°ÌÁê¿ô³ØII

Size: px
Start display at page:

Download "°ÌÁê¿ô³ØII"

Transcription

1 July 14, 2007

2

3 Brouwer f f(x) = x x

4 f(z) = 0

5 2 f : S 2 R 2 f(x) = f( x) x S 2

6 3 3 2

7 - - -

8

9 1. X x X U(x) U(x) x U = {U(x) x X} X 1. U(x) A U(x) x 2. A U(x), A B B U(x) 3. A, B U(x) A B U(x) 4. A U(x), B U(x) s.t. y B A U(y) U X X

10 1. X x X U(x) U(x) x U = {U(x) x X} X 1. U(x) A U(x) x 2. A U(x), A B B U(x) 3. A, B U(x) A B U(x) 4. A U(x), B U(x) s.t. y B A U(y) U X X

11 1. X = R n x R n ǫ > 0 B(x, ǫ) = {y R n y x < ǫ} A U(x) ǫ > 0 s.t. B(x, ǫ) A U = {U(x) x R n }

12 1. U X x U, U U(x) U R n x U, ǫ s.t. B(x, ǫ) U X O 1., X O 2. U, V O U V O 3. U λ O (λ Λ) λ Λ U λ O

13 1. U X x U, U U(x) U R n x U, ǫ s.t. B(x, ǫ) U X O 1., X O 2. U, V O U V O 3. U λ O (λ Λ) λ Λ U λ O

14 1. F X X F X X F 1., X F 2. F, G F F G F 3. F λ F (λ Λ) λ Λ F λ O

15 1. F X X F X X F 1., X F 2. F, G F F G F 3. F λ F (λ Λ) λ Λ F λ O

16 1. X B x B B U(x) Int B = {B }... B x B A U(x), A B B = {B }... B x B x B B = {B } = B IntB... B

17 1. X B 1. IntB B 2. B B 3. B

18 1. [U O] U O x U, U U(x) [O U] U U(x) O O s.t. x O U [O F] F F X F O [F O] U O X U F

19 1. [U O] U O x U, U U(x) [O U] U U(x) O O s.t. x O U [O F] F F X F O [F O] U O X U F

20 1. [U O] U O x U, U U(x) [O U] U U(x) O O s.t. x O U [O F] F F X F O [F O] U O X U F

21 1. [U O] U O x U, U U(x) [O U] U U(x) O O s.t. x O U [O F] F F X F O [F O] U O X U F

22 1. [U O] U O x U, U U(x) [O U] U U(x) O O s.t. x O U [O F] F F X F O [F O] U O X U F

23 1. U O (1), (2), (3) (4) O U U (4) U = U (4) A U(x) x B IntA A B IntA (4) A U (x) (1) (2) (3)

24 1. U 0 (x) U(x) x A U(x), B U 0 s.t. B A U 0 = {U 0 (x) x X} 1. U 0 (x) A U 0 (x) x 2. A, B U 0 (x) C U 0 (x) s.t. C A B 3. A U 0 (x), B U 0 (x) s.t. b B, C U 0 (b) s.t. C A U 0 U

25 1. U 0 (x) U(x) x A U(x), B U 0 s.t. B A U 0 = {U 0 (x) x X} 1. U 0 (x) A U 0 (x) x 2. A, B U 0 (x) C U 0 (x) s.t. C A B 3. A U 0 (x), B U 0 (x) s.t. b B, C U 0 (b) s.t. C A U 0 U

26 1. {B(x, ǫ) ǫ > 0} R n X U 0 (x) = {x } U 0 = {U 0 (x)}

27 1. {B(x, ǫ) ǫ > 0} R n X U 0 (x) = {x } U 0 = {U 0 (x)}

28 1. O 0 O U O, U λ O 0 (λ Λ) s.t. U = λ Λ U λ 1. X = U O 0 U ( x X, U O 0 s.t. x U) 2. U, V O 0, x U V, W O 0 s.t. x W U V O 0 O {B(x, ǫ) x R n, ǫ > 0} R n

29 1. O 0 O U O, U λ O 0 (λ Λ) s.t. U = λ Λ U λ 1. X = U O 0 U ( x X, U O 0 s.t. x U) 2. U, V O 0, x U V, W O 0 s.t. x W U V O 0 O {B(x, ǫ) x R n, ǫ > 0} R n

30 1. O 0 O U O, U λ O 0 (λ Λ) s.t. U = λ Λ U λ 1. X = U O 0 U ( x X, U O 0 s.t. x U) 2. U, V O 0, x U V, W O 0 s.t. x W U V O 0 O {B(x, ǫ) x R n, ǫ > 0} R n

31 1. O 0 O U O, U λ O 0 (λ Λ) s.t. U = λ Λ U λ 1. X = U O 0 U ( x X, U O 0 s.t. x U) 2. U, V O 0, x U V, W O 0 s.t. x W U V O 0 O {B(x, ǫ) x R n, ǫ > 0} R n

32 1. S O S = { n i=1 U i U 1,, U n S} O 1. X = U S U S O (, a) (b, + ) R

33 1. S O S = { n i=1 U i U 1,, U n S} O 1. X = U S U S O (, a) (b, + ) R

34 1. S O S = { n i=1 U i U 1,, U n S} O 1. X = U S U S O (, a) (b, + ) R

35 1. S O S = { n i=1 U i U 1,, U n S} O 1. X = U S U S O (, a) (b, + ) R

36

37

38 2. x X U(x) = {X} X O = {, X}

39 2. x X {x} U(x) X O X

40 2. K n K n K n Zariski

41 2. X U 0 (x) = {x } U 0 = {U 0 (x)}

42 2. d: X X R X 1. d(x, y) 0 d(x, y) = 0 x = y 2. d(x, y) = d(y, x) 3. d(x, y) d(x, z) + d(z, y)... d(x, y) = y x = (y 1 x 1 ) (y n x n ) 2 R n

43 2. x X ǫ > 0 B(x, ǫ) = {y X d(y, x) < ǫ} {B(x, ǫ) ǫ > 0} R n d(x, y) = y x n = 1 R

44 2. V K K = R C V R, v v V 1. v 0 v = 0 v = 0 2. av = a v (a K, v V ) 3. v + w v + w d(x, y) = y x d: V V R

45 2. R n x x2 n x x n max{ x 1,..., x n } q x x2 2 < ǫ x 1 + x 2 < ǫ max{ x 1, x 2 } < ǫ Figure: R 2

46 V v V c v 0 v 1 C v 0 c C 0 1 V

47 2. R n V

48 2. J = [a, b] V C(J, V ) V C(J, V ) max f(x) a x b b f(x) dx a J R n J C(J, V ) J V sup x J f(x)

49 3. X Y f : X Y x X f(x) V x U f(u) V U V x X f(x) V f 1 (V ) x

50 3. f : R m R n x X ǫ > 0 y x < δ = f(y) f(x) < ǫ ǫ > 0

51 3. 1. f : X Y 2. V f(x) = f 1 (V ) x 3. V Y = f 1 (V ) X 4. F Y = f 1 (F) X 5. X A f(a) f(a)

52 3. X f : X Y Y f : X Y

53 3. C C R 2, x + yi (x, y),

54 3. X T T 1. T T 2. T T 3. T T 4. (X, T ) (X, T )

55 3. T T T T X

56 3. f X Y X f Y f f 1 (V ) X Y V Y f X f Y V f 1 (V )

57 4. A X i: A A A X U O A O X U A (x) = {B A B U(x)}, O A = {U A U O} U A {z C z = 1} S 1 S 1

58 4. X q: X X/ Y = X/ Y X O X Y O Y = {U X f 1 (U) O X } R x y x y Z R/ S 1

59 4. X X i {f i : X X i i I} f i X (initial topology) (U i ) U i X i (i I)} {fi 1 X X i (i I) i I X i X X i X = i I X i

60 4. I = {1,...,n} i I X i = X 1 X n {U 1 U n U i O Xi } x = (x 1,...,x n ) {U i U n U i U Xi (x i )} R n

61 4. I i I X i { i I U i U i O Xi i U i = X i } x = (x i ) { i I U i U i U Xi (x i ) i U i = X i } { i I U i U i O Xi } i I X i (box topology)

62 4. Z X = i I U i U i O Xi f : Z X i p i f : Z X i i I

63 5. X U O F T 1 : a, b X, U U(a) s.t. b U. T 2 : a, b X, U U(a), V U(b) s.t. U V =. T 3 : A F, b X A, U, V O s.t. A U, b V, U V =. T 4 : A, B F s.t. A B =, U, V O s.t. A U, B V, U V =. T 0 T 2+1/2 T 3+1/2 T 5 T 6

64 5. T 1 T 1 T 2 T 1 + T 3 T 1 + T 4

65 5. X 1. X 2. X a {a} 3. = {(x, x) x X} X X (a,b) U V for all U V U(a,b) U V for all U U(a), V U(b) b U U(a)

66 5. X 1. X 2. X a {a} 3. = {(x, x) x X} X X (a,b) U V for all U V U(a,b) U V for all U U(a), V U(b) b U U(a)

67 5. X = i I X i 1. X i X 2. X X i

68 6. Y X Y i I U i X {U i i I} Y X Y U = {U i i I} Y i I 0 U i I I 0 Y X X

69 X Y Y f : X Y X Y f(x)

70 6. X, Y X Y X Y X Y R n

71 6. {X i i I} i X i i X i X i

72 7. X Y X X U V, U V X = Y U V X U X V

73 7. f X Y f(x) Y X A A B A B X {A i i I} i I A i i I A i X Y X Y

74 7. X a a a {a} X a

75 7. n J 1 J n R n J i,..., J n J 1 J n X 1 S n

76 7. f : I I f(x) = x x I f : S 1 R f(x) = f( x) x S 1 2

77 7. [0, 1] X α: [0, 1] X X α(0) α(1) X

78 7. f : X Y X f(x) X Y X Y S 1 S 1 S 1 R 2 A B A B A = {(0, y) 0 < y 1} B = {(x,0) 0 < x 1} {(1/n, y) 0 < y 1}

79 7. X X X X π 0 X A B π 0 (A B) = {A, B}

80 8. X α: [0, 1] X α(0) = α(1) α β α: [0, 1] [0.1] X α β α β x 0 X π 1 (X, x 0 ) x 0 1 S 1 C x 0 S 1 X π 1 (X, x 0 ) X

81 8. π 1 (X, x 0 ) ([α], [β]) [α] [β] = [α β] α(2t), α β(t) = β(2t 1), t 1 2 t 1 2 π 1 (X, x 0 ) c x0 (t) x 0 [α] α α(t) = α(1 t)

82 8. ([α] [β]) [γ] = [α] ([β] [γ]) (α β) γ α (β γ) [α] [c x0 ] = [c x0 ] [α] = [α] α c x0 c x0 α α [α] [α] = [α] [α] = [c x0 ] α α α α c x0 α β α β α X x 0 x 1 l l ([α]) = [l α l] l : π 1 (X, x 0 ) π 1 (X, x 1 ) l

83 8. f : X Y f : π 1 (X, x 0 ) π(y, y 0 ) y 0 = f(x 0 ) (X, x 0 ) (Y, y 0 ) f g H(x,0) = f(x), H(x,1) = g(x) H : (X [0, 1], {x 0 } [0, 1] ) (Y, y 0 ) f g f g f : (X, x 0 ) (Y, y 0 ) g f 1 X f g 1 Y g: (Y, y 0 ) (X, x 0 ) f ( )

84 8. 1. f : (X, x 0 ) (Y, y 0 ) g: (Y, y 0 ) (X, z 0 ) (g f) = g f 2. 1 X : (X, x 0 ) (X, x 0 ) 3. f g: (X, x 0 ) (Y, y 0 ) f = g 1, 2 f : (X, x 0 ) (Y, y 0 ) f 3

85 8. f : (X, x 0 ) (Y, y 0 ) f : π 1 (X, x 0 ) π 1 (Y, y 0 ) X x 0 π 1 (X, x 0 ) = {1} x 0 X π 1 (X, x 0 ) 1 1 n D n 1

86 8. S 1 C S 1 Z π 1 (S 1, e 0 ) Z e: R S 1 e(t) = cos2πt + i sin2πt S 1 e V 0 = S 1 { 1} V 1 = S 1 {1} {V 0, V 1 } S 1 U n = (n/2 1/2, n/2 + 1/2) {U n n Z} R e U n e U n : U n V n (n = n mod 2)

87 8. 1. l: I S 1 p(a) = l(0) a R e l = l, l(0) = a l: I R l 2. L: I I S 1 p(a) = L(0, 0) a R p L = L, L(0, 0) = a L: I I R

88 8. π 1 (S 1, 1) [α] α χ([α]) = α(1) α(0) α χ: π 1 (S 1, 1) Z

89 8. C 0 S 1 Z π 1 (C 0, x 0 ) z z x 0 π 1 (S 1, 1) = π 1 (C 0, x 0 ) Z f : S 1 C 0 W(f,0) = f (1) π 1 (C 0, x 0 ) = Z f (winding number)

90 8. arg f(e(t)) = 2πθ(t) (0 t 1) θ: [0, 1] R W(f,0) = θ(1) θ(0) e(t) = cos2πt + i sin2πt x c x W(c x, 0) = 0 n W(z n, 0) = n W(f g, 0) = W(f,0) + W(g, 0) W(f/g,0) = W(f,0) W(g, 0)

91 8. f g: (S 1, 1) (C 0, x 0 ) W(f,0) = W(g, 0) f g C 0 (f g: S 1 C 0) W(f,0) = W(g, 0) f(z) W(f,0) = 0

92 8. f D 2 S 1 f S 1 W(f S 1, 0) 0 f(z) = 0 z D 2 0 f(d 2 ) f c f(0) : S 1 C 0 W(f,0) = W(c f(0), 0) = 0 c f(0) (z) f(0) (z S 1 )

93 8. Brouwer f : D 2 D 2 f(x) = x x D 2

94 8. n + 1 S n f( x) = f(x) f : S n R m f : S 1 C 0 W(f,0) f : S 2 R 2 f(s 2 )

95 8. f : S 2 R 2 f(x) = f( x) x S 2 S 2 3 2

III 1 (X, d) d U d X (X, d). 1. (X, d).. (i) d(x, y) d(z, y) d(x, z) (ii) d(x, y) d(z, w) d(x, z) + d(y, w) 2. (X, d). F X.. (1), X F, (2) F 1, F 2 F

III 1 (X, d) d U d X (X, d). 1. (X, d).. (i) d(x, y) d(z, y) d(x, z) (ii) d(x, y) d(z, w) d(x, z) + d(y, w) 2. (X, d). F X.. (1), X F, (2) F 1, F 2 F III 1 (X, d) d U d X (X, d). 1. (X, d).. (i) d(x, y) d(z, y) d(x, z) (ii) d(x, y) d(z, w) d(x, z) + d(y, w) 2. (X, d). F X.. (1), X F, (2) F 1, F 2 F F 1 F 2 F, (3) F λ F λ F λ F. 3., A λ λ A λ. B λ λ

More information

1 1 sin cos P (primary) S (secondly) 2 P S A sin(ω2πt + α) A ω 1 ω α V T m T m 1 100Hz m 2 36km 500Hz. 36km 1

1 1 sin cos P (primary) S (secondly) 2 P S A sin(ω2πt + α) A ω 1 ω α V T m T m 1 100Hz m 2 36km 500Hz. 36km 1 sin cos P (primary) S (secondly) 2 P S A sin(ω2πt + α) A ω ω α 3 3 2 2V 3 33+.6T m T 5 34m Hz. 34 3.4m 2 36km 5Hz. 36km m 34 m 5 34 + m 5 33 5 =.66m 34m 34 x =.66 55Hz, 35 5 =.7 485.7Hz 2 V 5Hz.5V.5V V

More information

6 2 2 x y x y t P P = P t P = I P P P ( ) ( ) ,, ( ) ( ) cos θ sin θ cos θ sin θ, sin θ cos θ sin θ cos θ y x θ x θ P

6 2 2 x y x y t P P = P t P = I P P P ( ) ( ) ,, ( ) ( ) cos θ sin θ cos θ sin θ, sin θ cos θ sin θ cos θ y x θ x θ P 6 x x 6.1 t P P = P t P = I P P P 1 0 1 0,, 0 1 0 1 cos θ sin θ cos θ sin θ, sin θ cos θ sin θ cos θ x θ x θ P x P x, P ) = t P x)p ) = t x t P P ) = t x = x, ) 6.1) x = Figure 6.1 Px = x, P=, θ = θ P

More information

1 1.1 ( ). z = a + bi, a, b R 0 a, b 0 a 2 + b 2 0 z = a + bi = ( ) a 2 + b 2 a a 2 + b + b 2 a 2 + b i 2 r = a 2 + b 2 θ cos θ = a a 2 + b 2, sin θ =

1 1.1 ( ). z = a + bi, a, b R 0 a, b 0 a 2 + b 2 0 z = a + bi = ( ) a 2 + b 2 a a 2 + b + b 2 a 2 + b i 2 r = a 2 + b 2 θ cos θ = a a 2 + b 2, sin θ = 1 1.1 ( ). z = + bi,, b R 0, b 0 2 + b 2 0 z = + bi = ( ) 2 + b 2 2 + b + b 2 2 + b i 2 r = 2 + b 2 θ cos θ = 2 + b 2, sin θ = b 2 + b 2 2π z = r(cos θ + i sin θ) 1.2 (, ). 1. < 2. > 3. ±,, 1.3 ( ). A

More information

1. 1 A : l l : (1) l m (m 3) (2) m (3) n (n 3) (4) A α, β γ α β + γ = 2 m l lm n nα nα = lm. α = lm n. m lm 2β 2β = lm β = lm 2. γ l 2. 3

1. 1 A : l l : (1) l m (m 3) (2) m (3) n (n 3) (4) A α, β γ α β + γ = 2 m l lm n nα nα = lm. α = lm n. m lm 2β 2β = lm β = lm 2. γ l 2. 3 1. 1 A : l l : (1) l m (m 3) (2) m (3) n (n 3) (4) A 2 1 2 1 2 3 α, β γ α β + γ = 2 m l lm n nα nα = lm. α = lm n. m lm 2β 2β = lm β = lm 2. γ l 2. 3 4 P, Q R n = {(x 1, x 2,, x n ) ; x 1, x 2,, x n R}

More information

x () g(x) = f(t) dt f(x), F (x) 3x () g(x) g (x) f(x), F (x) (3) h(x) = x 3x tf(t) dt.9 = {(x, y) ; x, y, x + y } f(x, y) = xy( x y). h (x) f(x), F (x

x () g(x) = f(t) dt f(x), F (x) 3x () g(x) g (x) f(x), F (x) (3) h(x) = x 3x tf(t) dt.9 = {(x, y) ; x, y, x + y } f(x, y) = xy( x y). h (x) f(x), F (x [ ] IC. f(x) = e x () f(x) f (x) () lim f(x) lim f(x) x + x (3) lim f(x) lim f(x) x + x (4) y = f(x) ( ) ( s46). < a < () a () lim a log xdx a log xdx ( ) n (3) lim log k log n n n k=.3 z = log(x + y ),

More information

(ii) (iii) z a = z a =2 z a =6 sin z z a dz. cosh z z a dz. e z dz. (, a b > 6.) (z a)(z b) 52.. (a) dz, ( a = /6.), (b) z =6 az (c) z a =2 53. f n (z

(ii) (iii) z a = z a =2 z a =6 sin z z a dz. cosh z z a dz. e z dz. (, a b > 6.) (z a)(z b) 52.. (a) dz, ( a = /6.), (b) z =6 az (c) z a =2 53. f n (z B 4 24 7 9 ( ) :,..,,.,. 4 4. f(z): D C: D a C, 2πi C f(z) dz = f(a). z a a C, ( ). (ii), a D, a U a,r D f. f(z) = A n (z a) n, z U a,r, n= A n := 2πi C f(ζ) dζ, n =,,..., (ζ a) n+, C a D. (iii) U a,r

More information

2000年度『数学展望 I』講義録

2000年度『数学展望 I』講義録 2000 I I IV I II 2000 I I IV I-IV. i ii 3.10 (http://www.math.nagoya-u.ac.jp/ kanai/) 2000 A....1 B....4 C....10 D....13 E....17 Brouwer A....21 B....26 C....33 D....39 E. Sperner...45 F....48 A....53

More information

20 4 20 i 1 1 1.1............................ 1 1.2............................ 4 2 11 2.1................... 11 2.2......................... 11 2.3....................... 19 3 25 3.1.............................

More information

18 ( ) I II III A B C(100 ) 1, 2, 3, 5 I II A B (100 ) 1, 2, 3 I II A B (80 ) 6 8 I II III A B C(80 ) 1 n (1 + x) n (1) n C 1 + n C

18 ( ) I II III A B C(100 ) 1, 2, 3, 5 I II A B (100 ) 1, 2, 3 I II A B (80 ) 6 8 I II III A B C(80 ) 1 n (1 + x) n (1) n C 1 + n C 8 ( ) 8 5 4 I II III A B C( ),,, 5 I II A B ( ),, I II A B (8 ) 6 8 I II III A B C(8 ) n ( + x) n () n C + n C + + n C n = 7 n () 7 9 C : y = x x A(, 6) () A C () C P AP Q () () () 4 A(,, ) B(,, ) C(,,

More information

II R n k +1 v 0,, v k k v 1 v 0,, v k v v 0,, v k R n 1 a 0,, a k a 0 v 0 + a k v k v 0 v k k k v 0,, v k σ k σ dimσ = k 1.3. k

II R n k +1 v 0,, v k k v 1 v 0,, v k v v 0,, v k R n 1 a 0,, a k a 0 v 0 + a k v k v 0 v k k k v 0,, v k σ k σ dimσ = k 1.3. k II 231017 1 1.1. R n k +1 v 0,, v k k v 1 v 0,, v k v 0 1.2. v 0,, v k R n 1 a 0,, a k a 0 v 0 + a k v k v 0 v k k k v 0,, v k σ kσ dimσ = k 1.3. k σ {v 0,...,v k } {v i0,...,v il } l σ τ < τ τ σ 1.4.

More information

, 3, 6 = 3, 3,,,, 3,, 9, 3, 9, 3, 3, 4, 43, 4, 3, 9, 6, 6,, 0 p, p, p 3,..., p n N = p p p 3 p n + N p n N p p p, p 3,..., p n p, p,..., p n N, 3,,,,

, 3, 6 = 3, 3,,,, 3,, 9, 3, 9, 3, 3, 4, 43, 4, 3, 9, 6, 6,, 0 p, p, p 3,..., p n N = p p p 3 p n + N p n N p p p, p 3,..., p n p, p,..., p n N, 3,,,, 6,,3,4,, 3 4 8 6 6................................. 6.................................. , 3, 6 = 3, 3,,,, 3,, 9, 3, 9, 3, 3, 4, 43, 4, 3, 9, 6, 6,, 0 p, p, p 3,..., p n N = p p p 3 p n + N p n N p p p,

More information

A

A A 2563 15 4 21 1 3 1.1................................................ 3 1.2............................................. 3 2 3 2.1......................................... 3 2.2............................................

More information

4 4 θ X θ P θ 4. 0, 405 P 0 X 405 X P 4. () 60 () 45 () 40 (4) 765 (5) 40 B 60 0 P = 90, = ( ) = X

4 4 θ X θ P θ 4. 0, 405 P 0 X 405 X P 4. () 60 () 45 () 40 (4) 765 (5) 40 B 60 0 P = 90, = ( ) = X 4 4. 4.. 5 5 0 A P P P X X X X +45 45 0 45 60 70 X 60 X 0 P P 4 4 θ X θ P θ 4. 0, 405 P 0 X 405 X P 4. () 60 () 45 () 40 (4) 765 (5) 40 B 60 0 P 0 0 + 60 = 90, 0 + 60 = 750 0 + 60 ( ) = 0 90 750 0 90 0

More information

2016 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 16 2 1 () X O 3 (O1) X O, O (O2) O O (O3) O O O X (X, O) O X X (O1), (O2), (O3) (O2) (O3) n (O2) U 1,..., U n O U k O k=1 (O3) U λ O( λ Λ) λ Λ U λ O 0 X 0 (O2) n =

More information

Gmech08.dvi

Gmech08.dvi 145 13 13.1 13.1.1 0 m mg S 13.1 F 13.1 F /m S F F 13.1 F mg S F F mg 13.1: m d2 r 2 = F + F = 0 (13.1) 146 13 F = F (13.2) S S S S S P r S P r r = r 0 + r (13.3) r 0 S S m d2 r 2 = F (13.4) (13.3) d 2

More information

201711grade1ouyou.pdf

201711grade1ouyou.pdf 2017 11 26 1 2 52 3 12 13 22 23 32 33 42 3 5 3 4 90 5 6 A 1 2 Web Web 3 4 1 2... 5 6 7 7 44 8 9 1 2 3 1 p p >2 2 A 1 2 0.6 0.4 0.52... (a) 0.6 0.4...... B 1 2 0.8-0.2 0.52..... (b) 0.6 0.52.... 1 A B 2

More information

2 (2016 3Q N) c = o (11) Ax = b A x = c A n I n n n 2n (A I n ) (I n X) A A X A n A A A (1) (2) c 0 c (3) c A A i j n 1 ( 1) i+j A (i, j) A (i, j) ã i

2 (2016 3Q N) c = o (11) Ax = b A x = c A n I n n n 2n (A I n ) (I n X) A A X A n A A A (1) (2) c 0 c (3) c A A i j n 1 ( 1) i+j A (i, j) A (i, j) ã i [ ] (2016 3Q N) a 11 a 1n m n A A = a m1 a mn A a 1 A A = a n (1) A (a i a j, i j ) (2) A (a i ca i, c 0, i ) (3) A (a i a i + ca j, j i, i ) A 1 A 11 0 A 12 0 0 A 1k 0 1 A 22 0 0 A 2k 0 1 0 A 3k 1 A rk

More information

I A A441 : April 15, 2013 Version : 1.1 I Kawahira, Tomoki TA (Shigehiro, Yoshida )

I A A441 : April 15, 2013 Version : 1.1 I   Kawahira, Tomoki TA (Shigehiro, Yoshida ) I013 00-1 : April 15, 013 Version : 1.1 I Kawahira, Tomoki TA (Shigehiro, Yoshida) http://www.math.nagoya-u.ac.jp/~kawahira/courses/13s-tenbou.html pdf * 4 15 4 5 13 e πi = 1 5 0 5 7 3 4 6 3 6 10 6 17

More information

II

II II 2009 1 II Euclid Euclid i 1 1 2 7 3 11 4 18 5 20 6 22 7 26 8 Hausdorff 29 36 1 1 1.1 E n n Euclid E n n R n = {(x 1,..., x n ) x i R} x, y = x 1 y 1 + + x n y n (x, y E n ), x = x, x 1/2 = { (x 1 )

More information

1 I 1.1 ± e = = - = C C MKSA [m], [Kg] [s] [A] 1C 1A 1 MKSA 1C 1C +q q +q q 1

1 I 1.1 ± e = = - = C C MKSA [m], [Kg] [s] [A] 1C 1A 1 MKSA 1C 1C +q q +q q 1 1 I 1.1 ± e = = - =1.602 10 19 C C MKA [m], [Kg] [s] [A] 1C 1A 1 MKA 1C 1C +q q +q q 1 1.1 r 1,2 q 1, q 2 r 12 2 q 1, q 2 2 F 12 = k q 1q 2 r 12 2 (1.1) k 2 k 2 ( r 1 r 2 ) ( r 2 r 1 ) q 1 q 2 (q 1 q 2

More information

untitled

untitled 20010916 22;1017;23;20020108;15;20; 1 N = {1, 2, } Z + = {0, 1, 2, } Z = {0, ±1, ±2, } Q = { p p Z, q N} R = { lim a q n n a n Q, n N; sup a n < } R + = {x R x 0} n = {a + b 1 a, b R} u, v 1 R 2 2 R 3

More information

x (x, ) x y (, y) iy x y z = x + iy (x, y) (r, θ) r = x + y, θ = tan ( y ), π < θ π x r = z, θ = arg z z = x + iy = r cos θ + ir sin θ = r(cos θ + i s

x (x, ) x y (, y) iy x y z = x + iy (x, y) (r, θ) r = x + y, θ = tan ( y ), π < θ π x r = z, θ = arg z z = x + iy = r cos θ + ir sin θ = r(cos θ + i s ... x, y z = x + iy x z y z x = Rez, y = Imz z = x + iy x iy z z () z + z = (z + z )() z z = (z z )(3) z z = ( z z )(4)z z = z z = x + y z = x + iy ()Rez = (z + z), Imz = (z z) i () z z z + z z + z.. z

More information

Z: Q: R: C: sin 6 5 ζ a, b

Z: Q: R: C: sin 6 5 ζ a, b Z: Q: R: C: 3 3 7 4 sin 6 5 ζ 9 6 6............................... 6............................... 6.3......................... 4 7 6 8 8 9 3 33 a, b a bc c b a a b 5 3 5 3 5 5 3 a a a a p > p p p, 3,

More information

() x + y + y + x dy dx = 0 () dy + xy = x dx y + x y ( 5) ( s55906) 0.7. (). 5 (). ( 6) ( s6590) 0.8 m n. 0.9 n n A. ( 6) ( s6590) f A (λ) = det(a λi)

() x + y + y + x dy dx = 0 () dy + xy = x dx y + x y ( 5) ( s55906) 0.7. (). 5 (). ( 6) ( s6590) 0.8 m n. 0.9 n n A. ( 6) ( s6590) f A (λ) = det(a λi) 0. A A = 4 IC () det A () A () x + y + z = x y z X Y Z = A x y z ( 5) ( s5590) 0. a + b + c b c () a a + b + c c a b a + b + c 0 a b c () a 0 c b b c 0 a c b a 0 0. A A = 7 5 4 5 0 ( 5) ( s5590) () A ()

More information

zz + 3i(z z) + 5 = 0 + i z + i = z 2i z z z y zz + 3i (z z) + 5 = 0 (z 3i) (z + 3i) = 9 5 = 4 z 3i = 2 (3i) zz i (z z) + 1 = a 2 {

zz + 3i(z z) + 5 = 0 + i z + i = z 2i z z z y zz + 3i (z z) + 5 = 0 (z 3i) (z + 3i) = 9 5 = 4 z 3i = 2 (3i) zz i (z z) + 1 = a 2 { 04 zz + iz z) + 5 = 0 + i z + i = z i z z z 970 0 y zz + i z z) + 5 = 0 z i) z + i) = 9 5 = 4 z i = i) zz i z z) + = a {zz + i z z) + 4} a ) zz + a + ) z z) + 4a = 0 4a a = 5 a = x i) i) : c Darumafactory

More information

#A A A F, F d F P + F P = d P F, F y P F F x A.1 ( α, 0), (α, 0) α > 0) (x, y) (x + α) 2 + y 2, (x α) 2 + y 2 d (x + α)2 + y 2 + (x α) 2 + y 2 =

#A A A F, F d F P + F P = d P F, F y P F F x A.1 ( α, 0), (α, 0) α > 0) (x, y) (x + α) 2 + y 2, (x α) 2 + y 2 d (x + α)2 + y 2 + (x α) 2 + y 2 = #A A A. F, F d F P + F P = d P F, F P F F A. α, 0, α, 0 α > 0, + α +, α + d + α + + α + = d d F, F 0 < α < d + α + = d α + + α + = d d α + + α + d α + = d 4 4d α + = d 4 8d + 6 http://mth.cs.kitmi-it.c.jp/

More information

N cos s s cos ψ e e e e 3 3 e e 3 e 3 e

N cos s s cos ψ e e e e 3 3 e e 3 e 3 e 3 3 5 5 5 3 3 7 5 33 5 33 9 5 8 > e > f U f U u u > u ue u e u ue u ue u e u e u u e u u e u N cos s s cos ψ e e e e 3 3 e e 3 e 3 e 3 > A A > A E A f A A f A [ ] f A A e > > A e[ ] > f A E A < < f ; >

More information

Part () () Γ Part ,

Part () () Γ Part , Contents a 6 6 6 6 6 6 6 7 7. 8.. 8.. 8.3. 8 Part. 9. 9.. 9.. 3. 3.. 3.. 3 4. 5 4.. 5 4.. 9 4.3. 3 Part. 6 5. () 6 5.. () 7 5.. 9 5.3. Γ 3 6. 3 6.. 3 6.. 3 6.3. 33 Part 3. 34 7. 34 7.. 34 7.. 34 8. 35

More information

Untitled

Untitled II 14 14-7-8 8/4 II (http://www.damp.tottori-u.ac.jp/~ooshida/edu/fluid/) [ (3.4)] Navier Stokes [ 6/ ] Navier Stokes 3 [ ] Reynolds [ (4.6), (45.8)] [ p.186] Navier Stokes I 1 balance law t (ρv i )+ j

More information

II A A441 : October 02, 2014 Version : Kawahira, Tomoki TA (Kondo, Hirotaka )

II A A441 : October 02, 2014 Version : Kawahira, Tomoki TA (Kondo, Hirotaka ) II 214-1 : October 2, 214 Version : 1.1 Kawahira, Tomoki TA (Kondo, Hirotaka ) http://www.math.nagoya-u.ac.jp/~kawahira/courses/14w-biseki.html pdf 1 2 1 9 1 16 1 23 1 3 11 6 11 13 11 2 11 27 12 4 12 11

More information

1 (1) () (3) I 0 3 I I d θ = L () dt θ L L θ I d θ = L = κθ (3) dt κ T I T = π κ (4) T I κ κ κ L l a θ L r δr δl L θ ϕ ϕ = rθ (5) l

1 (1) () (3) I 0 3 I I d θ = L () dt θ L L θ I d θ = L = κθ (3) dt κ T I T = π κ (4) T I κ κ κ L l a θ L r δr δl L θ ϕ ϕ = rθ (5) l 1 1 ϕ ϕ ϕ S F F = ϕ (1) S 1: F 1 1 (1) () (3) I 0 3 I I d θ = L () dt θ L L θ I d θ = L = κθ (3) dt κ T I T = π κ (4) T I κ κ κ L l a θ L r δr δl L θ ϕ ϕ = rθ (5) l : l r δr θ πrδr δf (1) (5) δf = ϕ πrδr

More information

数学Ⅱ演習(足助・09夏)

数学Ⅱ演習(足助・09夏) II I 9/4/4 9/4/2 z C z z z z, z 2 z, w C zw z w 3 z, w C z + w z + w 4 t R t C t t t t t z z z 2 z C re z z + z z z, im z 2 2 3 z C e z + z + 2 z2 + 3! z3 + z!, I 4 x R e x cos x + sin x 2 z, w C e z+w

More information

21 2 26 i 1 1 1.1............................ 1 1.2............................ 3 2 9 2.1................... 9 2.2.......... 9 2.3................... 11 2.4....................... 12 3 15 3.1..........

More information

() Remrk I = [0, ] [x i, x i ]. (x : ) f(x) = 0 (x : ) ξ i, (f) = f(ξ i )(x i x i ) = (x i x i ) = ξ i, (f) = f(ξ i )(x i x i ) = 0 (f) 0.

() Remrk I = [0, ] [x i, x i ]. (x : ) f(x) = 0 (x : ) ξ i, (f) = f(ξ i )(x i x i ) = (x i x i ) = ξ i, (f) = f(ξ i )(x i x i ) = 0 (f) 0. () 6 f(x) [, b] 6. Riemnn [, b] f(x) S f(x) [, b] (Riemnn) = x 0 < x < x < < x n = b. I = [, b] = {x,, x n } mx(x i x i ) =. i [x i, x i ] ξ i n (f) = f(ξ i )(x i x i ) i=. (ξ i ) (f) 0( ), ξ i, S, ε >

More information

(1) 3 A B E e AE = e AB OE = OA + e AB = (1 35 e ) e OE z 1 1 e E xy e = 0 e = 5 OE = ( 2 0 0) E ( 2 0 0) (2) 3 E P Q k EQ = k EP E y 0

(1) 3 A B E e AE = e AB OE = OA + e AB = (1 35 e ) e OE z 1 1 e E xy e = 0 e = 5 OE = ( 2 0 0) E ( 2 0 0) (2) 3 E P Q k EQ = k EP E y 0 (1) 3 A B E e AE = e AB OE = OA + e AB = (1 35 e 0 1 15 ) e OE z 1 1 e E xy 5 1 1 5 e = 0 e = 5 OE = ( 2 0 0) E ( 2 0 0) (2) 3 E P Q k EQ = k EP E y 0 Q y P y k 2 M N M( 1 0 0) N(1 0 0) 4 P Q M N C EP

More information

I y = f(x) a I a x I x = a + x 1 f(x) f(a) x a = f(a + x) f(a) x (11.1) x a x 0 f(x) f(a) f(a + x) f(a) lim = lim x a x a x 0 x (11.2) f(x) x

I y = f(x) a I a x I x = a + x 1 f(x) f(a) x a = f(a + x) f(a) x (11.1) x a x 0 f(x) f(a) f(a + x) f(a) lim = lim x a x a x 0 x (11.2) f(x) x 11 11.1 I y = a I a x I x = a + 1 f(a) x a = f(a +) f(a) (11.1) x a 0 f(a) f(a +) f(a) = x a x a 0 (11.) x = a a f (a) d df f(a) (a) I dx dx I I I f (x) d df dx dx (x) [a, b] x a ( 0) x a (a, b) () [a,

More information

A S- hara/lectures/lectures-j.html r A = A 5 : 5 = max{ A, } A A A A B A, B A A A %

A S-   hara/lectures/lectures-j.html r A = A 5 : 5 = max{ A, } A A A A B A, B A A A % A S- http://www.math.kyushu-u.ac.jp/ hara/lectures/lectures-j.html r A S- 3.4.5. 9 phone: 9-8-444, e-mail: hara@math.kyushu-u.ac.jp, http://www.math.kyushu-u.ac.jp/ hara/lectures/lectures-j.html Office

More information

I, II 1, 2 ɛ-δ 100 A = A 4 : 6 = max{ A, } A A 10

I, II 1, 2 ɛ-δ 100 A = A 4 : 6 = max{ A, } A A 10 1 2007.4.13. A 3-312 tel: 092-726-4774, e-mail: hara@math.kyushu-u.ac.jp, http://www.math.kyushu-u.ac.jp/ hara/lectures/lectures-j.html Office hours: B A I ɛ-δ ɛ-δ 1. 2. A 0. 1. 1. 2. 3. 2. ɛ-δ 1. ɛ-n

More information

2.2 h h l L h L = l cot h (1) (1) L l L l l = L tan h (2) (2) L l 2 l 3 h 2.3 a h a h (a, h)

2.2 h h l L h L = l cot h (1) (1) L l L l l = L tan h (2) (2) L l 2 l 3 h 2.3 a h a h (a, h) 1 16 10 5 1 2 2.1 a a a 1 1 1 2.2 h h l L h L = l cot h (1) (1) L l L l l = L tan h (2) (2) L l 2 l 3 h 2.3 a h a h (a, h) 4 2 3 4 2 5 2.4 x y (x,y) l a x = l cot h cos a, (3) y = l cot h sin a (4) h a

More information

微分積分 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます. このサンプルページの内容は, 初版 1 刷発行時のものです.

微分積分 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます.   このサンプルページの内容は, 初版 1 刷発行時のものです. 微分積分 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます. ttp://www.morikita.co.jp/books/mid/00571 このサンプルページの内容は, 初版 1 刷発行時のものです. i ii 014 10 iii [note] 1 3 iv 4 5 3 6 4 x 0 sin x x 1 5 6 z = f(x, y) 1 y = f(x)

More information

9 2 1 f(x, y) = xy sin x cos y x y cos y y x sin x d (x, y) = y cos y (x sin x) = y cos y(sin x + x cos x) x dx d (x, y) = x sin x (y cos y) = x sin x

9 2 1 f(x, y) = xy sin x cos y x y cos y y x sin x d (x, y) = y cos y (x sin x) = y cos y(sin x + x cos x) x dx d (x, y) = x sin x (y cos y) = x sin x 2009 9 6 16 7 1 7.1 1 1 1 9 2 1 f(x, y) = xy sin x cos y x y cos y y x sin x d (x, y) = y cos y (x sin x) = y cos y(sin x + x cos x) x dx d (x, y) = x sin x (y cos y) = x sin x(cos y y sin y) y dy 1 sin

More information

1990 IMO 1990/1/15 1:00-4:00 1 N N N 1, N 1 N 2, N 2 N 3 N 3 2 x x + 52 = 3 x x , A, B, C 3,, A B, C 2,,,, 7, A, B, C

1990 IMO 1990/1/15 1:00-4:00 1 N N N 1, N 1 N 2, N 2 N 3 N 3 2 x x + 52 = 3 x x , A, B, C 3,, A B, C 2,,,, 7, A, B, C 0 9 (1990 1999 ) 10 (2000 ) 1900 1994 1995 1999 2 SAT ACT 1 1990 IMO 1990/1/15 1:00-4:00 1 N 1990 9 N N 1, N 1 N 2, N 2 N 3 N 3 2 x 2 + 25x + 52 = 3 x 2 + 25x + 80 3 2, 3 0 4 A, B, C 3,, A B, C 2,,,, 7,

More information

) ] [ h m x + y + + V x) φ = Eφ 1) z E = i h t 13) x << 1) N n n= = N N + 1) 14) N n n= = N N + 1)N + 1) 6 15) N n 3 n= = 1 4 N N + 1) 16) N n 4

) ] [ h m x + y + + V x) φ = Eφ 1) z E = i h t 13) x << 1) N n n= = N N + 1) 14) N n n= = N N + 1)N + 1) 6 15) N n 3 n= = 1 4 N N + 1) 16) N n 4 1. k λ ν ω T v p v g k = π λ ω = πν = π T v p = λν = ω k v g = dω dk 1) ) 3) 4). p = hk = h λ 5) E = hν = hω 6) h = h π 7) h =6.6618 1 34 J sec) hc=197.3 MeV fm = 197.3 kev pm= 197.3 ev nm = 1.97 1 3 ev

More information

t = h x z z = h z = t (x, z) (v x (x, z, t), v z (x, z, t)) ρ v x x + v z z = 0 (1) 2-2. (v x, v z ) φ(x, z, t) v x = φ x, v z

t = h x z z = h z = t (x, z) (v x (x, z, t), v z (x, z, t)) ρ v x x + v z z = 0 (1) 2-2. (v x, v z ) φ(x, z, t) v x = φ x, v z I 1 m 2 l k 2 x = 0 x 1 x 1 2 x 2 g x x 2 x 1 m k m 1-1. L x 1, x 2, ẋ 1, ẋ 2 ẋ 1 x = 0 1-2. 2 Q = x 1 + x 2 2 q = x 2 x 1 l L Q, q, Q, q M = 2m µ = m 2 1-3. Q q 1-4. 2 x 2 = h 1 x 1 t = 0 2 1 t x 1 (t)

More information

Exercise in Mathematics IIB IIB (Seiji HIRABA) 0.1, =,,,. n R n, B(a; δ) = B δ (a) or U δ (a) = U(a;, δ) δ-. R n,,,, ;,,, ;,,. (S, O),,,,,,,, 1 C I 2

Exercise in Mathematics IIB IIB (Seiji HIRABA) 0.1, =,,,. n R n, B(a; δ) = B δ (a) or U δ (a) = U(a;, δ) δ-. R n,,,, ;,,, ;,,. (S, O),,,,,,,, 1 C I 2 Exercise in Mathematics IIB IIB (Seiji HIRABA) 0.1, =,,,. n R n, B(a; δ) = B δ (a) or U δ (a) = U(a;, δ) δ-. R n,,,, ;,,, ;,,. (S, O),,,,,,,, 1 C I 2 C II,,,,,,,,,,, 0.2. 1 (Connectivity) 3 2 (Compactness)

More information

W u = u(x, t) u tt = a 2 u xx, a > 0 (1) D := {(x, t) : 0 x l, t 0} u (0, t) = 0, u (l, t) = 0, t 0 (2)

W u = u(x, t) u tt = a 2 u xx, a > 0 (1) D := {(x, t) : 0 x l, t 0} u (0, t) = 0, u (l, t) = 0, t 0 (2) 3 215 4 27 1 1 u u(x, t) u tt a 2 u xx, a > (1) D : {(x, t) : x, t } u (, t), u (, t), t (2) u(x, ) f(x), u(x, ) t 2, x (3) u(x, t) X(x)T (t) u (1) 1 T (t) a 2 T (t) X (x) X(x) α (2) T (t) αa 2 T (t) (4)

More information

X G P G (X) G BG [X, BG] S 2 2 2 S 2 2 S 2 = { (x 1, x 2, x 3 ) R 3 x 2 1 + x 2 2 + x 2 3 = 1 } R 3 S 2 S 2 v x S 2 x x v(x) T x S 2 T x S 2 S 2 x T x S 2 = { ξ R 3 x ξ } R 3 T x S 2 S 2 x x T x S 2

More information

[] x < T f(x), x < T f(x), < x < f(x) f(x) f(x) f(x + nt ) = f(x) x < T, n =, 1,, 1, (1.3) f(x) T x 2 f(x) T 2T x 3 f(x), f() = f(t ), f(x), f() f(t )

[] x < T f(x), x < T f(x), < x < f(x) f(x) f(x) f(x + nt ) = f(x) x < T, n =, 1,, 1, (1.3) f(x) T x 2 f(x) T 2T x 3 f(x), f() = f(t ), f(x), f() f(t ) 1 1.1 [] f(x) f(x + T ) = f(x) (1.1), f(x), T f(x) x T 1 ) f(x) = sin x, T = 2 sin (x + 2) = sin x, sin x 2 [] n f(x + nt ) = f(x) (1.2) T [] 2 f(x) g(x) T, h 1 (x) = af(x)+ bg(x) 2 h 2 (x) = f(x)g(x)

More information

1 3 1.1.......................... 3 1............................... 3 1.3....................... 5 1.4.......................... 6 1.5........................ 7 8.1......................... 8..............................

More information

2 G(k) e ikx = (ik) n x n n! n=0 (k ) ( ) X n = ( i) n n k n G(k) k=0 F (k) ln G(k) = ln e ikx n κ n F (k) = F (k) (ik) n n= n! κ n κ n = ( i) n n k n

2 G(k) e ikx = (ik) n x n n! n=0 (k ) ( ) X n = ( i) n n k n G(k) k=0 F (k) ln G(k) = ln e ikx n κ n F (k) = F (k) (ik) n n= n! κ n κ n = ( i) n n k n . X {x, x 2, x 3,... x n } X X {, 2, 3, 4, 5, 6} X x i P i. 0 P i 2. n P i = 3. P (i ω) = i ω P i P 3 {x, x 2, x 3,... x n } ω P i = 6 X f(x) f(x) X n n f(x i )P i n x n i P i X n 2 G(k) e ikx = (ik) n

More information

1

1 1 1 7 1.1.................................. 11 2 13 2.1............................ 13 2.2............................ 17 2.3.................................. 19 3 21 3.1.............................

More information

1 (1) ( i ) 60 (ii) 75 (iii) 315 (2) π ( i ) (ii) π (iii) 7 12 π ( (3) r, AOB = θ 0 < θ < π ) OAB A 2 OB P ( AB ) < ( AP ) (4) 0 < θ < π 2 sin θ

1 (1) ( i ) 60 (ii) 75 (iii) 315 (2) π ( i ) (ii) π (iii) 7 12 π ( (3) r, AOB = θ 0 < θ < π ) OAB A 2 OB P ( AB ) < ( AP ) (4) 0 < θ < π 2 sin θ 1 (1) ( i ) 60 (ii) 75 (iii) 15 () ( i ) (ii) 4 (iii) 7 1 ( () r, AOB = θ 0 < θ < ) OAB A OB P ( AB ) < ( AP ) (4) 0 < θ < sin θ < θ < tan θ 0 x, 0 y (1) sin x = sin y (x, y) () cos x cos y (x, y) 1 c

More information

mugensho.dvi

mugensho.dvi 1 1 f (t) lim t a f (t) = 0 f (t) t a 1.1 (1) lim(t 1) 2 = 0 t 1 (t 1) 2 t 1 (2) lim(t 1) 3 = 0 t 1 (t 1) 3 t 1 2 f (t), g(t) t a lim t a f (t) g(t) g(t) f (t) = o(g(t)) (t a) = 0 f (t) (t 1) 3 1.2 lim

More information

pdf

pdf http://www.ns.kogakuin.ac.jp/~ft13389/lecture/physics1a2b/ pdf I 1 1 1.1 ( ) 1. 30 m µm 2. 20 cm km 3. 10 m 2 cm 2 4. 5 cm 3 km 3 5. 1 6. 1 7. 1 1.2 ( ) 1. 1 m + 10 cm 2. 1 hr + 6400 sec 3. 3.0 10 5 kg

More information

さくらの個別指導 ( さくら教育研究所 ) A a 1 a 2 a 3 a n {a n } a 1 a n n n 1 n n 0 a n = 1 n 1 n n O n {a n } n a n α {a n } α {a

さくらの個別指導 ( さくら教育研究所 ) A a 1 a 2 a 3 a n {a n } a 1 a n n n 1 n n 0 a n = 1 n 1 n n O n {a n } n a n α {a n } α {a ... A a a a 3 a n {a n } a a n n 3 n n n 0 a n = n n n O 3 4 5 6 n {a n } n a n α {a n } α {a n } α α {a n } a n n a n α a n = α n n 0 n = 0 3 4. ()..0.00 + (0.) n () 0. 0.0 0.00 ( 0.) n 0 0 c c c c c

More information

agora04.dvi

agora04.dvi Workbook E-mail: kawahira@math.nagoya-u.ac.jp 2004 8 9, 10, 11 1 2 1 2 a n+1 = pa n + q x = px + q a n better 2 a n+1 = aan+b ca n+d 1 (a, b, c, d) =(p, q, 0, 1) 1 = 0 3 2 2 2 f(z) =z 2 + c a n+1 = a 2

More information

(3) (2),,. ( 20) ( s200103) 0.7 x C,, x 2 + y 2 + ax = 0 a.. D,. D, y C, C (x, y) (y 0) C m. (2) D y = y(x) (x ± y 0), (x, y) D, m, m = 1., D. (x 2 y

(3) (2),,. ( 20) ( s200103) 0.7 x C,, x 2 + y 2 + ax = 0 a.. D,. D, y C, C (x, y) (y 0) C m. (2) D y = y(x) (x ± y 0), (x, y) D, m, m = 1., D. (x 2 y [ ] 7 0.1 2 2 + y = t sin t IC ( 9) ( s090101) 0.2 y = d2 y 2, y = x 3 y + y 2 = 0 (2) y + 2y 3y = e 2x 0.3 1 ( y ) = f x C u = y x ( 15) ( s150102) [ ] y/x du x = Cexp f(u) u (2) x y = xey/x ( 16) ( s160101)

More information

1 I

1 I 1 I 3 1 1.1 R x, y R x + y R x y R x, y, z, a, b R (1.1) (x + y) + z = x + (y + z) (1.2) x + y = y + x (1.3) 0 R : 0 + x = x x R (1.4) x R, 1 ( x) R : x + ( x) = 0 (1.5) (x y) z = x (y z) (1.6) x y =

More information

r 1 m A r/m i) t ii) m i) t B(t; m) ( B(t; m) = A 1 + r ) mt m ii) B(t; m) ( B(t; m) = A 1 + r ) mt m { ( = A 1 + r ) m } rt r m n = m r m n B

r 1 m A r/m i) t ii) m i) t B(t; m) ( B(t; m) = A 1 + r ) mt m ii) B(t; m) ( B(t; m) = A 1 + r ) mt m { ( = A 1 + r ) m } rt r m n = m r m n B 1 1.1 1 r 1 m A r/m i) t ii) m i) t Bt; m) Bt; m) = A 1 + r ) mt m ii) Bt; m) Bt; m) = A 1 + r ) mt m { = A 1 + r ) m } rt r m n = m r m n Bt; m) Aert e lim 1 + 1 n 1.1) n!1 n) e a 1, a 2, a 3,... {a n

More information

untitled

untitled . 96. 99. ( 000 SIC SIC N88 SIC for Windows95 6 6 3 0 . amano No.008 6. 6.. z σ v σ v γ z (6. σ 0 (a (b 6. (b 0 0 0 6. σ σ v σ σ 0 / v σ v γ z σ σ 0 σ v 0γ z σ / σ ν /( ν, ν ( 0 0.5 0.0 0 v sinφ, φ 0 (6.

More information

20 6 4 1 4 1.1 1.................................... 4 1.1.1.................................... 4 1.1.2 1................................ 5 1.2................................... 7 1.2.1....................................

More information

211 kotaro@math.titech.ac.jp 1 R *1 n n R n *2 R n = {(x 1,..., x n ) x 1,..., x n R}. R R 2 R 3 R n R n R n D D R n *3 ) (x 1,..., x n ) f(x 1,..., x n ) f D *4 n 2 n = 1 ( ) 1 f D R n f : D R 1.1. (x,

More information

20 9 19 1 3 11 1 3 111 3 112 1 4 12 6 121 6 122 7 13 7 131 8 132 10 133 10 134 12 14 13 141 13 142 13 143 15 144 16 145 17 15 19 151 1 19 152 20 2 21 21 21 211 21 212 1 23 213 1 23 214 25 215 31 22 33

More information

9 5 ( α+ ) = (α + ) α (log ) = α d = α C d = log + C C 5. () d = 4 d = C = C = 3 + C 3 () d = d = C = C = 3 + C 3 =

9 5 ( α+ ) = (α + ) α (log ) = α d = α C d = log + C C 5. () d = 4 d = C = C = 3 + C 3 () d = d = C = C = 3 + C 3 = 5 5. 5.. A II f() f() F () f() F () = f() C (F () + C) = F () = f() F () + C f() F () G() f() G () = F () 39 G() = F () + C C f() F () f() F () + C C f() f() d f() f() C f() f() F () = f() f() f() d =

More information

ii 3.,. 4. F. (), ,,. 8.,. 1. (75%) (25%) =7 20, =7 21 (. ). 1.,, (). 3.,. 1. ().,.,.,.,.,. () (12 )., (), 0. 2., 1., 0,.

ii 3.,. 4. F. (), ,,. 8.,. 1. (75%) (25%) =7 20, =7 21 (. ). 1.,, (). 3.,. 1. ().,.,.,.,.,. () (12 )., (), 0. 2., 1., 0,. 24(2012) (1 C106) 4 11 (2 C206) 4 12 http://www.math.is.tohoku.ac.jp/~obata,.,,,.. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.,,. 1., 2007 (). 2. P. G. Hoel, 1995. 3... 1... 2.,,. ii 3.,. 4. F. (),.. 5... 6.. 7.,,. 8.,. 1. (75%)

More information

φ s i = m j=1 f x j ξ j s i (1)? φ i = φ s i f j = f x j x ji = ξ j s i (1) φ 1 φ 2. φ n = m j=1 f jx j1 m j=1 f jx j2. m

φ s i = m j=1 f x j ξ j s i (1)? φ i = φ s i f j = f x j x ji = ξ j s i (1) φ 1 φ 2. φ n = m j=1 f jx j1 m j=1 f jx j2. m 2009 10 6 23 7.5 7.5.1 7.2.5 φ s i m j1 x j ξ j s i (1)? φ i φ s i f j x j x ji ξ j s i (1) φ 1 φ 2. φ n m j1 f jx j1 m j1 f jx j2. m j1 f jx jn x 11 x 21 x m1 x 12 x 22 x m2...... m j1 x j1f j m j1 x

More information

IA hara@math.kyushu-u.ac.jp Last updated: January,......................................................................................................................................................................................

More information

1 X X T T X (topology) T X (open set) (X, T ) (topological space) ( ) T1 T, X T T2 T T T3 T T ( ) ( ) T1 X T2 T3 1 X T = {, X} X (X, T ) indiscrete sp

1 X X T T X (topology) T X (open set) (X, T ) (topological space) ( ) T1 T, X T T2 T T T3 T T ( ) ( ) T1 X T2 T3 1 X T = {, X} X (X, T ) indiscrete sp 1 X X T T X (topology) T X (open set) (X, T ) (topological space) ( ) T1 T, X T T2 T T T3 T T ( ) ( ) T1 X T2 T3 1 X T = {, X} X (X, T ) indiscrete space T1 T2 =, X = X, X X = X T3 =, X =, X X = X 2 X

More information

untitled

untitled ( ) c a sin b c b c a cos a c b c a tan b a b cos sin a c b c a ccos b csin (4) Ma k Mg a (Gal) g(98gal) (Gal) a max (K-E) kh Zck.85.6. 4 Ma g a k a g k D τ f c + σ tanφ σ 3 3 /A τ f3 S S τ A σ /A σ /A

More information

n=1 1 n 2 = π = π f(z) f(z) 2 f(z) = u(z) + iv(z) *1 f (z) u(x, y), v(x, y) f(z) f (z) = f/ x u x = v y, u y = v x

n=1 1 n 2 = π = π f(z) f(z) 2 f(z) = u(z) + iv(z) *1 f (z) u(x, y), v(x, y) f(z) f (z) = f/ x u x = v y, u y = v x n= n 2 = π2 6 3 2 28 + 4 + 9 + = π2 6 2 f(z) f(z) 2 f(z) = u(z) + iv(z) * f (z) u(x, y), v(x, y) f(z) f (z) = f/ x u x = v y, u y = v x f x = i f y * u, v 3 3. 3 f(t) = u(t) + v(t) [, b] f(t)dt = u(t)dt

More information

I, II 1, A = A 4 : 6 = max{ A, } A A 10 10%

I, II 1, A = A 4 : 6 = max{ A, } A A 10 10% 1 2006.4.17. A 3-312 tel: 092-726-4774, e-mail: hara@math.kyushu-u.ac.jp, http://www.math.kyushu-u.ac.jp/ hara/lectures/lectures-j.html Office hours: B A I ɛ-δ ɛ-δ 1. 2. A 1. 1. 2. 3. 4. 5. 2. ɛ-δ 1. ɛ-n

More information

Z: Q: R: C: 3. Green Cauchy

Z: Q: R: C: 3. Green Cauchy 7 Z: Q: R: C: 3. Green.............................. 3.............................. 5.3................................. 6.4 Cauchy..................... 6.5 Taylor..........................6...............................

More information

TOP URL 1

TOP URL   1 TOP URL http://amonphys.web.fc.com/ 3.............................. 3.............................. 4.3 4................... 5.4........................ 6.5........................ 8.6...........................7

More information

³ÎΨÏÀ

³ÎΨÏÀ 2017 12 12 Makoto Nakashima 2017 12 12 1 / 22 2.1. C, D π- C, D. A 1, A 2 C A 1 A 2 C A 3, A 4 D A 1 A 2 D Makoto Nakashima 2017 12 12 2 / 22 . (,, L p - ). Makoto Nakashima 2017 12 12 3 / 22 . (,, L p

More information

1 θ i (1) A B θ ( ) A = B = sin 3θ = sin θ (A B sin 2 θ) ( ) 1 2 π 3 < = θ < = 2 π 3 Ax Bx3 = 1 2 θ = π sin θ (2) a b c θ sin 5θ = sin θ f(sin 2 θ) 2

1 θ i (1) A B θ ( ) A = B = sin 3θ = sin θ (A B sin 2 θ) ( ) 1 2 π 3 < = θ < = 2 π 3 Ax Bx3 = 1 2 θ = π sin θ (2) a b c θ sin 5θ = sin θ f(sin 2 θ) 2 θ i ) AB θ ) A = B = sin θ = sin θ A B sin θ) ) < = θ < = Ax Bx = θ = sin θ ) abc θ sin 5θ = sin θ fsin θ) fx) = ax bx c ) cos 5 i sin 5 ) 5 ) αβ α iβ) 5 α 4 β α β β 5 ) a = b = c = ) fx) = 0 x x = x =

More information

4................................. 4................................. 4 6................................. 6................................. 9.................................................... 3..3..........................

More information

function2.pdf

function2.pdf 2... 1 2009, http://c-faculty.chuo-u.ac.jp/ nishioka/ 2 11 38 : 5) i) [], : 84 85 86 87 88 89 1000 ) 13 22 33 56 92 147 140 120 100 80 60 40 20 1 2 3 4 5 7.1 7 7.1 1. *1 e = 2.7182 ) fx) e x, x R : 7.1)

More information

, x R, f (x),, df dx : R R,, f : R R, f(x) ( ).,, f (a) d f dx (a), f (a) d3 f dx 3 (a),, f (n) (a) dn f dx n (a), f d f dx, f d3 f dx 3,, f (n) dn f

, x R, f (x),, df dx : R R,, f : R R, f(x) ( ).,, f (a) d f dx (a), f (a) d3 f dx 3 (a),, f (n) (a) dn f dx n (a), f d f dx, f d3 f dx 3,, f (n) dn f ,,,,.,,,. R f : R R R a R, f(a + ) f(a) lim 0 (), df dx (a) f (a), f(x) x a, f (a), f(x) x a ( ). y f(a + ) y f(x) f(a+) f(a) f(a + ) f(a) f(a) x a 0 a a + x 0 a a + x y y f(x) 0 : 0, f(a+) f(a)., f(x)

More information

1 X X A, B X = A B A B A B X 1.1 R R I I a, b(a < b) I a x b = x I 1.2 R A 1.3 X : (1)X (2)X X (3)X A, B X = A B A B = 1.4 f : X Y X Y ( ) A Y A Y A f

1 X X A, B X = A B A B A B X 1.1 R R I I a, b(a < b) I a x b = x I 1.2 R A 1.3 X : (1)X (2)X X (3)X A, B X = A B A B = 1.4 f : X Y X Y ( ) A Y A Y A f 1 X X A, B X = A B A B A B X 1.1 R R I I a, b(a < b) I a x b = x I 1. R A 1.3 X : (1)X ()X X (3)X A, B X = A B A B = 1.4 f : X Y X Y ( ) A Y A Y A f 1 (A) f X X f 1 (A) = X f 1 (A) = A a A f f(x) = a x

More information

最新耐震構造解析 ( 第 3 版 ) サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます. このサンプルページの内容は, 第 3 版 1 刷発行時のものです.

最新耐震構造解析 ( 第 3 版 ) サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます.   このサンプルページの内容は, 第 3 版 1 刷発行時のものです. 最新耐震構造解析 ( 第 3 版 ) サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます. http://www.morikita.co.jp/books/mid/052093 このサンプルページの内容は, 第 3 版 1 刷発行時のものです. i 3 10 3 2000 2007 26 8 2 SI SI 20 1996 2000 SI 15 3 ii 1 56 6

More information

: , 2.0, 3.0, 2.0, (%) ( 2.

: , 2.0, 3.0, 2.0, (%) ( 2. 2017 1 2 1.1...................................... 2 1.2......................................... 4 1.3........................................... 10 1.4................................. 14 1.5..........................................

More information

(1) (2) (3) (4) HB B ( ) (5) (6) (7) 40 (8) (9) (10)

(1) (2) (3) (4) HB B ( ) (5) (6) (7) 40 (8) (9) (10) 2017 12 9 4 1 30 4 10 3 1 30 3 30 2 1 30 2 50 1 1 30 2 10 (1) (2) (3) (4) HB B ( ) (5) (6) (7) 40 (8) (9) (10) (1) i 23 c 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b d e f g h i (2) 23 23 (3) 23 ( 23 ) 23 x 1 x 2 23 x

More information

2 1 κ c(t) = (x(t), y(t)) ( ) det(c (t), c x (t)) = det (t) x (t) y (t) y = x (t)y (t) x (t)y (t), (t) c (t) = (x (t)) 2 + (y (t)) 2. c (t) =

2 1 κ c(t) = (x(t), y(t)) ( ) det(c (t), c x (t)) = det (t) x (t) y (t) y = x (t)y (t) x (t)y (t), (t) c (t) = (x (t)) 2 + (y (t)) 2. c (t) = 1 1 1.1 I R 1.1.1 c : I R 2 (i) c C (ii) t I c (t) (0, 0) c (t) c(i) c c(t) 1.1.2 (1) (2) (3) (1) r > 0 c : R R 2 : t (r cos t, r sin t) (2) C f : I R c : I R 2 : t (t, f(t)) (3) y = x c : R R 2 : t (t,

More information

DVIOUT

DVIOUT A. A. A-- [ ] f(x) x = f 00 (x) f 0 () =0 f 00 () > 0= f(x) x = f 00 () < 0= f(x) x = A--2 [ ] f(x) D f 00 (x) > 0= y = f(x) f 00 (x) < 0= y = f(x) P (, f()) f 00 () =0 A--3 [ ] y = f(x) [, b] x = f (y)

More information

.5 z = a + b + c n.6 = a sin t y = b cos t dy d a e e b e + e c e e e + e 3 s36 3 a + y = a, b > b 3 s363.7 y = + 3 y = + 3 s364.8 cos a 3 s365.9 y =,

.5 z = a + b + c n.6 = a sin t y = b cos t dy d a e e b e + e c e e e + e 3 s36 3 a + y = a, b > b 3 s363.7 y = + 3 y = + 3 s364.8 cos a 3 s365.9 y =, [ ] IC. r, θ r, θ π, y y = 3 3 = r cos θ r sin θ D D = {, y ; y }, y D r, θ ep y yddy D D 9 s96. d y dt + 3dy + y = cos t dt t = y = e π + e π +. t = π y =.9 s6.3 d y d + dy d + y = y =, dy d = 3 a, b

More information

1. 2 P 2 (x, y) 2 x y (0, 0) R 2 = {(x, y) x, y R} x, y R P = (x, y) O = (0, 0) OP ( ) OP x x, y y ( ) x v = y ( ) x 2 1 v = P = (x, y) y ( x y ) 2 (x

1. 2 P 2 (x, y) 2 x y (0, 0) R 2 = {(x, y) x, y R} x, y R P = (x, y) O = (0, 0) OP ( ) OP x x, y y ( ) x v = y ( ) x 2 1 v = P = (x, y) y ( x y ) 2 (x . P (, (0, 0 R {(,, R}, R P (, O (0, 0 OP OP, v v P (, ( (, (, { R, R} v (, (, (,, z 3 w z R 3,, z R z n R n.,..., n R n n w, t w ( z z Ke Words:. A P 3 0 B P 0 a. A P b B P 3. A π/90 B a + b c π/ 3. +

More information

量子力学 問題

量子力学 問題 3 : 203 : 0. H = 0 0 2 6 0 () = 6, 2 = 2, 3 = 3 3 H 6 2 3 ϵ,2,3 (2) ψ = (, 2, 3 ) ψ Hψ H (3) P i = i i P P 2 = P 2 P 3 = P 3 P = O, P 2 i = P i (4) P + P 2 + P 3 = E 3 (5) i ϵ ip i H 0 0 (6) R = 0 0 [H,

More information

2

2 p1 i 2 = 1 i 2 x, y x + iy 2 (x + iy) + (γ + iδ) = (x + γ) + i(y + δ) (x + iy)(γ + iδ) = (xγ yδ) + i(xδ + yγ) i 2 = 1 γ + iδ 0 x + iy γ + iδ xγ + yδ xδ = γ 2 + iyγ + δ2 γ 2 + δ 2 p7 = x 2 +y 2 z z p13

More information

1 : f(z = re iθ ) = u(r, θ) + iv(r, θ). (re iθ ) 2 = r 2 e 2iθ = r 2 cos 2θ + ir 2 sin 2θ r f(z = x + iy) = u(x, y) + iv(x, y). (x + iy) 2 = x 2 y 2 +

1 : f(z = re iθ ) = u(r, θ) + iv(r, θ). (re iθ ) 2 = r 2 e 2iθ = r 2 cos 2θ + ir 2 sin 2θ r f(z = x + iy) = u(x, y) + iv(x, y). (x + iy) 2 = x 2 y 2 + 1.3 1.4. (pp.14-27) 1 1 : f(z = re iθ ) = u(r, θ) + iv(r, θ). (re iθ ) 2 = r 2 e 2iθ = r 2 cos 2θ + ir 2 sin 2θ r f(z = x + iy) = u(x, y) + iv(x, y). (x + iy) 2 = x 2 y 2 + i2xy x = 1 y (1 + iy) 2 = 1

More information

DVIOUT-HYOU

DVIOUT-HYOU () P. () AB () AB ³ ³, BA, BA ³ ³ P. A B B A IA (B B)A B (BA) B A ³, A ³ ³ B ³ ³ x z ³ A AA w ³ AA ³ x z ³ x + z +w ³ w x + z +w ½ x + ½ z +w x + z +w x,,z,w ³ A ³ AA I x,, z, w ³ A ³ ³ + + A ³ A A P.

More information

第1章 微分方程式と近似解法

第1章 微分方程式と近似解法 April 12, 2018 1 / 52 1.1 ( ) 2 / 52 1.2 1.1 1.1: 3 / 52 1.3 Poisson Poisson Poisson 1 d {2, 3} 4 / 52 1 1.3.1 1 u,b b(t,x) u(t,x) x=0 1.1: 1 a x=l 1.1 1 (0, t T ) (0, l) 1 a b : (0, t T ) (0, l) R, u

More information

i 18 2H 2 + O 2 2H 2 + ( ) 3K

i 18 2H 2 + O 2 2H 2 + ( ) 3K i 18 2H 2 + O 2 2H 2 + ( ) 3K ii 1 1 1.1.................................. 1 1.2........................................ 3 1.3......................................... 3 1.4....................................

More information

1. A0 A B A0 A : A1,...,A5 B : B1,...,B

1. A0 A B A0 A : A1,...,A5 B : B1,...,B 1. A0 A B A0 A : A1,...,A5 B : B1,...,B12 2. 3. 4. 5. A0 A, B Z Z m, n Z m n m, n A m, n B m=n (1) A, B (2) A B = A B = Z/ π : Z Z/ (3) A B Z/ (4) Z/ A, B (5) f : Z Z f(n) = n f = g π g : Z/ Z A, B (6)

More information

, 1 ( f n (x))dx d dx ( f n (x)) 1 f n (x)dx d dx f n(x) lim f n (x) = [, 1] x f n (x) = n x x 1 f n (x) = x f n (x) = x 1 x n n f n(x) = [, 1] f n (x

, 1 ( f n (x))dx d dx ( f n (x)) 1 f n (x)dx d dx f n(x) lim f n (x) = [, 1] x f n (x) = n x x 1 f n (x) = x f n (x) = x 1 x n n f n(x) = [, 1] f n (x 1 1.1 4n 2 x, x 1 2n f n (x) = 4n 2 ( 1 x), 1 x 1 n 2n n, 1 x n n 1 1 f n (x)dx = 1, n = 1, 2,.. 1 lim 1 lim 1 f n (x)dx = 1 lim f n(x) = ( lim f n (x))dx = f n (x)dx 1 ( lim f n (x))dx d dx ( lim f d

More information

p-sylow :

p-sylow : p-sylow :15114075 30 2 20 1 2 1.1................................... 2 1.2.................................. 2 1.3.................................. 3 2 3 2.1................................... 3 2.2................................

More information