ω 0 m(ẍ + γẋ + ω0x) 2 = ee (2.118) e iωt x = e 1 m ω0 2 E(ω). (2.119) ω2 iωγ Z N P(ω) = χ(ω)e = exzn (2.120) ϵ = ϵ 0 (1 + χ) ϵ(ω) ϵ 0 = 1 +

Size: px
Start display at page:

Download "ω 0 m(ẍ + γẋ + ω0x) 2 = ee (2.118) e iωt x = e 1 m ω0 2 E(ω). (2.119) ω2 iωγ Z N P(ω) = χ(ω)e = exzn (2.120) ϵ = ϵ 0 (1 + χ) ϵ(ω) ϵ 0 = 1 +"

Transcription

1 ω 0 m(ẍ + γẋ + ω0x) 2 = ee (2.118) e iωt x = e 1 m ω0 2 E(ω). (2.119) ω2 iωγ Z N P(ω) = χ(ω)e = exzn (2.120) ϵ = ϵ 0 (1 + χ) ϵ(ω) ϵ 0 = 1 + Ne2 m j f j ω 2 j ω2 iωγ j (2.121) Z ω ω j γ j f j f j j f j = Z ω ω j, γ ϵ(ω) ϵ 0 = 1 + Ne2 m 1 Ne2 mω 2 j j f j f j ω 2 j ω2 iωγ j 1 NZe2 mω 2 (2.122) f(t) = A sin(ω 0 t)e γt

2 A χ(ω) = dtf(t)e iωt = 0 { } 1 2 ω + ω 0 + iγ 1 ω ω 0 + iγ = ω 0 A (ω + iγ) 2 ω0 2 ω 0 A ω0 2 ω2 2iγω (2.123) (2.124) γ ω 0 γ ω ω χ (ω) = A ω ω 0 2 (ω ω 0 ) 2 + γ 2 (2.125) χ (ω) = A γ 2 (ω ω 0 ) 2 + γ 2 (2.126)

3 ω 0 ω χ(0) = A A (2.127) ω 0 χ( ) = 0 (2.128) f(t) = j A j sin(ω j t)e γt χ(0) = j A j/ω j ω 0, ω 1, µ m =< µ > N x E E N 1 N 2 m = µ N 1 N 2, (2.129) N m t = µ N ( N 1 t N 2 t ) = µ N {( P 21N 1 + P 12 N 2 ) (P 21 N 1 P 12 N 2 )} = (P 21 + P 12 )m (P 21 P 12 )µ (2.130) P 21 P

4 P 21 = ω 0 2π e( µe)/kt = P 0 e µe/kt (2.131) P 12 = P 0 e µe/kt (2.132) P 0 := ω 0 2π e /kt. (2.133) µe kt exp(µe/kt ) = 1 + µe/kt m τ 0 t = m + µ2 E kt (2.134) τ 0 = 1 / 2P 0 ω E(ω) ω x < cos 2 θ >= 1/3 m = µ2 1 E (2.135) 3kT 1 iωτ 0 ϵ ϵ 0 = ϵ 0Nµ 2 3kT 1 1 iωτ 0. (2.136) f(t) e t/τ0 /τ 0 ϵ 1 (ω) = ϵ + (ϵ s ϵ ) 1 + ω 2 τ 2 (2.137) ϵ ωτ (ω) = (ϵ s ϵ ) 1 + ω 2 τ 2 (2.138) ϵ 0 = ϵ(0), ϵ = ϵ( )

5 2.6.5 ν p = ω/ k = c/n u(x, t) = 1 2π A(k)e i(k x ωt) d 3 k. (2.139) A(k) k 0 u(x, 0) 2 A(k) 2 x k x k 1/ k ω ( 2.86 k = ñ(ω)ω/c A(k) k 0 42

6 u(x, t) = = = 1 2π 1 2π 1 2π A(k)e i(k x ω(k)t) d 3 k A(k)e i{k x (ω 0+ ω(k 0 ) k (k k 0 ))t} d 3 k A(k)e ik (x ω(k 0 ) k t) d 3 k e i(ω 0 ω(k 0 ) k k 0 )t = u(x, 0) e i(ω 0 ω(k 0 ) k k 0 )t (2.140) x = x ω(k 0) k t A(k) k 0 ω k 0 ω = ω 0 + ω(k 0 )/ k (k k 0 )) u(x, t) = ω u(x t, 0) k = u(x v gt, 0) (2.141) v g := ω, ( ) (2.142) k v g χ(ω) χ(t) Ẽ(ω) P(ω) ñ 2 (ω) 2 Ẽ(ω) + ω2 ñ 2 (ω) c 2 Ẽ(ω) = 0 (3.1) ñ Ẽ(ω) x e i(k x ωt) k 2 = k 2 = ω2 ñ 2 c 2 (3.2) ñ k ω E k,ω (x, t) = Ẽ(k, ω)ei(k x ωt) (3.3) B k,ω (x, t) = B(k, ω)e i(k x ωt) (3.4) 43

7 k ω 3.2 k E(k, ω) B(k, ω) k n k = kn ρ = 0 dive = 0 k E(k, ω) = 0 n E(k, ω) = 0. (3.5) rote = B/ t ik E(k, ω) = iωb(k, ω), B(k, ω) = k n E(k, ω). (3.6) ω 3.6 E(k, ω) E(k, ω) B(k, ω) = 0 (3.7) n E B 3.2 : k e 1, e 2 E(x, t) = (E 1 e 1 + E 2 e 2 )e i(k x ωt) (3.8) E 1 E 2 ϕ 1 = arg(e 1 ), ϕ 2 = arg(e 2 ) e 1 e 2 (1). E 1 E E 1 E 2 E(x, t) = (E 1 e 1 + E 2 e 2 ) e i(k x ωt) (3.9) (2). E 1 E 2 E = E 1 = E 2 arg(e 1 /E 2 ) = ±π/2 E(x, t) = E(e 1 ± ie 2 )e i(k x ωt) (3.10) ReE(x, t) = E( e 1 cos(k x ωt) e 2 sin(k x ωt) ) (3.11) 44

8 e + := e 1 + ie 2 2 (3.12) e := e 1 ie 2 2 (3.13) e + e e + e e 1 e 2 e + e E(x, t) = (E + e + + E e )e i(k x ωt) (3.14) (3). E + E E + E E + e + + E e = (E + + E )e 1 + i(e + E )e 2 (3.15) e 1 E + +E e 2 E + E (4). E + E E x, E y E(x, t) = (E x e x + E y e y )e i(k x ωt) (3.16) J J := E x E y. (3.17) J 1 J 2 = E 1x E2x + E 1y E2y = 0 (3.18) J 1 J 2 45

9 . 1 (a) J x = : x 0 0 (b) J y = : y 1 (c) J r = i (d) J l = i J x J y J r J l J = α x J x + α y J y = α r J r + α l J l (3.19) J x J y J r J l f f : J J f J x, J y J x J y = T J x J y, (T : f ) (3.20) T x =, T y = (3.21) T x T y x y T x J x = J x, T x J y = 0, T x J r = 1 2 J x (3.22).2 wave retarder T Γ = ( e iγ ) (3.23) 46

10 T Γ=π/2 1/4 1 0 T Γ=π/2 = 0 i (3.24) 1/4 x T Γ=π/2 2 = 1 1 = J l (3.25) 1 2 i x 45 T Γ=π/2 1 1 T Γ=π/2 T Γ=π/2 2 = (3.26) x 45 T Γ=π 1/2 1 0 T Γ=π/2 = 0 1 (3.27) 1/2 x T Γ=π 2 = 1 1 = J l (3.28) x 45.3 polarization rotator T θ = ( cos θ sin θ ) sin θ cos θ (3.29) θ = π/2 x 45 T θ=π/2 1 1 T θ=π/ = = (3.30) x x, y x, y R(θ) ( x y ) ( x cos θ = R(θ), R(θ) := y sin θ ) sin θ (3.31) cos θ 47

11 x x θ J = R(θ)J (3.32) J T J T J out = T J in R(θ)J out = T R(θ)J in J out = R(θ) 1 T R(θ)J in J out = T J in T = R(θ)T R(θ) 1 = R(θ)T R( θ) (3.33) (x, y) (x, y ) T R(θ)T R( θ) normal mode T J normal = µj normal. (3.34) dim(kert ) 0 rankt = 2 J J 1 J 2 J = j 1 J 1 + j 2 J 2 T J = j 1 µ 1 J 1 + j 2 µ 2 J 2 (3.35) 1/4 x T x,θ=45 = R( π/4) R(π/4) 0 0 = = (3.36)

12 1/4 x 45 T + T + = T x,θ=45 T Γ=π/2 = i = 1 1 i 2 1 i T + J r T + J r = 1 1 i 1 1 = i 2 i 2 1 (3.37) (3.38) T + J r = 1 T + 45 T + 0 T + J r = (3.39) 0 T + J = α r J r + α l J l α r 1/4 x 45 T T = (3.40) T J l = 1/ 2 t (1 i) 45 J r T + T (e 1, e 2 ) (e +, e ) E 1 := e 1 E (3.41) E 2 := e 2 E (3.42) E + := e + E = e 1 ie 2 E = 1 (E 1 ie 2 ) (3.43) 2 2 E := e E = e 1 + ie 2 2 E = 1 2 (E 1 + ie 2 ) (3.44) 49

13 E 1, E 2 E +, E E 1 = (E + + E )/ 2 (3.45) E 2 = i(e + E )/ 2. (3.46) E 1 = a 1 e iδ 1 (3.47) E 2 = a 2 e iδ 2 (3.48) E + = a + e iδ+ (3.49) E = a e iδ (3.50) s 0 = E E 2 2 = a a 2 2 (3.51) s 1 = E 1 2 E 2 2 = a 2 1 a 2 2 (3.52) s 2 = 2Re(E1E 2 ) = 2a 1 a 2 cos(δ 2 δ 1 ) (3.53) s 3 = 2Im(E1E 2 ) = 2a 1 a 2 sin(δ 2 δ 1 ). (3.54) s 0 - s 3 s 0 = E E 2 = a a 2 (3.55) s 1 = 2Re(E + E ) = 2a + a cos(δ + δ ) (3.56) s 2 = 2Im(E + E ) = 2a + a sin(δ + δ ) (3.57) s 3 = E + 2 E 2 = a 2 + a 2 (3.58) s 0 s 1 e 1 e s 3 1/4 45 T ± s 2 s J = t (E 1 E 2 ) T x,θ=45 I 45 = E 1 + E (3.59) 50

14 45 T x,θ= 45 T x,θ= I 45 = E 1 E (3.60) I 45 I 45 s a 1, a 2, δ 2 δ 1 or a +, a, δ + δ s 0 s 3 s 2 0 = s s s 2 3 (3.61) s 0 = 1 T x, T y, T x,θ=45, T x,θ= 45, T +, T s 0,s 1,s 2,s 3 < s 0 >,< s 1 >,< s 2 >,< s 3 > (3.61 < s 0 > 2 < s 1 > 2 + < s 2 > 2 + < s 3 > 2 (3.62) < s 1 >=< s 2 >=< s 3 >= n 1 n 2 θ 1 51

15 1. Kinetics (a) (b) n 1 sin θ 1 = n 2 sin θ 2 2. Dynamics E B (a) (b) Kinetics x y k x k y k 1 e x = k 1 e x = k 2 e x k 1 sin θ 1 = k 1 sin θ 1 = k 2 sin θ 2. (3.63) k 1 = k 1 = n 1 ω/c k 2 = n 2 ω/c n 1 sin θ 1 = n 1 sin θ = n 2 sin θ 2 (3.64) : n 1 A x 1, y 1 n 2 B x 2, y 2 C x 0, 0 T = = n 1 c AC CB + c/n 1 c/n 2 (x 1 x 0 ) 2 + y n 2 c (x 2 x 0 ) 2 + y 2 1 (3.65) T dt/dx 0 = 0 dt = n 1 dx 0 c x 0 x 1 n 2 (x1 x 0 ) 2 + y1 2 c x 2 x 0 (x2 x 0 ) 2 + y 2 2 = n 1 c sin θ 1 n 2 c sin θ 2 = 0 (3.66) n 1 sin θ 1 = n 2 sin θ 2 52

16 3.3.2 Dynamics Maxwell E H D B k 1 = k 1 e 1, k 1 = k 1e 1, k 2 = k 2 e 2 ( e 1 = e 1 = e 2 = 1) { E i = E 0 i ei(k 1 x ωt) B i = k1 ω (3.67) E0 i ei(k1 x ωt) { Er = E 0 i(k 1 x ωt) re (3.68) B r = k 1 ω E 0 re i(k 1 x ωt) { E t = E 0 t e i(k 2 x ωt) B t = k2 ω E0 t e i(k2 x ωt) (3.69) n i.e. e z D B E H (ϵ 1 (E i + E r ) ϵ 2 E t ) n z=0 = 0, (3.70) (k 1 E i + k 1 E r k 2 E t ) n z=0 = 0, (3.71) (E i + E r E t ) n z=0 = 0, (3.72) (k 1 E i + k 1 E r k 1 E t ) n z=0 = 0, (3.73) µ 1 = µ 2 = x y E i E r E t x, y k i n = k r n = k t n. (3.74) ( ϵ1 (E 0 i + E 0 r) ϵ 2 E 0 ) t n = 0, (3.75) ( k1 E 0 i + k 1 E 0 r k 2 E 0 ) t n = 0, (3.76) ( E 0 i + E 0 r E 0 ) t n = 0, (3.77) ( k1 E 0 i + k 1 E 0 r k 2 E 0 ) t n = 0, (3.78)

17 (a). E n s E n 3.78 E 0 i + E 0 r E 0 t = 0 (3.79) (k 1 n)e 0 i + (k 1 n)e 0 r (k 2 n)e 0 t = 0 (3.80) A B C = B(A C) A(B C) E n = k θ n 1 (E 0 i E 0 r) cos θ 1 n 2 E 0 t cos θ 2 = 0 (3.81) r s 12 ts 12 r s 12 = t s 12 = E 0 r E 0 i E 0 t E 0 i (b). E p = n 1 cos θ 1 n 2 cos θ 2 n 1 cos θ 1 + n 2 cos θ 2 (3.82) = 2n 1 cos θ 1 n 1 cos θ 1 + n 2 cos θ 2 (3.83) E i,r,t H i,r,t (a) r p 12 = E 0 r E 0 = H 0 r i H 0 i = n 2 cos θ 1 n 1 cos θ 2 n 2 cos θ 1 + n 1 cos θ 2 = n 2 2 cos θ 1 n 1 n 2 2 n2 1 sin2 θ 1 n 2 2 cos θ 1 + n 1 n 2 2 n2 1 sin2 θ 1 t p 12 = = (3.84) E 0 t E 0 = H 0 t i H 0 i 2n 1 cos θ 1 n 2 cos θ 1 + n 1 cos θ 2 = 2n 1 n 2 cos θ 1 n 2 2 cos θ 1 + n 1 n 2 2 n2 1 sin2 θ 1 (3.85) θ 1 = θ 2 = 0 a b r s,p = n 2 n 1 n 1 + n 2 (3.86) t s,p = 2n 1 n 1 + n 2 (3.87) 54

18 s p s p π E r /E i < r12 s = sin(θ 2 θ 1 ) sin(θ 2 + θ 1 ) r p 12 = tan(θ 1 θ 2 ) tan(θ 1 + θ 2 ) (3.88) (3.89) n 2 n 1 t r 3.82, 3.83, 3.84, 3.85 r = r (3.90) tt + r 2 = 1 (3.91) n 1 < n 2 cos θ 2 > cos θ s r s 12 < 0 p 3.84 θ B θ B = tan 1 n2 (3.92) n 1 r p 12 s p 3.4 d n 55

19 r 121 r 121 = r 12(1 e iϕ ) 1 r 2 12 eiϕ (3.93) t 121 = (1 r2 12)e iϕ/2 1 r 2 12 eiϕ (3.94) ϕ := (2nωd/c) cos θ 2 ϕ = 2nωd/c n ϕ r t = 1 (3.95) 3.5 z S = E H = ϵ 0 c 2 (E B) E,H S = 1 2 E H S l 1 S = Re 2 E H = 1 ϵ 2 µ E0 2 l = 1 2 n 1 E 0 2 l (3.96) Z 0 n = ϵ/ϵ 0 µ = µ 0 Z 0 Z 0 = µ 0 /ϵ 0 = 376.7Ω u = 1 (ϵe E + 1µ ) 4 B B = 1 2 ϵ E0 2 (3.97) S = (c/n)u c/n θ 56

20 I = 1 n E 0 2 cos θ (3.98) 2 Z 0 ( ) P = IV = V 2 /R R Z I i = n 1 Z 0 E 0 i 2 cos θ 1 I r = n1 Z 0 E 0 r 2 cos θ 1 (3.99) I t = n 2 Z 0 E 0 t 2 cos θ 2 p { } n1 I r + I t = r 12 2 n 2 cos θ 1 t 12 2 cos θ 2 E 0 i 2 Z 0 Z 0 { 2 n 1 n2 cos θ 1 n 1 cos θ 2 = cos θ 1 Z 0 n 2 cos θ 1 + n 1 cos θ 2 + n ( ) } 2 2 2n 1 cos θ 1 cos θ 2 E 0 i Z 0 n 2 cos θ 1 + n 1 cos θ 2 = n 1 cos θ 1 E 0 i 2 Z 0 = I i (3.100) T + R = 1 T R T = I t = n 2 t 2 cos θ 2 12 = 4n 1n 2 cos θ 1 cos θ 2 I i n 1 cos θ 1 (n 2 cos θ 1 + n 1 cos θ 2 ) 2 (3.101) R = I r I i = r 2 12 = n 2 cos θ 1 n 1 cos θ 2 n 2 cos θ 1 + n 1 cos θ 2 (3.102) 3.6 sin θ 2 = n 1 n 2 sin θ 1 (3.103) n n n 1 > n θ 2 > θ 1 θ θ 2 θ 2 θ 1 i.e., (n 1 /n 2 ) sin θ 1 = 1 57

21 θ 1 θ c. n 1 = 1.5 n 2 = 1 θ c = 41.8 θ 1 θ c θ 2 sin θ 2 = n 1 sin θ 1 1 n 2 (3.104) cos 2 θ 2 = 1 sin 2 θ 2 < 0 (3.105) cos θ 2 (n1 cos θ 2 = ±i n 2 ) 2 sin 2 θ 1 1. (3.106) s p r12 s = n 1 cos θ 1 n 2 cos θ 2 n 1 cos θ 1 + n 2 cos θ 2 = 1, (3.107) r p 12 = n 2 cos θ 1 n 1 cos θ 2 n 2 cos θ 1 + n 1 cos θ 2 = 1 (3.108) r s = e iθ s,r p = e iθ p s,p θ = θ p θ s tan θ s 2 = tan θ p 2 = sin 2 θ 1 (n 2 /n 1 ) 2 cos θ 1 (3.109) sin 2 θ 1 (n 2 /n 1 ) 2 (n 2 /n 1 ) 2 cos θ 1 (3.110) tan θ 2 = cos θ 1 sin 2 θ 1 (n 2 /n 1 ) 2 sin 2 θ 1. (3.111) p s θ θ 1 θ 1 = π/2, θ c s p d tan θ 2 = 0 (3.112) dθ 1 sin 2 θ 1 = 2n2 2 n n2 2 (3.113) θ 1 θ m tan θ m 2 = n2 1 n 2 2 2n 1 n 2 (3.114) 58

22 θ 1 λ/4 θ = π 2 π/4 n = 1.5 θ i = θ 1 θ c i(k2 sin θ2 x+k2 cos θ2 z) iωt E = E t e = E t e i ( k 2 n 1 n 2 sin θ 1 x±k 2i = E t e i ( k 2 n 1 n 2 sin θ 1 x ωt ) n1 2 n sin 2 θ z iωt ) e k n1 2 2 n sin 2 θ 1 1 z 2 (3.115) + z z 1 l 2 = λ 2 (3.116) k 2 (n 1 /n 2 ) sin 2 θ 1 1 x k 2 (n 1 /n 2 ) sin θ 1 n 1 = 1.5, n 2 = 1, θ 1 = 51.8 k 2 (n 1 /n 2 ) sin θ 1 = (n 2 ω/c)(n 1 /n 2 ) sin θ 1 = 11.8 ω/c θ 1 θ c Phase shift G-H 59

23 3.6.2 TM p θ 1 θ c 1 2 t 12 = 2n 1 cos θ 1 n 2 cos θ 1 + n 1 cos θ 2 (3.117) r 12 = n 2 cos θ 1 n 1 cos θ 2 n 2 cos θ 1 + n 1 cos θ 2 (3.118) 2 3 n 1 n 2, n 2 n 1, θ 1 θ 2,θ 2 θ 1 t 23 = 2n 2 cos θ 2 n 1 cos θ 2 + n 2 cos θ 1 (3.119) r 23 = n 1 cos θ 2 n 2 cos θ 1 n 1 cos θ 2 + n 2 cos θ 1 (3.120) 1 2, 2 3 t 23 = t 12, r 23 = r r 23 = r 12 (3.121) t 12 t 23 = 4n 1n 2 cos θ 1 cos θ 2 (n 2 cos θ 1 + n 1 cos θ 2 ) 2 = 1 r2 23 (3.122) E t = 1 r2 1 r 2 e iϕ eiϕ/2 E 0, ϕ := 2d n 2ω cos θ 2 (3.123) c 60

24 r 2 = r 2 12 = r 2 23 T = = = = = 2 E t E 0 = (1 r 2 ) 2 1 2r 2 cos ϕ + r 4 (1 r 2 ) r 4 2r 2 + 4r 2 sin 2 ϕ r2 (1 r 2 ) sin 2 ϕ ( n cos 2 θ 1 n 2 1 cos2 θ 2 2n 1 n 2 cos θ 1 cos θ 2 sin ϕ ( k 2 1 k 2 2 2k 1k 2 sin ϕ 2 ) 2 ) 2 (3.124) k 1 = (ω/c)n 2 cos θ 1, k 2 = (ω/c)n 1 cos θ 2 cos ϕ = 1 2 sin 2 (ϕ/2) 2 z z cos θ 2 k 2 η,q n 2 T = (Q sinh(ηd)) 2. (3.127) η,q d d sinh d n 1 = 1.5, θ 1 = 51.8 k 2 = iη, (3.125) n 1 n 2 n Q = 1 k1 2 + n 1 n 2 η 2 (3.126) 2k 1 η 61

25 V 0 E 2 ( ω ) 2 ( p ) 2 k2 2 = c n 2m(E V 0 ) 1 cos θ 2 = ħ ħ 2 (3.128) 2m(V0 E) η = ħ k 1 = 2mE ħ Q = k2 1 + η 2 2k 1 η (3.129) (3.130) (3.131) 62

26 R(ω) ñ(ω) = n(ω) + iκ(ω) f(ω) (a) S(t) e.g. X(t) e.g X(t) f(t) X(t) = t f(t t )S(t )dt (3.132) S(t) t < 0 f(t) = 0 f(t) f(ω) = 0 f(τ)e iωτ dτ (3.133) ω τ f(ω) ω Im(ω) >= 0 f(ω) f(ω) 2. R(ω) ñ(ω) R r = r e iθ E in E r R = r 2 (a) n 0 n(ω) = n(ω) + iκ(ω) r(ω) r = n + iκ n 0 n + iκ + n 0 (3.134) n κ R θ (b) f(ω) ln f(ω) (c) ln r r r θ 63

27 (d) θ R (a) n κ R 2.6 R(ω) 64

m(ẍ + γẋ + ω 0 x) = ee (2.118) e iωt P(ω) = χ(ω)e = ex = e2 E(ω) m ω0 2 ω2 iωγ (2.119) Z N ϵ(ω) ϵ 0 = 1 + Ne2 m j f j ω 2 j ω2 iωγ j (2.120)

m(ẍ + γẋ + ω 0 x) = ee (2.118) e iωt P(ω) = χ(ω)e = ex = e2 E(ω) m ω0 2 ω2 iωγ (2.119) Z N ϵ(ω) ϵ 0 = 1 + Ne2 m j f j ω 2 j ω2 iωγ j (2.120) 2.6 2.6.1 mẍ + γẋ + ω 0 x) = ee 2.118) e iωt Pω) = χω)e = ex = e2 Eω) m ω0 2 ω2 iωγ 2.119) Z N ϵω) ϵ 0 = 1 + Ne2 m j f j ω 2 j ω2 iωγ j 2.120) Z ω ω j γ j f j f j f j sum j f j = Z 2.120 ω ω j, γ ϵω) ϵ

More information

006 11 8 0 3 1 5 1.1..................... 5 1......................... 6 1.3.................... 6 1.4.................. 8 1.5................... 8 1.6................... 10 1.6.1......................

More information

( )

( ) 7..-8..8.......................................................................... 4.................................... 3...................................... 3..3.................................. 4.3....................................

More information

TOP URL 1

TOP URL   1 TOP URL http://amonphys.web.fc.com/ 3.............................. 3.............................. 4.3 4................... 5.4........................ 6.5........................ 8.6...........................7

More information

x E E E e i ω = t + ikx 0 k λ λ 2π k 2π/λ k ω/v v n v c/n k = nω c c ω/2π λ k 2πn/λ 2π/(λ/n) κ n n κ N n iκ k = Nω c iωt + inωx c iωt + i( n+ iκ ) ωx

x E E E e i ω = t + ikx 0 k λ λ 2π k 2π/λ k ω/v v n v c/n k = nω c c ω/2π λ k 2πn/λ 2π/(λ/n) κ n n κ N n iκ k = Nω c iωt + inωx c iωt + i( n+ iκ ) ωx x E E E e i ω t + ikx k λ λ π k π/λ k ω/v v n v c/n k nω c c ω/π λ k πn/λ π/(λ/n) κ n n κ N n iκ k Nω c iωt + inωx c iωt + i( n+ iκ ) ωx c κω x c iω ( t nx c) E E e E e E e e κ e ωκx/c e iω(t nx/c) I I

More information

K E N Z U 01 7 16 HP M. 1 1 4 1.1 3.......................... 4 1.................................... 4 1..1..................................... 4 1...................................... 5................................

More information

. ev=,604k m 3 Debye ɛ 0 kt e λ D = n e n e Ze 4 ln Λ ν ei = 5.6π / ɛ 0 m/ e kt e /3 ν ei v e H + +e H ev Saha x x = 3/ πme kt g i g e n

. ev=,604k m 3 Debye ɛ 0 kt e λ D = n e n e Ze 4 ln Λ ν ei = 5.6π / ɛ 0 m/ e kt e /3 ν ei v e H + +e H ev Saha x x = 3/ πme kt g i g e n 003...............................3 Debye................. 3.4................ 3 3 3 3. Larmor Cyclotron... 3 3................ 4 3.3.......... 4 3.3............ 4 3.3...... 4 3.3.3............ 5 3.4.........

More information

1 1.1 H = µc i c i + c i t ijc j + 1 c i c j V ijklc k c l (1) V ijkl = V jikl = V ijlk = V jilk () t ij = t ji, V ijkl = V lkji (3) (1) V 0 H mf = µc

1 1.1 H = µc i c i + c i t ijc j + 1 c i c j V ijklc k c l (1) V ijkl = V jikl = V ijlk = V jilk () t ij = t ji, V ijkl = V lkji (3) (1) V 0 H mf = µc 013 6 30 BCS 1 1.1........................ 1................................ 3 1.3............................ 3 1.4............................... 5 1.5.................................... 5 6 3 7 4 8

More information

.2 ρ dv dt = ρk grad p + 3 η grad (divv) + η 2 v.3 divh = 0, rote + c H t = 0 dive = ρ, H = 0, E = ρ, roth c E t = c ρv E + H c t = 0 H c E t = c ρv T

.2 ρ dv dt = ρk grad p + 3 η grad (divv) + η 2 v.3 divh = 0, rote + c H t = 0 dive = ρ, H = 0, E = ρ, roth c E t = c ρv E + H c t = 0 H c E t = c ρv T NHK 204 2 0 203 2 24 ( ) 7 00 7 50 203 2 25 ( ) 7 00 7 50 203 2 26 ( ) 7 00 7 50 203 2 27 ( ) 7 00 7 50 I. ( ν R n 2 ) m 2 n m, R = e 2 8πε 0 hca B =.09737 0 7 m ( ν = ) λ a B = 4πε 0ħ 2 m e e 2 = 5.2977

More information

The Physics of Atmospheres CAPTER :

The Physics of Atmospheres CAPTER : The Physics of Atmospheres CAPTER 4 1 4 2 41 : 2 42 14 43 17 44 25 45 27 46 3 47 31 48 32 49 34 41 35 411 36 maintex 23/11/28 The Physics of Atmospheres CAPTER 4 2 4 41 : 2 1 σ 2 (21) (22) k I = I exp(

More information

TOP URL 1

TOP URL   1 TOP URL http://amonphys.web.fc.com/ 1 19 3 19.1................... 3 19.............................. 4 19.3............................... 6 19.4.............................. 8 19.5.............................

More information

9 1. (Ti:Al 2 O 3 ) (DCM) (Cr:Al 2 O 3 ) (Cr:BeAl 2 O 4 ) Ĥ0 ψ n (r) ω n Schrödinger Ĥ 0 ψ n (r) = ω n ψ n (r), (1) ω i ψ (r, t) = [Ĥ0 + Ĥint (

9 1. (Ti:Al 2 O 3 ) (DCM) (Cr:Al 2 O 3 ) (Cr:BeAl 2 O 4 ) Ĥ0 ψ n (r) ω n Schrödinger Ĥ 0 ψ n (r) = ω n ψ n (r), (1) ω i ψ (r, t) = [Ĥ0 + Ĥint ( 9 1. (Ti:Al 2 O 3 ) (DCM) (Cr:Al 2 O 3 ) (Cr:BeAl 2 O 4 ) 2. 2.1 Ĥ ψ n (r) ω n Schrödinger Ĥ ψ n (r) = ω n ψ n (r), (1) ω i ψ (r, t) = [Ĥ + Ĥint (t)] ψ (r, t), (2) Ĥ int (t) = eˆxe cos ωt ˆdE cos ωt, (3)

More information

QMI_10.dvi

QMI_10.dvi 75 8 8.1 8.1.1 8.1 V 0 > 0 V ) = 0 < a) V 0 a a ) 0 a0 ft) ft) = e iωt ω = Ē h 8.2) ω 76 8 1 1 2 2m 1 k d

More information

t = h x z z = h z = t (x, z) (v x (x, z, t), v z (x, z, t)) ρ v x x + v z z = 0 (1) 2-2. (v x, v z ) φ(x, z, t) v x = φ x, v z

t = h x z z = h z = t (x, z) (v x (x, z, t), v z (x, z, t)) ρ v x x + v z z = 0 (1) 2-2. (v x, v z ) φ(x, z, t) v x = φ x, v z I 1 m 2 l k 2 x = 0 x 1 x 1 2 x 2 g x x 2 x 1 m k m 1-1. L x 1, x 2, ẋ 1, ẋ 2 ẋ 1 x = 0 1-2. 2 Q = x 1 + x 2 2 q = x 2 x 1 l L Q, q, Q, q M = 2m µ = m 2 1-3. Q q 1-4. 2 x 2 = h 1 x 1 t = 0 2 1 t x 1 (t)

More information

( ; ) C. H. Scholz, The Mechanics of Earthquakes and Faulting : - ( ) σ = σ t sin 2π(r a) λ dσ d(r a) =

( ; ) C. H. Scholz, The Mechanics of Earthquakes and Faulting : - ( ) σ = σ t sin 2π(r a) λ dσ d(r a) = 1 9 8 1 1 1 ; 1 11 16 C. H. Scholz, The Mechanics of Earthquakes and Faulting 1. 1.1 1.1.1 : - σ = σ t sin πr a λ dσ dr a = E a = π λ σ πr a t cos λ 1 r a/λ 1 cos 1 E: σ t = Eλ πa a λ E/π γ : λ/ 3 γ =

More information

master.dvi

master.dvi 4 Maxwell- Boltzmann N 1 4.1 T R R 5 R (Heat Reservor) S E R 20 E 4.2 E E R E t = E + E R E R Ω R (E R ) S R (E R ) Ω R (E R ) = exp[s R (E R )/k] E, E E, E E t E E t E exps R (E t E) exp S R (E t E )

More information

I ( ) 1 de Broglie 1 (de Broglie) p λ k h Planck ( Js) p = h λ = k (1) h 2π : Dirac k B Boltzmann ( J/K) T U = 3 2 k BT

I ( ) 1 de Broglie 1 (de Broglie) p λ k h Planck ( Js) p = h λ = k (1) h 2π : Dirac k B Boltzmann ( J/K) T U = 3 2 k BT I (008 4 0 de Broglie (de Broglie p λ k h Planck ( 6.63 0 34 Js p = h λ = k ( h π : Dirac k B Boltzmann (.38 0 3 J/K T U = 3 k BT ( = λ m k B T h m = 0.067m 0 m 0 = 9. 0 3 kg GaAs( a T = 300 K 3 fg 07345

More information

W u = u(x, t) u tt = a 2 u xx, a > 0 (1) D := {(x, t) : 0 x l, t 0} u (0, t) = 0, u (l, t) = 0, t 0 (2)

W u = u(x, t) u tt = a 2 u xx, a > 0 (1) D := {(x, t) : 0 x l, t 0} u (0, t) = 0, u (l, t) = 0, t 0 (2) 3 215 4 27 1 1 u u(x, t) u tt a 2 u xx, a > (1) D : {(x, t) : x, t } u (, t), u (, t), t (2) u(x, ) f(x), u(x, ) t 2, x (3) u(x, t) X(x)T (t) u (1) 1 T (t) a 2 T (t) X (x) X(x) α (2) T (t) αa 2 T (t) (4)

More information

No δs δs = r + δr r = δr (3) δs δs = r r = δr + u(r + δr, t) u(r, t) (4) δr = (δx, δy, δz) u i (r + δr, t) u i (r, t) = u i x j δx j (5) δs 2

No δs δs = r + δr r = δr (3) δs δs = r r = δr + u(r + δr, t) u(r, t) (4) δr = (δx, δy, δz) u i (r + δr, t) u i (r, t) = u i x j δx j (5) δs 2 No.2 1 2 2 δs δs = r + δr r = δr (3) δs δs = r r = δr + u(r + δr, t) u(r, t) (4) δr = (δx, δy, δz) u i (r + δr, t) u i (r, t) = u i δx j (5) δs 2 = δx i δx i + 2 u i δx i δx j = δs 2 + 2s ij δx i δx j

More information

第3章

第3章 5 5.. Maxwell Maxwell-Ampere E H D P J D roth = J+ = J+ E+ P ( ε P = σe+ εe + (5. ( NL P= ε χe+ P NL, J = σe (5. Faraday rot = µ H E (5. (5. (5. ( E ( roth rot rot = µ NL µσ E µε µ P E (5.4 = ( = grad

More information

Radiation from moving charges#1 Liénard-Wiechert potential Yuji Chinone 1 Maxwell Maxwell MKS E (x, t) + B (x, t) t = 0 (1) B (x, t) = 0 (2) B (x, t)

Radiation from moving charges#1 Liénard-Wiechert potential Yuji Chinone 1 Maxwell Maxwell MKS E (x, t) + B (x, t) t = 0 (1) B (x, t) = 0 (2) B (x, t) Radiation from moving harges# Liénard-Wiehert potential Yuji Chinone Maxwell Maxwell MKS E x, t + B x, t = B x, t = B x, t E x, t = µ j x, t 3 E x, t = ε ρ x, t 4 ε µ ε µ = E B ρ j A x, t φ x, t A x, t

More information

SFGÇÃÉXÉyÉNÉgÉãå`.pdf

SFGÇÃÉXÉyÉNÉgÉãå`.pdf SFG 1 SFG SFG I SFG (ω) χ SFG (ω). SFG χ χ SFG (ω) = χ NR e iϕ +. ω ω + iγ SFG φ = ±π/, χ φ = ±π 3 χ SFG χ SFG = χ NR + χ (ω ω ) + Γ + χ NR χ (ω ω ) (ω ω ) + Γ cosϕ χ NR χ Γ (ω ω ) + Γ sinϕ. 3 (θ) 180

More information

1 (Berry,1975) 2-6 p (S πr 2 )p πr 2 p 2πRγ p p = 2γ R (2.5).1-1 : : : : ( ).2 α, β α, β () X S = X X α X β (.1) 1 2

1 (Berry,1975) 2-6 p (S πr 2 )p πr 2 p 2πRγ p p = 2γ R (2.5).1-1 : : : : ( ).2 α, β α, β () X S = X X α X β (.1) 1 2 2005 9/8-11 2 2.2 ( 2-5) γ ( ) γ cos θ 2πr πρhr 2 g h = 2γ cos θ ρgr (2.1) γ = ρgrh (2.2) 2 cos θ θ cos θ = 1 (2.2) γ = 1 ρgrh (2.) 2 2. p p ρgh p ( ) p p = p ρgh (2.) h p p = 2γ r 1 1 (Berry,1975) 2-6

More information

July 28, H H 0 H int = H H 0 H int = H int (x)d 3 x Schrödinger Picture Ψ(t) S =e iht Ψ H O S Heisenberg Picture Ψ H O H (t) =e iht O S e i

July 28, H H 0 H int = H H 0 H int = H int (x)d 3 x Schrödinger Picture Ψ(t) S =e iht Ψ H O S Heisenberg Picture Ψ H O H (t) =e iht O S e i July 8, 4. H H H int H H H int H int (x)d 3 x Schrödinger Picture Ψ(t) S e iht Ψ H O S Heisenberg Picture Ψ H O H (t) e iht O S e iht Interaction Picture Ψ(t) D e iht Ψ(t) S O D (t) e iht O S e ih t (Dirac

More information

pdf

pdf http://www.ns.kogakuin.ac.jp/~ft13389/lecture/physics1a2b/ pdf I 1 1 1.1 ( ) 1. 30 m µm 2. 20 cm km 3. 10 m 2 cm 2 4. 5 cm 3 km 3 5. 1 6. 1 7. 1 1.2 ( ) 1. 1 m + 10 cm 2. 1 hr + 6400 sec 3. 3.0 10 5 kg

More information

( ) ) ) ) 5) 1 J = σe 2 6) ) 9) 1955 Statistical-Mechanical Theory of Irreversible Processes )

( ) ) ) ) 5) 1 J = σe 2 6) ) 9) 1955 Statistical-Mechanical Theory of Irreversible Processes ) ( 3 7 4 ) 2 2 ) 8 2 954 2) 955 3) 5) J = σe 2 6) 955 7) 9) 955 Statistical-Mechanical Theory of Irreversible Processes 957 ) 3 4 2 A B H (t) = Ae iωt B(t) = B(ω)e iωt B(ω) = [ Φ R (ω) Φ R () ] iω Φ R (t)

More information

QMII_10.dvi

QMII_10.dvi 65 1 1.1 1.1.1 1.1 H H () = E (), (1.1) H ν () = E ν () ν (). (1.) () () = δ, (1.3) μ () ν () = δ(μ ν). (1.4) E E ν () E () H 1.1: H α(t) = c (t) () + dνc ν (t) ν (), (1.5) H () () + dν ν () ν () = 1 (1.6)

More information

) a + b = i + 6 b c = 6i j ) a = 0 b = c = 0 ) â = i + j 0 ˆb = 4) a b = b c = j + ) cos α = cos β = 6) a ˆb = b ĉ = 0 7) a b = 6i j b c = i + 6j + 8)

) a + b = i + 6 b c = 6i j ) a = 0 b = c = 0 ) â = i + j 0 ˆb = 4) a b = b c = j + ) cos α = cos β = 6) a ˆb = b ĉ = 0 7) a b = 6i j b c = i + 6j + 8) 4 4 ) a + b = i + 6 b c = 6i j ) a = 0 b = c = 0 ) â = i + j 0 ˆb = 4) a b = b c = j + ) cos α = cos β = 6) a ˆb = b ĉ = 0 7) a b = 6i j b c = i + 6j + 8) a b a b = 6i j 4 b c b c 9) a b = 4 a b) c = 7

More information

all.dvi

all.dvi 38 5 Cauchy.,,,,., σ.,, 3,,. 5.1 Cauchy (a) (b) (a) (b) 5.1: 5.1. Cauchy 39 F Q Newton F F F Q F Q 5.2: n n ds df n ( 5.1). df n n df(n) df n, t n. t n = df n (5.1) ds 40 5 Cauchy t l n mds df n 5.3: t

More information

量子力学 問題

量子力学 問題 3 : 203 : 0. H = 0 0 2 6 0 () = 6, 2 = 2, 3 = 3 3 H 6 2 3 ϵ,2,3 (2) ψ = (, 2, 3 ) ψ Hψ H (3) P i = i i P P 2 = P 2 P 3 = P 3 P = O, P 2 i = P i (4) P + P 2 + P 3 = E 3 (5) i ϵ ip i H 0 0 (6) R = 0 0 [H,

More information

S I. dy fx x fx y fx + C 3 C dy fx 4 x, y dy v C xt y C v e kt k > xt yt gt [ v dt dt v e kt xt v e kt + C k x v + C C k xt v k 3 r r + dr e kt S dt d

S I. dy fx x fx y fx + C 3 C dy fx 4 x, y dy v C xt y C v e kt k > xt yt gt [ v dt dt v e kt xt v e kt + C k x v + C C k xt v k 3 r r + dr e kt S dt d S I.. http://ayapin.film.s.dendai.ac.jp/~matuda /TeX/lecture.html PDF PS.................................... 3.3.................... 9.4................5.............. 3 5. Laplace................. 5....

More information

5 H Boltzmann Einstein Brown 5.1 Onsager [ ] Tr Tr Tr = dγ (5.1) A(p, q) Â 0 = Tr Âe βĥ0 Tr e βĥ0 = dγ e βh 0(p,q) A(p, q) dγ e βh 0(p,q) (5.2) e βĥ0

5 H Boltzmann Einstein Brown 5.1 Onsager [ ] Tr Tr Tr = dγ (5.1) A(p, q) Â 0 = Tr Âe βĥ0 Tr e βĥ0 = dγ e βh 0(p,q) A(p, q) dγ e βh 0(p,q) (5.2) e βĥ0 5 H Boltzmann Einstein Brown 5.1 Onsager [ ] Tr Tr Tr = dγ (5.1) A(p, q) Â = Tr Âe βĥ Tr e βĥ = dγ e βh (p,q) A(p, q) dγ e βh (p,q) (5.2) e βĥ A(p, q) p q Â(t) = Tr Â(t)e βĥ Tr e βĥ = dγ() e βĥ(p(),q())

More information

4.6 (E i = ε, ε + ) T Z F Z = e βε + e β(ε+ ) = e βε (1 + e β ) F = kt log Z = kt log[e βε (1 + e β )] = ε kt ln(1 + e β ) (4.18) F (T ) S = T = k = k

4.6 (E i = ε, ε + ) T Z F Z = e βε + e β(ε+ ) = e βε (1 + e β ) F = kt log Z = kt log[e βε (1 + e β )] = ε kt ln(1 + e β ) (4.18) F (T ) S = T = k = k 4.6 (E i = ε, ε + ) T Z F Z = e ε + e (ε+ ) = e ε ( + e ) F = kt log Z = kt loge ε ( + e ) = ε kt ln( + e ) (4.8) F (T ) S = T = k = k ln( + e ) + kt e + e kt 2 + e ln( + e ) + kt (4.20) /kt T 0 = /k (4.20)

More information

(Compton Scattering) Beaming 1 exp [i (k x ωt)] k λ k = 2π/λ ω = 2πν k = ω/c k x ωt ( ω ) k α c, k k x ωt η αβ k α x β diag( + ++) x β = (ct, x) O O x

(Compton Scattering) Beaming 1 exp [i (k x ωt)] k λ k = 2π/λ ω = 2πν k = ω/c k x ωt ( ω ) k α c, k k x ωt η αβ k α x β diag( + ++) x β = (ct, x) O O x Compton Scattering Beaming exp [i k x ωt] k λ k π/λ ω πν k ω/c k x ωt ω k α c, k k x ωt η αβ k α x β diag + ++ x β ct, x O O x O O v k α k α β, γ k γ k βk, k γ k + βk k γ k k, k γ k + βk 3 k k 4 k 3 k

More information

5. [1 ] 1 [], u(x, t) t c u(x, t) x (5.3) ξ x + ct, η x ct (5.4),u(x, t) ξ, η u(ξ, η), ξ t,, ( u(ξ,η) ξ η u(x, t) t ) u(x, t) { ( u(ξ, η) c t ξ ξ { (

5. [1 ] 1 [], u(x, t) t c u(x, t) x (5.3) ξ x + ct, η x ct (5.4),u(x, t) ξ, η u(ξ, η), ξ t,, ( u(ξ,η) ξ η u(x, t) t ) u(x, t) { ( u(ξ, η) c t ξ ξ { ( 5 5.1 [ ] ) d f(t) + a d f(t) + bf(t) : f(t) 1 dt dt ) u(x, t) c u(x, t) : u(x, t) t x : ( ) ) 1 : y + ay, : y + ay + by : ( ) 1 ) : y + ay, : yy + ay 3 ( ): ( ) ) : y + ay, : y + ay b [],,, [ ] au xx

More information

H 0 H = H 0 + V (t), V (t) = gµ B S α qb e e iωt i t Ψ(t) = [H 0 + V (t)]ψ(t) Φ(t) Ψ(t) = e ih0t Φ(t) H 0 e ih0t Φ(t) + ie ih0t t Φ(t) = [

H 0 H = H 0 + V (t), V (t) = gµ B S α qb e e iωt i t Ψ(t) = [H 0 + V (t)]ψ(t) Φ(t) Ψ(t) = e ih0t Φ(t) H 0 e ih0t Φ(t) + ie ih0t t Φ(t) = [ 3 3. 3.. H H = H + V (t), V (t) = gµ B α B e e iωt i t Ψ(t) = [H + V (t)]ψ(t) Φ(t) Ψ(t) = e iht Φ(t) H e iht Φ(t) + ie iht t Φ(t) = [H + V (t)]e iht Φ(t) Φ(t) i t Φ(t) = V H(t)Φ(t), V H (t) = e iht V (t)e

More information

( ) 2002 1 1 1 1.1....................................... 1 1.1.1................................. 1 1.1.2................................. 1 1.1.3................... 3 1.1.4......................................

More information

4. ϵ(ν, T ) = c 4 u(ν, T ) ϵ(ν, T ) T ν π4 Planck dx = 0 e x 1 15 U(T ) x 3 U(T ) = σt 4 Stefan-Boltzmann σ 2π5 k 4 15c 2 h 3 = W m 2 K 4 5.

4. ϵ(ν, T ) = c 4 u(ν, T ) ϵ(ν, T ) T ν π4 Planck dx = 0 e x 1 15 U(T ) x 3 U(T ) = σt 4 Stefan-Boltzmann σ 2π5 k 4 15c 2 h 3 = W m 2 K 4 5. A 1. Boltzmann Planck u(ν, T )dν = 8πh ν 3 c 3 kt 1 dν h 6.63 10 34 J s Planck k 1.38 10 23 J K 1 Boltzmann u(ν, T ) T ν e hν c = 3 10 8 m s 1 2. Planck λ = c/ν Rayleigh-Jeans u(ν, T )dν = 8πν2 kt dν c

More information

I A A441 : April 21, 2014 Version : Kawahira, Tomoki TA (Kondo, Hirotaka ) Google

I A A441 : April 21, 2014 Version : Kawahira, Tomoki TA (Kondo, Hirotaka ) Google I4 - : April, 4 Version :. Kwhir, Tomoki TA (Kondo, Hirotk) Google http://www.mth.ngoy-u.c.jp/~kwhir/courses/4s-biseki.html pdf 4 4 4 4 8 e 5 5 9 etc. 5 6 6 6 9 n etc. 6 6 6 3 6 3 7 7 etc 7 4 7 7 8 5 59

More information

x A Aω ẋ ẋ 2 + ω 2 x 2 = ω 2 A 2. (ẋ, ωx) ζ ẋ + iωx ζ ζ dζ = ẍ + iωẋ = ẍ + iω(ζ iωx) dt dζ dt iωζ = ẍ + ω2 x (2.1) ζ ζ = Aωe iωt = Aω cos ωt + iaω sin

x A Aω ẋ ẋ 2 + ω 2 x 2 = ω 2 A 2. (ẋ, ωx) ζ ẋ + iωx ζ ζ dζ = ẍ + iωẋ = ẍ + iω(ζ iωx) dt dζ dt iωζ = ẍ + ω2 x (2.1) ζ ζ = Aωe iωt = Aω cos ωt + iaω sin 2 2.1 F (t) 2.1.1 mẍ + kx = F (t). m ẍ + ω 2 x = F (t)/m ω = k/m. 1 : (ẋ, x) x = A sin ωt, ẋ = Aω cos ωt 1 2-1 x A Aω ẋ ẋ 2 + ω 2 x 2 = ω 2 A 2. (ẋ, ωx) ζ ẋ + iωx ζ ζ dζ = ẍ + iωẋ = ẍ + iω(ζ iωx) dt dζ

More information

r d 2r d l d (a) (b) (c) 1: I(x,t) I(x+ x,t) I(0,t) I(l,t) V in V(x,t) V(x+ x,t) V(0,t) l V(l,t) 2: 0 x x+ x 3: V in 3 V in x V (x, t) I(x, t

r d 2r d l d (a) (b) (c) 1: I(x,t) I(x+ x,t) I(0,t) I(l,t) V in V(x,t) V(x+ x,t) V(0,t) l V(l,t) 2: 0 x x+ x 3: V in 3 V in x V (x, t) I(x, t 1 1 2 2 2r d 2r d l d (a) (b) (c) 1: I(x,t) I(x+ x,t) I(0,t) I(l,t) V in V(x,t) V(x+ x,t) V(0,t) l V(l,t) 2: 0 x x+ x 3: V in 3 V in x V (x, t) I(x, t) V (x, t) I(x, t) V in x t 3 4 1 L R 2 C G L 0 R 0

More information

I

I I 6 4 10 1 1 1.1............... 1 1................ 1 1.3.................... 1.4............... 1.4.1.............. 1.4................. 1.4.3........... 3 1.4.4.. 3 1.5.......... 3 1.5.1..............

More information

( ) ( )

( ) ( ) 20 21 2 8 1 2 2 3 21 3 22 3 23 4 24 5 25 5 26 6 27 8 28 ( ) 9 3 10 31 10 32 ( ) 12 4 13 41 0 13 42 14 43 0 15 44 17 5 18 6 18 1 1 2 2 1 2 1 0 2 0 3 0 4 0 2 2 21 t (x(t) y(t)) 2 x(t) y(t) γ(t) (x(t) y(t))

More information

: 2005 ( ρ t +dv j =0 r m m r = e E( r +e r B( r T 208 T = d E j 207 ρ t = = = e t δ( r r (t e r r δ( r r (t e r ( r δ( r r (t dv j =

: 2005 ( ρ t +dv j =0 r m m r = e E( r +e r B( r T 208 T = d E j 207 ρ t = = = e t δ( r r (t e r r δ( r r (t e r ( r δ( r r (t dv j = 72 Maxwell. Maxwell e r ( =,,N Maxwell rot E + B t = 0 rot H D t = j dv D = ρ dv B = 0 D = ɛ 0 E H = μ 0 B ρ( r = j( r = N e δ( r r = N e r δ( r r = : 2005 ( 2006.8.22 73 207 ρ t +dv j =0 r m m r = e E(

More information

,. Black-Scholes u t t, x c u 0 t, x x u t t, x c u t, x x u t t, x + σ x u t, x + rx ut, x rux, t 0 x x,,.,. Step 3, 7,,, Step 6., Step 4,. Step 5,,.

,. Black-Scholes u t t, x c u 0 t, x x u t t, x c u t, x x u t t, x + σ x u t, x + rx ut, x rux, t 0 x x,,.,. Step 3, 7,,, Step 6., Step 4,. Step 5,,. 9 α ν β Ξ ξ Γ γ o δ Π π ε ρ ζ Σ σ η τ Θ θ Υ υ ι Φ φ κ χ Λ λ Ψ ψ µ Ω ω Def, Prop, Th, Lem, Note, Remark, Ex,, Proof, R, N, Q, C [a, b {x R : a x b} : a, b {x R : a < x < b} : [a, b {x R : a x < b} : a,

More information

IA

IA IA 31 4 11 1 1 4 1.1 Planck.............................. 4 1. Bohr.................................... 5 1.3..................................... 6 8.1................................... 8....................................

More information

S I. dy fx x fx y fx + C 3 C vt dy fx 4 x, y dy yt gt + Ct + C dt v e kt xt v e kt + C k x v k + C C xt v k 3 r r + dr e kt S Sr πr dt d v } dt k e kt

S I. dy fx x fx y fx + C 3 C vt dy fx 4 x, y dy yt gt + Ct + C dt v e kt xt v e kt + C k x v k + C C xt v k 3 r r + dr e kt S Sr πr dt d v } dt k e kt S I. x yx y y, y,. F x, y, y, y,, y n http://ayapin.film.s.dendai.ac.jp/~matuda n /TeX/lecture.html PDF PS yx.................................... 3.3.................... 9.4................5..............

More information

gr09.dvi

gr09.dvi .1, θ, ϕ d = A, t dt + B, t dtd + C, t d + D, t dθ +in θdϕ.1.1 t { = f1,t t = f,t { D, t = B, t =.1. t A, tdt e φ,t dt, C, td e λ,t d.1.3,t, t d = e φ,t dt + e λ,t d + dθ +in θdϕ.1.4 { = f1,t t = f,t {

More information

II No.01 [n/2] [1]H n (x) H n (x) = ( 1) r n! r!(n 2r)! (2x)n 2r. r=0 [2]H n (x) n,, H n ( x) = ( 1) n H n (x). [3] H n (x) = ( 1) n dn x2 e dx n e x2

II No.01 [n/2] [1]H n (x) H n (x) = ( 1) r n! r!(n 2r)! (2x)n 2r. r=0 [2]H n (x) n,, H n ( x) = ( 1) n H n (x). [3] H n (x) = ( 1) n dn x2 e dx n e x2 II No.1 [n/] [1]H n x) H n x) = 1) r n! r!n r)! x)n r r= []H n x) n,, H n x) = 1) n H n x) [3] H n x) = 1) n dn x e dx n e x [4] H n+1 x) = xh n x) nh n 1 x) ) d dx x H n x) = H n+1 x) d dx H nx) = nh

More information

微分積分 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます. このサンプルページの内容は, 初版 1 刷発行時のものです.

微分積分 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます.   このサンプルページの内容は, 初版 1 刷発行時のものです. 微分積分 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます. ttp://www.morikita.co.jp/books/mid/00571 このサンプルページの内容は, 初版 1 刷発行時のものです. i ii 014 10 iii [note] 1 3 iv 4 5 3 6 4 x 0 sin x x 1 5 6 z = f(x, y) 1 y = f(x)

More information

x,, z v = (, b, c) v v 2 + b 2 + c 2 x,, z 1 i = (1, 0, 0), j = (0, 1, 0), k = (0, 0, 1) v 1 = ( 1, b 1, c 1 ), v 2 = ( 2, b 2, c 2 ) v

x,, z v = (, b, c) v v 2 + b 2 + c 2 x,, z 1 i = (1, 0, 0), j = (0, 1, 0), k = (0, 0, 1) v 1 = ( 1, b 1, c 1 ), v 2 = ( 2, b 2, c 2 ) v 12 -- 1 4 2009 9 4-1 4-2 4-3 4-4 4-5 4-6 4-7 4-8 4-9 4-10 c 2011 1/(13) 4--1 2009 9 3 x,, z v = (, b, c) v v 2 + b 2 + c 2 x,, z 1 i = (1, 0, 0), j = (0, 1, 0), k = (0, 0, 1) v 1 = ( 1, b 1, c 1 ), v 2

More information

2 1 x 2 x 2 = RT 3πηaN A t (1.2) R/N A N A N A = N A m n(z) = n exp ( ) m gz k B T (1.3) z n z = m = m ρgv k B = erg K 1 R =

2 1 x 2 x 2 = RT 3πηaN A t (1.2) R/N A N A N A = N A m n(z) = n exp ( ) m gz k B T (1.3) z n z = m = m ρgv k B = erg K 1 R = 1 1 1.1 1827 *1 195 *2 x 2 t x 2 = 2Dt D RT D = RT N A 1 6πaη (1.1) D N A a η 198 *3 ( a =.212µ) *1 Robert Brown (1773-1858. *2 Albert Einstein (1879-1955 *3 Jean Baptiste Perrin (187-1942 2 1 x 2 x 2

More information

数学の基礎訓練I

数学の基礎訓練I I 9 6 13 1 1 1.1............... 1 1................ 1 1.3.................... 1.4............... 1.4.1.............. 1.4................. 3 1.4.3........... 3 1.4.4.. 3 1.5.......... 3 1.5.1..............

More information

chap1.dvi

chap1.dvi 1 1 007 1 e iθ = cos θ + isin θ 1) θ = π e iπ + 1 = 0 1 ) 3 11 f 0 r 1 1 ) k f k = 1 + r) k f 0 f k k = 01) f k+1 = 1 + r)f k ) f k+1 f k = rf k 3) 1 ) ) ) 1+r/)f 0 1 1 + r/) f 0 = 1 + r + r /4)f 0 1 f

More information

( ) Note (e ) (µ ) (τ ) ( (ν e,e ) e- (ν µ, µ ) µ- (ν τ,τ ) τ- ) ( ) ( ) (SU(2) ) (W +,Z 0,W ) * 1) 3 * 2) [ ] [ ] [ ] ν e ν µ ν τ e

( ) Note (e ) (µ ) (τ ) ( (ν e,e ) e- (ν µ, µ ) µ- (ν τ,τ ) τ- ) ( ) ( ) (SU(2) ) (W +,Z 0,W ) * 1) 3 * 2) [ ] [ ] [ ] ν e ν µ ν τ e ( ) Note 3 19 12 13 8 8.1 (e ) (µ ) (τ ) ( (ν e,e ) e- (ν µ, µ ) µ- (ν τ,τ ) τ- ) ( ) ( ) (SU(2) ) (W +,Z 0,W ) * 1) 3 * 2) [ ] [ ] [ ] ν e ν µ ν τ e µ τ, e R, µ R, τ R (1a) L ( ) ) * 3) W Z 1/2 ( - )

More information

201711grade1ouyou.pdf

201711grade1ouyou.pdf 2017 11 26 1 2 52 3 12 13 22 23 32 33 42 3 5 3 4 90 5 6 A 1 2 Web Web 3 4 1 2... 5 6 7 7 44 8 9 1 2 3 1 p p >2 2 A 1 2 0.6 0.4 0.52... (a) 0.6 0.4...... B 1 2 0.8-0.2 0.52..... (b) 0.6 0.52.... 1 A B 2

More information

p = mv p x > h/4π λ = h p m v Ψ 2 Ψ

p = mv p x > h/4π λ = h p m v Ψ 2 Ψ II p = mv p x > h/4π λ = h p m v Ψ 2 Ψ Ψ Ψ 2 0 x P'(x) m d 2 x = mω 2 x = kx = F(x) dt 2 x = cos(ωt + φ) mω 2 = k ω = m k v = dx = -ωsin(ωt + φ) dt = d 2 x dt 2 0 y v θ P(x,y) θ = ωt + φ ν = ω [Hz] 2π

More information

x () g(x) = f(t) dt f(x), F (x) 3x () g(x) g (x) f(x), F (x) (3) h(x) = x 3x tf(t) dt.9 = {(x, y) ; x, y, x + y } f(x, y) = xy( x y). h (x) f(x), F (x

x () g(x) = f(t) dt f(x), F (x) 3x () g(x) g (x) f(x), F (x) (3) h(x) = x 3x tf(t) dt.9 = {(x, y) ; x, y, x + y } f(x, y) = xy( x y). h (x) f(x), F (x [ ] IC. f(x) = e x () f(x) f (x) () lim f(x) lim f(x) x + x (3) lim f(x) lim f(x) x + x (4) y = f(x) ( ) ( s46). < a < () a () lim a log xdx a log xdx ( ) n (3) lim log k log n n n k=.3 z = log(x + y ),

More information

K E N Z U 2012 7 16 HP M. 1 1 4 1.1 3.......................... 4 1.2................................... 4 1.2.1..................................... 4 1.2.2.................................... 5................................

More information

z f(z) f(z) x, y, u, v, r, θ r > 0 z = x + iy, f = u + iv C γ D f(z) f(z) D f(z) f(z) z, Rm z, z 1.1 z = x + iy = re iθ = r (cos θ + i sin θ) z = x iy

z f(z) f(z) x, y, u, v, r, θ r > 0 z = x + iy, f = u + iv C γ D f(z) f(z) D f(z) f(z) z, Rm z, z 1.1 z = x + iy = re iθ = r (cos θ + i sin θ) z = x iy z fz fz x, y, u, v, r, θ r > z = x + iy, f = u + iv γ D fz fz D fz fz z, Rm z, z. z = x + iy = re iθ = r cos θ + i sin θ z = x iy = re iθ = r cos θ i sin θ x = z + z = Re z, y = z z = Im z i r = z = z

More information

1 3 1.1.......................... 3 1............................... 3 1.3....................... 5 1.4.......................... 6 1.5........................ 7 8.1......................... 8..............................

More information

数学演習:微分方程式

数学演習:微分方程式 ( ) 1 / 21 1 2 3 4 ( ) 2 / 21 x(t)? ẋ + 5x = 0 ( ) 3 / 21 x(t)? ẋ + 5x = 0 x(t) = t 2? ẋ = 2t, ẋ + 5x = 2t + 5t 2 0 ( ) 3 / 21 x(t)? ẋ + 5x = 0 x(t) = t 2? ẋ = 2t, ẋ + 5x = 2t + 5t 2 0 x(t) = sin 5t? ẋ

More information

() (, y) E(, y) () E(, y) (3) q ( ) () E(, y) = k q q (, y) () E(, y) = k r r (3).3 [.7 ] f y = f y () f(, y) = y () f(, y) = tan y y ( ) () f y = f y

() (, y) E(, y) () E(, y) (3) q ( ) () E(, y) = k q q (, y) () E(, y) = k r r (3).3 [.7 ] f y = f y () f(, y) = y () f(, y) = tan y y ( ) () f y = f y 5. [. ] z = f(, y) () z = 3 4 y + y + 3y () z = y (3) z = sin( y) (4) z = cos y (5) z = 4y (6) z = tan y (7) z = log( + y ) (8) z = tan y + + y ( ) () z = 3 8y + y z y = 4 + + 6y () z = y z y = (3) z =

More information

(1) (2) (3) (4) HB B ( ) (5) (6) (7) 40 (8) (9) (10)

(1) (2) (3) (4) HB B ( ) (5) (6) (7) 40 (8) (9) (10) 2017 12 9 4 1 30 4 10 3 1 30 3 30 2 1 30 2 50 1 1 30 2 10 (1) (2) (3) (4) HB B ( ) (5) (6) (7) 40 (8) (9) (10) (1) i 23 c 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b d e f g h i (2) 23 23 (3) 23 ( 23 ) 23 x 1 x 2 23 x

More information

Γ Ec Γ V BIAS THBV3_0401JA THBV3_0402JAa THBV3_0402JAb 1000 800 600 400 50 % 25 % 200 100 80 60 40 20 10 8 6 4 10 % 2.5 % 0.5 % 0.25 % 2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.1 200 300 400 500 600 700 800 1000 1200 14001600

More information

LLG-R8.Nisus.pdf

LLG-R8.Nisus.pdf d M d t = γ M H + α M d M d t M γ [ 1/ ( Oe sec) ] α γ γ = gµ B h g g µ B h / π γ g = γ = 1.76 10 [ 7 1/ ( Oe sec) ] α α = λ γ λ λ λ α γ α α H α = γ H ω ω H α α H K K H K / M 1 1 > 0 α 1 M > 0 γ α γ =

More information

n=1 1 n 2 = π = π f(z) f(z) 2 f(z) = u(z) + iv(z) *1 f (z) u(x, y), v(x, y) f(z) f (z) = f/ x u x = v y, u y = v x

n=1 1 n 2 = π = π f(z) f(z) 2 f(z) = u(z) + iv(z) *1 f (z) u(x, y), v(x, y) f(z) f (z) = f/ x u x = v y, u y = v x n= n 2 = π2 6 3 2 28 + 4 + 9 + = π2 6 2 f(z) f(z) 2 f(z) = u(z) + iv(z) * f (z) u(x, y), v(x, y) f(z) f (z) = f/ x u x = v y, u y = v x f x = i f y * u, v 3 3. 3 f(t) = u(t) + v(t) [, b] f(t)dt = u(t)dt

More information

Part () () Γ Part ,

Part () () Γ Part , Contents a 6 6 6 6 6 6 6 7 7. 8.. 8.. 8.3. 8 Part. 9. 9.. 9.. 3. 3.. 3.. 3 4. 5 4.. 5 4.. 9 4.3. 3 Part. 6 5. () 6 5.. () 7 5.. 9 5.3. Γ 3 6. 3 6.. 3 6.. 3 6.3. 33 Part 3. 34 7. 34 7.. 34 7.. 34 8. 35

More information

TOP URL 1

TOP URL   1 TOP URL http://amonphys.web.fc2.com/ 1 30 3 30.1.............. 3 30.2........................... 4 30.3...................... 5 30.4........................ 6 30.5.................................. 8 30.6...............................

More information

QMI_09.dvi

QMI_09.dvi 63 6 6.1 6.1.1 6.1 V 0 > 0 V ) = 0 < a) V 0 a a ) 0 a0 Ct) Ct) = e iωt ω = Ē h 6.2) ω 64 6 1 1 2 2m 1 k d

More information

211 kotaro@math.titech.ac.jp 1 R *1 n n R n *2 R n = {(x 1,..., x n ) x 1,..., x n R}. R R 2 R 3 R n R n R n D D R n *3 ) (x 1,..., x n ) f(x 1,..., x n ) f D *4 n 2 n = 1 ( ) 1 f D R n f : D R 1.1. (x,

More information

振動と波動

振動と波動 Report JS0.5 J Simplicity February 4, 2012 1 J Simplicity HOME http://www.jsimplicity.com/ Preface 2 Report 2 Contents I 5 1 6 1.1..................................... 6 1.2 1 1:................ 7 1.3

More information

n ξ n,i, i = 1,, n S n ξ n,i n 0 R 1,.. σ 1 σ i .10.14.15 0 1 0 1 1 3.14 3.18 3.19 3.14 3.14,. ii 1 1 1.1..................................... 1 1............................... 3 1.3.........................

More information

keisoku01.dvi

keisoku01.dvi 2.,, Mon, 2006, 401, SAGA, JAPAN Dept. of Mechanical Engineering, Saga Univ., JAPAN 4 Mon, 2006, 401, SAGA, JAPAN Dept. of Mechanical Engineering, Saga Univ., JAPAN 5 Mon, 2006, 401, SAGA, JAPAN Dept.

More information

Untitled

Untitled II 14 14-7-8 8/4 II (http://www.damp.tottori-u.ac.jp/~ooshida/edu/fluid/) [ (3.4)] Navier Stokes [ 6/ ] Navier Stokes 3 [ ] Reynolds [ (4.6), (45.8)] [ p.186] Navier Stokes I 1 balance law t (ρv i )+ j

More information

ii p ϕ x, t = C ϕ xe i ħ E t +C ϕ xe i ħ E t ψ x,t ψ x,t p79 やは時間変化しないことに注意 振動 粒子はだいたい このあたりにいる 粒子はだいたい このあたりにいる p35 D.3 Aψ Cϕdx = aψ ψ C Aϕ dx

ii p ϕ x, t = C ϕ xe i ħ E t +C ϕ xe i ħ E t ψ x,t ψ x,t p79 やは時間変化しないことに注意 振動 粒子はだいたい このあたりにいる 粒子はだいたい このあたりにいる p35 D.3 Aψ Cϕdx = aψ ψ C Aϕ dx i B5 7.8. p89 4. ψ x, tψx, t = ψ R x, t iψ I x, t ψ R x, t + iψ I x, t = ψ R x, t + ψ I x, t p 5.8 π π π F e ix + F e ix + F 3 e 3ix F e ix + F e ix + F 3 e 3ix dx πψ x πψx p39 7. AX = X A [ a b c d x

More information

構造と連続体の力学基礎

構造と連続体の力学基礎 II 37 Wabash Avenue Bridge, Illinois 州 Winnipeg にある歩道橋 Esplanade Riel 橋6 6 斜張橋である必要は多分無いと思われる すぐ横に道路用桁橋有り しかも塔基部のレストランは 8 年には営業していなかった 9 9. 9.. () 97 [3] [5] k 9. m w(t) f (t) = f (t) + mg k w(t) Newton

More information

V(x) m e V 0 cos x π x π V(x) = x < π, x > π V 0 (i) x = 0 (V(x) V 0 (1 x 2 /2)) n n d 2 f dξ 2ξ d f 2 dξ + 2n f = 0 H n (ξ) (ii) H

V(x) m e V 0 cos x π x π V(x) = x < π, x > π V 0 (i) x = 0 (V(x) V 0 (1 x 2 /2)) n n d 2 f dξ 2ξ d f 2 dξ + 2n f = 0 H n (ξ) (ii) H 199 1 1 199 1 1. Vx) m e V cos x π x π Vx) = x < π, x > π V i) x = Vx) V 1 x /)) n n d f dξ ξ d f dξ + n f = H n ξ) ii) H n ξ) = 1) n expξ ) dn dξ n exp ξ )) H n ξ)h m ξ) exp ξ )dξ = π n n!δ n,m x = Vx)

More information

画像工学特論

画像工学特論 .? (x i, y i )? (x(t), y(t))? (x(t)) (X(ω)) Wiener-Khintchine 35/97 . : x(t) = X(ω)e jωt dω () π X(ω) = x(t)e jωt dt () X(ω) S(ω) = lim (3) ω S(ω)dω X(ω) : F of x : [X] [ = ] [x t] Power spectral density

More information

Note.tex 2008/09/19( )

Note.tex 2008/09/19( ) 1 20 9 19 2 1 5 1.1........................ 5 1.2............................. 8 2 9 2.1............................. 9 2.2.............................. 10 3 13 3.1.............................. 13 3.2..................................

More information

phs.dvi

phs.dvi 483F 3 6.........3... 6.4... 7 7.... 7.... 9.5 N (... 3.6 N (... 5.7... 5 3 6 3.... 6 3.... 7 3.3... 9 3.4... 3 4 7 4.... 7 4.... 9 4.3... 3 4.4... 34 4.4.... 34 4.4.... 35 4.5... 38 4.6... 39 5 4 5....

More information

Hanbury-Brown Twiss (ver. 2.0) van Cittert - Zernike mutual coherence

Hanbury-Brown Twiss (ver. 2.0) van Cittert - Zernike mutual coherence Hanbury-Brown Twiss (ver. 2.) 25 4 4 1 2 2 2 2.1 van Cittert - Zernike..................................... 2 2.2 mutual coherence................................. 4 3 Hanbury-Brown Twiss ( ) 5 3.1............................................

More information

医系の統計入門第 2 版 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます. このサンプルページの内容は, 第 2 版 1 刷発行時のものです.

医系の統計入門第 2 版 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます.   このサンプルページの内容は, 第 2 版 1 刷発行時のものです. 医系の統計入門第 2 版 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます. http://www.morikita.co.jp/books/mid/009192 このサンプルページの内容は, 第 2 版 1 刷発行時のものです. i 2 t 1. 2. 3 2 3. 6 4. 7 5. n 2 ν 6. 2 7. 2003 ii 2 2013 10 iii 1987

More information

() x + y + y + x dy dx = 0 () dy + xy = x dx y + x y ( 5) ( s55906) 0.7. (). 5 (). ( 6) ( s6590) 0.8 m n. 0.9 n n A. ( 6) ( s6590) f A (λ) = det(a λi)

() x + y + y + x dy dx = 0 () dy + xy = x dx y + x y ( 5) ( s55906) 0.7. (). 5 (). ( 6) ( s6590) 0.8 m n. 0.9 n n A. ( 6) ( s6590) f A (λ) = det(a λi) 0. A A = 4 IC () det A () A () x + y + z = x y z X Y Z = A x y z ( 5) ( s5590) 0. a + b + c b c () a a + b + c c a b a + b + c 0 a b c () a 0 c b b c 0 a c b a 0 0. A A = 7 5 4 5 0 ( 5) ( s5590) () A ()

More information

http://www.ike-dyn.ritsumei.ac.jp/ hyoo/wave.html 1 1, 5 3 1.1 1..................................... 3 1.2 5.1................................... 4 1.3.......................... 5 1.4 5.2, 5.3....................

More information

II ( ) (7/31) II ( [ (3.4)] Navier Stokes [ (6/29)] Navier Stokes 3 [ (6/19)] Re

II ( ) (7/31) II (  [ (3.4)] Navier Stokes [ (6/29)] Navier Stokes 3 [ (6/19)] Re II 29 7 29-7-27 ( ) (7/31) II (http://www.damp.tottori-u.ac.jp/~ooshida/edu/fluid/) [ (3.4)] Navier Stokes [ (6/29)] Navier Stokes 3 [ (6/19)] Reynolds [ (4.6), (45.8)] [ p.186] Navier Stokes I Euler Navier

More information

I ( ) 2019

I ( ) 2019 I ( ) 2019 i 1 I,, III,, 1,,,, III,,,, (1 ) (,,, ), :...,, : NHK... NHK, (YouTube ),!!, manaba http://pen.envr.tsukuba.ac.jp/lec/physics/,, Richard Feynman Lectures on Physics Addison-Wesley,,,, x χ,

More information

18 I ( ) (1) I-1,I-2,I-3 (2) (3) I-1 ( ) (100 ) θ ϕ θ ϕ m m l l θ ϕ θ ϕ 2 g (1) (2) 0 (3) θ ϕ (4) (3) θ(t) = A 1 cos(ω 1 t + α 1 ) + A 2 cos(ω 2 t + α

18 I ( ) (1) I-1,I-2,I-3 (2) (3) I-1 ( ) (100 ) θ ϕ θ ϕ m m l l θ ϕ θ ϕ 2 g (1) (2) 0 (3) θ ϕ (4) (3) θ(t) = A 1 cos(ω 1 t + α 1 ) + A 2 cos(ω 2 t + α 18 I ( ) (1) I-1,I-2,I-3 (2) (3) I-1 ( ) (100 ) θ ϕ θ ϕ m m l l θ ϕ θ ϕ 2 g (1) (2) 0 (3) θ ϕ (4) (3) θ(t) = A 1 cos(ω 1 t + α 1 ) + A 2 cos(ω 2 t + α 2 ), ϕ(t) = B 1 cos(ω 1 t + α 1 ) + B 2 cos(ω 2 t

More information

II A A441 : October 02, 2014 Version : Kawahira, Tomoki TA (Kondo, Hirotaka )

II A A441 : October 02, 2014 Version : Kawahira, Tomoki TA (Kondo, Hirotaka ) II 214-1 : October 2, 214 Version : 1.1 Kawahira, Tomoki TA (Kondo, Hirotaka ) http://www.math.nagoya-u.ac.jp/~kawahira/courses/14w-biseki.html pdf 1 2 1 9 1 16 1 23 1 3 11 6 11 13 11 2 11 27 12 4 12 11

More information

2019 1 5 0 3 1 4 1.1.................... 4 1.1.1......................... 4 1.1.2........................ 5 1.1.3................... 5 1.1.4........................ 6 1.1.5......................... 6 1.2..........................

More information

#A A A F, F d F P + F P = d P F, F y P F F x A.1 ( α, 0), (α, 0) α > 0) (x, y) (x + α) 2 + y 2, (x α) 2 + y 2 d (x + α)2 + y 2 + (x α) 2 + y 2 =

#A A A F, F d F P + F P = d P F, F y P F F x A.1 ( α, 0), (α, 0) α > 0) (x, y) (x + α) 2 + y 2, (x α) 2 + y 2 d (x + α)2 + y 2 + (x α) 2 + y 2 = #A A A. F, F d F P + F P = d P F, F P F F A. α, 0, α, 0 α > 0, + α +, α + d + α + + α + = d d F, F 0 < α < d + α + = d α + + α + = d d α + + α + d α + = d 4 4d α + = d 4 8d + 6 http://mth.cs.kitmi-it.c.jp/

More information

30

30 3 ............................................2 2...........................................2....................................2.2...................................2.3..............................

More information

27 1 21 19 i WKB ii i 1 1 1.1................................. 1 1.2......................................... 1 1.2.1.................................. 1 1.2.2.................................. 3 1.3........................................

More information

K E N Z OU

K E N Z OU K E N Z OU 11 1 1 1.1..................................... 1.1.1............................ 1.1..................................................................................... 4 1.........................................

More information

I A A441 : April 15, 2013 Version : 1.1 I Kawahira, Tomoki TA (Shigehiro, Yoshida )

I A A441 : April 15, 2013 Version : 1.1 I   Kawahira, Tomoki TA (Shigehiro, Yoshida ) I013 00-1 : April 15, 013 Version : 1.1 I Kawahira, Tomoki TA (Shigehiro, Yoshida) http://www.math.nagoya-u.ac.jp/~kawahira/courses/13s-tenbou.html pdf * 4 15 4 5 13 e πi = 1 5 0 5 7 3 4 6 3 6 10 6 17

More information

Gauss Gauss ɛ 0 E ds = Q (1) xy σ (x, y, z) (2) a ρ(x, y, z) = x 2 + y 2 (r, θ, φ) (1) xy A Gauss ɛ 0 E ds = ɛ 0 EA Q = ρa ɛ 0 EA = ρea E = (ρ/ɛ 0 )e

Gauss Gauss ɛ 0 E ds = Q (1) xy σ (x, y, z) (2) a ρ(x, y, z) = x 2 + y 2 (r, θ, φ) (1) xy A Gauss ɛ 0 E ds = ɛ 0 EA Q = ρa ɛ 0 EA = ρea E = (ρ/ɛ 0 )e 7 -a 7 -a February 4, 2007 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1 Gauss Gauss ɛ 0 E ds = Q (1) xy σ (x, y, z) (2) a ρ(x, y, z) = x 2 + y 2 (r, θ, φ) (1) xy A Gauss ɛ 0 E ds = ɛ 0 EA Q = ρa ɛ 0 EA = ρea E = (ρ/ɛ 0 )e z

More information

基礎数学I

基礎数学I I & II ii ii........... 22................. 25 12............... 28.................. 28.................... 31............. 32.................. 34 3 1 9.................... 1....................... 1............

More information

液晶の物理1:連続体理論(弾性,粘性)

液晶の物理1:連続体理論(弾性,粘性) The Physics of Liquid Crystals P. G. de Gennes and J. Prost (Oxford University Press, 1993) Liquid crystals are beautiful and mysterious; I am fond of them for both reasons. My hope is that some readers

More information

III,..

III,.. III,.. 7.1, :. j I (= ) : [Ω, Ω + dω] dw dω = sin θ dθ dφ dw j I [1/s] [1/s m 2 ] = dσ [m2 ]. dσ dω [m2 ] :., σ tot = dσ = dω dσ dω [m2 ] :. 2.4 章では非定常状態の摂動論を用いて 入射平面波 eik x 摂動 ON 入射平面波 + 散乱平面波 X k0 0

More information

(u(x)v(x)) = u (x)v(x) + u(x)v (x) ( ) u(x) = u (x)v(x) u(x)v (x) v(x) v(x) 2 y = g(t), t = f(x) y = g(f(x)) dy dx dy dx = dy dt dt dx., y, f, g y = f (g(x))g (x). ( (f(g(x)). ). [ ] y = e ax+b (a, b )

More information