Chapter9 9 LDPC sum-product LDPC 9.1 ( ) 9.2 c 1, c 2, {0, 1, } SUM, PROD : {0, 1, } {0, 1, } SUM(c 1, c 2,, c n ) := { c1 + + c n (c n0 (1 n

Size: px
Start display at page:

Download "Chapter9 9 LDPC sum-product LDPC 9.1 ( ) 9.2 c 1, c 2, {0, 1, } SUM, PROD : {0, 1, } {0, 1, } SUM(c 1, c 2,, c n ) := { c1 + + c n (c n0 (1 n"

Transcription

1 9 LDPC sum-product LDPC 9.1 ( ) 9.2 c 1, c 2, {0, 1, } SUM, PROD : {0, 1, } {0, 1, } SUM(c 1, c 2,, c n ) := { c1 + + c n (c n0 (1 n 0 n)) ( ) 0 (N(0 c) > N(1 c)) PROD(c 1, c 2,, c n ) := 1 (N(0 c) < N(1 c)) ( ) N(x c) := N(x c 1, c 2,, c n ) N( ) ( 6.6 ) x {0, 1} SUM(c 1, c 2,, c n )

2 2 9 LDPC sum-product SUM({c n0 n 0 {1, 2,, n}}) 9.3 () ( sum-product ) 9.6 H 0 F 0 F 0 F 1 F 1 F 1 F 0 F 0 F 0 F H := 1 F 0 F 0 F 1 F 0 F 0 F 0 F 1 F 0 F. 1 F 1 F 1 F 0 F 1 F 0 F 1 F 1 F 1 F y y := (, 0 F, 1 F,, 0 F, 1 F, 0 F, 0 F, ) l max := H y 9 2. l l := 1 β b 0 F 1 F β := 0 F 0 F 1 F 0 F 0 F 0 F 3. α (1, 1) H (1, 1) 0 F 3. (2, 1) H (2, 1) 1 F 3. α 2,1 := SUM(β 2,4, β 2,8 ) = SUM(, 0 F ) =

3 9.2 LDPC 3 (1, 4) H (1, 4) 1 F 3. α 1,4 := SUM(β 1,5, β 1,6 ) = SUM(0 F, 1 F ) = 0 F + 1 F = 1 F (3, 8) H (3, 8) 1 F 3. α 3,8 := SUM(β 3,1, β 3,2, β 3,3, β 3,5, β 3,7, β 3,9 ) = SUM(, 0 F, 1 F, 0 F, 0 F, ) = α 1 F α =. 4. β (1, 1) H (1, 1) 0 F 4. (2, 1) H (2, 1) 1 F 4. 1 (2, 1) F 2 (2, 1) (1, 4) H (1, 4) 1 F 4. β 1,4 := PROD(y 4, α 2,4 ) = PROD(, ) = (2, 4) H (2, 4) 1 F 4. β 2,4 := PROD(y 4, α 1,4 ) = PROD(, 1 F ) = 1 F β

4 4 9 LDPC sum-product β = 0 F 1 F 1 F 0 F 0 F 1 F 0 F 0 F 0 F. 5. c 1, 2, 4 1 c 1 := PROD(y 1, α 2,1, α 3,1 ) = PROD(,, ) =. 2 c 2 := PROD(y 2, α 3,2 ) = PROD(0 F, ) = 0 F. 4 c 4 := PROD(y 4, α 1,4, α 2,4 ) = PROD(, 1 F, ) = 1 F. c c = (, 0 F, 1 F, 1 F, 0 F, 1 F, 0 F, 0 F, ). 6. c 7. l = 1, l max = 20 l > l max 8. l = α 1 F α = 1 F. 4. β 1 F 0 F 1 F β = 1 F 0 F. 1 F 0 F 1 F 0 F 0 F 0 F 5. c c = (1 F, 0 F, 1 F, 1 F, 0 F, 1 F, 0 F, 0 F, ). 6. c 7. l = 2, l max = 20 l > l max

5 9.2 LDPC 5 8. l = α 1 F 0 F 1 F α = 1 F. 0 F 4. β 0 F 1 F β = 1 F 0 F. 1 F 0 F 1 F 0 F 0 F 0 F 5. c c = (1 F, 0 F, 1 F, 1 F, 0 F, 1 F, 0 F, 0 F, 0 F ). 6. c Hc T = 0 c = (1 F, 0 F, 1 F, 1 F, 0 F, 1 F, 0 F, 0 F, 0 F ) 9.7 ( ) ( LDPC )

6 6 9 LDPC sum-product ((λ, ρ) LDPC ) m 0, n 0 H (m 0, n 0 ) h m0,n 0 h m0,n 0 = 1 sumproduct α, β (m 0, n 0 ) H p sum-product α m0,n 0, β m0,n 0 α m0,n 0 = β m0,n 0 = sum-product y n 0 y n0 y n0 = n 0 y n0 p 0 := p sum-product β m0,n 0 y n0 β m0,n 0 = p α m0,n 0 := SUM({β m0,n 1 n 1 V (m 0 ) \ {m 0 }}) α m0,n 0 = {β m0,n 1 n 1 V (m 0 ) \ {n 0 }} ρ 1 1 α m0,n 0 = 1 α m0,n 0 β p α m0,n 0 (1 ) (m 0,n 0 ) = (1 p) ρ 1 α m0,n 0 F 2 α m0,n 0 = 1 (1 p) ρ 1.

7 9.3 7 β m0,n 0 := PROD(y n0, {α m1,n 0 m 1 F (n 0 ) \ {m 0 }}) β m0,n 0 = y n0 {α m1,n 0 m 1 F (n 0 ) \ {m 0 }} β m0,n 0 = y n0 p λ 1 1 (1 p) ρ 1 λ 1 (1 (1 p) ρ 1 ) λ 1 β m0,n 0 = p(1 (1 p) ρ 1 ) λ 1 1) p 1 l (l 2)β m0,n 0 = 1 (1 p l 1 ) ρ 1. l α m0,n 0 = p(1 (1 p l 1 ) ρ 1 ) λ 1 p l l β m0,n 0 = p l p l = { p (l = 0) p(1 (1 p l 1 ) ρ 1 ) λ 1 (l 1) (9.2) 1)

8 8 9 LDPC sum-product LDPC ( ) ( ) 9.21 () 9.22 ( ) 9.23 ( ) LDPC 1 1 ( 9.21) LDPC (2, 5) LDPC LDPC 4 4

9 I(a) a ( ) a () 9.27 ( ) 9.28 ( ) 9.29 ( )

10 10 9 LDPC sum-product ( ) 9.33 () 9.34 ( ) ( ) ( ) (, ) P X n W : Y X R n y Y n W P P W ( y) : X n R 0 P W (x y) := P (x)w (y x) x X n P (x )W (y x ). (x X n ) 0 y

11 Y n r y P W ( y) X n P W ( y) W y 9.41 W : {0, 1} {0, 1} R P : {0, 1} R x, y {0, 1} P W { 1 p (x = y) P W (x y) = p (x y) 9.42 W : {0, 1} {0, 1, } R P : {0, 1} R x {0, 1} y {0, 1, } P W 1 (y = ) 2 P W (x y) = 1 (y, x = y) 0 (y, x y) 9.43 C X n X n P (C) 1 (x C) P (C) (x) := C 0 (x C) W (y x) (x C) P (C)W W (y c) (x y) = c C 0 (x C) (9.3) (9.4) C P (C) 9.44 ( (MAP )) W : Y X R (f, ϕ MAP ) W n (f, ϕ MAP ) M (f, ϕ MAP )

12 12 9 LDPC sum-product P : X n R ϕ MAP (maximum a posteriori probability) y Y n r P W (f(ϕ MAP (y)) y) = max M M P W (f(m) y) (9,4) W n (y x) P (C)W W (x y) = n (x C) (y c) c C 0 (x C) y 9.46 F 2 Y W : Y F 2 R H m n F 2 C H x F n 2, y Y n r P (C)W ( y) ( m [ P (C)W (x y) = K δ K x F n 2 m 0=1 ν V (m 0 ) ]) ( n ) x ν = 0 W (y n1 x n1 ). n 1=1 P (C)W (x y) = 1 δ[ ] [ ] 1 0

13 (9,4) W (y x) (x C) P (C)W W (y c) (x y) = c C 0 (x C) K KW (y x) = K n W (y P (C)W n1 x n1 ) (x C) (x y) = n 1 =1 0 (x C) x = (x 1, x 2,, x n ), y = (y 1, y 2,, y n ) m m 0 =1 δ [ ν V (m 0) x ν = 0 m m 0 =1 ] δ [ = { 1 (x C) ν V (m 0) 0 (x C) x ν = 0 ] Hx T 0 1 x C ( ) n W : Y X R P : X R y Yr n P W ( y) : X n R W y P W ( y) 1 n 0 n Pn W 0 ( y) : X R Pn W 0 (x n0 y) := P W (x y). (x n0 X ) x/[n]\{n 0 }

14 14 9 LDPC sum-product := x/[n]\{n 0} x 1 X x n0 1 X x n0 +1 X x n X x n0 Pn W 0 ( y) ( P y n 0 ) 9.48 ( (MPM(maximum posterior marginal) )) W (f, ϕ MP M ) W n (f, ϕ MP M ) P : X R M (f, ϕ MP M ) Y (f, ϕ MP M ) ϕ MP M y Y n r 1 n 0 n P W n 0 (c n0 y) = max x X P W n 0 (x y). f(ϕ MP M (y)) = (c 1, c 2,, c n ) δ [ ν V (m 0 ) x ν = 0 ] δ[x/v (m 0 )] 9.49 ( ) F 2 H m n F 2 W : Y F 2 R C H P (C) : F n 2 R y Y n n 0 1 n 0 n Pn W 0 ( y) : F 2 R n 0 1 m 0 m n 0 α m0,n 0 : F 2 R

15 ( α m0,n 0 (x n0 ) := W (y/v (m 0, n 0 ) \ {n 0 } x/v (m 0, n 0 ) \ {n 0 }) x/v (m 0,n 0 )\{n 0 } ) δ[x/v (m 0)] m 0 F (m0,n0) x/v (m 0, n 0 ) V (m 0, n 0 ) P n (C)W 0 (x n0 y) = KW (y n0 x n0 ) α m0,n 0 (x n0 ). m 0 F (n 0 ) K 9.46 K ( ) K := 1/ W (y n0 0) α m1,n 0 (0) + W (y n0 1) α m1,n 0 (1) m 1 F (n 0 ) m 1 F (n 0 ) P n (C)W 0 (x n0 y) := P (C)W (x y) x/[n]\{n 0} ( 9.46) P n (C)W 0 (x n0 y) = K m W (y [n] x [n] ) δ[x/v (m 0 )] x/[n]\{n 0 } x n0 P (C)W n 0 (x n0 y) = KW (y n0 x n0 ) x/[n]\{n 0 } m 0=1 W (y [n]\{n0 } x [n]\{n0 }) m m 0=1 δ[x/v (m 0 )] 9.7 v n0 (f, v n0 )

16 16 9 LDPC sum-product v n F (n 0 ) 1 f m0 F (n 0 ) f m0 F (m 0, n 0 ) v n0 V (m 0, n 0 ) F (m 1, n 1 ) m m 0 =1 = m 0 F (n 0) m 0 F (m0,n0) Pn W 0 (x n0 y) = KW (y n0 x n0 ) W (y [n]\{n0 } x [n]\{n0 }) x/[n]\{n 0} m 0 F (n 0) m 0 F (m0,n0) δ[x/v (m 0)] [n] \ {n 0 } = (V (m 0, n 0 ) \ {n 0 }) m 0 F (n 0) P W n 0 (x n0 y) = KW (y n0 x n0 ) ( m 0 F (n 0 ) x/v (m 0,n 0 )\{n 0 } m 0 F (m 0,n 0 ) W (y/v (m 0, n 0 ) \ {n 0 } x/v (m 0, n 0 ) \ {n 0 }) δ[x/v (m 0)] )

17 α m0,n 0 Pn W 0 (x n0 y) = KW (y n0 x n0 ) α m0,n 0 (x n0 ) m 0 F (n 0 ) 9.50 ( ) β m0,n 0 : F 2 R β m0,n 0 (x n0 ) := W (y n0 x n0 ) α m1,n 0 (x n0 ). m 1 F (n 1 )\{m 0 } α m0,n 0 (x n0 ) = δ[x/v (m 0 )] β m0,n 1 (x n1 ). x/v (m 0 )\{n 0 } n 1 V (m 0 )\{n 0 } F (m 0, n 0 ) \ {m 0 } = n 1 V (m 0)\{n 0} m 1 F (n 1)\{m 0} F (m 1, n 1 ) α m0,n 0 α m0,n 0 (x n0 ) = δ[x/v (m 0 )]W (y/v (m 0, n 0 ) \ {n 0 } x/v (m 0, n 0 ) \ {n 0 }) x/v (m 0,n 0 )\{n 0 } δ[x/v (m 1)] n 1 V (m 0 )\{n 0 } m 1 F (n 1 )\{m 0 } m 1 F (m 1,n 1 ) W (y/v (m 0, n 0 ) \ {n 0 } x/v (m 0, n 0 ) \ {n 0 }) α m0,n 0 (x n0 ) = δ[x/v (m 0 )] W (y n1 x n1 ) x/v (m 0,n 0 )\{n 0 } m 1 F (n 1 )\{m 0 } m 1 F (m 1,n 1 ) n 1 V (m 0 )\{n 0 } W (y/v (m 1, n 1 ) \ {n 1 } x/v (m 1, n 1 ) \ {n 1 }) δ[x/v (m 1)]

18 18 9 LDPC sum-product, α m0,n 0 (x n0 ) = δ[x/v (m 0 )] W (y n1 x n1 ) x/v (m 0)\{n 0} ( n 1 V (m 0)\{n 0} m 1 F (n 1 )\{m 0 } x/v (m 1,n 1 )\{n 1 } δ[x/v (m 1 )] W (y/v (m 1, n 1 ) \ {n 1 } x/v (m 1, n 1 ) \ {n 1 }) ) = δ[x/v (m 1)] m 1 F (m 1,n 1 ) δ[x/v (m 0 )] W (y n1 x n1 ) x/v (m 0)\{n 0} m 1 F (n 1)\{m 0} α m1,n 1 (x n1 ) n 1 V (m 0)\{n 0} β m0,n 1 (x n1 ) α m0,n 0 (x n0 ) = δ[x/v (m 0 )] β m0,n 1 (x n1 ) x/v (m 0 )\{n 0 } n 1 V (m 0 )\{n 0 } 9.7 sum-product 9.51 (( ) sum-product )

19 9.7 sum-product 19 * F 2 H = (h m0,n 0 ) W : Y F 2 R Y y l max * H C c? 1. H y H m n 2. h m0,n 0 = 1 (m 0, n 0 ) β m0,n 0 (0), β m0,n 0 (1) β m0,n 0 (x) := W (y n0 x). x {0, 1} ( ) l := 1 3. h m0,n 0 = 1 (m 0, n 0 ) α m0,n 0 (0), α m0,n 0 (1) α m0,n 0 (x) := K c/v (m 0 )\{n 0 } n 1 V (m 0 )\{n 0 } [ δ ν V (m 0 )\{n 0 } β m0,n 1 (c n1 ) ] c ν = x x {0, 1} K α m0,n 0 (0) + α m0,n 0 (1) = 1 4. h m0,n 0 = 1 (m 0, n 0) β m0,n 0 (0) β m0,n 0 (1) β m0,n 0 (x) := K W (y n0 x) m 1 F (n 0 )\{m 0 } α m1,n 0 (x) x {0, 1} K β m0,n 0 (0) + β m0,n 0 (1) = n 0 n γ n0 (0), γ n0 (1) γ n0 (x) := W (y n0 x) α m1,n 0 (x) m 1 F (n 0 ) x {0, 1} γ n0 (0) γ n0 (1) F 2 ĉ n0 ĉ n0 := 0 ĉ n0 := 1 6. H(ĉ 1, ĉ 2,, ĉ n0 ) T = 0 c := (ĉ 1, ĉ 2,, ĉ n0 ) l l max? 8. l < l max l 1 3. ( )

20 20 9 LDPC sum-product 9.8 sum-product 9.52 ( sum-product ) * F 2 H = (h m0,n 0 ) W : Y F 2 R Y y l max * H C c? 1. H y H m n 2. 1 n 0 n λ n0

21 9.8 sum-product 21 λ n0 := log 2 W (y n0 0) W (y n0 1). h m0,n 0 = 1 (m 0, n 0) β m0,n 0 := λ n0 l := 1 3. h m0,n 0 = 1 (m 0, n 0) α m0,n 0 ( α m0,n 0 := n 1 V (m 0 )\{n 0 } ) ( sgn(β m0,n 1 ) GA n 1 V (m 0 )\{n 0 } ) GA( β m0,n 1 ) sgn(a) := 1(a R a 0 ) sgn(a) := 1 ( ) GA(a) GA(a) := log 2 exp 2 (a) + 1 exp 2 (a) h m0,n 0 = 1 (m 0, n 0 ) β m0,n 0 β m0,n 0 := λ n0 + m 1 F (n 0 )\{m 0 } 5. 1 n 0 n γ n0 := λ n0 + α m1,n 0 m 1 F (n 0 ) α m1,n 0. γ n0 0 F 2 ĉ n0 ĉ n0 := 0 ĉ n := 1 6. H(ĉ 1, ĉ 2,, ĉ n0 ) T = 0 c := (ĉ 1, ĉ 2,, ĉ n0 ) l l max? 8. l < l max l 1 3. ( ) 9.53

y = x x R = 0. 9, R = σ $ = y x w = x y x x w = x y α ε = + β + x x x y α ε = + β + γ x + x x x x' = / x y' = y/ x y' =

y = x x R = 0. 9, R = σ $ = y x w = x y x x w = x y α ε = + β + x x x y α ε = + β + γ x + x x x x' = / x y' = y/ x y' = y x = α + β + ε =,, ε V( ε) = E( ε ) = σ α $ $ β w ( 0) σ = w σ σ y α x ε = + β + w w w w ε / w ( w y x α β ) = α$ $ W = yw βwxw $β = W ( W) ( W)( W) w x x w x x y y = = x W y W x y x y xw = y W = w w

More information

数学概論I

数学概論I {a n } M >0 s.t. a n 5 M for n =1, 2,... lim n a n = α ε =1 N s.t. a n α < 1 for n > N. n > N a n 5 a n α + α < 1+ α. M := max{ a 1,..., a N, 1+ α } a n 5 M ( n) 1 α α 1+ α t a 1 a N+1 a N+2 a 2 1 a n

More information

‚åŁÎ“·„´Šš‡ðŠp‡¢‡½‹âfi`fiI…A…‰…S…−…Y…•‡ÌMarkovŸA“½fiI›ð’Í

‚åŁÎ“·„´Šš‡ðŠp‡¢‡½‹âfi`fiI…A…‰…S…−…Y…•‡ÌMarkovŸA“½fiI›ð’Í Markov 2009 10 2 Markov 2009 10 2 1 / 25 1 (GA) 2 GA 3 4 Markov 2009 10 2 2 / 25 (GA) (GA) L ( 1) I := {0, 1} L f : I (0, ) M( 2) S := I M GA (GA) f (i) i I Markov 2009 10 2 3 / 25 (GA) ρ(i, j), i, j I

More information

O1-1 O1-2 O1-3 O1-4 O1-5 O1-6

O1-1 O1-2 O1-3 O1-4 O1-5 O1-6 O1-1 O1-2 O1-3 O1-4 O1-5 O1-6 O1-7 O1-8 O1-9 O1-10 O1-11 O1-12 O1-13 O1-14 O1-15 O1-16 O1-17 O1-18 O1-19 O1-20 O1-21 O1-22 O1-23 O1-24 O1-25 O1-26 O1-27 O1-28 O1-29 O1-30 O1-31 O1-32 O1-33 O1-34 O1-35

More information

2 2 1?? 2 1 1, 2 1, 2 1, 2, 3,... 1, 2 1, 3? , 2 2, 3? k, l m, n k, l m, n kn > ml...? 2 m, n n m

2 2 1?? 2 1 1, 2 1, 2 1, 2, 3,... 1, 2 1, 3? , 2 2, 3? k, l m, n k, l m, n kn > ml...? 2 m, n n m 2009 IA I 22, 23, 24, 25, 26, 27 4 21 1 1 2 1! 4, 5 1? 50 1 2 1 1 2 1 4 2 2 2 1?? 2 1 1, 2 1, 2 1, 2, 3,... 1, 2 1, 3? 2 1 3 1 2 1 1, 2 2, 3? 2 1 3 2 3 2 k, l m, n k, l m, n kn > ml...? 2 m, n n m 3 2

More information

1 911 9001030 9:00 A B C D E F G H I J K L M 1A0900 1B0900 1C0900 1D0900 1E0900 1F0900 1G0900 1H0900 1I0900 1J0900 1K0900 1L0900 1M0900 9:15 1A0915 1B0915 1C0915 1D0915 1E0915 1F0915 1G0915 1H0915 1I0915

More information

newmain.dvi

newmain.dvi 数論 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます. http://www.morikita.co.jp/books/mid/008142 このサンプルページの内容は, 第 2 版 1 刷発行当時のものです. Daniel DUVERNEY: THÉORIE DES NOMBRES c Dunod, Paris, 1998, This book is published

More information

2 1 1 α = a + bi(a, b R) α (conjugate) α = a bi α (absolute value) α = a 2 + b 2 α (norm) N(α) = a 2 + b 2 = αα = α 2 α (spure) (trace) 1 1. a R aα =

2 1 1 α = a + bi(a, b R) α (conjugate) α = a bi α (absolute value) α = a 2 + b 2 α (norm) N(α) = a 2 + b 2 = αα = α 2 α (spure) (trace) 1 1. a R aα = 1 1 α = a + bi(a, b R) α (conjugate) α = a bi α (absolute value) α = a + b α (norm) N(α) = a + b = αα = α α (spure) (trace) 1 1. a R aα = aα. α = α 3. α + β = α + β 4. αβ = αβ 5. β 0 6. α = α ( ) α = α

More information

N cos s s cos ψ e e e e 3 3 e e 3 e 3 e

N cos s s cos ψ e e e e 3 3 e e 3 e 3 e 3 3 5 5 5 3 3 7 5 33 5 33 9 5 8 > e > f U f U u u > u ue u e u ue u ue u e u e u u e u u e u N cos s s cos ψ e e e e 3 3 e e 3 e 3 e 3 > A A > A E A f A A f A [ ] f A A e > > A e[ ] > f A E A < < f ; >

More information

x, y x 3 y xy 3 x 2 y + xy 2 x 3 + y 3 = x 3 y xy 3 x 2 y + xy 2 x 3 + y 3 = 15 xy (x y) (x + y) xy (x y) (x y) ( x 2 + xy + y 2) = 15 (x y)

x, y x 3 y xy 3 x 2 y + xy 2 x 3 + y 3 = x 3 y xy 3 x 2 y + xy 2 x 3 + y 3 = 15 xy (x y) (x + y) xy (x y) (x y) ( x 2 + xy + y 2) = 15 (x y) x, y x 3 y xy 3 x 2 y + xy 2 x 3 + y 3 = 15 1 1977 x 3 y xy 3 x 2 y + xy 2 x 3 + y 3 = 15 xy (x y) (x + y) xy (x y) (x y) ( x 2 + xy + y 2) = 15 (x y) ( x 2 y + xy 2 x 2 2xy y 2) = 15 (x y) (x + y) (xy

More information

CVMに基づくNi-Al合金の

CVMに基づくNi-Al合金の CV N-A (-' by T.Koyama ennard-jones fcc α, β, γ, δ β α γ δ = or α, β. γ, δ α β γ ( αβγ w = = k k k ( αβγ w = ( αβγ ( αβγ w = w = ( αβγ w = ( αβγ w = ( αβγ w = ( αβγ w = ( αβγ w = ( βγδ w = = k k k ( αγδ

More information

II No.01 [n/2] [1]H n (x) H n (x) = ( 1) r n! r!(n 2r)! (2x)n 2r. r=0 [2]H n (x) n,, H n ( x) = ( 1) n H n (x). [3] H n (x) = ( 1) n dn x2 e dx n e x2

II No.01 [n/2] [1]H n (x) H n (x) = ( 1) r n! r!(n 2r)! (2x)n 2r. r=0 [2]H n (x) n,, H n ( x) = ( 1) n H n (x). [3] H n (x) = ( 1) n dn x2 e dx n e x2 II No.1 [n/] [1]H n x) H n x) = 1) r n! r!n r)! x)n r r= []H n x) n,, H n x) = 1) n H n x) [3] H n x) = 1) n dn x e dx n e x [4] H n+1 x) = xh n x) nh n 1 x) ) d dx x H n x) = H n+1 x) d dx H nx) = nh

More information

- 1 - 2 ç 21,464 5.1% 7,743 112 11,260 2,349 36.1% 0.5% 52.5% 10.9% 1,039 0.2% 0 1 84 954 0.0% 0.1% 8.1% 91.8% 2,829 0.7% 1,274 1,035 496 24 45.0% 36.6% 17.5% 0.8% 24,886 5.9% 9,661 717 6,350 8,203 38.8%

More information

(Compton Scattering) Beaming 1 exp [i (k x ωt)] k λ k = 2π/λ ω = 2πν k = ω/c k x ωt ( ω ) k α c, k k x ωt η αβ k α x β diag( + ++) x β = (ct, x) O O x

(Compton Scattering) Beaming 1 exp [i (k x ωt)] k λ k = 2π/λ ω = 2πν k = ω/c k x ωt ( ω ) k α c, k k x ωt η αβ k α x β diag( + ++) x β = (ct, x) O O x Compton Scattering Beaming exp [i k x ωt] k λ k π/λ ω πν k ω/c k x ωt ω k α c, k k x ωt η αβ k α x β diag + ++ x β ct, x O O x O O v k α k α β, γ k γ k βk, k γ k + βk k γ k k, k γ k + βk 3 k k 4 k 3 k

More information

BayesfiI‡É“ÅfiK‡È−w‘K‡Ì‡½‡ß‡ÌChow-Liu…A…‰…S…−…Y…•

BayesfiI‡É“ÅfiK‡È−w‘K‡Ì‡½‡ß‡ÌChow-Liu…A…‰…S…−…Y…• 1 / 21 Kruscal V : w i,j R: w i,j = w j,i i j Kruscal (w i,j 0 ) 1 E {{i, j} i, j V, i i} 2 E {} 3 while(e = ϕ) for w i,j {i, j} E 1 E E\{i, j} 2 G = (V, E {i, j}) = E E {i, j} G {i,j} E w i,j 2 / 21 w

More information

2011de.dvi

2011de.dvi 211 ( 4 2 1. 3 1.1............................... 3 1.2 1- -......................... 13 1.3 2-1 -................... 19 1.4 3- -......................... 29 2. 37 2.1................................ 37

More information

201711grade1ouyou.pdf

201711grade1ouyou.pdf 2017 11 26 1 2 52 3 12 13 22 23 32 33 42 3 5 3 4 90 5 6 A 1 2 Web Web 3 4 1 2... 5 6 7 7 44 8 9 1 2 3 1 p p >2 2 A 1 2 0.6 0.4 0.52... (a) 0.6 0.4...... B 1 2 0.8-0.2 0.52..... (b) 0.6 0.52.... 1 A B 2

More information

I A A441 : April 15, 2013 Version : 1.1 I Kawahira, Tomoki TA (Shigehiro, Yoshida )

I A A441 : April 15, 2013 Version : 1.1 I   Kawahira, Tomoki TA (Shigehiro, Yoshida ) I013 00-1 : April 15, 013 Version : 1.1 I Kawahira, Tomoki TA (Shigehiro, Yoshida) http://www.math.nagoya-u.ac.jp/~kawahira/courses/13s-tenbou.html pdf * 4 15 4 5 13 e πi = 1 5 0 5 7 3 4 6 3 6 10 6 17

More information

Hanbury-Brown Twiss (ver. 2.0) van Cittert - Zernike mutual coherence

Hanbury-Brown Twiss (ver. 2.0) van Cittert - Zernike mutual coherence Hanbury-Brown Twiss (ver. 2.) 25 4 4 1 2 2 2 2.1 van Cittert - Zernike..................................... 2 2.2 mutual coherence................................. 4 3 Hanbury-Brown Twiss ( ) 5 3.1............................................

More information

『共形場理論』

『共形場理論』 T (z) SL(2, C) T (z) SU(2) S 1 /Z 2 SU(2) (ŜU(2) k ŜU(2) 1)/ŜU(2) k+1 ŜU(2)/Û(1) G H N =1 N =1 N =1 N =1 N =2 N =2 N =2 N =2 ĉ>1 N =2 N =2 N =4 N =4 1 2 2 z=x 1 +ix 2 z f(z) f(z) 1 1 4 4 N =4 1 = = 1.3

More information

1 1.1 ( ). z = a + bi, a, b R 0 a, b 0 a 2 + b 2 0 z = a + bi = ( ) a 2 + b 2 a a 2 + b + b 2 a 2 + b i 2 r = a 2 + b 2 θ cos θ = a a 2 + b 2, sin θ =

1 1.1 ( ). z = a + bi, a, b R 0 a, b 0 a 2 + b 2 0 z = a + bi = ( ) a 2 + b 2 a a 2 + b + b 2 a 2 + b i 2 r = a 2 + b 2 θ cos θ = a a 2 + b 2, sin θ = 1 1.1 ( ). z = + bi,, b R 0, b 0 2 + b 2 0 z = + bi = ( ) 2 + b 2 2 + b + b 2 2 + b i 2 r = 2 + b 2 θ cos θ = 2 + b 2, sin θ = b 2 + b 2 2π z = r(cos θ + i sin θ) 1.2 (, ). 1. < 2. > 3. ±,, 1.3 ( ). A

More information

Part () () Γ Part ,

Part () () Γ Part , Contents a 6 6 6 6 6 6 6 7 7. 8.. 8.. 8.3. 8 Part. 9. 9.. 9.. 3. 3.. 3.. 3 4. 5 4.. 5 4.. 9 4.3. 3 Part. 6 5. () 6 5.. () 7 5.. 9 5.3. Γ 3 6. 3 6.. 3 6.. 3 6.3. 33 Part 3. 34 7. 34 7.. 34 7.. 34 8. 35

More information

(3) (2),,. ( 20) ( s200103) 0.7 x C,, x 2 + y 2 + ax = 0 a.. D,. D, y C, C (x, y) (y 0) C m. (2) D y = y(x) (x ± y 0), (x, y) D, m, m = 1., D. (x 2 y

(3) (2),,. ( 20) ( s200103) 0.7 x C,, x 2 + y 2 + ax = 0 a.. D,. D, y C, C (x, y) (y 0) C m. (2) D y = y(x) (x ± y 0), (x, y) D, m, m = 1., D. (x 2 y [ ] 7 0.1 2 2 + y = t sin t IC ( 9) ( s090101) 0.2 y = d2 y 2, y = x 3 y + y 2 = 0 (2) y + 2y 3y = e 2x 0.3 1 ( y ) = f x C u = y x ( 15) ( s150102) [ ] y/x du x = Cexp f(u) u (2) x y = xey/x ( 16) ( s160101)

More information

Untitled

Untitled II 14 14-7-8 8/4 II (http://www.damp.tottori-u.ac.jp/~ooshida/edu/fluid/) [ (3.4)] Navier Stokes [ 6/ ] Navier Stokes 3 [ ] Reynolds [ (4.6), (45.8)] [ p.186] Navier Stokes I 1 balance law t (ρv i )+ j

More information

1 12 *1 *2 (1991) (1992) (2002) (1991) (1992) (2002) 13 (1991) (1992) (2002) *1 (2003) *2 (1997) 1

1 12 *1 *2 (1991) (1992) (2002) (1991) (1992) (2002) 13 (1991) (1992) (2002) *1 (2003) *2 (1997) 1 2005 1 1991 1996 5 i 1 12 *1 *2 (1991) (1992) (2002) (1991) (1992) (2002) 13 (1991) (1992) (2002) *1 (2003) *2 (1997) 1 2 13 *3 *4 200 1 14 2 250m :64.3km 457mm :76.4km 200 1 548mm 16 9 12 589 13 8 50m

More information

gr09.dvi

gr09.dvi .1, θ, ϕ d = A, t dt + B, t dtd + C, t d + D, t dθ +in θdϕ.1.1 t { = f1,t t = f,t { D, t = B, t =.1. t A, tdt e φ,t dt, C, td e λ,t d.1.3,t, t d = e φ,t dt + e λ,t d + dθ +in θdϕ.1.4 { = f1,t t = f,t {

More information

7 π L int = gψ(x)ψ(x)φ(x) + (7.4) [ ] p ψ N = n (7.5) π (π +,π 0,π ) ψ (σ, σ, σ )ψ ( A) σ τ ( L int = gψψφ g N τ ) N π * ) (7.6) π π = (π, π, π ) π ±

7 π L int = gψ(x)ψ(x)φ(x) + (7.4) [ ] p ψ N = n (7.5) π (π +,π 0,π ) ψ (σ, σ, σ )ψ ( A) σ τ ( L int = gψψφ g N τ ) N π * ) (7.6) π π = (π, π, π ) π ± 7 7. ( ) SU() SU() 9 ( MeV) p 98.8 π + π 0 n 99.57 9.57 97.4 497.70 δm m 0.4%.% 0.% 0.8% π 9.57 4.96 Σ + Σ 0 Σ 89.6 9.46 K + K 0 49.67 (7.) p p = αp + βn, n n = γp + δn (7.a) [ ] p ψ ψ = Uψ, U = n [ α

More information

1 1 sin cos P (primary) S (secondly) 2 P S A sin(ω2πt + α) A ω 1 ω α V T m T m 1 100Hz m 2 36km 500Hz. 36km 1

1 1 sin cos P (primary) S (secondly) 2 P S A sin(ω2πt + α) A ω 1 ω α V T m T m 1 100Hz m 2 36km 500Hz. 36km 1 sin cos P (primary) S (secondly) 2 P S A sin(ω2πt + α) A ω ω α 3 3 2 2V 3 33+.6T m T 5 34m Hz. 34 3.4m 2 36km 5Hz. 36km m 34 m 5 34 + m 5 33 5 =.66m 34m 34 x =.66 55Hz, 35 5 =.7 485.7Hz 2 V 5Hz.5V.5V V

More information

研修コーナー

研修コーナー l l l l l l l l l l l α α β l µ l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

More information

H.Haken Synergetics 2nd (1978)

H.Haken Synergetics 2nd (1978) 27 3 27 ) Ising Landau Synergetics Fokker-Planck F-P Landau F-P Gizburg-Landau G-L G-L Bénard/ Hopfield H.Haken Synergetics 2nd (1978) (1) Ising m T T C 1: m h Hamiltonian H = J ij S i S j h i S

More information

2000年度『数学展望 I』講義録

2000年度『数学展望 I』講義録 2000 I I IV I II 2000 I I IV I-IV. i ii 3.10 (http://www.math.nagoya-u.ac.jp/ kanai/) 2000 A....1 B....4 C....10 D....13 E....17 Brouwer A....21 B....26 C....33 D....39 E. Sperner...45 F....48 A....53

More information

untitled

untitled (a) (b) (c) (d) Wunderlich 2.5.1 = = =90 2 1 (hkl) {hkl} [hkl] L tan 2θ = r L nλ = 2dsinθ dhkl ( ) = 1 2 2 2 h k l + + a b c c l=2 l=1 l=0 Polanyi nλ = I sinφ I: B A a 110 B c 110 b b 110 µ a 110

More information

ρ /( ρ) + ( q, v ) : ( q, v ), L < q < q < q < L 0 0 ( t) ( q ( t), v ( t)) dq ( t) v ( t) lmr + 0 Φ( r) dt lmr + 0 Φ ( r) dv ( t) Φ ( q ( t) q ( t)) + Φ ( q+ ( t) q ( t)) dt ( ) < 0 ( q (0), v (0)) (

More information

医系の統計入門第 2 版 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます. このサンプルページの内容は, 第 2 版 1 刷発行時のものです.

医系の統計入門第 2 版 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます.   このサンプルページの内容は, 第 2 版 1 刷発行時のものです. 医系の統計入門第 2 版 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます. http://www.morikita.co.jp/books/mid/009192 このサンプルページの内容は, 第 2 版 1 刷発行時のものです. i 2 t 1. 2. 3 2 3. 6 4. 7 5. n 2 ν 6. 2 7. 2003 ii 2 2013 10 iii 1987

More information

TOP URL 1

TOP URL   1 TOP URL http://amonphys.web.fc.com/ 1 19 3 19.1................... 3 19.............................. 4 19.3............................... 6 19.4.............................. 8 19.5.............................

More information

20 9 19 1 3 11 1 3 111 3 112 1 4 12 6 121 6 122 7 13 7 131 8 132 10 133 10 134 12 14 13 141 13 142 13 143 15 144 16 145 17 15 19 151 1 19 152 20 2 21 21 21 211 21 212 1 23 213 1 23 214 25 215 31 22 33

More information

W u = u(x, t) u tt = a 2 u xx, a > 0 (1) D := {(x, t) : 0 x l, t 0} u (0, t) = 0, u (l, t) = 0, t 0 (2)

W u = u(x, t) u tt = a 2 u xx, a > 0 (1) D := {(x, t) : 0 x l, t 0} u (0, t) = 0, u (l, t) = 0, t 0 (2) 3 215 4 27 1 1 u u(x, t) u tt a 2 u xx, a > (1) D : {(x, t) : x, t } u (, t), u (, t), t (2) u(x, ) f(x), u(x, ) t 2, x (3) u(x, t) X(x)T (t) u (1) 1 T (t) a 2 T (t) X (x) X(x) α (2) T (t) αa 2 T (t) (4)

More information

( ) ( 40 )+( 60 ) Schrödinger 3. (a) (b) (c) yoshioka/education-09.html pdf 1

( ) ( 40 )+( 60 ) Schrödinger 3. (a) (b) (c)   yoshioka/education-09.html pdf 1 2009 1 ( ) ( 40 )+( 60 ) 1 1. 2. Schrödinger 3. (a) (b) (c) http://goofy.phys.nara-wu.ac.jp/ yoshioka/education-09.html pdf 1 1. ( photon) ν λ = c ν (c = 3.0 108 /m : ) ɛ = hν (1) p = hν/c = h/λ (2) h

More information

n (1.6) i j=1 1 n a ij x j = b i (1.7) (1.7) (1.4) (1.5) (1.4) (1.7) u, v, w ε x, ε y, ε x, γ yz, γ zx, γ xy (1.8) ε x = u x ε y = v y ε z = w z γ yz

n (1.6) i j=1 1 n a ij x j = b i (1.7) (1.7) (1.4) (1.5) (1.4) (1.7) u, v, w ε x, ε y, ε x, γ yz, γ zx, γ xy (1.8) ε x = u x ε y = v y ε z = w z γ yz 1 2 (a 1, a 2, a n ) (b 1, b 2, b n ) A (1.1) A = a 1 b 1 + a 2 b 2 + + a n b n (1.1) n A = a i b i (1.2) i=1 n i 1 n i=1 a i b i n i=1 A = a i b i (1.3) (1.3) (1.3) (1.1) (ummation convention) a 11 x

More information

4. ϵ(ν, T ) = c 4 u(ν, T ) ϵ(ν, T ) T ν π4 Planck dx = 0 e x 1 15 U(T ) x 3 U(T ) = σt 4 Stefan-Boltzmann σ 2π5 k 4 15c 2 h 3 = W m 2 K 4 5.

4. ϵ(ν, T ) = c 4 u(ν, T ) ϵ(ν, T ) T ν π4 Planck dx = 0 e x 1 15 U(T ) x 3 U(T ) = σt 4 Stefan-Boltzmann σ 2π5 k 4 15c 2 h 3 = W m 2 K 4 5. A 1. Boltzmann Planck u(ν, T )dν = 8πh ν 3 c 3 kt 1 dν h 6.63 10 34 J s Planck k 1.38 10 23 J K 1 Boltzmann u(ν, T ) T ν e hν c = 3 10 8 m s 1 2. Planck λ = c/ν Rayleigh-Jeans u(ν, T )dν = 8πν2 kt dν c

More information

http://radphys4.c.u-tokyo.ac.jp/~torii/lecture/radiolect-kn.html 21 KOMCEE K303 2013 / 10 / 18 / 21 KOMCEE K303 Billet de 500 Francs Français en circulation: 1993 1999 α β γ X VIDEO http://eneco.jaero.or.jp/20110322/

More information

LCR e ix LC AM m k x m x x > 0 x < 0 F x > 0 x < 0 F = k x (k > 0) k x = x(t)

LCR e ix LC AM m k x m x x > 0 x < 0 F x > 0 x < 0 F = k x (k > 0) k x = x(t) 338 7 7.3 LCR 2.4.3 e ix LC AM 7.3.1 7.3.1.1 m k x m x x > 0 x < 0 F x > 0 x < 0 F = k x k > 0 k 5.3.1.1 x = xt 7.3 339 m 2 x t 2 = k x 2 x t 2 = ω 2 0 x ω0 = k m ω 0 1.4.4.3 2 +α 14.9.3.1 5.3.2.1 2 x

More information

O x y z O ( O ) O (O ) 3 x y z O O x v t = t = 0 ( 1 ) O t = 0 c t r = ct P (x, y, z) r 2 = x 2 + y 2 + z 2 (t, x, y, z) (ct) 2 x 2 y 2 z 2 = 0

O x y z O ( O ) O (O ) 3 x y z O O x v t = t = 0 ( 1 ) O t = 0 c t r = ct P (x, y, z) r 2 = x 2 + y 2 + z 2 (t, x, y, z) (ct) 2 x 2 y 2 z 2 = 0 9 O y O ( O ) O (O ) 3 y O O v t = t = 0 ( ) O t = 0 t r = t P (, y, ) r = + y + (t,, y, ) (t) y = 0 () ( )O O t (t ) y = 0 () (t) y = (t ) y = 0 (3) O O v O O v O O O y y O O v P(, y,, t) t (, y,, t )

More information

総研大恒星進化概要.dvi

総研大恒星進化概要.dvi The Structure and Evolution of Stars I. Basic Equations. M r r =4πr2 ρ () P r = GM rρ. r 2 (2) r: M r : P and ρ: G: M r Lagrange r = M r 4πr 2 rho ( ) P = GM r M r 4πr. 4 (2 ) s(ρ, P ) s(ρ, P ) r L r T

More information

( ) 2003 15 5 1 2007 19 4 30 2003 15 5 1 2007 19 4 30 2001 13 5 20 2005 17 5 19 2007 19 4 2011 23 4 No 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2, 3 4 5 6 7 No 1 1 1 1 1 1 No A 1 22,847 A 1 8,449 15 B 5,349,170 C 5,562,167

More information

1 Introduction 1 (1) (2) (3) () {f n (x)} n=1 [a, b] K > 0 n, x f n (x) K < ( ) x [a, b] lim f n (x) f(x) (1) f(x)? (2) () f(x)? b lim a f n (x)dx = b

1 Introduction 1 (1) (2) (3) () {f n (x)} n=1 [a, b] K > 0 n, x f n (x) K < ( ) x [a, b] lim f n (x) f(x) (1) f(x)? (2) () f(x)? b lim a f n (x)dx = b 1 Introduction 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 σ- 4 4.1 4.2 5 5.1 5.2 5.3 6 7 8. Fubini,,. 1 1 Introduction 1 (1) (2) (3) () {f n (x)} n=1 [a, b] K > 0 n, x f n (x) K < ( ) x [a, b] lim f n (x) f(x) (1) f(x)?

More information

,.,. 2, R 2, ( )., I R. c : I R 2, : (1) c C -, (2) t I, c (t) (0, 0). c(i). c (t)., c(t) = (x(t), y(t)) c (t) = (x (t), y (t)) : (1)

,.,. 2, R 2, ( )., I R. c : I R 2, : (1) c C -, (2) t I, c (t) (0, 0). c(i). c (t)., c(t) = (x(t), y(t)) c (t) = (x (t), y (t)) : (1) ( ) 1., : ;, ;, ; =. ( ).,.,,,., 2.,.,,.,.,,., y = f(x), f ( ).,,.,.,., U R m, F : U R n, M, f : M R p M, p,, R m,,, R m. 2009 A tamaru math.sci.hiroshima-u.ac.jp 1 ,.,. 2, R 2, ( ).,. 2.1 2.1. I R. c

More information

kawa (Spin-Orbit Tomography: Kawahara and Fujii 21,Kawahara and Fujii 211,Fujii & Kawahara submitted) 2 van Cittert-Zernike Appendix A V 2

kawa (Spin-Orbit Tomography: Kawahara and Fujii 21,Kawahara and Fujii 211,Fujii & Kawahara submitted) 2 van Cittert-Zernike Appendix A V 2 Hanbury-Brown Twiss (ver. 1.) 24 2 1 1 1 2 2 2.1 van Cittert - Zernike..................................... 2 2.2 mutual coherence................................. 3 3 Hanbury-Brown Twiss ( ) 4 3.1............................................

More information

zsj2017 (Toyama) program.pdf

zsj2017 (Toyama) program.pdf 88 th Annual Meeting of the Zoological Society of Japan Abstracts 88 th Annual Meeting of the Zoological Society of Japan Abstracts 88 th Annual Meeting of the Zoological Society of Japan Abstracts 88

More information

88 th Annual Meeting of the Zoological Society of Japan Abstracts 88 th Annual Meeting of the Zoological Society of Japan Abstracts 88 th Annual Meeting of the Zoological Society of Japan Abstracts 88

More information

_170825_<52D5><7269><5B66><4F1A>_<6821><4E86><5F8C><4FEE><6B63>_<518A><5B50><4F53><FF08><5168><9801><FF09>.pdf

_170825_<52D5><7269><5B66><4F1A>_<6821><4E86><5F8C><4FEE><6B63>_<518A><5B50><4F53><FF08><5168><9801><FF09>.pdf 88 th Annual Meeting of the Zoological Society of Japan Abstracts 88 th Annual Meeting of the Zoological Society of Japan Abstracts 88 th Annual Meeting of the Zoological Society of Japan Abstracts 88

More information

第86回日本感染症学会総会学術集会後抄録(I)

第86回日本感染症学会総会学術集会後抄録(I) κ κ κ κ κ κ μ μ β β β γ α α β β γ α β α α α γ α β β γ μ β β μ μ α ββ β β β β β β β β β β β β β β β β β β γ β μ μ μ μμ μ μ μ μ β β μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ β

More information

n 2 + π2 6 x [10 n x] x = lim n 10 n n 10 k x 1.1. a 1, a 2,, a n, (a n ) n=1 {a n } n=1 1.2 ( ). {a n } n=1 Q ε > 0 N N m, n N a m

n 2 + π2 6 x [10 n x] x = lim n 10 n n 10 k x 1.1. a 1, a 2,, a n, (a n ) n=1 {a n } n=1 1.2 ( ). {a n } n=1 Q ε > 0 N N m, n N a m 1 1 1 + 1 4 + + 1 n 2 + π2 6 x [10 n x] x = lim n 10 n n 10 k x 1.1. a 1, a 2,, a n, (a n ) n=1 {a n } n=1 1.2 ( ). {a n } n=1 Q ε > 0 N N m, n N a m a n < ε 1 1. ε = 10 1 N m, n N a m a n < ε = 10 1 N

More information

微分積分 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます. このサンプルページの内容は, 初版 1 刷発行時のものです.

微分積分 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます.   このサンプルページの内容は, 初版 1 刷発行時のものです. 微分積分 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます. ttp://www.morikita.co.jp/books/mid/00571 このサンプルページの内容は, 初版 1 刷発行時のものです. i ii 014 10 iii [note] 1 3 iv 4 5 3 6 4 x 0 sin x x 1 5 6 z = f(x, y) 1 y = f(x)

More information

( ) 2002 1 1 1 1.1....................................... 1 1.1.1................................. 1 1.1.2................................. 1 1.1.3................... 3 1.1.4......................................

More information

Chap9.dvi

Chap9.dvi .,. f(),, f(),,.,. () lim 2 +3 2 9 (2) lim 3 3 2 9 (4) lim ( ) 2 3 +3 (5) lim 2 9 (6) lim + (7) lim (8) lim (9) lim (0) lim 2 3 + 3 9 2 2 +3 () lim sin 2 sin 2 (2) lim +3 () lim 2 2 9 = 5 5 = 3 (2) lim

More information

) ] [ h m x + y + + V x) φ = Eφ 1) z E = i h t 13) x << 1) N n n= = N N + 1) 14) N n n= = N N + 1)N + 1) 6 15) N n 3 n= = 1 4 N N + 1) 16) N n 4

) ] [ h m x + y + + V x) φ = Eφ 1) z E = i h t 13) x << 1) N n n= = N N + 1) 14) N n n= = N N + 1)N + 1) 6 15) N n 3 n= = 1 4 N N + 1) 16) N n 4 1. k λ ν ω T v p v g k = π λ ω = πν = π T v p = λν = ω k v g = dω dk 1) ) 3) 4). p = hk = h λ 5) E = hν = hω 6) h = h π 7) h =6.6618 1 34 J sec) hc=197.3 MeV fm = 197.3 kev pm= 197.3 ev nm = 1.97 1 3 ev

More information

量子力学 問題

量子力学 問題 3 : 203 : 0. H = 0 0 2 6 0 () = 6, 2 = 2, 3 = 3 3 H 6 2 3 ϵ,2,3 (2) ψ = (, 2, 3 ) ψ Hψ H (3) P i = i i P P 2 = P 2 P 3 = P 3 P = O, P 2 i = P i (4) P + P 2 + P 3 = E 3 (5) i ϵ ip i H 0 0 (6) R = 0 0 [H,

More information

5 5.1 E 1, E 2 N 1, N 2 E tot N tot E tot = E 1 + E 2, N tot = N 1 + N 2 S 1 (E 1, N 1 ), S 2 (E 2, N 2 ) E 1, E 2 S tot = S 1 + S 2 2 S 1 E 1 = S 2 E

5 5.1 E 1, E 2 N 1, N 2 E tot N tot E tot = E 1 + E 2, N tot = N 1 + N 2 S 1 (E 1, N 1 ), S 2 (E 2, N 2 ) E 1, E 2 S tot = S 1 + S 2 2 S 1 E 1 = S 2 E 5 5.1 E 1, E 2 N 1, N 2 E tot N tot E tot = E 1 + E 2, N tot = N 1 + N 2 S 1 (E 1, N 1 ), S 2 (E 2, N 2 ) E 1, E 2 S tot = S 1 + S 2 2 S 1 E 1 = S 2 E 2, S 1 N 1 = S 2 N 2 2 (chemical potential) µ S N

More information

() [REQ] 0m 0 m/s () [REQ] (3) [POS] 4.3(3) ()() () ) m/s 4. ) 4. AMEDAS

() [REQ] 0m 0 m/s () [REQ] (3) [POS] 4.3(3) ()() () ) m/s 4. ) 4. AMEDAS () [REQ] 4. 4. () [REQ] 0m 0 m/s () [REQ] (3) [POS] 4.3(3) ()() () 0 0 4. 5050 0 ) 00 4 30354045m/s 4. ) 4. AMEDAS ) 4. 0 3 ) 4. 0 4. 4 4.3(3) () [REQ] () [REQ] (3) [POS] () ()() 4.3 P = ρ d AnC DG ()

More information

keisoku01.dvi

keisoku01.dvi 2.,, Mon, 2006, 401, SAGA, JAPAN Dept. of Mechanical Engineering, Saga Univ., JAPAN 4 Mon, 2006, 401, SAGA, JAPAN Dept. of Mechanical Engineering, Saga Univ., JAPAN 5 Mon, 2006, 401, SAGA, JAPAN Dept.

More information

20 6 4 1 4 1.1 1.................................... 4 1.1.1.................................... 4 1.1.2 1................................ 5 1.2................................... 7 1.2.1....................................

More information

1 1 x y = y(x) y, y,..., y (n) : n y F (x, y, y,..., y (n) ) = 0 n F (x, y, y ) = 0 1 y(x) y y = G(x, y) y, y y + p(x)y = q(x) 1 p(x) q(

1 1 x y = y(x) y, y,..., y (n) : n y F (x, y, y,..., y (n) ) = 0 n F (x, y, y ) = 0 1 y(x) y y = G(x, y) y, y y + p(x)y = q(x) 1 p(x) q( 1 1 y = y() y, y,..., y (n) : n y F (, y, y,..., y (n) ) = 0 n F (, y, y ) = 0 1 y() 1.1 1 y y = G(, y) 1.1.1 1 y, y y + p()y = q() 1 p() q() (q() = 0) y + p()y = 0 y y + py = 0 y y = p (log y) = p log

More information

,., 5., ,. 2.2,., x z. y,.,,,. du dt + α p x = 0 dw dt + α p z + g = 0 α dp dt + pγ dα dt = 0 α V dα dt = 0 (2.2.1), γ = c p /c

,., 5., ,. 2.2,., x z. y,.,,,. du dt + α p x = 0 dw dt + α p z + g = 0 α dp dt + pγ dα dt = 0 α V dα dt = 0 (2.2.1), γ = c p /c 29 2 1 2.1 2.1.1.,., 5.,. 2.1.1,. 2.2,., x z. y,.,,,. du dt + α p x = 0 dw dt + α p z + g = 0 α dp dt + pγ dα dt = 0 α V dα dt = 0 (2.2.1), γ = c p /c v., V = (u, w), = ( / x, / z). 30 2.1.1: 31., U p(z),

More information

.2 ρ dv dt = ρk grad p + 3 η grad (divv) + η 2 v.3 divh = 0, rote + c H t = 0 dive = ρ, H = 0, E = ρ, roth c E t = c ρv E + H c t = 0 H c E t = c ρv T

.2 ρ dv dt = ρk grad p + 3 η grad (divv) + η 2 v.3 divh = 0, rote + c H t = 0 dive = ρ, H = 0, E = ρ, roth c E t = c ρv E + H c t = 0 H c E t = c ρv T NHK 204 2 0 203 2 24 ( ) 7 00 7 50 203 2 25 ( ) 7 00 7 50 203 2 26 ( ) 7 00 7 50 203 2 27 ( ) 7 00 7 50 I. ( ν R n 2 ) m 2 n m, R = e 2 8πε 0 hca B =.09737 0 7 m ( ν = ) λ a B = 4πε 0ħ 2 m e e 2 = 5.2977

More information

A B P (A B) = P (A)P (B) (3) A B A B P (B A) A B A B P (A B) = P (B A)P (A) (4) P (B A) = P (A B) P (A) (5) P (A B) P (B A) P (A B) A B P

A B P (A B) = P (A)P (B) (3) A B A B P (B A) A B A B P (A B) = P (B A)P (A) (4) P (B A) = P (A B) P (A) (5) P (A B) P (B A) P (A B) A B P 1 1.1 (population) (sample) (event) (trial) Ω () 1 1 Ω 1.2 P 1. A A P (A) 0 1 0 P (A) 1 (1) 2. P 1 P 0 1 6 1 1 6 0 3. A B P (A B) = P (A) + P (B) (2) A B A B A 1 B 2 A B 1 2 1 2 1 1 2 2 3 1.3 A B P (A

More information

N N 1,, N 2 N N N N N 1,, N 2 N N N N N 1,, N 2 N N N 8 1 6 3 5 7 4 9 2 1 12 13 8 15 6 3 10 4 9 16 5 14 7 2 11 7 11 23 5 19 3 20 9 12 21 14 22 1 18 10 16 8 15 24 2 25 4 17 6 13 8 1 6 3 5 7 4 9 2 1 12 13

More information

( ) ) ) ) 5) 1 J = σe 2 6) ) 9) 1955 Statistical-Mechanical Theory of Irreversible Processes )

( ) ) ) ) 5) 1 J = σe 2 6) ) 9) 1955 Statistical-Mechanical Theory of Irreversible Processes ) ( 3 7 4 ) 2 2 ) 8 2 954 2) 955 3) 5) J = σe 2 6) 955 7) 9) 955 Statistical-Mechanical Theory of Irreversible Processes 957 ) 3 4 2 A B H (t) = Ae iωt B(t) = B(ω)e iωt B(ω) = [ Φ R (ω) Φ R () ] iω Φ R (t)

More information

211 kotaro@math.titech.ac.jp 1 R *1 n n R n *2 R n = {(x 1,..., x n ) x 1,..., x n R}. R R 2 R 3 R n R n R n D D R n *3 ) (x 1,..., x n ) f(x 1,..., x n ) f D *4 n 2 n = 1 ( ) 1 f D R n f : D R 1.1. (x,

More information

構造と連続体の力学基礎

構造と連続体の力学基礎 II 37 Wabash Avenue Bridge, Illinois 州 Winnipeg にある歩道橋 Esplanade Riel 橋6 6 斜張橋である必要は多分無いと思われる すぐ横に道路用桁橋有り しかも塔基部のレストランは 8 年には営業していなかった 9 9. 9.. () 97 [3] [5] k 9. m w(t) f (t) = f (t) + mg k w(t) Newton

More information

: , 2.0, 3.0, 2.0, (%) ( 2.

: , 2.0, 3.0, 2.0, (%) ( 2. 2017 1 2 1.1...................................... 2 1.2......................................... 4 1.3........................................... 10 1.4................................. 14 1.5..........................................

More information

untitled

untitled MRR Physical Basis( 1.8.4) METEK MRR 1 MRR 1.1 MRR 24GHz FM-CW(frequency module continuous wave) 30 r+ r f+ f 1.2 1 4 MRR 24GHz 1.3 50mW 1 rf- (waveguide) (horn) 60cm ( monostatic radar) (continuous wave)

More information

202

202 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 DS =+α log (Spread )+ β DSRate +γlend +δ DEx DS t Spread t 1 DSRate t Lend t DEx DS DEx Spread DS

More information

a n a n ( ) (1) a m a n = a m+n (2) (a m ) n = a mn (3) (ab) n = a n b n (4) a m a n = a m n ( m > n ) m n 4 ( ) 552

a n a n ( ) (1) a m a n = a m+n (2) (a m ) n = a mn (3) (ab) n = a n b n (4) a m a n = a m n ( m > n ) m n 4 ( ) 552 3 3.0 a n a n ( ) () a m a n = a m+n () (a m ) n = a mn (3) (ab) n = a n b n (4) a m a n = a m n ( m > n ) m n 4 ( ) 55 3. (n ) a n n a n a n 3 4 = 8 8 3 ( 3) 4 = 8 3 8 ( ) ( ) 3 = 8 8 ( ) 3 n n 4 n n

More information

x () g(x) = f(t) dt f(x), F (x) 3x () g(x) g (x) f(x), F (x) (3) h(x) = x 3x tf(t) dt.9 = {(x, y) ; x, y, x + y } f(x, y) = xy( x y). h (x) f(x), F (x

x () g(x) = f(t) dt f(x), F (x) 3x () g(x) g (x) f(x), F (x) (3) h(x) = x 3x tf(t) dt.9 = {(x, y) ; x, y, x + y } f(x, y) = xy( x y). h (x) f(x), F (x [ ] IC. f(x) = e x () f(x) f (x) () lim f(x) lim f(x) x + x (3) lim f(x) lim f(x) x + x (4) y = f(x) ( ) ( s46). < a < () a () lim a log xdx a log xdx ( ) n (3) lim log k log n n n k=.3 z = log(x + y ),

More information