IMO 1 n, 21n n (x + 2x 1) + (x 2x 1) = A, x, (a) A = 2, (b) A = 1, (c) A = 2?, 3 a, b, c cos x a cos 2 x + b cos x + c = 0 cos 2x a

Size: px
Start display at page:

Download "IMO 1 n, 21n n (x + 2x 1) + (x 2x 1) = A, x, (a) A = 2, (b) A = 1, (c) A = 2?, 3 a, b, c cos x a cos 2 x + b cos x + c = 0 cos 2x a"

Transcription

1 1 40 ( ) (IMO) 41 (2000 ) WEB 1

2 IMO 1 n, 21n n (x + 2x 1) + (x 2x 1) = A, x, (a) A = 2, (b) A = 1, (c) A = 2?, 3 a, b, c cos x a cos 2 x + b cos x + c = 0 cos 2x a = 4, b = 2, c = 1, cos x cos 2x 4 c,, 5 AB M AMCD MBEF AB, AM MB AMCD MBEF P, Q, M N AF BC N (a) N N (b) MN, M, S (c) M A B, P Q 6 P Q p A P, C Q,, A B p AB CD ABCD,, B, D P, Q 2

3 IMO 1 N, N 11,, N/11 N N 2 x? 4x 2 ( x) 2 < 2x ABC a BC n n n BC P Q, α = P AQ, A BC h tan α = 4nh (n 2 1)a 4 ABC, A, B h a, h b, A BC m a 5 ABCDA B C D ( ABCD A B C D ) (a) X AB, Y B D, XY (b), XY 1 : 2 Z 6,,, V 1, V 2 (a) V 1 V 2 (b), V 1 = kv 2 k, k, 7 ABCD AB CD, CD = a, AB = c h (a) P, BP C = 90 (b) P (c) P 3

4 IMO 1 x + y + z = a x 2 + y 2 + z 2 = b 2 xy = z 2 a, b, x, y, z, a, b 2 a, b, c, T a 2 + b 2 + c 2 4 3T, 3 x cos n x sin n x = 1 n 4 P 1 P 2 P 3 P P 1 P, P 2 P, P 3 P Q 1, Q 2, Q 3 P 1 P, P 2P, P 3P, 2, 2 P Q 1 P Q 2 P Q 3 5 AC = b, AB = c, AMB = ω ABC, M BC,, b tan ω 2 c < b,,? 6 ε, ε A, B, C, A, B, C ε ε A, B, C L, M, N AA, BB, CC, G LMN (, A, B, C LMN ) A, B, C ε, G 4

5 IMO 1 n (a) n 6 (b) n 6, n 2 x 3 x x + 1 > ABCDA B C D (ABCD, A B C D,, AA, BB, CC, DD ) X ABCD ABCDA, Y X B C CB B C CBB X Y A, B, XY 4 cos 2 x + cos 2 2x + cos 2 3x = 1 5 K A, B, C K D, ABCD, ( ) 6 r, ρ d, d = r(r 2ρ) 7 SABC :,, SA, SB, SC, BC, CA, AB (a) SABC (b), 5

6 IMO 1 x2 p + 2 x 2 1 = x x p 2 A BC,, A, BC 3 n, a 1, a 2,, a n, a 1 a 2 a n, a 1 = a 2 = = a n 4 x 5 + x 2 = yx 1 x 1 + x 3 = yx 2 x 2 + x 4 = yx 3 x 3 + x 5 = yx 4 x 4 + x 1 = yx 5 x 1, x 2, x 3, x 4, x 5 y 5 cos π 7 cos 2π 7 + cos 3π 7 = A, B, C, D, E ABCDE,,,, DAECB,,,,? 6

7 IMO 1 (a) 2 n 1 7 n (b) 2 n n 2 a, b, c a 2 (b + c a) + b 2 (c + a b) + c 2 (a + b c) 3abc 3 a, b, c ABC ABC ABC, a, b, c 4 17 ( ),,,, 5,,,, ( ) 6 ABCD D ABC D 0 A, B, C DD 0, 3 BCD, CAD, ABD A 1, B 1, C 1, 1 ABCD, A 1 B 1 C 1 D 0 3, D 0 ABC,? 7

8 IMO 1 0 x 2π x 2 cos x 1 + sin 2x 1 sin 2x 2 2 x 1, x 2, x 3 a 11 x 1 + a 12 x 2 + a 13 x 3 = 0 a 21 x 1 + a 22 x 2 + a 23 x 3 = 0 a 31 x 1 + a 32 x 2 + a 33 x 3 = 0 (a) a 11, a 22, a 33 (b) (c),, x 1 = x 2 = x 3 = 0 3 ABCD, AB, CD a, b AB CD d, ω AB CD ε, ABCD ε AB, CD k, 4 x 1, x 2, x 3, x 4,,, 2 5 AOB < 90 OAB M O M OA, OB P, Q OP Q H M (a) AB, (b) OAB, H 6 n (n 3) d d,, n 8

9 IMO 1 A, B, C 25 A, B C A, A, A, B? 2 a, b, c, α, β, γ, a + b = tan γ (a tan α + b tan β) 2, 3, 4 n x kπ/2 t (t = 0, 1,, n k ), 1 sin 2x + 1 sin 4x sin 2 n x = cot x cot 2n x 5 a 1 a 2 x 2 + a 1 a 3 x 3 + a 1 a 4 x 4 = 1 a 2 a 1 x 1 + a 2 a 3 x 3 + a 2 a 4 x 4 = 1 a 3 a 1 x 1 + a 3 a 2 x 2 + a 3 a 4 x 4 = 1 a 4 a 1 x 1 + a 4 a 2 x 2 + a 4 a 3 x 3 = 1 a 1, a 2, a 3, a 4 6 ABC BC, CA, AB, K, L, M AML, BKM, CLK, ABC 1/4 9

10 IMO 1 AB = a, AD = 1, BAD = α ABCD ABD, A, B, C, D 1, a cos α + 3 sin α 2, 1, 1/8 3 k, m, n, m + k + 1 n + 1 c s = s(s + 1), (c m+1 c k )(c m+2 c k ) (c m+n c k ) c 1 c 2 c n 4 A 0 B 0 C 0 A 1 B 1 C 1 A 1 B 1 C 1, A 0 B 0 C 0 ( A 0 BC, B 0 CA, C 0 AB ) ABC, 5 {c n }, c 1 = a 1 + a a 8 c 2 = a a a 2 8 c n = a n 1 + a n a n 8, a 1, a 2,, a 8, 0, {c n } 0, c n = 0 n 6, n (n > 1), m,, m 1 1/7,, 1/7, n n,,? 10

11 IMO 1,, 2 x, ( ) x 2 10x 22 x 3 x 1, x 2,, x n ax bx 1 + c = x 2 ax bx 2 + c = x 3 ax 2 n 1 + bx n 1 + c = x n ax 2 n + bx n + c = x 1 a, b, c a 0 = (b 1) 2 4ac (a) < 0, (b) = 0, (c) > 0, 4,, 5 f x,, a, x f(x + a) = f(x) (f(x)) 2 (a) f (, b, x f(x+b) = f(x) ) (b) a = 1, 6 n, [ ] [ ] n + 2 k n k+1 = + 2 k=0 [ n ] + + [ n + 2 k 2 k+1 ] + 11

12 IMO 1 a : z = n 4 + a n 2 a 1, a 2,, a n, x, f(x) = cos(a 1 + x) cos(a 2 + x) cos(a 3 + x) n 1 cos(a n + x) f(x 1 ) = f(x 2 ) = 0, m x 2 x 1 = mπ 3 k a, 6 k 1, a > 0, k = 1, 2, 3, 4, 5, 4 AB γ C γ, A, B, D C AB AB γ 1, γ 2, γ 3 γ 1 ABC γ 2 γ 3, CD γ, CD γ 1, γ 2, γ 3 AB 5 n (n > 4) (, ), n 3, 2 6 x 1 > 0, x 2 > 0, x 1 y 1 z1 2 > 0, x 2 y 2 z2 2 > 0 x 1, x 2, y 1, y 2, z 1, z 2, 8 (x 1 + x 2 )(y 1 + y 2 ) (z 1 + z 2 ) 2 1 x 1 y 1 z x 2 y 2 z 2 2, 12

13 IMO 1 M ABC AB r 1, r 2, r AMC, BMC, ABC, q 1, q 2, q ACB r 1 r2 = r q 1 q 2 q 2 a, b, n 1, a b a A n 1 A n,, b B n 1 B n,, A n = x n x n 1 x 0, A n 1 = x n 1 x n 2 x 0, B n = x n x n 1 x 0, B n 1 = x n 1 x n 2 x 0, A n 1 A n (, x n 0, x n 1 0) < B n 1 B n a > b 3 a 1, a 2,, a n, 1 = a 0 a 1 a 2 a n b 1, b 2,, b n, n ( b n = 1 a ) k 1 1 a k ak k=1 (a) n 0 b n < 2 (b) 0 c < 2 c, a 0, a 1,, n b n > c 4 { n, n + 1, n + 2, n + 3, n + 4, n + 5 },,, n 5 ABCD, BDC, D ABC H, ABC, (AB + BC + CA) 2 6(AD 2 + BD 2 + CD 2 ),? 6 100, 70% 13

14 IMO 1 n = 3 n = 5, n > 2 : a 1, a 2,, a n, (a 1 a 2 )(a 1 a 3 ) (a 1 a n ) + (a 2 a 1 )(a 2 a 3 ) (a 2 a n ) + + (a n a 1 )(a n a 2 ) (a n a n 1 ) A 1, A 2,, A 9 P 1 P i (i = 2, 3,, 9) A 1 A i P 1 P 1, P 2,, P 9, 3 2 k 3 (k = 2, 3, ),, 4 ABCD XY ZT X : X AB A, B, Y, Z, T BC, CD, DA (a) DAB + BCD CDA + ABC, (b) DAB + BCD = CDA + ABC,,, 2AC sin(α/2), α = BAC + CAD + DAB 5 m,, S : S A, S m, A 1 6 A = (a ij ) (i, j = 1, 2,, n), n, a ij = 0, i j (2n 1 ) n, A n 2 /2 14

15 IMO 1 10,, 2 n 4,,, n (2m)!(2n)! 3 m, n, m!n!(m + n)! 4 (x 1, x 2, x 3, x 4 ) (x 2 1 x 3 x 5 )(x 2 2 x 3 x 5 ) 0 (x 2 2 x 4 x 1 )(x 2 3 x 4 x 1 ) 0 (x 2 3 x 5 x 2 )(x 2 4 x 5 x 2 ) 0 (x 2 4 x 1 x 3 )(x 2 5 x 1 x 3 ) 0 (x 2 5 x 2 x 4 )(x 2 1 x 2 x 4 ) 0, x 1, x 2, x 3, x 4, x 5 5 f, g,, x, y, f(x + y) + f(x y) = 2f(x)g(y) f(x) 0,, x f(x) 1, y g(y) 1 6, 15

16 IMO 1 O g, OP 1, OP 2,, OP n, P 1, P 2,, P n g,, g (, P i P j g ) n, OP 1 + OP OP n 1 2 M : M, M A, B, M C, D, AB CD 3 a, b, x 4 + ax 3 + bx 2 + ax + 1 = 0 (a, b) a 2 + b 2 4,, 5 f(x) = ax + b (a 0, b ) G (a) f, g G g f G (b) f G f 1 G f 1 f(x) = ax + b f 1 (x) = (x b)/a (c) f G, x f, f(x f ) = x f, k, f G f(k) = k 6 a 1, a 2,, a n n, q 0 < q < 1 n b 1, b 2,, b n (a) a k < b k (k = 1, 2,, n) (b) q < b k+1 < 1 (k = 1, 2,, n 1) b k q (c) b 1 + b b n < 1 + q 1 q (a 1 + a a n ) 16

17 IMO 1 A, B, C, p, q, r 0 < p < q < r,,,,, A 20, B 10, C 9 B r, q? 2 ABC, CD AD DB D AB, sin A sin B sin 2 C 2 n ( ) 2n n 0, 2 3k 5 2k + 1 k= ,, p ( ) (i) (ii) i a i, a 1 < a 2 < < a p p, p, a 1, a 2,, a p a 5 S = a + b + d + b a + b + c + c b + c + d + d a + c + d, a, b, c, d 6 P, n(p ) (P (k)) 2 = 1 k ( ) n(p ) deg P 2 deg P P 17

18 IMO 1 x i, y i (i = 1, 2,, n), x 1 x 2 x n, y 1 y 2 y n z 1, z 2,, z n y 1, y 2,, y n ( ), n (x i y i ) 2 i=1 n (x i z i ) 2 i=1 2 a 1, a 2, a 3, (, i < j a i < a j ) p 1, a m = xa p + ya q (x, y, q q > p ) a m 3 ABC ABR, BCP, CAQ, BCP = CAQ = 45, BCP = ACQ = 30, ABR = BAR = 15, QRP = 90, QR = RP A, A B B ,, 6 P (i) n t, x, y, P (tx, ty) = t n P (x, y) (ii) a, b, c P (b + c, a) + P (c + a, b) + P (a + b, c) = 0 (iii) P (1, 0) = 1 18

19 IMO 1 32, 16 2 P 1 (x) = x 2 2, j = 2, 3, P j (x) = P 1 (P j 1 (x)), n, P n (x) = x, ( ) 3, 1,, 2,,, 40%, , 5 q = 2p x 1, x 2,, x q p a 11 x 1 + a 12 x a 1q x q = 0 a 21 x 1 + a 22 x a 2q x q = 0 a p1 x 1 + a p2 x a pq x q = 0, a ij { 1, 0, 1 }, (x 1, x 2,, x q ) (a) x j (j = 1, 2,, q) (b) j x j 0 (c) x j q (j = 1, 2,, q) 6 { n n } u 0 = 2, u 1 = 5/2, u n+1 = u n (u 2 n 1 2) u 1 (n = 1, 2, ), n, [u n ] = 2 [2n ( 1) n ]/3, [x] x 19

20 IMO 1 ABK, BCL, CDM, DAN ABCD KL, LM, MN, NK, AK, BK, BL, CL, CM, DM, DN, AN, 2, 7, 11 3 n n > 2, V n 1 + kn ( k = 1, 2, ) V n m, pq = m V n p, q, r V n, r V n,,, 4 a, b, A, B, f(θ) = 1 a cos θ b sin θ A cos 2θ B sin 2θ θ f(θ) 0, a 2 + b 2 2, A 2 + B a, b a 2 + b 2 a + b q, r q 2 + r = 1977 (a, b) 6 f(n),, n f(n + 1) > f(f(n)), n f(n) = n 20

21 IMO 1 m, n 1 m < n,, 1978 m, 1978 n m, n m + n 2 P P, U, V, W, Q P U, P V, P W P P, Q 3 { f(1), f(2),, f(n), } { g(1), g(2),, g(n), }, f(1) < f(2) < < f(n) <, g(1) < g(2) < < g(n) <,, n 1 g(n) = f(f(n)) + 1, f(240) 4 AB = AC ABC, ABC,, AB, AC P, Q, P Q ABC 5 {a k } (k = 1, 2, 3,, n, ), n, n k=1 a k k 2 n k=1 1 k , 1, 2,, 1978,,,, 21

22 IMO 1 p, q p q = , p A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 B 1 B 2 B 3 B 4 B 5, A i B j (i, j = 1,, 5),,,,, 10 3 A A,,,, A, P,, P 4 π, P, π Q, π R (QP + P R)/QR 5 x 1, x 2, x 3, x 4, x 5, a kx k = a, k 3 x k = a 2, k 5 x k = a 3 k=1 k=1 k=1 6 A, E A E, E, a n n A E, a 2n 1 = 0, a 2n = 1 (x n 1 y n 1 ), (n = 1, 2, 3, ), x = 2 + 2, y =

23 IMO 1 P ABC, D, E, F P BC, CA, AB P, BC P D + CA P E + AB P F P 2 r 1 r n, { 1, 2,, n } r F (n, r),, F (n, r) = n + 1 r m, n m, n { 1, 2,, 1981 } (n 2 mn m 2 ) 2 = 1 m 2 + n 2 4 (a) n,, n 1, n > 2 (b), n > 2 5 O,,,, O 6 f(x, y) x, y, (1) f(0, y) = y + 1 (2) f(x + 1, 0) = f(x, 1) (3) f(x + 1, y + 1) = f(x, f(x + 1, y)) f(4, 1981) 23

24 IMO 1 f(x) n,, m, n f(m + n) f(m) f(n) = 0 1 f(2) = 0, f(3) > 0, f(9999) = 3333, f(1982) 2 a 1, a 2, a 3 A 1 A 2 A 3 (a i A i ) i = 1, 2, 3, M i a i, T i a i, A i T i S i, M 1 S 1, M 2 S 2, M 3 S 3 3 {x n } x 0 = 1, i 0 x i+1 x i (a), n 1 (b) n x 2 0 x 1 + x2 1 x x2 n 1 x n 3999 x 2 0 x 1 + x2 1 x x2 n 1 x n < 4 4 n x 3 3xy 2 + y 3 = n (x, y),, n = 2891, 5 ABCDEF AC, CE M, N AM AC = CN CE = r, B, M, N, r 6 S 100, L S, L, A 0 A 1, A 1 A 2,, A n 1 A n (A 0 A n ), S P, L P 1/2,, L X, Y, X Y 1,, X Y L 198, 24

25 IMO 1 f (i) f(xf(y)) = yf(x) x, y (ii) x f(x) 0 2 C 1, C 2 O 1, O 2, A C 1 C 2 C 1 C 2, C 1 P 1 C 2 P 2, C 1 Q 1 C 2 Q 2 M 1 P 1 Q 1, M 2 P 2 Q 2, O 1 AO 2 = M 1 AM 2 3 a, b, c, 2abc ab bc ca xbc + yca + zab ( x, y, z ) 4 ABC AB, BC, CA (A, B, C ) E E,,? , 3? 6 a, b, c, a 2 b(a b) + b 2 c(b c) + c 2 a(c a) 0? 25

26 IMO ( ) 1 x, y, z x + y + z = 1, 0 yz + zx + xy 2xyz (i), (ii) a, b (i) ab(a + b) 7 (ii) (a + b) 7 a 7 b O, A O X, OA OX a(x) (0 a(x) < 2π) C(X), O OX + a(x) OX,, Y, a(y ) > 0, C(Y ) Y 4 ABCD, CD AB, AB CD, BC AD 5 d n (n > 3), p n 3 < 2d p < [ n 2 ] [ ] n , [x] x 6 a, b, c, d 0 < a < b < c < d ad = bc, k, m, a+d = 2 k b + c = 2 m, a = 1 26

27 IMO ( ) 1 ABCD AB ( ),, AD + BC = AB 2 n, k k < n M = { 1, 2,, n 1 },, (i) i M, i n i (ii) i k i M, i i k, M 3 P (x) = a 0 + a 1 x + + a k x k, w(p ), i = 0, 1, 2,, Q i (x) = (1 + x) i i 1, i 2,, i n 0 i 1 < i 2 < < i n, w(q i1 + Q i2 + + Q in ) w(q i1 ) M, M, 5 ABC A, C, O, AB, BC (A, C ) K, N, ABC, KBN B, M, OMB ( 6 x 1, x 1, x 2,, n 1, x n+1 = x n x n + 1 ) n, x 1, n 0 < x n < x n+1 < 1 27

28 IMO 1 d 2, 5, 13, { 2, 5, 13, d } a, b ab 1 2 A 1 A 2 A 3, P 0 s 4, A s = A s 3, P 1, P 2, : P k+1 P k A k+1, 120 (k = 0, 1, ), P 1996 = P 0, A 1 A 2 A 3 3 x, y, z y < 0 : x, y, z x + y, y, z + y 4 A, B O n (n 5) OAB XY Z OAB XY Z : X n, Y, Z n, X 5 f, (1), (2), (3) (1) f(xf(y))f(y) = f(x + y) (x, y 0) (2) f(2) = 0 (3) 0 x < 2 f(x) 0 f 6, A A,A, ( )? ( ) (x y ) l, l ( ) 28

29 IMO 1 { 1, 2,, n } (n 1), k P n (k), n kp n (k) = n! k=0 2 ABC, A BC L, A ABC N, L AB, AC K, M, ABC AKNM 3 x x x 2 n = 1 x 1, x 2,, x n, k ( 2), (1), (2), (3) a 1, a 2,, a n (1) (a 1, a 2,, a n ) (0, 0,, 0) (2) a i k 1 (i = 1, 2,, n) (3) a a x 1 + a 2 x a n x n (k 1) n k n 1 4 Z 0 f: Z 0 Z 0, n Z 0 f(f(n)) = n n 3, n,, n 6 n 2 0 k 3 k, k2 + k + n, 0 k n 2 k, k 2 + k + n 29

30 IMO 1 R, r (R > r) C 1, C 2 C 2 P, C 1 B BP C 1 B C, P BP l C 2 A, BP C 2 A = P (1) BC 2 + CA 2 + AB 2 (2) AB 2 n B B A 1, A 2,, A 2n+1 (a), (b), (c) (a) A i 2n (b) A i A j (1 i < j 2n + 1) (c) B A i, B 0 1, A i, n 0 n 3 f: N N f(1) = 1, f(3) = 3 f(2n) = f(n) f(4n + 1) = 2f(2n + 1) f(n) f(4n + 3) = 3f(2n + 1) 2f(n) f(n) = n n 1988 n 70 k 4 x k 5 4 x, k= ABC A = 90 A BC D ABD ACD O 1, O 2 AB, AC K, L ABD AKL S, T, S 2T 6 a, b a 2 + b 2 ab + 1, a2 + b 2 ab

31 IMO 1 { 1, 2,, 1989 } (i), (ii) 117 A i (i = 1, 2,, 117) (i) A i 117 (ii) A i ( ) 2 ABC A ABC A 1 B 1, C 1 B, C AA 1 A 0 B 0, C 0, (i) A 0 B 0 C 0 AC 1 BA 1 CB 1 (ii) A 0 B 0 C 0 ABC 3 n, k (i), (ii) n S (i) S (ii) S P P S k, k < n 4 ABCD, C D AB, AB, AD, BC AB = AD + BC CD h, AP = h + AD, BP = h + BC P, h AD BD 5 n k + 1, k + 2,, k + n k 6 n { 1, 2,, 2n } (x 1, x 2,, x 2n ) P, i { 1, 2,, 2n 1 }, x i x i+1 = n n, P P 31

32 IMO 1 AB, CD E M EB E, B D, E, M E DEM BC, AC AM F, G AB = t, EG t EF 2 n 3 2n 1 E E k, :,, n E E k, k 3 2n + 1 n 2 n 4 Q +, f: Q + Q + : : x, y Q +, f(xf(y)) = f(x) y 5 n 0 > 1 A B n 1, n 2, n 3, : A n 2k, n 2k n 2k+1 n 2 2k n 2k+1 B n 2k+1, n 2k+1 n 2k+2 n 2k+2 A 1990 A, B 1 B, (a), (b), (c) n 0 (a) B, A (b) A, B (c) ( ) 6 (a), (b) 1990 (a) (b) , 2 2, 3 2,, ,

33 IMO ( ) 1 ABC ABC I, A, B, C A, B, C, 1 AI BI CI < 4 AA BB CC n n > 6 n, n a 1, a 2,, a k,, a 2 a 1 = a 3 a 2 = = a k a k 1 > 0, n 2 (2 ) 3 S = { 1, 2, 3,, 280 } n, : S n (n S ), n, ( ) 4 G k, G 1 k, :, ( ) ( ) 5 ABC, P, P AB, P BC, P CA 30 6 x 0, x 1, x 2,, C, i 0, x i C a (> 1), : x 0, x 1, x 2, i, j x i x j i j a 1 33

34 IMO ( ) 1 (a 1)(b 1)(c 1) abc 1 a, b, c, 1 < a < b < c, 2 R x, y R, f(x 2 + f(y)) = y + (f(x)) 2 f: R R ( ) ( ) n : n 4 C l l M P l Q, R, M QR C P QR 5 S S x, S y, S z S yz-, zx-, xy- S 2 S x S y S z A A 6 n S(n) : k S(n) n 2 k a) n 4, S(n) n 2 14 b) S(n) = n 2 14 n c) S(n) = n 2 14 n 34

35 IMO ( ) 1 f(x) = x n + 5x n 1 + 3, n 1 f(x) 2 D ABC ADB = ACB + 90, AC BD = AD BC AB CD (a) AC BD (b) ACD, BCD C 3 n 2 n n, n 4 P, Q, R PQR m(pqr) ( P, Q, R m(pqr) = 0 ) A, B, C X m(abc) m(abx) + m(axc) + m(xbc) 5 N = {1, 2, 3, } f: N N f(1) = 2 f(f(n)) = f(n) + n n N f(n) < f(n + 1) n N 6 n 1 n L 0, L 1,, L n 1 ON OFF S 0, S 1,, S i, S j L j ( ) L j 1 ON S j L j ON, OFF L j 1 OFF S j L j modulo n L 1 = L n 1, L 0 = L n, L 1 = L n+1, ON (a) M(n), M(n) ON (b) n 2 k, n 2 1 ON (c) n 2 k + 1, n 2 n + 1 ON 35

36 IMO 1 m, n a 1, a 2,, a m {1, 2,, n} a i +a j n (1 i j m) a i + a j = a k k (1 k m) a 1 + a a m m n AB = AC ABC (i) M BC O AM OB AB (ii) Q BC B, C (iii) E AB F AC E, Q, F OQ EF QE = QF 3 k f(k) {k + 1,k + 2,, 2k} 1 3 (a) m f(k) = m k (b) f(k) = m k m 4 n mn 1 (m, n) 5 S 1 f: S S (i) S x, y f(x + f(y) + xf(y)) = y + f(x) + yf(x) (ii) f(x) x 1 < x < 0 0 < x 6 A S k 2 m A n A m, n S k 36

37 IMO ( ) 1 A, B, C, D, AC BD X Y XY BC Z P XY, Z AC CP C M, BD BP B N AM, DN, XY 1 2 a, b, c, abc = 1, a 3 (b + c) + 1 b 3 (c + a) + 1 c 3 (a + b) n A 1, A 2,, A n r 1, r 2,, r n, (i), (ii) n > 3 (i) A 1, A 2,, A n (ii) i, j, k (1 i < j < k n), A i A j A k r i + r j + r k 4 { x 0, x 1,, x 1995 }, x 0 (1) x 0 = x 1995 (ii) i = 1, 2,, 1995 x i = 2x i + 1 x i 1 x i 5 ABCDEF, AB = BC = CD, DE = EF = F A, BCD = EF A = 60 G H ABCDEF, AGB = DHE = 120 AG+GB+GH+DH+HE CF 6 p { 1, 2,, 2p } A (i) A p, (ii) A p 37

38 IMO ( ) 1 ABCD AB = 20, BC = , 1 r,, r,,, A, B (a) r 2 3, (b) r = 73, (c) r = 97,? 2 P ABC, AP B ACB = AP C ABC, D, E AP B, AP C, AP, BD, CE 3 S = {0, 1, 2, 3, } S S f f(m + f(n)) = f(f(m)) + f(n) S m, n 4 a b, 15a + 16b 16a 15b 5 ABCDEF, AB ED, BC F E, CD AF R A, R C, R E, F AB, BCD, DEF, p, R A + R C + R E p 2 6 n, p, q n > p + q x 0, x 1,, x n (a) x 0 = x n = 0; (b) 1 i n i, x i x i 1 = p x i x i 1 = q, i < j (i, j) (0, n) (i, j), x i = x j 38

39 IMO ( ) 1,,, m, n,,, m, n S 1,, S 2, f(m, n) = S 1 S 2 (a) m, n, f(m, n) (b) m, n, f(m, n) 1 max{m, n} 2 (c) C, m, n f(m, n) < C 2 A, ABC B, C,, U BC A AB, AC AU V, W BV CW T AU = T B + T C 3 x 1, x 2,, x n, x 1 + x x n = 1 i = 1, 2,, n x i n + 1 2, (x 1,, x n ) (y 1,, y n ) y 1 + 2y ny n n S = { 1, 2,, 2n 1 } n, i = 1,, n, i i S, (a) n = 1997 (b) n 5 a 1, b 1 (a, b), a b2 = b a 6 n, f(n), n 2,, f(4) = 4,, 4, 4, 2 + 2, , n 3 2 n2 /4 < f(2 n ) < 2 n2 /2 39

40 IMO 1 ABCD, AC, BD, AB, DC AB, DC P ABCD ABCD, ABP CDP 2 a b b 3, k, 2, 2 k k a b 1 2b 3 n, d(n), n (1 n ), d(n 2 ) d(n) = k n k 4 ab 2 + b + 7 a 2 b + a + b (a, b) 5 I ABC ABC BC, CA, AB K, L, M B MK, LM, LK R, S RIS 6 N, f, s, t N f ( t 2 f(s) ) = s ( f(t) ) 2, f(1998) 40

41 IMO 1, S, S A, B, AB S 2 n 2 n (a) ( ) 4 x i x j (x 2 i + x 2 j) C x i 1 i<j n 1 i n x 1,, x n 0 C (b) C, 3 n n n, n 2 N : ( ) N 4 (n, p) : p, n 2p, (p 1) n + 1 n p 1 5 Γ 1, Γ 2 Γ, Γ 1 Γ M, Γ 2 Γ N, M, N, Γ 2 Γ 1 Γ 1 Γ 2, Γ A, B, MA, MB Γ 1 C, D, CD Γ 2 6 f: R R : f(x f(y)) = f(f(y)) + xf(y) + f(x) 1 x, y ( ) 41

熊本県数学問題正解

熊本県数学問題正解 00 y O x Typed by L A TEX ε ( ) (00 ) 5 4 4 ( ) http://www.ocn.ne.jp/ oboetene/plan/. ( ) (009 ) ( ).. http://www.ocn.ne.jp/ oboetene/plan/eng.html 8 i i..................................... ( )0... (

More information

( )

( ) 18 10 01 ( ) 1 2018 4 1.1 2018............................... 4 1.2 2018......................... 5 2 2017 7 2.1 2017............................... 7 2.2 2017......................... 8 3 2016 9 3.1 2016...............................

More information

1990 IMO 1990/1/15 1:00-4:00 1 N N N 1, N 1 N 2, N 2 N 3 N 3 2 x x + 52 = 3 x x , A, B, C 3,, A B, C 2,,,, 7, A, B, C

1990 IMO 1990/1/15 1:00-4:00 1 N N N 1, N 1 N 2, N 2 N 3 N 3 2 x x + 52 = 3 x x , A, B, C 3,, A B, C 2,,,, 7, A, B, C 0 9 (1990 1999 ) 10 (2000 ) 1900 1994 1995 1999 2 SAT ACT 1 1990 IMO 1990/1/15 1:00-4:00 1 N 1990 9 N N 1, N 1 N 2, N 2 N 3 N 3 2 x 2 + 25x + 52 = 3 x 2 + 25x + 80 3 2, 3 0 4 A, B, C 3,, A B, C 2,,,, 7,

More information

2 (1) a = ( 2, 2), b = (1, 2), c = (4, 4) c = l a + k b l, k (2) a = (3, 5) (1) (4, 4) = l( 2, 2) + k(1, 2), (4, 4) = ( 2l + k, 2l 2k) 2l + k = 4, 2l

2 (1) a = ( 2, 2), b = (1, 2), c = (4, 4) c = l a + k b l, k (2) a = (3, 5) (1) (4, 4) = l( 2, 2) + k(1, 2), (4, 4) = ( 2l + k, 2l 2k) 2l + k = 4, 2l ABCDEF a = AB, b = a b (1) AC (3) CD (2) AD (4) CE AF B C a A D b F E (1) AC = AB + BC = AB + AO = AB + ( AB + AF) = a + ( a + b) = 2 a + b (2) AD = 2 AO = 2( AB + AF) = 2( a + b) (3) CD = AF = b (4) CE

More information

ORIGINAL TEXT I II A B 1 4 13 21 27 44 54 64 84 98 113 126 138 146 165 175 181 188 198 213 225 234 244 261 268 273 2 281 I II A B 292 3 I II A B c 1 1 (1) x 2 + 4xy + 4y 2 x 2y 2 (2) 8x 2 + 16xy + 6y 2

More information

A(6, 13) B(1, 1) 65 y C 2 A(2, 1) B( 3, 2) C 66 x + 2y 1 = 0 2 A(1, 1) B(3, 0) P 67 3 A(3, 3) B(1, 2) C(4, 0) (1) ABC G (2) 3 A B C P 6

A(6, 13) B(1, 1) 65 y C 2 A(2, 1) B( 3, 2) C 66 x + 2y 1 = 0 2 A(1, 1) B(3, 0) P 67 3 A(3, 3) B(1, 2) C(4, 0) (1) ABC G (2) 3 A B C P 6 1 1 1.1 64 A6, 1) B1, 1) 65 C A, 1) B, ) C 66 + 1 = 0 A1, 1) B, 0) P 67 A, ) B1, ) C4, 0) 1) ABC G ) A B C P 64 A 1, 1) B, ) AB AB = 1) + 1) A 1, 1) 1 B, ) 1 65 66 65 C0, k) 66 1 p, p) 1 1 A B AB A 67

More information

1 1 3 ABCD ABD AC BD E E BD 1 : 2 (1) AB = AD =, AB AD = (2) AE = AB + (3) A F AD AE 2 = AF = AB + AD AF AE = t AC = t AE AC FC = t = (4) ABD ABCD 1 1

1 1 3 ABCD ABD AC BD E E BD 1 : 2 (1) AB = AD =, AB AD = (2) AE = AB + (3) A F AD AE 2 = AF = AB + AD AF AE = t AC = t AE AC FC = t = (4) ABD ABCD 1 1 ABCD ABD AC BD E E BD : () AB = AD =, AB AD = () AE = AB + () A F AD AE = AF = AB + AD AF AE = t AC = t AE AC FC = t = (4) ABD ABCD AB + AD AB + 7 9 AD AB + AD AB + 9 7 4 9 AD () AB sin π = AB = ABD AD

More information

0.6 A = ( 0 ),. () A. () x n+ = x n+ + x n (n ) {x n }, x, x., (x, x ) = (0, ) e, (x, x ) = (, 0) e, {x n }, T, e, e T A. (3) A n {x n }, (x, x ) = (,

0.6 A = ( 0 ),. () A. () x n+ = x n+ + x n (n ) {x n }, x, x., (x, x ) = (0, ) e, (x, x ) = (, 0) e, {x n }, T, e, e T A. (3) A n {x n }, (x, x ) = (, [ ], IC 0. A, B, C (, 0, 0), (0,, 0), (,, ) () CA CB ACBD D () ACB θ cos θ (3) ABC (4) ABC ( 9) ( s090304) 0. 3, O(0, 0, 0), A(,, 3), B( 3,, ),. () AOB () AOB ( 8) ( s8066) 0.3 O xyz, P x Q, OP = P Q =

More information

17 ( ) II III A B C(100 ) 1, 2, 6, 7 II A B (100 ) 2, 5, 6 II A B (80 ) 8 10 I II III A B C(80 ) 1 a 1 = 1 2 a n+1 = a n + 2n + 1 (n = 1,

17 ( ) II III A B C(100 ) 1, 2, 6, 7 II A B (100 ) 2, 5, 6 II A B (80 ) 8 10 I II III A B C(80 ) 1 a 1 = 1 2 a n+1 = a n + 2n + 1 (n = 1, 17 ( ) 17 5 1 4 II III A B C(1 ) 1,, 6, 7 II A B (1 ), 5, 6 II A B (8 ) 8 1 I II III A B C(8 ) 1 a 1 1 a n+1 a n + n + 1 (n 1,,, ) {a n+1 n } (1) a 4 () a n OA OB AOB 6 OAB AB : 1 P OB Q OP AQ R (1) PQ

More information

O E ( ) A a A A(a) O ( ) (1) O O () 467

O E ( ) A a A A(a) O ( ) (1) O O () 467 1 1.0 16 1 ( 1 1 ) 1 466 1.1 1.1.1 4 O E ( ) A a A A(a) O ( ) (1) O O () 467 ( ) A(a) O A 0 a x ( ) A(3), B( ), C 1, D( 5) DB C A x 5 4 3 1 0 1 3 4 5 16 A(1), B( 3) A(a) B(b) d ( ) A(a) B(b) d AB d = d(a,

More information

x, y x 3 y xy 3 x 2 y + xy 2 x 3 + y 3 = x 3 y xy 3 x 2 y + xy 2 x 3 + y 3 = 15 xy (x y) (x + y) xy (x y) (x y) ( x 2 + xy + y 2) = 15 (x y)

x, y x 3 y xy 3 x 2 y + xy 2 x 3 + y 3 = x 3 y xy 3 x 2 y + xy 2 x 3 + y 3 = 15 xy (x y) (x + y) xy (x y) (x y) ( x 2 + xy + y 2) = 15 (x y) x, y x 3 y xy 3 x 2 y + xy 2 x 3 + y 3 = 15 1 1977 x 3 y xy 3 x 2 y + xy 2 x 3 + y 3 = 15 xy (x y) (x + y) xy (x y) (x y) ( x 2 + xy + y 2) = 15 (x y) ( x 2 y + xy 2 x 2 2xy y 2) = 15 (x y) (x + y) (xy

More information

1 29 ( ) I II III A B (120 ) 2 5 I II III A B (120 ) 1, 6 8 I II A B (120 ) 1, 6, 7 I II A B (100 ) 1 OAB A B OA = 2 OA OB = 3 OB A B 2 :

1 29 ( ) I II III A B (120 ) 2 5 I II III A B (120 ) 1, 6 8 I II A B (120 ) 1, 6, 7 I II A B (100 ) 1 OAB A B OA = 2 OA OB = 3 OB A B 2 : 9 ( ) 9 5 I II III A B (0 ) 5 I II III A B (0 ), 6 8 I II A B (0 ), 6, 7 I II A B (00 ) OAB A B OA = OA OB = OB A B : P OP AB Q OA = a OB = b () OP a b () OP OQ () a = 5 b = OP AB OAB PAB a f(x) = (log

More information

高校生の就職への数学II

高校生の就職への数学II II O Tped b L A TEX ε . II. 3. 4. 5. http://www.ocn.ne.jp/ oboetene/plan/ 7 9 i .......................................................................................... 3..3...............................

More information

OABC OA OC 4, OB, AOB BOC COA 60 OA a OB b OC c () AB AC () ABC D OD ABC OD OA + p AB + q AC p q () OABC 4 f(x) + x ( ), () y f(x) P l 4 () y f(x) l P

OABC OA OC 4, OB, AOB BOC COA 60 OA a OB b OC c () AB AC () ABC D OD ABC OD OA + p AB + q AC p q () OABC 4 f(x) + x ( ), () y f(x) P l 4 () y f(x) l P 4 ( ) ( ) ( ) ( ) 4 5 5 II III A B (0 ) 4, 6, 7 II III A B (0 ) ( ),, 6, 8, 9 II III A B (0 ) ( [ ] ) 5, 0, II A B (90 ) log x x () (a) y x + x (b) y sin (x + ) () (a) (b) (c) (d) 0 e π 0 x x x + dx e

More information

2012 A, N, Z, Q, R, C

2012 A, N, Z, Q, R, C 2012 A, N, Z, Q, R, C 1 2009 9 2 2011 2 3 2012 9 1 2 2 5 3 11 4 16 5 22 6 25 7 29 8 32 1 1 1.1 3 1 1 1 1 1 1? 3 3 3 3 3 3 3 1 1, 1 1 + 1 1 1+1 2 2 1 2+1 3 2 N 1.2 N (i) 2 a b a 1 b a < b a b b a a b (ii)

More information

1 12 ( )150 ( ( ) ) x M x 0 1 M 2 5x 2 + 4x + 3 x 2 1 M x M 2 1 M x (x + 1) 2 (1) x 2 + x + 1 M (2) 1 3 M (3) x 4 +

1 12 ( )150 ( ( ) ) x M x 0 1 M 2 5x 2 + 4x + 3 x 2 1 M x M 2 1 M x (x + 1) 2 (1) x 2 + x + 1 M (2) 1 3 M (3) x 4 + ( )5 ( ( ) ) 4 6 7 9 M M 5 + 4 + M + M M + ( + ) () + + M () M () 4 + + M a b y = a + b a > () a b () y V a () V a b V n f() = n k= k k () < f() = log( ) t dt log () n+ (i) dt t (n + ) (ii) < t dt n+ n

More information

04年度LS民法Ⅰ教材改訂版.PDF

04年度LS民法Ⅰ教材改訂版.PDF ?? A AB A B C AB A B A B A B A A B A 98 A B A B A B A B B A A B AB AB A B A BB A B A B A B A B A B A AB A B B A B AB A A C AB A C A A B A B B A B A B B A B A B B A B A B A B A B A B A B A B

More information

入試の軌跡

入試の軌跡 4 y O x 4 Typed by L A TEX ε ) ) ) 6 4 ) 4 75 ) http://kumamoto.s.xrea.com/plan/.. PDF) Ctrl +L) Ctrl +) Ctrl + Ctrl + ) ) Alt + ) Alt + ) ESC. http://kumamoto.s.xrea.com/nyusi/kumadai kiseki ri i.pdf

More information

1 26 ( ) ( ) 1 4 I II III A B C (120 ) ( ) 1, 5 7 I II III A B C (120 ) 1 (1) 0 x π 0 y π 3 sin x sin y = 3, 3 cos x + cos y = 1 (2) a b c a +

1 26 ( ) ( ) 1 4 I II III A B C (120 ) ( ) 1, 5 7 I II III A B C (120 ) 1 (1) 0 x π 0 y π 3 sin x sin y = 3, 3 cos x + cos y = 1 (2) a b c a + 6 ( ) 6 5 ( ) 4 I II III A B C ( ) ( ), 5 7 I II III A B C ( ) () x π y π sin x sin y =, cos x + cos y = () b c + b + c = + b + = b c c () 4 5 6 n ( ) ( ) ( ) n ( ) n m n + m = 555 n OAB P k m n k PO +

More information

70 : 20 : A B (20 ) (30 ) 50 1

70 : 20 : A B (20 ) (30 ) 50 1 70 : 0 : A B (0 ) (30 ) 50 1 1 4 1.1................................................ 5 1. A............................................... 6 1.3 B............................................... 7 8.1 A...............................................

More information

(, Goo Ishikawa, Go-o Ishikawa) ( ) 1

(, Goo Ishikawa, Go-o Ishikawa) ( ) 1 (, Goo Ishikawa, Go-o Ishikawa) ( ) 1 ( ) ( ) ( ) G7( ) ( ) ( ) () ( ) BD = 1 DC CE EA AF FB 0 0 BD DC CE EA AF FB =1 ( ) 2 (geometry) ( ) ( ) 3 (?) (Topology) ( ) DNA ( ) 4 ( ) ( ) 5 ( ) H. 1 : 1+ 5 2

More information

iii 1 1 1 1................................ 1 2.......................... 3 3.............................. 5 4................................ 7 5................................ 9 6............................

More information

i I II I II II IC IIC I II ii 5 8 5 3 7 8 iii I 3........................... 5......................... 7........................... 4........................ 8.3......................... 33.4...................

More information

(2016 2Q H) [ ] R 2 2 P = (a, b), Q = (c, d) Q P QP = ( ) a c b d (a c, b d) P = (a, b) O P ( ) a p = b P = (a, b) p = ( ) a b R 2 {( ) } R 2 x = x, y

(2016 2Q H) [ ] R 2 2 P = (a, b), Q = (c, d) Q P QP = ( ) a c b d (a c, b d) P = (a, b) O P ( ) a p = b P = (a, b) p = ( ) a b R 2 {( ) } R 2 x = x, y (2016 2Q H) [ ] R 2 2 P = (a, b), Q = (c, d) Q P QP = a c b d (a c, b d) P = (a, b) O P a p = b P = (a, b) p = a b R 2 { } R 2 x = x, y R y 2 a p =, c q = b d p + a + c q = b + d q p P q a p = c R c b

More information

1 (1) ( i ) 60 (ii) 75 (iii) 315 (2) π ( i ) (ii) π (iii) 7 12 π ( (3) r, AOB = θ 0 < θ < π ) OAB A 2 OB P ( AB ) < ( AP ) (4) 0 < θ < π 2 sin θ

1 (1) ( i ) 60 (ii) 75 (iii) 315 (2) π ( i ) (ii) π (iii) 7 12 π ( (3) r, AOB = θ 0 < θ < π ) OAB A 2 OB P ( AB ) < ( AP ) (4) 0 < θ < π 2 sin θ 1 (1) ( i ) 60 (ii) 75 (iii) 15 () ( i ) (ii) 4 (iii) 7 1 ( () r, AOB = θ 0 < θ < ) OAB A OB P ( AB ) < ( AP ) (4) 0 < θ < sin θ < θ < tan θ 0 x, 0 y (1) sin x = sin y (x, y) () cos x cos y (x, y) 1 c

More information

1. 2 P 2 (x, y) 2 x y (0, 0) R 2 = {(x, y) x, y R} x, y R P = (x, y) O = (0, 0) OP ( ) OP x x, y y ( ) x v = y ( ) x 2 1 v = P = (x, y) y ( x y ) 2 (x

1. 2 P 2 (x, y) 2 x y (0, 0) R 2 = {(x, y) x, y R} x, y R P = (x, y) O = (0, 0) OP ( ) OP x x, y y ( ) x v = y ( ) x 2 1 v = P = (x, y) y ( x y ) 2 (x . P (, (0, 0 R {(,, R}, R P (, O (0, 0 OP OP, v v P (, ( (, (, { R, R} v (, (, (,, z 3 w z R 3,, z R z n R n.,..., n R n n w, t w ( z z Ke Words:. A P 3 0 B P 0 a. A P b B P 3. A π/90 B a + b c π/ 3. +

More information

4 4 4 a b c d a b A c d A a da ad bce O E O n A n O ad bc a d n A n O 5 {a n } S n a k n a n + k S n a a n+ S n n S n n log x x {xy } x, y x + y 7 fx

4 4 4 a b c d a b A c d A a da ad bce O E O n A n O ad bc a d n A n O 5 {a n } S n a k n a n + k S n a a n+ S n n S n n log x x {xy } x, y x + y 7 fx 4 4 5 4 I II III A B C, 5 7 I II A B,, 8, 9 I II A B O A,, Bb, b, Cc, c, c b c b b c c c OA BC P BC OP BC P AP BC n f n x xn e x! e n! n f n x f n x f n x f k x k 4 e > f n x dx k k! fx sin x cos x tan

More information

1/68 A. 電気所 ( 発電所, 変電所, 配電塔 ) における変圧器の空き容量一覧 平成 31 年 3 月 6 日現在 < 留意事項 > (1) 空容量は目安であり 系統接続の前には 接続検討のお申込みによる詳細検討が必要となります その結果 空容量が変更となる場合があります (2) 特に記載

1/68 A. 電気所 ( 発電所, 変電所, 配電塔 ) における変圧器の空き容量一覧 平成 31 年 3 月 6 日現在 < 留意事項 > (1) 空容量は目安であり 系統接続の前には 接続検討のお申込みによる詳細検討が必要となります その結果 空容量が変更となる場合があります (2) 特に記載 1/68 A. 電気所 ( 発電所, 変電所, 配電塔 ) における変圧器の空き容量一覧 平成 31 年 3 月 6 日現在 < 留意事項 > (1) 空容量は目安であり 系統接続の前には 接続検討のお申込みによる詳細検討が必要となります その結果 空容量が変更となる場合があります (2) 特に記載のない限り 熱容量を考慮した空き容量を記載しております その他の要因 ( 電圧や系統安定度など ) で連系制約が発生する場合があります

More information

さくらの個別指導 ( さくら教育研究所 ) A 2 P Q 3 R S T R S T P Q ( ) ( ) m n m n m n n n

さくらの個別指導 ( さくら教育研究所 ) A 2 P Q 3 R S T R S T P Q ( ) ( ) m n m n m n n n 1 1.1 1.1.1 A 2 P Q 3 R S T R S T P 80 50 60 Q 90 40 70 80 50 60 90 40 70 8 5 6 1 1 2 9 4 7 2 1 2 3 1 2 m n m n m n n n n 1.1 8 5 6 9 4 7 2 6 0 8 2 3 2 2 2 1 2 1 1.1 2 4 7 1 1 3 7 5 2 3 5 0 3 4 1 6 9 1

More information

2 2 MATHEMATICS.PDF 200-2-0 3 2 (p n ), ( ) 7 3 4 6 5 20 6 GL 2 (Z) SL 2 (Z) 27 7 29 8 SL 2 (Z) 35 9 2 40 0 2 46 48 2 2 5 3 2 2 58 4 2 6 5 2 65 6 2 67 7 2 69 2 , a 0 + a + a 2 +... b b 2 b 3 () + b n a

More information

空き容量一覧表(154kV以上)

空き容量一覧表(154kV以上) 1/3 A. 電気所 ( 発電所, 変電所, 配電塔 ) における変圧器の空き容量 覧 < 留意事項 > (1) 空容量は 安であり 系統接続の前には 接続検討のお申込みによる詳細検討が必要となります その結果 空容量が変更となる場合があります (2) 熱容量を考慮した空き容量を記載しております その他の要因 ( や系統安定度など ) で連系制約が発 する場合があります (3) 表 は 既に空容量がないため

More information

2/8 一次二次当該 42 AX 変圧器 なし 43 AY 変圧器 なし 44 BA 変圧器 なし 45 BB 変圧器 なし 46 BC 変圧器 なし

2/8 一次二次当該 42 AX 変圧器 なし 43 AY 変圧器 なし 44 BA 変圧器 なし 45 BB 変圧器 なし 46 BC 変圧器 なし 1/8 A. 電気所 ( 発電所, 変電所, 配電塔 ) における変圧器の空き容量一覧 < 留意事項 > (1) 空容量は目安であり 系統接続の前には 接続検討のお申込みによる詳細検討が必要となります その結果 空容量が変更となる場合があります (2) 特に記載のない限り 熱容量を考慮した空き容量を記載しております その他の要因 ( や系統安定度など ) で連系制約が発生する場合があります (3)

More information

(1) θ a = 5(cm) θ c = 4(cm) b = 3(cm) (2) ABC A A BC AD 10cm BC B D C 99 (1) A B 10m O AOB 37 sin 37 = cos 37 = tan 37

(1) θ a = 5(cm) θ c = 4(cm) b = 3(cm) (2) ABC A A BC AD 10cm BC B D C 99 (1) A B 10m O AOB 37 sin 37 = cos 37 = tan 37 4. 98 () θ a = 5(cm) θ c = 4(cm) b = (cm) () D 0cm 0 60 D 99 () 0m O O 7 sin 7 = 0.60 cos 7 = 0.799 tan 7 = 0.754 () xkm km R km 00 () θ cos θ = sin θ = () θ sin θ = 4 tan θ = () 0 < x < 90 tan x = 4 sin

More information

(2018 2Q C) [ ] R 2 2 P = (a, b), Q = (c, d) Q P QP = ( ) a c b d (a c, b d) P = (a, b) O P ( ) a p = b P = (a, b) p = ( ) a b R 2 {( ) } R 2 x = x, y

(2018 2Q C) [ ] R 2 2 P = (a, b), Q = (c, d) Q P QP = ( ) a c b d (a c, b d) P = (a, b) O P ( ) a p = b P = (a, b) p = ( ) a b R 2 {( ) } R 2 x = x, y (2018 2Q C) [ ] R 2 2 P = (a, b), Q = (c, d) Q P QP = a c b d (a c, b d) P = (a, b) O P a p = b P = (a, b) p = a b R 2 { } R 2 x = x, y R y 2 a p =, c q = b d p + a + c q = b + d q p P q a p = c R c b

More information

高等学校学習指導要領解説 数学編

高等学校学習指導要領解説 数学編 5 10 15 20 25 30 35 5 1 1 10 1 1 2 4 16 15 18 18 18 19 19 20 19 19 20 1 20 2 22 25 3 23 4 24 5 26 28 28 30 28 28 1 28 2 30 3 31 35 4 33 5 34 36 36 36 40 36 1 36 2 39 3 41 4 42 45 45 45 46 5 1 46 2 48 3

More information

i

i i 3 4 4 7 5 6 3 ( ).. () 3 () (3) (4) /. 3. 4/3 7. /e 8. a > a, a = /, > a >. () a >, a =, > a > () a > b, a = b, a < b. c c n a n + b n + c n 3c n..... () /3 () + (3) / (4) /4 (5) m > n, a b >, m > n,

More information

Part y mx + n mt + n m 1 mt n + n t m 2 t + mn 0 t m 0 n 18 y n n a 7 3 ; x α α 1 7α +t t 3 4α + 3t t x α x α y mx + n

Part y mx + n mt + n m 1 mt n + n t m 2 t + mn 0 t m 0 n 18 y n n a 7 3 ; x α α 1 7α +t t 3 4α + 3t t x α x α y mx + n Part2 47 Example 161 93 1 T a a 2 M 1 a 1 T a 2 a Point 1 T L L L T T L L T L L L T T L L T detm a 1 aa 2 a 1 2 + 1 > 0 11 T T x x M λ 12 y y x y λ 2 a + 1λ + a 2 2a + 2 0 13 D D a + 1 2 4a 2 2a + 2 a

More information

.1 A cos 2π 3 sin 2π 3 sin 2π 3 cos 2π 3 T ra 2 deta T ra 2 deta T ra 2 deta a + d 2 ad bc a 2 + d 2 + ad + bc A 3 a b a 2 + bc ba + d c d ca + d bc +

.1 A cos 2π 3 sin 2π 3 sin 2π 3 cos 2π 3 T ra 2 deta T ra 2 deta T ra 2 deta a + d 2 ad bc a 2 + d 2 + ad + bc A 3 a b a 2 + bc ba + d c d ca + d bc + .1 n.1 1 A T ra A A a b c d A 2 a b a b c d c d a 2 + bc ab + bd ac + cd bc + d 2 a 2 + bc ba + d ca + d bc + d 2 A a + d b c T ra A T ra A 2 A 2 A A 2 A 2 A n A A n cos 2π sin 2π n n A k sin 2π cos 2π

More information

18 ( ) I II III A B C(100 ) 1, 2, 3, 5 I II A B (100 ) 1, 2, 3 I II A B (80 ) 6 8 I II III A B C(80 ) 1 n (1 + x) n (1) n C 1 + n C

18 ( ) I II III A B C(100 ) 1, 2, 3, 5 I II A B (100 ) 1, 2, 3 I II A B (80 ) 6 8 I II III A B C(80 ) 1 n (1 + x) n (1) n C 1 + n C 8 ( ) 8 5 4 I II III A B C( ),,, 5 I II A B ( ),, I II A B (8 ) 6 8 I II III A B C(8 ) n ( + x) n () n C + n C + + n C n = 7 n () 7 9 C : y = x x A(, 6) () A C () C P AP Q () () () 4 A(,, ) B(,, ) C(,,

More information

function2.pdf

function2.pdf 2... 1 2009, http://c-faculty.chuo-u.ac.jp/ nishioka/ 2 11 38 : 5) i) [], : 84 85 86 87 88 89 1000 ) 13 22 33 56 92 147 140 120 100 80 60 40 20 1 2 3 4 5 7.1 7 7.1 1. *1 e = 2.7182 ) fx) e x, x R : 7.1)

More information

18 ( ) ( ) [ ] [ ) II III A B (120 ) 1, 2, 3, 5, 6 II III A B (120 ) ( ) 1, 2, 3, 7, 8 II III A B (120 ) ( [ ]) 1, 2, 3, 5, 7 II III A B (

18 ( ) ( ) [ ] [ ) II III A B (120 ) 1, 2, 3, 5, 6 II III A B (120 ) ( ) 1, 2, 3, 7, 8 II III A B (120 ) ( [ ]) 1, 2, 3, 5, 7 II III A B ( 8 ) ) [ ] [ ) 8 5 5 II III A B ),,, 5, 6 II III A B ) ),,, 7, 8 II III A B ) [ ]),,, 5, 7 II III A B ) [ ] ) ) 7, 8, 9 II A B 9 ) ) 5, 7, 9 II B 9 ) A, ) B 6, ) l ) P, ) l A C ) ) C l l ) π < θ < π sin

More information

B. 41 II: 2 ;; 4 B [ ] S 1 S 2 S 1 S O S 1 S P 2 3 P P : 2.13:

B. 41 II: 2 ;; 4 B [ ] S 1 S 2 S 1 S O S 1 S P 2 3 P P : 2.13: B. 41 II: ;; 4 B [] S 1 S S 1 S.1 O S 1 S 1.13 P 3 P 5 7 P.1:.13: 4 4.14 C d A B x l l d C B 1 l.14: AB A 1 B 0 AB 0 O OP = x P l AP BP AB AP BP 1 (.4)(.5) x l x sin = p l + x x l (.4)(.5) m d A x P O

More information

6kg 1.1m 1.m.1m.1 l λ ϵ λ l + λ l l l dl dl + dλ ϵ dλ dl dl + dλ dl dl 3 1. JIS 1 6kg 1% 66kg 1 13 σ a1 σ m σ a1 σ m σ m σ a1 f f σ a1 σ a1 σ m f 4

6kg 1.1m 1.m.1m.1 l λ ϵ λ l + λ l l l dl dl + dλ ϵ dλ dl dl + dλ dl dl 3 1. JIS 1 6kg 1% 66kg 1 13 σ a1 σ m σ a1 σ m σ m σ a1 f f σ a1 σ a1 σ m f 4 35-8585 7 8 1 I I 1 1.1 6kg 1m P σ σ P 1 l l λ λ l 1.m 1 6kg 1.1m 1.m.1m.1 l λ ϵ λ l + λ l l l dl dl + dλ ϵ dλ dl dl + dλ dl dl 3 1. JIS 1 6kg 1% 66kg 1 13 σ a1 σ m σ a1 σ m σ m σ a1 f f σ a1 σ a1 σ m

More information

29

29 9 .,,, 3 () C k k C k C + C + C + + C 8 + C 9 + C k C + C + C + C 3 + C 4 + C 5 + + 45 + + + 5 + + 9 + 4 + 4 + 5 4 C k k k ( + ) 4 C k k ( k) 3 n( ) n n n ( ) n ( ) n 3 ( ) 3 3 3 n 4 ( ) 4 4 4 ( ) n n

More information

[ ] 0.1 lim x 0 e 3x 1 x IC ( 11) ( s114901) 0.2 (1) y = e 2x (x 2 + 1) (2) y = x/(x 2 + 1) 0.3 dx (1) 1 4x 2 (2) e x sin 2xdx (3) sin 2 xdx ( 11) ( s

[ ] 0.1 lim x 0 e 3x 1 x IC ( 11) ( s114901) 0.2 (1) y = e 2x (x 2 + 1) (2) y = x/(x 2 + 1) 0.3 dx (1) 1 4x 2 (2) e x sin 2xdx (3) sin 2 xdx ( 11) ( s [ ]. lim e 3 IC ) s49). y = e + ) ) y = / + ).3 d 4 ) e sin d 3) sin d ) s49) s493).4 z = y z z y s494).5 + y = 4 =.6 s495) dy = 3e ) d dy d = y s496).7 lim ) lim e s49).8 y = e sin ) y = sin e 3) y =

More information

(4) P θ P 3 P O O = θ OP = a n P n OP n = a n {a n } a = θ, a n = a n (n ) {a n } θ a n = ( ) n θ P n O = a a + a 3 + ( ) n a n a a + a 3 + ( ) n a n

(4) P θ P 3 P O O = θ OP = a n P n OP n = a n {a n } a = θ, a n = a n (n ) {a n } θ a n = ( ) n θ P n O = a a + a 3 + ( ) n a n a a + a 3 + ( ) n a n 3 () 3,,C = a, C = a, C = b, C = θ(0 < θ < π) cos θ = a + (a) b (a) = 5a b 4a b = 5a 4a cos θ b = a 5 4 cos θ a ( b > 0) C C l = a + a + a 5 4 cos θ = a(3 + 5 4 cos θ) C a l = 3 + 5 4 cos θ < cos θ < 4

More information

II (10 4 ) 1. p (x, y) (a, b) ε(x, y; a, b) 0 f (x, y) f (a, b) A, B (6.5) y = b f (x, b) f (a, b) x a = A + ε(x, b; a, b) x a 2 x a 0 A = f x (

II (10 4 ) 1. p (x, y) (a, b) ε(x, y; a, b) 0 f (x, y) f (a, b) A, B (6.5) y = b f (x, b) f (a, b) x a = A + ε(x, b; a, b) x a 2 x a 0 A = f x ( II (1 4 ) 1. p.13 1 (x, y) (a, b) ε(x, y; a, b) f (x, y) f (a, b) A, B (6.5) y = b f (x, b) f (a, b) x a = A + ε(x, b; a, b) x a x a A = f x (a, b) y x 3 3y 3 (x, y) (, ) f (x, y) = x + y (x, y) = (, )

More information

() n C + n C + n C + + n C n n (3) n C + n C + n C 4 + n C + n C 3 + n C 5 + (5) (6 ) n C + nc + 3 nc n nc n (7 ) n C + nc + 3 nc n nc n (

() n C + n C + n C + + n C n n (3) n C + n C + n C 4 + n C + n C 3 + n C 5 + (5) (6 ) n C + nc + 3 nc n nc n (7 ) n C + nc + 3 nc n nc n ( 3 n nc k+ k + 3 () n C r n C n r nc r C r + C r ( r n ) () n C + n C + n C + + n C n n (3) n C + n C + n C 4 + n C + n C 3 + n C 5 + (4) n C n n C + n C + n C + + n C n (5) k k n C k n C k (6) n C + nc

More information

R R 16 ( 3 )

R R 16   ( 3 ) (017 ) 9 4 7 ( ) ( 3 ) ( 010 ) 1 (P3) 1 11 (P4) 1 1 (P4) 1 (P15) 1 (P16) (P0) 3 (P18) 3 4 (P3) 4 3 4 31 1 5 3 5 4 6 5 9 51 9 5 9 6 9 61 9 6 α β 9 63 û 11 64 R 1 65 13 66 14 7 14 71 15 7 R R 16 http://wwwecoosaka-uacjp/~tazak/class/017

More information

untitled

untitled ( )!? 1 1. 0 1 ..1 6. 3 10 ffi 3 3 360 3.3 F E V F E + V = x x E E =5x 1 = 5 x 4 360 3 V V =5x 1 3 = 5 3 x F = x; E = 5 x; V = 5 3 x x 5 x + 5 3 x = x =1 1 30 0 1 x x E E =4x 1 =x 3 V V =4x 1 3 = 4 3 x

More information

II A A441 : October 02, 2014 Version : Kawahira, Tomoki TA (Kondo, Hirotaka )

II A A441 : October 02, 2014 Version : Kawahira, Tomoki TA (Kondo, Hirotaka ) II 214-1 : October 2, 214 Version : 1.1 Kawahira, Tomoki TA (Kondo, Hirotaka ) http://www.math.nagoya-u.ac.jp/~kawahira/courses/14w-biseki.html pdf 1 2 1 9 1 16 1 23 1 3 11 6 11 13 11 2 11 27 12 4 12 11

More information

.5 z = a + b + c n.6 = a sin t y = b cos t dy d a e e b e + e c e e e + e 3 s36 3 a + y = a, b > b 3 s363.7 y = + 3 y = + 3 s364.8 cos a 3 s365.9 y =,

.5 z = a + b + c n.6 = a sin t y = b cos t dy d a e e b e + e c e e e + e 3 s36 3 a + y = a, b > b 3 s363.7 y = + 3 y = + 3 s364.8 cos a 3 s365.9 y =, [ ] IC. r, θ r, θ π, y y = 3 3 = r cos θ r sin θ D D = {, y ; y }, y D r, θ ep y yddy D D 9 s96. d y dt + 3dy + y = cos t dt t = y = e π + e π +. t = π y =.9 s6.3 d y d + dy d + y = y =, dy d = 3 a, b

More information

x x x 2, A 4 2 Ax.4 A A A A λ λ 4 λ 2 A λe λ λ2 5λ + 6 0,...λ 2, λ 2 3 E 0 E 0 p p Ap λp λ 2 p 4 2 p p 2 p { 4p 2 2p p + 2 p, p 2 λ {

x x x 2, A 4 2 Ax.4 A A A A λ λ 4 λ 2 A λe λ λ2 5λ + 6 0,...λ 2, λ 2 3 E 0 E 0 p p Ap λp λ 2 p 4 2 p p 2 p { 4p 2 2p p + 2 p, p 2 λ { K E N Z OU 2008 8. 4x 2x 2 2 2 x + x 2. x 2 2x 2, 2 2 d 2 x 2 2.2 2 3x 2... d 2 x 2 5 + 6x 0 2 2 d 2 x 2 + P t + P 2tx Qx x x, x 2 2 2 x 2 P 2 tx P tx 2 + Qx x, x 2. d x 4 2 x 2 x x 2.3 x x x 2, A 4 2

More information

zz + 3i(z z) + 5 = 0 + i z + i = z 2i z z z y zz + 3i (z z) + 5 = 0 (z 3i) (z + 3i) = 9 5 = 4 z 3i = 2 (3i) zz i (z z) + 1 = a 2 {

zz + 3i(z z) + 5 = 0 + i z + i = z 2i z z z y zz + 3i (z z) + 5 = 0 (z 3i) (z + 3i) = 9 5 = 4 z 3i = 2 (3i) zz i (z z) + 1 = a 2 { 04 zz + iz z) + 5 = 0 + i z + i = z i z z z 970 0 y zz + i z z) + 5 = 0 z i) z + i) = 9 5 = 4 z i = i) zz i z z) + = a {zz + i z z) + 4} a ) zz + a + ) z z) + 4a = 0 4a a = 5 a = x i) i) : c Darumafactory

More information

S K(S) = T K(T ) T S K n (1.1) n {}}{ n K n (1.1) 0 K 0 0 K Q p K Z/pZ L K (1) L K L K (2) K L L K [L : K] 1.1.

S K(S) = T K(T ) T S K n (1.1) n {}}{ n K n (1.1) 0 K 0 0 K Q p K Z/pZ L K (1) L K L K (2) K L L K [L : K] 1.1. () 1.1.. 1. 1.1. (1) L K (i) 0 K 1 K (ii) x, y K x + y K, x y K (iii) x, y K xy K (iv) x K \ {0} x 1 K K L L K ( 0 L 1 L ) L K L/K (2) K M L M K L 1.1. C C 1.2. R K = {a + b 3 i a, b Q} Q( 2, 3) = Q( 2

More information

取扱説明書 -詳細版- 液晶プロジェクター CP-AW3019WNJ

取扱説明書 -詳細版- 液晶プロジェクター CP-AW3019WNJ B A C D E F K I M L J H G N O Q P Y CB/PB CR/PR COMPONENT VIDEO OUT RS-232C LAN RS-232C LAN LAN BE EF 03 06 00 2A D3 01 00 00 60 00 00 BE EF 03 06 00 BA D2 01 00 00 60 01 00 BE EF 03 06 00 19 D3 02 00

More information

さくらの個別指導 ( さくら教育研究所 ) A 2 2 Q ABC 2 1 BC AB, AC AB, BC AC 1 B BC AB = QR PQ = 1 2 AC AB = PR 3 PQ = 2 BC AC = QR PR = 1

さくらの個別指導 ( さくら教育研究所 ) A 2 2 Q ABC 2 1 BC AB, AC AB, BC AC 1 B BC AB = QR PQ = 1 2 AC AB = PR 3 PQ = 2 BC AC = QR PR = 1 ... 0 60 Q,, = QR PQ = = PR PQ = = QR PR = P 0 0 R 5 6 θ r xy r y y r, x r, y x θ x θ θ (sine) (cosine) (tangent) sin θ, cos θ, tan θ. θ sin θ = = 5 cos θ = = 4 5 tan θ = = 4 θ 5 4 sin θ = y r cos θ =

More information

Part () () Γ Part ,

Part () () Γ Part , Contents a 6 6 6 6 6 6 6 7 7. 8.. 8.. 8.3. 8 Part. 9. 9.. 9.. 3. 3.. 3.. 3 4. 5 4.. 5 4.. 9 4.3. 3 Part. 6 5. () 6 5.. () 7 5.. 9 5.3. Γ 3 6. 3 6.. 3 6.. 3 6.3. 33 Part 3. 34 7. 34 7.. 34 7.. 34 8. 35

More information

名古屋工業大の数学 2000 年 ~2015 年 大学入試数学動画解説サイト

名古屋工業大の数学 2000 年 ~2015 年 大学入試数学動画解説サイト 名古屋工業大の数学 年 ~5 年 大学入試数学動画解説サイト http://mathroom.jugem.jp/ 68 i 4 3 III III 3 5 3 ii 5 6 45 99 5 4 3. () r \= S n = r + r + 3r 3 + + nr n () x > f n (x) = e x + e x + 3e 3x + + ne nx f(x) = lim f n(x) lim

More information

76 3 B m n AB P m n AP : PB = m : n A P B P AB m : n m < n n AB Q Q m A B AQ : QB = m : n (m n) m > n m n Q AB m : n A B Q P AB Q AB 3. 3 A(1) B(3) C(

76 3 B m n AB P m n AP : PB = m : n A P B P AB m : n m < n n AB Q Q m A B AQ : QB = m : n (m n) m > n m n Q AB m : n A B Q P AB Q AB 3. 3 A(1) B(3) C( 3 3.1 3.1.1 1 1 A P a 1 a P a P P(a) a P(a) a P(a) a a 0 a = a a < 0 a = a a < b a > b A a b a B b B b a b A a 3.1 A() B(5) AB = 5 = 3 A(3) B(1) AB = 3 1 = A(a) B(b) AB AB = b a 3.1 (1) A(6) B(1) () A(

More information

4 5.............................................. 5............................................ 6.............................................. 7......................................... 8.3.................................................4.........................................4..............................................4................................................4.3...............................................

More information

数論入門

数論入門 数学のかたち 共線問題と共点問題 Masashi Sanae 1 テーマ メネラウスの定理 チェバの定理から 共線問題と共点問題について考える 共線 点が同一直線上に存在 共点 直線が 1 点で交わる 2 内容 I. メネラウスの定理 1. メネラウスの定理とその証明 2. メネラウスの定理の応用 II. 3. チェバの定理とその証明 メネラウスの定理 チェバの定理の逆 1. メネラウスの定理の逆

More information

1. (8) (1) (x + y) + (x + y) = 0 () (x + y ) 5xy = 0 (3) (x y + 3y 3 ) (x 3 + xy ) = 0 (4) x tan y x y + x = 0 (5) x = y + x + y (6) = x + y 1 x y 3 (

1. (8) (1) (x + y) + (x + y) = 0 () (x + y ) 5xy = 0 (3) (x y + 3y 3 ) (x 3 + xy ) = 0 (4) x tan y x y + x = 0 (5) x = y + x + y (6) = x + y 1 x y 3 ( 1 1.1 (1) (1 + x) + (1 + y) = 0 () x + y = 0 (3) xy = x (4) x(y + 3) + y(y + 3) = 0 (5) (a + y ) = x ax a (6) x y 1 + y x 1 = 0 (7) cos x + sin x cos y = 0 (8) = tan y tan x (9) = (y 1) tan x (10) (1 +

More information

A (1) = 4 A( 1, 4) 1 A 4 () = tan A(0, 0) π A π

A (1) = 4 A( 1, 4) 1 A 4 () = tan A(0, 0) π A π 4 4.1 4.1.1 A = f() = f() = a f (a) = f() (a, f(a)) = f() (a, f(a)) f(a) = f 0 (a)( a) 4.1 (4, ) = f() = f () = 1 = f (4) = 1 4 4 (4, ) = 1 ( 4) 4 = 1 4 + 1 17 18 4 4.1 A (1) = 4 A( 1, 4) 1 A 4 () = tan

More information

入試の軌跡

入試の軌跡 4 y O x 7 8 6 Typed by L A TEX ε [ ] 6 4 http://kumamoto.s.xrea.com/plan/.. PDF Ctrl +L Ctrl + Ctrl + Ctrl + Alt + Alt + ESC. http://kumamoto.s.xrea.com/nyusi/qdai kiseki ri.pdf 6 i i..................................

More information

1 1 n 0, 1, 2,, n n 2 a, b a n b n a, b n a b (mod n) 1 1. n = (mod 10) 2. n = (mod 9) n II Z n := {0, 1, 2,, n 1} 1.

1 1 n 0, 1, 2,, n n 2 a, b a n b n a, b n a b (mod n) 1 1. n = (mod 10) 2. n = (mod 9) n II Z n := {0, 1, 2,, n 1} 1. 1 1 n 0, 1, 2,, n 1 1.1 n 2 a, b a n b n a, b n a b (mod n) 1 1. n = 10 1567 237 (mod 10) 2. n = 9 1567 1826578 (mod 9) n II Z n := {0, 1, 2,, n 1} 1.2 a b a = bq + r (0 r < b) q, r q a b r 2 1. a = 456,

More information

a (a + ), a + a > (a + ), a + 4 a < a 4 a,,, y y = + a y = + a, y = a y = ( + a) ( x) + ( a) x, x y,y a y y y ( + a : a ) ( a : a > ) y = (a + ) y = a

a (a + ), a + a > (a + ), a + 4 a < a 4 a,,, y y = + a y = + a, y = a y = ( + a) ( x) + ( a) x, x y,y a y y y ( + a : a ) ( a : a > ) y = (a + ) y = a [] a x f(x) = ( + a)( x) + ( a)x f(x) = ( a + ) x + a + () x f(x) a a + a > a + () x f(x) a (a + ) a x 4 f (x) = ( + a) ( x) + ( a) x = ( a + a) x + a + = ( a + ) x + a +, () a + a f(x) f(x) = f() = a

More information

2016 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 16 2 1 () X O 3 (O1) X O, O (O2) O O (O3) O O O X (X, O) O X X (O1), (O2), (O3) (O2) (O3) n (O2) U 1,..., U n O U k O k=1 (O3) U λ O( λ Λ) λ Λ U λ O 0 X 0 (O2) n =

More information

.3. (x, x = (, u = = 4 (, x x = 4 x, x 0 x = 0 x = 4 x.4. ( z + z = 8 z, z 0 (z, z = (0, 8, (,, (8, 0 3 (0, 8, (,, (8, 0 z = z 4 z (g f(x = g(

.3. (x, x = (, u = = 4 (, x x = 4 x, x 0 x = 0 x = 4 x.4. ( z + z = 8 z, z 0 (z, z = (0, 8, (,, (8, 0 3 (0, 8, (,, (8, 0 z = z 4 z (g f(x = g( 06 5.. ( y = x x y 5 y 5 = (x y = x + ( y = x + y = x y.. ( Y = C + I = 50 + 0.5Y + 50 r r = 00 0.5Y ( L = M Y r = 00 r = 0.5Y 50 (3 00 0.5Y = 0.5Y 50 Y = 50, r = 5 .3. (x, x = (, u = = 4 (, x x = 4 x,

More information

繖 7 縺6ァ80キ3 ッ0キ3 ェ ュ ョ07 縺00 06 ュ0503 ュ ッ 70キ ァ805 ョ0705 ョ ッ0キ3 x 罍陦ァ ァ 0 04 縺 ァ タ0903 タ05 ァ. 7

繖 7 縺6ァ80キ3 ッ0キ3 ェ ュ ョ07 縺00 06 ュ0503 ュ ッ 70キ ァ805 ョ0705 ョ ッ0キ3 x 罍陦ァ ァ 0 04 縺 ァ タ0903 タ05 ァ. 7 30キ36ヲ0 7 7 ュ6 70キ3 ョ6ァ8056 50キ300 縺6 5 ッ05 7 07 ッ 7 ュ ッ04 ュ03 ー 0キ36ヲ06 7 繖 70キ306 6 5 0 タ0503070060 08 ョ0303 縺0 ァ090609 0403 閨0303 003 ァ 0060503 陦ァ 06 タ09 ァ タ04 縺06 閨06-0006003 ァ ァ 04 罍ァ006 縺03 0403

More information

II No.01 [n/2] [1]H n (x) H n (x) = ( 1) r n! r!(n 2r)! (2x)n 2r. r=0 [2]H n (x) n,, H n ( x) = ( 1) n H n (x). [3] H n (x) = ( 1) n dn x2 e dx n e x2

II No.01 [n/2] [1]H n (x) H n (x) = ( 1) r n! r!(n 2r)! (2x)n 2r. r=0 [2]H n (x) n,, H n ( x) = ( 1) n H n (x). [3] H n (x) = ( 1) n dn x2 e dx n e x2 II No.1 [n/] [1]H n x) H n x) = 1) r n! r!n r)! x)n r r= []H n x) n,, H n x) = 1) n H n x) [3] H n x) = 1) n dn x e dx n e x [4] H n+1 x) = xh n x) nh n 1 x) ) d dx x H n x) = H n+1 x) d dx H nx) = nh

More information

y π π O π x 9 s94.5 y dy dx. y = x + 3 y = x logx + 9 s9.6 z z x, z y. z = xy + y 3 z = sinx y 9 s x dx π x cos xdx 9 s93.8 a, fx = e x ax,. a =

y π π O π x 9 s94.5 y dy dx. y = x + 3 y = x logx + 9 s9.6 z z x, z y. z = xy + y 3 z = sinx y 9 s x dx π x cos xdx 9 s93.8 a, fx = e x ax,. a = [ ] 9 IC. dx = 3x 4y dt dy dt = x y u xt = expλt u yt λ u u t = u u u + u = xt yt 6 3. u = x, y, z = x + y + z u u 9 s9 grad u ux, y, z = c c : grad u = u x i + u y j + u k i, j, k z x, y, z grad u v =

More information

HITACHI 液晶プロジェクター CP-AX3505J/CP-AW3005J 取扱説明書 -詳細版- 【技術情報編】

HITACHI 液晶プロジェクター CP-AX3505J/CP-AW3005J 取扱説明書 -詳細版- 【技術情報編】 B A C E D 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 2 4 6 8 10 12 14 16 18 H G I F J M N L K Y CB/PB CR/PR COMPONENT VIDEO OUT RS-232C LAN RS-232C LAN LAN BE EF 03 06 00 2A D3 01 00 00 60 00 00 BE EF 03 06 00 BA D2 01

More information

数学Ⅱ演習(足助・09夏)

数学Ⅱ演習(足助・09夏) II I 9/4/4 9/4/2 z C z z z z, z 2 z, w C zw z w 3 z, w C z + w z + w 4 t R t C t t t t t z z z 2 z C re z z + z z z, im z 2 2 3 z C e z + z + 2 z2 + 3! z3 + z!, I 4 x R e x cos x + sin x 2 z, w C e z+w

More information

4.6: 3 sin 5 sin θ θ t θ 2t θ 4t : sin ωt ω sin θ θ ωt sin ωt 1 ω ω [rad/sec] 1 [sec] ω[rad] [rad/sec] 5.3 ω [rad/sec] 5.7: 2t 4t sin 2t sin 4t

4.6: 3 sin 5 sin θ θ t θ 2t θ 4t : sin ωt ω sin θ θ ωt sin ωt 1 ω ω [rad/sec] 1 [sec] ω[rad] [rad/sec] 5.3 ω [rad/sec] 5.7: 2t 4t sin 2t sin 4t 1 1.1 sin 2π [rad] 3 ft 3 sin 2t π 4 3.1 2 1.1: sin θ 2.2 sin θ ft t t [sec] t sin 2t π 4 [rad] sin 3.1 3 sin θ θ t θ 2t π 4 3.2 3.1 3.4 3.4: 2.2: sin θ θ θ [rad] 2.3 0 [rad] 4 sin θ sin 2t π 4 sin 1 1

More information

2000年度『数学展望 I』講義録

2000年度『数学展望 I』講義録 2000 I I IV I II 2000 I I IV I-IV. i ii 3.10 (http://www.math.nagoya-u.ac.jp/ kanai/) 2000 A....1 B....4 C....10 D....13 E....17 Brouwer A....21 B....26 C....33 D....39 E. Sperner...45 F....48 A....53

More information

x = a 1 f (a r, a + r) f(a) r a f f(a) 2 2. (a, b) 2 f (a, b) r f(a, b) r (a, b) f f(a, b)

x = a 1 f (a r, a + r) f(a) r a f f(a) 2 2. (a, b) 2 f (a, b) r f(a, b) r (a, b) f f(a, b) 2011 I 2 II III 17, 18, 19 7 7 1 2 2 2 1 2 1 1 1.1.............................. 2 1.2 : 1.................... 4 1.2.1 2............................... 5 1.3 : 2.................... 5 1.3.1 2.....................................

More information

untitled

untitled 0. =. =. (999). 3(983). (980). (985). (966). 3. := :=. A A. A A. := := 4 5 A B A B A B. A = B A B A B B A. A B A B, A B, B. AP { A, P } = { : A, P } = { A P }. A = {0, }, A, {0, }, {0}, {}, A {0}, {}.

More information

1: *2 W, L 2 1 (WWL) 4 5 (WWL) W (WWL) L W (WWL) L L 1 2, 1 4, , 1 4 (cf. [4]) 2: 2 3 * , , = , 1

1: *2 W, L 2 1 (WWL) 4 5 (WWL) W (WWL) L W (WWL) L L 1 2, 1 4, , 1 4 (cf. [4]) 2: 2 3 * , , = , 1 I, A 25 8 24 1 1.1 ( 3 ) 3 9 10 3 9 : (1,2,6), (1,3,5), (1,4,4), (2,2,5), (2,3,4), (3,3,3) 10 : (1,3,6), (1,4,5), (2,2,6), (2,3,5), (2,4,4), (3,3,4) 6 3 9 10 3 9 : 6 3 + 3 2 + 1 = 25 25 10 : 6 3 + 3 3

More information

(1.2) T D = 0 T = D = 30 kn 1.2 (1.4) 2F W = 0 F = W/2 = 300 kn/2 = 150 kn 1.3 (1.9) R = W 1 + W 2 = = 1100 N. (1.9) W 2 b W 1 a = 0

(1.2) T D = 0 T = D = 30 kn 1.2 (1.4) 2F W = 0 F = W/2 = 300 kn/2 = 150 kn 1.3 (1.9) R = W 1 + W 2 = = 1100 N. (1.9) W 2 b W 1 a = 0 1 1 1.1 1.) T D = T = D = kn 1. 1.4) F W = F = W/ = kn/ = 15 kn 1. 1.9) R = W 1 + W = 6 + 5 = 11 N. 1.9) W b W 1 a = a = W /W 1 )b = 5/6) = 5 cm 1.4 AB AC P 1, P x, y x, y y x 1.4.) P sin 6 + P 1 sin 45

More information

,2,4

,2,4 2005 12 2006 1,2,4 iii 1 Hilbert 14 1 1.............................................. 1 2............................................... 2 3............................................... 3 4.............................................

More information

2001 Mg-Zn-Y LPSO(Long Period Stacking Order) Mg,,,. LPSO ( ), Mg, Zn,Y. Mg Zn, Y fcc( ) L1 2. LPSO Mg,., Mg L1 2, Zn,Y,, Y.,, Zn, Y Mg. Zn,Y., 926, 1

2001 Mg-Zn-Y LPSO(Long Period Stacking Order) Mg,,,. LPSO ( ), Mg, Zn,Y. Mg Zn, Y fcc( ) L1 2. LPSO Mg,., Mg L1 2, Zn,Y,, Y.,, Zn, Y Mg. Zn,Y., 926, 1 Mg-LPSO 2566 2016 3 2001 Mg-Zn-Y LPSO(Long Period Stacking Order) Mg,,,. LPSO ( ), Mg, Zn,Y. Mg Zn, Y fcc( ) L1 2. LPSO Mg,., Mg L1 2, Zn,Y,, Y.,, Zn, Y Mg. Zn,Y., 926, 1 1,.,,., 1 C 8, 2 A 9.., Zn,Y,.

More information

学習の手順

学習の手順 NAVI 2 MAP 3 ABCD EFGH D F ABCD EFGH CD EH A ABC A BC AD ABC DBA BC//DE x 4 a //b // c x BC//DE EC AD//EF//BC x y AD DB AE EC DE//BC 5 D E AB AC BC 12cm DE 10 AP=PB=BR AQ=CQ BS CS 11 ABCD 1 C AB M BD P

More information

1. 4cm 16 cm 4cm 20cm 18 cm L λ(x)=ax [kg/m] A x 4cm A 4cm 12 cm h h Y 0 a G 0.38h a b x r(x) x y = 1 h 0.38h G b h X x r(x) 1 S(x) = πr(x) 2 a,b, h,π

1. 4cm 16 cm 4cm 20cm 18 cm L λ(x)=ax [kg/m] A x 4cm A 4cm 12 cm h h Y 0 a G 0.38h a b x r(x) x y = 1 h 0.38h G b h X x r(x) 1 S(x) = πr(x) 2 a,b, h,π . 4cm 6 cm 4cm cm 8 cm λ()=a [kg/m] A 4cm A 4cm cm h h Y a G.38h a b () y = h.38h G b h X () S() = π() a,b, h,π V = ρ M = ρv G = M h S() 3 d a,b, h 4 G = 5 h a b a b = 6 ω() s v m θ() m v () θ() ω() dθ()

More information

linearal1.dvi

linearal1.dvi 19 4 30 I 1 1 11 1 12 2 13 3 131 3 132 4 133 5 134 6 14 7 2 9 21 9 211 9 212 10 213 13 214 14 22 15 221 15 222 16 223 17 224 20 3 21 31 21 32 21 33 22 34 23 341 23 342 24 343 27 344 29 35 31 351 31 352

More information

x () g(x) = f(t) dt f(x), F (x) 3x () g(x) g (x) f(x), F (x) (3) h(x) = x 3x tf(t) dt.9 = {(x, y) ; x, y, x + y } f(x, y) = xy( x y). h (x) f(x), F (x

x () g(x) = f(t) dt f(x), F (x) 3x () g(x) g (x) f(x), F (x) (3) h(x) = x 3x tf(t) dt.9 = {(x, y) ; x, y, x + y } f(x, y) = xy( x y). h (x) f(x), F (x [ ] IC. f(x) = e x () f(x) f (x) () lim f(x) lim f(x) x + x (3) lim f(x) lim f(x) x + x (4) y = f(x) ( ) ( s46). < a < () a () lim a log xdx a log xdx ( ) n (3) lim log k log n n n k=.3 z = log(x + y ),

More information

n ( (

n ( ( 1 2 27 6 1 1 m-mat@mathscihiroshima-uacjp 2 http://wwwmathscihiroshima-uacjp/~m-mat/teach/teachhtml 2 1 3 11 3 111 3 112 4 113 n 4 114 5 115 5 12 7 121 7 122 9 123 11 124 11 125 12 126 2 2 13 127 15 128

More information

122 6 A 0 (p 0 q 0 ). ( p 0 = p cos ; q sin + p 0 (6.1) q 0 = p sin + q cos + q 0,, 2 Ox, O 1 x 1., q ;q ( p 0 = p cos + q sin + p 0 (6.2) q 0 = p sin

122 6 A 0 (p 0 q 0 ). ( p 0 = p cos ; q sin + p 0 (6.1) q 0 = p sin + q cos + q 0,, 2 Ox, O 1 x 1., q ;q ( p 0 = p cos + q sin + p 0 (6.2) q 0 = p sin 121 6,.,,,,,,. 2, 1. 6.1,.., M, A(2 R).,. 49.. Oxy ( ' ' ), f Oxy, O 1 x 1 y 1 ( ' ' ). A (p q), A 0 (p q). y q A q q 0 y 1 q A O 1 p x 1 O p p 0 p x 6.1: ( ), 6.1, 122 6 A 0 (p 0 q 0 ). ( p 0 = p cos

More information

koji07-01.dvi

koji07-01.dvi 2007 I II III 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 5 10 19 (!) 1938 70 21? 1 1 2 1 2 2 1! 4, 5 1? 50 1 2 1 1 2 2 1?? 2 1 1, 2 1, 2 1, 2, 3,... 3 1, 2 1, 3? 2 1 3 1 2 1 1, 2 2, 3? 2 1 3 2 3 2 k,l m, n k,l m, n kn > ml...?

More information

Jacobson Prime Avoidance

Jacobson Prime Avoidance 2016 2017 2 22 1 1 3 2 4 2.1 Jacobson................. 4 2.2.................... 5 3 6 3.1 Prime Avoidance....................... 7 3.2............................. 8 3.3..............................

More information

211 kotaro@math.titech.ac.jp 1 R *1 n n R n *2 R n = {(x 1,..., x n ) x 1,..., x n R}. R R 2 R 3 R n R n R n D D R n *3 ) (x 1,..., x n ) f(x 1,..., x n ) f D *4 n 2 n = 1 ( ) 1 f D R n f : D R 1.1. (x,

More information

さくらの個別指導 ( さくら教育研究所 ) A AB A B A B A AB AB AB B

さくらの個別指導 ( さくら教育研究所 ) A AB A B A B A AB AB AB B 1 1.1 1.1.1 1 1 1 1 a a a a C a a = = CD CD a a a a a a = a = = D 1.1 CD D= C = DC C D 1.1 (1) 1 3 4 5 8 7 () 6 (3) 1.1. 3 1.1. a = C = C C C a a + a + + C = a C 1. a a + (1) () (3) b a a a b CD D = D

More information

5. F(, 0) = = 4 = 4 O = 4 =. ( = = 4 ) = 4 ( 4 ), 0 = 4 4 O 4 = 4. () = 8 () = 4

5. F(, 0) = = 4 = 4 O = 4 =. ( = = 4 ) = 4 ( 4 ), 0 = 4 4 O 4 = 4. () = 8 () = 4 ... A F F l F l F(p, 0) = p p > 0 l p 0 P(, ) H P(, ) P l PH F PF = PH PF = PH p O p ( p) + = { ( p)} = 4p l = 4p (p 0) F(p, 0) = p O 3 5 5. F(, 0) = = 4 = 4 O = 4 =. ( = = 4 ) = 4 ( 4 ), 0 = 4 4 O 4 =

More information

(3) (2),,. ( 20) ( s200103) 0.7 x C,, x 2 + y 2 + ax = 0 a.. D,. D, y C, C (x, y) (y 0) C m. (2) D y = y(x) (x ± y 0), (x, y) D, m, m = 1., D. (x 2 y

(3) (2),,. ( 20) ( s200103) 0.7 x C,, x 2 + y 2 + ax = 0 a.. D,. D, y C, C (x, y) (y 0) C m. (2) D y = y(x) (x ± y 0), (x, y) D, m, m = 1., D. (x 2 y [ ] 7 0.1 2 2 + y = t sin t IC ( 9) ( s090101) 0.2 y = d2 y 2, y = x 3 y + y 2 = 0 (2) y + 2y 3y = e 2x 0.3 1 ( y ) = f x C u = y x ( 15) ( s150102) [ ] y/x du x = Cexp f(u) u (2) x y = xey/x ( 16) ( s160101)

More information

6. Euler x

6. Euler x ...............................................................................3......................................... 4.4................................... 5.5......................................

More information

さくらの個別指導 ( さくら教育研究所 ) A a 1 a 2 a 3 a n {a n } a 1 a n n n 1 n n 0 a n = 1 n 1 n n O n {a n } n a n α {a n } α {a

さくらの個別指導 ( さくら教育研究所 ) A a 1 a 2 a 3 a n {a n } a 1 a n n n 1 n n 0 a n = 1 n 1 n n O n {a n } n a n α {a n } α {a ... A a a a 3 a n {a n } a a n n 3 n n n 0 a n = n n n O 3 4 5 6 n {a n } n a n α {a n } α {a n } α α {a n } a n n a n α a n = α n n 0 n = 0 3 4. ()..0.00 + (0.) n () 0. 0.0 0.00 ( 0.) n 0 0 c c c c c

More information

LINEAR ALGEBRA I Hiroshi SUZUKI Department of Mathematics International Christian University

LINEAR ALGEBRA I Hiroshi SUZUKI Department of Mathematics International Christian University LINEAR ALGEBRA I Hiroshi SUZUKI Department of Mathematics International Christian University 2002 2 2 2 2 22 2 3 3 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 Cramer 9 0 0 E-mail:hsuzuki@icuacjp 0 3x + y + 2z 4 x + y

More information

mugensho.dvi

mugensho.dvi 1 1 f (t) lim t a f (t) = 0 f (t) t a 1.1 (1) lim(t 1) 2 = 0 t 1 (t 1) 2 t 1 (2) lim(t 1) 3 = 0 t 1 (t 1) 3 t 1 2 f (t), g(t) t a lim t a f (t) g(t) g(t) f (t) = o(g(t)) (t a) = 0 f (t) (t 1) 3 1.2 lim

More information

直交座標系の回転

直交座標系の回転 b T.Koama x l x, Lx i ij j j xi i i i, x L T L L, L ± x L T xax axx, ( a a ) i, j ij i j ij ji λ λ + λ + + λ i i i x L T T T x ( L) L T xax T ( T L T ) A( L) T ( LAL T ) T ( L AL) λ ii L AL Λ λi i axx

More information