b n c n d n d n = f() d (n =, ±, ±, ) () πi ( a) n+ () () = a R a f() = a k Γ ( < k < R) Γ f() Γ ζ R ζ k a Γ f() = f(ζ) πi ζ dζ f(ζ) dζ (3) πi Γ ζ (3)

Size: px
Start display at page:

Download "b n c n d n d n = f() d (n =, ±, ±, ) () πi ( a) n+ () () = a R a f() = a k Γ ( < k < R) Γ f() Γ ζ R ζ k a Γ f() = f(ζ) πi ζ dζ f(ζ) dζ (3) πi Γ ζ (3)"

Transcription

1 [ ] KENZOU Origin 6//5) 3 a a f() = b n ( a) n c n + ( a) n n= n= = b + b ( a) + b ( a) + + c a + c ( a) + b n = f() πi ( a) n+ d, c n = f() d πi ( a) n+ ()

2 b n c n d n d n = f() d (n =, ±, ±, ) () πi ( a) n+ () () = a R a f() = a k Γ ( < k < R) Γ f() Γ ζ R ζ k a Γ f() = f(ζ) πi ζ dζ f(ζ) dζ (3) πi Γ ζ (3) ζ a ζ a < ζ ζ = (ζ a) ( a) = ( a ) = ( ) a n (4) ζ a ζ a ζ a ζ a ζ Γ Γ ζ a a < ζ ζ = ( a) (ζ a) = ( ζ a a a ) = a n= n= ( ) ζ a n (5) a

3 f() = ( a) n πi n= f(ζ) (ζ a) n+ dζ + ( a) n (ζ a) n f(ζ)dζ (6) πi n= Γ (5) N = n N n ( a) n (ζ a) n f(ζ)dζ = πi n= Γ N= n= ( a) N πi ( a) n πi Γ Γ f(ζ) dζ (ζ a) N+ f(ζ) dζ (ζ a) n+ f() Γ Γ (7) D f() D, f()d = f()d D (6) f() = n= c n ( a) n, c n = πi f() d (n =, ±, ±, ) (8) ( a) n+. (4)(5) (6) a < R a > k ➀ a < R ➁ a > k ➂ k < R 3

4 ➂ (8) (8) f() = c n ( a) n + n= n= c n ( a) n = ϕ() + n= c n ( a) n (9) ϕ() = c + c ( a) + c ( a) + + c n ( a) n + ϕ() = a c n (9) ( a) n ( n=. = f() = ( + ) (8) c n = = ±i ( ) = ➀ ϵ r < ϵ < r < ) < < = ( ) ➁ = ±i > f() = ( ) ➀ < < < + = ( ) + ( ) ( ) 3 + = + = ( + ) = + ( ) n ( ) n = + ( ) n+ n+ ➁ > / < Γ 4 n= n=

5 > i < - ϵ i = + / = ( + ) = + ( ) n n = ( ) n+ n= n= n+ / f() = + = i f() = + = ±i ( i)( + i) i i i i < i < < i f() /( i) i ➀ < i < ( i)/i < 5

6 i + i = i i + i = i i[ + ( i)/i] [ = { } ( i) { } ] ( i) 3 + i( i) i i i = i( i) (i) + i ( i) (i) 3 (i) 4 ➁ i > i = i Γ i/( i) < i + i = i = = i + i = i [ ( i) i ( i) + { } ( i) + i ( i) { } i { } ] i 3 ( i) ( i) ( i) i ( i) 3 + (i) ( i) 4 (i)3 ( i) 5 ( f() f() = + = [ + i ] ( ) = n + ( < ) ( + ) m ( m)( m ) = m + +! ( m)( m ) ( m n + ) + n + ( < ) n! e = n + ( ) n! Log( + ) = ( )n+ n + ( < ) n sin = 3 3! 5 5! + + ( )n (n + )! n+ + ( ) cos =! + 4 4! + ( )n (n)! n + ( ) () () () 3 = () e / () sin 6

7 () > e / () sin 4 e () ( = ) () ( = i) (3) ( i) ( ) ( = ) () f() = ( )( + ) (3) < < + < < < + < i 4-4- < < /( ) () f() = + = ( ( ) = + ) ( + ) + = (4) f() = n= n= ( ( ) n = ) (4) n= ( ) n ( ) n (5) ( ) n+ ( ) n (6) > < f() f() = + = ( ) ( = ) n = n= n= 7 ( + ) ( ) n ( ) n+ (7)

8 () i < i > /( i) f() = ( i) = i = i i + i) = i i + i i [ = i i + + i( i) + in ( i) n + = i ( ) ] i n (8) ( ) n i i ( + ) > n= f() = = ( i) = i i + i) = i ( i) + i i = ( i) i + i ( ) i n (9) ( ) n i (3) = ( ) = e e f() = ( ) = ( ) e { ( )e = ( ) e + + ( ) e!! [ ] e ( ) n = ( ) n! n= n= + + ( )n e n! } + 5 a + + = i + ±i + i i a i () a i a + i ➀ a < a ± i 8

9 a a ± i < + = i + + i = (a i) + ( a) + (a + i) + ( a) = (a i)( + a a i ) + (a + i)( + a a+i ) = ( ) a n ( ) n + ( a ( ) n a i a i a + i a + i n= n= [ (a + i) = ( ) n ( a) n n+ + (a i) n+ ] [(a i) (a + i)] n+ ] n= = ( ) n (a + i)n+ + (a i) n+ (a + ) n+ ( a) n n= ➁ a > a ± i Γ a ± i a < + = ( a)( + a i a ) + ( a)( + a+i = ( ) n (a i)n + (a + i) n ( a) n+ n= ( a ) 6 f() = ( )( i) = i f() = + i 5 ➀ < < i = i ( ) i ➂ < i = i 9 ( ) i ) n ➁ < < = ( )

10 = i < < ( ) < < ( ) < ( ) = ➀ f() = + i 5 ➂ f() = + i 5 ( ) (i) k+ n, (i) n n= n= n ➁ f() = + i 5 ( n= ) infty n + k (i) k+ n= offee Break : ***** T ea T ime ***** f() f() f() = c n ( a) n, c n = πi f() d (n =, ±, ±, ) () ( a) n+ a f()d = c n ( a) n d () a = re iθ, ( a) n = r n e inθ d, dθ = ireiθ π π f()d = c n r n e inθ ire iθ dθ = i c n r n+ e i(n+)θ dθ n= n= (3)

11 a θ n = n + π π ic n r n+ e i(n+)θ dθ = ic dθ = πic (4) π [ ic n r n+ e i(n+)θ dθ = ic n r n+ (n + ) ei(n+)θ ] π = (5) (3) n = ( a) f()d = πic (6) f() (6) c a f() a f() Res[f, a] Res[a] a f() f() = ϕ() + c a + c ( a) + + c k ( a) k (7) ϕ() a Res[f, a] = f()d = c (8) πi n = ( f()d = d = πi, a (9) ( a) n d = (n > ) c n (9) f() = ϕ() + ϕ() ϕ()d = ( a) n n= c n c n d = πi ( a) n n=

12 . Singilar Point) f() = a a f() a f() ( D f() = a = a f() 3 f() a f() a a f() f() f(a) lim a f() (3) = a f() = a f() = e = lim f() = lim e = (3) = f() f() = f() = (pole) f() = a a = a lim f() = (3) a

13 a, ( a), ( a) 3, = a = a lim a f() a = a f() = e = x(x > ) = x(x < ) lim f() = lim e x x + x + = lim f() = lim x x + e x = (33) f() = ϕ() + c a + c ( a) + + c k ( a) k c m a f() f() = e = f() = e = + +! + 3! n! n + (34) = f(). ( ) 3

14 f(z) a Res[f, a] = c = f()d (35) πi a f() Res[f, a] = (36) a f() a f() k (k > ) Res[f, a] = lim a [( a)f()] (37) Res[f, a] = (k )! lim d k a d k [( a)k f()] (38) f() ( ) ()f() = e ( )( ) ( = ), () f() = ( + ) ( = ), (3) f() = e ( = ) () = f() Res[f, ] = lim( )f() = lim = e d () = f() Res[f, ] = lim d [ f()] = lim ( + ) = (3) ( a) (37) (38) (35) = [ e = + + ]! + + (n + )! n+ + = (n + )! n + = Res[f, ] = /6 f() e n f()d = πi Res[f, a k ] = Res[f, a ] + Res[f, a ] + + Res[f, a n ] (39) k= 4

15 a a m a () d : = 3, () ( + )( ) () =, Res[f, ] = lim ( + )f() = 3, () = i sin d : i = ( ) Res[f, ] = lim ( )f() = 3 d = πi(res[f, ] + Res[f, ]) = πi ( + )( ) Res[f, i] = lim d {( i) f()} = lim(sin + cos) = i e i i d sin d = πires[f, i] = πe ( ).3 (39) x f(x) 5

16 .3. f(x, Y ) π f(cosθ, sinθ) dθ cosθ, sinθ cosθ = (eiθ + e iθ ) = ( + ) sinθ = (eiθ e iθ ) = ( ) (4) i - sinθ cosθ π f(cosθ, sinθ)dθ = i f ( ( + ), ( )) i d, = eiθ (4) tan(θ/) = t I = π dθ 5 + 3sinθ I = π dθ (4) 5 + 3sinθ = e iθ (43) (4) theta π (4) (4) θ d dθ = ieiθ dθ = d (44) i sinθ = i (eiθ e iθ ) = ( ) (45) i I I = = π dθ 5 + 3sinθ = i 3 + i 3 d = i ( ) d 3( + i/3)( + 3i) (46) (46) = i/3 = 3i = i/3 Res[f(), i/3] = lim i/3 { ( + i 3 ) 3( + i/3)( + 3i) 6 } = 4i f() = 3 + i 3 (47)

17 3i i/3 θ π dθ 5 + 3cosθ = 3 d = πi + i 3 4i = π (48) 4 I = π dθ a + bcosθ (a > b > ) (4) I = π dθ a + bcosθ = i a + b ( + ) d = i d b + a + b iy i β α x i b + a + b = α, β α = a + a b, β = a a b b b I π dθ a + bcosθ = ib d ( α)( β) 7

18 = α, = β a > b > α, β α = a b ( ( ) ) b a < α < β < = α = α [ ] Res[f, α] = lim α ib ( α) ( α)( β) I = π dθ a + bcosθ = πi i a b = = ib α β = i a b π a b.3. f(x) x I = f(x)dx f(x) f() f() / I y a k a k R a R x f(x)dx = lim R f()d = πi n Res[f, a k ] (49) i=

19 I = dx x + x d = R R x + x + a dx + y + + d R R - 3i θ R x - + 3i R = Re iθ R I = + + d = d ( + 3i )( + + 3i ) = πires[f, 3i ] = π 3 Res[f, + 3i ] = I = πi = π 3i 3i 3 4 I = dx x + a (a > ) R R R R f()d = d R + a = R dx x + a + d + a (5) I (5) f() ±ia 9

20 y ia R R ia x ia d f()d = + a = d ( ia)( + ia) = πires[f, ia] = πi lim ( ia) ia ( + ia)( ia) (5) = π a (5) R I = Re iθ d π + a = Rie iθ R e iθ + a dθ = g(r, θ) R lim g(r, θ) = lim R R I = π a Rie iθ R e iθ + a = lim R π g(r, θ)dθ (5) ie iθ ie iθ = lim Reiθ R R = (53) ia I = πires[f, ia] = πi ia = π a (54) 5 I = e ikx x + a (a >, k ) e ik R f()d = + a d = e ikx x + a dx + e ik d (55) + a 5 k R

21 R = Re iθ e ik π + a d = e ikreiθ x + a Rieiθ dθ = π e ikrcosθ e krsinθ x + a Rie iθ dθ (56) π (56) e ikrcosθ e krsinθ x + a Rie iθ dθ e ikrcosθ e ikrcosθ = e krsinθ < θ < π sinθ k > k > R e krsinθ (55) k < I = πires[f, ia] = πi e ka ia = π a e ka (k > ) (57) ( ) π θ sinθ < R I = πires[f, ia] = πi eka ia = π a eka (k < ) (58) I = π a e k a Γ f() lim f() = Γ R f()e ikx d = (k > ) (59) lim R Γ /( + a e ik ) d = + a f()

22 y D Γ B R R θ A R x f() a k f() f()e imx dx = πi n Res[e imx f(), a k ] (6) k= 3 ( f(x) a lim f(x) = x a B A f(x)dx 6 B A f(x)dx = lim ϵ a ϵ A B f(x)dx + lim ϵ f(x)dx a+ϵ (6) ϵ, ϵ ϵ = ϵ = ϵ [ a ϵ B ] lim f(x)dx + f(x)dx ϵ A a+ϵ 6 (6)

23 [ a ϵ B ] B I = f(x)dx + f(x)dx = P f(x)dx (63) A a+ϵ P vp(value of principle) I = A dx (64) x x = [ϵ, ϵ ] ϵ ϵ ϵ ϵ ϵ, ϵ x = t I = lim ϵ,ϵ [ = lim ϵ I = [ ϵ log x ] ϵ = lim ϵ,ϵ log ϵ ϵ lim ϵ,ϵ ϵ x dx + x dx = + lim ϵ [ ϵ ϵ ϵ ] x dx [ log x x dx + t ( dt) = ] = lim ϵ,ϵ ϵ = ] ϵ x dx ϵ [ ϵ t dt x dx + ] ϵ x dx lim [log ϵ log ϵ ] ϵ,ϵ (65) (66) (66) ϵ = ϵ log(ϵ /ϵ ) = log k > kϵ = ϵ log ϵ /ϵ = log k K K (66) ϵ = ϵ (66) I 3

24 x dx (67) + 7 f(x)dx lim R R f(x)dx + lim R R f(x)dx dx x + = lim R R dx x + + lim R R dx x + = lim ( Arctan( R)) + lim Arctan(R) R R = π + π = π (68) [ Α ] [ Β ] -R ε a-ε a a -R R R a+ε [ a ϵ f(x) lim ϵ x a dx + a+ϵ ] f(x) x a dx (a ) (69) P [ a ϵ f(x) ] lim ϵ x a dx + f(x) x a dx = P a+ϵ f(x) dx (7) x a 7 Z Z xdx = lim R f(x)dx = lim 4 Z R R R xdx = lim R Z R R» x f(x)dx R R = lim R =

25 I = P f(x) dx (7) x a a ϵ R f() ( ) f() d = πi a a (7) f() a d = I + I + I = a ϵ R f(x) x a dx + R a+ϵ f(x) x a dx + I + I (73) R ϵ (69) I = a + ϵ e iθ (74) θ π I = π f(a + ϵe iθ ) ϵe iθ ϵ i ϵe iθ dθ = i π f(a + ϵe iθ )dθ (75) I = πif(a) (76) I R ;) (69) I = πif(a) + πi ( ) f() a (77) θ π π I = πif(a) πi ( ) f() a 5 (78)

26 ( k > I = P e ikx dx (79) x a k > 5 I = πif(a) + πi ( ) f() a (8) (8) I = πie ika (8) f() f(x) dx (a : ) (8) x a (principal value) P f(x) x a [ a ϵ dx = lim ϵ f(x) x a dx + a+ϵ ] f(x) x a dx (83) P f(x) x a = iπf(a) (84) lim ϵ + f(x) x a ± iϵ dx = P f(x) dx ıπf(a) (85) x a (

Tips KENZOU PC no problem 2 1 w = f(z) z 1 w w z w = (z z 0 ) b b w = log (z z 0 ) z = z 0 2π 2 z = z 0 w = z 1/2 z = re iθ θ (z = 0) 0 2π 0

Tips KENZOU PC no problem 2 1 w = f(z) z 1 w w z w = (z z 0 ) b b w = log (z z 0 ) z = z 0 2π 2 z = z 0 w = z 1/2 z = re iθ θ (z = 0) 0 2π 0 Tips KENZOU 28 7 6 P no problem 2 w = f(z) z w w z w = (z z ) b b w = log (z z ) z = z 2π 2 z = z w = z /2 z = re iθ θ (z = ) 2π 4π 2 θ θ 2π 4π z r re iθ re i2π = r re i4π = r w r re iθ/2 re iπ = r re

More information

x (x, ) x y (, y) iy x y z = x + iy (x, y) (r, θ) r = x + y, θ = tan ( y ), π < θ π x r = z, θ = arg z z = x + iy = r cos θ + ir sin θ = r(cos θ + i s

x (x, ) x y (, y) iy x y z = x + iy (x, y) (r, θ) r = x + y, θ = tan ( y ), π < θ π x r = z, θ = arg z z = x + iy = r cos θ + ir sin θ = r(cos θ + i s ... x, y z = x + iy x z y z x = Rez, y = Imz z = x + iy x iy z z () z + z = (z + z )() z z = (z z )(3) z z = ( z z )(4)z z = z z = x + y z = x + iy ()Rez = (z + z), Imz = (z z) i () z z z + z z + z.. z

More information

z f(z) f(z) x, y, u, v, r, θ r > 0 z = x + iy, f = u + iv C γ D f(z) f(z) D f(z) f(z) z, Rm z, z 1.1 z = x + iy = re iθ = r (cos θ + i sin θ) z = x iy

z f(z) f(z) x, y, u, v, r, θ r > 0 z = x + iy, f = u + iv C γ D f(z) f(z) D f(z) f(z) z, Rm z, z 1.1 z = x + iy = re iθ = r (cos θ + i sin θ) z = x iy f f x, y, u, v, r, θ r > = x + iy, f = u + iv C γ D f f D f f, Rm,. = x + iy = re iθ = r cos θ + i sin θ = x iy = re iθ = r cos θ i sin θ x = + = Re, y = = Im i r = = = x + y θ = arg = arctan y x e i =

More information

I ( ) ( ) (1) C z = a ρ. f(z) dz = C = = (z a) n dz C n= p 2π (ρe iθ ) n ρie iθ dθ 0 n= p { 2πiA 1 n = 1 0 n 1 (2) C f(z) n.. n f(z)dz = 2πi Re

I ( ) ( ) (1) C z = a ρ. f(z) dz = C = = (z a) n dz C n= p 2π (ρe iθ ) n ρie iθ dθ 0 n= p { 2πiA 1 n = 1 0 n 1 (2) C f(z) n.. n f(z)dz = 2πi Re I ( ). ( ) () a ρ. f() d ( a) n d n p π (ρe iθ ) n ρie iθ dθ n p { πia n n () f() n.. n f()d πi es f( k ) k n n. f()d n k k f()d. n f()d πi esf( k ). k I ( ). ( ) () f() p g() f() g()( ) p. f(). f() A

More information

Chap11.dvi

Chap11.dvi . () x 3 + dx () (x )(x ) dx + sin x sin x( + cos x) dx () x 3 3 x + + 3 x + 3 x x + x 3 + dx 3 x + dx 6 x x x + dx + 3 log x + 6 log x x + + 3 rctn ( ) dx x + 3 4 ( x 3 ) + C x () t x t tn x dx x. t x

More information

() x + y + y + x dy dx = 0 () dy + xy = x dx y + x y ( 5) ( s55906) 0.7. (). 5 (). ( 6) ( s6590) 0.8 m n. 0.9 n n A. ( 6) ( s6590) f A (λ) = det(a λi)

() x + y + y + x dy dx = 0 () dy + xy = x dx y + x y ( 5) ( s55906) 0.7. (). 5 (). ( 6) ( s6590) 0.8 m n. 0.9 n n A. ( 6) ( s6590) f A (λ) = det(a λi) 0. A A = 4 IC () det A () A () x + y + z = x y z X Y Z = A x y z ( 5) ( s5590) 0. a + b + c b c () a a + b + c c a b a + b + c 0 a b c () a 0 c b b c 0 a c b a 0 0. A A = 7 5 4 5 0 ( 5) ( s5590) () A ()

More information

x () g(x) = f(t) dt f(x), F (x) 3x () g(x) g (x) f(x), F (x) (3) h(x) = x 3x tf(t) dt.9 = {(x, y) ; x, y, x + y } f(x, y) = xy( x y). h (x) f(x), F (x

x () g(x) = f(t) dt f(x), F (x) 3x () g(x) g (x) f(x), F (x) (3) h(x) = x 3x tf(t) dt.9 = {(x, y) ; x, y, x + y } f(x, y) = xy( x y). h (x) f(x), F (x [ ] IC. f(x) = e x () f(x) f (x) () lim f(x) lim f(x) x + x (3) lim f(x) lim f(x) x + x (4) y = f(x) ( ) ( s46). < a < () a () lim a log xdx a log xdx ( ) n (3) lim log k log n n n k=.3 z = log(x + y ),

More information

1 1 sin cos P (primary) S (secondly) 2 P S A sin(ω2πt + α) A ω 1 ω α V T m T m 1 100Hz m 2 36km 500Hz. 36km 1

1 1 sin cos P (primary) S (secondly) 2 P S A sin(ω2πt + α) A ω 1 ω α V T m T m 1 100Hz m 2 36km 500Hz. 36km 1 sin cos P (primary) S (secondly) 2 P S A sin(ω2πt + α) A ω ω α 3 3 2 2V 3 33+.6T m T 5 34m Hz. 34 3.4m 2 36km 5Hz. 36km m 34 m 5 34 + m 5 33 5 =.66m 34m 34 x =.66 55Hz, 35 5 =.7 485.7Hz 2 V 5Hz.5V.5V V

More information

z f(z) f(z) x, y, u, v, r, θ r > 0 z = x + iy, f = u + iv C γ D f(z) f(z) D f(z) f(z) z, Rm z, z 1.1 z = x + iy = re iθ = r (cos θ + i sin θ) z = x iy

z f(z) f(z) x, y, u, v, r, θ r > 0 z = x + iy, f = u + iv C γ D f(z) f(z) D f(z) f(z) z, Rm z, z 1.1 z = x + iy = re iθ = r (cos θ + i sin θ) z = x iy z fz fz x, y, u, v, r, θ r > z = x + iy, f = u + iv γ D fz fz D fz fz z, Rm z, z. z = x + iy = re iθ = r cos θ + i sin θ z = x iy = re iθ = r cos θ i sin θ x = z + z = Re z, y = z z = Im z i r = z = z

More information

29

29 9 .,,, 3 () C k k C k C + C + C + + C 8 + C 9 + C k C + C + C + C 3 + C 4 + C 5 + + 45 + + + 5 + + 9 + 4 + 4 + 5 4 C k k k ( + ) 4 C k k ( k) 3 n( ) n n n ( ) n ( ) n 3 ( ) 3 3 3 n 4 ( ) 4 4 4 ( ) n n

More information

, 1 ( f n (x))dx d dx ( f n (x)) 1 f n (x)dx d dx f n(x) lim f n (x) = [, 1] x f n (x) = n x x 1 f n (x) = x f n (x) = x 1 x n n f n(x) = [, 1] f n (x

, 1 ( f n (x))dx d dx ( f n (x)) 1 f n (x)dx d dx f n(x) lim f n (x) = [, 1] x f n (x) = n x x 1 f n (x) = x f n (x) = x 1 x n n f n(x) = [, 1] f n (x 1 1.1 4n 2 x, x 1 2n f n (x) = 4n 2 ( 1 x), 1 x 1 n 2n n, 1 x n n 1 1 f n (x)dx = 1, n = 1, 2,.. 1 lim 1 lim 1 f n (x)dx = 1 lim f n(x) = ( lim f n (x))dx = f n (x)dx 1 ( lim f n (x))dx d dx ( lim f d

More information

n=1 1 n 2 = π = π f(z) f(z) 2 f(z) = u(z) + iv(z) *1 f (z) u(x, y), v(x, y) f(z) f (z) = f/ x u x = v y, u y = v x

n=1 1 n 2 = π = π f(z) f(z) 2 f(z) = u(z) + iv(z) *1 f (z) u(x, y), v(x, y) f(z) f (z) = f/ x u x = v y, u y = v x n= n 2 = π2 6 3 2 28 + 4 + 9 + = π2 6 2 f(z) f(z) 2 f(z) = u(z) + iv(z) * f (z) u(x, y), v(x, y) f(z) f (z) = f/ x u x = v y, u y = v x f x = i f y * u, v 3 3. 3 f(t) = u(t) + v(t) [, b] f(t)dt = u(t)dt

More information

1 1.1 ( ). z = a + bi, a, b R 0 a, b 0 a 2 + b 2 0 z = a + bi = ( ) a 2 + b 2 a a 2 + b + b 2 a 2 + b i 2 r = a 2 + b 2 θ cos θ = a a 2 + b 2, sin θ =

1 1.1 ( ). z = a + bi, a, b R 0 a, b 0 a 2 + b 2 0 z = a + bi = ( ) a 2 + b 2 a a 2 + b + b 2 a 2 + b i 2 r = a 2 + b 2 θ cos θ = a a 2 + b 2, sin θ = 1 1.1 ( ). z = + bi,, b R 0, b 0 2 + b 2 0 z = + bi = ( ) 2 + b 2 2 + b + b 2 2 + b i 2 r = 2 + b 2 θ cos θ = 2 + b 2, sin θ = b 2 + b 2 2π z = r(cos θ + i sin θ) 1.2 (, ). 1. < 2. > 3. ±,, 1.3 ( ). A

More information

量子力学 問題

量子力学 問題 3 : 203 : 0. H = 0 0 2 6 0 () = 6, 2 = 2, 3 = 3 3 H 6 2 3 ϵ,2,3 (2) ψ = (, 2, 3 ) ψ Hψ H (3) P i = i i P P 2 = P 2 P 3 = P 3 P = O, P 2 i = P i (4) P + P 2 + P 3 = E 3 (5) i ϵ ip i H 0 0 (6) R = 0 0 [H,

More information

II No.01 [n/2] [1]H n (x) H n (x) = ( 1) r n! r!(n 2r)! (2x)n 2r. r=0 [2]H n (x) n,, H n ( x) = ( 1) n H n (x). [3] H n (x) = ( 1) n dn x2 e dx n e x2

II No.01 [n/2] [1]H n (x) H n (x) = ( 1) r n! r!(n 2r)! (2x)n 2r. r=0 [2]H n (x) n,, H n ( x) = ( 1) n H n (x). [3] H n (x) = ( 1) n dn x2 e dx n e x2 II No.1 [n/] [1]H n x) H n x) = 1) r n! r!n r)! x)n r r= []H n x) n,, H n x) = 1) n H n x) [3] H n x) = 1) n dn x e dx n e x [4] H n+1 x) = xh n x) nh n 1 x) ) d dx x H n x) = H n+1 x) d dx H nx) = nh

More information

D xy D (x, y) z = f(x, y) f D (2 ) (x, y, z) f R z = 1 x 2 y 2 {(x, y); x 2 +y 2 1} x 2 +y 2 +z 2 = 1 1 z (x, y) R 2 z = x 2 y

D xy D (x, y) z = f(x, y) f D (2 ) (x, y, z) f R z = 1 x 2 y 2 {(x, y); x 2 +y 2 1} x 2 +y 2 +z 2 = 1 1 z (x, y) R 2 z = x 2 y 5 5. 2 D xy D (x, y z = f(x, y f D (2 (x, y, z f R 2 5.. z = x 2 y 2 {(x, y; x 2 +y 2 } x 2 +y 2 +z 2 = z 5.2. (x, y R 2 z = x 2 y + 3 (2,,, (, 3,, 3 (,, 5.3 (. (3 ( (a, b, c A : (x, y, z P : (x, y, x

More information

4 R f(x)dx = f(z) f(z) R f(z) = lim R f(x) p(x) q(x) f(x) = p(x) q(x) = [ q(x) [ p(x) + p(x) [ q(x) dx =πi Res(z ) + Res(z )+ + Res(z n ) Res(z k ) k

4 R f(x)dx = f(z) f(z) R f(z) = lim R f(x) p(x) q(x) f(x) = p(x) q(x) = [ q(x) [ p(x) + p(x) [ q(x) dx =πi Res(z ) + Res(z )+ + Res(z n ) Res(z k ) k f(x) f(z) z = x + i f(z). x f(x) + R f(x)dx = lim f(x)dx. R + f(x)dx = = lim R f(x)dx + f(x)dx f(x)dx + lim R R f(x)dx Im z R Re z.: +R. R f(z) = R f(x)dx + f(z) 3 4 R f(x)dx = f(z) f(z) R f(z) = lim R

More information

, 3, 6 = 3, 3,,,, 3,, 9, 3, 9, 3, 3, 4, 43, 4, 3, 9, 6, 6,, 0 p, p, p 3,..., p n N = p p p 3 p n + N p n N p p p, p 3,..., p n p, p,..., p n N, 3,,,,

, 3, 6 = 3, 3,,,, 3,, 9, 3, 9, 3, 3, 4, 43, 4, 3, 9, 6, 6,, 0 p, p, p 3,..., p n N = p p p 3 p n + N p n N p p p, p 3,..., p n p, p,..., p n N, 3,,,, 6,,3,4,, 3 4 8 6 6................................. 6.................................. , 3, 6 = 3, 3,,,, 3,, 9, 3, 9, 3, 3, 4, 43, 4, 3, 9, 6, 6,, 0 p, p, p 3,..., p n N = p p p 3 p n + N p n N p p p,

More information

9 5 ( α+ ) = (α + ) α (log ) = α d = α C d = log + C C 5. () d = 4 d = C = C = 3 + C 3 () d = d = C = C = 3 + C 3 =

9 5 ( α+ ) = (α + ) α (log ) = α d = α C d = log + C C 5. () d = 4 d = C = C = 3 + C 3 () d = d = C = C = 3 + C 3 = 5 5. 5.. A II f() f() F () f() F () = f() C (F () + C) = F () = f() F () + C f() F () G() f() G () = F () 39 G() = F () + C C f() F () f() F () + C C f() f() d f() f() C f() f() F () = f() f() f() d =

More information

x A Aω ẋ ẋ 2 + ω 2 x 2 = ω 2 A 2. (ẋ, ωx) ζ ẋ + iωx ζ ζ dζ = ẍ + iωẋ = ẍ + iω(ζ iωx) dt dζ dt iωζ = ẍ + ω2 x (2.1) ζ ζ = Aωe iωt = Aω cos ωt + iaω sin

x A Aω ẋ ẋ 2 + ω 2 x 2 = ω 2 A 2. (ẋ, ωx) ζ ẋ + iωx ζ ζ dζ = ẍ + iωẋ = ẍ + iω(ζ iωx) dt dζ dt iωζ = ẍ + ω2 x (2.1) ζ ζ = Aωe iωt = Aω cos ωt + iaω sin 2 2.1 F (t) 2.1.1 mẍ + kx = F (t). m ẍ + ω 2 x = F (t)/m ω = k/m. 1 : (ẋ, x) x = A sin ωt, ẋ = Aω cos ωt 1 2-1 x A Aω ẋ ẋ 2 + ω 2 x 2 = ω 2 A 2. (ẋ, ωx) ζ ẋ + iωx ζ ζ dζ = ẍ + iωẋ = ẍ + iω(ζ iωx) dt dζ

More information

春期講座 ~ 極限 1 1, 1 2, 1 3, 1 4,, 1 n, n n {a n } n a n α {a n } α {a n } α lim n an = α n a n α α {a n } {a n } {a n } 1. a n = 2 n {a n } 2, 4, 8, 16,

春期講座 ~ 極限 1 1, 1 2, 1 3, 1 4,, 1 n, n n {a n } n a n α {a n } α {a n } α lim n an = α n a n α α {a n } {a n } {a n } 1. a n = 2 n {a n } 2, 4, 8, 16, 春期講座 ~ 極限 1 1, 1 2, 1 3, 1 4,, 1 n, n n {a n } n a n α {a n } α {a n } α lim an = α n a n α α {a n } {a n } {a n } 1. a n = 2 n {a n } 2, 4, 8, 16, 32, n a n {a n } {a n } 2. a n = 10n + 1 {a n } lim an

More information

2009 IA 5 I 22, 23, 24, 25, 26, (1) Arcsin 1 ( 2 (4) Arccos 1 ) 2 3 (2) Arcsin( 1) (3) Arccos 2 (5) Arctan 1 (6) Arctan ( 3 ) 3 2. n (1) ta

2009 IA 5 I 22, 23, 24, 25, 26, (1) Arcsin 1 ( 2 (4) Arccos 1 ) 2 3 (2) Arcsin( 1) (3) Arccos 2 (5) Arctan 1 (6) Arctan ( 3 ) 3 2. n (1) ta 009 IA 5 I, 3, 4, 5, 6, 7 6 3. () Arcsin ( (4) Arccos ) 3 () Arcsin( ) (3) Arccos (5) Arctan (6) Arctan ( 3 ) 3. n () tan x (nπ π/, nπ + π/) f n (x) f n (x) fn (x) Arctan x () sin x [nπ π/, nπ +π/] g n

More information

1 I 1.1 ± e = = - = C C MKSA [m], [Kg] [s] [A] 1C 1A 1 MKSA 1C 1C +q q +q q 1

1 I 1.1 ± e = = - = C C MKSA [m], [Kg] [s] [A] 1C 1A 1 MKSA 1C 1C +q q +q q 1 1 I 1.1 ± e = = - =1.602 10 19 C C MKA [m], [Kg] [s] [A] 1C 1A 1 MKA 1C 1C +q q +q q 1 1.1 r 1,2 q 1, q 2 r 12 2 q 1, q 2 2 F 12 = k q 1q 2 r 12 2 (1.1) k 2 k 2 ( r 1 r 2 ) ( r 2 r 1 ) q 1 q 2 (q 1 q 2

More information

(ii) (iii) z a = z a =2 z a =6 sin z z a dz. cosh z z a dz. e z dz. (, a b > 6.) (z a)(z b) 52.. (a) dz, ( a = /6.), (b) z =6 az (c) z a =2 53. f n (z

(ii) (iii) z a = z a =2 z a =6 sin z z a dz. cosh z z a dz. e z dz. (, a b > 6.) (z a)(z b) 52.. (a) dz, ( a = /6.), (b) z =6 az (c) z a =2 53. f n (z B 4 24 7 9 ( ) :,..,,.,. 4 4. f(z): D C: D a C, 2πi C f(z) dz = f(a). z a a C, ( ). (ii), a D, a U a,r D f. f(z) = A n (z a) n, z U a,r, n= A n := 2πi C f(ζ) dζ, n =,,..., (ζ a) n+, C a D. (iii) U a,r

More information

- II

- II - II- - -.................................................................................................... 3.3.............................................. 4 6...........................................

More information

t θ, τ, α, β S(, 0 P sin(θ P θ S x cos(θ SP = θ P (cos(θ, sin(θ sin(θ P t tan(θ θ 0 cos(θ tan(θ = sin(θ cos(θ ( 0t tan(θ

t θ, τ, α, β S(, 0 P sin(θ P θ S x cos(θ SP = θ P (cos(θ, sin(θ sin(θ P t tan(θ θ 0 cos(θ tan(θ = sin(θ cos(θ ( 0t tan(θ 4 5 ( 5 3 9 4 0 5 ( 4 6 7 7 ( 0 8 3 9 ( 8 t θ, τ, α, β S(, 0 P sin(θ P θ S x cos(θ SP = θ P (cos(θ, sin(θ sin(θ P t tan(θ θ 0 cos(θ tan(θ = sin(θ cos(θ ( 0t tan(θ S θ > 0 θ < 0 ( P S(, 0 θ > 0 ( 60 θ

More information

body.dvi

body.dvi ..1 f(x) n = 1 b n = 1 f f(x) cos nx dx, n =, 1,,... f(x) sin nx dx, n =1,, 3,... f(x) = + ( n cos nx + b n sin nx) n=1 1 1 5 1.1........................... 5 1.......................... 14 1.3...........................

More information

SFGÇÃÉXÉyÉNÉgÉãå`.pdf

SFGÇÃÉXÉyÉNÉgÉãå`.pdf SFG 1 SFG SFG I SFG (ω) χ SFG (ω). SFG χ χ SFG (ω) = χ NR e iϕ +. ω ω + iγ SFG φ = ±π/, χ φ = ±π 3 χ SFG χ SFG = χ NR + χ (ω ω ) + Γ + χ NR χ (ω ω ) (ω ω ) + Γ cosϕ χ NR χ Γ (ω ω ) + Γ sinϕ. 3 (θ) 180

More information

( ) sin 1 x, cos 1 x, tan 1 x sin x, cos x, tan x, arcsin x, arccos x, arctan x. π 2 sin 1 x π 2, 0 cos 1 x π, π 2 < tan 1 x < π 2 1 (1) (

( ) sin 1 x, cos 1 x, tan 1 x sin x, cos x, tan x, arcsin x, arccos x, arctan x. π 2 sin 1 x π 2, 0 cos 1 x π, π 2 < tan 1 x < π 2 1 (1) ( 6 20 ( ) sin, cos, tan sin, cos, tan, arcsin, arccos, arctan. π 2 sin π 2, 0 cos π, π 2 < tan < π 2 () ( 2 2 lim 2 ( 2 ) ) 2 = 3 sin (2) lim 5 0 = 2 2 0 0 2 2 3 3 4 5 5 2 5 6 3 5 7 4 5 8 4 9 3 4 a 3 b

More information

2 2 L 5 2. L L L L k.....

2 2 L 5 2. L L L L k..... L 528 206 2 9 2 2 L 5 2. L........................... 5 2.2 L................................... 7 2............................... 9. L..................2 L k........................ 2 4 I 5 4. I...................................

More information

(1) 3 A B E e AE = e AB OE = OA + e AB = (1 35 e ) e OE z 1 1 e E xy e = 0 e = 5 OE = ( 2 0 0) E ( 2 0 0) (2) 3 E P Q k EQ = k EP E y 0

(1) 3 A B E e AE = e AB OE = OA + e AB = (1 35 e ) e OE z 1 1 e E xy e = 0 e = 5 OE = ( 2 0 0) E ( 2 0 0) (2) 3 E P Q k EQ = k EP E y 0 (1) 3 A B E e AE = e AB OE = OA + e AB = (1 35 e 0 1 15 ) e OE z 1 1 e E xy 5 1 1 5 e = 0 e = 5 OE = ( 2 0 0) E ( 2 0 0) (2) 3 E P Q k EQ = k EP E y 0 Q y P y k 2 M N M( 1 0 0) N(1 0 0) 4 P Q M N C EP

More information

i

i i 3 4 4 7 5 6 3 ( ).. () 3 () (3) (4) /. 3. 4/3 7. /e 8. a > a, a = /, > a >. () a >, a =, > a > () a > b, a = b, a < b. c c n a n + b n + c n 3c n..... () /3 () + (3) / (4) /4 (5) m > n, a b >, m > n,

More information

36 3 D f(z) D z f(z) z Taylor z D C f(z) z C C f (z) C f(z) f (z) f(z) D C D D z C C 3.: f(z) 3. f (z) f 2 (z) D D D D D f (z) f 2 (z) D D f (z) f 2 (

36 3 D f(z) D z f(z) z Taylor z D C f(z) z C C f (z) C f(z) f (z) f(z) D C D D z C C 3.: f(z) 3. f (z) f 2 (z) D D D D D f (z) f 2 (z) D D f (z) f 2 ( 3 3. D f(z) D D D D D D D D f(z) D f (z) f (z) f(z) D (i) (ii) (iii) f(z) = ( ) n z n = z + z 2 z 3 + n= z < z < z > f (z) = e t(+z) dt Re z> Re z> [ ] f (z) = e t(+z) = (Rez> ) +z +z t= z < f(z) Taylor

More information

(iii) 0 V, x V, x + 0 = x. 0. (iv) x V, y V, x + y = 0., y x, y = x. (v) 1x = x. (vii) (α + β)x = αx + βx. (viii) (αβ)x = α(βx)., V, C.,,., (1)

(iii) 0 V, x V, x + 0 = x. 0. (iv) x V, y V, x + y = 0., y x, y = x. (v) 1x = x. (vii) (α + β)x = αx + βx. (viii) (αβ)x = α(βx)., V, C.,,., (1) 1. 1.1...,. 1.1.1 V, V x, y, x y x + y x + y V,, V x α, αx αx V,, (i) (viii) : x, y, z V, α, β C, (i) x + y = y + x. (ii) (x + y) + z = x + (y + z). 1 (iii) 0 V, x V, x + 0 = x. 0. (iv) x V, y V, x + y

More information

() Remrk I = [0, ] [x i, x i ]. (x : ) f(x) = 0 (x : ) ξ i, (f) = f(ξ i )(x i x i ) = (x i x i ) = ξ i, (f) = f(ξ i )(x i x i ) = 0 (f) 0.

() Remrk I = [0, ] [x i, x i ]. (x : ) f(x) = 0 (x : ) ξ i, (f) = f(ξ i )(x i x i ) = (x i x i ) = ξ i, (f) = f(ξ i )(x i x i ) = 0 (f) 0. () 6 f(x) [, b] 6. Riemnn [, b] f(x) S f(x) [, b] (Riemnn) = x 0 < x < x < < x n = b. I = [, b] = {x,, x n } mx(x i x i ) =. i [x i, x i ] ξ i n (f) = f(ξ i )(x i x i ) i=. (ξ i ) (f) 0( ), ξ i, S, ε >

More information

III ϵ-n ϵ-n lim n a n = α n a n α 1 lim a n = 0 1 n a k n n k= ϵ-n 1.1

III ϵ-n ϵ-n lim n a n = α n a n α 1 lim a n = 0 1 n a k n n k= ϵ-n 1.1 III http://www2.mth.kyushu-u.c.jp/~hr/lectures/lectures-j.html 1 1 1.1 ϵ-n ϵ-n lim n = α n n α 1 lim n = 0 1 n k n k=1 0 1.1.7 ϵ-n 1.1.1 n α n n α lim n = α ϵ Nϵ n > Nϵ n α < ϵ 1.1.1 ϵ n > Nϵ n α < ϵ 1.1.2

More information

2009 I 2 II III 14, 15, α β α β l 0 l l l l γ (1) γ = αβ (2) α β n n cos 2k n n π sin 2k n π k=1 k=1 3. a 0, a 1,..., a n α a

2009 I 2 II III 14, 15, α β α β l 0 l l l l γ (1) γ = αβ (2) α β n n cos 2k n n π sin 2k n π k=1 k=1 3. a 0, a 1,..., a n α a 009 I II III 4, 5, 6 4 30. 0 α β α β l 0 l l l l γ ) γ αβ ) α β. n n cos k n n π sin k n π k k 3. a 0, a,..., a n α a 0 + a x + a x + + a n x n 0 ᾱ 4. [a, b] f y fx) y x 5. ) Arcsin 4) Arccos ) ) Arcsin

More information

KENZOU

KENZOU KENZOU 2008 8 9 5 1 2 3 4 2 5 6 2 6.1......................................... 2 6.2......................................... 2 6.3......................................... 4 7 5 8 6 8.1.................................................

More information

grad φ(p ) φ P grad φ(p ) p P p φ P p l t φ l t = 0 g (0) g (0) (31) grad φ(p ) p grad φ φ (P, φ(p )) xy (x, y) = (ξ(t), η(t)) ( )

grad φ(p ) φ P grad φ(p ) p P p φ P p l t φ l t = 0 g (0) g (0) (31) grad φ(p ) p grad φ φ (P, φ(p )) xy (x, y) = (ξ(t), η(t)) ( ) 2 9 2 5 2.2.3 grad φ(p ) φ P grad φ(p ) p P p φ P p l t φ l t = g () g () (3) grad φ(p ) p grad φ φ (P, φ(p )) y (, y) = (ξ(t), η(t)) ( ) ξ (t) (t) := η (t) grad f(ξ(t), η(t)) (t) g(t) := f(ξ(t), η(t))

More information

θ (rgument) θ = rg 2 ( ) n n n n = Re iθ = re iϕ n n = r n e inϕ Re iθ = r n e inϕ R = r n r = R /n, e inϕ = e iθ ϕ = θ/n e iθ = e iθ+2i = e iθ+4i = (

θ (rgument) θ = rg 2 ( ) n n n n = Re iθ = re iϕ n n = r n e inϕ Re iθ = r n e inϕ R = r n r = R /n, e inϕ = e iθ ϕ = θ/n e iθ = e iθ+2i = e iθ+4i = ( ( ) i i i (Σe i i = e i + e i 2 + ), y n ( ) 2 y y = +iy 2 (, y) = + iy y > (upper hlf plne) y < (lower hlf plne) = + iy (rel prt) y (imginry prt) Re = Im = y = Re + iim = + iy = = ( + iy)( iy) = 2 + y

More information

2012 IA 8 I p.3, 2 p.19, 3 p.19, 4 p.22, 5 p.27, 6 p.27, 7 p

2012 IA 8 I p.3, 2 p.19, 3 p.19, 4 p.22, 5 p.27, 6 p.27, 7 p 2012 IA 8 I 1 10 10 29 1. [0, 1] n x = 1 (n = 1, 2, 3,...) 2 f(x) = n 0 [0, 1] 2. 1 x = 1 (n = 1, 2, 3,...) 2 f(x) = n 0 [0, 1] 1 0 f(x)dx 3. < b < c [, c] b [, c] 4. [, b] f(x) 1 f(x) 1 f(x) [, b] 5.

More information

1 1 u m (t) u m () exp [ (cπm + (πm κ)t (5). u m (), U(x, ) f(x) m,, (4) U(x, t) Re u k () u m () [ u k () exp(πkx), u k () exp(πkx). f(x) exp[ πmxdx

1 1 u m (t) u m () exp [ (cπm + (πm κ)t (5). u m (), U(x, ) f(x) m,, (4) U(x, t) Re u k () u m () [ u k () exp(πkx), u k () exp(πkx). f(x) exp[ πmxdx 1 1 1 1 1. U(x, t) U(x, t) + c t x c, κ. (1). κ U(x, t) x. (1) 1, f(x).. U(x, t) U(x, t) + c κ U(x, t), t x x : U(, t) U(1, t) ( x 1), () : U(x, ) f(x). (3) U(x, t). [ U(x, t) Re u k (t) exp(πkx). (4)

More information

x i [, b], (i 0, 1, 2,, n),, [, b], [, b] [x 0, x 1 ] [x 1, x 2 ] [x n 1, x n ] ( 2 ). x 0 x 1 x 2 x 3 x n 1 x n b 2: [, b].,, (1) x 0, x 1, x 2,, x n

x i [, b], (i 0, 1, 2,, n),, [, b], [, b] [x 0, x 1 ] [x 1, x 2 ] [x n 1, x n ] ( 2 ). x 0 x 1 x 2 x 3 x n 1 x n b 2: [, b].,, (1) x 0, x 1, x 2,, x n 1, R f : R R,.,, b R < b, f(x) [, b] f(x)dx,, [, b] f(x) x ( ) ( 1 ). y y f(x) f(x)dx b x 1: f(x)dx, [, b] f(x) x ( ).,,,,,., f(x)dx,,,, f(x)dx. 1.1 Riemnn,, [, b] f(x) x., x 0 < x 1 < x 2 < < x n 1

More information

z z x = y = /x lim y = + x + lim y = x (x a ) a (x a+) lim z z f(z) = A, lim z z g(z) = B () lim z z {f(z) ± g(z)} = A ± B (2) lim {f(z) g(z)} = AB z

z z x = y = /x lim y = + x + lim y = x (x a ) a (x a+) lim z z f(z) = A, lim z z g(z) = B () lim z z {f(z) ± g(z)} = A ± B (2) lim {f(z) g(z)} = AB z Tips KENZOU 28 6 29 sin 2 x + cos 2 x = cos 2 z + sin 2 z = OK... z < z z < R w = f(z) z z w w f(z) w lim z z f(z) = w x x 2 2 f(x) x = a lim f(x) = lim f(x) x a+ x a z z x = y = /x lim y = + x + lim y

More information

高校生の就職への数学II

高校生の就職への数学II II O Tped b L A TEX ε . II. 3. 4. 5. http://www.ocn.ne.jp/ oboetene/plan/ 7 9 i .......................................................................................... 3..3...............................

More information

... 4... 5 (FA )... 6... 6 A FA... 7... 7. FA... 8.... 9.... 10. FA... 11 B. FA... 12 C 3 ()... 13 FA... 13 FA... 14... 14 FA... 14 ()... 15... 16...

... 4... 5 (FA )... 6... 6 A FA... 7... 7. FA... 8.... 9.... 10. FA... 11 B. FA... 12 C 3 ()... 13 FA... 13 FA... 14... 14 FA... 14 ()... 15... 16... ... 4... 5 (FA )... 6... 6 A FA... 7... 7. FA... 8.... 9.... 10. FA... 11 B. FA... 12 C 3 ()... 13 FA... 13 FA... 14... 14 FA... 14 ()... 15... 16... 17 ()... 20... 20... 21... 22 D... 23 E ()... 23...

More information

m(ẍ + γẋ + ω 0 x) = ee (2.118) e iωt P(ω) = χ(ω)e = ex = e2 E(ω) m ω0 2 ω2 iωγ (2.119) Z N ϵ(ω) ϵ 0 = 1 + Ne2 m j f j ω 2 j ω2 iωγ j (2.120)

m(ẍ + γẋ + ω 0 x) = ee (2.118) e iωt P(ω) = χ(ω)e = ex = e2 E(ω) m ω0 2 ω2 iωγ (2.119) Z N ϵ(ω) ϵ 0 = 1 + Ne2 m j f j ω 2 j ω2 iωγ j (2.120) 2.6 2.6.1 mẍ + γẋ + ω 0 x) = ee 2.118) e iωt Pω) = χω)e = ex = e2 Eω) m ω0 2 ω2 iωγ 2.119) Z N ϵω) ϵ 0 = 1 + Ne2 m j f j ω 2 j ω2 iωγ j 2.120) Z ω ω j γ j f j f j f j sum j f j = Z 2.120 ω ω j, γ ϵω) ϵ

More information

) ] [ h m x + y + + V x) φ = Eφ 1) z E = i h t 13) x << 1) N n n= = N N + 1) 14) N n n= = N N + 1)N + 1) 6 15) N n 3 n= = 1 4 N N + 1) 16) N n 4

) ] [ h m x + y + + V x) φ = Eφ 1) z E = i h t 13) x << 1) N n n= = N N + 1) 14) N n n= = N N + 1)N + 1) 6 15) N n 3 n= = 1 4 N N + 1) 16) N n 4 1. k λ ν ω T v p v g k = π λ ω = πν = π T v p = λν = ω k v g = dω dk 1) ) 3) 4). p = hk = h λ 5) E = hν = hω 6) h = h π 7) h =6.6618 1 34 J sec) hc=197.3 MeV fm = 197.3 kev pm= 197.3 ev nm = 1.97 1 3 ev

More information

, x R, f (x),, df dx : R R,, f : R R, f(x) ( ).,, f (a) d f dx (a), f (a) d3 f dx 3 (a),, f (n) (a) dn f dx n (a), f d f dx, f d3 f dx 3,, f (n) dn f

, x R, f (x),, df dx : R R,, f : R R, f(x) ( ).,, f (a) d f dx (a), f (a) d3 f dx 3 (a),, f (n) (a) dn f dx n (a), f d f dx, f d3 f dx 3,, f (n) dn f ,,,,.,,,. R f : R R R a R, f(a + ) f(a) lim 0 (), df dx (a) f (a), f(x) x a, f (a), f(x) x a ( ). y f(a + ) y f(x) f(a+) f(a) f(a + ) f(a) f(a) x a 0 a a + x 0 a a + x y y f(x) 0 : 0, f(a+) f(a)., f(x)

More information

1

1 1 1 7 1.1.................................. 11 2 13 2.1............................ 13 2.2............................ 17 2.3.................................. 19 3 21 3.1.............................

More information

simx simxdx, cosxdx, sixdx 6.3 px m m + pxfxdx = pxf x p xf xdx = pxf x p xf x + p xf xdx 7.4 a m.5 fx simxdx 8 fx fx simxdx = πb m 9 a fxdx = πa a =

simx simxdx, cosxdx, sixdx 6.3 px m m + pxfxdx = pxf x p xf xdx = pxf x p xf x + p xf xdx 7.4 a m.5 fx simxdx 8 fx fx simxdx = πb m 9 a fxdx = πa a = II 6 ishimori@phys.titech.ac.jp 6.. 5.4.. f Rx = f Lx = fx fx + lim = lim x x + x x f c = f x + x < c < x x x + lim x x fx fx x x = lim x x f c = f x x < c < x cosmx cosxdx = {cosm x + cosm + x} dx = [

More information

f(x) = x (1) f (1) (2) f (2) f(x) x = a y y = f(x) f (a) y = f(x) A(a, f(a)) f(a + h) f(x) = A f(a) A x (3, 3) O a a + h x 1 f(x) x = a

f(x) = x (1) f (1) (2) f (2) f(x) x = a y y = f(x) f (a) y = f(x) A(a, f(a)) f(a + h) f(x) = A f(a) A x (3, 3) O a a + h x 1 f(x) x = a 3 3.1 3.1.1 A f(a + h) f(a) f(x) lim f(x) x = a h 0 h f(x) x = a f 0 (a) f 0 (a) = lim h!0 f(a + h) f(a) h = lim x!a f(x) f(a) x a a + h = x h = x a h 0 x a 3.1 f(x) = x x = 3 f 0 (3) f (3) = lim h 0 (

More information

85 4

85 4 85 4 86 Copright c 005 Kumanekosha 4.1 ( ) ( t ) t, t 4.1.1 t Step! (Step 1) (, 0) (Step ) ±V t (, t) I Check! P P V t π 54 t = 0 + V (, t) π θ : = θ : π ) θ = π ± sin ± cos t = 0 (, 0) = sin π V + t +V

More information

A (1) = 4 A( 1, 4) 1 A 4 () = tan A(0, 0) π A π

A (1) = 4 A( 1, 4) 1 A 4 () = tan A(0, 0) π A π 4 4.1 4.1.1 A = f() = f() = a f (a) = f() (a, f(a)) = f() (a, f(a)) f(a) = f 0 (a)( a) 4.1 (4, ) = f() = f () = 1 = f (4) = 1 4 4 (4, ) = 1 ( 4) 4 = 1 4 + 1 17 18 4 4.1 A (1) = 4 A( 1, 4) 1 A 4 () = tan

More information

arctan 1 arctan arctan arctan π = = ( ) π = 4 = π = π = π = =

arctan 1 arctan arctan arctan π = = ( ) π = 4 = π = π = π = = arctan arctan arctan arctan 2 2000 π = 3 + 8 = 3.25 ( ) 2 8 650 π = 4 = 3.6049 9 550 π = 3 3 30 π = 3.622 264 π = 3.459 3 + 0 7 = 3.4085 < π < 3 + 7 = 3.4286 380 π = 3 + 77 250 = 3.46 5 3.45926 < π < 3.45927

More information

Chap9.dvi

Chap9.dvi .,. f(),, f(),,.,. () lim 2 +3 2 9 (2) lim 3 3 2 9 (4) lim ( ) 2 3 +3 (5) lim 2 9 (6) lim + (7) lim (8) lim (9) lim (0) lim 2 3 + 3 9 2 2 +3 () lim sin 2 sin 2 (2) lim +3 () lim 2 2 9 = 5 5 = 3 (2) lim

More information

,. Black-Scholes u t t, x c u 0 t, x x u t t, x c u t, x x u t t, x + σ x u t, x + rx ut, x rux, t 0 x x,,.,. Step 3, 7,,, Step 6., Step 4,. Step 5,,.

,. Black-Scholes u t t, x c u 0 t, x x u t t, x c u t, x x u t t, x + σ x u t, x + rx ut, x rux, t 0 x x,,.,. Step 3, 7,,, Step 6., Step 4,. Step 5,,. 9 α ν β Ξ ξ Γ γ o δ Π π ε ρ ζ Σ σ η τ Θ θ Υ υ ι Φ φ κ χ Λ λ Ψ ψ µ Ω ω Def, Prop, Th, Lem, Note, Remark, Ex,, Proof, R, N, Q, C [a, b {x R : a x b} : a, b {x R : a < x < b} : [a, b {x R : a x < b} : a,

More information

II 2 II

II 2 II II 2 II 2005 yugami@cc.utsunomiya-u.ac.jp 2005 4 1 1 2 5 2.1.................................... 5 2.2................................. 6 2.3............................. 6 2.4.................................

More information

TOP URL 1

TOP URL   1 TOP URL http://amonphys.web.fc.com/ 3.............................. 3.............................. 4.3 4................... 5.4........................ 6.5........................ 8.6...........................7

More information

2014 S hara/lectures/lectures-j.html r 1 S phone: ,

2014 S hara/lectures/lectures-j.html r 1 S phone: , 14 S1-1+13 http://www.math.kyushu-u.ac.jp/ hara/lectures/lectures-j.html r 1 S1-1+13 14.4.11. 19 phone: 9-8-4441, e-mail: hara@math.kyushu-u.ac.jp Office hours: 1 4/11 web download. I. 1. ϵ-δ 1. 3.1, 3..

More information

φ s i = m j=1 f x j ξ j s i (1)? φ i = φ s i f j = f x j x ji = ξ j s i (1) φ 1 φ 2. φ n = m j=1 f jx j1 m j=1 f jx j2. m

φ s i = m j=1 f x j ξ j s i (1)? φ i = φ s i f j = f x j x ji = ξ j s i (1) φ 1 φ 2. φ n = m j=1 f jx j1 m j=1 f jx j2. m 2009 10 6 23 7.5 7.5.1 7.2.5 φ s i m j1 x j ξ j s i (1)? φ i φ s i f j x j x ji ξ j s i (1) φ 1 φ 2. φ n m j1 f jx j1 m j1 f jx j2. m j1 f jx jn x 11 x 21 x m1 x 12 x 22 x m2...... m j1 x j1f j m j1 x

More information

sekibun.dvi

sekibun.dvi a d = a + a+ (a ), e d = e, sin d = cos, (af() + bg())d = a d = log, cosd = sin, f()d + b g()d d 3 d d d d d d d ( + 3 + )d ( + )d ( 3 )d (e )d ( sin 3 cos)d g ()f (g())d = f(g()) e d e d ( )e d cos d

More information

微分積分 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます. このサンプルページの内容は, 初版 1 刷発行時のものです.

微分積分 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます.   このサンプルページの内容は, 初版 1 刷発行時のものです. 微分積分 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます. ttp://www.morikita.co.jp/books/mid/00571 このサンプルページの内容は, 初版 1 刷発行時のものです. i ii 014 10 iii [note] 1 3 iv 4 5 3 6 4 x 0 sin x x 1 5 6 z = f(x, y) 1 y = f(x)

More information

さくらの個別指導 ( さくら教育研究所 ) A a 1 a 2 a 3 a n {a n } a 1 a n n n 1 n n 0 a n = 1 n 1 n n O n {a n } n a n α {a n } α {a

さくらの個別指導 ( さくら教育研究所 ) A a 1 a 2 a 3 a n {a n } a 1 a n n n 1 n n 0 a n = 1 n 1 n n O n {a n } n a n α {a n } α {a ... A a a a 3 a n {a n } a a n n 3 n n n 0 a n = n n n O 3 4 5 6 n {a n } n a n α {a n } α {a n } α α {a n } a n n a n α a n = α n n 0 n = 0 3 4. ()..0.00 + (0.) n () 0. 0.0 0.00 ( 0.) n 0 0 c c c c c

More information

II Karel Švadlenka * [1] 1.1* 5 23 m d2 x dt 2 = cdx kx + mg dt. c, g, k, m 1.2* u = au + bv v = cu + dv v u a, b, c, d R

II Karel Švadlenka * [1] 1.1* 5 23 m d2 x dt 2 = cdx kx + mg dt. c, g, k, m 1.2* u = au + bv v = cu + dv v u a, b, c, d R II Karel Švadlenka 2018 5 26 * [1] 1.1* 5 23 m d2 x dt 2 = cdx kx + mg dt. c, g, k, m 1.2* 5 23 1 u = au + bv v = cu + dv v u a, b, c, d R 1.3 14 14 60% 1.4 5 23 a, b R a 2 4b < 0 λ 2 + aλ + b = 0 λ =

More information

4 4 θ X θ P θ 4. 0, 405 P 0 X 405 X P 4. () 60 () 45 () 40 (4) 765 (5) 40 B 60 0 P = 90, = ( ) = X

4 4 θ X θ P θ 4. 0, 405 P 0 X 405 X P 4. () 60 () 45 () 40 (4) 765 (5) 40 B 60 0 P = 90, = ( ) = X 4 4. 4.. 5 5 0 A P P P X X X X +45 45 0 45 60 70 X 60 X 0 P P 4 4 θ X θ P θ 4. 0, 405 P 0 X 405 X P 4. () 60 () 45 () 40 (4) 765 (5) 40 B 60 0 P 0 0 + 60 = 90, 0 + 60 = 750 0 + 60 ( ) = 0 90 750 0 90 0

More information

ω 0 m(ẍ + γẋ + ω0x) 2 = ee (2.118) e iωt x = e 1 m ω0 2 E(ω). (2.119) ω2 iωγ Z N P(ω) = χ(ω)e = exzn (2.120) ϵ = ϵ 0 (1 + χ) ϵ(ω) ϵ 0 = 1 +

ω 0 m(ẍ + γẋ + ω0x) 2 = ee (2.118) e iωt x = e 1 m ω0 2 E(ω). (2.119) ω2 iωγ Z N P(ω) = χ(ω)e = exzn (2.120) ϵ = ϵ 0 (1 + χ) ϵ(ω) ϵ 0 = 1 + 2.6 2.6.1 ω 0 m(ẍ + γẋ + ω0x) 2 = ee (2.118) e iωt x = e 1 m ω0 2 E(ω). (2.119) ω2 iωγ Z N P(ω) = χ(ω)e = exzn (2.120) ϵ = ϵ 0 (1 + χ) ϵ(ω) ϵ 0 = 1 + Ne2 m j f j ω 2 j ω2 iωγ j (2.121) Z ω ω j γ j f j

More information

h16マスターセンター報告書(神奈川県支部)

h16マスターセンター報告書(神奈川県支部) ( / 36 16 /16 /16 /16 /100 [ ] % [ ] [ ] [ ] [ ][ ] 5 ➀ ➁ ➂ ➀ ➀ ➁ ➀ ➁ ➀ ➀ ➁ ➂ ➀ ➂ ➀ ➁ ➂ ➀ ➁ ➂ ➀ ➂ ➀ ➁ ➂ ➀ ➂ ➀ ➀ ➁ ➂ ➀ ➁ ➂ ➀ ➁ ➂ ➀ ➂ ➀ ➂ ➀ ➁ ➂ ➃ ➀ ➁ ➂ ➀ ➁ ➀

More information

f : R R f(x, y) = x + y axy f = 0, x + y axy = 0 y 直線 x+y+a=0 に漸近し 原点で交叉する美しい形をしている x +y axy=0 X+Y+a=0 o x t x = at 1 + t, y = at (a > 0) 1 + t f(x, y

f : R R f(x, y) = x + y axy f = 0, x + y axy = 0 y 直線 x+y+a=0 に漸近し 原点で交叉する美しい形をしている x +y axy=0 X+Y+a=0 o x t x = at 1 + t, y = at (a > 0) 1 + t f(x, y 017 8 10 f : R R f(x) = x n + x n 1 + 1, f(x) = sin 1, log x x n m :f : R n R m z = f(x, y) R R R R, R R R n R m R n R m R n R m f : R R f (x) = lim h 0 f(x + h) f(x) h f : R n R m m n M Jacobi( ) m n

More information

I, II 1, 2 ɛ-δ 100 A = A 4 : 6 = max{ A, } A A 10

I, II 1, 2 ɛ-δ 100 A = A 4 : 6 = max{ A, } A A 10 1 2007.4.13. A 3-312 tel: 092-726-4774, e-mail: hara@math.kyushu-u.ac.jp, http://www.math.kyushu-u.ac.jp/ hara/lectures/lectures-j.html Office hours: B A I ɛ-δ ɛ-δ 1. 2. A 0. 1. 1. 2. 3. 2. ɛ-δ 1. ɛ-n

More information

4. ϵ(ν, T ) = c 4 u(ν, T ) ϵ(ν, T ) T ν π4 Planck dx = 0 e x 1 15 U(T ) x 3 U(T ) = σt 4 Stefan-Boltzmann σ 2π5 k 4 15c 2 h 3 = W m 2 K 4 5.

4. ϵ(ν, T ) = c 4 u(ν, T ) ϵ(ν, T ) T ν π4 Planck dx = 0 e x 1 15 U(T ) x 3 U(T ) = σt 4 Stefan-Boltzmann σ 2π5 k 4 15c 2 h 3 = W m 2 K 4 5. A 1. Boltzmann Planck u(ν, T )dν = 8πh ν 3 c 3 kt 1 dν h 6.63 10 34 J s Planck k 1.38 10 23 J K 1 Boltzmann u(ν, T ) T ν e hν c = 3 10 8 m s 1 2. Planck λ = c/ν Rayleigh-Jeans u(ν, T )dν = 8πν2 kt dν c

More information

#A A A F, F d F P + F P = d P F, F y P F F x A.1 ( α, 0), (α, 0) α > 0) (x, y) (x + α) 2 + y 2, (x α) 2 + y 2 d (x + α)2 + y 2 + (x α) 2 + y 2 =

#A A A F, F d F P + F P = d P F, F y P F F x A.1 ( α, 0), (α, 0) α > 0) (x, y) (x + α) 2 + y 2, (x α) 2 + y 2 d (x + α)2 + y 2 + (x α) 2 + y 2 = #A A A. F, F d F P + F P = d P F, F P F F A. α, 0, α, 0 α > 0, + α +, α + d + α + + α + = d d F, F 0 < α < d + α + = d α + + α + = d d α + + α + d α + = d 4 4d α + = d 4 8d + 6 http://mth.cs.kitmi-it.c.jp/

More information

( )

( ) ( ) 56 2006 1 28 ( ) 2006 1 180 2 180 3 180 1 4 180 2 5 180 3 6 180 4 7 ( ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 ( ) 9 P18 A A 10 P18 A A : = A : A 11 P18 A A : = A : A 12 P18 A F E A : = A : EF

More information

A

A A 2563 15 4 21 1 3 1.1................................................ 3 1.2............................................. 3 2 3 2.1......................................... 3 2.2............................................

More information

1 : f(z = re iθ ) = u(r, θ) + iv(r, θ). (re iθ ) 2 = r 2 e 2iθ = r 2 cos 2θ + ir 2 sin 2θ r f(z = x + iy) = u(x, y) + iv(x, y). (x + iy) 2 = x 2 y 2 +

1 : f(z = re iθ ) = u(r, θ) + iv(r, θ). (re iθ ) 2 = r 2 e 2iθ = r 2 cos 2θ + ir 2 sin 2θ r f(z = x + iy) = u(x, y) + iv(x, y). (x + iy) 2 = x 2 y 2 + 1.3 1.4. (pp.14-27) 1 1 : f(z = re iθ ) = u(r, θ) + iv(r, θ). (re iθ ) 2 = r 2 e 2iθ = r 2 cos 2θ + ir 2 sin 2θ r f(z = x + iy) = u(x, y) + iv(x, y). (x + iy) 2 = x 2 y 2 + i2xy x = 1 y (1 + iy) 2 = 1

More information

.5 z = a + b + c n.6 = a sin t y = b cos t dy d a e e b e + e c e e e + e 3 s36 3 a + y = a, b > b 3 s363.7 y = + 3 y = + 3 s364.8 cos a 3 s365.9 y =,

.5 z = a + b + c n.6 = a sin t y = b cos t dy d a e e b e + e c e e e + e 3 s36 3 a + y = a, b > b 3 s363.7 y = + 3 y = + 3 s364.8 cos a 3 s365.9 y =, [ ] IC. r, θ r, θ π, y y = 3 3 = r cos θ r sin θ D D = {, y ; y }, y D r, θ ep y yddy D D 9 s96. d y dt + 3dy + y = cos t dt t = y = e π + e π +. t = π y =.9 s6.3 d y d + dy d + y = y =, dy d = 3 a, b

More information

A 2008 10 (2010 4 ) 1 1 1.1................................. 1 1.2..................................... 1 1.3............................ 3 1.3.1............................. 3 1.3.2..................................

More information

1.2 y + P (x)y + Q(x)y = 0 (1) y 1 (x), y 2 (x) y 1 (x), y 2 (x) (1) y(x) c 1, c 2 y(x) = c 1 y 1 (x) + c 2 y 2 (x) 3 y 1 (x) y 1 (x) e R P (x)dx y 2

1.2 y + P (x)y + Q(x)y = 0 (1) y 1 (x), y 2 (x) y 1 (x), y 2 (x) (1) y(x) c 1, c 2 y(x) = c 1 y 1 (x) + c 2 y 2 (x) 3 y 1 (x) y 1 (x) e R P (x)dx y 2 1 1.1 R(x) = 0 y + P (x)y + Q(x)y = R(x)...(1) y + P (x)y + Q(x)y = 0...(2) 1 2 u(x) v(x) c 1 u(x)+ c 2 v(x) = 0 c 1 = c 2 = 0 c 1 = c 2 = 0 2 0 2 u(x) v(x) u(x) u (x) W (u, v)(x) = v(x) v (x) 0 1 1.2

More information

18 ( ) I II III A B C(100 ) 1, 2, 3, 5 I II A B (100 ) 1, 2, 3 I II A B (80 ) 6 8 I II III A B C(80 ) 1 n (1 + x) n (1) n C 1 + n C

18 ( ) I II III A B C(100 ) 1, 2, 3, 5 I II A B (100 ) 1, 2, 3 I II A B (80 ) 6 8 I II III A B C(80 ) 1 n (1 + x) n (1) n C 1 + n C 8 ( ) 8 5 4 I II III A B C( ),,, 5 I II A B ( ),, I II A B (8 ) 6 8 I II III A B C(8 ) n ( + x) n () n C + n C + + n C n = 7 n () 7 9 C : y = x x A(, 6) () A C () C P AP Q () () () 4 A(,, ) B(,, ) C(,,

More information

e a b a b b a a a 1 a a 1 = a 1 a = e G G G : x ( x =, 8, 1 ) x 1,, 60 θ, ϕ ψ θ G G H H G x. n n 1 n 1 n σ = (σ 1, σ,..., σ N ) i σ i i n S n n = 1,,

e a b a b b a a a 1 a a 1 = a 1 a = e G G G : x ( x =, 8, 1 ) x 1,, 60 θ, ϕ ψ θ G G H H G x. n n 1 n 1 n σ = (σ 1, σ,..., σ N ) i σ i i n S n n = 1,, 01 10 18 ( ) 1 6 6 1 8 8 1 6 1 0 0 0 0 1 Table 1: 10 0 8 180 1 1 1. ( : 60 60 ) : 1. 1 e a b a b b a a a 1 a a 1 = a 1 a = e G G G : x ( x =, 8, 1 ) x 1,, 60 θ, ϕ ψ θ G G H H G x. n n 1 n 1 n σ = (σ 1,

More information

211 kotaro@math.titech.ac.jp 1 R *1 n n R n *2 R n = {(x 1,..., x n ) x 1,..., x n R}. R R 2 R 3 R n R n R n D D R n *3 ) (x 1,..., x n ) f(x 1,..., x n ) f D *4 n 2 n = 1 ( ) 1 f D R n f : D R 1.1. (x,

More information

[ ] x f(x) F = f(x) F(x) f(x) f(x) f(x)dx A p.2/29

[ ] x f(x) F = f(x) F(x) f(x) f(x) f(x)dx A p.2/29 A p./29 [ ] x f(x) F = f(x) F(x) f(x) f(x) f(x)dx A p.2/29 [ ] x f(x) F = f(x) F(x) f(x) f(x) f(x)dx [ ] F(x) f(x) C F(x) + C f(x) A p.2/29 [ ] x f(x) F = f(x) F(x) f(x) f(x) f(x)dx [ ] F(x) f(x) C F(x)

More information

Z: Q: R: C: sin 6 5 ζ a, b

Z: Q: R: C: sin 6 5 ζ a, b Z: Q: R: C: 3 3 7 4 sin 6 5 ζ 9 6 6............................... 6............................... 6.3......................... 4 7 6 8 8 9 3 33 a, b a bc c b a a b 5 3 5 3 5 5 3 a a a a p > p p p, 3,

More information

70 : 20 : A B (20 ) (30 ) 50 1

70 : 20 : A B (20 ) (30 ) 50 1 70 : 0 : A B (0 ) (30 ) 50 1 1 4 1.1................................................ 5 1. A............................................... 6 1.3 B............................................... 7 8.1 A...............................................

More information

振動と波動

振動と波動 Report JS0.5 J Simplicity February 4, 2012 1 J Simplicity HOME http://www.jsimplicity.com/ Preface 2 Report 2 Contents I 5 1 6 1.1..................................... 6 1.2 1 1:................ 7 1.3

More information

1 3 1.1.......................... 3 1............................... 3 1.3....................... 5 1.4.......................... 6 1.5........................ 7 8.1......................... 8..............................

More information

(yx4) 1887-1945 741936 50 1995 1 31 http://kenboushoten.web.fc.com/ OCR TeX 50 yx4 e-mail: yx4.aydx5@gmail.com i Jacobi 1751 1 3 Euler Fagnano 187 9 0 Abel iii 1 1...................................

More information

..3. Ω, Ω F, P Ω, F, P ). ) F a) A, A,..., A i,... F A i F. b) A F A c F c) Ω F. ) A F A P A),. a) 0 P A) b) P Ω) c) [ ] A, A,..., A i,... F i j A i A

..3. Ω, Ω F, P Ω, F, P ). ) F a) A, A,..., A i,... F A i F. b) A F A c F c) Ω F. ) A F A P A),. a) 0 P A) b) P Ω) c) [ ] A, A,..., A i,... F i j A i A .. Laplace ). A... i),. ω i i ). {ω,..., ω } Ω,. ii) Ω. Ω. A ) r, A P A) P A) r... ).. Ω {,, 3, 4, 5, 6}. i i 6). A {, 4, 6} P A) P A) 3 6. ).. i, j i, j) ) Ω {i, j) i 6, j 6}., 36. A. A {i, j) i j }.

More information

I y = f(x) a I a x I x = a + x 1 f(x) f(a) x a = f(a + x) f(a) x (11.1) x a x 0 f(x) f(a) f(a + x) f(a) lim = lim x a x a x 0 x (11.2) f(x) x

I y = f(x) a I a x I x = a + x 1 f(x) f(a) x a = f(a + x) f(a) x (11.1) x a x 0 f(x) f(a) f(a + x) f(a) lim = lim x a x a x 0 x (11.2) f(x) x 11 11.1 I y = a I a x I x = a + 1 f(a) x a = f(a +) f(a) (11.1) x a 0 f(a) f(a +) f(a) = x a x a 0 (11.) x = a a f (a) d df f(a) (a) I dx dx I I I f (x) d df dx dx (x) [a, b] x a ( 0) x a (a, b) () [a,

More information

4 4 4 a b c d a b A c d A a da ad bce O E O n A n O ad bc a d n A n O 5 {a n } S n a k n a n + k S n a a n+ S n n S n n log x x {xy } x, y x + y 7 fx

4 4 4 a b c d a b A c d A a da ad bce O E O n A n O ad bc a d n A n O 5 {a n } S n a k n a n + k S n a a n+ S n n S n n log x x {xy } x, y x + y 7 fx 4 4 5 4 I II III A B C, 5 7 I II A B,, 8, 9 I II A B O A,, Bb, b, Cc, c, c b c b b c c c OA BC P BC OP BC P AP BC n f n x xn e x! e n! n f n x f n x f n x f k x k 4 e > f n x dx k k! fx sin x cos x tan

More information

(u(x)v(x)) = u (x)v(x) + u(x)v (x) ( ) u(x) = u (x)v(x) u(x)v (x) v(x) v(x) 2 y = g(t), t = f(x) y = g(f(x)) dy dx dy dx = dy dt dt dx., y, f, g y = f (g(x))g (x). ( (f(g(x)). ). [ ] y = e ax+b (a, b )

More information

( ) 2.1. C. (1) x 4 dx = 1 5 x5 + C 1 (2) x dx = x 2 dx = x 1 + C = 1 2 x + C xdx (3) = x dx = 3 x C (4) (x + 1) 3 dx = (x 3 + 3x 2 + 3x +

( ) 2.1. C. (1) x 4 dx = 1 5 x5 + C 1 (2) x dx = x 2 dx = x 1 + C = 1 2 x + C xdx (3) = x dx = 3 x C (4) (x + 1) 3 dx = (x 3 + 3x 2 + 3x + (.. C. ( d 5 5 + C ( d d + C + C d ( d + C ( ( + d ( + + + d + + + + C (5 9 + d + d tan + C cos (sin (6 sin d d log sin + C sin + (7 + + d ( + + + + d log( + + + C ( (8 d 7 6 d + 6 + C ( (9 ( d 6 + 8 d

More information

TOP URL 1

TOP URL   1 TOP URL http://amonphys.web.fc.com/ 1 19 3 19.1................... 3 19.............................. 4 19.3............................... 6 19.4.............................. 8 19.5.............................

More information