„¤‰ƒ‰IŠv‚æ‡S−ª†{“Å‘IB5-97

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "„¤‰ƒ‰IŠv‚æ‡S−ª†{“Å‘IB5-97"

Transcription

1 ÊÒÏ Ò Ð ÑÐÖÔÒÊ ÈÍ Ê ÊÆÇÍà xê ÃÊ g ÐÖÏ ÖÎÖÓ ÕÓÕÒÒÖÐ Ê w Ê ÇÍÌÍÉÂ Ê Êà x ÃÇ ÆÉ ÈÍÉÆÍ Â2+5# Â Â Â Ê w ÊÍÍÉÂ Ê ~É ÇÉ ÎsÆÇÉÇ uéæíçéç ÈÍÉ Â Ê 2+5# ÊÊÊw Ê Î Ê f u ÉÊà x hêf É f s Êg ÊÓÖ ÑÎ u ÈÍÇÉÃÎ ÇÉÆÍ ÂÌÉ f u Ê ÊÆÇÍ Ê Ê (& g Ê Î Â Ã w ÇÍÌÉ Ê gê jã f dfã g ˆÊ jéèê à  u à ÊÆÇÍà Ãà f dfã g ˆÊ jéèê à  à ÊÆÇÍ ÉÊ~ Çà f dfã g ˆÊ jéèê à  o à ÇÍfÆÍ ÉÇÍÃÃ8+'9 Ï ÑÓÕ Ã$GPGUUG g Ñ Ñ Â JVVRDGPGUUGLRDGTFEGPVGTQRGPU[QXKGYUVQMWAJVON Ê w Ê Î Â 1'%&8KGYKPIVJG,CRCPGUG5EJQQN5[UVGOVJTQWIJVJG2TKUOQH2+5#2+5#4GUWNVU JVVRYYYRKUCQGEFQTIFCVCQGEFRFH 1'%&5EKGPEG%QORGVGPEKGUHQT6QOQTTQY U9QTNF'ZGEWVKXG5WOOCT[2+5# JVVRYYYQGEFQTIFCVCQGEFRFH 1'%&.GCTPKPIHQT6QOQTTQY U9QTNF(KTUV4GUWNVUHTQO2+5# JVVRYYYQGEFQTIFCVCQGEFRFH -KTUEJ+GVCN4GCFKPIHQT%JCPIG2GTHQTOCPEGCPF'PICIGOGPVCETQUU%QWPVTKGU4GUWNVUHTQO2+5# 2CTKU1'%&JVVRYYYQGEFQTIFCVCQGEFRFH 1'%&-PQYNGFIGCPF5MKNNUHQT.KHG(KTUV4GUWNVUHTQO2+5# JVVRYYYQGEFQTIFCVCQGEFRFH Ãuw Ê Ê ÈÍ f  Âs Êg Ê ÇÉ Ãà à JVVRYYYOGZVIQLRCAOGPWUJQVQWPGYEUIGPIQJVO 9

2 ÉÈÉÃ Ê xì Î ÈÉÍ Ì É ~ ÇÉÍÈÊÇÍ Î Í Êu ÌfÆ ÃÎg ÈÍÇÉÊ u Î ÈÉÆÍ ÂÈÊÍÆÊ Î ÈÍÉ ÌÊÊÂ É hèéæí ÊÒÏ Ò Ð ÑÐÖÔÒVGCEJKPIUETKRV Ê ÑÑ ÏÖÎ ÉÇÍÌÊ ÑÒÖÏ Ç uêu ÉÆÍ ÂÇÍÊ Î~ÈÉ ÍÇÊÈÍ ÇÉÇ ÌÍÍÍÂÈÇÈÂÒÏ Ò Ð ÑÐÖÔÒÊ Êg É ÆÉÆÍu ÉÆÍÂÇ ÍÎ ÊxwÊ yêèíçéê ÉÆÍÂÈÇÉ ÊÍÍ v Ê Ê ÍÉÉÂÏÖÐÕÖÕÌ ~ ÊÆÇÍ Ê ÊÊ ÊÇÇÍÍwu Ê Î Í ÇÊÈÂÇÍÎ~ÈÉÒÏ Ò Ð ÑÐÖÔÒÎ ÈÉÆÇÇÉÇ uéæí  ÖÔÖÉ gî ÈÉÉÇÂ Ê Î ŒÉ Ê ~ÉÇÉ g Î ÈÉÆÍ ÊÿÉÉÈÉÂÑ ÏÔ ÖÎ ÇÍÇÉÇÉÇÍ w ÊÆÆÉÑ ÏÔ ÖÊ gê ÿê Î ÈÉÆÍ ÂÑ ÏÔ ÖÊà ÃÊÂ Ì É Ê Ê VGEJPQNQIKECNCRRNKECVKQPU Î~ÈÉ s UEKGPVKHKEUMKNNU Êf É Ê Êg Î ÉÉÂ Ì Î ÈÉÏÖÐÕÖÕÎ ÈÉ ÆÍÇÍÉÆÍ Â Ê ÊÂ Ê ÉÊ ÊÍÉÉÂÑ ÏÔ ÖÊ ÿ Ê { zê z ÊÆÇÍÒÏ Ò Ð ÑÐÖÔÒÎ ÍÇÊÈÍÇÉÉÆÍ ÊÂÑ ÏÔ ÖÊÆÇÍ Ê ÏÖÐÕÖÕ.QYGT5GEQPFCT[5EKGPEG Ê Ì à f u uw dã  Â.GYKU%6GCEJGTUCPF6GCEJKPIKP,CRCP2TQHGUUKQPCN/GEECQT2TGUUWTG%QQMGT!+P;<JCQ'F *CPFDQQMQH#UKCP'FWECVKQP#%WNVWTCN2GTURGEVKXGRR.QPFQP4QWVNGFIG Î Â Ê Î Â ÐÖÏ ÖÎÖÓ ÕÓÕÒÖÐà gêæçí uêz Ã Ê yê ÃÊÒÏ Ò Ð ÑÐÖÔÒÊ Î~ÈÉ Ãà g u à  ÐÖÏ ÖÎÖÓ ÕÓÕÒÖÐà gêæçí ÊÌÊ É f ÏÖ ÂÎÕÖ ÏÂ Ê Ãà g uã Â.G6GPFTG)-$CMGT&2#MKDC/)QGUNKPI$9KUGOCP#6GCEJGTU 9QTM+PUVKVWVKQPCN +UQOQTRJKUOCPF%WNVWTCN8CTKCVKQPKPVJG75)GTOCP[CPF,CRCP'FWECVKQPCN4GUGCTEJGTRR Ê w Ê Î Â 1'%&8KGYKPIVJG,CRCPGUG5EJQQN5[UVGOVJTQWIJVJG2TKUOQH2+5#2+5#4GUWNVU JVVRYYYRKUCQGEFQTIFCVCQGEFRFH +'#6JG6TGPFUKP+PVGTPCVKQPCN/CVJGOCVKEUCPF5EKGPEG5VWF[6+/55 JVVRVKOUUDEGFWVKOUUKPFGZJVON +'#6JG6TGPFUKP+PVGTPCVKQPCN/CVJGOCVKEUCPF5EKGPEG5VWF[6+/55 JVVRVKOUUDEGFWVKOUUJVON +'#6JG6TGPFUKP+PVGTPCVKQPCN/CVJGOCVKEUCPF5EKGPEG5VWF[6+/55 JVVRVKOUUDEGFWVKOUUJVON +'#6JG6JKTF+PVGTPCVKQPCN/CVJGOCVKEUCPF5EKGPEG5VWF[6+/55 JVVRVKOUUDEGFWVKOUUJVON *G[YQTVJ4/0GY5EKGPEG&KUEQXGT[HQT.QYGT5GEQPFCT[8QNWOG PF 'FKVKQP5KPICRQTG2GCTUQP 'FWECVKQP5QWVJ#UKC2VG.VF 10

3 ÊÆÇÍ Ê ÊÕ ÑÖÕÒÖ Ç ÉÈÉ ÈÉÆÍ u ÎÂÃf ÃÉà f s Êg Ê uãéææu ÇÍ ÍÇÊÈÍ Â ÉÊ Ê ÉÈÉÑ ÏÔ ÖÊ Î Í ÇÍÇÂÇÍÊÂ Ê Ê ÉÈÉ ÈÍÌÊÉÊÊÆÂ Ç ÈÍ ÊÆÇÍ ÉÊ ÆÍÆÊ s Î ÈÍÉÆÆÎÔÖ ÒÉÊÊÆ ÉÊ Êu Çt Ê ~ÈÆÉÉÆÍ yéæíâ fâ  ffâæíëèê ÊÍÉÉ ÇÇ ÈÍ ÍÂÈÊÉÌ Πsèí Î ÆÍÆÊ ÈÍÇÉÊ héæíâìéâ ÊÍÉÉ ÈÍÇÉÊÍÉÉ ÉÈÉÊ Î ÈÇÉÌ ÆÍÇÂÈÍÉÊ Â Ç ÊÍÍÉÈÌÆÉÌ ÉÊz Ê ÉÈÉ Ê Î ÈÍ ÂÈÊ Ê ÊÍ g Î ÈÍ g fì Ê ÇÍÂ Ê {Î ÈÍÇÉÊÍÉÉ {Ê ÍÉ Ê ~ÉÆÍÑÐÖÔÒΊ ÈÈÍÇÉÎ ÈÍÂÉÌÍÂ Ì ÉÊÊÇ z Ê ÊÍÍŠ ÉÆÆ ÊÎÔÖ ÒÎÉÍÂÌÉ ÊÍ ÉÉ ÍÍÉ uç fæíæê Ê Ê ÉÆÍÇ ÉÈÉÊ ~ Ê ÉuÆÍ ÊÇÎ ÍÇÊÈÍÉÌÊÂ Ê g ÌÏÖÐÕÖÕÊ ÊÊ hê Í g Ì Îu ÈÍ u Êu ÉÊ ~Î vèíçééèíâ Ê fê yt Êw Ê ÊÿÉÆÍ wšêâ yt % ÿjâwš  ÉÆÍ wš ÊÂà ÕÒÖÊ É Ê ÈÍ v ÃÉÆÍ sf ÊÐÖÏ ÖÎÖÓ ÕÓÕÒÒÖÐ Â fê  fê x t Â Ê ÉÆÍ ÎsÆÊÆÉÍÂw u v ÊÊÊÇ ÇÌÈÉÈÍÈÍÊ Ê gé Ê ÂÌÉÇ ÇÌÈÉ s i Ê ÍÍ È ÇÌÈÂ Ê Î Â 4QVJ-CVJNGGP,&TWMGT5VGRJGP.)CTPKGT*GNGP'.GOOGPU/GKMG%JGP%CVJGTKPG-CYCPCMC6CMCMQ 4CUOWUUGP&CXG6TWDCEQXC5XGVNCPC9CTXK&CIOCT1MCOQVQ;WMCTK5VKINGT,COGU)CNNKOQTG 4QPCNFTqgitu ssiuq uq (Rq y tqtcgss'''vupq S p S g u uigx5 gx u 0CVKQPCN%GPVGTHQT'FWECVKQP5VCVKUVKEU75&GRCTVOGPVQH'FWECVKQP+PUVKVWVGQH'FWECVKQP5EKGPEGU 0GWDTCPF,6JG6+/55CPF8KFGQ5VWFKGU+P(-5.GWPI-&)TCH(,.QRG\4GCN'FU Gg tqyg ui 9p ig u u 8urrq q 7 x gx T gpu u 5 7 y g g uˆq S p r 9g 5 ug g p tq Wq RR0GY;QTM5RTKPIGT )KXXKP-$*KGDGTV,,CEQDU,-*QNNKPIUYQTVJ*)CNNKOQTG4#TG6JGTG0CVKQPCN2CVVGTPU QH6GCEJKPI!'XKFGPEGHTQOVJG6+/558KFGQ5VWF[7 y g g uˆq9p ig u Rqˆuq RR Ê Î Â h à ÊvÈ ÆÊÆÇÍ Ê s ÊÎÔÖÔÖÏ ÑÕ Ê ÈÉ Ãà g g Ã8QN0Q  ÐÖÏ ÖÎÖÓÕÓÕÒÖÐà gêæçí uêz Ã Ê yê ÃÊÒÏ Ò Ð ÑÐÖÔÒÊ Î~ÈÉ Ãà g u à  ˆl à w Î~ÈÉ Ã g u g à  5JKOCJCT0-Tqgitu su Dg g (57 x gxpq qi uˆq0gy;qtm4qwvngfig(cnogt 11

4 ÉÊÂÑ ÏÔ ÖÊ ÿ Ê ÊÆÇÍÒÏ Ò Ð ÑÐÖÔÒÎ Ê É v Êu ÈÍÂÊÆ w ÊÂÇÊÆÉ ÿ Ê Î Ê ÈÍ ÿ ÊÒ ÑÊ ÎÈÉ 864É+%ÖÐ Ñ ÉÂÑ ÏÔ ÖÊ: Â/ w Êÿ à zê zãê ÎvƒÈÉ vƒ 864 ~wvƒ ÎÌÉÊÂ Ê Ê É Ê fê ÇÍ ÎsÉÉ Â ÈÊ ÉÊ v Ì ÎvƒÈÂ Ò Ñ vƒé fê uvƒ Î ÈÉÂ Ê ÿ É ÈÉ Ò ÑÎÑ ÏÔ ÖÊ É}ÎÉ Ñ ÏÔ ÖÊ Ì fç ÈÊÒ ÑÎÊÆuÍÇÊÉÆÉw ÈÉÂÈÊ v ÊÑ ÏÔ ÖÊ: ÉsÍÍÉ Â Ê ÉÊ Ì fçíìéñ ÏÔ ÖÊ Ê ÈÍ ÌÐÕ ÒÎy ÉÈÉÂÈÍÊ ÈÉÑ ÏÔ ÖÊ Ì fç ÈÉÇÉ fæéçéî ÂÊ u ÇÍ ÈÉ ÉÈÉÂÈÍÍÊÒ ÑÎÌÉÊÂ Â Ê ÂwŠÊ Â Ê ÌÈÍÊ ~ÈÉ Ê f Â Ë ÆÊÊÊu ÇÍÂ: ÿ Ê {ÊÆÇÍ Ê uî ÍÇÊÈ ÊÆÇÍÒÏ Ò Ð ÑÔÖÐÒÎu ÈÍÆÉ ÈÉ ÊÆÂÇÊà zê zãéææ ÎsÆÉÌÊ {fé fê~ Ê ÊÊ Ê ÉÊÆÆÉsÍÈ {Ê ÉÈÊ ÇÍ ÌÉÂÇ ÊÍÆÊ ÊÂÑ ÏÔ ÖÊ Ê uèêìêîu ÈÍÉÌÊ uêçééæíéâ fêfæíâ ÇÆÈÉ Ç ÈÍÉ Â Ê Ì~wvƒÎ ÊÈÉ v v Î ÉÑ ÏÔ ÖÉ ÈÂ É Ê Î ÈÉÂÑ ÏÔ ÖÊ: ÊÂÇÊ Î~ÈÉÂÊÈÌÉ ÇÊÊÍÆÊ ÎÉÆÍÇÎu fçu vƒèâ v Ê ÆÆÉÂÈÊ Ê ÉÆÉvxÎÈÍÇÉÉÌÉÉÂ Ç Ê uéèéæí g { Ê ŠÎ u u ÈÍÆÉÈÉ ÌÉÃ Ê Ê ÃÎ ÈÂÑ ÏÔ Ö Ê Ê Î ÉÈÉ vèéâ Ê Ê ÊÍÆÊÌÊÉÆÍÂ Ê Ê ÇÍÌÍÑ ÏÔ ÖÊ Ê Ê vâ Ñ ÏÔ ÖÊ Ê vƒî ÉÇ Â Ê ÇÍÌÉ Ê ÊÉÆÉÊ Ë Æ ÌÉÃ Ê Ê ÃÎ ÈÂÑ ÏÔ Ö Ê Ê Î ÉÈÉ vèéâ Ê Ê ÊÍÆÊÌÊÉÆÍÂ Ê Ê ÇÍÌÉÑ ÏÔ ÖÊ ÉÇÍÇÍÊwŠÉÊ vâ Ñ ÏÔ ÖÊ Ê vƒî ÊÈÉ Â Ê ÇÍ ÌÉÑ ÏÔ ÖÊ ÊÉÆÉÊ Ë ÆÂ Ñ ÏÔ ÖÊ Ê Ê ÉÏÖÐÕÖÕÔÓÑÕ ÒÊ Â Ñ ÏÔ ÖÉÊ Ê sfðöï ÖÎÖÓ ÕÓÕÒÒÖÐÊÍÍà ÕÒÖÊ É Ê ÈÍ v Ã Î Ê ÉÇ ÊÆÇÍ ÊÍÍ ÊÔÖÑÏÐÒÉÊ~ ÉÈÉ ÈÉ 12

5 ÊÆÇÍ ÊÆÍÌÍà ÃÉÆÍ Ê ÊÆÇÍ É Ê uèê  ΠÈÍÌÊÎÉÇÍÉÇv ÊvƒÈÂÈÊvƒÎ ÈÍÇÉÊÍÉÉ ÊÆÆÉ zèí yîu ÈÍÆÉÈÍÌÊÉÆÍ Â Ê ÊÊÂ Ê É Ê ÇÆÍ ÿé ÊÂ Ê uç ÍÇÊÊÍÍÆÊ Â y Ê ˆÎÂÿ ÉÆÆ Ê ÍÊÊÇÊ eéçé uèíéìêâ ~ ÎÆÇÉÇÊ Ê ÇÉ vèéçééæ Í ÎÆÇÉÇÊ Ê ÇÍÇÉÊÍÉÉ ÇÊÊÍÆÊ ÎÌÉÉÂÊÊÍÆÊ Î ÈÉÆÇÆÉÈÉÆÉÇÂÌÉÂÈÊ Ê ÇÊÊÇÍÆ ÊÇÇÍÉÉÆ ÉÇÇ ÍÇÊÊÉÉÂ É Ê s ÊÈÌÈÌÊ u Ì ÏÒÐÖ Î fêèé  ÊÇÊÌÉÊ Ít Ê u Îv ÈÉÇÉÉÆÍÂÈÊ u ÉÊ ÏÖÐÕÖÕÊ Â É f Â Ê ÍÍ ÆÂ Ê ËÊ Ê ÉÉÆÍ ÊÆÇÍ f~ ÊÈÌÈÌÊ ˆÎÂÇÍÍÊ u ÊÌÉÉÆÉv Ê ÈÉÂ Ê Ês Î ÊÈÉ Ê Î È Êg ÊÆÍ Ê Õ ÑÖÕÒÖÌÒÏ Ò Ð ÑÐÖ ÔÒÎu ÈÍÆÉÈÉÂ É Ê f f ÿ ÊÍÍ Ì vêíéé Î ÈÍÉÆÆ Ê ÎÉ ÍÈ v ÉÆÆ Ê Ê ÎvÇÉÇÉÉÆÍÂÌÈ Êk à à x ËÇdà g à ÿ u Â Ê Î Â ÐÖÏ ÖÎÖÓ ÕÓÕÒÖÐà gêæçí uêz Ã Ê yê ÃÊÒÏ Ò Ð ÑÐÖÔÒÊ Î~ÈÉ Ãà g u à  ÐÖÏ ÖÎÖÓ ÕÓÕÒÖÐà gêæçí ÊÌÊ É f ÏÖ ÂÎÕÖÏÂ Ê Ãà g u à  ÐÖÏ ÖÎÖÓ ÕÓÕÒÖÐà ˆÊÆÇÍ Ê Ê Ê ÉÊ Ãà g u à  4GZ.#5VGCFOCP5%)TCEKCPQ/-4GUGCTEJKPIVJG%QORNGZKV[QH%NCUUTQQO+PVGTCEVKQP+P,.)TGGP)%COKNNK2$'NOQTG#5MWMCWUMCKVG')TCEG'FU*CPFDQQMQH%QORNGOGPVCT[/GVJQFU KP'FWECVKQP4GUGCTEJ9CUJKPIVQP&%#OGTKECP'FWECVKQPCN4GUGCTEJ#UUQEKCVKQP  t  hã ÊÓÖ ÔÉ s ÉÊ ~ÇÍÌÉ Ê gi ÊÆÇÍ Ê Ê ÊÌÉÉÆÉ ÃÃÆkÊ uã  Ãÿ Ê y ÊÌÍÍÍwŠÊ j wšñïôê ÉwŠÊ ~ à g vã  ÐÖÏ ÖÎÖÓ ÕÓÕÒÒÖÐÃ Ê ÇÍÌÉ É Ê Ê ÊÉÌÊ ÉÊ ÕÒÖ Ãà g uã  )QQF6.$TQRJ[,'.QQMKPIKP%NCUUTQQOU(QWTVJ'FKVKQP0GY;QTM*CTRGT4QY2WDNKUJGTU o à ÊÓÑ Ê wš à  (NCPFGTU0##PCN[\KPI6GCEJKPI$GJCXKQT4GCFKPI/CUU#FFKUQP9GUNG[  oâ dã Ê wé à  13

6 ÇÍÔÒÖ ÌÉÊ g   g fç È Ê ÈÂÑ ÏÔ ÖÊ vƒ ~wvƒ ÎwÌ 864ÎuÉ ÉÂ Ê É ÈÊÇÍ u v Î Ê~Ë ÆÂvwÈÉÂÈÈÉ ÉÊ v ÊÒ ÑÎ ÈÂÈÍÊ ÈÉÑ ÏÔ ÖÊ Ì fé vèâ ÍÇ ÈÉÇÉ fæéçéî ÂÊu ÇÍ ÈÉ v Ê ÈÉ ÂÊ Ê ÈÍ uêâçê ÊÍÉÉ ÆÊ ÌÉ ÉÉ ÍÍÍ Ê ÉÑ ÏÔ ÖÊ Ê ŒÊÌÉÉÆÉ v ÐÕ Ò Ê u ÊÆËÍÉÆÍÂ Ê Î ÍÆÍÌÊÊÈÉ ~ Ê fêâçíìé Ê Ê È ΠÈÍÇÉÎ~ÈÉ fê ~ Ê Ì ÉÊ w wêêêñò Ö ÊŠ ÈÉ ÉsÍÍÉÆÍÉfÆÍÍÆÊÊÉÉ Â Ç yéèé Ê ÊÆÆÉÌÂ É ff Ç Ê Î ÊÈÉ zèíñò Ö Ê ÇÆÍÉfÆÍÍÍ ÉÊ ÇÍ ~ Î ÍÇÊÈÍÉÌÂÔÖÓÖÒÊ w RTGRCTCVKQP RTGUGPVCVKQP EQORCTKUQP d KPVGITCVKQP CRRNKECVKQP ÊÍÆÊ ~ Î Ê ÇÉfÆÍÇÉÇsÍÍÉÇÉ ÂÌÉÂ Í Ê Î~ÌÍÊÆÉÉÉÂ Î Ê Ê ÈÉv Ê ÈÍÉÌ ΠÈÉ ÈÍÇÉÊÍÉÉÂ Ê É ÉÉÊ f f ÇÊÊÍ ÆÊ Ê ÈÉÉ ÈÉÆÇÇÎ ÆÍÇÉÇÉÇÍ Â Ê ÇÊ ÍÊ Ê ÉÉÇ ÊÂ Ê Ê ÉÈÉ Ê v Ê Ê Ë ÉÆÍÃz à ÉÆÆ Î ~ Ê Ê ÉÊÌ ÍÇÉÎvÌÉ Â ÉÆÆÑÒ Ö Ê ÍÇÍÌÍÉÂÌÉÉÌ ÊÇÉÊà ÃÉÆÍ Â Ç ÌÍÍÍÆÊ ÉÇÍÉÊÂà v v wvã Ç ÈÉ ÉÆÍÉ ÆÂà à ÐÖÏ ÖÎÖÓ ÕÓÕÒÖÐà gêæçí uêz Ã Ê yê ÃÊÒÏ Ò Ð ÑÐÖÔÒÊ Î~ÈÉ Ãà g u à  5CTMCT#TCPK/4(WMC[C-.CUUGICTF,2.GUUQP5VWF[CU2TQHGUUKQPCN%WNVWTGKP,CRCPGUG 5EJQQNU#P*KUVQTKECN2GTURGEVKXGQP'NGOGPVCT[%NCUUTQQO2TCEVKEGU,CRCP4GXKGYR  oâ dm Ã Ê wé à Π ÊÂÇÊ ~ z Ê ÉÌà ÃÊ Ê u Î ÈÉÆÍ } Ã Ê ~ gêuí fs ÊÑÑÏÖ Ã Î Â Ê Î Â *KPFU,,CRCPGUG'ZRQUKVQT[2TQUG2CRGTKP.KPIWKUVKEURWDNKUJGFCU4GUGCTEJQP.CPIWCIG5QEKCN +PVGTCEVKQPHTQORR ÿ Ã Ö ÖÉ ÊÔÏ Ò ÃÒÒÕ Â Ê Î Â f à v v wv ÊÉÌÊ Ñ 6%7 Ãà h vã 14

7 ÉÊ v v wvî~èé ÊfÆÌ uî ÇÈÂÈÊÍÆÊ ÊfÆÌ uçìé ÊÊÉÉ Ê ÍÇÈÍÌÉÊÉÊ~ÉÉ ÎÈÍ ˆÊÇÉÉÆÍ Â fêçêíæê Î ÉÈÉÑ ÏÔ ÖÊ Ê Î ÇÇÃz Ã Ê ÉÊ ŠÈÍÇÉÊÍÉÉÂ Ê Î ÈÂÈÊg ÊÆÍ uî Í ÇÉÈ ÉÆÂÈÊ É Ì ÉÊÍ ŠÊà ÃÉÆÍÂ Ê ÊÍÆÊ Ê Ê ÉÆÍÊÂÈÇÉ ÈÍÉ Ê Î Ê Ê f Ê Ë ÇÍà ÃÊ Í Ì ÌÉ uéæíæ sî  s Ãz ÃÎ ÉÈÉ Š Ñ ÏÔ ÖÊ: Ê 65 Ê féˆ ËÊ Êw 66 ÐÖ Ôvw %C5 z wš Ê s 6%U Ë ŠÊÉÆÉÊÌÉÌÉwŠ Ê 65 ÊÉÆÉÊÌÉÌÉwŠ Ê 65 wš Ê séìéì wš Ê Ê wš É Ê ÊÌÉÌÉwŠ Ê 6%U wšêw 6< %C5 wš ÊÐÖ Ôvw ÊÍÍÐÖ Ôvw %C' uê Î ÇÉÐÖ Ôvw wš Ê s sê Êw 66 ÐÖ Ô Ê séz %U6 66 sêìéìé ŠÊ z Ê ÊÉÆÉÊ 6%U ŠÊ 66  *KPFU,#URGEVUQH,CRCPGUG&KUEQWTUG5VTWEVWTG6QM[Q-CKVCMWUJW Ã Ê Ã Î Â 15

8 Ê u ÈÊ Â ~ Ê Ê ÉÊ ÈÍÂÈÍÊÈÊ ÉÊ ÊÃz ÃÊ ÉÊ ŠÈÍÉ z Â Â É Â ÂÈ Ê uî ÈÉ ÊÍÆÉÆÍÂ Ê ÍÊ u É ÈÉÆÍ Â z 65 Ê féˆ ËÊ Ê Êw ÌÐÖ Ôvw ÊÍÉÉ ÉÊ Ê ÇÍÊÇ ÉÆÍ 66 Êw 6 Ê u w Ê Ê Ê ÇÍÈ ÃÎ fèíéw ÈÉ ÌÉ fèéçéã ÃÊ ŠÊ f ÉÈÉ ÊwŠÎ ÈÉ wš Ë ŠÉÆÆÉÇÂ Ê ÊÉÇÈÎÊÌÊÇ ÇËÊÈÉÈÂË ŠÉÆÆumÊ È ÍumÎÉÇÍÉÇÉÇÈÎfÆÉÇÉÈÆ ÐÖ ÔÎd ÈÉÂ}ÇÊ eèí É ÐÖ Ô Ê ÐÖ ÔÎ ÌÉ ÆÉÉ fæí Î ÉÍÉ ÇÉ %C5 ÐÖ Ôvw vƒfê}çê eèíðö Ô ÊvwÊvƒÉÆÍ ÊÆÍÆÍÊÐÖ ÔÎ ÈÉÆÍÂÐÖ Ô ÊvƒÇÍ ÊÇÉÇ ÉÇÍÂ Ê Ê xçx ÉÆÍÉ ÍÍÍ (ÃÈËÉÉÊÊÆ ΠÌÌÊÌÆÍÂà 5à ŠÂà (ÃÆ ÎÂgÂgÉÆÆ Ã 5ÃzÆs hâã ÊÂÐÖ ÔÊ ÉÂ Ê ÉvwÈÉÂwŠÊ Í ÎÉÆÍÉ ÍÍÍÂ Ê ÉÊ ÇÖ Ñ ÑÒÔÎÉÍ ÇÆÍ ;ÃÇÌÎÂÇÌÎÂÍÇÍ Ã 'ÃÉÌÂÈÍÊ Ã (ÃÆ ÎÂgÂgÉÆÆ Ã 6Ê Â5 Ê Â%C Ê Ê ÊËË Â%U Ê Ê Ê Â 16

9 9à ÉÉÊ ÊÆÍÇÉÎ uèííæêæííéæíîéâéçí Âg ÂË ŠÉ ÆÆÉÇ ŠÊÉÆÉfÆÍÍÍÂÆÆ Ã 6%U wš Ê s 6 Ê ué Ç ÇÉÉÉÇÉÎ ÇÉÂÐÖ ÔvwÎÌÌÈÈÂ Ê Î ÇÈÈÉÂ Ê uîg ÆÉ ÈÉÆÉÉ sèíðö ÔÊ ÇÇÈÎ ÆÉ ÈÉ 65 Ë ŠÊÉÆÉÊÌÉÌÉwŠ Ê 6 Ê ué Ç ÊÂÃË ŠÃÊÉÆÉÊwŠ ÎÌÉÌÍÂ Ê sî ÈÉumÊÈËÉÃË ŠÃ Ê ÉÆÍÉw ÈÍ Ç͈ ÊvŠÎ È ÎuÍÍÆÊ ÈÍÂ Ê Ô ÑÊʈ Ç Ê ÉÊ ŠÈÍÉÆÍ ÔÖÑÒÒÐÂÏÖÑ ÂÑÖÕÒÐÑÂÔÎÏÓ Ê ÈÈÉÂwŠ Î ÈÍ wš ÉÆÆÉÇÂÉÍÆÊÃË ŠÃÉuÉÉÉÇÉ ÈÍÆÊÂÈÇÊ ÇÊfÆÂ Ç ÇÎÉÇÌÈÂÈÇÊÊÆfÆÌÈÇ ÐÖ ÔvwÊÈÊÆÉ vwê Í 5à à 6à   à 'à à 65 ÊÉÆÉÊÌÉÌÉwŠ Ê 6 É6 Ê ué Ç ÊÂwŠ ÊÉÆÉ Ç sèé Ê ÇÍÉÆÍ ÇÉÇ Ê ÉÆÍ ÉÌÉÌÉ ÊÂ Ô ÑÊ ÉÊ ŠÊÊÆà ÃÎ Í ÇÉwŠ Î ÈÉÆÍ wš ÐÖ ÔÉÉÇÍÉÇ ÇÊumÎÆÇÉÇÉÈÆÂ Ê zâ ÐÖ Ô ÊvwÊ vƒêêâççéìvƒfê}çêðö Ô ÊvwÇvƒÈÍÉÆÍÂ Ê ÇÊÊ 17

10 ÍÆÊ Ç ÌÍÍÉÆÍÇ ÇÐÖ ÔÉvwÈÍ ÊÊÊÍÆÊgÉÉÆÍÇÊÊÎÆÇ ÇÆ ÍÇÉÇÉÇÂy ÊvƒÉÆÍÉ ÍÍÍ ÐÖ ÔvwÊvƒÎuÍÉÂ É ÈÉÍÆÊÂ9 ÇÖ Ñ ÑÒÔÎÉÍ Ç Ç ÇuÍÍÍÂ' É( ÇfÆÎ ÈÉ 9 Ç Æ}ÈÉÍ vèéíèévwç~ìâ 'Ã Ê ÇÍÇÊÆÂà 9Ã Ê d  ÊÆÌÍ ÈÊÆ Πdèíçéêéçêæâææ à 65 wš Ê séìéì 6 ué Ç vƒêííêâ ÊÃÊÆÂÉÊÌÌÉÂÃÇÉÍÎ ÆÉÇÉÈÆÂÃÊÊÉ Æ Î ÈÉÆÍ ÊÍÉÉ ÊÇÉÇ véçíâ Ê ÉÊ sêéçêíæêâçèé sðö ÔÎ ÌÉÔÖÑÏÐÑ ÉÔÖÏÒÔ ÒÊ ÈÍ ÈÍÉÐÖ ÔÊ sç ÆÎÿÉ sèíâ ÌÉÉÊjÎ ÆÉ ÈÍ sç ÍÍÉ ÊÇÈÎ ÇÂÇÍÎ eí}èéâ Ê Ç sèé ÆÎ ÊÈÍÉÌÊ Æ}ÈÎÈÍÇ ÊÈÊÆÉ Ç ÌÉÆ Ç 6Ã Æ ÂÆ Î ÊuÉÉÂ Æ Ã 5à à 6ÃÏÒÐ Ã 6Ã Ê ÇÂ Ç ÇÇÊÉÇÍuÉÉÂÉÊÂÈÆÈÍÆÇÂÆÆ Ã 66 wš Ê Ê wš Ê ÊÕÏ wš Ê ÊiÍ u Ê ÉÆÍ ÇÇÊ véê Æ uçí Í ÉÉÆÍ ÊÿÉÊ uéèé ÆÇÉÌÉÇÍÇÂ Ê uê ÊÂ Ê ÆÇÇÎÈÉÂ Ê uìéëìççí Ê u Î vèêçíâ wš ËÊ Í ÌÎ ÇÉÆÍÂÈÇÉ ÊÍÆÊ ÉÊ Ê ÇÍ 6%U É Ê ÊÌÉÌÉwŠ Ê 6Â6 Ê u w Ê Ê Î ÈÉÂË ŠÂ Â Ê ÉÊ ÎÌÉÊÈÉÏÒÐÖ É zîw ÈÉ ÃÇÍÍÊÈËÉ ÉÆÆ ÊÐÖ ÔÊ zéèâã Ô ÑÊÆÍ Î ÈÉfÆÍwŠÎ ÈÍÉw ÈÉ 18

11 Ã ÇÍÈÍÆÉÈÍÇÉÊÇÊ Î ÈÍÆÉÈÍÇÉÉÈÂÃ ÃÐÖ ÔÊwŠÊ ÉÈÍÆÂÆÆÉÈÇÂÐÕÖ ÓÒÐÎÒÐÏ ÈÍÇÉÉÈÂÃ wš Î ÈÉÂ wš Ñ Ó Ô ÐÒÒÊ ÉÉsÇÉÆÉ ÆÍÆÊÐÕÖ ÓÒÐÊÈÉÇÉÈÆÂ ÉÊÖÑ ÑÇÆÍÌÈÂÉÊÖÑ ÑÇ uéêíìèâçêðõö ÓÒÐÎÒÐÏ ÈÉ ÇÉÈÆÂ ÒÐÏ ÈÍÐÕÖ ÓÒÐÊ ÉÊ ÎÖ ÐÑ ÒÉw ÈÉÂ hêèé zî ÆÂ Ê ÈÆ zî ÆÂ Ê ÆÇÇÎÈÉÂ Ã Ê ÈÆÌÊÉÆÆÉÇÂ Î ÈÍÉÈÍÆÇÂÃ ÉÌÍÉÍÎÈÉÂ Ê ÂÊvÈÉÂ ÊÂÃ ÐÖ ÔÊÉÍÇÃÉ uî ÌÉÇÂ uêêçééâèç ÉÂ ÊÃ Ê ÈÆÉÊÂ Â Ç ÊÊÍÇ ÃÉÈÍÊ Æ}ÈÉÂ Â ÊÍÆÊÌÍÉÍÇsÍÍÉÆÍÂ 3Ã Ã 6ÃÊÆÂÊÈ Î ÆÊÉÈÍÆÇÂÃ 3ÃÖÐÏÐÖÈÍÉÌÊÎ ÆÌÈÂÃ 6< wš Êw 6ÂÂ Ê u w Ê Ê Î ÍÍÇÉÎ ÈÉÂ ÉÊ Ê ÉÉÆÍÇÂÐÕÖ ÓÒÐÊÑÐÒÒÊ Î ÍÍÍÆÊ ÈÉÂ Ô Î ÊÈÉÂÉÊ ÎÈÍÊw ÈÉÂ hêéæéêâ ÆÇÍ ÆÂ ÇÍÍÍÇÍ ÆÂ ÊÉÆÉÊÂÖÐÏÐÖÉÇÍÇÍ ÆÂ ÐÖ ÔÉÊ Í Ì Î ÈÉÂ sfîÿ ÈÂ Ö ÐÑ ÒÎ ÐÖ ÔÊ ÉÍÂ Ö ÐÑ ÒÊ ÆÉÆÍwŠÎ ÉwÌÂ sê Îw ÈÉÂ ÐÖ ÔvwÎÈÉÆÍÉÇÂÉÍÇ sfêêíç ÌÍÂ 19

12 Ç Ç sfêêíâ Ç Ê ÉÇÍ uêêæâ ÊÐÖ ÔÎ uèíêéz ÇÆÍÊÈÍ s ÊÇÈÎ ÆÉ ÌÍ %C5 wš ÊÐÖ Ôvw ÊÂwŠ Ê ÈÍÐÖ ÔvwÉÆÍÂÐÖ ÔvwÊ ÇÍÍÉÂÈÊ Â vƒfçðö Ô Î Êƒ ÈÉÆÍ ÊÐÖ ÔÊvwÊ ÊÍÇÍÊÆÂÏÕÖÇ ÐÖ ÔÊ ÈÉÆÍÊÈÍÊv Ê vƒêêééé ÍÍÍÂÌÉÂ Ê uê Ê Í ÉÉÆÍÉÌgÇ ÍÊÇÇ uêv ÇÍÇÍÊÆÊÇ ÈÌÍÍ ÊÂÐÖ Ô Ê ÊÍÍvwÉ uê Î ÇÉÐÖ ÔvwÊÉÊ Ê ÇÍÊÇ ÉÆÍÉ ÍÍÍÂÈÊ É ÊÉÊu ÇÍvwÊ uî ÈÉÆÇÉ ÆÉfÆÍ u Â Ê Ë ÆÊ Ö Ñ ÑÒÔÉÔÏÖÖ ÑÒÔ Ê u Â Í ÇÉÆÍ Ê %C' ÊÍÍÐÖ Ôvw u ÇÍ ' É( É9 Ê Ê u ÊËË ÉÆÍ 9 Ê Ê Ê ÈÉ ÆÇÇÍ ÇÆÍ 9ÃÉÇÍÕÓ ÐÂÆ ÎÉÂÑÖÕÒÐÑÌÉÆÊÌÊÊÊÆ Ã 9ÃÓ ÒÖÊ ÆÇÉÇÉÇÍÂÈÆÉÇÊÂÈÍÉÉ Ê ÈÆ Ã 9ÃÆÎÉ ÉÉÊÇÇÊÂÐÕÖ ÓÒÐÊÓÑÐÒÒÊ Ç ÉÈÍ ÌÉÉÇÉ ÊÆ ÇÊÂÈËÉÂÆÆ ÈÈÉ ÇÖÐÏÐÖÉÇÍ Ã ' É( Ê9 Ê ÆÇÇÊ ÈÉ uî~ëéæç ÉÆÍ 'ÃÊÍËÊÂÉÇÊ Ê ŠÊÊÆÌÉÉÏÓ ÈÍÇÂà 'ÃÈÆÂÉÌÈÆÈÍÊ ÊhÍÊÆÂÃ Ê Ê Î~ÈÉ ÊÊ ÇÊ ÊuÍÍÊÆ u ÇÍ Æ Î ÂÉ ÇÉÆÉÉ ÔÖÑÒÒÐÂÑÒÏ ÖÂÑÖÕÒÐÑÂÏÖÑÂÔÎÏÓ ÂÐÕÊÊÂÇÍÍÎ ÉÃ Ê ÈÆ ÖÐÏÐÖÉÇÍÃÉÆÆ ÇÍ ÈÉÆÉÉ 20

13 9ÃÔÎÏÓ Ê ÊÊÔÎÏÓ Ç ÍÍÉÆÍÂà 5ÃÉÇÊ ŠÊÂÉÇÊÔÎÏÓ Ê ŠÊÂ Ê ÇÊÆÉÆÆÇÉÂà 5ÃÉÉÌ ÆÍÂÉÌ ŠÊ Â Ê ÈÆÂà ÃÐ ÒÏ ÐÃÉÆÆfÆ ÇÐÖ ÔvwÎ ÈÉÆÉÉ 9à ÊÐ ÒÏ ÐÎÌÍÍÊÈÉÂÈÆÈÍÊ Ì ÊÉÇÍÂ Ì Ê ÊÈÇ ÈÊÆÂà 'ÃÉËΠÎÔÖÑÒÒÐÉÐ ÒÏ ÐÉÇÍÂà РÒÏ ÐÊÂ Ê Î ÌÍ ÉÈÉ ÈÍÉfÆ ÉÆÍ ÔÖÑÒÒÐÊ É Ê ÉÆÆu ÇÆÍÇÉÇŠ ÈÉ 9êª ªª ªª ªª à (à ÊÌÊÎ ÍÉÌÊ ÊÑÒÏ ÖÊÈÉÉ ÇÈÇÉÇÉÇÍÂà 'ÃÔÖÑÒÒÐÊ ÉÇÍ ÊÉÌ ÊÖÐÏÐÖÉÇÍÂà (ÃÈÆÂÉÌÂÉÉ ŠÊÂÈÍÊ Ê ÈÇÊÆ Âà 65 uê Î ÇÉÐÖ Ôvw ÊÂÐÖ Ô ÊÉÇÍËÌÉÉÇÉ ÊÍÆÊ ÎÇÇÉ 6ÃÊÊÇÍÊÊÍÊÆ gê ÉÉÊÆÍ ÉÇÂà ÇÊ uîgæéìðö ÔvwÊ ÆÉÆÉÂÈÇÉ Ê Ë ÎÇÇÉ 6ÃÍÇÉÉÂÌÎÊ gêêæíâæ ÎÂà 9 Ê ÊÍÆÊ È ÉÊÌÍÉÍÇÆÉÉ 9à ÊÆÇÉÂà 6Ã Ê ÉÍÂ Ê sèíêâææâéíç sèí à 9ÃÆΠÇÈÍÆÂà Ê sê Ê ÉÉÆÍÇ ÊÊÊ Î ÆÇvwÊÈÊÇÊÆÍÂ9 Ê ÊÃÉÍÇ sèí ÃÉgÇÍÉ ÊÃÆΠÇÈÍÆÂÃÉ ÆÉÆÍÂ Ê Ê gççéêèéæêæâ Ê Ê uçí 9 Ê ˆÈÎ ÉÉÍÆÊ ÍÍÍ 6ÃÌÎÊÂ Ç ÌÉÂ Ç ÌÉ ÊÆÍÂ Í ÉÈÂà 9à ΠÆÉÆÍÎÉÉÇ ÇÆÉÈÍÌÊÇ ÆÉÇÊÆÂÐÑÒÊÉÆÉÊfÆÉÊ ÇÉÉÂ Ê ÈÆÇÉÉÇÎfÆÉÆÉÂà 9ÃÆ ÉÇÉÂÉÇÉÂÉÇÉÂÑÏÕÊ ÉÈÈÍÍÍÂÑÏÕÎ ÆÈÊÍÆÊÈ Í à 21

14 9ÃÉÍÇÌÉÉÂÇÇÊ ÆÉÌÉ ÆÉÂÉÍÇ ÆÉÂ Ç ÈÇÍ Âà 9ÃÆÎÂÆÎÌÍ ÇÊÆÍÂà ÈÍÊ ÈÉ Ê Ê ˆÊwŠÊ ÇÆÂÖ ÐÑ ÒÊ ÆÉÆÍ 9 Î ÇÍÆÉÈÉ ÆÍÉ ÍÍÍ 'ÃÔÖÑÒÒÐÊ ÍÉÉÌÍÂà (ÃÖÒÐ ÎÉÇÍÆÂÉÍÆÊÊÌ}ÎÉÂà (ÃÈÆÂÇÊ ÊÓ ÒÖÉ Ì uêéçíâðõö ÓÒÐÊÒ ÑÎ ÆÂà ÊÂÈÍÊ ÇÈÉ 6ÃÌÎÊ ÇÊÈÆÂà 9ÃÍÇÍÌÈÉÂÍÇÍÌÈÉÂà 6ÃÊÆ ÇÊÈÆÂz ~ÉÈÍÂà 9ÃÈÍÊÂÉÍÉÉ ÈÆÂà ÇÇÊÊÂ9 Ê Ç ƒèíéâ Ê Ê 9 ËÊÊÊ Ê ÊÆÈÍÊ ÈÉÆÊÆÍÆÊ ÍÍÍÂ Ê ÉÂÖ ÐÑ ÒËÊv Ç~ÎÉ 9ÃÈÈÉÂÊÈÂÈÆÊÍÂvÈÉÆÍÇÉÊ  à (ÃÖÐÏÐÖÈÍÉ Â ÉÉÊÖÐÏÐÖÈÍÉ Î ÆÆÂà 'ÃÐÕÂÐÕ ÉÈÍÂ Ê ÈÆÂà 9à ÊÖÒÒÊ ÆÂÖÒÒÉÉÊÎÊ ÍÇÉÉÂà 'à ÉÉ Ê ÈÆÂà 9ÃÆ ÂÉÇÈÍÆÂà 66 wš Ê s ÊÂÐÖ ÔvwÊ Î sèâgç Æ ˆÉÆÍÂ Ê Ê É sê Îw ÈÉÆÍÂÈÊw Ê ÈÉ ÉÊÂÐÖ ÔvwÊ~ ÉÖ ÐÑ ÒÊ ÇÇÉÌ sfî ÌÍÇÉÎ vèí uîèéâèê uçðö ÔvwÎ ÈÉÉÌÊÂÇÊÍ ÇÈÍÇÉÊÊÉÉ Ê sê Î vèçw ÈÉÆÍ uéðö Ô Ê sé Ê ÉÊÌÍÉÍÊ ˆÊ ÇÍÍÍ 66 sê Êw 6Â Ê u w Ê Ê Ç sèí ÇÊÇÂ Ê Ì ÇÍÇÉÎw ÈÉ 22

15 ÇÍ s ÊÐÖ Ô Ç sèíçéîw ÈÉ sê ÈÉÊÐÖ Ô ÊÎÒÏ ÑÎ ÈÉ ÃÌÊÈÎÂÇÎÊÉÊÂÍÉÈÊ Ê/ ÉÈÂÈÈÉÇÉÍÊÍÉÈÊÐÖ ÔÊ #$%É È ÇÍÐÕÖ ÓÒÐÊÒÐÏ ÊÉÆÉ sèìèâã sfêîòï ÑÎ ÈÉ à ÉÉÊÔ Ê ÊÔÖÑÒÒÐÉÉÇÉÆÌÈÂÊÈÊÍÔÖÑÒÒÐÊ ÉÇÍÉÈ ÈÈÉ ÆÉÈÂÖÐÏÐÖÈÍÉÔÖÑÒÒÐÎ ÆÆÉ ÆÌÈÂÔ Ê Ê ÊÔÒÖ ÉÉÇÉÆÌÈÂà s Ê ÊÉÆÉw ÈÉÂ Ã Ê $ ÊÇÍÍÌÈÂ$ Ê sî ÇÌÈÂvÇ ÍÉÉ Çz ÊÆÍÌÈÇ ÉÌÎ ÊÊuÉÉÇÉÈÆÂà gç ÇÈÍÇÉÊÉÆÉw ÈÉ à sê ÊÌÎÊÇÈÍÇÉÊÇÇÊ ÆÉÆÍÌÈ ÉÊÇÉÊ ÈÉÇÉÈÆ z ÊÈÉÆÍÇ Ê ÈÆÇÉÈÂÈÍÍÎuÉÉÉÇÊz ÈÌÈ ΠÇÉÇÉÈ ÆÂz ÎÈÍ Êi ÈÉÇÉÈÆÂÈÈÉ Êz Ê Âà ƒ sfçèíçéêéæéw ÈÉ à sfêz ÎÈÍ Îÿ ËÌÈÂÆÆÉÈÇ ÉÉÇÆÆ ΠËÌÈÂz Ê Êÿ Ê ÆÉÇÉÈÆÂà %U6 ÐÖ Ô Ê séz ÐÖ Ô ÊÂ/ É, É'Ê ÊÐÖ ÔÉ ÊÍÆÊÂ/ É, Ç ÆÊtzÈ ÉÉ sèéâ,ãéêâóöï ÐÕÖ ÓÒÐÎ sèìèâã /ÃÆÂÓ ÒÖÊÐÕÉÈÂÊÈÊÍ ÍÌÈÆÇÍÉÈ d Â Ê d ÉÈ ÉÑÔÒÉÈÂÉËÍÌÈÆÉÈÂÈÈÉ ÉÉÈÂÇÊ Ê Ê ÍÇÍ ÌÈΠÉÈÂÊÈÊÍ ÆÇÍÉÈ ÊÊ ÍÌÈÎÂÈÈÉÇÍÌ ÉÈ ÌÈÂÃ,ÃÊÆÂÇÌÎÊÈÆÂÐÕÖ ÓÒÐÊÏÓ Ê u ÊÔÖÑÒÒÐÉÈÂ É ÈÂjÊ ÂjÊ Âà /à ÊÂ~ ÉÊÊÇ ÉÈ ÊuÆÌÈÇÂ~ ÉÊÆÍÌÈÎÂÃ,ÃÈÈÉ u ÊÔÖÑÒÒÐÊ Ê ÈÆÉÈÂ Ê d ÉÈ ΠÈÌ ÈΠÉÈÂà 23

16 ,à ÊÑÒÒÓ Ê zêðõéèâêèêí ÆÇÍÉÈ ÇÉÊÇ ÌÍÉÌ Ê Ç ÇÆÇÍÉÈÂÃ,ÃÇÍÉ ÉÉÊ sî ÍÍÌÈÂz ÊÆÍÌÈÎÇÂà ÐÖ Ô Ê sê ÈÍz Ê ÊÍÆÉÆÉÉÂ.ÃÓÖÏÊÒÐÏ ÊÈÉÆÌÈÊÂà /ÃÊÈÊÍÂ Ê ÉÉÆÍÇÍÉÈÂÃ.ÃÆÌÍ Ê ÈÇÊÆÊÉÊ Ã /ÃÈÆÉÈÂÉÇÊÂÉÉÉÌ Ê ÉÉÆÌÈÂÃ.ÃÔÏ ÒÈÍÇÉÊÂ Ê ÈÇÊÆÂà 6Ã Ê ÈÇÊÆÂà %U ÂÊ /à ÉÉÊÔÏ ÒÈÊÇÉÉÂà ÇÇÌÉÊz ÉÊ ÊÇÉÇfÆÍÍÍ ÓÖÏÊÒÐÏ É ÊÉÆÉ wš ÊÂÃÑ Ó Ô ÐÒÒÊ ÉÉÆÇÉÆÉ ÆÍÆÊÐÕÖ ÓÒÐÊÈÉÇÉÈ ÆÂÃÉÆÆÌÊÉÆÉÉÂ.ÃÓÖÏÊÒÐÏ ÊÈÉÆÌÈÊÂÃÉÆÆz ÊÂÇÊwŠ Ê ÉÉÆÊÆÉÆÆÇÉÎuÉÉÆÍÉ ÍÍÍÂÈÍÊ ÈÍÐÖ Ô Ê ÆÊÃ Ê ÉÉÆÍÇÍÉÈÂÃÉÆÉÉÂ. Êz Êz ÊÃÓÖÏÊÒÐÏ ÊÊÉÉÆÍÊ Ê ÈÇÊÆÂÃÉÆÍÉ ÍÍÍ ÈÇÈÂÇÍÉÊ ÇÊÆÇÉÉÃÔÏ ÒÈÍÇÉÊ Ê ÈÇÊÆÂÃÉ uî~ëé ÉfÆÍÍÍÂ Ì ÃÊÆÂ Ê ÈÇÊÆÂÃÉ ÈÉÇÉÉÂÈÊ %U Â Ê ÇÍ ÈÍÍÊÊÂÔÏ ÒÈÍÇÉÊ ˆÂÓÖÏÊÒÐÏ Ê ˆÊÉÆÉÂ Ç ÿ Ê~ ÈÉÌÊÉ ÍÍÍ ÈÇÉÂ/à ÉÉÊÔÏ ÒÈÊÇÉÉÂÃÉÉËÌÆÉÆÍÂÇÍÊ ÈÍÔÖÑÒ ÒÐi Ç jéæíâi ÉÉÇÔÏ ÒÈÉÊÉÊÊÆÉ ÈÉÆÊÉÆÍÆ ÐÖ Ô ÉÐÖ Ô ÊÉÆÉ ÐÖ Ô ÇÃÓÖÏÊÒÐÏ ÃÎfÆÉÆÍÉÇÂÐÖ Ô ÊÂÒÐÏ ÍÍÃÐ Ò Ï ÐÃÊÍÍ Ì ÊÉÆÉvwÈÉÆÉÂÐÖ Ô ÊwŠÊ ÈÉÃ Ê ÉÉÒÐ Ï ÇÍfÆÉÆÉÃÊÊ ÈÉÂÐÖ Ô ÊÂwŠÊ ÈÉà ÊÐ ÒÏ ÐÇÍfÆ ÉÆÉÃÉ ÍÍÍÂÇÊ ÉÊÐÖ ÔÇ séêêíæê u ÎÈÍÇÂÌÉ ÊÐÖ ÔÊwŠ Ê ÈÉÊÊÍÆÊÃÒÐÏ ÃÎÈÉÇ ÈÊÊÍÆÊ u ÎÈ ÈÍÉÍÆÇÂÇÊ ÇÍ Ê v  ÎÉÉÍ uçæíêéêêæéíæçâ 24

17 ÐÖ Ô Ê sê ÈÍz Ê ÊÍÆÊ ÆÉÂ 6Ã ÿéz ÈÌÈÍÆÂ Êz ÂÃ,Ã- ÈÎÃ -Ã u ÊÔÖÑÒÒÐÉÉÆÍÊÉÈÇ Ã 5ÃÊ ÆÂÃ /ÃÆÊÉÉÉÊÐÖ ÔÉÊ Ê ÈÆÉÊÂ u ÂÆÊÉÉÉÊÂ Ç u ÊÔÖÑÒÒÐÇÂÌÉ ÍÊÆÊÉÈÊÂÃ 66 sêìéìé ŠÊ ÊÂÐÖ Ô Ê séz Î Í}ÍÂz Ê ÊÉÆÉ ÈÉÂÈÊ ŠÉ fêwšî ÈÉÂÈÇÉÂ ÊÍÆÊ ÉÊ Ê ÇÍÂ 6 z Ê ÊÉÆÉÊ 6 Ê Ê ÊÍÆÉÆÉÉÂ ÐÖ ÔvwÉÌÉÌÉÖ ÐÑ ÒÎÐÓ ÈÉÿ ÈÉ ÉÍÆÊ ÈÉÂ ÐÖ Ô Ê sîãééìgçìèçééâãév ÈÉÂ z Ê ÊÉÆÉ ÈÉÂ ÃÊÆÆÆumÎ ÆÇ ÎÉÇÊÇÍÊÊÍÊÆÂÓÖÏÎ ÊÒ ÔÉuÉÉÇÂi ÉÉi ÉÇÍÇÊÆ sê Ê ~ÈÍÇÎfÆÉÇÉÈÆÂÃÊÈÔÏ ÒÊÉ ÆÉÊz Ç ÉÇÉÆÆÇÉÉÈÂÃ Ã. Êz ÊÂÔÏ ÒÇ Ê ÈÆÇÊÆÇ ÆÇÉÉÉÉÂ Êz ÉÂÃ ÃÇÊÍÆÊ ÆÍÍÊÆz Ê ÉÉÉÇÊÊÆ sféèé ÈËÇÇÂ Ê ÊÉÉÇÉÈÆÂÍÇÍÊÆÉuÉÉÇÉÈÆÂ ÃÒÐÏ Î ÆÍÇÉÇÉÇÍÂÔÏ ÒÊ Ê ÈÆÇÊÆÇÎ ÇÌÍ Îf ÆÍÍÌÈÂ ÊÌÈÈÆÔÏ ÒÇÆÍÇÊÆÇÎuÉÇÍÇÉÇÉÇÌÈÂÃ Ã Æ ŠÊ ÉÉÉÇÊÌÇÈÇÊÆÉÊÂÈÈÉÍÇÍÌÈÎÂÈÇÈÉÌÌÈ ÉuÉÉÇÉÈÆÂÃ 66 ŠÊ 6Â6 Ê Ê Ê ÊÍÆÉÆÍÂ ÃÇÊvŠÊÉÆÉÊz É fêõñõ Ö GÖ Ó ÐÉÊ Š Î ÈÌÈÂ Ì ÉÊ ÈÈÉÇÉÈÆÂÃ 25

18 ÊÃÖÐÏ ÉÇÊÆÃÊ ÆÉ Ã+6 ÏÔÏÑÊÆÇ uçæíìèâæíæê vî ÈÉÇÉÈÆÂÈÈÉ ŠÇÆÍÇÉÎ ÆÉÇÉÈÆÂà %Uà ÆÍÇÉÆÇÈÆÌÈÉÂÈÍÆÊÍÂÇÇÇÎÍÆÂÃÉ ÈÉ ÇÍ ÉÂ Ê Éf ÇÇÌÉÑ ÏÔ ÖÊ Î Ê vvƒî ÊÈÉ vèéçéçâ ÆÍËÑ ÏÔ ÖÉÊ v ÊÆÇÍ Ì fêvw ÎÌÉÊ ÊÒÏ Ò Ð ÑÐÖÔÒ u ÎÂ Ê ÉÊu ÏÖÐÕÖÕÊ Â É f Â Ê ÍÍ ÆÂ Ê ËÊ ÇÍ ÍÇÊÈÍ ÏÖÐÕÖÕÊ Ñ ÏÔ ÖÊ f u Ê ÉÊ xâ sâ Ê ÊÓÖ ÑÇ uéæíé wèéæíâ ÆÉÂ Ê s Ê Â Ê ÉÇÉÊÇÂÈÌÈÌÊ ˆÊÆÇÍ Ê Ê ÈÍÇÉÌÂi yì yê ÈÍ Ê Ê Ì uuèéæí  ÇÊ Ê f u ÊÏÏÒÖÏ ÎÌÉÊÈÉ Ê ÉÇÍ Ìv ÎfÆÍÂÈÇÈÂ Ê ÊÑÖÓÑÊ ÆÉÇÉÊÇ Êh Âi ÊÌÉÉ ÆÉ i Ê ŒÉ Ê ÎÌÉÊ ÊsÍÍÍËÇÉÆÍÉÈÍÍ ÊÂÈ ÌÈÌÊ ÌÎÏÒÏÎÎ Ê Í ÍÂ Ê ÉÇÉÊÇ ÊŠ Î ÈÉ Æ ÇÉÇ ÈÍÍÂÑÖÓÑ Ê ÌÉÈÉÂ Ê Ê f u É ÆÍ Ç ÌÍÍÉÆÍÇ ÍÊ Ê ÊÔÖÏÒÑÔ Ñ VJGYJKVGURCEG ÉÊÉÉÆÍ ÈÊ ÊÉÆÉÊ iêñöóñîd È Çi Ê ÉÇÍÎÈÍÇÉÇÉÇÍ ÍÆÊÊÉÉÆÍÂ Ê Î Â.GQPI;*&KPF[CN,6QJ6.3WGM-56C[').QW566GCEJGT2TGRCTCTVKQPHQTC 2TQDNGO5QNXKPI%WTTKEWNWOKP5KPICRQTG<&/OCVJGOCVKEU'FWECVKQP8QNRR *QTP/WP2QQP%.-QJ65Ã2TGRCTKPI5EKGPEG5VWFGPVUHQTVJG(WVWTGKP5KPICRQTGÃà g g Ã8QN0Q  6GG026GCEJ.GUU.GCTP/QTG5GGMKPI%WTTKEWNCTCPF2GFCIQIKECN+PPQXCVKQP+P026GG,6CP 'FU6JKPMKPI5EJQQNU.GCTPKPI0CVKQP%QPVGORQTCT[+UUWGUCPF%JCNNGPIGU5KPICRQTG2GCTUQP 2TGPVKEG*CNN /KPKUVT[QH'FWECVKQP5EKGPEG5[NNCDWU.QYGT5GEQPFCT['ZRTGUU0QTOCN#ECFGOKE5KPICRQTG /KPKUVT[QH'FWECVKQP%WTTKEWNWO2NCPPKPICPF&GXGNQROGPV&KXKUKQP;GCTQHKORNGOGPVCVKQPHTQO RR g d Ã6+/55 gê ÃÇÍÆÈÆ 26

19 5QWTEG%WTTKEWNWO2NCPPKPICPF&GXGNQROGPV&KXKUKQP /KPKUVT[QH'FWECVKQP5KPICRQTG Ñ ÏÔ ÖÊÆÇÍ ÊÏÖÐÕÖÕÔÖ ÕÖ Ð Ñ ÏÔ ÖÇ Ê f~ Ê Ê ÌÉÈÉÂÇÊÍÆÊ Ê f u Î ÇÉÈÉ Ê ÇÂÊÊÍÍ sêíéé ÇÈÍÍ VGEJPQNQIKECNN[FTKXGP YQTNF ÊÆÆÉÂÑ ÏÔ Ö Êÿ ÊÉÍÇÍÍÍÇ ÉÈÉÂÈÊ Î ÉÈÍÍÆ ÊÈÍÇÉÇ gê ÉÇÍÉÆÍÂ ÏÖÐÕÖÕÊ ÊÆÍÊÊÂ Ê ÉÆÍÂÇÇÉÆÆÃ ÃÊÂ u ÊÉÊ ÈÍÉ ÇÍ ÈÍÍÂÈÊ ÉÊÂ Ã xâ ué ÃÂ ÃÑ ÐÖÉÔÖÑÑÃÂ Ã É ÃÉÆÍÂÇÍÍÊ Ê ÊÆÆÉ z Ê uéæíéf ÆÍÍÍÂÇÍÍÊ ÊÂÃ Ê {ÃÎ zéèíâ ÊÏÖÐÕÖÕÊÂ Ê ÌÊ É ÇÆÍÌÊÉÉ Ç ÆÍÆÊÊÍÇÉÎ ÆÉÈÉÒÐÏ ÈÍÍÂÈÉ Gu u r9p ig u %Siuq iqs xxgh (F q Sqi pg 9 q H ygx5igpqyuisu sg q( Gu u r9p ig u 7 ui x ypxg u sg p8qˆqx yq 8uˆu u Yqg ruy xqyq g u (r y & 27

20 ÇÉÉÂà ÃÊÂÇÊÍÆÊ Ì Ì ÊÆÆÉ Ç ÉÈÉÆÍ ÊÉÆÉÊ xì Š ÎÔ Ñ ÊÈÉsÍÍÍ Â féèéê ÊÂi yì ÍÊÌÊÊÉÆÉ ÍÇÉÌÂÈÊÇÉÊÉÆÉ ÍÊ Êw ÈÍÇÉÎ ÉÈÍÂÈÈÉ Ê~ É ÊÈÊ Î Æ ÉÈÍ ÊÐ ÖÊ ÉÉÇ Î ÈÌÂi yì yê Î ÈÍÇÉÎ ÇÍ uê Ò ÖÉÈÉ Î uèííæêêíçééæí Â Ê ÊÆÇÍ Ê féèéê ÊÂ Ê Ìi VJGGZEKVGOGPV Î ÉÉÊ Ç ÆÍ ÊÂ Ê ~ ÊÆÇÍÔÎÑÖÒ Ñ ÉÆÍ ÌÈÆ ÕÒÖÉÆÍ ÊÂ Ê f Î ÌÂ Ê Ê Î ~ÈÍÍÆÊ ËÊ Î ~ÈÍÂÇÊÍÆÊ f Ê féèéê Î ÊÆÇÇÉÊÊÍ Â É f ÉÈÉÊ x ŒÎÔÖÊ ÇÈÉvÈ ÆÇÍÂ Ê Í}Í Š ÇÑÒÒ ÊÊÉÉÆÍÂ Ê wšêãðõö ÓÒÐÎÒÐÏ ÈÌÈÍÆÂÃÉÆÉÉÂÌÈÈÇ xê Ê ÉÆÍÂ Ç } uèéæí ÉÌÆÍÉ ÍÍÍ ÇÊ Êxf Ê Æ}ÌÊ ÉÊÊÆÂ Ì xêâéé Ê ÈÍÉÍ ÈÍ ÉÍÈÍÉÇÊÌÊÉÊÊÆÂÌÈÍ fê~ ÉÈÉÂ Ê ÉÍÌÊÂ Ê È ÍÌÊÉÈÉ eéçííéæíâèèéâ Ì xî~ ÉÈÉÊÊÍÆÊÈÉÆÇÊÇÂi Ê ÍÊ uégç ËÊÇÍÂ Ê uîuéçéiíêfæî ÈÉÆÇ ÉÆÉÉ 9KIIKPU)2/E6KIJG,7PFGTUVCPFKPID[&GUKIP'ZRCPFGF5GEQPF'FKVKQP#NGZCPFTKC8C #UUQEKCVKQPHQT5WRGTXKUKQPCPF%WTTKEWNWO&GXGNQROGPV Î Â Ê Î Â %JKCRRGVVC'.-QDCNNC645EKGPEG+PUVTWEVKQPKPVJG/KFFNGCPF5GEQPFCT[5EJQQNU&GXGNQRKPI (WPFCOGPVCN-PQYNGFIGCPF5MKNNU VJ 'FKVKQP$QUVQP/##NN[P$CEQP %JKCRRGVVC'.-QDCNNC64%QNNGVVG#65EKGPEG+PUVTWEVKQPKPVJG/KFFNGCPF5GEQPFCT[ 5EJQQNU7RRGT5CFFNG4KXGT0,/GTTKNN2TGPVKEG*CNN Ê Î Â ÒÏ Ö Õ ÂÖÕ ÒÏ Ó ÂÏÏ Õ Ò ÑÏÏ df ÿ v ÃÔÕ ÒÕ Ñ Ð Ö Ñ ÏÔ ÖÊ ÃÓÎÑ Â ÑÕ ÒÕ ÐÕÒÒ ÃÑ ÏÔ ÖÊ géõöòðöñ Ê ÈÍ Ê Æ Ç ÉÈ g hé à  ÃÑ ÏÔ ÖÊÆÇÍ Ã Â 9QPI$-PQYNGFIGCPF+PSWKT[+P026GG,6CP'FU6JKPMKPI5EJQQNU.GCTPKPI0CVKQP %QPVGORQTCT[+UUWGUCPF%JCNNGPIGU5KPICRQTG2GCTUQP2TGPVKEG*CNN ÃÑ ÏÔ ÖÊ gv h fçí fèí Ë Ã dfã ÎÑÎÊ gv à  o fdm vâ d ÃÑ ÏÔ ÖÊ gé Ê Ã Â 28

21 ÈËÉÊ xî ÆÉÇÍfÆÈÈÍÊÉÊÊÇÂ Ê ÈÉ ÈÉ xî ÆÊÇÍÂzÍ ÊÆ xîi É ÈÉÆÇÍÆÊ ÉÆÍ s Êg Ê Í ÎÉÆÍ ÊÌÊ ÇÍuÍÇÉÇ ÍÂÈÍÊÂ Ê ˆ ÊÊÔÖÑ Ò ÑÕ ÊÖ ÖÊÉÆÉ ÇÍÉ ÈÊÔÖÏÒÔ ÒÇÆÉÉÂ~ ÊÔÖÏ ÒÔ ÒÉÊ ÊÌÊÊÊÉ ÊÊ ÊÔÖÑ Ò ÑÕ ÊÖ ÖÇ ÈÍÉÆÉ ÂÇ ÍÊ ÉÊÐÖ ÔÊ fç Ê ˆÉ ÇÈÍÍÉÆÆ Ê ÇÊÍÍÍÉÆÍÉf ÆÍÍÍÂÈÍÊÍÉÉ ÉÉÇ ËÎ Í}Í ÖÔÖÐÑÕ ÈÍ ÉÊÍÂ6 É ÊÍÇÍÊÈÎ ÊÈÉÆÍÇÉÌÍÇÍÇÍ ÌÉ Š Ê fìwë féèéê G Ö Ó ÐGNGCTPKPIÌÏ ÖÏ f Ê Ç ÊÇÇÍÍÃz É fãêõñõ ÖÉÆÍÇÉÊ ÿ ÊÉÍÇÌÆÿ fî Í}Í ÉÂÇÍÌÉ Ê ÉÆÍÂÇÍÊ Ê f xê ÊÌ ÈÉÆÍ ÉfÆÍÍÍ f ÊÒ ÔÉÐÖ Ô f Ê É ËÍÉÂÒ ÔÊ Æ ÉÆÍÇÂÑ ÏÔ ÖÉËÉÎÊÊ Ê È È ÉsÍÍÉÆÍ ÉÊÒ ÔÊÍÆ Ê ÇÎÉÇÍÍÆÊÈÍÉÆÆ x Ê ˆ ÉÊ ÍÍÍÇÂfÆÈÈÍ ÉÊÆÌÍsÍÍÉÆÊÆÂÈÇÈÂÑ ÏÔ ÖÊ ÉÊÂ Ç Ç ÊvÈÉ Î ÈÉÌ ÊÈÉÇÍgÆÉÆÉÂ Ë ÌÈÉÇÍÈÉ ÆÉ ÊwŠÊÇÇÍÉÉÆÍÂwÌmÉÇËÍÉÆÊÆÂÈÍÇÆÉÍÌÆÊ ÉÈÉ ÈÉÆÍ ÿ ÂÐÖ Ô fêéæéâ Ê ÊÆÍ zê ŠÎ Ê ÆÍÍÍ Ç ÈÍÍÆÊ Ç ÂÐÖ ÔÉÊ Í Ì ÇÍ sê ÌÉÂw ÈÉÂÐÖ ÔvwÊ ÍÈÉÂ Ê ÆÇÉÊÇÐÖ ÔvwÊ ÉÉÆÍÂÈÍÊÂvÈ ÆÊÏÏ Õ ÐÎ ÒÔÉÈÉÂ6ÃÉÊÂÊÎÊumÉÌÆÆÉÈÂÊÎÊumÉÌÂÆÆÉÈ sèéìíæì ÈÂÃÉÌÍÍÍÍÆÊ ÊÂwŠ ÃË ŠÉÆÆÉÇÂ Ê ÊÉÇÈÎÊÌÊÇ ÇËÊ ÈÉÈÂË ŠÉÆÆumÊ ÈÍumÎÉÇÍÉÇÉÇÈÎfÆÉÇÉÈÆÂÃÉ ÇÊÐÖ Ô Ê sê Î ÍÉÉÌÊÂÐÖ ÔvwÎ ÈÈÍÉÌÊÂÿÉÊÐÖ ÔÊÿÉÊum ÔÖÑ Ò ÑÕ ÊÖ ÖÉÈÉÊ i ÊÐÖ ÔÉÕ Ó Î ÈÍ ÊÇÉÎ Ê Ê sè ÍÂÌÈi ÊÐÖ ÔÊÒÐÏ ÐÕÖ ÓÒÐ Î ÈÂÈÊ Ê zéèê zîîé ÂÊÍËÊ ÉÊ Â Ã ÉÉÊ sê ÍÍÌÈÉÃÉuÆÂÃz ÊÆÍÌÈÎÇÃÉ ÈgÇÇÉ *G[YQTVJ4/0GY5EKGPEG&KUEQXGT[HQT.QYGT5GEQPFCT[8QNWOG PF 'FKVKQP5KPICRQTG2GCTUQP 'FWECVKQP5QWVJ#UKC2VG.VFRR 29

22 Î sèèéæíâ ÆÊÂÐÖ Ô Ã Ê ÃÂÐÖ Ô Ã sãâðö Ô Ã ÃÂÐÖ Ô Ã ÃÂÈÍÊ s ÌvwÈÍ Ç Ê ÇÉ ÍÍÍÂÌÉÂ6à  ÊÉÆÉu ÉÉ ÌÆ ÈÊÉÇÍÈÈÉÇÍÍÇÊ ÃÊÍÆÊ ÉÂ Ê Ê sê ÈÉÂÈÊ vêéìê ÆÇÇÎÈÍ ÐÕÖ ÓÒÐÊvv xâ sâ Ê ÊÓÖ ÑÉÆÆu ÎÌÉÊÂ Ê fwš ÐÕÖ ÓÒ Ð VTQNNG[ Êv ÇÍÌÍÉ UEKGPEG ˆÊÆÇÍwŠÊ s VGEJPQNQI[ ˆÊu Ç ÉÉÆÍ Ê z ÊÉÍÆ ÊÊ ËÊ xéç ÇÍÐÕÖ ÓÒÐvvÉÆÆ wšéææ ÍÉÆÉÉÂÐÕÖ ÓÒÐÊvvÎ ÉÈÉ Í ÇÂÈÊ Ê ÊÉÆÉi ÊvÈ ÍÈÉÆÍÇÉÇÂÉÉÌi ÆÂÇÍÊÂ É ÎÉ x Π}Ê É ~ÉÇÂ Ê ÉÇÍÍÆÊÈÍwŠÉÆÍÂ Ê ÇÍÌÍÉ fê Ì~Ì ÇÍÇÍÌÈÇÉÉÈ ÊÌÊÇÍ ÎfÆÂÈÇÇÍ zê Îu ÉÇÉÆÇÇÉÊ ~ Ê ËÊÊÍÌÈÆÉfÆÍÍÍÂ Ñ ÏÔ ÖÊ ÊÊ ÉÊ z Ê Š ÈÇ ÈÍÉÆÊÆÂÉÌÍÂÐÕÖ ÓÒÐÊ EQORQPGPVÌ ÍÍÉ ÈÇÊÆÂÈÉÇÉÉ ÇÍÒÐÏ Ê Ì ÍÈÊ ÍÍÉ Ì ÍÈÊÊÉÉÈÌÆ ÉÉÇ ~ Î ÈÍÉÌÊÊÂÈÍÎzÆÍ u ÇÆÍÂ Ê {ÇÍ ÎÌÉÊÈÉÌÍÉ ÇÂÐÕÖ ÓÒÐÊvvÊ ÆÍ Ê Î ÆÉÇÉÊÂ Ê ÌÊ ÈÍÊÆ ÉÂg Êv ÉÇÍ ÉÉÇ ÔÏ ÒÉÆÆu Î ÉÉÇÉÇÉÊ ~ Ê ÍÉÆÍ ÊÂÃÓÖÏÊÐÕÖ ÓÒÐ ÊÒÐÏ ÃÉÆÆÐÖ Ô ÊwŠÊÉÍÆ ÊÉÆÉÂÉÇÊÃÔÏ ÒÇ ÊÌÈÈÆÇ ÊÆÇÃÊÉÆÉ Ê f Î~ÈÉ Ê Í Ì Êg Î ÈÉÆÍÉ ÍÍ ÍÂÈÍÊ ÈÉÂÐÖ Ô Ê sîv È Êz Ê~Ì ÊÉÆÉÿ Ê ÈÉÆÍ ʈ ÉÆÆÍÇÂÆÍÆÊd É ~ÈÍÇÎ ÊfÆÈÈÍÉÍÆÉÆÍÆÂ6 Ê ÌÍÍÍÍÆÊÂÉÉ ÊÂ Ê zâ Ê zî ÆÍÉÇÉÊÇ zê zî ÈÉÐ ÕÖ ÓÒÐÊÒÐÏ ÎÈÈÍÍÆÊÈÍÊÍÊÂ Ê É ÊwxÊÊÍÉ ÍÍÍ u ÉÊÂ É Ê ÇÉfÆÍÊÉÂ É Î ~ÉÇÍ Êi ƠɈ Î Ê Æ Ê ÊÆÆÉÊÆÌÍÌÍÍ ÊÆÂÇÊ Ê ÊÒÓÒÐÎ ÆÊÇÍÌÂÐÏÏ ÑÉÆÆÍÍ ÇÊ Ì 5[UVGO ÆÍÆÊ ~ÈÍ zêíééïòðö Ê ŠÈÉÆÇ É fê ÍÎÉÍÆÉÆÍÂÈÇÈ 30

23 Ë ŠÇ͈ ÂÐÕÖ ÓÒÐËÉÂvŠÇ ~Ê ÈÍÉÌÊÂ Ê ÍÊÉÆÉÆÇ ÊÇÆ ÌÆÍÉ Ê ÊÊ ÍÍÍ zê ŠÉÆÆÒ ÔÉÂ É ÎÈÍÉ Î~ÈÉÍÂÇÈÉÉÍÈÉ Ɉ Î ËÉ zê~æîuæéèéæçâìéâ ŒÎ~ÈÉ Ì xînæéæç ÇÉ ÉÌ ÆÂ Ê Ç ÊÈÉÆÍÇÉÉÆÍ ÐÖ ÔÊ ÊÊÊ Ê ÊÆÍÊÇÊÆÊÇÉ ÆÉÌÉÉÇ z Ê Ê uííêæìêêã Êg Ãà ÊÆÇÍ xê Í Ç Ê Ã ÆÊ Ê Î u ÈÍÊÇ ÊÆÇÊ Ê Î ÇÈÊÇ Êà ÃÊ fê Ç Æ Ê ÊÂÆÍÆÍfÆÈÈÍÍÍ ÆÊ Ê u 6 Ê ÈÉÊ ÉÊ ÊÍÍ Ê Î uèèíâ Ê ÉÊ ÊÍÇÈÍÇ ÉÊ ÊÆÌÍÌÍÍÊÆÂÌÉ 6 Ê ÈÉÊÂÉÉ Ê uêéêìíèâ Ê É ËÉÇÍ Ç ÉÊ ÇÊ~ÆÉ ÆÍ ÊÐÕÖ ÓÒÐÉÆÆ ÊÌÊÉfÆÈÈÍ Ê ÉÉ Æ 6à ÈÉËÈÆÇÉÇ ÉÆÍÌÈÂÿÉÊ ÈÆ Î ÉÉËÈÆÉÆÆÇÉÉÈ zêèéæíç ÂÌÆ ÉÊÂÈÍÍÊ zê Ê ÈÆÇÊÆÇÉÈÂÃÉÌÍÍÍ ÍÆÊ ÉÊÎÑÑÖÑÐ ÈËÇ fwš Î ÊÈÉÆÍÂ Ç Î ÇÉw ÈÉÆÍÊÌÍÇÍÌÈÆÈÂà ÊÌÈÈÆÃÊÂÑ ÏÔ ÖÊÍÉÊÊ ÉÉ ÆÂ Ê ÍÍ Æ Ñ ÏÔ ÖÊ Î Ê ÍÍ Æ Ë ÆÉÆÆu ÇÍ Ê É ËÍÉ xî ÈÉ s Ì f Î ÌÍ ÉÈÉfÆÉÍ ÊvÈ Æ ÍÍ ÆÊ Ç Í ËÇÉÇ ÆÉ ÆÂ Ê É ÊÍÍÍÆ Ê É ÈÍÌÊÉ ÉÉÆÍÂÍ ÍÍÆ ÉÊi ÊfÆÎi Ê uéçâèíî Ç ÌÉÌÍÆÍ ÊÇÉÌÆÍÆÍf ÆÎ ÌÉÆÇÇÉÇ ÆÂÈÍÈÍÊ ŒÌ xêìééæévç Í ÉÂÐÖ ÔÊÍÈ ÇÆÍÂ Ê uçívç ÍÂÈÇÈÂ Ê Ê ÇÍÌÍÉ xê ÌÍÉÆÆ ÉÊ zíêèî ÈÍÊÉÊÊÆÇÉ ÍÍÍ ÊÐÕÕÓÐ ÑÕ Ç ÉÂÈÍÈÍÊ Ê ÆÇÂ Ê uî ÈÊÆÂÔÑÒ ÏÔÊ uîéíæéæíâìéâ ÐÖ ÔÊ Ê uçæíâ ÉÈÉÂÍÆ ËÊÊÉ ÉÆÇ ÊÂÐÖ Ô Ê 9 Î Ê Ê ÎÌÍÉÂ9ÃÉÇÈÍ ÃÉÆÉÉ Ê ÉÇ uéæíâ ÌÍÇ ÇÉÉÊÇ ~ÈÉÊÇ ÇÊÇÉÍÍÈÇÉÊÇ ÆÍÆÍÊ h ÇfÆÍÍÍÂ9 ÊÂÿyÈÉ fîö ÒÈÍÆÉÈÉÇÉÆÍ 9 Î ÍÆÉÈÉÆÍÂ9 ÈÆÒÐÏ ÈÍÆÂ9 ÆÉÉÆÍ 9Ê ÍÊ ËÊ ÍÍÌÂi Ê Æ~ÍÊÈÉÆÉ ÉÉÆ͈ÇÆÍÂ'Â( Ê uî 31

24 ÊÉÆÍÇÂ' Ì ( Ê uê Ç ÍÍÍÉÆÊÆÍÆÊÌÆÍÂ' Ê ÊÇÉÍÉÉÆÍÂÈ ÍÇu ÈÈÂ Ê ÉÇÌÆÍÊÆÌÌÉ ÍÉÉÆÍÂ' ÊÃ Ê ÈÆ ÉÈÍÃÉ ÆÆfÆÉÂ9 ÊÃ Ê Ê ÈÆÃÉÆÆfÆÊ ÈÉÆÍÂ9à ΠÆÉÆÍÎÉ ÉÇ ÇÆÉÈÍ Ç ÆÉÇÊÆÃÊÊÂk ÈÍ 9 Ê ÇÌÆÍÂÈÉÉvÈ ÉÉÆÍÊ Ê ÇÆÉÈÍ Ç ÆÉÇÊÆÉÆÆ zé ÉÆÆ ÉÊu Ê Êz ÇÆÇÍ ÊÇ zêçéîfæíæéèíéâ ÉÆÆu ÊÍÉÉÂÈÍÇ ÈÍÍÂ É z ÊÊÉÍÇÊ ÎÆÇÊÇÍÊÊÍÊÆÊÇÂÈÊw ÎÊÇÊ ÌÍÇÂÇÆÈÉ Ék È ÉÆÍÊÉÊÊÆÇ ÉÊÂ Ç È ÆÊÇÍÖ ÐÑ ÒÊ Ç}ÌÂwŠu Ê}ÉÆÉÆÍÇÉ Î ÈÉÆÍÉ ÍÍÍÂ Ê ÇÈÉÇ Êi ÉÉÉ Î ÍÈÉwŠu Ê Í Î ÉÉ ÍÍÍÂ Ê ËÊ ÉÉÊ ÎuÊÇÍÂi ÉÉÉfÆ wèêçíâ xî ÈÍÊÉ Ê ÈÉÆÍÂÉÉÉÿÉÊ uêêçâèëéç uéêîêîîïòïîç ÉÇÍÉÆÆ Ê ÆÆÉÂÇÊ ÉÊfÆÇÍÊÇÉÉ ÊÂ Ì Ê ÉwËÍÉ ÆÉ ÇÇ géé ÆÂ Ç ÈÇ Í ÌÂ É xìvx fæê Ì Î Ë hê É f ÈÍÇÉÎÍÍÍÍÊ~ ÈÊÇÍÊÊÍÊÆÉ ÈÍÉ Æ ÉÈÉ 9 ÊÂ Ê Ê ÈÉ Ê Í ÎÉ ÉÉ ÍÍÍ %C5 wš ÊÐÖ ÔvwÎ Â ÐÕÖ ÓÒÐÊvvÊ ~ ΠÊÌÍÊ ˆÉÔÖÑÒÒÐÊ ÉÊÊÆ Ç u ÉÆÆ uç ÍÊÊÂÿˆ ÊÊÍÈ uê ÇuÍÍÉ ÉÈÉ ÉÉÊ ËÊ Êv ÎzÆÍÇÉÇÆÍ ÊÂ/ Ê u/é Ê sî ÍÍÈÉÂ/ Ê uã Ê ÈÆÉÊ u ÂÆÊÉÉÉÊÂ Ç u ÊÔÖÑÒÒÐÇÂÌÉ ÍÊÆÉÈÊÂÃÊÂ Ê Ê ÈÍÊÍ~ ÇzÇÍÈÆÊ u ÉÆÍ ÉÆÍÉ ÍÍÍÂs Êg ÉÆÆu Ç ÍÌÍÉÂ Ê Ê sê Ê ÈÉ ÇÊ ÎÈÉÆÍÂ É Ê{ Ç ÉÊÆ i ÆÈ ÊÕ ÕÎÊÑ ÑÇÆÍÂ É Š Î ÆÉÆÍÂÈÇÈÂ Ç Î ÇÈÉÆÍ Ç ÊÊÍÂÌÉÂ6 ÉÂà ÆÍÍÊÆz ÊÉÆÉÉÉÇÊ ÊÊÉÉÇÉÈÆÂÍÇÍÊÆÉuÉÉÇÉÈÆÂÃÉ Ê ÆÍÇÉÎwÌÍ ÎÈÉÆ Í ÉÉÊx Ê xî ÈÉ zîumés ÈÉÆÍ sèéðö ÔÊÂÐÕÖ ÓÒÐÊÊÊÍÆÊ zç uéæíçîfæ sèéæéâ ~ÊÉÆÉfÆÈÈÍÊÊÍÆ ÈÇÈ ÊÉÆÉÌfÆÈÈÍÉ zê zî ÇÈÇÉÇÉÇÊÇÊÍÇÉÊÊÆÉÍÆÇ 32

25 ÌÉÂÔÖÑÒÒÐÊ É Ê ÉÆÆ Ê ÈÍ ÊÆÍÊfÆ Î ÉÉÇ ÉÉÈÌ ÍÊÆÇÉ ÊÊÍÂÈÈÉÂ Æ ÉÊ ÉÖÐÏÐÖÊ ÉÆÆfÆ Ê Ê ÉÉÈÌ ÆÇÉÇÊÆÇÉÆÆÇÉÇ ÊÊÍ ÉÉÊfÆÊ  ÉÆÆ ÇwÈÉv ÎzÆÉÂÐÑÒÌf ÈÍÆÉÈÉÆ Í ÉÉÊ ÆÍÍÉ ÉÊ ÊÈÉÇÉÉÒÐÏ ÎfÆÍÉÇÉÊÇ ÍÍÐÕÖ ÓÒРÉÉÆÐÕÖ ÓÒÐÎfÆÍÆÉÈÉÆÍÂÇÍÇ fëêõòô ÑÕ ÊÊ ÉÉÆÍÂÉÉÆÊÂÓÖÏÊ ÊÈÍÇ ÍÉÆÍÂ6 ÔÏ ÒÊ Š ÍÇÍÊÆ ŠÇ ÈÉÇÍÂÇÆÈÉ ÉÊ ÆÊ ÊÊÂ Ê ÎzÆÉ uî ÌÍ h ÇÆÍÂ Ê ÊÍÍÉ v ÂÑ ÏÔ ÖÊ ÉÊ sê ÊÉÆÉ sfégç Ëz fçèíçéîÿ Êw ÈÉÆÍÂÈÍÊ sfçz fî È ÉÌÍÉÍÈÍÇÉÎ ÈÉÆÍÂ Ê ÉÌuÆÍ ˆÇÇÍÇÍ ÌÍÉ ÉÇÍÂ Ç ÉÊÍÆÉÈÉÆÍÊÊ ΠÈÂ Ê Æi ÉÉÊfÆ Î ÈÍh ÂÈÍÎ sèíh Âz ÈÍh  uî ÈÍh É ÍÍÍ wé ÊwŠ Ñ ÏÔ ÖÊ Ê ÊÒÏ Ò Ð ÑÐÖÔÒÊ É ËÍÉÂ Ê f~ ÊÆÆÉ fê uéìuííí Î ÍÆÊ ÊfÆÇÉÍ fw ŠÎv ÈÍÇÉÇ uuèíéæíâ Çi ÊÍÊfÆÍÇÉÇÉÇ ÉÊvwÇÉÇ ÍÇÉÎÌÉÌÉÆÍÉ ÆÂÈÊÉÌÊÊ VGCEJKPI ÉÆÆÊÊ fê ÆÎÑÕ ÒÑÈÍÊÉÊÊÇ ÊvÈ Æ ÍÍ ÆÂ Ë ÆÎ ÍÇÉÉÆÍ ÂÑ ÏÔ ÖÊ fêííéâ ÉÊ Î ÇÈ ÉÆÍÉÆÆfÆ Ç ÉÆÍÉÆÆ xê Êÿ ÊÉÍÊ Ç ÊÈÍÇÉÉÆÍ ÊfÆÎÌÉ Ê ÌÉÉ Î ÇÈ ÊÇÍÊ Ê ÈÍ ÇÊÆÉÆÆÇÉÉÆÍÂ Ê Ê x Ç ÿ Ê ÉsÍÍÍÇÉÇ ÆÂÑ ÏÔ ÖÉÊÂ Ê f u É uèéæíã f s ÃÊg ÇÓÖ ÑÍÇ ÈÍ ÉÆÍ ÇÈÍÂÈÊÍÉÂÑ ÏÔ ÖÉÊ f u Ê ÇÍÉÆÍ Î Ê ÆÇÍ Ã xâ ué à ÃÑÐÖÉÔÖÑÑÃ Ã É ÃÇ {Ê É Ê Í}ÌÍÉÆÍ uèíêíâ f u Ê É Ê {Ç Ç ÊÍÉÆÍÉÆÆ ÇÉÉÆÍ Â 6GG026GCEJ.GUU.GCTP/QTG5GGMKPI%WTTKEWNCTCPF2GFCIQIKECN+PPQXCVKQP+P026GG,6CP 'FU6JKPMKPI5EJQQNU.GCTPKPI0CVKQP%QPVGORQTCT[+UUWGUCPF%JCNNGPIGU5KPICRQTG2GCTUQP 2TGPVKEG*CNN Î Â /KPKUVT[QH'FWECVKQP5EKGPEG5[NNCDWU.QYGT5GEQPFCT['ZRTGUU0QTOCN#ECFGOKE5KPICRQTG 33

26 ÇÆÈÉ ÎÂ ÇÍÌÍÉÂ Ê Ê g ÊÆÇÍ {Ê Ç x hêf ÊeÇÍÂÃ f s ÃÊg ÊÌÉiÉÉÆÊÆÊÉÊÊÆÇÉ ÍÍ ÍÂÈÊÍÉÂ f u Ê ÊÊÍÆÊÿÉÉÆÍÃ x hêf É f s Êg ÊÓÖ ÑÎ uèíçéãê ÇÂ Ê { wšêÿééææíê ÉÊÊÆÉÍÆÇ ÂÉÊÌÊÂÑ ÏÔ ÖÊ fêÿ Ê ÊÆÇÍ uê Ê uîâ Ê f u ÊÆÍÃ f s ÃÉ È Â ŠÈÉÌÍÉs ÊÍÆÊÊÍÂÓÖ ÑÇÉÍÍÉÆÍÍÆÊ ÆÂ s Ê f u ÇÍÌÉÑ ÏÔ ÖÊ fê u fê u Ê Š 6ÃÈÉÇÍfÆÉÇÉÈÆÃ 6ÃÌÆ ÈÊÉÇÍÈÈÉÇÍÍÇÊÃ 6ÃÌÆÿ uééìéã 6ÃÊÆfÆÌÈÇÃ 6ÃÐÖ ÔÉÉÇÍÉÇ ÇÊumÎ Ç É ÈÆÃ 6Ã Ç ÇÇÊÉÇÍuÉÉÃ 6Ã Î ÈÍÉÈÍÆÇÃ 6Ã Ê ÈÆÉÊ Â Ç ÊÊÍÇÃ 6ÃumÎÆÉÇÉÊ ÆÉÇÉÈÆÃ 6Ã Ç uéèã 6Ã ÊÂÿ Ê ÆÉ ÈÆÃ 6ÃÊÆÆÆumÎ ÆÇÊ ÎÉÇÊÇÍ ÊÊÍÊÆÃ 6Ã ÊÊÉÉ ÈÆ ÇÍÊÆ Ê ÍÇÍÊÆÉuÉÉ ÈÆÃ f s f f f ~ Ê ÍÍ ÊÐÖ ÔvwÊÉÌ fê uêêæ s s s s /KPKUVT[QH'FWECVKQP%WTTKEWNWO2NCPPKPI&GXGNQROGPV&KXKUKQP;GCTQHKORNGOGPVCVKQPHTQOÎ Â Ã f u uw dã Î Â É ÈÉÃÑ ÏÔ ÖÊ Ê Ê ÃÊÍÍÂ féæí x Ê f vêííìêéæíâ 34

27 Ñ ÏÔ ÖÊ ÉÊÃÊÆÌÉÉÃÌÃÊÊÍÆÊÃÉÆÆz ÌÆÍ ÇÂÃÊÈà ÌÃÊÆÈÉÃÉÆÆz Ç Æ Â fêâ {ÉÊÉÇÍÉÇ ŠÊ ÆÉÆÍ Ã ÃÍÍ ŠÊÉÆÉÊ Ê fâfæ Ã~ ÃÎ ÊÈÂ Ê uèèí ÇÍ ÇÌÍÍÍ ÉÈÉÊ ÇÌÉÍÎÆÍÇÂ Ì ÆÂÉÌÍÂÑ ÏÔ ÖÊ Ê É Ê u KPUVTWOGPVCNWPFGTUVCPFKPI É u TGNCVKQPCN WPFGTUVCPFKPI ÂÈÊÍÉ ~ÈÉÍÆÊÂ Ê f u ÊÆÇÍà f s ÊÊÊg ÃÊÓÖ ÑÎ ÊÈÉÆÍ {Ê É y Ê Ê Î ÉÍÈ y Ê É Ê f ÂfÆ ÌÐÕÕÓÐ ÑÕ Î~ÈÉf ÈÂÃÍÇ ÉÉÉÇÍÃÎ ÊÈÍÂÇÊÍÆÊ Ê ÉÈÉ ÊÌÇ Ç x RTQEGFWTCN MPQYNGFIG Î~ÈÉvw Í Î ÍÇÉÉÆÍÂ Ê x EQPEGRVWCNMPQYNGFIG Î uèíçéêêíêéæí  ÊÂÑ ÏÔ ÖÉsÍÍÉ v ÊÆÇÍ Ê uéæíâã Ê ÊÇÉÍ ÉÉ 9 Ê uêâ ÉÊ Ê ÉÊÍ h ÇÆÉÉÊÊÂÈÊ uç Ê É Í ÇÍÍÊÇÉÉÇÉÊ ÈÆÇÉÉÆÉÉà ΠÉÆÆÇÉÊÉÆÉfÆÉÌÍ ÉÂÃ Ç ÌÉÆÍÌÊÊ ÇÃà zêèéæíçãæíæêã Ê ÈÆÇÃÇ É ÆÍÂ Ê ÈÉÉ ÆÂÇÊ ÉÊ ÎÌÉÉ ÊÈÍÊÍÆÇÎ ÊÈÊÆÌÌ Î~ÎÉÆÇÊÊÍÆÇÊÆÇ ÊÈÊ ÊÉÆÉfÆÊÇÍÊÊÍÊÆÉÆÆÇÉÉÌ ÆÍÆÂ Ê wšêâçæèé f~ ÉÂÇÍÇÍÌÉÌÍÍÍxÇÊ ÇÍ ÉÈ ÉÊÂÃ Ê Ã ÆÍÆÊà ÃÊ ÉÇÍ ÂÈÊÍÉ ÎÊÆg ÈÉÆÇ ÐÖÏ ÖÎÖÓ ÕÓÕÒÖÐà gêæçí ÊÌÊ É f ÏÖ ÂÎÕÖÏÂ Ê Ãà g u Ã Â Î Â Ê Î Â oã ÃÃfÆÍ ÊÌÃ0Q  }j Ã2+5# w ÇÍÍÇÍÇÉ gê Ê ÊÍÉÉÌÉÍÈÍÍÇÃà g à  6CP,8CNWGU'FWECVKQP#OKF)NQDCNK\CVKQPCPF%JCPIG6JG%CUGQH0CVKQPCN'FWECVKQPKP5KPICRQTG +P.;CVGU/)TWOGV'FU9QTNF;GCTDQQMQH'FWECVKQP%WTTKEWNWOKP6QFC[ U9QTNF%QPHKIWTKPI -PQYNGFIG+FGPVKVKGU9QTMCPF2QNKVKGURR.QPFQP4QWVNGFIG.GG,%-.QE05Q-5WDTCOCPKUO4;GP2;KP*%WTTKEWNWOCPF#UUGUUOGPV+P;<JCQ'F *CPFDQQMQH#UKCP'FWECVKQP#%WNVWTCN2GTURGEVKXGRR.QPFQP4QWVNGFIG 9CPI+XGTUQP2/[GCTU2.KO'9-$G[QPF5KPICRQTG U/CVJGOCVKEU6GZVDQQMU(QEWUGFCPF (NGZKDNG5WRRQTVUHQT6GCEJKPICPF.GCTPKPI#OGTKECP'FWECVQT3WCTVGTN[,QWTPCNQH'FWECVKQPCN4GUGCTEJ CPF+FGCU8QN0QRR g d Ãw gëê ÇÊ ÉxÇÊ ÎgÉÍÉÌÊà  à ÊÆÇÍà ÇÊ ÃÉÊ Çà f dfã g ˆÊ jéèê à  ~u à ÊÆÇÍuw à f dfã g ˆÊ jéèê 35

28 ÇÉÆÍÆÂÈÈÉÃ Ë ÆÃÎ~ÈÉà f ÇÍÊÊÍÆÊ ÎuÆÉÈÇÃÌà x ÎÆÇÊ ÈÍÇ ÃÆÇÊ ~ Ê fîèíçãîâ Ê f Ê ÉÆÆu ÇÍ ÈÉÆÇÇÉÉÆÍ à  u à ÊÆÇÍÃÌÊÉÇÍÃà f dfã g ˆÊ jéè Ê Ã Â ÿ ÃÑ ÏÔ Ö td Ê g à f dfã g ˆÊ jéèê à  )QTFQP,#(WLKVC*-CTK[C6.GVGPFTG)%JCNNGPIGUVQ,CRCPGUG'FWECVKQP'EQPQOKEU4GHQTO CPF*WOCP4KIJVU+PVGTPCVKQPCN2GTURGEVKXGUQP'FWECVKQP4GHQTO0GY;QTM6GCEJGTU%QNNGIG2TGUU /KNPGT+84'F%WNVWTG%WTTKEWNWOCPF+FGPVKV[KP'FWECVKQP0GY;QTM2CNITCXG/CEOKNNCP f ÃÑ ÏÔ ÖÊÆÇÍ 6../ É Ê xh fëê à g à  f ÃÑ ÏÔ ÖÊ gêõó ÐÓÑà dãñ ÏÔ Ö wã w Â.GQPI;*2TQDNGOUQH6GCEJKPIKPC4GHQTO1TKGPVGF5KPICRQTG%NCUUTQQO5CCTDTWEMGP.CODGTV #ECFGOKE2WDNKUJKPI /KGEJGPDCWO&$KGOKNNGT#+P5GCTEJQH5VWFGPV'ZRGTVKUGKPVJG%NCUUTQQO#/GVCEQIPKVKXG#PCN[UKU +P/2TGUUNG[-4*CTTKU,6)WVJTKG'FU2TQOQVKPI#ECFGOKE%QORGVGPEGCPF.KVGTCE[KP5EJQQN 7PKVGF-KPIFQO'OGTCNF)TQWR2WDNKUJKPI t ÃÑ ÏÔ ÖÊ g ˆÉ ÕÒÖà dfã ÇÊ ÉxÇÊ g ˆÊ É ÕÒÖÃÕÓÖ Î Â Ã Ê ˆÊ ÉwŠÃ dfã ÇÊ ÉxÇÊ g ˆÊ É ÕÒÖÃÕÓÖ Î Â 8GNC[WVJCO54GURQPFKPIVQ)NQDCNK\CVKQP0CVKQP%WNVWTGCPF+FGPVKV[KP5KPICRQTG5KPICRQTG +PUVKVWVGQH5QWVJGCUV#UKCP5VWFKGU #DW$CMCT/0Q\CMK;.WMG#Ã4GEGPV'FWECVKQPCN4GHQTOUKP5KPICRQTG6QYCTFUC0GY2GTURGEVKXG HQT'FWECVKQPCN2QNKE[CPF2TCEVKEGÃà g g Ã8QN  36

ÊÈÌÊ fêôöôï Ö É É ~ Œ ~ Œ ÈÍÉÆÍ s Ê É Â Ê ÉÉÆÍÇÉ Ê Ê É Ê ÈÍv ÈÍ É ÈÍ Â ÇÍ vèé Ê Ê É ÈÉËÈÆ ÊÌÉ Ê~Æ Ê Ê ÈÍfÆ Ê ÊÉÆÉÊ Ê Ê ÈÍ Ê ÈÉËÈÆ

ÊÈÌÊ fêôöôï Ö É É ~ Œ ~ Œ ÈÍÉÆÍ s Ê É Â Ê ÉÉÆÍÇÉ Ê Ê É Ê ÈÍv ÈÍ É ÈÍ Â ÇÍ vèé Ê Ê É ÈÉËÈÆ ÊÌÉ Ê~Æ Ê Ê ÈÍfÆ Ê ÊÉÆÉÊ Ê Ê ÈÍ Ê ÈÉËÈÆ Ê È Ì Ê 12 ~ (4 Â9 )ÊÍÍ ÿj fd 5.837 Ê Â Ð ÓÑ (TCSA) Ê fç 2.924 É Ê ÎzÆÉÆÌÈ Âÿj Ê sê 9  sê 5 Î ÉyÉÉÆÍÉÆÍÍÉÆÌÈ 13 Ê TCSA ÉsÊÉÉ w ÊÍÍÉ 53 Ê ƒ Êd ÊÂ11.700 ÉÊÉÉÆÌÈ ÆÌÌ s ÊÉÉÉ ÇÈÇÉÊÉÇÊÆ Ê ÉÈÇ ÉÆÆg É ÈÊÌÊÊÉÆÉÊÿj

More information

Microsoft Word - 99

Microsoft Word - 99 一般国道 205 号 針尾バイパス ÓÏÓÑÊu ÊËu ÊÍÍÊ yêéêééuê Ê ÊÊ ~ Êd ÔÖÑÏÐÒÊ ~Ê ~~{ËÊÎÐÑÑ Ê Ê y ÊvÊu eêu ÊvÂwÊÆÍ vêu uvêèív ~{ ÓÏÓÑÊu Êu ÿj~êâ ÎzÉÈÂ ÊiÍ MOÊud~{ÉÆÍÂÿj~ÉÈÉ ÓÒÒÖ ÐÎÈÂÊÂÂÂÂuÊ iîíéuê{déæíâ ÇÊÆÉÂÓÏÓÑÊÂui ~É~ÈÊ

More information

<4D F736F F D F8DE98BCA8CA797A78FAC8E9988E397C3835A E815B82CC8A E646F63>

<4D F736F F D F8DE98BCA8CA797A78FAC8E9988E397C3835A E815B82CC8A E646F63> ˆ Ñ Ñ vìéê d Ê ÍÉÂÊÊÊ ÆÂ Æ Ç ÇÂÊ ~ÌÈÉ ÇÉÂÿ Â ss ÊÌ Ë sê~ Ê ÆÂ ~ÌÊÎÌÈÊÈÌÂ ÊÂ Ê ~ÊÉÆÉÊÂ ÇÉÉ ÇÈÂ Â Â Â xâîööð ÊÇÈÍÉÊÉÉÂÇÊÉÌÂÉÌÊÉÌÊÂ Ê Ê u Ç ÌÉÉÇÉÂ Ã ÃÊ ÈÂ ÊÆÇÍÃw ÃÎ v Êv ÊÑ Ñ vêî Í}ÌÂ Ã ÃÇÍÂ Ê vê u Ç ÇÆÉÊÎ

More information

<4D F736F F D F8DE98BCA8CA797A78FAC8E9988E397C3835A E815B82CC8A E646F63>

<4D F736F F D F8DE98BCA8CA797A78FAC8E9988E397C3835A E815B82CC8A E646F63> Â Â Ê fd Ê ÂÆÉ fê ÉÆÉÉÂ Ê ËÉd ÉÊ Â Ê ÈÉÂ fd Ê ÉÂ ÍÍ ÈÉÂ f Ê É ÍÍ ÈÉÂ fâd sâ u sê Ês Ê ÇÉÆÉÉÂ Ê ÍÍ ÊÆ É Ê É ÍÍ ÈÉÂ Ê fê ÉÂ É ~u ÊECTT[QXGTÊ ÂÆÍÆÊ Ñ Ñ É ÎsÆËÇ Ê ÉÆÉÉÂ fêæéâd fê ÌÍ Ê ÉÆÍ É ÇÊ ÊÊÇÉÉÂ Ê fê

More information

Microsoft Word _Rev01-jp.doc

Microsoft Word _Rev01-jp.doc ユーザーマニュアル 日本語 APC Smart-UPS 1000/750VA 230/120/100VAC 単一ユニットラックマウント式無停電電源装置 990-1319 09/02 はじめに American Power Conversion Corporation APC Ê ƒê teâ tñïòòâ ÑÔ ÒÏÏÎÂÈÊ Ê ~ ÊÆÇÍ ~ Êt~ ÉÈÉ É ÈÉÆÌÈ ÊÓÑÓ Ñ

More information

(WP)

(WP) 1998 0 a b v g d je jo z i j k l m n o à á â ƒ ã ä å Ý Þ æ ç ˆ è é Š ê ë Œ ì í Ž î 1 ï p ð r ñ s ò t ó u ô f õ x ö ts t' ø ù ' ' š ú û y œ ü ' ý e ž þ ju Ÿ ß ja à, ê, ì, î, ò á, ã, ä, æ, é, ë, ï, ô, ö,,

More information

‰IŠv9802 (WP)

‰IŠv9802 (WP) 30 197954 22001983 ìåëóéþåóëéå ÍÉÎÉÍÕÍÙ ÓÏ ÒÅÍÅÎÎÏÇÏ ÒÕÓÓËÏÇÏ ÑÚÙËÁ, ÒÅÄ...íÏÒËÏ ËÉÎÁ, "òõóóëéê ÑÚÙË", íïóë Á, 1985 ëáòôéîîï-óéôõáôé ÎÙÊ ÓÌÏ ÁÒØ ÒÕÓÓËÏÇÏ ÑÚÙËÁ, à.. ÁÎÎÉËÏ É ÄÒ., "òõóóëéê ÑÚÙË", íïóë Á,

More information

Microsoft Word - AS017U.b......_...j.doc

Microsoft Word - AS017U.b......_...j.doc Õ Ð ÑÔÓÕÎÖ }ÑÏÔ dõòõte Ó ÒÒÐÑÑÑ Ñ Ò Á Ç Ê...2 Ê...4 ÑÑÒÕ...5 Ê Éw...6...7 ÐÓÐÑ...8 Ð ÔÖ...8 hw...9 ÐÔ Òÿus... 13 ÐÔ Ò...13 ÖÑÔ Ñÿu...14 ÐÔ ÒÉÖÑÔ ÑÊw...15 ÐÔ Ò...15 ÐÔ Ò...17 ÐÔ Ò...18 ÐÔ Ò...20 ÐÔ Ò...20

More information

<4D F736F F D F8DE98BCA8CA797A78FAC8E9988E397C3835A E815B82CC8A E646F63>

<4D F736F F D F8DE98BCA8CA797A78FAC8E9988E397C3835A E815B82CC8A E646F63> s tâââoçæ #NQPIICRŠ~ ÊÈÍŠ~ Í d ÊÍÍhh Š~Š~ Ñ Ñ Â s tââoçæíâ u gzsîæg~ Â Ñ Ñ s Ê Â tââoçæíâ Â Ñ Ñ ÊÉ Ñ ÔÑÏÕ Â tâââoçæ NQPIICRŠ~ ÊÈÍKPVGTPCN u Í VTCEVKQPÎÆÉhh s dâ Ñ Ñ ÿ Ñ Ñ ÂÂys ~ÎsÈÉ gsh hg ÂÂoÇÆÍÂt

More information

fm

fm ÁÔÖÐÖÕ Ð +1 f ª ª ª ª ««««ªªª f ª ªª ª ªª ª ªª ª f ªªª ªª ª ªªª f ªª ª f f ªª ª ª ª ~ &'(556#46 &'(5#761 &'(5/#0 &'(5/#0 &'(5%;%.' &'(5/+)+ &'(5*+&#4+ &'(12+0 &'(1*#0&&90 &'(1*#0&/#' &'(12+072 &'(1#+4

More information

ロシア語ハラショー

ロシア語ハラショー 1999 èìñß ïî-ðóññêè 25 26 26 29 30 31 32 33 35 36 10 10 11 36 37 38 39 12 14 40 41 16 16 18 19 21 21 22 22 23 24 1 à á â ƒ ã ä å Ý Þ æ ç ˆ è a b v g d je jo z i é j Š ê k ë l Œ ì m í n Ž î o 2 ï p ð r

More information

Microsoft Word - TR4_Effort.doc

Microsoft Word - TR4_Effort.doc ÔÖÑÑÎÉÈÍ ODC ÎÆÉ ÿ js ÊÈÌÊ ÑÔÒÏÏÎ ÊÆÇÍ ÓÐ ÊÊ ÐÑÒ~Ì~ÊÊÿÉÉÆÍ ÈÇÉ ÌhÇÉ ÊÎwË ÈÊÉÊ ÎÍÇÊÈÍÌ ÇÈÍÉÆÍ ÊÇÊ t~ ÉÈÉ ÕÑ Í Ð ÒÏ ÐÕÑÊÊ ÇÍÈÍÇ 1&%1TVJQIQPCN &GHGEV%NCUUKHKECVKQP Š=?Ê ÊÉÆÉ Î ÆÇÉÇÊŠÊŠÈ ŠÊ ÊÍÊÎ Ìh ÉwËÍÇÉÉ

More information

Microsoft Word - C.....u.K...doc

Microsoft Word - C.....u.K...doc C uwêííôöðöõ Ð C ÔÖÐÖÕ ÐÊÉÌÊ C ÔÖÐÖÕÊ C ÔÖÐÖÕÊ Ç Ê Æ ~ if eíè ~ for ÒÑÒ ÌÆÊÉÉÊ ~ switch ÉeÍÈ ~ while ÒÑÒ ÊÍÍÔÖÐÖÕÊ ~ 1 C ÔÖÐÖÕ ÐÊÉÌÊ uê~ ÏÒÏÑ Ð ÓÏÖ CUI Ô ÑÊ ÏÒÏÑ ÔÖÐÖÕÎ d ÈÍÉÇÊ ÆÒ Ö ÒÐÑÒ ÊÔÎÏÖÎ d ÉÇÍÊ

More information

fm

fm ÁÔÖÐÖÕ +1 ÔÖÒÑÑÐ /2% Ê Éte u ªªªªª f ªªª ª«ªªª ª ~ ªª ª ª ª ªªª ªª ª ªªª ª ªª ª «ªª ª ª ª ª ª ª ª ªªªª ª ª ª ª ª ª ªªªª «««s ª ª ª ª ªªª v ªª ª ª ª ªv l Ð ÔÎ 59Ö Ð ~ 59 59 59 59 Ð ÔÎ 59Ö Ð ~ ª ª ª ««10

More information

<45532D C8D5CEC4B0E6CBB5C3F7CAE92E504446>

<45532D C8D5CEC4B0E6CBB5C3F7CAE92E504446> ES-800II ES-800sII ÊÈÌÊ ÉÆÇÈÆÌÈÂ ÇÊÉËÊÑÑ zsi (6V,, ÎÆyÆÇ ÌÈÉwÊÆÍÇ ÇÊwÊÊÂÊhÉÊÇÊÊÊÉÆÉv ÈÉÆÍÌÈÂ ÊÉ~ÈÉÇÍiÊÎÈÂÐ ÔÎÊÊÂÊÊ ~ÈÍÇÉÎÊvvÈÍÉÌÊÉÈÂ ÊhÎÊÇuÆÉÉÇÂÍÍÊÇÆÉÉÇÉÌÊÎÌÉ ÆwÌÇÉÈÆÂÆwÌÊÊÉÉÊÂÊ}ÇÊÈÉÇÉÈÆÂ ÇÊwÊÂÑÏÔÉÈÂÏÔÑÕ

More information

< D C8D5CEC4B0E6CBB5C3F7CAE92E706466>

< D C8D5CEC4B0E6CBB5C3F7CAE92E706466> ESW-800II ESW-800sII ÊÈÌÊ ÇÊÉËÊÑÑ zsi (6:V,, ÎÆyÆÇ ÌÈÉwÊÆÍÇ ÉÆÇÈÆÌÈÂ ÊÉ~ÈÉÇÍiÊÎÈÂÐ ÔÎÊÊÂÊÊ ÊhÎÊÇuÆÉÉÇÂÍÍÊÇÆÉÉÇÉÌÊÎÌÉ ÇÊwÊÊÂÊhÉÊÇÊÊÊÉÆÉv ÈÉÆÍÌÈÂ ~ÈÍÇÉÎÊvvÈÍÉÌÊÉÈÂ ÆwÌÇÉÈÆÂÆwÌÊÊÉÉÊÂÊ}ÇÊÈÉÇÉÈÆÂ ÇÊwÊÂÑÏÔÉÈÂÏÔÑÕ

More information

980459_P330i_Printer.book

980459_P330i_Printer.book Ï ÒÔÖ Ñ ユーザー マニュアル 980459-001 Rev. A Ï Ò ÔÖ Ñ ÑÖÕ ÑÕ 前書き ÉÊÂZebra Technologies Corporation ( ÏÖÔÏÖÓÎ ÏÔÖÖ ) Êt~ÈÍ Zebra P330i Ï ÒÔÖ ÑÊÏ ÑÒ ÖÉ ÊÉÆÉw ÈÌÈÂ }~Êv ÊÉÆÉ v yìéê v y Ê Î ÊÉÌ Zebra Technologies

More information

Ë,, ÌÓ ÏÓÈ ÂÈ? ÚÓÚ, ÚÓÚ

Ë,, ÌÓ ÏÓÈ ÂÈ? ÚÓÚ, ÚÓÚ 001 1 002 3 003 3 004 4 005 5 006 7 007 7 008 7 009 8 010 Ë,, ÌÓ 8 011 10 9 012 10 013 10 014 11 015 12 016 ÏÓÈ 13 017 ÂÈ? 13 018 ÚÓÚ, ÚÓÚ 14 019 14 020 16 021 Í ÍÓÈ? 16 022 18 023 18 024 19 025 19 1992

More information

secwlres.book

secwlres.book BEA WebLogic Server WebLogic ªªªª ªªª ªª BEA WebLogic Server ªªª ª ª 7.0 ªª ª ª u :2003 7 18 m Copyright 2003, BEA Systems, Inc. All Rights Reserved. ÑÔÒÏÏÎÆÍËÔÓÕÎÖÊÂBEA Systems, Inc. Ê Ó Ï Ï ÑÑÒÕÑ ( ÂÃBEAÃÉÆÆÌÈ

More information

œ 2 É É

œ 2 É É 2 œ 4 10 20 ò 32 É 36 40 43 48 51 53 É QA 57 59 œ 2 É É Bio BioBio JubJub PichPich É É IEAFO É The KINGYO É ACEPÉ 3 É DIY É ÉÉÉ É É 4 É É É 5 ÉDIY É IC IC IC IC IC IC IC IC É ò 6 7 Á Å ÅÅ É Á Èh Èh Èh

More information

ejb.book

ejb.book BEAWebLogic Server TM WebLogic ªªªª ª ª JavaBeans ª ªªªªªª ª BEA WebLogic Server ªªª ª ª 7.0 ªª ª ª u : 2003 12 10 m Copyright 2002, BEA Systems, Inc. All Rights Reserved. ªª ª ªªª ª BEA Systems, Inc.

More information

Ô µ µ Õ 6 Ú ÒÕ Ž l y ÖÍ ( )Í ÕŒ ÔÙØÔÕÍ ÖßäáÖ lö m Í2005 Ö dôõ m ÖÙÙ m ÖÒÒ søôõóù ÔØÔÕÓÍ ÓÙÍ Ø ÒÕ mþáßäø d zööøòùí Öi ØÓÖŽ Õ ØÙÙØÔÕÍ e 6 y Œ ÓÓ

Ô µ µ Õ 6 Ú ÒÕ Ž l y ÖÍ ( )Í ÕŒ ÔÙØÔÕÍ ÖßäáÖ lö m Í2005 Ö dôõ m ÖÙÙ m ÖÒÒ søôõóù ÔØÔÕÓÍ ÓÙÍ Ø ÒÕ mþáßäø d zööøòùí Öi ØÓÖŽ Õ ØÙÙØÔÕÍ e 6 y Œ ÓÓ i p Ô µ +5%1*$ International Society of Coordination for Health and Beauty 8QN 6 Ô µ µ Œ ~l v Œä Ö m d m ( l ä ) v ÖØ m l qy ä Žl d Œ ˆ d z d { ä Œ } Üãäß d } ä h d j ä Œ p 4 3 Í Ô Î yî Ž l Î Î Ï103-0005

More information

目論見書

目論見書 Fidelity Japan Growth Fund 1 1 2 3 4 5 6 7 2 3 A B AB CDEFG AB C D 4 (3) 2002 2 1. 5 2001 2 28 7 2001

More information

BB.2

BB.2 2 J U RN K EDOK T ER N G U ST U S 2 0 2 2 EI 5 9 V O 20 N 0 I SS N : 0 8 5 4 D FT R I S { + 0 K $ > 2 S P } C > > ß S 7 K F7 I N P C 2 II C >$ K > > JH Y Ä N V 0 5 4 06 2 > H U = w N H P S K Pf! >! T {

More information

š ( š ) (6) 11,310, (3) 34,146, (2) 3,284, (1) 1,583, (1) 6,924, (1) 1,549, (3) 15,2

š ( š ) (6) 11,310, (3) 34,146, (2) 3,284, (1) 1,583, (1) 6,924, (1) 1,549, (3) 15,2 š ( š ) ( ) J lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ¾ 13 14. 3.29 23,586,164,307 6,369,173,468 17,216,990,839 17,557,554,780 (352,062) 1,095,615,450 11,297,761,775 8,547,169,269

More information

31 33

31 33 17 3 31 33 36 38 42 45 47 50 52 54 57 60 74 80 82 88 89 92 98 101 104 106 94 1 252 37 1 2 2 1 252 38 1 15 3 16 6 24 17 2 10 252 29 15 21 20 15 4 15 467,555 14 11 25 15 1 6 15 5 ( ) 41 2 634 640 1 5 252

More information

( ) g 900,000 2,000,000 5,000,000 2,200,000 1,000,000 1,500, ,000 2,500,000 1,000, , , , , , ,000 2,000,000

( ) g 900,000 2,000,000 5,000,000 2,200,000 1,000,000 1,500, ,000 2,500,000 1,000, , , , , , ,000 2,000,000 ( ) 73 10,905,238 3,853,235 295,309 1,415,972 5,340,722 2,390,603 890,603 1,500,000 1,000,000 300,000 1,500,000 49 19. 3. 1 17,172,842 3,917,488 13,255,354 10,760,078 (550) 555,000 600,000 600,000 12,100,000

More information

applets.book

applets.book BEAWebLogic Server WebLogic Server ªªª ª ªªªªª ª BEA WebLogic Server ªªª ª ª 7.0 ªª ª ª : 2002 6 u : 2002 6 28 m Copyright 2002 BEA Systems, Inc. All Rights Reserved. ªª ª ªªª ª BEA Systems, Inc. ªª ª

More information

untitled

untitled ŢĺîŘv d\^m Đ ½±øĹ Ţ ĺ î Ř v d \ ^ m : @ Ų ģ Å ¹» Ţ ĺ î Ř ş Ţ ĺ î Ř v d \ ^ m @ Ĕ œ ģ Ĭ Å Ê? ę Đ Ą ţ Ê Ħ : ę Đ l b Z Ê Ħ?Êę& ä:

More information

ï ñ ö ò ô ó õ ú ù n n ú ù ö ò ô ñ ó õ ï

ï ñ ö ò ô ó õ ú ù n n ú ù ö ò ô ñ ó õ ï ï ñ ö ò ô ó õ ú ù n n ú ù ö ò ô ñ ó õ ï B A C Z E ^ N U M G F Q T H L Y D V R I J [ R _ T Z S Y ^ X ] [ V \ W U D E F G H I J K O _ K W ] \ L M N X P S O P Q @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ r r @ @

More information

faq.book

faq.book BEAWebLogic Server BEA WebLogic Server FAQ BEA WebLogic Server ªªª ª ª 7.0 ªª ª ª u : 2004 4 5 m Copyright 2002, BEA Systems, Inc. All Rights Reserved. ªª ª ªªª ª BEA Systems, Inc. ªª ª ª ª ª ª ª ª ªªª

More information

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. !"#$ %&'( )*#$ %&'( +*#$ %&'(,$ -./ 01234 56.7865/ 9 :6:5/ ;$ 5 :6 :6::/ F$ B/ GH :68.7:6B/ I>J> :6::/ KL=34 :65.7:68/

More information

p.2/76

p.2/76 kino@info.kanagawa-u.ac.jp p.1/76 p.2/76 ( ) (2001). (2006). (2002). p.3/76 N n, n {1, 2,...N} 0 K k, k {1, 2,...,K} M M, m {1, 2,...,M} p.4/76 R =(r ij ), r ij = i j ( ): k s r(k, s) r(k, 1),r(k, 2),...,r(k,

More information

š ( š ) 2,973,655 3,774,545 4,719,254 1,594,319 3,011,432 1,517,982 1,493, ,503 2,591, , , , , ,000 f21 500,000 24

š ( š ) 2,973,655 3,774,545 4,719,254 1,594,319 3,011,432 1,517,982 1,493, ,503 2,591, , , , , ,000 f21 500,000 24 š ( š ) 812,488 8,633,171 390,374,410 324,279,452 9,953,269 17,329,976 2,944,796 2,944,796 6,866,917 341,279,452 12,000,000 12,000,000 2,000,000 2,000,000 1,000,000 1,000,000 500,000 600,000 I 1,000,000

More information

( œ ) œ ,906,148,000 1,800,000,000 1,706,469,380 1,350,676, ,793,167 1,555,793,167 3,000,000, ,537, ,

( œ ) œ ,906,148,000 1,800,000,000 1,706,469,380 1,350,676, ,793,167 1,555,793,167 3,000,000, ,537, , ¾ œ ( œ ) (Ÿ ) lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll J N I Q ( œ ) œ 14 15. 3.28 2,906,148,000 1,800,000,000 1,706,469,380 1,350,676,213 355,793,167 1,555,793,167 3,000,000,000

More information

34号 目 次

34号 目 次 1932 35 1939 π 36 37 1937 12 28 1998 2002 1937 20 ª 1937 2004 1937 12 º 1937 38 11 Ω 1937 1943 1941 39 æ 1936 1936 1936 10 1938 25 35 40 2004 4800 40 ø 41 1936 17 1935 1936 1938 1937 15 2003 28 42 1857

More information

Microsoft Word - 調剤内規:HP用.doc

Microsoft Word - 調剤内規:HP用.doc 2 UVW 0123 4 4 56789 :;?2@7"' AJ39 KL1M7 8NOP? A

More information

202mk5_OM-J_RevD

202mk5_OM-J_RevD D01053901D 202@^ Double Auto Reverse Cassette Deck 2 TASCAM 202MKV á á á è í ì ì ó í í è ì ó í á TASCAM 202MKV 3 @V @V 4 TASCAM 202MKV TASCAM 202MKV 5 6 TASCAM 202MKV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 q w e r ø t º

More information

(Microsoft PowerPoint - \216\221\227\277-3_\203p\203\217\203|\201i\215\305\217I\224\305\201j ppt)

(Microsoft PowerPoint - \216\221\227\277-3_\203p\203\217\203|\201i\215\305\217I\224\305\201j ppt) 生物 環境保全への取り組みの効果の検証 環境配慮事項の確認 不確実性のある項目の変化の把握 : 追加調査項目 環境保全措置実施後の動オオサンショウウオの保全の重要種の生息状況確認物環境保全措置実施後の植の重要種の生育状況確認物の確植物認に対する環境配慮事項生境配態系慮 ( 事上項位の確性 ) 認に対する環重要な種生態系調査 ( 典型性陸域 ) 生態系調査 ( 典型性河川域 ) P.2-1) オオサンショウウオに関わる調査重況要調な動査物

More information

.w..01 (1-14)

.w..01 (1-14) ISSN 0386-7617 Annual Research Reports No.33, 2009 THE FOUNDATION FOR GROWTH SCIENCE ön é

More information

100km/h COMAND * 250 i

100km/h COMAND * 250 i CLS-Class 100km/h COMAND * 250 i http://www.mercedes-benz.co.jp/ G G! i H 3 4 13 21 31 57 211 247 317 4 210 53 51 239 14 16 15 18 14 80 71 72 71 73 259 307 23 23 24 233326 225323 225 / 282 282 283 117

More information

Test IV, March 22, 2016 6. Suppose that 2 n a n converges. Prove or disprove that a n converges. Proof. Method I: Let a n x n be a power series, which converges at x = 2 by the assumption. Applying Theorem

More information

007 0 ue ue 6 67 090 b 6666 D 666 0 6 6 0 0 0 4 0 6 7 6 6706 00000 00000 69 000040 000040 0040 0040 000040 000040 0040 0040 674 00000 70 00000 0 00000

007 0 ue ue 6 67 090 b 6666 D 666 0 6 6 0 0 0 4 0 6 7 6 6706 00000 00000 69 000040 000040 0040 0040 000040 000040 0040 0040 674 00000 70 00000 0 00000 EDOGAWA ITY Y @ Y 60 7 66997 00 00 00 00 600 000 000 4900 900 700 000 f 004000 00 000 7f 70g 0 0 007 0 ue ue 6 67 090 b 6666 D 666 0 6 6 0 0 0 4 0 6 7 6 6706 00000 00000 69 000040 000040 0040 0040 000040

More information

<82CD82B582B28C4E20666F E646F7773>

<82CD82B582B28C4E20666F E646F7773> CA20Ⅱ/23Ⅱ 電気回路図 «««««««š«««« M コード機能一覧表 1 ž ž ž ž «ªªª h ««««««««««ªªªªªªªªª «««««ªªªªªªªªª «««««ªªªªª ªª «««««z«e u «««««~ z«e u ««««««e u «««««««««ªªªªªz «««««ªªªªª «««««««««ªªª ªª ««««««e u «««««~

More information

FinePix S5000 使用説明書

FinePix S5000 使用説明書 BL00260-101(2) 1 2 2 3 B p y S J B? m,. / N M < > e d x b d c n f f j k h D * + A j G z B r r 4 6 F 5 B o i T t t p u u U 3 e y y y y y y y y y 4 x x p x x x x x x x x x x x x 5 6 abdc d c 7 1 1 2! 3!

More information

本文EPS再版用-cs.indd

本文EPS再版用-cs.indd 愛知大学経営総合科学研究所叢書 40 愛知県における廃棄物処理の 10 年間の推移 有澤 健治 冨増 和彦 吉本 理沙 著 愛知大学経営総合科学研究所 i 1 10 20 ( ) 2010 2011 2 ( ) ii () : : R UpLaTeX R UpLaTeX 1 1 1.1... 1 1.2... 2 1.2.1... 3 1.2.2... 3 1.2.3... 4 1.2.4... 4

More information

労住まきのハイツ 助け合い 支えあう町 管理組合長期修繕委員会 運営検討委員会 植栽委員会 自治会 夏祭り区民体育祭どんど焼き古紙 アルミ缶回収消防 防災訓練敬老の日お祝い赤十字他募金 子供会 くらしの支援かけはし あすなろクラブ ( 老人会 ) 新入生歓迎会校区こども会祭り夏祭りラジオ体操区民体育

労住まきのハイツ 助け合い 支えあう町 管理組合長期修繕委員会 運営検討委員会 植栽委員会 自治会 夏祭り区民体育祭どんど焼き古紙 アルミ缶回収消防 防災訓練敬老の日お祝い赤十字他募金 子供会 くらしの支援かけはし あすなろクラブ ( 老人会 ) 新入生歓迎会校区こども会祭り夏祭りラジオ体操区民体育 労住まきのハイツ 助け合い 支えあう町 管理組合長期修繕委員会 運営検討委員会 植栽委員会 自治会 夏祭り区民体育祭どんど焼き古紙 アルミ缶回収消防 防災訓練敬老の日お祝い赤十字他募金 子供会 くらしの支援かけはし あすなろクラブ ( 老人会 ) 新入生歓迎会校区こども会祭り夏祭りラジオ体操区民体育祭クリスマス会お楽しみ会 6 年生卒業記念公園 労住敷地内清掃古紙 アルミ缶回収 プチカフェ藤和の輪食事会くらしの支援歩こう会囲碁将棋唄の集い

More information

240 イオントラップ GC/MS 内部イオン化ユーザーガイド

240 イオントラップ GC/MS 内部イオン化ユーザーガイド Agilent 240 イオントラップ GC/MS 内部イオン化ユーザーガイド Agilent Technologies 注意 Agilent Technologies, Inc. 2011 èêôòõîöêû ëý ýçíë ýêíéêþ èíêçíœagilent Technologies, Inc. ê êííøûê êçœèê ôòõîöêøûìéëÿûîæçê í ûòžñíòž ñê ø

More information

…_…C…L…fi…J…o†[fiü“ePDF/−mflF™ƒ

…_…C…L…fi…J…o†[fiü“ePDF/−mflF™ƒ 80 80 80 3 3 5 8 10 12 14 14 17 22 24 27 33 35 35 37 38 41 43 46 47 50 50 52 54 56 56 59 62 65 67 71 74 74 76 80 83 83 84 87 91 91 92 95 96 98 98 101 104 107 107 109 110 111 111 113 115

More information

XD-ST7500

XD-ST7500 1 e 2 47 3 >.mm C B 111 1 e 2 47 ee ee 112 3 C 4 >.mm C 113 1 e 2 >. 3 47 4 C 5 >.mm C 114 1 e 2 >. 3 47 4 C 5 >.mm C B 111 115 1 e 2 >. 47 3 C 4 >.mm C 116 111 B 117 1 e 2 46 3 >.mm C 1 e 2 46 ee ee 118

More information

jihou82-1 h1-4.indd

jihou82-1 h1-4.indd 富士時報 産業プラント 6OL.O 交通 道路システム 大阪市交通局長居変電所の更新工事 地下鉄御堂筋線ä電車用àÿéá付帯用電力機器ä老朽 図 純水沸騰冷却式シリコン整流器 図 ジェットファンの設置状況 化á伴ºh特別高圧Àþé高圧ñÁä更新工事Ĉ実施ÍÕg 主à設備åh24 kv ĕģ絶縁開閉装置h純水沸騰冷却式ġ œĝŝ整流器h7.2 kv 閉鎖配電盤h主制御用配電盤àßÝ āg 主à特徴å次äÞÀĀÝ

More information

Microsoft PowerPoint - H22コロキウム [互換モード]

Microsoft PowerPoint - H22コロキウム [互換モード] xf. Xd z. 3. v 4. 5. Xd i y co y z z θ α «Œ X «+ co θ «z ªªª ª 5 z ªªª ª 8 Xd Xd q λ f ( q) ρ( ) exp( πiq ) dv λ «uθ «z ªªª ª 6 z ªªª ª 9 Xd Xd z z Xd ª «ªªªª «ªˆ «ªªªªª «~~Xd q Xd«Xd«ª ª ªªª f ( q) ρ(

More information

取扱説明書〈詳細版〉 [F-03B]

取扱説明書〈詳細版〉 [F-03B] 163 1 I f c C a b 2 3 fe I1 164 1 Iee e e e 2 e 3 e e 1 ee ee Ie e 1 e m811 1 e 165 1 m2* f c C 2 fe 1 2 m52 m72 a b a b 166 k k Ia I a SD ce k a b c d e fa a m4 m6 m5 m7 m6 e3 I m88 m80e m9e1 2 C 2e1

More information

EOS 5D MarkIII 使用説明書

EOS 5D MarkIII 使用説明書 J J 2 3 6 5 9 0 0 9 7 8 3 M M Md s f a F A 1R 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 Q 3 6 2 3 4 A A f S i j i A A A B O P u 7 8 5 6 d s f a q h A F w P 2 F R D 7 8 9 A k x B HI u X b Q 9 10 11 12 k

More information

エラーコード 一 覧 コード 名 称 : 審 査 チェックエラーコード => 返 戻 事 由 と 共 有 する コード 概 要 : 審 査 において 一 次 チェック 資 格 チェックを 行 ったときにエラーとなった 項 目 に 設 定 するコード 及 び 返 戻 一 覧 に 出 力 する 返 戻

エラーコード 一 覧 コード 名 称 : 審 査 チェックエラーコード => 返 戻 事 由 と 共 有 する コード 概 要 : 審 査 において 一 次 チェック 資 格 チェックを 行 ったときにエラーとなった 項 目 に 設 定 するコード 及 び 返 戻 一 覧 に 出 力 する 返 戻 12.エラーコード 一 覧 表 エラーコードは 随 時 更 新 されます 最 新 のエラーコード 表 については 本 会 ホームページより ダウンロードできます エラーコード 一 覧 コード 名 称 : 審 査 チェックエラーコード => 返 戻 事 由 と 共 有 する コード 概 要 : 審 査 において 一 次 チェック 資 格 チェックを 行 ったときにエラーとなった 項 目 に 設 定 するコード

More information

T483751 T214778 T TT T consulta em português consulta en español Oferecemos informações sobre trâmites realizados na prefeitura e consultas da vida cotidiana Consultas sobre los trámites que se realizan

More information

T483751 T214778 T TT T consulta em português consulta en español Oferecemos informações sobre trâmites realizados na prefeitura e consultas da vida cotidiana Consultas sobre los trámites que se realizan

More information

PII S (96)

PII S (96) C C R ( 1 Rvw C d m d M.F. Pllps *, P.S. Hp I q G U W C M H P C C f R 5 J 1 6 J 1 A C d w m d u w b b m C d m d T b s b s w b d m d s b s C g u T p d l v w b s d m b b v b b d s d A f b s s s T f p s s

More information

EOS Kiss X4 使用説明書

EOS Kiss X4 使用説明書 J J 2 3 6 V U 0 S 0 9 7 8 3 M M M 1 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 5 6 1 2 Q 3 1 1 7 2 3 4 5 6 C x 3 4 d Z D E S i j A s f a 8 q Oy A A A A B 2 7 8 5 6 7 8 A B f HI u y b X 9 10 11 K L B w W 9 i j s f D 7 A

More information

Microsoft PowerPoint - H22コロキウム [互換モード]

Microsoft PowerPoint - H22コロキウム [互換モード] ÿ z ªªª ª ««HE ~ «. z ªªª ª 1 z ªªª ª 4 u ««««ªªªª «d 5/6«3«ªªªª «d 6/3«. z ªªª ª z ªªª ª 5 xfy dowload hp://www.akua.cc.ukuba.ac.jp/~moiomo/ Xd z ªªª ª 3 z ªªª ª 6 1 Xd Xd z z Xd ª «ªªªª «ªˆ «ªªªªª «~~Xd

More information

<375F83478389815B8352815B836888EA9797285031382D3234292E786C73>

<375F83478389815B8352815B836888EA9797285031382D3234292E786C73> エラーコード 一 覧 コード 名 称 : 審 査 チェックエラーコード => 返 戻 事 由 と 共 有 する コード 概 要 : 審 査 において 一 次 チェック チェックを 行 ったときにエラーとなった 項 目 に 設 定 するコード 及 び 返 戻 一 覧 に 出 力 する 返 戻 事 由 コード コード 体 系 1 2 3 4 1 2 返 戻 事 由 50 3 カテゴリ A: 形 式 不

More information

ROMの入手1 - インターネットからの入手 違法にアップロードされたROMをダウンロードする方法 当然ながらダウンロードも違法行為(2010年1月1日より施行) ^ÇÇêÉëë=éáå a~í~=éáå 吸い出し機の仕組み - PRG-ROM, CHR-ROM ファミコンのカートリッジにはゲームプログラム本体(PRG-ROM)と グラフィックデータ(CHR-ROM)が存在する ines Header

More information

21801d_Japanese.book

21801d_Japanese.book 1 Mb/s Ê CAN V2.0B În : - 0 8 ÓÏÒ ÊÒ ÑÔÏ ÖÒ - ÆÍËÊÒ ÑÂÖÕ ÒÔÖ Õ ÓÒÔÎ, ÔÑÐÉÔÏÖÑÇ : - ÊÓÒÔÎÉÂÕÒÑ Ñ - Ê 29 ÓÒÒÔÏÖÑ - Ê 29 ÓÒÒÔÑÐ Ê Ò ÑÓÏÒÊÒ ÑÓÏÒÔÏÖÑÎ Ò ÑÔÖ Õ Ê~ÓÒÔÎÉÂÂÎÔ ÒhÇ ~ SPI Ï Ñ ÔÏ Ñ (10 MHz): - SPI

More information

4000/P4-25

4000/P4-25 4 5 ; ; ; ; ;; ; Q Q Q Q QQ Q ;; QQ ;Q ;; ;; QQ QQ ;; QQ Q ; Q;Q;Q ; 6 7 8 9 10 11 ; Q ;; QQ ;Q ;; QQ QQ ;; QQ ;; QQ ; Q 12 13 A ß ƒ u A A A 15 14 ;;;; ;;;; ;;;; ;;;; QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ ;; ;; QQ QQ ;

More information

Microsoft, Windows Microsoft Corporation

Microsoft, Windows Microsoft Corporation Copyright 2000-2002 T&D Corporation. All rights reserved. 2002.07 16004194030 Microsoft, Windows Microsoft Corporation This Modem Logger is designed for use in Japan only and can not be used in any other

More information

200608094-101

200608094-101 94 A O D 1 A 1 A A 1 AO 1 95 A OA 1 a r A A 1 r A R 1 A R 1 A R 1 a a A OA R 1 96 F AO 1 A O 1 A 1 A O 1 A 1 O A 1 97 b O AO 1 O AO 1 A 1 A OA 1 AO 1 AA 1 98 A AO 1 A AO 1 b b 1 b b B B A 1 Q 1 rr 1 99

More information

untitled

untitled ~ ~ ~ ~ ~ 22 14 10 50cm 2124 15 21 29.5 11, 12 12 20 4040 10 60 60 10 20 20 11 ç ç çç 6070 ç ç çç p. ç çç 4.5cm2.5cm 25 http://www.crdc.gifu-u.ac.jp/edsoftol/water/

More information

(aktualisieren) (Reales)!! 8

(aktualisieren) (Reales)!! 8 !!!!!!!! (Quellgrund) (Faktum)!! (ein Sich) (Selbst-Ort)!! (Potenz)!!!! (sich aus einem Quellgrund heraus vollziehen) 7 (aktualisieren) (Reales)!! 8 !!!!!!!!!!!!!!!!!! (Sinnleib) (Richtungsleib) (Grenzleib)

More information

000 001

000 001 all-round catalogue vol.2 000 001 002 003 AA0102 AA0201 AA0701 AA0801 artistic brushes AA0602 AB2701 AB2702 AB2703 AB2704 AA0301 AH3001 AH3011 AH3101 AH3201 AH3111 AB3201 AB3202 AB2601 AB2602 AB0701 artistic

More information

e Ž ¹ vµ q ¹¹¹ ¹¹¹¹¹ vµ j ¹¹¹ ¹¹¹¹ r µ ¹¹¹¹ ¹¹¹¹¹ µ ¹¹¹¹¹ ¹¹¹¹ µ ¹¹¹¹ ¹¹¹ vµ ¹¹¹¹ ¹¹¹¹ vµ Ž ¹¹¹ ¹¹¹¹ vµˆ ¹¹¹ ¹¹¹¹¹ µ ¹¹¹¹ ¹¹¹¹¹¹¹¹ µ ¹¹¹¹¹ ¹¹¹

e Ž ¹ vµ q ¹¹¹ ¹¹¹¹¹ vµ j ¹¹¹ ¹¹¹¹ r µ ¹¹¹¹ ¹¹¹¹¹ µ ¹¹¹¹¹ ¹¹¹¹ µ ¹¹¹¹ ¹¹¹ vµ ¹¹¹¹ ¹¹¹¹ vµ Ž ¹¹¹ ¹¹¹¹ vµˆ ¹¹¹ ¹¹¹¹¹ µ ¹¹¹¹ ¹¹¹¹¹¹¹¹ µ ¹¹¹¹¹ ¹¹¹ e Ž µ ¹¹¹ ¹¹¹ v µ ¹¹¹¹¹ ¹¹¹¹¹¹ rµ ¹¹¹¹ ¹¹¹ j µ r µž ¹¹¹¹¹ ¹¹¹¹ µ ¹¹¹ ¹¹¹¹ µ ¹¹¹¹ ¹¹¹¹ µ ¹¹¹¹¹ µ ¹¹¹¹¹¹ ¹¹¹¹¹ l vµ u ¹¹¹ ¹¹¹¹¹¹ µ ¹¹¹¹ ¹¹¹¹¹ µ µ ¹¹¹ ¹¹¹ µg ¹¹¹¹ ¹¹¹¹¹ r µ Ž ¹¹¹ ¹¹¹ vµ ¹¹¹¹ ¹¹¹¹ µ ¹¹¹¹¹

More information

5

5 2004 9 5 29 9 5 0 4 0 40 2 73 46 33 3 6 27 6 3 5 82 6 77 60 7 5 20 K 7 7 6 6 5 70 5 20 2 5 G U U B U U 0 792 f 0 d f C C D E F C F A A A G C D D F C F A E F E E F F A C F F F E F D F F F B E E F F 0 5

More information

A B 5 C 9 3.4 7 mm, 89 mm 7/89 = 3.4. π 3 6 π 6 6 = 6 π > 6, π > 3 : π > 3

A B 5 C 9 3.4 7 mm, 89 mm 7/89 = 3.4. π 3 6 π 6 6 = 6 π > 6, π > 3 : π > 3 π 9 3 7 4. π 3................................................. 3.3........................ 3.4 π.................... 4.5..................... 4 7...................... 7..................... 9 3 3. p

More information

08‘H_…†…C…fi_10/30

08‘H_…†…C…fi_10/30 177 2008 FFFFFFFFFF FFFFFFFFFF 2 3 200811 603-8143 075411-8115 FAX075411-8149 15 4'20" ICOCA Apte 4 03 5 IL DIVO 6 200831 200830 200831 2008 27g95 1958 11 1963 1964 1969 1972 1978 20 1995 17 37 7 cd WBTF

More information

1 2

1 2 ( ) ( ) ( ) 1 2 59 2 21 24 275 43 3 26 486 103 27 28 98 105 104 99 1 48 25 29 72 14 33 11-10 3 11 8 14,663 4 8 1 6.0 8 1 0.7 11-6 27 19 22 71 5 12 22 12 1,356 6 4,397 3 4 11 8 9 5 10 27 17 6 12 22 9

More information

1007.\1.ai

1007.\1.ai - 1 - B - 2 - e - 3 - F O f g e f - 4 - O O N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N F C - 5 - N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N F - 6 - D - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 11 - - 12 - - 13 -

More information

HVO-3300MT

HVO-3300MT 4-596-607-02 (1) 2017-09 HVO-3300MT 2016 Sony Corporation 1 2 3 2 ... 2... 6... 7... 8... 8... 8... 9... 10... 14... 16... 39... 39... 40... 40... 41... 41 3... 43... 43... 44... 45... 45 4 1... 17...

More information

ap0 ap1 ap2 ap3 ap4 ap5 ap6 ap7 ap8 ap9 aq0 aq1 aq2 aq3 aq4 aq5 aq6 aq7 aq8 aq9 aw0 aw1 aw2 aw3 aw4 aw5 aw6 aw7 aw8 aw9 ae0 ae1 ae2 ae3 ae4 ae5 ae6 ae7 ae8 ae9 ar0 ar1 ar2 ar3 ar4 ar5 ar6 ar7 ar8 ar9 at0

More information