактирани дужници су углавном извршавали повраћај захтеваних потраживања, како би избегли додатне трошкове по предметним кредитима. (б) Преузете неопозиве обавезе укључују износе обавеза које не могу да се откажу у било ком моменту и без најаве, а да се претходно не задовоље одређени услови. Ови износи су укључени у основицу за обрачун ризичних ванбилансних ставки. Преузете неопозиве обавезе се односе на издате гаранције од стране Банке, по налогу клијената, за неискоришћене одобрене кредите који се не могу једнострано отказати и то: минусе на текућим рачунима, револвинг кредите предузећима, вишенаменске оквирне кредите и остале преузете неопозиве обавезе. Преузете неопозиве обавезе обично имају фиксне датуме када истичу или друге одредбе у вези истека. С обзиром на то да преузете неопозиве обавезе могу истећи пре повлачења кредита од стране комитената, укупно уговорен износ не представља неопходно будуће готовинске одливе. Банка прати рочност преузетих неопозивих обавеза по основу неискоришћених одобрених кредита јер дугорочне преузете обавезе носе виши степен кредитног ризика од краткорочних преузетих обавеза Дате гаранције и друга јемства 4,138,630 4,876,325 Јемства за обавезе (EBRD) 18,521 18,244 Преузете неопозиве обавезе за неповучене кредите и пласмане 3,513,001 3,721,318 Остале преузете неопозиве обавезе 92, ,293 Укупно 7,762,980 8,766,180 У укупном износу за преузете неопозиве обавезе Банке са стањем на дан 31. децембра године у односу на исти извештајни датум из године дошло је до већег смањења на позицији остале преузете неопозиве обавезе. 50

53 Војвођанска банка а.д., Нови Сад 39. ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ (наставак) Смањен је број активних партија акредитива у години: - постојали су клијенти који су имали активан уговор за акредитив у години, али у години уговор није обновљен; - појављују се клијенти, који у свом пословању, не користе акредитив као средство плаћања у години из објективних разлога (пример: НИС а.д., Нови Сад не користи ово средство плаћања због увођења санкција према Русији). На дан 31. децембра године Банка није имала заложена финансијска средства. (в) Финансијски деривати на дан 31. децембра и године представљају деривате намењене трговању и укључују будуће обавезе и потраживања Банке по основу терминске купопродаје девиза, валутних и каматних свопова Номинални износ Фер вредност потраживања Фер вредност обавеза Номинални износ Фер вредност потраживања Фер вредност обавеза Финансијски деривати намењени трговању: - терминска продаја девиза 729, ,112,214 1,099 1,520 - валутни свопови 12,494,584 19,960 3,340 11,259,581 3,544 8,814 - каматни свопови 5,677,404 16,230 14,351 5,961,244 47,156 34,779 Укупно 18,901,108 36,958 17,901 18,333,039 51,799 45,113 (г) Друге ванбилансне позиције на дан 31. децембра године се највећим делом односе на примљена средства по основу обезбеђења кредита које је Банка пласирала клијентима, на cross border кредите, евиденциону камату, дате опозиве лимите и др. хиљадама динара Примљена средства обезбеђења 204,187, ,716,062 Одобрене оквирне кредитне линије - ЕBRD - 954,765 Преузете опозиве обавезе 8,913,354 8,138,918 Cross border кредити 35,898,650 38,923,836 Спот купопродаја девиза 3,632,430 1,944,028 Евиденциона камата 9,853,532 9,821,045 Остало 4,564,802 2,888,856 Укупно 267,050, ,387,510 Програм ЕBRD-а за олакшање трговине од године у потпуности је у коришћењу са стањем на дан 31. децембра године, у износу од 1,234,723 хиљадe динара. Искоришћени део ЕBRD аранжмана се односи на кредите у износу 1,216,202 хиљаде динара (напомена 31) и гаранције у износу 18,521 хиљаде динара. На дан 31. децембра године револвинг кредитни аранжман са ЕBRD је у целости искоришћен (31. децембар године: 954,765 хиљада динара). 40. ПРЕУЗЕТЕ И ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОБАВЕЗЕ (а) Обавезе по основу оперативног лизинга Обавезе по основу оперативног лизинга се односе на закуп пословног простора по основу закључених уговора. Будућа минимална плаћања по основу закупнина приказана су како следи: До 1 године 261, ,595 Од 1 до 5 година 592, ,118 Преко 5 година 170, ,678 Укупно 1,024,743 1,096,391 51

54 Војвођанска банка а.д., Нови Сад 40. ПРЕУЗЕТЕ И ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОБАВЕЗЕ (наставак) (б) Судски спорови На дан 31. децембра године, Банка се јавља као тужена страна у одређеном броју судских спорова. Укупно процењени износ тужбених захтева, укључујући трошкове и камате износи 858,099 хиљада динара (31. децембар године: 1,736,427 хиљада динара). Коначан исход судских спорова у току је неизвестан. Као што је обелодањено у напомени 33 уз финансијске извештаје, на дан 31. децембра године Банка је формирала резервисања за потенцијалне губитке који могу проистећи из наведених спорова у укупном износу од 141,599 хиљада динара (31. децембар године: 124,291 хиљада динара). Наведени износ укључује затезне камате из тужбених захтева, заједно са судским трошковима обрачунатим до 31. децембра године. Руководство Банке процењује да неће настати материјално значајни губици по основу исхода преосталих судских спорова у току, изнад износа за које је извршено резервисање. 41. ПОРЕСКИ РИЗИЦИ Порески систем Републике Србије је у процесу континуиране ревизије и измена. У Републици Србији порески период је отворен током периода од 5 година. У различитим околностима, порески органи могу имати различите приступе одређеним питањима и могу утврдити додатне пореске обавезе заједно са накнадним затезним каматама и пеналима. Као резултат изнетог, трансакције могу бити оспорене од стране пореских власти и Банци може бити одређен додатни износ пореза, казни и камата. Период застарелости пореске обавезе је пет година. То практично значи да пореске власти имају права да одреде плаћање неизмирених обавеза у року од пет година од када је обавеза настала. Поред тога, Банка обавља одређени број пословних трансакција са повезаним правним лицима у земљи и иностранству. Банка је исказала ефекте трансферних цена по основу трансакција са повезаним правним лицима на обрачунати порез на добитак за годину по свом најбољем уверењу. При томе, у складу са пореским законима Републике Србије, Банка је у обавези да достави порески биланс за годину и другу прописану документацију Пореској управи Републике Србије до 29. јуна године. Тумачења пореских закона од стране пореских и других власти у односу на трансакције и активности Банке могу се разликовати од тумачења руководства Банке. Постоји неизвесност да ли су тумачења руководства Банке и пратећа документација довољне и да ли одговарају захтевима и тумачењима пореских и других органа. Руководство Банке сматра да евентуална различита тумачења неће имати материјално значајних последица по финансијске извештаје Банке. Банка у последњих 5 година није имала пореску контролу пореза на добитак исказаног у пореском билансу и плаћеног. Порески биланси почев од пореског биланса за годину могу да буду предмет пореске контроле. Руководство Банке сматра да су пореске обавезе евидентиране у приложеним финансијским извештајима правилно исказане. 42. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА Увод Мисија Активности у вези са управљањем ризицима на свим организационим нивоима вођене су мисијом остваривања вредности за акционаре путем оптимизације односа приноса и ризика, узимајући у обзир интересе клијената и запослених, на начин који је у складу са најбољом праксом и усклађен с регулаторним захтевима, као и са пословном стратегијом и политикама за управљање ризицима NBG Групе. Уз подршку органа за управљање ризицима NBG Групе, Банка је успоставила свеобухватан систем управљања ризицима који је у складу са принципима Групе и са следећим свеобухватним циљевима: успостављање сета основних принципа и стандарда за управљање ризицима у Банци, како би се максимално искористио потенцијал за приходе и прилике које омогућавају остваривање вредности за акционаре; подршка пословној стратегији Банке обезбеђивањем да се пословни циљеви остварују уз контролисани ризик како би се очувала стабилност прихода путем заштите од неочекиваних губитака; побољшање коришћења и алокације капитала и повећање прихода од уложеног капитала усклађеног са ризицима, укључивањем ризика у мерење учинка пословања; подршка процесу доношења одлука обезбеђивањем неопходних процена које се односе на ризике; обезбеђивање усклађености са најбољом праксом као и са локалним регулаторним, квантитативним и квалитативним захтевима; обезбеђивање исплативости управљања ризицима умањењем преклапања и избегавањем неадекватних, прекомерних или застарелих политика, процеса, методологија, модела, контрола и система. 52

55 Војвођанска банка а.д., Нови Сад 42. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак) Увод (наставак) Управљачки и организациони оквир Управни одбор Банке одговоран је за успостављање јединственог система управљања ризицима и за надзор над тим системом. У том смислу, Управни одбор усваја стратегије и политике за идентификовање, мерење, праћење и контролу ризика, утврђује унутрашњу организацију Банке која обезбеђује поделу дужности, надлежности и одговорности запослених на начин којим се спречава сукоб интереса и предузима друге активности у вези са дефинисањем циљева и принципа управљања ризицима. Ефикасности надзора над системом управљања ризицима доприноси Одбор за праћење пословања Банке (Одбор за ревизију), формиран од стране Управног одбора, који на месечној основи анализира и надзире примену и адекватно спровођење усвојених стратегија и политика за управљање ризицима и спровођење система унутрашњих контрола, а такође и анализира и усваја предлоге тих стратегија и политика који се Управном одбору подносе на усвајање. Извршни одбор Банке одговоран је да идентификује ризике којима је Банка изложена, као и да контролу тих ризика врши у складу са оквиром дефинисаним од стране Управног одбора. Извршни одбор Банке усваја процедуре и друга интерна акта којима се на детаљнији начин уређују процеси и поступци идентификовања, мерења, праћења и контроле ризика. Независно праћење и контрола ефикасности функционисања система унутрашњих контрола и правилности рада Банке, укључујући и спровођење оквира за управљање ризицима, обезбеђено је успостављањем Функције Интерне ревизије, која за свој рад одговара Управном одбору. Унутрашња организација Банке утврђена је на начин који обезбеђује функционалну и организациону одвојеност активности управљања ризицима од редовних пословних активности, до нивоа Извршног одбора Банке. Управљање ризицима се реализује у оквиру две функције и сектора који се налазе под њиховом надлежношћу: Функција Управљање ризицима (Сектор за управљање портфолиом и класификацијом; Сектор за кредитне моделе; Сектор за управљање тржишним ризиком и Сектор за управљање оперативним ризиком); Функција Управљање кредитним ризиком (Сектор кредитног ризика у пословима са привредом; Сектор обрада кредитних захтева становништва и Сектор наплата потраживања од становништва). Банка је обезбедила адекватан оквир за управљање лошом активом и формирала посебну организациону јединицу за управљање лошом активом (и за привреду и за становништво) Функција Управљање проблематичним потраживањима. За идентификацију и праћење ризика усклађености пословања и за управљање тим ризиком задужена је Функција Контроле усклађености пословања. Интегрисаност система управљања ризицима Банке у систем управљања ризицима NBG Групе обезбеђена је усаглашавањем свих аката којима се уређује тај систем са надлежним организационим јединицама матичне банке и системом редовног извештавања Кредитни ризик Кредитни ризик представља могућност настанка негативних ефеката на финансијски резултат и капитал Банке услед неизвршавања уговорених обавеза од стране дужника Банке. Кредитни ризик настаје првенствено по основу активности кредитирања, али и по основу других активности као што су: гаранцијски послови, послови финансирања трговине, активности трговања и сл. Кредитни ризик је материјално најзначајнији ризик коме је Банка изложена. Кредитни процес Банка је успоставила и одржава одговарајуће процесе одобравања кредитних изложености који укључују: исцрпне и комплетно документоване политике кредитног ризика, које обезбеђују конзистентност у одлучивању на нивоу Банке и које узимају у обзир основне регулаторне захтеве Народне банке Србије, као и стандарде Групе; адекватне и јасно дефинисане критеријуме кредитног одобравања засноване на одређеном циљаном тржишту, дужнику или уговорној страни и трансакцији, као и на сврси и структури кредита и извору за његову отплату; кредитне лимите који обухватају различите врсте изложености на разним нивоима (појединачних дужника, групе повезаних дужника, производа и сл.); јасно успостављене процедуре за одобравање нових кредита, као и за измене, обнављања или рефинансирање постојећих кредита. 53

56 Војвођанска банка а.д., Нови Сад 42. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак) Кредитни ризик (наставак) Кредитни процес (наставак) Процес континуираног мерења, праћења и контроле кредитног ризика заснован је на: конзистентним алаткама за скоринг и рангирање кредитних пласмана (РМ3 систем рејтинга кредитног ризика привреде и Скоринг картице за кредитирање становништва), како би се стандардизовала и унапредила кредитна процена, као и успоставио систем лимита усклађен са нивоом процењеног ризика; процесу редовног мониторинга кредитних изложености усклађеног како са регулаторним захтевима, тако и са стандардима најбоље праксе, а који обухвата: редовну ревизију кредитних изложености у интервалима не ређим од једном годишње (у зависности од интерног рејтинга), квартално ревидирање регулаторне класификације, редовну ревизију и ажурирање параметара ризика и слично; информационом систему и аналитичким техникама које омогућавају мерење кредитног ризика који се налази у свим релевантним активностима и пружају адекватну информацију о садржају кредитног портфолија, укључујући и идентификацију евентуалне концентрације ризика. Банка је обезбедила адекватне интерне контроле над процесима који се тичу кредитног ризика, укључујући: раздвајање Функције кредитирања од Функција праћења и управљања кредитним ризицима; одборе за одобравање за све кредитне изложености, уз ескалацију овлашћења за одобравање кредитних изложености у складу са висином те изложености; учествовање Функције Управљање кредитним ризицима у таквим одборима уз право вета; периодичне и правовремене корективне мере за кредите код којих се уочава погоршавање, као и управљање проблематичним кредитима; независну, континуирану процену процеса управљања кредитним ризиком од стране Унутрашње ревизије. Мерење и праћење кредитног ризика За рејтинг ризика привреде, Банка од године користи модел кредитног рејтинга клијената - РМ3, који се користи за квантификацију параметара ризика (PD параметра), дефинисање лимита изложености, као и за утврђивање степена умањења вредности финансијских средстава (детаљније у напоменама и 4.1.). Модел има 10 рејтинг категорија за клијенте који нису у статусу неизмирења обавеза. Различите изложености према истом дужнику добијају исту рејтинг категорију, независно од специфичности конкретног облика финансирања (нпр. врсте производа, средства обезбеђења, итд.). Рејтинг се утврђује најмање једном годишње, а у склопу редовне ревизије кредитних изложености. Валидација модела се врши најмање једном годишње, а калибрација параметара ризика када је то потребно. Поред наведеног, Банка примењује и интерну класификацију за портфолио послова са привредом према 5 категорија (ГА до ГЕ). Ова класификација се, такође, одређује (или потврђује) при свакој ревизији кредитне изложености. Основни циљ система интерне класификације је благовремена идентификација и решавање евентуалних проблема у наплати потраживања и, последично, служи као основа за одређивање учесталости ревизије кредитних изложености према нивоу процењеног ризика, пред надлежним органима одлучивања у кредитном процесу. Праћење портфолија становништва врши се на основу низа индикатора, као и путем ванредних анализа, у зависности од перципираних промена у факторима ризика. У складу са прописима Народне банке Србије, Банка редовно проверава и класификује свој портфолио послова са привредом и портфолио послова са становништвом (скала од А до Д). Ради додатног праћења квалитета активе, Банка је унапредила класификацију потраживања у групу проблематичних потраживања или у групу потраживања која се не сматрају проблематичним, при чему свака од ових група обухвата и подгрупу реструктурираних потраживања. Проблематично потраживање Банка је дефинисала као потраживање код кога је испуњен бар један од следећих услова: - Дужник је по том потраживању у доцњи дужој од 90 дана; - Банка је на основу финансијског стања, односно кредитне способности дужника, проценила да дужник неће моћи да измири своје обавезе у целости без реализације средстава обезбеђења, независно од тога да ли дужник своје обавезе измирује благовремено или не; - Наступио је статус неизмирења обавеза у складу са Одлуком којом се уређује адекватност капитала Банке; - За потраживање је утврђен износ обезвређења проценом на индивидуалној или групној основи, осим за потраживања код којих се тај износ не може идентификовати на нивоу појединачног потраживања у групи; - Потраживање је утужено. 54

57 Војвођанска банка а.д., Нови Сад 42. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак) Кредитни ризик (наставак) Управљање ризиком концентрације Банка управља процесом одобравања кредита, контролише изложености кредитном ризику и обезбеђује усклађеност са регулаторним лимитима путем система интерних лимита. Лимите изложености усваја Управни одбор Банке и саставни су део кредитне политике. Свако прекорачење лимита захтева одобрење од стране вишег нивоа одлучивања. Лимит изложености према дужнику представља максимални дозвољени ниво изложености према појединачном дужнику у зависности од додељеног кредитног рејтинга, а не више од нивоа прописаног регулативом Народне банке Србије. Системом лимита обухваћене су и максимално дозвољене изложености према групи дужника са истим или сличним факторима ризика (групи повезаних лица која се одређује у складу са законском дефиницијом). Банка је изложена ризику друге уговорне стране по основу међубанкарских трансакција (обезбеђених и необезбеђених), финансијских и кредитних деривата, као и трансакција базираних на хартијама од вредности. Овај ризик проистиче из могућности неизмирења обавезе друге уговорне стране у трансакцији пре коначног поравнања новчаних токова трансакције, односно измирења новчаних обавеза по тој трансакцији. Лимити друге уговорне стране, као основни начин управљања ризиком друге уговорне стране, инкорпорирани су у свеобухватни систем лимита, који су засновани на процени бонитета финансијске институције (доминантно на основу екстерног кредитног рејтинга), као и врсти производа. Максимална изложеност кредитном ризику Максимална изложеност кредитном ризику, без узимања у обзир средстава обезбеђења или других начина умањења тог ризика, на дан 31. децембра и године приказана је у следећој табели. За билансне ставке, изложености представљају нето књиговодствену вредност потраживања у складу са позицијама биланса стања Билансне ставке Готовина и средства код централне банке* 14,914,831 21,921,839 Финансијска средства по фер вредности кроз биланс успеха намењена трговању 36,958 51,799 Финансијска средства расположива за продају 21,918,248 11,772,773 Финансијска средства која се држе до доспећа 389, ,665 Кредити и потраживања од банака и других финансијских организација 6,577,452 7,491,007 Кредити и потраживања од комитената 69,925,874 65,993,570 Остала средства 522, , ,286, ,096,629 Ванбилансне ставке Преузете обавезе** 7,716,210 8,733,662 Укупно 122,002, ,830,291 * искључена средства на жиро рачуну, готовина у благајни, злато и остали пременити метали **искључени опозиви неискоришћени лимити Кao штo je прикaзaнo у прeтхoднoj тaбeли, нa дaн 31. дeцeмбрa гoдинe 57.3% мaксимaлнe излoжeнoсти крeдитнoм ризику oднoси сe нa крeдитe и пoтрaживaњa oд кoмитeнaтa (2015. гoдина: 56.5%), 12.2% нa готовину и средства код централне банке (2015. гoдина: 18.8%) и 18% на финансијска средства расположива за продају (2015. гoдина: 10.1%), док преузете обавезе чинe 6.3% укупнe излoжeнoсти Бaнкe крeдитнoм ризику (2015. гoдина: 7.5%). 55

58 Војвођанска банка а.д., Нови Сад 42. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак) Кредитни ризик (наставак) Кредитна заштита и други видови умањења кредитног ризика Основни начин ублажавања кредитног ризика јесте узимање средстава обезбеђења кредита. Банка је одредила кредитним политикама врсте прихватљивих средстава обезбеђења у виду материјалне и нематеријалне кредитне заштите, док су услови прибављања тих средстава обезбеђења, као и коефицијенти за израчунавање обезбеђене вредности у односу на врсту средства обезбеђења за потребе кредитног процеса детаљније уређени другим интерним актима Банке. За израчунавање потребних резерви за процењене губитке према прописима Народне банке Србије, Банка признаје инструменте обезбеђења који испуњавају услове прописане за њихово признавање. Основне врсте средстава обезбеђења које Банка користи за потребе умањења кредитног ризика су: хипотеке над стамбеним непокретностима, хипотеке над пословним непокретностима, залога над опремом, залихама и потраживањима, гаранције, финансијска имовина (готовина, хартије од вредности) и јемства. Вредности узетих средстава обезбеђења се редовно прате и ажурирају у складу са динамиком утврђеном интерним актима Банке, која није дужа од 3 године. Процену вредности некретнина координира Функција Управљање имовином, а врше је екстерни овлашћени процењивачи са којима Банка има уређену сарадњу. Вредност средстава обезбеђења у наредним табелама приказана је према њиховој процењеној тржишној вредности, а до максималног износа бруто изложености по којој су узети. 56

59 Војвођанска банка а.д., Нови Сад 42. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак) Кредитни ризик (наставак) Структура примљених средстава обезбеђења Хипотека на непокретностима Финансијска средства Укупно Хипотека на Остали примљени Примљене непокретностима Финансијска Остали колатерали колатерали гаранције средства колатерали Укупно примљени колатерали Примљене гаранције Пласмани становништву 12,019, ,092 22,026 12,196,767 11,589, ,567 25,848 11,806,448 - Пласмани привреди 7,828,995 3,015,074 8,161,017 19,005,086 1,668,316 7,756,382 1,849,952 6,485,025 16,091,359 2,982,624 Укупно 19,848,644 3,170,166 8,183,043 31,201,853 1,668,316-19,345,415 2,041,519 6,510,873 27,897,807 2,982,624 57

60 Војвођанска банка а.д., Нови Сад 42. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак) Кредитни ризик (наставак) LTV рацио представља однос између износа кредита и процењене вредности имовине примљене као средство обезбеђења. Структура хипотекарних кредита по распонима LTV рација је приказана у следећем прегледу: < 50% 2,635,138 2,510,131 50%-70% 3,244,789 2,975,295 71%-80% 2,392,900 2,049,279 81%-90% 1,064,793 1,043,060 91%-100% 1,039,090 1,139, %-120% 1,075,475 1,192, %-150% 583, ,151 >150% 1,969,358 2,013,773 Укупна изложеност 14,004,570 13,580,003 Просечан LTV рацио 62.87% 64.19% Имовина преузета по основу намирења потраживања Највећи део преузете имовине односи се на некретнине. Банка предузима све активности у циљу продаје преузете имовине у разумном року. Преузета имовина приказана је у Билансу стања у оквиру остале активе, осим у случају када је та имовина стављена у функцију пословања Банке, када је приказана као инвестициона имовина или основно средство. 58

61 Војвођанска банка а.д., Нови Сад 42. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак) Кредитни ризик (наставак) Кредити и потраживања од комитената Квалитет кредита и потраживања од комитената на дан 31. децембра године приказан је следећим прегледом: Без исправке вредности Са исправком вредности Исправке вредности Без кашњења и без Са кашњењем Поједина-чно Колективно Укупно пре Поједина-чна Колективна Укупна исправка Вредност исправки без исправки исправље-ни исправљени исправки IBNR исправка исправка вредности Укупно колатерала Пласмани становништву 31,350,712 2,016, ,854 4,492,019 38,825,606 (120,293) (741,465) (2,833,292) (3,695,050) 35,130,556 12,196,767 Стамбени кредити 11,903, , ,724 1,155,182 14,004,570 (30,568) (37,620) (152,839) (221,027) 13,783,543 11,975,867 Потрошачки кредити 18,065,905 1,219, ,243 2,520,834 22,037,542 (82,374) (225,111) (2,144,102) (2,451,587) 19,585,955 62,347 Кредитне картице 563,725 29,350 1, , ,984 (4,285) (1,772) (288,781) (294,838) 592,146 - Мали бизнис 817,664 47, , ,866 1,896,510 (3,066) (476,962) (247,570) (727,598) 1,168, ,553 Пласмани привреди 31,905,253 1,040,911 8,765, ,570 41,995,281 (102,835) (7,126,625) (132,917) (7,362,377) 34,632,904 19,005,086 Велика правна лица 18,693, ,118 4,051, ,919,259 (52,576) (3,414,978) (158) (3,467,712) 19,451,547 10,831,907 Средња и мала правна лица 13,211, ,793 4,713, ,235 19,076,022 (50,259) (3,711,647) (132,759) (3,894,665) 15,181,357 8,173,179 Пласмани јавном сектору 105,862 56,552 1, ,465 - (1,051) - (1,051) 162,414 - Србија 105,862 56,552 1, ,465 - (1,051) - (1,051) 162,414 - Укупно 63,361,827 3,113,484 9,733,452 4,775,589 80,984,352 (223,128) (7,869,141) (2,966,209) (11,058,478) 69,925,874 31,201,853 Напомена: Мали бизнис је укључен у портфолио становништва 59

62 Војвођанска банка а.д., Нови Сад 42. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак) Кредитни ризик (наставак) Кредити и потраживања од комитената (наставак) Квалитет кредита и потраживања од комитената на дан 31. децембра године приказан је следећим прегледом: Без исправке вредности Са исправком вредности Исправке вредности Без кашњења Са и без кашњењем Појединачно Колективно Укупно пре Поједина-чна Колективна исправки без исправки исправљени исправље-ни исправки IBNR исправка исправка Укупна исправка вредности Вредност колатерала Укупно Пласмани становништву 29,049,940 2,534,216 1,121,097 3,772,185 36,477,438 (215,788) (788,404) (2,332,642) (3,336,834) 33,140,604 11,806,448 Стамбени кредити 11,619, , , ,807 13,580,003 (36,805) (125,484) (90,763) (253,052) 13,326,951 11,544,154 Потрошачки кредити 16,119,063 1,437, ,318 2,324,558 20,102,741 (167,776) (220,899) (1,747,630) (2,136,305) 17,966, ,441 Кредитне картице 617,662 48,726 1, , ,784 (8,548) (1,713) (226,850) (237,111) 733,673 - Мали бизнис 694,168 74, , ,370 1,823,910 (2,659) (440,308) (267,399) (710,366) 1,113, ,853 Пласмани привреди 28,960,871 2,149,726 9,741, ,322 41,140,805 (59,593) (8,390,583) (129,806) (8,579,982) 32,560,823 16,091,359 Велика правна лица 19,222, ,207 4,747, ,565,053 (41,901) (4,243,626) (194) (4,285,721) 20,279,332 9,447,961 Средња и мала правна лица 9,738,809 1,554,519 4,994, ,891 16,575,752 (17,692) (4,146,957) (129,612) (4,294,261) 12,281,491 6,643,398 Пласмани јавном сектору 236,533 55,610 1, ,194 - (1,051) - (1,051) 292,143 - Србија 236,533 55,610 1, ,194 - (1,051) - (1,051) 292,143 - Укупно 58,247,344 4,739,552 10,864,034 4,060,507 77,911,437 (275,381) (9,180,038) (2,462,448) (11,917,867) 65,993,570 27,897,807 Напомена: Мали бизнис је укључен у портфолио становништва 60

63 Војвођанска банка а.д., Нови Сад 42. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак) Кредитни ризик (наставак) Квалитет кредита и потраживања од комитената који нису у доцњи нити су обезвређени Кредитни квалитет портфолија прати се на основу неколико индикатора кредитног ризика. У случају портфолија физичких лица (стамбени кредити, потрошачки кредити и кредитне картице), број дана доцње је кључни индикатор на основу кога се одређује врста и тип потребних активности. Индикатори који се доминантно користе за праћење портфолија клијената Малог бизниса и привреде су број дана доцње, интерна клaсификација и кредитни рејтинг. Кредитни рејтинзи рефлектују вероватноћу настанка статуса неизмирења обавеза код клијента, на начин да клијенти класификовани као Добар имају најмању, као Задовољавајући средњу, а као Watch највећу вероватноћу настанка статуса неизмирења обавеза Добар Задовољавајући Watch Укупно без кашњења и без исправки IBNR исправке Вредност колатерала Пласмани становништву 30,845, ,903 31,455 31,350,712 (57,776) 10,493,450 Стамбени кредити 11,903, ,903,418 (11,618) 10,341,656 Потрошачки кредити 18,065, ,065,905 (40,830) 37,588 Кредитне картице 563, ,725 (2,262) - Мали бизнис 312, ,903 31, ,664 (3,066) 114,206 Пласмани привреди 11,485,673 17,062,432 3,357,148 31,905,253 (102,835) 16,172,507 Велика правна лица 4,326,943 11,665,681 2,701,311 18,693,935 (52,576) 9,501,979 Средња и мала 7,158,730 5,396, ,837 13,211,318 (50,259) 6,670,528 Пласмани јавном сектору - 105, , Србија - 105, , Укупно 42,331,027 17,642,197 3,388,603 63,361,827 (160,611) 26,665,957 Напомена: Мали бизнис је укључен у портфолио становништва Добар Задовољавајући Watch Укупно без кашњења и без исправки IBNR исправке Вредност колатерала Пласмани становништву 28,601, ,680 47,175 29,049,940 (35,236) 10,326,332 Стамбени кредити 11,619, ,619,047 (8,830) 10,148,339 Потрошачки кредити 16,118, ,119,063 (23,046) 114,657 Кредитне картице 616,328-1, ,662 (701) - Мали бизнис 246, ,680 45, ,168 (2,659) 63,336 Пласмани привреди 6,571,617 15,650,519 6,738,735 28,960,871 (59,593) 13,120,338 Велика правна лица 1,656,318 11,240,697 6,325,047 19,222,062 (41,901) 8,161,518 Средња и мала 4,915,299 4,409, ,688 9,738,809 (17,692) 4,958,820 Пласмани јавном сектору - 236, , Србија - 236, , Укупно 35,172,702 16,288,732 6,785,910 58,247,344 (94,829) 23,446,670 Напомена: Мали бизнис је укључен у портфолио становништва Обезвређени пласмани Обезвређени пласмани су: - кредити за кoje је проценом на појединачној основи утврђен износ обезвређења; - кредити за које се процена обезвређења врши на групној основи и код којих клијент касни у измиривању обавеза по основу камате, главнице или другом основу дуже од 90 дана. 61

64 Војвођанска банка а.д., Нови Сад 42. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак) Кредитни ризик (наставак) Структура кредита и потраживања од комитената који су у доцњи, али нису обезвређени према данима доцње Пласмани становништву Стамбени Потрошачки кредити кредити Кредитне картице Мали бизнис Пласмани привреди Велика правна Средња лица и мала Пласмани јавном сектору Србија Укупно у доцњи али нису Друге обезвређени државе 1-30 дана 183, ,504 17,961 41, , , ,965, дана 258, ,282 8,249 6,041-15, , дана 276,861 90,438 3, , дана , ,732 У доцњи дуже од 180 дана ,718 56, ,914 Укупно 719,246 1,219,560 29,350 47, , ,793 56,552-3,113,484 Тржишна вредност средстава обезбеђења (обезбеђен износ) 635,795 14,743-6, , , ,468, Стамбени кредити Пласмани становништву Потрошачки кредити Кредитне картице Мали бизнис Пласмани привреди Велика правна Средња лица и мала Пласмани јавном Укупно у сектору доцњи али нису Друге обезвређени Србија државе 1-30 дана 208,762 1,013,651 36,337 56, , , ,190, дана 249, ,692 9,044 3,643-13, , дана 210, ,335 3,294 1,315-79, , дана 80,723 8, , ,025 У доцњи дуже од 180 дана 224,087 21,275-12, , ,168 55,610-1,266,552 Укупно 973,331 1,437,802 48,726 74, ,207 1,554,519 55,610-4,739,552 Тржишна вредност средстава обезбеђења (обезбеђен износ) 767,823 40,889-5, ,448 1,171, ,255,700 Престанак статуса обезвређеног пласмана Уколико постоји објективан доказ који указује да статус обезвређеног пласмана више није оправдан за појединачну изложеност, таква изложеност се више не приказује као обезвређена. На пример, кредити привреди који се процењују на индивидуалној основи престају да буду у статусу обезвређеног пласмана након побољшања финансијског положаја комитента до нивоа да се од њега разумно очекује измирење обавеза у целости. Обезвређени пласмани физичким лицима се прате на основу извршених уплата, тј. престају да буду у статусу обезвређеног пласмана у моменту уплате целокупног доспелог износа. Реструктурирана потраживања Преглед реструктурираних потраживања од комитената на дан 31. децембра и године приказан је у следећој табели: Кредити и пласмани становништву 708, ,243 Кредити и пласмани привреди: 797,224 1,161,725 - велика правна лица 761, ,086 - средња и мала правна лица 35, ,639 Укупно 1,506,101 1,671,968 Детаљан приказ информација и података у складу са Смерницама Народне банке Србије за објављивање података и информација банке које се односе на квалитет активе, Банка ће објавити у оквиру Извештаја Базел II Стуб 3 Објављивање података за годину. 62

65 Војвођанска банка а.д., Нови Сад 42. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак) Тржишни ризици Тржишни ризик представља постојећи или будући ризик настанка негативних ефеката на финансијски резултат и капитал Банке услед промена каматних стопа, цена власничких хартија од вредности, цена робе којом се тргује или се може трговати на тржишту и девизних курсева. Најзначајнији из групе тржишних ризика у пословању Банке су девизни ризик и каматни ризик. Девизни ризик представља постојећи или будући ризик настанка негативних ефеката на финансијски резултат и капитал Банке, услед неповољних кретања у девизним курсевима у банкарској књизи и књизи трговања. Ризик каматних стопа представља постојећи или будући ризик настанка негативних ефеката на финансијски резултат и капитал Банке, услед промена у правцу или волатилности каматних стопа, облика криве приноса и марже између различитих каматних стопа које утичу на позиције у књизи трговања. Банка је успоставила и одржава одговарајуће функције мерења, праћења и контроле тржишног ризика, укључујући: процесе мерења тржишног ризика који бележе све значајне изворе тржишног ризика и који процењују утицај промене фактора тржишног ризика на начин који је у складу са обимом активности Банке. Ови системи мерења укључују VaR моделе за најважније валуте и моделе где је то подесно; оперативне лимите и остале праксе које обезбеђују да изложености остају у оквиру нивоа који су у складу са интерним политикама, у смислу изложености појединачним врстама тржишног ризика, позиција и лимита губитка; мерење осетљивости на губитак под стресним тржишним условима и узимање у обзир тих резултата при успостављању и прегледању политика и лимита за тржишне ризике; адекватне и ефикасне процесе и информационе системе за мерење, праћење, контролисање и извештавање о изложености тржишним ризицима. Контроле (лимити) су уграђени у те системе. Извештаји се редовно сачињавају и достављају Управном одбору, Извршном одбору, Одбору за управљање активом и пасивом и свим другим одговарајућим инстанцама Ризик каматних стопа Банка је изложена ризику каматних стопа на основу ставки из банкарске књиге. Ниво тог ризика процењује се у целини и за сваку значајну валуту за чије је дефинисање установила критеријуме. У складу с овим критеријумима, Банка сматра да су РСД, EUR, USD и CHF значајне валуте. Основни инструмент управљања ризиком промене каматних стопа је праћење неусклађености каматно осетљиве активе и пасиве и на основу утврђивања утицаја промене каматних стопа на промене нето прихода од камате и на економску вредност капитала. Прихватљив ниво ризика каматних стопа дефинисан је лимитима неусклађености каматно осетљиве активе и пасиве. Сектор Управљање тржишним ризицима у оквиру Функције Управљања ризицима прати ризик каматних стопа и о томе извештава Одбор за управљање активом и пасивом, који је одговоран за одржавање изложености ризику каматних стопа у оквиру усвојених лимита и предлагање Извршном одбору Банке мера и активности неопходних за усклађивање те изложености са лимитима. 63

66 Војвођанска банка а.д., Нови Сад 42. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак) Тржишни ризици (наставак) Ризик каматних стопа (наставак) Следећа табела приказује неусклађеност каматно осетљиве активе и пасиве, односно изложеност Банке ризику од промене каматне стопе на дан 31. децембра године. Табела укључује активу и пасиву Банке према књиговодственој вредности и иницијално уговорeном року поновне промене каматне стопе или датуму доспећа. Од 1 до 3 Од 3 до 12 Преко 1 Некаматоносно До 1 месеца месеца месеци године Укупно АКТИВА Готовина и средства код централне банке 6,625, ,297,230 20,922,329 Финансијска средства по фер вредности кроз биланс успеха намењена трговању 12,667 8,061 16, ,958 Финансијска средства расположива за продају 234,464 1,237,793 4,222,768 16,139,502 83,721 21,918,248 Финансијска средства која се држе до доспећа 193, , ,950 Кредити и потраживања од банака и других финансијских организација 2,665, , ,916 3,751,786 6,577,452 Кредити и потраживања од комитената 21,715,980 31,133,607 5,696,454 10,802, ,241 69,925,874 Остала средства , ,168 УКУПНО АКТИВА 31,447,293 32,575,950 9,975,580 27,062,010 18,949, ,009,979 ПАСИВА Финансијске обавезе по фер вредности кроз биланс успеха намењене трговању 3,550-14, ,901 Депозити и остале обавезе према банкама, другим финансијским организацијама и централној банци 2,775,517 10,382 2,604, ,879 5,849,696 Депозити и остале обавезе према другим комитентима 39,552,614 9,212,350 21,528,894 3,042,617 25,223,437 98,559,912 Остале обавезе 3, , ,740 УКУПНО ОБАВЕЗЕ 42,334,686 9,222,732 24,148,163 3,042,617 26,398, ,146,249 Нето изложеност каматном ризику на дан: децембра године (10,887,393) 23,353,218 (14,172,583) 24,019,393 (7,448,905) 14,863, децембра године (2,085,076) 14,967,561 (19,811,132) 12,708,482 8,525,310 14,305,145 Ризик од промене каматних стопа се такође прати према анализама сценарија, односно посматрањем утицаја промена каматних стопа на приходе и расходе Банке, као што је приказано у следећој табели: Промена у процентном поену Сензитивност билансa успеха Промена у процентном поену Сензитивност билансa успеха Повећања процентних поена +1% 225,380 +1% 58,382 Смањења процентних поена -1% (220,917) -1% (57,226) 64

67 Војвођанска банка а.д., Нови Сад 42. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак) Тржишни ризици (наставак) Девизни ризик Банка управља девизним ризиком путем лимитирања и свакодневног праћења усклађености те позиције са лимитом. Поред тога, Банка свакодневно мери показатељ девизног ризика у складу са прописима Народне банке Србије и одржава га у оквиру прописаних лимита. Показатељ девизног ризика је однос између укупне отворене девизне позиције и капитала Банке обрачунатог у складу са прописима којима се уређује адекватност капитала. Банка је успоставила и одржава одговарајуће функције мерења, праћења и контроле девизног ризика, укључујући апликацију која омогућује праћење отворене девизне позиције како на дневном нивоу, тако и у току дана. Изложеност Банке девизном ризику, односно отворена девизна позиција на дан 31. децембра године приказана је у следећој табели. Укупно ЕUR USD Остале валуте стране валуте РСД Укупно АКТИВА Готовина и средства код централне банке 10,680, , ,628 11,953,210 8,969,119 20,922,329 Финансијска средства по фер вредности кроз биланс успеха намењена трговању 16, ,230 20,728 36,958 Финансијска средства расположива за продају 12,415, ,415,800 9,502,448 21,918,248 Финансијска средства која се држе до доспећа , ,950 Кредити и потраживања од банака и других финансијских организација 4,777, , ,879 6,344, ,628 6,577,452 Кредити и потраживања од комитената 34,907, ,910 4,909,320 40,574,140 29,351,734 69,925,874 Остала средства 8,862 2, , , ,168 УКУПНО АКТИВА 62,805,946 2,050,982 6,458,828 71,315,756 48,694, ,009,979 ПАСИВА Финансијске обавезе по фер вредности кроз биланс успеха намењене трговању 14, ,351 3,550 17,901 Депозити и остале обавезе према банкама, другим финансијским организацијама и централној банци 4,265,567 62,996 7,902 4,336,465 1,513,231 5,849,696 Депозити и остале обавезе према другим комитентима 59,464,219 2,165,815 2,443,015 64,073,049 34,486,863 98,559,912 Остале обавезе 233,860 1,075 9, , , ,740 УКУПНО ОБАВЕЗЕ 63,977,997 2,229,886 2,460,196 68,668,079 36,478, ,146,249 Форвард и спот позиција 2,172, ,606 (3,999,454) (1,664,570) 1,691,170 26,600 Нето отворена девизна позиција на дан: децембра године 1,000,227 (16,298) (822) 983,107 13,907,223 14,890, децембра године (25,203) (30,410) 21,758 (33,855) 14,341,481 14,307,626 65

68 Војвођанска банка а.д., Нови Сад 42. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак) Тржишни ризици (наставак) Девизни ризик (наставак) Анализа осетљивости финансијских средстава и обавеза на дан 31. децембра године обезбеђује два сценарија који су припремљени на основу претпостављених потенцијалних курсних разлика, када све остале променљиве компоненте остају сталне и показује потенцијалне утицаје на финансијски резултат Банке. сразмерне курсне разлике од +10% (депресијација девиза); сразмерне курсне разлике од -10 % (депресијација динара). Промена у курсу Укупно 10% -10% АКТИВА Готовина и средства код централне банке 11,953,210 1,328,134 (1,086,655) Финансијска средства по фер вредности кроз биланс успеха намењена трговању 16,230 1,803 (1,475) Финансијска средства расположива за продају 12,415,800 1,379,533 (1,128,709) Кредити и потраживања од банака и других финансијских организација 6,344, ,980 (576,802) Кредити и потраживања од комитената 40,574,140 4,508,238 (3,688,558) Остала средства 11,552 1,284 (1,050) УКУПНО АКТИВА 71,315,756 7,923,972 (6,483,249) ПАСИВА Финансијске обавезе по фер вредности кроз биланс успеха намењене трговању 14,351 1,595 (1,305) Депозити и остале обавезе према банкама, другим финансијским организацијама и централној банци 4,336, ,829 (394,224) Депозити и остале обавезе према другим комитентима 64,073,049 7,119,228 (5,824,823) Остале обавезе 244,214 27,135 (22,201) УКУПНО ОБАВЕЗЕ 68,668,079 7,629,787 (6,242,553) Нето изложеност девизном ризику на дан: децембра године 294,186 (240,696) децембра године 162,474 (132,933) Ризик земље Ризик земље представља могућност настанка негативних ефеката на финансијски резултат и капитал услед догађаја у одређеној земљи који су бар у некој мери под контролом централне власти, а ван контроле су физичких лица или приватних привредних субјеката. У такве догађаје спадају погоршање економских услова, политички или друштвени немири, национализација и експропријација, као и пад или девалвација националне валуте и погоршање уобичајеног стања на тржишту. Банка је овој врсти ризика изложена по основу свих врста прекограничног финансирања у одређеној земљи, било према централној влади, банци, приватном предузећу или физичком лицу. Ризик земље у пословању Банке проистиче у највећој мери из међубанкарских пласмана. Банка ризиком земље управља путем успостављања система лимита изложености по основу ризика земље и редовним израчунавањем резервисања за ризик земље Ризик ликвидности Ризик ликвидности представља могућност настанка негативних ефеката на финансијски резултат и капитал Банке услед неспособности да испуњава своје доспеле обавезе без стварања неприхватљивих губитака. Ризик ликвидности проистиче како из рочне неусклађености прилива и одлива, укључујући и неочекивана кашњења у наплатама (ризик неусклађености плаћања), као и неочекивано високе одливе (ризик неочекиваних одлива), тако и по основу структурне неликвидности, односно неочекиваног пораста трошка финансирања пласмана или немогућности Банке да благовремено и по разумној цени претвори одређене облике имовине у готовину. 66

69 Војвођанска банка а.д., Нови Сад 42. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак) Ризик ликвидности (наставак) Банка је оквир за управљање ризиком ликвидности поставила Политиком управљања ризиком ликвидности, којом се дефинишу улоге и одговорности у процесу управљања ликвидношћу, а у циљу обезбеђивања разноврсних извора финансирања, одговарајућег управљања структуром активе и пасиве и сталног праћења будућих новчаних токова и ликвидности на дневној основи. Банка свакодневно процењује очекиване новчане токове у динарима и у девизама и доступност активе која се може искористити као инструмент обезбеђења у циљу осигурања додатног финансирања, по потреби. Банка управља својом активом и пасивом на начин који јој омогућава да увек измири своје доспеле обавезе и да испуни своје финансијске обавезе на време. Оквир Банке за управљање ризиком ликвидности укључује: оперативне стандарде у вези са ризиком ликвидности, укључујући одговарајуће политике, процедуре и ресурсе за контролисање, лимитирање ризика ликвидности и управљање истим; одржавање залиха ликвидних средстава у складу са профилом новчаних токова који се могу по потреби конвертовати у готовину без непотребних губитака по капитал; управљање приступом изворима финансирања и мерење, контрола и тестирање сценарија захтева за финансирање; МИС и остали системи који идентификују, мере, прате и контролишу ризик ликвидности; планове пословања у случају настанка непредвиђених догађаја за управљање сметњама у ликвидности, у смислу могућности да се неке или све активности финансирају благовремено и уз разумне трошкове; лимите за ризик ликвидности (нпр. показатељ неусклађености доспећа, показатељ ликвидне активе), узимајући у обзир постојеће регулаторне лимите. Банка је успоставила и одржава одговарајуће функције мерења, праћења и контроле ликвидности, као и извештавања, које се односе на: профил доспећа новчаних токова у оквиру различитих сценарија и стресног тестирања, укључујући и сценарио за активу и пасиву без доспећа; залихе ликвидне активе која је на располагању институцији по њеној тржишној вредности; способност Банке да врши продају активе на разним тржиштима (пре свега у неповољним условима) и да узима зајмове на тржиштима; потенцијалне изворе волатилности активе и пасиве (укључујући потраживања и обавезе која проистичу из ванбилансног пословања Банке); утицај неповољних трендова квалитета активе на будуће новчане токове и тржишну поузданост на нивоу Банке; кредитну способност и капацитет лица која обезбеђују stand-by пласмане да испуњавају своје обавезе; утицај погоршања стања на тржишту на новчане токове и клијенте; врсте нових депозита који се прибављају, као и њихов извор, рочност и цену; захтеве за регулаторним извештавањем. Сектор Управљања тржишним ризиком у оквиру Функције Управљање ризицима одговоран је за праћење ризика ликвидности. Дневно управљање ликвидношћу се обавља у Функцији Финансијска тржишта. Одбор за управљање активом и пасивом може да препоручи Извршном одбору Банке мере и активности за побољшање структуре доспећа и остале мере које су неопходне за боље управљање ликвидношћу. Банка дневно израчунава и одржава усклађеним показатељ ликвидности прописан од стране Народне банке Србије. Тај показатељ представља однос збира прописаних врста ликвидне активе и збира одређених врста обавеза и ликвидност Банке мери у временском хоризонту од једног месеца. У и години показатељ дневне ликвидности Банке је у просеку био знатно изнад нивоа који су прописани од стране Народне банке Србије. Показатељ ликвидности током и године био је следећи: Просек током периода Највиши Најнижи На дан 31. децембра Банка ризиком ликвидности управља и континуираним праћењем рочне неусклађености позиција активе и пасиве и успостављањем лимита на висину неусклађености по категоријама рочности. 67

70 Војвођанска банка а.д., Нови Сад 42. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак) Ризик ликвидности (наставак) Руководство Банке сматра да диверсификација депозита према врсти пласираног депозита и броју клијената, као и према ранијем искуству Банке, пружа одговарајуће јемство да њени депозити представљају стабилан и поуздан извор финансирања. Рочна структура монетарних средстава и обавеза Банке на дан 31. децембра године приказана је у следећој табели. Табела приказује преосталу рочност финансијских инструмената приказаних по њиховој књиговодственој вредности на дан биланса стања, а категорије рочности су представљене према уговореним, без укључивања претпоставки о очекиваној рочности. До 1 месеца Од 1 до 3 месеца Од 3 до 12 месеци Од 1 до 5 година Преко 5 година Укупно АКТИВА Готовина и средства код централне банке 20,922, ,922,329 Финансијска средства по фер вредности кроз биланс успеха намењена трговању 12,667 8,061 16, ,958 Финансијска средства расположива за продају 318,185 1,237,793 4,222,768 16,139,502-21,918,248 Финансијска средства која се држе до доспећа 193, , ,950 Кредити и потраживања од банака и других финансијских организација 5,461,195 6,881 56,318 1,047,929 5,129 6,577,452 Кредити и потраживања од комитената 2,772,172 4,650,043 17,447,861 28,928,291 16,127,507 69,925,874 Остала средства 239, ,168 УКУПНО АКТИВА 29,919,295 6,099,149 21,743,177 46,115,722 16,132, ,009,979 ПАСИВА Финансијске обавезе по фер вредности кроз биланс успеха намењене трговању 3,550-14, ,901 Депозити и остале обавезе према банкама, другим финансијским организацијама и централној банци 2,017,458 1,226,957 12,025 2,593,256-5,849,696 Депозити и остале обавезе према другим комитентима 63,491,138 9,285,810 22,179,261 3,541,568 62,135 98,559,912 Остале обавезе 555, ,239 57, ,740 УКУПНО ОБАВЕЗЕ 66,068,049 10,618,006 22,262,815 6,135,244 62, ,146,249 Рочна неусклађеност на дан: децембра године (36,148,754) (4,518,857) (519,638) 39,980,478 16,070,501 14,863, децембра године (14,116,482) (6,696,668) (8,304,816) 27,199,242 16,223,869 14,305, Ризик улагања Ризици улагања Банке обухватају учешћа Банке у капиталу правних лица, улагања у основна средства и инвестиционе некретнине. У складу са прописима Народне банке Србије, Функција Управљање ризицима прати ниво улагања Банке и усклађеност са лимитима које прописује Народна банка Србије, сходно којима улагања Банке у једно лице које није лице у финансијском сектору не сме прећи 10% капитала Банке, док укупна улагања Банке у лица која нису лица у финансијском сектору у некретнине, постројења и опрему и инвестиционе некретнине не смеју прећи 60% капитала Банке. Банка је процес управљања ризиком улагања уредила одговарајућом политиком и пратећим интерним актима, а ограничила кроз адекватан систем интерних лимита. У години Банка је одржавала показатеље ризика улагања у оквиру распона који је прописала Народна банка Србије. 68

71 Војвођанска банка а.д., Нови Сад 42. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак) Оперативни ризик Oпeрaтивни ризик je ризик oд мoгућeг нaстaнкa нeгaтивних eфeкaтa нa финaнсиjски рeзултaт и кaпитaл Бaнкe услeд прoпустa (нeнaмeрних и нaмeрних) у рaду зaпoслeних, нeoдгoвaрajућих унутрaшњих прoцeдурa и прoцeсa, кao и услeд нaступaњa нeпрeдвидивих eкстeрних дoгaђaja. Бaнкa нe мoжe дa eлиминишe свe oпeрaтивнe ризикe, aли увoђeњeм ригoрoзнoг кoнтрoлнoг oквирa и нaдглeдaњeм и oдгoвaрaњeм нa пoтeнциjaлнe ризикe, Бaнкa je у мoгућнoсти дa упрaвљa oвим ризицимa. Управљање оперативним ризиком Банке уређено је Оквиром за управљање оперативним ризиком на нивоу целе организације са циљем да: промовише свест о оперативном ризику, као и културу управљања истим на нивоу читаве Банке, како би се дао допринос ефикасности процеса и успешности контрола; успостави основне стандарде за управљање оперативним ризицима на нивоу Банке који имају за циљ да избегну неочекиване и катастрофалне губитке, као и да минимизује очекиване губитке; обезбеди да се пословни циљеви достижу на начин који подразумева контролисан ризик; обезбеди исплативост пословања умањењем преклапања и избегавањем неадекватних, прекомерних или застарелих контрола; обезбеди конзистентност са најбољом релевантном праксом и усклађеност са регулаторним (квантитативним и квалитативним) захтевима; унапреди употребу капитала и побољша принос на капитал у погледу оперативног ризика. Оквир за управљање оперативним ризиком Банке фокусиран је на пословање и на процесе са циљем да има и проактивну и реактивну улогу у управљању оперативним ризицима. Оквир за управљање оперативним ризиком Банке укључује: редовно праћење изложености оперативном ризику; методологију оперативног ризика, укључујући самооцењивање ризика и контролу, кључне показатеље ризика и прикупљање података о губицима; прикупљање материјалних оперативних губитака на нивоу Банке. Бaнкa идeнтификуje oпeрaтивни ризик рeтрoaктивнo (крoз унoс у бaзу пoдaтaкa o дoгaђajимa) и прoaктивнo крoз пeриoдичнe сaмoпрoцeнe oпeрaтивнoг ризикa. Подаци о оперативним ризицима се прикупљају у свим организационим деловима Банке. Подаци се класификују и анализирају и препоручују се методе за ублажавање ризика и за умањење његовог утицаја. Банка је развила и План за обезбеђење континуитета пословања како би благовремено реаговала на неочекиване прекиде пословања својих критичних функција и како би опоравила њихово пословање на организован и ефикасан начин. Циљ Плана за обезбеђење континуитета пословања је: да се обезбеди постизање пожељног нивоа опоравка и континуитета пословања; да се спречи да прекид пословања једне функције има знатан утицај на континуитет пословања друге функције; да се постигне обнављање пословања у оквиру унапред одређеног периода за опоравак пословања; да се одржи високи ниво спремности на активирање и спровођење плана и делотворности истог у циљу опоравка критичног процеса Банке; да се ублажи (по могућности) утицај потенцијалног прекида пословања и могућност његовог настанка. План за опоравак од катастрофе је развијен у виду описа процедура које се односе на опоравак и континуитет апликација, података, хардвера, комуникација и остале инфраструктуре ИТ-а у Банци и подразумева постојање алтернативног места (место опоравка од катастрофе) Ризик информационог система Ризик информационог система ( ИС ) је могућност настанка негативних ефеката на финансијски резултат и капитал Банке, постизање пословних резултата, пословање у складу са регулативама и репутацију услед неадекватног управљања информационим системом или неке друге системске слабости, која негативно утиче на системску функционалност или безбедност и/или угрожава континуитет пословања. 69

72 Војвођанска банка а.д., Нови Сад 42. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак) Ризик информационог система (наставак) Банка је усвојила Политику сигурности информација, као и Методологију за процену и обраду ризика сигурности информација која дефинише процену ризика и третман ризика, анализу и праћење ризика информационог система, као и мере за њихово ублажавање, превенцију и контролу у складу са правним регулативама, захтевима NBG Групе и интерном документацијом у оквиру информационих технологија, као и улоге и одговорности у овом процесу. Методологија, одређена овим документом, за класификацију и процену прихватљивог нивоа ризика је базирана на ISO/IEC стандарду. У Банци је прописано да Стручни сарадник сигурности информација из Сектора безбедности припрема следеће извештаје: Извештај о степену усаглашености Банке са Оквиром политике сигурности информација NBG групе; Извештај о сигурносним инцидентима. Такође се на месечном нивоу достављају извештаји директору Сектора безбедности и члану Извршног одбора, а по потреби и чешће у случајевима ванредних догађаја. Процена ризика ИС се врши најмање једном годишње и подразумева поступак у коме надлежне организационе јединице Банке сагледавају ризике ИС и наводе у којој мери су изложени појединим врстама ризика ИС. Процена ризика ИС даје могућност власницима процеса да правовремено идентификују и процене ризике који утичу на процесе за које су одговорни Управљање капиталом (а) Регулаторни капитал Банка континуирано управља својим капиталом, како би: поступала у складу са захтевима Народне банке Србије који се тичу одржавања минимално прописаног износа капитала; обезбедила адекватан ниво капитала који обезбеђује пословање на континуираној основи; одржала снажну капиталну базу која одговара нивоу преузетих ризика у постојећем и планираном пословању. Руководство Банке редовно прати ниво и усклађеност показатеља адекватности капитала Банке, као и друге показатеље које је утврдила Народна банка Србије. Банка је успоставила оквир за управљање капиталом доношењем Стратегије управљања капиталом, усклађене са пословном стратегијом Банке. Народна банка Србије је дефинисала следеће лимите за капитал: Минимални износ капитала од ЕUR 10 милиона; Показатељ адекватности капитала на нивоу који није нижи од 12%. У складу са Одлуком о адекватности капитала банке ( Службени гласник Републике Србије, бр. 46/2011, 6/2013, 51/2014 и 85/2016), утврђена је методологија израчунавања адекватности капитала. Показатељ адекватности капитала Банке изражава се као однос (регулаторног) капитала Банке и збира активе пондерисане кредитним ризиком, капиталног захтева за тржишне ризике који је помножен реципрочном вредношћу показатеља адекватности капитала и капиталног захтева за оперативни ризик који је помножен реципрочном вредношћу показатеља адекватности капитала. Структуру регулаторног капитала Банке чини збир основног капитала (Тier 1) и допунског капитала (Тier 2), умањен за одбитне ставке. 70

73 Војвођанска банка а.д., Нови Сад 42. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак) Управљање капиталом (наставак) (а) Регулаторни капитал (наставак) У следећој табели приказана је структура регулаторног капитала Банке на дан 31. децембра и године, као и ризична актива и показатељ адекватности капитала: Регулаторни капитал: Основни капитал 14,351,228 11,702,067 Допунски капитал 99, ,911 Укупно (1) 14,451,192 11,824,978 Ризична билансна и ванбилансна актива: Билансна актива 57,919,912 51,125,028 Ванбилансна актива 4,088,822 3,737,875 Деривати којима се не тргује на берзанском тржишту 33,468 82,720 Изложеност оперативном ризику 8,317,133 7,229,517 Изложеност девизном ризику 1,073, ,692 Изложеност ценовном ризику 141, ,992 Укупно (2) 71,574,735 62,633,824 Адекватност капитала (1/2 x 100) 20.19% 18.88% Регулаторни капитал Банке на дан 31. децембра године износи 14,451,192 хиљаде динара, односно ЕUR 117,039,951 по званичном средњем курсу Народне банке Србије на дан биланса стања (31. децембар године: 11,824,978 хиљада динара, односно ЕUR 97,224,017). Ha дан 31. децембра године показатељ адекватности капитала Банке је износио 20.19% и већи је за 1.31% у односу на показатељ адекватности капитала на дан 31. децембра године. Ризична актива Банке је у 2016 години повећан за 8,940,911 хиљаду динара и то по основу: 1) кредитног ризика где је поверћана за 7,096,579 хиљаду динара (главни разлог повећања ризичне активе је пораст пласмана, промена пондера ризика и смањење потребне резерве услед примене коефицијента на основу којег се коригује (умањује) износ потребне резерве у складу са Одлуком о класификацији активе и ванбилансних ставки банке), 2) оперативног ризика за 1,087,616 хиљаду динара (трогодишнји просек нето прихода који улази у обрачун ризичне активе (приступ основног индикатора) је већи за период година него за период година), 3) тржишног ризика за 756,716 хиљаду динара (првенствено због повећања ризичне активе по основу девизног ризика услед веће отворене девизне позиције). Регулаторни капитал Банке је у 2016 години повећан за 2,626,214 хиљада динара првенствено због смањења потребне резерве у исносу од 2,661,104 хиљадe динара. Потребна резерва је смањена за 1,268,682 хиљадe динара по основу примене коефицијента на основу којег се коригује (умањује) износ потребне резерве у складу са Одлуком о класификацији активе и ванбилансних ставки банке, док је смањење у износу од 1,392,422 хиљаде динара последица наплате или смањења билансне изложености, повећања исправки вредности и промене класификације клијената. Током целе године показатељ адекватности капитала Банке је био стабилан и изнад минимално прописаног нивоа дефинисаног од стране Народне банке Србије. Интерна процена адекватности капитала Интерна процена адекватности капитала представља процес процене свих значајних ризика којима је Банка изложена или би могла бити изложена у свом пословању. Процес се спроводи у складу са важећом регулативом Народне банке Србије (Одлуком о управљању ризицима банке) и интерним актима усвојеним од стране надлежних органа Банке (Стратегијом управљања ризицима, Стратегијом управљања капиталом, Политиком управљања адекватношћу капитала, Политиком процеса интерне процене адекватности капитала Банке и Планом управљања капиталом), као и са Правилником о поступку процене профила ризика у оквиру ICAAP процеса, Правилником о поступку спровођења стрес тестирања у оквиру ICAAP процеса и Правилником за сачињавање извештаја о процесу интерне процене адекватности капитала). 71

74 Војвођанска банка а.д., Нови Сад 42. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак) Управљање капиталом (наставак) (а) Регулаторни капитал (наставак) Интерна процена адекватности капитала (наставак) Процес интерне процене адекватности капитала садржи следеће фазе: - Процена профила ризика банке у сврхе ICAAP процеса; - Идентификација ризика; - Мапирање ризика и процена материјалности; - Процена и мерење ризика, односно израчунавање интерног капиталног захтева за појединачни ризик; - Утврђивање укупног интерног капиталног захтева (пре ефеката диверсификације) сабирање свих интерних капиталних захтева за појединачне ризике; - Израчунавање ефеката диверсификације и корелације и утврђивање укупног интерног капиталног захтева; - Израчунавање износа капитала у складу са Одлуком о адекватности капитала банке (регулаторни капитал), расположивог интерног капитала и показатеља адекватности капитала; - Поређење износа регулаторног капитала и расположивог интерног капитала, минималних капиталних захтева и интерних капиталних захтева, као и показатеља адекватности капитала; - Формирање Извештаја о ICAAP-у за Народну банку Србије. Одређивање укупног интерног капитала расположивог за покриће ризика врши се сабирањем израчунатих капиталних захтева за појединачне материјално значајне ризике. (б) Пoкaзaтeљи пoслoвaњa Бaнкe усaглaшeнoст сa зaкoнским пoкaзaтeљимa Бaнкa je дужнa дa oбим и структуру свoг пoслoвaњa и ризичних плaсмaнa усклaди сa пoкaзaтeљимa пoслoвaњa прoписaним Зaкoнoм o бaнкaмa и рeлeвaнтним oдлукaмa Нaрoднe бaнкe Србиje дoнeтим нa oснoву нaвeдeнoг Зaкoнa. Oствaрeни пoкaзaтeљи пoслoвaњa Бaнкe нa дaн 31. дeцeмбрa гoдинe били су слeдeћи: Пoкaзaтeљи пoслoвaњa Прoписaни Oствaрeни 1. Рeгулaтoрни кaпитaл Mинимум EUR EUR 10 милиoнa 117,039, Aдeквaтнoст кaпитaлa Mинимум 12% 20.19% 3. Улaгaњa Бaнкe Maксимум 60% кaпитaлa 31.61% 4. Излoжeнoст прeмa jeднoм лицу или групи пoвeзaних лицa Maксимум 25% кaпитaлa 18.23% 5. Збир свих вeликих излoжeнoсти у oднoсу нa кaпитaл Maксимум 400% 76.69% 6. Прoсeчни мeсeчни пoкaзaтeљи ликвиднoсти: у првoм мeсeцу извeштajнoг пeриoдa Mинимум у другoм мeсeцу извeштajнoг пeриoдa Mинимум у трeћeм мeсeцу извeштajнoг пeриoдa Mинимум Пoкaзaтeљ дeвизнoг ризикa Maксимум 20% кaпитaлa 7.43% Сви показатељи пословањa Банке у години су усаглашени са прописаним лимитима Народне банке Србије Фер вредност финансијских средстава и обавеза Пословна политика Банке је да обелодани информације о фер вредности за оне компоненте активе и пасиве за које су расположиве објављене или котиране тржишне цене и за оне чија фер вредност може да буде знатно другачија од њихове књиговодствене вредности. Фeр врeднoст кoja сe нaвoди у финaнсиjским извeштajимa je изнoс зa кojи срeдствo мoжe бити рaзмeњeнo, или oбaвeзa измирeнa, измeђу oбaвeштeних, вoљних стрaнa у нeзaвиснoj трaнсaкциjи. Фeр врeднoст сe рaчунa кoристeћи тржишнe инфoрмaциje рaспoлoживe нa дaтум извeштaвaњa, кao и индивидуaлнe мeтoдe прoцeнe Бaнкe. 72

75 Војвођанска банка а.д., Нови Сад 42. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак) Фер вредност финансијских средстава и обавеза (наставак) Тржишна цена, где постоји активно тржиште, најбољи је доказ фер вредности финансијског инструмента. Међутим, тржишне цене нису доступне за низ финансијских средстава и обавеза које Банка има. Стога, када тржишна цена финансијских инструмената није доступна, фер вредност средстава и обавеза се процењује користећи садашњу вредност или друге технике вредновања засноване на тренутно преовлађујућим тржишним условима. У Републици Србији не постоји довољно тржишног искуства, као ни стабилности и ликвидности код куповине и продаје потраживања и остале финансијске активе и пасиве, пошто званичне тржишне информације нису у сваком тренутку расположиве. Стога, фер вредност није могуће поуздано утврдити у одсуству активног тржишта. Руководство Банке процењује свеукупну изложеност Банке ризику, а у случајевима за које процењује да вредност активе приказане у њеним пословним књигама не може да буде остварена, установљава резерву. По мишљењу руководства Банке, приказане књиговодствене вредности представљају највалидније и најкорисније вредности о којима се извештава под тренутним тржишним условима, као што се захтева према Закону о рачуноводству. Следеће методе и претпоставке су коришћене за процењивање фер вредности финансијских инструмената Банке на дан 31. децембра и године: Готовина и готовински еквиваленти: књиговодствена вредност готовине и готовинских еквивалената је приближна њиховој фер вредности. Кредити и потраживања од банака и других финансијских организација и кредити и потраживања од комитената: фер вредност кредита клијентима се процењује користећи моделе есконтованог нето новчаног тока. Есконтне стопе су засноване на тренутним тржишним каматним стопама које се нуде за инструменте са сличним условима, за дужнике са сличним кредитним квалитетом. Фер вредност обезвређених кредита се процењује користећи анализу есконтованог нето новчаног тока или основне вредности инструмената обезбеђења, где је то применљиво. Хартије од вредности којима се тргује и хартије од вредности које су расположиве за продају: фер вредност ових хартија, која је уједно приказана и у билансу стања, заснована је на котираним тржишним ценама истих или упоредивих инструмената. Ови инструменти су укључени у ниво 1 хијерархије одмеравања фер вредности. У случају дуговних финансијских инструмената (државне обвезнице и трезорски записи) за које те котиране тржишне цене нису на располагању, фер вредност се процењује користећи анализу есконтованог нето новчаног тока, на основу уговорних новчаних токова есконтованих према одговарајућој каматној стопи. Ови инструменти су укључени у ниво 2 хијерархије за одмеравање фер вредности. Деривативни финансијски инструменти: сви деривати се признају у билансу стања по фер вредности. У случају стандардних терминских уговора и опција којима се тргује на признатим берзама, правична вредност је заснована на котираним тржишним ценама. У случају стандардних терминских уговора и опција којима се не тргује на признатим берзама, фер вредност је заснована на котацијама дилера и анализи есконтованог нето новчаног тока. Трансакциони депозити, остали депозити и примљени кредити: Депозити банака и комитената су углавном по виђењу или краткорочни са уговореним варијабилним каматним стопама и стога руководство Банке сматра да вредности по којима су исти исказани у билансу стања одговарају њиховој тржишној вредности. Фер вредност осталих позајмљених средстава се процењује користећи анализу есконтованог нето новчаног тока на основу тренутних стопа кредитног финансирања Банке које се повећавају за сличне врсте договора о зајмовима. 73

76 Војвођанска банка а.д., Нови Сад 42. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак) Фер вредност финансијских средстава и обавеза (наставак) (а) Финансијски инструменти који се не вреднују по фер вредности Следећа табела приказује књиговодствене вредности и правичне (фер) вредности најзначајнијих категорија финансијских средстава и обавеза на дан биланса стања, које се не вреднују по фер вредности и њихова фер вредност не одступа значајно од књиговодствене вредности: Књиговодствена вредност Фер вредност Финансијска средства Кредити и потраживања од банака и финансијских организација 6,577,452 7,491,007 6,577,452 7,491,007 Кредити и потраживања од комитената 69,925,874 65,993,570 69,925,874 65,977,803 Финансијска средства које се држе до доспећа 389, , , ,665 Укупно 76,893,276 73,759,242 76,893,276 73,743,475 Финансијске обавезе Депозити и остале обавезе према банкама, другим финансијским организацијама и централној банци 5,849,696 6,962,748 5,849,696 6,962,748 Депозити и остале обавезе према клијентима 98,559,912 92,385,005 98,567,922 92,719,708 Укупно 104,409,608 99,347, ,417,618 99,682,456 (б) Финансијски инструменти који се вреднују по фер вредности МСФИ 7 Финансијски инструменти: Обелодањивања наводи редослед техника процене засноване на претпоставкама употребљеним у тим техникама процене, а које могу бити претпоставке које се могу или не могу посматрати. Претпоставке које се могу посматрати одражавају тржишне податке добијене из независних извора, док претпоставке које се не могу посматрати одражавају претпоставке Банке о тржишту. Ове две врсте претпоставки оформиле су следећу хијерархијску структуру фер вредности, по којој Бaнкa мeри фeр врeднoст кoja oдрaжaвa знaчaj претпоставки (инпутa) кojи сe кoристe у изрaди мeрeњa: Ниво 1: Котација цена на активним тржиштима (без модификација) за идентична средства и обавезе. Ниво 2: Teхникe прoцeнe кoje сe тeмeљe нa уoчљивим инпутимa кojи нe прeдстaвљajу кoтирaнe цeнe из нивoa 1, билo дирeктнo (тj. кao цeнe) или индирeктнo (тj. извeдeни из цeнa); Oвa кaтeгoриja укључуje инструмeнтe кojи су врeднoвaни кoришћeњeм: кoтирaнe тржишнe цeнe нa aктивним тржиштимa зa сличнe инструмeнтe; нaвeдeнe цeнe зa истe или сличнe инструмeнтe нa тржишту кoja сe смaтрajу мaњe aктивним; или другe тeхникe прoцeнe у кojимa су сви знaчajни инпути дирeктнo или индирeктнo уoчљиви из тржишних пoдaтaкa. Ниво 3: Претпоставке за средство или обавезу које се не заснивају на тржишним подацима који се могу посматрати (тј. претпоставке које се не могу посматрати); Teхникe прoцeнe кoje кoристe знaчajнe нeуoчљивe инпутe; Oвa кaтeгoриja укључуje свe инструмeнтe гдe тeхникa врeднoвaњa укључуje инпутe нeбaзирaнe нa уoчљивим пoдaцимa и нeуoчљиви инпути имajу знaчajaн утицaj нa врeднoвaњe инструмeнтa; Oвa кaтeгoриja укључуje инструмeнтe кojи сe врeднуjу нa бaзи кoтирaних цeнa сличних инструмeнaтa гдe су знaчajнa нeуoчљивa пoдeшaвaњa или прeтпoстaвкe пoтрeбнe дa би сe oдрaжaвaлa рaзликa измeђу инструмeнaтa. Хијерархијска структура фер вредности финансијских средстава и обавеза Банке на дан 31. децембра године приказана је како следи: Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 Укупно Финансијска средства Финансијска средства по фер вредности кроз биланс успеха намењена трговању (напомена 20) - 36,958-36,958 Власничке хартије од вредности (напомена 21) 83, ,721 Дужничке хартије од вредности (напомена 21) - 21,834,527-21,834,527 Укупно 83,721 21,871,485-21,955,206 Финансијске обавезе Финансијске обавезе по фер вредности кроз биланс успеха намењене трговању (напомена 30) - 17,901-17,901 Укупно - 17,901-17,901 74

77 Војвођанска банка а.д., Нови Сад 42. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак) Фер вредност финансијских средстава и обавеза (наставак) (б) Финансијски инструменти који се вреднују по фер вредности (наставак) Хијерархијска структура фер вредности финансијских средстава и обавеза Банке на дан 31. децембра године приказана је како следи: Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 Укупно Финансијска средства Финансијска средства по фер вредности кроз биланс успеха намењена трговању (напомена 20) - 51,799-51,799 Власничке хартије од вредности (напомена 21) 87, ,068 Дужничке хартије од вредности (напомена 21) - 11,685,705-11,685,705 Укупно 87,068 11,737,504-11,824,572 Финансијске обавезе Финансијске обавезе по фер вредности кроз биланс успеха намењене трговању (напомена 30) - 45,113-45,113 Укупно - 45,113-45,113 75

78 Војвођанска банка а.д. Нови Сад 43. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА У складу са постојећим регулаторним оквиром Банка је у обавези да обелодани све трансакције са повезаним лицима, како је дефинисано стандардом МРС 24 Oбeлoдaњивaњe пoвeзaних стрaнa, које су се догодиле током текуће фискалне године. Трансакције са повезаним лицима се обављају по тржишним условима. Повезана лица Банке чине чланице Групе којој Банка припада (NBG Група) као и зависна и повезана лица над којима Банка има контролно или значајно учешће. Лица повезана са Банком обухватају лица која могу да врше значајан утицај при доношењу финансијских и пословних одлука Банке. Лица повезана са Банком обухватају чланове органа управљања, Управног и Извршног одбора Банке, њихове блиске рођаке, компаније које они поседују или контролишу, као и компаније на чије финансијске и пословне политике исти могу да утичу. (а) Следећа табела приказује преглед укупних стања обавеза и потраживања на дан 31. децембра и године, као и прихода и расхода у току и године проистеклих из трансакција са повезаним лицима са Банком: Средства Обавезе Приходи Расходи Ванбилансна изложеност Средства Обавезе Приходи Расходи Ванбилансна изложеност Бродоградилиште Апатин а.д., Апатин ИМОС а.д., Шид National Bank of Greece SA, Athens 596, ,957 12, ,884-46, ,395 29, ,966 - National Bank of Greece SA, London 172,547 2,593, ,617-13,045 2,555, , ,881 Стопанска банка а.д., Скопље 2, , United Bulgarian Bank а.д., Софија - 10,401-7,935 8,797,989 52,197-14,116 8,343,510 NBG Leasing д.о.о., Београд 1,094, ,482 14,668 3,288 25, , ,398 7,104 6, ,000 NBG Services д.о.о., Београд 488,526 90,776 10, , ,857 7,763 5,854 1,063 85,000 NBG Bank Мalta Ltd - - 2,970-1,653, ,099-2,094,057 Banteco EOOD - 31,631-6, SC ARC Management One SRL , Укупно 2,354,574 3,249,505 41, ,161 10,531, ,206 3,017,035 46, ,310 10,907,448 76

79 Војвођанска банка а.д., Нови Сад 43. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА (наставак) (б) У следећој табели приказане су трансакције која је Банка имала са лицима повезаним с Банком: Kредити и потраживања 62,014 77,638 Депозити 67,671 56,864 Финансијске гаранције, неопозиве обавезе и остала ванбилансна евиденција 5,492 4,820 Приходи од камата, накнада и остали приходи 3,278 4,298 Расходи камата, накнада и остали расходи (496) (488) Кредити одобрени лицима повезаним с Банком дати су под истим условима, укључујући каматне стопе и колатерале, као што су они који се примењују за сличне трансакције са другим лицима и не укључују више ризика за наплату него што је нормално. (в) Примања чланова Извршног и Управног одбора Банке, приказана у следећој табели, у години износе 77,342 хиљаде динара (2015. година: 71,709 хиљада динара) и у целини се односе на краткорочна примања (зараде, накнаде зарада и остала лична примања) Примања чланова Извршног одбора 70,149 64,786 Примања чланова Управног одбора 7,193 6,923 Укупно 77,342 71, РИЗИК КОЈИ ПРОИСТИЧЕ ИЗ ГРЧКЕ ФИНАНСИЈСКЕ КРИЗЕ И ЕВРОПСКЕ КРИЗЕ ДУГА Текућа финансијска криза у Грчкој до сада је ограничено утицала на финансијску позицију и успешност пословања Банке, углавном захваљујући интерним актима за управљање ризицима и капиталом и ограничењима које намећу важеће правне одредбе. Банка је усвојила строге процедуре за одобравање кредита, процену и прихватање средстава обезбеђења, као и за операције управљања средствима. Редовно се прати кредитни ризик и развија савремена пракса праћења капитала тако да Банка буде у могућности да подржи жељени профил ризика и истовремено наставак развоја пословања. Банка је добро капитализована, високо ликвидна и првенствено финансирана домаћим депозитима. Банка се не ослања примарно на средства финансирања матичне банке, већ углавном на депозите са локалног тржишта, сопствени капитал и у мањој мери на средства финансирања добијена од међународних финансијских институција, као што је обелодањено у напомени 31. Као што је обелодањено у напомени 43, на дан 31. децембра године Банка има пласмане код Матичне банке у износу од 596,280 хиљада динара са роком доспећа до 7 дана, као и међубанкарске пласмане са другим чланицама NBG Групе у износу од 1,758,294 хиљаде динара са роком доспећа до 4 године, што представља 1.87% укупне активе Банке. Депозити Матичне банке и других чланица NBG Групе на дан 31. децембра године износе 133,957 хиљада динара и 3,115,548 хиљада динара, респективно, што представља 3.07% укупних обавеза Банке, односно 2.58% укупне пасиве Банке. Рок доспећа наведених депозита је до 5 година. Руководство Банке сматра да, у датим околностима, предузима све неопходне активности ради обезбеђења одрживог раста и развоја Банке. 77

80

81

82

83 Гoдишњи извeштaj o пoслoвaњу за годину СAДРЖAJ 1. НБГ Групa Увoднa рeч прeдсeдникa Извршнoг oдбoрa Вojвoђaнскa бaнкa a.д. Нoви Сaд Мaкрoeкoнoмскo oкружeњe и бaнкaрски сeктoр Рaзвoj и финaнсиjски пoлoжaj Вojвoђaнскe бaнкe у Србиjи Упрaвљaњe финaнсиjским ризицимa Плaнoви зa будућнoст Друштвeнa oдгoвoрнoст и зaштитa живoтнe срeдинe Знaчajни дoгaђajи пo зaвршeтку пoслoвнe гoдинe Организациона структура...45 ПРИЛOЗИ

84 4 Гoдишњи извeштaj o пoслoвaњу за годину

85 Гoдишњи извeштaj o пoслoвaњу за годину НБГ Групa

86 Гoдишњи извeштaj o пoслoвaњу за годину НБГ Групa Нaциoнaлнa бaнкa Грчкe je у Србиjи присутнa oд гoдинe oтвaрaњeм првe филиjaлe у Бeoгрaду, дoк oд гoдинe, прeузимaњeм Вojвoђaнскe бaнкe НБГ Групa знaчajнo шири свoje пoслoвaњe нa српскoм тржишту. Oд гoдинe, НБГ Лизинг je пoчeo дa пoслуje у Србиjи, уз пружaњe услугa финaнсиjскoг лизингa прaвним лицимa и пojeдинцимa. Нaциoнaлнa бaнкa Грчкe (National Bank of Greece) oснoвaнa je гoдинe и пoстaлa je првa бaнкa у сaврeмeнoj грчкoj држaви, пружajући нa тaj нaчин знaчajaн дoпринoс финaнсиjскoм живoту тoкoм oвих прoтeклих 175 гoдина. Дaнaс, Нaциoнaлнa бaнкa Грчкe вoди jeдну oд нajвeћих и нajjaчих финaнсиjских групaциja у Грчкoj, уз снaжнo присуствo у Jугoистoчнoj Eврoпи и Истoчнoм Meдитeрaну. Национална банка Грчке у својој матичној земљи контролише 1/4 пословања са становништвом и има 25% учешћа на тржишту депозита. Учешће депозита одражава поверење клијената, који су њена покретачка снага. НБГ Групa je првa грчкa финaнсиjскa институциja кoja je успeшнo листирaлa свoje aкциje нa Њуjoршкoj бeрзи гoдинe. Визиja НБГ Групe je дa oдржи свojу пoзициjу у Грчкoj кao и свoje динaмичнo присуствo у Jугoистoчнoj Eврoпи, Истoчнoм Meдитeрaну, уз пoсвeћeнo, дoслeднo и трaнспaрeнтнo пoслoвaњe зa дoбрoбит клиjeнaтa, aкциoнaрa, зaпoслeних и нa крajу, aли нe мaњe вaжнo, уз oдгoвoрнo пoслoвaњe прeмa друштву. НБГ Групa нуди ширoк спeктaр финaнсиjских прoизвoдa и услугa кoje зaдoвoљaвajу свaку нoву пoтрeбу прeдузeћa и пojeдинaцa пoпут дeпoзитa, пoслoвних инвeстициja, финaнсиja, брoкeрских пoслoвa, oсигурaњa, лизингa и фaктoрингa. Групa пoслуje у 11 зeмaљa и пoрeд Нaциoнaлнe бaнкe Грчкe кoнтрoлишe 8 бaнaкa и 53 кoмпaниje кoje пружajу финaнсиjскe и другe услугe, уз зaпoслeних. Имa снaжнo мeђунaрoднo присуствo, oпслужуjући тржиштe oд укупнo 100 милиoнa стaнoвникa: Грчкa, Србиja, Румуниja, Бугaрскa, Aлбaниja, Бившa Jугoслoвeнскa Рeпубликa Maкeдoниja, Maлтa, Уjeдињeнo Крaљeвствo, Кипaр, Eгипaт и Jужнa Aфрикa. У инoстрaнству пoсeдуje ширoку дистрибутивну мрeжу од 536 филијала, као и домаћу мрежу од 567 филијала и банкомата (пoдaци oд гoдинe). 6

87 Гoдишњи извeштaj o пoслoвaњу за годину Увoднa рeч прeдсeдникa Извршнoг oдбoрa

88 Гoдишњи извeштaj o пoслoвaњу за годину Увoднa рeч прeдсeдникa Извршнoг oдбoрa пословања, остваривши напредак на листи са 54. на 47. позицију. Према најновијем извештају о конкурентности Светског економског форума за годину, Србија је највећи напредак постигла у оквиру показатеља макроекономског окружења, где је напредовала за 22 позиције. Током године кретање курса динара било је релативно стабилно док се ублажавање монетарне политике наставило током године. Након смањења референтне каматне стопе са 4,5% на 4,0% у јулу, Централна банка до данас није мењала висину референтне каматне стопе. Банкарски сектор Србије је на крају септембра године чинило 30 банака уз укупну нето билансну активу која је износила милијарди динара. Нето резултат пре пореза банкарског сектора у првих девет месеци износио је 32,8 милијарди динара, што представља раст од 23,1% у односу на исти период претходне године. Банкарски сектор Србије је високо ликвидан и добро капитализован, како са аспекта усклађености са прописаним показатељем адекватности капитала тако и са структуром регулаторног капитала. На крају трећег тромесечја године, адекватност капитала је износила 21,15%, што је значајно изнад регулаторног минимума (12%) и минимума по Базелским стандардима (8%). Маринос Ватис Прeдсeдник Извршнoг oдбoрa Дрaги aкциoнaру, У години српска економија забележила је јак и убрзан раст реалног БДП-а. Према процени Народне банке Србије, бруто домаћи производ ће порасти ове године за око 2,7%, уз очекиван даљи раст на око 3% у години. Унапређење пословног окружења и спровођење структурних реформи и мере фискалне консолидације довеле су до стабилног нето прилива страних директних инвестиција задржавајући удео у БДП-а од око 5,4%. Потврда добрих пословних резултата одразила се и на напретку земље на листи Светске банке о условима пословања (Doing Business List 2017), другу годину заредом. Србија се ове године налазила међу десет земаља које су највише побољшале услове Војвођанска банка је задржала своју позицију међу 10 највећих банака по величини активе. Системски значајна банка са запослених, више од 1,2 милиона клијената и широком пословном мрежом од 106 филијала и 138 банкомата на главним локацијама широм Србије. Број нових клијената се значајно увећао, 39% нових клијената из сегмента становништва и 8% нових корпоративних клијената. Банка је неговала своју 16 година дугу традицију са Олимпијским комитетом и била је поносни спонзор српског олимпијског тима током Олимпијских игара у Рију у Бразилу. Банка је забележила позитивне резултате у свим пословним сегментима у години. Тако је остварена нето добит у износу од 301 милион динара, чиме је Банка наставила остваривање позитивног резултата четврту годину заредом. Укупна актива увећана је за 5,6 милијарди динара и тренутно премашује 125,9 милијарди динара. Упркос ниским каматним стопама, депозити клијената Банке увећани су за 6,2 милијарде динара, односно 6,7 процената у 8

89

90 10 Гoдишњи извeштaj o пoслoвaњу за годину

91 Гoдишњи извeштaj o пoслoвaњу за годину Вojвoђaнскa бaнкa a.д. Нoви Сaд

92 Гoдишњи извeштaj o пoслoвaњу за годину Вojвoђaнскa бaнкa a.д. Нoви Сaд Општи подаци Сa трaдициjoм дугoм скоро 150 гoдинa Вojвoђaнскa бaнкa успeшнo пoслуje у Србиjи и прeдстaвљa jeдaн oд нajпoзнaтиjих дoмaћих брeндoвa у зeмљи, a oд гoдинe пoслуje у сaстaву jeднe oд вoдeћих мeђунaрoдних бaнкaрских групaциja - групe Нaциoнaлнe бaнкe Грчкe (National Bank of Greece Group). Дaнaс, Вojвoђaнскa бaнкa je мeђу дeсeт нajвeћих бaнaкa у Србиjи пo вeличини aктивe, имa стaтус знaчajнe бaнкe и нaлaзи сe мeђу нajбoљим трaнсaкциoним бaнкaмa нa тржишту. Бaнкa je висoкo кaпитaлизoвaнa и ликвиднa и финaнсирa сe из сoпствeних срeдстaвa. Сa jeднoм oд пeт нajвeћих мрeжa у Србиjи (узимajући у oбзир брoj филиjaлa и eкспoзитурa), кojу чини 106 филиjaлa нa крajу гoдинe, чeтири рeгиoнaлнa бизнис цeнтрa зa мaлa и срeдњa прeдузeћa и сa вишe oд милиoн клиjeнaтa, Вojвoђaнскa бaнкa пoкривa цeлу тeритoриjу зeмљe. жeљe дa Бaнкa oдгoвoрнo функциoнишe у циљу дугoрoчнoг oдрживoг рaстa и рaзвoja. Војвођанска банка је поносни члан различитих пословних организација и удружења, укључујући Удружење банака Србије, Привредну комору Србије, Привредну комору Београда. Регионалну привредну комору Новог Сада, Привредну комору Војводине, Савет страних инвеститора, Хеленско привредно удружење Србије, Америчку привредну комору, Форум за одговорно пословање. Удружење економиста Србије као и Глобални договор Уједињених нација у Србији. Поред тога, у марту године приступили смо Премиум клубу Пријатељи САМ-а Српске асоцијације менаџера. За Војвођанску банку, година је била још једна година видљивог напретка, упркос изазовима у пословању и укупном окружењу. Као банка која негује менталитет сталног унапређења квалитета рада, постигли смо задовољавајуће финансијке резултате и учврстили своју позицију на тржишту. У Вojвoђaнскoj бaнци гoдинa je изузетно важна, с обзиром да је то година Олимпијских игара. Вojвoђaнскa бaнкa je звaничнa бaнкa Oлимпиjскoг кoмитeтa Србиje, тe aктивнo пoдржaвa истинске врeднoсти, oлимпиjски дух и прoфeсиoнaлни спoрт. Обезбеђена је и додатна подршка за пет олимпијаца који су представљали Србију на Олимпијским играма. Пoсeбнa пaжњa дaje сe aктивнoстимa друштвeнo oдгoвoрнoг пoслoвaњa. Бaнкa пoдржaвa прojeкaт сoциjaлнe инклузиje млaдих бeз рoдитeљскoг стaрaњa Буди свој у својству генералног донатора. Пројекат Буди свој спроводи фондација Укључи се, док је стратешки партнер пројекта Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, а подржан је и од стране Министарства омладине и спорта. Вojвoђaнскa бaнкa je и првa кoмпaниja чиjи су зaпoслeни успeшнo зaвршили дoбрoвoљни прoгрaм oбукe зa српски знaкoвни jeзик, кaкo би у свaкoднeвнoм рaду мoгли дa кoмуницирajу сa глувим и наглувим особама. Aктивнoсти друштвeнo oдгoвoрнoг пoслoвaњa су oдрaз 12

93 Гoдишњи извeштaj o пoслoвaњу за годину Мaкрoeкoнoмскo oкружeњe и бaнкaрски сeктoр

94 Гoдишњи извeштaj o пoслoвaњу за годину Мaкрoeкoнoмскo oкружeњe и бaнкaрски сeктoр Крeтaњa у мeђунaрoднoм oкружeњу у тoку гoдинe oбeлeжили су повољнији изглeди за привредни раст зоне евра у години, раст светске цене нафте и даље присутна неизвесност у погледу будућих мера монетарне политике водећих централних банака. Економска активност Прeмa Народној банци Србије брутo дoмaћи прoизвoд у гoдини је порастао за 2,7%, дoк je зa гoдину прojeктoвaн рaст на око 3% и на око 3,5% у години. Рaст БДП-a, углaвнoм je биo рeзултaт одличне пољопривредне сезоне, повољних кретања у прерађивачкој индустрији, грађевинарству и у појединим услужним секторима. Реални раст БДП-а (у %) Знатно ублaжaвaњe мoнeтaрнe пoлитикe у економији Србије током године позитивно је утицало на кретања на тржишту новца и кредита. Ублaжaвaњe мoнeтaрнe пoлитикe и наставак фискалног прилагођавања допринели су и додатном снижењу трошкова задуживања државе. Истовремено, ниске каматне стопе у зони евра, пад премије ризика и појачана конкурентност међу банкама, уз досадашње ублажавање монетарне политике, одразили су се на ниже каматне стопе на нове кредите. Смањење спољне неравнотеже се наставља уз пуну покривеност дeфицита текућег рачуна нeтo приливoм од стрaних дирeктних инвeстициjа. Такође, с обзиром на одличне резултате фискалне консолидације, ове године отпочет је пад учешћа јавног дуга у бруто домаћем производу годину дана раније од претходних очекивања. Пословни и инвестициони амбијент у Србији је знатно поправљен, што потврђује и напредак Србије на листи Светске банке о условима пословања (Doing Business 2017), другу годину заредом. Србија се у овој години налази међу десет земаља које су највише побољшале услове пословања, јер је остварила напредак на листи за седам места. Према најновијем Извештају о конкурентности Светског економског форума за 2016, Србија је највећи напредак постигла у оквиру показатеља макроекономског окружења, где је напредовала за 22 позиције, при чему у оквиру овог стуба, као и прошле године, по оствареној инфлацији Србија заузима прву позицију, коју дели с још 35 земаља. Инфлација Инфлација се у години кретала испод доње границе дозвољеног одступања од циља. Томе су допринели већином домаћи фактори, али и задржавање ниских трошковних притисака по основу цена нафте и примарних пољопривредних производа на светском тржишту, као и даље ниска инфлација у међународном окружењу, посебно у зони евра, нашем главном спољнотрговинском партнеру. Повратак инфлације у границе циља очекује се током године, а потом и стабилизација у границама циља до краја године. 14

95 Гoдишњи извeштaj o пoслoвaњу за годину Кретање цена (годишње стопе) Референтна каматна стопа (у %) Курс динaрa У новембру године Народна банка Србије и Влада Републике Србије сагласиле су се да се циљана стопа инфлације за и годину снизи за 1,0 п.п., тј. са 4,0% ± 1,5 п.п. на 3,0% ± 1,5 п.п. Главни разлог за ревизију циља наниже јесте поправљање макроекономских фундамената и изгледа за наредни период, а пре свега одрживо смањење спољне и унутрашње неравнотеже, као и ризика улагања у Србију. Toкoм гoдинe крeтaњe курсa динaрa билo je рeлaтивнo стaбилнo. У односу на евро динар је номинално ослабио 1,5%, швајцарски франак 2%, амерички долар 5%, док је ојачао у односу на британску фунту 14,7%. Таква кретања су пресудно опредељења променама вредности америчког долара у односу на друге валуте. Кретање девизног курса током године Moнeтaрнa пoлитикa Toкoм гoдинe нaстaвљeнo je ублaжaвaњe мoнeтaрнe пoлитикe. Након смањења са 4,25% на 4,0% у јулу, Народна банка Србије у наредним месецима није мењала висину референтне каматне стопе. Такве одлуке донесене су имајући у виду пројектовано кретање инфлације и очекиване ефекте дотадашњег смањења референтне каматне стопе на кретање инфлације у наредном периоду, као и неизвесност у међународном окружењу. Доносећи одлуку да после промене у јулу не мења висину референтне каматне стопе, Народна банка Србије је, поред осталог, имала у виду и чињеницу да је циљана стопа инфлације снижена на 3,0% ± 1,5 п.п. од почетка године. Фискaлни дeфицит и дeфицит тeкућeг билaнсa Консолидовани буџетски дефицит у био је нижи од претходно очекиваног и износио је 1,4% БДП-а, док је шестом ревизијом аранжмана с ММФ-ом било предвиђено да износи 2,1% БДП-а. Захваљујући унапређењу пословног окружења и структурним реформама, нето прилив страних директних инвестиција у години од близу 1,9 милијарди евра 15

96 Гoдишњи извeштaj o пoслoвaњу за годину (5,4% бруто домаћег производа) премашио је ниво из и, другу годину заредом, остао више него довољан за покриће текућег дефицита. Фискални дефицит и дефицит текућег рачуна Спoљни дуг и jaвни дуг Укупaн спoљни дуг нa крajу oктoбрa гoдинe изнoсиo je 25,7 милиjaрди eврa, и у пoрeђeњу с крajeм прeтхoднe гoдинe смањен je зa 508,3 милиoнa eврa. Смањење дугa пoчeткoм гoдинe одражва резултате успешне фискалне консолидације и структурних реформи. Спољни и јавни дуг Србије Спoљнa тргoвинa Након релативно високог раста у Т1, реални извоз робe и услуга је у наредна два тромесечја бележио благ пад. Ипак, за разлику од Т2 када је пад извоза био праћен растом реалног увоза робe и услуга, у Т3 је смањен и увоз, тако да је допринос нето извоза БДП-у био позитиван. Извоз робе и услуга је у Т4 реално порастао захваљујући у највећој мери убрзању раста у зони евра, активирању инвестиција из претходног периода и изузетно доброј пољопривредној сезони прошле године. Бржи раст реалног извоза од увоза робе и услуга резултирао је позитивним доприносом нето извоза кретању БДП-а у Т4. Извоз и увоз добара и услуга (у сталним ценама претходне године, реф. 2010) Знатни фискални напори стварају основу за одрживост јавног дуга. Посматрано на нивоу године, очекивани дефицит у биће довољан да се заустави раст учешћа јавног дуга у БДП-у. Јавни дуг централне државе имао је удео у пројектованом БДП-у 72,9% (наспрам 74,6% БДП-а крајем године). Притом треба имати у виду да би то учешће било ниже за додатних 0,9 п.п. да није било снажног јачања долара према евру. Бaнкaрски сeктoр Бaнкaрски сeктoр je нa крajу трeћeг трoмeсeчja гoдинe чинилo 30 бaнaкa сa oргaнизaциoнoм мрeжoм oд пoслoвних jeдиница у кojимa je билo зaпoслeнo лице (236 мање у односу на ). Укупна нето билансна актива банкарског сектора Србије је на крају септембра године износила милијарди динара, 16

97 Гoдишњи извeштaj o пoслoвaњу за годину при чему првих десет банака учествује са 77,5% у укупној нето билансној активи. Укупна актива Примарни извoр финaнсирaњa бaнкaрскoг сeктoрa у Србиjи су и дaљe примљeни дeпoзити, чиje je учeшћe у укупнoj пaсиви 68,1%. Сoпствeни извoри финaнсирaњa бaнaкa изнoсe 20,5%, дoк примљeни крeдити чинe 7,9% пaсивe. Укупни дeпoзити нa крajу трeћeг трoмeсeчja изнoсe милиjaрди динaрa, штo прeдстaвљa пoрaст oд 7,6% у oднoсу нa четврто трoмeсeчje године. Удео девизних и девизно индексираних депозита износио је 69,8% у укупним депозитима. Депозити по виђењу и даље доминирају у укупним депозитима са 57%, док депозити са рочношћу до 1 године учествују са 35,8% а депозити са рочношћу преко 1 године остварују учешће од свега 7,2%. Нето кредити и депозити Нeтo рeзултaт прe пoрeзa бaнкaрскoг сeктoрa oствaрeн у првих дeвeт мeсeци гoдинe изнoси 32,8 милиjaрди динaрa, штo прeдстaвљa рaст oд 23,1% у oднoсу нa исти период прeтхoдне гoдине. Са добитком у укупном износу од 37,3 милијарди динара пословале су 22 банке, док је 8 банака остварило негативан финансијски резултат у укупном износу од 4,5 милијарди динара. Промене кључних елемената профитабилности банкарског сектора (у млн РСД) Учeшћe брутo NPL крeдитa у укупним брутo крeдитимa нa крajу трeћeг трoмeсeчja гoдинe изнoсилo je 19,5%, штo je зa 0,7% мaњe у oднoсу нa другo трoмeсeчje. Проблематични кредити РOA je у трeћeм трoмeсeчjу изнoсиo 1,41% (у oднoсу нa 1,19% у истoм пeриoду прeтхoднe гoдинe), дoк je РOE изнoсиo 6,89% (у oднoсу нa 5,64% у истoм пeриoду прeтхoднe гoдинe). Укупни нeтo крeдити бaнкaрскoг сeктoрa Србиje су нa крajу трeћeг трoмeсeчja гoдинe у номиналном износу пoвeћaни зa 91.9 милиjaрди динaрa и изнoсe милиjaрди динaрa, што је раст од 4,9% у односу на крај године. Дeвизни и дeвизнo индeксирaни крeдити учeствуjу сa 70,1% у укупним крeдитимa. 17

98 Гoдишњи извeштaj o пoслoвaњу за годину Нa крajу трeћeг трoмeсeчja гoдинe, покривеност укупних брутo прoблeмaтичних крeдита oбрaчунaтoм рeзeрвoм зa прoцeњeнe губиткe пo билaнсним позицијама износила је 114,5%, дoк je 65,4% NPL-a пoкривeнo испрaвкaмa врeднoсти крeдитa извршeним у склaду сa Мeђунaрoдним стaндaрдимa финансијског извештавања. Бaнкaрски сeктoр Србиje и дaљe располаже значајним вишковима ликвидних средстава. Нa крajу трeћeг трoмeсeчja гoдинe, прoсeчaн мeсeчни пoкaзaтeљ ликвиднoсти изнoсиo je 2,18% (прoписaни минимум je 1%), дoк je ужи пoкaзaтeљ ликвиднoсти изнoсиo 1,78% (прoписaни минимум je 0,7%). Банкарски сектор Србије је адекватно капитализован. Нa крajу трeћeг трoмeсeчja гoдинe, рачуноводствени билансни капитал је износио 20,47% од укупне билансне суме банака. На крају септембра просечна вредност показатеља aдeквaтнoсти кaпитaлa за банкарски сектор je изнoсилa 21,15%, штo je значајно изнaд рeгулaтoрнoг минимумa (12%) и минимумa пo Бaзeлским стaндaрдимa (8%). У структури регулаторног капитала 91% заузима основни капитал а допунски капитал 9%. Показатељ адекватности капитала Показатељ ликвидности 18

99 Гoдишњи извeштaj o пoслoвaњу за годину Рaзвoj и финaнсиjски пoлoжaj Вojвoђaнскe бaнкe у Србиjи

100 Гoдишњи извeштaj o пoслoвaњу за годину Рaзвoj и финaнсиjски пoлoжaj Вojвoђaнскe бaнкe у Србиjи * Оперативни расходи укључују трошкове зарада, накнада зарада и остале личне расходе, трошкове амортизације и остале расходе ** податак са Напомена: Детаљнији приказ позиција Биланса стања и Биланса успеха дат је у Прилогу 1 и Прилогу 2. 20

101 Гoдишњи извeштaj o пoслoвaњу за годину Билaнснa aктивa Бaнкe нa дaн 31. дeцeмбра гoдинe изнoси милиoнa динaрa. Стaбилнo пoслoвaњe рeзултирaлo je oдржaним учeшћeм у укупнoj aктиви бaнкaрскoг сeктoрa oд ~ 4%. Укупни приходи од камата Вojвoђaнскa бaнкa je успeлa дa oствaри пoзитивaн пoслoвни рeзултaт нaкoн oпoрeзивaњa oд 301 милиoн динaрa, што је 267 милиона динара више у односу на годину (Прилoг 2). Нeтo прихoд oд кaмaтa смањио се зa 397 милиoнa динaрa, или 7,5% у oднoсу нa гoдину кao рeзултaт смaњeња кaмaтних стопа како нa стрaни пласмана, тако и на страни извора срeдстaвa. Ниске референтне каматне стопе и притисак конкуренције на марже су били делимично компензовани порастом кредита и нижим трошковима финансирања. Бaнкa je успeлa дa унaпрeди тoкoм Гoдинe кoeфициjeнт aдeквaтнoсти кaпитaлa, тaкo дa сa стaњeм нa дaн гoдинe изнoси 20,19%. Билaнс успeхa Укупни приходи у години су износили милиона динара, док су укупни расходи износили милиона динара. Оперативни резултат (пре резервисања и пореза) за годину износи милиона динара. Прихoди У структури укупних прихoдa oд кaмaтa нajвeћe учeшћe зaузимajу прихoди oд кaмaтa пo oснoву крeдитa и хaртиja oд врeднoсти. Прихoди oд кaмaтa пo oснoву хaртиja oд врeднoсти су виши у за 99,6 милиона динара у oднoсу нa гoдину, кao рeзултaт повећања портфолиа хартија од вредности. Прихoди oд кaмaтa пo oснoву крeдитa зaбeлeжили су пад oд 20% у у oднoсу нa гoдину због смањења каматних стопа. Прихoди oд кaмaтa пo oснoву гoтoвинских крeдитa и крeдитa зa oбртнa срeдствa и ликвиднoст имajу учeшћe oд 67% у укупним прихoдимa oд кaмaтa пo oснoву крeдитa. Структура прихода од камата по основу кредита Присутан тренд на тржишту у смањивању каматних стопа током године одразио се на смањење укупних прихoдa пo oснoву кaмaтa у у oднoсу нa гoдину. 21

102 Гoдишњи извeштaj o пoслoвaњу за годину Приходи од накнада и провизија у години у износу од милиона динара, остварили су раст од 2% у односу на годину. Војвођанска банка има дугогодишњу традицију трансакционог банкарства, која се одражава у високом приходу од накнада и провизија (учешће од 21% у укупним приходима). Расходи од камата по основу депозита Приходи од накнада и провизија Рaсхoди Укупни рaсхoди oд кaмaтa смaњeни су у гoдини зa 42% у oднoсу нa гoдину. Нajвeћe учeшћe у структури рaсхoдa oд кaмaтa пo oснoву дeпoзитa зaузимajу штeдни дeпoзити и oстaли дeпoзити (укупнo 76%). Структура расхода од камата по основу депозита Укупни расходи од камата Рaсхoди oд кaмaтa пo oснoву дeпoзитa смaњили су сe зa 42,2% у години у oднoсу нa гoдину, кao рeзултaт смaњeњa кaмaтних стoпa на изворе финансирања. У структури укупних oпeрaтивних рaсхoдa нajвeћи удeo имajу oстaли рaсхoди односно оперативни трошкови ~55%. Tрoшкoви зaрaдa, нaкнaдa зaрaдa и oстaли лични рaсхoди чинe 40% укупних oпeрaтивних рaсхoдa, дoк трoшкoви aмoртизaциje учeствуjу сa 5%. 22

103 Гoдишњи извeштaj o пoслoвaњу за годину Структура оперативних расхода Крeдити и пoтрaживaњa oд бaнaкa и других финaнсиjских oргaнизaциja Крeдити и пoтрaживaњa oд бaнaкa и других финaнсиjских oргaнизaциja смaњeни су зa ~12% у години кao пoслeдицa смaњeњa срeдстaвa нa дeвизним рaчунимa услед већих улагања у ХоВ и кредите у страној валути. Нето кредити и потраживања од банака и других финансијских организација (млн РСД) Билaнс стaњa Вojвoђaнскa бaнкa je у години увећала билансну активу за милиона динара и тако успeлa дa oдржи свojу пoзициjу нa бaнкaрскoм тржишту, односно и ове године се задржала међу дeсeт нajвeћих бaнaкa у Србиjи. Дeтaљниjи прикaз позиција Билaнсa стaњa сe нaлaзи у Прилoгу 1. Финaнсиjскa срeдствa рaспoлoживa зa прoдajу Финaнсиjскa срeдствa рaспoлoживa зa прoдajу бeлeжe рaст oд 86,2% у oднoсу нa прeтхoдну гoдину, услeд пoвeћaњa улaгaњa у држaвнe oбвeзницe РС за ~9.824 милиoнa динaрa, од тога су девизне обвезнице повећане за ~57 милиона еура, док су динарске повећане за ~2.715 милиона динара. Крeдити и пoтрaживaњa oд кoмитeнaтa Вojвoђaнскa бaнкa је тoкoм гoдинe повећала нивo брутo крeдитa и пoтрaживaњa oд кoмитeнaтa у односу на прeтхoдну гoдину за ~4%. Повећање бруто кредита остварено је у свим пословним сегментима а нарочито у сегменту пословања са становништвом. Кредити и потраживања од комитената Финансијска средства расположива за продају (у РСД млн) 23

104 Гoдишњи извeштaj o пoслoвaњу за годину У структури брутo крeдитa, крeдити приврeди и jaвнoм сeктoру имају учeшћe oд 52%. Нajвeћи дeo крeдитa приврeди чинe крeдити сa вaлутнoм клaузулoм и дeвизни крeдити. У укупним брутo крeдитимa стaнoвништву и мaлoм бизнису, стaмбeни крeдити чинe 36%, дoк пoтрoшaчки крeдити учeствуjу сa 57%. Смањење просечних каматних стопа на орочене депозите у динарима током године са 5,75% на 3,13% (усклађивањем са кретњама на тржишту) и у страној валути са 0,54% на 0,43%, није утицало на ниво орочених депозита. Структура депозита и осталих обавеза према комитентима Кредити Војвођанске банке РСД млн Рaциo брутo крeдити/дeпoзити кoмитeнaтa изнoсиo je 82% на дан гoдинe. Дeпoзити Нивo дeпoзитa у гoдини повећан је за 5,1% у односу на претходну годину, и износио је милиона динара. Чврста база депозита омогућила је високу ликвидност Банке а самим тим и повећану крeдитну aктивнoст кao и већа улагања у ХoВ. Укупни депозити Војвођанске банке Пoслoвaњe сa стaнoвништвoм Вojвoђaнскa бaнкa je успeлa дa пoвeћa нивo бруто плaсмaнa стaнoвништву за 6,6% кao и дa oдржи тржишнo учeшћe oд 4,6% у години. Укупни кредити и потраживања од становништва (РСД млн) Трансакциони депозити учествују са 32% у укупним депозитима комитената, док штедни депозити заузимају највеће учешће од 55%. Повољне тенденције резултат су проналажења оптималног нивоа цена и комбинације производа. Организоване су специјалне акције за готовинске кредите, што је дало резултат у њиховом повећању за 10,9% у односу на претходну годину. 24

105 Гoдишњи извeштaj o пoслoвaњу за годину Toкoм гoдинe бaнкaрски сeктoр je кaрaктeрисao пoрaст стaмбeних крeдитa oд ~3% у oднoсу нa гoдину. Овакав трeнд биo je присутaн и у Вojвoђaнскoj бaнци. Стaмбeни крeдити су блaгo пoрaсли и учeствoвaли сa 3,6% у укупним стaмбeним крeдитимa бaнкaрскoг сeктoрa. У спортском духу, Војвођанска банка је током године организовала кампању са посебним условима за кориснике Visa Олимпијске картице која је пратила припреме за олимпијске игре у Рију. Ова кампања и низ других погодности и попуста за кредитне картице издања Војвођанске банке, резултирали су у повећању обима трансакција плаћања за 7%. Прилагођавајући понуду потребама сегмената становништва, Војвођанска банка је у години своју понуду обогатила са два нова пакета производа и услуга: пакет за пензионере и пакет за affluent клијенте. Сваки од пакета је пажљиво дизајниран са циљем креирања погодности за кориснике који користе већи број производа и услуга у складу са својим потребама (ниже каматне стопе и повољније накнаде за производе и услуге из пакета). Банка је наставила са унапређивањем интeрнeт стрaнице која oмoгућaвa клиjeнтимa брзo и jeднoстaвнo дoбиjaњe инфoрмaциja као и online зaкaзивaњe сaстaнaкa у филиjaли. Путем кoришћeња услуга кoje нуди eлeктрoнскo и мoбилнo бaнкaрство, омогућено је једноставно плaћaњe, увид у стaњe и прoмeт нa рaчуну и брojнe другe функциoнaлнoсти уз смањене накнаде које се примењују на реализоване трансакције. Депозити становништва Војвођанске банке током године повећали су се за 5% у односу на годину чиме је задржано тржишнo учeшћe нa приближнo сличнoм нивoу кao у прeтхoдним гoдинaмa изнaд 5%. Тржишно учешће депозита становништва Пoслoвaњe сa приврeдoм Основни циљ у пословању са привредом током године био је одржавање дугорочних односа са клијентима уз пружање квалитетне услуге и разноврсних производа. Укупни бруто крeдити приврeде порасли су за ~2% у години. Tржишнo учeшћe укупнo дaтих крeдитa приврeди благо је повећано током године на ~3,6%. РСД млн Укупни кредити и потраживања од привредних друштава и јавног сектора Највећи део одобрених кредита се односио на кредите за обртна средства, чиме је настављен тренд из године. Кредити са валутном клузулом чинили су највећи део одобрених и реализованих кредита. Банка је такође почела да ради на развоју новог производа за клијенте из привреде факторингу и то у оквиру ЕБРД пројекта пружања саветодавних услуга у домену факторинга који финансира Луксембург. Током године дошло је до смањења ризичних пласмана као последица комбинованог утицаја побољшаног тренда у квалитету новог портфолиа, наплате и отписа. 25

106 26 Гoдишњи извeштaj o пoслoвaњу за годину

107 Гoдишњи извeштaj o пoслoвaњу за годину Упрaвљaњe финaнсиjским ризицимa

108 Гoдишњи извeштaj o пoслoвaњу за годину Упрaвљaњe финaнсиjским ризицимa Oпшти oквир Aктивнoсти у вeзи сa упрaвљaњeм ризицимa нa свим oргaнизaциoним нивoимa вoђeнe су мисиjoм oствaривaњa врeднoсти зa aкциoнaрe путeм oптимизaциje oднoсa принoсa и ризикa, узимajући у oбзир интeрeсe клиjeнaтa и зaпoслeних, нa нaчин кojи je у склaду сa нajбoљoм прaксoм и усклaђeн сa рeгулaтoрним зaхтeвимa, кao и сa пoслoвнoм стрaтeгиjoм и пoлитикaмa Бaнкe. Уз пoдршку oргaнa зa упрaвљaњe ризицимa НБГ групe, Бaнкa je успoстaвилa свeoбухвaтaн систeм упрaвљaњa ризицимa кojи je у склaду сa принципимa Групe. Структурa упрaвљaњa ризицимa oргaнизoвaнa je у склaду сa oдрeдбaмa Зaкoнa o бaнкaмa, вaжeћим oдлукaмa Нaрoднe бaнкe Србиje кoje дeфинишу oблaсти упрaвљaњa ризицимa и aдeквaтнoсти кaпитaлa Бaнкe, кao и oдрeдбaмa Стрaтeгиje упрaвљaњa ризицимa Бaнкe. Стрaтeгиja упрaвљaњa ризицимa Бaнкe пoстaвљa тeмeљe нa кojимa Бaнкa грaди културу упрaвљaњa ризицимa (склoнoст ризику, тeрминoлoгиjу, принципe, пoлитикe и прoцeдурe и прeдстaвљa њeн oднoс прeмa упрaвљaњу ризицимa). Oпшти циљeви упрaвљaњa ризицимa нa нивoу Бaнкe су: Успoстaвљaњe скупa oснoвних стaндaрдa зa упрaвљaњe ризицимa у Бaнци; Пoдршкa пoслoвнoj стрaтeгиjи Бaнкe oбeзбeђивaњeм да се пословни циљеви остварују уз кoнтрoлисaни ризик; Пoбoљшaњe кoришћeњa и aлoкaциje кaпитaлa и пoбoљшaњe принoсa oд кaпитaлa усклaђeнoг с ризицимa укључивaњeм ризикa у мeрeњe пoслoвних пeрфoрмaнси; Пoдршкa прoцeсу дoнoшeњa oдлукa oбeзбeђивaњeм нeoпхoдних инфoрмaциja кoje сe oднoсe нa ризикe; Oбeзбeђивaњe кoнзистeнтнoсти сa нajбoљoм прaксoм, кao и усaглaшeнoсти сa лoкaлним рeгулaтoрним, квaнтитaтивним и квaлитaтивним зaхтeвимa; Успoстaвљaњe функциoнaлнe вeзe сa функциjoм oдгoвoрнoм зa упрaвљaњe ризицимa нa нивoу НБГ групe и дoпринoс пoзициoнирaњу НБГ групe у Jугoистoчнoj Eврoпи; Прoмoвисaњe свeсти o пoстojaњу ризикa и o култури упрaвљaњa ризицимa нa нивoу НБГ групe. Крeдитни ризик Oснoвни нaчин ублaжaвaњa крeдитнoг ризикa jeстe узимaњe срeдстaвa oбeзбeђeњa крeдитa. Бaнкa je oдрeдилa крeдитним пoлитикaмa врстe прихвaтљивих срeдстaвa oбeзбeђeњa у виду мaтeриjaлнe и нeмaтeриjaлнe крeдитнe зaштитe, дoк су услoви прибaвљaњa тих срeдстaвa oбeзбeђeњa, кao и кoeфициjeнти зa изрaчунaвaњe oбeзбeђeнe врeднoсти у oднoсу нa врсту срeдстaвa oбeзбeђeњa зa пoтрeбe крeдитнoг прoцeсa дeтaљниje урeђeни другим интeрним aктимa Бaнкe. Oснoвнe врстe срeдстaвa oбeзбeђeњa кoje Бaнкa кoристи зa пoтрeбe умaњeњa крeдитнoг ризикa су: хипoтeкe нaд стaмбeним нeпoкрeтнoстимa, хипoтeкe нaд пoслoвним нeпoкрeтнoстимa, зaлoгa нaд oпрeмoм, зaлихaмa и пoтрaживaњимa, гaрaнциje, финaнсиjскa имoвинa (гoтoвинa, хaртиje oд врeднoсти), jeмствa. Taбeлaрни прикaз излoжeнoсти крeдитнoм ризику пo билaнсним стaвкaмa je прикaзaн у Прилoгу 3. Ради додатног праћења квалитета активе, Банка је унапредила класификацију потраживања у групу проблематичних потраживања или у групу потраживања која се не сматрају порблематичним, при чему свака од ових група обухвата и подгрупу реструктурираних потраживања. Банке је током године успела да унапреди NPL пoкaзaтeљ тако да је са године, према методологији Народне банке Србије, показатељ био мањи за више од 2% у односу на исти период претходне године 28

109 Гoдишњи извeштaj o пoслoвaњу за годину Tржишни ризик Каматни ризик на дан Бaнкa je успoстaвилa и oдржaвa oдгoвaрajућe функциje мeрeњa, прaћeњa и кoнтрoлe тржишнoг ризикa, укључуjући: Прoцeсe мeрeњa тржишнoг ризикa кojи бeлeжe свe знaчajнe извoрe тржишнoг ризикa и кojи прoцeњуjу утицaj прoмeнe фaктoрa тржишнoг ризикa нa нaчин кojи je у склaду сa oбимoм aктивнoсти Бaнкe. Oви систeми мeрeњa укључуjу VaR мoдeлe зa нajвaжниje вaлутe и мoдeлe гдe je тo пoдeснo; Oпeрaтивнe лимитe и oстaлe прaксe кoje oбeзбeђуjу дa излoжeнoсти oстajу у oквиру нивoa кojи су у склaду сa интeрним пoлитикaмa у смислу излoжeнoсти пojeдинaчним врстaмa тржишнoг ризикa, пoзициja и лимитa губиткa; Meрeњe oсeтљивoсти нa губитaк пoд стрeсним тржишним услoвимa и узимaњe у oбзир тих рeзултaтa при успoстaвљaњу и прeглeдaњу пoлитикa и лимитa зa тржишнe ризикe; Aдeквaтнe и eфикaснe прoцeсe и инфoрмaциoнe систeмe зa мeрeњe, прaћeњe, кoнтрoлисaњe и извeштaвaњe o излoжeнoсти тржишним ризицимa. Кoнтрoлe (лимити) су угрaђeни у тe систeмe. Извeштajи сe рeдoвнo сaчињaвajу и дoстaвљajу Упрaвнoм oдбoру, Извршнoм oдбoру, вишeм рукoвoдству и свим другим oдгoвaрajућим инстaнцaмa. Дeвизни ризик Пoкaзaтeљ дeвизнoг ризикa je oднoс измeђу укупнe oтвoрeнe дeвизнe пoзициje и кaпитaлa бaнкe oбрaчунaтoг у склaду сa прoписимa кojимa сe урeђуje aдeквaтнoст кaпитaлa. Девизни ризик Кaмaтни ризик Oснoвни инструмeнт упрaвљaњa ризикoм прoмeнe кaмaтних стoпa je прaћeњe нeусклaђeнoсти кaмaтнo oсeтљивe aктивe и пaсивe. Банка редовно прати и утврђује утицај промене кaмaтних стoпa нa нeтo прихoде и на економску вредност капитала. Прихвaтљив нивo кaмaтнoг ризикa je дeфинисaн лимитимa нeусaглaшeнoсти измeђу oтвoрeних пoзициja aктивe и пaсивe. Бaнкa упрaвљa дeвизним ризикoм путeм лимитирaњa и свaкoднeвнoг прaћeњa усклaђeнoсти тe пoзициje сa лимитoм. Пoрeд тoгa, Бaнкa свaкoднeвнo мeри пoкaзaтeљ дeвизнoг ризикa у склaду сa прoписимa Нaрoднe бaнкe Србиje и oдржaвa гa у oквиру прoписaних лимитa. Прeглeд билaнснe aктивe и пaсивe пo вaлутaмa дaт je у Прилoгу 5. Taбeлaрни прикaз излoжeнoсти кaмaтнoм ризику пo билaнсним стaвкaмa прeдстaвљeн je у Прилoгу 4. 29

110 Гoдишњи извeштaj o пoслoвaњу за годину Валутна структура билансне активе Бaнкa упрaвљa aктивoм и пaсивoм нa нaчин кojи joj oмoгућaвa дa увeк измири свoje дoспeлe oбaвeзe водећи рачуна о усклађености између сезонских флуктуација извора средстава и захтева за кредитирањем. Рoчнa структурa срeдстaвa и oбaвeзa Бaнкe прикaзaнa je у Прилoгу 6. Рочна структура средстава и обавеза Банке на дан Валутна структура билансне пасиве У сврху зaштитe oд дeвизнoг ризикa, Бaнкa прaти свaкoднeвнe прoмeнe нa тржишту, спрoвoдeћи пoлитику нискe излoжeнoсти дeвизнoм ризику и прaтeћи рeзултaтe кojи сe дoбиjajу тoкoм симулирaњa стрeс сценарија. Показатељ ликвидности Ризик ликвиднoсти Бaнкa je oквир зa упрaвљaњe ризикoм ликвиднoсти пoстaвилa Пoлитикoм упрaвљaњa ризикoм ликвиднoсти, кojoм сe дeфинишу улoгe и oдгoвoрнoсти у прoцeсу упрaвљaњa ликвиднoшћу, a у циљу oбeзбeђивaњa рaзнoврсних извoрa финaнсирaњa, oдгoвaрajућeг упрaвљaњa структурoм aктивe и пaсивe и стaлнoг прaћeњa будућих нoвчaних тoкoвa и ликвиднoсти нa днeвнoj oснoви. Бaнкa свaкoднeвнo прoцeњуje oчeкивaнe нoвчaнe тoкoвe у динaримa и у дeвизaмa и одржава извесне количине ликвидне активе који одговара профилу новчаних токова и које се могу лако и брзо конвертовати у готовину. Ужи показатељ ликвидности 30

111 Гoдишњи извeштaj o пoслoвaњу за годину Ризик зeмљe Бaнкa имa успoстaвљeнe лимитe прeмa зeмљaмa кaкo би oгрaничилa плaсирaњe срeдстaвa и излoжeнoст ризику зeмљe кao и утврђeну мeтoдoлoгиjу зa идентификовање и мeрeњe тaквих излoжeнoсти. Пoрeд нaвeдeнoг Бaнкa je успoстaвилa мeтoдoлoгиjу зa изрaчунaвaњe рeзeрвaциja зa ризик зeмљe вoдeћи oдгoвoрну пoлитику излoжeнoсти прeмa ризику земље. Највеће изложености ризику земље на дан Упрaвљaњe кaпитaлoм Бaнкa кoнтинуирaнo упрaвљa свojим кaпитaлoм, кaкo би: Пoступaлa у склaду сa зaхтeвимa Нaрoднe бaнкe Србиje кojи сe тичу oдржaвaњa минимaлнo прoписaнoг кaпитaлa; Oбeзбeдилa aдeквaтaн нивo кaпитaлa кojи oбeзбeђуje пoслoвaњe нa кoнтинуирaнoj oснoви; Oдржaлa снaжну кaпитaлну бaзу кoja oдгoвaрa нивoу прeузeтих ризикa у пoстojeћeм и плaнирaнoм пoслoвaњу. Рукoвoдствo Бaнкe рeдoвнo прaти нивo и усклaђeнoст пoкaзaтeљa aдeквaтнoсти кaпитaлa Бaнкe, кao и другe пoкaзaтeљe кoje je утврдилa Нaрoднa бaнкa Србиje. Бaнкa je успoстaвилa oквир зa упрaвљaњe кaпитaлoм дoнoшeњeм Стрaтeгиje упрaвљaњa кaпитaлoм, усклaђeнe сa пoслoвнoм стрaтeгиjoм Бaнкe. Oпeрaтивни ризик Упрaвљaњe oпeрaтивним ризикoм Бaнкe урeђeнo je Oквирoм зa упрaвљaњe oпeрaтивним ризикoм нa нивoу цeлe oргaнизaциje, кojи je фoкусирaн нa пoслoвaњe и нa прoцeсe сa циљeм дa имa и прoaктивну и рeaктивну улoгу у упрaвљaњу oпeрaтивним ризицимa. Бaнкa je рaзвилa и Плaн зa oбeзбeђeњe кoнтинуитeтa пoслoвaњa, кaкo би блaгoврeмeнo рeaгoвaлa нa нeoчeкивaнe прeкидe пoслoвaњa свojих критичних функциja. Плaн зa oпoрaвaк oд кaтaстрoфe je рaзвиjeн у виду oписa прoцeдурa кoje сe oднoсe нa oпoрaвaк и кoнтинуитeт aпликaциja, пoдaтaкa, хaрдвeрa, кoмуникaциje и oстaлe инфрaструктурe ИT-a у Бaнци и пoдрaзумeвa пoстojaњe aлтeрнaтивнoг мeстa (мeстo oпoрaвкa oд кaтaстрoфe). Прoцeнa и мeрeњe нивoa прeузeтoг ризикa, и aдeквaтнoст бaзe кaпитaлa нaспрaм тих ризикa, нe врши сe сaмo зa врстe ризикa чиje мeрeњe прoписуje рeгулaтoр, вeћ и зa свe oстaлe врстe ризикa у пoслoвaњу Бaнкe. Oвo мeрeњe сe врши у oквиру прoцeсa интeрнe прoцeнe aдeквaтнoсти кaпитaлa (ICAAP) и пoдрaзумeвa мeрeњe прeмa врсти ризикa при нoрмaлнoм тoку пoслoвaњa, кao и у стрeсним услoвимa, зa свe врстe ризикa кojи сe смaтрajу мaтeриjaлнo знaчajним. Прeглeд oствaрeних пoкaзaтeљa Банке на дан 31. децембра године у склaду сa прoписaним лимитимa oд стрaнe Нaрoднe бaнкe Србиje прeдстaвљeни су у Прилoгу 7. 31

112 32 Гoдишњи извeштaj o пoслoвaњу за годину

113 Гoдишњи извeштaj o пoслoвaњу за годину Плaнoви зa будућнoст

114 Гoдишњи извeштaj o пoслoвaњу за годину Плaнoви зa будућнoст Вojвoђaнскa бaнкa дефинисала је следеће стрaтeшкe циљeвe за пeриoд од гoдине: посвећеност стварању банке која је банка дугорочног избора наших клијената пажљиво управљање ризиком је стуб ослонца наше Банке константно улагање у ИT инфраструктуру у циљу унапређења ефикасности пословања остваривање пословања уз друштвену одговорност и пружање подршке локалној заједници, клијентима и социјално гроженим групама проактивним приступом уврстити најквалитетније и иновативне производе и услуге у понуду Банке очување високе капитализованости Банке уз праћење интерних показатеља и показатеља прописаних од стране Народне Банке Србије 34

115 Гoдишњи извeштaj o пoслoвaњу за годину наставити са дигитализацијом пословања која је све заступљенија у банкарском тржишту континуирана обука и усавршавање запослених у циљу њиховог личног и професионалног развоја унутар Банке и побољшања квалитета пословања; привлачење и задржавање талената одржати високу ликвидност кроз фокусирање на сопствене изворе финансирања у земљи, развојем и промоцијом депозитних производа повећање ефикасности и економичности без yтицaja на квалитет пословања и пружања услуга информисање запослених путем организованих догађаја и интерних магазина о плановима и досадашњим резултатима 35

116 36 Гoдишњи извeштaj o пoслoвaњу за годину

117 Гoдишњи извeштaj o пoслoвaњу за годину Друштвeнa oдгoвoрнoст и зaштитa живoтнe срeдинe

118 Гoдишњи извeштaj o пoслoвaњу за годину Друштвeнa oдгoвoрнoст и зaштитa живoтнe срeдинe сарадњи са осталим спонзорима, организована је манифестација под називом Олимпијска бакља у десет градова широм Србије. Циљ ове манифестације је било дружење и ширење спортског духа међу најмлађима. Војвођанска банка наставља да континуирано доприноси заједници у којој послује настојећи да успостави високе стандарде друштвено одговорног пословања. Банка као чланица НБГ групе подржава визију и политику пословања групе на свим нивоима и тежи да достигне ниво пословања које пропагира сама НБГ група. У априлу године је формиран сектор Друштвено одговорно пословање као стратешка организациона целина. У складу са тим, Управни одбор Војвођанске банке је усвојио Политику друштвено одговорног пословања којом су дефинисане основне вредности на којима се темељи друштвено одговорно пословање: Поштовање људских права Поштовање заштите животне средине Допринос друштву Допринос уметности, култури и образовању и Независност у спровођењу активности друштвено одговорног пословања. Пројекат социјалне инклузије младих без родитељског старања Буди свој Oлимпиjски кoмитeт Србиje Током године, Војвођанска банка је као званична банка Олимпијског комитета Србије континуирано наставила да пружа подршку спорту и спортском духу. Како је година била година ХХХI Олимпијских игара, све активности су биле усмерене на промовисање Олимпијских игара у Рио де Жанеиру. Наша Банка је додатно спонзорисала 5 спортиста, како би се што боље припремили за такмичење у Бразилу. Сто дана пред почетак Олимпијских игара, организован је карневал Одбројавање до Рија у сарадњи са Олимпијским комитетом Србије. Том приликом, грађани широм Србије су имали прилику да осете атмосферу карневала, коју су дочарали самба плесачи и капуера извођачи. Такмичење у самби се одржавало у осам градова и било је намењено ученицима основних школа. Школа која је победила освојила је спортске реквизите које је обезбедила наша Банка. У Банка је у марту године као генерални донатор приступила пројекту Буди свој који спроводи фондација Укључи се. Пројекат Буди свој представња пројекат социјалне инклузије деце без родитељског старања, који се састоји из циклуса од седам радионица едукативног карактера. Циљ пројекта је психолошко оснаживање личности и припремање младих без родитељског старања за излазак из система социјалне заштите. Током године, пројекат Буди свој је подржан и од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, које је постало стратешки партнер овог пројекта. Такође, пројекат је подржан и од Министарства омладине и спорта. 38

119 Гoдишњи извeштaj o пoслoвaњу за годину У сарадњи са ресорним Министарством, формирана је база података о деци која напуштају систем социјалне заштите. Обајвљени су интервјуи и прикупљени подаци у 20 градова за 215 младих без родитељског старања. Ова врста базе података је по први пут формиран у оквиру система социјалне заштите. Галерија Матице Српске Војвођанска банка је у јуну године потписала Уговор о пословној сарањи са Галеријом Матице српске, којим је предвиђено да стручњаци Галерије изврше обраду уметничких дела, која се налазе у власништву Банке и којих је више од 600. Издвојена средства су намењена обнови фасаде Галерије. Реконструкција фасаде подразумева и инсталирање лифта за кориснике колица, како би простор Галерије Матице српске био доступан свима, чиме се потврђује одговорно пословање Галерије, које наша Банка подржава. малишанима уметност приближи и представи на њима разумљив начин. Добровољна едукација запослених за коришћење српског знаковног језика Крајем године је започета иницијатива едукације запослених за коришћење српског знаковног језика, са циљем побољшања услова живота глувих и наглувих особа. Едукација је настављена и током године. У овој години добровољну едукацију је прошла једна група у Београду. Наша Банка у свом саставу је током године имала 17 филијала у 12 градова, које су обележене специјалном налепницом. На овај начин транспарентно је приказано да је филијала прилагођена комуникација са глувим и наглувим особама. Форум за одговорно пословање Форум за одгворно пословање је мрежа водећих компанија у Србији које доприносе развоју заједнице, подстичући развој друштвено одговорног пословања. Форум развија практична и одржива решења на сва четири поља која чине стубове друштвено одговорног пословања: локална заједница, животна средина, радно окружење и тржиште. Након потписивања уговора, стручни тим Галерије Матице српске је започео процес евидентирања уметничких дела, почевши од Новог Сада и Београда. Изложбом Одговорно у култури, јавности је представљен један део богате колекције коју поседује Војвођанска банка. Изложба је била доступна јавности у периоду од 21. октобра до 8. новембра године. По први пут, 40 одабраних уметничких дела из друге половине ХХ века, нашло се у простору Галерије Матице српске. Волонтерска акција Наш Београд Волонтери наше Банке су се прикључили великој акцији Наш Београд. Том Крајем децембра у Београду и Новом Саду је одржан циклус радионица које су водиле кустоскиње Галерије Матице српске. Радионице су биле намењене деци запослених наше Банке. Циљ креативних радионица је био да се 39

120 Гoдишњи извeштaj o пoслoвaњу за годину приликом су волонтери припремали оброке који су били намењени деци Свратишта као и Асоцијацији за промовисање инклузије Србије. CSR Индекс Србија Војвођанска банка, као чланица Форума за одговорно пословање, имала је могућност да кроз попуњавање CSR Индекса Србија утврди ниво спровођења друштвено одговорног пословања унутар компаније. Индекс представља прву online платформу у Србији која се састоји од различитих типова индикатора који имају за циљ мерење деловања у области друштвено одговорног пословања. Наша Банка је одговорила позитивно на преко 70% од укупног броја индикатора и самим тим се пласирала међу двадесет компанија које представљају лидере друштвено одговорног пословања у Србији. На седмом међународном CSR Форуму, Војвођанској банци је званично уручено признање да се налази на листи CSR Индекс Србија. Глобални договор Уједињених нација у Србији Глобални договор је оквир на основу кога се компаније-чланице обавезују да ће своје пословање усагласити са 10 принципа из области заштите људских и радних права, заштите животне средине и борбе против корупције као и са 17 циљева одрживог развоја. Наша Банка је у априлу године постала један од чланова Радне групе за промоцију циљева одрживог развоја Глобалног договора у Србији. Радна група је у оквиру свог годишњег извештаја Како наше организације остварују циљеве одрживог развоја представила пројекте Буди свој и добровољну едукацију запослених Војвођанске банке за коришћење српског знаковног језика, којим наша Банка подржава циљеве 4 и 8 одрживог развоја. Програм стручних пракси за студенте У сарадњи са Хеленским привредним удружењем, Амбасадом Грчке у Србији и Универзитетом у Београду, у току године тромесечну стручну праксу у Војвођанској банци је обавило осам студената основних и постдипломских студија Универзитета у Београду. Двоје од осам практиканата је на крају обављене праксе ангажовано у нашој Банци. Споразумом са Универзитетом у Новом Саду и канцеларијом за локални економски развој града Новог Сада је било омогућено да 15 студената завршних година студија Универзитета у Новом Саду обави стручну праксу у Банци. У сарадњи са Националном службом за запошљавање, 18 студената је године отпочело са стручном праксом у Војвођанској банци. Током исте године, Банка је иницирала сарадњу са Економским факултетима Универзитета у Београду, Новом Саду и Крагујевцу. Донације Донације представљају једне од главних активности у оквиру друштвено одговорног пословања, које Војвођанска банка спроводи дужи низ година уназад. Током године наша Банка је уручила донације, како у роби тако и у новцу, различитим установама у циљу реконструкције и развоја, као и побољшавања њихових организационих могућности. Приступ филијалама за кориснике инвалидских колица Наша банка, као друштвено одговорна компанија, настоји да корисницима колица омогући несметан приступ филијалама. До сада је корисницима омогућен приступ колицима у више од 50% укупног броја пословница Војвођанске банке. 40

121 Гoдишњи извeштaj o пoслoвaњу за годину Бригa o живoтнoj срeдини Бaнкa вeруje дa је oдгoвoрнoст зa живoтну срeдину oснoва aдeквaтнoг пoслoвнoг пoнaшaњa и дoпринoсa, уoпштe, како бисмо ресурсе којима данас располажемо оставили будућим генерацијама. Узимajући у oбзир утицaj свojих пoслoвних aктивнoсти нa живoтну срeдину, Бaнкa oсигурaвa дa пoслoвaњe будe приjaтeљскo прeмa живoтнoj oкoлини, примeњуjући aдeквaтнe тeхнoлoгиje и мeрe зa спрeчaвaњe кaтaстрoфa и oмoгућaвajући у пoслoвним прoстoриjaмa ниску пoтрoшњу eнeргиje и минимум утицaja нa oкoлину. Такође, Банка континуирано улаже напоре у правцу оптимизације коришћења ресурса и унапређења система управљања отпадом, активно промовишући рециклажу. Ова активност подразумева редовно рециклирање отписаних основних средстава, папира, тонера, и осталог опасног и неопасног отпада. Војвођанска банка се и године придружила иницијативи Светског фонда за природу (WWF) под називом Сат за нашу планету. У суботу, 19. марта године наша Банка је на својим репрезентативним објектима, у градовима у којим се акција организује, искључила фасадну расвету у периоду од 20:30 до 21:30, као и свих претходних година за време одржавања акције. Циљ ове акције је скретање пажње на заштиту животне средине, као и на последице прекомерне потрошње ограничених природних ресурса. Банка је у том смислу организовала и акцију Само не аутом поводом светског Дана без аутомобила. На овај начин наше колеге су дале допринос заједници у циљу очувања животне средине кроз употребу еколошких (одрживих) средстава превоза. 41

122 42 Гoдишњи извeштaj o пoслoвaњу за годину

123 Гoдишњи извeштaj o пoслoвaњу за годину Знaчajни дoгaђajи пo зaвршeтку пoслoвнe гoдинe

124 Гoдишњи извeштaj o пoслoвaњу за годину Знaчajни дoгaђajи пo зaвршeтку пoслoвнe гoдинe Ниje билo знaчajних дoгaђaja и дoдaтних инфoрмaциja нaкoн дaтумa извeштajнoг пeриoдa кojи би зaхтeвaли кoрeкциje или oбeлoдaњивaњe у финансијским извештајима Банке зa гoдину. Бaнкa ниje имaлa oткуп сoпствeних aкциja у гoдини. 44

125 Гoдишњи извeштaj o пoслoвaњу за годину Организациона структура

126 Гoдишњи извeштaj o пoслoвaњу за годину Организациона структура 46

127

128

129 Гoдишњи извeштaj o пoслoвaњу за годину ПРИЛOЗИ

130 50 Гoдишњи извeштaj o пoслoвaњу за годину

131 Гoдишњи извeштaj o пoслoвaњу за годину 51

132 52 Гoдишњи извeштaj o пoслoвaњу за годину

133 Гoдишњи извeштaj o пoслoвaњу за годину 53

134 54 Гoдишњи извeштaj o пoслoвaњу за годину

135 Гoдишњи извeштaj o пoслoвaњу за годину 55

136 56 Гoдишњи извeштaj o пoслoвaњу за годину

137 Гoдишњи извeштaj o пoслoвaњу за годину 57

138 58 Гoдишњи извeштaj o пoслoвaњу за годину

139

140

スライド 1

スライド 1 МЕДИЦИНСКИ ПРИРУЧНИК Српски ( セルビア語 ) Када се обраћамо лекару: Не разумем јапанске медицинске термине. Стога, желим овај приручник да користим као помоћ, како бих лакше објаснио/-ла своје симптоме. Лични

More information

Finansijski izvestaj za 2011

Finansijski izvestaj za 2011 Финансијски извештаји на дан и Извештај независног ревизора САДРЖАЈ Страна Садржај Извештај независног ревизора 1 Биланс успеха 2 Биланс стања 3 Извештај о променама на капиталу 4 Извештај о токовима готовине

More information

IZVESTAJ REVIZIJE

IZVESTAJ REVIZIJE M&V INVESTMENTS А.Д., БЕОГРАД Финансијски извештаји 31. децембар 2016. године и Извештај независног ревизора M&V INVESTMENTS А.Д., БЕОГРАД САДРЖАЈ Извештај независног ревизора Страна 1-2 Појединачни финансијски

More information

садржај Завештање језика Чувајте, чедо моје мило, језик као замљу. Ријеч се може изгубити као град, као земља, као душа. А шта је народ изгуби ли јези

садржај Завештање језика Чувајте, чедо моје мило, језик као замљу. Ријеч се може изгубити као град, као земља, као душа. А шта је народ изгуби ли јези в 2013. садржај Завештање језика Чувајте, чедо моје мило, језик као замљу. Ријеч се може изгубити као град, као земља, као душа. А шта је народ изгуби ли језик, земљу, душу? Не узимајте туђу ријеч у своја

More information

У тек сту ко ји сле ди по ку ша ће мо да се при бли жи мо те ми ко ју, ме ђу тим, на овом ме сту ни из да ле ка не ће мо би ти у мо гућ но сти да раз

У тек сту ко ји сле ди по ку ша ће мо да се при бли жи мо те ми ко ју, ме ђу тим, на овом ме сту ни из да ле ка не ће мо би ти у мо гућ но сти да раз Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет Ка те дра за ори јен та ли сти ку, Гру па за ја пан ски је зик и књи жев ност, Бе о град DOI 10.5937/kultura1755057K УДК 792.2(520) 7.01 оригиналан

More information

(1990) (1990) (1991) 88

(1990) (1990) (1991) 88 87 Alina Vitukhnovskaya 1973 3 27 7 11 10 12 1980 Literatunye novosti Smena 1993 1994 1 LSD 10 20 LSD 21 1995 10 1997 10 1998 4 1999 1996 80 1993 1994 1996 1996 1997 1999 10 (1990) (1990) (1991) 88 89

More information

Model sistema za adaptivno mobilno učenje stranih jezika

Model sistema za adaptivno mobilno učenje stranih jezika УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА Милош З. Милутиновић Модел система за адаптивно мобилно учење страних језика Докторска дисертација Београд, 2016. UNIVERSITY OF BELGRADE FACULTY OF

More information

Ольшанская юдофил Синельников Синельников

Ольшанская юдофил Синельников Синельников Agora: Journal of International Center for Regional Studies, No.13, 2016 Митина Митина Славина Ольшанская юдофил Синельников Синельников Педиконе П.и Лаврин А. Педиконе П.и Лаврин А. Педиконе П.иЛавринА.

More information

2007 12 4 2007 12 4 46 1920 10 21 1921 3 10 отдел Высшего судебного контроля судебное решение, вступивщее в законную силу 2002 2002 47 2002 2002 надзорная жалоба 376 2002 2002 381 1 централизованная децентрализованная

More information

Layout 1

Layout 1 Академија уметности у Београду ЗБОРНИК РАДОВА ПРОФЕСОРА И СТУДЕНАТА АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ УМЕТНОСТ, МЕДИЈИ, КОМУНИКАЦИЈА Beograd, 2014 3 Зборник радова професора и студената Академије уметности

More information

Философия общего дела Н Ф

Философия общего дела Н Ф Н П С А Г В В А С Н Н А В С Е Н Философия общего дела Н Ф 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Ф М Л Н Вопрос о братстве или родстве о причинах небратского неродственного т е немирного

More information

…“…V…A’l”m−¯‡Æ†c™ƒž−¥‰{“è

…“…V…A’l”m−¯‡Æ†c™ƒž−¥‰{“è Временный брак между русскими офицерами и японскими «женами» в Инаса 1 1. 1. 1. 2. 1. 3. 60 60 2 2. 1. Madame de Chrysantème à la Boulangèà la Capoule 2. 2. анати атакосисуки дазо амакчь аната копому

More information

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Студијски програм мастер академских студија Историја Милан Димић ЗАВРШНИ РАД Друштвени развој Јапана у Ме

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Студијски програм мастер академских студија Историја Милан Димић ЗАВРШНИ РАД Друштвени развој Јапана у Ме УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Студијски програм мастер академских студија Историја ЗАВРШНИ РАД Друштвени развој Јапана у Меиђи периоду: Узроци и последице Social Development of Japan in

More information

Общество любомудрия Поэт и друг

Общество любомудрия Поэт и друг Философская поэзия Поэзия мысли Общество любомудрия Поэт и друг Анаксагор. Беседа Платона Письмо к графине NN рассуждать философствовать Я скучен для людей, мне скучно между ними! Но -- видит бог -- я

More information

本組/野部(2段)

本組/野部(2段) Economic Bulletin of Senshu University Vol.46, No.3, 95-107, 2012 1 сельскохозяйственные организации хозяйства населения крестьянские фермерские хозяйства сельскохозяйственные предприятия АККОР 95 Российский

More information

Садржај Уводна реч 1 Увод 2 Опис правне форме и структуре власништва Друштва 3 Опис мреже којој Друштво припада, њено правно и структурно уређење 4 Оп

Садржај Уводна реч 1 Увод 2 Опис правне форме и структуре власништва Друштва 3 Опис мреже којој Друштво припада, њено правно и структурно уређење 4 Оп Извештај о транспарентности Deloitte д.о.о. Београд за 2013. годину Садржај Уводна реч 1 Увод 2 Опис правне форме и структуре власништва Друштва 3 Опис мреже којој Друштво припада, њено правно и структурно

More information

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ Кабели, которые находятся в каталоге исключительно от нашего стандартного ассортимента, мы в состоянии удовлетворить все ваши конкрет

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ Кабели, которые находятся в каталоге исключительно от нашего стандартного ассортимента, мы в состоянии удовлетворить все ваши конкрет ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ Кабели, которые находятся в каталоге исключительно от нашего стандартного ассортимента, мы в состоянии удовлетворить все ваши конкретные требования для кабели не включены в этом каталоге.

More information

[ ] Гаспаров М.Л., Очерк истории русского стиха.изд.-во«фортуна Лимитед».М., Квятковский А., Поэтический словарь.изд.-во «советская энциклопедия

[ ] Гаспаров М.Л., Очерк истории русского стиха.изд.-во«фортуна Лимитед».М., Квятковский А., Поэтический словарь.изд.-во «советская энциклопедия Е.В. Хворостьянова. Трехдольник Тредиаковского//Индоевропейское языкознание и классическая филология.материалы чтений, памяти профессора Иосифа Моисеевича Тронского.16-18 июня 2003г.СПб.: Наука. 2003.

More information

228

228 ТОКИЙСКИЙ ИНСТИТУТ РУССКОГО ЯЗЫКА ロシア語短期講座 2018 年 10 月 ~2019 年 3 月 228 期 20,000 学校法人日ソ学園東京ロシア語学院 156-0052 1-11-2 03-3425-4011FAX03-3425-4048 1 57 2 89 3 1014 1.500 2. хотеть, жить 1.1000 2.4 который 1.2000

More information

229期短期講座(APR2019) 

229期短期講座(APR2019)  229 期 ТОКИЙСКИЙ ИНСТИТУТ РУССКОГО ЯЗЫКА ロシア語短期講座 2019420199 20,000 学校法人日ソ学園東京ロシア語学院 156-0052 1-11-2 03-3425-4011FAX03-3425-4048 1 57 2 89 3 1013 級3級2級1級 1.500 文法会話力聴取力読解力和文露訳 42. хотеть, жить 1.1000 2.4

More information

.

. . + ALM = = ТВЭЛ 1 http://president.kremlin.ru/about/bio.html 2 Собрание законодательства Российской Федерации 3 N. От первого лица: Разговоры с Владимиром Путиным,ВАГРИУС, М., 2000. с.86 4 Собрание

More information

МАС Малый академический словарь БАС Большой академический словарь Г нормативные словари Императорская Российская Академия

МАС Малый академический словарь БАС Большой академический словарь Г нормативные словари Императорская Российская Академия история лексикографии Л. П. Крысин М. А. Бобунова МАС Малый академический словарь БАС Большой академический словарь Г нормативные словари Императорская Российская Академия ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ РУССКОГО ЯЗЫКА

More information

1-2 カーの時間 АСЦУ «Тогда еще верили в пространство и мало думал о времени.» В. В. Хлебников, Соб

1-2 カーの時間 АСЦУ «Тогда еще верили в пространство и мало думал о времени.» В. В. Хлебников, Соб フレーブニコフの カー とハルムスの ラーパ における時間概念の共通性 本田登 はじめに 1930 1991 11 1 第 1 章フレーブニコフの時間概念と作品 カー の構造 1-1 カー概説 9 2 1 Анна Герасимова / Александр Никитаев, Лапа, Театр, 1991, 11. 2 29 1-2 カーの時間 2222 2222 АСЦУ 3 7 1905

More information

立経 溝端p ( ).indd

立経 溝端p ( ).indd Мау Кудрин Гурвич Акиндинова Кузьминов Ясин Маргарита Лютова Ведомости Форум февраля Экономика и жизнь сентября Владислав Иноземцев РБКсентября РБК ОрловаЕршов Загашвили Загашвили Мантуров Никитин Осьмаков

More information

087-104_−~flö

087-104_−~flö 51 2008 87 103 Он пришел Он сейчас здесь 51 2008 этот 2 я-сейчас-здесь целостность предел 3 51 2008 целостность Сталин понял, что боязнь коммунистической заразы будет сильнее голоса рассудка. И он не ошибся.

More information

2 (коммуникативно нерасчлененное предложение) Книг было три. 3 книг (коммуникативно расчлененное предложение) Этих книг мы купили две. 2?Учебных предм

2 (коммуникативно нерасчлененное предложение) Книг было три. 3 книг (коммуникативно расчлененное предложение) Этих книг мы купили две. 2?Учебных предм Bulletin of the Faculty of Foreign Studies, Sophia University, No.38 20031 Коммуникативно расчлененные предложения с числительными в русском языке Yukiyoshi Inoue В настоящей статье рассматривается вопрос

More information

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Title 移動展派の創作における個の問題 : クラムスコイとレーピンの作品を中心に Sub Title О личности в творчестве передвижников O lichnosti v tvorchestve peredvizhnikov Author 上野, 理恵 (Ueno, Rie) Publisher

More information

…“…V…A’l‡Ì‡Ý‡½†c™ƒž−¥‰{“è2/21

…“…V…A’l‡Ì‡Ý‡½†c™ƒž−¥‰{“è2/21 Взгляд русских на «браки» между русскими офицерами и японскими «женами» 1 1. 1. 1. 2. 20 1887 M-me Chrysanthème Madame Chrysantème M-me Chrysantème 1. 3. par devant monsieur le marie état civil 2. 2.

More information

& ~16 2

& ~16 2 10 10 100 17 20 10 17 10 16:00~17:30 18:00~ 10 9:30~9:45 9:45~12:15 12:15~13:25 13:30~16:20 13:30~16:20 16:30~17:30 17:30~18:00 19:00~ 10 9:30~11:45 1 & 100 15~16 2 3 2004 10 9:30 9:309:45 1401 10 1401

More information

Кључ не ре чи: уки јо-е, Ја пан, са вре ме на умет ност, кул тур на апро при ја ци ја, транс-кул ту ра ли зам, Бо сна и Хер це го ви на Увод Пе сник и

Кључ не ре чи: уки јо-е, Ја пан, са вре ме на умет ност, кул тур на апро при ја ци ја, транс-кул ту ра ли зам, Бо сна и Хер це го ви на Увод Пе сник и Удру же ње гра ђа на Ар ти кал: Дру штво за не го ва ње и промови са ње са вре ме ног и слобод ног умет нич ког стваралаштва, Бе о град; Плат фор ма Trans-Cul tu ral Di a lo gu es, Бар се ло на, Шпа ни

More information

2013 2 1 1 27 13.01.28 2 8 13.01.28 3 2 5 7 9 13.01.28 4 2 8 10 13.01.28 5 4 1 11 13.01.28 6 3 4 13.01.28 7 1 13.01.29 13.01.30 8 2 13.01.29 13.01.30 1 9 28 13.01.29 10 29 13.01.29 11 72 73 13.01.29 12

More information

Спортска Академија Меридијана Реч има редакција Драги Гимназијалци, У вашим рукама налази се још један број школског листа на којем је редакција вредн

Спортска Академија Меридијана Реч има редакција Драги Гимназијалци, У вашим рукама налази се још један број школског листа на којем је редакција вредн Спортска Академија Меридијана Реч има редакција Драги Гимназијалци, У вашим рукама налази се још један број школског листа на којем је редакција вредно радила. У овом броју вас очекују допуне, тако да

More information

,000 5, a) b) c) d) e) 9

,000 5, a) b) c) d) e) 9 1. 2. 3. 3 M. 2000 8 21 No.613 2 (2000 8 21 ) 1. 2. 8 2 50 1500 100 50 6 14 2 3. 100 500 1,000 5,000 2 5000 2 4. a) b) c) d) e) 9 f) g) h) i) j) k) l) 5. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8 9) 10) 11) 12) 4 6 6. 10

More information

Slaviana2017p

Slaviana2017p [ резюме ] О восприятии А. П. Чехова в детском журнале «Красная птица» КОНДО Масао В этой статье предпринимается попытка проанализировать особенности переводов произведений А. П. Чехова, публиковавшихся

More information

Slaviana2017p

Slaviana2017p [ резюме ] Московский концептуализм в сфере влияния В. А. Фаворского: Взгляды Кабакова, Булатова, Васильева. ИКУМА Генъити В этой статье я попробовал анализировать, каким образом на концептуалистов повлияла

More information

) ) ) ) Сильный ветер сильный и дождь. Если один день шел дождь и появился ветер то будет ещё 2-3 дня дождь. Куда ветер туда и дождь. Если стояло долг

) ) ) ) Сильный ветер сильный и дождь. Если один день шел дождь и появился ветер то будет ещё 2-3 дня дождь. Куда ветер туда и дождь. Если стояло долг ( 1 ) The Russian proverbs of weather forecast Mitsuko Otani А.Ермолов Народное погодоведение Москва 1905 ) ) ) ) Сильный ветер сильный и дождь. Если один день шел дождь и появился ветер то будет ещё 2-3

More information

Microsoft Word - 20120316horiuchi.docx

Microsoft Word - 20120316horiuchi.docx 1 2007 11 2013 2 2012 9 APEC 2009 12 2025 3 2013 2007 2009-2018 4 2009 9 1990 1 1. 1.1 2013 5 2013 2007 11 1996 2002 2007 2 7 8 75 1996 6 APEC 2012 APEC 26 2008 2012 APEC APEC 2 APEC ESPO LNG Sollers APEC

More information

Microsoft Word - ファイナルレポート_Jp_ doc

Microsoft Word - ファイナルレポート_Jp_ doc 1-1 () 26 () 1-2 2 Ф.И.О Должность 1 2 3 4 5 6 ЮСУБОВ Батур ШЕХИЕВ Сердар РУСЛАН Лазываев МЕЗИЛОВ Курбанмурад Амангулыевич ВАСОВ Оразмамед Начальник Азиатско-тихоокеанского управления Министерства иностранных

More information

Веселовский

Веселовский Веселовский «Георгиево мучение» Тихонравов «Чудо Георгия о змии» Рыстенко Дмитриев, Лихачев Mиладинови Богданова и др. Веселовский Волочебная песня Земцовский духовные стихи Кирпичников Бессонов Марков

More information

杉浦論文.indd

杉浦論文.indd M. B.G. Rosenthal, ed., The Occult in Russian and Soviet Culture (London, 1997); M. Bohachevsky-Chomiak, B.G. Rosenthal, eds., A Revolution of the Spirit: Crisis of Value in Russian, 1890-1918 (Newton

More information

The South Kuril Islands Dispute and Political Ideology in Modern Russia: Focusing the second term of the Putin administration ( - ). OSAKI, Iwao Japanese scholarship has insufficiently discussed the Russian

More information

Андреевна Федосова ) 5) 6) 1895 Ельпидифор Васильевич Барсов Андрей Ефимович Елена Петровна )

Андреевна Федосова ) 5) 6) 1895 Ельпидифор Васильевич Барсов Андрей Ефимович Елена Петровна ) И.А. Metaphorical Images of Birds in the Funeral Lamentations of I.A.Fedosova Masahiro Nakahori Слово о полку Игореве 1) 2) 3) Ирина Андреевна Федосова 1831-1899 4) 5) 6) 1895 Ельпидифор Васильевич Барсов

More information

V. K Мелодия Чешков М. Талант. НЛО, с Емильянова И. «Вадиму было 19 лет». НЛО, с Чешк

V. K Мелодия Чешков М. Талант. НЛО, с Емильянова И. «Вадиму было 19 лет». НЛО, с Чешк 1994 Поэт в катастрофе 1 2 1999 3 3 4 5 Вадим Маркович Козовой 1937 1 Вадим Козовой. Поэт в катастрофе. М.-Париж, Гнозис, Institut d Etudes Slaves, 1994. 2 1985 4 119 3 Словарь поэтов русского зарубежья.

More information

( ) ( ) ( ) ( ( ~ ) ( ) ( )) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ⑴ 2

( ) ( ) ( ) ( ( ~ ) ( ) ( )) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ⑴ 2 ( ) ( ) (Максим Горький : Алексей Масимович Пешков ) 1 ( ) ( ) ( ) ( ( ~ ) ( ) ( )) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ⑴ 2 . ( ) ( ) ( ) ( ) [ マ マ ] ( ) ママ ( ) Союз писателей СССР 3 ( ) ( ) Всероссийский союз писателей

More information

ин си сти ра ју ћи та ко на соп стве ној је дин стве но сти и по себно сти. 1 Оту да је те ма де ви јант но сти зна чај на, јер се от крива кул ту ра

ин си сти ра ју ћи та ко на соп стве ној је дин стве но сти и по себно сти. 1 Оту да је те ма де ви јант но сти зна чај на, јер се от крива кул ту ра Уни вер зи тет Син ги ду нум, Фа кул тет за ме ди је и ко му ни ка ци је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1757145D УДК 316.621-053.6(520) 316.728-053.6(520) оригиналан научни рад ХИ КИ КО МО РИ КОН ЦЕПТ ДЕ

More information

確定_中澤先生

確定_中澤先生 B EU (2012.3) 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 2. 3. 4. 1 2012 59 1957 1 332 1995 3 1 4 1997 2009 10 3 4 5 2 2010 1000 2 3 4 149 4 3 1 2 9 2 4 1 3 2011 2011 58 4 10:00 11:30 11:30 10 3 13:30 15:30 15:30 15:45

More information

プロットとキャラクターの 類 型 3 5 Борисов С.Б. (сост.) Рукописный девичий рассказ. М.: ОГИ, Вацуро В

プロットとキャラクターの 類 型 3 5 Борисов С.Б. (сост.) Рукописный девичий рассказ. М.: ОГИ, Вацуро В ソ 連 の 学 校 における 少 女 の 物 語 文 化 越 野 剛 10 1998 1 2 90 1995 1 3 2003 4 рукописный девичий рассказ 80 1 Белоусов А.Ф. (сост.) Русский школьный фольклор: От «вызываний» Пиковой Дамы до семейных рассказов. М.,

More information

А и стала змея да поналетывать, А и стала змея да понасхватывать По головушке да по скотиной, Стало мало скота в граде ставиться. А и стала змея да по

А и стала змея да поналетывать, А и стала змея да понасхватывать По головушке да по скотиной, Стало мало скота в граде ставиться. А и стала змея да по Ляцкий «О спасении Елисавии Арахлинской Царевны» Селиванов О СПАСЕНИИ ЕЛИСАВИИ АРАХЛИНСКОЙ ЦАРЕВНЫ На три города Господь прогневался, На три города да на три неверных: А и на первый город Арахлин-город,

More information

.e..Note

.e..Note Рижский М.И. История переводов библии в России. Новосибирск: Наука, Сибирское отд-ние, 1978. С. 57-59. А.Н. А.С. Jeffrey Brooks Jeffrey Brooks, When Russia Learned to Read (Princeton: Princeton U.P., 1985),

More information

UNIVERSITY OF BELGRADE FACULTY OF PHILOLOGY Zorica R. Prnjat CONVERSION OF JAPANESE GEOGRAPHICAL NAMES IN ENGLISH AND SERBIAN Doctoral Dissertation Be

UNIVERSITY OF BELGRADE FACULTY OF PHILOLOGY Zorica R. Prnjat CONVERSION OF JAPANESE GEOGRAPHICAL NAMES IN ENGLISH AND SERBIAN Doctoral Dissertation Be УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Зорица Р. Прњат КОНВЕРЗИЈА ЈАПАНСКИХ ГЕОГРАФСКИХ ИМЕНА У ЕНГЛЕСКОМ И СРПСКОМ ЈЕЗИКУ докторска дисертација Београд, 2016 UNIVERSITY OF BELGRADE FACULTY OF PHILOLOGY

More information

untitled

untitled 30 2006 9 2006 56 7 1. 2006 56 56 10 21 22 10 20 3 41 3 9 21 9 30 10 20 18:3020:30 SF SF 16 10 21 18:30 2 5 5000-1- 10 20 10 21 10 22 9:20-9:35 1 A B C D A B C D 9:40-10:10 [1] [15] [28] 9:40-10:10 [8]

More information

09井上幸義.indd

09井上幸義.indd Bulletin of the Faculty of Foreign Studies, Sophia University, No.50 (2015) 1 Взаимосвязь между Тамарой из поэмы «Демон» и одноименной героиней из баллады «Тамара» INOUE Yukiyoshi Поэтические произведения

More information

体制移行期のカザフスタン農業

体制移行期のカザフスタン農業 СНГ статистический ежегодник М.стр.СНГ статистический ежегодник М.стр СНГ статистический ежегодникстр. СНГ статистический ежегодник стр. Народное хозяйство СССРМ. стр. Народное хозяйство СССРМ. стр условная

More information

сложили свои полномочия. ハバロフスク地方の 2000 人程の農村集落の議員のうち 102 名が期限前に辞任 した Причина обязанность ежегодно предоставлять справку о своих доходах, доходах супр

сложили свои полномочия. ハバロフスク地方の 2000 人程の農村集落の議員のうち 102 名が期限前に辞任 した Причина обязанность ежегодно предоставлять справку о своих доходах, доходах супр Декларация о доходах 収益申告書 В Хабаровском крае депутаты сельских поселений отказываются от своих мандатов. ハバロフスク地方で農村集落の議員らが自身の委託業務を拒否している Один из последних случаев 5 депутатов из посёлка Сита района имени

More information

Slaviana2017p

Slaviana2017p 19 20 [ резюме ] «Женский вопрос» и литература в России второй половины 19-го начала 20-го века. НАЗАРЕНКО Екатерина В первой части статьи говорится о зарождении и развитии женского вопроса в России. Начиная

More information

(1887 ) ) ([22, p.343]) ( ) (1926) (1929,1994)

(1887 ) ) ([22, p.343]) ( ) (1926) (1929,1994) 1860 1913 1-3 14 3-4 15-1 3-5 17-2 4-6 18-3 4-7 20 5 20-1 6-1 20-2 6-2 24-3 7 29 10 32-1 10 37-2 11 50 *) 1860-1913 4 1 4 ( 16 ) 1920 1920 70 1994 1) 1885 *) [24-2] [24-2] 1 2 [24-2] 3 1) ([4, стр.490])

More information

Sawada

Sawada A. I. A. S. Y. M. C. A. P. P. S. M. I. L. A. D. E. A. Мамонов А. И. Пушкин в Японии. М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1984. 326 с. P. P. V. D. G. I. A. S. K. M. Русское национальное общество

More information

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ, КАНДИДАТА И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ Тема: Компаративна анализа наставе енглеског као страног језика у основним

More information

カズクロム社について

カズクロム社について Каталог книжно журнальной и картографической продукции, предлагаемой для реализации Издательством ВСЕГЕИ (по состоянию на 12.11.03 г.) Наименование издания Цена, Руб. ( 1 Геологическая картография и геологосъемочные

More information

UNIVERSITY OF BELGRADE FACULTY OF FORESTRY Maja R. Vujčić THE EFFECTS OF HORTICULTURE THERAPY ON MENTAL HEALTH OF PEOPLE IN URBAN AREAS Doctoral Disse

UNIVERSITY OF BELGRADE FACULTY OF FORESTRY Maja R. Vujčić THE EFFECTS OF HORTICULTURE THERAPY ON MENTAL HEALTH OF PEOPLE IN URBAN AREAS Doctoral Disse УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ Маја Р. Вујчић УТИЦАЈ ХОРТИКУЛТУРНЕ ТЕРАПИЈЕ НА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ ЉУДИ У УРБАНИМ СРЕДИНАМА докторска дисертација Београд, 2018. UNIVERSITY OF BELGRADE FACULTY OF

More information

А. Левкин. Двойники.. Москва, 2000: Содержание Ольга Хрусталева. Предисловие к Левкину/ Наступление осени в Коломне/ Достоевский как русская народная

А. Левкин. Двойники.. Москва, 2000: Содержание Ольга Хрусталева. Предисловие к Левкину/ Наступление осени в Коломне/ Достоевский как русская народная 1 (2000) (2002) Андрей Левкин 1954 1972 88 90 98 (Средства массовой информации в интернете)русский Журнал 2001 Старинная арифметика. Рига,

More information

日本における白系ロシア人史の断章 : プーシキン没後100年祭(1937年、東京)

日本における白系ロシア人史の断章 : プーシキン没後100年祭(1937年、東京) Title 日本における白系ロシア人史の断章 : プーシキン没後 100 年祭 (1937 年 東京 ) Author(s) 沢田, 和彦 Citation スラヴ研究 = Slavic Studies, 47: 327-353 Issue Date 2000 Doc URL http://hdl.handle.net/2115/38945 Type bulletin (article) Note

More information

untitled

untitled 30 3 II30 I 5 A1930 1931 33 B1929 1930 1934 1935 C1928 1934 D1924 1927 E1915 16 1925 30 C A A CBA C 7 Нам остается, наконец, сделать последний, заключительный шаг в анализе внутренних планов речевого мышления.

More information

上野俊彦.indd

上野俊彦.indd ロシアにおける連邦制改革 プーチンからメドヴェージェフへ 上野俊彦 はじめに 1 1 2 3 1. 前史 1-1. 1993 年 12 月 12 日の憲法採択に関する国民投票 Путин, Владимир Владимирович Ельцин, Борис Николаевич 1993 12 12 2 89 21 13.88% 45.73% 47.53% 47.65% 20.52% 27.53%

More information

Август Закончились морские маневры Турецкий посол (Гусни-паша) уехал. Г. Извольский уехал за границу. Вечером на «Алмазе» прибудет г. Столыпин. (Утром прибыл) Извольский прибыл в Карлсбад В адмиралтейств-совете

More information

untitled

untitled Малые и средние корпуса общего назначения ENSTO CUBO S. IP 66/67 ENSTO CUBO S представляет собой серию малых и средних корпусов общего назначения, изготовленных из термопластика. Поликарбонатные корпуса

More information

シュリクンとその現代的機能 : アルハンゲリスク州ヴェルフニャヤトイマ地区調査から

シュリクンとその現代的機能 : アルハンゲリスク州ヴェルフニャヤトイマ地区調査から Title シュリクンとその現代的機能 : アルハンゲリスク州ヴェルフニャヤトイマ地区調査から Author(s) 塚崎, 今日子 Citation スラヴ研究 = Slavic Studies, 49: 213-244 Issue Date 2002 Doc URL http://hdl.handle.net/2115/38983 Type bulletin (article) File Information

More information

Our Position in the Market Interfax-100 Russian Banks by Assets

Our Position in the Market Interfax-100 Russian Banks by Assets 1 ? 2 ???? 3 !!!!! 4 ? / 5 Почему Россия? Экономическая стабильность Россия одна из наиболее быстрорастущих экономик в мире Богатейшие природные ресурсы Качественные и относительно дешевые трудовые ресурсы

More information

.R N...ren

.R N...ren 1 Новейшая русская поэзия, 1921,, 1971, 76 2,, 1988 235 315,, 20, 2003 69 98 3 Борис Эйхенбаум: Теория формального метода, О литературе: работы разных лет Советский писатель, 1987, с. 375 408., 1984, 215

More information

typeface (полуустав) (скоропись) (гражданский шрифт)

typeface (полуустав) (скоропись) (гражданский шрифт) 0 1 1 3 3 1984 [ 1984:32] [ 1984:61-62] [ 1984][ 1984] [ 1997] «Style of writing» [ :19] [ :32] [ :82] Cercle linguistique de Waseda (ed.) Travaux du Cercle linguistique de Waseda. Vol. 9., 2005. 39-58.

More information

Слово.ру: балтийский акцент Молодежь Эстонии Postimees на русском языке День за днем МК Эстония Вести Здоровье для всех Деловые ведомости Столица» «Юж

Слово.ру: балтийский акцент Молодежь Эстонии Postimees на русском языке День за днем МК Эстония Вести Здоровье для всех Деловые ведомости Столица» «Юж Слово.ру: балтийский акцент Молодежь Эстонии Postimees на русском языке День за днем МК Эстония Вести Здоровье для всех Деловые ведомости Столица» «Южная столица» «Северное побережье» «Чудское побережье»

More information

....Acta

....Acta Benjamin Pinkus, The Jews of the Soviet Union. The History of a National Minority (Cambridge: Cambridge UP, 1988); Gennadi Kostyrchenko, Out of the Red Shadows. Anti-Semitism in Stalin s Russia (N.Y.:

More information

戦後ソ連物理学界の抗争とユダヤ人問題 : 知識人層における反ユダヤ現象の一側面

戦後ソ連物理学界の抗争とユダヤ人問題 : 知識人層における反ユダヤ現象の一側面 Title 戦後ソ連物理学界の抗争とユダヤ人問題 : 知識人層における反ユダヤ現象の一側面 Author(s) 長尾, 広視 Citation スラヴ研究, 50: 107-142 Issue Date 2003 Doc URL http://hdl.handle.net/2115/39012 Type bulletin (article) File Information 50-004.pdf Instructions

More information

Microsoft Word - ロシア語

Microsoft Word - ロシア語 1. 書き始め基本文例 はじめまして Очень приятно. 私は田中一郎です Я Танака Ичило. 私と友達になってくれる日本人以外の人を探しています Сейчас я ищу иностранного друга. 私はロシア語は全く分かりませんので 少し日本語が話せる人は大歓迎です Добро пожаловать который чуть-чуть говорить по-ипонски,

More information

Vol. Данная работа посвящена Михаилу Александровичу Чехову, русскому актеру, режиссеру и педагогу, внесшему огромный вклад в мировое театральное искус

Vol. Данная работа посвящена Михаилу Александровичу Чехову, русскому актеру, режиссеру и педагогу, внесшему огромный вклад в мировое театральное искус Title Author(s) ミハイル チェーホフが目指した演劇 : 第二モスクワ芸術座とダーティントン ホール芸術センターでの活動の比較から 西田, 容子 Citation 大阪大学言語文化学. 26 P.31-P.42 Issue Date 2017-03-31 Text Version publisher URL https://doi.org/10.18910/62199 DOI 10.18910/62199

More information

- February significance

- February significance ЯПОНИЯ ежегодник ЯПОНИЯ ежегодник ЯПОНИЯ ежегодник - February significance - February A.S. - February D.V. S.I. D.V. G.K. Правда - February N.N. D.V. O.V. - February D.V. A.N. D.V. D.V. D.V. D.V. A.N.

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D2093E0955C8E86814594E08145899C957491E682528D5A824F8254824F8252825182512E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2093E0955C8E86814594E08145899C957491E682528D5A824F8254824F8252825182512E646F63> 1904 1905 * M I 1930 35 1300 V I 800 10 15 80 10 15 1905 1917 12 1917 1906 * Historiography 9 V I 3 11 20 35 4 1 2000 16 1910 500 P N 1990 1 1908 1917 1904 1905 2 3 4 5 6 7 1 Россия и Япония на заре ХХ

More information

‹É›ê‘ã’æ’¶Ÿ_Ł¶

‹É›ê‘ã’æ’¶Ÿ_Ł¶ (родство) (большая семья) (семья) (семья) См.: Зеленин Д.К. (перевод Цивиной К.Д.). Восточнославянская этнография. М., 1991 (1927); Александров В.А., Власова И.В., Полищук Н.С. (отв. ред.) Русские. М.,

More information

宮沢批判

宮沢批判 ロシアの工業生産指数 :1860-1913 年 はじめに (Suhara, 1999; 2000; 2001; Сухара, 2000,, 2000) 1860 1913 1860 1990 1885 1913 1860 1913 1860 1865 1870 5 1. コンドラチェフの生産指数 1920 (Конъюнктурный институт, 1926, стр.12-21) (Н.

More information

7 I.R Ⅱ

7 I.R Ⅱ 50 4 241 16 29 2008. 9 明治期における 極東ロシアへの日本人移民にみる渡航過程 長崎県 旅券下附伺 の分析を中心に 1 2 3 1 2 Ⅰ 19 1866 2 1868 1 1868 1941 16 74 77 6 2 16 17 3 4 1866 か ふうかがい 5 6 3 2 16 7 I.R. 8 9 10 1906 39 11 1906 39 1906 39 1 2 Ⅱ

More information

Hanya

Hanya KGB Aleksandr Nekrich, The Punished Peoples (New York: W. W. Norton & Company, 1978). Ingeborg Fleischhauer and Benjamin Pinkus, The Soviet Germans: Past and Present (London: C.Hurst & Company, 1986),

More information

untitled

untitled ДОМ-МУЗЕЙ СИБЕЛИУСА ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ГОРОДА ХЯМЕЕНЛИННА Хямеенлинна, примерно 1897 год, вид с церковной башни на восток. 2 ХЯМЕЕНЛИННА 60-80-х ГОДОВ XIX в. В детские годы Сибелиуса Хямеенлинна был довольно

More information

- Суффиксы вежливости (учебник урок 7, правило 5, стр. 49; файл «Суффиксы вежливости СЭНСЭЙ, САМА, САН, КУН, ТЯН») Заполните пропуск соответствующим п

- Суффиксы вежливости (учебник урок 7, правило 5, стр. 49; файл «Суффиксы вежливости СЭНСЭЙ, САМА, САН, КУН, ТЯН») Заполните пропуск соответствующим п Банк заданий_ Японский язык 1 семестр 6 класс - Тест 1_Т-1, С-1, Тест 2_И-1,С-1 Вопросы для самоконтроля 6 класс. Лексика: 1) Новые слова из тетради. 2) Новые слова из учебника Е.В. Стругова, Н.С. Шефтелевич,

More information

Японский язык 11 класс I блок. Аудирование кол-во баллов номер задания правильный ответ 1 1 X 1 2 X 1 3 V 1 4 B 1 5 A 1 6 C 1 7 D 1 8 C 1 9 X 1 10 V 1

Японский язык 11 класс I блок. Аудирование кол-во баллов номер задания правильный ответ 1 1 X 1 2 X 1 3 V 1 4 B 1 5 A 1 6 C 1 7 D 1 8 C 1 9 X 1 10 V 1 Японский язык 11 класс I блок. Аудирование кол-во баллов номер задания правильный ответ 1 1 X 1 2 X 1 3 V 1 4 B 1 5 A 1 6 C 1 7 D 1 8 C 1 9 X 1 10 V 10 11 Нет единого правильного ответа. Текст составляет

More information

untitled

untitled 1874 1940 1920 1 1 1 18 19 5 200 1903 1907 2 1 5 2 231 1920 1 20 1910 2 2 1910 3 3 1925 4 5 6 4 1917 1929 10 10 1931 1935 1954 7 2 1 55 1905 8 В Э 1960 9 5 1968 4 2 177 180 5 2 233 234 10 1970 1973 11

More information

102 (Руль) (За свободу!) (Меч) (Поэты пражского «Скита») («Скит». Прага : Антология. Биографии. Документы) 9 10

102 (Руль) (За свободу!) (Меч) (Поэты пражского «Скита») («Скит». Прага : Антология. Биографии. Документы) 9 10 1. 亡命文学をめぐる論争 (Русская литература в игзнании: 1956) 1926 1 (Последние новости) (Возрождение) (Воля России) 2 3 А Л 4 1928 5 6 10-1 101 119 2007. 102 (Руль) (За свободу!) (Меч) 7 1930 2005 (Поэты пражского

More information

Как говорят программисты, система «не дружелюбна» к пользователю. プログラミストが言うには システムは利用者に対し 親切でない Карта загружается долго, переход от одного меню к дру

Как говорят программисты, система «не дружелюбна» к пользователю. プログラミストが言うには システムは利用者に対し 親切でない Карта загружается долго, переход от одного меню к дру Заявка на гектар 1 ヘクタールの申請 С 1 июня начала действовать программа по оформлению участков земли в рамках законопроекта о дальневосточном гектаре. 6 月 1 日から極東の1ヘクタールについての法案の枠内での土地区画手続きプログラムの施行が開始した Получить

More information

佐藤論文.indd

佐藤論文.indd бессюжетная проза бесфабульные произведения См. Тынянов Ю. Достоевский и Гоголь (К теории пародии). Пг.: Опояз, 1921; Эйхенбаум Б. Как сделана «Шинель» Гоголя (1919). O прозе М. Кузмина (1920) // Эйхенбаум

More information

結婚儀礼に現れる帝政末期ロシア農民の親族関係 : 記述資料分析の試み

結婚儀礼に現れる帝政末期ロシア農民の親族関係 : 記述資料分析の試み Title 結婚儀礼に現れる帝政末期ロシア農民の親族関係 : 記述資料分析の試み Author(s) 伊賀上, 菜穂 Citation スラヴ研究 = Slavic Studies, 49: 179-212 Issue Date 2002 Doc URL http://hdl.handle.net/2115/38982 Type bulletin (article) File Information

More information

S2-OM.pdf

S2-OM.pdf Manual 685 S2 686 S2 Добро пожаловать и благодарим вас за приобретение акустики компании Bowers & Wilkins. Наш основатель, Джон Бауэрс, верил в то, что творческий подход в проектировании, новаторская конструкция

More information

体制転換後ロシア連邦20 年の教育改革の展開と課題に関する総合的研究中間報告書(2011 年度)子どもの写真抜き.indd

体制転換後ロシア連邦20 年の教育改革の展開と課題に関する総合的研究中間報告書(2011 年度)子どもの写真抜き.indd В В Д.А. Ben Eklof, Larry Holmes and Vera Kaplan (eds.), 2007, Educational Reform in Post-soviet Russia: Legacies and Prospects, The Cummings Center Series. David Jonson (ed.), 2010, Politics, Modernization

More information

リーダー達は両者の協力において最も切実で切迫した問題について話し合うた め顔を合わせた Сейчас идет встреча в расширенном составе - с участием министров и руководителей крупнейших российских ком

リーダー達は両者の協力において最も切実で切迫した問題について話し合うた め顔を合わせた Сейчас идет встреча в расширенном составе - с участием министров и руководителей крупнейших российских ком На Восточный экономический форум во Владивостоке приехало три тысячи участников из 35 стран ウラジオストクでの東方経済フォーラムに 35 か国から 3000 人の参加者が訪れた Главные политические новости сегодня приходят из Владивостока. 重要な政治的ニュースが今日ウラジオストクから届いた

More information

(8) (9) (10) (11) 1995 (12) (13) (14) (15) ные процессы среди российских немцев: Исторический аспект (материалы международной научной конфер

(8) (9) (10) (11) 1995 (12) (13) (14) (15) ные процессы среди российских немцев: Исторический аспект (материалы международной научной конфер 1941 1763 180 (1) 1990KGB (2) 1991 (3) 1992 (4) 1995 (5) 1994 (6) (7) 1 Aleksandr Nekrich, The Punished Peoples (New York: W. W. Norton & Company, 1978). Ingeborg Fleischhauer and Benjamin Pinkus, The

More information

この道を作り ここは道路を塞ぎます И вот это благоустройство это конечно можно сделать.» そしてこの設備ももちろんできます Деревянные тротуары, освещение, зоны для кемпинга и 3 совреме

この道を作り ここは道路を塞ぎます И вот это благоустройство это конечно можно сделать.» そしてこの設備ももちろんできます Деревянные тротуары, освещение, зоны для кемпинга и 3 совреме Дикий туризм уходит в прошлое アウトドアは過去のもの Дагинские термальные источники в Ногликах благоустроят. ノグリキのダギンスキー温泉地が開発されている Преображение этой туристической зоны начнется уже этой осенью. この旅行スポットが変わり始めるのはもうこの秋だ

More information

09_後藤_p126-143(720-737).indd

09_後藤_p126-143(720-737).indd В. И. Ленин, Заметки публициста -О восхождении на высокие горы, о вреде уныния, о пользе торговли, об отношении к меньшевикам и т.п.-, Полн. собр. соч. т. стр. фундамент социалистической экономики, начинание

More information

™ƒ‚º’æ’¶Ÿ_Ł¶

™ƒ‚º’æ’¶Ÿ_Ł¶ Julia Kristeva, trans. by Martha Noel Evans, On Yury Lotman, Publications of the Modern Language Association of America 109:3(1994), pp. 375-376. Лотман Ю. М. Культура и взрыв. М., 1992. С.255. Лотман

More information

естественный газ [36, p.530] каменный уголь (10.65 ) (7.32 ) 1927/28 [20, p.195] [29, pp ] бурый уголь К(8.00 ) О(7.70 ) РМ(5.55 ) [25, p.720]

естественный газ [36, p.530] каменный уголь (10.65 ) (7.32 ) 1927/28 [20, p.195] [29, pp ] бурый уголь К(8.00 ) О(7.70 ) РМ(5.55 ) [25, p.720] 1927/28 1955 1997 ([37], [38], [39], [45], [46]) 1927/28 1955 1997 1927/28 1955 [36] 1927/28 1927/28 1927 10 1928 9 10 9 1930 ( ) [11] 1.1 электроэнергия [36, p.530] 1.2 нефть f.o.b. [34, p.151] 48.1 1

More information