PC Windows 95, Windows 98, Windows NT, Windows 2000, MS-DOS, UNIX CPU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "PC Windows 95, Windows 98, Windows NT, Windows 2000, MS-DOS, UNIX CPU"

Transcription

1

2 PC Windows 95, Windows 98, Windows NT, Windows 2000, MS-DOS, UNIX CPU

3

4 1 2 C a b N: PC BC c 3C ac b 3

5 4 a F7 b Y c 6 5 a ctrl+f5) 4

6 2.2. main 2.3. main printf printf sin 5

7 pro2_3.c stdio.h stdio.h stdio.h main void int ALT ~ ALT ~ printf 6

8 printf " printf 7

9 8

10 9

11

12 a () n t? " " ooo xhh 2.7. char 1 (1 ) short -32,76832,767(2 15 1)2 long -2,147,483,6482,147,483,647(2 31 1) 4 int UNIX long 4 float double long double Printf() %d int %ld long %f double float %lf long double %c char %s 11

13 12

14 13

15 short 2-32,768(2 15 )32,767(2 15-1) int 2 4 long 4-2,147,483,648(2 31 )2,147,483,647(2 31-1) float double char =8bit a (5) b (25) c (5.25) 4 d (1.98) e

16 15

17 m / 60 m % 60 16

18 2.8. scanf 1 "" a 4 "" scanf() %hd short %d int %ld long %f float %lf double printf %Lf long double %c char %s 2 "" 200 b "" 4 17

19 3 start a "" "" a stop " "

20 2.10. (printf)

21 " n " "" "%f %f " "3%f%f " "%f %f " "3%f%f " 20

22 ASCII (American Standard Code for Information Interchange) P.38 (7bit, 0127) A 65 B 66 a B E ESC ( B 1B 28 4A 20-7E ASCII ESC ( J 1B E 21-7E 1978 ESC 1B E 21-7E 1983 ESC $ B 1B F ESC ( I Microsoft Windows MS-DOS Mac 1 2 (Extended Unix Code) 1 Windows NT Java 21

23 1 (char ) "%c n", m "%c n", m ( 1) "" "" 2 "(AZ) n" "%c", &moji "%c %c n", moji, moji () a(97) A(65) 32 ( b(98) B(66) 32 z(122) Z(90) 32 22

24 3 a printf("a"); putchar('a'); moji printf("%c", moji); putchar(moji); scanf("%c", &moji); moji = getchar(); printf("a n"); putchar('a'); putchar(' n'); putchar(), getchar() start start moji a stop stop 23

25 start a Yes No a100 stop 2SPD (NEC 3PAD () 4HCP (NTT) 3.2. if else switch case while do while for 24

26 if else 1 Yes No if () { else { 1 Yes start a a100 No pro3_3_1.c if else { "" "" "100 " stop "100 " () { "100 " "100 " 25

27 2 a > 100 a 100 a < 100 a 100 a = = 100 a 100 a >= 100 a 100 a <= 100 a 100 a!= 100 a <= a && a <= 100 a (AND) <= a <= 100 a < 0 a > 100 a (OR) a 100! (0 <= a && a <= 100) a 100 'A' <= c && c <= 'Z' c 'A'(65)'Z'(90) (a) P.50 (b) a (c) P.52 (d) P.52 (e) P.52 (f) (g) a x 2 + b x + c = 0 a, b, c 26

28 while 1 while () { Yes No 1 start sum 0 i 1 i 10 stop Yes No pro3_4_1.c while " = ", () 27

29 for 2 1 No () Yes for (; ; ) { 1 start sum 0 i 1 i 10 Yes No pro3_5_1.c for " = ", stop 2 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) =0, 5, 10,, 90 sin (i) for (j) P.55 28

30 3.6. EOF MS-DOS ^Z CTRL+ZUNIX ^D) scanf() EOF(End Of File, -1) pro3_6_1.c EOF "(^Z" "" " = ", "" 29

31 3.7. 1for (P.62 ) (a) ******* ******* ******* (b) * ** *** **** ***** (c) ***** **** *** ** * 2break pro3_7_2.c break 1,000 "", 30

32 3.8. do while 1 do { while ( ) ; Yes No 1 Yes start sum 0 i 1 i 10 stop No pro3_8_1.c do while do " = ", 2 : 0.0 : 0 : switch 1 2 (a) P (b) 3.6 else if 31

33 C 2.2 main 2 y = f ( x) = ax + bx + c x y 4.2. int main(void) { return(0); { retrun 32

34 "" 33

35 2 "" 3 (a) (b) n 1+2++n n 1+2++n 34

36 "" 35

37 3 "" 4main (1) int main(void) /* */ { return(0); /* OS 0 */ 5main (2) void main(void) /* */ { 6 (main ) printj 36

38 { 2 auto static static static auto static static [List5-15] g (static) main a (auto) fuction1 a (auto) fuction2 a (auto) main fuction1 function1 fuction2 function2 fuction1 function1 fuction2 function2 main 37

39 ( 40 M M "a0 = %d" "a1 = %d" M "a39 = %d" "a[%d] = %d" P

40 (a) P.70 6 (b) P (c) P (d) P (e) P #include <stdio.h> int main(void) { int i; int N; /* */ int rank; /* */ double dat[100]; /* */ int hist[11]; /* */ /* */ printf("(100 ) = "); scanf("%d",&n); /* */ for(i=0;i<n;i++){ printf("%3d = ",i); scanf("%lf",&dat[i]); /* */ for(i=0;i<11;i++){ hist[i]=0; /* dat[ ] hist[ ] */ for(i=0;i<n;i++){ rank = (int)(dat[i]/10.0); hist[rank]=hist[rank]+1; /* */ printf(" n"); for(i=0;i<11;i++){ printf("%3d: %d n",i*10,hist[i]); (100 ) = 6 0 = 95 1 = 56 2 = 78 3 = 85 4 = = 45 0: 0 10: 0 20: 0 30: 0 40: 1 50: 1 60: 0 70: 1 80: 1 90: 1 100: 1 return 0; 39

41 /* array1a.c ---- N * ---- dat[ ] hist[ ] */ #include <stdio.h> int main(void) { int i,j; int N; /* */ int rank; /* */ double dat[100]; /* */ int hist[11]; /* */ /* */ printf("(100 ) = "); scanf("%d",&n); /* */ for(i=0;i<n;i++){ printf("%3d = ",i); scanf("%lf",&dat[i]); /* */ for(i=0;i<11;i++){ hist[i]=0; /* dat[ ] hist[ ] */ for(i=0;i<n;i++){ rank = (int)(dat[i]/10.0); hist[rank]=hist[rank]+1; /* */ printf(" n"); for(i=0;i<11;i++){ printf("%3d:",i*10); /* */ for(j=0;j<hist[i];j++){ /* * */ printf("*"); printf(" n"); (100 ) = 20 0 = 69 1 = 79 2 = 77 3 = 80 4 = 79 5 = 82 6 = 77 7 = 70 8 = 78 9 = = = = = = = = = = = 66 0: 10: 20: 30: 40:* 50: 60:**** 70:******** 80:******* 90: 100: return 0; 40

42 5.2. : mean.c : : */ #include <stdio.h> #define MAX_DAT 100 /* */ read_dat dsum dmean dmin dmax int dat_no; /* */ double dat[max_dat]; /* */ int read_dat(void); /* */ double dsum(void); /* */ double dmean(void); /* */ double dmin(void); /* */ double dmax(void); /* */ int main(void) { printf(" n"); printf(" n n = %d n", read_dat()); /* */ printf(" = %f n", dsum()); /* */ printf(" = %f n", dmean()); /* */ printf(" = %f n", dmin()); /* */ printf(" = %f n", dmax()); /* */ return(0); main dsum /* : */ int read_dat(void){ dat_no = 0; printf("(: ^Z) n"); while(scanf("%lf", &dat[dat_no])!= EOF){ dat_no ++; if(dat_no >= MAX_DAT) break; return(dat_no); /* : */ double dsum(void){ int k; double sum = 0.0; for(k = 0; k < dat_no; k ++) sum += dat[k]; return(sum); 41

43 /* : */ double dmean(void){ if(dat_no <= 0){ printf(" n"); return(0); return(dsum() / (double)dat_no); /* : */ double dmin(void){ int k; double small; (: ^Z) ^Z = 3 = = = = if(dat_no <= 0){ printf(" n"); return(0); small = dat[0]; for(k = 1; k < dat_no; k ++){ if(small > dat[k]) small = dat[k]; return(small); /* : */ double dmax(void){ int k; double big; if(dat_no <= 0){ printf(" n"); return(0); big = dat[0]; for(k = 1; k < dat_no; k ++){ if(big < dat[k]) big = dat[k]; return(big); 42

44 5.3. main.c main read_dat dsum dmean dmin dmax main.c mean.h main.c main.obj dsum mean.exe mean.c mean.h mean.obj : main.c : : #include <stdio.h> /* (/usr/include )(stdio.h) < > */ /* mean.h */ #include "mean.h" /* (mean.h) " " */ int main(void) { printf(" n"); printf(" n n = %d n", read_dat()); /* */ printf(" = %f n", dsum()); /* */ printf(" = %f n", dmean()); /* */ printf(" = %f n", dmin()); /* */ printf(" = %f n", dmax()); /* */ return(0); 43 mean.c

45 mean.h : mean.h : (mean.c) : #ifndef MEAN_H /* MEAN_H ( include ) */ #define MEAN_H 1 /* MEAN_H */ int read_dat(void); /* */ double dsum(void); /* */ double dmean(void); /* */ double dmin(void); /* */ double dmax(void); /* */ #endif /* #ifndef MEAN_H */ mean.c : mean.c : : #include <stdio.h> #include "mean.h" #define MAX_DAT 100 /* */ int dat_no; /* () */ double dat[max_dat]; /* () */ /* : */ int read_dat(void){ dat_no = 0; printf("(: ^Z) n"); while(scanf("%lf", &dat[dat_no])!= EOF){ dat_no ++; if(dat_no >= MAX_DAT) break; return(dat_no); /* : */ double dsum(void){ int k; double sum = 0.0; for(k = 0; k < dat_no; k ++) sum += dat[k]; return(sum); 44

46 mean.c /* : */ double dmean(void){ return(dsum() / (double)dat_no); /* : */ double dmin(void){ int k; double small; if(dat_no <= 0){ printf(" n"); return(0); small = dat[0]; for(k = 1; k < dat_no; k ++){ if(small > dat[k]) small = dat[k]; return(small); /* : */ double dmax(void){ int k; double big; if(dat_no <= 0){ printf(" n"); return(0); big = dat[0]; for(k = 1; k < dat_no; k ++){ if(big < dat[k]) big = dat[k]; return(big); 45

47

48 in.dat (1) ex1.exe in.dat ex3.exe in.dat out.dat A B C D E

49 dat[0] dat[1] dat[2] dat[3] dat[4] dat[5] dat[6] dat[7] column ten[0][0] ten[0][1] ten[0][2] ten[1][0] ten[1][1] ten[1][2] ten[2][0] ten[2][1] ten[2][2] ten[3][0] ten[3][1] ten[3][2] ten[4][0] ten[4][1] ten[4][2] (row) (row) column int dat[3][4]; dat[1][2] = 5; 48

50 3 3 (a) p (b) p (c) 2 a (d) A B C D E (e) p

51 (f) a, b 1 * a, b * a b

52 51

10

10 2: http://www7.bpe.es.osaka-u.ac.jp/~kota/classes/jse.html kota@fbs.osaka-u.ac.jp 10 : 0 1 2 n 2 n 0 1 1 0 1 0 0 1 (2) = 105 1 = 8 1 2 8 = 256 0 9 105 i 106 j 256 2 1 #include int main(void)

More information

Microsoft Word - C.....u.K...doc

Microsoft Word - C.....u.K...doc C uwêííôöðöõ Ð C ÔÖÐÖÕ ÐÊÉÌÊ C ÔÖÐÖÕÊ C ÔÖÐÖÕÊ Ç Ê Æ ~ if eíè ~ for ÒÑÒ ÌÆÊÉÉÊ ~ switch ÉeÍÈ ~ while ÒÑÒ ÊÍÍÔÖÐÖÕÊ ~ 1 C ÔÖÐÖÕ ÐÊÉÌÊ uê~ ÏÒÏÑ Ð ÓÏÖ CUI Ô ÑÊ ÏÒÏÑ ÔÖÐÖÕÎ d ÈÍÉÇÊ ÆÒ Ö ÒÐÑÒ ÊÔÎÏÖÎ d ÉÇÍÊ

More information

1 C STL(1) C C C libc C C C++ STL(Standard Template Library ) libc libc C++ C STL libc STL iostream Algorithm libc STL string vector l

1 C STL(1) C C C libc C C C++ STL(Standard Template Library ) libc libc C++ C STL libc STL iostream Algorithm libc STL string vector l C/C++ 2007 6 18 1 C STL(1) 2 1.1............................................... 2 1.2 stdio................................................ 3 1.3.......................................... 10 2 11 2.1 sizeof......................................

More information

2 P.S.P.T. P.S.P.T. wiki 26

2 P.S.P.T. P.S.P.T. wiki  26 P.S.P.T. C 2011 4 10 2 P.S.P.T. P.S.P.T. wiki p.s.p.t.since1982@gmail.com http://www23.atwiki.jp/pspt 26 3 2 1 C 8 1.1 C................................................ 8 1.1.1...........................................

More information

超初心者用

超初心者用 3 1999 10 13 1. 2. hello.c printf( Hello, world! n ); cc hello.c a.out./a.out Hello, world printf( Hello, world! n ); 2 Hello, world printf n printf 3. ( ) int num; num = 100; num 100 100 num int num num

More information

( )!?

( )!? (2) Copyright 2006 Kota Abe ( )!? : This is a pen. 84 104 105 83 (, encode) ( ) 84 104 105 83 This is a pen. (, decode) Do you know Tom Riddle? Yes!! ASCII American Standard Code for Information Interchange

More information

untitled

untitled H8/300,H8S,H8SX [H8S,H8/300 Tool Chain Ver6.2.0.0] #define Inline static inline //************************************************** Inline char sil_and_mem(char *mem,char and) return (*((volatile

More information

tuat2.dvi

tuat2.dvi ( 2 ) http://ist.ksc.kwansei.ac.jp/ tutimura/ 2012 7 7 ( 2 ) 1 / 54 (1) (2) (?) (1) (2) 2 ( 2 ) 2 / 54 1. 30 2. 2012 6 30 25 OS ( 2 ) 3 / 54 10 20 1993 1996 2000 2003 = 30 ( 2 ) 4 / 54 1 2 2 ( 2 ) 5 /

More information

ディジタル信号処理

ディジタル信号処理 http://www.cfme.chiba-u.jp/~yama// C 言 語 におけるファイル 入 出 力 テキスト バイナリの 取 り 扱 い ( )..[4]% gcc Wall o hoge hoge.c..[5]%./hoge 1 : 1 2 : 2 3 : 3 4 : 0 6..[6]% (! )..[4]% gcc Wall o hoge hoge.c..[5]%!g gcc Wall

More information

P06.ppt

P06.ppt p.130 p.198 p.208 2 1 double weight[num]; double min, max; min = max = weight[0]; for( i= 1; i < NUM; i++ ) if ( weight[i] > max ) max = weight[i]: if ( weight[i] < min ) min = weight[i]: weight 3 maxof(a,

More information

1 1 2 2 2.1 Java......... 2 2.2................................. 3 2.3.................................. 3 3 4 3.1....................................

1 1 2 2 2.1 Java......... 2 2.2................................. 3 2.3.................................. 3 3 4 3.1.................................... 06H082 1 1 2 2 2.1 Java......... 2 2.2................................. 3 2.3.................................. 3 3 4 3.1..................................... 4 3.2 GP.....................................

More information

C V C 6 1 6.1.............................. 1 6.......................... 3 6.3..................... 5 6.4 NULL............................. 8 6.5......................... 9 6.6..............................

More information

8 if switch for while do while 2

8 if switch for while do while 2 (Basic Theory of Information Processing) ( ) if for while break continue 1 8 if switch for while do while 2 8.1 if (p.52) 8.1.1 if 1 if ( ) 2; 3 1 true 2 3 false 2 3 3 8.1.2 if-else (p.54) if ( ) 1; else

More information

1.1 1 C IIA $ cd comp3a %endminipage ~/comp3a mkdir $ mkdir comp3a $ cd comp3a C.c Emacs Cntrol x Control s 2 Emacs Control-x Control-f Control-

1.1 1 C IIA $ cd comp3a %endminipage ~/comp3a mkdir $ mkdir comp3a $ cd comp3a C.c Emacs Cntrol x Control s 2 Emacs Control-x Control-f Control- 1 C IIA 1 C IIA IIA 1.1 Mac OS X 1.1.1 Mac OS X Unicode(UTF-8) UTF-8 Jedit X( ) Emacs( ) Emacs Emacs Emacs [Finder] [] Emacs dock Jedit X C 1. Jedit X Dock drag & drop Jedit X [Finder] [] Jedit X Folder

More information

comment.dvi

comment.dvi ( ) (sample1.c) (sample1.c) 2 2 Nearest Neighbor 1 (2D-class1.dat) 2 (2D-class2.dat) (2D-test.dat) 3 Nearest Neighbor Nearest Neighbor ( 1) 2 1: NN 1 (sample1.c) /* -----------------------------------------------------------------

More information

Excel97関数編

Excel97関数編 Excel97 SUM Microsoft Excel 97... 1... 1... 1... 2... 3... 3... 4... 5... 6... 6... 7 SUM... 8... 11 Microsoft Excel 97 AVERAGE MIN MAX SUM IF 2 RANK TODAY ROUND COUNT INT VLOOKUP 1/15 Excel A B C A B

More information

Microsoft Word - no15.docx

Microsoft Word - no15.docx ex33.c /* */ #define IDLENGTH 7 /* */ #define MAX 100 /* */ /* */ struct student char idnumber[idlength + 1]; /* */ int math; /* () */ int english; /* () */ int japanese; /* () */ double average; /* */

More information

,…I…y…„†[…e…B…fi…O…V…X…e…•‡Ì…J†[…l…‰fi®“ì‡Ì›Â”‰›»pdfauthor

,…I…y…„†[…e…B…fi…O…V…X…e…•‡Ì…J†[…l…‰fi®“ì‡Ì›Â”‰›»pdfauthor OS 1 1 4 1.1........................................... 4 1.2........................................... 4 2 5 2.1..................................... 5 2.2 OS................................... 5 3 7

More information

やさしいJavaプログラミング -Great Ideas for Java Programming サンプルPDF

やさしいJavaプログラミング -Great Ideas for Java Programming サンプルPDF pref : 2004/6/5 (11:8) pref : 2004/6/5 (11:8) pref : 2004/6/5 (11:8) 3 5 14 18 21 23 23 24 28 29 29 31 32 34 35 35 36 38 40 44 44 45 46 49 49 50 pref : 2004/6/5 (11:8) 50 51 52 54 55 56 57 58 59 60 61

More information

program.dvi

program.dvi 2001.06.19 1 programming semi ver.1.0 2001.06.19 1 GA SA 2 A 2.1 valuename = value value name = valuename # ; Fig. 1 #-----GA parameter popsize = 200 mutation rate = 0.01 crossover rate = 1.0 generation

More information

1.ppt

1.ppt /* * Program name: hello.c */ #include int main() { printf( hello, world\n ); return 0; /* * Program name: Hello.java */ import java.io.*; class Hello { public static void main(string[] arg)

More information

1 ( )

1 ( ) I : :155727B : :2015 7 30 1 ( ) 2 2 18 2.1............................................ 18 2.1.1....................................... 18 2.1.2...................................... 19 2.1.3...................................

More information

<4D F736F F D D834F E F8E9197BF2E646F6378>

<4D F736F F D D834F E F8E9197BF2E646F6378> 航空宇宙プログラミング 1 授業の内容 ( 予定 ) 内容 1 10/03 EasyIDEC の使い方 2 10/10 標準出力 printf 3 10/17 定数と変数の型 4 10/24 演算子 5 10/31 標準入力 scanf 6 11/07 まとめと課題プログラムの作成 1 7 11/14 条件によって処理を変える if 8 11/21 9 11/28 処理を繰り返す for 10 12/05

More information

double 2 std::cin, std::cout 1.2 C fopen() fclose() C++ std::fstream 1-3 #include <fstream> std::fstream fout; int a = 123; fout.open( "data.t

double 2 std::cin, std::cout 1.2 C fopen() fclose() C++ std::fstream 1-3 #include <fstream> std::fstream fout; int a = 123; fout.open( data.t C++ 1 C C++ C++ C C C++ 1.1 C printf() scanf() C++ C 1-1 #include int a; scanf( "%d", &a ); printf( "a = %d\n", a ); C++ 1-2 int a; std::cin >> a; std::cout

More information

1 1 2 2 2.1................................................ 2 2.2......................................... 2 3 Battle Ship 3 3.1......................

1 1 2 2 2.1................................................ 2 2.2......................................... 2 3 Battle Ship 3 3.1...................... 2013 10H071 1 1 2 2 2.1................................................ 2 2.2......................................... 2 3 Battle Ship 3 3.1............................................ 3 3.2............................................

More information

1-4 int a; std::cin >> a; std::cout << "a = " << a << std::endl; C++( 1-4 ) stdio.h iostream iostream.h C++ include.h 1-4 scanf() std::cin >>

1-4 int a; std::cin >> a; std::cout << a =  << a << std::endl; C++( 1-4 ) stdio.h iostream iostream.h C++ include.h 1-4 scanf() std::cin >> 1 C++ 1.1 C C++ C++ C C C++ 1.1.1 C printf() scanf() C++ C hello world printf() 1-1 #include printf( "hello world\n" ); C++ 1-2 std::cout

More information

-1-1 1 1 1 1 12 31 2 2 3 4

-1-1 1 1 1 1 12 31 2 2 3 4 2007 -1-1 1 1 1 1 12 31 2 2 3 4 -2-5 6 CPU 3 Windows98 1 -3-2. 3. -4-4 2 5 1 1 1 -5- 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000-6- -7-1 Windows 2 -8-1 2 3 4 - - 100,000 200,000 500,000

More information

ARM gcc Kunihiko IMAI 2009 1 11 ARM gcc 1 2 2 2 3 3 4 3 4.1................................. 3 4.2............................................ 4 4.3........................................

More information

BELCA_p08-09

BELCA_p08-09 105-0013 2-1-13 TEL : 03-5408-9830 FAX : 03-5408-9840 http://www.belca.or.jp/ Long Life Building Q. A. INDEX 6 8 Column 1 10 12 14 16 18 Column 2 20 22 24 26 28 Column 3 30 4 5 6 7 8 9 Column 1 START!

More information

Networking Semester 802.3

Networking Semester 802.3 Networking Semester 802.3 2 ) ( Computer Hardware () () () () () () () () ()- () () () () () BIOS () Computer Software Operating Systems Windows, Linux Linux Windows OS I 1.C 2. 3. 3-1.main 3-2.printf

More information

Microsoft Word - no14.docx

Microsoft Word - no14.docx ex26.c #define MAX 20 int max(int n, int x[]); int num[max]; int i, x; printf(" "); scanf("%d", &x); if(x > MAX) printf("%d %d \n", MAX, MAX); x = MAX; for(i = 0; i < x; i++) printf("%3d : ", i + 1); scanf("%d",

More information

lexex.dvi

lexex.dvi (2018, c ) http://istksckwanseiacjp/ ishiura/cpl/ 4 41 1 mini-c lexc,, 2 testlexc, lexc mini-c 1 ( ) mini-c ( ) (int, char, if, else, while, return 6 ) ( ) (+, -, *, /, %, &, =, ==,!=, >, >=,

More information

x(t) + t f(t, x) = x(t) + x (t) t x t Tayler x(t + t) = x(t) + x (t) t + 1 2! x (t) t ! x (t) t 3 + (15) Eular x t Teyler 1 Eular 2 Runge-Kutta

x(t) + t f(t, x) = x(t) + x (t) t x t Tayler x(t + t) = x(t) + x (t) t + 1 2! x (t) t ! x (t) t 3 + (15) Eular x t Teyler 1 Eular 2 Runge-Kutta 6 Runge-KuttaEular Runge-Kutta Runge-Kutta A( ) f(t, x) dx dt = lim x(t + t) x(t) t 0 t = f(t, x) (14) t x x(t) t + dt x x(t + dt) Euler 7 t 1 f(t, x(t)) x(t) + f(t + dt, x(t + dt))dt t + dt x(t + dt)

More information

64bit SSE2 SSE2 FPU Visual C++ 64bit Inline Assembler 4 FPU SSE2 4.1 FPU Control Word FPU 16bit R R R IC RC(2) PC(2) R R PM UM OM ZM DM IM R: reserved

64bit SSE2 SSE2 FPU Visual C++ 64bit Inline Assembler 4 FPU SSE2 4.1 FPU Control Word FPU 16bit R R R IC RC(2) PC(2) R R PM UM OM ZM DM IM R: reserved (Version: 2013/5/16) Intel CPU (kashi@waseda.jp) 1 Intel CPU( AMD CPU) 64bit SIMD Inline Assemler Windows Visual C++ Linux gcc 2 FPU SSE2 Intel CPU double 8087 FPU (floating point number processing unit)

More information

$ ls -l $ ls -l -a $ ls -la $ ls -F $ ls <dirname> <dirname> $ cd <dirname> <dirname> $ cd $ pwd $ cat <filename> <filename> $ less <filename> <filena

$ ls -l $ ls -l -a $ ls -la $ ls -F $ ls <dirname> <dirname> $ cd <dirname> <dirname> $ cd $ pwd $ cat <filename> <filename> $ less <filename> <filena $ pwd /home1/t0/t0903 / / /home1/t0/t0903 / / /home1/t0/t0903 / /... ~ $ ls $ ls -a $ ls -l $ ls -l -a $ ls -la $ ls -F $ ls $ cd $ cd $ pwd $ cat

More information

実際の株価データを用いたオプション料の計算

実際の株価データを用いたオプション料の計算 2002 2 20 1 1 3 2 3 2.1 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 5 2.1.1 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 5 2.1.2 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 6 2.2 : : : : : : : : : :

More information

¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ Rhpc ¤Î¾õ¶·

¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ Rhpc ¤Î¾õ¶· Rhpc COM-ONE 2015 R 27 12 5 1 / 29 1 2 Rhpc 3 forign MPI 4 Windows 5 2 / 29 1 2 Rhpc 3 forign MPI 4 Windows 5 3 / 29 Rhpc, R HPC Rhpc, ( ), snow..., Rhpc worker call Rhpc lapply 4 / 29 1 2 Rhpc 3 forign

More information

Microsoft PowerPoint - 14th.ppt [互換モード]

Microsoft PowerPoint - 14th.ppt [互換モード] 工学部 6 7 8 9 10 組 ( 奇数学籍番号 ) 担当 : 長谷川英之 情報処理演習 第 14 回 2011 年 1 月 20 日 1 今日のテーマ ファイル入出力 ですが, キーボード入力などもおさらいします 2 標準入力 キーボードで入力 : 標準入力という例 )scanf( %d,&i) 前回までの講義でファイルからデータを読み込む場合に使用した関数 : fscanf 例 )fscanf(fin,

More information

Mate J & VersaPro J インテル第5、第4世代CPU搭載モデルカタログ 2016年5月

Mate J & VersaPro J インテル第5、第4世代CPU搭載モデルカタログ 2016年5月 NEC PC 54CPU Windows 10 Pro PC 2 in 1PC IGZOPC 2 HD PC HD 4CPU HDPC HD 3 AC PC PC 4 & 22.6mm Web 22.6mm PC 5 4 Core PC CPU PC 6 Core i5core i3celeroncpu & PC LAN 1LPC 7 Web NEC http://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/

More information

t 2 2 t 2 t F ( ) p- 2 2 F 2 G F ( ) 2 2 F 2 G F ( ) 2 2 2

t 2 2 t 2 t F ( ) p- 2 2 F 2 G F ( ) 2 2 F 2 G F ( ) 2 2 2 1 2 2 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2.1 2 2 F={f ij }, G {g ij } t f ij t g ij = 1 f ij < t g ij = 0 t p- p S 0 S p = S 0 /S t p 2 t 1 t 2 2 t 2 t 2 2 3 3 1 2 F ( ) p- 2 2 F 2 G 3 2 2 F ( ) 2 2 F 2 G 3 3 2 F ( ) 2

More information

プログラミング演習 土曜日(Q組)

プログラミング演習 土曜日(Q組) プログラミング演習 土曜日 (Q 組 ) 主なテーマ 標準入出力とファイル処理 (8 章 ) 1 ストリームの概念 8.1 標準入出力 (C++) C++ では データの入出力を ストリーム という概念で操作する ストリームはデータを入出力処理し また 入出力に伴う 状態 を設定 / 保持する 例 : 現在 ファイルの何文字目を読み書きしているか などの情報 論理デバイス 物理デバイス 入力ストリーム

More information

2) TA Hercules CAA 5 [6], [7] CAA BOSS [8] 2. C II C. ( 1 ) C. ( 2 ). ( 3 ) 100. ( 4 ) () HTML NFS Hercules ( )

2) TA Hercules CAA 5 [6], [7] CAA BOSS [8] 2. C II C. ( 1 ) C. ( 2 ). ( 3 ) 100. ( 4 ) () HTML NFS Hercules ( ) 1,a) 2 4 WC C WC C Grading Student programs for visualizing progress in classroom Naito Hiroshi 1,a) Saito Takashi 2 Abstract: To grade student programs in Computer-Aided Assessment system, we propose

More information

第3章 OpenGL の基礎

第3章 OpenGL の基礎 3 OpenGL April 11, 2017 1 / 28 3.1 ( ) OpenGL OpenGL 2 / 28 3.2 OpenGL OpenGL OpenGL (Open Graphics Library) Silicon Graphics, Inc. 2 3 API (Application Program Interface) [4] UNIX OS Windows Macintosh

More information

スライド 1

スライド 1 目次 2.MPI プログラミング入門 この資料は, スーパーコン 10 で使用したものである. ごく基本的な内容なので, 現在でも十分利用できると思われるものなので, ここに紹介させて頂く. ただし, 古い情報も含まれているので注意が必要である. 今年度版の解説は, 本選の初日に配布する予定である. 1/20 2.MPI プログラミング入門 (1) 基本 説明 MPI (message passing

More information

web07.dvi

web07.dvi 93 7 MATLAB Octave MATLAB Octave MAT MATLAB Octave copyright c 2004 Tatsuya Kitamura / All rights reserved. 94 7 7.1 UNIX Windows pwd Print Working Directory >> pwd ans = /home/kitamura/matlab pwd cd Change

More information

Windows Cygwin Mac *1 Emacs Ruby ( ) 1 Cygwin Bash Cygwin Windows Cygwin Cygwin Mac 1 Mac 1.2 *2 ls *3 *1 OS Linux *2 *3 Enter ( ) 2

Windows Cygwin Mac *1 Emacs Ruby ( ) 1 Cygwin Bash Cygwin Windows Cygwin Cygwin Mac 1 Mac 1.2 *2 ls *3 *1 OS Linux *2 *3 Enter ( ) 2 September 2016 1 Windows Cygwin Mac *1 Emacs Ruby 1 1.1 ( ) 1 Cygwin Bash Cygwin Windows Cygwin Cygwin Mac 1 Mac 1.2 *2 ls *3 *1 OS Linux *2 *3 Enter ( ) 2 ~/16:00:20> ls 2 2 ls ls -a ~/16:00:20> ls -a

More information

() () (parse tree) ( (( ) * 50) ) ( ( NUM 10 + NUM 30 ) * NUM 50 ) ( * ) ( + ) NUM 50 NUM NUM (abstract syntax tree, AST) ( (( ) * 5

() () (parse tree) ( (( ) * 50) ) ( ( NUM 10 + NUM 30 ) * NUM 50 ) ( * ) ( + ) NUM 50 NUM NUM (abstract syntax tree, AST) ( (( ) * 5 3 lex yacc http://www.cs.info.mie-u.ac.jp/~toshi/lectures/compiler/ 2018 6 1 () () (parse tree) ( ((10 + 30) * 50) ) ( ( NUM 10 + NUM 30 ) * NUM 50 ) ( * ) ( + ) NUM 50 NUM NUM 10 30 (abstract syntax tree,

More information

Microsoft Word - Cプログラミング演習(12)

Microsoft Word - Cプログラミング演習(12) 第 12 回 (7/9) 4. いくつかのトピック (5)main 関数の引数を利用したファイル処理 main 関数は, 起動する環境から引数を受け取ることができる 例えば 次に示すように,main 関数に引数を用いたプログラムを作成する 01 /* sample */ 02 /* main 関数の引数 */ 03 #include 04 05 main(int argc, char

More information

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ファイルの入出力 芝浦工業大学情報工学科 青木義満 今回の講義内容 ファイル入出力 ファイルからのデータ読込み ファイルと配列 2 1 ファイルへのデータ書き込み ( 復習 ) ソースファイル名 :fileio1.c データをファイルに書き込み #include int main(void) { ファイルポインタ宣言 int student_id = 100; char name[

More information

Microsoft Word - keisankigairon.ch doc

Microsoft Word - keisankigairon.ch doc 1000000100001010 1000001000001011 0100001100010010 1010001100001100 load %r1,10 load %r2,11 add %r3,%r1,%r2 store %r3,12 k = i + j ; = > (* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10) 3628800 DO 3 I=1,3 DO3I=1.3 DO3I 1.3

More information

64bit SSE2 SSE2 FPU Visual C++ 64bit Inline Assembler 4 FPU SSE2 4.1 FPU Control Word FPU 16bit R R R IC RC(2) PC(2) R R PM UM OM ZM DM IM R: reserved

64bit SSE2 SSE2 FPU Visual C++ 64bit Inline Assembler 4 FPU SSE2 4.1 FPU Control Word FPU 16bit R R R IC RC(2) PC(2) R R PM UM OM ZM DM IM R: reserved (Version: 2013/7/10) Intel CPU (kashi@waseda.jp) 1 Intel CPU( AMD CPU) 64bit SIMD Inline Assemler Windows Visual C++ Linux gcc 2 FPU SSE2 Intel CPU double 8087 FPU (floating point number processing unit)

More information

3 Java 3.1 Hello World! Hello World public class HelloWorld { public static void main(string[] args) { System.out.println("Hello World");

3 Java 3.1 Hello World! Hello World public class HelloWorld { public static void main(string[] args) { System.out.println(Hello World); (Basic Theory of Information Processing) Java (eclipse ) Hello World! eclipse Java 1 3 Java 3.1 Hello World! Hello World public class HelloWorld { public static void main(string[] args) { System.out.println("Hello

More information

2 ColorSpace DepthSpace CameraSpace Kinect V2 Kinect V2 BOdyIndex 3. NtKinect Kinect V2 C++ NtKinect [4] NtKinect = Kinect SDK + + STL(C++) + OpenCV +

2 ColorSpace DepthSpace CameraSpace Kinect V2 Kinect V2 BOdyIndex 3. NtKinect Kinect V2 C++ NtKinect [4] NtKinect = Kinect SDK + + STL(C++) + OpenCV + NtKinect: C++ Class Library for Kinect V2 1,a) Kinect for Windows V2 C++ NtKinect NtKinect DLL Kinect V2 Kinect V2, C++, DLL, Unity NtKinect: C++ Class Library for Kinect V2 Nitta Yoshihisa 1,a) Abstract:

More information

臨床画像技術学Ⅱ

臨床画像技術学Ⅱ 核 医 学 機 器 工 学 概 論 北 大 病 院 核 医 学 診 療 科 加 藤 千 恵 次 chtgkato.com 本 講 義 の 目 的 国 家 試 験 によく 出 題 される 画 像 のフーリエ 変 換 処 理 畳 み 込 み 積 分 処 理 断 層 画 像 再 構 成 (CT PETなど) を 理 解 する サンプルデータとプログラムを 用 いて 解 説 する 講 義 内 容 1.C 言

More information

Microsoft PowerPoint - prog04.ppt

Microsoft PowerPoint - prog04.ppt プログラミング言語 2 第 04 回 (2007 年 05 月 14 日 ) 今日の配布物 片面の用紙 1 枚 今日の課題が書かれています 本日の出欠を兼ねています 1 今日やること http://www.tnlab.ice.uec.ac.jp/~s-okubo/class/language/ にアクセスすると 教材があります 2007 年 05 月 14 日分と書いてある部分が 本日の教材です 本日の内容

More information

BlueJ 2.0.1 BlueJ 2.0.x Michael Kölling Mærsk Institute University of Southern Denmark Toin University of Yokohama Alberto Palacios Pawlovsky 17 4 4 3 1 5 1.1 BlueJ.....................................

More information

10/8 Finder,, 1 1. Finder MAC OS X 2. ( ) MAC OS X Java ( ) 3. MAC OS X Java ( ) / 10

10/8 Finder,, 1 1. Finder MAC OS X 2. ( ) MAC OS X Java ( ) 3. MAC OS X Java ( ) / 10 10/8 2015-10-08 URL : http://webct.kyushu-u.ac.jp, 10/8 1 / 10 10/8 Finder,, 1 1. Finder MAC OS X 2. ( ) MAC OS X Java ( ) 3. MAC OS X Java ( ) 1. 30 2 / 10 10/8 Finder 1 Figure : : Apple.com 2, 3 / 10

More information

Netcommunity SYSTEM αNX typeS/typeM 取扱説明書

Netcommunity SYSTEM αNX typeS/typeM 取扱説明書 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 8 3 3-38 1 2 3 4 5 9 1 2 3 10 4 5 11 6 12 1 1-2 1 1-3 1 1-4 1 1-5 1 1-6 1 1-7 1 1 1-8 1 1-9 1 100 10 TEN 1 1-10 1 1-11 1 1-12 1 1-13 1 1-14 1 1 2 7 8 9 1 3 4 5 6 1-15 1 1 7 2 3

More information

1. 1.1 1.2

1. 1.1 1.2 1. 1.1 1.2 2. 2.1 1.3 2.2 2.3 3. 4. 3.1 4.1 3.2 OS 4.1.2 CitiDISK Com bo 2.5 (2.5 ) 3.3 4.1.3 CitiDISK Com bo 3.5 (3.5 ) 5.CitiDISK Combo 5.1 Windows Me 5.1.1 Drv M 1 19077 100% C: 19077 2 38147 38147

More information

Blackfin(ADSP-BF533)活用ハンドブック

Blackfin(ADSP-BF533)活用ハンドブック () 103 Column 5-A C: Program Files Analog Devices VisualDSP 3.5 16-Bit C: Program Files Analog Devices VisualDSP 4.0 104 ( ) ( ) ( ) Column 5-B () () 105 ( ) ( ) 106 ( ).vdu () http://www.analog.com/processors/processors/blackfin/crosscore/toolsupgrades/

More information

( ) ー ( () ) 250 200 150 100 50 0 51 20 54 59 33 35 91 92 93 98 99 94 6 7 7 8 9 11 18 17 18 20 22 23 10 9 8 9 9 9 62 40 66 74 41 47 21 22 23 24 25 26 10 8 6 4 2 0 m3/s 7 41.3 5 5 18.4

More information

プログラミング及び演習 第1回 講義概容・実行制御

プログラミング及び演習 第1回 講義概容・実行制御 プログラミング及び演習 第 12 回大規模プログラミング (2015/07/11) 講義担当情報連携統轄本部情報戦略室大学院情報科学研究科メディア科学専攻教授森健策 本日の講義 演習の内容 大きなプログラムを作る 教科書第 12 章 make の解説 プログラミングプロジェクト どんどんと進めてください 講義 演習ホームページ http://www.newves.org/~mori/15programming

More information

Microsoft Word - Cプログラミング演習(11)

Microsoft Word - Cプログラミング演習(11) 第 11 回 (7/2) 4. いくつかのトピック (1) ビットごとの演算子 C 言語には, 次のようなビット単位で演算を行う特別な演算子が用意されている & ビットごとの AND ビットごとの OR ^ ビットごとの XOR( 排他的論理和 ) ~ 1 の補数これらの演算子は文字型と整数型で機能し, 浮動小数点数型では使用できない AND, OR, XOR は, それぞれのオペランドの対応するビットを比較して結果を返す

More information

1 1 2 1 1............ 1 2............ 4 3 6 1............... 6 2............... 8 3.............. 9 4 12 1..................... 12 2..................

1 1 2 1 1............ 1 2............ 4 3 6 1............... 6 2............... 8 3.............. 9 4 12 1..................... 12 2.................. 1 1 2 1 1............ 1 2............ 4 3 6 1............... 6 2............... 8 3.............. 9 4 12 1..................... 12 2........................ 14 5 15 6 20 1.............. 20 2..............

More information

untitled

untitled JCSP CSP HPC H.Nakahara 1 2 CSP A B HPC H.Nakahara 3 CSP HPC H.Nakahara 4 CSP Process A chan Process B ( DFD) HPC H.Nakahara 5 DFD HPC H.Nakahara 6 DFD FAX OK? HPC H.Nakahara 7 HPC H.Nakahara 8 HPC H.Nakahara

More information

1 PS2Linux 2 Game_project/ps2/domino_game/domino_main 2.1 ( ) (y ) y x 1: xy 1

1 PS2Linux 2 Game_project/ps2/domino_game/domino_main 2.1 ( ) (y ) y x 1: xy 1 PS2 035702C : 035734B : 035746E : 035763E : 1 PS2Linux 2 Game_project/ps2/domino_game/domino_main 2.1 ( ) (y ) y x 1: xy 1 y A B x 2: A B y A B x 3: A B A B ( ) xml 2 example/collision_detection/main.c

More information

2

2 Haskell ( ) kazu@iij.ad.jp 1 2 Blub Paul Graham http://practical-scheme.net/trans/beating-the-averages-j.html Blub Blub Blub Blub 3 Haskell Sebastian Sylvan http://www.haskell.org/haskellwiki/why_haskell_matters...

More information

1.3 ( ) ( ) C

1.3 ( ) ( ) C 1 1.1 (Data Base) (Container) C++ Java 1.2 1 1.3 ( ) ( ) 1. 2. 3. C++ 2 2.1 2.2 2.3 2 C Fortran C++ Java 3 3.1 (Vector) 1. 2. ( ) 3.2 3 3.3 C++ C++ STL C++ (Template) vector vector< > ; int arrayint vector

More information

今までの復習 プログラムで最低限必要なもの 入力 ( キーボードから ファイルから ) 出力 ( 画面へ ファイルへ ) 条件分岐 : 条件の成立 不成立により 異なる動作をする 繰り返し : 一定の回数の繰返し 条件成立の間の繰返し 関数の定義 関数の呼び出し C ではそれ以外に ポインタ データ

今までの復習 プログラムで最低限必要なもの 入力 ( キーボードから ファイルから ) 出力 ( 画面へ ファイルへ ) 条件分岐 : 条件の成立 不成立により 異なる動作をする 繰り返し : 一定の回数の繰返し 条件成立の間の繰返し 関数の定義 関数の呼び出し C ではそれ以外に ポインタ データ C プログラミング演習 1( 再 ) 7 講義では C プログラミングの基本を学び演習では 実践的なプログラミングを通して学ぶ 今までの復習 プログラムで最低限必要なもの 入力 ( キーボードから ファイルから ) 出力 ( 画面へ ファイルへ ) 条件分岐 : 条件の成立 不成立により 異なる動作をする 繰り返し : 一定の回数の繰返し 条件成立の間の繰返し 関数の定義 関数の呼び出し C ではそれ以外に

More information

45 VBA Fortran, Pascal, C Windows OS Excel VBA Visual Basic Excel VBA VBA Visual Basic For Application Microsoft Office Office Excel VBA VBA Excel Acc

45 VBA Fortran, Pascal, C Windows OS Excel VBA Visual Basic Excel VBA VBA Visual Basic For Application Microsoft Office Office Excel VBA VBA Excel Acc \n Title 文 系 学 生 のための VBA プログラミング 教 育 についての 考 察 Author(s) 五 月 女, 仁 子 ; Soutome, Hiroko Citation 商 経 論 叢, 46(1): 45-60 Date 2010-10-31 Type Departmental Bulletin Paper Rights publisher KANAGAWA University

More information

1. 52

1. 52 51 1. 52 5 2. 1 2 54 4 55 5 1 56 2 57 . 1 1 58 2 1 59 2 4 60 61 62 6 64 4. 65 66 67 5 1 2 4 68 1 69 2 70 1 2 71 72 1 2 7 1 2 74 75 1 76 2 77 1 2 78 4 79 5 80 6. 1 81 2 82 8 84 85 86 87 7. 88 89 8. column

More information

jikken.dvi

jikken.dvi 1 1 PI 2 1 2 ( 1) H8-Tiny H8/3672 HD64F3672FP 16 CPU ( 16MHz) ROM 16KB, RAM 2048 2KB AD LED 1(c) ( A ) 赤外 LED 前 CdS セル LED 表示 RS232C 端子 (PC との接続端子 ) センサ類 ラインセンサ x3 (LED+CdS セル ) モータドライバ ターゲット Start ボタン

More information

Microsoft PowerPoint - 無料セミナー_カイゼン20080123[1]

Microsoft PowerPoint - 無料セミナー_カイゼン20080123[1] 設 計 力 でカイゼン Before/After ソースコードの 迷 宮 作 りこんでいませんか? 1 2008/1/23 Copyright BACKSLASH DESIGN Co., Ltd. 1 本 講 座 の 概 要 ハードウェアの 制 御 仕 様 そのままに 作 成 した 実 験 用 プログラミングコード どのように 製 品 開 発 として 利 用 しますか? 作 られたモジュールを 改

More information

PowerPoint プレゼンテーション

PowerPoint プレゼンテーション 記 号 実 行 を 用 いた テストデータ 自 動 生 成 の 試 行 評 価 株 式 会 社 デンソー 電 子 技 術 3 部 榎 本 秀 美 e-mail:hidemi_enomoto@denso.co.jp 目 次 1 / 19 1. 背 景 2. 単 体 テストの 問 題 点 3. 対 策 案 の 検 討 4. 評 価 内 容 5. 評 価 結 果 6. まとめ [ 参 考 ]CREST デンソーの

More information

vol.31_H1-H4.ai

vol.31_H1-H4.ai http://www.jmdp.or.jp/ http://www.donorsnet.jp/ CONTENTS 29 8,715 Vol. 31 2 3 ac ad bc bd ab cd 4 Point! Point! Point! 5 Point! Point! 6 7 314 611 122 4 125 2 72 2 102 3 2 260 312 0 3 14 3 14 18 14 60

More information

Windows Web Windows Windows WinSock

Windows Web Windows Windows WinSock Windows kaneko@ipl.t.u-tokyo.ac.jp tutimura@mist.t.u-tokyo.ac.jp 2002 12 4 8 Windows Web Windows Windows WinSock UNIX Microsoft Windows Windows Windows Windows Windows.NET Windows 95 DOS Win3.1(Win16API)

More information

プログラミング及び演習 第1回 講義概容・実行制御

プログラミング及び演習 第1回 講義概容・実行制御 プログラミング及び演習 第 12 回大規模プログラミング (2017/07/15) 講義担当大学院情報学研究科知能システム学専攻教授森健策大学院情報学研究科知能システム科学専攻助教小田昌宏 本日の講義 演習の内容 大きなプログラムを作る 教科書第 12 章 make の解説 プログラミングプロジェクト どんどんと進めてください 講義 演習ホームページ http://www.newves.org/~mori/17programming

More information

付加情報をもったファイル共有システム

付加情報をもったファイル共有システム 1 2 1 6 1.1....................................... 6 1.2...................................... 6 1.3..................................... 6 1.4................................... 7 2 8 2.1 Annphony....................................

More information

橡Taro9-生徒の活動.PDF

橡Taro9-生徒の活動.PDF 3 1 4 1 20 30 2 2 3-1- 1 2-2- -3- 18 1200 1 4-4- -5- 15 5 25 5-6- 1 4 2 1 10 20 2 3-7- 1 2 3 150 431 338-8- 2 3 100 4 5 6 7 1-9- 1291-10 - -11 - 10 1 35 2 3 1866 68 4 1871 1873 5 6-12 - 1 2 3 4 1 4-13

More information

libaux.dvi

libaux.dvi AUX OpenGL 1 OpenGL (AUX libaux.a) OpenGL Programming Guide () OpenGL 1 OpenGL OS (API) OS OS OS OpenGL Windows Windows X X OpenGL Programming Guide AUX toolkit AUX OS OpenGL SGI OpenGL OS OpenGL AUX Windows

More information

untitled

untitled RPC (( Remote Procedure Call (RPC: Message-Oriented Middleware (MOM) data-streaming =(protocol) A B A B Connection protocol = connection oriented protocol TCP (Transmission Control Protocol) connectionless

More information

Microsoft Word - 06

Microsoft Word - 06 平成 24 年度講義 アルゴリズムとデータ構造 第 6 回ファイル入出力 担当 : 富井尚志 (tommy@ynu.ac.jp) 第 6 回 ファイル入出力 前回 ( 第 5 回 ) 配列を扱うアルゴリズム (2) とポインタ の復習 集合を扱う 集合の表現, 配列を使った表現, 要素の列 を 集合 にする, 要素, 積, 和, 差 文字列 C 言語における文字列, 文字列を扱うプログラム 計算機の記憶とポインタ

More information

untitled

untitled JavaScript HP JavaScript JavaScript Web JavaScript Web JavaScript JavaScript JavaScript HTML HTML HTML JavaScript 1. JavaScript ON/OFF 2. JavaScript 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. if 11. if 12. switch 13. 14.

More information

Javaによるアルゴリズムとデータ構造

Javaによるアルゴリズムとデータ構造 1 algorithm List 1-1 a, b, c List 1-1 // import java.util.scanner; class Max3 { public static void main(string[] args) { Scanner stdin = new Scanner(System.in); int a, b, c; int max; // Chap01/Max3.java

More information