..3. Ω, Ω F, P Ω, F, P ). ) F a) A, A,..., A i,... F A i F. b) A F A c F c) Ω F. ) A F A P A),. a) 0 P A) b) P Ω) c) [ ] A, A,..., A i,... F i j A i A

Size: px
Start display at page:

Download "..3. Ω, Ω F, P Ω, F, P ). ) F a) A, A,..., A i,... F A i F. b) A F A c F c) Ω F. ) A F A P A),. a) 0 P A) b) P Ω) c) [ ] A, A,..., A i,... F i j A i A"

Transcription

1 .. Laplace ). A... i),. ω i i ). {ω,..., ω } Ω,. ii) Ω. Ω. A ) r, A P A) P A) r... ).. Ω {,, 3, 4, 5, 6}. i i 6). A {, 4, 6} P A) P A) 3 6. ).. i, j i, j) ) Ω {i, j) i 6, j 6}., 36. A. A {i, j) i j }. A 36 5 A A ) A P A) /36.,. i) A, B A B A B. A B A B. ii) A, B, P A B) P A) + P B) P A B). A, B, A B P A B) P A) + P B). ),. i) A, A. ii) A, B A B A + B A B. A B A B P A) + P B).,., Kolmogorov ).

2 ..3. Ω, Ω F, P Ω, F, P ). ) F a) A, A,..., A i,... F A i F. b) A F A c F c) Ω F. ) A F A P A),. a) 0 P A) b) P Ω) c) [ ] A, A,..., A i,... F i j A i A j ) P A i ) P A i ) A i, A i {ω Ω i ω A i }.,F Ω ), A F P A) A..4. ) Ω {,, 3, 4, 5, 6}, F Ω P A) A 6 ) Ω {i, j) i 6, j 6} F Ω, P A) A 36 Ω, F, P ). Ω {ω,..., ω }, F Ω, ω i p i P A) {i ω i A} p i Ω, F, P ). p i /, p i.. 3), ), ) ).. 6.

3 . Ω Ω {a, a,..., a,...) a i,..., 6}. F P. Kolmogorov. 3) Ω [a, b]. F [a, b] P A) A b a.,[a, b]..),..,.,... ) Ω R, [a, b], {x, x,..., x } R. P,, )., R A P A). ) R [a, b]. 3) {a, a,...} ). 4) P F z) P, z]), z] ) F z) R. P..,... ). ) P {i}) 6 i 6) R. A R P A) A,..., 6.. ) λ > 0. λ λk P {k}) e k! k 0,,...) λ. λk k0 e λ k! ). Poisso)., 3

4 i) ii) iii) iv) R P ) fx) i) x fx) 0 ii) fx)dx R iii) A R. P A) P A). fx)dx f A. A A fx)dx P fx), F z) fx) F z) P, z]) z fx)dx. F x) fx).,.4. P fx),.5 ). ) F x) fx). m, > 0. ) fx) exp x m) π, Nm, ). N0, ) 0, ). R x m) e π 4

5 ) e x dx π R., m, Nm, ),.. i) ii) m. F z) z e x π dx,.., 39. Iz) z 0 e x π dx z > 0 F z). ) a, b a < b). A R P A) F z) + Iz) A [a, b]) b a [a, b]., a < c < d < b P [c, d]) d c b a. [a, b] fx) [a,b]x) b a. [a,b] x) { a x b 0 x < a x > b,[a, b] 0. b a P A) A. 3) λ > 0. { λe λx x 0 fx) 0 x < 0 λ. R λe λx dx. 0.., 5

6 i) ii),..,.,, ) ) Ω, F, P ). Ω. Ω ω Ω Xω) ) X X a b P {ω Ω a Xω) b}). R A X A P {ω Ω Xω) A}). P {ω Ω a Xω) b}), P {ω Ω Xω) A}) P a X b), P X A). 3.. ) Ω {i, j) i 6, j 6}. ω i, j) i, j. X ω) i, X ω) j ω i, j) X, X. P X i) i i 6 i,, 3, 4, 5, 6). Y ω) X ω) + X ω), Zω) X ω)x ω), W ω) maxx ω), X ω)). X {,..., 6}, X + X {,..., }. Ω, Xω),. ) X [a, b].. [a, b] {ω a Xω) b} F ),. {ω a Xω) b}. 6

7 3. Ω ) X Ω, F, P ). A R P X A) P X A) P X A) P X. P X X,, ). ) X F X F X x) P X x). X P, P X, X P ) X {a i } N P X a i) p i.,{a i } N. X ) N E[X] a i p i 3.). ) X f E[X]. xfx)dx 3.) ).,, P X,.,. X P X P X X F X. 7

8 ) Ω {ω,..., ω } X E[X] Xω i )P {ω i }) 3.3). P {ω i }) ω i. 3.) 3.3),. 3.3) X 3.). 3).. X fx). N. k A k { } k k+ ω Ω N Xω) < N. k A k Ω, A k A l k l) A k., A k k N X N ω) X N ω) Xω) N N X N X. X N k E[X N ] N P X N k ) N k k k k N P N X < k + ) N k k k+)/n fx)dx N k/n k k R k N f xfx)dx. k N E[X] xfx)dx. R X. g R gx). gx).. ), ),, X, g R. ) X 3.4 ) EgX) ) X 3.4 ) EgX) ) N N ga i )p i. gx)fx)dx.. ) Ω {ω,..., ω } 3.5 ) E[gX)] gxω i ))P {ω i }). 3.4) 8

9 A i {ω Xω) a i } N A i Ω, A i A j i j) p i P A i ). gxω i ))P {ω i }) N gxω))p {ω i }) ω A i N ga i ) P {ω}) ω A i N N ga i )P A i ) ga i )p i. 3.5) 3.7 ). X, Y, a, b E[aX + by ] ae[x] + be[y ]. g : R R E[gX) + hx)] E[gX)] + E[hX)].. Ω {ω,..., ω }. 3.5 ) E[aX + by ] axω i ) + by ω i ))P {ω i }) axω i )P {ω i }) + by ω i )P {ω i }) ae[x] + be[y ]. 3.6) 3.4,.,,., X V [X] E[X m) ] X [X] V X) X. m X E[X ] X. 3.6 N ) P X a i ) p i {a,..., a N } ) V [X] a i m) p i, ) X f V [X] x m) fx)dx,. R 9

10 3.9., i) ii). fx) π+x ),. E[gX) + hx)] E[gX)] + E[hX)] ) V [X] E[X ] E[X]. ) V [ax + b] a V [X]. X m.. 3. Chebyshev ) ). X, m P X m r) r , A 5 B. 3, C D A, B P A B) P A)P B). 0

11 A, B Ω, F, P ) A, B Ω F ) A B Ω P A B). 4...,. R, R, R 3, W, W R, W ). Ω {R, R ), R, W ), W, R ), W, W ) R,, W,, 3 } ,.. C {R, ), R, ) 5 } 4.) D {, W ),, W ),, W 3 ) 5 } 4.) C D {R i, W j ) i,, j,, 3} 4.3) P C) C P D) D C D) P C D) ) 4.5) P C)P D) 4.6) 5. A, 5 B.,. 3. 3,,, C D.. 4. A, B A c, B c.. C Ω, F, P ). B. P A B) P A B), A F P B) P B) B. P B) B.

12 4.4. P B) > 0, P A) > 0. A, B P A B) P A), P B A) P B) A B B A, A B A,..., A {i,..., i k } {,..., } P A i A ik ) P A i )P A i ) P A ik ). A, B, C P A B C) P A)P B)P C), P A B) P A)P B), P A C) P A)P C), P B C) P B)P C) A B, A C, B C A, B, C. 4.. X, X, A {X i} { i } 4.7) B {X j} { j } 4.8) A, B, P A B) P A)P B). 4.9) 4.9) P X i, X j) P X i) P X j) Ω, F, P ) X, Y a < b, c < d P X [a, b], Y [c, d]) P X [a, b])p Y [c, d]) 4.7. X, Y a < b, c < d {ω Xω) [a, b]} {ω Y ω) [c, d]}

13 4.8. Ω {i, j) i 6, j 6} A Ω P A) A /36 X ω) i ω i, j) ) X ω) j ω i, j) ) X X X +X X X P X + X 5, X X 0) 0 P X +X 5) > 0, P X X 0) > X, X Y X + X, Z X X, W maxx, X ). Y, Z, W., X,..., X. 4.9 ). X,..., X I,..., I [a i, b i ] ) P X I,..., X I ) P X I ) P X I )., I i {X I },..., {X I }. 5,,,.,.. 5. ) ) p, q p). X, B, p).. X i i ) P X i ) p, P X i 0) p, 0 ). S X + + X 5.) 3

14 S. k {S k}, i,...,i k, A i,...,i k P A i,...,i k ) P X i i i,, i k ), X j 0 j i,, i k )) p k p) k. i,..., i k A i,...,i k {S k} P S k) P A i,...,i K ) i,,i k C k p k p) k. 5.) {0,,..., } X P X k) C k p k q k 0 k B, p). 5.) S. E[X i ] p + 0 p) p. 5.3) [ ] E[S ] E X i E[X i ] p. 5.4) 5.. X B, p). ) E[X] p, ) V [X] pq, 6. 3). ) λ > 0 ) 0 {0,,,...} {k} λ λk P {k}) e k! k 0,,... λ ) ) 0 X λ λk P X k) e k! X λ 4

15 X B, p) p λ ) P X k) C k p k p) k! λ k! k)! ) k λ ) k + ) k lim x + x) x e ) k λ ) k λ k λ ) λk k! k! e λ, 5.3. X λ E[X] V [X] λ. E[X ] <. 3) p 0 < p < ). k + p) k p. p. X p P X k) p) k p, k 0,,,.... X X p. E[X] p p, V [X] p p. E[X ] <... { E[X] k p) k p p p) k p) k p p) d )} p) k dp k0 k0 k0 { p p) d )} p dp p p. 5. ) [a, b] fx) { b a a x b 0 x > a, x < b.. x a, b 0 /b a)., a+b b a),. ) fx) { λe λx x 0 0 x < 0 5

16 λ.. [0, ), t k k 0,,... A p λ λ. λ > 0. p λ ). T A. P T k/) ) λ k λ λ/ ). t [k t /, k t + )/). P t / A ) λ ) kt λ λ )t λ ) λe λt ) P T dt) λe λt dt,t fx) λe λx x 0). t [k t /, k t + )/) k A p k p k kt+c k λ ) k λ ) kt + k. Bk t +, p) p λ/). k t + ) λ λt k t ) lim p k λt)k k! e λt. λt. I). λ. II) I) λ X λ E[X] λ, V [X] λ, E[X ]! λ. 3) m R, > 0. ) fx) exp x m) π R Nm, ) X Nm, ). ) X Nm, ). E[X] m, V [X]. ) p 0), q. px + q Npm + q, p ). ), ). Proof. ) E[X] R R R x exp π y + m) exp π y + m) exp π ) x m) dx y y ) dyy x m ) ) dy m R π exp ) y dy ). 6

17 V [X] E[X E[X]) ] E[X m) ] R R R x m) π exp y) π exp ) x m) dx ) y dy, 5.5) ) y exp y dy 5.6) π. 5.6)!). ) p > 0. p < 0. x u q p P px + q z) P P px + q z) z z X z q p z q p ) exp π exp π π p exp ) x m) dx. 5.7) u q ) p m) p du u q mp) p ) du. 5.8) 5.8) px + q. px + q mp + q, p. X m. T F x) P T x) X. a m P a X b) P X m b m ) a m P T b m ) ) ) b m a m F F. 6 ).,,3,.. 7

18 ) X, Y Ω, F, P ) R ) X X, Y ) A R P X A) P X A) R X X, Y ) X, Y ) X, Y R X, Y 6. ) X, Y P X a i ) p i i M), P Y b j ) q j j N) X, Y ) {a i, b j )} i M, j N P X, Y ) a i, b j )) p ij i M, j N p ij a i, b j ) p ij R 6. ). ) N j p ij p i i M), M p ij q j j N),,.. ) X, Y X, Y ) fx, y) < a < b < +, < c < d < + P a X b, c Y d) 6. b d a c fx, y)dxdy 6.3. X, Y ) fx, y) X Y f x), f y) f x) fx, y)dy, f y) fx, y)dx 6.4. X, Y P X a i ) p i i M), P Y b j ) q j j N), P X, Y ) a i, b j )) p ij X, Y p ij p i q j i M, j N) X, Y f x), f y) fx, y). X, Y x, y) fx, y) f x)f y). 8

19 ) X, Y E[XY ] E[X]E[Y ]. ) X, Y CovX, Y ) E[X E[X])Y E[Y ])]. X, Y CovX, Y ) 0. 3) X, Y V [αx + βy ] α V [X] + β V [Y ].. ) X, Y. {x,..., x }, {y,..., y m } X, Y. E i {ω Xω) x i }, F j {ω Xω) y j } Xω) m x i Ei ω), Y ω) y j Fj ω), A A ω) ω A ), A ω) 0 ω A c ) A. ) m E[XY ] E x i Ei y j Fj ω) i, j m i, j m i, j m i j x i y j E[ Ei Fj ] j x i y j P E i F j ) 6.) x i y j P E i )P F j ) 6.) x i P E i ) j m y j P F j ) E[X]E[Y ]. 6.),6.) E[ Ei Fj ] E[ Ei F j ] P E i F j ), P E i F j ) P {X x i, Y y j }) P X x i )P Y y j ) P E i )P F j ). ) ). 3). [ { } ] V [αx + βy ] E αx + βy ) E[αX + βy ] [ { } ] E αx E[X]) + βy E[Y ]) α E[X E[X]) ] + β E[Y E[Y ]) ] + αβe[x E[X])Y E[Y ])] α V [X] + β V [Y ] 6.3) 6.7. ) X, Y E[XY ] E[X]E[Y ]. X, Y E[XY ] E[X]E[Y ] X, Y. ) X, Y φ, ψ E[φX)ψY )] E[φX)]E[ψY )]. 9

20 3) X,..., X [ ] V X i V [X i ]. 4) 6.6. X i P X i ) p, P X i 0) p S X + + X B, p). E[X i ] p + 0 p) p 6.4) E[X i p) ] p) p + p) p) p p) { p + p} p p). 6.5) [ ] E[S ] E X i E[X i ] p 6.6) ) [ ] E[S E[S ]) ] E X i E[X i ]) E X i E[X i ]) p p). 6.7) 6. R 6.8. ) X,..., X. X X,..., X ) R P X A) P X A) A R ). P X X, ). ) X X,..., X ) fx,..., x ), A R P X A) A fx,..., x )dx dx. X. X ), X X,..., X ) m E[X ],..., E[X ]) 6.8) X ). i, j) E[X i E[X i ])X j E[X j ])] X... 0

21 6.0. A - m. fx,..., x ) fx,..., x ) exp π det A A ) ij x i m i )x j m j ) i j Nm, A). A ) ij A A i, j).. fx,..., x ) fx,..., x )dx dx R. m, A. 6.. X Nm, A) X m, A ) X X,..., X ) X ) {a,..., a N }, P X a i ) p i i N) R ϕ N E[ϕX)] ϕa i )p i. ) X X,..., X ) fx,..., x ) R ϕ E[ϕX)] ϕx,..., x )fx,..., x )dx dx. R X,..., X X i, X,..., X, X,..., X ) X i {X,..., X }. i X i f i x). {X,..., X } X X,..., X ) fx,..., x ) f x ) f x )., 6.4. t 8.6). t- William Gosset ) Gosset Studet Studet t-..,,., ) X X,..., X ) Nm, A). P k, ) k, v k. Y t P t X + v )

22 k t ). Y k ). ) X X,..., X ). {X,..., X } i, j i j) X i, X j. 3) X, Y. X Y CovX, Y ) ). ) X,..., X ) 6.4 ) X i, X j {X,..., X },. 3, 3. ). ) X, X. X + X X X. CovX + X, X X ) E[X + X )X X )] ). i X i X X X + X X X X i i ) Nm i, i ). ) X,..., X ) Nm, A) m m,..., m ), A i, i) i. P X,..., X ) A) A π i exp x i m i ) i ) dx dx. ) i a i > 0, i b i > 0. a,..., a ), b,..., b ) Y a i X i, Z b i X i. Y, Z) Y, Z). 3) ) Y Z a ib i i 0.. ) 6.3. ) 6.4 ). 3) 6.4 3).. ) CovY, Z) E a i X i E[X i ]) b j X j E[X j ]) j a i b j E [X i E[X i ])X j E[X j ])] i,j a i b i E[X i E[X i ]) ] i a i b i i 6.9)

23 CovX i, X j ) 0 i j) Cov a i X i, b i X i ) a i b i CovX i, X i ) X, X,..., X,. X X + + X 7.. ) X,..., X m E[ X ] m. m. ) X,..., X m, X. X, X,..., X, ) {X, X,..., X,...} {X,..., X }. ) {X, X,..., X,...} idepedet ad idetically distributed, i.i.d. ) X i {X i }. 7.3 ). X, X,... m,. S X + + X, X S. ε lim P X m > ε ) 0. X m ) {X i } i.i.d.. ) X i i X i. ) m X+ +X 3) X i i, 0. X S. X. 7.3 Chebyshev ). P X m ε ) ε 3

24 7.,.,. X, X,..., X,... m,. S X + X + + X. X m X m) T S m 0 E[T ] 0, V [T ] T ). X, X,..., X,... m,. T 7.). a < b b lim P a T b) e x dx. a π X m) 7.) X i i,,...) P X i ) p, P X i 0) p E[X i ] p, V[X i ] p p) lim P a ) S p b b e x dx p p) a π. de Moivre-Laplace - ). - Stirlig ) lim! π e. S p+ p p)t B, p) Np, p p)) , S P 45 S 55). ) 00, p / S N50, 5) S. ) P 45 S 55) P 44.5 S )

25 S T S P 44.5 S 55.5) ) P T 5 5 P. T.) P T ) ) P 45 S 55) 55 k45 00C k ) ), ).... ),. 3).. X, X,..., X,.... ).. 3) X, X,.... a) X X+ X. b) s Xi X ). c) u Xi X ). 5

26 {X,..., X,...}. m, lim P lim P X m ε ) 0 ) ) Xi X ) ε 0 ), m,. ) X m 7.3). 8.. u X, s u s u E[u ] ). 8. χ, t X, X,..., X,... s X i X ), u X i X ). s, u., Z,..., Z. χ Z i χ 0 x 0 f x) Γ ) x e x x > 0. Γs) 0 x s e x dx s > 0) ) Γ) )!,,...) 8.3 ϕ E[ϕ Zi )] R ϕx)f x)dx 6

27 ). E[ϕZ + Z )] R ϕ x + y ) e x +y π r0 0 0 θ0 ϕx),z] x) π dxdy ϕ r ) e r π rdrdθ ϕr )e r rdr r t ) ϕt) e t dt P Z + Z z ) z 0 x r cos θ, y r si θ ) e t/ dt. t > 0 f t) e t/, t 0 f t) 0. R χ χ. χ X,..., X,... Nm, ) ) Xi m χ X,..., X Nm, ). s )u Xi X ) χ Y i Xi X. 6.4 Y i 0. E[ Y i ] E[Y i ] χ. Y i 0 Y,..., Y χ.. Z i X i m. a ij i ) j a ij a kj 0 k j) j {Z i } 7

28 {a ij } i, j U i a ij Z j i ) j Xi X ). 6.4 U,..., U Xi X ) χ. U i Nm, ) X,..., X X m) T.., s X i X ) T T X m) S m s X i X ). s. T., William Gosset ). T t. s u t X, Y χ X Y. f x) t) X Y/ / B/, /). t) t. Bp, q). 0 ) + + x x p x) q dx p > 0, q > 0 8

29 .. x + t t ), t si θ π/ θ π/) B/, /) / 4 / dt ) π/ 3/. 4t π/ dθ π f x) + x 3/ π ϕ [ )] X E ϕ ϕt)f t)dt Y. [ 0 E ϕ e y+t ). )] X Y { <x<,y>0} { <t<,y>0} ϕ x/y) e x e y π dxdy y+ t ϕt) e ) 4 π ydtdy ) ϕt) 4 e y+t ) ydy dt, π 0 ydy exp r + t ) ) r dr + t )3/ T. 0 0 x t y ). e r r dr π + t )3/, 8.9. X,..., X Nm, ). X, u, s t-... i) X m ˆT X m) X m) u s ˆT 6.4) X m u ii) )u χ 8.6). t X m )u. Cov X, X i X ) ) X X i X. 9

30 8.0. ) 6.4 3) X, X i X. E[ X ] m, E[X i X ] 0 Cov X, X i X ) E[ X m)x i X )] { E X j m) X i m) j E X j m)x i m) E j 0. m)} X k k j, k.. X j m)x k m) Y,..., Y. Z fy,..., Y p ), Z gy p+,..., Y ). Z Z. ) Y Z, Y Z,...Y Z. Y i Z... Y,..., Y, Z) Cov Y i, Z) CovY i, Z) 0 ). X X i X ). ) s. u s. ˆT f x) e x / π. lim x / x) dx π ) 0 lim ) + + x e x. ).. ) e x. ) x t /.. 9 ) ) ) ) 3) 30

31 ) ) km , 8.0, 8.3, 7.7, 8.5, 8.0, 8.6, 7., 8.7, 8. km) x 0 x m. X m, 0.50 X X+ +X. X 0 m T P T.96) 0.95, P T.58) 0.99 X 0 m ) X0 m P X m X X0 x 0 [ x , x ] [ , ].96 [7.8, 8.4] ) 99 [ , ]

32 ) T. 0 < α P T zα)) α zα) 00α.. 5 z0.05).96, z0.0).58 Nm, ) X,..., X T X m N0, ) P zα) X ) m zα) α. X zα) m X + zα) α. x, m [ x zα), x + ] zα) ) α. ) 00 α). ) ) cm, ,. Nm, ). Gosset 8.9) X,..., X Nm, ) ˆT X m s t. X X + +X, s X i X ) t t 4 ) P t.09) 0.95, P t.86) ) X0 m P 9 s

33 X 0 s m X 0 + s X 0, s 0 x 0.5, s 0 0. [ , ].09 [.45,.57] ) X m s t. 0 t ) t t. 0 < α < P t t α)) α t α) t 00α. 9 ) 5 t ).09, t 9 0.0).86. Nm, ) X,..., X t P t α) X m s ˆT X m s ) t α) α. X s t α) m X + s t α) α. α, x, s, m [ x s t α), x + s ] t α). ) 00 α). ) 3) A A )p. p. 33

34 i) ii) ) , 99. p. P X i ) p, P X i 0) p X,..., X S X + + X B, p)). V [X i ] p p) T X p p p) N0, ). X S ). 00, 5.96 X 00 p P ) 00 p p) X p p) 00 p X p p) X p. i) p,. p p) p p p ) p p) 4 x , x ii) p x [ ), ] )

35 X,..., X. 400, X i X 400 m ) 30 65, 0 m 95. ) , 0 m 95. X,..., X. s ) 30 X 30 m s t. ) 300 N0, ). X 300 m s : x p p) 4 95 [ x.96, x + ] ) ). 35

36 HHypothesis H, ) i) ii) 90 9, H ).. H 300 X B300, 0.3). 300 X N90, ) X. P X 90 9) P X ) ) X P P T.07) T ) i), ii).,. ) H. ) H X,..., X T X,..., X ). 3) )α P T X,..., X ) W α ) α α W α. 4) x,..., x T x,..., x ) W α W α. 36

37 300 5 W 0.05 { }. 90. H : H H H : 30, H : 30. X i P X i ) 0.3, P X i 0) 0.7 S 000 X i S B000, 0.3) S 300 S P S a) 0.05 a. S N300, ) N300, 0) S ) P S a) P S a 0.5 ) S 300 P a P T a 0.5 ) 0 ) ) T N0, ). ). P T.65) 0.05 a a 4.4. [34.4, ). a 3.9 [33.9, ). 330 H. 37

38 0.3. ) P T.33) 0.0 a a [334.3, ). ) 5. 4 ). 500, H : 500. H : N500, 30) i.i.d.x i i,,...). X X + +X T X P T.33) 0.0. X X 0 X H P T.58) 0.0 [ , ] A A 5 H: A N595, 50) H : A 595 H A X,..., X X X + X X

39 N0, ) T x 0 P T.65) 0.05 x t ) ? 5 Nm, ) H: m 00 0 X,..., X 0, X 0 X + X 0, s 0 0 X i 0 0 X 0 ) X 0 00 s t t 9 t t T X,..., X 0 ) X 0 00 s 0 P t.09) X0 00 P ) 9 s

6.1 (P (P (P (P (P (P (, P (, P.

6.1 (P (P (P (P (P (P (, P (, P. (011 30 7 0 ( ( 3 ( 010 1 (P.3 1 1.1 (P.4.................. 1 1. (P.4............... 1 (P.15.1 (P.16................. (P.0............3 (P.18 3.4 (P.3............... 4 3 (P.9 4 3.1 (P.30........... 4 3.

More information

6.1 (P (P (P (P (P (P (, P (, P.101

6.1 (P (P (P (P (P (P (, P (, P.101 (008 0 3 7 ( ( ( 00 1 (P.3 1 1.1 (P.3.................. 1 1. (P.4............... 1 (P.15.1 (P.15................. (P.18............3 (P.17......... 3.4 (P................ 4 3 (P.7 4 3.1 ( P.7...........

More information

ii 3.,. 4. F. ( ), ,,. 8.,. 1. (75% ) (25% ) =7 24, =7 25, =7 26 (. ). 1.,, ( ). 3.,...,.,.,.,.,. ( ) (1 2 )., ( ), 0., 1., 0,.

ii 3.,. 4. F. ( ), ,,. 8.,. 1. (75% ) (25% ) =7 24, =7 25, =7 26 (. ). 1.,, ( ). 3.,...,.,.,.,.,. ( ) (1 2 )., ( ), 0., 1., 0,. (1 C205) 4 10 (2 C206) 4 11 (2 B202) 4 12 25(2013) http://www.math.is.tohoku.ac.jp/~obata,.,,,..,,. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1., 2007 ( ).,. 2. P. G., 1995. 3. J. C., 1988. 1... 2.,,. ii 3.,. 4. F. ( ),..

More information

A B P (A B) = P (A)P (B) (3) A B A B P (B A) A B A B P (A B) = P (B A)P (A) (4) P (B A) = P (A B) P (A) (5) P (A B) P (B A) P (A B) A B P

A B P (A B) = P (A)P (B) (3) A B A B P (B A) A B A B P (A B) = P (B A)P (A) (4) P (B A) = P (A B) P (A) (5) P (A B) P (B A) P (A B) A B P 1 1.1 (population) (sample) (event) (trial) Ω () 1 1 Ω 1.2 P 1. A A P (A) 0 1 0 P (A) 1 (1) 2. P 1 P 0 1 6 1 1 6 0 3. A B P (A B) = P (A) + P (B) (2) A B A B A 1 B 2 A B 1 2 1 2 1 1 2 2 3 1.3 A B P (A

More information

Part () () Γ Part ,

Part () () Γ Part , Contents a 6 6 6 6 6 6 6 7 7. 8.. 8.. 8.3. 8 Part. 9. 9.. 9.. 3. 3.. 3.. 3 4. 5 4.. 5 4.. 9 4.3. 3 Part. 6 5. () 6 5.. () 7 5.. 9 5.3. Γ 3 6. 3 6.. 3 6.. 3 6.3. 33 Part 3. 34 7. 34 7.. 34 7.. 34 8. 35

More information

( )/2 hara/lectures/lectures-j.html 2, {H} {T } S = {H, T } {(H, H), (H, T )} {(H, T ), (T, T )} {(H, H), (T, T )} {1

( )/2   hara/lectures/lectures-j.html 2, {H} {T } S = {H, T } {(H, H), (H, T )} {(H, T ), (T, T )} {(H, H), (T, T )} {1 ( )/2 http://www2.math.kyushu-u.ac.jp/ hara/lectures/lectures-j.html 1 2011 ( )/2 2 2011 4 1 2 1.1 1 2 1 2 3 4 5 1.1.1 sample space S S = {H, T } H T T H S = {(H, H), (H, T ), (T, H), (T, T )} (T, H) S

More information

() x + y + y + x dy dx = 0 () dy + xy = x dx y + x y ( 5) ( s55906) 0.7. (). 5 (). ( 6) ( s6590) 0.8 m n. 0.9 n n A. ( 6) ( s6590) f A (λ) = det(a λi)

() x + y + y + x dy dx = 0 () dy + xy = x dx y + x y ( 5) ( s55906) 0.7. (). 5 (). ( 6) ( s6590) 0.8 m n. 0.9 n n A. ( 6) ( s6590) f A (λ) = det(a λi) 0. A A = 4 IC () det A () A () x + y + z = x y z X Y Z = A x y z ( 5) ( s5590) 0. a + b + c b c () a a + b + c c a b a + b + c 0 a b c () a 0 c b b c 0 a c b a 0 0. A A = 7 5 4 5 0 ( 5) ( s5590) () A ()

More information

ii 3.,. 4. F. (), ,,. 8.,. 1. (75%) (25%) =7 20, =7 21 (. ). 1.,, (). 3.,. 1. ().,.,.,.,.,. () (12 )., (), 0. 2., 1., 0,.

ii 3.,. 4. F. (), ,,. 8.,. 1. (75%) (25%) =7 20, =7 21 (. ). 1.,, (). 3.,. 1. ().,.,.,.,.,. () (12 )., (), 0. 2., 1., 0,. 24(2012) (1 C106) 4 11 (2 C206) 4 12 http://www.math.is.tohoku.ac.jp/~obata,.,,,.. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.,,. 1., 2007 (). 2. P. G. Hoel, 1995. 3... 1... 2.,,. ii 3.,. 4. F. (),.. 5... 6.. 7.,,. 8.,. 1. (75%)

More information

.3. (x, x = (, u = = 4 (, x x = 4 x, x 0 x = 0 x = 4 x.4. ( z + z = 8 z, z 0 (z, z = (0, 8, (,, (8, 0 3 (0, 8, (,, (8, 0 z = z 4 z (g f(x = g(

.3. (x, x = (, u = = 4 (, x x = 4 x, x 0 x = 0 x = 4 x.4. ( z + z = 8 z, z 0 (z, z = (0, 8, (,, (8, 0 3 (0, 8, (,, (8, 0 z = z 4 z (g f(x = g( 06 5.. ( y = x x y 5 y 5 = (x y = x + ( y = x + y = x y.. ( Y = C + I = 50 + 0.5Y + 50 r r = 00 0.5Y ( L = M Y r = 00 r = 0.5Y 50 (3 00 0.5Y = 0.5Y 50 Y = 50, r = 5 .3. (x, x = (, u = = 4 (, x x = 4 x,

More information

x () g(x) = f(t) dt f(x), F (x) 3x () g(x) g (x) f(x), F (x) (3) h(x) = x 3x tf(t) dt.9 = {(x, y) ; x, y, x + y } f(x, y) = xy( x y). h (x) f(x), F (x

x () g(x) = f(t) dt f(x), F (x) 3x () g(x) g (x) f(x), F (x) (3) h(x) = x 3x tf(t) dt.9 = {(x, y) ; x, y, x + y } f(x, y) = xy( x y). h (x) f(x), F (x [ ] IC. f(x) = e x () f(x) f (x) () lim f(x) lim f(x) x + x (3) lim f(x) lim f(x) x + x (4) y = f(x) ( ) ( s46). < a < () a () lim a log xdx a log xdx ( ) n (3) lim log k log n n n k=.3 z = log(x + y ),

More information

統計学のポイント整理

統計学のポイント整理 .. September 17, 2012 1 / 55 n! = n (n 1) (n 2) 1 0! = 1 10! = 10 9 8 1 = 3628800 n k np k np k = n! (n k)! (1) 5 3 5 P 3 = 5! = 5 4 3 = 60 (5 3)! n k n C k nc k = npk k! = n! k!(n k)! (2) 5 3 5C 3 = 5!

More information

ii 3.,. 4. F. (), ,,. 8.,. 1. (75% ) (25% ) =9 7, =9 8 (. ). 1.,, (). 3.,. 1. ( ).,.,.,.,.,. ( ) (1 2 )., ( ), 0. 2., 1., 0,.

ii 3.,. 4. F. (), ,,. 8.,. 1. (75% ) (25% ) =9 7, =9 8 (. ). 1.,, (). 3.,. 1. ( ).,.,.,.,.,. ( ) (1 2 )., ( ), 0. 2., 1., 0,. 23(2011) (1 C104) 5 11 (2 C206) 5 12 http://www.math.is.tohoku.ac.jp/~obata,.,,,.. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.,,. 1., 2007 ( ). 2. P. G. Hoel, 1995. 3... 1... 2.,,. ii 3.,. 4. F. (),.. 5.. 6.. 7.,,. 8.,. 1. (75%

More information

Microsoft Word - 表紙.docx

Microsoft Word - 表紙.docx 黒住英司 [ 著 ] サピエンティア 計量経済学 訂正および練習問題解答 (206/2/2 版 ) 訂正 練習問題解答 3 .69, 3.8 4 (X i X)U i i i (X i μ x )U i ( X μx ) U i. i E [ ] (X i μ x )U i i E[(X i μ x )]E[U i ]0. i V [ ] (X i μ x )U i i 2 i j E [(X i

More information

renshumondai-kaito.dvi

renshumondai-kaito.dvi 3 1 13 14 1.1 1 44.5 39.5 49.5 2 0.10 2 0.10 54.5 49.5 59.5 5 0.25 7 0.35 64.5 59.5 69.5 8 0.40 15 0.75 74.5 69.5 79.5 3 0.15 18 0.90 84.5 79.5 89.5 2 0.10 20 1.00 20 1.00 2 1.2 1 16.5 20.5 12.5 2 0.10

More information

II A A441 : October 02, 2014 Version : Kawahira, Tomoki TA (Kondo, Hirotaka )

II A A441 : October 02, 2014 Version : Kawahira, Tomoki TA (Kondo, Hirotaka ) II 214-1 : October 2, 214 Version : 1.1 Kawahira, Tomoki TA (Kondo, Hirotaka ) http://www.math.nagoya-u.ac.jp/~kawahira/courses/14w-biseki.html pdf 1 2 1 9 1 16 1 23 1 3 11 6 11 13 11 2 11 27 12 4 12 11

More information

,. Black-Scholes u t t, x c u 0 t, x x u t t, x c u t, x x u t t, x + σ x u t, x + rx ut, x rux, t 0 x x,,.,. Step 3, 7,,, Step 6., Step 4,. Step 5,,.

,. Black-Scholes u t t, x c u 0 t, x x u t t, x c u t, x x u t t, x + σ x u t, x + rx ut, x rux, t 0 x x,,.,. Step 3, 7,,, Step 6., Step 4,. Step 5,,. 9 α ν β Ξ ξ Γ γ o δ Π π ε ρ ζ Σ σ η τ Θ θ Υ υ ι Φ φ κ χ Λ λ Ψ ψ µ Ω ω Def, Prop, Th, Lem, Note, Remark, Ex,, Proof, R, N, Q, C [a, b {x R : a x b} : a, b {x R : a < x < b} : [a, b {x R : a x < b} : a,

More information

II 2 II

II 2 II II 2 II 2005 yugami@cc.utsunomiya-u.ac.jp 2005 4 1 1 2 5 2.1.................................... 5 2.2................................. 6 2.3............................. 6 2.4.................................

More information

(2 X Poisso P (λ ϕ X (t = E[e itx ] = k= itk λk e k! e λ = (e it λ k e λ = e eitλ e λ = e λ(eit 1. k! k= 6.7 X N(, 1 ϕ X (t = e 1 2 t2 : Cauchy ϕ X (t

(2 X Poisso P (λ ϕ X (t = E[e itx ] = k= itk λk e k! e λ = (e it λ k e λ = e eitλ e λ = e λ(eit 1. k! k= 6.7 X N(, 1 ϕ X (t = e 1 2 t2 : Cauchy ϕ X (t 6 6.1 6.1 (1 Z ( X = e Z, Y = Im Z ( Z = X + iy, i = 1 (2 Z E[ e Z ] < E[ Im Z ] < Z E[Z] = E[e Z] + ie[im Z] 6.2 Z E[Z] E[ Z ] : E[ Z ] < e Z Z, Im Z Z E[Z] α = E[Z], Z = Z Z 1 {Z } E[Z] = α = α [ α ]

More information

1/1 lim f(x, y) (x,y) (a,b) ( ) ( ) lim limf(x, y) lim lim f(x, y) x a y b y b x a ( ) ( ) xy x lim lim lim lim x y x y x + y y x x + y x x lim x x 1

1/1 lim f(x, y) (x,y) (a,b) ( ) ( ) lim limf(x, y) lim lim f(x, y) x a y b y b x a ( ) ( ) xy x lim lim lim lim x y x y x + y y x x + y x x lim x x 1 1/5 ( ) Taylor ( 7.1) (x, y) f(x, y) f(x, y) x + y, xy, e x y,... 1 R {(x, y) x, y R} f(x, y) x y,xy e y log x,... R {(x, y, z) (x, y),z f(x, y)} R 3 z 1 (x + y ) z ax + by + c x 1 z ax + by + c y x +

More information

18 ( ) I II III A B C(100 ) 1, 2, 3, 5 I II A B (100 ) 1, 2, 3 I II A B (80 ) 6 8 I II III A B C(80 ) 1 n (1 + x) n (1) n C 1 + n C

18 ( ) I II III A B C(100 ) 1, 2, 3, 5 I II A B (100 ) 1, 2, 3 I II A B (80 ) 6 8 I II III A B C(80 ) 1 n (1 + x) n (1) n C 1 + n C 8 ( ) 8 5 4 I II III A B C( ),,, 5 I II A B ( ),, I II A B (8 ) 6 8 I II III A B C(8 ) n ( + x) n () n C + n C + + n C n = 7 n () 7 9 C : y = x x A(, 6) () A C () C P AP Q () () () 4 A(,, ) B(,, ) C(,,

More information

微分積分 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます. このサンプルページの内容は, 初版 1 刷発行時のものです.

微分積分 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます.   このサンプルページの内容は, 初版 1 刷発行時のものです. 微分積分 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます. ttp://www.morikita.co.jp/books/mid/00571 このサンプルページの内容は, 初版 1 刷発行時のものです. i ii 014 10 iii [note] 1 3 iv 4 5 3 6 4 x 0 sin x x 1 5 6 z = f(x, y) 1 y = f(x)

More information

v er.1/ c /(21)

v er.1/ c /(21) 12 -- 1 1 2009 1 17 1-1 1-2 1-3 1-4 2 2 2 1-5 1 1-6 1 1-7 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 c 2011 1/(21) 12 -- 1 -- 1 1--1 1--1--1 1 2009 1 n n α { n } α α { n } lim n = α, n α n n ε n > N n α < ε N {1, 1,

More information

Chap11.dvi

Chap11.dvi . () x 3 + dx () (x )(x ) dx + sin x sin x( + cos x) dx () x 3 3 x + + 3 x + 3 x x + x 3 + dx 3 x + dx 6 x x x + dx + 3 log x + 6 log x x + + 3 rctn ( ) dx x + 3 4 ( x 3 ) + C x () t x t tn x dx x. t x

More information

) ] [ h m x + y + + V x) φ = Eφ 1) z E = i h t 13) x << 1) N n n= = N N + 1) 14) N n n= = N N + 1)N + 1) 6 15) N n 3 n= = 1 4 N N + 1) 16) N n 4

) ] [ h m x + y + + V x) φ = Eφ 1) z E = i h t 13) x << 1) N n n= = N N + 1) 14) N n n= = N N + 1)N + 1) 6 15) N n 3 n= = 1 4 N N + 1) 16) N n 4 1. k λ ν ω T v p v g k = π λ ω = πν = π T v p = λν = ω k v g = dω dk 1) ) 3) 4). p = hk = h λ 5) E = hν = hω 6) h = h π 7) h =6.6618 1 34 J sec) hc=197.3 MeV fm = 197.3 kev pm= 197.3 ev nm = 1.97 1 3 ev

More information

Acrobat Distiller, Job 128

Acrobat Distiller, Job 128 (2 ) 2 < > ( ) f x (x, y) 2x 3+y f y (x, y) x 2y +2 f(3, 2) f x (3, 2) 5 f y (3, 2) L y 2 z 5x 5 ` x 3 z y 2 2 2 < > (2 ) f(, 2) 7 f x (x, y) 2x y f x (, 2),f y (x, y) x +4y,f y (, 2) 7 z (x ) + 7(y 2)

More information

II (10 4 ) 1. p (x, y) (a, b) ε(x, y; a, b) 0 f (x, y) f (a, b) A, B (6.5) y = b f (x, b) f (a, b) x a = A + ε(x, b; a, b) x a 2 x a 0 A = f x (

II (10 4 ) 1. p (x, y) (a, b) ε(x, y; a, b) 0 f (x, y) f (a, b) A, B (6.5) y = b f (x, b) f (a, b) x a = A + ε(x, b; a, b) x a 2 x a 0 A = f x ( II (1 4 ) 1. p.13 1 (x, y) (a, b) ε(x, y; a, b) f (x, y) f (a, b) A, B (6.5) y = b f (x, b) f (a, b) x a = A + ε(x, b; a, b) x a x a A = f x (a, b) y x 3 3y 3 (x, y) (, ) f (x, y) = x + y (x, y) = (, )

More information

t χ 2 F Q t χ 2 F 1 2 µ, σ 2 N(µ, σ 2 ) f(x µ, σ 2 ) = 1 ( exp (x ) µ)2 2πσ 2 2σ 2 0, N(0, 1) (100 α) z(α) t χ 2 *1 2.1 t (i)x N(µ, σ 2 ) x µ σ N(0, 1

t χ 2 F Q t χ 2 F 1 2 µ, σ 2 N(µ, σ 2 ) f(x µ, σ 2 ) = 1 ( exp (x ) µ)2 2πσ 2 2σ 2 0, N(0, 1) (100 α) z(α) t χ 2 *1 2.1 t (i)x N(µ, σ 2 ) x µ σ N(0, 1 t χ F Q t χ F µ, σ N(µ, σ ) f(x µ, σ ) = ( exp (x ) µ) πσ σ 0, N(0, ) (00 α) z(α) t χ *. t (i)x N(µ, σ ) x µ σ N(0, ) (ii)x,, x N(µ, σ ) x = x+ +x N(µ, σ ) (iii) (i),(ii) z = x µ N(0, ) σ N(0, ) ( 9 97.

More information

2011de.dvi

2011de.dvi 211 ( 4 2 1. 3 1.1............................... 3 1.2 1- -......................... 13 1.3 2-1 -................... 19 1.4 3- -......................... 29 2. 37 2.1................................ 37

More information

n ξ n,i, i = 1,, n S n ξ n,i n 0 R 1,.. σ 1 σ i .10.14.15 0 1 0 1 1 3.14 3.18 3.19 3.14 3.14,. ii 1 1 1.1..................................... 1 1............................... 3 1.3.........................

More information

populatio sample II, B II? [1] I. [2] 1 [3] David J. Had [4] 2 [5] 3 2

populatio sample II, B II?  [1] I. [2] 1 [3] David J. Had [4] 2 [5] 3 2 (2015 ) 1 NHK 2012 5 28 2013 7 3 2014 9 17 2015 4 8!? New York Times 2009 8 5 For Today s Graduate, Just Oe Word: Statistics Google Hal Varia I keep sayig that the sexy job i the ext 10 years will be statisticias.

More information

M3 x y f(x, y) (= x) (= y) x + y f(x, y) = x + y + *. f(x, y) π y f(x, y) x f(x + x, y) f(x, y) lim x x () f(x,y) x 3 -

M3 x y f(x, y) (= x) (= y) x + y f(x, y) = x + y + *. f(x, y) π y f(x, y) x f(x + x, y) f(x, y) lim x x () f(x,y) x 3 - M3............................................................................................ 3.3................................................... 3 6........................................... 6..........................................

More information

( z = x 3 y + y ( z = cos(x y ( 8 ( s8.7 y = xe x ( 8 ( s83.8 ( ( + xdx ( cos 3 xdx t = sin x ( 8 ( s84 ( 8 ( s85. C : y = x + 4, l : y = x + a,

( z = x 3 y + y ( z = cos(x y ( 8 ( s8.7 y = xe x ( 8 ( s83.8 ( ( + xdx ( cos 3 xdx t = sin x ( 8 ( s84 ( 8 ( s85. C : y = x + 4, l : y = x + a, [ ] 8 IC. y d y dx = ( dy dx ( p = dy p y dx ( ( ( 8 ( s8. 3 A A = ( A ( A (3 A P A P AP.3 π y(x = { ( 8 ( s8 x ( π < x x ( < x π y(x π π O π x ( 8 ( s83.4 f (x, y, z grad(f ( ( ( f f f grad(f = i + j

More information

1 No.1 5 C 1 I III F 1 F 2 F 1 F 2 2 Φ 2 (t) = Φ 1 (t) Φ 1 (t t). = Φ 1(t) t = ( 1.5e 0.5t 2.4e 4t 2e 10t ) τ < 0 t > τ Φ 2 (t) < 0 lim t Φ 2 (t) = 0

1 No.1 5 C 1 I III F 1 F 2 F 1 F 2 2 Φ 2 (t) = Φ 1 (t) Φ 1 (t t). = Φ 1(t) t = ( 1.5e 0.5t 2.4e 4t 2e 10t ) τ < 0 t > τ Φ 2 (t) < 0 lim t Φ 2 (t) = 0 1 No.1 5 C 1 I III F 1 F 2 F 1 F 2 2 Φ 2 (t) = Φ 1 (t) Φ 1 (t t). = Φ 1(t) t = ( 1.5e 0.5t 2.4e 4t 2e 10t ) τ < 0 t > τ Φ 2 (t) < 0 lim t Φ 2 (t) = 0 0 < t < τ I II 0 No.2 2 C x y x y > 0 x 0 x > b a dx

More information

st.dvi

st.dvi 9 3 5................................... 5............................. 5....................................... 5.................................. 7.........................................................................

More information

入試の軌跡

入試の軌跡 4 y O x 4 Typed by L A TEX ε ) ) ) 6 4 ) 4 75 ) http://kumamoto.s.xrea.com/plan/.. PDF) Ctrl +L) Ctrl +) Ctrl + Ctrl + ) ) Alt + ) Alt + ) ESC. http://kumamoto.s.xrea.com/nyusi/kumadai kiseki ri i.pdf

More information

mugensho.dvi

mugensho.dvi 1 1 f (t) lim t a f (t) = 0 f (t) t a 1.1 (1) lim(t 1) 2 = 0 t 1 (t 1) 2 t 1 (2) lim(t 1) 3 = 0 t 1 (t 1) 3 t 1 2 f (t), g(t) t a lim t a f (t) g(t) g(t) f (t) = o(g(t)) (t a) = 0 f (t) (t 1) 3 1.2 lim

More information

simx simxdx, cosxdx, sixdx 6.3 px m m + pxfxdx = pxf x p xf xdx = pxf x p xf x + p xf xdx 7.4 a m.5 fx simxdx 8 fx fx simxdx = πb m 9 a fxdx = πa a =

simx simxdx, cosxdx, sixdx 6.3 px m m + pxfxdx = pxf x p xf xdx = pxf x p xf x + p xf xdx 7.4 a m.5 fx simxdx 8 fx fx simxdx = πb m 9 a fxdx = πa a = II 6 ishimori@phys.titech.ac.jp 6.. 5.4.. f Rx = f Lx = fx fx + lim = lim x x + x x f c = f x + x < c < x x x + lim x x fx fx x x = lim x x f c = f x x < c < x cosmx cosxdx = {cosm x + cosm + x} dx = [

More information

() n C + n C + n C + + n C n n (3) n C + n C + n C 4 + n C + n C 3 + n C 5 + (5) (6 ) n C + nc + 3 nc n nc n (7 ) n C + nc + 3 nc n nc n (

() n C + n C + n C + + n C n n (3) n C + n C + n C 4 + n C + n C 3 + n C 5 + (5) (6 ) n C + nc + 3 nc n nc n (7 ) n C + nc + 3 nc n nc n ( 3 n nc k+ k + 3 () n C r n C n r nc r C r + C r ( r n ) () n C + n C + n C + + n C n n (3) n C + n C + n C 4 + n C + n C 3 + n C 5 + (4) n C n n C + n C + n C + + n C n (5) k k n C k n C k (6) n C + nc

More information

³ÎΨÏÀ

³ÎΨÏÀ 2017 12 12 Makoto Nakashima 2017 12 12 1 / 22 2.1. C, D π- C, D. A 1, A 2 C A 1 A 2 C A 3, A 4 D A 1 A 2 D Makoto Nakashima 2017 12 12 2 / 22 . (,, L p - ). Makoto Nakashima 2017 12 12 3 / 22 . (,, L p

More information

x (x, ) x y (, y) iy x y z = x + iy (x, y) (r, θ) r = x + y, θ = tan ( y ), π < θ π x r = z, θ = arg z z = x + iy = r cos θ + ir sin θ = r(cos θ + i s

x (x, ) x y (, y) iy x y z = x + iy (x, y) (r, θ) r = x + y, θ = tan ( y ), π < θ π x r = z, θ = arg z z = x + iy = r cos θ + ir sin θ = r(cos θ + i s ... x, y z = x + iy x z y z x = Rez, y = Imz z = x + iy x iy z z () z + z = (z + z )() z z = (z z )(3) z z = ( z z )(4)z z = z z = x + y z = x + iy ()Rez = (z + z), Imz = (z z) i () z z z + z z + z.. z

More information

( 12 ( ( ( ( Levi-Civita grad div rot ( ( = 4 : 6 3 1 1.1 f(x n f (n (x, d n f(x (1.1 dxn f (2 (x f (x 1.1 f(x = e x f (n (x = e x d dx (fg = f g + fg (1.2 d dx d 2 dx (fg = f g + 2f g + fg 2... d n n

More information

2 1 κ c(t) = (x(t), y(t)) ( ) det(c (t), c x (t)) = det (t) x (t) y (t) y = x (t)y (t) x (t)y (t), (t) c (t) = (x (t)) 2 + (y (t)) 2. c (t) =

2 1 κ c(t) = (x(t), y(t)) ( ) det(c (t), c x (t)) = det (t) x (t) y (t) y = x (t)y (t) x (t)y (t), (t) c (t) = (x (t)) 2 + (y (t)) 2. c (t) = 1 1 1.1 I R 1.1.1 c : I R 2 (i) c C (ii) t I c (t) (0, 0) c (t) c(i) c c(t) 1.1.2 (1) (2) (3) (1) r > 0 c : R R 2 : t (r cos t, r sin t) (2) C f : I R c : I R 2 : t (t, f(t)) (3) y = x c : R R 2 : t (t,

More information

.1 z = e x +xy y z y 1 1 x 0 1 z x y α β γ z = αx + βy + γ (.1) ax + by + cz = d (.1') a, b, c, d x-y-z (a, b, c). x-y-z 3 (0,

.1 z = e x +xy y z y 1 1 x 0 1 z x y α β γ z = αx + βy + γ (.1) ax + by + cz = d (.1') a, b, c, d x-y-z (a, b, c). x-y-z 3 (0, .1.1 Y K L Y = K 1 3 L 3 L K K (K + ) 1 1 3 L 3 K 3 L 3 K 0 (K + K) 1 3 L 3 K 1 3 L 3 lim K 0 K = L (K + K) 1 3 K 1 3 3 lim K 0 K = 1 3 K 3 L 3 z = f(x, y) x y z x-y-z.1 z = e x +xy y 3 x-y ( ) z 0 f(x,

More information

II No.01 [n/2] [1]H n (x) H n (x) = ( 1) r n! r!(n 2r)! (2x)n 2r. r=0 [2]H n (x) n,, H n ( x) = ( 1) n H n (x). [3] H n (x) = ( 1) n dn x2 e dx n e x2

II No.01 [n/2] [1]H n (x) H n (x) = ( 1) r n! r!(n 2r)! (2x)n 2r. r=0 [2]H n (x) n,, H n ( x) = ( 1) n H n (x). [3] H n (x) = ( 1) n dn x2 e dx n e x2 II No.1 [n/] [1]H n x) H n x) = 1) r n! r!n r)! x)n r r= []H n x) n,, H n x) = 1) n H n x) [3] H n x) = 1) n dn x e dx n e x [4] H n+1 x) = xh n x) nh n 1 x) ) d dx x H n x) = H n+1 x) d dx H nx) = nh

More information

= M + M + M + M M + =.,. f = < ρ, > ρ ρ. ρ f. = ρ = = ± = log 4 = = = ± f = k k ρ. k

= M + M + M + M M + =.,. f = < ρ, > ρ ρ. ρ f. = ρ = = ± = log 4 = = = ± f = k k ρ. k 7 b f n f} d = b f n f d,. 5,. [ ] ɛ >, n ɛ + + n < ɛ. m. n m log + < n m. n lim sin kπ sin kπ } k π sin = n n n. k= 4 f, y = r + s, y = rs f rs = f + r + sf y + rsf yy + f y. f = f =, f = sin. 5 f f =.

More information

ii 2. F. ( ), ,,. 5. G., L., D. ( ) ( ), 2005.,. 6.,,. 7.,. 8. ( ), , (20 ). 1. (75% ) (25% ). 60.,. 2. =8 5, =8 4 (. 1.) 1.,,

ii 2. F. ( ), ,,. 5. G., L., D. ( ) ( ), 2005.,. 6.,,. 7.,. 8. ( ), , (20 ). 1. (75% ) (25% ). 60.,. 2. =8 5, =8 4 (. 1.) 1.,, (1 C205) 4 8 27(2015) http://www.math.is.tohoku.ac.jp/~obata,.,,,..,,. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.... 1., 2014... 2. P. G., 1995.,. 3.,. 4.. 5., 1996... 1., 2007,. ii 2. F. ( ),.. 3... 4.,,. 5. G., L., D. ( )

More information

2019 1 5 0 3 1 4 1.1.................... 4 1.1.1......................... 4 1.1.2........................ 5 1.1.3................... 5 1.1.4........................ 6 1.1.5......................... 6 1.2..........................

More information

y π π O π x 9 s94.5 y dy dx. y = x + 3 y = x logx + 9 s9.6 z z x, z y. z = xy + y 3 z = sinx y 9 s x dx π x cos xdx 9 s93.8 a, fx = e x ax,. a =

y π π O π x 9 s94.5 y dy dx. y = x + 3 y = x logx + 9 s9.6 z z x, z y. z = xy + y 3 z = sinx y 9 s x dx π x cos xdx 9 s93.8 a, fx = e x ax,. a = [ ] 9 IC. dx = 3x 4y dt dy dt = x y u xt = expλt u yt λ u u t = u u u + u = xt yt 6 3. u = x, y, z = x + y + z u u 9 s9 grad u ux, y, z = c c : grad u = u x i + u y j + u k i, j, k z x, y, z grad u v =

More information

II 2 3.,, A(B + C) = AB + AC, (A + B)C = AC + BC. 4. m m A, m m B,, m m B, AB = BA, A,, I. 5. m m A, m n B, AB = B, A I E, 4 4 I, J, K

II 2 3.,, A(B + C) = AB + AC, (A + B)C = AC + BC. 4. m m A, m m B,, m m B, AB = BA, A,, I. 5. m m A, m n B, AB = B, A I E, 4 4 I, J, K II. () 7 F 7 = { 0,, 2, 3, 4, 5, 6 }., F 7 a, b F 7, a b, F 7,. (a) a, b,,. (b) 7., 4 5 = 20 = 2 7 + 6, 4 5 = 6 F 7., F 7,., 0 a F 7, ab = F 7 b F 7. (2) 7, 6 F 6 = { 0,, 2, 3, 4, 5 },,., F 6., 0 0 a F

More information

i 6 3 ii 3 7 8 9 3 6 iii 5 8 5 3 7 8 v...................................................... 5.3....................... 7 3........................ 3.................3.......................... 8 3 35

More information

(3) (2),,. ( 20) ( s200103) 0.7 x C,, x 2 + y 2 + ax = 0 a.. D,. D, y C, C (x, y) (y 0) C m. (2) D y = y(x) (x ± y 0), (x, y) D, m, m = 1., D. (x 2 y

(3) (2),,. ( 20) ( s200103) 0.7 x C,, x 2 + y 2 + ax = 0 a.. D,. D, y C, C (x, y) (y 0) C m. (2) D y = y(x) (x ± y 0), (x, y) D, m, m = 1., D. (x 2 y [ ] 7 0.1 2 2 + y = t sin t IC ( 9) ( s090101) 0.2 y = d2 y 2, y = x 3 y + y 2 = 0 (2) y + 2y 3y = e 2x 0.3 1 ( y ) = f x C u = y x ( 15) ( s150102) [ ] y/x du x = Cexp f(u) u (2) x y = xey/x ( 16) ( s160101)

More information

ii

ii ii iii 1 1 1.1..................................... 1 1.2................................... 3 1.3........................... 4 2 9 2.1.................................. 9 2.2...............................

More information

No δs δs = r + δr r = δr (3) δs δs = r r = δr + u(r + δr, t) u(r, t) (4) δr = (δx, δy, δz) u i (r + δr, t) u i (r, t) = u i x j δx j (5) δs 2

No δs δs = r + δr r = δr (3) δs δs = r r = δr + u(r + δr, t) u(r, t) (4) δr = (δx, δy, δz) u i (r + δr, t) u i (r, t) = u i x j δx j (5) δs 2 No.2 1 2 2 δs δs = r + δr r = δr (3) δs δs = r r = δr + u(r + δr, t) u(r, t) (4) δr = (δx, δy, δz) u i (r + δr, t) u i (r, t) = u i δx j (5) δs 2 = δx i δx i + 2 u i δx i δx j = δs 2 + 2s ij δx i δx j

More information

数理統計学Iノート

数理統計学Iノート I ver. 0/Apr/208 * (inferential statistics) *2 A, B *3 5.9 *4 *5 [6] [],.., 7 2004. [2].., 973. [3]. R (Wonderful R )., 9 206. [4]. ( )., 7 99. [5]. ( )., 8 992. [6],.., 989. [7]. - 30., 0 996. [4] [5]

More information

f(x) = f(x ) + α(x)(x x ) α(x) x = x. x = f (y), x = f (y ) y = f f (y) = f f (y ) + α(f (y))(f (y) f (y )) f (y) = f (y ) + α(f (y)) (y y ) ( (2) ) f

f(x) = f(x ) + α(x)(x x ) α(x) x = x. x = f (y), x = f (y ) y = f f (y) = f f (y ) + α(f (y))(f (y) f (y )) f (y) = f (y ) + α(f (y)) (y y ) ( (2) ) f 22 A 3,4 No.3 () (2) (3) (4), (5) (6) (7) (8) () n x = (x,, x n ), = (,, n ), x = ( (x i i ) 2 ) /2 f(x) R n f(x) = f() + i α i (x ) i + o( x ) α,, α n g(x) = o( x )) lim x g(x) x = y = f() + i α i(x )

More information

6 2 2 x y x y t P P = P t P = I P P P ( ) ( ) ,, ( ) ( ) cos θ sin θ cos θ sin θ, sin θ cos θ sin θ cos θ y x θ x θ P

6 2 2 x y x y t P P = P t P = I P P P ( ) ( ) ,, ( ) ( ) cos θ sin θ cos θ sin θ, sin θ cos θ sin θ cos θ y x θ x θ P 6 x x 6.1 t P P = P t P = I P P P 1 0 1 0,, 0 1 0 1 cos θ sin θ cos θ sin θ, sin θ cos θ sin θ cos θ x θ x θ P x P x, P ) = t P x)p ) = t x t P P ) = t x = x, ) 6.1) x = Figure 6.1 Px = x, P=, θ = θ P

More information

(u(x)v(x)) = u (x)v(x) + u(x)v (x) ( ) u(x) = u (x)v(x) u(x)v (x) v(x) v(x) 2 y = g(t), t = f(x) y = g(f(x)) dy dx dy dx = dy dt dt dx., y, f, g y = f (g(x))g (x). ( (f(g(x)). ). [ ] y = e ax+b (a, b )

More information

8.1 Fubini 8.2 Fubini 9 (0%) 10 (50%) Carathéodory 10.3 Fubini 1 Introduction 1 (1) (2) {f n (x)} n=1 [a, b] K > 0 n, x f n (x) K < ( ) x [a

8.1 Fubini 8.2 Fubini 9 (0%) 10 (50%) Carathéodory 10.3 Fubini 1 Introduction 1 (1) (2) {f n (x)} n=1 [a, b] K > 0 n, x f n (x) K < ( ) x [a % 100% 1 Introduction 2 (100%) 2.1 2.2 2.3 3 (100%) 3.1 3.2 σ- 4 (100%) 4.1 4.2 5 (100%) 5.1 5.2 5.3 6 (100%) 7 (40%) 8 Fubini (90%) 2007.11.5 1 8.1 Fubini 8.2 Fubini 9 (0%) 10 (50%) 10.1 10.2 Carathéodory

More information

2016 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 16 2 1 () X O 3 (O1) X O, O (O2) O O (O3) O O O X (X, O) O X X (O1), (O2), (O3) (O2) (O3) n (O2) U 1,..., U n O U k O k=1 (O3) U λ O( λ Λ) λ Λ U λ O 0 X 0 (O2) n =

More information

211 kotaro@math.titech.ac.jp 1 R *1 n n R n *2 R n = {(x 1,..., x n ) x 1,..., x n R}. R R 2 R 3 R n R n R n D D R n *3 ) (x 1,..., x n ) f(x 1,..., x n ) f D *4 n 2 n = 1 ( ) 1 f D R n f : D R 1.1. (x,

More information

D = [a, b] [c, d] D ij P ij (ξ ij, η ij ) f S(f,, {P ij }) S(f,, {P ij }) = = k m i=1 j=1 m n f(ξ ij, η ij )(x i x i 1 )(y j y j 1 ) = i=1 j

D = [a, b] [c, d] D ij P ij (ξ ij, η ij ) f S(f,, {P ij }) S(f,, {P ij }) = = k m i=1 j=1 m n f(ξ ij, η ij )(x i x i 1 )(y j y j 1 ) = i=1 j 6 6.. [, b] [, d] ij P ij ξ ij, η ij f Sf,, {P ij } Sf,, {P ij } k m i j m fξ ij, η ij i i j j i j i m i j k i i j j m i i j j k i i j j kb d {P ij } lim Sf,, {P ij} kb d f, k [, b] [, d] f, d kb d 6..

More information

I L01( Wed) : Time-stamp: Wed 07:38 JST hig e, ( ) L01 I(2017) 1 / 19

I L01( Wed) : Time-stamp: Wed 07:38 JST hig e,   ( ) L01 I(2017) 1 / 19 I L01(2017-09-20 Wed) : Time-stamp: 2017-09-20 Wed 07:38 JST hig e, http://hig3.net ( ) L01 I(2017) 1 / 19 ? 1? 2? ( ) L01 I(2017) 2 / 19 ?,,.,., 1..,. 1,2,.,.,. ( ) L01 I(2017) 3 / 19 ? I. M (3 ) II,

More information

i

i i 3 4 4 7 5 6 3 ( ).. () 3 () (3) (4) /. 3. 4/3 7. /e 8. a > a, a = /, > a >. () a >, a =, > a > () a > b, a = b, a < b. c c n a n + b n + c n 3c n..... () /3 () + (3) / (4) /4 (5) m > n, a b >, m > n,

More information

i

i i 1 1 1.1..................................... 1 1.2........................................ 3 1.3.................................. 4 1.4..................................... 4 1.5......................................

More information

tokei01.dvi

tokei01.dvi 2. :,,,. :.... Apr. - Jul., 26FY Dept. of Mechanical Engineering, Saga Univ., JAPAN 4 3. (probability),, 1. : : n, α A, A a/n. :, p, p Apr. - Jul., 26FY Dept. of Mechanical Engineering, Saga Univ., JAPAN

More information

2014 S hara/lectures/lectures-j.html r 1 S phone: ,

2014 S hara/lectures/lectures-j.html r 1 S phone: , 14 S1-1+13 http://www.math.kyushu-u.ac.jp/ hara/lectures/lectures-j.html r 1 S1-1+13 14.4.11. 19 phone: 9-8-4441, e-mail: hara@math.kyushu-u.ac.jp Office hours: 1 4/11 web download. I. 1. ϵ-δ 1. 3.1, 3..

More information

201711grade1ouyou.pdf

201711grade1ouyou.pdf 2017 11 26 1 2 52 3 12 13 22 23 32 33 42 3 5 3 4 90 5 6 A 1 2 Web Web 3 4 1 2... 5 6 7 7 44 8 9 1 2 3 1 p p >2 2 A 1 2 0.6 0.4 0.52... (a) 0.6 0.4...... B 1 2 0.8-0.2 0.52..... (b) 0.6 0.52.... 1 A B 2

More information

ft. ft τfτdτ = e t.5.. fx = x [ π, π] n sinnx n n=. π a π a, x [ π, π] x = a n cosnx cosna + 4 n=. 3, x [ π, π] x 3 π x = n sinnx. n=.6 f, t gt n 3 n

ft. ft τfτdτ = e t.5.. fx = x [ π, π] n sinnx n n=. π a π a, x [ π, π] x = a n cosnx cosna + 4 n=. 3, x [ π, π] x 3 π x = n sinnx. n=.6 f, t gt n 3 n [ ]. A = IC X n 3 expx = E + expta t : n! n=. fx π x π. { π x < fx = x π fx F k F k = π 9 s9 fxe ikx dx, i =. F k. { x x fx = x >.3 ft = cosωt F s = s4 e st ftdt., e, s. s = c + iφ., i, c, φ., Gφ = lim

More information

I ( ) 1 de Broglie 1 (de Broglie) p λ k h Planck ( Js) p = h λ = k (1) h 2π : Dirac k B Boltzmann ( J/K) T U = 3 2 k BT

I ( ) 1 de Broglie 1 (de Broglie) p λ k h Planck ( Js) p = h λ = k (1) h 2π : Dirac k B Boltzmann ( J/K) T U = 3 2 k BT I (008 4 0 de Broglie (de Broglie p λ k h Planck ( 6.63 0 34 Js p = h λ = k ( h π : Dirac k B Boltzmann (.38 0 3 J/K T U = 3 k BT ( = λ m k B T h m = 0.067m 0 m 0 = 9. 0 3 kg GaAs( a T = 300 K 3 fg 07345

More information

Untitled

Untitled II 14 14-7-8 8/4 II (http://www.damp.tottori-u.ac.jp/~ooshida/edu/fluid/) [ (3.4)] Navier Stokes [ 6/ ] Navier Stokes 3 [ ] Reynolds [ (4.6), (45.8)] [ p.186] Navier Stokes I 1 balance law t (ρv i )+ j

More information

熊本県数学問題正解

熊本県数学問題正解 00 y O x Typed by L A TEX ε ( ) (00 ) 5 4 4 ( ) http://www.ocn.ne.jp/ oboetene/plan/. ( ) (009 ) ( ).. http://www.ocn.ne.jp/ oboetene/plan/eng.html 8 i i..................................... ( )0... (

More information

S I. dy fx x fx y fx + C 3 C dy fx 4 x, y dy v C xt y C v e kt k > xt yt gt [ v dt dt v e kt xt v e kt + C k x v + C C k xt v k 3 r r + dr e kt S dt d

S I. dy fx x fx y fx + C 3 C dy fx 4 x, y dy v C xt y C v e kt k > xt yt gt [ v dt dt v e kt xt v e kt + C k x v + C C k xt v k 3 r r + dr e kt S dt d S I.. http://ayapin.film.s.dendai.ac.jp/~matuda /TeX/lecture.html PDF PS.................................... 3.3.................... 9.4................5.............. 3 5. Laplace................. 5....

More information

Z: Q: R: C:

Z: Q: R: C: 0 Z: Q: R: C: 3 4 4 4................................ 4 4.................................. 7 5 3 5...................... 3 5......................... 40 5.3 snz) z)........................... 4 6 46 x

More information

notekiso1_09.dvi

notekiso1_09.dvi 39 3 3.1 2 Ax 1,y 1 Bx 2,y 2 x y fx, y z fx, y x 1,y 1, 0 x 1,y 1,fx 1,y 1 x 2,y 2, 0 x 2,y 2,fx 2,y 2 A s I fx, yds lim fx i,y i Δs. 3.1.1 Δs 0 x i,y i N Δs 1 I lim Δx 2 +Δy 2 0 x 1 fx i,y i Δx i 2 +Δy

More information

body.dvi

body.dvi ..1 f(x) n = 1 b n = 1 f f(x) cos nx dx, n =, 1,,... f(x) sin nx dx, n =1,, 3,... f(x) = + ( n cos nx + b n sin nx) n=1 1 1 5 1.1........................... 5 1.......................... 14 1.3...........................

More information

meiji_resume_1.PDF

meiji_resume_1.PDF β β β (q 1,q,..., q n ; p 1, p,..., p n ) H(q 1,q,..., q n ; p 1, p,..., p n ) Hψ = εψ ε k = k +1/ ε k = k(k 1) (x, y, z; p x, p y, p z ) (r; p r ), (θ; p θ ), (ϕ; p ϕ ) ε k = 1/ k p i dq i E total = E

More information

l µ l µ l 0 (1, x r, y r, z r ) 1 r (1, x r, y r, z r ) l µ g µν η µν 2ml µ l ν 1 2m r 2mx r 2 2my r 2 2mz r 2 2mx r 2 1 2mx2 2mxy 2mxz 2my r 2mz 2 r

l µ l µ l 0 (1, x r, y r, z r ) 1 r (1, x r, y r, z r ) l µ g µν η µν 2ml µ l ν 1 2m r 2mx r 2 2my r 2 2mz r 2 2mx r 2 1 2mx2 2mxy 2mxz 2my r 2mz 2 r 2 1 (7a)(7b) λ i( w w ) + [ w + w ] 1 + w w l 2 0 Re(γ) α (7a)(7b) 2 γ 0, ( w) 2 1, w 1 γ (1) l µ, λ j γ l 2 0 Re(γ) α, λ w + w i( w w ) 1 + w w γ γ 1 w 1 r [x2 + y 2 + z 2 ] 1/2 ( w) 2 x2 + y 2 + z 2

More information

4 4 4 a b c d a b A c d A a da ad bce O E O n A n O ad bc a d n A n O 5 {a n } S n a k n a n + k S n a a n+ S n n S n n log x x {xy } x, y x + y 7 fx

4 4 4 a b c d a b A c d A a da ad bce O E O n A n O ad bc a d n A n O 5 {a n } S n a k n a n + k S n a a n+ S n n S n n log x x {xy } x, y x + y 7 fx 4 4 5 4 I II III A B C, 5 7 I II A B,, 8, 9 I II A B O A,, Bb, b, Cc, c, c b c b b c c c OA BC P BC OP BC P AP BC n f n x xn e x! e n! n f n x f n x f n x f k x k 4 e > f n x dx k k! fx sin x cos x tan

More information

(1) D = [0, 1] [1, 2], (2x y)dxdy = D = = (2) D = [1, 2] [2, 3], (x 2 y + y 2 )dxdy = D = = (3) D = [0, 1] [ 1, 2], 1 {

(1) D = [0, 1] [1, 2], (2x y)dxdy = D = = (2) D = [1, 2] [2, 3], (x 2 y + y 2 )dxdy = D = = (3) D = [0, 1] [ 1, 2], 1 { 7 4.., ], ], ydy, ], 3], y + y dy 3, ], ], + y + ydy 4, ], ], y ydy ydy y y ] 3 3 ] 3 y + y dy y + 3 y3 5 + 9 3 ] 3 + y + ydy 5 6 3 + 9 ] 3 73 6 y + y + y ] 3 + 3 + 3 3 + 3 + 3 ] 4 y y dy y ] 3 y3 83 3

More information

21 2 26 i 1 1 1.1............................ 1 1.2............................ 3 2 9 2.1................... 9 2.2.......... 9 2.3................... 11 2.4....................... 12 3 15 3.1..........

More information

1 1 u m (t) u m () exp [ (cπm + (πm κ)t (5). u m (), U(x, ) f(x) m,, (4) U(x, t) Re u k () u m () [ u k () exp(πkx), u k () exp(πkx). f(x) exp[ πmxdx

1 1 u m (t) u m () exp [ (cπm + (πm κ)t (5). u m (), U(x, ) f(x) m,, (4) U(x, t) Re u k () u m () [ u k () exp(πkx), u k () exp(πkx). f(x) exp[ πmxdx 1 1 1 1 1. U(x, t) U(x, t) + c t x c, κ. (1). κ U(x, t) x. (1) 1, f(x).. U(x, t) U(x, t) + c κ U(x, t), t x x : U(, t) U(1, t) ( x 1), () : U(x, ) f(x). (3) U(x, t). [ U(x, t) Re u k (t) exp(πkx). (4)

More information

, 1 ( f n (x))dx d dx ( f n (x)) 1 f n (x)dx d dx f n(x) lim f n (x) = [, 1] x f n (x) = n x x 1 f n (x) = x f n (x) = x 1 x n n f n(x) = [, 1] f n (x

, 1 ( f n (x))dx d dx ( f n (x)) 1 f n (x)dx d dx f n(x) lim f n (x) = [, 1] x f n (x) = n x x 1 f n (x) = x f n (x) = x 1 x n n f n(x) = [, 1] f n (x 1 1.1 4n 2 x, x 1 2n f n (x) = 4n 2 ( 1 x), 1 x 1 n 2n n, 1 x n n 1 1 f n (x)dx = 1, n = 1, 2,.. 1 lim 1 lim 1 f n (x)dx = 1 lim f n(x) = ( lim f n (x))dx = f n (x)dx 1 ( lim f n (x))dx d dx ( lim f d

More information

newmain.dvi

newmain.dvi 数論 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます. http://www.morikita.co.jp/books/mid/008142 このサンプルページの内容は, 第 2 版 1 刷発行当時のものです. Daniel DUVERNEY: THÉORIE DES NOMBRES c Dunod, Paris, 1998, This book is published

More information

6kg 1.1m 1.m.1m.1 l λ ϵ λ l + λ l l l dl dl + dλ ϵ dλ dl dl + dλ dl dl 3 1. JIS 1 6kg 1% 66kg 1 13 σ a1 σ m σ a1 σ m σ m σ a1 f f σ a1 σ a1 σ m f 4

6kg 1.1m 1.m.1m.1 l λ ϵ λ l + λ l l l dl dl + dλ ϵ dλ dl dl + dλ dl dl 3 1. JIS 1 6kg 1% 66kg 1 13 σ a1 σ m σ a1 σ m σ m σ a1 f f σ a1 σ a1 σ m f 4 35-8585 7 8 1 I I 1 1.1 6kg 1m P σ σ P 1 l l λ λ l 1.m 1 6kg 1.1m 1.m.1m.1 l λ ϵ λ l + λ l l l dl dl + dλ ϵ dλ dl dl + dλ dl dl 3 1. JIS 1 6kg 1% 66kg 1 13 σ a1 σ m σ a1 σ m σ m σ a1 f f σ a1 σ a1 σ m

More information

= π2 6, ( ) = π 4, ( ). 1 ( ( 5) ) ( 9 1 ( ( ) ) (

= π2 6, ( ) = π 4, ( ). 1 ( ( 5) ) ( 9 1 ( ( ) ) ( + + 3 + 4 +... π 6, ( ) 3 + 5 7 +... π 4, ( ). ( 3 + ( 5) + 7 + ) ( 9 ( ( + 3) 5 + ) ( 7 + 9 + + 3 ) +... log( + ), ) +... π. ) ( 3 + 5 e x dx π.......................................................................

More information

I A A441 : April 21, 2014 Version : Kawahira, Tomoki TA (Kondo, Hirotaka ) Google

I A A441 : April 21, 2014 Version : Kawahira, Tomoki TA (Kondo, Hirotaka ) Google I4 - : April, 4 Version :. Kwhir, Tomoki TA (Kondo, Hirotk) Google http://www.mth.ngoy-u.c.jp/~kwhir/courses/4s-biseki.html pdf 4 4 4 4 8 e 5 5 9 etc. 5 6 6 6 9 n etc. 6 6 6 3 6 3 7 7 etc 7 4 7 7 8 5 59

More information

r 1 m A r/m i) t ii) m i) t B(t; m) ( B(t; m) = A 1 + r ) mt m ii) B(t; m) ( B(t; m) = A 1 + r ) mt m { ( = A 1 + r ) m } rt r m n = m r m n B

r 1 m A r/m i) t ii) m i) t B(t; m) ( B(t; m) = A 1 + r ) mt m ii) B(t; m) ( B(t; m) = A 1 + r ) mt m { ( = A 1 + r ) m } rt r m n = m r m n B 1 1.1 1 r 1 m A r/m i) t ii) m i) t Bt; m) Bt; m) = A 1 + r ) mt m ii) Bt; m) Bt; m) = A 1 + r ) mt m { = A 1 + r ) m } rt r m n = m r m n Bt; m) Aert e lim 1 + 1 n 1.1) n!1 n) e a 1, a 2, a 3,... {a n

More information

20 6 4 1 4 1.1 1.................................... 4 1.1.1.................................... 4 1.1.2 1................................ 5 1.2................................... 7 1.2.1....................................

More information

i 18 2H 2 + O 2 2H 2 + ( ) 3K

i 18 2H 2 + O 2 2H 2 + ( ) 3K i 18 2H 2 + O 2 2H 2 + ( ) 3K ii 1 1 1.1.................................. 1 1.2........................................ 3 1.3......................................... 3 1.4....................................

More information

2.2 ( y = y(x ( (x 0, y 0 y (x 0 (y 0 = y(x 0 y = y(x ( y (x 0 = F (x 0, y(x 0 = F (x 0, y 0 (x 0, y 0 ( (x 0, y 0 F (x 0, y 0 xy (x, y (, F (x, y ( (

2.2 ( y = y(x ( (x 0, y 0 y (x 0 (y 0 = y(x 0 y = y(x ( y (x 0 = F (x 0, y(x 0 = F (x 0, y 0 (x 0, y 0 ( (x 0, y 0 F (x 0, y 0 xy (x, y (, F (x, y ( ( (. x y y x f y = f(x y x y = y(x y x y dx = d dx y(x = y (x = f (x y = y(x x ( (differential equation ( + y 2 dx + xy = 0 dx = xy + y 2 2 2 x y 2 F (x, y = xy + y 2 y = y(x x x xy(x = F (x, y(x + y(x 2

More information

( 30 ) 30 4 5 1 4 1.1............................................... 4 1.............................................. 4 1..1.................................. 4 1.......................................

More information

2 1,, x = 1 a i f i = i i a i f i. media ( ): x 1, x 2,..., x,. mode ( ): x 1, x 2,..., x,., ( ). 2., : box plot ( ): x variace ( ): σ 2 = 1 (x k x) 2

2 1,, x = 1 a i f i = i i a i f i. media ( ): x 1, x 2,..., x,. mode ( ): x 1, x 2,..., x,., ( ). 2., : box plot ( ): x variace ( ): σ 2 = 1 (x k x) 2 1 1 Lambert Adolphe Jacques Quetelet (1796 1874) 1.1 1 1 (1 ) x 1, x 2,..., x ( ) x a 1 a i a m f f 1 f i f m 1.1 ( ( )) 155 160 160 165 165 170 170 175 175 180 180 185 x 157.5 162.5 167.5 172.5 177.5

More information

応用数学III-4.ppt

応用数学III-4.ppt III f x ( ) = 1 f x ( ) = P( X = x) = f ( x) = P( X = x) =! x ( ) b! a, X! U a,b f ( x) =! " e #!x, X! Ex (!) n! ( n! x)!x! " x 1! " x! e"!, X! Po! ( ) n! x, X! B( n;" ) ( ) ! xf ( x) = = n n!! ( n

More information

untitled

untitled 20010916 22;1017;23;20020108;15;20; 1 N = {1, 2, } Z + = {0, 1, 2, } Z = {0, ±1, ±2, } Q = { p p Z, q N} R = { lim a q n n a n Q, n N; sup a n < } R + = {x R x 0} n = {a + b 1 a, b R} u, v 1 R 2 2 R 3

More information

5.. z = f(x, y) y y = b f x x g(x) f(x, b) g x ( ) A = lim h 0 g(a + h) g(a) h g(x) a A = g (a) = f x (a, b)

5.. z = f(x, y) y y = b f x x g(x) f(x, b) g x ( ) A = lim h 0 g(a + h) g(a) h g(x) a A = g (a) = f x (a, b) 5 partial differentiation (total) differentiation 5. z = f(x, y) (a, b) A = lim h 0 f(a + h, b) f(a, b) h............................................................... ( ) f(x, y) (a, b) x A (a, b) x

More information

() Remrk I = [0, ] [x i, x i ]. (x : ) f(x) = 0 (x : ) ξ i, (f) = f(ξ i )(x i x i ) = (x i x i ) = ξ i, (f) = f(ξ i )(x i x i ) = 0 (f) 0.

() Remrk I = [0, ] [x i, x i ]. (x : ) f(x) = 0 (x : ) ξ i, (f) = f(ξ i )(x i x i ) = (x i x i ) = ξ i, (f) = f(ξ i )(x i x i ) = 0 (f) 0. () 6 f(x) [, b] 6. Riemnn [, b] f(x) S f(x) [, b] (Riemnn) = x 0 < x < x < < x n = b. I = [, b] = {x,, x n } mx(x i x i ) =. i [x i, x i ] ξ i n (f) = f(ξ i )(x i x i ) i=. (ξ i ) (f) 0( ), ξ i, S, ε >

More information

Gmech08.dvi

Gmech08.dvi 145 13 13.1 13.1.1 0 m mg S 13.1 F 13.1 F /m S F F 13.1 F mg S F F mg 13.1: m d2 r 2 = F + F = 0 (13.1) 146 13 F = F (13.2) S S S S S P r S P r r = r 0 + r (13.3) r 0 S S m d2 r 2 = F (13.4) (13.3) d 2

More information

n ( (

n ( ( 1 2 27 6 1 1 m-mat@mathscihiroshima-uacjp 2 http://wwwmathscihiroshima-uacjp/~m-mat/teach/teachhtml 2 1 3 11 3 111 3 112 4 113 n 4 114 5 115 5 12 7 121 7 122 9 123 11 124 11 125 12 126 2 2 13 127 15 128

More information

,,,,., = (),, (1) (4) :,,,, (1),. (2),, =. (3),,. (4),,,,.. (1) (3), (4).,,., () : = , ( ) : = F 1 + F 2 + F 3 + ( ) : = i Fj j=1 2

,,,,., = (),, (1) (4) :,,,, (1),. (2),, =. (3),,. (4),,,,.. (1) (3), (4).,,., () : = , ( ) : = F 1 + F 2 + F 3 + ( ) : = i Fj j=1 2 6 2 6.1 2 2, 2 5.2 R 2, 2 (R 2, B, µ)., R 2,,., 1, 2, 3,., 1, 2, 3,,. () : = 1 + 2 + 3 + (6.1.1).,,, 1 ,,,,., = (),, (1) (4) :,,,, (1),. (2),, =. (3),,. (4),,,,.. (1) (3), (4).,,., () : = 1 + 2 + 3 +,

More information