)uj /.1r, -/-rorvo,*luj ( I n z)

Size: px
Start display at page:

Download ")uj /.1r, -/-rorvo,*luj ( I n z)"

Transcription

1 )uj /.1r, -/-rorvo,*luj ( I n z)

2

3 /f,/az,"z/ t/,?/ze ivslerz I {1../ zry"z,rz,e,lra-.lz:.1 zr",-y'./zl"e,/,<tje. r/orro4,z-j fzzll o,/? trl./*j arvz-,2z,z7a kt" V'n- Z. a)r.j.rs zn/ a?.r /J7)-,4,,f ).,/.r.< c{ )ea<'r<zc,/.,.1 fr//za,.tr.1.-,-tjrnj",z/ z-"rj,zgz,z-,!z/to-z Z f/.2^/ a2..,l2s41 zt,,/ Gznvr-2.

4

5

6

7 /. h2,:rz,'./7o,rnj./-,2 J 7/ztJ 7/y /i.' r zi- r t,':,ct.1' 74 az72"t 2z:t't'-. l-j,4 LJ z",urvt,.y''zi,+,-./lq.-/lt'"^' 7az)<' 7).<1cc/-,/.,.'^' /.;/ ' - 7, -,t",:rt4 I //c f.:- r',/-r'i, /tt( -^t,a,4y',4 -"<.4 l-ne,e<,7/t<- /<//-t.zt<rgt/ //zj r fr-n ay't4 u /2,< t/.uj zzr.'r4/// r7/:l /aez 7" /,-u+-,' y' zz-/ /--'-r/{t/e /.-l czvt. f. -k,r.-/zl^v az-.-,,-,,-./.7. z /"--2 q z;j.- te/tr-.-',,l f- J< t/^27 -.,. (ao.t-e 7s.9oc.t /zr<,^t,4j u,/?t,+l -J y'r,< /* - za uo <,/.r,:4z.-t,/./rz h'zzu, s /.,L r,r",rl/ J{o / zk,+zzy,t / z;,j,2,2.a< zz-7t'<j4 L,rz/ z/r*ry'"2?.r.-i s</"zr Qz) 'y' /e "-u.l/r,7/< lzolzoj ["/ z/4,*ug-zt< z -?c<,t z)z< ol -",ex/ /--4 7L fu"/( /,fu< -/z J/ter z,v czz*<r'-r?t zs7t/<./el Vzz.z*l/ 2,.J /<rtul,tzl)..t &o,s r/*ie JoLt/e//"t A fu.,a:,url.,.r,r* 7/or z.-j -rc len< 7o:rL-q z.,ly'l,",<. r/z*12 '<urz.:^zlz r-e/.slt,t::./y' alr'l z/. ttq/v2.,4q,e', j,,y'"r/z-j//a,'/),"j c'! z',zz,.e'z/'/ L<.'t1*zr.s.u-''

8 9 7& &/)zt,./*,j Jee!-.,t r4,..,t24, oe,z,q -r /--q r",<z<:a-1./.zr)?. za ir/2,..t: S*f./e<lr of 2.4./,.r a/2""-,// c,,ez/<.z t /+c1-s.-j Jer/,<,-,.-g//<,zzQ

9 t/ J"/s z-j zclt2r,r,,. 21.,k ",2,k 4-J.l"'ot'tz/il "for* '.7rr, o,'{.fr-., z/o /!-/,t,4 z;.j -/,r1..'.. /<.1t 4on',<<1e..-:-.4< 23.2",-7 z*4,4,t z,r/tl lziej il,ry't.t ".,,.i.r..,!//;..</? 7/tru-, s,'*zlc-,r f,, <2* lziej ".,, il,ry't.t.i.r../!//;..<,? 7/trl--, -r,'*24,

10

11 f-verf Ja"r./ ere.., tqzrzz..ey'-,+2,,-v4c,,z V.aoJ 7 ZJry; -.,...<e.. -1,?"< a-/-,:z V/. /a:7/7,42: -,".a <',,...-g,./ a{ 27,//.1.-J z,<.<.naz, Jz./zzQ<r a/ -z Jo-,7 /Lr/ z.tfu-z -z,y'*"< fct77.a/,*52<ezba yal,,/..-/.4,2r/ r4.<.,-.e/-./r+r" Z/ c..<,2.< f,f 7a r.*rzt4.u a,.r,..+-e<j Z,z J< rq $n,< <,t,r../.rr./ -.-

12

13 4./ea-Age t4,"/8 /a-grn g "-..,e7erse-nz,z/,/.' Jt-ro,eJez

14 7/utota^rr",,t at"-,"h,<t /e-,t/,2./4.. /--/ <,tlz,zz4$...,//i?4.cza.-<2":2.-r.,t// s,",-t,-r 5a hzkzc/zit 7/4,:t e* rr",uyz,.r/.2 zt,4c<,/,.,r-2,-/ Z"- Z u-*gzr7 TkrX Se--ce a! <'z-?zr4?,./j- J<.4te zt a./.< <:a.r:z:z:ize."-, 2zzr< z)

15 /fu,*/<,s,/r;t tr'a,,,-.< (t,.2/-///.l,/2ly' z/'rto.,,/,<< t--,',t'".2,ej z),'1 )- 4rnuo Z4 <t/.2/zr./z,*zl y's'.o,,ul.;,*j a-,.n2,2?:a y'e12 "o--< V/,+, az "rlr 1.'..;zo.<-/ o;.< /1't/"r/z"t-.lnuy'.r"'/

16 7.4 <>..trzrj-rn -Z.rJ (?,.ri/2.,t.-, rt. Zee lrtt'-,22" ZsteJ ot- ;zlzq clorr...,o.< 144k. /izt" r/tztr:zt 4-ez,r',,r/7 /,<-*J?a./..'..'a /.2/a/ '46'-/<k,4.11?,.( 7a/,..t2 &r.yz 1gz.Z Z- -?,,J.gacl-92 or.jd 4'. Z{^(.,-Jztz,a.z//,4,t//,; za1'<

17

18 zan <.4/y',27//,, l.-al /t/a 4e, f '/ -d/ 2l Z--;z/ta. 1z+,t.e/ z;.,, fa.a-,47,7 :,'.: L)rr - ZTzZ/.<.rJ *7z<./,i br"j o-. z-+jzr.y'. --'<:re,r,4-;2."/,'z-:

19 Ve 7xiz.,ty/e a{ r/e 2ezJ Zzr, rs z.zo/jiot/,vz,,zr7

20

21 y'.2/ z- l t v<cc/-< 4//./L-i/s -/)-J' --<re< /2t /,<k.,24 zuzz<..v.'..,./ z<<,z< cay-z'z< 4-J,<ccy"z,/ 7/z/ a,u,< /na/un; /2"4,t..zt'/V...2,:r2a-t ;2. c.>.,/-."/ /,t<,zu>,/,zi7o.7/.e,..2v-z-,,2,2/,"--,.z: ><Q;<,c,.,ef,4..2J 5,77.-./,t',.<- /<. E.Ja 7/zt z,te.%o,t / kz fsi T,tlkzao- ol <u,<,,/j /tr-,,":,4-j /,<//J,<V,2y'/-.,<+, 1;-r,, /,2'...^ tr.-..- jze 4/.'-nu,/.uJ./.. <)/-:t,l'/i. /'/7.*.< a'znr.4tz 1.,r. j,v".< Z.-,1* /y' /zt 4z--,,, 7/7.,a4,l,r,zz,,,,V "l,aa 722 Z*..,<,-;r.1.u,: ealtr4t <,*"11 ),/- o'u.<,t*r, 5/2.a,"/2.<-.o. z2-,"/.(.*tr ",f,',r7,^^j. /.,9,',t 2,,"J s/z//tt/ 7/" zz,z^2,1 I 7ut,<<.

22 7e Tzssrbrz of rle )eej./v*,<

23

24

25

26 A//Jal."r'? 2".2.< lzc,lez< Z/r,u z-/,t

27 ?z.o*""z ' )7/2"..r< c/2",, <-e-r zl cv',1!*

28 Ze rxze -2ezJ 2h,,, z,r,ezks,z/azzelz V*l/

29

30 71",ta,-,/'/.,,n/.,err Z/:rre'r 4rr,11 7/te a"--;/,a,22.,2,:1...,< -i7y',a,a 2-.1 ty'c:n t/arjztjt o/ /r)r,.l,za L/< 4z-c

31 c/tzza</o<.4,*j.ic-/t z.rz:7a: z<<rez/ 7/t<lt.

32 ) _.,/zj,,.z-, t/z,)r-^,a/<. 7/o,u /)-<,,/*,t.<./4 Z.:r./,7,/n,/,.--.,1y7"'( 4;.1 z.-/,.,,:/7,2.<.<ej. z1/2,,j /,u/,ir,/.zt' //:,., < 7/,,./ 7/.,,tJ izi,.?",<,r;az./2 4'

33 ZqJ l%o-7;lcaye,e.z/ej r,lez-e fin aa.zvev/e

34 (1r<,,t c.,t /44 /./? Z;2,,/ J ty' ","..<*/r?t.

35 7.4,.f*< n 7,/,Q.<z: Z^.J,.2ru,4-zgzQ/,2.4 ag.4uzd4<zl la,aa pnzjz/,*--

36

37 ,4,uJ,,acrrQ.r.r z-t,t/,/. z.r-rf/4rr Z,n<.-,,r^< z;".7.s-22,2/z2z,zi,znz/<zr,**,*.,.

38

39 3-7K, tfu//..,q h zry".rej /7 z/ i 7,.,'z'-sz?<. l-7n tl/,// a,o17 I z4r,e"rj /7 z s-7^t,,,:e,,,,lort<. /'fta,4// //a/14fi.g,e.rzj E< <"c:,a //.4< /- 7/."/.

40

41 A.zzZ,rJcX ('. :) //-." s,/z//.rrru,<,//,,,,//./ ozt:"2,4l,.-,t zr,,t,4t-- 7.1ek,LV.zr-ry'. o,q a.-,,/ /zi< rq"rzrf (c ) yza"*j ; <<t/,z/..<,j.zl a,-,1 c,v.zdzcz..l. f,etj 6a,wcl Gc) "*,,4b/,t.vt",:r,o. \,get r/ *,-&ry.(' "") ",- * i.,,-, y' rz.*,--.*1 E:"r,rrrir1 /Jytra< (',,2) /r-r1 frozurri )Jr,r"* z-,j or1z*,ze<. /2, /"tj z Vr, t /.,,:..., a-,t/r,..t 14 c,:,q, 7/< /-/.J/ r,;l,//,.2ty',/.,t/,s xr,-i.4 i - 7,er az /-7r, a.r/ers ahzrujr. rr4*j o,,'.frb Z/< c:a./*t).4lrzzl/ frh,r. L,a< /zu* Z/./o,ao (,q"2)

42

43 y'o.uo /tzez.4tt (raz) 7l,A.u7 laz/o< /,'z,r,qr/a! - <., /h/2// t<lu-y' o,e -z//q,t/ r.e/zzl.zt'.acz2, f.4//tge-,c< *r4,z,v.rtq. rzoo,/j z ere< 4.nszk

44

45 zrlr< zry<or<. /a zr,,t1/r::,l4zz z<t*/,err el q J,?. Z zzztrar< 7;2,'<z ZzJ l,4ruoy' Gy,l-,a"t2.-z/ hzjeer2ay'tzzl 7,4zrilrer Z.,J z/.1"x kq&ze.,-u dq /,,/J Joer.t/ g)rc 7/< zz,,zh,z,ot, 7/e;,er.f{1"4,21r.7k"22.:2.-/2.4/.,^t,'7ry.ae/ //,,'< i/.?,,,< Jno//-4.<. Z/c./

46

47

48 rc J,J ik ale"r,,.*,-j,,,,l/u,t1t brire 7Q:,22/t7 z--j b/e<.7-., /,<rc<4"ltr. /.r,rra az%ccr lta &rzzze r/z

49 -t /<rl2,r5ruj,&et Z-c<t 72-V 74 az,7 zgz/ /,Q a,ev,".,-lb,42,/- 7/,<aq.{ fzece>4/,rc/ttrly', 7/o"7/ /at< o! 7/n cz,<7./-,c4t2zz-

50 ,Zz:y' zqz"./,"^./,,-b7z/ a{ a.e7zlz2zj c,z,zt<,,t V.,./ z.///,=-?/,/ /,2/,.-u 2o.

51 rer7 7<tze./ar,e /t "r,/z rrzc.z/"r zzzl/ azz.-l..r- tleec 7:.y'e

52 /ar.7 <z'rrz;rz/t 1a,/27 s,< 1a.,1/a,0,e trccz'srl/.eo/i zl"zlelr, /,'<'4 zl

53

54 flzz4,a,4 ZA z,//e t1a, coat/ra/ 7az,z k/e,rz..t/ at4:z*-,e,/,t.zjc,t *,/ 7/rzlflT.,e"^L z.,ryt /./ "rf c/ra Vr/? t' t/.,,z z.zl/ Z/so t/c,./,< t///7/t. Z/ ca// 4 ery/z,r,2ej e.,or7/.4"t )?z,z*^-r',/,i,en 7.L,- 71,<.r' 2/,../l 7", /< 2.4 b'z 7z rz*,2/v,e,-+lz/+,-7t fc.,.+ /?dr>,./k. -7 7o-,4*e 7rA /.2" a{ V-z,Q/4,/t /./e,eej.7/'4;9. /1e- 7e-,< J t/"/-//zk* r z-,i/ l< /A<J ar-,: /e,- tk</az1 atn2y' Vz-.c,.<//,cd/. Z7 Vz.z VzLr."t //< rnl.t <a//"cr77, /4,- )t -"ty' a VrlrQ af /oa a*",?a1.;4?,/,.//e 4/".?../ /i -U4"3 Z..J Z.,tV1ge.<z V,y'rrrzV 4zz. a,e a/4 /za.,t< z{)/e< <yea,r..,,:<.

55 Z*4 /<,,/<.- /4 zn Jti,//.,*./ V,e: Q,-4t-,,r'< T,oVrzti/ 7au 7e" lztzfof<,.1< /.,/7r/, 5),',",2: <.zz,rzj fa,y'< -2,4 by'zut*z l--","2<r4,2,-zq.r^.r/ e7e././7tc/c,.ea,y gerr<re/{ 2,,,.*lL-.4 <-t/*l tu &.X,/J -.'<,y' /a J- /i (<,?le/' *,-,4a/t,7.{e.u g,eo z,.ez</ /zpj f- )Vkze-y' 7/or< r(,//' ).r/-,,1.-.*l,,ez/ E(V./t/t< 71r"7/ rv<y',,/2,t 2,2:/ f* {,"<t c/ t/a//4,1.,,j,f 7ac, V.e.sc/zi:t,z-) 9tlr.t ex7-e,,2<..c<, a4e/hn 7a.r* t/-..4 *y' f/zo.z{,2,< /,,./1 i/a.-, a.,27/ Jer'</,zrz< T.rzere// )-"L Z,u.,zyz*,zlz2.uz/.2/ezt/r< 724,,,V e,/r*,/"4e z- 7/< t /<(?ti cf 7k.r*72,.,.,r221,,r'..2 7//,.,,-< af 7,1< Z/:Vr 7/14,.",/a/d lar/ so cz".ztgrz<./er.z<z<>ez/,i.2...j

56 t/.?z/t f/1//4./oj,-'fu.u iz""t,ar.r" 7/:2.-71 z/tz/ /qy'<re,/e.,,e/.,1.z'<

57 rs J4,..q.,<?us /a,?/ afvs<,rz &r*rr< 7&r,t<< a.,///o7 7a yz.f,tt.,-r/ 7.4 ejj.: z.uj d az,#<te<

58

59 ..Z.rrl*. zzl;l 7/- r,l,r/i.u rzvy'lz,,z.zz/-ru.,/^,1/4,r' {*.t 24. a;/2,/,.,tzllt2zzj 4z*n 22,,.,<o z/-.-rj V,e.Juclzi.-",,, z..t lzzne:; e',< c.n', 71a /221J cf,,-<zefr J-, 7/ze* a,'/24 ;/. f,z^taz. /,.<2.%zr/ z<,zut^z &rc"j 7/ta* a,,lzl,zo ",f Lr/ &, 7a<.,,,12< 2.1< /er/ L/,-zr7?li <-.*o..c<z/,/,/ iro / zra,2/,l,.r* '/,Q/,//, frk-gh ry;z/,t :'-<.tj' 7k,*.t,/ J,ff."'//,tV,'./-,,,f "4 ",2:92+*.2o-/ <.<,,/k / z-;4,< -.,121 euez.r,ctz,< 5/r"yz,4: tu.ifr.,c,..2^t,z-j Zle-,. 4,rz l,l /c' r,z7,ztz-,r2.//7 l/,2".^7,<,^, J 9rur"J.?z i a//// Zzbe,'"*,t *-fr,(/"^ <<. -'4r<.r --o.lo,// Z/rz/..twrzz/ezr 4o1l /a-1,e2.z "Jr{fe,e<t/r2, t, lorreo- 7al7 z,l76a,r,,"?ar,z/,a-/,a,j /",lrl c,,,; /e J/l arr,z4 4.z./zkr: Zz*. Z ll tz9 7a c,,e Vtc, zlr'zu c>.to, a,,r/l,zz/u2,,4 /LQ ;s.- / zt^,,yt&2. a-j hz.<.uzyz,lrt za &z/ 2,,r 4 7k a/s/,<./--,'2 a"/r*,'uj cr,ne.,.,,1 /ep V",-tV1,/4?z cryv/--//izl/ir'/z/ J,z/..,.?-J letp* t,/, /az4 4-J 7lo;< zu.4az gz,,zx,rc*;rz/ /t"q. /r4r,z,/zr<?-aaq/?r /-J 7& s/zjo*-: *,t,/^7 Z t?r, y'.-.- 7/'< 2*/(, 4a-z {,', e-.tt au,[.1'.7et,,2.-<r /<^' f.., Ja*at. frr, /zt*, *ez rr4"./,*a //"a//c r'/,//t,/a dura t /4J Ca,(,)r;-, f ' /oca.,,. aj, v,j-tu,-,n^,/ 7z,-r-f< 7t< {jte< 7a,.-i^2;./* J.-- rl 7r'/2. Vo-.< -,4 az g.x//2,.*j, rqn,q o,z he-*,ntylt //zz< 9e- k< :.zzefi,1z 2". JJ-/.L.Z/t /"ur../"r& 7o,Lz/2,i4 r,.c//"'zjk' z'' 7.1er< 7/4 Je/";"rr,,ot //z-..,t e, t.'ra-o/ 2e- rk<. 7f orya^,rz4to., zr JrV.-eJ 7d k 4,tz/z/za"f f7rzl+z.l'1,,/,zzory'..ezrzzlt 7/,* az7. /ftazlltt.,,/r'z,/l 7/t< z Jzr. at z.e^,*( lz2-e7r? 1/r.,7,{ ".k/ahe/ Z< re,tt< al or5za, zz/r-t*/?,./e,tu<it.2,..,//. 4//e- Va,rVol Vzlz zzr)j,./ A*4 *ce/,ff2r/a-..< #.2,n 7o-z 5t zva.-/ l7*ta V-.2?,r a/o"<".,z?< z<.,4.?,- '

60 ,z'egzukzl2^z t//atv: *,ccost /zeejt fczrc<tt,.crz*/241/2o.,. -/l z/,-7t,tz<- l 9vz-2,.,,(//,.-,/a,,,( F<t..l4,r/1,.,1 /o<., -oo TooJ 7o al),< ZoJ c,..7/,<t2,q/o+ I,6, -ris z)-r7t /acut e,,z a-,.//,/oo /zze E le.7,.,j 6,/,,,/ Ja z,/", rbtze 7k a,f/z+2,4/tb.z /o*ar.lrj /rk-ra,, f,z-ert&r, al /?z/ Zz<z r/v72.-7 r- 7k,n JicT/rr,<, yzzz /zt< r.o,a'exti'zk,q,-j y'll 7'4zz o'7../"2 a',e72^'"'at"-' //z/ /at/jt,s//,y'r zertbpr rz /z /nzje,er 4.qJ,?'// 7.4//az "r.7,tot'zses:, zl c'v-..t 7kmr./rer 7a Jo zzr/,*l 7< 9e/ 74-7.,/!.*rrt 2."-z.'r2.2-/zs/t'-"2 7,y'n/ zr fc/zezlk,/..j zqz/ 7a /ns/ Zz+ a.'/z/,* rz'cce'r4,-'/ <,ey.r'..'/<,",1,"''"-'

61 74".e,,/tq -r.,sz< /e,zjzar z/4 EzJ 7l<orz7/ 7-4,2.#zb-,t, cry'4e,er 7y',.,c.,c12./ 7)/<rz L/z/a. r./j 7h /e// 7fu4',f1 cld. ar +, czz9.z,-/z4zt-.,..t<ejr Lt/riJ.,,*h 74-j Ze..t?/ s*<.2r7 hca.r. rrl Jlguulj zar*.,y' afurr ^*"Jt /eq.-,e.-,< 22"?,,

62 h z//rr.t"j Z'/Lb-z-Q J,Jt:.z-J-<nrtz"un)/z/,/ts a/ a7yz.oz2.:/i, <zl/uzt --, -.<.=0,<.2 ZLtzal,< /k?iak/,a/ ZE r+4 Vaua -ogzz,,,1u/i-,rzz/ Jrlrbt

63

64 /e-ej z rrrslz*et 4otAZ zr*tke czz ee-ra// u*211- gau <"zzz< a/ ol,/ /44 r/zz rh^tltg, --,2 gtox 4e/- 7)(r",r zu",/.ez /<rr.^t t.-vqr,;r/ z./1,.k.,/,7/ r4.-rrz Z-, Z1<,-,.u<b<t.x,2,/t gr'a-,,/z<r)$<j,,f.,j,ez.,t1qj & 2.".,-./e,e,t// /<< #"24--,cp. 74,.-:.,,* -f

65 c.{ /erre"x,r/t/r,,t 7/c 4,.*,*4,zu e:.,,uk--.,2*z/,t/ co..1ze*,4c,,.;. 1.".,-5, /,:z' tz,rrz,futr E Zorzsu, zt7e.,/tt7 L" *J //-c y'9re./r/ f7.?",^,y,.-r Zt".rr.u/*,z,4,-zJ.,-.t 74 4b/J :{,4-,2-+r 7. Vo-t< /z"rzze. V","'r/.Jg-< 7c l//gc-o.t ;t fr 4t,< /rfi. r/zry'j 5r."' ar' E },<tak 7/v,n, V", -.t// Jz. /7 ZQ* A,,fr-..

66 Z a* :.Zl.'7/zzz.z.7. r.,/.r, ,<7/..2/zq. -.u.z,zl/-,< *.// Vou 4.".2t<.6 r.<tt,.f,/- 4,znr/r)pz./2.-y' r./,//,<zl4.k?j zo, k st cc.cyr,0y' Z?v y'zn. Jflzutl Vh,--,,.22, ift., "-,'//i/"r/7;,4r/e Zz-,2t4 <xezcl,,..z7 r'u.1/2,< s6,//r zu'7", 4l 7. b /,1< /e'l 2*r-, cza Z< -: </,,4 ZZ*

67 ) Z"+,ro*./- I,y'zzJ 7z /.,<ft,i1,r s,/",.rlt)., 9au "*,o y',/r,t<./ /.'l "f

68 rae7.4u24tr:^t /trv.^,t V..,f,t,/ 7/tz/.; /V./ zrtlr./uj zzf,z/z^,/. yz.u -.,.Z/,y'a.<

69 //,/eo.azz,r/zz',4zz Vao,^22 Z/-7 z"* 4t/ a{ zls/ 7*,?,-z /,e/ 1<,z-uJ "yo

70 /o&-,4 r.rz,4c*:,<.,kzzy'zzt,*q.r/z,z/j 4 z./6?o r./a* tl 7., 7.4 n<zzu,z*4 7/e.: 7/<,<< //afu /ezr 7/nzz/ Zo 7/o <,e7z-,,?422-r lzu4/er. Q ro.2zr;+>=,, o.e 2., e-rqr-cn *o/ 74,.u"y'/.,, 7,2 <27e...,7 t<t.l/< E-..-,,2 7,Q z?.ez-?.,2?.*e^./ 1i &/;J,e,/l ",.<,h//z>7.2",,a //./^z //z,e< 7av/a auz,t <,,/.,J.,J /,/< l/.,-/ / Zr7.* Vza.etr c,f 7/<.,.t2"t-zg< 7a^7 /z-1z-y,:,-..,j Jst*-",c//< -- 7/<

71

72 lyercz,/otll,t-4-.-/ nfl../-oz J.,.zr-yz 5<y'a,2/ lc',"rr, -z<zzt/'eer szzul Ze7<rl7,z7Q zr&l 'z/< <.,zztz/ct zz)4i's -4..2J y'eco.t'o 2,",t'e'/,'a! z) <o,zz*l,,2,jy' UrQr.Z/" vrt,./tz,/l/;^/ z-r erzaa/7a'.'za/- r7,"/z// z zza't/ tz-.2<az"z2ze 7?1< Zuaz tr< 7f.,2-72..,,2.4l'-2 7., 1L+<,*ezz/<,er z-' /z'-t Zy'LV *b,r' **r/z,u(< zr //4/ 7/Q <z.ey./,,zz.4rz"t't.;,4k la 7.4 7,*.+/ A,/<z zz",r< TzorztJ.4,tJ y,fr2 ; 7/z,frQ<,7/a'i/a''r/ <"1 r){)/ae-'<.l'"j

73

74 '/2R,i"t/ rn C-l*..i-< q,?11;../ C1.,tZr J-^2.,2, <.,zzz-z

75 6 ey/el.zve./ssts/./,rzce a? rve./,nzj z/s zzerz/ezs, //./' zzzs/,./zre zez/ers r.fu le/lei t,z.zssts/tzt7 ec/a/./a, et/e.4/ 2/e^/ tl.zg// 77etz z,b a{.ya /e,<ze/,/.7a 7-}/e,z /,era.r'z/// 7r// -r 7z.J Cn /a/,i Szoo/ -Qe 9;e"4 z/a, za (e(ktr rzz,rr'.,/zv< 7o -rzzi.da-,la o4'lr.uz.7 czzbt".z/a,gzz.".t/zz*)-.,

76

77 7o /e fr aar/zble aetz,/,4//zr//bi,,.?/ zerz/ez, /2"? 2?Sl,izYe Corzgrs/enzc7

78 /,//eo /ou z-4ez,/?/,1<,2a.,,/ ftt/1:./^l,,/as/ 7o"' /,4/< /rnt e"r*'j carc< 74 /e.4,et /c2,., {ae.zu?,(rd-/2/2,r,+/ zz"zt/e1. r<?/7<.2'< 7//4/ "'<z; 1.2^5zex '<</te: ) h"k Q.ec< l/2,'< 6 *,ter< 9r'ao,x 7c,z/t z-.-j,tur17oa'-4. /oo lut 7-4n /4/^z /7,,7-/.//ry.?./.-.r'/ /'e) 4-J arrza",-t,./-c /- zzz t &,a-t ) /<'-"." 'L 7--, kaz-,tu7, 7l,n nr-t2 4- Lzzz.-.*,-.z r",4 r. <c-snl/ 7z y',r,r J,f{."t: /.. /.-c,--t /",. /rr" (. k/t-,,ry.z'v/2t y'o.,t /4 lt'a- r 7.4.,/e.-.ar/,4-','"r. t.l /*o )-l 7r,,.n lb./,,? z- i {.e,o I s..rorrlr rz/./--,/* J ;l.z<, <rs,*? s<e/(.4trtilz."za 6 "xezuk,//z/v,/z^z Zl 7/ J,"u2 2,t:z r zezttjy'

79 t/ttu7z^y, 7",r2,/-ror.-, 7or,.zt-,, / "ejv.1,+uj /z {/ex, bz<. 7a-.2., / c""-t 4zz?7 a,:fa,-+/ /e,-7 A Ca,.7//z* z-.jz/-za/lzc?<za/,zzfrrq 7,- *rl flen/t/tfu lzersz/r/r/2 t's,/ zfu bzz/ af ca,"zsrs/e,2.7. -/A",,iJ'r,Z* /12r,/ A..rrn."[9tz/ c,rizot'a+2)-,zr-/,2<&zr 2.4,;- -r^h*.lnq Z,n4 t-) t.zz?<a.zf zr/. Ja,y2^,, 7/8,,.24/a 7/re 7L;/rz./ttz--t t-",/r/. 7/., c< /,,.ae(e.ti-42/ l*, rou.,,r*u.,-7,ec,j,-h,e.b,,/*j /.-,t -- 47ft2/a..,,. ie: t/,/ lrk f,t'4,k,<,/*lt,/a* /21/,2:,ezzzcc:./z.e.4J,.a.,n-e"t z-.. ' /J,eJ 7k:<,at, tej ctyoz/<,,,,..,i1er,/-,/j cc,.ir'z.-,-"/,.4r7+k4. {2.z,ez,-t filezr/zrr, 7alz7,zezz/az-r,/,k 4/6 7.2 Ar,r',.-<-p 7./"2.re// z-j ",;fu.<

80 ,4,< a/irtjlzl a.zj ".,,orl,rry,1/ a,,,:y'4..&< a.922..,,?4/,2^21,'*zz*r'

81

82 ,,/'<{a? lfdd Z<r7<cL--V?.,/< k,4j/4c,,,./t't/./.,-,j e,tezzt""r.4/2k.7)r/ * yo- 4/Z rkj 7,4rR /./oo) aoj,---//e< k-//44 6 :*rk. fu,uzzrt/.-t n / Tlza //.ro,t,s 2-,r or'a' La-r,-.,-.;,'/*,. 2z7rz,rr/z--/ - z/1

83 "-r/. Zjn Z//?..,/ t1a,".2.,)x 7...?*o<../,,a,et r.r/ /r,e..,ny q-,era/ z4 rlb..rft/4 Z,-uJ 2z-, r-l,*t"f.r,/ Z4 :..z:hue.\,t1<o:/-z-,tj po/r+ /z)z< ",ttrl

84

85 d,/rtf" ou /" fli ( of,y'..,-4,.-,*r",l 7o,, z..zr/1<.< /.tj,k,,i,--u s;z---, a//,/ e4j.7/ J",<l a4q 2.,< /,?,/k z /,tj,/<<,i,.-,-,2 t--,.2 cz<,t rzet*.-,2// /z& z-,. (2,^t L.,zta /zrk Z.*l,orare //< -o,<x/ -.-- < l.//e,e. 2-1n',r-,1y /tzrt< ;-y'nt /:</,4,..,/ d1/ r'tut/t(,/< atl,fl z,te 1.tz< a/< f)tj Z4 j-,4.p7.-o..t. 14 oy'lizr a;v.?+2lhc-'.-z/,z?zt/+.2't,,,^-/<,4//,4-.,.".j,y'ze/ 7/.,"t"t<'r,. k." L or.<. j' z:,,( kty' u,// 1. l/lj.-,h /tzz-./t/7r zuj Z/zA,<-., c,,.?-4///?,r',,cy'...! lq. 24* /azz;;,.ar 2..,< 4//o.,?...4r'r'qr-t <,..^./.. J e2:,k 7r4.y'2,<J:/vz,z-.1 f/2r77/"t, a''< 2,.,t// r,,,<<e<j, L /7V7,z-J /oro,1/< t-/rax1a.<,./' z-.,,ji,/,,r2 /-.J 4, n-,",.2./..-.'r.?,-., -Z'p-u, feg,/,/v,rt,-./ rz.j h:'/k,,./ 9,-r, Vr'l,<,/ 2e,,;e,r//. iz-, zr,7/ 4..*<.{ 74 /"// 7/t,',.../(V/., e,.xzkrz7-g,/srj fo (nzfu,tc* /o,n-r= a,y /,,,' h/v,r"./ /*,r,1t/,,6.-a 74 lq/ r z/ zsz-*<:,terq./eoao,se,z?r/./,<e Ja?ft?/b",.{/a^/,/e 4zJ u,tgae,7a" k//// h an/,n-,a.2/e,<ej z,,z.dz? tl.^!f,24 fi,e,//ere,/c,/iere.zte,u/ rk /es/ c,//zzz7s,4..ztzarz/v Z[/^ercr L"izf Zzl,{tiV.%/(g Je.d,)-ut,/zr< zn ter 4<:.t.zztq lz 7/7."razrher /zz,r,at/z/arz7r Z/ir<,..- gar<af,/^/j z./& 7*,..+/t*ry'.2.-,.-^z Z/. #r/ 4* go,,,4/< J.//i? evet//zl.r uzlh^t ty'o,.,<,.zo"lrz z-,/zp z./< ge,,, azr// &?.,..< af f/. a&./-,nl /"t/l./.4 a.-lzato,e/j

86 7/.2.4.a2J7/*,r /z.k^/ /2,r.."/z Z/< ze.z.;/t 72.tu th /oe4-et z<,<,z< -.vel.1,,-1;

87 k*gjo.rt /r r>/.?ezj ( xoo)

88 ,/zl/,",rr/ 7;.*/ r",4 J./U a-- /kk b./z//,- /" e,.e-u,/ Z/< s<.tt--,-,./ TzazZl2,+zt z;zz//,) *,a z<:gr'lzr:< +*, z/.4r 9b/ er*//"r./r1z.//z-r z) 7)/.<

89 .2,<Z/r,,,,iznl2,v?/ /e^.e,<.?/ /l s. crs.4.-,j ""<?.21,2r1r' 7<,2V..<,sgz.22:,*-rJ JrnT/t,zr7 r,r,,,/c1.>,..,t r/zz 4 zk'., *7.+,,./ 7/,4,a, :-42.4:rfi)..,r

90 2r" G) c-;t7,/-iz4t2^z/ gazal./.^-. <zt%t) 7*rz.<zgz<< /tk lr4r<. 4 ljorl rzzl/go-z,rj,,/.vd gza,<* 7/e. JrZ z -/T e$zz..ztbdz<-2.</ - - a/*:n+/ta,zr {J s/ztlatrrs< Z// nfjz^,.".4-;,/-z/ r'*.//c/q V.xgzczzzr..2.yJ,* nba z/7.t4<j$t 2,4 s, {t,. {J tutr,<,j2"'.r/-,27/ a.ez,a*,2?ra.a4/ -&-nr ->/,4///t"rr Z 7,1" t(. a,,- ( 7/" {t&,et,/zm 7.4,r<r/--,<,,/ 7a 4y',;z/zt -r z-t<?za/4/ a, 7,/e 5<(r) a,u z/" I -7. J,=7t c,,e7z-,242^za/ czoacz.zra.z zu,lla,

91

92

93 /71tR4 /izrjdl/' 7/t*' z/- (a;zt/12/-'lj

94

95 (rarz*"..r/ cr, r. /','+4,,'1,{r r*,; nrrzzcl)< -.''l 7/u* r'rt/-^ry '4 )"n d ''<7er r*.1 7r. '.' rlzzl art<r.< d// a',"-', / 7zz*?lzt'" ' z'ztzl 7/"k -,.r,,l Z" ''< ' t/zz// <:t e,<e< 4/ /';4/- //z/"/1c/!",.ry27'<+vr'/24 '4""J '*/t"'".'r,477.r", ej l, 7J,7.<. r/?/. // /yr.l,v/,-o,/ kn/,1/ zzz44zr 71* {/J'rt 'Zt* '.'tzi V.,1, y'ta iVz+,r'< o,< /<b,/*/,,< 21112'/1</<-ry'?a7-c/al "' /,;!.4r*2-r-t "r/a{/rrgj /v 7k u',r, 7/< l< r/ta// '2.<'Q 'futz<et< /1:c kroir.,/zrc 7z:4ri:f,/t. J tih'., '{ ZL ( (4' '^ t:r''? z/9' '3+ r^ 7A 'krl,*ra f -{ 7/e o--. /,a'z' ' "{ zy')..'-,1"* 74 /zti '/'c'2r )- 7/* /-tt )larr/.12.4 ( "z,1 z/- G;14//ti.r/./e/",4zt Z/u *'r7-<* 7o 2la'2y'7";l U.",t / G/r'"*,/,4erzz/.xs (or^ )

96 Eor.lrrrl/ //t rsar ( rz) zz-z7tl,<foztazf6r.-, 7,L<,.arzc/r?tz.zrrl _r/z/1.zjrrb,za z,-l-i,z /z.1ib/4 42n e.z2,z"r/,re4 z.j r/,r// zzz/a,27o{)w< /)-ur.,<c,.rl

97

98 r/jniant ruz/e, /4 aryz.z- Z*tz.- J,z,-t,2 *z-/,lt vc.zz/2.- t.-/.i<: -,a,--tet/y,..-7,a^ J

99 (,.?*crv,l* / L t u7221 z'. alk ra<r,-.,2/ lrer Z-J 7/<z< a74*"2=42-'z

100 l-tlzz*- 7/24.e/;,4a/ &x fur.,2<r 7/L',a.,/ t-.^-lrrjrz+. frlc,.,4,.,&.,:,,z/l?2f,4 <?Zr.?-/ t/k-',- k4at< c,f /k 7-zll.,{ cz,,,,e zr<,-7fuzt C2..--< <:azrzr/a,ej l""r".u<cet l//d,,-, vt aa-,k f/= Ce,.,,k<.{ rz z.n/ L<,<.*Jer

101

102

CRA3689A

CRA3689A AVIC-DRZ90 AVIC-DRZ80 2 3 4 5 66 7 88 9 10 10 10 11 12 13 14 15 1 1 0 OPEN ANGLE REMOTE WIDE SET UP AVIC-DRZ90 SOURCE OFF AV CONTROL MIC 2 16 17 1 2 0 0 1 AVIC-DRZ90 2 3 4 OPEN ANGLE REMOTE SOURCE OFF

More information

/i 1,,._ /\YF*r$-/t, /.:/ lrfi-/l ty)t- /:V-fi-)v '+l'y)t * /;v--t:--l.'>l la- ' i>rtv /iv-i.-,v /r/tv /, / 'v1 -;l- /v F;:*#(2) A^*f *#(3) t45.5i *7v>/tvz

More information

1/68 A. 電気所 ( 発電所, 変電所, 配電塔 ) における変圧器の空き容量一覧 平成 31 年 3 月 6 日現在 < 留意事項 > (1) 空容量は目安であり 系統接続の前には 接続検討のお申込みによる詳細検討が必要となります その結果 空容量が変更となる場合があります (2) 特に記載

1/68 A. 電気所 ( 発電所, 変電所, 配電塔 ) における変圧器の空き容量一覧 平成 31 年 3 月 6 日現在 < 留意事項 > (1) 空容量は目安であり 系統接続の前には 接続検討のお申込みによる詳細検討が必要となります その結果 空容量が変更となる場合があります (2) 特に記載 1/68 A. 電気所 ( 発電所, 変電所, 配電塔 ) における変圧器の空き容量一覧 平成 31 年 3 月 6 日現在 < 留意事項 > (1) 空容量は目安であり 系統接続の前には 接続検討のお申込みによる詳細検討が必要となります その結果 空容量が変更となる場合があります (2) 特に記載のない限り 熱容量を考慮した空き容量を記載しております その他の要因 ( 電圧や系統安定度など ) で連系制約が発生する場合があります

More information

0 1

0 1 9 - -R -V -K - -V - -V 3 0 3 3 3 001 0 001 00 0 00 1 0 11 1 0 11 10 00 0 10 00 0 0 1 3 F X1CE G XCE CV Cm H X111CE C1V Cm C1.W J X1CE CV CV Cm E X1CE C1V Cm K X11CE C1V m V L X11BCE CV m 1.W C90V M XCE

More information

03J_sources.key

03J_sources.key Radiation Detection & Measurement (1) (2) (3) (4)1 MeV ( ) 10 9 m 10 7 m 10 10 m < 10 18 m X 10 15 m 10 15 m ......... (isotope)...... (isotone)......... (isobar) 1 1 1 0 1 2 1 2 3 99.985% 0.015% ~0% E

More information

PROSTAGE[プロステージ]

PROSTAGE[プロステージ] PROSTAGE & L 2 3200 650 2078 Storage system Panel system 3 esk system 2 250 22 01 125 1 2013-2014 esk System 2 L4OA V 01 2 L V L V OA 4 3240 32 2 7 4 OA P202 MG55 MG57 MG56 MJ58 MG45 MG55 MB95 Z712 MG57

More information

L

L -G -VG -G -VG.MPa..MPa.1MPa..MPa 1.5MPa 1.5MPa 1.5MPa 1.5MPa 1 s 5 5 - -V 1.51MPa 1.5MPa s s..mpa.mpa 1.5MPa 1.5MPa - -V 1 s s 5 5 1 JISg/H 1. 1.5. 11 SLLBFFB SLLBFTC CCCCBTC..MPa 1.5MPa SLLBFFB CCCCBTC

More information

Z 2 10Z MPa MPa MPa MPa 1.5MPa s s s JIS 6g/6H SD SD/B LB LS

Z 2 10Z MPa MPa MPa MPa 1.5MPa s s s JIS 6g/6H SD SD/B LB LS 3 03 0.01MPa 0.1MPa 0.1MPa 0.01MPa 1.MPa 0s 0s 0s JIS g/h SDSD/BLB LS0 F FBTT/BTB TB/BCUCU/B SDLCFTT/B TCTC/BDBD SDSD/BLB LS0 F FBTT/BTB TB/BCUCU/B SDLBFTT/B SKSPLK LP FKFP SKSPLK LP FKFP TKTPDPBDBP TKTPDPBDBP

More information

(4) 1zt + t)2 (3) ("+1)(" +2) (6) (2* + 1)U* - 3) (e) (2* - r)' (12) (* * 2y)' (15) (2* - 3)' 2r2 *Sr 12 -r +3 ) -..(*' - r + 3) x 2r2..-(*' - r + 3) x 5r -r2 -Tr -1 -r2 *r-3...(*'-r+3) x(-1) Effit)ffia^*

More information

13Ad m in is t r a t ie e n h u lp v e r le n in g Ad m in is t r a t ie v e p r o b le m e n,p r o b le m e n in d e h u lp v e r le n in g I n d ic

13Ad m in is t r a t ie e n h u lp v e r le n in g Ad m in is t r a t ie v e p r o b le m e n,p r o b le m e n in d e h u lp v e r le n in g I n d ic 13D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M ィC Aa n g e m a a k t o p 19 /09 /2007 o m 09 :3 1 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06 013-00185 V o o r z ie n in g N ie

More information

1

1 1 - 2 - ... - 4 -... - 4 -... - 4 -... - 4 -... - 5 -... - 5 -... - 8 -... - 9 -... - 9 -... - 9 -... - 9 -... - 9 -... - 9 -... - 10 -... - 10 -... - 10 -... - 10 -... - 10 -... - 11 -... - 11 -... -

More information

36 th IChO : - 3 ( ) , G O O D L U C K final 1

36 th IChO : - 3 ( ) , G O O D L U C K final 1 36 th ICh - - 5 - - : - 3 ( ) - 169 - -, - - - - - - - G D L U C K final 1 1 1.01 2 e 4.00 3 Li 6.94 4 Be 9.01 5 B 10.81 6 C 12.01 7 N 14.01 8 16.00 9 F 19.00 10 Ne 20.18 11 Na 22.99 12 Mg 24.31 Periodic

More information

il E ------------= 5E 1B H 171819 l /\yl-.';t'.-/t rl -,1i* [ F,li*/L .7 F rli- r" )'> F,f.*)v 'u,, tv ,/tvz '/u, )v 7./:/, )v7 /7tvz t'//lv7 oebrft tt ''No,2R.4

More information

0304_ふじみ野地福_本編_01

0304_ふじみ野地福_本編_01  à uã Æl¾ à í{ä  e Ê r» ± à à Š ÃÁ Âà ÃÄÁ xtr e  Ãà à í ÂÆ e rtr Áx e Ætr etr µ»æ eº lá Ãû Á ex Ä tr exí»l éîð ÄƱ «d ex z tr z ex z e e tr e z e z ex éîð îãëù Ôé tr exí» træ z l º z Â í Š Ê }

More information

1 1 H Li Be Na M g B A l C S i N P O S F He N Cl A e K Ca S c T i V C Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se B K Rb S Y Z Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb T e

1 1 H Li Be Na M g B A l C S i N P O S F He N Cl A e K Ca S c T i V C Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se B K Rb S Y Z Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb T e No. 1 1 1 H Li Be Na M g B A l C S i N P O S F He N Cl A e K Ca S c T i V C Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se B K Rb S Y Z Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb T e I X e Cs Ba F Ra Hf Ta W Re Os I Rf Db Sg Bh

More information

by SANYO W63SA W63SA

by SANYO W63SA W63SA W63SA by SANYO W63SA W63SA 1 XWZc c c55c c 39 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 a b a c b 17 18 19 a b c d e r s t u v w x e y f g h i l m n o p z G J j k q A B C D H E F I 20 a b c d e f a j l r u

More information

我々は医療の質の向上に努め 人 ~ 教重量を高めることによって 全人的医療を目指す,~---..--.?' W 喝 - ~ 血液楠体量 40~ Òî»» p» å š â» š â â» åýâš âš o Ý ½ÝŽ½ ½ ½ Ý m Àåå»

More information

š š o š» p š î å ³å š š n š š š» š» š ½Ò š ˆ l ˆ š p î å ³å š î å» ³ ì š š î å š o š š ½ ñ š å š š n n å š» š m ³ n š

š š o š» p š î å ³å š š n š š š» š» š ½Ò š ˆ l ˆ š p î å ³å š î å» ³ ì š š î å š o š š ½ ñ š å š š n n å š» š m ³ n š š š o š» p š î å ³å š š n š š š» š» š ½Ò š ˆ l ˆ š p î å ³å š î å» ³ ì š š î å š o š š ½ ñ š å š š n n å š» š m ³ n š n š p š š Ž p í š p š š» n É» š å p š n n š û o å Ì å š ˆ š š ú š p š m å ìå ½ m î

More information

381

381 P381 P386 P396 P397 P401 P423 P430 P433 P435 P437 P448 P451 P452 381 382 383 384 385 3.0mm 5.0mm 3.0mm 5.0mm SK SK3.0mm SK5.0mm 3.0mm PUR PUR3.0mm 2.0mm 2.0mm3.0mm 2.5mm 2.5mm3.0mm 3.0mm 5.0mm 3.0mm 1.8mm

More information

油圧1.indd

油圧1.indd ff ff ff ff f f ff ff ff f f f f f f f f f f f f f f ff ff! f f f f f f f ff ff f f ff f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f S 9 M6 M6 M6 M. 6 6 R/ P M. M. M. M. f f f 96 f f f M.

More information

(35H-3).pm

(35H-3).pm ff f f f f f f f f f f f f f ff ff ff f f ff ff ff f ff ff! f f f f f f f f f f f f f ff ff f f ff f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f S f f f f f f 9 M6 M6 M6 M. M. M. M. M. 6 6 9 R/ R/ P M. M.

More information

{ 1 u?t'ru u1 ua y 6'o rfi u :r utfi erdaroo n o { n a { 0 {t Ft fl 1 :u T141 :61?U rl1u a A1ilt ry1 oo)a, dr unoul{lau oru{ourt:rjflal d9

{ 1 u?t'ru u1 ua y 6'o rfi u :r utfi erdaroo n o { n a { 0 {t Ft fl 1 :u T141 :61?U rl1u a A1ilt ry1 oo)a, dr unoul{lau oru{ourt:rjflal d9 { 1 u?t'ru u1 ua y 6'o rfi u :r utfi erdaroo n o { n a { 0 {t Ft fl 1 :u T141 :61?U rl1u a A1ilt ry1 oo)a, dr unoul{lau oru{ourt:rjflal d9 imarj:varri q tu1143j',lu :1U1J airunourruau oruioun:tjou

More information

128 3 II S 1, S 2 Φ 1, Φ 2 Φ 1 = { B( r) n( r)}ds S 1 Φ 2 = { B( r) n( r)}ds (3.3) S 2 S S 1 +S 2 { B( r) n( r)}ds = 0 (3.4) S 1, S 2 { B( r) n( r)}ds

128 3 II S 1, S 2 Φ 1, Φ 2 Φ 1 = { B( r) n( r)}ds S 1 Φ 2 = { B( r) n( r)}ds (3.3) S 2 S S 1 +S 2 { B( r) n( r)}ds = 0 (3.4) S 1, S 2 { B( r) n( r)}ds 127 3 II 3.1 3.1.1 Φ(t) ϕ em = dφ dt (3.1) B( r) Φ = { B( r) n( r)}ds (3.2) S S n( r) Φ 128 3 II S 1, S 2 Φ 1, Φ 2 Φ 1 = { B( r) n( r)}ds S 1 Φ 2 = { B( r) n( r)}ds (3.3) S 2 S S 1 +S 2 { B( r) n( r)}ds

More information

dynamics-solution2.dvi

dynamics-solution2.dvi 1 1. (1) a + b = i +3i + k () a b =5i 5j +3k (3) a b =1 (4) a b = 7i j +1k. a = 14 l =/ 14, m=1/ 14, n=3/ 14 3. 4. 5. df (t) d [a(t)e(t)] =ti +9t j +4k, = d a(t) d[a(t)e(t)] e(t)+ da(t) d f (t) =i +18tj

More information

006 11 8 0 3 1 5 1.1..................... 5 1......................... 6 1.3.................... 6 1.4.................. 8 1.5................... 8 1.6................... 10 1.6.1......................

More information

H1-H4

H1-H4 42 S H He Li H He Li Be B C N O F Ne Be B C N O F Ne H He Li Be B H H e L i Na Mg Al Si S Cl Ar Na Mg Al Si S Cl Ar C N O F Ne Na Be B C N O F Ne Na K Sc T i V C r K Sc Ti V Cr M n F e C o N i Mn Fe Mg

More information

FORES II [フォレスII]

FORES II [フォレスII] ORES Z7 M06 G699 MG59 M59 M49 M06 Z7 G699 1 JOIA ABS 02 231 1 2013-2014 40 -OPEN -LOK L L 1 1 L 735 A4BOX6 /653 2 601 A4BOX5 /525 257 40 2 OA 40 P252 1230 02 232 2 2013-2014 A B 9G-MP59 920RG-MP 59 106,6

More information

untitled

untitled ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸÏÒÔŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸ ÐÖ Ò Ð ÒÏÑÕ ~OU Í Í Í Í uu Í Í u Í ÏÒÔ ÿus Á uá Át Á Áys oá Á ÁÁ Áy ÐÖÔ Á ÐÖÔ Ám ÐÖÔ Á km Á ÐÖÔ ká,t Ð Á Á 4% Á Á ÈÌÈÉ Áz mᜠÁÁ Á Á }ÁÁ ~oáy ~ }ÑÔ Á { Á Œu ÐÖÔ Áy Ám ˆÁ s Á

More information

,717=Z 8,04r,s00 I 191,500 3,634,5101 slo 3oo Fl x (+E s954,\+ ElEr2s,, \) *+Errslfir+Errfrl Ir* , \v -il- )v )\2Fif- lv ./l: tt/tv^ Y7 /v7 ,7,v^,/tv YT tv^ 4a tv7 >rtv7 1D s3.so] * E r-il-2f..--_

More information

Microsoft Word - 99

Microsoft Word - 99 ÿj~ ui ~ 伊万里道路 ~{Êu ÊËu ÎÍÊ Êy y Ê~ Ê~Êu}Ì ÐÑÒdÌÊh ÿj~ ui ~ ~{Êu ÿj~ 497 ui ~ Êu ui ~Êud~{ÊÿÉÉvÍÉ~{ÉÆÍÂu ÊÆÇÍÊÂ~ÊÊÇÇÍÌÊÉÆÍÂ {dêîzééââââîé ÊiÍ MO Êÿj~i ~{ÉÆÍÂ Ë ÊÇÍÎ~ÌÉÇÉÆÍÂÌÉÊ,%6 +% ~{Êÿ Â,%6 ÌÊÉ +% ~{É~{Ê

More information

Ë,, ÌÓ ÏÓÈ ÂÈ? ÚÓÚ, ÚÓÚ

Ë,, ÌÓ ÏÓÈ ÂÈ? ÚÓÚ, ÚÓÚ 001 1 002 3 003 3 004 4 005 5 006 7 007 7 008 7 009 8 010 Ë,, ÌÓ 8 011 10 9 012 10 013 10 014 11 015 12 016 ÏÓÈ 13 017 ÂÈ? 13 018 ÚÓÚ, ÚÓÚ 14 019 14 020 16 021 Í ÍÓÈ? 16 022 18 023 18 024 19 025 19 1992

More information

(WP)

(WP) 1998 0 a b v g d je jo z i j k l m n o à á â ƒ ã ä å Ý Þ æ ç ˆ è é Š ê ë Œ ì í Ž î 1 ï p ð r ñ s ò t ó u ô f õ x ö ts t' ø ù ' ' š ú û y œ ü ' ý e ž þ ju Ÿ ß ja à, ê, ì, î, ò á, ã, ä, æ, é, ë, ï, ô, ö,,

More information

ロシア語ハラショー

ロシア語ハラショー 1999 èìñß ïî-ðóññêè 25 26 26 29 30 31 32 33 35 36 10 10 11 36 37 38 39 12 14 40 41 16 16 18 19 21 21 22 22 23 24 1 à á â ƒ ã ä å Ý Þ æ ç ˆ è a b v g d je jo z i é j Š ê k ë l Œ ì m í n Ž î o 2 ï p ð r

More information

<4D F736F F D2092B28DB882C982C282A282C42E646F63>

<4D F736F F D2092B28DB882C982C282A282C42E646F63> Íû Ñ ÐÑw x ÌÆÇÇ ÇÊÊ ÉÈÉÃÑ ÐÑwà v Ê ÉÇÂdvÊwÎxÇiÊ vèéìêéèâ Ñ ÐÑwÊËÊÊÎwÈÂÈËÉÊÊÆÇ ÍËÊfuÊ~ÎËÊÍÇÊÈÍÇÉÂvw ÊÉÌÊyÎÍÇÉÎÉÈÉÆÌÈ ÇÊwÊÂÇÊÎÿÉfÊÈÍvwÉÈÉ vwêêêuvwîuèâéêvèíéwéâéê ÎyÉÈ ÍÂÇÉÿÊvwÉÈ ÎÂsÌÊÂÆÍÆÊgyÉÈÉÇÈÉÆÉÉÇÍÊ

More information

ÍÂ~ÊÂ ÊÊ ÇÍ ÌÉÊÊÌÊÇÍÂÈÍ Ê ÊÌÊÊÍÉÉÉÆÉÉÍÆÂsÊÂ ÌÉÊ~ÊsÊÆÇ ÉÉÊsÆÍÆÊÉ~ÇÈÉÇÉÉÊsÉÆÆjÇÆÇÉÉÉÆÉÉÍ ÆÂ ÊÊÍÉÂÇÍÌÉÊsÊÊÇÉÂÊÍÍÉwÊÊÂÌÉ t ÊwÎÔ ÑÊÔÖÏÑ Ö Ñ ÑÒÔÇ ÈÍÍÇÉÊÊÍÂÇ

ÍÂ~Ê ÊÊ ÇÍ ÌÉÊÊÌÊÇÍÂÈÍ Ê ÊÌÊÊÍÉÉÉÆÉÉÍÆÂsÊ ÌÉÊ~ÊsÊÆÇ ÉÉÊsÆÍÆÊÉ~ÇÈÉÇÉÉÊsÉÆÆjÇÆÇÉÉÉÆÉÉÍ Æ ÊÊÍÉÂÇÍÌÉÊsÊÊÇÉÂÊÍÍÉwÊÊÂÌÉ t ÊwÎÔ ÑÊÔÖÏÑ Ö Ñ ÑÒÔÇ ÈÍÍÇÉÊÊÍÂÇ ƒêæçídéd ƒêd ÇÇÉÊÂÉv~ÈÍà ƒêdãîâêíéìãdwæíæê uãé ~ÉÇÍÉÌÊ ÊyÎÆÉ ƒêuâ~îwèéæ ƒêd xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ƒêu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ƒêë

More information

< F31332D817992B48DC A8CCB8E9F81458CA28E942E6A7464>

< F31332D817992B48DC A8CCB8E9F81458CA28E942E6A7464> 一般国道 10 号 戸次犬飼拡幅 ŠÊu ÊËu ÎÍÊ Êy y Ê~ Ê~Êu}Ì ÐÑÒdÌÊh ŠÊu ÿj~ Êu ÿj~ Ê ÎzÉÈ ÎÈÉ ÊiÍ Êud~{ÉÆ ÍÂÊ uêiîí ÉuÊ{dÉÆÍ ËÉÇÆÊÇÆ ÇÊÆÉŠÊ xgdésèéæ ÎzÉÉÆÍÂzÎÓÏÓÑ ÎŠÓÏÓÑ ÉÈÂÉÎËuÊ ÉÆÍ v Ê Ó ÐÎÊ~Ê ÊÍÍÇm ÈÇÂÌÉÂ~ÌÊ~ÇÈÍÍÊÊÂ

More information

B ver B

B ver B B ver. 2017.02.24 B Contents 1 11 1.1....................... 11 1.1.1............. 11 1.1.2.......................... 12 1.2............................. 14 1.2.1................ 14 1.2.2.......................

More information

Nobelman 絵文字一覧

Nobelman 絵文字一覧 Nobelman i-mode EZweb J-SKY 1 88 2 89 3 33 4 32 5 5 F[ 6 6 FZ 7 35 W 8 34 W 9 7 F] W 10 8 F\ W 11 29 FR 12 30 FS 13 64 FU 14 63 FT 15 E697 42 FW 16 E678 70 FV 17 E696 43 FX 18 E6A5 71 FY 19 117 20 E6DA

More information

RN201602_cs5_0122.indd

RN201602_cs5_0122.indd ISSN 1349-1229 No.416 February 2016 2 SPECIAL TOPIC113 SPECIAL TOPIC 113 FACE Mykinso 113 SPECIAL TOPIC IUPAC 11320151231 RI RIBFRILAC 20039Zn30 Bi83 20047113 20054201283 113 1133 Bh107 20082009 113 113

More information

A A3

A A3 818 A3 A3 8 A3 0100 0.Ma 1.5Ma 700s 70 IS 6g/6 1.0 1.5.0 01000100 0 0 0 SLBABCA CBCCCTATC 1 T Y S LB A B CA CC CB C TA TC CB TA/TC 63 0 1 0 1 0 0. 4. 8.14 1. 17.. 41.59 47.79 9.87 0.00779 0.009 0.05 0.01

More information

ISTC 3

ISTC 3 B- I n t e r n a t i o n a l S t a n d a r s f o r Tu b e r c u l o s i s C a r (ÏS r c ) E d is i k e - 3 ) a =1 / < ' 3 I n t e r n a t i o n a l s t a n d a r d s f o r T B C a r e e «l i s i k e 3

More information

油圧1.indd

油圧1.indd 4 2 ff f f f f f f f f f f f f ff ff ff r f ff ff ff ff ff ff R R 6 7 φφ φφ φφ φ φ φφ φφφφφφφφ φφφφ φφφφ φφ! φ f f f f f f f f f f 9 f φ φ φ φ φ φ φ φ φφ φφ φ φ φ φ SD f f f KK MM S SL VD W Y KK MM S SL

More information

ae9 t Y Y v I o t y V U t y qv d, nfufil.lu9lfi1utia{'}un0a51.i nanls:?iln10{ila1?41il't5tru'tzua{1!fl0fit1nta{r,iltj't:?tlftl}.j1lljttfift{t!uzua.i't

ae9 t Y Y v I o t y V U t y qv d, nfufil.lu9lfi1utia{'}un0a51.i nanls:?iln10{ila1?41il't5tru'tzua{1!fl0fit1nta{r,iltj't:?tlftl}.j1lljttfift{t!uzua.i't ae9 t Y Y v I o t y V U t y qv d, nfufil.lu9lfi1utia{'}un0a51.i nanls:?iln10{ila1?41il't5tru'tzua{1!fl0fit1nta{r,iltj't:?tlftl}.j1lljttfift{t!uzua.i'tu 1$ ra n a 1 : uuu frr u ro n a r :d : v n a or

More information

by SANYO W54SA W54SA

by SANYO W54SA W54SA W54SA by SANYO W54SA W54SA 1 XWZc c c55c c 37 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 a b a c b 19 20 21 a b c l m r y z A B C F d e f g h i n o p q s t u v w x D E z G H x j k I J a b c d c e a j l

More information

13 0 1 1 4 11 4 12 5 13 6 2 10 21 10 22 14 3 20 31 20 32 25 33 28 4 31 41 32 42 34 43 38 5 41 51 41 52 43 53 54 6 57 61 57 62 60 70 0 Gauss a, b, c x, y f(x, y) = ax 2 + bxy + cy 2 = x y a b/2 b/2 c x

More information

C-1 210C f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f r f f f f f f f f f f f f f R R

C-1 210C f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f r f f f f f f f f f f f f f R R 4 5 ff f f f f f f f f f f f f ff ff ff r f ff ff ff ff ff ff R R 7 b b ï φφ φφ φφ φ φ φφ φφφφφφφφ φφφφ φφφφ ù û û Æ φ ñ ó ò ô ö õ φφ! b ü ú ù û ü ß μ f f f f f f f f f f b b b z x c n 9 f φ φ φ φ φ φ

More information

ErErr. tcz.tt6 " rthzlno r.rr.,-.r,* ror,r-,..r* l il DIAr)OuA7r-J- (f El)ror lltyt p fr lt,*.6r. x+ +t r (rr+r rll T +E *!l ) 4\ E,' &lr Enrr 4\ E n tt,i!'er.l

More information

i I II I II II IC IIC I II ii 5 8 5 3 7 8 iii I 3........................... 5......................... 7........................... 4........................ 8.3......................... 33.4...................

More information

元素分析

元素分析 : このマークが付してある著作物は 第三者が有する著作物ですので 同著作物の再使用 同著作物の二次的著作物の創作等については 著作権者より直接使用許諾を得る必要があります (PET) 1 18 1 18 H 2 13 14 15 16 17 He 1 2 Li Be B C N O F Ne 3 4 5 6 7 8 9 10 Na Mg 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Al Si P

More information

PowerPoint プレゼンテーション

PowerPoint プレゼンテーション 2004 3 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T. Ito, A. Yamamoto, et al., J. Chem. Soc., Chem. Commun., 136 (1974) J. Chem. Soc., Dalton Trans., 1783 (1974) J. Chem. Soc., Dalton Trans., 1398 (1975) 11 T.Ito, A. Yamamoto,

More information

r4 - )L - ddr< n?1ilyt{?,10 Loa0 [n:{ n1: t. ril nlo n ra"h.ivi rufl :i':uirrlu1n :r a r : 6. pir rfl ur ru l{ju'lrjnrtl :v svfr rirr,ruo 6. rir rfl urrrli]ulilnr!:"uvfr rir:,iua 6. rir ufl,;rrur{lutiln

More information

untitled

untitled ŢĺîŘv d\^m Đ ½±øĹ Ţ ĺ î Ř v d \ ^ m : @ Ų ģ Å ¹» Ţ ĺ î Ř ş Ţ ĺ î Ř v d \ ^ m @ Ĕ œ ģ Ĭ Å Ê? ę Đ Ą ţ Ê Ħ : ę Đ l b Z Ê Ħ?Êę& ä:

More information

取扱説明書 D703i

取扱説明書 D703i 1 h m 0 m0zoz m0o o 2 250 Menu 51 1 u1z 2 a b c d a a b cd a b e f a & b c d c d 1 u1z 2 m7 3 zp m 3 4 5 Contents 6 Contents 7 8 9 10 c 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 a p v q r q b w h s t y c

More information

2/tituus,ns?aaou

2/tituus,ns?aaou 2/tituus,ns?aaou -2- riruunn:roaounruarr-tfiror[irauo:rnruavttioqlol"lu tauo:rnrrtolfrfifrvrbtoiylnr: ryoraon"tuiuti,o ;rrl, u zssn#lurirrnr,o.oo u. r{jurlutrj cu fiolil:vc,ury, g (riota:vtiry) rt u d:

More information

Microsoft Word - ’ìfià„GflV‘é“ÄŁ]›¿0909.doc

Microsoft Word - ’ìfià„GflV‘é“ÄŁ]›¿0909.doc 一般国道 3 号 ( 南九州西回り自動車道 ) 川内隈之城道路 ~{Êu ÊËu ÎÍÊ Êy y Ê~ Ê~Êu}Ì ÐÑÒdÌÊh y ~{ 1 ~{Êu uíi ~Êu uíi ~ÊÂÃd v x ÃÉ ÊÇÊÎÈÍÉÌÊuÉÈÍÉÂÉ MO Êu d~{êÿéèévèíé~{éæíâuêêâ~ ÊÊÇÇÈÍÌÊÉÆÍÂ ~{ÊÂÎzÉÈÉÂ ÊÊÎÈÉ ÊiÍ MO Êÿj~Êi ~{ÉÆÍÂ

More information

il :rn'r fl ryr ou ra E{ru ailr tter el

il :rn'r fl ryr ou ra E{ru ailr tter el il :rn'r fl ryr ou ra E{ru ailr tter el : v ifi a uj r 6'r rr n r : Yl ur n t i I d I qt a q lf I i : i % rir : Tl. fl. YA u qv a 6-0?' X.r I t 1- r i,l i fr! n I : f % n e-i :-l 1'"1? toi A : va u d (

More information

空き容量一覧表(154kV以上)

空き容量一覧表(154kV以上) 1/3 A. 電気所 ( 発電所, 変電所, 配電塔 ) における変圧器の空き容量 覧 < 留意事項 > (1) 空容量は 安であり 系統接続の前には 接続検討のお申込みによる詳細検討が必要となります その結果 空容量が変更となる場合があります (2) 熱容量を考慮した空き容量を記載しております その他の要因 ( や系統安定度など ) で連系制約が発 する場合があります (3) 表 は 既に空容量がないため

More information

2/8 一次二次当該 42 AX 変圧器 なし 43 AY 変圧器 なし 44 BA 変圧器 なし 45 BB 変圧器 なし 46 BC 変圧器 なし

2/8 一次二次当該 42 AX 変圧器 なし 43 AY 変圧器 なし 44 BA 変圧器 なし 45 BB 変圧器 なし 46 BC 変圧器 なし 1/8 A. 電気所 ( 発電所, 変電所, 配電塔 ) における変圧器の空き容量一覧 < 留意事項 > (1) 空容量は目安であり 系統接続の前には 接続検討のお申込みによる詳細検討が必要となります その結果 空容量が変更となる場合があります (2) 特に記載のない限り 熱容量を考慮した空き容量を記載しております その他の要因 ( や系統安定度など ) で連系制約が発生する場合があります (3)

More information

[] Tle () i ( ) e . () [].....[], ..i.et.. N Z, I Q R C N Z Q R C R i R {,,} N A B X N Z Q R,, c,,, c, A, B, C, L, y, z,, X, L pq p q def f () lim f ( ) f ( ) ( ), p p q r q r p q r p q r c c,, f ( )

More information

Ò ÑÔÏÓ ÐÎ ÆÉ z uññòõ w g ÌÊÉÇÍ ˆ ˆ Ð Ö Ò z Ò ÑÔÏÓ Ð ÓÑÐÒÒ ÎÔÖÏÖ ÎÖÐÖÑÕ uôöðöõ Î~ËÍÂÌÉÂ ÑÑÒÕÊ ÉÊÍ ÌÆÇÇ Î Ê ÈÂÊÈÇÊÓÑÐÒÒ ÇÂ z uêèéæíçî ÍÇÊÈÍÂ t Ê Ç ÈÍÂ Â

Ò ÑÔÏÓ ÐÎ ÆÉ z uññòõ w g ÌÊÉÇÍ ˆ ˆ Ð Ö Ò z Ò ÑÔÏÓ Ð ÓÑÐÒÒ ÎÔÖÏÖ ÎÖÐÖÑÕ uôöðöõ Î~ËÍÂÌÉ ÑÑÒÕÊ ÉÊÍ ÌÆÇÇ Î Ê ÈÂÊÈÇÊÓÑÐÒÒ Ç z uêèéæíçî ÍÇÊÈÍ t Ê Ç ÈÍ  w g ÌÊÉÇÍ ˆ ˆ Ð Ö Ò z Ò ÑÔÏÓ Ð ÓÑÐÒÒ ÎÔÖÏÖ ÎÖÐÖÑÕ uôöðöõ Î~ËÍÂÌÉÂÑÑÒÕÊÉÊÍ ÌÆÇÇ ÎÊÈÂÊÈÇÊÓÑÐÒÒ ÇÂzuÊÈÉÆÍÇÎÍÇÊ têç ÂÊ Çt~Ê ~ÈÍÒ ÑÔ ÑÊnÈÍ Â Â z zê}âšzê ÍÍÆÊÊÉÉÂÇÍÊÆÂÎÈΠʈÉÇÉÊÇÂÎÔÑ Ð ÓÑyʈÇÍÌ xèíëçjîèízuññòõë

More information

1/120 別表第 1(6 8 及び10 関係 ) 放射性物質の種類が明らかで かつ 一種類である場合の放射線業務従事者の呼吸する空気中の放射性物質の濃度限度等 添付 第一欄第二欄第三欄第四欄第五欄第六欄 放射性物質の種類 吸入摂取した 経口摂取した 放射線業 周辺監視 周辺監視 場合の実効線 場合

1/120 別表第 1(6 8 及び10 関係 ) 放射性物質の種類が明らかで かつ 一種類である場合の放射線業務従事者の呼吸する空気中の放射性物質の濃度限度等 添付 第一欄第二欄第三欄第四欄第五欄第六欄 放射性物質の種類 吸入摂取した 経口摂取した 放射線業 周辺監視 周辺監視 場合の実効線 場合 1/120 別表第 1(6 8 及び10 関係 ) 放射性物質の種類が明らかで かつ 一種類である場合の放射線業務従事者の呼吸する空気中の放射性物質の濃度限度等 添付 第一欄第二欄第三欄第四欄第五欄第六欄 放射性物質の種類 吸入摂取した 経口摂取した 放射線業 周辺監視 周辺監視 場合の実効線 場合の実効線 務従事者 区域外の 区域外の 量係数 量係数 の呼吸す 空気中の 水中の濃 る空気中 濃度限度

More information

ロシア語便覧 1

ロシア語便覧 1 - -È - - -ÚÂÎ Û Ë±ÚÂÎ, ÔËÒ ±ÚÂÎ - apple ÒÂÍappleÂÚ ±apple, Ë ÎËÓÚÂ±Í apple flì ±apple, Ù apple ±Î ÒÚÓ±Î, ÒÚÓÎ ± αÒ, ÎÂ±Ò ; ÎÂÒ ±, ÎÂÒÓ± ÁÛ±, ÁÛ± ; ÁÛ±, ÁÛ Ó± -, -Ë ÒÚÓÎ ±, ÊÛappleÌ ±Î, ÏÛÁ±Ë, ÒÎÓ appleë±

More information

( : December 27, 2015) CONTENTS I. 1 II. 2 III. 2 IV. 3 V. 5 VI. 6 VII. 7 VIII. 9 I. 1 f(x) f (x) y = f(x) x ϕ(r) (gradient) ϕ(r) (gradϕ(r) ) ( ) ϕ(r)

( : December 27, 2015) CONTENTS I. 1 II. 2 III. 2 IV. 3 V. 5 VI. 6 VII. 7 VIII. 9 I. 1 f(x) f (x) y = f(x) x ϕ(r) (gradient) ϕ(r) (gradϕ(r) ) ( ) ϕ(r) ( : December 27, 215 CONTENTS I. 1 II. 2 III. 2 IV. 3 V. 5 VI. 6 VII. 7 VIII. 9 I. 1 f(x f (x y f(x x ϕ(r (gradient ϕ(r (gradϕ(r ( ϕ(r r ϕ r xi + yj + zk ϕ(r ϕ(r x i + ϕ(r y j + ϕ(r z k (1.1 ϕ(r ϕ(r i

More information

希少金属資源 -新たな段階に入った資源問題-

希少金属資源 -新たな段階に入った資源問題- H 耐用 TMR 占有増大 Li 94.5 4CL 0 Na 56 0 K 800 6CA 99 Rb 0. Cs 0.0 Fr Be.5 86US 4 Mg 5500 0.07 8CN 5 Ca 0.09 7 Sr 0.5 48ES Ba 0.5 47 Ra Sc. Y 6.7 7 (Ln) 800-97CN 6 (An) Center for Strategic Material NIMS,Japan

More information

2001 Mg-Zn-Y LPSO(Long Period Stacking Order) Mg,,,. LPSO ( ), Mg, Zn,Y. Mg Zn, Y fcc( ) L1 2. LPSO Mg,., Mg L1 2, Zn,Y,, Y.,, Zn, Y Mg. Zn,Y., 926, 1

2001 Mg-Zn-Y LPSO(Long Period Stacking Order) Mg,,,. LPSO ( ), Mg, Zn,Y. Mg Zn, Y fcc( ) L1 2. LPSO Mg,., Mg L1 2, Zn,Y,, Y.,, Zn, Y Mg. Zn,Y., 926, 1 Mg-LPSO 2566 2016 3 2001 Mg-Zn-Y LPSO(Long Period Stacking Order) Mg,,,. LPSO ( ), Mg, Zn,Y. Mg Zn, Y fcc( ) L1 2. LPSO Mg,., Mg L1 2, Zn,Y,, Y.,, Zn, Y Mg. Zn,Y., 926, 1 1,.,,., 1 C 8, 2 A 9.., Zn,Y,.

More information

24 I ( ) 1. R 3 (i) C : x 2 + y 2 1 = 0 (ii) C : y = ± 1 x 2 ( 1 x 1) (iii) C : x = cos t, y = sin t (0 t 2π) 1.1. γ : [a, b] R n ; t γ(t) = (x

24 I ( ) 1. R 3 (i) C : x 2 + y 2 1 = 0 (ii) C : y = ± 1 x 2 ( 1 x 1) (iii) C : x = cos t, y = sin t (0 t 2π) 1.1. γ : [a, b] R n ; t γ(t) = (x 24 I 1.1.. ( ) 1. R 3 (i) C : x 2 + y 2 1 = 0 (ii) C : y = ± 1 x 2 ( 1 x 1) (iii) C : x = cos t, y = sin t (0 t 2π) 1.1. γ : [a, b] R n ; t γ(t) = (x 1 (t), x 2 (t),, x n (t)) ( ) ( ), γ : (i) x 1 (t),

More information

ap0 ap1 ap2 ap3 ap4 ap5 ap6 ap7 ap8 ap9 aq0 aq1 aq2 aq3 aq4 aq5 aq6 aq7 aq8 aq9 aw0 aw1 aw2 aw3 aw4 aw5 aw6 aw7 aw8 aw9 ae0 ae1 ae2 ae3 ae4 ae5 ae6 ae7 ae8 ae9 ar0 ar1 ar2 ar3 ar4 ar5 ar6 ar7 ar8 ar9 at0

More information

Jacobi, Stieltjes, Gauss : :

Jacobi, Stieltjes, Gauss : : Jacobi, Stieltjes, Gauss : : 28 2 0 894 T. J. Stieltjes [St94a] Recherches sur les fractions continues Stieltjes 0 f(u)du, z + u f(u) > 0, z C z + + a a 2 z + a 3 +..., a p > 0 (a) Vitali (a) Stieltjes

More information

14 35H-3 35H-3 15 b f f b b b f f f f f f f f f f b b f f f f f b b b b b b b b b f f f f f f f f f f f f f

14 35H-3 35H-3 15 b f f b b b f f f f f f f f f f b b f f f f f b b b b b b b b b f f f f f f f f f f f f f bff b b b ff ff ff f f ff b b ff ff f b b b b b b b b b f f f f f f f f f f f f f b b ï ñ ó ff ff ò ô ö ù û û Æ õ ú ü! bõ ú b μ b b b f f f f f f f f f f f f b b bõ fl fi f f f f f f f f b b b b@ b b ff

More information

(2018 2Q C) [ ] R 2 2 P = (a, b), Q = (c, d) Q P QP = ( ) a c b d (a c, b d) P = (a, b) O P ( ) a p = b P = (a, b) p = ( ) a b R 2 {( ) } R 2 x = x, y

(2018 2Q C) [ ] R 2 2 P = (a, b), Q = (c, d) Q P QP = ( ) a c b d (a c, b d) P = (a, b) O P ( ) a p = b P = (a, b) p = ( ) a b R 2 {( ) } R 2 x = x, y (2018 2Q C) [ ] R 2 2 P = (a, b), Q = (c, d) Q P QP = a c b d (a c, b d) P = (a, b) O P a p = b P = (a, b) p = a b R 2 { } R 2 x = x, y R y 2 a p =, c q = b d p + a + c q = b + d q p P q a p = c R c b

More information

(3) (2),,. ( 20) ( s200103) 0.7 x C,, x 2 + y 2 + ax = 0 a.. D,. D, y C, C (x, y) (y 0) C m. (2) D y = y(x) (x ± y 0), (x, y) D, m, m = 1., D. (x 2 y

(3) (2),,. ( 20) ( s200103) 0.7 x C,, x 2 + y 2 + ax = 0 a.. D,. D, y C, C (x, y) (y 0) C m. (2) D y = y(x) (x ± y 0), (x, y) D, m, m = 1., D. (x 2 y [ ] 7 0.1 2 2 + y = t sin t IC ( 9) ( s090101) 0.2 y = d2 y 2, y = x 3 y + y 2 = 0 (2) y + 2y 3y = e 2x 0.3 1 ( y ) = f x C u = y x ( 15) ( s150102) [ ] y/x du x = Cexp f(u) u (2) x y = xey/x ( 16) ( s160101)

More information

SIRIUS_CS3*.indd

SIRIUS_CS3*.indd SIRIUS Innovations SIRIUS SIRIUS Answers for industry. SIRIUS SIRIUS S00 S0 SIRIUS SIRIUS ZX0-ORAZ-0AB0 7.5kW 6 S00 7 8 7.5kW 9 S00 0 8.5kW S0 8.5kW S0 5 6 7 IO-Link AS-InterfaceRT 8 8US 5 6 SIRIUS SIRIUS

More information

I II

I II I II I I 8 I I 5 I 5 9 I 6 6 I 7 7 I 8 87 I 9 96 I 7 I 8 I 9 I 7 I 95 I 5 I 6 II 7 6 II 8 II 9 59 II 67 II 76 II II 9 II 8 II 5 8 II 6 58 II 7 6 II 8 8 I.., < b, b, c, k, m. k + m + c + c b + k + m log

More information

0 S S 1 P MSM0 MSM0 MSM0 3 MSM03 0 MSM00 0 MSM0 MSM BP MSB0 MSB0 MSB0 MSB03 MSB00 MSB0 MSB FFPFB MSF0 MSF0 MSF0 MSF03 MSF00 MSF0 MSF C MSC0 MSC0 MSC0

0 S S 1 P MSM0 MSM0 MSM0 3 MSM03 0 MSM00 0 MSM0 MSM BP MSB0 MSB0 MSB0 MSB03 MSB00 MSB0 MSB FFPFB MSF0 MSF0 MSF0 MSF03 MSF00 MSF0 MSF C MSC0 MSC0 MSC0 S S 3 0 0 0 3 0.01MPa 1.MPa 0s 0 JIS /g 1.0 0 SMBFFBCCBTTB SPMPPFPTP TTPTBCB 1 T1S YF F 0 0 0 0 0 M SSP MP 0 3..3. 3. 0.3 0.. 1 B P 0 10 3 0 0 F FP 3 0 3 FB 3 0 3 C 0 CB 1 T TP 1 3 TB 0 0 0 1 3 1 0 0 0

More information

m/(te) rirrnao!...

m/(te) rirrnao!... tql(er) trlriu... m/(te) rirrnao!... aold'lnruai -db. [nrudnl:6'srbu (rl {fifio.jrr"flu{fisvrbrdrirnr:r.j:vrfrunrufnl1ual}r'rrn!,; v d, YA,v - -61- a v -^-^r n:{yr lo oumo{luusjvraouldnvrruulunl:il:vnjurr?'t}j:n?'t}ja'l}.j'ti0

More information

P0001-P0003-›ºflÅŠpB5.qxd

P0001-P0003-›ºflÅŠpB5.qxd Series ll in One! EXH SUP 40up 84kPa 240 5.5mm400g / 2 Z ZX ZR ZQ ZH ZU ZL ZY ZF ZP ZCUK MJ MV EP HEP 985 05 07 0 3 5 0.5mm 0.7mm.0mm.3mm.5mm J K B P3 P5 Q3 Q5 N.C. N.C. N.O. N.O. M30.5 M50.8 M30.5 M50.8

More information

F-TYPE_20MY_オプション価格表_0718

F-TYPE_20MY_オプション価格表_0718 JAGUA SPECIFICATION AND PICE GUIDE SELECT PACK MODELS/GADES/ENGINES/PICES JAGUA P300 PS Nm 6 19"5058"5 LED TV 300JB 09SJ 09ZA 030NB 03DV 03LF 037CF 047DB 064GK 066AC 070AV 115AQ 19AA 57,000 46,000 40,000

More information

<4D F736F F D2088CF88F589EF8E9197BF81698CA28E9490E78DCE816A2D312E646F63>

<4D F736F F D2088CF88F589EF8E9197BF81698CA28E9490E78DCE816A2D312E646F63> ÿj~ ~{ 犬飼千歳道路 Š~{Êu ÊËu ÎÍÊ Êy Ê~ Ê~Êu}Ì ÐÑÒdÌÊh Š~{Êu ~{Êu ~{ÊÊv{dÊÈÍÉu~{ÉÂ ÎzÉÈÉÎÈÊiÍ MO Êi ~{ÉÆ ÍÂ ~{ÊÂÂÎÉÈÉÈÍÈÍÊÎÊ~ÈÂ ÊÎ~ÈÍÉÉÌÊÂdÊÂÊÈÍÇÉÎ ÉÈÉ~{ÉÆÍÂ ÌÉÂdyi ~Ëi ~É~ÈÍÍÇÉÊÍÍÂÓ ÒÒÖ ÐÇÈÍÂÈÌÈÌÊÉÊÇhÉÊÍÂ Ÿe

More information

LCR e ix LC AM m k x m x x > 0 x < 0 F x > 0 x < 0 F = k x (k > 0) k x = x(t)

LCR e ix LC AM m k x m x x > 0 x < 0 F x > 0 x < 0 F = k x (k > 0) k x = x(t) 338 7 7.3 LCR 2.4.3 e ix LC AM 7.3.1 7.3.1.1 m k x m x x > 0 x < 0 F x > 0 x < 0 F = k x k > 0 k 5.3.1.1 x = xt 7.3 339 m 2 x t 2 = k x 2 x t 2 = ω 2 0 x ω0 = k m ω 0 1.4.4.3 2 +α 14.9.3.1 5.3.2.1 2 x

More information

数学Ⅱ演習(足助・09夏)

数学Ⅱ演習(足助・09夏) II I 9/4/4 9/4/2 z C z z z z, z 2 z, w C zw z w 3 z, w C z + w z + w 4 t R t C t t t t t z z z 2 z C re z z + z z z, im z 2 2 3 z C e z + z + 2 z2 + 3! z3 + z!, I 4 x R e x cos x + sin x 2 z, w C e z+w

More information

Jikōji 慈光寺 Shūso Sangō Sahō- 宗祖讃仰作法 Commemoration of Shinran Shōnin 750 years Part II Service chantings with romaji 09/11/2011 Jikōji Tempel van het L

Jikōji 慈光寺 Shūso Sangō Sahō- 宗祖讃仰作法 Commemoration of Shinran Shōnin 750 years Part II Service chantings with romaji 09/11/2011 Jikōji Tempel van het L Jikōji 慈光寺 Shūso Sangō Sahō- 宗祖讃仰作法 Commemoration of Shinran Shōnin 750 years Part Service chantings with romaji 09/11/2011 Jikōji Tempel van het Licht van Mededogen Pretoriastraat 68 - B-2600 Antwerpen

More information

Quz Quz

Quz Quz http://www.ppl.app.keo.ac.jp/denjk III (1969). (1977). ( ) (1999). (1981). (199). Harry Lass Vector and Tensor Analyss, McGraw-Hll, (195).. Quz Quz II E B / t = Maxwell ρ e E = (1.1) ε E= (1.) B = (1.3)

More information

Microsoft Word - kawanushi 1.doc

Microsoft Word - kawanushi 1.doc 一般国道 205 号 川棚改良 jêu ÊËu ÊÍÍÊ yêéêééuê Ê ÊÊ ~{ÊŠ Ê sê Ê yê ÊvÊu eêu Êv wêæí vêu uvêèív ~{ j Ê u Êu ÿj~êâ ÎzÉÈÂ ÊiÍMOÊud~{ÉÆÍÂÿj~ËÉÈÉ ÓÒÒÖ ÐÎÈÂÊÂÂÂÂuÊ iîíéuê{déæíâ ÇÊÆÉÂjÊÂÊvÈÍÉ Î ÈÌÇÌÇÆ ÈÍ OÊÇÆÎÌÂ ÈÇÆÌÉ

More information

Velar_19.5MY_オプション価格表_042802

Velar_19.5MY_オプション価格表_042802 RANGE ROVER PECIFICATION AND PRICE GUIDE ELECT PACK MODEL/GRADE/ENGINE/PRICE ELECT PACK MODEL/GRADE/ENGINE/PRICE RANGE ROVER RANGE ROVER ELECT PACK RANGE ROVER P Nm 8 10 & 047AB 070BA 300AQ 300AW 049AP

More information

sikepuri.dvi

sikepuri.dvi 2009 2 2 2. 2.. F(s) G(s) H(s) G(s) F(s) H(s) F(s),G(s) H(s) : V (s) Z(s)I(s) I(s) Y (s)v (s) Z(s): Y (s): 2: ( ( V V 2 I I 2 ) ( ) ( Z Z 2 Z 2 Z 22 ) ( ) ( Y Y 2 Y 2 Y 22 ( ) ( ) Z Z 2 Y Y 2 : : Z 2 Z

More information

4.6: 3 sin 5 sin θ θ t θ 2t θ 4t : sin ωt ω sin θ θ ωt sin ωt 1 ω ω [rad/sec] 1 [sec] ω[rad] [rad/sec] 5.3 ω [rad/sec] 5.7: 2t 4t sin 2t sin 4t

4.6: 3 sin 5 sin θ θ t θ 2t θ 4t : sin ωt ω sin θ θ ωt sin ωt 1 ω ω [rad/sec] 1 [sec] ω[rad] [rad/sec] 5.3 ω [rad/sec] 5.7: 2t 4t sin 2t sin 4t 1 1.1 sin 2π [rad] 3 ft 3 sin 2t π 4 3.1 2 1.1: sin θ 2.2 sin θ ft t t [sec] t sin 2t π 4 [rad] sin 3.1 3 sin θ θ t θ 2t π 4 3.2 3.1 3.4 3.4: 2.2: sin θ θ θ [rad] 2.3 0 [rad] 4 sin θ sin 2t π 4 sin 1 1

More information

1. 2 P 2 (x, y) 2 x y (0, 0) R 2 = {(x, y) x, y R} x, y R P = (x, y) O = (0, 0) OP ( ) OP x x, y y ( ) x v = y ( ) x 2 1 v = P = (x, y) y ( x y ) 2 (x

1. 2 P 2 (x, y) 2 x y (0, 0) R 2 = {(x, y) x, y R} x, y R P = (x, y) O = (0, 0) OP ( ) OP x x, y y ( ) x v = y ( ) x 2 1 v = P = (x, y) y ( x y ) 2 (x . P (, (0, 0 R {(,, R}, R P (, O (0, 0 OP OP, v v P (, ( (, (, { R, R} v (, (, (,, z 3 w z R 3,, z R z n R n.,..., n R n n w, t w ( z z Ke Words:. A P 3 0 B P 0 a. A P b B P 3. A π/90 B a + b c π/ 3. +

More information

物理化学I-第12回(13).ppt

物理化学I-第12回(13).ppt I- 12-1 11 11.1 2Mg(s) + O 2 (g) 2MgO(s) [Mg 2+ O 2 ] Zn(s) + Cu 2+ (aq) Zn 2+ (aq) + Cu(s) - 2Mg(s) 2Mg 2+ (s) + 4e +) O 2 (g) + 4e 2O 2 (s) 2Mg(s) + O 2 (g) 2MgO(s) Zn(s) Zn 2+ (aq) + 2e +) Cu 2+ (aq)

More information

<837A815B B E937894C5834A835E838D834F8DEC90AC2E786C73>

<837A815B B E937894C5834A835E838D834F8DEC90AC2E786C73> 純正 番 号 純正番号 純 正 番 号 43105-MA3-004/7 004/7 06455-KCW-405 405 43106-KS6-701B 45105-MK7-671/2 06455-GCS-006 43106-KS6-702B H02 H03 H04 H05 43105-MJ6-004 06455-GCS-405 431A0-KS6-710 H06 43105-MJ6-722/3 69100-14860

More information

Product News (IAB)

Product News (IAB) プロダクトニュース生産終了予定商品のお知らせ発行日 2016 年 3 月 1 日 押ボタンスイッチ / 表示灯 No. 2016025C 押ボタンスイッチ形 A22 シリーズ一部商品 ツマミ形セレクタスイッチ形 A22S シリーズ一部商品 形 A22W シリーズ一部商品 キー形セレクタスイッチ形 A22K シリーズ一部商品 表示灯形 M22 シリーズ一部商品生産終了のお知らせ 生産終了予定商品 押ボタンスイッチ

More information

Microsoft Word TRS#4コミュニケ(クラス2A) - コピー.docx

Microsoft Word TRS#4コミュニケ(クラス2A) - コピー.docx # 01 ### 8 # eea9e GSP T GR J 9 GUGS J WJ " GR J GR JTKCSNZ THG 5JIJGNTS T BNR J TNSW ' ''' ACFC8TYG y n '( C',-, ' )( ( '' 3AMTR G y ). 9')'('- ). ) ', hf 0430EYWGPY y p )' C')'' ), ' o 08700TG y C')'')

More information

_19MY_FPACE

_19MY_FPACE JAGUAR F- PACE PECIFICATION AND PRICE GUIDE ELECT PACK GRADE/ENGINE/PRICE F-PACE JAGUAR F-PACE P Nm F-PACE 047AB 81,000 8AT 180 430 6,560,000 6,074,075 21,750 21,880 LED DRL 064GJ 86,000 250P 8AT 250 365

More information

Web 2010 : CSSIP McAfee Labs TM 3 Mapping the Mal Web IV 4 6 7 9 11 12 21 23 26

Web 2010 : CSSIP McAfee Labs TM 3 Mapping the Mal Web IV 4 6 7 9 11 12 21 23 26 Web 2010 Web 1 Web 2010 : CSSIP McAfee Labs TM 3 Mapping the Mal Web IV 4 6 7 9 11 12 21 23 26 Bonanza? (TLD) URL 2 3Web McAfee2,700 Web 6.2% McAfee Global Threat Intelligence 53 (.VN) ( ) () (.VN) 5 58%

More information

<4D F736F F D C8E86817A91E682528E9F97A28FAF92AC926A8F978BA493AF8E5189E68AEE967B8C7689E6>

<4D F736F F D C8E86817A91E682528E9F97A28FAF92AC926A8F978BA493AF8E5189E68AEE967B8C7689E6> 第3次里庄町男女共同参画基本計画 すべての人が輝き みんなの笑顔があふれるまち 里庄 平成 30 2018 年3月 岡山県 里庄町 s v Œè s  ÅÂï  Œ Â è± Â Ë Œ Œ èâ üè Øà Ây ÂØŒ èã Œèr è Œ º  f e É ex... 1 ex... 1 ex... 2 e... 5 e... 6 ex±... 6 e... 8... 8 íd...

More information

<4D F736F F D208B7B8DE890BC5F90E096BE8E9197BF5F2D F4390B32E646F63>

<4D F736F F D208B7B8DE890BC5F90E096BE8E9197BF5F2D F4390B32E646F63> 一般国道 10 号 宮崎西バイパス ÿj~ uóïóñêu ÊËu ÎÌÇÍÊ Ê eêu Êv wêæí ÊvÊu vêu uvêèív ~{ 1 ÿj~uóïóñêu ÿj~êu ÿj~êâîzéè Î ÈÂ ÊiÍ MOÊud~{ÉÆÍÂÊÎ dèí{dêâêuëuî~èíuê{ déæíâêââîèíîééæíâ ÿj~uóïóñêu u uóïóñêâuê~êuîíâ~ê ÉÎÈÍÇÉÎÊsÉÉÌÊÉÆÍÂ

More information

(2016 2Q H) [ ] R 2 2 P = (a, b), Q = (c, d) Q P QP = ( ) a c b d (a c, b d) P = (a, b) O P ( ) a p = b P = (a, b) p = ( ) a b R 2 {( ) } R 2 x = x, y

(2016 2Q H) [ ] R 2 2 P = (a, b), Q = (c, d) Q P QP = ( ) a c b d (a c, b d) P = (a, b) O P ( ) a p = b P = (a, b) p = ( ) a b R 2 {( ) } R 2 x = x, y (2016 2Q H) [ ] R 2 2 P = (a, b), Q = (c, d) Q P QP = a c b d (a c, b d) P = (a, b) O P a p = b P = (a, b) p = a b R 2 { } R 2 x = x, y R y 2 a p =, c q = b d p + a + c q = b + d q p P q a p = c R c b

More information

はじめに わが国は 超高齢化 人口減少 という世界に類を見ない極めて困難な状況に直面しています 各務原市においても 今後ますます少子高齢化が進展し 団塊の世代の方が 75 歳以上となる 2025 年には 65 歳以上の高齢者数が約 4 万 1 千人 高齢化率は 28.5% に達すると見込まれています

はじめに わが国は 超高齢化 人口減少 という世界に類を見ない極めて困難な状況に直面しています 各務原市においても 今後ますます少子高齢化が進展し 団塊の世代の方が 75 歳以上となる 2025 年には 65 歳以上の高齢者数が約 4 万 1 千人 高齢化率は 28.5% に達すると見込まれています はじめに わが国は 超高齢化 人口減少 という世界に類を見ない極めて困難な状況に直面しています 各務原市においても 今後ますます少子高齢化が進展し 団塊の世代の方が 75 歳以上となる 2025 年には 65 歳以上の高齢者数が約 4 万 1 千人 高齢化率は 28.5% に達すると見込まれています この大きな変化に着実に対応するため 各務原市では 自助 互助 共助 公 助 の連携による 地域包括ケアシステム

More information

01-表紙.ai

01-表紙.ai B 0 5 0-5 双極子核 I=1/ 2 四極子核 I 1 e Li Be B C N F Ne Na Mg 黒字はNMR 観測不可 Al Si P S Cl Ar K Ca Sc Ti V Cr MnFe Co Ni Cu ZnGaGe As Se Br Kr RbSr Y Zr NbMoTc RuRhPdAgCd In Sn SbTe I Xe Cs Ba La f Ta W Res Ir Pt

More information

.,.,..,? 2.,.?.,...,...,.,.,.,.,,..,..,,.,,.,.,..,..,....,.,.,.,?,...,,.... Dr.Hener, i

.,.,..,? 2.,.?.,...,...,.,.,.,.,,..,..,,.,,.,.,..,..,....,.,.,.,?,...,,.... Dr.Hener, i 2006 D r. H e n e r 18 4 1 .,.,..,? 2.,.?.,...,...,.,.,.,.,,..,..,,.,,.,.,..,..,....,.,.,.,?,...,,.... Dr.Hener, i 1 2 1 1.1 2 10..................................... 1 1.2 2......................................

More information