Ë,, ÌÓ ÏÓÈ ÂÈ? ÚÓÚ, ÚÓÚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Ë,, ÌÓ ÏÓÈ ÂÈ? ÚÓÚ, ÚÓÚ"

Transcription

1

2 Ë,, ÌÓ ÏÓÈ ÂÈ? ÚÓÚ, ÚÓÚ Í ÍÓÈ? i- -ii-

3 026 ÍÚÓ, ÚÓ ÊËÚ, ÔËÒ Ú ÍÚÓ, ÚÓ Ú Ë ÚË, Âı Ú , Ì ÏÓ, ıóúâú , 30, ÍÚÓ, ÚÓ ÍÚÓ, ÚÓ 36 - iii appleëòó Ú , 200, 300, Ò ÍÚÓ, ÚÓ Ò ÒÂ Ú, ÂÒÚ iv-

4 Ò ÓÈ ÍÓÚÓapple È ÍÚÓ ÚÓ Í ÍÓÈ ÂÈ ÂÒ, Ò Ï ÂÒ, Ò Ï v- -vi-

5 (ìappleó±í Ô±apple È) 15 ç Ì [ n ] é Ó [ o ] 1 Ä [ a ] è Ô ê apple ë Ò [ p ] [ r ] [ s ] 2 Å [ b ] 20 í Ú [ t ] 3 Ç [ v ] 21 ì Û [ u ] 4 É [ g ] 22 î Ù [ f ] 5 Ñ [ d ] 23 ï ı [ x ] Ö Â fi Ü Ê á Á [je] [jo] [ ] [ z ] ñ ˆ ó ò ô ö [ ts ] [t'] [] [''] [ ] 10 à Ë [ i ] 29 õ [ i ] 11 â È [ j ] 30 ú [ ' ] 12 ä Í [ k ] 31 ù [ e ] ã Î å Ï [ l ] [m] û ü [ju] [ja]

6 Ë Û 1 : ÔËÚ : Ô Î appleëò : apple ± 2Â: [je] ±Ú : ÂÒÚ ±ıó : ±ı Ú 3Û: 003 Û±Îˈ Û±ÚappleÓ Â Ó fi È Ê ±ÔÍ Ë 004 Ï Ú Á ÂÒ Â±ı Ú Ó Â±ÍÚ ÒÂÏ ± ÒÚ Ú ± 1 Ô Ô Ù Ú Á Ò Ù Ú Á Ò Î Ï Ì apple Ê,, ˆ  ÊÂ±Ì ËÌ ˆËappleÍ, Ó È Â 2 Ê ˆ [b] ÌÍ [v] ˱Á [g] ÁÂ±Ú [d] Ê ÊÂÌ ± Á [z] ÁÚ È ÏÓÈ Í [k] Í ±ÒÒ Î Î ±ÏÔ Ï [m] Ï ÁË±Ì Ì [n] ÌÓ±ÏÂapple Ô [p] Ô appleí apple appleû± Í Ò [ s ] Ò ±ı apple Ú [ t ] Ú ÍÒ˱ Ù [ f ] Ù Ï˱ÎË ı ı apple ±ÍÚÂapple ˆ ˆÂ±ÌÚapple Î Ï Ì apple

7 005 ( ± ) fi Ò ± [ Á - ] ÓÍÁ ±Î [ - Á- ] Ú ±ÍÊ [ - Ê-] Ò Â±Î Ú [ Á - ] Ë, Í, ı, Ê,,, Û Ó [ ] ÓÍÌÓ± [ ÍÌÓ±] ÏÓÎÓÍÓ± [Ï Î ÍÓ±] Â, Ë Â appleâí ± [appleë Â Í ±] Á ±Í [Ë Â Á ±Í] [Ë Â ] ıîâ [ıîâô] appleû [ appleûí] Ó Â± [ ±Ú] Á [ Ò] Ê Á È Ï Ì Î apple Ô Ù Í Ú Ò ı ˆ Âapple ±[ Ù - ] ÍÌ˱ÊÍ [ - Í- ]

8 (ìappleó±í ÚÓappleÓ±È) 006 ù ÚÓ ë ±. ù ÚÓ Á±Ú. ÍÚÓ ÚÓ Â 009 Ï «ù ÚÓ......» ± ˱ ù ÚÓ çë±ì? Ñ, ±ÚÓ çë±ì. Ó± ù ÚÓ ÍÌ˱? çâú, ±ÚÓ Ì ÍÌ˱. Ñ çâú Ì 008 äúó ±ÚÓ? ù ÚÓ äó±î. óúó ±ÚÓ? ù ÚÓ ÒÎÓ ±apple. É Â Á±Ú? É ÁÂ±Ú Ú Ï. å ±, à apple! É Â? ѱ Û Í, Â? ѱ Û ÍË, Â? 010 Ë,, ÌÓ Ë ù ÚÓ Ó ± Ë ÒÓÍ. ù ÚÓ Ó ±, ±ÚÓ ÒÓÍ. ÌÓ [no] ù ÚÓ Ó ±. çó ÌÂÎ Á± ÔËÚ

9 Ó Ë±Ì 5. ÔÚ 9. ± Ú ÂÒÚ 10. ±ÒÚ 3. ÚappleË 7. ÒÂÏ 4. ±apple 8. Ó±ÒÂÏ ÌÓÎ (ìappleó±í Úapple±ÚËÈ) 012 -È Ó - -Ï 1 [- ] 2- ÒÚÓÎ ÏÛÁÂ±È ÒÎÓ ±apple ÍÌ˱ Ô±ÒÌ ÔÎÓ± ϱÒÚÓ Á ±ÌË appleâ±ï -, - Ô ±Ô ± èâ±ú ÒÚÓÎ ÒÚÓÎ ± -È -Ë ÏÛÁÂ±È ÏÛÁÂ±Ë - -Ë ÒÎÓ ±apple ÒÎÓ appleë±

10 - - ÁÂ±Ú Á± ± Ó± ˱ - - -Ë -Ë Ô±ÒÌ ÚÂÚapple ± Ô±ÒÌË ÚÂÚapple ± Ë É Â ÚÂÍÒÚ? ÇÓÚ. É Â Á±Ú? ÇÓÚ ±. -Ó - -Ï - - -ÏÂÌ ÔËÒ ÏÓ± ÏÓ±appleÂ Ë±Ï ÔË±Ò Ï ÏÓapple± ËÏÂÌ ±, Í, ı, Ê,,, - -Ë Ï ±Î ËÍ Ï ±Î ËÍË ÍÌ˱ ÍÌ˱ Ë Ò ± Â±Ì Ë Ó Í˱ ±ÚË appleó ˱ÚÂÎË Î ± Ë - ± ( -± ) ÓÏ ÓÏ ± Ó±appleÓ ÓappleÓ ± Î Á Î Á ± Íapple È Íapple ± 015 É ÁÂ±Ú Á ÂÒ. ü ËÚ ± Á±ÚÛ. ÁÂÚ (), ÁÂÚÛ( ) ()

11 (ìappleó±í ÂÚ fiappleè) 016 ÂÈ fi ÂÈ ÒÎÓ ±apple? ÒÛ±ÏÍ? fi ϱÒÚÓ? ÏÓÈ, Ú ÓÈ, Ì, Ë Ë Ò ±? 018 ±ÚÓÚ, ÚÓÚ ÏÓÈ ÏÓ± ÏÓfi ÏÓ˱ Ú ÓÈ Ú Ó± Ú Ófi Ú Ó˱ Ì Ì ± Ì ± Â Ì ± Ë ÏÓÈ ÊÛappleÌ ±Î ÏÓfi ÔËÒ ÏÓ± ÏÓ± ÍÌ˱ ÏÓ˱ Ò ± ± ±  ± Ë ±ÚÓÚ, ÚÓÚ 10 ±ÚÓÚ ±Ú ±ÚÓ ±ÚË ÚÓÚ Ú ÚÓ Ú ±ÚÓÚ ÓÏ ±Ú ÔÓ± Ú ±ÚÓ ÏÂÚappleÓ± ±ÚË Ï ÁË±Ì () () () 019  ӱ Âfi  ӱ [Ë Â Ó±]  ӱ Ëı 11  ӱ ÓÚ±ˆ  ӱ appleó ˱ÚÂÎË Â Ó± Ï Ú 017 ÂÈ? ÂÈ? -13- ÌÓ± È ÏÓÎÓ Ó±È ÌÓ± ÏÓÎÓ ± ÌÓ± Ó ÏÓÎÓ Ó±Â ÌÓ±  ÏÓÎÓ ±Â -14- Ò˱ÌËÈ ÒË±Ì Ò˱Ì Ò˱ÌËÂ

12 ÓÈ Ê,,, - - ÌÓ± È ÏËapple ÌÓ± Ï Ë±Ì 14 ÌÓ± ÓÂ Ô Î ÚÓ± ÌÓ± Â Ò ±, Í, ı - -Ë -ÓÈ ÓÎ Ó±È ÓÎ ± ÓΠӱ ÛÊÓ±È ÛÊ ± ÛÊӱ 12 ÓΠ˱ ÛÊ˱ ÒÚappleÓ± ËÈ ÒÚappleÓ± ÒÚappleÓ± Ó ÒÚappleÓ± Ë appleû±òòíëè appleû±òòí appleû±òòíóâ appleû±òòíëâ Ú˱ıËÈ Ú˱ı Ú˱ıÓ Ú˱ıË ÔÎÓıÓ±È ÔÎÓı ± ÔÎÓıӱ ÔÎÓı˱ ÓÎ Ó±È Ô appleí ÓÎ ± ÔÎÓ± ÓΠӱ Á ±ÌË ÓΠ˱ ÓÏ ± 020 Ú˱ıËÈ Â± Âapple Ú˱ı Û±Îˈ Ú˱ıӠϱÒÚÓ Ú˱ıË Á Û±ÍË Ê,,, ë ± ıóappleó± ËÈ ÒÚÛ Â±ÌÚ. ù ÚÓ ÌÓ± Â Ò ±. êâáûî Ú ±Ú ÔÎÓıÓ±È. èó Ó± ÔÎÓı ±. Ò Â±ÊËÈ Ò Â±Ê Ò Â±Ê Óapple± ËÈ Óapple± Óapple±  ıóappleó± ËÈ ıóappleó± ıóappleó±  ӱ ËÈ Ó± Ó± ÂÂ Ç Â fi ÏÓÎÓ ±. Ç Â fi ÏÓÎÓ ±Â. Ò Â±ÊË Óapple± Ë ıóappleó± Ë ӱ Ë 021 Í ÍÓ±È? ıóappleó± ËÈ ÍÓÒÚ ±Ï ıóappleó± appleû ± Í ıóappleó± ÂÂ Ô Î ÚÓ± ıóappleó± ËÂ Ó Í˱ -15- Í ÍÓ±È Í ÍÓ±È? Í Í ±? Í ÍÓ±Â? Í Í˱Â? -16-

13 ä ÍÓ±È ±ÚÓ ıîâ? ù ÚÓ fiappleì È ıîâ. ä Í ± ±ÚÓ apple ±? ù ÚÓ ÏÓappleÒÍ ± apple ±. ä Íӱ ±ÚÓ ËÌÓ±? ù ÚÓ Íapple ±ÒÌÓ ËÌÓ±. ä Í˱ ±ÚÓ ÙappleÛ±Í? ù ÚÓ ±ÊÌ Â ÙappleÛ±Í. Í ÍÓ±È (ìappleó±í Ô±È) 022 () 1. -Ú ËÚ ±Ú ÁÌ Ú 2. -ÚË Ë Ú˱) ÌÂÒÚ˱ 3. - ÏÓ Ô ù ÚÓ Ó± ÂÌ ÍÛ±ÒÌ È È. ä ÍÓ±È ±ÚÓ ÍÛ±ÒÌ È È! ä Í ± ıóappleó± ÔÓ Ó±! ä Íӱ Íapple Ò˱ Ó ӱÁÂappleÓ! ä Í˱ ӱ apple  Π± Ë! 15 ËÚ ±Ú ËÚ ± ËÚ ±Â ËÚ ±ÂÚ ÁÌ Ú ÁÌ ± ÁÌ ±Â ÁÌ ±ÂÚ ÛÎ±Ú Â±Î Ú Û±Ï Ú Ï Ë± ËÚ ±ÂÏ ËÚ ±ÂÚ ËÚ ± Ú ÁÌ ±ÂÏ ÁÌ ±ÂÚ ÁÌ ± Ú ÔËÏ ±Ú apple Ó±Ú Ú ÒÎÛ± Ú Ú, -Ú 3, ±, Ó± 4ÍÚÓ ÚÓ Ó± -18-

14 ü ËÚ ±, Ô ±Ô ÓÚ ı ±ÂÚ. äúó ÒÎÛ± ÂÚ? 024 ËÌÒÚËÚÛ±Ú ËÌÒÚËÚÛ±Ú ÍӱΠÍӱΠåóòí ± åóòí ± ÒÚÓÎ ÒÚÓα - -È ÏÛÁÂ±È ÏÛÁ± - - ÒÎÓ ±apple ÒÎÓ appleâ± - Ì Á Ó± Ì Á Ó±  apple Ó±Ú Ì apple Ó±Ú ÒÚ ±ÌˆË Ì ÒÚ ±ÌˆËË -ËË -ËÈÒ Ì ÚÓ±appleËÈ Ò Ì ÚÓ±appleËË -ËêÓÒÒ˱ êóòòë±ë -ËÂÁ ±ÌË Á ±ÌËË ÍÓ±ÏÌ Ú ÍÓ±ÏÌ Ú Ô±ÒÌ Ô±ÒÌ ÔÎÓ± ÔÎÓ± Ë, Ì -Û±, - ± Ò Ò Û± ±appleÂ Ì Âapple ۱ 163 -Ó - -Ï ÎÂÒ ÎÂÒÛ± Íapple È Ì Íapple ± ϱÒÚÓ Ï±ÒÚ ÏÓ±apple ÏÓ±appleÂ Ë±Ï Ë±ÏÂÌË 026 ÍÚÓ, ÚÓ Ó = éì ÏÌÓ± Ó ÁÌ ±ÂÚ Ó apple Ó±ÚÂ. = óúó ÒÚÓα? Ì = óúó Ì ÒÚÓα? -19- ± Ó± Ï Ë± ÏÌ Ú ± ÌfiÏ ÌÂÈ ÌfiÏ Ì Ò Ò ÌËı ÏÌÂ Ó Ó ÏÌÂ, Ó ÏÌ 172 ÍÚÓ, ÚÓ ÍÚÓ ÚÓ ÍÓÏ fiï é ÍÓÏ Û±Ï ÂÚÂ? ü Û±Ï Ó ÌÂÈ. -20-

15 027 ÊËÚ ÔËÒ ±Ú 18 Ï Ë± ÊËÚ É Â ÊË fiúâ? ÊË Û± ÊË fi ÊË fiú ÊË fiï ÊË fiúâ ÊË Û±Ú é fiï Ô˱ ÂÚÂ? ÔËÒ ±Ú ÔË Û± Ô˱  Ô˱ ÂÚ Ô˱ ÂÏ Ô˱ ÂÚ Ô˱ ÛÚ Ì ±apple Ì appleâ± Ù apple ±Î Ù apple α Ï appleú Ï ±appleúâ Ôapple±ΠÔapple±ÎÂ Ï È Ï ±Â Ë ±Ì Ë ±ÌÂ Ë ±Î Ë ±Î ± ÛÒÚ ± ÛÒÚ ÒÂÌÚ± apple ÒÂÌÚ appleâ± ÓÍÚ± apple ÓÍÚ appleâ± ÌÓ± apple ÌÓ appleâ± ÂÍ ± apple ÂÍ appleâ± (ìappleó±í ÂÒÚÓ±È) 028 Ó ÓappleË±Ú ÒÏÓÚappleÂ±Ú 19 Ó ÓappleË±Ú ÒÏÓÚappleÂ±Ú Ï Ë Ó Óapple ± Ó Óapple˱ Ó ÓappleË±Ú Ó ÓappleË±Ï Ó Óapple˱ÚÂ Ó Óapple±Ú ÒÏÓÚapple ± ÒÏÓ±ÚappleË ÒÏÓ±ÚappleËÚ ÒÏÓ±ÚappleËÏ ÒÏÓ±ÚappleËÚ ÒÏÓ±ÚappleÚ appleë±ú Á Ë±Ú Â±appleËÚ ÍÛappleË±Ú ÔÓ±ÏÌËÚ ÒÚappleÓ±ËÚ 1 -ËÚ -ÂÚ 2 å Ó ÓappleË±Ï ÔÓ-appleÛ±ÒÒÍË. ѱÚË ÒÏÓ±ÚappleÚ ÚÂΠ˱ÁÓapple., Í, ı, Ê,,, -, -Ú -Û, - Ú ÎÂÊ ±Ú : ÎÂÊÛ±, ÎÂÊ˱,... ÎÂÊ ±Ú ÒÎ ± Ú : ÒÎ ± Û, ÒÎ ± Ë,... ÒÎ ± Ú -22-

16 -Î-, Ô,, Ù, Ï Ë± ÂÚ : ˱ÊÛ, ˱ Ë,... ˱ Ú ÒË Â±Ú : ÒËÊÛ±, ÒË Ë±,... ÒË ±Ú ÔappleÓÒË±Ú : ÔappleÓ Û±, ÔappleÓ±ÒË,... ÔappleÓ±ÒÚ ÒÔ Ú : ÒÔÎ, ÒÔË,... ÒÔÚ Î Ë±Ú : Î Î ±, Î ± Ë,... Î ± Ú ÓÚÓ± ËÚ : ÓÚÓ± Î, ÓÚÓ± Ë,... ÓÚÓ± Ú 203 ü ËÚ ± ÓÍÛϱÌÚ. -Ó Ï±ÒÚÓ Ï±ÒÚÓ í Ú ±Ì Ô˱ ÂÚ ÔËÒ ÏÓ±. 030 ÍÚÓ, ÚÓ - ÏÓ±apple ÏÓ±apple -Ï Ë±Ï Ë±Ï ÒÚÓÎ ÒÚÓÎ -È ÏÛÁÂ±È ÏÛÁÂ±È - ÒÎÓ ±apple ÒÎÓ ±apple ÍÓ±ÏÌ Ú ÍÓ±ÏÌ ÚÛ - Ô±ÒÌ Ô±ÒÌ - ÔÎÓ± ÔÎÓ± appleûí ± appleû±íû ÌÓ ± ÌÓ± Û ÓÎÓ ± Ó±ÎÓ Û Óapple ± Ó±appleÛ 211 ÏÂ̱ 212 ÍÚÓ, ÚÓ ÍÚÓ ± Ó± Ï Ë± Ú ±  ӱ Âfi  ӱ Ì Ò Ò Ëı ÚÓ ÍÓ Ó± ÚÓ ÍÓ Ó± [Í Ó±] Ì-  ӱ Ì ӱ, Âfi ÌÂfi, Ëı ÌËı Ç ıóappleó Ó± ÁÌ ±ÂÚ  ӱ? äó Ó± ˱ÊÛ? ãë±á, ±ÚÓ?! 031 = éì ÍÎ ±ÂÚ ±ÚÓ ÔappleÓ±ÍÚ. Ì = éì ± ÔÓÒÚÛÔ ±ÂÚ Ì apple Ó±ÚÛ. ±appleÂÁ = -23- éìë± ÒÚappleÓ±Ú ÏÓÒÚ Â±appleÂÁ appleâ±íû. -24-

17 Ó Ë±ÌÌ ˆ Ú 16. ÂÒÚÌ ± ˆ Ú 12. ÂÌ ± ˆ Ú 17. ÒÂÏÌ ± ˆ Ú 13. ÚappleËÌ ± ˆ Ú 18. ÓÒÂÏÌ ± ˆ Ú 14. ±appleÌ ˆ Ú 19.  ÚÌ ± ˆ Ú 15. ÔÚÌ ± ˆ Ú 20. ± ˆ Ú (ìappleó±í Ò ÏÓ±È) Ô ±ΠÌËÍ Ô ±ΠÌËÍ ÚÓ±appleÌËÍ Ó ÚÓ±appleÌËÍ Òapple ± Òapple± Û ÂÚ Â±apple ÂÚ Â±apple Ô±ÚÌˈ Ô±ÚÌËˆÛ ÒÛ Ó±Ú ÒÛ Ó±ÚÛ ÓÒÍappleÂÒÂ±Ì Â ÓÒÍappleÂÒÂ±Ì Â 22 Â±Î Ú Â±Î Î Â±Î Î Â±Î ÎÓ Â±Î ÎË ÔËÒ ±Ú ÔËÒ ±Î ÔËÒ ±Î ÔËÒ ±ÎÓ ÔËÒ ±ÎË Ó ÓappleË±Ú Ó ÓappleË±Î Ó ÓappleË±Î Ó Óapple˱ÎÓ Ó Óapple˱ÎË ÊËÚ ÊËÎ ÊËÎ ± Ê˱ÎÓ Ê˱ÎË 1 ä ÍÓ±È ÂÌ? ä ÍÓ±È Ò ӱ Ì ÂÌ? 2 + ÁÌ Ú, Ó ÓappleË±Ú ÁÌ Ú -apple ±, -appleë± Ó ÓappleË±Ú ıó Ë±Ú ıóêû±, ıó± Ë óúó ±ΠÎË Âapple ±? ê ±Ì Â ÚfiÚ ÊËÎ ± åóòí ±. 1, èâ±ú, ÚÓ Â±Î Î Âapple ±? ü ÒÎÛ± Î ÏÛ±Á ÍÛ. Ä Ì, ÚÓ Â±Î Î? ü ÒÎÛ± Î ÏÛ±Á ÍÛ. 2 óúó ±ΠÎË Ò ӱ Ì? -25-3ÍÚÓ ÚÓ Ó± äúó ±ÚÓ Ó Óapple˱Î? óúó Ú Ï ÎÂÊ ±ÎÓ? -26-

18 034 Ú Ú ÂÒÚ á ÂÒ ÂÒÚ ÏËÎ˱ˆË. á ÍÓ±Ì ÂÒÚ Á ÍÓ±Ì. ÂÒÚ á ÂÒ ÂÒÚ ÏÂÚappleÓ±. åâúappleó± ˱ÏÂÌÌÓ Á ÂÒ. Ú Ú + 24 Ï Ë± Û± Û Û±  ۱ ÂÚ Û± ÂÏ Û± ÂÚ ۱ ÛÚ Â±Î Ú Â±Î Ú Â±Î Ú Â±Î Ú Â±Î Ú Â±Î Ú éì Î Ó±Ï. éì Û± ÂÚ Ó±Ï. Î Î ± ±ÎÓ ±ÎË Ì± Î Ì Π± ̱ ÎÓ Ì± ÎË Ï Ë± Û± Û Û±  ۱ ÂÚ Û± ÂÏ Û± ÂÚ ۱ ÛÚ óúó Û± ÂÚÂ Â±Î Ú Á ± Úapple? á ± Úapple Û± Û apple Ó±Ú Ú ± ˆ Ú 26. ± ˆ Ú ÂÒÚ 21. ± ˆ Ú Ó Ë±Ì 27. ± ˆ Ú ÒÂÏ 22. ± ˆ Ú 28. ± ˆ Ú Ó±ÒÂÏ 23. ± ˆ Ú ÚappleË 29. ± ˆ Ú Â± Ú 24. ± ˆ Ú Â±apple 30. Úapple˱ ˆ Ú 25. ± ˆ Ú ÔÚ 31. Úapple˱ ˆ Ú Ó Ë±Ì Ç Âapple ± í ±Ì Î ± ËÌÒÚËÚÛ±ÚÂ. á ± Úapple í ±Ì Û± ÂÚ ËÌÒÚËÚÛ±ÚÂ

19 (ìappleóí ÓÒ ÏÓÈ) 037Ë Ú˱, ıó ˱Ú, ±ı Ú, ±Á ËÚ Ë Ú˱, ıó Ë±Ú Â±ı Ú, ±Á ËÚ 25 Ï Ë éì Ë fiú ÚÛ ±. Ë Ú˱ Ë Û± Ë fi Ë fiú Ë fiï Ë fiúâ Ë Û±Ú Ë Ú˱ fiî Î ÎÓ ÎË éì ıó± ËÚ Ò ±. ıó Ë±Ú ıóêû± ıó± Ë ıó± ËÚ ıó± ËÏ ıó± ËÚ ıó± Ú ıó Ë±Ú ıó ˱Πıó ˱Πıó ˱ÎÓ ıó ˱ÎË Â±ı Ú Â± Û Â±  ± ÂÚ Â± ÂÏ Â± ÂÚ ± ÛÚ Â±ı Ú Â±ı Π±ı Π±ı ÎÓ Â±ı ÎË Â±Á ËÚ Â±ÁÊÛ Â±Á Ë Â±Á ËÚ Â±Á ËÏ Â±Á ËÚ ±Á Ú Â±Á ËÚ Â±Á ËΠ±Á ËΠ±Á ËÎÓ Â±Á ËÎË 038, Ì, Ì + ü Ë Û± Ï Á˱Ì. ü ıóêû± Ì apple Ó±ÚÛ. ÍÛ ±? äû ± Ë fiúâ? Â?, Ì 034 É Â ±ÎË? ü Î Ì ÍˆÂ±appleÚÂ. Ì + ±ı Ú, ±Á ËÚ ç fiï ± ÂÚ ÚÛ ±? å ±Á ËÏ Ì Ï Ë±ÌÂ. 039ÏÓ, ıóúâ±ú 26 Ï Ë± ÏÓ ÏÓ Û± ÏӱʠÏÓ±ÊÂÚ ÏÓ±ÊÂÏ ÏÓ±ÊÂÚ ÏÓ± ÛÚ ÏÓ ÏÓ Î ± ÏÓ ÎÓ± ıóúâ±ú ıó Û± ıó±  ıó± ÂÚ ıóúë±ï ıóúë±úâ ıóú±ú ıóúâ±î ıóúâ±î ıóúâ±îó ÏÓ Î˱ ıóúâ±îë

20 ıóúâ±ú ÏÓ ü ıó Û± ÒÓ ±ÍÛ. ü ıó Û± ÊËÚ åóòí ±. Ç ÏÓ±ÊÂÚ ±ı Ú Ì ÏÂÚappleÓ±. 040 ÚÓ å Û±Ï ÂÏ, ÚÓ ±ÚÓ ±ÊÌÓ ±ÎÓ. å ÁÌ ±ÂÏ, ÚÓ ±ÎË ÓÎ Ì˱ˆÂ. Ç Ó Óapple˱ÎË, ÚÓ ± Î ± ËÚ ËÚ ±Ú? (ìappleó±í  ±È) ÒÚÓÎ ÒÚÓÎ ± - ÍÓ±ÏÌ Ú ÍÓ±ÏÌ -È ÏÛÁÂ±È ÏÛÁ± - Ô±ÒÌ Ô±ÒÌË - ÒÎÓ ±apple ÒÎÓ apple± - ÔÎÓ± ÔÎÓ± Ë Ó - -Ï 20. ± ˆ Ú 30. Úapple˱ ˆ Ú 40. ÒÓ±appleÓÍ 50. ÔÚ ÂÒ±Ú 60. ÂÒÚ ÂÒ±Ú 70. ÒÂ±Ï ÂÒÚ 80. Ó±ÒÂÏ ÂÒÚ 90.  ÌÓ±ÒÚÓ 100. ÒÚÓ Ï±ÒÚÓ Ï±ÒÚ á ÂÒ ÂÒÚ ÌÓ±ÏÂapple Âfi ÚÂÎÂÙÓ±Ì. äappleâïî ˆÂÌÚapple åóòí ±. 043 ÍÚÓ, ÚÓ 281 ÏÓ±apple ÏÓ±apple Ë±Ï Ë±ÏÂÌË ± Ó± Ï Ë± ÏÂ̱ Ú ±  ӱ Âfi  ӱ Ì Ò Ò Ëı

21 282 ÍÚÓ, ÚÓ ÍÚÓ ÚÓ ÍÓ Ó±  ӱ  ӱ [ Ë Â Ó±] 1 Ì-  ӱ Ì ӱ, Âfi ÌÂfi, Ëı ÌËı ÂÒÚ ÇappleÂ±Ï ÂÒÚ. Û + ÂÒÚ ì Ï ±Ï ÂÒÚ Ï Ë±Ì. ì ÏÂ̱ ÂÒÚ ÒÎÓ ±apple. ÂÒÚ ì Ï ±Ï ÌÓ± Ï Ë±Ì! ÌÂÚ Ì± ÎÓ Ì ۱ ÂÚ ëâ Ó± Ì ÌÂÚ ÍˆÂ±appleÚ. Ç Âapple ± ̱ ÎÓ ÍˆÂ±appleÚ. á ± Úapple Ì ۱ ÂÚ ÍˆÂ±appleÚ ü ˱ ÂÎ ÙËÎ Ï. Ç ËÚ ±ÎË appleóï ±Ì? ü ˱ ÂÎ ÄÌÚÓ±Ì. Ç ËÚ ±ÎË óâ±ıó? 047 Ú ì Ì ӱ Î apple Ú. ì ÌÂfi Î ± ıóappleó± appleû± Í. ì ÏÂ̱ Û± ÂÚ ÓÒÚ. Û ËÁ ÓÚ Ò ÂÁ Î Ó Ó±ÍÓÎÓ 045 ÌÂÚ á ÂÒ ÂÒÚ Ä ÌÌ? çâú, Ä ÌÌ Á ÂÒ ÌÂÚ. ì Ò ÂÒÚ ËαÚ? çâú, Û ÏÂ̱ ÌÂÚ ËÎÂ±Ú éì ÒË Ë±Ú Û ÓÍÌ ±. ì Ì ӱ ÒÂÏ ±. ü Ì ÏÓ Û± ÊËÚ ÂÁ Ú ±Úapple. ëâ Ó± Ì ÌÂÚ appleâ±ïâìë Î Ó±Ú ı. éì Á Ë±Ú ËÁ Ï Á˱Ì. éúò ± Ó apple Ó± Ó Ë±Ì ÍËÎÓϱÚapple. é ÍÓÎÓ ÓÒÚ˱Ìˈ ÂÒÚ Ú ±Úapple. ë ÛÚapple ± Ó Â± Âapple ˱ apple Ó±Ú Ú. éú ÍÓ Ó± ÔËÒ ÏÓ±? -34-

22 0(ìappleÓ±Í ÂÒ±È) 049 ÍÚÓ, ÚÓ () () ± Ó± Ï Ë± ÒÚÓÎ ÒÚÓÎÛ± - ÍÓ±ÏÌ Ú ÍÓ±ÏÌ Ú -È ÏÛÁÂ±È ÏÛÁ± - Ô±ÒÌ Ô±ÒÌ - ÒÎÓ ±apple ÒÎÓ apple ± - ÔÎÓ± ÔÎÓ± Ë -Ë -ËË êóòòë± êóòòë±ë ÒÚ ±ÌˆË ÒÚ ±ÌˆËË ÏÌ 302 ÍÚÓ, ÚÓ ÍÚÓ ÍÓÏÛ± Ú ± ÂÏÛ± ÂÈ ÂÏÛ± Ì Ï Ï ËÏ ÚÓ ÂÏÛ± 1 Ì- ÂÏÛ± Í ÌÂÏÛ±, ÂÈ Í ÌÂÈ, ËÏ Í ÌËÏ 2ÏÌ ÍÓ ÏÌ äóïû± ÔË ÂÚÂ? óúó Ï Ô˱ ÂÚ? éì ± ÔÓÍ ±Á ÂÚ ÂÏÛ± Í appleúë±appleû Ó Ï±ÒÚÓ Ï±ÒÚÛ - ÏÓ±apple ÏÓ±apple -Ï Ë±Ï Ë±ÏÂÌË Í é Î Ë fiú Í ±ıó Û. é Î Ë fiú Í ÔÓ appleû± Â. ì ÌÂfi Î Ó± Í ËÒÍÛ±ÒÒÚ Û. éú∠ÔÓÍÛÔ ±ÂÚ Ò ±ÌÛ ÊÛappleÌ ±Î. éì ÔÓÍ ±Á ÂÚ çë±ìâ ÍÓÏÌ ÚÛ. ѱÚË ÔÓÏÓ ±ÎË Ï ±ÏÂ. ÔÓ Ä ÚÓ± ÛÒ Â± ÂÚ ÔÓ Û±ÎˈÂ. éìë± ÛαÎË ÔÓ åóòí ±. éì ÂÏÔËÓ±Ì Ï˱apple ÔÓ Ú±ÌÌËÒÛ Ó Ú, -Â Ú -36-

23 -Ó - -Û-, - (ìappleÓ±Í Ó Ë±ÌÌ ˆ È) () -Ò Ï Ë± appleëòó ±Ú appleëòû± appleëòû±â appleëòû±âú appleëòû±âï appleëòû±âúâ appleëòû± Ú Û± ÒÚ Ó Ú : Û± ÒÚ Û, Û± ÒÚ ÛÂ,... ÒÓ Â±ÚÓ Ú : ÒÓ Â±ÚÛ, ÒÓ Â±ÚÛÂ,... Ó ±Ú : Ó ±, Ó ±Â,... Ú ÌˆÂ ±Ú : Ú ÌˆÛ±, Ú ÌˆÛ±Â,... ÌÓ Â ±Ú : ÌÓ Û±, ÌÓ Û±Â, appleëòó ±Ú appleëòó ±Î appleëòó ±Î appleëòó ±ÎÓ appleëòó ±ÎË 053() 321 ÒÚÓÎ ÒÚÓÎÓ±Ï -È ÏÛÁÂ±È ÏÛÁ±ÂÏ - ÒÎÓ ±apple ÒÎÓ applefiï ˆ, Ê,,, -ÓÏ -ÂÏ ÏÛÊ, ÏÛ±Ê,... ÏÛ±ÊÂÏ ÍÓ±ÏÌ Ú ÍÓ±ÏÌ ÚÓÈ - Ô±ÒÌ Ô±ÒÌÂÈ - ÔÎÓ± ÔÎÓ± - -ÂÈ -fiè ÒÂÏ ±, ÒÂÏ Ë±,... ÒÂÏ fiè 100. ÒÚÓ 200. ±ÒÚË 300. Úapple˱ÒÚ 400. ±appleÂÒÚ 500. ÔÚ ÒÓ±Ú 600. ÂÒÚ ÒÓ±Ú 700. ÒÂÏ ÒÓ±Ú 800. ÓÒÂÏ ÒÓ±Ú 900. Â Ú ÒÓ±Ú ±Ò 323 -Ó Ï±ÒÚÓ Ï±ÒÚÓÏ í ±Ì Ô˱ ÂÚ appleû± ÍÓÈ. éúⱈ apple Ó±Ú ÂÚ ËÌÊÂ̱appleÓÏ. - ÏÓ±apple ÏÓ±appleÂÏ -Ï Ë±Ï Ë±ÏÂÌÂÏ Ú ü ıó Û± Ú apple Ó±Ï

24 ÄÌÚÓ±Ì Î ËÌÊÂ̱appleÓÏ. ÄÌÚÓ±Ì Û± ÂÚ ËÌÊÂ̱appleÓÏ. ÄÌÚÓ±Ì ËÌÊÂ̱apple. 054 ÍÚÓ, ÚÓ 331 äìë± ÒÚÓË±Ú ÏÂ±Ê Û ± ËÍÓÏ Ë ÒÎÓ applefiï. ѱÚË Ë apple ± Ú Ô±apple ӱÏÓÏ. ç Ì ±ÏË ÓÎÛ Ó±Â Ì± Ó. èëò ÏÓ± ÎÂÊË±Ú ÔÓ ÒÚÓÎÓ±Ï. 056-Ò ÏÌÓÈ ± Ó± Ï Ë± ÚÓ Ó±È ËÏ ÂÈ ËÏ Ì ±ÏË ±ÏË Ë±ÏË -Ò -Ò -Ò Á ÌËÏ ±Ú Ò () 332 ÍÚÓ, ÚÓ ÍÚÓ ÍÂÏ ÚÓ ÂÏ 1 Ì- ËÏ Ò ÌËÏ, ÂÈ Ò ÌÂÈ, ËÏ Ò Ì˱ÏË 2ÏÌÓÈ ÒÓ ÏÌÓÈ äâï Û± ÂÚ? óâï ± ÂÚ? 055 Ò = ü Ë Û± ϱÒÚÂ Ò ÚÓ Ó±È. ç ÒÚÓα ıîâ Ò Ï ±ÒÎÓÏ. Á = á appleâíó±è ±ÎÓ ÔÓ±ÎÂ. ÑÓ ÒÚӱΠÁ ±apple. 34 Ï Ë± Á ÌËÏ ±Ú Ò Á ÌËÏ ± Ò Á ÌËÏ ±Â Ò Á ÌËÏ ±ÂÚÒ Á ÌËÏ ±ÂÏÒ Á ÌËÏ ±ÂÚÂÒ Á ÌËÏ ± ÚÒ 34 -Ò -Ò Á ÌËÏ ±Ú Ò Á ÌËÏ ±ÎÒ Á ÌËÏ ±Î Ò Á ÌËÏ ±ÎÓÒ Á ÌËÏ ±ÎËÒ -Ò Ó±Ú Ò ü ÌÂÏÌÓ± Ó Ó ±Ò Ó ±. -Ò Û Ë±Ú Ò, Ìapple ± ËÚ Ò ü Û Û±Ò ÏÛ±Á Í åóòí ±. ÏÂ±Ê Û = Ô±apple = Ì = ÔÓ = -39- åìâ Ìapple ± ËÚÒ ±ÚÓÚ Ó±appleÓ. -40-

25 Á ÌËÏ ±Ú Ò, ËÌÚÂappleÂÒÓ ±Ú Ò, ÎÚ Ò, ÒÚ ÌÓ ËÚ Ò éì Á ÌËÏ ±ÂÚÒ ÒÔÓ±appleÚÓÏ. éì ± ËÌÚÂappleÂÒÛ±ÂÚÒ ÎËÚÂapple ÚÛ±appleÓÈ. éì ÏÓ±ÊÂÚ ÔӱΠÁÓ Ú Ò ÚÂÎÂÙÓ±ÌÓÏ. D Á Ó±ÚËÚ Ò, ÒÓÏÌ ±Ú Ò å Ú Á Ó±ÚËÎ Ò Ó Ò ±ÌÂ. å Ì ÒÓÏÌ ±ÂÏÒ ÛÒÔ±ı apple Ó±. éì ± Û± ËÚÒ Ë apple ±Ú Ì ËÚ ±appleâ. 057Ò ± Ò ± 35 Ò ± Ò ± Ò ± ÒÓ Ó±È Ò ± éì ÓÚ ı ±ÂÚ Û Ò ± Ó±Ï. éì Ë fiú Í Ò ± ÓÏÓ±È. éì Á ±ÂÚ Ò ±. éì ± ÂapplefiÚ ÁÚ Ò ÒÓ Ó±È. ü Ì ΠΠ± apple ÒÒÍ ±Á Ú Ó Ò ±. -41-

(WP)

(WP) 1998 0 a b v g d je jo z i j k l m n o à á â ƒ ã ä å Ý Þ æ ç ˆ è é Š ê ë Œ ì í Ž î 1 ï p ð r ñ s ò t ó u ô f õ x ö ts t' ø ù ' ' š ú û y œ ü ' ý e ž þ ju Ÿ ß ja à, ê, ì, î, ò á, ã, ä, æ, é, ë, ï, ô, ö,,

More information

‰IŠv9802 (WP)

‰IŠv9802 (WP) 30 197954 22001983 ìåëóéþåóëéå ÍÉÎÉÍÕÍÙ ÓÏ ÒÅÍÅÎÎÏÇÏ ÒÕÓÓËÏÇÏ ÑÚÙËÁ, ÒÅÄ...íÏÒËÏ ËÉÎÁ, "òõóóëéê ÑÚÙË", íïóë Á, 1985 ëáòôéîîï-óéôõáôé ÎÙÊ ÓÌÏ ÁÒØ ÒÕÓÓËÏÇÏ ÑÚÙËÁ, à.. ÁÎÎÉËÏ É ÄÒ., "òõóóëéê ÑÚÙË", íïóë Á,

More information

ロシア語ハラショー

ロシア語ハラショー 1999 èìñß ïî-ðóññêè 25 26 26 29 30 31 32 33 35 36 10 10 11 36 37 38 39 12 14 40 41 16 16 18 19 21 21 22 22 23 24 1 à á â ƒ ã ä å Ý Þ æ ç ˆ è a b v g d je jo z i é j Š ê k ë l Œ ì m í n Ž î o 2 ï p ð r

More information

ÊÈÌÊ fêôöôï Ö É É ~ Œ ~ Œ ÈÍÉÆÍ s Ê É Â Ê ÉÉÆÍÇÉ Ê Ê É Ê ÈÍv ÈÍ É ÈÍ Â ÇÍ vèé Ê Ê É ÈÉËÈÆ ÊÌÉ Ê~Æ Ê Ê ÈÍfÆ Ê ÊÉÆÉÊ Ê Ê ÈÍ Ê ÈÉËÈÆ

ÊÈÌÊ fêôöôï Ö É É ~ Œ ~ Œ ÈÍÉÆÍ s Ê É Â Ê ÉÉÆÍÇÉ Ê Ê É Ê ÈÍv ÈÍ É ÈÍ Â ÇÍ vèé Ê Ê É ÈÉËÈÆ ÊÌÉ Ê~Æ Ê Ê ÈÍfÆ Ê ÊÉÆÉÊ Ê Ê ÈÍ Ê ÈÉËÈÆ Ê È Ì Ê 12 ~ (4 Â9 )ÊÍÍ ÿj fd 5.837 Ê Â Ð ÓÑ (TCSA) Ê fç 2.924 É Ê ÎzÆÉÆÌÈ Âÿj Ê sê 9  sê 5 Î ÉyÉÉÆÍÉÆÍÍÉÆÌÈ 13 Ê TCSA ÉsÊÉÉ w ÊÍÍÉ 53 Ê ƒ Êd ÊÂ11.700 ÉÊÉÉÆÌÈ ÆÌÌ s ÊÉÉÉ ÇÈÇÉÊÉÇÊÆ Ê ÉÈÇ ÉÆÆg É ÈÊÌÊÊÉÆÉÊÿj

More information

Microsoft Word - 99

Microsoft Word - 99 一般国道 205 号 針尾バイパス ÓÏÓÑÊu ÊËu ÊÍÍÊ yêéêééuê Ê ÊÊ ~ Êd ÔÖÑÏÐÒÊ ~Ê ~~{ËÊÎÐÑÑ Ê Ê y ÊvÊu eêu ÊvÂwÊÆÍ vêu uvêèív ~{ ÓÏÓÑÊu Êu ÿj~êâ ÎzÉÈÂ ÊiÍ MOÊud~{ÉÆÍÂÿj~ÉÈÉ ÓÒÒÖ ÐÎÈÂÊÂÂÂÂuÊ iîíéuê{déæíâ ÇÊÆÉÂÓÏÓÑÊÂui ~É~ÈÊ

More information

<4D F736F F D F8DE98BCA8CA797A78FAC8E9988E397C3835A E815B82CC8A E646F63>

<4D F736F F D F8DE98BCA8CA797A78FAC8E9988E397C3835A E815B82CC8A E646F63> Â Â Ê fd Ê ÂÆÉ fê ÉÆÉÉÂ Ê ËÉd ÉÊ Â Ê ÈÉÂ fd Ê ÉÂ ÍÍ ÈÉÂ f Ê É ÍÍ ÈÉÂ fâd sâ u sê Ês Ê ÇÉÆÉÉÂ Ê ÍÍ ÊÆ É Ê É ÍÍ ÈÉÂ Ê fê ÉÂ É ~u ÊECTT[QXGTÊ ÂÆÍÆÊ Ñ Ñ É ÎsÆËÇ Ê ÉÆÉÉÂ fêæéâd fê ÌÍ Ê ÉÆÍ É ÇÊ ÊÊÇÉÉÂ Ê fê

More information

<4D F736F F D F8DE98BCA8CA797A78FAC8E9988E397C3835A E815B82CC8A E646F63>

<4D F736F F D F8DE98BCA8CA797A78FAC8E9988E397C3835A E815B82CC8A E646F63> ˆ Ñ Ñ vìéê d Ê ÍÉÂÊÊÊ ÆÂ Æ Ç ÇÂÊ ~ÌÈÉ ÇÉÂÿ Â ss ÊÌ Ë sê~ Ê ÆÂ ~ÌÊÎÌÈÊÈÌÂ ÊÂ Ê ~ÊÉÆÉÊÂ ÇÉÉ ÇÈÂ Â Â Â xâîööð ÊÇÈÍÉÊÉÉÂÇÊÉÌÂÉÌÊÉÌÊÂ Ê Ê u Ç ÌÉÉÇÉÂ Ã ÃÊ ÈÂ ÊÆÇÍÃw ÃÎ v Êv ÊÑ Ñ vêî Í}ÌÂ Ã ÃÇÍÂ Ê vê u Ç ÇÆÉÊÎ

More information

„¤‰ƒ‰IŠv‚æ‡S−ª†{“Å‘IB5-97

„¤‰ƒ‰IŠv‚æ‡S−ª†{“Å‘IB5-97 ÊÒÏ Ò Ð ÑÐÖÔÒÊ ÈÍ Ê ÊÆÇÍà xê ÃÊ g ÐÖÏ ÖÎÖÓ ÕÓÕÒÒÖÐ Ê w Ê ÇÍÌÍÉÂ Ê Êà x ÃÇ ÆÉ ÈÍÉÆÍ Â2+5# Â Â Â Ê w ÊÍÍÉÂ Ê ~É ÇÉ ÎsÆÇÉÇ uéæíçéç ÈÍÉ Â Ê 2+5# ÊÊÊw Ê Î Ê f u ÉÊà x hêf É f s Êg ÊÓÖ ÑÎ u ÈÍÇÉÃÎ ÇÉÆÍ ÂÌÉÂ

More information

<4D F736F F D F8DE98BCA8CA797A78FAC8E9988E397C3835A E815B82CC8A E646F63>

<4D F736F F D F8DE98BCA8CA797A78FAC8E9988E397C3835A E815B82CC8A E646F63> s tâââoçæ #NQPIICRŠ~ ÊÈÍŠ~ Í d ÊÍÍhh Š~Š~ Ñ Ñ Â s tââoçæíâ u gzsîæg~ Â Ñ Ñ s Ê Â tââoçæíâ Â Ñ Ñ ÊÉ Ñ ÔÑÏÕ Â tâââoçæ NQPIICRŠ~ ÊÈÍKPVGTPCN u Í VTCEVKQPÎÆÉhh s dâ Ñ Ñ ÿ Ñ Ñ ÂÂys ~ÎsÈÉ gsh hg ÂÂoÇÆÍÂt

More information

Microsoft Word _Rev01-jp.doc

Microsoft Word _Rev01-jp.doc ユーザーマニュアル 日本語 APC Smart-UPS 1000/750VA 230/120/100VAC 単一ユニットラックマウント式無停電電源装置 990-1319 09/02 はじめに American Power Conversion Corporation APC Ê ƒê teâ tñïòòâ ÑÔ ÒÏÏÎÂÈÊ Ê ~ ÊÆÇÍ ~ Êt~ ÉÈÉ É ÈÉÆÌÈ ÊÓÑÓ Ñ

More information

Microsoft Word - AS017U.b......_...j.doc

Microsoft Word - AS017U.b......_...j.doc Õ Ð ÑÔÓÕÎÖ }ÑÏÔ dõòõte Ó ÒÒÐÑÑÑ Ñ Ò Á Ç Ê...2 Ê...4 ÑÑÒÕ...5 Ê Éw...6...7 ÐÓÐÑ...8 Ð ÔÖ...8 hw...9 ÐÔ Òÿus... 13 ÐÔ Ò...13 ÖÑÔ Ñÿu...14 ÐÔ ÒÉÖÑÔ ÑÊw...15 ÐÔ Ò...15 ÐÔ Ò...17 ÐÔ Ò...18 ÐÔ Ò...20 ÐÔ Ò...20

More information

fm

fm ÁÔÖÐÖÕ Ð +1 f ª ª ª ª ««««ªªª f ª ªª ª ªª ª ªª ª f ªªª ªª ª ªªª f ªª ª f f ªª ª ª ª ~ &'(556#46 &'(5#761 &'(5/#0 &'(5/#0 &'(5%;%.' &'(5/+)+ &'(5*+&#4+ &'(12+0 &'(1*#0&&90 &'(1*#0&/#' &'(12+072 &'(1#+4

More information

Microsoft Word - TR4_Effort.doc

Microsoft Word - TR4_Effort.doc ÔÖÑÑÎÉÈÍ ODC ÎÆÉ ÿ js ÊÈÌÊ ÑÔÒÏÏÎ ÊÆÇÍ ÓÐ ÊÊ ÐÑÒ~Ì~ÊÊÿÉÉÆÍ ÈÇÉ ÌhÇÉ ÊÎwË ÈÊÉÊ ÎÍÇÊÈÍÌ ÇÈÍÉÆÍ ÊÇÊ t~ ÉÈÉ ÕÑ Í Ð ÒÏ ÐÕÑÊÊ ÇÍÈÍÇ 1&%1TVJQIQPCN &GHGEV%NCUUKHKECVKQP Š=?Ê ÊÉÆÉ Î ÆÇÉÇÊŠÊŠÈ ŠÊ ÊÍÊÎ Ìh ÉwËÍÇÉÉ

More information

fm

fm ÁÔÖÐÖÕ +1 ÔÖÒÑÑÐ /2% Ê Éte u ªªªªª f ªªª ª«ªªª ª ~ ªª ª ª ª ªªª ªª ª ªªª ª ªª ª «ªª ª ª ª ª ª ª ª ªªªª ª ª ª ª ª ª ªªªª «««s ª ª ª ª ªªª v ªª ª ª ª ªv l Ð ÔÎ 59Ö Ð ~ 59 59 59 59 Ð ÔÎ 59Ö Ð ~ ª ª ª ««10

More information

Microsoft Word - C.....u.K...doc

Microsoft Word - C.....u.K...doc C uwêííôöðöõ Ð C ÔÖÐÖÕ ÐÊÉÌÊ C ÔÖÐÖÕÊ C ÔÖÐÖÕÊ Ç Ê Æ ~ if eíè ~ for ÒÑÒ ÌÆÊÉÉÊ ~ switch ÉeÍÈ ~ while ÒÑÒ ÊÍÍÔÖÐÖÕÊ ~ 1 C ÔÖÐÖÕ ÐÊÉÌÊ uê~ ÏÒÏÑ Ð ÓÏÖ CUI Ô ÑÊ ÏÒÏÑ ÔÖÐÖÕÎ d ÈÍÉÇÊ ÆÒ Ö ÒÐÑÒ ÊÔÎÏÖÎ d ÉÇÍÊ

More information

Ô µ µ Õ 6 Ú ÒÕ Ž l y ÖÍ ( )Í ÕŒ ÔÙØÔÕÍ ÖßäáÖ lö m Í2005 Ö dôõ m ÖÙÙ m ÖÒÒ søôõóù ÔØÔÕÓÍ ÓÙÍ Ø ÒÕ mþáßäø d zööøòùí Öi ØÓÖŽ Õ ØÙÙØÔÕÍ e 6 y Œ ÓÓ

Ô µ µ Õ 6 Ú ÒÕ Ž l y ÖÍ ( )Í ÕŒ ÔÙØÔÕÍ ÖßäáÖ lö m Í2005 Ö dôõ m ÖÙÙ m ÖÒÒ søôõóù ÔØÔÕÓÍ ÓÙÍ Ø ÒÕ mþáßäø d zööøòùí Öi ØÓÖŽ Õ ØÙÙØÔÕÍ e 6 y Œ ÓÓ i p Ô µ +5%1*$ International Society of Coordination for Health and Beauty 8QN 6 Ô µ µ Œ ~l v Œä Ö m d m ( l ä ) v ÖØ m l qy ä Žl d Œ ˆ d z d { ä Œ } Üãäß d } ä h d j ä Œ p 4 3 Í Ô Î yî Ž l Î Î Ï103-0005

More information

ï ñ ö ò ô ó õ ú ù n n ú ù ö ò ô ñ ó õ ï

ï ñ ö ò ô ó õ ú ù n n ú ù ö ò ô ñ ó õ ï ï ñ ö ò ô ó õ ú ù n n ú ù ö ò ô ñ ó õ ï B A C Z E ^ N U M G F Q T H L Y D V R I J [ R _ T Z S Y ^ X ] [ V \ W U D E F G H I J K O _ K W ] \ L M N X P S O P Q @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ r r @ @

More information

<45532D C8D5CEC4B0E6CBB5C3F7CAE92E504446>

<45532D C8D5CEC4B0E6CBB5C3F7CAE92E504446> ES-800II ES-800sII ÊÈÌÊ ÉÆÇÈÆÌÈÂ ÇÊÉËÊÑÑ zsi (6V,, ÎÆyÆÇ ÌÈÉwÊÆÍÇ ÇÊwÊÊÂÊhÉÊÇÊÊÊÉÆÉv ÈÉÆÍÌÈÂ ÊÉ~ÈÉÇÍiÊÎÈÂÐ ÔÎÊÊÂÊÊ ~ÈÍÇÉÎÊvvÈÍÉÌÊÉÈÂ ÊhÎÊÇuÆÉÉÇÂÍÍÊÇÆÉÉÇÉÌÊÎÌÉ ÆwÌÇÉÈÆÂÆwÌÊÊÉÉÊÂÊ}ÇÊÈÉÇÉÈÆÂ ÇÊwÊÂÑÏÔÉÈÂÏÔÑÕ

More information

i

i 14 i ii iii iv v vi 14 13 86 13 12 28 14 16 14 15 31 (1) 13 12 28 20 (2) (3) 2 (4) (5) 14 14 50 48 3 11 11 22 14 15 10 14 20 21 20 (1) 14 (2) 14 4 (3) (4) (5) 12 12 (6) 14 15 5 6 7 8 9 10 7

More information

œ 2 É É

œ 2 É É 2 œ 4 10 20 ò 32 É 36 40 43 48 51 53 É QA 57 59 œ 2 É É Bio BioBio JubJub PichPich É É IEAFO É The KINGYO É ACEPÉ 3 É DIY É ÉÉÉ É É 4 É É É 5 ÉDIY É IC IC IC IC IC IC IC IC É ò 6 7 Á Å ÅÅ É Á Èh Èh Èh

More information

86 7 I ( 13 ) II ( )

86 7 I ( 13 ) II ( ) 10 I 86 II 86 III 89 IV 92 V 2001 93 VI 95 86 7 I 2001 6 12 10 2001 ( 13 ) 10 66 2000 2001 4 100 1 3000 II 1988 1990 1991 ( ) 500 1994 2 87 1 1994 2 1000 1000 1000 2 1994 12 21 1000 700 5 800 ( 97 ) 1000

More information

ito.dvi

ito.dvi 1 2 1006 214 542 160 120 160 1 1916 49 1710 55 1716 1 2 1995 1 2 3 4 2 3 1950 1973 1969 1989 1 4 3 3.1 3.1.1 1989 2 3.1.2 214 542 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

More information

< D C8D5CEC4B0E6CBB5C3F7CAE92E706466>

< D C8D5CEC4B0E6CBB5C3F7CAE92E706466> ESW-800II ESW-800sII ÊÈÌÊ ÇÊÉËÊÑÑ zsi (6:V,, ÎÆyÆÇ ÌÈÉwÊÆÍÇ ÉÆÇÈÆÌÈÂ ÊÉ~ÈÉÇÍiÊÎÈÂÐ ÔÎÊÊÂÊÊ ÊhÎÊÇuÆÉÉÇÂÍÍÊÇÆÉÉÇÉÌÊÎÌÉ ÇÊwÊÊÂÊhÉÊÇÊÊÊÉÆÉv ÈÉÆÍÌÈÂ ~ÈÍÇÉÎÊvvÈÍÉÌÊÉÈÂ ÆwÌÇÉÈÆÂÆwÌÊÊÉÉÊÂÊ}ÇÊÈÉÇÉÈÆÂ ÇÊwÊÂÑÏÔÉÈÂÏÔÑÕ

More information

ÿþ

ÿþ I O 01 II O III IV 02 II O 03 II O III IV III IV 04 II O III IV III IV 05 II O III IV 06 III O 07 III O 08 III 09 O III O 10 IV O 11 IV O 12 V O 13 V O 14 V O 15 O ( - ) ( - ) 16 本 校 志 望 の 理 由 入 学 後 の

More information

.w..01 (1-14)

.w..01 (1-14) ISSN 0386-7617 Annual Research Reports No.33, 2009 THE FOUNDATION FOR GROWTH SCIENCE ön é

More information

i ii iii iv v vi vii ( ー ー ) ( ) ( ) ( ) ( ) ー ( ) ( ) ー ー ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 13 202 24122783 3622316 (1) (2) (3) (4) 2483 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 11 11 2483 13

More information

44 4 I (1) ( ) (10 15 ) ( 17 ) ( 3 1 ) (2)

44 4 I (1) ( ) (10 15 ) ( 17 ) ( 3 1 ) (2) (1) I 44 II 45 III 47 IV 52 44 4 I (1) ( ) 1945 8 9 (10 15 ) ( 17 ) ( 3 1 ) (2) 45 II 1 (3) 511 ( 451 1 ) ( ) 365 1 2 512 1 2 365 1 2 363 2 ( ) 3 ( ) ( 451 2 ( 314 1 ) ( 339 1 4 ) 337 2 3 ) 363 (4) 46

More information

i ii i iii iv 1 3 3 10 14 17 17 18 22 23 28 29 31 36 37 39 40 43 48 59 70 75 75 77 90 95 102 107 109 110 118 125 128 130 132 134 48 43 43 51 52 61 61 64 62 124 70 58 3 10 17 29 78 82 85 102 95 109 iii

More information

178 5 I 1 ( ) ( ) 10 3 13 3 1 8891 8 3023 6317 ( 10 1914 7152 ) 16 5 1 ( ) 6 13 3 13 3 8575 3896 8 1715 779 6 (1) 2 7 4 ( 2 ) 13 11 26 12 21 14 11 21

178 5 I 1 ( ) ( ) 10 3 13 3 1 8891 8 3023 6317 ( 10 1914 7152 ) 16 5 1 ( ) 6 13 3 13 3 8575 3896 8 1715 779 6 (1) 2 7 4 ( 2 ) 13 11 26 12 21 14 11 21 I 178 II 180 III ( ) 181 IV 183 V 185 VI 186 178 5 I 1 ( ) ( ) 10 3 13 3 1 8891 8 3023 6317 ( 10 1914 7152 ) 16 5 1 ( ) 6 13 3 13 3 8575 3896 8 1715 779 6 (1) 2 7 4 ( 2 ) 13 11 26 12 21 14 11 21 4 10 (

More information

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. !"#$ %&'( )*#$ %&'( +*#$ %&'(,$ -./ 01234 56.7865/ 9 :6:5/ ;$ 5 :6 :6::/ F$ B/ GH :68.7:6B/ I>J> :6::/ KL=34 :65.7:68/

More information

1.. 1 ll a ii. 1i. i f 1 1 a. a. i. t. 1 fi fi. t i j fj i. j ;i 1. i. aa a

1.. 1 ll a ii. 1i. i f 1 1 a. a. i. t. 1 fi fi. t i j fj i. j ;i 1. i. aa a 1.. 1 ll a ii. 1i. i f 1 1 a. a. i. t. 1 fi fi. t i j fj i. j ;i 1. i. aa 1 111 0 0 0 0 a I E l21 1fi i L < i i;i1=t ii 111 1; ai i ti a t T ;,, l 1i.... E 11fi i 1t l l t2 1i i1 t Ea li )2 0 u 0 1f )2

More information

š ( š ) (6) 11,310, (3) 34,146, (2) 3,284, (1) 1,583, (1) 6,924, (1) 1,549, (3) 15,2

š ( š ) (6) 11,310, (3) 34,146, (2) 3,284, (1) 1,583, (1) 6,924, (1) 1,549, (3) 15,2 š ( š ) ( ) J lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ¾ 13 14. 3.29 23,586,164,307 6,369,173,468 17,216,990,839 17,557,554,780 (352,062) 1,095,615,450 11,297,761,775 8,547,169,269

More information

r e -

r e - A A e r t y u i o!0 r e - i i i i i i i yi i y y i r e r e euo!0 u eo!0 e e o u!0 o t r e e e er e r e r C D A B C A i A ii A iii A B D A iv - e r r e AA ia iia iii A iva - SPECIAL GEAR & ACCESSORIES

More information

untitled

untitled i ii iii iv v 43 43 vi 43 vii T+1 T+2 1 viii 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 a) ( ) b) ( ) 51

More information

AccessflÌfl—−ÇŠš1

AccessflÌfl—−ÇŠš1 ACCESS ACCESS i ii ACCESS iii iv ACCESS v vi ACCESS CONTENTS ACCESS CONTENTS ACCESS 1 ACCESS 1 2 ACCESS 3 1 4 ACCESS 5 1 6 ACCESS 7 1 8 9 ACCESS 10 1 ACCESS 11 1 12 ACCESS 13 1 14 ACCESS 15 1 v 16 ACCESS

More information

…_…C…L…fi…J…o†[fiü“ePDF/−mflF™ƒ

…_…C…L…fi…J…o†[fiü“ePDF/−mflF™ƒ 80 80 80 3 3 5 8 10 12 14 14 17 22 24 27 33 35 35 37 38 41 43 46 47 50 50 52 54 56 56 59 62 65 67 71 74 74 76 80 83 83 84 87 91 91 92 95 96 98 98 101 104 107 107 109 110 111 111 113 115

More information

2

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I II III 11 IV 12 V 13 VI VII 14 VIII. 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 _ 33 _ 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 VII 51 52 53 54 55 56 57 58 59

More information

目論見書

目論見書 Fidelity Japan Growth Fund 1 1 2 3 4 5 6 7 2 3 A B AB CDEFG AB C D 4 (3) 2002 2 1. 5 2001 2 28 7 2001

More information

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 () - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

More information

入門ガイド

入門ガイド ii iii iv NEC Corporation 1998 v P A R 1 P A R 2 P A R 3 T T T vi P A R T 4 P A R T 5 P A R T 6 P A R T 7 vii 1P A R T 1 2 2 1 3 1 4 1 1 5 2 3 6 4 1 7 1 2 3 8 1 1 2 3 9 1 2 10 1 1 2 11 3 12 1 2 1 3 4 13

More information

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D208376838C835B83938365815B835683878393312E707074205B8CDD8AB78382815B83685D>

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D208376838C835B83938365815B835683878393312E707074205B8CDD8AB78382815B83685D> i i vi ii iii iv v vi vii viii ix 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

More information

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2...2...3...4...4...4...5...6...7...8...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2...2...3...4...4...4...5...6...7...8... 取 扱 説 明 書 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2...2...3...4...4...4...5...6...7...8...9...11 - - - - - - - - - - - - - - - - -

More information

( ) g 900,000 2,000,000 5,000,000 2,200,000 1,000,000 1,500, ,000 2,500,000 1,000, , , , , , ,000 2,000,000

( ) g 900,000 2,000,000 5,000,000 2,200,000 1,000,000 1,500, ,000 2,500,000 1,000, , , , , , ,000 2,000,000 ( ) 73 10,905,238 3,853,235 295,309 1,415,972 5,340,722 2,390,603 890,603 1,500,000 1,000,000 300,000 1,500,000 49 19. 3. 1 17,172,842 3,917,488 13,255,354 10,760,078 (550) 555,000 600,000 600,000 12,100,000

More information

SC-85X2取説

SC-85X2取説 I II III IV V VI .................. VII VIII IX X 1-1 1-2 1-3 1-4 ( ) 1-5 1-6 2-1 2-2 3-1 3-2 3-3 8 3-4 3-5 3-6 3-7 ) ) - - 3-8 3-9 4-1 4-2 4-3 4-4 4-5 4-6 5-1 5-2 5-3 5-4 5-5 5-6 5-7 5-8 5-9 5-10 5-11

More information

1 2

1 2 ( ) ( ) ( ) 1 2 59 2 21 24 275 43 3 26 486 103 27 28 98 105 104 99 1 48 25 29 72 14 33 11-10 3 11 8 14,663 4 8 1 6.0 8 1 0.7 11-6 27 19 22 71 5 12 22 12 1,356 6 4,397 3 4 11 8 9 5 10 27 17 6 12 22 9

More information

untitled

untitled 23 12 10 12:55 ~ 18:45 KKR Tel0557-85-2000 FAX0557-85-6604 12:55~13:00 13:00~13:38 I 1) 13:00~13:12 2) 13:13~13:25 3) 13:26~13:38 13:39~14:17 II 4) 13:39~13:51 5) 13:52 ~ 14:04 6) 14:05 ~ 14:17 14:18 ~

More information

第1部 一般的コメント

第1部 一般的コメント (( 2000 11 24 2003 12 31 3122 94 2332 508 26 a () () i ii iii iv (i) (ii) (i) (ii) (iii) (iv) (a) (b)(c)(d) a) / (i) (ii) (iii) (iv) 1996 7 1996 12

More information

o 2o 3o 3 1. I o 3. 1o 2o 31. I 3o PDF Adobe Reader 4o 2 1o I 2o 3o 4o 5o 6o 7o 2197/ o 1o 1 1o

o 2o 3o 3 1. I o 3. 1o 2o 31. I 3o PDF Adobe Reader 4o 2 1o I 2o 3o 4o 5o 6o 7o 2197/ o 1o 1 1o 78 2 78... 2 22201011... 4... 9... 7... 29 1 1214 2 7 1 8 2 2 3 1 2 1o 2o 3o 3 1. I 1124 4o 3. 1o 2o 31. I 3o PDF Adobe Reader 4o 2 1o 72 1. I 2o 3o 4o 5o 6o 7o 2197/6 9. 9 8o 1o 1 1o 2o / 3o 4o 5o 6o

More information

表1票4.qx4

表1票4.qx4 iii iv v 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 10 11 24 25 26 27 10 56 28 11 29 30 12 13 14 15 16 17 18 19 2010 2111 22 23 2412 2513 14 31 17 32 18 33 19 34 20 35 21 36 24 37 25 38 2614

More information

第1章 国民年金における無年金

第1章 国民年金における無年金 1 2 3 4 ILO ILO 5 i ii 6 7 8 9 10 ( ) 3 2 ( ) 3 2 2 2 11 20 60 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 14 15 8 16 2003 1 17 18 iii 19 iv 20 21 22 23 24 25 ,,, 26 27 28 29 30 (1) (2) (3) 31 1 20

More information

TU1.UT TUUT TU2.UT TUUT TU3.UT TUUT TU4.UT TUUT TU3-1UT TUUT... 2 TU(1)UT TUUT... 2 TU(2)UT TUUT... 3 TU3-2UT TUUT... 4 TU(1)UT TUUT

TU1.UT TUUT TU2.UT TUUT TU3.UT TUUT TU4.UT TUUT TU3-1UT TUUT... 2 TU(1)UT TUUT... 2 TU(2)UT TUUT... 3 TU3-2UT TUUT... 4 TU(1)UT TUUT TU1.UT TUUT TU2.UT TUUT TU3.UT TUUT TU4.UT TUUT...... 1... 1... 2 TU3-1UT TUUT... 2 TU(1)UT TUUT... 2 TU(2)UT TUUT... 3 TU3-2UT TUUT... 4 TU(1)UT TUUT... 4 TU(2)UT TUUT... 5 6 TU4-1UT TUUT... 6 TU(1)UT

More information

- 2 -

- 2 - - 2 - - 3 - (1) (2) (3) (1) - 4 - ~ - 5 - (2) - 6 - (1) (1) - 7 - - 8 - (i) (ii) (iii) (ii) (iii) (ii) 10 - 9 - (3) - 10 - (3) - 11 - - 12 - (1) - 13 - - 14 - (2) - 15 - - 16 - (3) - 17 - - 18 - (4) -

More information

2 1980 8 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 2 4 6 0 0 6 4 2 4 1 2 2 1 4 4 4 2 3 3 3 4 3 4 4 4 4 2 5 5 2 4 4 4 0 3 3 0 9 10 10 9 1 1

2 1980 8 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 2 4 6 0 0 6 4 2 4 1 2 2 1 4 4 4 2 3 3 3 4 3 4 4 4 4 2 5 5 2 4 4 4 0 3 3 0 9 10 10 9 1 1 1 1979 6 24 3 4 4 4 4 3 4 4 2 3 4 4 6 0 0 6 2 4 4 4 3 0 0 3 3 3 4 3 2 4 3? 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 2 1 1 2 15 4 4 15 0 1 2 1980 8 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 2 4 6 0 0 6 4 2 4 1 2 2 1 4 4 4 2 3 3 3 4 3 4 4

More information

1 (1) (2)

1 (1) (2) 1 2 (1) (2) (3) 3-78 - 1 (1) (2) - 79 - i) ii) iii) (3) (4) (5) (6) - 80 - (7) (8) (9) (10) 2 (1) (2) (3) (4) i) - 81 - ii) (a) (b) 3 (1) (2) - 82 - - 83 - - 84 - - 85 - - 86 - (1) (2) (3) (4) (5) (6)

More information

これわかWord2010_第1部_100710.indd

これわかWord2010_第1部_100710.indd i 1 1 2 3 6 6 7 8 10 10 11 12 12 12 13 2 15 15 16 17 17 18 19 20 20 21 ii CONTENTS 25 26 26 28 28 29 30 30 31 32 35 35 35 36 37 40 42 44 44 45 46 49 50 50 51 iii 52 52 52 53 55 56 56 57 58 58 60 60 iv

More information

パワポカバー入稿用.indd

パワポカバー入稿用.indd i 1 1 2 2 3 3 4 4 4 5 7 8 8 9 9 10 11 13 14 15 16 17 19 ii CONTENTS 2 21 21 22 25 26 32 37 38 39 39 41 41 43 43 43 44 45 46 47 47 49 52 54 56 56 iii 57 59 62 64 64 66 67 68 71 72 72 73 74 74 77 79 81 84

More information

これでわかるAccess2010

これでわかるAccess2010 i 1 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 7 9 10 11 12 13 14 15 17 ii CONTENTS 2 19 19 20 23 24 25 25 26 29 29 31 31 33 35 36 36 39 39 41 44 45 46 48 iii 50 50 52 54 55 57 57 59 61 63 64 66 66 67 70 70 73 74 74 77 77

More information

本文EPS再版用-cs.indd

本文EPS再版用-cs.indd 愛知大学経営総合科学研究所叢書 40 愛知県における廃棄物処理の 10 年間の推移 有澤 健治 冨増 和彦 吉本 理沙 著 愛知大学経営総合科学研究所 i 1 10 20 ( ) 2010 2011 2 ( ) ii () : : R UpLaTeX R UpLaTeX 1 1 1.1... 1 1.2... 2 1.2.1... 3 1.2.2... 3 1.2.3... 4 1.2.4... 4

More information

1... 1 2... 3 3... 5 1... 5 2... 6 4... 7 1... 7 2... 9 3... 9 6... 9 7... 11 8... 11 5... 7

1... 1 2... 3 3... 5 1... 5 2... 6 4... 7 1... 7 2... 9 3... 9 6... 9 7... 11 8... 11 5... 7 3 2620149 1 3 6 3 2 198829 198829 19/2 19 2 3 4 5 JISJIS X 0208 : 1997 1 http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/monjokan/ 1... 1 2... 3 3... 5 1... 5 2... 6 4... 7 1... 7 2... 9 3... 9 6... 9 7... 11 8...

More information

provider_020524_2.PDF

provider_020524_2.PDF 1 1 1 2 2 3 (1) 3 (2) 4 (3) 6 7 7 (1) 8 (2) 21 26 27 27 27 28 31 32 32 36 1 1 2 2 (1) 3 3 4 45 (2) 6 7 5 (3) 6 7 8 (1) ii iii iv 8 * 9 10 11 9 12 10 13 14 15 11 16 17 12 13 18 19 20 (2) 14 21 22 23 24

More information

平成18年版 男女共同参画白書

平成18年版 男女共同参画白書 i ii iii iv v vi vii viii ix 3 4 5 6 7 8 9 Column 10 11 12 13 14 15 Column 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Column 27 28 29 30 Column 31 32 33 34 35 36 Column 37 Column 38 39 40 Column 41 42 43 44 45

More information

ap0 ap1 ap2 ap3 ap4 ap5 ap6 ap7 ap8 ap9 aq0 aq1 aq2 aq3 aq4 aq5 aq6 aq7 aq8 aq9 aw0 aw1 aw2 aw3 aw4 aw5 aw6 aw7 aw8 aw9 ae0 ae1 ae2 ae3 ae4 ae5 ae6 ae7 ae8 ae9 ar0 ar1 ar2 ar3 ar4 ar5 ar6 ar7 ar8 ar9 at0

More information

Title 大阪府立大学大学院農学生命科学研究科年報 (2003 2004 年度 ) No.7 Author(s) 大阪府立大学大学院農学生命科学研究科 Editor(s) Citation 大阪府立大学大学院農学生命科学研究科年報 (2003 2004 年度 ). 2006, 7 Issue Date 2006-03-31 URL http://hdl.handle.net/10466/11140

More information