Ê u g } }{ ~ Ê Blue Tooth Ì d LAN ÊÊÊ sèííöïõöñ~ Ê Ê y ÑÔ ÑÎ ÉÈ ÑÑÒÕ LSI Ç ÌÍÍÉÆÍ ÑÑÒÕ LSI séê ÇÍÌÉt Ê LSI Ì É ÈÍÉÆÉÌÊÎ ÈÍ séæí }ÊÑÑÒÕ LSI Ê CMOS ÒÓÏÑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Ê u g } }{ ~ Ê Blue Tooth Ì d LAN ÊÊÊ sèííöïõöñ~ Ê Ê y ÑÔ ÑÎ ÉÈ ÑÑÒÕ LSI Ç ÌÍÍÉÆÍ ÑÑÒÕ LSI séê ÇÍÌÉt Ê LSI Ì É ÈÍÉÆÉÌÊÎ ÈÍ séæí }ÊÑÑÒÕ LSI Ê CMOS ÒÓÏÑ"

Transcription

1 14 s v à dò Ñ~ ÎÒÖÐ ÒÏÑÑÖ ÑÑÒÕ LSI Ê Ã 15 Ï ÏÒÏÐ d f

2 Ê u g } }{ ~ Ê Blue Tooth Ì d LAN ÊÊÊ sèííöïõöñ~ Ê Ê y ÑÔ ÑÎ ÉÈ ÑÑÒÕ LSI Ç ÌÍÍÉÆÍ ÑÑÒÕ LSI séê ÇÍÌÉt Ê LSI Ì É ÈÍÉÆÉÌÊÎ ÈÍ séæí }ÊÑÑÒÕ LSI Ê CMOS ÒÓÏÑÊ ÊÍÍ ~ Î ÉÈÉ ÇsÊÍÍ Ç ÈÉÆÍ ÿ ÊÆ ÆÉÌ DSP ÐÎÎ Ê }ÊÎÒÖÐ {Î Í}ÌÑÑÒÕ LSI Ê Ç Ê~ÌÍÍÉÆÍ y ÇŠmÊÊÉÉÇÉ ÌÉ t~õ ÏÉ géé ÆÉ Êt~Ê ÍÍÿ~Ê v v t~ Ê ÇÍ Ê ÉÉÇÉÆÍ Ô ÒÕ Ì Ê ivvç hêêééçé È ÇÈ ÑÑÒÕ LSI Êvv sê Ê s ÆÍËy Lj Ê Ç Ç ÈÆ ÉÊÉÉÆÍ ÉÊ Ê 1980 ÇÍ ÊÔÖÒÔÖÑ ÏÐÒ LSI v Ð ÓÑÑ Ñ MOSIS Çv ÈÍy ŠÊu Ç ÊÈÍ LSI vv sê ~Ê~ Î È É ÉÌ 1996 Ê u ÑÑÒÕvv g Ñ Ñ VDEC Çv ÈÍÉÇ ÇÊ ÈÍÉÆ Í ÇÍÊ ÊÉÇÊÆ ÇÊ ÉÊ Ê VDEC É ÍÍÉÓÏÓÏÎ È ~ Ê ÌÊ É Î ÈÉ d ÑÑÒÕ LSI Îv ÈÍÇÉÎ ÉÈÍ u Ê LSI vv sé Ê d sîr ÈÉ d ÑÑÒÕ LSI ÎvvÈÍÇ ÉÇÉÇÉ ÈÈÉ Ê Ê}ÆÒ Õ ÉÈÊ Ê vîèíçéçéç É ÌÉ Ê ÍÍ Š Ì Ç ÍÊÊÍ Ê Í ÌÊÉÌʈ Ê ÍÆv ÉÊÉÉ LSI ÊwŠÉÈÉ ËÌÇÉ LSI Ê ŠÇÌÉÉÌ u É LSI Êt~Ê Ì Ê Õ Ï ÔÎ ÒÖ Ê vèéì ÎÒÖÐ {ÊÒÑÒÐ ÓÑÎ ÈÉÇÍÊÆ ÇÊ ŠÊ Ê ŠÉÌÆÍ ÎÖ ÒÈÍÉÌÊÌ ÈÍÊÍ Î ÊÍ uçæí Ê ÇÉ Í Ì LSI Ê ÒÒÔ ÉÍÊÐÑÒÊ ÐÑÒ t~ðñò ÐÑÒÊ Î ÇÍ Ê Í ÌÊ ÌÉÉÌÖÑ ÐÊ Æ ÐÑÒÎ ÇÇ ÉÇÉ t~ ÊÔÑÐÎ È Ê ÎÈÊÇÍÊÊÍÊÆ ~ Ê Í Ê LSI Êv Êv Ç uêêí ÇÊÉÌÊ ÌÈ Ê ÈÉv Ô ÒÎ È Ê Î ÈÉ v ÎsÆ ÇÊ ÊÍ Í ÊÈÌÉ LSI Ê Ê ÇÍ ÇÍ Ê ÌÍÎu ÌÍÇÉÇ ÉÇÍ ÌÍÇ ÇÍÊ ÐÑÒÇu ÌÍÍÍÆÊÊÍÊÉ LSI Ê ÇÍÇ Í ÇÍÍÊ Î{ÌÆÊÇÍ Ô Ð

3 ÒÏ ÐÎsÆ Ê ÊÆÍ Ì v Î u È uçæí ~ Ê ÇÍÍÊÇÉÇ s ÊsÍÍÉÆÍ Ç ÌÉÊvÌÊÊÉ ÇÇÇÍÇÉ Ê ÇÊÆ ÔÖÑÏÐÒÇ ÌÉÉÈ ÉÊ 2 Ç ~È ÍÊ Ì ÆÍ ÈÍÊ ÍÈÉ ÊÒÖÕ ÐÇ uê ÊÉÉÇÍÉÆÍÆ d f Ï ÏÒÏÐ d ÖÐ ÒÎÑÑÑ Ò LSI vv ÙÏ Ï Î Ö u kÿ dññòõvv ÙÏ Ï Î Ö ÔÖÒÐÖvv ÒÕ vv dò Ñ~ ÎÒÖÐ ÒÏÑÑÖ ÑÑÒÕ LSI Êvv d dò Ñ~ ÕÒÕÊvvÆÍËv LSI Êv ÙÏ Ï Î Ö Ê ÔÖÑÏÐÒÉÊ ÉÊ {ÊvÌ Ì Îˆ Ê Ç Í}ÎÉÆÍ ÌÉ ÂÊ sêöóõ ÎsÉÉÆÊÆ ÉÌ Ê ŠÎsÉÉÆÊÆ Ê ÈÉÉÇÊ Êu ÆÉÇÊ ÊÆÇu ÌÉ ÉÊ ŠÊÊÍ Ê ÔÖÒÐÊ ÈÍ ŠÊ h ÊÉ ÆÉ~ËÍ iê PLL { ÕÒÕÉÊ hêuéêí ÐÖÒÐ ÊÈÌÈÌÊ ÇÆÍ Ê CMOS LSI ÉÈÉ ÈÍÉÌ Ê {ÉÊ ÉÇÈ ÏÖÑÒÖÒÏÊÆ Í ÉÊÉÉÆÍ w Ê ŠÎ ÈÉÆÍ ) ÑÏÒÒÒÐÕÓÑÑ sé ÒÏÑÑ Ö {Î Ì ÍÈÉ LSI ÊÍÉÊ Ê { ÉÊÉÉÆÍ ÕÒÕÊ Ê ÐÕÖÎ Î Í È uê É Š h ÊÆÍ Ç ÈÍ i t Ê ÉÊ i t {Ê tì ÉÊiÍÊÇÉÉÇ ÈÊu sê v ÎsÆ hî ÇÌÍÇÉÇÉÇÉ Ê ÉÈÉ ÈÍÊÏÖÑÒÖÒ ÏÎ Í}ÌÇÉÇ héfæéæí

4 w dò Ñ~ ÎÒÖ Ð ÒÏÑÑÖ ÑÑÒÕ LSI Êv v ÎÔÒÕÎ dêêé Ê Î ÈÍ dò Ñ~ ÊÊ TNC(Terminal Node Controller ÓÐÒÒ ~ te)é ÊÍÍÕÒÕteÇ ÈÍÍ ÇÊÕÒÕteÊ ÒÏÑÑÖ Ð ÒÎÖ Ö ÒÒÔÔÏÐ Ê Æ ÈÊ }Ê ÇÊÎÒÖÐ {Î uéè Í TNC Î ÆÉ dò Ñ~ Ê ~ ~ Ç 1200bps 2400bps Ë 9600bps Ç ÉÆÍ 10kHz (Audio Frequency= g )ÊÐÕÖÎ Î ÈÉÆÍ ÈÊÉÌ ÇÍÍÎ Ì ÑÑÒÕ LSI Ê ÉÈÍ eèíéæ É ÇÊ ÉÊ ÎÒÖÐ {ÉÒÏÑ ÑÖ {ÎÿÉÊ LSI Ê È ÑÑ ÒÕ LSI ÉÈÉ ÈÍ ÇÊ LSI vvê Ê 0.35umCMOS ÔÖÑÑÎ ÆÍ ÔÖÑÏÐÒ ÊÆÇÍ Ê eéç ÉÊ ÎÒÖÐ ÒÏÑÑÖ sî Ì ÍÈÉ Ê ÈÍ CMOS LSI Êvv v ÎsÉÉ Ê uèêæíæê ÈËÉ ÇÍv vè IP Intellectual Property ÈÉ ÉÊ ÇÊv ÈÉ LSI Î Æ É dññòõ Êv ÎsÆ É Ê ÇÊÕÒÕteÊ ÆÍÖ ÒÒÔÔÏÐ Î ÆÉÎÒÖÐ ÒÏÑ ÑÖ {ÊÑÑÒÕ LSI Î ÉÈ ÈÆÉÈÍÍ ÎÒÖÐ {Ê CMOS LSI ÎsÊÆ Î ÉÈÍ ÉÊ ÌÊÎÒÖÐÔÖ ÒÏ ÒÊ ÈÍ OP Î Ô SCF(ÑÏÒÒÒÐÕ ÓÑÑÔÏÖÑ) ÎÒÖÐÔÖ ÒÏ Ò ÒÏÑÑÖÊvvÊÉÆÉ~Ë Ê Îf ÈÉÎÒÖÐÉÒÏÑÑÖ {ÊÑÑÒÕ LSI ÊÉÆÉ~ËÍ vv É w ÎÒÖÐ {ÔÖÒÐ ÎÒÖÐÔÖ ÒÏ Ò É ÊÍÍ wêîòöð Ê Ê ÔÏÖÑ(BPF) ÐÏ Ð ÒÖ Ö {ÊÊÎ ÆÍ t { ÑÖ ÏÐ ÖÔÖ { FM w (FM Demodulator)É ÔÏÖÑ(ÒÕÑ ÔÏÖÑ)ÊÍÍ ÈÍÍ 1 ÊÊÎ ÒÖÐÔÖ ÒÏ ÒÊÔÖÒÐ Î Ì É s 1 Ê uéèíw Î È Ê ÔÏÖÑ {Êg ÊÓÖÒ ÐÇ 5% Î ÈÉÆÍ

5 1 ÎÒÖÐÔÖ ÒÏ ÒÔÖÒÐ s 1 ÎÒÖÐÔÖ ÒÏ ÒÊu -35~-3dBm NF(Noise Figure) ÊÈÌ DC ÏÔÑÒÒ 10dB 5% 10% r0.3v ÎÒÖÐÔÖ ÒÏ Ò ÊÆÍÔ ÏÖÑ {Ê ÊÓÑÖ Ñ Ê 0.8kHz Ê ~~ÔÏÖÑ(HPF)É 2.4kHz Ë 3kHz Ê ~~ ÔÏÖÑ(LPF)É ÈÍÍ Ê 35~ 3dBm(39.1mV~1.56V)Ê FSK w ( FSK É È)Ç ÈÍÍ FSK w Ê ~ ~ 1200bps Ê ÐÕÖÎ 1800Hz Ô Ð/ÑÔ ÑÊ 1200Hz/2200Hz ~ ~ 2400bpsÊ ÊÐÕÖÎ 1900Hz Ô Ð/ÑÔ ÑÊ 1200Hz/2400Hz ÉÆÍ ~ ~ 1200bps/2400bps Ê FSK Ê È {Î È ÎsÊÆ ~ ~ 2400bps ÉÊ HPF( 0.8kHz)É LPF( 3kHz)Î ÆÍ ~ ~ 1200bps Ê Ê LPF Î 2.4kHz Ê Í ÆÍ Input Signal + Output Signal S input = A 1 sin(wt) S out Delayed Signal S delay = A 2 sin(w(t-dt)) 2 t Ê t {Ê ÒÏÖÏÖÏ É ÐÏ É ÈÍÍ i Ç É Ê Ç ÇÊÍ É RC ÊÊÊ ÊÍÍ Î sèèí ÈÊÉÌ FM wîsêæ Ê ÇÊ {É Ît ÈÍ t Ê Ê 2 Ê ÈÍÆÊ ÈÍÉ FSK Î Sinput É Sdelay(~ ) Ê Ç Sinput ÇÍ A2 Îw ÈÉ Sdelay Î Ç t {Ê Ê (1) É ÈÍÍ 2 2 S out = ( A1 A2 )cos( ω dt)) + ( A2 sin( ωdt)) (1) ÑÖÏÐ(Slicer1)Ê {ÉÐ ÓÖ ÑÉ È FSK ÎÓÖÑ Ê

6 ÈÍÉÌÊ {ÉÆÍ ÑÖÏÑÊ Î Ê È ( ) {Î ÆÉ Ê Ó Ð ÎÓ ÐÔ ÖÒÈÍ ( )ÇÊ 2 ÉÊÓ Ð Î ÊÊ É Í ÈÇÉÊÍÍ Ê Í ( ) ÎÐ ÓÖ ÑÊ ÊÈÉ FSK ÎÓÖÑ Ê È Í FSK Ê ÎÐ ÓÖ ÑÊ Ê ÈÍ Ê FSK Ç ~{Ê ÊÍÍ Î ÉÉÌÉÆÍ FM w Ê ÏÒÑÒÖÏÓÖÑÏ Ï Ò {Î ÆÍ ÇÊ {Ê (Ó ÖÑ )ÊÏÒÑÎ ÈÍÉ ~ ~ 1200bps/2400bps ÊÈÍÈÍÉÿ ÊÓ ÖÑÎ ÈÍ ÓÖÑ Ê Ê 1/4 Ê ÈÉ ÌÉÉÆÍ 1200bps Ê Ê 147 us 2400bps Ê Ê 139 us ÉÆÍ ÌÉ ÒÕÑÖ Ð Ê Ê ÏÒÑÎ ÈÉ Ê ÿ Ê ÎvÇÍ uçæí ÖÔÖ {Ê -35~-3dBm Ê ÖÔÖÊÕÓÑÎÈÍ ÇÊ {Ê Ð ÓÖ Ñ ÏÏ ÑÉ È Î ÈÉ Ê~Æ 2 ÊÐ ÓÖ ÑÉ ÊÖÔÖÎ uèí ÒÏÑÑÖ {ÔÖÒÐ Ê ÒÏÑÑÖ {ÔÖÒÐÎ È ÇÇÉÊ ÔÖÒÐÊ hêéæéw ÈÍ FM FM w ªªª ªªªª { ÒÏÑÑÖ {ÊÔÖÒÐ )FM dõòõéê FSK ÌÉÊ MSK Ç w ÉÈÉÍÇ ÆÍÍÍ ÇÊÕÒÕÒÒÔÉ Ê Ê 2 ÉÊÕ ÒÎÐÔ ÒÈÉÆÍ ÇÊÍÆÊÐÔÐÕÖÎ Î ÉÉ wéê ÒÓÏ ÑÕ Ç ÆÉÌÊ FM wê É ÉÉÊÖÓÎÒÏÎ ÈÍÇÉÇ uéæ Í ÈÊ w ÉÈÉ ÇÇÓÖÑÏÏ

7 Ò Î ÈÉÆÍ ÉÌ ÈÍÇ ÉÊÈÉ MSK ÉÊ Ê Ç 6dB ÊÐÏ Ç ÍÍÍÇ {Çt ÊÊÍÉÌ FSK É ~Ê { ÉÈÉ ÖÕÒÑÊ ÇÍÍÉ Ê Ê ÎÈÉÆÍ ÏÒÑ { Detect Edges É ÈÊ É ÇÍÉ É ÇÍÊ ÏÒÑÎ ÈÍ ÈÍÍÊÏÒÑ Î ÆÏÏ ÑÎÒÖÏ Èÿ ÊÓÖ Ñ ÎÉÇÍÉÈ ÓÖÑÏÏ Ò {ÉÈÉ ÆÍ ÐÕÖÎ ÕÒÕÊÐÕÖÎ ÉÆÍ ÖÔÖÇ ÇÇ ÍÍÉÌÑÏÒÕÒÐÖ ÑÎ 40dB ÇÍÆ ÈÍ uçæíêé DC ÊÏÔÑ ÒÒÌÒÖÔÒÊ ÈÍ uçæí { Ê ÎÒÖÐÊ {ÉÖÔÖ Ð ÓÖ ÑÇÍÊÉÉÆÍ Çÿ ÖÔÖ ÆÍÉÐ ÓÖ ÑÊ ÇÍÓÖÑÇ ÍÍÆÊÊÉÉÆÍ ÈÍÊÓÑÒÖÑÑÎ ÉÈÍÉÌ ÊÍ 2 ÉÊÖÔÖÊÐ ÓÖ ÑÇ ÈÍÉÆÍ ÓÖÑ ÊÉÌ ÿ ÊÖÔÖÊÈÍ u ÇÆÍ ÏÏ ÑÎ ÉÉÕÓÑÒ ÔÖ { ÎÒÏÑÑÖ {ÉÉÇÍ ÈÉÆÍ ÿ ÓÖÑÇ Æ Ê ÇÊÆÉ ÈÉÆÍ )FM w wèíóöñî ÊÕÒÕ w FSKÌÉÊ MSKÊÎÒÖÐ ÊÈÍÌÊÉ ÆÍ ÌÈÊ ÉÉÇÍ Ê 1200bps ÊÍ ÆÊ ~ÊÉÌ ÈÊÌÌÉÊÒÏÑÑÖ ÊÆÆÉ Ç ÈÉÈÌÆ ÈÇÉ ÌÈ FIR ÔÏÖÑÎÉÇÉÉ 16 ÊÏ Ó Ð ÔÖ ÐÎsÉÉ ÎÆÇÊÉ ÉÆÍ ÈÊ Ê SINE Ò ÔÖÎÔ Ñ ÉÈÍ NCO {Ê Æ FM w Ê È Í ÈÊÌÌÉÊ ÊÒÏÑÑÖÊ É ÆÍÉÌ ÎÒÖÐ Ê È uçæí È ÇÉ 1 ÓÒÒÊÒÏÑÑÖÎÒÖÐ Îs Æ ÈÊ ÊÊ ÇÊÏÖÎÑ Ð Î ÌÉÌ ÑÏÒÒÒÐÕÓÑÑÊÒÕÑ { É ÊÎÒÖÐ ÉÈÉÆÍ ÐÖÒÐ { FM wèé ÊÈÊÌÌÉÊ ÓÏÑÊ ÊÊ É ÇÊÑÒÑ Î Ì ÈÊÉ Ì ÏÖ Ö ÒÎ ÇÍÉÌÈÊ ÇÍ ÈÉÐ ÔÖ ÐÐÖÒÐÎ ÈÍÇÉ Ç uéæí ÇÊ ÊÕÒÕÊ hèêì ÊÎ ÌÍÉuÉÉjÆÇÍÆ uê É ÆÍ ÈÇÉÌÈÑÒÑÎ Ì ÇÍ É Ç Í ÍÊ ÏÒÑ Î Í ÉÉÈ Ð ÓÖ ÑÊÊÊÒÕÑÖ ÐÎÉÍ Ç u ÇÆÍ ÈÊÉÌÒÏÑÑÖ ÊÔÑÐ Ð {Î ÉÉÆÍ ÈÊÏÒÑÉ É Ê ÈÍÐÖÒÐÉÊ ÎÈÍ ÈÈÉÈ ÊÈÍ Ê ÈÉ ÐÖÒÐ {Ê Î w ÈÍ ÇÇÊÊÿj ÊÖ ÔÔÏÖ ÑÉ ÊÍÍ {Ç ÍÍÍ ÇÇÉÊ 1 Ê ÔÏÖÑÎ Æ ÌÉ ~ ÇÇÌÉ ÇÇ Ì Ê ÈÉ Î ÈÍÉÌ ÔÏÖÑ Ê Í Æ {ÇÆÍ Ê CPU Ê ÍÉÉÑÔÒ ÊÐ ÒÖ ÖÈÍÍ ÇÇÉ ÍÍÉ ÈÉ ÐÖÒÐÎ Æ ÑÒÑ Ê Í ÇÍ Ê ÎÖÒÒÈ

8 w ÈÉÆÍ vv OP Î ÔÊvv ÎÒÖÐ ÊÆÆÉÊ Ì Ç uéæí OP Î ÔÊ (ÏÔÑÒÒ )Î ÈÈÍu ÊÊ { ÊÆÇÍÕÑÔÒÒ ÕÑÔÒÒ ÇÆÍ Ê CMOS Ê ÔÖÑÑÊz È ÍÓÖÒÐÇ ÇÆ ÕÑÔÒÒÎ ÍÈ ÂÊÒÒÔÊÆÇÍÏÔÑÒÒ ÊÓÖÒÐÎ ÈÍÇÉÎ Ê OPÎ Ô ÊvvÎvÌÉ ÉÈÍÏÔÑÒÒ Ê 1mV ÉÈÍ OP Î ÔÊ LSI É ÈÍ Î ÉÈÉ ÉÆÍ Ì É {ˆ Î ÊÇÈÍ ÇÍ ÓÒÔÎ Î ÉÊÆ A 2 Ê Î ÆÉ V g1 I D Vg1 Vg2 = V V g2 T VDD ÈÍÍÇ ÇÆÍ ÈÇÆ ÊÓÖÒÐÎ ÊÇÈÍÇÉÇ uéêí (Ñ Ñ ÔÎ)ÊÕÑÔÒÒ Ê ÒÕÓÖ Ç Ê Î ÇËÉÎÊÇ MOS ÒÖ ÑÑÑÊ ÈÇÆ ÊÕÑÔÒÒÉfÆÍÍÍ ÇÊ ÕÑÔÒÒ VT Ê (3)Ê ÈÍÆÊ 1/sqrt(LW)Ê Æ ÇÆÍ Qdepl tox VT = AVT Cox LW 1 Θ d depl (3) N A toxêñöð iê È W Ë L Ê MOS ÒÖ ÑÑÑÊÒÕÓÖ ÉÒÕÓÖ NA Ê n Ê ÉÆÍ(AVT Ê ÊÌÍÇ 0.4um ÔÖÑÑÊ 1V) ÇÊ Î OP Î ÔÊ Ê ÈÉv Î 4 Ê È Êd ÊÕÑ ÔÒÒ ÊÒÕÓÖ ÉÆÍ ÒÕ ÓÖ Ç 2.0um Ê VTÊ 0.45mV ÉÆÍÇÍ L Î ÇÉÉÉÌ VT Ê ÊÈÇÊÆ 0.01 I D I D 2 2 I D I D I D ÕÑÔÒÒ(,ÏÖ ÒÕÖ) ÕÑÔÒÒ OP Î ÔÊÏÔÑÒÒ Ê {ÊÍÍ ÈÍÖ ÑÕÏÔÑÒÒ Ê Ç ÇÆ {ÊÖ ÑÕÏÔ ÑÒÒ Ê ÉsÈÍÍ V off R = V th1 2 gm3 + V gm 1 th3 4 Veff1 ( W / L) 3,4 ( W / L) + 2 ( W / L) ( W / L) 3,4 1,2 1,2 (2) Ö ÑÕÏÔÑÒÒ Ê Ê ÓÏÎÑ {vvêææé VGS Î ÇÈÍ ÉÇÊÍ Ê VTÕÑÔÒÒ(W/L)=58 ÕÑÔÒÒ Ê ÕÑÔÒÒÊ VTÕÑÔÒÒÊ È Ð Ò (Veff=VGS VT)Ê

9 ÈÍ ÊÆÇÍ ÕÑÔÒÒÊ ÉsÈÍÍ I D 2 V T I V V D GS T (4) Ê(W/L)=10 ÉÆÆÉ Ê (4)Êv Î È d Ê ÊÓÖÒÐ(%)ÉÆÍ ÌÉ Ê Ð Ò (Veff)ÉÆÍ 0.2~1 V ÌÉ ÈÈÉ ÉÆÍ ÕÑÔ ÒÒÊ Veff=0.5V ÉÆÍÈ 2.5%ÉÆÍ ÕÑÔÒÒ(W/L)=10 vv s 2 Ê ÕÑÔÒÒÎf ÈvvÈ É OP Î ÔÊvvÓÖÕ ÑÎ È (PMOS) ËÏÖ ÒÕÖ(NMOS)Ê Ð Ò Ê 0.15V 0.26V ÓÏÎÑ Î ÈÍ (PMOS)Ê Ð Ò Ê 0.5V ÉÈÉ ÒÕÓÖ Ê ÒÕÓÖ (Leff)Î 2.0um ÊÈÍÉÌ L=2.1um Év È É 1 ( ) (Ñ Ñ ) t t 11.8(100uA) 29.4(250uA) 10pF 1.06k SC ÓÏÏÒÒÔÏÖÑ SCF Ê ÎÒÖÐÑÏÒÒÉÐÕÓÑÑÉ ÈÍÉ ÔÏÖÑÉÆÍ Ê SCF Ê { Î È ÇÊ {Ê RC Ê RÊ ÎÐÕÓÑÑ CÉÑÏÒÒ Ê eç ÆÍÇÉÉ ÈÍÍ ÉÉÈ ÇÊ É 1É 2Ê Ç ÈÉÑÏÒÒÎsÈ ÇÊ {Ê ÓÏÏÒÒ ÔÏÖÑ(bi-quad filters)é ÊÍ Êt Ç ué Ô ÏÖÑÊ Ê ÈÆ ÊÏÔÎ ÔÎ Æ É ÈÍ Ç Í ˆ ÊvvÇ É ÆÍ ÿj Ê Ê Æ SCF ÊvvÊ Æ ÍÍÉÆÍ ÉÆÍ s Ê ÎÒÖÐÔÖ ÒÏ Ò SCF Ê Î È HPF Ê (a)é(b)îd È É 3 ÔÏÖÑ LPF Ê (b)ê 2 ÔÏÖ ÑÎ ÆÉÆÍ ÌÉ LPF Ê ÑÏÒÒÇ ÍÐÖÒÐÎ Í ÆÉ Î É ÇÍ ÉÊÉÉÆÍ s 2 OP Î ÔvvÓÖÕ Ñ(W/L) (PMOS) 58.1 ÏÖ ÒÕÖ(NMOS) 7.90 Ñ Ñ (NMOS) 39.5 (a) 1 ÔÏÖÑ

10 Ç ÆËÊÓÏÖÓÎ S Z Ê} ÇÉ ÍÉ Ê}ÉÇÇ Î ÇÈÍÉ Ç ÇÇÊÍ ÈÍ É ÉÆÍ vvéê Ê LPF Î 42 HPF Î 78 Êv ÈÉ s vvèé SCF ÊÐÕÓÑÑ (b) 2 ÔÏÖÑ SC ÓÏÏÒÒÔÏÖÑ s ÎÒÖÐÔÖ ÒÏ Ò SCF Ê (a) HPF Ê Ð ÔÖ Ð (b) LPF Ê 3 800Hz 62.5kHz ÓÑÖ Ñ LPF Ð ÔÖ Ð ÐÕÓÑÑ 2 3kHz (2.4kHz) 125kHz (100kHz) ÓÑÖ Ñ LPF SCF Ê Ç ŠÉÊÍ ÈÊ Ê 0.74pF(Poly to Poly)ÊÐÕÓÑ ÑÎ ÈÉÖÏÎÏÒvvÎsÉÉ s Ê vvèé SCF ÊÐÕÓÑÑ Î È SCF ÊÐ ÔÖ ÐÐÖÒÐ Ê ÊÐ ÔÖ Ð É Ê (Ð ÔÖ Ð / 50 ) (a) HPF ÊÐÕÓÑÑ Ð Ò Ð pf C K1C1 -- K2C1 -- K4C K6C C K3C K5C Ð Ò Ð pf C K1C3 -- K2C K3C3 -- K4C (b) LPF ÊÐÕÓÑÑ Ð Ò Ð pf C K1C K2C1 -- K4C K6C C K3C K5C

11 ÑÏÒÒ Ê SCF Ê ÈÉÑÏÒÒÊ { Î È ÇÍÊ CMOS ÑÏÒ Ò (Complementary MOS Switch)É ÊÍ NMOS ÒÖ ÑÑÑÉ PMOS ÒÖ ÑÑÑÎ ÈÉ ÈÍÍ ÇÊÑÏÒÒÊ ÊÐ Ò Ç NMOSÉ PMOSÉÊ~ Ê ÈÍ ÇÍ Ê Í }ÌÐÖÒÐÊ Í(ÔÏ ÒÑÖ ÓÏÑ)Ç ÈÍÍ CMOSÑÏÒÒÊÐÏÑÊ (W/L) 4 m/0.6 m, M 3 É Ï ÇÆÍÈ 0.3k ÉÆÍ ÇÇÉ M Ê ÒÖ ÑÑÑÊ ÉÆÍ ÒÏÑÑÖ {Êvv 10 Ê ÒÑÑÖÔÖÒÐÊvvÊ ÍÎ È hñõõö ÑÕ É Ç vèíé VHDL Ñ ÑÐ ÒÊ Synopsys Êw Ò Ö design_analyzer ÊÍÉÉÐ ÒÖ ÔÖÊ {Ë ÈÍÍ w ÊÊ VDEC ÇÍ ÈÍÉÆÍ EXD ÑÖÖÏÔÖ ÖÎ ÈÉ w Ê Ê EDIF É ÈÍ Avant!ÊÒ ÑÔ Ñ Ò Ö Milkyway ÉwÌ}ÌÍÍ Milkyway Ê EXD ÑÖÖÏÔÖÖÉÒÐÏ ÉÊ Îs Æ Avant!ÊÒ ÑÔ ÑÊ ÈÍ Ê EXD ÑÖÖÏÔÖÖÎÌÉÆÉ e dîs Æ e dêê Apollo ÉÆÆÒ ÖÎ Æ e dê Ö ÕÊ 0.35µm CMOS ÒÐÓÖ ÑÊ ÉÆÉi ÊsÍÍÍ CMOS ÑÏÒÒ 3 Ê CMOS ÑÏÒÒ Ê tðöòð Î ÈÍ {Î È ÇÊ {ÊÍÍ NMOS É PMOS ÑÏÒÒÊÑ Ï Ê~ Ç ÈÊÆÍÆÊÈÉ tðöòð {Ê G Ê CMOS ÑÏ ÒÒÊÐ Ò Ê ÇÍ NMOS ÒÖ Ñ ÑÑÎ(W/L) 2 m/1 m, M 1 PMOS ÒÖ ÑÑÑÎ(W/L) 7 m/1 m, M 1 ÉÈÉ tðöòð { 11 vvê Í

12 ÿ ÑÖÖÏÔÖÖÊ ÈÊÆ Ê ÈÊÖÏÎÏÒÇÍvvÈÍ uçæí vvêê Cadence ÊÖÏÎÏÒÏÒÏÑ ÎÌÉÆÉ vvê ÒÖ ÑÑÑÇÍsÉÉ ÌjÆÇ GDSII É EXD ÖÏÔÖÖÎw Ì}ÎÉÌÉÆÉÌÍÆ vvèíéöïîï ÒÊ ÒÐÏ Ö ÖÒÏÒÐÈÍÉ Ê HSPICE ÎÌÉÆÉ vçsííí HSPICE ÊÕÒÖÖÏÔÖÖÊÊÔÎ ÒÖ ÇÍ ÈÍÉÌÊÎÌÉÆÉÆÍ ÈÉ Ç ÍÍÍÊvvÈÍÉÖÏÎÏÒÊ GDSII ÉÔÎÏÖÊ ÈÍÍ i e dèíéôöñòððîé v vèíé Ê Cadence ÊÖÏÎÏÒÏÒÏ Ñ É ÈÍÍ ÇÊÉÇ Ì I/O ÓÒ ÔÎÌ e dèí ÊÖÏÎÏÒÉÊ Í GDSII É ÈÍÉÒÐÏ Ê Dracula ÉÒÐÏ Ö ÖÒÏÒÐÇsÍÍÍ Ê Ìu Ê ÍÉÆÍÊÉ Ò ÑÒ Ê BIST Build In Self Test {Ê Ì}ÌÌsÉÉ 12 Ê SCF ÊÖÏÎÏÒÎ È Ê Ê ÎÉÆÍ ÇÏÔÎ Ô ÇÐÕ ÓÑÑ ÇÎÒÖÐÑÏÒÒfÉÆÍ Ê Ê Êˆ Ê Ê ÈÉw Ç ÈÇÊÍ Ê ÒÒÔˆ Ê ÇÇÊÍÇ ˆ Êw ÇÑÑÒÔÒÏÒÐÊ w ÉÊÍÊÆÍÆ Ê ÇÆ Ê Î ÉÇ ÇÇÈÉ ÈÉ C ʈ ( m )Ê Ê Êˆ ( m 2 ) Ê 44 ÊÊÉÉ 12 SCF ÊÖÏÎÏÒ SCF ÊÐÖÒÐ Î ÆÉ ÈÍ ÐÖ ÒÐÖÏ ÇÍÊ ÓÏÑÇ ŠÉÊÍ SCF ÊÖÏÎÏÒÊ ÐÕÓÑÑÎ ÈÉ ÈÍÓÏÑÎ ÈÍ dêï Ó Ñ ÑÉ d Ì Í Í ÈÇÊ ÍÍÆÊÈÉ ÐÖÒÐÖÏ ÉÏÔÎ ÔÊ { Ê Í Í ÇÉÍ Ï ÒÖ Ð (n well)î ÈÍ ÖÏ (VSS,GND)Î ÇÉÆÍ ÌÉ (ÐÔÑÒÖ Ò)Î ÈÉ ÈÍÍÓÏÑÊÉÆÉÌÓÏÑ } Ê É È Ê ÎvÇ ÓÏÑ Ê ÊÏÔÎ Ô ÊÏ ÒÖ ÐÉ Ì ÈÍÍÎ Ï Ó Ñ ÑÊ Ê ÈÉ 13 Ê v LSI ÊÒÒÔÖÏÎÏÒÎ È ÒÒÔÐÏÑÊ 4.9mm uéîòöðôö ÒÏ ÒÉÒÏÑÑÖ {Ê ÉÎ È ÉÆÍ v LSI Ê ROHM Ê 0.35 m CMOS ÔÖÑÑÎ È Cadence ÊÖÏÎ ÏÒÏÒÏÑ ÉvvÈÉ Ê ÔÖÒÔ ÖÑÏÐÒ Î ÆÉv ÉÑÏÐÏÑÇ ËÇÉÇÉÇÊÆÊÉ OO uê ÈÉÆ Í v ÉÊ OO u ÊÑÏÊ ÉÇÍÉÆÍÆ

13 ªªªªªª FM w LPF (BE) LPF (BE) TEG ªªªªªLPF Slicer2 Slicer1 gm-c Noise Sensor F-comp Level Detector BPF 13 v ÒÒÔÖÏÎÏÒ(4.9mm u) Ê Í Ì Ê Çv LSI Ê Š Îu ÈÉ LSI ÊÖÏÎÏÒÌ ÈÈÉ ÈÇ È LSI ÊwŠÉÈÉ ËÌÇ É LSI Ê ŠÇ ÈÉÇÉ LSI Êt~Ê Ì Ê Õ Ï Ô Î ÒÖ Ê vèéì ÎÒÖÐ {Ê ÒÑÒÐ ÓÑÎ ÈÉÇÍÊÆ ÇÊ ŠÊ Ê ŠÉÌÆÍ Î Ö ÒÈÍÉÌÊÌ Ê ÈÍ Î~ ÌÈ uçæí w dò Ñ~ ÕÒÕÊ vvæíëv LSI Êv Ê LSI ÉÈÉÊ ÇÇ Ç ÉÎÒÖÐ ÉÒÏÑÑÖ Ê ÇÍ Í ÎÒÖÐ Ê ÑÏÒÒÒÐÕÓÑ Ñ sîô ÑÊÈÉ ÇÊÔÏÖÑŠÎ ÈÉ ÈÍÊÈÊ sî Æ }ÎÒÖÐ {ÎÑÔ ÒÊÌÉÌÆÇ ÉÆÍ ÑÏÒÒÒÐÕÓÑÑÊvvÊÆ ÆÉÊ ÉÊvv Î ÆÊÇÍÊÊ ÍÈ ÇÊ ÉÆ Î uéèé È ÇÈ ÈÍÍÎÔÑÑ ÈÍÇÉÊÍÍ AOR Ê ÉÊ Êi Îÿ Ê ÌÍÇÉÇ héêéé ÌÉ ÒÏÑÑÖ Ê ÊvvÇ { Ô ÑÊ ASIC ÇÍ Ó ÒÏÏÎ v~uwî ÆÉvvË Í ÆÉ È ÍÊÍÍ Ê ASIC Ì FPGA ÊvvÊ Êy ÉÈÉ ÈÍÍÆÊÊÉÉ { Ì wê ÙAOR Éy ÈÉÆ

14 ÍÕÒÕÒÒÔÎÔ ÑÊÈÉÆÍÇ LSI ÉÈÉÊÔÖ ÐÑÖ Ç uéæ ÉÉ ÇÇÉÊ ÉÊ É ÈÉÑÑ ÒÕ LSI Î ÊÕÒÕÉÈÉ ÈÈ v ÎsÆÇÉÎ ÉÈÍ ÔÖÑÏÐÒ ÊÆÇÍ Ê eéç ÉÊ ÎÒÖÐ ÒÏÑÑÖ sî Ì ÍÈÉ Ê ÈÍ CMOS LSI Êv ÎsÉÉ ÉÊ ÈÊÒÒÔÎ Æ Ê ÉÊ vîèíéìê Œ Î Í v ÎsÉÉ ÊÊ ÔÖÒÐÖ Î ÈÍÉÌ Ê AX25 ÔÎ ÕÏÏÎ ÎÏ ÔÖÕ ÒÈÉ H8 CPU ÈÉÆÍ É AOR ÉÊ ÊÍÉÍ dî ÉÉÒ Ñ~ ÕÒÕ Î ÉÉÇÉ Ê Ç~Ì ÕÒÕÉÈÉÊ ÇÍ d i Ê Ì}ÎÉ Ê ÈÉÇÉ ÆÍ ÉÊÈÍÊ ÈÉ Ê ÎÈÉ ÒÒÔÇÍÊÍÕÒÕÒÒÔÑ Ò ÒÎ È d Õ Ï (KENWOOD ÊÊ Ê ÈÉÆÍ ÊÒÒÔÑÒÒÊÒÏÑÑÖÊ ASIC Î ÉÉÆÍÉÌ ÎÒÖÐ {Î Ê Ì ÇÆÍÊÆÈÉÌ {u ÇÆÆÇÇ ÊÍ Š ÇÆÉÉ ÈÇÉ ÒÒÔ ÑÒÒÉÈÉ ÎÒÖÐÉÒÏÑÑÖÎ ÈÉ CMOS ÒÒÔÉÈÉÊ Ç u ÉÊÉÉ ÇÊ ÎÔ ÑÊ ÈÍÊÍ Ë ÇÉÊ Î ÈÉÆ Œ Ë Œ ŒÊ z ÈÉteÆÍË ÊÌÊ Î ÈÉsÉÉ 14 Ê Êÿ Î È ÇÊ Ê SCF ÊÊ v ÈÉ LSI Ç ÈÍÉÆÍ v Î ÆÉÒ ÑÇ ÈÍ v ÇsÍÍÉ vœ Î ÆÉ vvèíéèëéê {Ê Ì ÈÍÉ Ê HP E3616A(DC 3.3V ) ADVANTEST R6144(Vref DC 1.65V ) Agilent 33250A Le Croy 9210 KEITHLEY 2001(multimeter) vœ ESPEC SH SCF Ê {

15 ŒteÊ u ŒteÊ v Ê Ê ÍÈÉ È É 15 Ê dññòõéèéê v 16 Êv ÑÑÒÕ Êÿ Î ÈÉÆÍ 15 dññòõv 16 v ÑÑÒÕ

16 Œ ÿ ÇÆÍÌÊÊ ÆÆÌÊ Ê Ç ÍÍÉ ÇÊ ÊÇÍÉÿ ÆÍÍÉÊÍÇ Ç Ç Ê É ÍÍÉ sî Ê ÉÊ Ì fæíæé ÉÉÆÍ ÌÉÍÎ Ê ÒÒÔÌ ÖÔÖÌÉÈÍÊ ÇÎÇ Ç Ê ÒÒÔÕÒÕÎeÇ ÆÍÌÊ ÊÈÉÆÉfÆÉÆÍ BPF 17 Ê HPF É LPF Îd ÈÉ BPF Ê - Î È dçñõ ÕÖ ÑÕ dç ÉÆÍ ÒÒÔÊ Ê 60 ÉÆÍ ªªªªªªª ª Ê Ê Î 300mVP-P Î 200Hz 8kHz Ê Ð Ô Ö ÐÐÖÒÐÎÓÖÑÑÏÓÖ Ñ (Lecroy9210)ÇÍ È ÔÖÒÕ Ñ (Agilent34401A)ÍÍ (mvrms)î ÈÉ Ê ÉÆÍ ÇÊ Ê 3.3V Ê 1.65V Ê 25 ÿ ÉÆÍ Ê Î ÈÈÉ Ê 3kHz ÊÆÆÉ Ê Ç 50mVP-P Ê -4.09dB( r 3 =0.29) 100mVP-P Ê -4.11dB(r3 =0.61) 200mVP-P Ê -4.11dB(r3 =0.20) 300mVP-P Ê -4.15dB(r3 =0.30)É Ê ÊÍÍ Ê Ç ÍÉ THD ÓÏÑ 18 Ê Ç 1kHz 1VP-PÊ Ê BPF ÎÑÔÐÒÖÕÎ ÒÖÏÐ(agilent4395A)É ÈÉ É ÆÍ ÊÊ (agilent33120a)î ÈÉ Ê 60 Ë 120kHz }Ê ÈÉÆÍÑÔÐÒÖ ÕÊ { Ê (sin(x)/xö ÖÏÔ)ÊÍÍÐ ÔÖ ÐÐÖÒÐ }Ê ÈÍ ÉÆÍ Ð ÔÖ ÐÐÖÒÐ (125kHz) }Ê Ê -50dB Æ Í 2 w ÉËË È ÇÈÉÆÉÉ 19 Ê Î 1kHz Ê È Î 50mVP-P( 17.68mVRMS) 2VP-P( 0.71VRMS)ÌÉ ÈÈÉ Ê THD+ÓÏÑ ÉÆÍ BPF Ê THD+ÓÏÑ Ê Ç 1.8VP-P( 0.63 VRMS) }ÇÍ Ê ÈÉÆ Í ÇÍÊ Ç ÇÇÊÍÊ Æ 2,3 w Ê Æ Ð ÔÖ Ð }Ê ÈÍÏÕ Ñ(Image Tone) Ç ÇÇÊÍ ÉÆÍ

17 ª ª ª ª )ÉÊÉÉÊÊ È Ê Ê-3.45dB(r3 0.85)ÉÆÉÉ ÇÊ ÍÍ 3 ÊÕÑÔÒÒÇ ÈÍ Í 18 BPF ÑÔÐÒÖÕ 20 SC ÓÏÏÒÒ LPF Ê 19 THD ÓÏÑ Š g ÊÍÉÇ Ð Ò ÐÕÑÔÒÒÊ 20 Ê g ÊÊÍÉÇÎu ÈÍ Ê SC ÓÏÏÒÒ LPF ÊÌ ÈÉ ( )ÉÆÍ 21 Ê ÉÊ ÊÊÍÉÇ Î È ÐÖÔÇ É dçñõ ÕÖ ÑÕ ÉÆÍ ÑÕÕÖ ÑÕ ÊÕ ÒÏÖÖu (eí}è 100) ÊÍÍ Ð Ò ÐÊ Î Ê σ 2 5 ÉÕÑÔÒÒÈÈÉ Ê ÉÆÍ ÉÑÕÕÖ ÑÕ Î ÈÉ ÑÕÕÖ ÑÕ ÉÊ-3.57dB(r3 21 ÓÑÒÐÖÕ ÑÏÒÒÐÏÑÊ ÍÍ Ê Ê~Æ ÊÍÍ ÊÆÇÍ ÉÊÍ ÉÇÊ~ÆÇ ÈÉ ÇÍÊ Ê Ê ÐÕÓÑÑÇÍÊ lê Í Ç ËÊÊÍÉÇÊ Î ÆÉ ÆÍÉfÆÍÍÍ 22 Ê ÑÏÒÒÐÏÑÎ È ÑÏ ÒÒ ~ ÊÏ Î ÈÈÉ Ê ÑÕÕÖ ÑÕ ÉÆÍ 12 Ê

18 LPF Ê Ç ÈÉ(50mVP-P 100mVP-P 1VP-P) Î ÈÉ Ê ÉÆÍ 22(a)Ê v ÈÉ SCF É ÈÉÆÍÑÏÒÒÉÆÍ ÑÏÒÒÐÏÑÊ(W/L) 4 m/0.6 m, M 3 É Ï ÇÆÍÈ 0.3k ÉÆÍ 22(b)Ê ÑÏÒÒÐÏÑÇ(W/L) 3 m/2 m, M 1 Ê É Ï ÇÆÍÈ 4k ÉÍ ÇÊÑÕÕÖ ÑÕ ÍÍ ÑÏÒÒÊÏ Ç SCF Êg ÊÊ ÍÉÇÊ ÇÇ Î ÆÍ ÇÍÇÉÉ (a) ÑÏÒÒÐÏÑ(W/L) 4 m/0.6 m, M 3 (b) ÑÏÒÒÐÏÑ(W/L) 3 m/2 m, M 1 22 g ÊÍÉÇ Ê ÊÉÆÉÌÉÌÍ ÇÍÍÊ Ò ÑÊ ÊÑÑÒÕ LSI Ê hê zèéæíç ÌÉÌÉ Ê ÊÆÍ gm-c Î ÒÏÖÎÑÔÏÖÑ 26 ÒÒÔ 24.9mV C SCF Ó ÒÓÑÔÏÖÑ 60 ÒÒÔ 13.04mV 3 C 12.76mV 3 C 16.56mV 3 C t 20 ÒÒÔ 26.64mV 3 C ÌÍ ÇÊÑÑÒÕ LSI Ê ÌÍ(ÎÒÖÐÔ Ö ÒÏ ÒÊ Îf ÈÈ)Ê 50(j )/55(v ) 100= 90.91% ÉÆÉÉ Ê Í Ì t~ ÊÔÑÐÎ È Ê ÎÈÊÇÍÊÊÍÊÆ ~ Ê Í Ê LSI Êv Êv Ç uêêí ÇÊÉÌÊ ÌÈ Ê ÈÉv Ô ÒÎ È Ê Î ÈÉ v ÎsÆ ÇÊ Ê ÍÍ ÊÈÌÉ LSI Ê Ê Ç ÍÇÍ Ê ÌÍÎu ÌÍÇÉ ÇÉÇÍ DC ÏÔÑÒÒ ÊÍÉÇ Ê ÔÖÒÐÊÏÔÑÒÒ

19 te vyéz ÈÉte t e Ê h &52 te ÎÒÖÐÒÏÓÏÑÑÊ&52ÑÔÒ Ête +%' Ë ÑÔÒÿ ÒÏÑÑÖÏÑÖÑÐ Ô ~ v Ê Ê uêîïóñ ÊÊÎ ÈÍ.5+Ê vœ Ñ ÑÕ Ñ.5+Ê y ÆÍË h ÕÓÑ.5+Ê vœ Ñ Ó ÒÑÑÖÔÖÒÕ.5+Ê&% Ê Ñ ~ ÒÑÒÑÒÒ.5+Ê#% Ê 4( d Ê &52 teòïññöïñöñð Ô

20 Ñ ÑÕ Ñ ÕÓÑ ~ ÒÑÒÑÒÒ Ñ Ó ÒÑÑÖÔÖÒÕ Ñ 4(

21 d Êv ~Í {Ê 1 ÒÒÔËÊ ÊËË~ ÈÍ d ÑÑÒÕ LSI Ç ÈÉ ÈÊ ÔÖÒÐÖÎ ÈÍ CPUÊ Ê ÈÉÑÑÒÕ LSI Î È Ê ÉÈÉÊÕÒÕÊv ÎsÆÇÉÇÉÇÉ ÇÇÉÊ z ÈÉÒÏÑÑÖ Î Æ ÕÒÕ Ê ÎsÉÉ CPU ÊÔÖÒÐÖÆÍË Ò ÏÑÑÖ {Ê ÈÉÊËË Ê Ç ÍÍÉ ÈÇÈ Ê ÇÉu ÈÊ ÇÍÊÊÍÊÆ Š Ì ÍÇÊÊÉÉ ÇÊ É ÍÇÊÊÉÉÒÏÑÑÖÊ Š Ê vê~íéæí 1) FM w Ê ÊÒÕÑ ÔÏÖÑÊ Ç ÍÊÇÉÉ 2) ÊÓÑÒÖÑÑ {Ç ÍÊ ÇÉÉ ÿ ÎÒÖÐ {Ê ÈÉuÆÊ ËË ÑÕÕÖ ÑÕ ÊÆÍÊ Ç ÍÍ Ê ÊjÆvvÇÉÇÍu~ÈÇ ÍÍÉ Ê Ê 430MHz Ó ÒÊ FM d Î Æ ÕÒÕÉÈÉÊ ÇÎ vèé ÈÊ vê ŠÎÊÈÇÊ Ê Ç ÍÍÉ ÇÇÉÊ Š ÉÈÉÊ vê~íéæí 1) t {Ê ÇÌÇÍÌÉÈ ÍÉ 2) ÒÒÔÊÊÍÉÇÇ ÇÇ ÌÍ Ç Æ Ê Š Ê Ë ÇÉ jê Î ÈÉ ÈÇÈÊÇÍ ÇÍÍÊ Š Î ÇÊ ËË ÊÑÑÒÕ LSI Î ÈÍÇÉÇÉÇÉ LSI ÊwŠÉÈÉ ËÌÇÉ LSI Ê ŠÇÌÉÉÌ u É LSI Êt~Ê Ì Ê Õ Ï ÔÎ ÒÖ Ê vèéì ÎÒÖÐ {ÊÒÑÒÐ ÓÑÎ ÈÉÇÍÊÆ ÇÊ ŠÊ Ê ŠÉÌÆÍ ÎÖ ÒÈÍÉÌÊÌ ÈÍÊÍ Î ÊÍ uçæí LSI Ê ÒÒÔ ÉÍÊÐÑÒÊ ÐÑÒ t~ðñò ÐÑÒÊ Î ÇÍ Ê Í ÌÊ ÌÉÉÌÖÑ ÐÊ Æ ÐÑÒÎ ÇÇ ÉÇÉ t~ ÊÔÑÐÎ È Ê ÎÈÊÇÍÊÊÍÊÆ ~ Ê Í Ê LSI Êv Êv Ç uêêí ÇÊÉÌÊ ÌÈ Ê ÈÉv Ô ÒÎ È Ê Î ÈÉ v ÎsÆ ÇÊ ÊÍ Í ÊÈÌÉ LSI Ê Ê ÇÍ ÇÍ Ê ÌÍÎu ÌÍÇÉÇ ÉÇÍ ÌÍÇ ÇÍÊ ÐÑÒÇu ÌÍÍÍÆÊÊÍÊÉ LSI Ê ÇÍÇ Í ÇÍÍÊ Î{ÌÆÊÇÍ Ô Ð ÒÏ ÐÎsÆ Ê ÊÆÍ Ì v Î u È uçæí ~ Ê ÇÍÍÊÇÉÇ s ÊsÍÍÉÆÍ Ç ÌÉÊvÌÊÊÉ ÇÇÇÍÇÉ Ê ÇÊÆ ÔÖÑÏÐÒÇ ÌÉÉÈ ÉÊ 2 Ç ~È ÍÊ Ì ÆÍ ÈÍÊ ÍÈÉ ÊÒÖÕ ÐÇ uê ÊÉÉÇÍÉÆÍÆ

ÊÈÌÊ fêôöôï Ö É É ~ Œ ~ Œ ÈÍÉÆÍ s Ê É Â Ê ÉÉÆÍÇÉ Ê Ê É Ê ÈÍv ÈÍ É ÈÍ Â ÇÍ vèé Ê Ê É ÈÉËÈÆ ÊÌÉ Ê~Æ Ê Ê ÈÍfÆ Ê ÊÉÆÉÊ Ê Ê ÈÍ Ê ÈÉËÈÆ

ÊÈÌÊ fêôöôï Ö É É ~ Œ ~ Œ ÈÍÉÆÍ s Ê É Â Ê ÉÉÆÍÇÉ Ê Ê É Ê ÈÍv ÈÍ É ÈÍ Â ÇÍ vèé Ê Ê É ÈÉËÈÆ ÊÌÉ Ê~Æ Ê Ê ÈÍfÆ Ê ÊÉÆÉÊ Ê Ê ÈÍ Ê ÈÉËÈÆ Ê È Ì Ê 12 ~ (4 Â9 )ÊÍÍ ÿj fd 5.837 Ê Â Ð ÓÑ (TCSA) Ê fç 2.924 É Ê ÎzÆÉÆÌÈ Âÿj Ê sê 9  sê 5 Î ÉyÉÉÆÍÉÆÍÍÉÆÌÈ 13 Ê TCSA ÉsÊÉÉ w ÊÍÍÉ 53 Ê ƒ Êd ÊÂ11.700 ÉÊÉÉÆÌÈ ÆÌÌ s ÊÉÉÉ ÇÈÇÉÊÉÇÊÆ Ê ÉÈÇ ÉÆÆg É ÈÊÌÊÊÉÆÉÊÿj

More information

fm

fm ÁÔÖÐÖÕ Ð +1 f ª ª ª ª ««««ªªª f ª ªª ª ªª ª ªª ª f ªªª ªª ª ªªª f ªª ª f f ªª ª ª ª ~ &'(556#46 &'(5#761 &'(5/#0 &'(5/#0 &'(5%;%.' &'(5/+)+ &'(5*+&#4+ &'(12+0 &'(1*#0&&90 &'(1*#0&/#' &'(12+072 &'(1#+4

More information

Microsoft Word - 99

Microsoft Word - 99 一般国道 205 号 針尾バイパス ÓÏÓÑÊu ÊËu ÊÍÍÊ yêéêééuê Ê ÊÊ ~ Êd ÔÖÑÏÐÒÊ ~Ê ~~{ËÊÎÐÑÑ Ê Ê y ÊvÊu eêu ÊvÂwÊÆÍ vêu uvêèív ~{ ÓÏÓÑÊu Êu ÿj~êâ ÎzÉÈÂ ÊiÍ MOÊud~{ÉÆÍÂÿj~ÉÈÉ ÓÒÒÖ ÐÎÈÂÊÂÂÂÂuÊ iîíéuê{déæíâ ÇÊÆÉÂÓÏÓÑÊÂui ~É~ÈÊ

More information

Microsoft Word - AS017U.b......_...j.doc

Microsoft Word - AS017U.b......_...j.doc Õ Ð ÑÔÓÕÎÖ }ÑÏÔ dõòõte Ó ÒÒÐÑÑÑ Ñ Ò Á Ç Ê...2 Ê...4 ÑÑÒÕ...5 Ê Éw...6...7 ÐÓÐÑ...8 Ð ÔÖ...8 hw...9 ÐÔ Òÿus... 13 ÐÔ Ò...13 ÖÑÔ Ñÿu...14 ÐÔ ÒÉÖÑÔ ÑÊw...15 ÐÔ Ò...15 ÐÔ Ò...17 ÐÔ Ò...18 ÐÔ Ò...20 ÐÔ Ò...20

More information

<4D F736F F D F8DE98BCA8CA797A78FAC8E9988E397C3835A E815B82CC8A E646F63>

<4D F736F F D F8DE98BCA8CA797A78FAC8E9988E397C3835A E815B82CC8A E646F63> Â Â Ê fd Ê ÂÆÉ fê ÉÆÉÉÂ Ê ËÉd ÉÊ Â Ê ÈÉÂ fd Ê ÉÂ ÍÍ ÈÉÂ f Ê É ÍÍ ÈÉÂ fâd sâ u sê Ês Ê ÇÉÆÉÉÂ Ê ÍÍ ÊÆ É Ê É ÍÍ ÈÉÂ Ê fê ÉÂ É ~u ÊECTT[QXGTÊ ÂÆÍÆÊ Ñ Ñ É ÎsÆËÇ Ê ÉÆÉÉÂ fêæéâd fê ÌÍ Ê ÉÆÍ É ÇÊ ÊÊÇÉÉÂ Ê fê

More information

<4D F736F F D F8DE98BCA8CA797A78FAC8E9988E397C3835A E815B82CC8A E646F63>

<4D F736F F D F8DE98BCA8CA797A78FAC8E9988E397C3835A E815B82CC8A E646F63> ˆ Ñ Ñ vìéê d Ê ÍÉÂÊÊÊ ÆÂ Æ Ç ÇÂÊ ~ÌÈÉ ÇÉÂÿ Â ss ÊÌ Ë sê~ Ê ÆÂ ~ÌÊÎÌÈÊÈÌÂ ÊÂ Ê ~ÊÉÆÉÊÂ ÇÉÉ ÇÈÂ Â Â Â xâîööð ÊÇÈÍÉÊÉÉÂÇÊÉÌÂÉÌÊÉÌÊÂ Ê Ê u Ç ÌÉÉÇÉÂ Ã ÃÊ ÈÂ ÊÆÇÍÃw ÃÎ v Êv ÊÑ Ñ vêî Í}ÌÂ Ã ÃÇÍÂ Ê vê u Ç ÇÆÉÊÎ

More information

„¤‰ƒ‰IŠv‚æ‡S−ª†{“Å‘IB5-97

„¤‰ƒ‰IŠv‚æ‡S−ª†{“Å‘IB5-97 ÊÒÏ Ò Ð ÑÐÖÔÒÊ ÈÍ Ê ÊÆÇÍà xê ÃÊ g ÐÖÏ ÖÎÖÓ ÕÓÕÒÒÖÐ Ê w Ê ÇÍÌÍÉÂ Ê Êà x ÃÇ ÆÉ ÈÍÉÆÍ Â2+5# Â Â Â Ê w ÊÍÍÉÂ Ê ~É ÇÉ ÎsÆÇÉÇ uéæíçéç ÈÍÉ Â Ê 2+5# ÊÊÊw Ê Î Ê f u ÉÊà x hêf É f s Êg ÊÓÖ ÑÎ u ÈÍÇÉÃÎ ÇÉÆÍ ÂÌÉÂ

More information

ロシア語ハラショー

ロシア語ハラショー 1999 èìñß ïî-ðóññêè 25 26 26 29 30 31 32 33 35 36 10 10 11 36 37 38 39 12 14 40 41 16 16 18 19 21 21 22 22 23 24 1 à á â ƒ ã ä å Ý Þ æ ç ˆ è a b v g d je jo z i é j Š ê k ë l Œ ì m í n Ž î o 2 ï p ð r

More information

Microsoft Word - TR4_Effort.doc

Microsoft Word - TR4_Effort.doc ÔÖÑÑÎÉÈÍ ODC ÎÆÉ ÿ js ÊÈÌÊ ÑÔÒÏÏÎ ÊÆÇÍ ÓÐ ÊÊ ÐÑÒ~Ì~ÊÊÿÉÉÆÍ ÈÇÉ ÌhÇÉ ÊÎwË ÈÊÉÊ ÎÍÇÊÈÍÌ ÇÈÍÉÆÍ ÊÇÊ t~ ÉÈÉ ÕÑ Í Ð ÒÏ ÐÕÑÊÊ ÇÍÈÍÇ 1&%1TVJQIQPCN &GHGEV%NCUUKHKECVKQP Š=?Ê ÊÉÆÉ Î ÆÇÉÇÊŠÊŠÈ ŠÊ ÊÍÊÎ Ìh ÉwËÍÇÉÉ

More information

Microsoft Word _Rev01-jp.doc

Microsoft Word _Rev01-jp.doc ユーザーマニュアル 日本語 APC Smart-UPS 1000/750VA 230/120/100VAC 単一ユニットラックマウント式無停電電源装置 990-1319 09/02 はじめに American Power Conversion Corporation APC Ê ƒê teâ tñïòòâ ÑÔ ÒÏÏÎÂÈÊ Ê ~ ÊÆÇÍ ~ Êt~ ÉÈÉ É ÈÉÆÌÈ ÊÓÑÓ Ñ

More information

‰IŠv9802 (WP)

‰IŠv9802 (WP) 30 197954 22001983 ìåëóéþåóëéå ÍÉÎÉÍÕÍÙ ÓÏ ÒÅÍÅÎÎÏÇÏ ÒÕÓÓËÏÇÏ ÑÚÙËÁ, ÒÅÄ...íÏÒËÏ ËÉÎÁ, "òõóóëéê ÑÚÙË", íïóë Á, 1985 ëáòôéîîï-óéôõáôé ÎÙÊ ÓÌÏ ÁÒØ ÒÕÓÓËÏÇÏ ÑÚÙËÁ, à.. ÁÎÎÉËÏ É ÄÒ., "òõóóëéê ÑÚÙË", íïóë Á,

More information

<4D F736F F D F8DE98BCA8CA797A78FAC8E9988E397C3835A E815B82CC8A E646F63>

<4D F736F F D F8DE98BCA8CA797A78FAC8E9988E397C3835A E815B82CC8A E646F63> s tâââoçæ #NQPIICRŠ~ ÊÈÍŠ~ Í d ÊÍÍhh Š~Š~ Ñ Ñ Â s tââoçæíâ u gzsîæg~ Â Ñ Ñ s Ê Â tââoçæíâ Â Ñ Ñ ÊÉ Ñ ÔÑÏÕ Â tâââoçæ NQPIICRŠ~ ÊÈÍKPVGTPCN u Í VTCEVKQPÎÆÉhh s dâ Ñ Ñ ÿ Ñ Ñ ÂÂys ~ÎsÈÉ gsh hg ÂÂoÇÆÍÂt

More information

fm

fm ÁÔÖÐÖÕ +1 ÔÖÒÑÑÐ /2% Ê Éte u ªªªªª f ªªª ª«ªªª ª ~ ªª ª ª ª ªªª ªª ª ªªª ª ªª ª «ªª ª ª ª ª ª ª ª ªªªª ª ª ª ª ª ª ªªªª «««s ª ª ª ª ªªª v ªª ª ª ª ªv l Ð ÔÎ 59Ö Ð ~ 59 59 59 59 Ð ÔÎ 59Ö Ð ~ ª ª ª ««10

More information

(WP)

(WP) 1998 0 a b v g d je jo z i j k l m n o à á â ƒ ã ä å Ý Þ æ ç ˆ è é Š ê ë Œ ì í Ž î 1 ï p ð r ñ s ò t ó u ô f õ x ö ts t' ø ù ' ' š ú û y œ ü ' ý e ž þ ju Ÿ ß ja à, ê, ì, î, ò á, ã, ä, æ, é, ë, ï, ô, ö,,

More information

Microsoft Word - C.....u.K...doc

Microsoft Word - C.....u.K...doc C uwêííôöðöõ Ð C ÔÖÐÖÕ ÐÊÉÌÊ C ÔÖÐÖÕÊ C ÔÖÐÖÕÊ Ç Ê Æ ~ if eíè ~ for ÒÑÒ ÌÆÊÉÉÊ ~ switch ÉeÍÈ ~ while ÒÑÒ ÊÍÍÔÖÐÖÕÊ ~ 1 C ÔÖÐÖÕ ÐÊÉÌÊ uê~ ÏÒÏÑ Ð ÓÏÖ CUI Ô ÑÊ ÏÒÏÑ ÔÖÐÖÕÎ d ÈÍÉÇÊ ÆÒ Ö ÒÐÑÒ ÊÔÎÏÖÎ d ÉÇÍÊ

More information

<45532D C8D5CEC4B0E6CBB5C3F7CAE92E504446>

<45532D C8D5CEC4B0E6CBB5C3F7CAE92E504446> ES-800II ES-800sII ÊÈÌÊ ÉÆÇÈÆÌÈÂ ÇÊÉËÊÑÑ zsi (6V,, ÎÆyÆÇ ÌÈÉwÊÆÍÇ ÇÊwÊÊÂÊhÉÊÇÊÊÊÉÆÉv ÈÉÆÍÌÈÂ ÊÉ~ÈÉÇÍiÊÎÈÂÐ ÔÎÊÊÂÊÊ ~ÈÍÇÉÎÊvvÈÍÉÌÊÉÈÂ ÊhÎÊÇuÆÉÉÇÂÍÍÊÇÆÉÉÇÉÌÊÎÌÉ ÆwÌÇÉÈÆÂÆwÌÊÊÉÉÊÂÊ}ÇÊÈÉÇÉÈÆÂ ÇÊwÊÂÑÏÔÉÈÂÏÔÑÕ

More information

< D C8D5CEC4B0E6CBB5C3F7CAE92E706466>

< D C8D5CEC4B0E6CBB5C3F7CAE92E706466> ESW-800II ESW-800sII ÊÈÌÊ ÇÊÉËÊÑÑ zsi (6:V,, ÎÆyÆÇ ÌÈÉwÊÆÍÇ ÉÆÇÈÆÌÈÂ ÊÉ~ÈÉÇÍiÊÎÈÂÐ ÔÎÊÊÂÊÊ ÊhÎÊÇuÆÉÉÇÂÍÍÊÇÆÉÉÇÉÌÊÎÌÉ ÇÊwÊÊÂÊhÉÊÇÊÊÊÉÆÉv ÈÉÆÍÌÈÂ ~ÈÍÇÉÎÊvvÈÍÉÌÊÉÈÂ ÆwÌÇÉÈÆÂÆwÌÊÊÉÉÊÂÊ}ÇÊÈÉÇÉÈÆÂ ÇÊwÊÂÑÏÔÉÈÂÏÔÑÕ

More information

980459_P330i_Printer.book

980459_P330i_Printer.book Ï ÒÔÖ Ñ ユーザー マニュアル 980459-001 Rev. A Ï Ò ÔÖ Ñ ÑÖÕ ÑÕ 前書き ÉÊÂZebra Technologies Corporation ( ÏÖÔÏÖÓÎ ÏÔÖÖ ) Êt~ÈÍ Zebra P330i Ï ÒÔÖ ÑÊÏ ÑÒ ÖÉ ÊÉÆÉw ÈÌÈÂ }~Êv ÊÉÆÉ v yìéê v y Ê Î ÊÉÌ Zebra Technologies

More information

œ 2 É É

œ 2 É É 2 œ 4 10 20 ò 32 É 36 40 43 48 51 53 É QA 57 59 œ 2 É É Bio BioBio JubJub PichPich É É IEAFO É The KINGYO É ACEPÉ 3 É DIY É ÉÉÉ É É 4 É É É 5 ÉDIY É IC IC IC IC IC IC IC IC É ò 6 7 Á Å ÅÅ É Á Èh Èh Èh

More information

Ë,, ÌÓ ÏÓÈ ÂÈ? ÚÓÚ, ÚÓÚ

Ë,, ÌÓ ÏÓÈ ÂÈ? ÚÓÚ, ÚÓÚ 001 1 002 3 003 3 004 4 005 5 006 7 007 7 008 7 009 8 010 Ë,, ÌÓ 8 011 10 9 012 10 013 10 014 11 015 12 016 ÏÓÈ 13 017 ÂÈ? 13 018 ÚÓÚ, ÚÓÚ 14 019 14 020 16 021 Í ÍÓÈ? 16 022 18 023 18 024 19 025 19 1992

More information

secwlres.book

secwlres.book BEA WebLogic Server WebLogic ªªªª ªªª ªª BEA WebLogic Server ªªª ª ª 7.0 ªª ª ª u :2003 7 18 m Copyright 2003, BEA Systems, Inc. All Rights Reserved. ÑÔÒÏÏÎÆÍËÔÓÕÎÖÊÂBEA Systems, Inc. Ê Ó Ï Ï ÑÑÒÕÑ ( ÂÃBEAÃÉÆÆÌÈ

More information

( ) g 900,000 2,000,000 5,000,000 2,200,000 1,000,000 1,500, ,000 2,500,000 1,000, , , , , , ,000 2,000,000

( ) g 900,000 2,000,000 5,000,000 2,200,000 1,000,000 1,500, ,000 2,500,000 1,000, , , , , , ,000 2,000,000 ( ) 73 10,905,238 3,853,235 295,309 1,415,972 5,340,722 2,390,603 890,603 1,500,000 1,000,000 300,000 1,500,000 49 19. 3. 1 17,172,842 3,917,488 13,255,354 10,760,078 (550) 555,000 600,000 600,000 12,100,000

More information

p.2/76

p.2/76 kino@info.kanagawa-u.ac.jp p.1/76 p.2/76 ( ) (2001). (2006). (2002). p.3/76 N n, n {1, 2,...N} 0 K k, k {1, 2,...,K} M M, m {1, 2,...,M} p.4/76 R =(r ij ), r ij = i j ( ): k s r(k, s) r(k, 1),r(k, 2),...,r(k,

More information

š ( š ) (6) 11,310, (3) 34,146, (2) 3,284, (1) 1,583, (1) 6,924, (1) 1,549, (3) 15,2

š ( š ) (6) 11,310, (3) 34,146, (2) 3,284, (1) 1,583, (1) 6,924, (1) 1,549, (3) 15,2 š ( š ) ( ) J lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ¾ 13 14. 3.29 23,586,164,307 6,369,173,468 17,216,990,839 17,557,554,780 (352,062) 1,095,615,450 11,297,761,775 8,547,169,269

More information

ejb.book

ejb.book BEAWebLogic Server TM WebLogic ªªªª ª ª JavaBeans ª ªªªªªª ª BEA WebLogic Server ªªª ª ª 7.0 ªª ª ª u : 2003 12 10 m Copyright 2002, BEA Systems, Inc. All Rights Reserved. ªª ª ªªª ª BEA Systems, Inc.

More information

š ( š ) 2,973,655 3,774,545 4,719,254 1,594,319 3,011,432 1,517,982 1,493, ,503 2,591, , , , , ,000 f21 500,000 24

š ( š ) 2,973,655 3,774,545 4,719,254 1,594,319 3,011,432 1,517,982 1,493, ,503 2,591, , , , , ,000 f21 500,000 24 š ( š ) 812,488 8,633,171 390,374,410 324,279,452 9,953,269 17,329,976 2,944,796 2,944,796 6,866,917 341,279,452 12,000,000 12,000,000 2,000,000 2,000,000 1,000,000 1,000,000 500,000 600,000 I 1,000,000

More information

目論見書

目論見書 Fidelity Japan Growth Fund 1 1 2 3 4 5 6 7 2 3 A B AB CDEFG AB C D 4 (3) 2002 2 1. 5 2001 2 28 7 2001

More information

Triple 2:1 High-Speed Video Multiplexer (Rev. C

Triple 2:1 High-Speed Video Multiplexer (Rev. C www.tij.co.jp OPA3875 µ ± +5V µ RGB Channel OPA3875 OPA3875 (Patented) RGB Out SELECT ENABLE RED OUT GREEN OUT BLUE OUT 1 R G B RGB Channel 1 R1 G1 B1 X 1 Off Off Off 5V Channel Select EN OPA875 OPA4872

More information

applets.book

applets.book BEAWebLogic Server WebLogic Server ªªª ª ªªªªª ª BEA WebLogic Server ªªª ª ª 7.0 ªª ª ª : 2002 6 u : 2002 6 28 m Copyright 2002 BEA Systems, Inc. All Rights Reserved. ªª ª ªªª ª BEA Systems, Inc. ªª ª

More information

<82CD82B582B28C4E20666F E646F7773>

<82CD82B582B28C4E20666F E646F7773> CA20Ⅱ/23Ⅱ 電気回路図 «««««««š«««« M コード機能一覧表 1 ž ž ž ž «ªªª h ««««««««««ªªªªªªªªª «««««ªªªªªªªªª «««««ªªªªª ªª «««««z«e u «««««~ z«e u ««««««e u «««««««««ªªªªªz «««««ªªªªª «««««««««ªªª ªª ««««««e u «««««~

More information

ï ñ ö ò ô ó õ ú ù n n ú ù ö ò ô ñ ó õ ï

ï ñ ö ò ô ó õ ú ù n n ú ù ö ò ô ñ ó õ ï ï ñ ö ò ô ó õ ú ù n n ú ù ö ò ô ñ ó õ ï B A C Z E ^ N U M G F Q T H L Y D V R I J [ R _ T Z S Y ^ X ] [ V \ W U D E F G H I J K O _ K W ] \ L M N X P S O P Q @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ r r @ @

More information

untitled

untitled ŢĺîŘv d\^m Đ ½±øĹ Ţ ĺ î Ř v d \ ^ m : @ Ų ģ Å ¹» Ţ ĺ î Ř ş Ţ ĺ î Ř v d \ ^ m @ Ĕ œ ģ Ĭ Å Ê? ę Đ Ą ţ Ê Ħ : ę Đ l b Z Ê Ħ?Êę& ä:

More information

.w..01 (1-14)

.w..01 (1-14) ISSN 0386-7617 Annual Research Reports No.33, 2009 THE FOUNDATION FOR GROWTH SCIENCE ön é

More information

= hυ = h c λ υ λ (ev) = 1240 λ W=NE = Nhc λ W= N 2 10-16 λ / / Φe = dqe dt J/s Φ = km Φe(λ)v(λ)dλ THBV3_0101JA Qe = Φedt (W s) Q = Φdt lm s Ee = dφe ds E = dφ ds Φ Φ THBV3_0102JA Me = dφe ds M = dφ ds

More information

( œ ) œ ,906,148,000 1,800,000,000 1,706,469,380 1,350,676, ,793,167 1,555,793,167 3,000,000, ,537, ,

( œ ) œ ,906,148,000 1,800,000,000 1,706,469,380 1,350,676, ,793,167 1,555,793,167 3,000,000, ,537, , ¾ œ ( œ ) (Ÿ ) lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll J N I Q ( œ ) œ 14 15. 3.28 2,906,148,000 1,800,000,000 1,706,469,380 1,350,676,213 355,793,167 1,555,793,167 3,000,000,000

More information

BB.2

BB.2 2 J U RN K EDOK T ER N G U ST U S 2 0 2 2 EI 5 9 V O 20 N 0 I SS N : 0 8 5 4 D FT R I S { + 0 K $ > 2 S P } C > > ß S 7 K F7 I N P C 2 II C >$ K > > JH Y Ä N V 0 5 4 06 2 > H U = w N H P S K Pf! >! T {

More information

Plastic Package (Note 12) Note 1: ( ) Top View Order Number T or TF See NS Package Number TA11B for Staggered Lead Non-Isolated Package or TF11B for S

Plastic Package (Note 12) Note 1: ( ) Top View Order Number T or TF See NS Package Number TA11B for Staggered Lead Non-Isolated Package or TF11B for S Overture 68W ( ) 0.1 (THD N) 20Hz 20kHz 4 68W 8 38W SPiKe (Self Peak Instantaneous Temperature ( Ke)) SOA (Safe Operating Area) SPiKe 2.0 V ( ) 92dB (min) SN 0.03 THD N IMD (SMTPE) 0.004 V CC 28V 4 68W

More information

Z LOW U1272A U1272A 2 k 1 U1272AVFD LPF U12701 khz LPFVFD 2 VFD Smart U1272A30 Smart 30 300 k 1000 mv DC 2

Z LOW U1272A U1272A 2 k 1 U1272AVFD LPF U12701 khz LPFVFD 2 VFD Smart U1272A30 Smart 30 300 k 1000 mv DC 2 Agilent U1270 Data Sheet Z LOW *2 Smart *2 Qik-V *1 IP 54 30,000 AC DC *2 CAT III 1000 V CAT IV 600 V IR-USB PC *1 U1271A *2 U1272A DMM U1270 DMM U1270DMM Z LOW Smart AC DCQik-V U1270 DMM IP 54 Z LOW U1272A

More information

LM3886

LM3886 Overture 68W ( ) 0.1 (THD N) 20Hz 20kHz 4 68W 8 38W SPiKe TM (Self Peak Instantaneous Temperature ( Ke)) SOA (Safe Operating Area) SPiKe 2.0 V ( ) 92dB (min) SN 0.03 THD N IMD (SMTPE) 0.004 V CC 28V 4

More information

Ô µ µ Õ 6 Ú ÒÕ Ž l y ÖÍ ( )Í ÕŒ ÔÙØÔÕÍ ÖßäáÖ lö m Í2005 Ö dôõ m ÖÙÙ m ÖÒÒ søôõóù ÔØÔÕÓÍ ÓÙÍ Ø ÒÕ mþáßäø d zööøòùí Öi ØÓÖŽ Õ ØÙÙØÔÕÍ e 6 y Œ ÓÓ

Ô µ µ Õ 6 Ú ÒÕ Ž l y ÖÍ ( )Í ÕŒ ÔÙØÔÕÍ ÖßäáÖ lö m Í2005 Ö dôõ m ÖÙÙ m ÖÒÒ søôõóù ÔØÔÕÓÍ ÓÙÍ Ø ÒÕ mþáßäø d zööøòùí Öi ØÓÖŽ Õ ØÙÙØÔÕÍ e 6 y Œ ÓÓ i p Ô µ +5%1*$ International Society of Coordination for Health and Beauty 8QN 6 Ô µ µ Œ ~l v Œä Ö m d m ( l ä ) v ÖØ m l qy ä Žl d Œ ˆ d z d { ä Œ } Üãäß d } ä h d j ä Œ p 4 3 Í Ô Î yî Ž l Î Î Ï103-0005

More information

100km/h COMAND * 250 i

100km/h COMAND * 250 i CLS-Class 100km/h COMAND * 250 i http://www.mercedes-benz.co.jp/ G G! i H 3 4 13 21 31 57 211 247 317 4 210 53 51 239 14 16 15 18 14 80 71 72 71 73 259 307 23 23 24 233326 225323 225 / 282 282 283 117

More information

高速データ変換

高速データ変換 Application Report JAJA206 V+ R 5 V BIAS Q 6 Q R R 2 Q 2 Q 4 R 4 R 3 Q 3 V BIAS2 Q 5 R 6 V Ω Q V GS + R Q 4 V+ Q 2 Q 3 + V BE V R 2 Q 5 R Op Amp + Q 6 V BE R 3 Q 7 R 4 R 2 A A 2 Buffer 2 ± Ω Ω R G V+ Q.4.2

More information

Microsoft PowerPoint - H22コロキウム [互換モード]

Microsoft PowerPoint - H22コロキウム [互換モード] xf. Xd z. 3. v 4. 5. Xd i y co y z z θ α «Œ X «+ co θ «z ªªª ª 5 z ªªª ª 8 Xd Xd q λ f ( q) ρ( ) exp( πiq ) dv λ «uθ «z ªªª ª 6 z ªªª ª 9 Xd Xd z z Xd ª «ªªªª «ªˆ «ªªªªª «~~Xd q Xd«Xd«ª ª ªªª f ( q) ρ(

More information

AES3/SPDIF DSI U8903A 113 AES3/ SPDIF DSI 114 115 U8903AI 2 S Left Justified Right Justified DSP DSI U8903A Agilent SSUU8903A Agilent IC MP3 IC U8903A

AES3/SPDIF DSI U8903A 113 AES3/ SPDIF DSI 114 115 U8903AI 2 S Left Justified Right Justified DSP DSI U8903A Agilent SSUU8903A Agilent IC MP3 IC U8903A Agilent U8903A Data Sheet U8903A U8903A SINAD AC DC FFT AES3/SPDIF Digital Serial Interface IC U8903A AES3/SPDIF DSI 1.2 V 3.3 V DSI DSI I 2 S Left Justified Right Justified DSP 1 DC 10 Hz 100 khz S/NSINAD

More information

本文EPS再版用-cs.indd

本文EPS再版用-cs.indd 愛知大学経営総合科学研究所叢書 40 愛知県における廃棄物処理の 10 年間の推移 有澤 健治 冨増 和彦 吉本 理沙 著 愛知大学経営総合科学研究所 i 1 10 20 ( ) 2010 2011 2 ( ) ii () : : R UpLaTeX R UpLaTeX 1 1 1.1... 1 1.2... 2 1.2.1... 3 1.2.2... 3 1.2.3... 4 1.2.4... 4

More information

Microsoft PowerPoint - H22コロキウム [互換モード]

Microsoft PowerPoint - H22コロキウム [互換モード] ÿ z ªªª ª ««HE ~ «. z ªªª ª 1 z ªªª ª 4 u ««««ªªªª «d 5/6«3«ªªªª «d 6/3«. z ªªª ª z ªªª ª 5 xfy dowload hp://www.akua.cc.ukuba.ac.jp/~moiomo/ Xd z ªªª ª 3 z ªªª ª 6 1 Xd Xd z z Xd ª «ªªªª «ªˆ «ªªªªª «~~Xd

More information

faq.book

faq.book BEAWebLogic Server BEA WebLogic Server FAQ BEA WebLogic Server ªªª ª ª 7.0 ªª ª ª u : 2004 4 5 m Copyright 2002, BEA Systems, Inc. All Rights Reserved. ªª ª ªªª ª BEA Systems, Inc. ªª ª ª ª ª ª ª ª ªªª

More information

DS04-21361-4

DS04-21361-4 Cypress () FUJITSU SEMICONDUCTOR DATA SHEET DS4 236 4 ASSPDTS Bi-CMOS PLL (. GHz PLL) MB5F7SL MB5F7SL,, MHz 2 PLL (Phase Locked Loop) LSI Bi CMOS, 5 ma (VCC 2.7 V), VCC 2.4 V,.5 ma, 6 ma 2, MB5F7SL,, MHz

More information

NJM255 (Ta=25 C) V. V P D 3 mw T o p r -485 C T s t g -425 C C V V (Ta=25 C, V =3.V,fif=.7MHz, fmod=khz, fdev=khz, ) COMP REF=.6V Ic c q - 4.

NJM255 (Ta=25 C) V. V P D 3 mw T o p r -485 C T s t g -425 C C V V (Ta=25 C, V =3.V,fif=.7MHz, fmod=khz, fdev=khz, ) COMP REF=.6V Ic c q - 4. NJM255 NJM255 2V IF IC IF.7MHz IF FSK/ASK (OOK) NJM255V 2V9V 4.4mA V =3.V.7MHz I F.7MHz () 5MHz5MHz () MHz () 2Mbps () FSKASK (OOK) LC SSOP6 6 SWITCH AMP IN COMP COMP COMP FSK AMP REF IN VREF 5 4 3 2 9

More information

34号 目 次

34号 目 次 1932 35 1939 π 36 37 1937 12 28 1998 2002 1937 20 ª 1937 2004 1937 12 º 1937 38 11 Ω 1937 1943 1941 39 æ 1936 1936 1936 10 1938 25 35 40 2004 4800 40 ø 41 1936 17 1935 1936 1938 1937 15 2003 28 42 1857

More information

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc 1 1-1 (1) 150ml 500ml/ 1-1 () 1-1 1-0.0.5mm 114mm 1- ( ) () 4 AES 1000rpm 10 AES -1 - (0.04100 g cm) 5-1AES - 6 L B M t 98000 t = M pl ( ) B g& m t m = g& 7.0 - L= B =. -7.0 7 0mm -4-4 8 500ml 1ml/h 00ml/h

More information

<4D F736F F D B B83578B6594BB2D834A836F815B82D082C88C60202E646F63>

<4D F736F F D B B83578B6594BB2D834A836F815B82D082C88C60202E646F63> 通信方式第 2 版 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます. http://www.morikita.co.jp/books/mid/072662 このサンプルページの内容は, 第 2 版発行当時のものです. i 2 2 2 2012 5 ii,.,,,,,,.,.,,,,,.,,.,,..,,,,.,,.,.,,.,,.. 1990 5 iii 1 1

More information

dp0206_j

dp0206_j 1 2 7 8 9 4 5 6 3 10 11 12 13 20 19 18 16 17 15 14 CONTROL AUDIO 2 AUDIO 1 CN2 CN1 CN20 CN15 1 2 3 4 H C E (E) 1 2 3 E C H 1 2 3 4 C 8 7 6 5 6 7 8 9 5 4 3 2 1 E A B SIGNAL/

More information

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. !"#$ %&'( )*#$ %&'( +*#$ %&'(,$ -./ 01234 56.7865/ 9 :6:5/ ;$ 5 :6 :6::/ F$ B/ GH :68.7:6B/ I>J> :6::/ KL=34 :65.7:68/

More information

31 33

31 33 17 3 31 33 36 38 42 45 47 50 52 54 57 60 74 80 82 88 89 92 98 101 104 106 94 1 252 37 1 2 2 1 252 38 1 15 3 16 6 24 17 2 10 252 29 15 21 20 15 4 15 467,555 14 11 25 15 1 6 15 5 ( ) 41 2 634 640 1 5 252

More information

2

2 DMC-FZ1000 & & SQT0195-2 F0614NK2074 2 & & MENU MENU 3 + - 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 26 13 21 22 23 24 25 26 1 14 2 3 4 15 5 16 6 17 18 7 19 8 20 9 21 10 22 11 23

More information

202mk5_OM-J_RevD

202mk5_OM-J_RevD D01053901D 202@^ Double Auto Reverse Cassette Deck 2 TASCAM 202MKV á á á è í ì ì ó í í è ì ó í á TASCAM 202MKV 3 @V @V 4 TASCAM 202MKV TASCAM 202MKV 5 6 TASCAM 202MKV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 q w e r ø t º

More information

240 イオントラップ GC/MS 内部イオン化ユーザーガイド

240 イオントラップ GC/MS 内部イオン化ユーザーガイド Agilent 240 イオントラップ GC/MS 内部イオン化ユーザーガイド Agilent Technologies 注意 Agilent Technologies, Inc. 2011 èêôòõîöêû ëý ýçíë ýêíéêþ èíêçíœagilent Technologies, Inc. ê êííøûê êçœèê ôòõîöêøûìéëÿûîæçê í ûòžñíòž ñê ø

More information

Test IV, March 22, 2016 6. Suppose that 2 n a n converges. Prove or disprove that a n converges. Proof. Method I: Let a n x n be a power series, which converges at x = 2 by the assumption. Applying Theorem

More information

PDF

PDF 1 1 1 1-1 1 1-9 1-3 1-1 13-17 -3 6-4 6 3 3-1 35 3-37 3-3 38 4 4-1 39 4- Fe C TEM 41 4-3 C TEM 44 4-4 Fe TEM 46 4-5 5 4-6 5 5 51 6 5 1 1-1 1991 1,1 multiwall nanotube 1993 singlewall nanotube ( 1,) sp 7.4eV

More information

XD-ST7500

XD-ST7500 1 e 2 47 3 >.mm C B 111 1 e 2 47 ee ee 112 3 C 4 >.mm C 113 1 e 2 >. 3 47 4 C 5 >.mm C 114 1 e 2 >. 3 47 4 C 5 >.mm C B 111 115 1 e 2 >. 47 3 C 4 >.mm C 116 111 B 117 1 e 2 46 3 >.mm C 1 e 2 46 ee ee 118

More information

untitled

untitled LVDS 1 ( LVDS) / 50% 2 ( LVDS) / 50% 3 USB2.0 480Mbps Serial ATA Gen1 1.5Gbps PCI Express Gen1 2.5Gbps 4 Host Data Device Clock 5 Data Skew Host Data Device Clock Setup Hold Data Skew 6 Host Data Device

More information

LL 2

LL 2 1 LL 2 100 1990 3 4 í().. 1986 1992.. 5 õ?? / / / /=/ / / Ì / 77/ / / / / / / ûý7/..... /////////////Ì 7/ / 7/ / / / / ûý7/..... / / / / / / / / Ì / Í/ / / / / / / / / ûý7/.. / : Ì / Í/ / / / / / / / /

More information

Unidirectional Measurement Current-Shunt Monitor with Dual Comparators (Rev. B

Unidirectional Measurement Current-Shunt Monitor with Dual Comparators (Rev. B www.tij.co.jp INA206 INA207 INA208 INA206-INA208 INA206-INA208 V S 1 14 V IN+ V S 1 10 V IN+ OUT CMP1 IN /0.6V REF 2 3 1.2V REF 13 12 V IN 1.2V REF OUT OUT CMP1 IN+ 2 3 9 8 V IN CMP1 OUT CMP1 IN+ 4 11

More information

…_…C…L…fi…J…o†[fiü“ePDF/−mflF™ƒ

…_…C…L…fi…J…o†[fiü“ePDF/−mflF™ƒ 80 80 80 3 3 5 8 10 12 14 14 17 22 24 27 33 35 35 37 38 41 43 46 47 50 50 52 54 56 56 59 62 65 67 71 74 74 76 80 83 83 84 87 91 91 92 95 96 98 98 101 104 107 107 109 110 111 111 113 115

More information

F8302D_1目次_160527.doc

F8302D_1目次_160527.doc N D F 830D.. 3. 4. 4. 4.. 4.. 4..3 4..4 4..5 4..6 3 4..7 3 4..8 3 4..9 3 4..0 3 4. 3 4.. 3 4.. 3 4.3 3 4.4 3 5. 3 5. 3 5. 3 5.3 3 5.4 3 5.5 4 6. 4 7. 4 7. 4 7. 4 8. 4 3. 3. 3. 3. 4.3 7.4 0 3. 3 3. 3 3.

More information

2 2. : ( Wikipedia ) 2. 3. 2 2. photoelectric effect photoelectron. 2. 3. ν E = hν h ν > ν E = hν hν W = hν

2 2. : ( Wikipedia ) 2. 3. 2 2. photoelectric effect photoelectron. 2. 3. ν E = hν h ν > ν E = hν hν W = hν KEK 9,, 20 8 22 8 704 690 9 804 88 3.. 2 2. : ( Wikipedia ) 2. 3. 2 2. photoelectric effect photoelectron. 2. 3. ν E = hν h ν > ν E = hν hν W = hν 2.2. (PMT) 3 2: PMT ( / ) 2.2 (PMT) ν ) 2 2 00 000 PMT

More information

2 1,384,000 2,000,000 1,296,211 1,793,925 38,000 54,500 27,804 43,187 41,000 60,000 31,776 49,017 8,781 18,663 25,000 35,300 3 4 5 6 1,296,211 1,793,925 27,804 43,187 1,275,648 1,753,306 29,387 43,025

More information

3/4/8:9 { } { } β β β α β α β β

3/4/8:9 { } { } β β β α β α β β α β : α β β α β α, [ ] [ ] V, [ ] α α β [ ] β 3/4/8:9 3/4/8:9 { } { } β β β α β α β β [] β [] β β β β α ( ( ( ( ( ( [ ] [ ] [ β ] [ α β β ] [ α ( β β ] [ α] [ ( β β ] [] α [ β β ] ( / α α [ β β ] [ ] 3

More information

Microsoft Word - 調剤内規:HP用.doc

Microsoft Word - 調剤内規:HP用.doc 2 UVW 0123 4 4 56789 :;?2@7"' AJ39 KL1M7 8NOP? A

More information

Keysight Technologies U1270シリーズ 工業用マルチメータ

Keysight Technologies U1270シリーズ 工業用マルチメータ Keysight Technologies U1270 Data Sheet U1273AX 2000:1160 OLED 34 30,000 1000 V AC/DC 10 A3020 A 234 40 U1270 U1273AX OLED 40 U1273AX Bluetooth U1270U1177A Bluetooth U1270 U1177AAndroid Windows PC 250 s

More information

PowerPoint プレゼンテーション

PowerPoint プレゼンテーション LSI Web Copyright 2005 e-trees.japan, Inc. all rights reserved. 2000 Web Web 300 Copyright 2005 e-trees.japan, Inc. all rights reserved. 2 LSI LSI ASIC Application Specific IC LSI 1 FPGA Field Programmable

More information

DCV ACV DCI ACI DCV ACV DCI ACI DCV ACV DCI ACI DCV ACV DCI ACI Excel JIS Microsoft Excel I-V START I-V Excel I-V JIS C-8913 Excel Excel I-V ISC Isc J

DCV ACV DCI ACI DCV ACV DCI ACI DCV ACV DCI ACI DCV ACV DCI ACI Excel JIS Microsoft Excel I-V START I-V Excel I-V JIS C-8913 Excel Excel I-V ISC Isc J Agilent Technologies B2900A Microsoft Excel I-V GP-IB Agilent SMU B2900A Series DC 6V/3.03A 21V/1.515A 210V/0.105A JIS 1 2 DARK I-V I-V DCV ACV DCI ACI DCV ACV DCI ACI DCV ACV DCI ACI DCV ACV DCI ACI Excel

More information

AD5934 R I MCLK AVDD DVDD DAC R OUT VOUT SCL SDA Z(ω) AD5934 RFB LPF VDD/2 VIN AGND DGND 5325-1 SDA t 9 t 3 t 1 t 11 t 4 SCL t 4 t6 t 2 t 5 t 7 t 1 t 8 5325-2 NC 1 NC 2 NC 3 RFB 4 VIN 5 VOUT 6 NC 7

More information