F S S S S S S S 32 S S S 32: S S rot F ds = F d l (63) S S S 0 F rot F ds = 0 S (63) S rot F S S S S S rot F F (63)

Size: px
Start display at page:

Download "F S S S S S S S 32 S S S 32: S S rot F ds = F d l (63) S S S 0 F rot F ds = 0 S (63) S rot F S S S S S rot F F (63)"

Transcription

1 F 32 32: rot F d = F d l (63) F rot F d = (63) rot F rot F F (63)

2 12 2 F F F (63) 33 33: (63) rot (63) I = [, 1] [, 1]

3 : = = C 1 + C C = C 2 + ( C ) C C = C 1 + C rot F d = rot F d + rot F d 1 2 F d l = F d l + F d l = F d l + F d l + C 1 C 2 C 1 C = F d l + F d l rot F d = F d l rot F d = C 2 2 F d l F d l C F d l 2 rot F d = F d l I = [, 1] [, 1] xyz x y z = T (s, t) = ξ(s, t) η(s, t) ζ(s, t) s 1 t 1

4 C 1 = {T (s, ) s 1} C 2 = {T (1, t) t 1} C 3 = {T (s, 1) s 1} C 4 = {T (, t) t 1} = C 1 + C 2 + ( C 3 ) + ( C 4 ) 35 1 t C 3 T z C 3 C 4 C 4 I C 2 y C 1 C 2 C 1 1 s x 35: C 1, C 2, C 3, C 4 F F (x, y, z) = F (x, y, z) G(x, y, z) H(x, y, z) (63) I st [, 1] [, 1] (s, t) rot F d = (( F ) T ) (T s T t )dsdt I H y T G z T η s ζ t ζ s η t = F z T H x T ζ s ξ t ξ s ζ t dsdt I G x T F y T ξ s η t η s ξ t { = (H y T )η s ζ t (H y T )ζ s η t (G z T )η s ζ t + (G z T )ζ s η t I + (F z T )ζ s ξ t (F z T )ξ s ζ t (H x T )ζ s ξ t + (H x T )ξ s ζ t + (G x T )ξ s η t (G x T )η s ξ t (F y T )ξ s η t + (F y T )η s ξ t }dsdt (F x T )ξ s ξ t (F x T )ξ t ξ s (G y T )η s η t (G y T )η t η s (H z T )ζ s ζ t (H z T )ζ t ζ s

5 12 5 { (Fx T )ξ s + (F y T )η s + (F z T )ζ s } ξt + { (G x T )ξ s + (G y T )η s + (G z T )ζ s } ηt + { (H x T )ξ s + (H y T )η s + (H z T )ζ s } ζt { (F x T )ξ t + (F y T )η t + (F z T )ζ t } ξs (64) { (G x T )ξ t + (G y T )η t + (G z T )ζ t } ηs { (H x T )ξ t + (H y T )η t + (H z T )ζ t } ζs (64) (F x T )ξ s + (F y T )η s + (F z T )ζ s = (F T ) s =(F T ) s ξ t + (G T ) s η t + (H T ) s ζ t (F T ) t ξ s (G T ) t η s (H T ) t ζ s (F T ) s ξ t (F T ) t ξ s = (G T ) s η t (G T ) t η s (65) (H T ) s ζ t (H T ) t ζ s s, t 2 f(s, t) g(s, t) f(s, t) = F T G T H T ξ t η t ζ t g(s, t) = F T G T H T ξ s η s ζ s ξ st = ξ ts (F T ) s f s g t = (G T ) s (H T ) s ξ t η t ζ t + F T G T H T ξ ts η ts ζ ts (F T ) t (G T ) t (H T ) t ξ s η s ζ s + F T G T H T ξ st η st ζ st = (F T ) s (G T ) s ξ t η t (F T ) t (G T ) t ξ s η s (H T ) s ζ t (H T ) t ζ s (65) rot F d = (f t (s, t) g s (s, t))dsdt (66) I

6 12 6 (66) f s (s, t) f(s, t) t s 1 f s (s, t)dsdt = g t (s, t)dsdt = I I f s (s, t)dt = f(1, t) f(, t) ( 1 ( 1 ) f s (s, t)ds dt = ) g t (s, t)dt ds = (66) rot F d = 1 f(1, t)dt 1 f(, t)dt f(1, t)dt g(s, 1)ds g(s, 1)ds f(, t)dt g(s, )ds g(s, )ds (67) f(s, t) g(s, t) 1 f(1, t)dt = 1 F (T (1, t)) ξ t (1, t) G(T (1, t)) η t (1, t) dt = H(T (1, t)) ζ t (1, t) 1 F (T (1, t)) T t (1, t)dt = C 2 F d l f(, t)dt = F d l g(s, 1)ds = C 4 C 3 F d l 1 g(s, )ds = C 1 F d l (67) rot F d = F d l F d l F d l + C 2 C 4 C 3 = F d l = F d l C 1 +C 2 +( C 3 )+( C 4 ) C 1 F d l F grad φ = F φ rot F = rot(grad φ) = rot F = F

7 12 7 F rot F = F C C F d l = C F d l = rot F d C rot F = C F d l = F C C F F 1 x 2 + y y rot F = C xy C F d l = 2π x sin θ sin θ cos θ cos θ dθ = 2π 1dθ = 2π F 8 23 F z C z F 1. X X C C X

8 12 8 F F rot F = 34. xyz (1) (y + 1)(z 2 1) (x + 1)(z 2 + 1) (x + 1)(y + 1) F rot F (2) z = {(x, y, z) x 2 + y 2 + z 2 = 1, z } (1) F rot F d p θ q ω θ ω p + q 11. P p + q v 1,..., v p+q (θ ω) P ( v 1,..., v p+q ) = 1 p!q! σ p+q sgn(σ)θ P ( v σ(1),..., v σ(p) )ω P ( v σ(p+1),..., v σ(p+q) ) (68)

9 12 9 p+q p + q sgn(σ) σ 1 1 p q p q φ (φ ω) P ( v 1,..., v q ) = φ(p )ω P ( v 1,..., v q ) φ ω φω p = q = 1 (θ ω) P ( v, w) = θ P ( v)ω P ( w) θ P ( w)ω P ( v) (69) 2 p = 1, q = 2 (θ ω) P ( u, v, w) = θ P ( u)ω P ( v, w) + θ P ( v)ω P ( w, u) + θ P ( w)ω P ( u, v) (7) 35. (69) (7) (68) θ, σ, τ P u, v, w θ P ( u) θ P ( v) θ P ( w) (θ σ τ) P ( u, v, w) = det σ P ( u) σ P ( v) σ P ( w) τ P ( u) τ P ( v) τ P ( w) x, y, z O.K. θ 1 P θ P R (a, b, c) R 3 R ( ) f(x, y, z) g(x, y, z) h(x, y, z) 3 ( ) ( ) 1 3 ( 1 1) 1 dx 1 dy 1 dz θ = f(x, y, z)dx + g(x, y, z)dy + h(x, y, z)dz

10 12 1 ω (25) 2 ω 3 f(x, y, z), g(x, y, z), h(x, y, z) P (a, b, c) v, w v 1 v 2, w 1 w 2 ( ω P ( v, w) = ) v 1 v 2 v 3 v 3 w 3 h(a, b, c) g(a, b, c) h(a, b, c) f(a, b, c) g(a, b, c) f(a, b, c) w 1 w 2 w 3 2 dx dy P, v, w (dx dy) P ( v, w) = d P x( v)d P y( w) d P x( w)d P y( v) = v 1 w 2 w 1 v 2 ( ) 1 w 1 = v 1 v 2 v 3 1 w 2 w 3 ( (dy dz) P ( v, w) = v 2 w 3 w 2 v 3 = ( (dz dx) P ( v, w) = v 3 w 1 w 3 v 1 = ) v 1 v 2 v 3 ) v 1 v 2 v w 1 w 2 w 3 w 1 w 2 w 3 ω = f(x, y, z)dy dz + g(x, y, z)dz dx + h(x, y, z)dx dz µ 3 e 1, e 2, e 3 xyz e 1 1 u, v, w u 1 u 2 v 1 v 2 w 1 w 2 u 3 v 3 w 3 u = u 1 e 1 + u 2 e 2 + u 3 e 3 v = v 1 e 1 + v 2 e 2 + v 3 e 3 w = w 1 e 1 + w 2 e 2 + w 3 e 3 P µ µ P ( u, v, w) = u i v j w k µ P ( e i, e j, e k ) i=1 j=1 k=1 = u 1 v 2 w 3 µ P ( e 1, e 2, e 3 ) + u 1 v 3 w 2 µ P ( e 1, e 3, e 2 ) + u 2 v 1 w 3 µ P ( e 2, e 1, e 3 ) + u 2 v 3 w 1 µ P ( e 2, e 3, e 1 ) + u 3 v 1 w 2 µ P ( e 3, e 1, e 2 ) + u 3 v 2 w 1 µ P ( e 3, e 2, e 1 )

11 12 11 = (u 1 v 2 w 3 u 1 v 3 w 2 u 2 v 1 w 3 + u 2 v 3 w 1 + u 3 v 1 w 2 u 3 v 2 w 1 )µ P ( e 1, e 2, e 3 ) u 1 v 1 w 1 = det u 2 v 2 w 2 µ P ( e 1, e 2, e 3 ) u 3 v 3 w 3 P, u, v, w 36 d P x( u) d P x( v) d P x( w) (dx dy dz) P ( u, v, w) = det d P y( u) d P y( v) d P y( w) d P z( u) d P z( v) d P z( w) = det u 1 v 1 w 1 u 2 v 2 w 2 u 3 w 3 w 3 f(x, y, z) = µ P ( e 1, e 2, e 3 ) (x, y, z) P 3 f(x, y, z) µ = f(x, y, z)dx dy dz n k ω n x 1 x 2 x n n C k n f i1 i 2 i k (x 1, x 2,..., x n ) 1 i 1 < i 2 < < i k n ω = f i1 i k dx i1 dx i2 dx ik (71) 1 i 1< <i k n θ = f(x, y, z)dx + g(x, y, z)dy + h(x, y, z)dz f(x, y, z)dx d(fdx) = df dx d(dx) = f df = df d(fdx) = f x dx dx + f y dy dx + f z dz dx = f z f dz dx dx dy y 35 dx dx =, dy dx = dx dy d(gdy) d(hdz) dθ = d(fdx) + d(gdy) + d(hdz) ( h = y g ) dy dz + z ( f z h x ) ( g dz dx + y f ) dx dy y

12 12 12 xyz f(x, y, z) g(x, y, z) h(x, y, z) h y g z f z h x g x f y 1 f fdx + gdy + hdz g h 2 fdy dz + gdz dx + hdx dy f g h 1 d rot ω 3 ω = fdy dz + gdz dx + hdx dy dω 1 dω = df dy dz + dg dz dx + dh dx dy df = f f f dx + dy + x y z dz dz dx = dx dz ( f dω = x + g y + h ) dx dy dz z xyz f g h f x + g y + h z

13 f fdy dz + gdz dx + hdx dy g 3 h fdx dy dz f 2 d div k n k x 1 x 2 x n (71) k ω dω dω = df i1 i 2...i k (x 1,..., x n ) dx i1 dx i2 dx ik 1 i 1<i 2<...<i k n φ P v φ P v v P (φ) F F (φ) P F (P ) P (φ) G G( F (φ)) F G F ( G(φ)) [ F, G](φ) := F ( G(φ)) G( F (φ)) φ F G [ F, G] F G

14 12 14 ω p dω (dω)( F 1, F 2,..., F p+1 ) p+1 = ( 1) k+1 Fk (ω( F 1,..., F k 1, F k+1,..., F ) p+1 ) k=1 + ( 1) k+l ω([ F k, F l ], F 1,..., F k 1, F k+1,..., F l 1, F l+1,..., F p+1 ) 1 k<l p θ 1 dθ = θ (72) xyz 2 ω F fdy dz + gdz dx + hdx dy ω = F d f g h (73) T : E (s, t) (ξ(s, t), η(s, t), ζ(s, t)) U ω = (f(t )dy dz(t s, T t ) + g(t )dz dx(t s, T t ) + h(t )dx dy(t s, T t )) dsdt E = (f(t )(dy(t s )dz(t t ) dy(t t )dz(t s )) = = E E E +g(t )(dz(t s )dx(t t ) dz(t t )dx(t s )) +h(t )(dx(t s )dy(t t ) dx(t t )dy(t s ))) dsdt f T η s ζ t η t ζ s g T ζ s ξ t ζ t ξ s dsdt h T ξ s η t ξ t η s f T ξ s ξ t g T dsdt = F d h T η s ζ s η t ζ t

15 (35) (73) (72) rot F d = F d l (72) ω 2 dω = ω (74) xyz 3 µ φ f(x, y, z)dx dy dz f(x, y, z) (75) µ = φdv 3 3 Id: (x, y, z) (x, y, z) U µ µ = = = f(id)dx dy dz(id x, Id y, Id z )dxdydz dx(id x ) dx(id y ) dx(id z ) f(x, y, z) det dy(id x ) dy(id y ) dy(id z ) dxdydz dz(id x ) dz(id y ) dz(id z ) 1 f(x, y, z) det 1 dxdydz = f(x, y, z)dxdydz = 1 φdv

16 (73) (75) (74) div F dv = F d (74)

17 (1) F = (y + 1)(z 2 1) G = (x + 1)(z 2 + 1) H = (x + 1)(y + 1) rot F H y G z F z H x = G x F y (x + 1) 2z(x + 1) 2z(y + 1) (y + 1) (z 2 + 1) (z 2 1) = (x + 1)(1 2z) (y + 1)(2z 1) 2 (2) xy T T = { (x, y, z) x 2 + y 2 1, z = } z T T xy T rot F d = F d l = T F d l = T rot F d x = s y = t z = E = { (s, t) s 2 + t 2 1 } s + 1 rot F d = t 1 dsdt = 2 T E 2 1 E 1dsdt = 2π 35 ( v, w) ( v, w) ( w, v) 1! = 1 (θ ω) P ( v, w) = θ P ( v)ω P ( w) θ P ( w)ω P ( v) ( ) θ P ( v) θ P ( w) det ω P ( v) ω P ( w) ( u, v, w) ( u, w, v), ( v, u, w), ( w, v, u)

18 12 18 ( u, v, w), ( v, w, u), ( w, u, v) ω (θ ω) P ( u, v, w) = 1 1!2! ( θ P ( u)ω P ( w, v) θ P ( v)ω P ( u, w) θ P ( w)ω P ( v, u) +θ P ( u)ω P ( v, w) + θ P ( v)ω P ( w, u) + θ P ( w)ω P ( u, v)) = 1 2 (θ P ( u)ω P ( v, w) + θ P ( v)ω P ( w, u) + θ P ( w)ω P ( u, v) +θ P ( u)ω P ( v, w) + θ P ( v)ω P ( w, u) + θ P ( w)ω P ( u, v)) = θ P ( u)ω P ( v, w) + θ P ( v)ω P ( w, u) + θ P ( w)ω P ( u, v) 36 (7) ω σ τ (69) (θ σ τ) P ( u, v, w) = θ P ( u)(σ τ) P ( v, w) + θ P ( v)(σ τ) P ( w, u) + θ P ( w)(σ τ) P ( u, v) = θ P ( u)(σ P ( v)τ P ( w) σ P ( w)τ P ( v)) + θ P ( v)(σ P ( w)τ P ( u) σ P ( u)τ P ( w)) = θ P ( u)σ P ( v)τ P ( w) + θ P ( v)σ P ( w)τ P ( u) + θ P ( w)σ P ( u)τ P ( v) + θ P ( w)(σ P ( u)τ P ( v) σ P ( v)τ P ( u)) θ P ( u)σ P ( w)τ P ( v) θ P ( v)σ P ( u)τ P ( w) θ P ( w)σ P ( v)τ P ( u) θ P ( u) θ P ( v) θ P ( w) = det σ P ( u) σ P ( v) σ P ( w) τ P ( u) τ P ( v) τ P ( w)

7-12.dvi

7-12.dvi 26 12 1 23. xyz ϕ f(x, y, z) Φ F (x, y, z) = F (x, y, z) G(x, y, z) rot(grad ϕ) rot(grad f) H(x, y, z) div(rot Φ) div(rot F ) (x, y, z) rot(grad f) = rot f x f y f z = (f z ) y (f y ) z (f x ) z (f z )

More information

grad φ(p ) φ P grad φ(p ) p P p φ P p l t φ l t = 0 g (0) g (0) (31) grad φ(p ) p grad φ φ (P, φ(p )) xy (x, y) = (ξ(t), η(t)) ( )

grad φ(p ) φ P grad φ(p ) p P p φ P p l t φ l t = 0 g (0) g (0) (31) grad φ(p ) p grad φ φ (P, φ(p )) xy (x, y) = (ξ(t), η(t)) ( ) 2 9 2 5 2.2.3 grad φ(p ) φ P grad φ(p ) p P p φ P p l t φ l t = g () g () (3) grad φ(p ) p grad φ φ (P, φ(p )) y (, y) = (ξ(t), η(t)) ( ) ξ (t) (t) := η (t) grad f(ξ(t), η(t)) (t) g(t) := f(ξ(t), η(t))

More information

φ s i = m j=1 f x j ξ j s i (1)? φ i = φ s i f j = f x j x ji = ξ j s i (1) φ 1 φ 2. φ n = m j=1 f jx j1 m j=1 f jx j2. m

φ s i = m j=1 f x j ξ j s i (1)? φ i = φ s i f j = f x j x ji = ξ j s i (1) φ 1 φ 2. φ n = m j=1 f jx j1 m j=1 f jx j2. m 2009 10 6 23 7.5 7.5.1 7.2.5 φ s i m j1 x j ξ j s i (1)? φ i φ s i f j x j x ji ξ j s i (1) φ 1 φ 2. φ n m j1 f jx j1 m j1 f jx j2. m j1 f jx jn x 11 x 21 x m1 x 12 x 22 x m2...... m j1 x j1f j m j1 x

More information

No δs δs = r + δr r = δr (3) δs δs = r r = δr + u(r + δr, t) u(r, t) (4) δr = (δx, δy, δz) u i (r + δr, t) u i (r, t) = u i x j δx j (5) δs 2

No δs δs = r + δr r = δr (3) δs δs = r r = δr + u(r + δr, t) u(r, t) (4) δr = (δx, δy, δz) u i (r + δr, t) u i (r, t) = u i x j δx j (5) δs 2 No.2 1 2 2 δs δs = r + δr r = δr (3) δs δs = r r = δr + u(r + δr, t) u(r, t) (4) δr = (δx, δy, δz) u i (r + δr, t) u i (r, t) = u i δx j (5) δs 2 = δx i δx i + 2 u i δx i δx j = δs 2 + 2s ij δx i δx j

More information

1 No.1 5 C 1 I III F 1 F 2 F 1 F 2 2 Φ 2 (t) = Φ 1 (t) Φ 1 (t t). = Φ 1(t) t = ( 1.5e 0.5t 2.4e 4t 2e 10t ) τ < 0 t > τ Φ 2 (t) < 0 lim t Φ 2 (t) = 0

1 No.1 5 C 1 I III F 1 F 2 F 1 F 2 2 Φ 2 (t) = Φ 1 (t) Φ 1 (t t). = Φ 1(t) t = ( 1.5e 0.5t 2.4e 4t 2e 10t ) τ < 0 t > τ Φ 2 (t) < 0 lim t Φ 2 (t) = 0 1 No.1 5 C 1 I III F 1 F 2 F 1 F 2 2 Φ 2 (t) = Φ 1 (t) Φ 1 (t t). = Φ 1(t) t = ( 1.5e 0.5t 2.4e 4t 2e 10t ) τ < 0 t > τ Φ 2 (t) < 0 lim t Φ 2 (t) = 0 0 < t < τ I II 0 No.2 2 C x y x y > 0 x 0 x > b a dx

More information

9 2 1 f(x, y) = xy sin x cos y x y cos y y x sin x d (x, y) = y cos y (x sin x) = y cos y(sin x + x cos x) x dx d (x, y) = x sin x (y cos y) = x sin x

9 2 1 f(x, y) = xy sin x cos y x y cos y y x sin x d (x, y) = y cos y (x sin x) = y cos y(sin x + x cos x) x dx d (x, y) = x sin x (y cos y) = x sin x 2009 9 6 16 7 1 7.1 1 1 1 9 2 1 f(x, y) = xy sin x cos y x y cos y y x sin x d (x, y) = y cos y (x sin x) = y cos y(sin x + x cos x) x dx d (x, y) = x sin x (y cos y) = x sin x(cos y y sin y) y dy 1 sin

More information

Chap11.dvi

Chap11.dvi . () x 3 + dx () (x )(x ) dx + sin x sin x( + cos x) dx () x 3 3 x + + 3 x + 3 x x + x 3 + dx 3 x + dx 6 x x x + dx + 3 log x + 6 log x x + + 3 rctn ( ) dx x + 3 4 ( x 3 ) + C x () t x t tn x dx x. t x

More information

( 12 ( ( ( ( Levi-Civita grad div rot ( ( = 4 : 6 3 1 1.1 f(x n f (n (x, d n f(x (1.1 dxn f (2 (x f (x 1.1 f(x = e x f (n (x = e x d dx (fg = f g + fg (1.2 d dx d 2 dx (fg = f g + 2f g + fg 2... d n n

More information

x i [, b], (i 0, 1, 2,, n),, [, b], [, b] [x 0, x 1 ] [x 1, x 2 ] [x n 1, x n ] ( 2 ). x 0 x 1 x 2 x 3 x n 1 x n b 2: [, b].,, (1) x 0, x 1, x 2,, x n

x i [, b], (i 0, 1, 2,, n),, [, b], [, b] [x 0, x 1 ] [x 1, x 2 ] [x n 1, x n ] ( 2 ). x 0 x 1 x 2 x 3 x n 1 x n b 2: [, b].,, (1) x 0, x 1, x 2,, x n 1, R f : R R,.,, b R < b, f(x) [, b] f(x)dx,, [, b] f(x) x ( ) ( 1 ). y y f(x) f(x)dx b x 1: f(x)dx, [, b] f(x) x ( ).,,,,,., f(x)dx,,,, f(x)dx. 1.1 Riemnn,, [, b] f(x) x., x 0 < x 1 < x 2 < < x n 1

More information

Gmech08.dvi

Gmech08.dvi 145 13 13.1 13.1.1 0 m mg S 13.1 F 13.1 F /m S F F 13.1 F mg S F F mg 13.1: m d2 r 2 = F + F = 0 (13.1) 146 13 F = F (13.2) S S S S S P r S P r r = r 0 + r (13.3) r 0 S S m d2 r 2 = F (13.4) (13.3) d 2

More information

= M + M + M + M M + =.,. f = < ρ, > ρ ρ. ρ f. = ρ = = ± = log 4 = = = ± f = k k ρ. k

= M + M + M + M M + =.,. f = < ρ, > ρ ρ. ρ f. = ρ = = ± = log 4 = = = ± f = k k ρ. k 7 b f n f} d = b f n f d,. 5,. [ ] ɛ >, n ɛ + + n < ɛ. m. n m log + < n m. n lim sin kπ sin kπ } k π sin = n n n. k= 4 f, y = r + s, y = rs f rs = f + r + sf y + rsf yy + f y. f = f =, f = sin. 5 f f =.

More information

II 2 II

II 2 II II 2 II 2005 yugami@cc.utsunomiya-u.ac.jp 2005 4 1 1 2 5 2.1.................................... 5 2.2................................. 6 2.3............................. 6 2.4.................................

More information

tomocci ,. :,,,, Lie,,,, Einstein, Newton. 1 M n C. s, M p. M f, p d ds f = dxµ p ds µ f p, X p = X µ µ p = dxµ ds µ p. µ, X µ.,. p,. T M p.

tomocci ,. :,,,, Lie,,,, Einstein, Newton. 1 M n C. s, M p. M f, p d ds f = dxµ p ds µ f p, X p = X µ µ p = dxµ ds µ p. µ, X µ.,. p,. T M p. tomocci 18 7 5...,. :,,,, Lie,,,, Einstein, Newton. 1 M n C. s, M p. M f, p d ds f = dxµ p ds µ f p, X p = X µ µ p = dxµ ds µ p. µ, X µ.,. p,. T M p. M F (M), X(F (M)).. T M p e i = e µ i µ. a a = a i

More information

応力とひずみ.ppt

応力とひずみ.ppt in yukawa@numse.nagoya-u.ac.jp 2 3 4 5 x 2 6 Continuum) 7 8 9 F F 10 F L L F L 1 L F L F L F 11 F L F F L F L L L 1 L 2 12 F L F! A A! S! = F S 13 F L L F F n = F " cos# F t = F " sin# S $ = S cos# S S

More information

d (K + U) = v [ma F(r)] = (2.4.4) t = t r(t ) = r t 1 r(t 1 ) = r 1 U(r 1 ) U(r ) = t1 t du t1 = t F(r(t)) dr(t) r1 = F dr (2.4.5) r F 2 F ( F) r A r

d (K + U) = v [ma F(r)] = (2.4.4) t = t r(t ) = r t 1 r(t 1 ) = r 1 U(r 1 ) U(r ) = t1 t du t1 = t F(r(t)) dr(t) r1 = F dr (2.4.5) r F 2 F ( F) r A r 2.4 ( ) U(r) ( ) ( ) U F(r) = x, U y, U = U(r) (2.4.1) z 2 1 K = mv 2 /2 dk = d ( ) 1 2 mv2 = mv dv = v (ma) (2.4.2) ( ) U(r(t)) r(t) r(t) + dr(t) du du = U(r(t) + dr(t)) U(r(t)) = U x = U(r(t)) dr(t)

More information

120 9 I I 1 I 2 I 1 I 2 ( a) ( b) ( c ) I I 2 I 1 I ( d) ( e) ( f ) 9.1: Ampère (c) (d) (e) S I 1 I 2 B ds = µ 0 ( I 1 I 2 ) I 1 I 2 B ds =0. I 1 I 2

120 9 I I 1 I 2 I 1 I 2 ( a) ( b) ( c ) I I 2 I 1 I ( d) ( e) ( f ) 9.1: Ampère (c) (d) (e) S I 1 I 2 B ds = µ 0 ( I 1 I 2 ) I 1 I 2 B ds =0. I 1 I 2 9 E B 9.1 9.1.1 Ampère Ampère Ampère s law B S µ 0 B ds = µ 0 j ds (9.1) S rot B = µ 0 j (9.2) S Ampère Biot-Savart oulomb Gauss Ampère rot B 0 Ampère µ 0 9.1 (a) (b) I B ds = µ 0 I. I 1 I 2 B ds = µ 0

More information

sec13.dvi

sec13.dvi 13 13.1 O r F R = m d 2 r dt 2 m r m = F = m r M M d2 R dt 2 = m d 2 r dt 2 = F = F (13.1) F O L = r p = m r ṙ dl dt = m ṙ ṙ + m r r = r (m r ) = r F N. (13.2) N N = R F 13.2 O ˆn ω L O r u u = ω r 1 1:

More information

() x + y + y + x dy dx = 0 () dy + xy = x dx y + x y ( 5) ( s55906) 0.7. (). 5 (). ( 6) ( s6590) 0.8 m n. 0.9 n n A. ( 6) ( s6590) f A (λ) = det(a λi)

() x + y + y + x dy dx = 0 () dy + xy = x dx y + x y ( 5) ( s55906) 0.7. (). 5 (). ( 6) ( s6590) 0.8 m n. 0.9 n n A. ( 6) ( s6590) f A (λ) = det(a λi) 0. A A = 4 IC () det A () A () x + y + z = x y z X Y Z = A x y z ( 5) ( s5590) 0. a + b + c b c () a a + b + c c a b a + b + c 0 a b c () a 0 c b b c 0 a c b a 0 0. A A = 7 5 4 5 0 ( 5) ( s5590) () A ()

More information

微分積分 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます. このサンプルページの内容は, 初版 1 刷発行時のものです.

微分積分 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます.   このサンプルページの内容は, 初版 1 刷発行時のものです. 微分積分 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます. ttp://www.morikita.co.jp/books/mid/00571 このサンプルページの内容は, 初版 1 刷発行時のものです. i ii 014 10 iii [note] 1 3 iv 4 5 3 6 4 x 0 sin x x 1 5 6 z = f(x, y) 1 y = f(x)

More information

notekiso1_09.dvi

notekiso1_09.dvi 39 3 3.1 2 Ax 1,y 1 Bx 2,y 2 x y fx, y z fx, y x 1,y 1, 0 x 1,y 1,fx 1,y 1 x 2,y 2, 0 x 2,y 2,fx 2,y 2 A s I fx, yds lim fx i,y i Δs. 3.1.1 Δs 0 x i,y i N Δs 1 I lim Δx 2 +Δy 2 0 x 1 fx i,y i Δx i 2 +Δy

More information

II A A441 : October 02, 2014 Version : Kawahira, Tomoki TA (Kondo, Hirotaka )

II A A441 : October 02, 2014 Version : Kawahira, Tomoki TA (Kondo, Hirotaka ) II 214-1 : October 2, 214 Version : 1.1 Kawahira, Tomoki TA (Kondo, Hirotaka ) http://www.math.nagoya-u.ac.jp/~kawahira/courses/14w-biseki.html pdf 1 2 1 9 1 16 1 23 1 3 11 6 11 13 11 2 11 27 12 4 12 11

More information

2 1 x 1.1: v mg x (t) = v(t) mv (t) = mg 0 x(0) = x 0 v(0) = v 0 x(t) = x 0 + v 0 t 1 2 gt2 v(t) = v 0 gt t x = x 0 + v2 0 2g v2 2g 1.1 (x, v) θ

2 1 x 1.1: v mg x (t) = v(t) mv (t) = mg 0 x(0) = x 0 v(0) = v 0 x(t) = x 0 + v 0 t 1 2 gt2 v(t) = v 0 gt t x = x 0 + v2 0 2g v2 2g 1.1 (x, v) θ 1 1 1.1 (Isaac Newton, 1642 1727) 1. : 2. ( ) F = ma 3. ; F a 2 t x(t) v(t) = x (t) v (t) = x (t) F 3 3 3 3 3 3 6 1 2 6 12 1 3 1 2 m 2 1 x 1.1: v mg x (t) = v(t) mv (t) = mg 0 x(0) = x 0 v(0) = v 0 x(t)

More information

v er.1/ c /(21)

v er.1/ c /(21) 12 -- 1 1 2009 1 17 1-1 1-2 1-3 1-4 2 2 2 1-5 1 1-6 1 1-7 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 c 2011 1/(21) 12 -- 1 -- 1 1--1 1--1--1 1 2009 1 n n α { n } α α { n } lim n = α, n α n n ε n > N n α < ε N {1, 1,

More information

7. y fx, z gy z gfx dz dx dz dy dy dx. g f a g bf a b fa 7., chain ule Ω, D R n, R m a Ω, f : Ω R m, g : D R l, fω D, b fa, f a g b g f a g f a g bf a

7. y fx, z gy z gfx dz dx dz dy dy dx. g f a g bf a b fa 7., chain ule Ω, D R n, R m a Ω, f : Ω R m, g : D R l, fω D, b fa, f a g b g f a g f a g bf a 9 203 6 7 WWW http://www.math.meiji.ac.jp/~mk/lectue/tahensuu-203/ 2 8 8 7. 7 7. y fx, z gy z gfx dz dx dz dy dy dx. g f a g bf a b fa 7., chain ule Ω, D R n, R m a Ω, f : Ω R m, g : D R l, fω D, b fa,

More information

Untitled

Untitled II 14 14-7-8 8/4 II (http://www.damp.tottori-u.ac.jp/~ooshida/edu/fluid/) [ (3.4)] Navier Stokes [ 6/ ] Navier Stokes 3 [ ] Reynolds [ (4.6), (45.8)] [ p.186] Navier Stokes I 1 balance law t (ρv i )+ j

More information

Fr

Fr 2007 04 02 12 1 2 2 3 2.1............................ 4 3 6 3.1............................. 7 3.2....................... 9 3.3............................. 10 4 Frenet 12 5 14 6 Frenet-Serret 15 6.1 Frenet-Serret.......................

More information

x (x, ) x y (, y) iy x y z = x + iy (x, y) (r, θ) r = x + y, θ = tan ( y ), π < θ π x r = z, θ = arg z z = x + iy = r cos θ + ir sin θ = r(cos θ + i s

x (x, ) x y (, y) iy x y z = x + iy (x, y) (r, θ) r = x + y, θ = tan ( y ), π < θ π x r = z, θ = arg z z = x + iy = r cos θ + ir sin θ = r(cos θ + i s ... x, y z = x + iy x z y z x = Rez, y = Imz z = x + iy x iy z z () z + z = (z + z )() z z = (z z )(3) z z = ( z z )(4)z z = z z = x + y z = x + iy ()Rez = (z + z), Imz = (z z) i () z z z + z z + z.. z

More information

.1 z = e x +xy y z y 1 1 x 0 1 z x y α β γ z = αx + βy + γ (.1) ax + by + cz = d (.1') a, b, c, d x-y-z (a, b, c). x-y-z 3 (0,

.1 z = e x +xy y z y 1 1 x 0 1 z x y α β γ z = αx + βy + γ (.1) ax + by + cz = d (.1') a, b, c, d x-y-z (a, b, c). x-y-z 3 (0, .1.1 Y K L Y = K 1 3 L 3 L K K (K + ) 1 1 3 L 3 K 3 L 3 K 0 (K + K) 1 3 L 3 K 1 3 L 3 lim K 0 K = L (K + K) 1 3 K 1 3 3 lim K 0 K = 1 3 K 3 L 3 z = f(x, y) x y z x-y-z.1 z = e x +xy y 3 x-y ( ) z 0 f(x,

More information

21 2 26 i 1 1 1.1............................ 1 1.2............................ 3 2 9 2.1................... 9 2.2.......... 9 2.3................... 11 2.4....................... 12 3 15 3.1..........

More information

n=1 1 n 2 = π = π f(z) f(z) 2 f(z) = u(z) + iv(z) *1 f (z) u(x, y), v(x, y) f(z) f (z) = f/ x u x = v y, u y = v x

n=1 1 n 2 = π = π f(z) f(z) 2 f(z) = u(z) + iv(z) *1 f (z) u(x, y), v(x, y) f(z) f (z) = f/ x u x = v y, u y = v x n= n 2 = π2 6 3 2 28 + 4 + 9 + = π2 6 2 f(z) f(z) 2 f(z) = u(z) + iv(z) * f (z) u(x, y), v(x, y) f(z) f (z) = f/ x u x = v y, u y = v x f x = i f y * u, v 3 3. 3 f(t) = u(t) + v(t) [, b] f(t)dt = u(t)dt

More information

, 3, 6 = 3, 3,,,, 3,, 9, 3, 9, 3, 3, 4, 43, 4, 3, 9, 6, 6,, 0 p, p, p 3,..., p n N = p p p 3 p n + N p n N p p p, p 3,..., p n p, p,..., p n N, 3,,,,

, 3, 6 = 3, 3,,,, 3,, 9, 3, 9, 3, 3, 4, 43, 4, 3, 9, 6, 6,, 0 p, p, p 3,..., p n N = p p p 3 p n + N p n N p p p, p 3,..., p n p, p,..., p n N, 3,,,, 6,,3,4,, 3 4 8 6 6................................. 6.................................. , 3, 6 = 3, 3,,,, 3,, 9, 3, 9, 3, 3, 4, 43, 4, 3, 9, 6, 6,, 0 p, p, p 3,..., p n N = p p p 3 p n + N p n N p p p,

More information

pdf

pdf http://www.ns.kogakuin.ac.jp/~ft13389/lecture/physics1a2b/ pdf I 1 1 1.1 ( ) 1. 30 m µm 2. 20 cm km 3. 10 m 2 cm 2 4. 5 cm 3 km 3 5. 1 6. 1 7. 1 1.2 ( ) 1. 1 m + 10 cm 2. 1 hr + 6400 sec 3. 3.0 10 5 kg

More information

(1) (2) (3) (4) HB B ( ) (5) (6) (7) 40 (8) (9) (10)

(1) (2) (3) (4) HB B ( ) (5) (6) (7) 40 (8) (9) (10) 2017 12 9 4 1 30 4 10 3 1 30 3 30 2 1 30 2 50 1 1 30 2 10 (1) (2) (3) (4) HB B ( ) (5) (6) (7) 40 (8) (9) (10) (1) i 23 c 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b d e f g h i (2) 23 23 (3) 23 ( 23 ) 23 x 1 x 2 23 x

More information

1 1 sin cos P (primary) S (secondly) 2 P S A sin(ω2πt + α) A ω 1 ω α V T m T m 1 100Hz m 2 36km 500Hz. 36km 1

1 1 sin cos P (primary) S (secondly) 2 P S A sin(ω2πt + α) A ω 1 ω α V T m T m 1 100Hz m 2 36km 500Hz. 36km 1 sin cos P (primary) S (secondly) 2 P S A sin(ω2πt + α) A ω ω α 3 3 2 2V 3 33+.6T m T 5 34m Hz. 34 3.4m 2 36km 5Hz. 36km m 34 m 5 34 + m 5 33 5 =.66m 34m 34 x =.66 55Hz, 35 5 =.7 485.7Hz 2 V 5Hz.5V.5V V

More information

II ( ) (7/31) II ( [ (3.4)] Navier Stokes [ (6/29)] Navier Stokes 3 [ (6/19)] Re

II ( ) (7/31) II (  [ (3.4)] Navier Stokes [ (6/29)] Navier Stokes 3 [ (6/19)] Re II 29 7 29-7-27 ( ) (7/31) II (http://www.damp.tottori-u.ac.jp/~ooshida/edu/fluid/) [ (3.4)] Navier Stokes [ (6/29)] Navier Stokes 3 [ (6/19)] Reynolds [ (4.6), (45.8)] [ p.186] Navier Stokes I Euler Navier

More information

W u = u(x, t) u tt = a 2 u xx, a > 0 (1) D := {(x, t) : 0 x l, t 0} u (0, t) = 0, u (l, t) = 0, t 0 (2)

W u = u(x, t) u tt = a 2 u xx, a > 0 (1) D := {(x, t) : 0 x l, t 0} u (0, t) = 0, u (l, t) = 0, t 0 (2) 3 215 4 27 1 1 u u(x, t) u tt a 2 u xx, a > (1) D : {(x, t) : x, t } u (, t), u (, t), t (2) u(x, ) f(x), u(x, ) t 2, x (3) u(x, t) X(x)T (t) u (1) 1 T (t) a 2 T (t) X (x) X(x) α (2) T (t) αa 2 T (t) (4)

More information

43433 8 3 . Stochastic exponentials...................................... 3. Girsanov s theorem......................................... 4 On the martingale property of stochastic exponentials 5. Gronwall

More information

A

A A05-132 2010 2 11 1 1 3 1.1.......................................... 3 1.2..................................... 3 1.3..................................... 3 2 4 2.1............................... 4 2.2

More information

untitled

untitled 20010916 22;1017;23;20020108;15;20; 1 N = {1, 2, } Z + = {0, 1, 2, } Z = {0, ±1, ±2, } Q = { p p Z, q N} R = { lim a q n n a n Q, n N; sup a n < } R + = {x R x 0} n = {a + b 1 a, b R} u, v 1 R 2 2 R 3

More information

y π π O π x 9 s94.5 y dy dx. y = x + 3 y = x logx + 9 s9.6 z z x, z y. z = xy + y 3 z = sinx y 9 s x dx π x cos xdx 9 s93.8 a, fx = e x ax,. a =

y π π O π x 9 s94.5 y dy dx. y = x + 3 y = x logx + 9 s9.6 z z x, z y. z = xy + y 3 z = sinx y 9 s x dx π x cos xdx 9 s93.8 a, fx = e x ax,. a = [ ] 9 IC. dx = 3x 4y dt dy dt = x y u xt = expλt u yt λ u u t = u u u + u = xt yt 6 3. u = x, y, z = x + y + z u u 9 s9 grad u ux, y, z = c c : grad u = u x i + u y j + u k i, j, k z x, y, z grad u v =

More information

Fubini

Fubini 3............................... 3................................ 5.3 Fubini........................... 7.4.............................5..........................6.............................. 3.7..............................

More information

x () g(x) = f(t) dt f(x), F (x) 3x () g(x) g (x) f(x), F (x) (3) h(x) = x 3x tf(t) dt.9 = {(x, y) ; x, y, x + y } f(x, y) = xy( x y). h (x) f(x), F (x

x () g(x) = f(t) dt f(x), F (x) 3x () g(x) g (x) f(x), F (x) (3) h(x) = x 3x tf(t) dt.9 = {(x, y) ; x, y, x + y } f(x, y) = xy( x y). h (x) f(x), F (x [ ] IC. f(x) = e x () f(x) f (x) () lim f(x) lim f(x) x + x (3) lim f(x) lim f(x) x + x (4) y = f(x) ( ) ( s46). < a < () a () lim a log xdx a log xdx ( ) n (3) lim log k log n n n k=.3 z = log(x + y ),

More information

KENZOU

KENZOU KENZOU 2008 8 2 3 2 3 2 2 4 2 4............................................... 2 4.2............................... 3 4.2........................................... 4 4.3..............................

More information

t = h x z z = h z = t (x, z) (v x (x, z, t), v z (x, z, t)) ρ v x x + v z z = 0 (1) 2-2. (v x, v z ) φ(x, z, t) v x = φ x, v z

t = h x z z = h z = t (x, z) (v x (x, z, t), v z (x, z, t)) ρ v x x + v z z = 0 (1) 2-2. (v x, v z ) φ(x, z, t) v x = φ x, v z I 1 m 2 l k 2 x = 0 x 1 x 1 2 x 2 g x x 2 x 1 m k m 1-1. L x 1, x 2, ẋ 1, ẋ 2 ẋ 1 x = 0 1-2. 2 Q = x 1 + x 2 2 q = x 2 x 1 l L Q, q, Q, q M = 2m µ = m 2 1-3. Q q 1-4. 2 x 2 = h 1 x 1 t = 0 2 1 t x 1 (t)

More information

Note.tex 2008/09/19( )

Note.tex 2008/09/19( ) 1 20 9 19 2 1 5 1.1........................ 5 1.2............................. 8 2 9 2.1............................. 9 2.2.............................. 10 3 13 3.1.............................. 13 3.2..................................

More information

変 位 変位とは 物体中のある点が変形後に 別の点に異動したときの位置の変化で あり ベクトル量である 変位には 物体の変形の他に剛体運動 剛体変位 が含まれている 剛体変位 P(x, y, z) 平行移動と回転 P! (x + u, y + v, z + w) Q(x + d x, y + dy,

変 位 変位とは 物体中のある点が変形後に 別の点に異動したときの位置の変化で あり ベクトル量である 変位には 物体の変形の他に剛体運動 剛体変位 が含まれている 剛体変位 P(x, y, z) 平行移動と回転 P! (x + u, y + v, z + w) Q(x + d x, y + dy, 変 位 変位とは 物体中のある点が変形後に 別の点に異動したときの位置の変化で あり ベクトル量である 変位には 物体の変形の他に剛体運動 剛体変位 が含まれている 剛体変位 P(x, y, z) 平行移動と回転 P! (x + u, y + v, z + w) Q(x + d x, y + dy, z + dz) Q! (x + d x + u + du, y + dy + v + dv, z +

More information

x,, z v = (, b, c) v v 2 + b 2 + c 2 x,, z 1 i = (1, 0, 0), j = (0, 1, 0), k = (0, 0, 1) v 1 = ( 1, b 1, c 1 ), v 2 = ( 2, b 2, c 2 ) v

x,, z v = (, b, c) v v 2 + b 2 + c 2 x,, z 1 i = (1, 0, 0), j = (0, 1, 0), k = (0, 0, 1) v 1 = ( 1, b 1, c 1 ), v 2 = ( 2, b 2, c 2 ) v 12 -- 1 4 2009 9 4-1 4-2 4-3 4-4 4-5 4-6 4-7 4-8 4-9 4-10 c 2011 1/(13) 4--1 2009 9 3 x,, z v = (, b, c) v v 2 + b 2 + c 2 x,, z 1 i = (1, 0, 0), j = (0, 1, 0), k = (0, 0, 1) v 1 = ( 1, b 1, c 1 ), v 2

More information

5.. z = f(x, y) y y = b f x x g(x) f(x, b) g x ( ) A = lim h 0 g(a + h) g(a) h g(x) a A = g (a) = f x (a, b)

5.. z = f(x, y) y y = b f x x g(x) f(x, b) g x ( ) A = lim h 0 g(a + h) g(a) h g(x) a A = g (a) = f x (a, b) 5 partial differentiation (total) differentiation 5. z = f(x, y) (a, b) A = lim h 0 f(a + h, b) f(a, b) h............................................................... ( ) f(x, y) (a, b) x A (a, b) x

More information

mugensho.dvi

mugensho.dvi 1 1 f (t) lim t a f (t) = 0 f (t) t a 1.1 (1) lim(t 1) 2 = 0 t 1 (t 1) 2 t 1 (2) lim(t 1) 3 = 0 t 1 (t 1) 3 t 1 2 f (t), g(t) t a lim t a f (t) g(t) g(t) f (t) = o(g(t)) (t a) = 0 f (t) (t 1) 3 1.2 lim

More information

III 1 (X, d) d U d X (X, d). 1. (X, d).. (i) d(x, y) d(z, y) d(x, z) (ii) d(x, y) d(z, w) d(x, z) + d(y, w) 2. (X, d). F X.. (1), X F, (2) F 1, F 2 F

III 1 (X, d) d U d X (X, d). 1. (X, d).. (i) d(x, y) d(z, y) d(x, z) (ii) d(x, y) d(z, w) d(x, z) + d(y, w) 2. (X, d). F X.. (1), X F, (2) F 1, F 2 F III 1 (X, d) d U d X (X, d). 1. (X, d).. (i) d(x, y) d(z, y) d(x, z) (ii) d(x, y) d(z, w) d(x, z) + d(y, w) 2. (X, d). F X.. (1), X F, (2) F 1, F 2 F F 1 F 2 F, (3) F λ F λ F λ F. 3., A λ λ A λ. B λ λ

More information

X G P G (X) G BG [X, BG] S 2 2 2 S 2 2 S 2 = { (x 1, x 2, x 3 ) R 3 x 2 1 + x 2 2 + x 2 3 = 1 } R 3 S 2 S 2 v x S 2 x x v(x) T x S 2 T x S 2 S 2 x T x S 2 = { ξ R 3 x ξ } R 3 T x S 2 S 2 x x T x S 2

More information

20 4 20 i 1 1 1.1............................ 1 1.2............................ 4 2 11 2.1................... 11 2.2......................... 11 2.3....................... 19 3 25 3.1.............................

More information

1 nakayama/print/ Def (Definition ) Thm (Theorem ) Prop (Proposition ) Lem (Lemma ) Cor (Corollary ) 1. (1) A, B (2) ABC

1   nakayama/print/ Def (Definition ) Thm (Theorem ) Prop (Proposition ) Lem (Lemma ) Cor (Corollary ) 1. (1) A, B (2) ABC 1 http://www.gem.aoyama.ac.jp/ nakayama/print/ Def (Definition ) Thm (Theorem ) Prop (Proposition ) Lem (Lemma ) Cor (Corollary ) 1. (1) A, B (2) ABC r 1 A B B C C A (1),(2),, (8) A, B, C A,B,C 2 1 ABC

More information

i 18 2H 2 + O 2 2H 2 + ( ) 3K

i 18 2H 2 + O 2 2H 2 + ( ) 3K i 18 2H 2 + O 2 2H 2 + ( ) 3K ii 1 1 1.1.................................. 1 1.2........................................ 3 1.3......................................... 3 1.4....................................

More information

B 38 1 (x, y), (x, y, z) (x 1, x 2 ) (x 1, x 2, x 3 ) 2 : x 2 + y 2 = 1. (parameter) x = cos t, y = sin t. y = f(x) r(t) = (x(t), y(t), z(t)), a t b.

B 38 1 (x, y), (x, y, z) (x 1, x 2 ) (x 1, x 2, x 3 ) 2 : x 2 + y 2 = 1. (parameter) x = cos t, y = sin t. y = f(x) r(t) = (x(t), y(t), z(t)), a t b. 2009 7 9 1 2 2 2 3 6 4 9 5 14 6 18 7 23 8 25 9 26 10 29 11 32 12 35 A 37 1 B 38 1 (x, y), (x, y, z) (x 1, x 2 ) (x 1, x 2, x 3 ) 2 : x 2 + y 2 = 1. (parameter) x = cos t, y = sin t. y = f(x) r(t) = (x(t),

More information

n ξ n,i, i = 1,, n S n ξ n,i n 0 R 1,.. σ 1 σ i .10.14.15 0 1 0 1 1 3.14 3.18 3.19 3.14 3.14,. ii 1 1 1.1..................................... 1 1............................... 3 1.3.........................

More information

M3 x y f(x, y) (= x) (= y) x + y f(x, y) = x + y + *. f(x, y) π y f(x, y) x f(x + x, y) f(x, y) lim x x () f(x,y) x 3 -

M3 x y f(x, y) (= x) (= y) x + y f(x, y) = x + y + *. f(x, y) π y f(x, y) x f(x + x, y) f(x, y) lim x x () f(x,y) x 3 - M3............................................................................................ 3.3................................................... 3 6........................................... 6..........................................

More information

A (1) = 4 A( 1, 4) 1 A 4 () = tan A(0, 0) π A π

A (1) = 4 A( 1, 4) 1 A 4 () = tan A(0, 0) π A π 4 4.1 4.1.1 A = f() = f() = a f (a) = f() (a, f(a)) = f() (a, f(a)) f(a) = f 0 (a)( a) 4.1 (4, ) = f() = f () = 1 = f (4) = 1 4 4 (4, ) = 1 ( 4) 4 = 1 4 + 1 17 18 4 4.1 A (1) = 4 A( 1, 4) 1 A 4 () = tan

More information

1 B () Ver 2014 0 2014/10 2015/1 http://www-cr.scphys.kyoto-u.ac.jp/member/tsuru/lecture/... 1. ( ) 2. 3. 3 1 7 1.1..................................................... 7 1.2.............................................

More information

c y /2 ddy = = 2π sin θ /2 dθd /2 [ ] 2π cos θ d = log 2 + a 2 d = log 2 + a 2 = log 2 + a a 2 d d + 2 = l

c y /2 ddy = = 2π sin θ /2 dθd /2 [ ] 2π cos θ d = log 2 + a 2 d = log 2 + a 2 = log 2 + a a 2 d d + 2 = l c 28. 2, y 2, θ = cos θ y = sin θ 2 3, y, 3, θ, ϕ = sin θ cos ϕ 3 y = sin θ sin ϕ 4 = cos θ 5.2 2 e, e y 2 e, e θ e = cos θ e sin θ e θ 6 e y = sin θ e + cos θ e θ 7.3 sgn sgn = = { = + > 2 < 8.4 a b 2

More information

4 4 4 a b c d a b A c d A a da ad bce O E O n A n O ad bc a d n A n O 5 {a n } S n a k n a n + k S n a a n+ S n n S n n log x x {xy } x, y x + y 7 fx

4 4 4 a b c d a b A c d A a da ad bce O E O n A n O ad bc a d n A n O 5 {a n } S n a k n a n + k S n a a n+ S n n S n n log x x {xy } x, y x + y 7 fx 4 4 5 4 I II III A B C, 5 7 I II A B,, 8, 9 I II A B O A,, Bb, b, Cc, c, c b c b b c c c OA BC P BC OP BC P AP BC n f n x xn e x! e n! n f n x f n x f n x f k x k 4 e > f n x dx k k! fx sin x cos x tan

More information

PowerPoint プレゼンテーション

PowerPoint プレゼンテーション 米田 戸倉川月 7 限 193~21 西 5-19 応用数学 A 積分定理 Gaussの定理 divbd = B nds Stokesの定理 E bds = E dr Green の定理 g x f y dxdy = fdx + gdy = f e i + ge j dr Gauss の発散定理 S n FdS = Fd 1777-1855 ドイツ Johann arl Friedrich Gauss

More information

50 2 I SI MKSA r q r q F F = 1 qq 4πε 0 r r 2 r r r r (2.2 ε 0 = 1 c 2 µ 0 c = m/s q 2.1 r q' F r = 0 µ 0 = 4π 10 7 N/A 2 k = 1/(4πε 0 qq

50 2 I SI MKSA r q r q F F = 1 qq 4πε 0 r r 2 r r r r (2.2 ε 0 = 1 c 2 µ 0 c = m/s q 2.1 r q' F r = 0 µ 0 = 4π 10 7 N/A 2 k = 1/(4πε 0 qq 49 2 I II 2.1 3 e e = 1.602 10 19 A s (2.1 50 2 I SI MKSA 2.1.1 r q r q F F = 1 qq 4πε 0 r r 2 r r r r (2.2 ε 0 = 1 c 2 µ 0 c = 3 10 8 m/s q 2.1 r q' F r = 0 µ 0 = 4π 10 7 N/A 2 k = 1/(4πε 0 qq F = k r

More information

1 I 1.1 ± e = = - = C C MKSA [m], [Kg] [s] [A] 1C 1A 1 MKSA 1C 1C +q q +q q 1

1 I 1.1 ± e = = - = C C MKSA [m], [Kg] [s] [A] 1C 1A 1 MKSA 1C 1C +q q +q q 1 1 I 1.1 ± e = = - =1.602 10 19 C C MKA [m], [Kg] [s] [A] 1C 1A 1 MKA 1C 1C +q q +q q 1 1.1 r 1,2 q 1, q 2 r 12 2 q 1, q 2 2 F 12 = k q 1q 2 r 12 2 (1.1) k 2 k 2 ( r 1 r 2 ) ( r 2 r 1 ) q 1 q 2 (q 1 q 2

More information

1. A0 A B A0 A : A1,...,A5 B : B1,...,B

1. A0 A B A0 A : A1,...,A5 B : B1,...,B 1. A0 A B A0 A : A1,...,A5 B : B1,...,B12 2. 3. 4. 5. A0 A, B Z Z m, n Z m n m, n A m, n B m=n (1) A, B (2) A B = A B = Z/ π : Z Z/ (3) A B Z/ (4) Z/ A, B (5) f : Z Z f(n) = n f = g π g : Z/ Z A, B (6)

More information

. p.1/14

. p.1/14 . p.1/14 F(x,y) = (F 1 (x,y),f 2 (x,y)) (x,y). p.2/14 F(x,y) = (F 1 (x,y),f 2 (x,y)) (x,y) (x,y) h. p.2/14 F(x,y) = (F 1 (x,y),f 2 (x,y)) (x,y) (x,y) h h { F 2 (x+ h,y) F 2 2(x h,y) F 2 1(x,y+ h)+f 2 1(x,y

More information

K E N Z OU

K E N Z OU K E N Z OU 11 1 1 1.1..................................... 1.1.1............................ 1.1..................................................................................... 4 1.........................................

More information

1 (Berry,1975) 2-6 p (S πr 2 )p πr 2 p 2πRγ p p = 2γ R (2.5).1-1 : : : : ( ).2 α, β α, β () X S = X X α X β (.1) 1 2

1 (Berry,1975) 2-6 p (S πr 2 )p πr 2 p 2πRγ p p = 2γ R (2.5).1-1 : : : : ( ).2 α, β α, β () X S = X X α X β (.1) 1 2 2005 9/8-11 2 2.2 ( 2-5) γ ( ) γ cos θ 2πr πρhr 2 g h = 2γ cos θ ρgr (2.1) γ = ρgrh (2.2) 2 cos θ θ cos θ = 1 (2.2) γ = 1 ρgrh (2.) 2 2. p p ρgh p ( ) p p = p ρgh (2.) h p p = 2γ r 1 1 (Berry,1975) 2-6

More information

II 1 3 2 5 3 7 4 8 5 11 6 13 7 16 8 18 2 1 1. x 2 + xy x y (1 lim (x,y (1,1 x 1 x 3 + y 3 (2 lim (x,y (, x 2 + y 2 x 2 (3 lim (x,y (, x 2 + y 2 xy (4 lim (x,y (, x 2 + y 2 x y (5 lim (x,y (, x + y x 3y

More information

211 kotaro@math.titech.ac.jp 1 R *1 n n R n *2 R n = {(x 1,..., x n ) x 1,..., x n R}. R R 2 R 3 R n R n R n D D R n *3 ) (x 1,..., x n ) f(x 1,..., x n ) f D *4 n 2 n = 1 ( ) 1 f D R n f : D R 1.1. (x,

More information

Gmech08.dvi

Gmech08.dvi 51 5 5.1 5.1.1 P r P z θ P P P z e r e, z ) r, θ, ) 5.1 z r e θ,, z r, θ, = r sin θ cos = r sin θ sin 5.1) e θ e z = r cos θ r, θ, 5.1: 0 r

More information

DVIOUT

DVIOUT A. A. A-- [ ] f(x) x = f 00 (x) f 0 () =0 f 00 () > 0= f(x) x = f 00 () < 0= f(x) x = A--2 [ ] f(x) D f 00 (x) > 0= y = f(x) f 00 (x) < 0= y = f(x) P (, f()) f 00 () =0 A--3 [ ] y = f(x) [, b] x = f (y)

More information

TOP URL 1

TOP URL   1 TOP URL http://amonphys.web.fc.com/ 1 19 3 19.1................... 3 19.............................. 4 19.3............................... 6 19.4.............................. 8 19.5.............................

More information

2 1 κ c(t) = (x(t), y(t)) ( ) det(c (t), c x (t)) = det (t) x (t) y (t) y = x (t)y (t) x (t)y (t), (t) c (t) = (x (t)) 2 + (y (t)) 2. c (t) =

2 1 κ c(t) = (x(t), y(t)) ( ) det(c (t), c x (t)) = det (t) x (t) y (t) y = x (t)y (t) x (t)y (t), (t) c (t) = (x (t)) 2 + (y (t)) 2. c (t) = 1 1 1.1 I R 1.1.1 c : I R 2 (i) c C (ii) t I c (t) (0, 0) c (t) c(i) c c(t) 1.1.2 (1) (2) (3) (1) r > 0 c : R R 2 : t (r cos t, r sin t) (2) C f : I R c : I R 2 : t (t, f(t)) (3) y = x c : R R 2 : t (t,

More information

6kg 1.1m 1.m.1m.1 l λ ϵ λ l + λ l l l dl dl + dλ ϵ dλ dl dl + dλ dl dl 3 1. JIS 1 6kg 1% 66kg 1 13 σ a1 σ m σ a1 σ m σ m σ a1 f f σ a1 σ a1 σ m f 4

6kg 1.1m 1.m.1m.1 l λ ϵ λ l + λ l l l dl dl + dλ ϵ dλ dl dl + dλ dl dl 3 1. JIS 1 6kg 1% 66kg 1 13 σ a1 σ m σ a1 σ m σ m σ a1 f f σ a1 σ a1 σ m f 4 35-8585 7 8 1 I I 1 1.1 6kg 1m P σ σ P 1 l l λ λ l 1.m 1 6kg 1.1m 1.m.1m.1 l λ ϵ λ l + λ l l l dl dl + dλ ϵ dλ dl dl + dλ dl dl 3 1. JIS 1 6kg 1% 66kg 1 13 σ a1 σ m σ a1 σ m σ m σ a1 f f σ a1 σ a1 σ m

More information

meiji_resume_1.PDF

meiji_resume_1.PDF β β β (q 1,q,..., q n ; p 1, p,..., p n ) H(q 1,q,..., q n ; p 1, p,..., p n ) Hψ = εψ ε k = k +1/ ε k = k(k 1) (x, y, z; p x, p y, p z ) (r; p r ), (θ; p θ ), (ϕ; p ϕ ) ε k = 1/ k p i dq i E total = E

More information

08-Note2-web

08-Note2-web r(t) t r(t) O v(t) = dr(t) dt a(t) = dv(t) dt = d2 r(t) dt 2 r(t), v(t), a(t) t dr(t) dt r(t) =(x(t),y(t),z(t)) = d 2 r(t) dt 2 = ( dx(t) dt ( d 2 x(t) dt 2, dy(t), dz(t) dt dt ), d2 y(t) dt 2, d2 z(t)

More information

.5 z = a + b + c n.6 = a sin t y = b cos t dy d a e e b e + e c e e e + e 3 s36 3 a + y = a, b > b 3 s363.7 y = + 3 y = + 3 s364.8 cos a 3 s365.9 y =,

.5 z = a + b + c n.6 = a sin t y = b cos t dy d a e e b e + e c e e e + e 3 s36 3 a + y = a, b > b 3 s363.7 y = + 3 y = + 3 s364.8 cos a 3 s365.9 y =, [ ] IC. r, θ r, θ π, y y = 3 3 = r cos θ r sin θ D D = {, y ; y }, y D r, θ ep y yddy D D 9 s96. d y dt + 3dy + y = cos t dt t = y = e π + e π +. t = π y =.9 s6.3 d y d + dy d + y = y =, dy d = 3 a, b

More information

difgeo1.dvi

difgeo1.dvi 1 http://matlab0.hwe.oita-u.ac.jp/ matsuo/difgeo.pdf ver.1 8//001 1 1.1 a A. O 1 e 1 ; e ; e e 1 ; e ; e x 1 ;x ;x e 1 ; e ; e X x x x 1 ;x ;x X (x 1 ;x ;x ) 1 1 x x X e e 1 O e x x 1 x x = x 1 e 1 + x

More information

IA September 25, 2017 ( ) I = [a, b], f (x) I = (a 0 = a < a 1 < < a m = b) I ( ) (partition) S (, f (x)) = w (I k ) I k a k a k 1 S (, f (x)) = I k 2

IA September 25, 2017 ( ) I = [a, b], f (x) I = (a 0 = a < a 1 < < a m = b) I ( ) (partition) S (, f (x)) = w (I k ) I k a k a k 1 S (, f (x)) = I k 2 IA September 5, 7 I [, b], f x I < < < m b I prtition S, f x w I k I k k k S, f x I k I k [ k, k ] I I I m I k I j m inf f x w I k x I k k m k sup f x w I k x I k inf f x w I S, f x S, f x sup f x w I

More information

12 2 E ds = 1 ρdv ε 1 µ D D S S D B d S = 36 E d B l = S d S B d l = S ε E + J d S 4 4 div E = 1 ε ρ div B = rot E = B 1 rot µ E B = ε + J 37 3.2 3.2.

12 2 E ds = 1 ρdv ε 1 µ D D S S D B d S = 36 E d B l = S d S B d l = S ε E + J d S 4 4 div E = 1 ε ρ div B = rot E = B 1 rot µ E B = ε + J 37 3.2 3.2. 213 12 1 21 5 524 3-5465-74 nkiyono@mail.ecc.u-tokyo.ac.jp http://lecture.ecc.u-tokyo.ac.jp/~nkiyono/index.html 3 2 1 3.1 ρp, t EP, t BP, t JP, t 35 P t xyz xyz t 4 ε µ D D S S 35 D H D = ε E B = µ H E

More information

d ϕ i) t d )t0 d ϕi) ϕ i) t x j t d ) ϕ t0 t α dx j d ) ϕ i) t dx t0 j x j d ϕ i) ) t x j dx t0 j f i x j ξ j dx i + ξ i x j dx j f i ξ i x j dx j d )

d ϕ i) t d )t0 d ϕi) ϕ i) t x j t d ) ϕ t0 t α dx j d ) ϕ i) t dx t0 j x j d ϕ i) ) t x j dx t0 j f i x j ξ j dx i + ξ i x j dx j f i ξ i x j dx j d ) 23 M R M ϕ : R M M ϕt, x) ϕ t x) ϕ s ϕ t ϕ s+t, ϕ 0 id M M ϕ t M ξ ξ ϕ t d ϕ tx) ξϕ t x)) U, x 1,...,x n )) ϕ t x) ϕ 1) t x),...,ϕ n) t x)), ξx) ξ i x) d ϕi) t x) ξ i ϕ t x)) M f ϕ t f)x) f ϕ t )x) fϕ

More information

II No.01 [n/2] [1]H n (x) H n (x) = ( 1) r n! r!(n 2r)! (2x)n 2r. r=0 [2]H n (x) n,, H n ( x) = ( 1) n H n (x). [3] H n (x) = ( 1) n dn x2 e dx n e x2

II No.01 [n/2] [1]H n (x) H n (x) = ( 1) r n! r!(n 2r)! (2x)n 2r. r=0 [2]H n (x) n,, H n ( x) = ( 1) n H n (x). [3] H n (x) = ( 1) n dn x2 e dx n e x2 II No.1 [n/] [1]H n x) H n x) = 1) r n! r!n r)! x)n r r= []H n x) n,, H n x) = 1) n H n x) [3] H n x) = 1) n dn x e dx n e x [4] H n+1 x) = xh n x) nh n 1 x) ) d dx x H n x) = H n+1 x) d dx H nx) = nh

More information

[] x < T f(x), x < T f(x), < x < f(x) f(x) f(x) f(x + nt ) = f(x) x < T, n =, 1,, 1, (1.3) f(x) T x 2 f(x) T 2T x 3 f(x), f() = f(t ), f(x), f() f(t )

[] x < T f(x), x < T f(x), < x < f(x) f(x) f(x) f(x + nt ) = f(x) x < T, n =, 1,, 1, (1.3) f(x) T x 2 f(x) T 2T x 3 f(x), f() = f(t ), f(x), f() f(t ) 1 1.1 [] f(x) f(x + T ) = f(x) (1.1), f(x), T f(x) x T 1 ) f(x) = sin x, T = 2 sin (x + 2) = sin x, sin x 2 [] n f(x + nt ) = f(x) (1.2) T [] 2 f(x) g(x) T, h 1 (x) = af(x)+ bg(x) 2 h 2 (x) = f(x)g(x)

More information

I, II 1, A = A 4 : 6 = max{ A, } A A 10 10%

I, II 1, A = A 4 : 6 = max{ A, } A A 10 10% 1 2006.4.17. A 3-312 tel: 092-726-4774, e-mail: hara@math.kyushu-u.ac.jp, http://www.math.kyushu-u.ac.jp/ hara/lectures/lectures-j.html Office hours: B A I ɛ-δ ɛ-δ 1. 2. A 1. 1. 2. 3. 4. 5. 2. ɛ-δ 1. ɛ-n

More information

30

30 3 ............................................2 2...........................................2....................................2.2...................................2.3..............................

More information

振動と波動

振動と波動 Report JS0.5 J Simplicity February 4, 2012 1 J Simplicity HOME http://www.jsimplicity.com/ Preface 2 Report 2 Contents I 5 1 6 1.1..................................... 6 1.2 1 1:................ 7 1.3

More information

,. Black-Scholes u t t, x c u 0 t, x x u t t, x c u t, x x u t t, x + σ x u t, x + rx ut, x rux, t 0 x x,,.,. Step 3, 7,,, Step 6., Step 4,. Step 5,,.

,. Black-Scholes u t t, x c u 0 t, x x u t t, x c u t, x x u t t, x + σ x u t, x + rx ut, x rux, t 0 x x,,.,. Step 3, 7,,, Step 6., Step 4,. Step 5,,. 9 α ν β Ξ ξ Γ γ o δ Π π ε ρ ζ Σ σ η τ Θ θ Υ υ ι Φ φ κ χ Λ λ Ψ ψ µ Ω ω Def, Prop, Th, Lem, Note, Remark, Ex,, Proof, R, N, Q, C [a, b {x R : a x b} : a, b {x R : a < x < b} : [a, b {x R : a x < b} : a,

More information

18 2 F 12 r 2 r 1 (3) Coulomb km Coulomb M = kg F G = ( ) ( ) ( ) 2 = [N]. Coulomb

18 2 F 12 r 2 r 1 (3) Coulomb km Coulomb M = kg F G = ( ) ( ) ( ) 2 = [N]. Coulomb r 1 r 2 r 1 r 2 2 Coulomb Gauss Coulomb 2.1 Coulomb 1 2 r 1 r 2 1 2 F 12 2 1 F 21 F 12 = F 21 = 1 4πε 0 1 2 r 1 r 2 2 r 1 r 2 r 1 r 2 (2.1) Coulomb ε 0 = 107 4πc 2 =8.854 187 817 10 12 C 2 N 1 m 2 (2.2)

More information

(3) (2),,. ( 20) ( s200103) 0.7 x C,, x 2 + y 2 + ax = 0 a.. D,. D, y C, C (x, y) (y 0) C m. (2) D y = y(x) (x ± y 0), (x, y) D, m, m = 1., D. (x 2 y

(3) (2),,. ( 20) ( s200103) 0.7 x C,, x 2 + y 2 + ax = 0 a.. D,. D, y C, C (x, y) (y 0) C m. (2) D y = y(x) (x ± y 0), (x, y) D, m, m = 1., D. (x 2 y [ ] 7 0.1 2 2 + y = t sin t IC ( 9) ( s090101) 0.2 y = d2 y 2, y = x 3 y + y 2 = 0 (2) y + 2y 3y = e 2x 0.3 1 ( y ) = f x C u = y x ( 15) ( s150102) [ ] y/x du x = Cexp f(u) u (2) x y = xey/x ( 16) ( s160101)

More information

II 1 II 2012 II Gauss-Bonnet II

II 1 II 2012 II Gauss-Bonnet II II 1 II 212 II Gauss-Bonnet II 1 1 1.1......................................... 1 1.2............................................ 2 1.3.................................. 3 1.4.............................................

More information

4................................. 4................................. 4 6................................. 6................................. 9.................................................... 3..3..........................

More information

dvipsj.8449.dvi

dvipsj.8449.dvi 9 1 9 9.1 9 2 (1) 9.1 9.2 σ a = σ Y FS σ a : σ Y : σ b = M I c = M W FS : M : I : c : = σ b

More information

201711grade1ouyou.pdf

201711grade1ouyou.pdf 2017 11 26 1 2 52 3 12 13 22 23 32 33 42 3 5 3 4 90 5 6 A 1 2 Web Web 3 4 1 2... 5 6 7 7 44 8 9 1 2 3 1 p p >2 2 A 1 2 0.6 0.4 0.52... (a) 0.6 0.4...... B 1 2 0.8-0.2 0.52..... (b) 0.6 0.52.... 1 A B 2

More information

II (10 4 ) 1. p (x, y) (a, b) ε(x, y; a, b) 0 f (x, y) f (a, b) A, B (6.5) y = b f (x, b) f (a, b) x a = A + ε(x, b; a, b) x a 2 x a 0 A = f x (

II (10 4 ) 1. p (x, y) (a, b) ε(x, y; a, b) 0 f (x, y) f (a, b) A, B (6.5) y = b f (x, b) f (a, b) x a = A + ε(x, b; a, b) x a 2 x a 0 A = f x ( II (1 4 ) 1. p.13 1 (x, y) (a, b) ε(x, y; a, b) f (x, y) f (a, b) A, B (6.5) y = b f (x, b) f (a, b) x a = A + ε(x, b; a, b) x a x a A = f x (a, b) y x 3 3y 3 (x, y) (, ) f (x, y) = x + y (x, y) = (, )

More information

Microsoft Word - 11問題表紙(選択).docx

Microsoft Word - 11問題表紙(選択).docx A B A.70g/cm 3 B.74g/cm 3 B C 70at% %A C B at% 80at% %B 350 C γ δ y=00 x-y ρ l S ρ C p k C p ρ C p T ρ l t l S S ξ S t = ( k T ) ξ ( ) S = ( k T) ( ) t y ξ S ξ / t S v T T / t = v T / y 00 x v S dy dx

More information

1 1.1 ( ). z = a + bi, a, b R 0 a, b 0 a 2 + b 2 0 z = a + bi = ( ) a 2 + b 2 a a 2 + b + b 2 a 2 + b i 2 r = a 2 + b 2 θ cos θ = a a 2 + b 2, sin θ =

1 1.1 ( ). z = a + bi, a, b R 0 a, b 0 a 2 + b 2 0 z = a + bi = ( ) a 2 + b 2 a a 2 + b + b 2 a 2 + b i 2 r = a 2 + b 2 θ cos θ = a a 2 + b 2, sin θ = 1 1.1 ( ). z = + bi,, b R 0, b 0 2 + b 2 0 z = + bi = ( ) 2 + b 2 2 + b + b 2 2 + b i 2 r = 2 + b 2 θ cos θ = 2 + b 2, sin θ = b 2 + b 2 2π z = r(cos θ + i sin θ) 1.2 (, ). 1. < 2. > 3. ±,, 1.3 ( ). A

More information

2011de.dvi

2011de.dvi 211 ( 4 2 1. 3 1.1............................... 3 1.2 1- -......................... 13 1.3 2-1 -................... 19 1.4 3- -......................... 29 2. 37 2.1................................ 37

More information

IA hara@math.kyushu-u.ac.jp Last updated: January,......................................................................................................................................................................................

More information

i

i 009 I 1 8 5 i 0 1 0.1..................................... 1 0.................................................. 1 0.3................................. 0.4........................................... 3

More information