ÊÈÌÊ fêôöôï Ö É É ~ Œ ~ Œ ÈÍÉÆÍ s Ê É Â Ê ÉÉÆÍÇÉ Ê Ê É Ê ÈÍv ÈÍ É ÈÍ Â ÇÍ vèé Ê Ê É ÈÉËÈÆ ÊÌÉ Ê~Æ Ê Ê ÈÍfÆ Ê ÊÉÆÉÊ Ê Ê ÈÍ Ê ÈÉËÈÆ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ÊÈÌÊ fêôöôï Ö É É ~ Œ ~ Œ ÈÍÉÆÍ s Ê É Â Ê ÉÉÆÍÇÉ Ê Ê É Ê ÈÍv ÈÍ É ÈÍ Â ÇÍ vèé Ê Ê É ÈÉËÈÆ ÊÌÉ Ê~Æ Ê Ê ÈÍfÆ Ê ÊÉÆÉÊ Ê Ê ÈÍ Ê ÈÉËÈÆ"

Transcription

1 Ê È Ì Ê 12 ~ (4 Â9 )ÊÍÍ ÿj fd Ê Â Ð ÓÑ (TCSA) Ê fç É Ê ÎzÆÉÆÌÈ Âÿj Ê sê 9  sê 5 Î ÉyÉÉÆÍÉÆÍÍÉÆÌÈ 13 Ê TCSA ÉsÊÉÉ w ÊÍÍÉ 53 Ê ƒ Êd Ê ÉÊÉÉÆÌÈ ÆÌÌ s ÊÉÉÉ ÇÈÇÉÊÉÇÊÆ Ê ÉÈÇ ÉÆÆg É ÈÊÌÊÊÉÆÉÊÿj ÊÌÉÍÍ s ÊÆÆÉÌÆÌÍ ÈÍÉÆÈÂ Ê uç ÍÍÉÆÍÉÊÆÆÌÈ Î Ê Πgéèí ~Ê Ê É Ê Î ÊÿÉÊ ÇÂv ÈÉÆÌÈÂÈÍÍÎ ÈÍÉÌÊÊÂÌÈ Ê ÎÈËÇÉfÆÂ Ê É Ê w ÎsÆÌÈÉ ÂÈÊ Ë xî ÍÉÌ ÉÎ Ð Òw Î ÈÉÆÌÈ 11 w Ê ÇsÊÍÍÉ Êw Ê ÈÉ ÒÖ ËÈÊ Ê k Ê ÊÍÍ sç ÈÉ Â ÊÌ ÇÊ Î ÆÉ ÉÆÉÉÉÌ v Ê ÇÊ ÇsÍÍÇÉÎ ÈÌÈÉÇ ÉÈÉÊÿ Êw É ÇÇ Í ÍÊÆ Ê ÍÌÈÉ } Ê fç ÈÍ ÇŠmÉÊÉÉÆÌÈÇÂÇÊu ÉÈ ÉÂÓÒÐ ÑÒÎ ÊÊÉÆ Î ÈŠ É Î Ç Í Ê ÿulìçêuæí ÉÆÆg Ê Ç ÍÍÍÉÇÍÉÊÉÉÇ ÉÌ ÇÍÍÌÈÂ Ê Ê ÇÍÌ ÍÉÆÍ ÉÆÆg Ç Ê Éi È ÇÍÌv ÈÍÂvÍÎ ÉÉ ÆÉÆÇÊÊ ÍÊÌ È ÉÆÍÌÊÇÆÍÌÈ ÇÊ ÊÉÌÊ TCSA Ë Ê ÊÌÉÍÍ s Ê ÈÌ fê Ê Ç uî ÌÉÆÉÉÇÂ Ç xâh Î È ÈÉ ÇÍg ÉÈÍÇÉÊÍÍjzÊ sîéçíæçí Î ÆÉÆÇÇÉÎ ÆÉÈÌÈ ÇÊÉÌÊÌÂÇÊ Ç ÎfÆÍÿ ÊÊÍÊÉ ÇÍ ÌÌÈ ÍÊÇÊÎ Ð Òw ÊÇ ÈÉÉ Ê ÈÎÊ È ÇÌ ÈÂ

2 ÊÈÌÊ fêôöôï Ö É É ~ Œ ~ Œ ÈÍÉÆÍ s Ê É Â Ê ÉÉÆÍÇÉ Ê Ê É Ê ÈÍv ÈÍ É ÈÍ Â ÇÍ vèé Ê Ê É ÈÉËÈÆ ÊÌÉ Ê~Æ Ê Ê ÈÍfÆ Ê ÊÉÆÉÊ Ê Ê ÈÍ Ê ÈÉËÈÆ

3 Ê ÈÍ Ê u y Ê ÈÍ u ÊÉÆÉ ÊÉÆÉ ËÊu ÊÉÆÉ ÊÑÐÑÕÖÓÖÑÕ ÒÊÉÆÉ ÑÐÑÕÖÓÖÑÕ Òs Ê Œ ÑÐÑÕÖÓÖÑÕ ÒÉs Î ÇÉ ÑÐÑÕÖÓÖÑÕ ÒÉ ÍÍÍs Ê ÈÊ ÉÊ Ê ÑÐÑÕÖÓÖÑÕ ÒÉ ÍÍÍs Î ÇÉÇÉÊ ÈÍ ÑÐÑÕÖÓÖÑÕ Ò Ê ÇÉ Î Ð Ò f ÌÈË

4 fêôöôï Ö Ê w ÊÂ Ê ÈÂ 11 9 Â Ê 5 É ÈÂ Éw Ê yéêéé 8,400 ÊÆÉ 13 ÊÆÉÍ 1,095 Ç Î ÈÉÇÍÌÈÉÂÇÇÉÊÂ Ê ÊÊÊ ÎuÍ É fêèéæééçéìêâ Î ÈÉÇÍÉ ÊÔÖÔÏ ÖÎ ÈÌÈÂ É Ê ÈÍ Â ÊÊ ÊÂ Ê 4 ÉÈÇÂ ÈÇÊ 5 Ê Ç ÈÉÆÉÂ s Êu Ê ÈÉ Ê Ì ÇÊÉÉÆÌÈ ÂÇÊ ÊÂ Êw É ËÉÌ Ç Ê ÊuÍÍÌÈÎÂ ««««««80 Ç É ÌÍÍÉÆÉÂÇÊ Ê Ê ÉÆÆÌÈÂÇ Ê ÊÂ Êw ÉÌ È Ç ÉÆÌÈÂ ÊuÉÌÉÌÂ Î ÆÉÊ ÉÊ ÊÆÆÉ 80 Ç É ÈÍÉÆÌÈÂ ÌÉÂ Ê Ê u ÉsÉÉ w É ËÍÉ ÊË ÆÇ ÉÊÆÍÌÈÇÂ Ê Ç ÇÉÉÆÉÂ ÂÊu ÇfÆÍÍ ÍÊÈÍÂÌÈÌÈ Î ÉÈÉg ÊÊÉÉÇÉÆÍÇÉÇÆÇÇÆÌ È Â Â Â «««««

5 ««««««««««««««««ª««w ««««u ««««««ÉÊ 8 Ç 30 ÌÉÊ ÈÉÆÉ ÉÌ 30 Ç Î Ì ÉÆÌÈ Êw ÉÊ 20 Ç ÉÉÉÊÊ ÈÂ Ê 20 Ç 35 É ÊÇÊÉÉÆÌÈÂÌÉ 40 ÎÌÉÌ ÍÍ ÇÊ Ç ÈÉÆ ÉÂ Ê ÍÍÌ Ê Æ Ê Ç Ç ÈÉÆÍÉuÆÌÈ ÊÌÉÌÍÉ Ç 80 Â Ç 70 Ê 30 ÌÉÇ È ÉÆÉÂ Ë ÊÉÆÉÊ 90 Ç 30 ÌÉÊ ÈÉÆÌÈ        ««««««««««««««««««

6 ««««««««««««««««««««««««««««««««É Ç 78.2 Â fê 20.5 ÉÂ Ê fêg ÊÊÉÉÆ ÌÈÂ Ê fêâ80.8 É Î ÌÉÆÌÈÇÂÈÊËÉÎÊÇ É ÉÈÂÇÍÊ ÉËË ÍÆÍÌÈÎÇÂ Ê fê ÇÆ ÇÉÉÆÍÊÌÇÇÍÍÈ fç ÆÉÆÆÇÉÇuÆÌÈÂ Ê f Ê 33 Â Ê fê 17.9 ÉÈÂ Â «««««v

7 É É Ê Ê fç ÇÂ~Ê Ê Ê fç ÇÊÉÉÆÌÈÂ É ÊÂ É ÈÉÆÍ Ç ÆÉÆÉÉ Ê~ÆÇÆÍÌÈÂ Ê Ê ÇÍÊÆÍÌÍ Ç Ç ÇÂ Ê fç ÆÇÉÇÍÇÍÌÈ Â «««««ª ~ Œ Êw ÉÊÂ1 3 Çÿ Ç 25.3 É ÆÉ ÉÈÉÇ ÊÂ3 5 Ç 18.7 Éÿ Ç ÆÉ 1 3 Ç 17.5 Â10 15 Ç 17.6 Â7 10 Ç 16.3 Ê ÉÈÉÂ É ËÍÉ ÊÔÒÖ Ê Ç ÇÉÉÇ ÉÇÆÇÇÆÌÈ ÊuÍÉÂ É Ê 1 3 Ç Ì ÇÂ É Ê 3 5  ÊÆÉÉÉÊÂ10 15 Ê Œ Ê Ê Çÿ ÆÉÆÆ ÊÊÍÌÈÉ Â ÉÈÉÊ z Œ

8 ~ Œ Œ ÇÍuÉÌÍÇÍ~ÍÂ Ê Ê ÔÒÖ Ê ÇÍÊ Ç ÇÂ~ Œ Ì 1,500 Ê Ê Ç ÌÆÌÈÉ ÊuÉÌÍÉÂ Ê 1,500 Ê ŒÇ 21.5 Ê ÈÂ Ê 39.2 É Œ Ë Ç ÆËÊ Ê Ç ÉÉ ÆÍÇÉÇuÆÌÈ Â ««««~ Œ ««««««««««««««««««««««««««««««««««««ÈÍÉÆÍ s Ê s Ê Éˆ Ê 2 ÈÍÉÆÌÈ 1 ÉÇÊ ÈÍÉÆÍÉ ÈÉ ÊËÉÎÊÊÂ Ê È ÉÆÍÉ ÍÍÌÈÂÉÉȈ Ê ÈÉÆÉÌ Ê s Ê ÈÍÉÆÍ ÌÆÍÌÈ t Ê s Ê ÈÍÉÆÍ ÉÊÂ2-3 Ç 43.5 É Ì ÇÂ Æ É Â6 17 ÊÊÉÉÆÌÈ ÉÊÂ Ç 3.5 É Ì ÊÇÂ Ê 5.1 Ç Ì ÇÊÉÉÆÌÈ Â Â ««««s ««««««««««««««

9 Ê É Â Ê ÉÉÆÍÇÉ ÎuÍ ÊÂ i Ç ÆÉÆÍ Â ÊÉÆÉuÉ ÆÇÇÉÉÈÌÈÂ w ÉÊÂ Ì Ê ÈÍ Ã Î ÈÍÌÊÊÊÆÃÊ gî Ì Ê ÇÍÂ É É ÈÉÌ ÍÆÌÈÉÂ dvê Î ÈÉ ÊÍÍÉÂÃ Ç ÆÃÃ Ç ÃÃ Ç Ã ËÃ Ç ÈÇÍÃ Ç Î ÌÂ ÆÇ ÍÉÆÍ Ê ÇŽ ÊsÍÉÆÌÈÂÇÍÊÂ Êw ÉÌËË Ê ÉÆÍÌÈÉÂ Â Ê ÉÉÆÍÇÉ É

10 Ê 00 Ê ÇÍ É }ÌÊ ÇÇÉÊ Î ÉÍ ÉÈÉÆÍ Ê ÈÉ ÈÍÉÌÊÂ Ã Ê Œ ÃÇ 1 ÉÆÍÇÉÂ00 Ê Ç 151 ÉÆÍÇÉÎ ÊÈÉÆÌÈ ÈÊ Î ÈÉ ÊÍÍÉ ÉÊ Ç ÉÈÂÇÍÎ Ê ÉÍÉv ÈÍÉÂ19.3 ÉÊÍÌÈ ÊuÉÌÍÉÂ Ê Ç Â Ê Ç ÉÆÍÂ Ç Î 60.8 ÉÉÆÌÈÂÌÉÂ Ê 24 Ê ÉÇ 200 ÉÆÍÊÊ ÈÉÂ30 Ê ÎuÉÌ ÍÉ 5 Ç 300 Ê ÉÈÂÇÍÎ É ÈÉÌÍÉÂ Ê Ê 24 Ê 9 Ç 200 ÉÂ30 Ê Ê 6 Ç 300 ÉÆÉÉÇÉÇÍ Ç É ËÉ ÈÉÆÍÇ ÉÇuÆÌÈ ÍÍ fê ÇÆÇÉÉÆÍÊÌÇÇÍÍÈ Ç ÈÉÆÍÉÆÆÇÉÇÍÌ ÉÆÉÉÍÆÊ ˆÊ ÎÍÍÿ Ž ÊsÈÉÆÌÈÂ Ê ÇÍ É }ÌÊ ÉÈÉÊ z Œ Ç É Ê Ç 151 Ê É ÊuÉÌÍÉÂ Ç Ç 253 Ç Ç Ç 188 É ÉÊ 57 Ç ÉÊ 66 Ç 200 Ê ÈÉÆÌÈ ÊÍÍ Ê ÇÇÆÍ ÊÊÂ Ê È Ë Ê Ê~ÆÇ ÈÉÆÍÌÊÉ ÍÍÌÈÂ

11 Ê ÇÍ É }ÌÊ Œ Ç Â Ê }Ì ÊÊ ÈÌ Ê ÉÊ ÌÍÉÆÌÈÎÇ ÉÊ Ê ÈÍÉ Ëz Ê Í}ÌÍÉÆÌÈ ÍÍ ÎuÍÉÂÃ6,500 ÃÇÍÃ11,001 ÃÌ ÉÊ Ç ÈÉÆÉÂ É 8,700 ÉÊÉÉÆÌÈÂÇÍÊ Êw Ê ÉËË Ê ÉÊÍÌÈÉÇ Êw Ê ÍÍÌ Œ Ê Æ Ê Ç ÇÉÉÇÉÎfÆÍÉÂÿ Ê É É ÊuÆÈ ÇÉÉÆÍÉÆÆÇÉÇuÆÍÇÌÈÍÌÈΠÊu ÉÌÍÉk ÊÆÇÍ Ê ÈÇ ÉÉÆÌÈ ÎuÍÉ ÌÉÊ Ê ÈÍÇÂÈÍÎ~ÇÍÉ Ê ÇÉÉÆÌÈÂ

12 É ÊuÉÌÍÉ ÉÊ Çÿ Ç 9,300  ÆÉ 8,800  8,400  8,100  7,900 Ê É ÈÉÆÌÈÂÇÍÊ Êw ÉÌ Ê ÉÂ É É 6,500 Ç ÆÇÉÇÍÇÍÌÈÂÌÉÂ Ê Œ Ç 3 5 Ê Ê Ç ÇÉÉÍÍÊÊÇÊÍ Ç ÆÇ ÉÇÍÇÍÌÈÂ Ê Ê Î ÉuÍÉ ÉÊ 12,700 ÉË Ë É ÉÈÉÂÈÇÈÂ Â Ê ÍÍÌ Œ Ê Æ Ê Ç ÆÇÉÎfÆÍÉÂÿ Ê É ÉÊuÆÌÈÎÂ Ê É ËÍÉ Ê Ç 4,000 ÉÉÆÉ ÊuÍÉÂ Ç ÈÍÉÉÌÊ Ì ÇÉÉÆÌÈ ÊuÍÉÂ Ê É 12,300 ÉËË Ê É ÉÈÇÂ Ê Ê 14,800 É ÍÍÌ É 2,500 ÇÊÉÉÆÌÈÂÌÉÂ Ê }ÇÇ 15,001 ÉÈÉÂ

13 É ÊuÉÌÍÉÂ Ç Ê Ç 9,000 ÉÂ Ê É ËÉÌÈÊ ÇmÈÇ ÆÇÉÇÍÇÍÌÈÂÌÉÂ Ê 15,001 Ç ÈÇÆÊÇÂ~Ê Ê 15,001 Ç 31 É ÿ ÇÂ9,000 Ê ÉÈÉ ÊÂ Ç 13,300 Éÿ ÇÂÈÊ Ê ÊÈËÉ Ê Ê ÉÆÍÇÉÇÍÇÍ ÌÈÂ Ç ÈÇÍÇÉËÊ Ê ÈÉ Ê }ÇÇ ÉÉÆÌÈÂÇÇÉÊ ÎÈÍ Ê 1 ÆÉÍÊ ÊÊ Ê ÊÌÊÊÊÇuÉÌÌÈ ÊÍÍ ÎuÉÌÍÉÂ Ê 7 ÇÃ12 16 ÃÊ ÈÂ1 ÆÉÍÊ Ç 16 Ê Ì 11.4 Æ ÌÈÉÂÇÍÊ Ê É ËÉÌ ÉÆÆÌÈÂ Ê 1 Ê Ê Î ÊyÌÈÉÆÍÂÇÍÊ Ì ŠÂŠ ÊÊ Ê Î ÆÍÉÂi ÊÊÊËÉÎÊÊÆ ÉÆÍÇÉÇÆÇÇÆ ÌÈÂ Ê 1 ÆÉÍÊ Ê 13.5 ÉÊÉÉÆÍÌÈ ÊuÉÌÍÉÂ É Ê ÊËÉÎÊÆÍÌÈÎÇÂ Ê 4 Â Ê 3 Ç 14 Ê Î ÆÍÍÉÆÍÇÉÇÍÇÍÌÈ ÊÌÍÉÂ Ê Ç 13 Ê ÈÂ Ê Ç 13.7 ÉÂ Ê ËÂ Ê Ç Ê Ë ÇÆÍÌÈÂ Ê Ç 8,700 Â Ê Ç 12,700 ÉÆÍ ÇÍÉ ÊÍÍ Îv ÈÍÉÂ Ê Ê 669 Â Ê Ê 927 ÉÆÆÇÉÊÊÍÂÇÊÍ ÆÇÉÇÍÇÍÌÈÂ

14 Ê ÉÍÊ Ê É Ê ÈÍv Ê ÇÍ ÎuÍÉÂÃ ÃÇ 19.9 ÂÃ ÃÇ 37.5 ÂÃ201 ÃÇ 20.6 ÉÊÉÉÆÉÂ Ê Ê ÉÈÂÇÍÊÂ Êw É ËÍÉÉÆË Ç ÈÉÆÌÈÇÂ ÊÔÒÖ ÇÍÊ Ç ÇÉÉÉÌÂ ÇÊÍÆÊ ÊÊÉÉÌÊÉfÆÍÍÌÈÂ Ê ÇÃ ÊÌÃÊ Â ÉÊÔÒÖ ÇÍÊ Ç ÇuÍÍÌÈÇÂ É ÇÎ ÈÉÆÍ Ê ÎuÍÉÂ ÇÍÊ ÌÿuÍÍÂ 00 Ê ÎÃ0 ÃÉÈÍ Ç 16.7 ÆÍÌÊÊÃ1 50 Ã ÇÍ 201 ÌÉ Ç ÈÉÆÌÈÂÃ150 ÃÇ 6 Î ÌÉÆÌÈÂ Ê 99.7 ÉÂ ÍÍÌ 10 Ê ÈÉÆÌ ÈÂ

15 ÇÃ ÊÌÃÊ ÉÊÃ ÃÇ Î ÌÉÆÌÈÂÃ150 Ã Ç 30 ÉÂ ÊÌÊ ËÍÉ ÇÇ ÉÉÆÌÈÂÃ201 ÃÌ 2 Î ÌÉÆÉÂ ÍÍÌ 1 ÉÍÊ Ç ÆÉÌÂ Ì ÊÌÊ ËÍÉ ÇÇ ÉÉÆÌÈÂ Ê ÉÈÂ ÇÃ Ê ÃÊ Ê ÊÂÃ201 ÃÇ 35.7 Éÿ ÇÂ ÆÉ ÃÇ 33.3 ÂÃ150 Ã31.2 Ê ÊÊÉÉÆÌÈÂ Ì ÉÂ ÊÌÂ ÊÌÉ ËÍÉ ÇÇ ÉÉÆÉÂ ÈÉÆÍ Ç Ìÿ ÆÉÆÆ ÉÊÍÌ ÈÉÂ Ê ÊÉÆÉÊv ÍÍuÍÉÂdvÉÊÃÉÍÆÊÍÆÃÇ 51.6 ÉÂÃ Ê ÆÃ ÃÌÌ ÊÆÃ21.3 Ã ÊÈÇÍÃ5.7 Ç 27.0 ÉÂÃ ÆÃ ÃÌ Ì ÆÃ18.1 Ã ÈÇÍÃ2.5 Ç 20.6 ÉÆÆ ÊÊÍÌÈÉÂ Êw É ËÍÉÂÃÉÍÆÊÍÆÃÇ 8.7 ÂÃ ÆÃÇ 6.2 ÈÍ ÈÍ ÆÉÆÉÂ~ÊÃ ÊÆÃÇ 14.7 ÉÉÆÌÈÂÇÍÊÂÌÊÍ ~Ê~Í ÔÒÖ Ê Ç ÆÉÌÂÆÍ ÊÉ ÆÉÊ zèéæí Ç ÆÉÆÉÉ Ç ÉÉÆÆÌÈÂ ÇÊv Ê Ê Éi Ê ÈÍ ÉÊ ÎuÉÌÍÇÍ ÌÈÂ ÊÃ Ã ÊÉÆÉ

16 ÈÍ É ÉÇÍÉÂ ÊÊÊ Ê É Î ÈÉÆÍÊ ÉÈÍÆÇÂÇÇÉÌ ÊuÉÌÌÈÂ ÈÍ Ê ÈÍÉÆÍ Ê 8,700 Ê ÈÂ ŠÊ Ê 11,300 É Î 2,600 ÍŠÎ ÈÉÆÍÇÉÊÊÍÌÈÂ Ê ÈÍÉÆÍ ÊÌÉÌÂ800 3,400 Ê É Î ÍŠ Î ÈÉÆÍÇÉÇÍÇÍÌÈ Â Ê ÊuÉ ÈÍ Ê ÈÍÉÆÍ Ê Ê 12,700 ÉÈÇÂ ŠÊ Ê 17,500 É Ê Ë 4,800 Æ Î ÎÉÆÍÇÉÊÊÍÌÈÂ Ê ÊÌÉÌ ÍÍ 4,000 6,000 Ê ŠÎ ÈÉÆ ÍÇÉÇÍÇÍÌÈ Â Ê ÊuÉ ÈÍ

17 ÈÍ ÊÍÆÊ Ç ÈÍÍÉÈÉÍÂ Ê ÊÊÊ Ç ÌÈÆÉfÆÉÆÍÊÉÈÍÆÇÂ ÍÍ ÎuÍÉÂ Ê 7 ÇÃ151 ÃÊ Î ÈÉÆÌÈÂ ÉÊ ÉÆÍÂ Ê ÍÍÌ 23 Ç ÈÉÆÌÈÂ ÉÊ ÊuÉÌÌÈÂ Ã ÊÌÃÊ ÌÈÂ ÊÌÊ Ê ÌÈÆ ÊÉÆÉÌÍÉÂ Ê ÉÆÍÂ ÊÃ ÊÌÃÊ Ê Ê 99.7 ÊÊÉÂ ÍÍ Ì 65 Ç ÎÉÆÌÈÂ ÉÉÃ ÊÌÃÊ Ê ŠÊ É Ê ÈÍÈÍÎ ÎÉÆÍÇÉÇÆÆÌÈÂ Ã ÊÌÃÊ ÊÌÊ Ê ÌÈÆ Ê ÊÂ Ç ÉÂ Ê Ç ÉËË É ÉÇÿiÈÉÍÇÉÇ ÆÂÃ ÊÌÃÊ Ê Ê ÉÂ Ê Î Ê ÎÉÆÍÇÉÇÆÆ ÌÈÂ Ã É Ê ÃÊ Ê ÈÉÆÍ Ê ÊÂ Ç É Ê Ç ÉÆÍÉÌÂ ÍÍÌ 17 Ç ÎÉÆÌÈÂÇ ÍÊÃ ÊÌÃ Â Š Ë Ê Î ÎÉÆÍÇÉÇÆÇÇ ÆÌÈÂ ÌÈÆ É ÌÈÆ

18 ÈÍ Â ÇÍ vèé Ê É Ê É ÊÉÆÉÂ Ê ÈÂÈÍÊÊÊ Ê Î ÎÉÆÍÇ vèìèéâ Ê Ì Ê ÌÂ É Î Ç ÍÈÉ Î ÈÉÆÌÈÂ ÉÊÂ É Ê ŠÊ ÊÌÇ 100 Â Ë ÊÌÇ 93 ÉÆÍÂÆÈÍÌ 100 }Ç Î Ç ÎÉÆÍÇÉÇ ÍÇÍÌÈÂÉÇÊÂ É Ê Ê Ê ÈÍÉÂ ÊÌÉ Ê Ê É Ç ÇÇ ÆÉÆÊÆÉÌ Ê ÊÆÌÍ ÎÉÆÌÈÎÂÌÉÊÍ Ê ŠÎ ÈÉÆÍÉÆÆÌÈÂ ÈÍÊÂ00 Ê 151 Ê ÎsÉÉ Ê ÈÉÌÍÉÂ Ê É Ê Ê ÊÌÇ 46 Â Ê Ç 76 Â ÊÌ Ç 78 Î ÈÉÆÌÈÂ Ì ÌÉfÆÉÌÍÉÂ00 Ê 151 ÈÉÆÍ Ê Ê ÍÍ ÍÈÉËÈÆÇ Ê Ì ÈÉÆÉÆÆÇÉÉÂ Ê ÊÍÍ ÉÊÊÇ Ê ŠÊÍÉÉ Î ÌÈÉÆÉfÆÉÆÍ Ç ÆÍÆÉÈÂ É Ê É

19 Ê Ê ÇÇÌÉÊÂ Ê ÇÍ Í Î ÊuÉÇÌÈÉÇÂ Ê Ì ÊÉÉÉÊ ÊÿÉÈ ÉÊÂÈÍÍÊ ÉÆÉuÉÌÌÈÂ Ê È ÊÈÌÊÂ Ê Æ ÈÌ ÊÉÌÊ ÊÊÊ Ê ÉÆ ÍÊÇ ΠÉÍ ÎÈÉÆÍ Î yêâ ÊuÉ ÌÌÈ ÉÉ yò ÑÊ z Œ Ç 1 ÉÂ Ç 151 Ê Ê ÈÉÆÌÈ Â ÉuÍÉÂà ÊÌÃÇ 77.8 É Ì ÇÂ~Êà ÊÌÃ Ê 35.4 É Ì ÊÇÊÉÉÆÌÈÂà ÃÊ Ê Ê eèâ Ê 62.3 ÉÈÂ Ê Ê Ë 1 ÉÍÊ Ç ÊÆÉÌÂ Ì ÇÊÍÂÈÊ ÈÌ Ê Ç Ç ÊÉÉÆÍÇÉÇuÆÌÈÂ Ê È Ê v Œ É Ç 151 Ê Î y ÊÌ ÊÌ Ê È Ê ÌÈÂ Ê È Ê ÊÂÃ È ÈÍÉÆÍÃÇ 60.6 ÂÃÒÎ ÌÉÊ ÊÍÉÉ ÃÇ 29.1 Â Ã Ç ÈÍ ÉÆÊÆÃÊ 7.1 ÉÈ Â Êw É ËÍÉÂÃ Ç ÈÍÉÆÊÆÃÇ 1.4 ÂÃÒÎ ÌÉÊ ÊÍÉÉ ÃÇ 4.5 ÈÍÈ Í ÆÂÃ È ÈÍÉÆÍÃÊ~Ê 5.2 ÉÉÆÍ ÉÊÍÌÈÉ ÌÉ ÉÈÉ Ê s Ê ÈÍÉÆÍ Ê 80 ÇÃ È ÈÍÉÆÍÃÊÊ È ÉÊÆ Ê Ê 36.6 ÈÇ È ÈÍÉÆ ÈÂÃÒÎ ÌÉÊ ÊÍÉÉ ÃÇ Î ÌÂÃ Ç ÈÍÊÆÃ Ç 1 ÎzÆÉÆÌÈÂ É Ëˆ Ê ÊÇÊÍ ÆÉÆÆÌÈÂ

20 ÉÊ Â Ê È Ê Ê Ê ÊÉÆÉÊÂÃ È ÈÍÉÆÍÃÇ 42.1 ÂÃÒÎ ÌÉÊ ÊÍÉÉ ÃÇ 29.5 Â Ã Ç ÈÍÉÆÊÆÃÊ 23.8 ÉÈ Êw É ËÍÉÂ É È Ã Ç ÈÍÉÆÊÆÃÉÃÒÎ ÌÉÊ ÊÍÉÉ ÃÇ ÆÂÃ È È ÍÉÆÍÃÇ ÉÉÆÍ ÉÊÍÌÈÉ ÌÉÂ Ê È É ËÉ ÊÃ È ÈÍÉÆÍÃÇ 18 ÔÏ Ò ÆÊÇ ÉÈ ÇÆÈÉ Ê s Ê ÇÊÆÇÊÍÉÉ ÊÉÉÆÌÈÂ Ê ÊÃ È ÈÍÉÆÍÃÇ 53.8 ÉÆÍÊÊ Èˆ Ê 27.3 É É È Ê Ëˆ Ê Ç Ç ÇÊÉÉÆÌÈÂ É È É ÈÉÌÍÉ ÉÆÉÉÌ ÉÊÇÉÌ Ê ÇÊÉÉÆÌÈÂ Ê Â É È ÉÃ Ç ÈÍÊÆÃÇ 4.1 ÊÊÊ È ÉÊ 28.4 Ç Ç ÈÍÉÆÈÂ É È ÍÍ 2 ÆÉÆÌÈÂ Ê Â Ê

21 ÈÊ Ê Ê ÊÉÆÉ ÇÇÉÊÂÏÔÑÕ y   Â~v ÏÏÒÂw   y ÊÊÊ Ê Ê ÊÉÆÉuÉÌÌÈ ÌÈ ÇÍdvÎuÍÉÂÃÆÉÌ ÈÍÉÆÍÃÊ Ç ÆÊÊÃw à 61.7 Âà à 52.7 Âà à 50.4 ÉÆÍ Êw É ÉÈÉÂ~ÊÃ Ç ÈÍÊÆÃÊ Ç ÆÊÊ Ã~v ÏÏÒà 85.5 ÂÃÏÔÑÕ y à 72.5 Âà y à 69.4 É ÊÉÍÆÇÊÆ ÊÉÆÉÊdÈÉ ÈÍÉÆÊ ÆÇÉÇÍÇÍÌÈÂ Ê É ÈÉ ÈÆ ÊÆÇÍ ÌÉÊ ŒÊÆÉÂÌÉÉÌÏÕÊ É ÈÉËÈ Æ ÊÊÊÍÆÊÌÊÉÆÍÇ w ÉÊ 14 ÊÆÉ 3 É É È ÉÌÍÆÌÈÉÂdvÉ ÊÆÇÉÉ Î ÈÉ Ê~ÍÊÊÍÌÈ ÉÏÕÊ Ë ÈÉËÈÆ ÿ ÏÕÊ ÿ ÈÉËÈÆ Ê ÉÔÓÕÎÖÊ ÆÇÉ Ê ÉÔÓÕÎÖÊ ÆÇÉ ÒÖÔÖ ÐÖ Õ ~v ÏÏÒ y y ÒÖÔÖ ÐÖ Õ Ï ÏÒÏÐ ÏÔÑÕ y

22 ÇÊÍÆÊÂÃÿ ÏÕÊ ÃÉ ÊÆÇÉÉÆÉ Ê Î ÈÍ Ç ÇÊÉÉÆÌÈÂÃ Ê ÉÔÓÕÎÖÊ ÆÇÉÃÇÿ ÏÕ Ê ÉÆÍÂÿ ÈÉËÈÆ ÉÆÍÉuÆ ÊÊÍÌÈÉÂ w ÉÊÂ fê ÊÇÇÍÍÇÉÊÉÆÉv ÈÈÍÃi v ÃÎvÇÉÆÍÂÈÊ ÉÊÂÃ Ê ÉÔÓÕÎÖÊ ÆÇÉÃÉÆ ÆÊÊÂ Ë Ê ÈÆÊÌÇÇÍÍÈ ÇÍ ÊÆÍÔÓ ÕÎÖÊ ÆÇÉÊÍÉÉÆ ÇÍÊÐÖ ÕÊÊÉÉÈÌÆÉÆÆÇÉÇ Íÿ ÏÕÉÆÍÂÿ ÈÉËÈÆ Ê ÊÊÉÉÆÌÈÂÌÉÂ ÃÒÖÔÖ ÐÖ Õ ÃÊÉÆÉÊÂ Ç ÆÍÇÉÊÊÆÊÊÌÇ ÇÍÍÈ É ÊÈÆÊÊÉÉÈÌÆÇÉÇÍ Ê ÇÉÉÆÌÈÂ Ã ÃÊÆ Ê uìñðñõîöóöñõ ÒÊ ŠÂÃ y ÃÊÂ Ç Ê Î ÈÂÌÉÂ ŠÊ Î É ÍÊÇÍÊÊÍ ÊÆÂÃÏ ÏÒÏÐ ÃÊ Ç Ê ËÉÌÂÉÆÆÇÉÎ ÊÏ ÕÊ Ë ÈÉËÈÆ Ê ÊÆÇÍÍÉÆÍÇÉÇ w ÊÃi v ÃÇÍuÉ ÍÌÈÉÂ Ã~v ÏÏÒ Ã ËÃÏÔÑÕ y ÃÊÉÆÉÊÂÏÕÊ Ê ÊÊÆÇÉÉÆÌÈÎÇÂ ÈÉËÈÆ Ê ÊÊÆÇÉÉÆÉÂÇ ÍÊ ÊÌÉÍÆÊÂ ÉÊ ÇkÈÇÊÆÇÉÇ Ê ÊÆÇÉÉÆÍu ÊÊÉÉÆÍÍÆÉÈÂ ÊÌÉÌÍÉÂ ÉÌÊÃ Ê ÉÔÓÕÎÖÊ ÆÇÉÃ ÇÏÕÊ Ë ÈÉËÈÆ Ê 1 ÉÈÉÂ ÊÃ~v ÏÏÒ ÃÊÏÕÊ Ë ÈÉËÈÆ Ê ÊÆÇÉÉÊÆÈÂÃ ÃÊÉÆÉ Î ÈÍ Ç ÇÊÉÉÆÌÈÂ ÊËË Ê É ÇÇ ÍÌÈÎÉÈÉÂ ÉÏÕÊ Ë ÈÉËÈÆ ÿ ÏÕÊ ÿ ÈÉËÈÆ Ê ÉÔÓÕÎÖÊ ÆÇÉ Ê ÉÔÓÕÎÖÊ ÆÇÉ ÒÖÔÖ ÐÖ Õ y y ÏÔÑÕ y ÏÔÑÕ y ÒÖÔÖ ÐÖ Õ Ï ÏÒÏÐ

23 ÉÏÕÊ Ë ÈÉËÈÆ ÿ ÏÕÊ ÿ ÈÉËÈÆ Ê ÉÔÓÕÎÖÊ ÆÇÉ Ê ÉÔÓÕÎÖÊ ÆÇÉ ÒÖÔÖ ÐÖ Õ ~v ÏÏÒ y y ÒÖÔÖ ÐÖ Õ ~v ÏÏÒ ÏÔÑÕ y ÊÌÍÉÂ ÉÊÃÏÔÑÕ y ÃÊ Ç ÇÂÃ É ÊÓÑÎ ÈÍÇÉÃÇ ÊÆÇÉÉÇÉÆÌÈÂ ÉÊÃ~ v ÏÏÒ ÃÊ Ê Ç ÇÂÃÑÕÒÓ Ð ÃÇÏÕÊ Ë ÈÉËÈÆ Ê ÊÆÇÉÉÆÌÈÇÂÃi v ÃÉuÍÉÂÑÕ ÒÓ Ð ÎÈÍ Ç u Ê ÇÂÈÍÇÐÖ ÕÊÊÉÉÆÍÂÉ ÆÆÇÉÇÍ ÊÆÇÉÉÆÍÌÊÉ ÍÍÌÈÂ Â ÉÏÕÊ Ë ÈÉËÈÆ ÿ ÏÕÊ ÿ ÈÉËÈÆ Ê ÉÔÓÕÎÖÊ ÆÇÉ Ê ÉÔÓÕÎÖÊ ÆÇÉ ÒÖÔÖ ÐÖ Õ ÏÔÑÕ y ÒÖÔÖ ÐÖ Õ ÏÔÑÕ y y y 1 É 2 ÊÎ ÉÏÕÊ Ë ÈÉËÈÆ ÿ ÏÕÊ ÿ ÈÉËÈÆ Ê ÉÔÓÕÎÖÊ ÆÇÉ Ê ÉÔÓÕÎÖÊ ÆÇÉ ÒÖÔÖ ÐÖ Õ ~v ÏÏÒ ~v ÏÏÒ ÑÕÒÓ Ð y ÒÖÔÖ ÐÖ Õ ÑÕÒÓ Ð y

24 ÊÌÉ Ê~Æ Ê Ê ËÂ Î Ê ÈÉÆÍ 56.5 Ç ÇÂÇÍ Ê ÇÍÊ Ç Ç ÆÉÆÆÇÉÇÈÊ ÉÆÍÉ ÍÍÌ ÈÂ Ê ÎÌÍÉÂ Ê 25.8 Çÿ Æ ÉÆÍÌ ÈÂÌÉÂt Ê s Ê ÈÍÉÆÍ 51.6 Ç~ Î Ì ÉÆÍÂ Ê É ËÉÌÿ ÆÇÉÇ ÉÈ Œ 6.0 Ê Ê ÆÉ Ç Œ 1,064.7 Ì Ê ÆÉ Ê ÇÊÉÉÆÌÈÂ Ê Ê É ËÉÿ ÇÂ É ÌÍÉ 8,100 11,500 ÉÌÊÂ Ê ÆÉ ÇÍ 2 Ê ÇÂ Ê Î ÉÉÆÌÈÂÇÍÊ 1 É 00 Ê Ç 151 Ê ÈÉ 00 Ê Î ÌÉÌ ÈÇÉÇuÆ ÇÍ 2 É Î ÇÇ ÉÉÆÌ È ÉÉÈÂ Ç Ç ÆÉÆÆÇÉÌÆÍÂ Ê 1 ÉÍ Ê 12.4 Ê Ê ËÌÌ ÌÉÈ 5 ÊÆÉÂ Î Ê ÈÉÆÍ 54.6 Çÿ Ç 35.5 ÌÌÉÉÌ Ç Œ 7.7 Ë Œ 1,135.3 Ì ÇÊÉÉÆÌÈÂ Ê Ê Ê ÆÉ ÇÍ ÉÈÇÂ Ê 9,300 13,300 ÉÌÊÿ ÇÂ00 Ê ÎÌÉ Ì 5 ÉÌÉÉÌ Æ 253 ÉÈ ÉÍÊ Ê Ê Î ÈÉ 13.8 ÉÆÈÍÊ Ì ÉÉÆÌÈ ŒÇ 1 3 Ê Çÿ Ç 31.7 Ì 5 Ê ÉÊ ÇÊÉÉÆÉÂ Ê Â ÉÆÆ ÇÉÉÊÊÇ ÈÍ 51.1 Ç~ Î ÌÉÆÌ È 00 Ê Ê Â00 Ê Ê ÉÂÈÍÈÍ 5 Ê Ê eèéæìèçâ Ê Ç 8,400 Â Ç 11,900 ÉÈÍÈÍ 5 Ê Î ÉÉÆÌÈ 1 ÉÍÊ Ê 13.2 ÉÇÍÌ Ê Ê eèéæì ÈÂ

25 5 ÉÊ ÊÆÉ Œ 5.2 ÇÌÉÉÌ ÇÂÇÍÊ ÈÉ Œ Ìÿ Ê eèéæéâ Ìÿ kç 31.5 ÉÈÂ Ê Â Â Ê ÍÇÊÇÂ Ê É ËÍÉ ÉÈÂÌÉÂ Ê s Ê 58.3 Ê 5 Ê Éÿ Æ ÉÈÂ Ê Ê ÆÉ ÇÂ Ê Ê ÆÉ 2 Ê eèéæìèâ Ê Ç 8,800 Â Ç 12,700 ÉÂ5 Ê Ê ÉËË ÈÉÈÉÂ Ê 1 ÉÍÊ Ê 13.3 É Ê ÆÉ ÇÊÉ ÉÆÌÈ Œ 6.1 Ç Æ Ç Ç Œ Ê 1,020.8 ÉÈÂ Ê fç ÊÇÂ Ç 61.4 É 5 Ê Éÿ Æÿ Â00 Ê Ê Éÿ ÊÇÂ00 Ê Ì 188 Éÿ Ê eèéæíìèâ ÊÉÆÉÌ 7,900 10,300 ÉÌ 5 É ÌÉÉÌ ÊÇ ÊÆÉÉÉÊ 5 ÍÍ 2,400 ÉÉÆÌ È 33.1 Ê Ê ÆÉ ÆÊÊÌÇÇÍÍÈÂ Ë Êÿ ÇÊÉÉÆÌÈ 1 ÉÍÊ Ê 12.9 É É ËÉÌ Ê ÆÉÌÌ ÌÉÈÉÂ

26 Ê Ê Ê ÈÍfÆ ÈÉÇÍÉ Ê ÂÊÂÊÊÍÆÊ Î Ê ÉÈÉf ÆÉÆÍÊÉÈÍÆÇ ÊÊÂ10 ÊÆÉ 2 É É ÈÉÌÍÉÉ Î ÈÉ ÆÌÈ ÌÉÉÌ ÆÊÊÂÃ Ç ÈÆÇÍÃÉ 40.4 Î ÌÂÇÍÊÂÃ Ç Ê É ÈÍ Ç ÉÍÇÍÃÇ 30.7 Âà sçéçíçíãç 27.9 É ÆÉÆÌÈÂÇÍÊ Êw ÉÌ È ÉÈÉ ÊÃ Ê ÃÊ Î ÌÉÆÉÂÃ Ç ÆÃÂÃ Ç ÃÉÆÉÉÍÆÊÇÉÇÆÉÉÌÂ Ç ÈÇ ÇÊÆ É ÈÍÇÉÇÉÇ sçéçíéæéé ÇÆÍÇÍÇÊ Î Ç ÍÍÍÉÆÆÇÉÇuÆÍÉ ÆÌÈ ÊÌÉÌÍÉÂ Ê Ê ÊÍÍ~ÆÊÌÍÍÊÆÌÊÊÂ Ê Ê ËÂà sçéçíçíã 28.4 Âà ÌÇi ÊÉÍÌÈÆÇ Íà 24.8 ÌÃ Ê ÈÊÇÉÍÆÇÍà 12.6 Ê ÇÍÍ Ç ÊÂà ÇÊ É ÈÍ ÇÌÉÍÇÍà 35.1 Âà xê É ÇÊÇÉÌÍÆÇÍà 23.6 ÌÃh Ç ÇÈÍÇÍà 18.8 Ê Ç ÎÈÍÈÍ ÉÉÆÌÈÂÇÍÌ Êw É ÉÈÉÇ Êz ÊˆÊ zêâ Êi Î ÍÇÉÊÂÍÍ Æ Ç ÈÍÉÆÍÇÉÇÍÇÍÌÈÂ Ê É

27 ÊÉÆÉÊ Î Ì ÈÉÆÇÇÉÊÉÆÉÊÊÍÆÊfÆÉÆÍÊ ÇÂÃÍÇÍÊÆÃÎ ÌÉ 8 ÊÆÉÆÉÊÌÍÌÊÎ 1 ÉÎÉÌÍÆÌ ÈÉ Â ÊÉÆÉÊ ÉÌÌÉÉÌ ÆÊÊà ˆÊ ÇÉÆÇÉÆÃÉ 40.5 Î ÌÂÇÍ ÊÃÈÉÉ ÇÉÆÇÉÆÃÊ 8.2 Î ÍÈÍÉ }ÇÊ Ì Î ÈÍ Î ÉÉÆÍÇÉÊÊÍÌÈÂ Ê Â Î Ê}ÌÍÇÉÎfÆÉÆÍ Ê 3 ÆÉÂÈ Ê vêâã ÌÉÊ ÇÉÆÃÇ 9.7 Âà ÌÉÊ ÇÉÆÃÇ 6.9 Î ÌÂà gé Ê ÊÉÇÉÆÃÇ 11.8 ÉÊÉÉÆÌÈÂÇÍÍ Ê ÈÂà gîfæéæãç É 15.8 Î ÌÉÆÌÈ ÊÉÆÉÊ fé féì ÊÉÉÆÉ fê Ç Î ÇÍ Ê ÇÂÃÈÉÉ ÇÉÆÇÉÆà à ˆÊ ÇÉÆÇÉÆÃÇ ÉÌÊ fî ÉÉÆÌÈÂÉÊÌÊ ÊÆÉ 11.9 Êà ÌÉÃÂ5.1 Êà ÌÉÃÉ ÈÉÆÍÊÊ È féêã ÌÉÃ Ç ÌÉÆÌÈÂÌÉÂ É Î ËÍÉÂ Ê Ç Ç ÆÇÉÇÍÇÍÌÈ ÈÍÊÂ É Î ÊÌÉÌÍÉÂÃÈÉÉ ÇÉÆÇÉ ÆÃÉà ˆÊ ÇÉÆÇÉÆÃÉÎ ÍÈÉ Ç 40 Ê ÉÊ 6 ÆÍÂk É Ë ÉÈÉ Ç ÇÍÇÉÎ ÎÉÆÍ Ê ÇÊÉÉÆÌÈÂ

28 ÊÉÆÉÊ ÇÊÍÆÊ ÉÌÊ Ê Ê Ì ÉÈÉ Ê Ç ÇÉÎ ÈÉÆÍÌÊÊÂà ˆ ÇÉÆÇÉÆÃÉÆÆ Î Ê g féfæé Â Ì Î Ê Ê Î}ÌÍÇÉÎfÆ ÉÆÍ Î ÆÍÉ gîfæéæíêê Ê 7 Ê~ÈÌÈÂÇÆÈ É ÊÊÂ Ê ÈÉ ÈÂ Â Ê ÊÊÌ ÈÉÆÍÉ ÍÍÌÈÂ Ê Ê ÈÍ ÉÊ ÊÊÊÍÆÊ Ê ÇÇÉÎ ÈÉÆÍÊÉÈÍÆÇ ÌÉÉÌ ÆÊÊÃÆÍÆÍÊ u Î ŒÈÉÆà ÉÆÍ 36.1 Î ÌÉÆÌÈ Âà ÊÑÔÑÕÖÑÒÎ ÃÇ 27.6 É ÇÂà ÍsÇÊÌÇÈÉÆÃÊ 17.5 Âà ÊÌÌÉÍÆà 17.1 ÉÈÉÂÃÆÍÆÍÊ u Î ŒÈÉÆÃÉà ÊÑÔÑÕÖÑÒÎ ÃÊ Ê Î ÍÈÂÃ Ê ÊÉÆ É Ê ÆÍÃÉÇÇÍÉ 63.7 ÉÊÍÂ6 Ê Ê Ì Ê ÊÇÇÍÉÉÆÇÇÉÎfÆÉÆÌÈ ÌÉ ÊÌÉÌÍÉ ÊkÆ ËÊÃÆÍÆÍÊ ÃÎÍÍ Ç ÈÉÆÍ ÊÌÊÍÈÂ Ê ÈÉÍÂÿj ÉÇÉÊ ÊÇ Âu ÉÆÉÉ Ê Ç ÍÍÉÆÉÆÉÉÌÊÎ ÎÉÆÍÇÉÇ ÉÇÌÈÂÇÍÊ ÈÂ Ç ÇÊÍËÊà ÊÑÔÑÕÖÑÒÃÊÍÍ ÇÊ ÎÈÉÆÌÈÂ

29 Ê Ê ÈÍ Ê ÈÍ ÈÉ ÈÆ É w ÉÊ ÇsÉÉÆÍ Î 8 Ê ŠÈÂÈÊ É Ç ÈÉËÈÆÉ ÈÍ ÊÉÆÉ 2 É ÉÎÉÌÍÆÌÈÉÂ ÉÊÂdvÊ Î ÈÉÌÊÉÈÇÂÌÉÉÌ ÆÊÊÃ ÊÉÌÊ ÇÇÇÃÉ 72.1 Î ÌÉÆÌÈÂÇÊ Ê É ËË ÈÉÆÍÌÈÉÂ Ê ÇÉÉÊÇÃ Ê ÈÍ ÃÉÂ 37.0 ÉÈÉÂÈÊ ÊÈËÉ 2 Ê ÉÊÆÉÆÆ ÊÊÍÌÈÉÇÂ ÇÍÇÍÌÉÌÍÇÍ~ÍÂ Ê Ê Ê ÊÉÌÊ ÇÇÇÎ Ç ÌÉÆÍÉÉÌÊÂ Êu Ì ÆÉÆÆÇÉÇÆÆ ÌÈÂ Ê ÈÍ ÈÉËÈÆ É

30 Ê ÈÍ Ê u w ÉÊÃi uv ÃÎvÇÂ Ê ÈÍ Ê ÂÊ uîi Êv ÈÉÆÉÉÇÌÈÉÂÇÇÊÊÂ Ê Ê Ç}ÌÍ ÍÉÆÍÌÈÂv ÈÉÆÉÉÆÉ uêéæéâ ÎÆÇÉÇÊ ŠÈÉ ÌÉÌÉÌÌÈÉ y ÊÉÆÉ Ë Ê ÈÊ ÈÍ uêˆ Ê ÇÆÍÌÈÉÂÈÊËÉÎ ÊÇÂÃ É Çu ÉÉÆÊÆÃÂÃ Ì ÇÆÇÍÊÆÃÂ Ã Ç ÃÉÆÉÉÌÊÉÈÉÂÒÎ Ê ÊÍÍÈÍ ÈÇ ÇÉÆÍÌÊÉ ÍÍÌÈÂÇÊÌÌÊ ÉÊ ~Ê ÈÍÇÉÌÉ ÇÊÆÉÌ gîfæèíî ÊÆÉÆÉÉ Ì ÇÆÍÌÈÉÂÇÊ ÌÌÉÊ fê Ê ÆÂ Ê Ê ÉÆƈÉÌ Ç Ê Î ËÈ ŠÉÆÍÉÆÆÌÈ ÈÉ Ê uéæçéç ÈÍÉ Ã~ Ê É ÆÉÆÍÊÊÇÊ Æ ÉÆÆÊÊ ÈÇÈ ÇÉ ÍÊuÆÊÆà ÃÇÇ Ç ÇÍÇÉÊÆÉÉÌ ÇÍÇÉÊÊÆà ÃÈÊÍÈÇÌÍÇÆÊÆÍ ÉÊÆÍÇ ÇÉÆÇÉÇÉÌ ˆÉ}ÌÈÍÎ ÊÆÃ Ã Ç ÇÍÍÉÆÍ ΠÉÌÊ Ê Çÿ ÉÆÍÃ Ã Ê ÉÊ ÉÇÊÆÊÉÂuÉ ÆÍÆÊÆ Ê É ÉÆÊÆ ÈÇ ÇÍÍÊÆÉ ÆÃ Ã Ç ÆÍÍÊÊy Ç Ç Ç ÆÂ É Í ÊÐ ÓÓÏ ÑÑÒÎÊÓÏÒÊ ÇÍÆËÊÉÈÂ É ÔÖ ÔÏÒÑÕÒÖ ÎgÉÍÆÉÆÆfÆÊ ÈÍÍÊÆà ÇÊÍÆÊÂ Ê Ç ÆÊÌÇÇÍÍÈ ΠÇÉÆÍÇ ÂÊ Î ÆÊÇÍ ÎÈÉÆÉ ΠÇÉÆÇÉÆ ÉÊÆÍÊÈÉÌ Ê Ê ÇkÈÇÊÍ}ÌÈÍÎ ÊÆÉÆÉÉ ÇÆÇÇÆÌÈÂÌÉ uê ÊÂÃ Ç ÇÉÌÉÉÊ ÆÉ ÈÉÆÍÊÊÂÒÎ Ê ÈÍÆ Ê Ç ÍÉ ÉÉÆÍ ÇÉÇÈÎÆÍÃÉÆÉÉÌÊÌÆÍ ÉÒÎ Ê xé Ê ÊÐÕÒÔÌ ÇÆÍÆÉÈÂ

31 ÉÊÉÆÉ ÊÂ ËÈÊ Î Ê ÊÈÉÆÌÈÇÂ ÉÌuÍÉ~ÍÂ ÉÊÉÆÉ ÇkÈÇÆÍÌÈÎÂ ÒÎ ÊÍÍÂ~v ÏÏÒ Ì y ÂÏÔÑÕ y Ì Â Ê Ç ÆÉÆÍÊÊÂÈÊ Ç ÍÊÆÉÆÆ Ê ÇÊ uç ÉÆÌÈÂÌÉÂ ÈÍ Ê ÉÆÍ È ÊÉÆÉÊ ÊÉÆÉÌ ÉÇÈÉËÈÆÉÆÉÉ Ì ÉÆÌÈÂ Ê uê Ê~ÍÉÈÂ ÃÒÎ Î ÇÍÉÌÂÏÏÒÌÎÑÑÑ ÒÎ ÈÉÍÂ ÏÏÒÇ wïïòêêééæíçéêííâ Ê É~v ÌÏÏÒ ÎsÉÉÆÍÇÂÈÊ ÊÌÍÆÊÆÂÌÉÉÉ È ÈÎ ÈÍÃ Ã s Ê Î ÌÈÉÌÊÂ y ÌÉÇÈÎ ÍÍÍÆÿ ÌÉÉÆÍÇÂÆÇÍ ÉÉÌ ÍÊÇ ÊÉÇÉÈÍÊ ÈÍ Ìÿ ÌÍÆÊÆÂ Ê ÈÉÉÌÆÆÊÉ ÎÌÍÆ ÍÊÌÍÇÆÇÆÍÈÂÿ ÌÍ ÊÊÍÃ Ã }ÎÑÑÑ ÒÌÏÏÒÎ ÉÉÆÍÉÇÍÇ ÇÂ ~ÆÒÎ ÊÌÎÑÑÑ ÒÇ ÆÉÆÊÆÉÌÊ Ç ÆÉÆÇÇÉÊ ÊÍÇÉÌÆÍÌÈÂÇÍÌ ÊÆÉÉÈÇÂÇÊÍÊ ÉÈÍÊ ÈÍ Ç ÈÍÊÆÉÌÑÑ ÇÈÈÍÍÉÆÍÂ ÊÔÖ ÒÏÎÉÊÊÆÉÌÂ Î ÈÉ ÈÆÂÇÊÌÌ ÉÊh ÊÆÍ ÇÊÎÊÎ}ÌÉÆÇÉ ÆÌÈÃ ÃÒÎ ÊÍÉÉÊÂ ÊÊÍÊÊÌÊÌ ÊÊÆÇ ÉÉÉ ÉÉÆÌÈÇÂ s Ê ÉÊÉÉ ÆÍ ÂÈÊ Ê Ê ÈÍ Ê ÈÉ ÈÆÃ Ã ÊÆÍ ÉÊÆ ÉÉÂ È ÉÆÆÊÊ ÉÇÊÆÂ Ç ÇÊÇ ÉÉ ÆÃ Ã È Ì s ÊÍÉÉÊ ÈÉÌÍÆÌÈÎÂ ÈÍÊÊ ÈÌ Ì Ê ÉÉ ÆÌÈÈÂÈÊÇÉÉ ÌÇÊÍ ÈÍÍÍÇÉÈÇÍÂÈÍÊu Æ Î ÈÉ ÈÆÃ ÊÍÆÊÂ ÉÈÉÊ s ÊÉÌÌÂÆ Ê sî ÈÎÉÌÍÆÉÌÊ ÈÂ ÎsÉÉÆÌÈÇÂÈÍÊ ÈÍ Ç ÍÊÆÇÉÊ ÈÍ Ç ÉÆÍÍÆÉÈÂ

32 Ê ÈÍ u ÇÇÉÊÂ Ç ÈÉÆÍ Ë ÉÆÍ s Ê È Í uêéæéâ Ë Ê ÇÉ ÈÍÇÉÉÆÉÈÌÈÉÂ Ê ÈÍ u ÉÈÉÊ ÈÍ ÇÍÊuwÊÍÍ ÎsÆ ÉÆÆ ÊÊÉÉÆÍÉÌÂ Ê uéèéêîðï Ê ÈÍÌ ÊÇËÉÎÊÉÈÉÂ Ê uê Ê~ÍÉÈ ÃÎÐÏ Ê ÍÇÆÍÂÎÐÏÒ Ê Ç ÆÉ Î ÍÍÍ ÍÇÉÇÆÍ ÇÍÉÆÍ ÊÆÆÐ ÑÇ ÍÈ ÉÕÑÎ ÈÉÌ Ç ÍÂ~Ê ÍÍÉÆÍ ÊÇÉÆÐ ÑÊÇÍ ÍÍ ÍÂÐÖ ÕÎ ÉÉÇÍÆÌÊÊÍ ÇÍ Ç ÊÇÊÍ ÉÇÍ Ç ÆÊÆÉÉ̈ŒÊ ÈÊÆÉ ÈÆÃ Ã Ì ÊÆÉÉÆÆÊÍ ÈÆÎÐÏ ÊÌÌÉ ÈÆà ÃÊÇÊÇ Ê ÍÍÊÆ ÊÆÉÌ È ÇÎÐÏ È ÍÉÆÍÂÇÍÉÊÆÉÌÉÉÉÉÌ ÊÈÆÆÆ ÇÉÇÊÆ ÎÌÉÉ ÊgÉÍÉÆÆfÆÎ ÉÉÎÐÏ Î ÇÉ ÈÆà à Êy ÉÊÊÆÐÖ ÕÊÉÆÉÂ Ê s Êu ÆÊÍÉÈËÉÈÊy Î Ê È Ç ΠÍÆÉÊÈ ÊÆà ÊÍÆÊÂÎÐÏ Ê ÈÍ uêìì ÊuÉÉÆÍ Ç ÇÆÍÊÈÍ ÎÐÏ ÈÍÊÆÉ Ç ÈÊÆ ÊÉÉÉÇ ÊÇÉÊ ŠÉÈ ÉÉ ÉÈÉÌÎÐÏ ÊÉÆÉÊÈÊ Ì ÎÇÉÎÉ ÊÈÉÆÇÇÉÇi Ê Î ÊÈÍÉÆ ÆÇÉÊdÇÉÉÆÇÇÉÉ ÍÍÌÈÂ Ê ÈÍ u ÉÆÍ s Ê ÈÉÊÂ Ê ÈÍ uç ÇÆ ÍÌÈÉÂÇÍÊ s ÇÊÍÍÈÍ ÈÇ Ê ~ ÊÉ ÊÇÉÉÆÍÇÉÊ ÈÍÌÊÇ ÇÂÌÉÂÇÊÇÉÊÍÍ Ê Ç ÉÆÍÇÉÊ ÈÉÊ uçèêëéîêéèéâ u Ê Ê~ÍÉÈ ÃÒÎ Î ÇÍÆÉÂNo-guide Ì Ç ÇÊÍÂ Ç ÍÍÎÌÉÉÆÍÂÏÏÒÂ~vÂ Ê ÎÇÉÉÍÉ Ç ÍËÇà ÿ É ÓÑ Î ÈÍÒÎ Ç ÉÍ ÊÊÉÉÆÍÍÆÊ Æ i Ê ÉÉ Êÿ É ÊÒÎ Ê ÈÉÆÍ ÂÈÍÉÒÎ Ç Êˆ ÊmÉÉÆÍÊÉy Ç Ê ÊÇÇÍÇÉÎ uè ÈÉËÈÆÂ

33 ÃÓÑ ÉÊÆ Êy ÊÂ Æ Ê ÊÍÉÆÍÌÊÌ ÇÆÍÊÉÂÆÍ ÊjÆÉ ÆÊÉÈÇÂÆÌÍÊÌ ÇÊ ÇÆÍÉ Ê Ê Ç ÍÊÉÂÌÆ È ÉÉ È ÆÂÃ ÃÒÎ É ÈÍÎ Ð ÒÉÂ v ÈÍ s ÇÆÍÇÂ Ê Î ÇÍÊÎÉfÆ ÊÆÇÈÆÉ ÆÂÌÉÂÓÑ É sæ y Ê ŠÉ ÊÖ Ðv ÊÉÊÇÍÊÊÆÇÈ Æ y Ê Ê ÉÊÊÆÃ Ã ÊÕÑÉÌ ÉÌÊÆÊÊÌÇÇÍÍÈÂ s ÊÆ Ê ÈÉÃ ÊÕÑÊÊÉy Î ÍÈÌÈÃÊÿuÉ ÍÉÉ ÈÌÆÂ s Ê~ Ê É ÊÈÊ ŠÎw ÈÉÇ ÌÈÂ ÉÌÊÆÊÊ ŠÎ ÍÈÍÂ ÉÉ ÊÃÆÊ ÊÌÆuÍÊÆÃÊÊÉÿ Ê Ç ÈÍÍÂÇÊÍÆÊ Î ÈÉËÈÆÃ ÊÍÆÊ uçæíìèéâ ÈÂ ÉÈÉÊÇÍÍÊ Ê ÈÉÂ Ê ÉÊÊÆÇÍÌÍÊÆÉÆÆÍÇÉÊÊÇÂÇ ÍÊ Ê ÊÌ ÈÉÇÌÈÇÂ Ê ÈÉÈÍÊ ÍÊ ÇÊÆÇÉÊ ÈÍ ÇÍÇÉÆÍ uéâ~ê ÇÌÍÆ ÍÊÈÊ Ê ÈÉÌÿ s ÊÉÌÊsÆÉÆÉÉ uì ÆÍÌÈÉÂÈÊ Â s ÇÍÊÑÐÓÖs Ê ÈÉÂ s Ç ÉÈÉ ÎÉÉÉ ÈÆÉÆÆ uìæíìèéâ ÊÉÆÉ Ê ÉÆÍÇÉÂ Æ É ÿéæíçéì Ê Ê Ê ÍÈÍÍÉÆÉÉÂ ÇÍ ÌÉ ÎsÉÉÆ ÍÉÆÆ Ê ÈÍ uç ÇgÇÍÌÈÉÂ Ê uê Ê~ÍÉÈÂ Ã s Ê ÊÊÊÈÇÍÂ Ê Î ÉÉ ÈÆÃ Ã ÉŠ Ê ÌÊ ÍÈÉ ÈÆ ÈÊ ÆÉÇÉ ÌÍÇÆÍÈÂ ÌŠËÊÆÇÉÌÆÍ Â Š z z ÉÒÎ Ê ÍÉÇÉÌÆÍÃ Ã ÌÉÊ Î ÇÉ ÈÍÊÊ}ÆÂ ÌÉ ÊÆÂ ÉÇÍ É ÉÉÇÉÇÂ ~ ÊÊÉÊÉ ÆÂ ÈÉÇÍÍÊ ÈÆÃ ÉÆÆ Ê Ç ÇÊÆ Ê Š ÇÍ ÎÈÂ ÍÊÊ ÊÉÇ Í ÉÆÆ Ç ÆÉ ÆÌ ÈÂ ÈÉ ÈÆÃ

34 Êÿ Ê ÍÊÂ ÉÆÉÉÌÆ Ê ÇÆÍÊ Í Ì ÈÎÉ ÈÉÆÍÊÇ ÉÈÂÈÇÈÊÇÍÂÓ Ð Ê Ì ÊÇ~ É ÈÉÆÉÂÈÊÇÉÉ wî ÈÉÈÌÆÂÒÎ Ê ÎÇÉÈÉÈÌÆÉÆÉÉÇÉÌ ÊÇÆÍÌÈÎÂÌÊÍÂ Î ÊÈÍÉÆÆ ÉÌ Î ÊÈÂÆ Ê uèéìíæâ Ê Ê ÈÉÊ Î Æ Ê Ç ué ÍÍÌ ÈÂÇÊÍÆÊ Ç ÇÉÂ Ç Ê wî ÈÒÎ Ê Î ÇÉÈÉ Â Ç Ê Ê~ ÇÆÉÉÉÈÉy Î ÍÍ ÍÇÉÊÊÍÇÊÌÈÎÂÌÉÂ Î ÉÈÉ ~gfê ÌÂÆÈÍÊ zéæéé ŠÊ ÈÍ ÍÌÆÍÌÈÂ ÊÉÆÉ ÇÍÊ Î ÈÉ ÈÆÉÆÉÉ Ì Ç ÉÆÌÈÂ Çy ÉÆÍ ÊÉÉÉ ÿ ÌÇÇÎÈÉ Ê ÌÂ ÊÌ Î ÇÉÆÇÉÌÊ vî Ì uç ÉÆÌÈÂ ÃÆÍ Ê ÊÆÍfÊÊ Â Ç ÇÍÍÍÍ ÆÊÈÉÆÉÉÇÇÂt ÇÆÍÍÆÊÈÉ ÈÆÃ Ã ÉÊ ÉÆÉÉÌ È Ê ÈÍ Ì ÈÉ ÆÍ Ê ÍÇÊ vçæééèçíëçé ÆÂ Ê Ê ÊÊÆÍÃ Ã ÉÉÌ Â Ê ÉÉÊÆÈÂ Ì ÊÒÖ ÉÑÖÊÊÉÉÈÌÆÌÈÂ vèíéæêæ}èâ ÊÌÇÉÇÊÉÉÇÌÈÉÈÂ gì Ê ÊÊÉÉÉÌ É ÈÃ Ã Ì Ê Î ÌÌÈÂ~g ÊÊÌÊ ÆÊÉ Î ÈÉÍÈÍÉ ÍÍÉÊ Ç ÍÈÆÃ Ã ÌÊÇi ÉÇÊÆÃ ÇÊÍÆÊ uêâ Ê ÈÂ Ê ÈÂ Ê ÈÍ Ê ÇÍÇÍÌÊÇËÉÎÊÉÆÍÉ ÍÍÌÈÂÌÉÂÇÊÍÆÊ Ç ÈÍÉÆÊÆÇÉÊÍÍÂ ÉÈÉÊi ~Î É ÉÇÍÍÌÊÇ ÌÊÆÉÆÉÉ Ç ÇÇsÍÉÆÍÌÊÉ ÍÍÌÈ ËÊu ÊÉÆÉ ÇÇÉÊÂ Ç Ê Î ÎÉÆÍÇ Ê ÈÉÊÊ ÍÆÊ Î ÉÉÆÍÊÇÊÉÆÉÌÉÌÌÈÉÂ Ê uê Ê~ÍÉÈÂ Ã ÊÔ ÕÔ ÑÊ ÎÌÉÉ ÈÉ ÈÆÃ Ã ÇÍÇÊÆÇÉÊ ÌÇ É ÆÌÈÂ ÈÉÌ ÈÍÍÍÆÊÆ ÆÆÉÉÇÉÆÉÈÂ ~Ê Ê ÈÍ ÈÇÊÆÊÉÈÃ

35 Ã Ê É Ê ÈÉ ÈÆà à ÆÊ Î ÉÉÏÏÒÔÒÐÎ ÍÉÇÂÏ Ñ ÓÒÒÉ Ð Ò ÎvÇÍÉÇÌÉÉ ÂÎÆÌÇÔÓÑÕ ÒÈÉÇÍ Í dî ÉÉ ÈÆÉÈà ÃÕ ÖÒÓ ˆÊÏÏÒ ÈÊÉÇÍÇ Ç ÂÊy Î ÌÉi É Ê Î ÍÇÂÊÇÊÇÆÆ ÇÊÆ ÈÆÆÉÉvÈÆ Î ÆÉÌÍÆÍÉ ÊÌ ÇÍà ÃÇÊ w Ê ÊsÉÉÆÍÉ ÆÇ ÊÊÊÍÆÊ ÈÍÉÆÍÊÇ ÈÉ ÈÆÂv Ê ÉÌ ÊÊ Ç ÇÇÉÉÆÍÂÇÊ w ÊÍÉÉÊÊÇ Ê ÈÍÉÍ Ê Ç ÇÊsÍÍÉÆÍÊÉÈÍÆÇ Ê ÆÉ É ÉÊ Í ÈÍÉ ÊÊÆÍÆÊ Æà ÊÍÆÊ uéèéçâ ÉÈÉÌà ÃÊ É ÇÉÊÊÇÂ Ê Ê ÆÉÆÍ Ê ÂÊÉÌÊ Ê Î ÉÇÍÍÆ vèéæç uçæíé ÆÌÈ w ÊÉÆÉÊ Ê vé ÈÉÍ ~ Ì ÊÌ ÎvÆÉÇÌÈÉÂ Ç wšu ÊÉÌÊ d Ê Ê Ês ÎzÇÈÇÉÊ ÆÂÌÊÍ ÉÆÍ ÇÇÊÍÆÊ Î{ÌÆ Ê ÇÉ ÇÇÇÎ ÉÆÍ s Ê sæ uçæíé ÆÌÈÂ Ê ÈÉà ÕÒÖÃÉÊÂ Ê Â Ê uêìæíìèé~íâã Ê ÃÃ Ê ÃÎ ÊeÆÉ ÆÉÈÌÈÉÂÇÊ Î s Éd ÈÍ ÇÉÊÍÉÉÂÍÍÿ Ê ÊÉÊÇÍÇÉÉ ÈÉÆÌÈ ÉÈÉÌÇÊ Ë Ç ÈÉÆÍÇÉÎ{ÌÆÂ Ê Ç ÇÎsÉÉÌÍÆÍÊÉŠÉÉÆÌÈÂ

36 ÊÑÐÑÕÖÓÖÑÕ ÒÊÉÆÉ Êw ÊÎ Ð Ò ÊÿÉÉÈÉÂ Ê ÊÆÇÍÑÐÑ ÕÖÓÖÑÕ ÒÊÉÆÉÊw ÎsÆÌÈÉÂ Â É 12,000 ÉÌÆÍÍÍ ÊÆÉ 8 Ç É ÌÍÍÉÆÍÂ Ê ÉÆÍÇÉÇÍÂÈÊÑÐÑÕÖÓÖ ÑÕ ÒÊ ÇuÆÊÇÇÊÉÉÆÍ ÇÆÍÌÈ ÊÎ Ð ÒÉ ÈÉÆÉÉÆÉ ÊÉÆÉ vê~íìéìéììèéâ ÑÐÑÕÖÓÖÑÕ Òs Ê Œ ÉÊÂ4 Ê ÇÃÑÐÑÕÖÓÖÑÕ ÒÃs Ê ŒÇÆÍ É ÆÉÆÌÈÂÇÍÊ ÌÉÊ ÉÆÍÌÈÇ ÉÇÊ ÉÉuÉÌÌÈÉ 5 Ê Çà ŒÆÍÃÉ ÈÉÆÌÈÂ Ë ÉÊ ÇÊ ÊuÍÍÌÈÎÉÈÉ  «««ªªªªªªªªªªª s «««««ªªªªªªªªªªª s ««

37 ÑÐÑÕÖÓÖÑÕ Òs Î ÇÉ ÊÆÉÂÑÐÑÕÖÓÖÑÕ Òs Î ÇÉ Ê ÊÃÆ Ã 55.6 ÇÍÊs Ç Ç ÆÉà ÊÓÑÒÖÏÓ Ã 12.9 Ã Ê ÏÏÒà 8.3 Ê ÉÊÉÉÆÍÂ Ê ÉÉu ÉÌÌÈÉÂ9 ÇÃÆ ÃÇÍÊs ÉÂÈÊËÉÎÊÇÂà à ËÃÓÑ ÃÊ ÈÍÉÆÌÈ ÊÃÓÑÒÖÏÓ Ã Ã ÏÏÒÃÇ ÇÂÈÊËÉÎÊÇ ÉÆÍÂ Ê ÈÍÉ ÆÌÈ «««ªªªªªªªªªªª s «ªª«ª ªª f «f ««ª ª s ªª«ª ªª ««ª ªªª ª ªªª s ª ªª ª ªªªª ÑÐÑÕÖÓÖÑÕ ÒÉ ÍÍÍs Ê 552 ÊÍÍÉÂs Ê ÊÂà ÎuÍÍÉÃÉÆÆ Ç Ç ÈÊËÉÎÊÇÆ ÇÍÊs ÉÆÍÌÈÉ ÆÉÃumÊÍÍÑÐÑ ÕÖÓÖÑÕ ÒÃÉÈÉ ÉÊà ÊÎÖÐ ÖÊ ÉÉ Ã ÉÊs É s Ê Ês Î ÇÍÇÉÇÿ Æ ÉÈ É ÊÊ s ÇÍÃÇÊ Ê ÉÌÈÌÈÃÉÆÇÉÉ Æ Ê ÈÍÉÍÂÃÐ ÓÓÏ Ê Ê ÆÍÍÉÆÍÃÉÆÉÉÇ ÉÉÂÐ ÓÓÏ ÇÈÍÍÆÊÃÆ Ê uãìãð ÕÊ ÈÈÍÍÍÃÉÆÆÌÊÌÆÍÌÈÉ ÉÊÂÒÖÏÓ ÂÏÏÒÇÍ Ã ÎuÍÍÍÃÃÈÉÇÇŠÌÊwÍÍÍÃÃ Ê ÉÉÇÍÃà Îu ÈÍÃÇ ÇÆÍÌÈÉÂÇÊ ÊÊÂÃÒÖÏÓ ÂÏÏÒÊwÆ Ê Ê ÉÉÈÌÆ Ç ÇÆÍÉÌÊÂÆÉÍ ÊÍÆÊwÉÉÇ ÍÃÉÆÉÉ Ì ÇÆÍÌÈÉÂÌÉÂÃ Ê Ê ÉÉÇÍ É ÉÇÍÆÉÈÍÃÌÃÈÉÇÇ Ê Ê vîèéçíãéæéés Î ÇÉ ÇÍÊÂ Ê ÉÆÍÆÉÂ Ç ÍÌÉÒÎÎ ÓÒÐÈÉÍ vêôöî ÍÈ ÇÉÍÈÍÉÌÂ Ê Ê Ì i Ê wê ÎÇÉÈÉÆÉÉ Ç ÇÆÍÌÈÉÂ

38 ÊÆÉÉ Ê zês Ì ÇÂÃt ÊÆ Êf ÆdÌÊÈÍu ÍÍÈÆÊÊÉÉÃÌÂÃ È ÈÍÉÃÃÑÒ Ï ÊÍÆÊ Ì~ÆÇÇÍÍÍÃÉÆÉÉ ÊÌÊÌ ÇÆÍÂÈÊ ÂÃ É Çi É~ÍÍÇÉÇÉÇÉÇÂÈÊ ÐÏÎÈÉÈÌÉÉÃÉÆÆ Ì t ÆÍÌÈÉ ÑÐÑÕÖÓÖÑÕ ÒÉ ÍÍÍs Ê u um u Š w u ªªªª ª ªª ªªª g u ªª ª ªªªªªª u u w v ~ } ªªªªªª u Š u ª ª v ÈÊ ÉÊ Ê 340 ÊÍÍÉÂà ÈÉÃÉÆÆ Çÿ ÇÂÈÊ ÉÈÉÂ Ê ÃÒÎ Ê~sÊ ÈÍÇÍÃÌ s Ê Âà s Êf Ê Ê ÈÍÇÍÃ Ë Ê Éh ÉÈÇÂÊÉ ÇÍÉ ÍÉÆÇ ÇÃÆ ÃÉÆÍÇÉ ÍÉÒÎ Ê ÎÇ ÉÈÉÆÆÇÉÇÍ ÈÂfÆÈÍÎ ÊÆÉÆÆ Ç ÇÆÍÌÈ ÉÂ Ê ÌÃÒÎ Ê~sÊ ÈÍÇÍÃÉÆÉÉ Ç Ç ÉÌÂà ÍÉÓÑÒÖÏÓ Ç ÊÊÍÂf ÊÓÑÊ ÊÓÑ Ç ÊÆ ÈÉÆÉu Ê ÍÊÆÉÆÉÉÍÆÊ Ê Èˆ ÊÊÍÃÉÆÆÊÇËÉÎÊÉÆÍÌÈÉÂÃ Ç ÉÉÃÉÆÆ Ê ÉÊÂÃÌÆ Ê ÉÆÉÉÉÌÃÂÃi Ê Ê Î ÈÉÃÉÆÆÉ ÆÆÇÉÇÍ Ç ÉÉÉÆÆ Ì ÉÉÇÉÊÍÍÆ ÇÍÃ Ê ÊÒÎ ÊÈÍÈ ÃÉ Æ wéuííééæééíæê Ì ÇÆÍÌÈÉÂà uèéãéææ Ê ÊÊÃÑÐÑÕÖÓÖÑÕ Òs Ê kš ÉÆÍÉÌÂÆÉÆÉ ÊÈÉÆÉÍÐÖÇÊÆÉÌ uè ÉÆÍÃÉÆÆ ÇËÉÎÊÉÆÍÌÈÉÂÑÐÑÕÖÓÖÑÕ ÒÉ

39 ÍÍÍs Ê É Ê Ê ÇÉÉÃumÉ ÊÇÉÎÆÍÍÉà ÊÉÆÉÊ Ê ÊÂà uèéãêçëéîêéæíìèéâ «««u ÑÐÑÕÖÓÖÑÕ ÒÉ ÍÍÍs Î ÇÉÇÉÊ ÈÍ 340 ÉÊÂà ÈÊÇÉÉÃÉÆÉÉ Ç Ê ÇÂÈÊ ÉÈÉÂà ÊuÉÉÌ ÌÈÉÇÍÊÆÃÂÃuÆÉÎÐÏ Ê È ÍÃÉÆÆÊLj Ê ÇÆÍÌÈÉ Éʈ Ê zês ÇsÍÍ ÉÆÍÊÌÇÇÍÍÈÂÒÎ Î ÍÊÇ~sÈÈÍÇÉÎ ÊÈÉÆ ÍÉÌ ÊÊÃ Ç ÍÃÊ ÊÊÉÉÆÍÇÉÇ Ç ÍÊÊ ÉÉÆÍÌÈ ÈÍÊÈÉÌÈÊ Çà ÃÉÆÍÉÌ ÈÉ Ì ÇÊÆÉÆÉÉ Ì ÇÆÍÌÈÉÂÇÍÊ ÈɈ Ê ÇÆ ÉÉ ÉÈÉÂÃÑÐÑÕÖÓÖÑÕ ÒÉ ÍÍÍs Î ÇÉÇÂÒÎ Ê~sÎ ÊfÆÈÊ Ê ÉÇfÆÉÆÍÇ ÉÉÇÉÌÇÊÇ ÉÎ ÈÍ {ÇÊÇÂÌÉ ÈÉÌÊÆÊÌÊÍÊÆ Ç Í ÉÊ ÊÉÌÊÇÊ ÎÈÉÆÍÊÇÍÇÍÊÇÊÍÂÆÉ}ÌÍÇ fæéæí ÃÉÆÆ Ê Ê ËÇuÉ ÍÌÈ «««w f f s w ªªª ªª ª ªªª ª ª ª ªª ª ªª ª ª ª ª ª x

40 ÑÐÑÕÖÓÖÑÕ Ò Ê ÇÉ ÇÊÎ Ð ÒÉÌ ÍÇÊ~ÍÂÑÐÑÕÖÓÖÑÕ Òs Ê Ê ÃÆ ÃÌÃÓÑÒÖÏÓ ÃÂà ÏÏÒÃÇ ÇÂÈÊËÉÎÊÇ ÒÎ ÌÉŠÎ ÍÈÇÉÊÊÍÌÈ ÉÉ ÇÊÉÇ ÍÉ Ê s ÎÈ ÉÈÉ ÉiÌÇÉÊÌÉÍÎÉÈÇÂÇ ÊÍÆÊ Ê ÉÇÉÊÇÊs ÊÊÇÊÍÇÉÊÆÍÌÈΠÇÊÍÆÊs Î Ê ÇÉÆÉÉu ÇÍÌ   s  Çÿ ÉÊÉÉÇÊÇÉÊ È Í ÎÉÆÇÇ ÉÇ ÊÉÊÇÍÇÉÉ ÆÌÈ ÑÐÑÕÖÓÖÑÕ ÒÊ ÉÈÉÂ Ê Ê Î uèâæ Ì Ê ÈÉÌ Ê Îw ÈÍÂ Ê ÈÉÆ ÎÈÍÇÉÂ Ê Ë Ê ÂÐ ÓÓÏ ÇÈÍ Ê ÉÊÊÆ Çs ÊÉÉ Ê {Î ÊÈ ÉÊs Ê È ÉÌ Ê ÈÍÂ Ê Ê Ê ÈÍ ÇÍÊÑÐÑ ÕÖÓÖÑÕ Ò É È ÉÂi ËÊ Ë ÈÂ Ê ËÊ È ÇÊ ÌÌÂ Ê ÉsÆÇÉÎ È Ì~ÇÉÌ ÌÉÊÊ ÆÍÍÆÊÈÍÂ Æ Ì Ê ÈÂÑÐÑÕÖÓÖÑÕ Òs Ê ÊÆŠÆ s Ç uèé Ê e ÊÉÆÉ ÊÎÒÏ ÑÈÍÍÆÊÈÍ ÊÍÆÊÇÉÇfÆÍÍÌÈÇ ÊÉÉÉÇÊÑÐÑÕÖÓÖÑ Õ Òʈ Ê Ê ŠÉÆÍÂÇÊÇÉÎ Ê Î}ÌÉÈÌÆ Ì ÊÇÆÍÌÈÎÂÇÊÍÆÊ Î Ê Ç Ì v ÎxÈÍ ËÇ Ê ÇÇÇÍ uçæíé ÍÍÌÈÂ

41

42

43 Ì È Ë Ê Ê Ë ~Ê Î ÿê ÉÈÉ Î ÇÉÆÍ TCSA ÉÊ ÊwŠÉÌÆÉÉ ÉÆÍ s ÉÊ Ê ÕÒÖÎ 4 ÈÉ Ê ÆÉÈ ÌÈÉ ÇÍÊ 13 Ê ÈÍÉ ~ u Ê w Êà Š w ÃÊ Î ÇÉ s Î Êd ÈÉ vö Ð ÐÐÖ ÔÊvxÎ É ÈÍÉÌÊÉÂÇÊvxÊ~ ÉÂ Ê ÉÂ Ê Ê ÇzÇÉÉ Ê~ Ê Î Ê   ÂÊ ËÆÍËÇ ÊÉ ÆÉ ÇÎ vèéã Ê ÏÏÒÖÏ ÃÌ ÈÉ Â ÆÉÈÌÈÉ f Ê Ê ÉÉ Êd ÊÂ Ê ~ ÊÉÌÊ ÿñòòôêèçìèîçâÿ ÉÌ Ê Î Ì ÈÉ ÇÍ Î ÍÉÌÊÑÑ ÒÉÌÆÍÌÈÂ Ê f Ê Â ÉÆÆg Ç Î Â Ç ÊÆÇÍ Éÿj ÈÉ Â ˆÉÌ ÂÊ ÇÊÈÍ ug É Í ÍÊ ~Ì ÈÉÆÇ ÉÂ Ê ƒéææ Â Ê Â ÊÍÍ Ê ÈÈÂ Ê u È ÌÆÍ ÌÉÃ Æ fãêš ÈÉ ~Â Ê ÎÈÉÇ ÌÈÉ ÎÊÌuÇÌÉÌÊÇ ÉÆÆg Ç Êv ÈÍ ÆÍg ÉÈÉ ÈÍÉÌÊÊÂ Ê Î Â Çÿ ÉÊÉÉfÆÂxÈÉÆÇÊÇÉÊÊÍÊÆ Ç }Ê~ÉÉ ÇÉÆÍÉuÆÌÈ ÊÎ Ð Òw ÉÌ Ê ÊsÈÍÉÆÍÍÆÊÂ Ê Ê ~ʈÉÌ ÉÆÍ g ÉÈÉÊ xêvíî É Ç Í ÊÊiÉÉÆÌÈΠjzê sî Í ÉÌ ÇÈÊÆ Ê Ê Î s Ê ŠÉÈÉÉÍÆÂ Ê 15 ÊÎ Ð Òw ÉÊ ÈÉÌwwŠ Ç ÈÍ ÆÍg ÉÈÉÿ ÉÌ}ÉÆÉÆÍÇÉÎ ÌÂTCSA É ÈÉÌ ÇÊ Î ÇÉÆÇ ÉÈÂ

Microsoft Word - 99

Microsoft Word - 99 一般国道 205 号 針尾バイパス ÓÏÓÑÊu ÊËu ÊÍÍÊ yêéêééuê Ê ÊÊ ~ Êd ÔÖÑÏÐÒÊ ~Ê ~~{ËÊÎÐÑÑ Ê Ê y ÊvÊu eêu ÊvÂwÊÆÍ vêu uvêèív ~{ ÓÏÓÑÊu Êu ÿj~êâ ÎzÉÈÂ ÊiÍ MOÊud~{ÉÆÍÂÿj~ÉÈÉ ÓÒÒÖ ÐÎÈÂÊÂÂÂÂuÊ iîíéuê{déæíâ ÇÊÆÉÂÓÏÓÑÊÂui ~É~ÈÊ

More information

„¤‰ƒ‰IŠv‚æ‡S−ª†{“Å‘IB5-97

„¤‰ƒ‰IŠv‚æ‡S−ª†{“Å‘IB5-97 ÊÒÏ Ò Ð ÑÐÖÔÒÊ ÈÍ Ê ÊÆÇÍà xê ÃÊ g ÐÖÏ ÖÎÖÓ ÕÓÕÒÒÖÐ Ê w Ê ÇÍÌÍÉÂ Ê Êà x ÃÇ ÆÉ ÈÍÉÆÍ Â2+5# Â Â Â Ê w ÊÍÍÉÂ Ê ~É ÇÉ ÎsÆÇÉÇ uéæíçéç ÈÍÉ Â Ê 2+5# ÊÊÊw Ê Î Ê f u ÉÊà x hêf É f s Êg ÊÓÖ ÑÎ u ÈÍÇÉÃÎ ÇÉÆÍ ÂÌÉÂ

More information

<4D F736F F D F8DE98BCA8CA797A78FAC8E9988E397C3835A E815B82CC8A E646F63>

<4D F736F F D F8DE98BCA8CA797A78FAC8E9988E397C3835A E815B82CC8A E646F63> ˆ Ñ Ñ vìéê d Ê ÍÉÂÊÊÊ ÆÂ Æ Ç ÇÂÊ ~ÌÈÉ ÇÉÂÿ Â ss ÊÌ Ë sê~ Ê ÆÂ ~ÌÊÎÌÈÊÈÌÂ ÊÂ Ê ~ÊÉÆÉÊÂ ÇÉÉ ÇÈÂ Â Â Â xâîööð ÊÇÈÍÉÊÉÉÂÇÊÉÌÂÉÌÊÉÌÊÂ Ê Ê u Ç ÌÉÉÇÉÂ Ã ÃÊ ÈÂ ÊÆÇÍÃw ÃÎ v Êv ÊÑ Ñ vêî Í}ÌÂ Ã ÃÇÍÂ Ê vê u Ç ÇÆÉÊÎ

More information

<4D F736F F D F8DE98BCA8CA797A78FAC8E9988E397C3835A E815B82CC8A E646F63>

<4D F736F F D F8DE98BCA8CA797A78FAC8E9988E397C3835A E815B82CC8A E646F63> Â Â Ê fd Ê ÂÆÉ fê ÉÆÉÉÂ Ê ËÉd ÉÊ Â Ê ÈÉÂ fd Ê ÉÂ ÍÍ ÈÉÂ f Ê É ÍÍ ÈÉÂ fâd sâ u sê Ês Ê ÇÉÆÉÉÂ Ê ÍÍ ÊÆ É Ê É ÍÍ ÈÉÂ Ê fê ÉÂ É ~u ÊECTT[QXGTÊ ÂÆÍÆÊ Ñ Ñ É ÎsÆËÇ Ê ÉÆÉÉÂ fêæéâd fê ÌÍ Ê ÉÆÍ É ÇÊ ÊÊÇÉÉÂ Ê fê

More information

Microsoft Word _Rev01-jp.doc

Microsoft Word _Rev01-jp.doc ユーザーマニュアル 日本語 APC Smart-UPS 1000/750VA 230/120/100VAC 単一ユニットラックマウント式無停電電源装置 990-1319 09/02 はじめに American Power Conversion Corporation APC Ê ƒê teâ tñïòòâ ÑÔ ÒÏÏÎÂÈÊ Ê ~ ÊÆÇÍ ~ Êt~ ÉÈÉ É ÈÉÆÌÈ ÊÓÑÓ Ñ

More information

Microsoft Word - AS017U.b......_...j.doc

Microsoft Word - AS017U.b......_...j.doc Õ Ð ÑÔÓÕÎÖ }ÑÏÔ dõòõte Ó ÒÒÐÑÑÑ Ñ Ò Á Ç Ê...2 Ê...4 ÑÑÒÕ...5 Ê Éw...6...7 ÐÓÐÑ...8 Ð ÔÖ...8 hw...9 ÐÔ Òÿus... 13 ÐÔ Ò...13 ÖÑÔ Ñÿu...14 ÐÔ ÒÉÖÑÔ ÑÊw...15 ÐÔ Ò...15 ÐÔ Ò...17 ÐÔ Ò...18 ÐÔ Ò...20 ÐÔ Ò...20

More information

fm

fm ÁÔÖÐÖÕ Ð +1 f ª ª ª ª ««««ªªª f ª ªª ª ªª ª ªª ª f ªªª ªª ª ªªª f ªª ª f f ªª ª ª ª ~ &'(556#46 &'(5#761 &'(5/#0 &'(5/#0 &'(5%;%.' &'(5/+)+ &'(5*+&#4+ &'(12+0 &'(1*#0&&90 &'(1*#0&/#' &'(12+072 &'(1#+4

More information

(WP)

(WP) 1998 0 a b v g d je jo z i j k l m n o à á â ƒ ã ä å Ý Þ æ ç ˆ è é Š ê ë Œ ì í Ž î 1 ï p ð r ñ s ò t ó u ô f õ x ö ts t' ø ù ' ' š ú û y œ ü ' ý e ž þ ju Ÿ ß ja à, ê, ì, î, ò á, ã, ä, æ, é, ë, ï, ô, ö,,

More information

ロシア語ハラショー

ロシア語ハラショー 1999 èìñß ïî-ðóññêè 25 26 26 29 30 31 32 33 35 36 10 10 11 36 37 38 39 12 14 40 41 16 16 18 19 21 21 22 22 23 24 1 à á â ƒ ã ä å Ý Þ æ ç ˆ è a b v g d je jo z i é j Š ê k ë l Œ ì m í n Ž î o 2 ï p ð r

More information

‰IŠv9802 (WP)

‰IŠv9802 (WP) 30 197954 22001983 ìåëóéþåóëéå ÍÉÎÉÍÕÍÙ ÓÏ ÒÅÍÅÎÎÏÇÏ ÒÕÓÓËÏÇÏ ÑÚÙËÁ, ÒÅÄ...íÏÒËÏ ËÉÎÁ, "òõóóëéê ÑÚÙË", íïóë Á, 1985 ëáòôéîîï-óéôõáôé ÎÙÊ ÓÌÏ ÁÒØ ÒÕÓÓËÏÇÏ ÑÚÙËÁ, à.. ÁÎÎÉËÏ É ÄÒ., "òõóóëéê ÑÚÙË", íïóë Á,

More information

<4D F736F F D F8DE98BCA8CA797A78FAC8E9988E397C3835A E815B82CC8A E646F63>

<4D F736F F D F8DE98BCA8CA797A78FAC8E9988E397C3835A E815B82CC8A E646F63> s tâââoçæ #NQPIICRŠ~ ÊÈÍŠ~ Í d ÊÍÍhh Š~Š~ Ñ Ñ Â s tââoçæíâ u gzsîæg~ Â Ñ Ñ s Ê Â tââoçæíâ Â Ñ Ñ ÊÉ Ñ ÔÑÏÕ Â tâââoçæ NQPIICRŠ~ ÊÈÍKPVGTPCN u Í VTCEVKQPÎÆÉhh s dâ Ñ Ñ ÿ Ñ Ñ ÂÂys ~ÎsÈÉ gsh hg ÂÂoÇÆÍÂt

More information

Microsoft Word - TR4_Effort.doc

Microsoft Word - TR4_Effort.doc ÔÖÑÑÎÉÈÍ ODC ÎÆÉ ÿ js ÊÈÌÊ ÑÔÒÏÏÎ ÊÆÇÍ ÓÐ ÊÊ ÐÑÒ~Ì~ÊÊÿÉÉÆÍ ÈÇÉ ÌhÇÉ ÊÎwË ÈÊÉÊ ÎÍÇÊÈÍÌ ÇÈÍÉÆÍ ÊÇÊ t~ ÉÈÉ ÕÑ Í Ð ÒÏ ÐÕÑÊÊ ÇÍÈÍÇ 1&%1TVJQIQPCN &GHGEV%NCUUKHKECVKQP Š=?Ê ÊÉÆÉ Î ÆÇÉÇÊŠÊŠÈ ŠÊ ÊÍÊÎ Ìh ÉwËÍÇÉÉ

More information

Microsoft Word - C.....u.K...doc

Microsoft Word - C.....u.K...doc C uwêííôöðöõ Ð C ÔÖÐÖÕ ÐÊÉÌÊ C ÔÖÐÖÕÊ C ÔÖÐÖÕÊ Ç Ê Æ ~ if eíè ~ for ÒÑÒ ÌÆÊÉÉÊ ~ switch ÉeÍÈ ~ while ÒÑÒ ÊÍÍÔÖÐÖÕÊ ~ 1 C ÔÖÐÖÕ ÐÊÉÌÊ uê~ ÏÒÏÑ Ð ÓÏÖ CUI Ô ÑÊ ÏÒÏÑ ÔÖÐÖÕÎ d ÈÍÉÇÊ ÆÒ Ö ÒÐÑÒ ÊÔÎÏÖÎ d ÉÇÍÊ

More information

fm

fm ÁÔÖÐÖÕ +1 ÔÖÒÑÑÐ /2% Ê Éte u ªªªªª f ªªª ª«ªªª ª ~ ªª ª ª ª ªªª ªª ª ªªª ª ªª ª «ªª ª ª ª ª ª ª ª ªªªª ª ª ª ª ª ª ªªªª «««s ª ª ª ª ªªª v ªª ª ª ª ªv l Ð ÔÎ 59Ö Ð ~ 59 59 59 59 Ð ÔÎ 59Ö Ð ~ ª ª ª ««10

More information

<45532D C8D5CEC4B0E6CBB5C3F7CAE92E504446>

<45532D C8D5CEC4B0E6CBB5C3F7CAE92E504446> ES-800II ES-800sII ÊÈÌÊ ÉÆÇÈÆÌÈÂ ÇÊÉËÊÑÑ zsi (6V,, ÎÆyÆÇ ÌÈÉwÊÆÍÇ ÇÊwÊÊÂÊhÉÊÇÊÊÊÉÆÉv ÈÉÆÍÌÈÂ ÊÉ~ÈÉÇÍiÊÎÈÂÐ ÔÎÊÊÂÊÊ ~ÈÍÇÉÎÊvvÈÍÉÌÊÉÈÂ ÊhÎÊÇuÆÉÉÇÂÍÍÊÇÆÉÉÇÉÌÊÎÌÉ ÆwÌÇÉÈÆÂÆwÌÊÊÉÉÊÂÊ}ÇÊÈÉÇÉÈÆÂ ÇÊwÊÂÑÏÔÉÈÂÏÔÑÕ

More information

< D C8D5CEC4B0E6CBB5C3F7CAE92E706466>

< D C8D5CEC4B0E6CBB5C3F7CAE92E706466> ESW-800II ESW-800sII ÊÈÌÊ ÇÊÉËÊÑÑ zsi (6:V,, ÎÆyÆÇ ÌÈÉwÊÆÍÇ ÉÆÇÈÆÌÈÂ ÊÉ~ÈÉÇÍiÊÎÈÂÐ ÔÎÊÊÂÊÊ ÊhÎÊÇuÆÉÉÇÂÍÍÊÇÆÉÉÇÉÌÊÎÌÉ ÇÊwÊÊÂÊhÉÊÇÊÊÊÉÆÉv ÈÉÆÍÌÈÂ ~ÈÍÇÉÎÊvvÈÍÉÌÊÉÈÂ ÆwÌÇÉÈÆÂÆwÌÊÊÉÉÊÂÊ}ÇÊÈÉÇÉÈÆÂ ÇÊwÊÂÑÏÔÉÈÂÏÔÑÕ

More information

Ë,, ÌÓ ÏÓÈ ÂÈ? ÚÓÚ, ÚÓÚ

Ë,, ÌÓ ÏÓÈ ÂÈ? ÚÓÚ, ÚÓÚ 001 1 002 3 003 3 004 4 005 5 006 7 007 7 008 7 009 8 010 Ë,, ÌÓ 8 011 10 9 012 10 013 10 014 11 015 12 016 ÏÓÈ 13 017 ÂÈ? 13 018 ÚÓÚ, ÚÓÚ 14 019 14 020 16 021 Í ÍÓÈ? 16 022 18 023 18 024 19 025 19 1992

More information

980459_P330i_Printer.book

980459_P330i_Printer.book Ï ÒÔÖ Ñ ユーザー マニュアル 980459-001 Rev. A Ï Ò ÔÖ Ñ ÑÖÕ ÑÕ 前書き ÉÊÂZebra Technologies Corporation ( ÏÖÔÏÖÓÎ ÏÔÖÖ ) Êt~ÈÍ Zebra P330i Ï ÒÔÖ ÑÊÏ ÑÒ ÖÉ ÊÉÆÉw ÈÌÈÂ }~Êv ÊÉÆÉ v yìéê v y Ê Î ÊÉÌ Zebra Technologies

More information

secwlres.book

secwlres.book BEA WebLogic Server WebLogic ªªªª ªªª ªª BEA WebLogic Server ªªª ª ª 7.0 ªª ª ª u :2003 7 18 m Copyright 2003, BEA Systems, Inc. All Rights Reserved. ÑÔÒÏÏÎÆÍËÔÓÕÎÖÊÂBEA Systems, Inc. Ê Ó Ï Ï ÑÑÒÕÑ ( ÂÃBEAÃÉÆÆÌÈ

More information

œ 2 É É

œ 2 É É 2 œ 4 10 20 ò 32 É 36 40 43 48 51 53 É QA 57 59 œ 2 É É Bio BioBio JubJub PichPich É É IEAFO É The KINGYO É ACEPÉ 3 É DIY É ÉÉÉ É É 4 É É É 5 ÉDIY É IC IC IC IC IC IC IC IC É ò 6 7 Á Å ÅÅ É Á Èh Èh Èh

More information

目論見書

目論見書 Fidelity Japan Growth Fund 1 1 2 3 4 5 6 7 2 3 A B AB CDEFG AB C D 4 (3) 2002 2 1. 5 2001 2 28 7 2001

More information

<82CD82B582B28C4E20666F E646F7773>

<82CD82B582B28C4E20666F E646F7773> CA20Ⅱ/23Ⅱ 電気回路図 «««««««š«««« M コード機能一覧表 1 ž ž ž ž «ªªª h ««««««««««ªªªªªªªªª «««««ªªªªªªªªª «««««ªªªªª ªª «««««z«e u «««««~ z«e u ««««««e u «««««««««ªªªªªz «««««ªªªªª «««««««««ªªª ªª ««««««e u «««««~

More information

š ( š ) (6) 11,310, (3) 34,146, (2) 3,284, (1) 1,583, (1) 6,924, (1) 1,549, (3) 15,2

š ( š ) (6) 11,310, (3) 34,146, (2) 3,284, (1) 1,583, (1) 6,924, (1) 1,549, (3) 15,2 š ( š ) ( ) J lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ¾ 13 14. 3.29 23,586,164,307 6,369,173,468 17,216,990,839 17,557,554,780 (352,062) 1,095,615,450 11,297,761,775 8,547,169,269

More information

Ô µ µ Õ 6 Ú ÒÕ Ž l y ÖÍ ( )Í ÕŒ ÔÙØÔÕÍ ÖßäáÖ lö m Í2005 Ö dôõ m ÖÙÙ m ÖÒÒ søôõóù ÔØÔÕÓÍ ÓÙÍ Ø ÒÕ mþáßäø d zööøòùí Öi ØÓÖŽ Õ ØÙÙØÔÕÍ e 6 y Œ ÓÓ

Ô µ µ Õ 6 Ú ÒÕ Ž l y ÖÍ ( )Í ÕŒ ÔÙØÔÕÍ ÖßäáÖ lö m Í2005 Ö dôõ m ÖÙÙ m ÖÒÒ søôõóù ÔØÔÕÓÍ ÓÙÍ Ø ÒÕ mþáßäø d zööøòùí Öi ØÓÖŽ Õ ØÙÙØÔÕÍ e 6 y Œ ÓÓ i p Ô µ +5%1*$ International Society of Coordination for Health and Beauty 8QN 6 Ô µ µ Œ ~l v Œä Ö m d m ( l ä ) v ÖØ m l qy ä Žl d Œ ˆ d z d { ä Œ } Üãäß d } ä h d j ä Œ p 4 3 Í Ô Î yî Ž l Î Î Ï103-0005

More information

( ) g 900,000 2,000,000 5,000,000 2,200,000 1,000,000 1,500, ,000 2,500,000 1,000, , , , , , ,000 2,000,000

( ) g 900,000 2,000,000 5,000,000 2,200,000 1,000,000 1,500, ,000 2,500,000 1,000, , , , , , ,000 2,000,000 ( ) 73 10,905,238 3,853,235 295,309 1,415,972 5,340,722 2,390,603 890,603 1,500,000 1,000,000 300,000 1,500,000 49 19. 3. 1 17,172,842 3,917,488 13,255,354 10,760,078 (550) 555,000 600,000 600,000 12,100,000

More information

applets.book

applets.book BEAWebLogic Server WebLogic Server ªªª ª ªªªªª ª BEA WebLogic Server ªªª ª ª 7.0 ªª ª ª : 2002 6 u : 2002 6 28 m Copyright 2002 BEA Systems, Inc. All Rights Reserved. ªª ª ªªª ª BEA Systems, Inc. ªª ª

More information

faq.book

faq.book BEAWebLogic Server BEA WebLogic Server FAQ BEA WebLogic Server ªªª ª ª 7.0 ªª ª ª u : 2004 4 5 m Copyright 2002, BEA Systems, Inc. All Rights Reserved. ªª ª ªªª ª BEA Systems, Inc. ªª ª ª ª ª ª ª ª ªªª

More information

ï ñ ö ò ô ó õ ú ù n n ú ù ö ò ô ñ ó õ ï

ï ñ ö ò ô ó õ ú ù n n ú ù ö ò ô ñ ó õ ï ï ñ ö ò ô ó õ ú ù n n ú ù ö ò ô ñ ó õ ï B A C Z E ^ N U M G F Q T H L Y D V R I J [ R _ T Z S Y ^ X ] [ V \ W U D E F G H I J K O _ K W ] \ L M N X P S O P Q @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ r r @ @

More information

š ( š ) 2,973,655 3,774,545 4,719,254 1,594,319 3,011,432 1,517,982 1,493, ,503 2,591, , , , , ,000 f21 500,000 24

š ( š ) 2,973,655 3,774,545 4,719,254 1,594,319 3,011,432 1,517,982 1,493, ,503 2,591, , , , , ,000 f21 500,000 24 š ( š ) 812,488 8,633,171 390,374,410 324,279,452 9,953,269 17,329,976 2,944,796 2,944,796 6,866,917 341,279,452 12,000,000 12,000,000 2,000,000 2,000,000 1,000,000 1,000,000 500,000 600,000 I 1,000,000

More information

( œ ) œ ,906,148,000 1,800,000,000 1,706,469,380 1,350,676, ,793,167 1,555,793,167 3,000,000, ,537, ,

( œ ) œ ,906,148,000 1,800,000,000 1,706,469,380 1,350,676, ,793,167 1,555,793,167 3,000,000, ,537, , ¾ œ ( œ ) (Ÿ ) lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll J N I Q ( œ ) œ 14 15. 3.28 2,906,148,000 1,800,000,000 1,706,469,380 1,350,676,213 355,793,167 1,555,793,167 3,000,000,000

More information

p.2/76

p.2/76 kino@info.kanagawa-u.ac.jp p.1/76 p.2/76 ( ) (2001). (2006). (2002). p.3/76 N n, n {1, 2,...N} 0 K k, k {1, 2,...,K} M M, m {1, 2,...,M} p.4/76 R =(r ij ), r ij = i j ( ): k s r(k, s) r(k, 1),r(k, 2),...,r(k,

More information

202mk5_OM-J_RevD

202mk5_OM-J_RevD D01053901D 202@^ Double Auto Reverse Cassette Deck 2 TASCAM 202MKV á á á è í ì ì ó í í è ì ó í á TASCAM 202MKV 3 @V @V 4 TASCAM 202MKV TASCAM 202MKV 5 6 TASCAM 202MKV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 q w e r ø t º

More information

BB.2

BB.2 2 J U RN K EDOK T ER N G U ST U S 2 0 2 2 EI 5 9 V O 20 N 0 I SS N : 0 8 5 4 D FT R I S { + 0 K $ > 2 S P } C > > ß S 7 K F7 I N P C 2 II C >$ K > > JH Y Ä N V 0 5 4 06 2 > H U = w N H P S K Pf! >! T {

More information

34号 目 次

34号 目 次 1932 35 1939 π 36 37 1937 12 28 1998 2002 1937 20 ª 1937 2004 1937 12 º 1937 38 11 Ω 1937 1943 1941 39 æ 1936 1936 1936 10 1938 25 35 40 2004 4800 40 ø 41 1936 17 1935 1936 1938 1937 15 2003 28 42 1857

More information

untitled

untitled ŢĺîŘv d\^m Đ ½±øĹ Ţ ĺ î Ř v d \ ^ m : @ Ų ģ Å ¹» Ţ ĺ î Ř ş Ţ ĺ î Ř v d \ ^ m @ Ĕ œ ģ Ĭ Å Ê? ę Đ Ą ţ Ê Ħ : ę Đ l b Z Ê Ħ?Êę& ä:

More information

Test IV, March 22, 2016 6. Suppose that 2 n a n converges. Prove or disprove that a n converges. Proof. Method I: Let a n x n be a power series, which converges at x = 2 by the assumption. Applying Theorem

More information

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. !"#$ %&'( )*#$ %&'( +*#$ %&'(,$ -./ 01234 56.7865/ 9 :6:5/ ;$ 5 :6 :6::/ F$ B/ GH :68.7:6B/ I>J> :6::/ KL=34 :65.7:68/

More information

Microsoft Word - 調剤内規:HP用.doc

Microsoft Word - 調剤内規:HP用.doc 2 UVW 0123 4 4 56789 :;?2@7"' AJ39 KL1M7 8NOP? A

More information

本文EPS再版用-cs.indd

本文EPS再版用-cs.indd 愛知大学経営総合科学研究所叢書 40 愛知県における廃棄物処理の 10 年間の推移 有澤 健治 冨増 和彦 吉本 理沙 著 愛知大学経営総合科学研究所 i 1 10 20 ( ) 2010 2011 2 ( ) ii () : : R UpLaTeX R UpLaTeX 1 1 1.1... 1 1.2... 2 1.2.1... 3 1.2.2... 3 1.2.3... 4 1.2.4... 4

More information

100km/h COMAND * 250 i

100km/h COMAND * 250 i CLS-Class 100km/h COMAND * 250 i http://www.mercedes-benz.co.jp/ G G! i H 3 4 13 21 31 57 211 247 317 4 210 53 51 239 14 16 15 18 14 80 71 72 71 73 259 307 23 23 24 233326 225323 225 / 282 282 283 117

More information

240 イオントラップ GC/MS 内部イオン化ユーザーガイド

240 イオントラップ GC/MS 内部イオン化ユーザーガイド Agilent 240 イオントラップ GC/MS 内部イオン化ユーザーガイド Agilent Technologies 注意 Agilent Technologies, Inc. 2011 èêôòõîöêû ëý ýçíë ýêíéêþ èíêçíœagilent Technologies, Inc. ê êííøûê êçœèê ôòõîöêøûìéëÿûîæçê í ûòžñíòž ñê ø

More information

…_…C…L…fi…J…o†[fiü“ePDF/−mflF™ƒ

…_…C…L…fi…J…o†[fiü“ePDF/−mflF™ƒ 80 80 80 3 3 5 8 10 12 14 14 17 22 24 27 33 35 35 37 38 41 43 46 47 50 50 52 54 56 56 59 62 65 67 71 74 74 76 80 83 83 84 87 91 91 92 95 96 98 98 101 104 107 107 109 110 111 111 113 115

More information

(Microsoft PowerPoint - \216\221\227\277-3_\203p\203\217\203|\201i\215\305\217I\224\305\201j ppt)

(Microsoft PowerPoint - \216\221\227\277-3_\203p\203\217\203|\201i\215\305\217I\224\305\201j ppt) 生物 環境保全への取り組みの効果の検証 環境配慮事項の確認 不確実性のある項目の変化の把握 : 追加調査項目 環境保全措置実施後の動オオサンショウウオの保全の重要種の生息状況確認物環境保全措置実施後の植の重要種の生育状況確認物の確植物認に対する環境配慮事項生境配態系慮 ( 事上項位の確性 ) 認に対する環重要な種生態系調査 ( 典型性陸域 ) 生態系調査 ( 典型性河川域 ) P.2-1) オオサンショウウオに関わる調査重況要調な動査物

More information

31 33

31 33 17 3 31 33 36 38 42 45 47 50 52 54 57 60 74 80 82 88 89 92 98 101 104 106 94 1 252 37 1 2 2 1 252 38 1 15 3 16 6 24 17 2 10 252 29 15 21 20 15 4 15 467,555 14 11 25 15 1 6 15 5 ( ) 41 2 634 640 1 5 252

More information

XD-ST7500

XD-ST7500 1 e 2 47 3 >.mm C B 111 1 e 2 47 ee ee 112 3 C 4 >.mm C 113 1 e 2 >. 3 47 4 C 5 >.mm C 114 1 e 2 >. 3 47 4 C 5 >.mm C B 111 115 1 e 2 >. 47 3 C 4 >.mm C 116 111 B 117 1 e 2 46 3 >.mm C 1 e 2 46 ee ee 118

More information

取扱説明書〈詳細版〉 [F-03B]

取扱説明書〈詳細版〉 [F-03B] 163 1 I f c C a b 2 3 fe I1 164 1 Iee e e e 2 e 3 e e 1 ee ee Ie e 1 e m811 1 e 165 1 m2* f c C 2 fe 1 2 m52 m72 a b a b 166 k k Ia I a SD ce k a b c d e fa a m4 m6 m5 m7 m6 e3 I m88 m80e m9e1 2 C 2e1

More information

.w..01 (1-14)

.w..01 (1-14) ISSN 0386-7617 Annual Research Reports No.33, 2009 THE FOUNDATION FOR GROWTH SCIENCE ön é

More information

労住まきのハイツ 助け合い 支えあう町 管理組合長期修繕委員会 運営検討委員会 植栽委員会 自治会 夏祭り区民体育祭どんど焼き古紙 アルミ缶回収消防 防災訓練敬老の日お祝い赤十字他募金 子供会 くらしの支援かけはし あすなろクラブ ( 老人会 ) 新入生歓迎会校区こども会祭り夏祭りラジオ体操区民体育

労住まきのハイツ 助け合い 支えあう町 管理組合長期修繕委員会 運営検討委員会 植栽委員会 自治会 夏祭り区民体育祭どんど焼き古紙 アルミ缶回収消防 防災訓練敬老の日お祝い赤十字他募金 子供会 くらしの支援かけはし あすなろクラブ ( 老人会 ) 新入生歓迎会校区こども会祭り夏祭りラジオ体操区民体育 労住まきのハイツ 助け合い 支えあう町 管理組合長期修繕委員会 運営検討委員会 植栽委員会 自治会 夏祭り区民体育祭どんど焼き古紙 アルミ缶回収消防 防災訓練敬老の日お祝い赤十字他募金 子供会 くらしの支援かけはし あすなろクラブ ( 老人会 ) 新入生歓迎会校区こども会祭り夏祭りラジオ体操区民体育祭クリスマス会お楽しみ会 6 年生卒業記念公園 労住敷地内清掃古紙 アルミ缶回収 プチカフェ藤和の輪食事会くらしの支援歩こう会囲碁将棋唄の集い

More information

Microsoft PowerPoint - H22コロキウム [互換モード]

Microsoft PowerPoint - H22コロキウム [互換モード] xf. Xd z. 3. v 4. 5. Xd i y co y z z θ α «Œ X «+ co θ «z ªªª ª 5 z ªªª ª 8 Xd Xd q λ f ( q) ρ( ) exp( πiq ) dv λ «uθ «z ªªª ª 6 z ªªª ª 9 Xd Xd z z Xd ª «ªªªª «ªˆ «ªªªªª «~~Xd q Xd«Xd«ª ª ªªª f ( q) ρ(

More information

Microsoft PowerPoint - H22コロキウム [互換モード]

Microsoft PowerPoint - H22コロキウム [互換モード] ÿ z ªªª ª ««HE ~ «. z ªªª ª 1 z ªªª ª 4 u ««««ªªªª «d 5/6«3«ªªªª «d 6/3«. z ªªª ª z ªªª ª 5 xfy dowload hp://www.akua.cc.ukuba.ac.jp/~moiomo/ Xd z ªªª ª 3 z ªªª ª 6 1 Xd Xd z z Xd ª «ªªªª «ªˆ «ªªªªª «~~Xd

More information

21801d_Japanese.book

21801d_Japanese.book 1 Mb/s Ê CAN V2.0B În : - 0 8 ÓÏÒ ÊÒ ÑÔÏ ÖÒ - ÆÍËÊÒ ÑÂÖÕ ÒÔÖ Õ ÓÒÔÎ, ÔÑÐÉÔÏÖÑÇ : - ÊÓÒÔÎÉÂÕÒÑ Ñ - Ê 29 ÓÒÒÔÏÖÑ - Ê 29 ÓÒÒÔÑÐ Ê Ò ÑÓÏÒÊÒ ÑÓÏÒÔÏÖÑÎ Ò ÑÔÖ Õ Ê~ÓÒÔÎÉÂÂÎÔ ÒhÇ ~ SPI Ï Ñ ÔÏ Ñ (10 MHz): - SPI

More information

e Ž ¹ vµ q ¹¹¹ ¹¹¹¹¹ vµ j ¹¹¹ ¹¹¹¹ r µ ¹¹¹¹ ¹¹¹¹¹ µ ¹¹¹¹¹ ¹¹¹¹ µ ¹¹¹¹ ¹¹¹ vµ ¹¹¹¹ ¹¹¹¹ vµ Ž ¹¹¹ ¹¹¹¹ vµˆ ¹¹¹ ¹¹¹¹¹ µ ¹¹¹¹ ¹¹¹¹¹¹¹¹ µ ¹¹¹¹¹ ¹¹¹

e Ž ¹ vµ q ¹¹¹ ¹¹¹¹¹ vµ j ¹¹¹ ¹¹¹¹ r µ ¹¹¹¹ ¹¹¹¹¹ µ ¹¹¹¹¹ ¹¹¹¹ µ ¹¹¹¹ ¹¹¹ vµ ¹¹¹¹ ¹¹¹¹ vµ Ž ¹¹¹ ¹¹¹¹ vµˆ ¹¹¹ ¹¹¹¹¹ µ ¹¹¹¹ ¹¹¹¹¹¹¹¹ µ ¹¹¹¹¹ ¹¹¹ e Ž µ ¹¹¹ ¹¹¹ v µ ¹¹¹¹¹ ¹¹¹¹¹¹ rµ ¹¹¹¹ ¹¹¹ j µ r µž ¹¹¹¹¹ ¹¹¹¹ µ ¹¹¹ ¹¹¹¹ µ ¹¹¹¹ ¹¹¹¹ µ ¹¹¹¹¹ µ ¹¹¹¹¹¹ ¹¹¹¹¹ l vµ u ¹¹¹ ¹¹¹¹¹¹ µ ¹¹¹¹ ¹¹¹¹¹ µ µ ¹¹¹ ¹¹¹ µg ¹¹¹¹ ¹¹¹¹¹ r µ Ž ¹¹¹ ¹¹¹ vµ ¹¹¹¹ ¹¹¹¹ µ ¹¹¹¹¹

More information

ROMの入手1 - インターネットからの入手 違法にアップロードされたROMをダウンロードする方法 当然ながらダウンロードも違法行為(2010年1月1日より施行) ^ÇÇêÉëë=éáå a~í~=éáå 吸い出し機の仕組み - PRG-ROM, CHR-ROM ファミコンのカートリッジにはゲームプログラム本体(PRG-ROM)と グラフィックデータ(CHR-ROM)が存在する ines Header

More information

コピー ~ 8-吉居.TXT

コピー ~ 8-吉居.TXT 135 è åwoïw _W æ46ªæs i2013nj 136 LŠXg³z³ÉÎR éu ͳ» uæµäì_yv\ž_i iqj \LŠXg³óeÆåqCžãEßã EVXe \ A N 137 è åwoïw _W æ46ªæs i2013nj 138 LŠXg³z³ÉÎR éu ͳ» uæµäì_yv\ž_i iqj \LŠXg³óeÆåqCžãEßã EVXe \ Compendium

More information

4000/P4-25

4000/P4-25 4 5 ; ; ; ; ;; ; Q Q Q Q QQ Q ;; QQ ;Q ;; ;; QQ QQ ;; QQ Q ; Q;Q;Q ; 6 7 8 9 10 11 ; Q ;; QQ ;Q ;; QQ QQ ;; QQ ;; QQ ; Q 12 13 A ß ƒ u A A A 15 14 ;;;; ;;;; ;;;; ;;;; QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ ;; ;; QQ QQ ;

More information

T483751 T214778 T TT T consulta em português consulta en español Oferecemos informações sobre trâmites realizados na prefeitura e consultas da vida cotidiana Consultas sobre los trámites que se realizan

More information

T483751 T214778 T TT T consulta em português consulta en español Oferecemos informações sobre trâmites realizados na prefeitura e consultas da vida cotidiana Consultas sobre los trámites que se realizan

More information

P P P P P P P P P P P P P

P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P 1 (1) (2) (3) (1) (2) (3) 1 ( ( ) ( ) ( ) 2 ( 0563-00-0000 ( 090-0000-0000 ) 052-00-0000 ( ) ( ) () 1 3 0563-00-0000 3 [] g g cc [] [] 4 5 1 DV 6 7 1 DV 8 9 10 11 12 SD 13 .....

More information

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc 1 1-1 (1) 150ml 500ml/ 1-1 () 1-1 1-0.0.5mm 114mm 1- ( ) () 4 AES 1000rpm 10 AES -1 - (0.04100 g cm) 5-1AES - 6 L B M t 98000 t = M pl ( ) B g& m t m = g& 7.0 - L= B =. -7.0 7 0mm -4-4 8 500ml 1ml/h 00ml/h

More information

ap0 ap1 ap2 ap3 ap4 ap5 ap6 ap7 ap8 ap9 aq0 aq1 aq2 aq3 aq4 aq5 aq6 aq7 aq8 aq9 aw0 aw1 aw2 aw3 aw4 aw5 aw6 aw7 aw8 aw9 ae0 ae1 ae2 ae3 ae4 ae5 ae6 ae7 ae8 ae9 ar0 ar1 ar2 ar3 ar4 ar5 ar6 ar7 ar8 ar9 at0

More information

LL 2

LL 2 1 LL 2 100 1990 3 4 í().. 1986 1992.. 5 õ?? / / / /=/ / / Ì / 77/ / / / / / / ûý7/..... /////////////Ì 7/ / 7/ / / / / ûý7/..... / / / / / / / / Ì / Í/ / / / / / / / / ûý7/.. / : Ì / Í/ / / / / / / / /

More information

untitled

untitled http : //www.kilc.konan u.ac.jp ö ö é éâ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ///////////////////////////////////////

More information

ito.dvi

ito.dvi 1 2 1006 214 542 160 120 160 1 1916 49 1710 55 1716 1 2 1995 1 2 3 4 2 3 1950 1973 1969 1989 1 4 3 3.1 3.1.1 1989 2 3.1.2 214 542 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

More information

2

2 2 6 7 9 4 6 7 2 3 4 5 6 7 8-0 - G G G G G G f f 9 e f - e f 0 5 e fe e c c cc B FD F 5 2 5 D F C e e e b 3 f f 5 ff ff f f f f b b bb b b b c c c ee ee e ee ee e f f 4 e e 7 5 5 e bb 6 7 f GE 8 f 9 5 F

More information

000 001

000 001 all-round catalogue vol.2 000 001 002 003 AA0102 AA0201 AA0701 AA0801 artistic brushes AA0602 AB2701 AB2702 AB2703 AB2704 AA0301 AH3001 AH3011 AH3101 AH3201 AH3111 AB3201 AB3202 AB2601 AB2602 AB0701 artistic

More information

Microsoft, Windows Microsoft Corporation

Microsoft, Windows Microsoft Corporation Copyright 2000-2002 T&D Corporation. All rights reserved. 2002.07 16004194030 Microsoft, Windows Microsoft Corporation This Modem Logger is designed for use in Japan only and can not be used in any other

More information

1.. 1 ll a ii. 1i. i f 1 1 a. a. i. t. 1 fi fi. t i j fj i. j ;i 1. i. aa a

1.. 1 ll a ii. 1i. i f 1 1 a. a. i. t. 1 fi fi. t i j fj i. j ;i 1. i. aa a 1.. 1 ll a ii. 1i. i f 1 1 a. a. i. t. 1 fi fi. t i j fj i. j ;i 1. i. aa 1 111 0 0 0 0 a I E l21 1fi i L < i i;i1=t ii 111 1; ai i ti a t T ;,, l 1i.... E 11fi i 1t l l t2 1i i1 t Ea li )2 0 u 0 1f )2

More information

t Digital Education Center 2003 10 24 54 1992 10 10 2001 10 1992 19921993 14 10 15 SUCCESS 46 2 8 611 16 13 2215 01 ª 16 13 2 29 15 26 24 31 16 17 12 13 14 21 23 18 30 10 10 30 15 26 14 œœœœœœœœœœœœœœœ

More information

10 Vol.4 No October Contents

10 Vol.4 No October Contents Vol.4 No.7 2007 October 10 Topics 02 Close up Topics 01 10 Vol.4 No.7 2007 October Contents 06 10 12 14 16 03 03 NEW Symposium 10 È EML4 ALK EML4-ALK È 04 October 2007 Event 05 Close up 06 October 2007

More information