4р сарын байдлаар Тусламжийн чухалчлах салбар Бүх нийтэд өгөөжтэй эдийн засгийн өсөлтийг бий болгоход чиглэсэн дэмжлэг Тулгамдаж буй асуудлыг шийдэхэд

Size: px
Start display at page:

Download "4р сарын байдлаар Тусламжийн чухалчлах салбар Бүх нийтэд өгөөжтэй эдийн засгийн өсөлтийг бий болгоход чиглэсэн дэмжлэг Тулгамдаж буй асуудлыг шийдэхэд"

Transcription

1 4р сарын байдлаар Үндсэн чиглэл (Хэтийн зорилт) Эдийн засгийн тогтвортой өсөлтөөр дамжуулан ядуурлыг бууруулахад чиглэсэн Монгол улсын бие даасан хүчин чармайлтыг дэмжих Тусламжийн чухалчлах салбар Уул уурхайн салбарын тогтвортой хөг болон засаглалыг бэхжүүлэх Уул уурхайн салбарын тогтвортой хөг Уул уурхай нь Монгол улсын эдийн засгийн өсөлтийг авч явах хамгийн чухал салбар тул тус салбарыг тогтвортой хэлбэрээр хөгжүүлэх шаардлагатай. Гэвч стратегийн орд газруудын ашиглалтын бэлтгэл а зэрэгтэй харьцуулбал байгаль орчин, нийгмийн асуудлыг тусгасан уул уурхайн хөгжлийн төлөвлөгөөг боловсруулах а, төв болон орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагын хяналтын тогтолцоог бүрдүүлэх, мөн эдгээрийн тулгуур хүчин зүйл болох төр болон хувийн хэвшлийн хүний нөөцийг бэлтгэх асуудлууд хоцорч байна. Уул уурхайн салбарын хөгжлийн менежментийг бэхжүүлэх хөтөлбөр Монгол улсын эдийн засгийн цаашдын хөгжлийн гол түлхүүр болох уул уурхайн салбарын тогтвортой хөгжлийг хангахад хувь нэмэр оруулах зорилгоор тус салбарын хөгжлийн төлөвлөгөөг боловсруулах, холбогдох хууль эрхзүйн орчинг бүрдүүлэх болон хүний нөөцийг хөгжүүлэх чиглэлээр Уул уурхайн салбарын хүний нөөцийг хөгжүүлэх Нүүрс боловсруулалт, ашиглалтын мастер төлөвлөгөө Уул уурхайн салбар хамтран алана. Монгол улсын эдийн засаг, төрийн төсөв нь олон улсын зах зээл дэх ашигт малтмалын үнээс ихээхэн хамааралтай. Иймд Монгол улсын эдийн засаг, нийгмийн тогтвортой хөгжлийг хангах үүднээс олон улсын зах зээлд ашигт малтмалын үнэ өсөх үед нэмэгдсэн орлогын тодорхой хувийг нийгмийн салбарын хөрөнгө оруулалтын бүтцийг үүсгэх, зах зээлийн эдийн засгийг улам бүр бэхжүүлэхэд чиглэсэн тогтолцоог бүрдүүлэх, хүний нөөцийг бэлтгэх зэрэгт зарцуулах шаардлагатай. Тулгамдаж буй асуудлыг шийдэхэд чиглэсэн Япон улсын ны чиглэл Япон улсын зүгээс Монгол улсын уул уурхайн салбарыг хөгжүүлэх төлөвлөгөө боловсруулах, холбогдох тогтолцоог бүрдүүлэх болон хүний нөөцийг бэлтгэхэд чиглэсэн техникийн болон г хэрэгжүүлэх тухай судалж хэлэлцэнэ. ны Хөгжлийн судалгаа ээс Тулгамдаж буй асуудлыг шийдэхэд чиглэсэн Япон улсын ны чиглэл Засаг захиргааны чадавхыг бэхжүүлэх замаар төсвийн менежмент болон үйл г сайжруулах, холбогдох хууль эрхзүйн орчин болон тогтолцоог бүрдүүлэх, хүний нөөцийг хөгжүүлэх зэргээр засаглалын тогтолцоог бэхжүүлэхэд чиглэсэн дэмжлэгийг үзүүлнэ. Уул уурхайн салбарын орлогын зохистой менежментийг бүрдүүлэхэд чиглэсэн засаглалыг бэхжүүлэх Засаглалыг бэхжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх хөтөлбөр Уул уурхайн салбарын орлогын өсөлтийг Монгол улсын эдийн засаг, нийгмийн Хүний нөөцийг хөгжүүлэх тэтгэлэгт хөтөлбөр (JDS) тогтвортой хөгтэй холбохын тулд менежмент, үйл Татварын Ерөнхий газрын татвар хураалтын чадавхыг бэхжүүлэх, олон улсын г бэхжүүлэхэд чиглэсэн хүний татварын хуваарилалтад чиглэсэн үйл г дэмжих нөөцийг хөгжүүлэх г хэрэгжүүлэхийн сацуу зах зээлийн эдийн Эвлэрүүлэн зуучлах тогтолцоог бэхжүүлэх (2р шат) засгийг улам бүр бэхжүүлэхэд чиглэсэн хууль эрхзүйн орчныг бүрдүүлэх, хүний нөөцийг бэлтгэхэд дэмжлэг үзүүлнэ. Дотоодын аудит, хяналт шингээ, үнэлгээний чадавхыг бэхжүүлэх Монгол улсын төр ба хувийн хэвшлийн түншлэлийн салбар болон төрийн байгууллагуудын чадавхыг бэхжүүлэх ны ээс Бусад хөтөлбөрт ч тусгагдсан Банкны салбарын эрсдлийн менежментийг сайжруулахад чиглэсэн техникийн туслалцаа Олон талт 2.0 сая доллар АХБ (Яп тусгай Бизнесийн хяналтыг шинэчлэн сайжруулах Олон талт 1.8 сая доллар ОУВС ( туслалцааны Засаглалын салбар

2 4р сарын байдлаар Тусламжийн чухалчлах салбар Бүх нийтэд өгөөжтэй эдийн засгийн өсөлтийг бий болгоход чиглэсэн дэмжлэг Тулгамдаж буй асуудлыг шийдэхэд чиглэсэн Япон улсын ны чиглэл Монгол улсын эдийн засгийн өсөлтийн гол хөдөлгүүр болох уул уурхайн салбар нь цөөн то ажлын байрыг үүсгэдэг бөгөөд уламжлалт Аж үйлдвэрийг жүүлэх үүднээс хөрөнгө оруулалтын орчныг бүрдүүлж, жижиг дунд, бичил гол салбар болох хөдөө аж ахуйн салбар болон ноолуурын үйлдвэрлэл зэргээс бусад салбарт ажлын байр олноор үүсгэх чадамж үйлдвэрлэл болон мэргэтэй боловсон хүчнийг бэлтгэх замаар ажлын байр нэмэгдүүлэхэд бүрэлдээгүй байна. Цаашид хөдөлмөрийн зах зээлд залуу алах хүчний хэмжээ өсөн нэмэгдэх төлөв ажиглагдаж байгаа нь залуусын дэмжлэг үзүүлнэ. Залуусыг ажлын байраар хангах асуудлыг шийдэхийн тулд оюутан залуусыг дунд агүйдэл улам бүр газар авах эрдслийг дагуулж байгаа тул нийгмийн тогтвортой байдлыг хангах үүднээс ажлын байрыг үүсгэх Японд сургах, Монгол дахь боловсрол, судалгааны орчинг сайжруулах тал дээр хамтарч бодлого нь чухал асуудлуудын нэг юм. алах тухай авч хэлэлцэнэ. Ажлын байр хамгийн ихээр үүсгэдэг хөдөө аж ахуйн салбарт Мөн нийт алах хүчний бараг 30%ийг ажлын байраар хангаж буй хөдөө аж ахуйн салбарт ч гэсэн тогтвортой орлогын эх үүсвэрийг тогтвортой менежментийг дэлгэрүүлэх замаар хөдөө аж ахуй эрхлэгчдийн орлогыг хангах болон орлогыг нэмэгдүүлэх замаар ядуурлыг бууруулах үүднээс хөдөө аж ахуйн тогтвортой менежментийг дэлгэрүүлэхэд чиглэсэн нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ. Мөн сүүлийн үүдэд Монгол улсад нийгэм, эдийн засгийн үйл г явуулах шаардлагатай. Сүүлийн үүдэд хил дамнасан малын халдварт өвчин хөдөө аж ахуй эрхлэгчдэд эдийн засгийн томоохон хохирол учруулж буй хил дамнасан малын халдварт өвчинтэй тэмцэх чадавхыг хохирол учруулж буй бөгөөд энэ асуудлыг шийдэхийн тулд олон улсын түвшинд хамтран алах нь чухал юм. дээшлүүлэхэд чиглэсэн г үргэлжлүүлнэ. Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтыг эрчимжүүлэхэд чиглэсэн чадавх бэхжүүлэх МонголЯп хүний нөөцийн хөгжлийн төв Бизнесийн боловсон хүчин бэлтгэх (2р шат) ны ээс Жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх, байгаль орчныг хамгаалахад чиглэгдсэн хоёр үе шаттай зээл (2р шат) Зээл 5 тэрбум иен Бизнесийн зөвлөх үйлчилгээний (TAM/BAS) Олон талт 1.76 сая доллар ЕСБХБ (ЯпонЕвропын ны Аж үйлдвэрийг жүүлэхийг зорьж жижиг дунд болон бичил үйлдвэрлэлийн салбарт ажлын байр нэмэгдүүлэх Хувийн хэвшлийг дэмжих хөтөлбөр Монгол улсын аж үйлдвэрийн тийг эрчимжүүлэхийн тулд гадаад худалдаа, хөрөнгө оруулалт болон бизнесийн орчныг бүрдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ. Мөн Монгол улсын үйлдвэрлэлийн 90ээс дээш хувийг эзлэх жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хөгжлийг дэмжинэ. "Enterprise Mongolia" (2р шат) Олон талт 0.7 сая доллар UNDP (Түншлэлийн Компаний засаглалыг дэмжих Олон талт 2.2 сая доллар Хүний нөөцийг хөгжүүлэх тэтгэлэгт хөтөлбөр (JDS) Монгол улс дахь мэргэжлийн сургалт, боловсролыг сайжруулах (TA) Олон талт 1.0 сая доллар Хувийн хэвшлийг дэмжих залуу болон ахмад сайн дурын атан илгээх атан ОУВС ( туслалцааны Бусад хөтөлбөрт ч тусгагдсан АХБ (Ядуурлыг бууруулах Яп Хувийн секторыг хөгжүүлэх ҮОНРТд телевизийн нэвтрүүлэг нийлүүлэх Бэлтгэл судалгаа Хөдөө аж ахуйн менежментийг дэмжих хөтөлбөр Хөдөө аж ахуйн салбарын бүтээмжийг дээшлүүлэх замаар тус салбарт а эрхлэгчдийн орлогыг нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэхийн сацуу бүтээгдэхүүнийг чанаржуулахын тулд халдварт өвчинтэй тэмцэх чадавх болон хяналт шингээний тогтолцоог бэхжүүлнэ. Хөдөө аж ахуйн салбарын хүний нөөцийг хөгжүүлэх Баянхонгор аймгийн газар тариалангийн чадавхийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн газар тариалангийн мэргэтэн бэлтгэх Ногоо тариалалтыг дэмжиж гэр хорооллын иргэдийн амжиргааг дээшлүүлэх Хөдөө орон нутгийн иргэдийн амжиргааг дэмжих Олон талт 2.5 сая доллар Малын өвчний судалгаа болон практикт нэвтрүүлэх боломжтой оношилго аргыг хөгжүүлэх Азийн орнуудын "SPS" конвенцийн бодлогыг хэрэгжүүлэх болон хил дамнасан халдварт өвчний эсрэг тэмцэх чадавхыг бэхжүүлэх цогц дэмжлэг Шинжлэх ухаан, технологи АХБ (Ядуурлыг бууруулах Яп Олон талт OIEс санхүүжнэ Ази, номхон далайн бүсийн мал амьтны эрүүл ахуйн бодлого, арга хэмжээг дэмжих хөтөлбөр Олон талт OIEс санхүүжнэ "One Health" үйл ны хүрээнд мал амьтны өвчинтэй тэмцэх чадавх болон хүнсний аюулгүй байдлыг сайжруулах Хөдөө аж ахуйн салбар Олон талт OIEс санхүүжнэ

3 4р сарын байдлаар Тулгамдаж буй асуудлыг шийдэхэд чиглэсэн Япон улсын ны чиглэл Монгол улсын эдийн засаг өсч буй ч, нөгөөтэйгүүр түүний үр шим ядуу давхаргад зохих ёсоор хүрэхгүй байгаа тул ядуурал буурахгүй, Өнөөг хүртэл хэрэгжүүлсэн техникийн ны үр дүнд үндэслэн, Монгол улсын баян хоосны ялгаа улам бүр ихэсч байна. Ядуурал буурахгүй байгаа нь Монгол улсын эдийн засаг нь ажлын байр үүсгэх хангалттай бусад түншүүдийн үйл тай уялдуулан бодлогын тогтолцоог бүрдүүлэх, холбогдох чадамжгүй байгаа, нийгмийн халамжийн төсөв ядуу давхаргад зохистойгоор хуваарилагдахгүй байгаа зэргээс шалтгаалж байна. Мөн хүний нөөцийг бэлтгэх гэсэн хоёр замаар нийгмийн суурь үйлчилгээг сайжруулахыг зорьж Улаанбаатар хотын гэр хороолол болон хөдөө орон нутагт эрүүл мэндийн үйлчилгээ, боловсрол зэрэг нийгмийн суурь үйлчилгээний чанар алана. Нийгмийн үйлчилгээний хүртээмжийн бүс нутаг хоорондын ялгааг арилгахын тулд ба хүртээмж сул байна. Цаашид уул уурхайн салбарын орлого эрс нэмэгдэх төлөвтэй байгаа энэ үед дээрх асуудлуудыг шийдэхгүй бол "" хүний аюулгүй байдлыг хангах буцалтгүй ийн хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн баян хоосны ялгаа улам бүр ноцтой асуудал болж ирэх тул Монгол улсын эдийн засаг, нийгмийн тогтвортой хөг, цаашлаад хүний хэрэгжүүлнэ. аюулгүй байдлыг хангах үүднээс яаралтай арга хэмжээ авах шаардлагатай. Эрүүл мэнд, боловсролын салбарын хувьд 2011 онд эрүүл мэнд, боловсролын салбарт хэрэгжүүлэх олон улсын ны бодлогод тулгуурлан үйл явуулна. ны ээс Нийгмийн салбарыг дэмжих хөтөлбөр (2р шат) Зээл 1.55 тэрбум иен Нийгмийн аюулгүй байдлыг сайжруулах Цогц хөгжлийг эрчимжүүлэх (TA) Олон талт 1.0 сая доллар Малын индексжүүлсэн даатгалын системийг нэвтрүүлэх Олон талт 1.32 сая доллар АХБ (Ядуурлыг бууруулах Яп Дэлхийн банк (Хүний нөөцийг хөгжүүлэх Хөдөө орон нутгийн эрүүл мэндийн үйлчилгээг сайжруулах Эрүүл мэндийн салбар Япон Монголын хамтарсан сургалтын зориулалттай эмнэлэг байгуулах төслийн бэлтгэл судалгаа Бэлтгэл судалгаа Булган аймгийн Булган хотод Эх нялхасын эрүүл мэндийн төлөө иргэдийн оролцоотой эрүүл хотыг бүтээх" төслийн үр дүнг бататгах Яп уламжлалт анагаах ухаан (жудогийн бариа засал)ыг дэлгэрүүлэх, сургагч багш бэлтгэх Төв аймгийн жирэмсэн эхчүүдэд чиглэсэн эрүүл мэндийн үйлчилгээ, менежментийг сайжруулах Улаанбаатар хотын гэр хорооллын иргэдэд эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлэх сувилагч бэлтгэх Эх үрсийн нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд болон аюулгүй амаржих нөхцлийг хангахад чиглэсэн эх баригч сургах Эрүүл мэндийн салбарт сайн дурын атан илгээх атан Нийгмийн суурь үйлчилгээг сайжруулах Нийгмийн суурь үйлчилгээг сайжруулах хөтөлбөр Эдийн засгийн өсөлтийг хүн бүрт өгөөжтэй тэгш шударга өсөлттэй холбохын тулд эрүүл мэнд, боловсрол зэрэг нийгмийн суурь үйлчилгээний чанар ба хүртээмжийг сайжруулах болон ядуу давхаргад чиглэсэн нийгмийн халамжийн тогтолцоог сайжруулахыг зорино. Эмнэлгүүдийн өргөтгөл, засварын Хоол тэжээлийн архаг дутагдлыг бууруулах Олон талт 2.0 сая доллар ЕБСийн барилга, өргөтгөлийн (4р шат) Хүний нөөцийг хөгжүүлэх тэтгэлэгт хөтөлбөр (JDS) Заах аргыг сайжруулах замаар хүүхдийн хөгжлийг дэмжих (2р шат) Сургуулийн х болон анхан дунд шатны боловсролын салбарт сайн дурын атан илгээх атан АХБ (Ядуурлыг бууруулах Яп 3.34 тэрбум иен Боловсрол Бусад хөтөлбөрт ч тусгагдсан Япон хэлний боловсролын салбарт сайн дурын атан илгээх атан

4 4р сарын байдлаар Цэцэрлэг, бага сургуулийн байрны засварын Хүүхдэд ээлтэй цэцэрлэгийг хөгжүүлэх (2р шат) Хөдөө орон нутгийн бага сургуулийн багш нарын чадавхыг дээшлүүлэх Анхан болон дунд шатны боловсролын салбар ТББын ү/аг дэмжих буцалтгүй 78 сая иен Инженер, технологийн чиглэлийн мэргэжлийн боловсрол Бэлтгэл судалгаа Хөдөө орон нутгийн хүүхдийн боловсролыг дэмжих Олон талт 2.89 сая доллар АХБ (Ядуурлыг бууруулах Яп Алслагдсан орон нутгийн хүүхдүүдэд чиглэсэн суурь боловсролыг сайжруулах Олон талт 2.64 сая доллар Дэлхийн банк (Нийгмийн хөгжлийг дэмжих Яп Улаанбаатар хотын ус хангамжийг сайжруулах (Гачуурт) Зээл 3.3 тэрбум иен Бусад хөтөлбөрт ч тусгагдсан Улаанбаатар хотын цэвэр бохир усны салбарыг сайжруулахад хамтран алах бэлтгэл судалгаа Бэлтгэл судалгаа Бусад хөтөлбөрт ч тусгагдсан Ус хангамжийг сайжруулах Зүүн д говийн бүсийн дэд бүтцийг хөгжүүлэх Олон талт 2.76 сая доллар ЕСБХБ (ЯпонЕвропын ны Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг ажлын байраар хангах Бусад Нийгмийн эмзэг давхаргынхныг дэмжих Олон талт 3.0 сая доллар АХБ (Ядуурлыг бууруулах Яп Байгалийн нөөцийн зохистой менежмент, иргэдийн оролцоонд тулгуурлан Онон голын сав газрын бүсэд ядуурлыг бууруулах Олон талт 2.0 сая доллар АХБ (Ядуурлыг бууруулах Яп Багийн төвийг цахилгаанжуулах туршилтын Олон талт 2.4 сая доллар АХБ (Ядуурлыг бууруулах Яп Гэр хорооллын ядуу иргэдэд чиглэсэн цогц үйлчилгээг сайжруулах Олон талт 2.5 сая доллар АХБ (Ядуурлыг бууруулах Яп

5 4р сарын байдлаар Тусламжийн чухалчлах салбар Улаанбаатар хотын чадавхыг бэхжүүлэх Одоогийн нөхцөл байдал болон шийдэх асуудал Улаанбаатар хотод Монгол улсын нийт хүн амын 40 орчим хувь буюу 1 сая орчим хүн төвлөрөн суурьшиж, хот улам бүр хүрээгээ тэлж байна. Хүн амын энэхүү огцом өсөлттэй харьцуулахад Улаанбаатар хотын тээвэр, цахилгаан болон усан хангамж зэрэг нийтийн үйлчилгээний дэд бүтэц хангалтгүй байгаа нь ноцтой асуудал болж байна. Мөн хотын эмх замбараагүй тэлэлтийн улмаас агаарын болон хөрсний бохирдол, хог хаягдлын асуудал, нийгмийн үйлчилгээний хүртээмж харилцан адилгүй байх зэрэг асуудлууд нүүрлэн, орчин нөхцөл улам бүр муудаж байна. 1. Эдийн засгийн хөгжлийг эрчимжүүлэх дэд бүтэц, тээврийн системийг сайжруулах Тулгамдаж буй асуудлыг шийдэхэд чиглэсэн Япон улсын ны чиглэл Улаанбаатар хотын хөгжлийн асуудлаар олон то хандивлагчид судалгаа болон г хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд эдгээр хандивлагчдын үйл тай уялдуулан хотын чадавхыг бэхжүүлэх чиглэлээр хамтран алана. Өнөөг хүртэлх ныхаа үр дүнг харгалзан хотыг хөгжүүлэх мастер төлөвлөгөөнд үндэслэсэн хот төлөвлөлтийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай хууль эрхзүйн орчинг бүрдүүлэх, хүний нөөцийг бэлтгэх чиглэлээр алана. Тус мастер төлөвлөгөөнд үндэслэн Улаанбаатар хотын захиргааны зүгээс сонгосон төслүүд дотроос Япон улсын технологийг ашиглах боломжтой төслүүдийг тэргүүлэх зэрэглэлд авч үзэн, хотын тээврийн систем, хотын суурь дэд бүтэц (цэвэр бохир усны шугам сүлжээ, цахилгаан болон дулааны хангамж)ийг байгуулах болон тэдгээрийн менежментийг явуулахад чиглэсэн болон техникийн г хэрэгжүүлэх тухай судалж хэлэлцэнэ. Мөн Улаанбаатар хотын байгаль орчны асуудал (хог хаягдал, агаарын бохирдол, усны чанар муудаж буй асуудал зэрэг)аас гадна үер, газар хөдлөлт, гал түймэр зэрэг гамшигтай тэмцэхэд чиглэсэн болон техникийн г хэрэгжүүлэх тухай судалж хэлэлцэнэ. ны ээс Улаанбаатар хотын шинэ олон улсын нисэх онгоцны буудал барих Зээл 28.8 тэрбум иен Улаанбаатар хотын Ачны гудамжинд төмөр замын гүүрэн гарц барих Бэлтгэл судалгаа Улаанбаатар хотын тээврийн салбарыг сайжруулахад чиглэсэн ны бэлтгэл судалгаа Бэлтгэл судалгаа Зам, гүүрийн арчилгааны технологи, менежментийг сайжруулах Тээвэр ложистикийн бүтцийг хөгжүүлэх Олон талт 0.9 сая доллар АХБ (Ядуурлыг бууруулах Яп 2. Хотын суурь дэд бүтэц, ус, цахилгаан хангамж зэрэг нийтийн үйлчилгээний дэд бүтцийг бүрдүүлэх Улаанбаатар хотын ус хангамжийг сайжруулах Зээл 3.3 тэрбум иен Бусад хөтөлбөрт ч тусгагдсан Улаанбаатар хотын цэвэр бохир усны салбарт хамтран алах бэлтгэл судалгаа Бэлтгэл судалгаа Бусад хөтөлбөрт ч тусгагдсан Бохир болон хаягдал усны менежмент ба технологи Усны нөөц, гамшгаас урьдчилан сэргийлэх Дэд бүтцийн бүтээн байгуулалт болон хот төлөвлөлт, менежментийн чадавхыг сайжруулах Улаанбаатар хотын чадавхыг бэхжүүлэх хөтөлбөр Монгол улсын эдийн засгийн төв болох нийслэл хотын чадамжийг хадгалах, бэхжүүлэх нь чухал асуудал бөгөөд хотын тэлэлт нь орчны доройтлыг дагуулж байна. Улаанбаатар хотын хот төлөвлөлтийн мастер төлөвлөгөө болон Монгол улсын Засгийн газрын Улаанбаатар хотыг хөгжүүлэх бодлого чиглэл зэргийг харгалзан, Япон улсын хувьд арвин туршлагатай салбарын мэдлэг туршлага, технологийг ашиглан, бусад доноруудын үйл тай уялдуулан дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтад дэмжлэг үзүүлэх замаар хотын чадавхыг бэхжүүлэхэд хамтран алана. Хүйтэн сэрүүн бүс нутгийн хот байгуулах технологийг сайжруулах Дулааны 4р цахилгаан станцыг шинэчлэх Бэлтгэл судалгаа Улаанбаатар хотын цахилгаан дамжуулах болон түгээх сүлжээг сайжруулах төслийн судалгаа 3. Хотын байгаль орчин, орчны менежментийг сайжруулах Гэр хорооллын орчин нөхцлийг сайжруулах Улаанбаатар хотын гал түймэртэй тэмцэх чадавхыг бэхжүүлэх, гал унтраах тоног төхөөрөмжийг сайжруулах Улаанбаатар хотын газар хөдлөлтийн эрсдлээс хамгаалах чадавхыг бэхжүүлэх Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлын хяналтын чадавхыг бэхжүүлэх (2р шат) Бэлтгэл судалгаа 56.1 сая иен UNHABITAT 840 сая иен

6 чадавхыг бэхжүүлэхэд хамтран алана. Байгаль орчны менежментийн салбар 4р сарын байдлаар Улаанбаатар хотод мод тарих технологийг хөгжүүлэх Сайншандын аж үйлдвэрийн цогцолборын бүсэд ногоон бүс байгуулах Иргэдийн оролцоотойгоор Улаанбаатар хотын ядуу иргэдэд чиглэсэн дэд бүтцийг хөгжүүлэх Олон талт 3.0 сая доллар Дэлхийн банк (Нийгмийн хөгжлийг дэмжих Яп Гэр хорооллын ядуу иргэдэд гэрийн дулаалганы материал нийлүүлэх Олон талт 2.0 сая доллар АХБ (Ядуурлыг бууруулах Яп 4. Хот төлөвлөлт, хотын хөгжлийг дэмжсэн тогтолцоог бүрдүүлэх Монгол улсын хот байгуулалтын салбарын чадавхийг бэхжүүлэх Хот төлөвлөлтийн технологийг сайжруулах, хууль эрхзүйн орчныг бүрдүүлэхэд зөвлөх илгээн алуулах Улаанбаатар хотын чадавхыг бэхжүүлэх чиглэлээр сайн дурын атан илгээх Хот төлөвлөлт, бүсийн хөгжлийн салбар Тусгай мэргэтэн атан Хотын үйлчилгээг сайжруулах, гэр хорооллыг хөгжүүлэх төслийн судалгаа Олон талт 2.5 сая доллар Улаанбаатар хотын тээвэрлэлтийн чадамжийг нэмэгдүүлэх Олон талт 1.0 сая доллар АХБ (Ядуурлыг бууруулах Яп АХБ (Ядуурлыг бууруулах Яп

<4D F736F F F696E74202D2090C389AA8CA782CC926E95FB95AA8CA082CC8EE B8CEA817A2E B8CDD8AB B83685D>

<4D F736F F F696E74202D2090C389AA8CA782CC926E95FB95AA8CA082CC8EE B8CEA817A2E B8CDD8AB B83685D> ШИЗУОКА МУЖИЙН ТӨВЛӨРЛИЙГ СААРУУЛАХ БОДЛОГО Удирдлагын газар, орон нутаг хөгжүүлэх алба 2018 он 3 сар 1 ОРОН НУТГИЙН ТӨВЛӨРӨЛ, ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГА 1 Япон улсын орон нутгийн төвлөрөл сааруулах бодлого

More information

Fax: Мэйл хаяг: 3) Урьдчилан захиалга өгөх Өөрийн биеэр ирэх болон утас, мэйлээр урьдчилсан захиалга өгч болно. Гэх

Fax: Мэйл хаяг: 3) Урьдчилан захиалга өгөх Өөрийн биеэр ирэх болон утас, мэйлээр урьдчилсан захиалга өгч болно. Гэх Захирлын 2016 оны 8-р сарын 9 -ний өдрийн 19 тоот тушаалын хавсралт Монгол-Японы Хүний Нөөцийн Хөгжлийн Төвийн танхимын түрээсийн журам 1. Танхимын түрээслэгч Монгол-Японы Хүний Нөөцийн Хөгжлийн Төв (цаашид

More information

Монгол, Японы худалдаа, эдийн засгийн хамтын ажиллагааны өнөөгийн байдал амжилттай хийж, эдийн засгийн хүндрэлээс гарч, хөрөнгө оруулалт идэвхжиж, яду

Монгол, Японы худалдаа, эдийн засгийн хамтын ажиллагааны өнөөгийн байдал амжилттай хийж, эдийн засгийн хүндрэлээс гарч, хөрөнгө оруулалт идэвхжиж, яду ОЛОН УЛС СУДЛАЛ Олон Улс Судлал 1 (107), 2017 он: 52-61 дүгээр тал МОНГОЛ, ЯПОНЫ ХУДАЛДАА, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ М.Болормаа Товч агуулга: Энэхүү өгүүлэлд шинэ мянганы эхэн үе

More information

ГАРЧИГ Удиртгал... 2 Нэг. Ерөнхий асуудал... 3 Хоёр. Шүүхийн шийдвэрийн дүн шинжилгээний загвар ба бүтэц... 5 Гурав.Шүүхийн шийдвэрт дүн шинжилгээ хий

ГАРЧИГ Удиртгал... 2 Нэг. Ерөнхий асуудал... 3 Хоёр. Шүүхийн шийдвэрийн дүн шинжилгээний загвар ба бүтэц... 5 Гурав.Шүүхийн шийдвэрт дүн шинжилгээ хий ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРТ ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ АРГАЧЛАЛ Улаанбаатар хот 2015 он ГАРЧИГ Удиртгал... 2 Нэг. Ерөнхий асуудал... 3 Хоёр. Шүүхийн шийдвэрийн дүн шинжилгээний загвар ба бүтэц... 5 Гурав.Шүүхийн шийдвэрт

More information

モンゴル語版 [Хавсралт 3] Вакцинжуулалтын бүртгэл ба вакцинжуулалтын үзлэгийн асуулга Маягт 3 Хүний хөхөлгөр урын вирусын халдварын вакцинжуулалтын үзлэгийн

モンゴル語版 [Хавсралт 3] Вакцинжуулалтын бүртгэл ба вакцинжуулалтын үзлэгийн асуулга Маягт 3 Хүний хөхөлгөр урын вирусын халдварын вакцинжуулалтын үзлэгийн モンゴル語版 [Хавсралт 3] Вакцинжуулалтын бүртгэл ба вакцинжуулалтын үзлэгийн асуулга [ ]-ийн вакцинжуулалтын үзлэг шинжилгээний асуулга маягт (сургуулийн өмнөх нас/сургуулийн насны хүүхдэд хамаарна) Маягт 2

More information

Microsoft Word - H24募集要項(MG).docx

Microsoft Word - H24募集要項(MG).docx Элсэлтийн журам Магадлан итгэмжлэгдсэн Оохара сургууль Оохара япон хэлний сургууль OHARA Japanese Language School 1.Хүсэлт гаргах эрх 1 Гадаадад оршин суугч Өөрийн улсын боловсролийн түвшинд нийцсэн ахлах

More information

sonin1-mon.ai

sonin1-mon.ai ЯПОН, МОНГОЛЫН ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ОРЧИН Дугаар 2 Энэ удаагийн дугаар 2009 оны 11 сард хэвлэгдсэн анхны дугаарын үргэлжлэл хоёр дахь дугаар бөгөөд сонины зорилго нь япон, монголын эрдэмтэд хамтран хүрээлэн буй

More information

2. Өдрийн хөтөлбөр 11 сарын 21 (Мя) Нарита олон улсын онгоцны буудалд буух Хөтөлбөрийн танилцуулга 11 сарын 22 (Лх)Сүгинами дүүргийн хүүхэлдэйн киноны

2. Өдрийн хөтөлбөр 11 сарын 21 (Мя) Нарита олон улсын онгоцны буудалд буух Хөтөлбөрийн танилцуулга 11 сарын 22 (Лх)Сүгинами дүүргийн хүүхэлдэйн киноны JENESYS2017 Азийн олон улсын хүүхдийн кино наадам 2017 ( урилгын хөтөлбөр ) н тэмдэглэл ( Оролцсон улс: Монгол Улс / Сэдэв: Азийн олон улсын хүүхдийн кино наадам 2017 хөтөлбөрийн тэмдэглэл) 1. Хөтөлбөрийн

More information

Японы дүрэм, дэг журам Гарчиг Хогоо хогийн саванд хаяна уу. Японы дүрэм, дэг журам P1-P4 Анхаарвал зохих Японы хууль Дугуй унахад анхаарах зүйлс Цагий

Японы дүрэм, дэг журам Гарчиг Хогоо хогийн саванд хаяна уу. Японы дүрэм, дэг журам P1-P4 Анхаарвал зохих Японы хууль Дугуй унахад анхаарах зүйлс Цагий Гадаадын оршин суугчдад зориулсан заавар Гадаадын оршин суугчдад зориулсан заавар Японд гэмт хэрэгт холбогдолгүй, аюулгүй амар тайван амьдрахын төлөө. Энэ заавар нь Токиогийн хүүхэд залуучууд, аюулгүй

More information

Танилцуулга Компанийн товч танилцуулга Нэр : Мирай ХХК ( MIRAI CO.,LTD.) URL : Байгуулагдсан он сар:2004 оны 9 р сар Хаяг : Токио

Танилцуулга Компанийн товч танилцуулга Нэр : Мирай ХХК ( MIRAI CO.,LTD.) URL :  Байгуулагдсан он сар:2004 оны 9 р сар Хаяг : Токио Мирай ХХК Компанийн товч танилцуулга 株式会社みらい Танилцуулга Компанийн товч танилцуулга Нэр : Мирай ХХК ( MIRAI CO.,LTD.) URL :http://miraigroup.jp Байгуулагдсан он сар:2004 оны 9 р сар Хаяг : Токио дахь оффис:

More information

TUT brochure Mongolian pptx

TUT brochure Mongolian pptx Official Web Site! for Admission Movies! Introduction to Toyohashi University of Technology Overview of the Top Global University Project English English English English Other Languages Япон улсын Тоёохашигийн

More information

SIRA_防災_モンゴル新.indd

SIRA_防災_モンゴル新.indd Газар хөдлөлтөөс биеэ хамгаалах х зөвлөмж Сэндай Олон Улсын Харилцааны төв(сайра) Газар хөдлөлтийн талаар суралцъя Сэндай бол, өдийг хүртэл хэд хэдэн удаа газар хөдлөлтийн уршгийг амсаж ирсэн. Тэр үед,

More information

Microsoft PowerPoint - ThermalStorageHeater in UB others, by Amarbayar44.pptx

Microsoft PowerPoint - ThermalStorageHeater in UB others, by Amarbayar44.pptx モンゴル国における蓄熱暖房器の実証 導入活動について Introduction Activity for the Thermal Storage Electric Heater in Mongolia Amarbayar Adiyabat (Assoc.Prof.,PhD) School of Engineering and Applied Science, National University

More information

様式第一(第一条関係)

様式第一(第一条関係) 参考様式第 1-15 号 ( 規則第 8 条第 13 号関係 ) モンゴル語 ( 日本工業規格 A 列 4) Загвар маягт 1-15 ( Журмын 8 дугаар зүйлийн 13 дахь хэсгийн талаар) Монгол хэл (Японы аж үйлдвэрийн стандартa-4) A B C D E F 雇用条件書 Хөдөлмөрийн нөхцөл

More information

5.1.2 Өртөө орчмын бүсийн ирээдүйн хөгжлийн чиг хандлага Өртөө орчмын хот байгуулалт ба тээврийн орчныг сайжруулснаар өртөө орчмын хүн ам өсөн нэмэгдэ

5.1.2 Өртөө орчмын бүсийн ирээдүйн хөгжлийн чиг хандлага Өртөө орчмын хот байгуулалт ба тээврийн орчныг сайжруулснаар өртөө орчмын хүн ам өсөн нэмэгдэ 5 Өртөө орчмыг хөгжүүлэх төлөвлөгөө 5.1 Өртөө орчмыг хөгжүүлэх төлөвлөгөөний зорилго ба агуулга 5.1.1 Цогцоор хөгжүүлэх хэрэгцээ Улаанбаатар метро төсөл нь хотын албан байгууллагууд, худалдаа, үйлчилгээ,

More information

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation HELLO! JAPAN Япон Улсын Гадаад хэргийн яам http://www.mofa.go.jp/ http://www.web-japan.org/ Япон Улсаас Монгол Улсад суугаа Элчин сайдын яам http://www.mn.emb-japan.go.jp Гарчиг P.02 Эзэн Хааны гэр бүл,

More information

sonin-1st-7th-cover-2012-mon.ai

sonin-1st-7th-cover-2012-mon.ai Нийтлэг тал бий болохоор гар нийлж, ялгаатай тал бий болохоор үнэ цэнэтэй байдаг ЯПОН, МОНГОЛЫН ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ОРЧИН Дугаар 1-7 ХҮНИЙ НӨӨЦ 伐採後の森林 ОЙ БА ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ОРЧИН УУЛ УУРХАЙ БА ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ОРЧИН

More information

<89A98DBB82CC8E8B92F692B28DB88C8B89CA C82518F9C82AD816A32>

<89A98DBB82CC8E8B92F692B28DB88C8B89CA C82518F9C82AD816A32> 2011 оны шар элсний ажиглалтын судалгааны д н 2012 оны 3 сар Тояма муж 1 Судалгааны зорилго Ойрын жилд З н хойт Азийн б с нутагаар хил дамнасан шар элснээс дэлтэй агаарын бохирдолын асуудал ил болж байна.

More information

SER_Morris_Rossabiブック.indb

SER_Morris_Rossabiブック.indb IV. Чойжингийн Хурц, геологи, уул уурхайн яамны сайд асан [2013 оны 3 сарт ярилцcaн] 1. Хүүхэд нас 2. Москвад өнгөрүүлсэн оюутан ахуй цаг 3. Засгийн газрын дэргэдэх Геологийн хaйгуул, шинжилгээний газар

More information

Гарчиг 1. Ажил хэрэгжүүлэх үндэслэл Ажлын зорилт Ажил хэрэгжүүлэх бодлого... 2 (1) Манай улсын (Японы) засгийн газрын бодлого ба олон

Гарчиг 1. Ажил хэрэгжүүлэх үндэслэл Ажлын зорилт Ажил хэрэгжүүлэх бодлого... 2 (1) Манай улсын (Японы) засгийн газрын бодлого ба олон Азийн бүс нутаг Монгол, Төв ази, Кавказ- Хоккайдогийн хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааны мэдээлэл цуглуулах, тодруулах судалгаа Тайлан (Монгол хувилбар) 2016 оны 3 дугаар сар Бие даасан төр захиргааны

More information

indd

indd сонгуулийн халз тулаан эхэллээ Нэр дэвшигчдэд хандивын дансаа нээх боломж бүрджээ. > дэлхийг эзлэх боломж буюу zeat Удаан сууснаас болж нурууны үенд ирдэг ачааллыг Zeat эрс бууруулна. > Эрдоан харилцааны

More information

Монгол улс Коосэн загварын инженер, технологийн дээд боловсролын тухай суурь судалгаа 2017 он 5 сар Японы Олон Улсын Хамтын Ажиллагааны Байгууллага (ЖАЙКА) АзиаСИЙД АББ Кэй Ар Ай ХХК Товчилсон үгийн тайлбар

More information

Монголчуудын сургууль, Солонгос дахь Монголын ТББ, Солонгос дахь Монголын элчин сайдын яам, Шинэ хүсэл Монголчуудын кристын сүм, Ансан хотын гадаад аж

Монголчуудын сургууль, Солонгос дахь Монголын ТББ, Солонгос дахь Монголын элчин сайдын яам, Шинэ хүсэл Монголчуудын кристын сүм, Ансан хотын гадаад аж Солонгос улс дахь Монгол ажилчды н хөдөлмөр эрхлэлтийн өнөөгийн байдал Ih Young HYUN Өмнөх үг Би 2002 онд Солонгос улсын Сөүл хотод хэлний сургалтад хамрагдсан хамрагдсан билээ. Тэнд гадаадын олон найзуудтай

More information

энэ тухай Монгол Улсын үнэлгээ 1945 оны 2 дугаар сарын 4-11-нд Крымийн хойгийн Ялта хотод Америк, Англи, ЗХУ гурван улсын тэргүүнүүдийн хурал болж, дэ

энэ тухай Монгол Улсын үнэлгээ 1945 оны 2 дугаар сарын 4-11-нд Крымийн хойгийн Ялта хотод Америк, Англи, ЗХУ гурван улсын тэргүүнүүдийн хурал болж, дэ 1945 ОНД БНМАУ-ААС ХЯТАД УЛСАД ҮЗҮҮЛСЭН ТУСЛАМЖ ТҮҮНИЙГ ҮНЭЛЭХ НЬ Боржигон Хүсэл* 1. Оршил XX зуунд Монгол Улс хоёр удаа том хэмжээний цэргийн армийг Өвөр Монголд илгээсэн юм. Эхний удаад 1913 онд1, дараагийн

More information

Microsoft Word - UBMPS_FR_Sum_MON_Part 1

Microsoft Word - UBMPS_FR_Sum_MON_Part 1 7. ОРОН СУУЦ БОЛОН АМЬДРАХ ОРЧИН НӨХЦӨЛ 7.1 Орон сууцны хангамжийн асуудлууд Хот төлөвлөлтөнд тусгах орон сууцны хангамжийн асуудлуудыг дараахь байдлаар тодорхойлсон болно. Үүнд: Орон сууцны барилгажилт

More information

モンゴル国ウランバートル市大気汚染対策能力強化プロジェクトプロジェクト事業完了報告書

モンゴル国ウランバートル市大気汚染対策能力強化プロジェクトプロジェクト事業完了報告書 2.5 БО-ны удирдлагын менежментийн үр дүнгийн хэрэгжилт (Үр дүн-5) 2.5.1 Хуралдаан, семинар-ажил хэргийн хуралдаан болон сургалт Үр дүн-5-ын үйл ажиллагаагаар НАЧА болон холбогдох байгууллага нь үр дүн-1

More information

хот, 2016 он "Эконометрик" сурах бичиг, Г. Элдэв-Очир, Э.Эрдэнэчимэг, Б.Энх-Амгалан, Орбис хэвлэл, хот, 2013 Хэвлүүлсэн өгүүллэг, семинар, хуралд илтг

хот, 2016 он Эконометрик сурах бичиг, Г. Элдэв-Очир, Э.Эрдэнэчимэг, Б.Энх-Амгалан, Орбис хэвлэл, хот, 2013 Хэвлүүлсэн өгүүллэг, семинар, хуралд илтг Б.ЭНХ-АМГАЛАНГИЙН АНКЕТ Байгууллагын нэр: Мэргэжилтний нэр: Мэргэжил: Албан тушаалын зэрэглэл: МУИС-Шинжлэх ухааны Бямбажав овогтой Энх-Амгалан Эдийн засагч-статистикч Дэд профессор Тухайн байгууллагад

More information

монгол УЛСЫН хеделмерийн БААТАР РЕНЧИНГИЙН минжуур 1 Социалист ёсоор хоршоолохоос емнех уеийн амьдрал 1.1 8ссен, терсен нутаг 1.2 Хятад худалдаачид 1.

монгол УЛСЫН хеделмерийн БААТАР РЕНЧИНГИЙН минжуур 1 Социалист ёсоор хоршоолохоос емнех уеийн амьдрал 1.1 8ссен, терсен нутаг 1.2 Хятад худалдаачид 1. монгол УЛСЫН хеделмерийн БААТАР РЕНЧИНГИЙН минжуур 1 Социалист ёсоор хоршоолохоос емнех уеийн амьдрал 1.1 8ссен, терсен нутаг 1.2 Хятад худалдаачид 1.3 Мал маллах арга, ухаан 1.4 Малын наймаа 1.5 Нутгийн

More information

Student Guide to Japan (Mongolian Version)

Student Guide to Japan (Mongolian Version) Японд суралцах оюутны гарын авлага Монгол хэлээр Бие даасан засгийн газрын хуулийн этгээд Японы оюутныг дэмжих байгууллага Японд суралцахын давуу талууд Өндөр чанартай, сонирхолтой сургалтын хөтөлбөр Япон

More information

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШУУН ШАРАВЫН ГУНГААДОРЖ / Монгол улсын еронхий сайд асан /... 1 ЭЦГИЙН хувь тавилан 12 Улеын САА-нууд тарав 2 Мэргэжлээ еонго

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШУУН ШАРАВЫН ГУНГААДОРЖ / Монгол улсын еронхий сайд асан /... 1 ЭЦГИЙН хувь тавилан 12 Улеын САА-нууд тарав 2 Мэргэжлээ еонго МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШУУН ШАРАВЫН ГУНГААДОРЖ / Монгол улсын еронхий сайд асан /... 1 ЭЦГИЙН хувь тавилан 12 Улеын САА-нууд тарав 2 Мэргэжлээ еонгоеон нь 13 Суулийн уед нийгэмд гарч байгаа 3 Улеын САА-нууд

More information

Student Guide to Japan (Mongolian Version)

Student Guide to Japan (Mongolian Version) Японд суралцах оюутны гарын авлага 2017-2018 Японы Оюутныг Дэмжих Байгууллагын зүгээс та бүгдийн Японд суралцах ажил үйл үр өгөөжтэй байгаасай гэж хүсч байна. Засгийн газрын бие даасан агентлаг болох Японы

More information

Япон, Монголын харилцаанд Говь үйлдвэрийн гүйцэтгэсэн үүрэг зөрөө. Үүнд: Номунханы будлиан (Халх голын дайн)-ы талаар Япон, Монгол хоёр талаас үзэл бо

Япон, Монголын харилцаанд Говь үйлдвэрийн гүйцэтгэсэн үүрэг зөрөө. Үүнд: Номунханы будлиан (Халх голын дайн)-ы талаар Япон, Монгол хоёр талаас үзэл бо ОЛОН УЛС СУДЛАЛ Олон Улс Судлал 1 (107), 2017 он: 24-35 дугаар тал ЯПОН, МОНГОЛЫН ХАРИЛЦААНД ГОВЬ ҮЙЛДВЭРИЙН ГҮЙЦЭТГЭСЭН ҮҮРЭГ Мүраи Мүнэюүки Япон, Монголын хооронд 1972 онд дипломат харилцаа тогтоосон

More information

<819F955C8E865F A31396D6D2E696E6464>

<819F955C8E865F A31396D6D2E696E6464> SER SER locality ordinary people A Ярилцлага Бадамханд Бадамрэгзэн Боржигон Interviews Badamkhand Badamregzen Borjigon Three Buddhists in Modern Mongolia Morris Rossabi Sodonomdagva Shiraishi 5 Chuluun

More information

Монгол Улс Агаарын бохирдлыг бууруулах газар (АББГ) Монгол улс Улаанбаатар хотын Aгаарын бохирдлын хяналтын чадавхыг бэхжүүлэх төсөл (2-р үе шат) Техник Хамтын Ажиллагааны хүрээнд боловсруулсан баримт

More information

Senri Ethnological Reports 42 ~ЗУУНЫ~ОНГОЛЧУУД Зохиож эмхэтгэсэн И.Лхагвасурэн National Museum ofethnology Osaka 2003

Senri Ethnological Reports 42 ~ЗУУНЫ~ОНГОЛЧУУД Зохиож эмхэтгэсэн И.Лхагвасурэн National Museum ofethnology Osaka 2003 Senri Ethnological Reports 42 ~ЗУУНЫ~ОНГОЛЧУУД Зохиож эмхэтгэсэн И.Лхагвасурэн National Museum ofethnology Osaka 2003 The National Museum ofethnology Senri Ехро Park, Suita Osaka 565-8511, Japan 2003 Ьу

More information

МОНГОЛ ХЭЛНИЙ .Г.ЙСГЭХ ХАРЬЦАА БА

МОНГОЛ ХЭЛНИЙ .Г.ЙСГЭХ ХАРЬЦАА БА 東京外国語大学論集第 78 号 (2009) 1 МОНГОЛ ХЭЛНИЙ ҮГҮЙСГЭХ ХАРЬЦАА БА ТҮҮНИЙ ИЛРЭХ ХЭЛБЭРҮҮД Жанцангийн БАТ-ИРЭЭДҮЙ Удиртгал 1. Монгол хэлний үгүйсгэх харьцааг судласан байдал 2. Монгол хэлний үгүйсгэх харьцаа ил

More information

15:50~17:30 フォーラム 2017& これからのステップ 参加型意見交換 交流会 今岡良子 ( 大阪大学言語文化研究科准教授 ) 共同研究の企画などについて助言 意見交換 18:00~20:00 懇親会 ( フォーラム終了後 ) 対象 日本全国のモンゴル人の博士課程留学生及び卒業生 言語

15:50~17:30 フォーラム 2017& これからのステップ 参加型意見交換 交流会 今岡良子 ( 大阪大学言語文化研究科准教授 ) 共同研究の企画などについて助言 意見交換 18:00~20:00 懇親会 ( フォーラム終了後 ) 対象 日本全国のモンゴル人の博士課程留学生及び卒業生 言語 日本在住のモンゴル人博士留学生及び研究者の研究フォーラム 主催 日本在住のモンゴル人博士会 研究フォーラム ワーキングチーム 共催 駐日モンゴル大使館 後援 モンゴル外務省 日時 2017 年 5 月 5 日 ( 金 )~ 6 日 ( 土 ) 場所 駐日モンゴル大使館 2 階会議室 住所 : 150-0047 東京都渋谷区神山町 21-4 グーグルアクセス :https://goo.gl/maps/

More information

Монгол Улс Нийслэлийн Агаарын чанарын алба (НАЧА) Монгол Улс Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг бууруулах хяналтын чадавхийг бэхжүүлэх төсөл Төслийн эцсийн тайлан Хавсралт материал 2 2013 он 3 сар Японы

More information

3-402

3-402 Хавсралт2.5-6 Нэгдсэн семинарын илтгэлийн материал 3-40 3-402 УЛААНБААТАР ХОТЫН АГААРЫН БОХИРДЛЫН ХЯНАЛТЫН ЧАДАВХИЙГ БЭХЖҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ ЖАЙКА-гийн техник хамтын ажиллагааны төсөл 2009-203 оны хооронд Нийслэлийн

More information

<819F955C8E865F A31396D6D2E696E6464>

<819F955C8E865F A31396D6D2E696E6464> SER SER locality ordinary people A Ярилцлага Бадамханд Бадамрэгзэн Боржигон Interviews Badamkhand Badamregzen Borjigon Three Buddhists in Modern Mongolia Morris Rossabi Sodonomdagva Shiraishi 5 Chuluun

More information

Киото компьютерийн Гакүин

Киото компьютерийн Гакүин Киото компьютерийн Гакүин KCG : Kyoto Computer Gakuin Академик программууд Киото компьютерийн Гакүин элсэлтийн лавлах 601-8407 10-5, Nishikujyoteranomae-cho, Minami-ku, Kyoto, Japan URL : http://www.kcg.ac.jp/

More information

МОНГОЛ ШҮЛЭГ ДЭХ ЗАДГАЙ БУЮУ ЧӨЛӨӨТ ХЭМЖЭЭТ ШҮЛГИЙН ЗҮЙ ТОГТОЛ

МОНГОЛ ШҮЛЭГ ДЭХ ЗАДГАЙ БУЮУ ЧӨЛӨӨТ ХЭМЖЭЭТ ШҮЛГИЙН ЗҮЙ ТОГТОЛ 東京外国語大学論集第 95 号 ( 2017) TOKYO UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES, AREA AND CULTURE STUDIES 95(2017) 1 МОНГОЛ ШҮЛЭГ ДЭХ ЗАДГАЙ БУЮУ ЧӨЛӨӨТ ХЭМЖЭЭТ ШҮЛГИЙН ЗҮЙ ТОГТОЛ THE REGULARITY OF FREE VERSE (VERSE LIBRE)

More information

文大第    号

文大第    号 Шизүока муж дахь их, дээд сургуулиудын танилцуулга 静岡県の大学紹介 ( 国立 ) 静岡大学 (Улсын) Шизүока их сургууль 422-8529 静岡市駿河区大谷 836 432-8561 浜松市中区城北 3-5-1( 情報 工 ) 422-8529 Шизүока хот, Суруга-Кү, Ооя 836 432-8561

More information

Mongolia The Air Quality Department of Capital City (AQDCC) Capacity Development Project for Air Pollution Control in Ulaanbaatar City Mongolia Final Report -Appendices 2- March 2013 Japan International

More information

МОНГОЛ ХЭЛНИЙ ХЭЛЦ НЭГЖИЙН ТОГТОЛЦООНЫ ТУХАЙ АСУУДАЛД

МОНГОЛ ХЭЛНИЙ ХЭЛЦ НЭГЖИЙН ТОГТОЛЦООНЫ ТУХАЙ АСУУДАЛД 東京外国語大学論集第 80 号 (2010) 1 МОНГОЛ ХЭЛНИЙ ХЭЛЦ НЭГЖИЙН ТОГТОЛЦООНЫ ТУХАЙ АСУУДАЛД Жанцангийн БАТ-ИРЭЭДҮЙ Удиртгал 1. Монгол хэлний хэлц үгийн тухай 2. Монгол хэлний хэлц нэгжийн судалгаанаас 3. Монгол хэлний

More information

3-402

3-402 Appendix2.5-6 Presentation Handout on Summarizing Seminar 3-40 3-402 Capacity Development Project for Air Pollution Control in Ulaanbaatar City, Mongolia Summerizing Seminar Summerizing seimnar of Capacity

More information

2-334

2-334 Хавсралт2.2-5 Утааны хийн хэмжилтийн аргачлал болон технологийн гарын авлага 2-333 2-334 Гарчиг /Утааны хийн хэмжилтийн техникийн гарын авлага/ Газ анализатор (Chemical sensor Testo)... 2-337 Газ анализатор

More information

Монгол Улс Нийслэлийн Агаарын чанарын алба (НАЧА) Монгол Улс Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг бууруулах хяналтын чадавхийг бэхжүүлэх төсөл Төслийн эцсийн тайлан Хавсралт материал 3 2013 он 3 сар Японы

More information

Ольшанская юдофил Синельников Синельников

Ольшанская юдофил Синельников Синельников Agora: Journal of International Center for Regional Studies, No.13, 2016 Митина Митина Славина Ольшанская юдофил Синельников Синельников Педиконе П.и Лаврин А. Педиконе П.и Лаврин А. Педиконе П.иЛавринА.

More information

Mongolia The Air Quality Department of Capital City (AQDCC) Capacity Development Project for Air Pollution Control in Ulaanbaatar City Mongolia Final Report -Appendices 3- March 2013 Japan International

More information

Зн Хойт Азийн залуучудын байгаль орчины симпозиом 2005 东北亚地区青少年环境研讨会 2005 동북아시아청소년심포지움 Международный детский симпозиум по проблемам экологии региона Северо-Восточной Азии 2005. СэдэвЭргэлт нийгимийн байгулулт

More information

技能実習生手帳 ( モンゴル語版 ) Ур чадварын дадлагажигч нарт зориулсан гарын авлага (Монгол хэл дээрх хувилбар) 所有者 ( 技能実習生氏名 )/ Эзэмшигчийн нэр (ур чадварын дадла

技能実習生手帳 ( モンゴル語版 ) Ур чадварын дадлагажигч нарт зориулсан гарын авлага (Монгол хэл дээрх хувилбар) 所有者 ( 技能実習生氏名 )/ Эзэмшигчийн нэр (ур чадварын дадла 技能実習生手帳 モンゴル語版 外国人技能実習機構 OTIT 技能実習生手帳 ( モンゴル語版 ) Ур чадварын дадлагажигч нарт зориулсан гарын авлага (Монгол хэл дээрх хувилбар) 所有者 ( 技能実習生氏名 )/ Эзэмшигчийн нэр (ур чадварын дадлагажигчийн овог нэр) 氏名

More information

脱退一時金請求書 日本から出国される外国人のみなさまへ Монгол 脱退一時金は 次のすべての条件に該当するときに請求することができます 国民年金 厚生年金保険又は共済組合の被保険者資格を喪失し 日本に住所を有しなくなった日か ら 2 年以内に請求する必要があります 1 日本国籍を有していない方

脱退一時金請求書 日本から出国される外国人のみなさまへ Монгол 脱退一時金は 次のすべての条件に該当するときに請求することができます 国民年金 厚生年金保険又は共済組合の被保険者資格を喪失し 日本に住所を有しなくなった日か ら 2 年以内に請求する必要があります 1 日本国籍を有していない方 脱退一時金請求書 日本から出国される外国人のみなさまへ 脱退一時金は 次のすべての条件に該当するときに請求することができます 国民年金 厚生年金保険又は共済組合の被保険者資格を喪失し 日本に住所を有しなくなった日か ら 2 年以内に請求する必要があります 1 日本国籍を有していない方 2 国民年金の第 1 号被保険者としての保険料納付済期間の月数と保険料 4 分の 1 免除期間の月数の 4 分の 3

More information

スライド 1

スライド 1 所在地 キャンパス 東京都 東京都内に 4 つのキャンパスを設置 学部生は 4 年間同じキャンパスで学生生活を送ることができます < 海外拠点 > ハワイ : ハワイ大学マノア校 中央大学パシフィック オフィス タイ : タマサート大学 中央大学 タマサート大学コラボレーションセンター Байрлал сургуулийн хотхон Тоокёо хот Тоокёо хотод 4 хотхонтой.

More information

Философия общего дела Н Ф

Философия общего дела Н Ф Н П С А Г В В А С Н Н А В С Е Н Философия общего дела Н Ф 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Ф М Л Н Вопрос о братстве или родстве о причинах небратского неродственного т е немирного

More information

Зурагт Буддизмын Үндсэн Сургаал Фүрүяа Мицүтоши Зургаан барамид Сэтгэл дүүрэн амьдрах зургаан сургаал Өглөг 2 Өнөөдөр Эдийн бус 7 өглөг буюу нүдний өг

Зурагт Буддизмын Үндсэн Сургаал Фүрүяа Мицүтоши Зургаан барамид Сэтгэл дүүрэн амьдрах зургаан сургаал Өглөг 2 Өнөөдөр Эдийн бус 7 өглөг буюу нүдний өг 6 2015 VOL. 117 ҮҮСГЭН БАЙГУУЛАГЧИЙН ҮГ Уур бол ялагдал Эцэг эх, дарга нар юм л бол үглэж, загнаад байдаг нь угтаа эрч хүч, урам зориг өгөх санаатай байдаг. Харамсалтай нь үр хүүхэд, ажилтан нь хэлсэн

More information

(1990) (1990) (1991) 88

(1990) (1990) (1991) 88 87 Alina Vitukhnovskaya 1973 3 27 7 11 10 12 1980 Literatunye novosti Smena 1993 1994 1 LSD 10 20 LSD 21 1995 10 1997 10 1998 4 1999 1996 80 1993 1994 1996 1996 1997 1999 10 (1990) (1990) (1991) 88 89

More information

.

. . + ALM = = ТВЭЛ 1 http://president.kremlin.ru/about/bio.html 2 Собрание законодательства Российской Федерации 3 N. От первого лица: Разговоры с Владимиром Путиным,ВАГРИУС, М., 2000. с.86 4 Собрание

More information

,000 5, a) b) c) d) e) 9

,000 5, a) b) c) d) e) 9 1. 2. 3. 3 M. 2000 8 21 No.613 2 (2000 8 21 ) 1. 2. 8 2 50 1500 100 50 6 14 2 3. 100 500 1,000 5,000 2 5000 2 4. a) b) c) d) e) 9 f) g) h) i) j) k) l) 5. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8 9) 10) 11) 12) 4 6 6. 10

More information

229期短期講座(APR2019) 

229期短期講座(APR2019)  229 期 ТОКИЙСКИЙ ИНСТИТУТ РУССКОГО ЯЗЫКА ロシア語短期講座 2019420199 20,000 学校法人日ソ学園東京ロシア語学院 156-0052 1-11-2 03-3425-4011FAX03-3425-4048 1 57 2 89 3 1013 級3級2級1級 1.500 文法会話力聴取力読解力和文露訳 42. хотеть, жить 1.1000 2.4

More information

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Title 移動展派の創作における個の問題 : クラムスコイとレーピンの作品を中心に Sub Title О личности в творчестве передвижников O lichnosti v tvorchestve peredvizhnikov Author 上野, 理恵 (Ueno, Rie) Publisher

More information

228

228 ТОКИЙСКИЙ ИНСТИТУТ РУССКОГО ЯЗЫКА ロシア語短期講座 2018 年 10 月 ~2019 年 3 月 228 期 20,000 学校法人日ソ学園東京ロシア語学院 156-0052 1-11-2 03-3425-4011FAX03-3425-4048 1 57 2 89 3 1014 1.500 2. хотеть, жить 1.1000 2.4 который 1.2000

More information

…“…V…A’l”m−¯‡Æ†c™ƒž−¥‰{“è

…“…V…A’l”m−¯‡Æ†c™ƒž−¥‰{“è Временный брак между русскими офицерами и японскими «женами» в Инаса 1 1. 1. 1. 2. 1. 3. 60 60 2 2. 1. Madame de Chrysantème à la Boulangèà la Capoule 2. 2. анати атакосисуки дазо амакчь аната копому

More information

087-104_−~flö

087-104_−~flö 51 2008 87 103 Он пришел Он сейчас здесь 51 2008 этот 2 я-сейчас-здесь целостность предел 3 51 2008 целостность Сталин понял, что боязнь коммунистической заразы будет сильнее голоса рассудка. И он не ошибся.

More information

立経 溝端p ( ).indd

立経 溝端p ( ).indd Мау Кудрин Гурвич Акиндинова Кузьминов Ясин Маргарита Лютова Ведомости Форум февраля Экономика и жизнь сентября Владислав Иноземцев РБКсентября РБК ОрловаЕршов Загашвили Загашвили Мантуров Никитин Осьмаков

More information

[ ] Гаспаров М.Л., Очерк истории русского стиха.изд.-во«фортуна Лимитед».М., Квятковский А., Поэтический словарь.изд.-во «советская энциклопедия

[ ] Гаспаров М.Л., Очерк истории русского стиха.изд.-во«фортуна Лимитед».М., Квятковский А., Поэтический словарь.изд.-во «советская энциклопедия Е.В. Хворостьянова. Трехдольник Тредиаковского//Индоевропейское языкознание и классическая филология.материалы чтений, памяти профессора Иосифа Моисеевича Тронского.16-18 июня 2003г.СПб.: Наука. 2003.

More information

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ Кабели, которые находятся в каталоге исключительно от нашего стандартного ассортимента, мы в состоянии удовлетворить все ваши конкрет

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ Кабели, которые находятся в каталоге исключительно от нашего стандартного ассортимента, мы в состоянии удовлетворить все ваши конкрет ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ Кабели, которые находятся в каталоге исключительно от нашего стандартного ассортимента, мы в состоянии удовлетворить все ваши конкретные требования для кабели не включены в этом каталоге.

More information

2007 12 4 2007 12 4 46 1920 10 21 1921 3 10 отдел Высшего судебного контроля судебное решение, вступивщее в законную силу 2002 2002 47 2002 2002 надзорная жалоба 376 2002 2002 381 1 централизованная децентрализованная

More information

Общество любомудрия Поэт и друг

Общество любомудрия Поэт и друг Философская поэзия Поэзия мысли Общество любомудрия Поэт и друг Анаксагор. Беседа Платона Письмо к графине NN рассуждать философствовать Я скучен для людей, мне скучно между ними! Но -- видит бог -- я

More information

М. Ю. Мцыри романтическая поэма В. Г. У. Р. А. С. Кавказский пленник Е. А. Эда Герой нашего времени

М. Ю. Мцыри романтическая поэма В. Г. У. Р. А. С. Кавказский пленник Е. А. Эда Герой нашего времени М. Ю. Мцыри романтическая поэма В. Г. У. Р. А. С. Кавказский пленник Е. А. Эда Герой нашего времени хранительные стены тюрьма сумрачные стены глухие стены А. Е. 0 0 0 0 Где люди вольны, как орлы тот чудный

More information

) ) ) ) Сильный ветер сильный и дождь. Если один день шел дождь и появился ветер то будет ещё 2-3 дня дождь. Куда ветер туда и дождь. Если стояло долг

) ) ) ) Сильный ветер сильный и дождь. Если один день шел дождь и появился ветер то будет ещё 2-3 дня дождь. Куда ветер туда и дождь. Если стояло долг ( 1 ) The Russian proverbs of weather forecast Mitsuko Otani А.Ермолов Народное погодоведение Москва 1905 ) ) ) ) Сильный ветер сильный и дождь. Если один день шел дождь и появился ветер то будет ещё 2-3

More information

2019夏期集中講座 講座案内(PDF版)

2019夏期集中講座 講座案内(PDF版) 2019 年 8 83 816 15 3 / 835 / 9301245 15 3 / 81012 / 9301245 15 16,800 CD1,620 4 15 3 日間でロシア語のアルファベットの読みと発音を習得する講座です これからロシア語を始めようとしている方 ロシア語を始めてはみたもののアルファベットの読みに苦戦している方 何となく読めるけど発音に自信がない方 大歓迎です! 発音とイントネーション

More information

1-2 カーの時間 АСЦУ «Тогда еще верили в пространство и мало думал о времени.» В. В. Хлебников, Соб

1-2 カーの時間 АСЦУ «Тогда еще верили в пространство и мало думал о времени.» В. В. Хлебников, Соб フレーブニコフの カー とハルムスの ラーパ における時間概念の共通性 本田登 はじめに 1930 1991 11 1 第 1 章フレーブニコフの時間概念と作品 カー の構造 1-1 カー概説 9 2 1 Анна Герасимова / Александр Никитаев, Лапа, Театр, 1991, 11. 2 29 1-2 カーの時間 2222 2222 АСЦУ 3 7 1905

More information

本組/野部(2段)

本組/野部(2段) Economic Bulletin of Senshu University Vol.46, No.3, 95-107, 2012 1 сельскохозяйственные организации хозяйства населения крестьянские фермерские хозяйства сельскохозяйственные предприятия АККОР 95 Российский

More information

Slaviana2017p

Slaviana2017p [ резюме ] О восприятии А. П. Чехова в детском журнале «Красная птица» КОНДО Масао В этой статье предпринимается попытка проанализировать особенности переводов произведений А. П. Чехова, публиковавшихся

More information

Slaviana2017p

Slaviana2017p [ резюме ] Московский концептуализм в сфере влияния В. А. Фаворского: Взгляды Кабакова, Булатова, Васильева. ИКУМА Генъити В этой статье я попробовал анализировать, каким образом на концептуалистов повлияла

More information

Надиров Ш.Г. Ю. Цеденбал 1984 год. М., Шинкарев Л. Цеденбал и его время. Том 1, 2. М., Бол

Надиров Ш.Г. Ю. Цеденбал 1984 год. М., Шинкарев Л. Цеденбал и его время. Том 1, 2. М., Бол No. 61 2014 スターリン批判とモンゴル人民共和国の政治過程 ソ連の影響下におけるモンゴル指導部の権力闘争を中心に オユンバートル ムンヘジン はじめに 1 Ю. Цэдэнбал 2 1916 1991 3 4 5 6 1 1921 8 1924 8 11 1992 2 1939 1940 1941 1946 1952 1952 5 1974 1958 1974 1984 Дамдинсүрэн

More information

.e..Note

.e..Note Рижский М.И. История переводов библии в России. Новосибирск: Наука, Сибирское отд-ние, 1978. С. 57-59. А.Н. А.С. Jeffrey Brooks Jeffrey Brooks, When Russia Learned to Read (Princeton: Princeton U.P., 1985),

More information

2 (коммуникативно нерасчлененное предложение) Книг было три. 3 книг (коммуникативно расчлененное предложение) Этих книг мы купили две. 2?Учебных предм

2 (коммуникативно нерасчлененное предложение) Книг было три. 3 книг (коммуникативно расчлененное предложение) Этих книг мы купили две. 2?Учебных предм Bulletin of the Faculty of Foreign Studies, Sophia University, No.38 20031 Коммуникативно расчлененные предложения с числительными в русском языке Yukiyoshi Inoue В настоящей статье рассматривается вопрос

More information

МАС Малый академический словарь БАС Большой академический словарь Г нормативные словари Императорская Российская Академия

МАС Малый академический словарь БАС Большой академический словарь Г нормативные словари Императорская Российская Академия история лексикографии Л. П. Крысин М. А. Бобунова МАС Малый академический словарь БАС Большой академический словарь Г нормативные словари Императорская Российская Академия ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ РУССКОГО ЯЗЫКА

More information

& ~16 2

& ~16 2 10 10 100 17 20 10 17 10 16:00~17:30 18:00~ 10 9:30~9:45 9:45~12:15 12:15~13:25 13:30~16:20 13:30~16:20 16:30~17:30 17:30~18:00 19:00~ 10 9:30~11:45 1 & 100 15~16 2 3 2004 10 9:30 9:309:45 1401 10 1401

More information

Веселовский

Веселовский Веселовский «Георгиево мучение» Тихонравов «Чудо Георгия о змии» Рыстенко Дмитриев, Лихачев Mиладинови Богданова и др. Веселовский Волочебная песня Земцовский духовные стихи Кирпичников Бессонов Марков

More information

Microsoft Word - ファイナルレポート_Jp_ doc

Microsoft Word - ファイナルレポート_Jp_ doc 1-1 () 26 () 1-2 2 Ф.И.О Должность 1 2 3 4 5 6 ЮСУБОВ Батур ШЕХИЕВ Сердар РУСЛАН Лазываев МЕЗИЛОВ Курбанмурад Амангулыевич ВАСОВ Оразмамед Начальник Азиатско-тихоокеанского управления Министерства иностранных

More information

体制移行期のカザフスタン農業

体制移行期のカザフスタン農業 СНГ статистический ежегодник М.стр.СНГ статистический ежегодник М.стр СНГ статистический ежегодникстр. СНГ статистический ежегодник стр. Народное хозяйство СССРМ. стр. Народное хозяйство СССРМ. стр условная

More information

2. Schedule of application for entering in April 2019 Application (early August) 1) Fill out the the application for admission, Personal history, Stat

2. Schedule of application for entering in April 2019 Application (early August) 1) Fill out the the application for admission, Personal history, Stat Application Guidelines for April 2019 Aug.20,2018 Mate Japanese Institute Contents 1. 8 advantages of Mate Japanese Institute 2. Schedule of application for entering in April 2019 3. Application Guidelines

More information

Sawada

Sawada A. I. A. S. Y. M. C. A. P. P. S. M. I. L. A. D. E. A. Мамонов А. И. Пушкин в Японии. М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1984. 326 с. P. P. V. D. G. I. A. S. K. M. Русское национальное общество

More information

( ) ( ) ( ) ( ( ~ ) ( ) ( )) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ⑴ 2

( ) ( ) ( ) ( ( ~ ) ( ) ( )) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ⑴ 2 ( ) ( ) (Максим Горький : Алексей Масимович Пешков ) 1 ( ) ( ) ( ) ( ( ~ ) ( ) ( )) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ⑴ 2 . ( ) ( ) ( ) ( ) [ マ マ ] ( ) ママ ( ) Союз писателей СССР 3 ( ) ( ) Всероссийский союз писателей

More information

Microsoft Word - 20120316horiuchi.docx

Microsoft Word - 20120316horiuchi.docx 1 2007 11 2013 2 2012 9 APEC 2009 12 2025 3 2013 2007 2009-2018 4 2009 9 1990 1 1. 1.1 2013 5 2013 2007 11 1996 2002 2007 2 7 8 75 1996 6 APEC 2012 APEC 26 2008 2012 APEC APEC 2 APEC ESPO LNG Sollers APEC

More information

Slaviana2017p

Slaviana2017p 19 20 [ резюме ] «Женский вопрос» и литература в России второй половины 19-го начала 20-го века. НАЗАРЕНКО Екатерина В первой части статьи говорится о зарождении и развитии женского вопроса в России. Начиная

More information

No ロースキーの直観主義とベルクソン哲学 北見 諭 はじめに Лосский Н.О. Обоснование интуитивизма // Лосский Н.О. Избранное. М., С. 13. Лосский. Обоснов

No ロースキーの直観主義とベルクソン哲学 北見 諭 はじめに Лосский Н.О. Обоснование интуитивизма // Лосский Н.О. Избранное. М., С. 13. Лосский. Обоснов No. 56 2009 ロースキーの直観主義とベルクソン哲学 北見 諭 はじめに 20 1 2 3 1 Лосский Н.О. Обоснование интуитивизма // Лосский Н.О. Избранное. М., 1991. С. 13. Лосский. Обоснование интуитивизма. С. 117. 2 Нэтеркотт Ф. Философская

More information

杉浦論文.indd

杉浦論文.indd M. B.G. Rosenthal, ed., The Occult in Russian and Soviet Culture (London, 1997); M. Bohachevsky-Chomiak, B.G. Rosenthal, eds., A Revolution of the Spirit: Crisis of Value in Russian, 1890-1918 (Newton

More information

.R N...ren

.R N...ren 1 Новейшая русская поэзия, 1921,, 1971, 76 2,, 1988 235 315,, 20, 2003 69 98 3 Борис Эйхенбаум: Теория формального метода, О литературе: работы разных лет Советский писатель, 1987, с. 375 408., 1984, 215

More information

Our Position in the Market Interfax-100 Russian Banks by Assets

Our Position in the Market Interfax-100 Russian Banks by Assets 1 ? 2 ???? 3 !!!!! 4 ? / 5 Почему Россия? Экономическая стабильность Россия одна из наиболее быстрорастущих экономик в мире Богатейшие природные ресурсы Качественные и относительно дешевые трудовые ресурсы

More information

сложили свои полномочия. ハバロフスク地方の 2000 人程の農村集落の議員のうち 102 名が期限前に辞任 した Причина обязанность ежегодно предоставлять справку о своих доходах, доходах супр

сложили свои полномочия. ハバロフスク地方の 2000 人程の農村集落の議員のうち 102 名が期限前に辞任 した Причина обязанность ежегодно предоставлять справку о своих доходах, доходах супр Декларация о доходах 収益申告書 В Хабаровском крае депутаты сельских поселений отказываются от своих мандатов. ハバロフスク地方で農村集落の議員らが自身の委託業務を拒否している Один из последних случаев 5 депутатов из посёлка Сита района имени

More information

プロットとキャラクターの 類 型 3 5 Борисов С.Б. (сост.) Рукописный девичий рассказ. М.: ОГИ, Вацуро В

プロットとキャラクターの 類 型 3 5 Борисов С.Б. (сост.) Рукописный девичий рассказ. М.: ОГИ, Вацуро В ソ 連 の 学 校 における 少 女 の 物 語 文 化 越 野 剛 10 1998 1 2 90 1995 1 3 2003 4 рукописный девичий рассказ 80 1 Белоусов А.Ф. (сост.) Русский школьный фольклор: От «вызываний» Пиковой Дамы до семейных рассказов. М.,

More information

2013 2 1 1 27 13.01.28 2 8 13.01.28 3 2 5 7 9 13.01.28 4 2 8 10 13.01.28 5 4 1 11 13.01.28 6 3 4 13.01.28 7 1 13.01.29 13.01.30 8 2 13.01.29 13.01.30 1 9 28 13.01.29 10 29 13.01.29 11 72 73 13.01.29 12

More information

日本における白系ロシア人史の断章 : プーシキン没後100年祭(1937年、東京)

日本における白系ロシア人史の断章 : プーシキン没後100年祭(1937年、東京) Title 日本における白系ロシア人史の断章 : プーシキン没後 100 年祭 (1937 年 東京 ) Author(s) 沢田, 和彦 Citation スラヴ研究 = Slavic Studies, 47: 327-353 Issue Date 2000 Doc URL http://hdl.handle.net/2115/38945 Type bulletin (article) Note

More information

確定_中澤先生

確定_中澤先生 B EU (2012.3) 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 2. 3. 4. 1 2012 59 1957 1 332 1995 3 1 4 1997 2009 10 3 4 5 2 2010 1000 2 3 4 149 4 3 1 2 9 2 4 1 3 2011 2011 58 4 10:00 11:30 11:30 10 3 13:30 15:30 15:30 15:45

More information

(1887 ) ) ([22, p.343]) ( ) (1926) (1929,1994)

(1887 ) ) ([22, p.343]) ( ) (1926) (1929,1994) 1860 1913 1-3 14 3-4 15-1 3-5 17-2 4-6 18-3 4-7 20 5 20-1 6-1 20-2 6-2 24-3 7 29 10 32-1 10 37-2 11 50 *) 1860-1913 4 1 4 ( 16 ) 1920 1920 70 1994 1) 1885 *) [24-2] [24-2] 1 2 [24-2] 3 1) ([4, стр.490])

More information

Слово.ру: балтийский акцент Молодежь Эстонии Postimees на русском языке День за днем МК Эстония Вести Здоровье для всех Деловые ведомости Столица» «Юж

Слово.ру: балтийский акцент Молодежь Эстонии Postimees на русском языке День за днем МК Эстония Вести Здоровье для всех Деловые ведомости Столица» «Юж Слово.ру: балтийский акцент Молодежь Эстонии Postimees на русском языке День за днем МК Эстония Вести Здоровье для всех Деловые ведомости Столица» «Южная столица» «Северное побережье» «Чудское побережье»

More information