p050_061 西洋古典学研究LXIII_5.indd

Size: px
Start display at page:

Download "p050_061 西洋古典学研究LXIII_5.indd"

Transcription

1 50 ἑταίρα

2 51 οἱ δὲ λέγουσιν μύθους ἡμ ν, οἱ δ Αἰσώπου τι γέλοιον. οἱ δὲ σκώπτουσ, ἵν ἐγὼ γελάσω καὶ τὸν θυμὸν καταθ μαι οὐκ ἀκήκοας λεγόντων, εἰπέ μοι, Νικήρατε, τ ν τραγωιδ ν ὡς γενόμενος χρυσὸς ὁ Ζεὺς ἐρρύη διὰ τέγους καθειργμένην τε πα δ ἐμοίχευσέν ποτε ; Νι. ε τα δὴ τί το το; Δη. ἴσως δε πάντα προσδοκ ν ; σκόπει, το τέγους εἴ σοι μέρος τι ρ ε. Νι. τὸ πλε στον. ἀλλὰ τί το το πρὸς ἐκε ν ἐστί; Δη. τότε μὲν γίνεθ ὁ Ζεὺς χρυσίον, τότε δ ὕδωρ. ἥττων λόγος

3 52 Σιμ. ϕίλτατε κατάβα. Σικ. Πόσειδον, ἵνα τὸ το λόγου πάθω, ἐν τ ι ϕρέατι κυνὶ μάχωμαι ; μηδαμ ς λύκος ἔχανεν

4 53 πορνοβοσκός ὠμοϕαγία Οἱ βάρβαροι γὰρ ἄνδρας ἡγο νται μόνους τοὺς πλε στα δυναμένους ϕαγε ν τε καὶ πιε ν.

5 54 Ξενιζόμενοι δὲ πρὸς βίαν ἐπίνομεν ἐξ ὑαλίνων ἐκπωμάτων καὶ χρυσίδων ἄκρατον ο νον ἡδύν. κεν τ κοιλίαι εἰσδραμὼν εἰς τὸ πρυτανε ον, ε τα πάλιν ἐκθε πλέαι. ΟΙ. Ἀ Νὴ Δί, ἐξάγων γε τἀπόρρηθ, ἅμ ἄρτον καὶ κρέας καὶ τέμαχος, ο Περικλέης οὐκ ἠξιώθη πώποτε. εὐϕράνθην...το ς πέντε ταλάντοις ο ς Κλέων ἐξήμεσεν ἐν πρυτανείωι λαικάσεις

6 55 λάρος σημε α

7 56 οὐδ, ὅτε πρ τόν γ ρξε διδάσκειν, ἀνθρώποις ϕήσ ἐπιθέσθαι, ἀλλ Ηρακλέους ὀργήν τιν ἔχων το σι μεγίστοις ἐπιχειρε ν, θρασέως ξυστὰς εὐθὺς ἀπ ἀρχ ς αὐτ τ καρχαρόδοντι, ο δεινόταται μὲν ἀπ ὀϕθαλμ ν Κύννης ἀκτ νες ἔλαμπον, ἑκατὸν δὲ κύκλωι κεϕαλαὶ κολάκων οἰμωξομένων ἐλιχμ ντο περὶ τὴν κεϕαλήν, ϕωνὴν δ ε χεν χαράδρας ὄλεθρον τετοκυίας, ϕώκης δ ὀσμήν, Λαμίας δ ὄρχεις ἀπλύτους, πρωκτὸν δὲ καμήλου. τοιο τον ἰδὼν τέρας οὔ ϕησιν δείσας καταδωροδοκ σαι, ἀλλ ὑπὲρ ὑμ ν ἔτι καὶ νυνὶ πολεμε. Ἀλλ οὐ γάρ ἐστι τ ν ἀναισχύντων ϕύσει γυναικ ν οὐδὲν κάκιον εἰς ἅπαντα πλὴν ἄρ εἰ γυνα κες. Οὐδέν ἐστι θηρίον γυναικὸς ἀμαχώτερον, οὐδὲ π ρ, οὐδ δ ἀναιδὴς οὐδεμία πόρδαλις.

8 57 ἄγροικοι τοὺς τ ν ἀγροίκων ο δα χαίροντας σϕόδρα, ἐάν τις αὐτοὺς εὐλογ καὶ τὴν πόλιν ἀνὴρ ἀλαζὼν καὶ δίκαια κἄδικα κἀντα θα λανθάνουσ ἀπεμπολώμενοι. Ἀγύρριος Ἀγύρριος γο ν τὸν Προνόμου πώγων ἔχων λέληθε καίτοι πρότερον ν ο τος γυνή. νυνὶ δ, ὁρ ς, πράττει τὰ μέγιστ ἐν τ πόλει. πόρνην δὲ Σιμαίθαν ἰόντες Μεγαράδε νεανίαι κκλέπτουσι μεθυσοκότταβοι

9 58 κ θ οἱ Μεγαρ ς ὀδύναις πεϕυσιγγωμένοι ἀντεξέκλεψαν Ἀσπασίας πόρνα δύο κἀντε θεν ἀρχὴ το πολέμου κατερράγη Ελλησι π σιν ἐκ τρι ν λαικαστρι ν. ἐρώμενος ἐραστής ΠΑ. Ὁτιὴ ϕιλ σ, Δ μ, ἐραστής τ εἰμὶ σός. ΔΗ. Σὺ δ ε τίς ἐτεόν; ΑΛ. Ἀντεραστὴς τουτονί, ἐρ ν πάλαι σου βουλόμενός τέ σ ε ποε ν, ἄλλοι τε πολλοὶ καὶ καλοί τε κἀγαθοί. Ἀλλ οὐχ ο οί τ ἐσμὲν διὰ τουτονί. Σὺ γὰρ ὅμοιος ε το ς παισὶ το ς ἐρωμένοις τοὺς μὲν καλούς τε κἀγαθοὺς οὐ προσδέχει, σαυτὸν δὲ λυχνοπώλαισι καὶ νευρορράϕοις καὶ σκυτοτόμοις καὶ βυρσοπώλαισιν δίδως.

10 59 πό. ρ. ναι δ ὄ κέ τις δίδ ωι. ἴ σα κἀ ς πολίας.. κ μ ἄλ ο ς ἐσ. β ά λην. οὐ γὰρ τἀπὶ Χαριξένης τάδ ἐστίν

11 60 注 ὑποθέσεις μὲν γὰρ τ ς παλαι ς κωμωιδίας σαν α ται τὸ στρατηγο ς ἐπιτιμ ν καὶ δικαστα ς οὐκ ὀρθ ς δικάζουσι καὶ χρήματα συλλέγουσιν ἐξ ἀδικίας τισὶ καὶ μοχθηρὸν ἐπανηιρημένοις βίον ἐν δὲ τ ι μέσηι καὶ νέαι κωμωιδίαι ἐπίτηδες τὰ προσωπε α πρὸς τὸ γελοιότερον ἐδημιούργησαν, δεδοικότες τοὺς Μακεδόνας καὶ τοὺς ἐπηρτημένους ἐξ ἐκείνων ϕόβους, ἵνα μηδὲ ἐκ τύχης τινὸς ὁμοιότης προσώπου συμπέσηι τινὶ Μακεδόνων ἄρχοντι καὶ δόξας ὁ ποιητὴς ἐκ προαιρέσεως κωμωιδε ν δίκας ὑπόσχηι πρὸς γ υνα κα καὶ π ατρὶ πρὸς υἱὸν καὶ θεράποντι πρὸς δεσπ ότην, ἢ τ ὰ κα τὰ

12 61 τὰς π εριπετείας, β ιασμοὺς παρθένων, ὑποβολὰς παιδίων, ἀναγνωρισμοὺς διά τε δακτυλίων καὶ διὰ δεραίων, τα τα γάρ ἐστι δήπου τὰ συνέχοντα τὴν νεωτέραν κωμωιδίαν, ἃ πρὸς ἄκρον ἤ γαγεν Εὐριπίδης τὸ γὰρ λεγόμενον τα ς ἀληθείαις λύκος χανὼν ἄπεισι διὰ κεν ς ο σι πιστὸν οὐδὲν εἰ μή περ λύκωι κεχηνότι Π σα γυνὴ ϕιλέει πλέον ἀνέρος, αἰδομένη δὲ κεύθει κέντρον ἔρωτος ἐρωμανέουσα καὶ αὐτή Στ. τί γὰρ ἢν ἅρπαγα τ ν δημοσίων κατίδωσι Σίμωνα, τί δρ σιν Σω. ἀποϕαίνουσαι τὴν ϕύσιν αὐτο λύκοι ἐξαίϕνης ἐγένοντο τὰ κοινὰ πρὶν λαχε ν κατεσθίεις τοὺς ὑπευθύνους σκοπ ν, ὅστις αὐτ ν ὠμός ἐστιν ἢ πέπων ἢ μὴ πέπων Πα ε πα ε τὸν πανο ργον καὶ ταραξιππόστρατον καὶ τελώνην καὶ ϕάραγγα καὶ Χάρυβδιν ἁρπαγ ς, καὶ πανο ργον καὶ πανο ργον πολλάκις γὰρ αὔτ ἐρ ἐπώλεις δέρμα μοχθηρο βοὸς το ς ἀγροίκοισιν πανούργως. Καλλίας ἄρ ο τος οὕρνις ἐστίν. Ως πτερορρυε. ΠΙ. Ατε γὰρ ὢν γεννα ος ὑπό τε συκοϕαντ ν τίλλεται, αἵ τε θήλειαι πρὸς ἐκτίλλουσιν αὐτο τὰ πτερά ( 京都大学 )

and καὶ Α καὶ Β A B both also 3 auto- iste D in orthan asso forwhen thatso that

and καὶ Α καὶ Β A B both also 3 auto- iste D in orthan asso forwhen thatso that 1. 2. 3. 4. ὁ, ἡ, τό ὅς, ἥ, ὅ αὐτός, -ή, -ό καί 5. 6. 7. 8. δέ τίς, τί τις, τι οὗτος, αὕτη, τοῦτο 9. 10. 11. 12. ἤ ἐν μὲν... δέ γάρ 13. 14. 15. 16. οὐ, οὐκ, οὐχ μή ὡς τε and καὶ Α καὶ Β A B both also 3

More information

andκαὶακαὶβa B bothalso 3 even auto- iste D in orthan asso forwhen thatsothat (G) (G) (A) (A) (G) (G) (D) (A) (A) (A) (G) (A) + subj. (G) (G) (D) (D)

andκαὶακαὶβa B bothalso 3 even auto- iste D in orthan asso forwhen thatsothat (G) (G) (A) (A) (G) (G) (D) (A) (A) (A) (G) (A) + subj. (G) (G) (D) (D) 1. ὁ,ἡ,τό 2. ὅς,ἥ,ὅ 3. αὐτός, -ή, -ό 4. καί 5. δέ 6. τίς, τί 7. τις, τι 8. οὗτος, αὕτη, τοῦτο 9. ἤ 10. ἐν 11. μὲν... δέ 12. γάρ 13. οὐ,οὐκ,οὐχ 14. μή 15. ὡς 16. τε 17. εἰς 18. ἐπί 19. κατά 20. ἐγώ 21.

More information

εἰς ἐπί κατά ἐγώ ἡμεῖς πρός ἐ ᾱν διά ἀλλά ἐκ,ἐξ περί ὅστις,ἥτις,ὅτι ἄν σύ ῡμεῖς ἀνά

εἰς ἐπί κατά ἐγώ ἡμεῖς πρός ἐ ᾱν διά ἀλλά ἐκ,ἐξ περί ὅστις,ἥτις,ὅτι ἄν σύ ῡμεῖς ἀνά 1. 2. 3. 4. ὁ,ἡ,τό ὅς,ἥ,ὅ αὐτός, -ή, -ό καί 5. 6. 7. 8. δέ τίς, τί τις, τι οὗτος, αὕτη, τοῦτο 9. 10. 11. 12. ἤ ἐν μὲν... δέ γάρ 13. 14. 15. 16. οὐ,οὐκ,οὐχ μή ὡς τε 17. 18. 19. 20. εἰς ἐπί κατά ἐγώ 21.

More information

ὁ,ἡ,τό ὅς,ἥ,ὅ αὐτός, -ή, -ό καί δέ τίς, τί τις, τι οὗτος, αὕτη, τοῦτο

ὁ,ἡ,τό ὅς,ἥ,ὅ αὐτός, -ή, -ό καί δέ τίς, τί τις, τι οὗτος, αὕτη, τοῦτο 1. 2. 3. 4. ὁ,ἡ,τό ὅς,ἥ,ὅ αὐτός, -ή, -ό καί 5. 6. 7. 8. δέ τίς, τί τις, τι οὗτος, αὕτη, τοῦτο 9. 10. 11. 12. ἤ ἐν μὲν... δέ γάρ 13. 14. 15. 16. οὐ,οὐκ,οὐχ μή ὡς τε 4. andκαὶακαὶβa B bothalso even 3. 3

More information

Κριτική ανάγνωση της επικούρειας Φιλοσοφίας νος, ή ως ένα παράδειγμα προς μίμηση και γιατί; Και τέλος, η επιστήμη φιλοσοφία διδάσκεται ή ασκείται; Δηλ

Κριτική ανάγνωση της επικούρειας Φιλοσοφίας νος, ή ως ένα παράδειγμα προς μίμηση και γιατί; Και τέλος, η επιστήμη φιλοσοφία διδάσκεται ή ασκείται; Δηλ Φιλοσοφεῖν: ἐπιστήμη, εὔνοια, παρρησία Κριτική ανάγνωση της επικούρειας φιλοσοφίας: Ποια η διαχρονικότητα ή το δίδαγμά της σήμερα; Γιώργος Σκουλάς, Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ιωάννα-Παρασκευή

More information

神学研究 59号☆/6.梶原

神学研究 59号☆/6.梶原 1 2,6 1 2 3 ein für akademisch gebildete christliche Leser W. Gessel, Die Theologie des Gebetes nach De Oratione von Origenes, München/Paderborn/ Wien 1975, SS.78 79. 1964 281 E. Junod, L impossible et

More information

* ἅ ὅς 03 05(06) 0 ἄβιος,-ον, ἄβροτον ἄβροτος ἄβροτος,-ον, 08 17(01)-03 0 ἄβυσσος,-ου (ἡ), 08 17(01)-03 0 ἀβύσσου ἄβυ

* ἅ ὅς 03 05(06) 0 ἄβιος,-ον, ἄβροτον ἄβροτος ἄβροτος,-ον, 08 17(01)-03 0 ἄβυσσος,-ου (ἡ), 08 17(01)-03 0 ἀβύσσου ἄβυ Complete Ancient Greek 2010 (2003 ) October 15, 2013 * 25 04-23 0 ἅ ὅς 03 05(06) 0 ἄβιος,-ον, 15 99-02 0 ἄβροτον ἄβροτος 15 99-02 0 ἄβροτος,-ον, 08 17(01)-03 0 ἄβυσσος,-ου (ἡ), 08 17(01)-03 0 ἀβύσσου ἄβυσσος

More information

* 09 α-24 0 ἅ ὅς 17 β-52 0 ἄβατον ἄβατος 17 β-52 0 ἄβατος(,-η),-ον, 17 β-55 0 ἀβάτῳ ἄβατος 30 δ ἄγ ἄγω 2 ἄγε 30 γ ἀγαγεῖν ἄγω 2 13 α-02 0

* 09 α-24 0 ἅ ὅς 17 β-52 0 ἄβατον ἄβατος 17 β-52 0 ἄβατος(,-η),-ον, 17 β-55 0 ἀβάτῳ ἄβατος 30 δ ἄγ ἄγω 2 ἄγε 30 γ ἀγαγεῖν ἄγω 2 13 α-02 0 Athenaze 2nd version 2013 10 15 * 09 α-24 0 ἅ ὅς 17 β-52 0 ἄβατον ἄβατος 17 β-52 0 ἄβατος(,-η),-ον, 17 β-55 0 ἀβάτῳ ἄβατος 30 δ-142 1 ἄγ ἄγω 2 ἄγε 30 γ-139 2 ἀγαγεῖν ἄγω 2 13 α-02 0 ἀγαγὼν ἄγω 2 ἄγαγών

More information

|GO|Gd|Gh|Gg|tf|Gw |Gx|Gr|tc|Gs|Gh|Gw

|GO|Gd|Gh|Gg|tf|Gw |Gx|Gr|tc|Gs|Gh|Gw ThinkCentre Οδηγ ς χρήσης Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε τις πληροϕορίες αυτές και το προϊ ν στο οποίο αναϕέρονται, βεβαιωθείτε τι έχετε διαβάσει τον Οδηγ ασϕάλειας και εγγ ησης που συνοδε ει αυτ το προϊ

More information

|GO|Gd|Gh|Gg|tf|Gw |Gx|Gr|tc|Gs|Gh|Gw

|GO|Gd|Gh|Gg|tf|Gw |Gx|Gr|tc|Gs|Gh|Gw ThinkCentre Οδηγ ς χρήσης Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε τις πληροϕορίες αυτές και το προϊ ν στο οποίο αναϕέρονται, βεβαιωθείτε τι έχετε διαβάσει τον Οδηγ ασϕάλειας και εγγ ησης που συνοδε ει αυτ το προϊ

More information

13西洋古代文化史特講Ⅰ

13西洋古代文化史特講Ⅰ 第八講スパルタが抱える問題 (1) キナドンの陰謀少数派のスパルティアタイホモイオイ=スパルティアタイキナドンはホモイオイではない ヘイロタイ ネオダモデイス ヒュポメイオネス ペリオイコイ アゴラにいた人々のうちスパルティアタイは僅か 40 名 それ以外の人々は 4000 名 1% スパルティアタイに対する激しい敵意の存在 Xen. Hell. 3. 3. 5: οὗτος δ ἦν καὶ τὸ

More information

untitled

untitled 56 1 2010 67 76 : 21 6 9 : 22 2 1 18 1 ΔΕΛΤΟΣ Deltos, Φίλοι Μουσείου Ελληνικής Ιατρικής 18 19 1. 近代におけるギリシャ文化の再興と古代医学の継承 5 1453 400 τουρκοκρατία 2 18 68 56 1 2010 18 Νεοελληνικός Διαφωτισμός Νεοελληνική

More information

Microsoft Word - sympo_2_18_miyake_1.doc

Microsoft Word - sympo_2_18_miyake_1.doc mmiyake@lang.osaka-u.ac.jp,, 1. WW Gfeller et al. (2005) Dorow, B. et al.(2005) Steyvers & Tenenbaum (2005) 2007 2006 2008 Web 1 2. 2.1. 27 ευαγγελιον (Conzelmann & Lindermann, 1998) (Mk) (Mt) (Lk) (Joh)

More information

13西洋文化史(8)

13西洋文化史(8) 第 13 講クセルクセスの背後にあるペルシア帝国膨張の論理近代 ( 現代 ) の価値観は過去に適用できるのか? 国境外への遠征 領土拡大を規制する内的要因は存在しない 今日との相違 : 帝国主義が国際法に違反 ( ウェストファリア条約による国家主権尊重の原則 ) 外国の主権の侵犯 他国領への侵略 他国領の併合に対する道徳的 倫理的批判の欠如繰り返される対外遠征と侵略 : 初代のキュロス以来の伝統キュロス

More information

Lieber Herr Schmidt, 佐藤太郎様 Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως Lieber Johann, 佐藤太郎様 Ανεπίσημη επι

Lieber Herr Schmidt, 佐藤太郎様 Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως Lieber Johann, 佐藤太郎様 Ανεπίσημη επι - Εισαγωγή γερμανικά ιαπωνικά Sehr geehrter Herr Präsident, Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του Sehr geehrter Herr, Επίσημη

More information

予稿集(1)の表紙

予稿集(1)の表紙 京都大学人文科学研究所共同研究プロジェクト: 情報処理技術は漢字文献からどのような情報を 抽出できるか 人文情報学の基礎を築く 文字と非文字のアーカイブズ モデルを使った文献研究 文字資料アーカイブズの現在 特に検索可能性を中心に 岡本 真 動画のテキスト処理 安岡孝一 写真の検索可能性について考える 守岡知彦 ネットワーク分析からみた共観福音書間の比較研究 三宅真紀 異なる文献間の数理的な比較研究をふり返る

More information

07_KUCICKI Janusz.indd

07_KUCICKI Janusz.indd 12 91 104 2016 6 91 11 1 36 Relation between the jews and the christian according to Paul s teaching in Rom11 sociological and theological meaning of the Rom 11, 1 36 Janusz KUCICKI 11, 1 36 11 11, 1 36

More information

1 17 b ὁ δίκαιος LXX 1 ὁ δίκαιος 1:17a ἐκ πίστεως εἰς πίστιν :4b ἐκ πίστεως ὁ δίκαιος ζήσεται 17 a 2:4b ὁ δίκαιος 1 ὁ δίκαιος ὁ δίκαιος 17 δικαι

1 17 b ὁ δίκαιος LXX 1 ὁ δίκαιος 1:17a ἐκ πίστεως εἰς πίστιν :4b ἐκ πίστεως ὁ δίκαιος ζήσεται 17 a 2:4b ὁ δίκαιος 1 ὁ δίκαιος ὁ δίκαιος 17 δικαι ロマ書 1 章 17 節 b における ὁ δίκαιος( 義人 ) は誰か? 武久 盾 1 16-17 2:4b ἐκ πίστεως 4 b MT LXX 1:17b 1 3:11b 1:17b 2:4b ἐκ πίστεώς LXX δικαιοσύνη ἐκ πίστεώς 2 ἐκ πίστεως 1:17b ἐκ πίστεως ὁ δίκαιος ζήσεται 3 4 5 1:17b

More information

ギリシアのドデカイーメロ(Δωδεκαήμερο)と食文化

ギリシアのドデカイーメロ(Δωδεκαήμερο)と食文化 資 料 Δωδεκαήμερο Δωδεκαήμερο and Food culture in Greece Satoko Tsurushiin, Shizuko Tsurushiin, Daisuke Yamaguchi Seigakuin University,, Tozaki, Ageo-shi Saitama, Junior College Seitoku University,, Iwase

More information

<4D F736F F D20834B F918A6590DF928D89F0>

<4D F736F F D20834B F918A6590DF928D89F0> 1 章 11 節 Γνωρίζω γὰρ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισθὲν ὑπ' ἐμοῦ ὅτι οὐκ ἔστιν κατὰ ἄνθρωπον: 新改訳 2017 ガラテヤ への 紙 1 章 11 節兄弟たち 私はあなたがたに明らかにしておきたいのです 私が宣べ伝えた福 は 間によるものではありません 11 節の 私はあなたがたに明らかにしておきたいのです

More information

美 K Laurentianus 81, 11. End of the ninth entury. Hilary Term, 2 vols. B Vatianus Bar. 75, 13 th entury y Rainaldos of Spengel, L & Üer di

美 K Laurentianus 81, 11. End of the ninth entury. Hilary Term, 2 vols. B Vatianus Bar. 75, 13 th entury y Rainaldos of Spengel, L & Üer di 地球社会統合科学 第 23 巻 第 1 号 2016 1 10 Bulletin of the Graduate Shool of Integrated Sienes for Gloal Soiety, Kyushu University Vol. 23, No. 1 2016 pp. 1 10 論文 伝アリストテレス作 大道徳学 翻訳補遺 A Supplement to a Japanese Translation

More information

2 I 3 1 : 13-2 : 10Gesellschafttafel 2 : 11-25Haustafel3 : I 2 : 12 I 2 : 11-3: 7 1.I 2 : Ἀγαπητοί, παρακαλῶ 2 : 11 5 παροίκους καὶ παρεπι

2 I 3 1 : 13-2 : 10Gesellschafttafel 2 : 11-25Haustafel3 : I 2 : 12 I 2 : 11-3: 7 1.I 2 : Ἀγαπητοί, παρακαλῶ 2 : 11 5 παροίκους καὶ παρεπι 1 1.I 2 : 11-17 2. 3.I 2 : 13-17 4. :I 2 13-17 13 2 2 13-17 1 2016 7 16 2 2010 28 39 2 I 3 1 : 13-2 : 10Gesellschafttafel 2 : 11-25Haustafel3 : 1-7 4 I 2 : 12 I 2 : 11-3: 7 1.I 2 : 11-17 Ἀγαπητοί, παρακαλῶ

More information

Title [ 書評 ] リノス ベナキス (2001) 後ビザンツ哲学 世紀諸原典の研究 アテネ Author(s) 福田, 耕佑 Citation 東方キリスト教世界研究 = Journal for area stud Eastern Christianity (2018), 2:

Title [ 書評 ] リノス ベナキス (2001) 後ビザンツ哲学 世紀諸原典の研究 アテネ Author(s) 福田, 耕佑 Citation 東方キリスト教世界研究 = Journal for area stud Eastern Christianity (2018), 2: Title [ 書評 ] リノス ベナキス (2001) 後ビザンツ哲学 17-19 世紀諸原典の研究 アテネ Author(s) 福田, 耕佑 Citation 東方キリスト教世界研究 = Journal for area stud Eastern Christianity (2018), 2: 69- Issue Date 2018-05-01 URL http://hdl.handle.net/2433/234610

More information

広島大学学術情報リポジトリ Hiroshima University Institutional Repository Title Auther(s) Citation Issue Date ミキス テオドラ作曲ヤニス リッツォス 苦難の祖国に捧げる 18 の二行連句 土居本, 稔 プロピレア, 2

広島大学学術情報リポジトリ Hiroshima University Institutional Repository Title Auther(s) Citation Issue Date ミキス テオドラ作曲ヤニス リッツォス 苦難の祖国に捧げる 18 の二行連句 土居本, 稔 プロピレア, 2 広島大学学術情報リポジトリ Hiroshima University Institutional Repository Title Auther(s) Citation Issue Date ミキス テオドラ作曲ヤニス リッツォス 苦難の祖国に捧げる 18 の二行連句 土居本, 稔 プロピレア, 24 : 46-62 2018-08-31 DOI Self DOI URL Right http://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/00046846

More information

ント州立大学の古典学の准教授である Rick Newton の英訳を入手することがで きた この英訳および Rick Newton の解説文から多くの示唆を受けた 1. リッツォス詩 エピタフィオス について 1936 年 4 月にメタクサス将軍が副首相から首相に昇格した後 議会を休会させて 労働界

ント州立大学の古典学の准教授である Rick Newton の英訳を入手することがで きた この英訳および Rick Newton の解説文から多くの示唆を受けた 1. リッツォス詩 エピタフィオス について 1936 年 4 月にメタクサス将軍が副首相から首相に昇格した後 議会を休会させて 労働界 研究ノート ミキス テオドラキス作曲 ヤニス リッツォス エピタフィオス - 言語芸術 音楽芸術と政治との関係について - 土居本稔 はじめにヤニス リッツォス (1909-1990) は 二人のノーベル賞詩人 ヨルゴス セフェリス (1900-1971) とオディッセアス エリティス (1911-1996) に並ぶ現代ギリシアの大詩人である 1958 年に作曲家ミキス テオドラキス (1925 -)

More information

2 可能であった. ローマ市民およびアレクサンドリア, ナウクラティス, プトレマイス, そして 130 年に設立されたアンティノポリスの 4 つのギリシア都市の市民以外の属州住民は, 実際の人種にかかわらず エジプト人 という劣格身分に属した. エジプト人 は 州都民 とそうではないもの, 便宜的

2 可能であった. ローマ市民およびアレクサンドリア, ナウクラティス, プトレマイス, そして 130 年に設立されたアンティノポリスの 4 つのギリシア都市の市民以外の属州住民は, 実際の人種にかかわらず エジプト人 という劣格身分に属した. エジプト人 は 州都民 とそうではないもの, 便宜的 ローマ期エジプトにおける地方名望家 2 世紀アルシノイテス州のパトロン家の事例から * 髙橋亮介 はじめに ローマ帝国はエジプトを属州として支配するにあたり既存の官僚機構を活用しただけでなく, 他の属州と同様に都市を通じた支配体制の確立を試みた. エジプトに 40 余りを数えた州 nomos の中心市, 州都 metropolis には, 地方行政の中核としての機能が求められ, 富裕な州都住民から選ばれる公職者

More information

平成 29 年度学部学生による自主研究奨励事業研究成果報告書 ふりがなみうらまどか 学部文学部人文学 氏名三浦円佳学科科アドバイザー教員西井奨所属文学部氏名 研究課題名研究成果の概要研究目的 学年 3 年 口承文芸における場面転換の効果 ホメロス イリアス の同型表現を中心に 研究目的 研究計画 研

平成 29 年度学部学生による自主研究奨励事業研究成果報告書 ふりがなみうらまどか 学部文学部人文学 氏名三浦円佳学科科アドバイザー教員西井奨所属文学部氏名 研究課題名研究成果の概要研究目的 学年 3 年 口承文芸における場面転換の効果 ホメロス イリアス の同型表現を中心に 研究目的 研究計画 研 Title Author(s) Citation 口承文芸における場面転換の効果 : ホメロス イリアス の同型表現を中心に 三浦, 円佳 平成 29 年度学部学生による自主研究奨励事業研究成果報告書 Issue Date 2018-04 Text Version publisher URL http://hdl.handle.net/11094/68088 DOI rights 平成 29 年度学部学生による自主研究奨励事業研究成果報告書

More information

p. 201 ε áν ε ν áν ε Ind. Präs., Ind. Perf. Ind. Imperfekt ε ε ν 6 p Der sprechende deutet an, welches Verhältnis des bedingenden Satzes zur

p. 201 ε áν ε ν áν ε Ind. Präs., Ind. Perf. Ind. Imperfekt ε ε ν 6 p Der sprechende deutet an, welches Verhältnis des bedingenden Satzes zur P.93 conditional sentences, Konditionalsätze ε 10 11 12 3 p. 201 ε áν ε ν áν ε Ind. Präs., Ind. Perf. Ind. Imperfekt ε ε ν 6 p. 150-155 Der sprechende deutet an, welches Verhältnis des bedingenden Satzes

More information

広島大学学術情報リポジトリ Hiroshima University Institutional Repository Title Auther(s) Citation Issue Date ミキス テオドラキス作曲ヤニス リッツォス ロミオシーニ 土居本, 稔プロピレア, 23 :

広島大学学術情報リポジトリ Hiroshima University Institutional Repository Title Auther(s) Citation Issue Date ミキス テオドラキス作曲ヤニス リッツォス ロミオシーニ 土居本, 稔プロピレア, 23 : 広島大学学術情報リポジトリ Hiroshima University Institutional Repository Title Auther(s) Citation Issue Date ミキス テオドラキス作曲ヤニス リッツォス ロミオシーニ 土居本, 稔プロピレア, 23 : 83-100 2017-08-31 DOI Self DOI URL Right http://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/00044339

More information

(2) 品詞はいつも語形コードの中で最初のフィールドで示される ルドがコードセット内の配置のために許されるかを決定する それは 以降のどのフィー. 形容詞...J. 名詞...N. 定冠詞...D. 代名詞...R. 動詞...V. 接続詞...C. 助動詞...B. 間投詞...I. 前置詞...

(2) 品詞はいつも語形コードの中で最初のフィールドで示される ルドがコードセット内の配置のために許されるかを決定する それは 以降のどのフィー. 形容詞...J. 名詞...N. 定冠詞...D. 代名詞...R. 動詞...V. 接続詞...C. 助動詞...B. 間投詞...I. 前置詞... (1) ロゴスバイブルソフトウェア ギリシャ語語形コードの解説 (LOGOS 社による ) 作業中 村上定幸 インタリニアのギリシャ語の上にカーソルを置くと 品詞が表示されます この code ですが 解説がマニュ アルにはみられません ( 添付されている日本語のファイ ル help から見ることができる英文の解説にも ) そこ で 初めて見る者には ギリシャ語原形の下におる 何 ケタかのアルファベットの表記を分かりにくいものに

More information

上田徹 私はすでに ゼノンの逆理とアリストテレスの誤謬 において (1) ゼノンの第一逆理と第二逆理について論じた つぎに 第三逆理 ( 飛矢静止の逆理 ) について論じたい 第三逆理の解釈はすでに行った解釈を踏まえている そのために まず すでに確認された諸点を簡潔に振り返っておきたい 第一 第二逆理についての解釈の要点 1 現実主義者のアリストテレスにとって 運動不可能は笑止な妄説であり (2)

More information

@08460207ヨコ/立花 220号

@08460207ヨコ/立花 220号 παιδεραστεία παιε ραστεύωε ράω ιλέωιλία ε ράω by ιλέω ιλητόν ιλητόν τελεὶα ιλία μέσον α κρότη θεωρειν definition John M. Cooper morally good (in some respect, in some degree) character friendship Cooper

More information

1 ( ) 1 4 5 1 J. L. eiberg (ed.) rchimedis Opera Omnia cum Commentariis utocii (3 vols.) Teubner 18801881 2 J. L. eiberg (Iterum didit). S. Stamatis (Corrigenda diecit) rchimedis Opera Omnia cum Commentariis

More information

国際経営 文化研究 論 Vol.20 No.1 November 2015 文 ローマ共和政における政治問題としての海賊 2 ミトリダテースと海賊問題 宮 嵜 麻 子 キーワード ローマ共和政 帝国 地中海世界 ミトリダテース戦争 海賊 命令権 はじめに 本稿は ローマ共和政における政治問題としての

国際経営 文化研究 論 Vol.20 No.1 November 2015 文 ローマ共和政における政治問題としての海賊 2 ミトリダテースと海賊問題 宮 嵜 麻 子 キーワード ローマ共和政 帝国 地中海世界 ミトリダテース戦争 海賊 命令権 はじめに 本稿は ローマ共和政における政治問題としての 国際経営 文化研究 論 Vol.20 No.1 November 2015 文 ローマ共和政における政治問題としての海賊 2 ミトリダテースと海賊問題 宮 嵜 麻 子 キーワード ローマ共和政 帝国 地中海世界 ミトリダテース戦争 海賊 命令権 はじめに 本稿は ローマ共和政における政治問題としての海賊 1 前2世紀末の状況 国際経営 文化研究 2014 の続稿である 著者は前稿において ローマ共和政期の海賊問題の政治性とは

More information

イリアス における予言の役割 佐野馨 ( 西洋古典学専門 / 博士後期課程 ) はじめに盲目の詩人ホメロスが創り出したとされる叙事詩 イリアス はトロイア戦争を題材とし 全 24 歌 ( 巻 ) からなる長大な叙事詩である しかし その長大さに反し イリアス の中で実際に描かれる出来事は10 年以上

イリアス における予言の役割 佐野馨 ( 西洋古典学専門 / 博士後期課程 ) はじめに盲目の詩人ホメロスが創り出したとされる叙事詩 イリアス はトロイア戦争を題材とし 全 24 歌 ( 巻 ) からなる長大な叙事詩である しかし その長大さに反し イリアス の中で実際に描かれる出来事は10 年以上 イリアス における予言の役割 佐野馨 ( 西洋古典学専門 / 博士後期課程 ) はじめに盲目の詩人ホメロスが創り出したとされる叙事詩 イリアス はトロイア戦争を題材とし 全 24 歌 ( 巻 ) からなる長大な叙事詩である しかし その長大さに反し イリアス の中で実際に描かれる出来事は10 年以上に及んだとされるトロイア戦争のごく一部に過ぎない そしてその内容は イリアス 冒頭の数行で端的に記されている

More information

ローマ書におけるピスティスとノモス (2)E * 太田修司 パウロは固有名 ピスティス( 信 ) の意味と用語法を彼以前の宣教者たちから 学び, 受け継ぎ, 彼独自の視点から発展させた, と考えるだけの十分な理由があ る (1). パウロ以前の段階から ピスティス は, それによって指示

ローマ書におけるピスティスとノモス (2)E * 太田修司 パウロは固有名 ピスティス( 信 ) の意味と用語法を彼以前の宣教者たちから 学び, 受け継ぎ, 彼独自の視点から発展させた, と考えるだけの十分な理由があ る (1). パウロ以前の段階から ピスティス は, それによって指示 Title ローマ書におけるピスティスとノモス (2)E Author(s) 太田, 修司 Citation 人文 自然研究, 10: 30-73 Issue 2016-03-31 Date Type Departmental Bulletin Paper Text Version publisher URL http://doi.org/10.15057/27826 Right Hitotsubashi

More information

18 福岡大学研究部論集 A 10(2)2010 ジュネーヴ大学文学部の支援による出版物 alle nostre due mamme 私たちの二人の母に捧げる ( 伊語 ) Couverture: François Meyer, Grafix fondrie, Carouge Composition

18 福岡大学研究部論集 A 10(2)2010 ジュネーヴ大学文学部の支援による出版物 alle nostre due mamme 私たちの二人の母に捧げる ( 伊語 ) Couverture: François Meyer, Grafix fondrie, Carouge Composition 17 Alessandra Lukinovich Madeleine Rousset 古典ギリシア語文法 水崎博明監訳福岡西洋古典愛好会 ( 主宰水崎博明 ) 訳 18 福岡大学研究部論集 A 10(2)2010 ジュネーヴ大学文学部の支援による出版物 alle nostre due mamme 私たちの二人の母に捧げる ( 伊語 ) Couverture: François Meyer, Grafix

More information

Microsoft Word - 足立君論文入稿用.docx

Microsoft Word - 足立君論文入稿用.docx 1980 1 1 contio 2 3 1 30 L année épigraphique K. Ziegler (ed.), Plutarchi Vitae Parallelae, III. 1, Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana, Leipzig, 1971; L. Mendelssohn (ed.), Appiani

More information

分野区分 B ホストタウン推進事業 -No.32 三郷市 - 事業の目的 ギリシャ共和国を相手国とするホストタウンに登録 ( 平成 28 年 6 月 ) されたことを契機に 同国とスポーツをはじめ 文化などの更なる交流等を図るとともに 2020 年東京オリンピック パラリンピックに向け機運醸成を図り

分野区分 B ホストタウン推進事業 -No.32 三郷市 - 事業の目的 ギリシャ共和国を相手国とするホストタウンに登録 ( 平成 28 年 6 月 ) されたことを契機に 同国とスポーツをはじめ 文化などの更なる交流等を図るとともに 2020 年東京オリンピック パラリンピックに向け機運醸成を図り 分野区分 B ホストタウン推進事業 -No.32 三郷市 - 事業の目的 ギリシャ共和国を相手国とするホストタウンに登録 ( 平成 28 年 6 月 ) されたことを契機に 同国とスポーツをはじめ 文化などの更なる交流等を図るとともに 2020 年東京オリンピック パラリンピックに向け機運醸成を図ります 事業の内容 オリンピック パラリンピックの開催を契機に 多くの選手 観客等の来訪による 地域の活性化等の推進及び事前合宿の誘致等を通じ

More information

Men and Women in Early Christianity Early Christian Centuries Conference 2013 The Relation between male and

Men and Women in Early Christianity Early Christian Centuries Conference 2013 The Relation between male and 1 15 45 2 2-3 16 150 215 185 254 310 398 1 Men and Women in Early Christianity Early Christian Centuries Conference 2013 The Relation between male and female in Alexandrian Exegetical Tradition 2 Albert

More information

ロマ書 1 章 17 節 a の ἐκ πίστεως εἰς πίστιν の解釈について 論 ( participatory soteriology) が北米を中心に提起されている 3 その場合 救済論は キリストの義認 への我々の参与として理解される 従来の信仰義認理解とは異なり こうした新し

ロマ書 1 章 17 節 a の ἐκ πίστεως εἰς πίστιν の解釈について 論 ( participatory soteriology) が北米を中心に提起されている 3 その場合 救済論は キリストの義認 への我々の参与として理解される 従来の信仰義認理解とは異なり こうした新し ロマ書 1 章 17 節 a の ἐκ πίστεως εἰς πίστιν の解釈について 武久盾 はじめに ロマ書 1 章 16-17 節 1 では 手紙全体の主題が述べられる その内容は 神からの義 (δικαιοσύνη θεοῦ) すなわち救い(σωτηρία) は福音 (εὐαγγέλιον) として啓示される (ἀποκαλύπτεται) である このパウロ独自の救済論の根拠づけが義認論であり

More information

Microsoft Word - SSBR1_P21-27.doc

Microsoft Word - SSBR1_P21-27.doc 聖書と宗教 1(2011) ISSN 2186-4020 Bible and Religions 1(2011) 研究ノート Study Note 1. はじめに テサロニケの信徒への手紙の訳と註 ( その 1) 1:2-10 An Exegetical Study of 1Thessalonians 1:2-10 大宮有博 OMIYA. Tomohiro (1) 翻訳の底本には B. Aland

More information

プラトンにおけるヘラクレイトス像 1 阪田祥章 序問題の所在 アテナイの位置するギリシア本土とエーゲ海 ( アイガイオンの海 ) を挟んで相対する小アジア西岸地域にエペソスというギリシアの一植民都市がある. 紀元前 500 年頃がアクメー ( 盛年 ) と伝えられる 2 ヘラクレイトスはそのエペソス

プラトンにおけるヘラクレイトス像 1 阪田祥章 序問題の所在 アテナイの位置するギリシア本土とエーゲ海 ( アイガイオンの海 ) を挟んで相対する小アジア西岸地域にエペソスというギリシアの一植民都市がある. 紀元前 500 年頃がアクメー ( 盛年 ) と伝えられる 2 ヘラクレイトスはそのエペソス プラトンにおけるヘラクレイトス像 1 阪田祥章 序問題の所在 アテナイの位置するギリシア本土とエーゲ海 ( アイガイオンの海 ) を挟んで相対する小アジア西岸地域にエペソスというギリシアの一植民都市がある. 紀元前 500 年頃がアクメー ( 盛年 ) と伝えられる 2 ヘラクレイトスはそのエペソスの人である. 本稿は, ヘラクレイトスの最初期の引用者であるプラトンに焦点を当て, プラトンの諸対話篇におけるヘラクレイトスの位置付け,

More information

(64) 新約聖書におけるイエスの祈り伝承をめぐって ( 土居 ) そこで マルコ同様ヨハネも手にした可能性を想定し得る受難物語における イエスの祈り 伝承古層の存在を想定しながら 先ずは現行の双方の受難物語における祈り描写を比較すると それは物語上の大枠においては共通の場に配置されているといえるが

(64) 新約聖書におけるイエスの祈り伝承をめぐって ( 土居 ) そこで マルコ同様ヨハネも手にした可能性を想定し得る受難物語における イエスの祈り 伝承古層の存在を想定しながら 先ずは現行の双方の受難物語における祈り描写を比較すると それは物語上の大枠においては共通の場に配置されているといえるが 駒澤大學佛教學部硏究紀穀第 73 號徘成 27 年 3 月 (63) 新約聖書におけるイエスの祈り伝承をめぐって 受難物語 ヘブライ人への手紙 を軸として 土居由美 1. はじめにイエスの祈りについて新約聖書に多く記されてはいない 最もよく知られるものは どのように祈るべきかイエスによって教えられたものとしてマタイ / ルカに伝えられる 主の祈り であろう しかし イエス自身の祈りの描写としては 少なくともその独自性という観点からすれば

More information

動向 中央マケドニアの古代都市に関する考古学調査の現状 Current Research on Ancient Macedonian Cities 松尾登史子 Toshiko MATSUO キーワード : 古代マケドニア 考古学調査都市遺跡 中央マケドニア ペラ Key-words: Ancient

動向 中央マケドニアの古代都市に関する考古学調査の現状 Current Research on Ancient Macedonian Cities 松尾登史子 Toshiko MATSUO キーワード : 古代マケドニア 考古学調査都市遺跡 中央マケドニア ペラ Key-words: Ancient 動向 中央マケドニアの古代都市に関する考古学調査の現状 Current Research on Ancient Macedonian Cities 松尾登史子 Toshiko MATSUO キーワード : 古代マケドニア 考古学調査都市遺跡 中央マケドニア ペラ Key-words: Ancient Macedonia, archaeological research, cities-sites,

More information

Taro-2014倫理02源流思想

Taro-2014倫理02源流思想 第 2 What shall I do? のはじまり 源流思想 1 初期ギリシア哲学 ミュトスからロゴスへ ( 西洋古代哲学 ) [025] 自然哲学 主な自然哲学者 アルケー (αρχη) を追求した BC 6C 頃 ギリシアの自然哲学者と呼ばれる人々が出現し 万物の根源 ( アルケー ) を論じた [024] ギリシア哲学の見取り図 自然哲学 ( タレス等 ) アルケー ソフィスト ソクラテス

More information

医系の統計入門第 2 版 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます. このサンプルページの内容は, 第 2 版 1 刷発行時のものです.

医系の統計入門第 2 版 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます.   このサンプルページの内容は, 第 2 版 1 刷発行時のものです. 医系の統計入門第 2 版 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます. http://www.morikita.co.jp/books/mid/009192 このサンプルページの内容は, 第 2 版 1 刷発行時のものです. i 2 t 1. 2. 3 2 3. 6 4. 7 5. n 2 ν 6. 2 7. 2003 ii 2 2013 10 iii 1987

More information

新約外典文書におけるフィランスロピアの用例 明のものも認められる そこで 新約外典文書におけるフィランスロピアの用法を検討するにあたって注意すべきは 対象となる文書 テクストの位置づけとなろう 通説を参照しながら 評価をしていかねばならない さて検討対象となる文書の確定であるが 方法としては TLG

新約外典文書におけるフィランスロピアの用例 明のものも認められる そこで 新約外典文書におけるフィランスロピアの用法を検討するにあたって注意すべきは 対象となる文書 テクストの位置づけとなろう 通説を参照しながら 評価をしていかねばならない さて検討対象となる文書の確定であるが 方法としては TLG はじめに 神学研究 第 60 号において筆者は 使徒教父と弁証家におけるフィランスロピアの用法と救貧思想 を発表したが (1) 一般に 2 世紀のキリスト教文学にはもう一つのカテゴリーが存在すると考えられる すなわち新約外典文書である ところが 新約外典文書 (Apocryphal New Testament, Neutestamentliche Apokryphen) の定義は たとえばシュネーメルヒャーによると

More information

エウリーピデース ヒッポリュトス における この日 への言及と劇展開 堀川宏 1. 問題エウリーピデース (E. 1 ) の悲劇作品 ヒッポリュトス (Hipp.) を読んでいて気づくことの一つに, 登場人物によって この日 への言及が繰り返しなされる, ということがある 2. 次節ですぐに確認する

エウリーピデース ヒッポリュトス における この日 への言及と劇展開 堀川宏 1. 問題エウリーピデース (E. 1 ) の悲劇作品 ヒッポリュトス (Hipp.) を読んでいて気づくことの一つに, 登場人物によって この日 への言及が繰り返しなされる, ということがある 2. 次節ですぐに確認する Title エウリーピデース ヒッポリュトス における この日 への言及と劇展開 Author(s) 堀川, 宏 Citation 西洋古典論集 (2015), 23: 14-38 Issue Date 2015-07-31 URL http://hdl.handle.net/2433/198920 Right Type Departmental Bulletin Paper Textversion

More information

------------------------- elicobacter ylori E --------------------------- ---------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- -----------------------------

More information

2007_3.doc

2007_3.doc アリストテレスの随意性論 強制文脈と無知文脈についての若干の考察 藤澤郁夫 1. はじめに 随意性論の諸前提 随意性 (1) は そもそも人間に責任能力があるのか あるとすればどのような場合に責任が生じるのかといった問題に関る EE には以上の問題への原理的考察がある 人間がその始点であって 人間がそれを自由に ( 好きなように ) できる [ それの主人である ] かぎりのものは 生じることも生じないこともありうる

More information

32 栗原裕次 と予想される 私 概念のこうした二重性が人間を特徴づけるロゴス性とポリス性と密接 に連携し合って プロタゴラスの主張を構成しているのである それゆえ これら諸概念 の複雑な絡まり合いを解きほぐしていくことが本稿の主たる作業となるだろう 1. ソクラテスの挑戦 ソクラテスとプロタゴラス

32 栗原裕次 と予想される 私 概念のこうした二重性が人間を特徴づけるロゴス性とポリス性と密接 に連携し合って プロタゴラスの主張を構成しているのである それゆえ これら諸概念 の複雑な絡まり合いを解きほぐしていくことが本稿の主たる作業となるだろう 1. ソクラテスの挑戦 ソクラテスとプロタゴラス プロタゴラスの 大演説 に見る人間理解 (Prt. 320c-328d) * 栗原裕次 はじめに 人間をであるとしたアリストテレス ( 1) には偉大なる先駆者がいた プラトンが描くプロタゴラスである 同名の対話篇前半部に位置する 大演説 でプロタゴラスは ロゴスに与らない動物 (ἄλογα 321c1) と対比して 人間が言語を発明したこと その脅威から身を守るべくポリスを必要としたことを語っているのである

More information

ヤニス・マリスの魅力と

ヤニス・マリスの魅力と 論文 使徒行伝における西方型本文の研究 杉山世民 新約聖書の 西方型テキスト と言っても そのような型の写本が そのままそっくり現存しているというのではない およそ5000から成る新約聖書本文に関する写本やその他の証言を いわゆる本文批評学者と言われる人たちが かなり科学的に比較検討した結果 得られた一つの特色と傾向を持った 読み のことを言う とは言え 西方型の読みを代表する大文字写本は 5 世紀あるいは6

More information

第86回日本感染症学会総会学術集会後抄録(I)

第86回日本感染症学会総会学術集会後抄録(I) κ κ κ κ κ κ μ μ β β β γ α α β β γ α β α α α γ α β β γ μ β β μ μ α ββ β β β β β β β β β β β β β β β β β β γ β μ μ μ μμ μ μ μ μ β β μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ β

More information

マルコ福音書における ピスティス <πίστις> 5 2,5 καὶ ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν λέγει τῷ παραλυτικῷ τέκνον, ἀφίενταί σου αἱ ἁμαρτίαι. 4,40 καὶ εἶπεν αὐτοῖς τί δειλ

マルコ福音書における ピスティス <πίστις> 5 2,5 καὶ ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν λέγει τῷ παραλυτικῷ τέκνον, ἀφίενταί σου αἱ ἁμαρτίαι. 4,40 καὶ εἶπεν αὐτοῖς τί δειλ 千葉大学比較文化研究 1 マルコ福音書における ピスティス 加藤隆 本稿では マルコ福音書における ピスティス のあり方を マルコ福音書の物語の全体を考慮した中で 検討する 名詞 ピスティス (πίστις) 動詞 ピステウオ (πιστεύω) ピスティス 関連のその他の語が用いられている箇所を手がかりとして 検討を進める しかし これらの語がテキストで明示的に用いられていなくても ピスティス のテーマが扱われていると考えられる場面を無視するのではない

More information

ことが指摘される (5) このような状況のなか オリゲネスがカイサリアでキリスト教信仰教育や聖書講話に携わっていたときに迫害が生じ 彼を敬愛するアンブロシオスとプロトクテトスが捕えられた そのためオリゲネスは 殉教の勧め (εις μαρτύριον προτρεπτικός) を執筆した (6)

ことが指摘される (5) このような状況のなか オリゲネスがカイサリアでキリスト教信仰教育や聖書講話に携わっていたときに迫害が生じ 彼を敬愛するアンブロシオスとプロトクテトスが捕えられた そのためオリゲネスは 殉教の勧め (εις μαρτύριον προτρεπτικός) を執筆した (6) - 殉教について に関する一考察 - 梶原直美 はじめにオリゲネスは ローマ帝国内で生じたキリスト教徒迫害を 自らの生涯のなかで数回 身近に経験している (1) 彼はその一度目に自らの父親を殉教によって失い (2) また最後には自らも拷問を受けるところとなった 迫害は 身体的 精神的 社会的な暴力であり 殉教はこの場合 キリスト教を信仰していることを根拠に 死に至らしめられることである 通常は到底受け入れられることのない行為であるが

More information

目次 序論 1 第 1 章 ヘシオドスとアルキロコス イソップ以前 はじめに イソップ の年代設定 ヘシオドス

目次 序論 1 第 1 章 ヘシオドスとアルキロコス イソップ以前 はじめに イソップ の年代設定 ヘシオドス 博士論文 イソップ寓話 の成立と展開に関する一考察 吉川斉 目次 序論 1 第 1 章 ヘシオドスとアルキロコス イソップ以前 10 1. はじめに.................................... 10 2. イソップ の年代設定........................... 11 3. ヘシオドス...................................

More information

アプロディシアスのアレクサンドロス『運命について』日本語訳・注(Ⅱ)

アプロディシアスのアレクサンドロス『運命について』日本語訳・注(Ⅱ) Title アプロディシアスのアレクサンドロス 運命について 日本語訳 注 (Ⅱ) Author(s) 近藤, 智彦 Citation 北海道大学文学研究科紀要 = The Annual Report on Cultural Science Issue Date 2015-03-20 DOI 10.14943/bgsl.145.l1 Doc URL http://hdl.handle.net/2115/58314

More information

目次

目次 2007 年度リサーチペーパー ギリシャ - 特にクレタ島における Mediterranean Diet の認知と食の変容に関する研究 ~ クレタ島とアテネの事例から ~ A Study on the Mediterranean Diet and the Changes of Food Habits,especially in Crete, Greece ~Case Study in Crete and

More information

all.dvi

all.dvi 72 9 Hooke,,,. Hooke. 9.1 Hooke 1 Hooke. 1, 1 Hooke. σ, ε, Young. σ ε (9.1), Young. τ γ G τ Gγ (9.2) X 1, X 2. Poisson, Poisson ν. ν ε 22 (9.) ε 11 F F X 2 X 1 9.1: Poisson 9.1. Hooke 7 Young Poisson G

More information

2_三上.indd

2_三上.indd 東洋英和女学院大学 人文 社会科学論集 第 34 号 (2016 年度 ) エピクロス哲学に対するエウセビオスの 肯定的 反応について 三上 章 キーワード : エウセビオス 福音の準備 エピクロス H. ジョーンズ Eusebius, Praeparatio evangelica, Epicurus, H. Jones はじめにエピクロス主義は 無神論と快楽主義の悪評をもつかぎりにおいて キリスト教指導者たちにとって好ましくない存在であるといえよう

More information

_論文03_辻絵理子.indd

_論文03_辻絵理子.indd 25 1 Tokalı Kilise (1 ) (2 ) トカル新聖堂のプロテシス(3 ) 2 ビザンティン聖堂装飾における聖餐の表象 トカル新聖堂(カッパドキア)北小祭室周辺プログラム 辻絵理子美学. 第 67 巻 2 号 (249 号 )2016 年 12 月 31 日刊行. 26 3 (4 ) (5 ) (6 ) 4 (7 ) Andrei Rublev homoousios 18: 13 (8

More information

The Provisions against High Treason and Insurgency in the Penal Code Promulgated in 1880 Summum ius summa iniuria. Ein Kapitel aus der Geschichte der interpretatio iuris, übersetzt von Tatsuya Yoshihara

More information

ピュタゴラス学派の学問論

ピュタゴラス学派の学問論 ピュタゴラス学派の学問論 アルキュタス断片 B1 とプラトン 国家 における五つの数学的諸学科 和泉ちえ 1. 問題の所在 何故に五つの数学的諸学科 ( 数論 幾何学 立体幾何学 天文学 音階論 ) がプラトン 国家 における哲人王教育の主要部分を実質的に構成するのか その背後にアルキュタスをはじめとするピュタゴラス学派の影を躊躇なく遠望する傾向は 周知の如くとりわけキケロ以降顕著に看取される構図でもあった

More information

アプロディシアスのアレクサンドロス『運命について』日本語訳・注(III・完)

アプロディシアスのアレクサンドロス『運命について』日本語訳・注(III・完) Title アプロディシアスのアレクサンドロス 運命について 日本語訳 注 (III 完 ) Author(s) 近藤, 智彦 Citation 北海道大学文学研究科紀要, 151: 1( 左 )-47( 左 ) Issue Date 2017-02-28 DOI 10.14943/bgsl.151.l1 Doc URL http://hdl.handle.net/2115/64721 Type bulletin

More information

人文学と神学12表紙.indd

人文学と神学12表紙.indd 1 論 文 ペトロの第一の手紙 における奴隷への勧告 I ペトロ書 2 章 18-25 節について 吉 田 新 はじめに 1. I ペトロ書 2 : 18-25 の伝承と構造 2. 翻訳 3. I ペトロ書 2 : 18-20 の分析 4. I ペトロ書 2 : 21-25 の分析 まとめ はじめに I ペトロ書 2 章 11 節は 愛する人々よ 私は勧める Ἀγαπητοί, παρακαλῶ という

More information

微分積分 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます. このサンプルページの内容は, 初版 1 刷発行時のものです.

微分積分 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます.   このサンプルページの内容は, 初版 1 刷発行時のものです. 微分積分 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます. ttp://www.morikita.co.jp/books/mid/00571 このサンプルページの内容は, 初版 1 刷発行時のものです. i ii 014 10 iii [note] 1 3 iv 4 5 3 6 4 x 0 sin x x 1 5 6 z = f(x, y) 1 y = f(x)

More information

思索の事柄 と 無 ( 松井吉康 ) c Heidegger-Forum vol 思索の事柄 と 無 1 松井吉康 ( 神戸学院大学 ) ハイデガーにとって 思索の事柄 とは 存在であった 存在こそが思索の事柄であり 存在はまさに思索において存在という姿を現す こうした思索と存在の共属

思索の事柄 と 無 ( 松井吉康 ) c Heidegger-Forum vol 思索の事柄 と 無 1 松井吉康 ( 神戸学院大学 ) ハイデガーにとって 思索の事柄 とは 存在であった 存在こそが思索の事柄であり 存在はまさに思索において存在という姿を現す こうした思索と存在の共属 思索の事柄 と 無 1 松井吉康 ( 神戸学院大学 ) ハイデガーにとって 思索の事柄 とは 存在であった 存在こそが思索の事柄であり 存在はまさに思索において存在という姿を現す こうした思索と存在の共属 (Zusammengehörigkeit) という考えは ハイデガー思想の核心と言ってよいだろう しかし彼によれば こうした思索と存在の共属を主張したのは 彼が初めてではない その最初の形は 彼が西洋哲学の根源命題

More information

清水 : 言象学的文法論における動詞とエネルゲイア 言象学的文法論そのものがこれまで, 完全に閉ざされていたために, そこから ἐνέργεια が照らし出されて見られることは, 歴史的に有りえなかったからである. つまり, これまで誰も ἐνέργεια を言象学的立場から照らし出して眺めるという

清水 : 言象学的文法論における動詞とエネルゲイア 言象学的文法論そのものがこれまで, 完全に閉ざされていたために, そこから ἐνέργεια が照らし出されて見られることは, 歴史的に有りえなかったからである. つまり, これまで誰も ἐνέργεια を言象学的立場から照らし出して眺めるという 飯田女子短期大学紀要第 33 集,125-149,2016 言象学的文法論における動詞とエネルゲイア 清水茂 雄 Zeitwort in der Logo-phenomenologischen Grammatik und Ἐνέργεια Shigeo SHIMIZU Zusammenfassung:Diese Abhandlung handelt von der Beziehung zwischen

More information

Dirac 38 5 Dirac 4 4 γ µ p µ p µ + m 2 = ( p µ γ µ + m)(p ν γ ν + m) (5.1) γ = p µ p ν γ µ γ ν p µ γ µ m + mp ν γ ν + m 2 = 1 2 p µp ν {γ µ, γ ν } + m

Dirac 38 5 Dirac 4 4 γ µ p µ p µ + m 2 = ( p µ γ µ + m)(p ν γ ν + m) (5.1) γ = p µ p ν γ µ γ ν p µ γ µ m + mp ν γ ν + m 2 = 1 2 p µp ν {γ µ, γ ν } + m Dirac 38 5 Dirac 4 4 γ µ p µ p µ + m 2 p µ γ µ + mp ν γ ν + m 5.1 γ p µ p ν γ µ γ ν p µ γ µ m + mp ν γ ν + m 2 1 2 p µp ν {γ µ, γ ν } + m 2 5.2 p m p p µ γ µ {, } 10 γ {γ µ, γ ν } 2η µν 5.3 p µ γ µ + mp

More information

n (1.6) i j=1 1 n a ij x j = b i (1.7) (1.7) (1.4) (1.5) (1.4) (1.7) u, v, w ε x, ε y, ε x, γ yz, γ zx, γ xy (1.8) ε x = u x ε y = v y ε z = w z γ yz

n (1.6) i j=1 1 n a ij x j = b i (1.7) (1.7) (1.4) (1.5) (1.4) (1.7) u, v, w ε x, ε y, ε x, γ yz, γ zx, γ xy (1.8) ε x = u x ε y = v y ε z = w z γ yz 1 2 (a 1, a 2, a n ) (b 1, b 2, b n ) A (1.1) A = a 1 b 1 + a 2 b 2 + + a n b n (1.1) n A = a i b i (1.2) i=1 n i 1 n i=1 a i b i n i=1 A = a i b i (1.3) (1.3) (1.3) (1.1) (ummation convention) a 11 x

More information

Microsoft Word - trinite_et_filioque_japonaise_

Microsoft Word - trinite_et_filioque_japonaise_ Lacan の La science et la vérité における三位一体と Filioque について 小笠原晋也 1965-66 年の Séminaire XIII L objet de la psychanalyse [ 精神分析の客体 ] の初回,1965 年 12 月 1 日のテクストは,La science et la vérité [ 科学と真理 ] の表題のもとに Lacan

More information

研究論文 ニコス カザンザキスの形而上学と正教神学試論 禁欲 を中心に La métaphysique et la théologie orthodoxe de Nikos Kazantzaki キーワード : 正教, ギリシア性, 神人共働, 自由, 神の救済 Key words: Orthodo

研究論文 ニコス カザンザキスの形而上学と正教神学試論 禁欲 を中心に La métaphysique et la théologie orthodoxe de Nikos Kazantzaki キーワード : 正教, ギリシア性, 神人共働, 自由, 神の救済 Key words: Orthodo Title [ 研究論文 ] ニコス カザンザキスの形而上学と正教神学試論 -- 禁欲 を中心に -- Author(s) 福田, 耕佑 Citation 東方キリスト教世界研究 = Journal for area stud Eastern Christianity (2017), 1: 27- Issue Date 2017-05-01 URL http://hdl.handle.net/2433/227779

More information

大正文語訳 Matt.4:23 イエスあまねくガリラヤを巡り 會堂にて教をなし 御國の福音を宣べつたへ 民の中のもろもろの病 もろもろの疾患をいやし給ふ ラゲ訳 イエズス徧くガリレアを巡り 諸所の會堂にて教へ [ 天 ] 國の福音を宣べ 又民間の凡ての病 凡ての患を醫し給ひければ 口語訳 Matt.

大正文語訳 Matt.4:23 イエスあまねくガリラヤを巡り 會堂にて教をなし 御國の福音を宣べつたへ 民の中のもろもろの病 もろもろの疾患をいやし給ふ ラゲ訳 イエズス徧くガリレアを巡り 諸所の會堂にて教へ [ 天 ] 國の福音を宣べ 又民間の凡ての病 凡ての患を醫し給ひければ 口語訳 Matt. Small Voice 細きほそき こえ聲 聖書研究 大いなる強き風山を裂き岩石を砕きしが風の中にはエホバ在さざりき 風の後に地震ありしが地震の中にはエホバ在さざりき 又地震の後に火ありしが 火の中にはエホバ在さざりき 火の後に静なる細微き声ありき 列王記略上 19:11 12 明治元訳聖書日本学生宣教会 マタイによる福音書 4 章 23 節 福音書対観 病人のいやし マタイ 4:23~25 マタイ

More information

x E E E e i ω = t + ikx 0 k λ λ 2π k 2π/λ k ω/v v n v c/n k = nω c c ω/2π λ k 2πn/λ 2π/(λ/n) κ n n κ N n iκ k = Nω c iωt + inωx c iωt + i( n+ iκ ) ωx

x E E E e i ω = t + ikx 0 k λ λ 2π k 2π/λ k ω/v v n v c/n k = nω c c ω/2π λ k 2πn/λ 2π/(λ/n) κ n n κ N n iκ k = Nω c iωt + inωx c iωt + i( n+ iκ ) ωx x E E E e i ω t + ikx k λ λ π k π/λ k ω/v v n v c/n k nω c c ω/π λ k πn/λ π/(λ/n) κ n n κ N n iκ k Nω c iωt + inωx c iωt + i( n+ iκ ) ωx c κω x c iω ( t nx c) E E e E e E e e κ e ωκx/c e iω(t nx/c) I I

More information

2007_5.doc

2007_5.doc 初期ストア派の倫理学における 自然本性 の概念 中川純男 1. 最初期ストア派について 新たな知見をえようとするなら アルニムがその資料集に反映することのなかった視点をとらなければならない そのような視点はいくつかあるが そのひとつは証言を伝える資料の文脈に注目することである アルニムは資料の文脈を無視し 主題ごとの証言に分断している そのため ひとつひとつの証言がもともとどのような文脈のなかにあったのかは

More information

Copyright (c) 2014 Makoto Minagawa All Rights Reserved Small Voice 細きほそき こえ聲 聖書研究 大いなる強き風山を裂き岩石を砕きしが風の中にはエホバ在さざりき 風の後に地震ありしが地震の中にはエホバ在さざりき 又地震の後に火ありしが

Copyright (c) 2014 Makoto Minagawa All Rights Reserved Small Voice 細きほそき こえ聲 聖書研究 大いなる強き風山を裂き岩石を砕きしが風の中にはエホバ在さざりき 風の後に地震ありしが地震の中にはエホバ在さざりき 又地震の後に火ありしが Small Voice 細きほそき こえ聲 聖書研究 大いなる強き風山を裂き岩石を砕きしが風の中にはエホバ在さざりき 風の後に地震ありしが地震の中にはエホバ在さざりき 又地震の後に火ありしが 火の中にはエホバ在さざりき 火の後に静なる細微き声ありき 列王記略上 19:11 12 明治元訳聖書日本学生宣教会 マタイによる福音書 2 章 15 節 福音書対観 エジプト避難と幼児殺戮 マタイ 2:13~18

More information

: 2005 ( ρ t +dv j =0 r m m r = e E( r +e r B( r T 208 T = d E j 207 ρ t = = = e t δ( r r (t e r r δ( r r (t e r ( r δ( r r (t dv j =

: 2005 ( ρ t +dv j =0 r m m r = e E( r +e r B( r T 208 T = d E j 207 ρ t = = = e t δ( r r (t e r r δ( r r (t e r ( r δ( r r (t dv j = 72 Maxwell. Maxwell e r ( =,,N Maxwell rot E + B t = 0 rot H D t = j dv D = ρ dv B = 0 D = ɛ 0 E H = μ 0 B ρ( r = j( r = N e δ( r r = N e r δ( r r = : 2005 ( 2006.8.22 73 207 ρ t +dv j =0 r m m r = e E(

More information

.2 ρ dv dt = ρk grad p + 3 η grad (divv) + η 2 v.3 divh = 0, rote + c H t = 0 dive = ρ, H = 0, E = ρ, roth c E t = c ρv E + H c t = 0 H c E t = c ρv T

.2 ρ dv dt = ρk grad p + 3 η grad (divv) + η 2 v.3 divh = 0, rote + c H t = 0 dive = ρ, H = 0, E = ρ, roth c E t = c ρv E + H c t = 0 H c E t = c ρv T NHK 204 2 0 203 2 24 ( ) 7 00 7 50 203 2 25 ( ) 7 00 7 50 203 2 26 ( ) 7 00 7 50 203 2 27 ( ) 7 00 7 50 I. ( ν R n 2 ) m 2 n m, R = e 2 8πε 0 hca B =.09737 0 7 m ( ν = ) λ a B = 4πε 0ħ 2 m e e 2 = 5.2977

More information

Copyright (c) 2014 Makoto Minagawa All Rights Reserved Small Voice 細きほそき こえ聲 聖書研究 大いなる強き風山を裂き岩石を砕きしが風の中にはエホバ在さざりき 風の後に地震ありしが地震の中にはエホバ在さざりき 又地震の後に火ありしが

Copyright (c) 2014 Makoto Minagawa All Rights Reserved Small Voice 細きほそき こえ聲 聖書研究 大いなる強き風山を裂き岩石を砕きしが風の中にはエホバ在さざりき 風の後に地震ありしが地震の中にはエホバ在さざりき 又地震の後に火ありしが Small Voice 細きほそき こえ聲 聖書研究 大いなる強き風山を裂き岩石を砕きしが風の中にはエホバ在さざりき 風の後に地震ありしが地震の中にはエホバ在さざりき 又地震の後に火ありしが 火の中にはエホバ在さざりき 火の後に静なる細微き声ありき 列王記略上 19:11 12 明治元訳聖書日本学生宣教会 マタイによる福音書 4 章 24 節 福音書縦観 病人のいやし マタイ 4:23~25 マタイ

More information

TOP URL 1

TOP URL   1 TOP URL http://amonphys.web.fc.com/ 1 19 3 19.1................... 3 19.............................. 4 19.3............................... 6 19.4.............................. 8 19.5.............................

More information

(Compton Scattering) Beaming 1 exp [i (k x ωt)] k λ k = 2π/λ ω = 2πν k = ω/c k x ωt ( ω ) k α c, k k x ωt η αβ k α x β diag( + ++) x β = (ct, x) O O x

(Compton Scattering) Beaming 1 exp [i (k x ωt)] k λ k = 2π/λ ω = 2πν k = ω/c k x ωt ( ω ) k α c, k k x ωt η αβ k α x β diag( + ++) x β = (ct, x) O O x Compton Scattering Beaming exp [i k x ωt] k λ k π/λ ω πν k ω/c k x ωt ω k α c, k k x ωt η αβ k α x β diag + ++ x β ct, x O O x O O v k α k α β, γ k γ k βk, k γ k + βk k γ k k, k γ k + βk 3 k k 4 k 3 k

More information

3_三上.indd

3_三上.indd 研究ノート 東洋英和女学院大学 人文 社会科学論集 第 33 号 (2015 年度 ) ルカの哲学的風味に対する哲学的吟味 使徒言行録 17 章 16 ~ 34 節 アテナイのパウロ の叙述 三上 章 キーワード : 使徒言行録 アテナイ パウロ プラトン エピクロス Acts, Athens, Paul, Plato, Epicurus はじめにこの論文は 使徒言行録 17 章 16 ~ 34 節の

More information

基礎数学I

基礎数学I I & II ii ii........... 22................. 25 12............... 28.................. 28.................... 31............. 32.................. 34 3 1 9.................... 1....................... 1............

More information

塚本虎二訳 自分の罪を告白し ヨルダン川で彼から洗礼を受けた 前田護郎訳 おのが罪を告白してヨルダン川で彼から洗礼を受けた 永井直治訳 且つその罪を告白しつつ ヨルダンにて彼よリバプテズマせられたり 詳訳聖書 そして 自分たちの罪を告白して ヨルダン川で彼からバプテスマを受けた 聖書引照 罪を言ひ表

塚本虎二訳 自分の罪を告白し ヨルダン川で彼から洗礼を受けた 前田護郎訳 おのが罪を告白してヨルダン川で彼から洗礼を受けた 永井直治訳 且つその罪を告白しつつ ヨルダンにて彼よリバプテズマせられたり 詳訳聖書 そして 自分たちの罪を告白して ヨルダン川で彼からバプテスマを受けた 聖書引照 罪を言ひ表 Small Voice 細きほそき こえ聲 聖書研究 大いなる強き風山を裂き岩石を砕きしが風の中にはエホバ在さざりき 風の後に地震ありしが地震の中にはエホバ在さざりき 又地震の後に火ありしが 火の中にはエホバ在さざりき 火の後に静なる細微き声ありき 列王記略上 19:11 12 明治元訳聖書日本学生宣教会 マタイによる福音書 3 章 6 節 福音書縦観 ヨハネの出現 マタイ 3:1~6 マタイ 3:1~6

More information

Copyright (c) 2014 Makoto Minagawa All Rights Reserved Small Voice 細きほそき こえ聲 聖書研究 大いなる強き風山を裂き岩石を砕きしが風の中にはエホバ在さざりき 風の後に地震ありしが地震の中にはエホバ在さざりき 又地震の後に火ありしが

Copyright (c) 2014 Makoto Minagawa All Rights Reserved Small Voice 細きほそき こえ聲 聖書研究 大いなる強き風山を裂き岩石を砕きしが風の中にはエホバ在さざりき 風の後に地震ありしが地震の中にはエホバ在さざりき 又地震の後に火ありしが Small Voice 細きほそき こえ聲 聖書研究 大いなる強き風山を裂き岩石を砕きしが風の中にはエホバ在さざりき 風の後に地震ありしが地震の中にはエホバ在さざりき 又地震の後に火ありしが 火の中にはエホバ在さざりき 火の後に静なる細微き声ありき 列王記略上 19:11 12 明治元訳聖書日本学生宣教会 マタイによる福音書 1 章 24 節 福音書対観 イエスの誕生 マタイ 1:18~25 マタイ

More information

tomocci ,. :,,,, Lie,,,, Einstein, Newton. 1 M n C. s, M p. M f, p d ds f = dxµ p ds µ f p, X p = X µ µ p = dxµ ds µ p. µ, X µ.,. p,. T M p.

tomocci ,. :,,,, Lie,,,, Einstein, Newton. 1 M n C. s, M p. M f, p d ds f = dxµ p ds µ f p, X p = X µ µ p = dxµ ds µ p. µ, X µ.,. p,. T M p. tomocci 18 7 5...,. :,,,, Lie,,,, Einstein, Newton. 1 M n C. s, M p. M f, p d ds f = dxµ p ds µ f p, X p = X µ µ p = dxµ ds µ p. µ, X µ.,. p,. T M p. M F (M), X(F (M)).. T M p e i = e µ i µ. a a = a i

More information

1 (Berry,1975) 2-6 p (S πr 2 )p πr 2 p 2πRγ p p = 2γ R (2.5).1-1 : : : : ( ).2 α, β α, β () X S = X X α X β (.1) 1 2

1 (Berry,1975) 2-6 p (S πr 2 )p πr 2 p 2πRγ p p = 2γ R (2.5).1-1 : : : : ( ).2 α, β α, β () X S = X X α X β (.1) 1 2 2005 9/8-11 2 2.2 ( 2-5) γ ( ) γ cos θ 2πr πρhr 2 g h = 2γ cos θ ρgr (2.1) γ = ρgrh (2.2) 2 cos θ θ cos θ = 1 (2.2) γ = 1 ρgrh (2.) 2 2. p p ρgh p ( ) p p = p ρgh (2.) h p p = 2γ r 1 1 (Berry,1975) 2-6

More information

ヤニス・マリスの魅力と

ヤニス・マリスの魅力と 論文 ギリシャ ミステリの父ヤニス マリス その魅力と変遷 橘 孝司 1 はじめに 2010 年 4 月 ギリシャ ミステリ作家クラブ Ελληνική Λέσχη Συγγραφέων Αστυνομικής Λογοτεχνίας (Ε.Λ.Σ.Α.Λ.) が結成され 今年で五周年を迎えた 参加する作家は 25 名から 41 名に増え 様々な記念活動がおこなわれている 1) これらの作家たちが

More information

TOP URL 1

TOP URL   1 TOP URL http://amonphys.web.fc2.com/ 1 30 3 30.1.............. 3 30.2........................... 4 30.3...................... 5 30.4........................ 6 30.5.................................. 8 30.6...............................

More information