1 II, II.,.,.,. 1 K R C, ( ) V, : ➀ u, v V u + v V. ➁ u V c K cu V., u, v, w V a, b K (1) (8). (1) u+v=v+u (2) (u+v)+w=u+(v+w) (3) o V, v + o =

Size: px
Start display at page:

Download "1 II, II.,.,.,. 1 K R C, ( ) V, : ➀ u, v V u + v V. ➁ u V c K cu V., u, v, w V a, b K (1) (8). (1) u+v=v+u (2) (u+v)+w=u+(v+w) (3) o V, v + o ="

Transcription

1 1 II, II,,, 1 K R C, ( ) 11 V, : ➀ u, v V u + v V ➁ u V c K cu V, u, v, w V a, b K (1) (8) (1) u+v=v+u (2) (u+v)+w=u+(v+w) (3) o V, v + o = v (4) a(bu) = (ab)u (5) (a + b)u = au + bu (6) a(u + v) = au + av (7) 1u = u (8) 0u = o, V K, V 1 (1) R n R 11 (1) (8), ➀,➁ ➀ u 1 u 2 v 1 v 2 u, v R n, u =, v = (u 1, u 2,, u n, v 1, v 2,, v n ) u n v n u 1 + v 1 u 2 + v 2, u + v =,, u + v R n u n + v n ➁ cu 1 cu 2 u 1 u 2 u R n c R ( 1), u = (u 1, u 2,, u n ) cu = u n cu n,, cu R n ( 1), R n R, K R

2 2 (2) R n C, 11 ➁ (1) c C (m, n) M mn (R) I C(I : R) C (3) C n C, R (4) n R n [x], (m, n) M mn (R), [a, b] C([a, b]; R) R (5) R 2 R 3,, R C R 2 R 3 (6) {o} ( ) R, C 12 V K, W V W u 1, u 2 W, c 1, c 2 K c 1 u 1 + c 2 u 2 W, W V K V W, V K V V, V W,, V 13 K V a 1, a 2,, a n c 1 a 1 +c 2 a 2 + +c n a n = o (, c 1, c 2,, c n K ) c 1 = c 2 = = c n = 0 a 1, a 2,, a n ( 2) a 1, a 2,, a n, a 1, a 2,, a n 14 a 1, a 2,, a r, b 1, b 2,, b r K n n r A = (a 1 a 2 a r ), B = (b 1 b 2 b r ) A B, (1), (2) (1) b r = c 1 b 1 + c 2 b c r 1 b r 1 (c 1, c 2,, c r 1 ), a r = c 1 a 1 + c 2 a c r 1 a r 1 (2) b 1, b 2,, b r, a 1, a 2,, a r 15 1 a 1, a 2,, a n K n n A = (a 1 a 2, (1), (2) a n ) (1) a 1, a 2,, a n (2) A a 1, a 2,, a r K n n r A = (a 1 a 2, (1), (2) a r ) (1) a 1, a 2,, a r (2) rank A = r 17 K V u 1, u 2,, u n ➀ u 1, u 2,, u n ➁ V v u 1, u 2,, u n, V v v = c 1 u 1 + c 2 u c n u n c 1, c 2,, c n K ( 2),,, : ➀ K V a 1, a 2,, a n c 1 a 1 + c 2 a c n a n = o c 1, c 2,, c n K c 1 = c 2 = = c n = 0 a 1, a 2,, a n ➁ K V a 1, a 2,, a n c 1 a 1 + c 2 a c n a n = o c 1, c 2,, c n K c 1 = c 2 = = c n = 0 a 1, a 2,, a n

3 3 2, {u 1, u 2,, u n } V 18 K V u 1, u 2,, u n, u 1, u 2,, u n = {c 1 u 1 + c 2 u c n u n c 1, c 2,, c n K}, u 1, u 2,, u n V V u 1, u 2,, u n u 1, u 2,, u n, ➁, V = u 1, u 2,, u n, 19 V K, V, 110 K V V, dim V, V dim V = n, V n, V = {o}, V V K, V n a 1, a 2,, a n r v 1, v 2,, v r, n > r, a 1, a 2,, a n v 1, v 2,, v r, a 1, a 2,, a n, 112 V K n {w 1, w 2,, w n } V, V n, (R n, C n, R n [x] ),, 113 W 1, W 2 K V, W 1 W 2 W 1 W W 1, W 2 K V, W 1 W 2 W 1 + W 2 = {w 1 + w 2 w 1 W 1, w 2 W 2 } K V W 1, W 2, W 1 W 2 W 1 + W 2 V (, ) 115 W 1, W 2 K V, dim W 1 + dim W 2 = dim(w 1 + W 2 ) dim(w 1 W 2 )

4 a A b B f, f A B, f : A B, b = f (a) 22 U, V K f : U V ➀ u 1, u 2 U f (u 1 + u 2 ) = f (u 1 ) + f (u 2 ) ➁ u U, c K f (cu) = c f (u) 2, f ➀, ➁ : u 1, u 2 U, c 1, c 2 K, f (c 1 u 1 + c 2 u 2 ) = c 1 f (u 1 ) + c 2 f (u 2 ) 23 U, V K f : U V, f, f Im f = {v V v = f (u) u U }, ker f = {u U f (u) = o} 24 U, V K, f : U V, dim U = dim Im f + dim ker f

5 R V R x, y V (x, y), (1) (3), (x, y) x,y (1) ( ) x, y, z V, c R (x + y, z) = (x, z) + (y, z), (x, y + z) = (x, y) + (x, z), (cx, y) = c(x, y), (x, cy) = c(x, y) (2) ( ) x, y V, (x, y) = (y, x) (3) ( ) x V, (x, x) 0 x = o c = a + bi (a, b R), c = a bi c 31 C V C x, y V (x, y), (1) (3), (x, y) x,y (1) ( ) x, y, z V, c C ( 3) (x + y, z) = (x, z) + (y, z), (x, y + z) = (x, y) + (x, z), (cx, y) = c(x, y), (x, cy) = c(x, y) (2) ( ) x, y V, (x, y) = (y, x) (3) ( ) x V, (x, x) 0 x = o V, V 32 ( ) V, x V x x = (x, x) 33 V, x, y V, (x, y) x y 34 V, (1) x V, x 0 (2) x V c K, cx = c x (3) x, y V, x + y x + y 35 R V, x, y V, (x, y) = x y cos θ, 0 θ π θ x, y, V x, y (x, y) = 0, x y ( 3)

6 6 36 a 1, a 2,, a n R n, A = (a 1 a 2 a n ), G = t AA A, t A A ➀, a 1 2 (a 1, a 2 ) (a 1, a 2 ) (a 1, a n ) (a 2, a 1 ) a 2 2 (a 2, a 3 ) (a 2, a n ) t AA = (a 3, a 1 ) (a 3, a 2 ) a 3 2 (a 3, a n ) (a n, a 1 ) (a n, a 2 ) (a n, a 3 ) a n 2 ➁, t ( t AA) = t AA 37 t PP = E P 38 P = (p 1 p 2 p n ) 2 ➀ p 1, p 2,, p n 1, p 1 = p 2 = = p n = 1 ➁ p 1, p 2,, p n 2, i j i, j = 1, 2,, n, (p i, p j ) = 0 ➀, ➁, (p i, p j ) = δ ij (i, j = 1, 2,, n) 39 V n, p 1, p 2,, p n V 3, {p 1, p 2,, p n } V : ➀ p 1, p 2,, p n 1 ➁ p 1, p 2,, p n 2 ➂ {p 1, p 2,, p n } V 310 V a 1, a 2,, a n V, a 1, a 2,, a n ➀ P = (p 1 p 2 p n ) ➁ {p 1, p 2,, p n } R n

7 7 312 V, {a 1, a 2,, a n } V, b 1, b 2,, b n, {b 1, b 2,, b n} (I) b 1 = a 1, b 1 = b 1 b 1 j 1 (II) j = 2, 3,, n, b j = a j (a j, b i )b i, b j = b j b j, R 3 : i=1 313 R 3 {a 1, a 2, a 3 } R 3, b 1, b 2, b 3, {b 1, b 2, b 3 } (I) b 1 = a 1, b 1 = b 1 b 1 (II) b 2 = a 2 (a 2, b 1 )b 1, b 2 = b 2 b 2 (III) b 3 = a 3 (a 3, b 1 )b 1 (a 3, b 2 )b 2, b 3 = b 3 b n A, Ax = λx, x o λ x C n, λ A, x λ ➀ det(λe A) = 0, λ ➁ ➀, (λe A)x = o x (, x o ) A n, det(λe A) n, det(λe A) 42, ➀ λ 1, λ 2,, λ r, det(λe A) = (λ λ 1 ) n 1 (λ λ2 ) n2 (λ λ r ) n r, j = 1, 2,, r n j λ j ➁ A λ, V λ = {x C n Ax = λx} λ ( 4) V λ λ 43 λ 1, λ 2,, λ r A, x 1, x 2,, x r λ 1, λ 2,, λ r, x 1, x 2,, x r ( 4) V λ W(λ, A), V(λ)

8 n A, n P, λ λ P AP = (1), A ( 5) 52 n A, 2 ➀ A, P = (p 1 p 2 p n ), (1) ➁ A n p 1, p 2,, p n λ 1, λ 2,, λ n, p 1, p 2,, p n A, n A P = (p 1 p 2 p n ), : AP = A(p 1 p 2 p n ) = (Ap 1 Ap 2 Ap n ), (2) λ 1 λ 1 P λ n = (p 1 p 2 p n ) λ n = (λ 1p 1 λ n p n ) (3) ➀ ➁ (1), AP = P λ 1 λ n, (2), (3), (Ap 1 Ap n ) = (λ 1 p 1 λ n p n ), Ap 1 = λ 1 p 1,, Ap n = λ n p n, λ 1,, λ n A, p 1,, p n λ 1,, λ n p 1,, p n, P, det P 0 ➁ ➀ p 1,, p n A λ 1,, λ n n, Ap 1 = λ 1 p 1,, Ap n = λ n p n, (2), (3) λ 1, AP = P λ n P 1 ( 6) (1), A, A λ 1, λ 2,, λ n p 1, p 2,, p n, P = (p 1 p 2 p n ), (1) n A n λ 1, λ 2,, λ n, A, ( 5) ( 6) P 1, p 1,, p n, det P 0

9 9,, n A, det(λe A) = (λ λ 1 ) n 1 (λ λ2 ) n2 (λ λ r ) n r, λ 1, λ 2,, λ r, 2 ➀ A ➁ j = 1, 2,, r, dim V λj = n j, 55 λ 0 n A, n 0 λ 0, dim V λ0 n 0 dim V λ0 = d, V λ0 C n, d n C n {v 1, v 2,, v n } {v 1,, v d } ( d ) V λ0 P = (v 1 v 2 v n ), v 1, v 2,, v n P, v 1, v 2,, v d λ 0,, AP = (Av 1 Av d Av d+1 Av n ) = (λ 0 v 1 λ 0 v d Av d+1 Av n ) Av d+1,, Av n C n, v 1, v 2,, v n, j = d + 1,, n, Av j = b 1,j v 1 + b 2,j v b n,j v n b 1,j,, b n,j C, λ 0 b 1,d+1 b 1,n AP = (v 1 v 2 v n ) λ 0 = P λ 0 b 1,d+1 b 1,n λ 0 b n,d+1 b n,n b n,d+1 b n,n ( ) ( 0 ), P 1 λ0 E d B AP =, O C E d d, B d (n d), C (m d), det(λe A) = (λ λ 0 ) d det(λe n d C),, λ 0 d ( 7), n 0 d,, 1 2 ➁, 2 ➁, ➀ ➁ 52, A n, r j=1 dim V λj = n, A n, r j=1 n j = n ( ), r j=1 dim V λj = r j=1 n j 55, j = 1, 2,, r dim V λj n j, j <, ( ), j = 1, 2,, r dim V λj = n j ➁ ➀ j = 1, 2,, r dim V λj = n j, j = 1, 2,, r, V λj p j,1,, p j,nj (V λj = p j,1,, p j,nj ) n 1 + n n r = n, n 43 1, 52 A ( 7) det(λe n d C) (λ λ 0 )

10 10 54 ➁, ( 8) 56 n λ 1, λ 2,, λ n, P, P 1 AP ( 9) : λ 1 0 λ P 1 2 AP = n n = 1 ( ) n 1, n λ 1 p 1, P = (p 1 p 2 p n ) p 2,, p n, A P = (Ap 1 Ap 2 Ap n ) = (λ 1 p 1 Ap 2 Ap n ) P, {p 1, p 2,, p n } C n, Ap 2,, Ap n p 1,, p n, j = 2, 3,, n, Ap j = b 1j p 1 + b 2j p b nj p n b 1j, b 2j,, b nj K, λ 1 b 12 b 13 b 1n λ 1 b 12 b 13 b 1n 0 b 22 b 23 b 2n 0 b 22 b 23 b 2n A P = (p 1 p 2 p n ) = P 0 b n2 b n3 b nn 0 b n2 b n3 b nn ( ), P 1 λ1 A P = (B n 1 ), o B λe n A = P 1 λe n A P = λe n P 1 A P = λ λ 1 o λe n 1 B = (λ λ 1) λe n 1 B, B A λ 2, λ 3,, λ n B n 1,, Q, λ 2 0 λ Q 1 3 BQ = ( ) 1 t o R =, P = PR, o Q ( ) ( ) ( 1 P 1 t o 1 AP = P 1 o Q 1 A P t o 1 t o = o Q o Q 1 ) ( ) ( ) ( λ1 1 t o λ1 = o B o Q o Q 1 BQ ) ( 8), ( 9),,

11 11, P 1 AP = λ 1 0 λ 2 57 A n, A λ 1, λ 2,, λ n λ 1, λ 2,, λ n, P, t PAP : λ 1 0 λ t 2 PAP =,, 56, P, {p 1, p 2,, p n } ( 10) 6 61 t A = A A 62 n A, ➀ A ➁ A ➂ λ 1, λ 2,, λ n A, λ 1, λ 2,, λ n p 1, p 2,, p n {p 1, p 2,, p n }, P = (p 1 p 2 p n ), λ λ t PAP =, (4) ( 10),

2 (2016 3Q N) c = o (11) Ax = b A x = c A n I n n n 2n (A I n ) (I n X) A A X A n A A A (1) (2) c 0 c (3) c A A i j n 1 ( 1) i+j A (i, j) A (i, j) ã i

2 (2016 3Q N) c = o (11) Ax = b A x = c A n I n n n 2n (A I n ) (I n X) A A X A n A A A (1) (2) c 0 c (3) c A A i j n 1 ( 1) i+j A (i, j) A (i, j) ã i [ ] (2016 3Q N) a 11 a 1n m n A A = a m1 a mn A a 1 A A = a n (1) A (a i a j, i j ) (2) A (a i ca i, c 0, i ) (3) A (a i a i + ca j, j i, i ) A 1 A 11 0 A 12 0 0 A 1k 0 1 A 22 0 0 A 2k 0 1 0 A 3k 1 A rk

More information

II 2 3.,, A(B + C) = AB + AC, (A + B)C = AC + BC. 4. m m A, m m B,, m m B, AB = BA, A,, I. 5. m m A, m n B, AB = B, A I E, 4 4 I, J, K

II 2 3.,, A(B + C) = AB + AC, (A + B)C = AC + BC. 4. m m A, m m B,, m m B, AB = BA, A,, I. 5. m m A, m n B, AB = B, A I E, 4 4 I, J, K II. () 7 F 7 = { 0,, 2, 3, 4, 5, 6 }., F 7 a, b F 7, a b, F 7,. (a) a, b,,. (b) 7., 4 5 = 20 = 2 7 + 6, 4 5 = 6 F 7., F 7,., 0 a F 7, ab = F 7 b F 7. (2) 7, 6 F 6 = { 0,, 2, 3, 4, 5 },,., F 6., 0 0 a F

More information

1 2 3 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 % 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 4 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

More information

1 n A a 11 a 1n A =.. a m1 a mn Ax = λx (1) x n λ (eigenvalue problem) x = 0 ( x 0 ) λ A ( ) λ Ax = λx x Ax = λx y T A = λy T x Ax = λx cx ( 1) 1.1 Th

1 n A a 11 a 1n A =.. a m1 a mn Ax = λx (1) x n λ (eigenvalue problem) x = 0 ( x 0 ) λ A ( ) λ Ax = λx x Ax = λx y T A = λy T x Ax = λx cx ( 1) 1.1 Th 1 n A a 11 a 1n A = a m1 a mn Ax = λx (1) x n λ (eigenvalue problem) x = ( x ) λ A ( ) λ Ax = λx x Ax = λx y T A = λy T x Ax = λx cx ( 1) 11 Th9-1 Ax = λx λe n A = λ a 11 a 12 a 1n a 21 λ a 22 a n1 a n2

More information

h16マスターセンター報告書(神奈川県支部)

h16マスターセンター報告書(神奈川県支部) ( / 36 16 /16 /16 /16 /100 [ ] % [ ] [ ] [ ] [ ][ ] 5 ➀ ➁ ➂ ➀ ➀ ➁ ➀ ➁ ➀ ➀ ➁ ➂ ➀ ➂ ➀ ➁ ➂ ➀ ➁ ➂ ➀ ➂ ➀ ➁ ➂ ➀ ➂ ➀ ➀ ➁ ➂ ➀ ➁ ➂ ➀ ➁ ➂ ➀ ➂ ➀ ➂ ➀ ➁ ➂ ➃ ➀ ➁ ➂ ➀ ➁ ➀

More information

ad bc A A A = ad bc ( d ) b c a n A n A n A A det A A ( ) a b A = c d det A = ad bc σ {,,,, n} {,,, } {,,, } {,,, } ( ) σ = σ() = σ() = n sign σ sign(

ad bc A A A = ad bc ( d ) b c a n A n A n A A det A A ( ) a b A = c d det A = ad bc σ {,,,, n} {,,, } {,,, } {,,, } ( ) σ = σ() = σ() = n sign σ sign( I n n A AX = I, YA = I () n XY A () X = IX = (YA)X = Y(AX) = YI = Y X Y () XY A A AB AB BA (AB)(B A ) = A(BB )A = AA = I (BA)(A B ) = B(AA )B = BB = I (AB) = B A (BA) = A B A B A = B = 5 5 A B AB BA A

More information

: : : : ) ) 1. d ij f i e i x i v j m a ij m f ij n x i =

: : : : ) ) 1. d ij f i e i x i v j m a ij m f ij n x i = 1 1980 1) 1 2 3 19721960 1965 2) 1999 1 69 1980 1972: 55 1999: 179 2041999: 210 211 1999: 211 3 2003 1987 92 97 3) 1960 1965 1970 1985 1990 1995 4) 1. d ij f i e i x i v j m a ij m f ij n x i = n d ij

More information

1W II K =25 A (1) office(a439) (2) A4 etc. 12:00-13:30 Cafe David 1 2 TA appointment Cafe D

1W II K =25 A (1) office(a439) (2) A4 etc. 12:00-13:30 Cafe David 1 2 TA  appointment Cafe D 1W II K200 : October 6, 2004 Version : 1.2, kawahira@math.nagoa-u.ac.jp, http://www.math.nagoa-u.ac.jp/~kawahira/courses.htm TA M1, m0418c@math.nagoa-u.ac.jp TA Talor Jacobian 4 45 25 30 20 K2-1W04-00

More information

i I II I II II IC IIC I II ii 5 8 5 3 7 8 iii I 3........................... 5......................... 7........................... 4........................ 8.3......................... 33.4...................

More information

linearal1.dvi

linearal1.dvi 19 4 30 I 1 1 11 1 12 2 13 3 131 3 132 4 133 5 134 6 14 7 2 9 21 9 211 9 212 10 213 13 214 14 22 15 221 15 222 16 223 17 224 20 3 21 31 21 32 21 33 22 34 23 341 23 342 24 343 27 344 29 35 31 351 31 352

More information

20 9 19 1 3 11 1 3 111 3 112 1 4 12 6 121 6 122 7 13 7 131 8 132 10 133 10 134 12 14 13 141 13 142 13 143 15 144 16 145 17 15 19 151 1 19 152 20 2 21 21 21 211 21 212 1 23 213 1 23 214 25 215 31 22 33

More information

数学Ⅱ演習(足助・09夏)

数学Ⅱ演習(足助・09夏) II I 9/4/4 9/4/2 z C z z z z, z 2 z, w C zw z w 3 z, w C z + w z + w 4 t R t C t t t t t z z z 2 z C re z z + z z z, im z 2 2 3 z C e z + z + 2 z2 + 3! z3 + z!, I 4 x R e x cos x + sin x 2 z, w C e z+w

More information

2 7 V 7 {fx fx 3 } 8 P 3 {fx fx 3 } 9 V 9 {fx fx f x 2fx } V {fx fx f x 2fx + } V {{a n } {a n } a n+2 a n+ + a n n } 2 V 2 {{a n } {a n } a n+2 a n+

2 7 V 7 {fx fx 3 } 8 P 3 {fx fx 3 } 9 V 9 {fx fx f x 2fx } V {fx fx f x 2fx + } V {{a n } {a n } a n+2 a n+ + a n n } 2 V 2 {{a n } {a n } a n+2 a n+ R 3 R n C n V??,?? k, l K x, y, z K n, i x + y + z x + y + z iv x V, x + x o x V v kx + y kx + ky vi k + lx kx + lx vii klx klx viii x x ii x + y y + x, V iii o K n, x K n, x + o x iv x K n, x + x o x

More information

2 2 MATHEMATICS.PDF 200-2-0 3 2 (p n ), ( ) 7 3 4 6 5 20 6 GL 2 (Z) SL 2 (Z) 27 7 29 8 SL 2 (Z) 35 9 2 40 0 2 46 48 2 2 5 3 2 2 58 4 2 6 5 2 65 6 2 67 7 2 69 2 , a 0 + a + a 2 +... b b 2 b 3 () + b n a

More information

n ( (

n ( ( 1 2 27 6 1 1 m-mat@mathscihiroshima-uacjp 2 http://wwwmathscihiroshima-uacjp/~m-mat/teach/teachhtml 2 1 3 11 3 111 3 112 4 113 n 4 114 5 115 5 12 7 121 7 122 9 123 11 124 11 125 12 126 2 2 13 127 15 128

More information

untitled

untitled 0. =. =. (999). 3(983). (980). (985). (966). 3. := :=. A A. A A. := := 4 5 A B A B A B. A = B A B A B B A. A B A B, A B, B. AP { A, P } = { : A, P } = { A P }. A = {0, }, A, {0, }, {0}, {}, A {0}, {}.

More information

() x + y + y + x dy dx = 0 () dy + xy = x dx y + x y ( 5) ( s55906) 0.7. (). 5 (). ( 6) ( s6590) 0.8 m n. 0.9 n n A. ( 6) ( s6590) f A (λ) = det(a λi)

() x + y + y + x dy dx = 0 () dy + xy = x dx y + x y ( 5) ( s55906) 0.7. (). 5 (). ( 6) ( s6590) 0.8 m n. 0.9 n n A. ( 6) ( s6590) f A (λ) = det(a λi) 0. A A = 4 IC () det A () A () x + y + z = x y z X Y Z = A x y z ( 5) ( s5590) 0. a + b + c b c () a a + b + c c a b a + b + c 0 a b c () a 0 c b b c 0 a c b a 0 0. A A = 7 5 4 5 0 ( 5) ( s5590) () A ()

More information

(2016 2Q H) [ ] R 2 2 P = (a, b), Q = (c, d) Q P QP = ( ) a c b d (a c, b d) P = (a, b) O P ( ) a p = b P = (a, b) p = ( ) a b R 2 {( ) } R 2 x = x, y

(2016 2Q H) [ ] R 2 2 P = (a, b), Q = (c, d) Q P QP = ( ) a c b d (a c, b d) P = (a, b) O P ( ) a p = b P = (a, b) p = ( ) a b R 2 {( ) } R 2 x = x, y (2016 2Q H) [ ] R 2 2 P = (a, b), Q = (c, d) Q P QP = a c b d (a c, b d) P = (a, b) O P a p = b P = (a, b) p = a b R 2 { } R 2 x = x, y R y 2 a p =, c q = b d p + a + c q = b + d q p P q a p = c R c b

More information

.5 z = a + b + c n.6 = a sin t y = b cos t dy d a e e b e + e c e e e + e 3 s36 3 a + y = a, b > b 3 s363.7 y = + 3 y = + 3 s364.8 cos a 3 s365.9 y =,

.5 z = a + b + c n.6 = a sin t y = b cos t dy d a e e b e + e c e e e + e 3 s36 3 a + y = a, b > b 3 s363.7 y = + 3 y = + 3 s364.8 cos a 3 s365.9 y =, [ ] IC. r, θ r, θ π, y y = 3 3 = r cos θ r sin θ D D = {, y ; y }, y D r, θ ep y yddy D D 9 s96. d y dt + 3dy + y = cos t dt t = y = e π + e π +. t = π y =.9 s6.3 d y d + dy d + y = y =, dy d = 3 a, b

More information

20 6 4 1 4 1.1 1.................................... 4 1.1.1.................................... 4 1.1.2 1................................ 5 1.2................................... 7 1.2.1....................................

More information

(2018 2Q C) [ ] R 2 2 P = (a, b), Q = (c, d) Q P QP = ( ) a c b d (a c, b d) P = (a, b) O P ( ) a p = b P = (a, b) p = ( ) a b R 2 {( ) } R 2 x = x, y

(2018 2Q C) [ ] R 2 2 P = (a, b), Q = (c, d) Q P QP = ( ) a c b d (a c, b d) P = (a, b) O P ( ) a p = b P = (a, b) p = ( ) a b R 2 {( ) } R 2 x = x, y (2018 2Q C) [ ] R 2 2 P = (a, b), Q = (c, d) Q P QP = a c b d (a c, b d) P = (a, b) O P a p = b P = (a, b) p = a b R 2 { } R 2 x = x, y R y 2 a p =, c q = b d p + a + c q = b + d q p P q a p = c R c b

More information

[ ] 0.1 lim x 0 e 3x 1 x IC ( 11) ( s114901) 0.2 (1) y = e 2x (x 2 + 1) (2) y = x/(x 2 + 1) 0.3 dx (1) 1 4x 2 (2) e x sin 2xdx (3) sin 2 xdx ( 11) ( s

[ ] 0.1 lim x 0 e 3x 1 x IC ( 11) ( s114901) 0.2 (1) y = e 2x (x 2 + 1) (2) y = x/(x 2 + 1) 0.3 dx (1) 1 4x 2 (2) e x sin 2xdx (3) sin 2 xdx ( 11) ( s [ ]. lim e 3 IC ) s49). y = e + ) ) y = / + ).3 d 4 ) e sin d 3) sin d ) s49) s493).4 z = y z z y s494).5 + y = 4 =.6 s495) dy = 3e ) d dy d = y s496).7 lim ) lim e s49).8 y = e sin ) y = sin e 3) y =

More information

x V x x V x, x V x = x + = x +(x+x )=(x +x)+x = +x = x x = x x = x =x =(+)x =x +x = x +x x = x ( )x = x =x =(+( ))x =x +( )x = x +( )x ( )x = x x x R

x V x x V x, x V x = x + = x +(x+x )=(x +x)+x = +x = x x = x x = x =x =(+)x =x +x = x +x x = x ( )x = x =x =(+( ))x =x +( )x = x +( )x ( )x = x x x R V (I) () (4) (II) () (4) V K vector space V vector K scalor K C K R (I) x, y V x + y V () (x + y)+z = x +(y + z) (2) x + y = y + x (3) V x V x + = x (4) x V x + x = x V x x (II) x V, α K αx V () (α + β)x

More information

untitled

untitled 1 ( 12 11 44 7 20 10 10 1 1 ( ( 2 10 46 11 10 10 5 8 3 2 6 9 47 2 3 48 4 2 2 ( 97 12 ) 97 12 -Spencer modulus moduli (modulus of elasticity) modulus (le) module modulus module 4 b θ a q φ p 1: 3 (le) module

More information

... 4... 5 (FA )... 6... 6 A FA... 7... 7. FA... 8.... 9.... 10. FA... 11 B. FA... 12 C 3 ()... 13 FA... 13 FA... 14... 14 FA... 14 ()... 15... 16...

... 4... 5 (FA )... 6... 6 A FA... 7... 7. FA... 8.... 9.... 10. FA... 11 B. FA... 12 C 3 ()... 13 FA... 13 FA... 14... 14 FA... 14 ()... 15... 16... ... 4... 5 (FA )... 6... 6 A FA... 7... 7. FA... 8.... 9.... 10. FA... 11 B. FA... 12 C 3 ()... 13 FA... 13 FA... 14... 14 FA... 14 ()... 15... 16... 17 ()... 20... 20... 21... 22 D... 23 E ()... 23...

More information

漸化式のすべてのパターンを解説しましたー高校数学の達人・河見賢司のサイト

漸化式のすべてのパターンを解説しましたー高校数学の達人・河見賢司のサイト https://www.hmg-gen.com/tuusin.html https://www.hmg-gen.com/tuusin1.html 1 2 OK 3 4 {a n } (1) a 1 = 1, a n+1 a n = 2 (2) a 1 = 3, a n+1 a n = 2n a n a n+1 a n = ( ) a n+1 a n = ( ) a n+1 a n {a n } 1,

More information

x () g(x) = f(t) dt f(x), F (x) 3x () g(x) g (x) f(x), F (x) (3) h(x) = x 3x tf(t) dt.9 = {(x, y) ; x, y, x + y } f(x, y) = xy( x y). h (x) f(x), F (x

x () g(x) = f(t) dt f(x), F (x) 3x () g(x) g (x) f(x), F (x) (3) h(x) = x 3x tf(t) dt.9 = {(x, y) ; x, y, x + y } f(x, y) = xy( x y). h (x) f(x), F (x [ ] IC. f(x) = e x () f(x) f (x) () lim f(x) lim f(x) x + x (3) lim f(x) lim f(x) x + x (4) y = f(x) ( ) ( s46). < a < () a () lim a log xdx a log xdx ( ) n (3) lim log k log n n n k=.3 z = log(x + y ),

More information

January 27, 2015

January 27, 2015 e-mail : kigami@i.kyoto-u.ac.jp January 27, 205 Contents 2........................ 2.2....................... 3.3....................... 6.4......................... 2 6 2........................... 6

More information

A11 (1993,1994) 29 A12 (1994) 29 A13 Trefethen and Bau Numerical Linear Algebra (1997) 29 A14 (1999) 30 A15 (2003) 30 A16 (2004) 30 A17 (2007) 30 A18

A11 (1993,1994) 29 A12 (1994) 29 A13 Trefethen and Bau Numerical Linear Algebra (1997) 29 A14 (1999) 30 A15 (2003) 30 A16 (2004) 30 A17 (2007) 30 A18 2013 8 29y, 2016 10 29 1 2 2 Jordan 3 21 3 3 Jordan (1) 3 31 Jordan 4 32 Jordan 4 33 Jordan 6 34 Jordan 8 35 9 4 Jordan (2) 10 41 x 11 42 x 12 43 16 44 19 441 19 442 20 443 25 45 25 5 Jordan 26 A 26 A1

More information

DVIOUT-HYOU

DVIOUT-HYOU () P. () AB () AB ³ ³, BA, BA ³ ³ P. A B B A IA (B B)A B (BA) B A ³, A ³ ³ B ³ ³ x z ³ A AA w ³ AA ³ x z ³ x + z +w ³ w x + z +w ½ x + ½ z +w x + z +w x,,z,w ³ A ³ AA I x,, z, w ³ A ³ ³ + + A ³ A A P.

More information

+ 1 ( ) I IA i i i 1 n m a 11 a 1j a 1m A = a i1 a ij a im a n1 a nj a nm.....

+   1 ( ) I IA i i i 1 n m a 11 a 1j a 1m A = a i1 a ij a im a n1 a nj a nm..... + http://krishnathphysaitama-uacjp/joe/matrix/matrixpdf 1 ( ) I IA i i i 1 n m a 11 a 1j a 1m A = a i1 a ij a im a n1 a nj a nm (1) n m () (n, m) ( ) n m B = ( ) 3 2 4 1 (2) 2 2 ( ) (2, 2) ( ) C = ( 46

More information

1981 i ii ➀ ➁ 61

1981 i ii ➀ ➁ 61 (autism) 1943 60 1981 i ii ➀ ➁ 61 DSM- 4 3 29 99 DSM- 62 1 2 3 4 4 vi 63 64 ix x xi 204 3 65 176 90 3 79 66 DSM- 82 67 68 ➀ ➁ ➂ 69 34 5 70 JR 71 i 1944 ii iii 28 72 iv 48 v ➀ vi PHP 39 vii 176 viii ➄ 77

More information

1 4 1 ( ) ( ) ( ) ( ) () 1 4 2

1 4 1 ( ) ( ) ( ) ( ) () 1 4 2 7 1995, 2017 7 21 1 2 2 3 3 4 4 6 (1).................................... 6 (2)..................................... 6 (3) t................. 9 5 11 (1)......................................... 11 (2)

More information

2S III IV K A4 12:00-13:30 Cafe David 1 2 TA 1 appointment Cafe David K2-2S04-00 : C

2S III IV K A4 12:00-13:30 Cafe David 1 2 TA 1  appointment Cafe David K2-2S04-00 : C 2S III IV K200 : April 16, 2004 Version : 1.1 TA M2 TA 1 10 2 n 1 ɛ-δ 5 15 20 20 45 K2-2S04-00 : C 2S III IV K200 60 60 74 75 89 90 1 email 3 4 30 A4 12:00-13:30 Cafe David 1 2 TA 1 email appointment Cafe

More information

応用数学III-4.ppt

応用数学III-4.ppt III f x ( ) = 1 f x ( ) = P( X = x) = f ( x) = P( X = x) =! x ( ) b! a, X! U a,b f ( x) =! " e #!x, X! Ex (!) n! ( n! x)!x! " x 1! " x! e"!, X! Po! ( ) n! x, X! B( n;" ) ( ) ! xf ( x) = = n n!! ( n

More information

Gmech08.dvi

Gmech08.dvi 145 13 13.1 13.1.1 0 m mg S 13.1 F 13.1 F /m S F F 13.1 F mg S F F mg 13.1: m d2 r 2 = F + F = 0 (13.1) 146 13 F = F (13.2) S S S S S P r S P r r = r 0 + r (13.3) r 0 S S m d2 r 2 = F (13.4) (13.3) d 2

More information

,.,. 2, R 2, ( )., I R. c : I R 2, : (1) c C -, (2) t I, c (t) (0, 0). c(i). c (t)., c(t) = (x(t), y(t)) c (t) = (x (t), y (t)) : (1)

,.,. 2, R 2, ( )., I R. c : I R 2, : (1) c C -, (2) t I, c (t) (0, 0). c(i). c (t)., c(t) = (x(t), y(t)) c (t) = (x (t), y (t)) : (1) ( ) 1., : ;, ;, ; =. ( ).,.,,,., 2.,.,,.,.,,., y = f(x), f ( ).,,.,.,., U R m, F : U R n, M, f : M R p M, p,, R m,,, R m. 2009 A tamaru math.sci.hiroshima-u.ac.jp 1 ,.,. 2, R 2, ( ).,. 2.1 2.1. I R. c

More information

( ) sin 1 x, cos 1 x, tan 1 x sin x, cos x, tan x, arcsin x, arccos x, arctan x. π 2 sin 1 x π 2, 0 cos 1 x π, π 2 < tan 1 x < π 2 1 (1) (

( ) sin 1 x, cos 1 x, tan 1 x sin x, cos x, tan x, arcsin x, arccos x, arctan x. π 2 sin 1 x π 2, 0 cos 1 x π, π 2 < tan 1 x < π 2 1 (1) ( 6 20 ( ) sin, cos, tan sin, cos, tan, arcsin, arccos, arctan. π 2 sin π 2, 0 cos π, π 2 < tan < π 2 () ( 2 2 lim 2 ( 2 ) ) 2 = 3 sin (2) lim 5 0 = 2 2 0 0 2 2 3 3 4 5 5 2 5 6 3 5 7 4 5 8 4 9 3 4 a 3 b

More information

v v = v 1 v 2 v 3 (1) R = (R ij ) (2) R (R 1 ) ij = R ji (3) 3 R ij R ik = δ jk (4) i=1 δ ij Kronecker δ ij = { 1 (i = j) 0 (i

v v = v 1 v 2 v 3 (1) R = (R ij ) (2) R (R 1 ) ij = R ji (3) 3 R ij R ik = δ jk (4) i=1 δ ij Kronecker δ ij = { 1 (i = j) 0 (i 1. 1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 v v = v 1 v 2 v 3 (1) R = (R ij ) (2) R (R 1 ) ij = R ji (3) R ij R ik = δ jk (4) δ ij Kronecker δ ij = { 1 (i = j) 0 (i j) (5) 1 1.1. v1.1 2011/04/10 1. 1 2 v i = R ij v j (6) [

More information

x, y x 3 y xy 3 x 2 y + xy 2 x 3 + y 3 = x 3 y xy 3 x 2 y + xy 2 x 3 + y 3 = 15 xy (x y) (x + y) xy (x y) (x y) ( x 2 + xy + y 2) = 15 (x y)

x, y x 3 y xy 3 x 2 y + xy 2 x 3 + y 3 = x 3 y xy 3 x 2 y + xy 2 x 3 + y 3 = 15 xy (x y) (x + y) xy (x y) (x y) ( x 2 + xy + y 2) = 15 (x y) x, y x 3 y xy 3 x 2 y + xy 2 x 3 + y 3 = 15 1 1977 x 3 y xy 3 x 2 y + xy 2 x 3 + y 3 = 15 xy (x y) (x + y) xy (x y) (x y) ( x 2 + xy + y 2) = 15 (x y) ( x 2 y + xy 2 x 2 2xy y 2) = 15 (x y) (x + y) (xy

More information

1 29 ( ) I II III A B (120 ) 2 5 I II III A B (120 ) 1, 6 8 I II A B (120 ) 1, 6, 7 I II A B (100 ) 1 OAB A B OA = 2 OA OB = 3 OB A B 2 :

1 29 ( ) I II III A B (120 ) 2 5 I II III A B (120 ) 1, 6 8 I II A B (120 ) 1, 6, 7 I II A B (100 ) 1 OAB A B OA = 2 OA OB = 3 OB A B 2 : 9 ( ) 9 5 I II III A B (0 ) 5 I II III A B (0 ), 6 8 I II A B (0 ), 6, 7 I II A B (00 ) OAB A B OA = OA OB = OB A B : P OP AB Q OA = a OB = b () OP a b () OP OQ () a = 5 b = OP AB OAB PAB a f(x) = (log

More information

II A A441 : October 02, 2014 Version : Kawahira, Tomoki TA (Kondo, Hirotaka )

II A A441 : October 02, 2014 Version : Kawahira, Tomoki TA (Kondo, Hirotaka ) II 214-1 : October 2, 214 Version : 1.1 Kawahira, Tomoki TA (Kondo, Hirotaka ) http://www.math.nagoya-u.ac.jp/~kawahira/courses/14w-biseki.html pdf 1 2 1 9 1 16 1 23 1 3 11 6 11 13 11 2 11 27 12 4 12 11

More information

I , : ~/math/functional-analysis/functional-analysis-1.tex

I , : ~/math/functional-analysis/functional-analysis-1.tex I 1 2004 8 16, 2017 4 30 1 : ~/math/functional-analysis/functional-analysis-1.tex 1 3 1.1................................... 3 1.2................................... 3 1.3.....................................

More information

D 24 D D D

D 24 D D D 5 Paper I.R. 2001 5 Paper HP Paper 5 3 5.1................................................... 3 5.2.................................................... 4 5.3.......................................... 6

More information

1 1 u m (t) u m () exp [ (cπm + (πm κ)t (5). u m (), U(x, ) f(x) m,, (4) U(x, t) Re u k () u m () [ u k () exp(πkx), u k () exp(πkx). f(x) exp[ πmxdx

1 1 u m (t) u m () exp [ (cπm + (πm κ)t (5). u m (), U(x, ) f(x) m,, (4) U(x, t) Re u k () u m () [ u k () exp(πkx), u k () exp(πkx). f(x) exp[ πmxdx 1 1 1 1 1. U(x, t) U(x, t) + c t x c, κ. (1). κ U(x, t) x. (1) 1, f(x).. U(x, t) U(x, t) + c κ U(x, t), t x x : U(, t) U(1, t) ( x 1), () : U(x, ) f(x). (3) U(x, t). [ U(x, t) Re u k (t) exp(πkx). (4)

More information

高校生の就職への数学II

高校生の就職への数学II II O Tped b L A TEX ε . II. 3. 4. 5. http://www.ocn.ne.jp/ oboetene/plan/ 7 9 i .......................................................................................... 3..3...............................

More information

Part y mx + n mt + n m 1 mt n + n t m 2 t + mn 0 t m 0 n 18 y n n a 7 3 ; x α α 1 7α +t t 3 4α + 3t t x α x α y mx + n

Part y mx + n mt + n m 1 mt n + n t m 2 t + mn 0 t m 0 n 18 y n n a 7 3 ; x α α 1 7α +t t 3 4α + 3t t x α x α y mx + n Part2 47 Example 161 93 1 T a a 2 M 1 a 1 T a 2 a Point 1 T L L L T T L L T L L L T T L L T detm a 1 aa 2 a 1 2 + 1 > 0 11 T T x x M λ 12 y y x y λ 2 a + 1λ + a 2 2a + 2 0 13 D D a + 1 2 4a 2 2a + 2 a

More information

目次

目次 00D80020G 2004 3 ID POS 30 40 0 RFM i ... 2...2 2. ID POS...2 2.2...3 3...5 3....5 3.2...6 4...9 4....9 4.2...9 4.3...0 4.4...4 4.3....4 4.3.2...6 4.3.3...7 4.3.4...9 4.3.5...2 5...23 5....23 5.....23

More information

テクノ東京21 2003年6月号(Vol.123)

テクノ東京21 2003年6月号(Vol.123) 2 3 5 7 9 10 11 12 13 - 21 2003 6123 21 2003 6123 - 21 2003 6123 21 2003 6123 3 u x y x Ax Bu y Cx Du uy x A,B,C,D - 21 2003 6123 21 2003 6123 - 21 2003 6123 - 21 2003 6123 -- -- - 21 2003 6123 03 3832-3655

More information

y π π O π x 9 s94.5 y dy dx. y = x + 3 y = x logx + 9 s9.6 z z x, z y. z = xy + y 3 z = sinx y 9 s x dx π x cos xdx 9 s93.8 a, fx = e x ax,. a =

y π π O π x 9 s94.5 y dy dx. y = x + 3 y = x logx + 9 s9.6 z z x, z y. z = xy + y 3 z = sinx y 9 s x dx π x cos xdx 9 s93.8 a, fx = e x ax,. a = [ ] 9 IC. dx = 3x 4y dt dy dt = x y u xt = expλt u yt λ u u t = u u u + u = xt yt 6 3. u = x, y, z = x + y + z u u 9 s9 grad u ux, y, z = c c : grad u = u x i + u y j + u k i, j, k z x, y, z grad u v =

More information

1. 2 P 2 (x, y) 2 x y (0, 0) R 2 = {(x, y) x, y R} x, y R P = (x, y) O = (0, 0) OP ( ) OP x x, y y ( ) x v = y ( ) x 2 1 v = P = (x, y) y ( x y ) 2 (x

1. 2 P 2 (x, y) 2 x y (0, 0) R 2 = {(x, y) x, y R} x, y R P = (x, y) O = (0, 0) OP ( ) OP x x, y y ( ) x v = y ( ) x 2 1 v = P = (x, y) y ( x y ) 2 (x . P (, (0, 0 R {(,, R}, R P (, O (0, 0 OP OP, v v P (, ( (, (, { R, R} v (, (, (,, z 3 w z R 3,, z R z n R n.,..., n R n n w, t w ( z z Ke Words:. A P 3 0 B P 0 a. A P b B P 3. A π/90 B a + b c π/ 3. +

More information

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 I II I I I I I I I 17 18 19 20 21 22 23 http://www.surugabank.co.jp/dream/ http://www.surugabank.co.jp/directone/ http://www.surugabank.co.jp/ebusinessdirect/ http://www.surugabank.co.jp/so-net/

More information

6 2 2 x y x y t P P = P t P = I P P P ( ) ( ) ,, ( ) ( ) cos θ sin θ cos θ sin θ, sin θ cos θ sin θ cos θ y x θ x θ P

6 2 2 x y x y t P P = P t P = I P P P ( ) ( ) ,, ( ) ( ) cos θ sin θ cos θ sin θ, sin θ cos θ sin θ cos θ y x θ x θ P 6 x x 6.1 t P P = P t P = I P P P 1 0 1 0,, 0 1 0 1 cos θ sin θ cos θ sin θ, sin θ cos θ sin θ cos θ x θ x θ P x P x, P ) = t P x)p ) = t x t P P ) = t x = x, ) 6.1) x = Figure 6.1 Px = x, P=, θ = θ P

More information

1 (1) (2)

1 (1) (2) 1 2 (1) (2) (3) 3-78 - 1 (1) (2) - 79 - i) ii) iii) (3) (4) (5) (6) - 80 - (7) (8) (9) (10) 2 (1) (2) (3) (4) i) - 81 - ii) (a) (b) 3 (1) (2) - 82 - - 83 - - 84 - - 85 - - 86 - (1) (2) (3) (4) (5) (6)

More information

- 2 -

- 2 - - 2 - - 3 - (1) (2) (3) (1) - 4 - ~ - 5 - (2) - 6 - (1) (1) - 7 - - 8 - (i) (ii) (iii) (ii) (iii) (ii) 10 - 9 - (3) - 10 - (3) - 11 - - 12 - (1) - 13 - - 14 - (2) - 15 - - 16 - (3) - 17 - - 18 - (4) -

More information

2 1980 8 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 2 4 6 0 0 6 4 2 4 1 2 2 1 4 4 4 2 3 3 3 4 3 4 4 4 4 2 5 5 2 4 4 4 0 3 3 0 9 10 10 9 1 1

2 1980 8 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 2 4 6 0 0 6 4 2 4 1 2 2 1 4 4 4 2 3 3 3 4 3 4 4 4 4 2 5 5 2 4 4 4 0 3 3 0 9 10 10 9 1 1 1 1979 6 24 3 4 4 4 4 3 4 4 2 3 4 4 6 0 0 6 2 4 4 4 3 0 0 3 3 3 4 3 2 4 3? 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 2 1 1 2 15 4 4 15 0 1 2 1980 8 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 2 4 6 0 0 6 4 2 4 1 2 2 1 4 4 4 2 3 3 3 4 3 4 4

More information

20 15 14.6 15.3 14.9 15.7 16.0 15.7 13.4 14.5 13.7 14.2 10 10 13 16 19 22 1 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 2,500 59,862 56,384 2,000 42,662 44,211 40,639 37,323 1,500 33,408 34,472

More information

() n C + n C + n C + + n C n n (3) n C + n C + n C 4 + n C + n C 3 + n C 5 + (5) (6 ) n C + nc + 3 nc n nc n (7 ) n C + nc + 3 nc n nc n (

() n C + n C + n C + + n C n n (3) n C + n C + n C 4 + n C + n C 3 + n C 5 + (5) (6 ) n C + nc + 3 nc n nc n (7 ) n C + nc + 3 nc n nc n ( 3 n nc k+ k + 3 () n C r n C n r nc r C r + C r ( r n ) () n C + n C + n C + + n C n n (3) n C + n C + n C 4 + n C + n C 3 + n C 5 + (4) n C n n C + n C + n C + + n C n (5) k k n C k n C k (6) n C + nc

More information

I? 3 1 3 1.1?................................. 3 1.2?............................... 3 1.3!................................... 3 2 4 2.1........................................ 4 2.2.......................................

More information

x = a 1 f (a r, a + r) f(a) r a f f(a) 2 2. (a, b) 2 f (a, b) r f(a, b) r (a, b) f f(a, b)

x = a 1 f (a r, a + r) f(a) r a f f(a) 2 2. (a, b) 2 f (a, b) r f(a, b) r (a, b) f f(a, b) 2011 I 2 II III 17, 18, 19 7 7 1 2 2 2 1 2 1 1 1.1.............................. 2 1.2 : 1.................... 4 1.2.1 2............................... 5 1.3 : 2.................... 5 1.3.1 2.....................................

More information

働く女性の母性健康管理、母性保護に関する法律のあらまし

働く女性の母性健康管理、母性保護に関する法律のあらまし 17 1 3 3 12 3 13 10 19 21 22 22 23 26 28 33 33 35 36 38 39 1 I 23 2435 36 4/2 4/3 4/30 12 13 14 15 16 (1) 1 2 3 (2) 1 (1) (2)(1) 13 3060 32 3060 38 10 17 20 12 22 22 500 20 2430m 12 100 11 300m2n 2n

More information

TEL-L70/TEL-LW70

TEL-L70/TEL-LW70 TEL-L70/TEL-LW70 Ni-Cd ➀ ➁ ➂ ➃ ➀ ➁ ➂ ➃ ' d d d d d d d d d d d b 4 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 d 1 8 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 7 8 9 0 ' ' 0 0 0 0 1 8 6 ' 1 2 3 4 5 6 7

More information

( )

( ) ( ) 56 2006 1 28 ( ) 2006 1 180 2 180 3 180 1 4 180 2 5 180 3 6 180 4 7 ( ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 ( ) 9 P18 A A 10 P18 A A : = A : A 11 P18 A A : = A : A 12 P18 A F E A : = A : EF

More information

all.dvi

all.dvi 5,, Euclid.,..,... Euclid,.,.,, e i (i =,, ). 6 x a x e e e x.:,,. a,,. a a = a e + a e + a e = {e, e, e } a (.) = a i e i = a i e i (.) i= {a,a,a } T ( T ),.,,,,. (.),.,...,,. a 0 0 a = a 0 + a + a 0

More information

4 4 4 a b c d a b A c d A a da ad bce O E O n A n O ad bc a d n A n O 5 {a n } S n a k n a n + k S n a a n+ S n n S n n log x x {xy } x, y x + y 7 fx

4 4 4 a b c d a b A c d A a da ad bce O E O n A n O ad bc a d n A n O 5 {a n } S n a k n a n + k S n a a n+ S n n S n n log x x {xy } x, y x + y 7 fx 4 4 5 4 I II III A B C, 5 7 I II A B,, 8, 9 I II A B O A,, Bb, b, Cc, c, c b c b b c c c OA BC P BC OP BC P AP BC n f n x xn e x! e n! n f n x f n x f n x f k x k 4 e > f n x dx k k! fx sin x cos x tan

More information

LINEAR ALGEBRA I Hiroshi SUZUKI Department of Mathematics International Christian University

LINEAR ALGEBRA I Hiroshi SUZUKI Department of Mathematics International Christian University LINEAR ALGEBRA I Hiroshi SUZUKI Department of Mathematics International Christian University 2002 2 2 2 2 22 2 3 3 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 Cramer 9 0 0 E-mail:hsuzuki@icuacjp 0 3x + y + 2z 4 x + y

More information

- 1 -

- 1 - - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 11 - - 12 - - 13 - - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18 - - 19 - - 20 - - 21 - - 22 - - 23 - ➀ ➀ - 24 - ➀ ➀ ➀ ➀ - 25 - ➀ ➀ ➀ - 26 - ➀ ➀ ➀ - 27

More information

i

i i 3 4 4 7 5 6 3 ( ).. () 3 () (3) (4) /. 3. 4/3 7. /e 8. a > a, a = /, > a >. () a >, a =, > a > () a > b, a = b, a < b. c c n a n + b n + c n 3c n..... () /3 () + (3) / (4) /4 (5) m > n, a b >, m > n,

More information

VI VI.21 W 1,..., W r V W 1,..., W r W W r = {v v r v i W i (1 i r)} V = W W r V W 1,..., W r V W 1,..., W r V = W 1 W

VI VI.21 W 1,..., W r V W 1,..., W r W W r = {v v r v i W i (1 i r)} V = W W r V W 1,..., W r V W 1,..., W r V = W 1 W 3 30 5 VI VI. W,..., W r V W,..., W r W + + W r = {v + + v r v W ( r)} V = W + + W r V W,..., W r V W,..., W r V = W W r () V = W W r () W (W + + W + W + + W r ) = {0} () dm V = dm W + + dm W r VI. f n

More information

Part () () Γ Part ,

Part () () Γ Part , Contents a 6 6 6 6 6 6 6 7 7. 8.. 8.. 8.3. 8 Part. 9. 9.. 9.. 3. 3.. 3.. 3 4. 5 4.. 5 4.. 9 4.3. 3 Part. 6 5. () 6 5.. () 7 5.. 9 5.3. Γ 3 6. 3 6.. 3 6.. 3 6.3. 33 Part 3. 34 7. 34 7.. 34 7.. 34 8. 35

More information

2000年度『数学展望 I』講義録

2000年度『数学展望 I』講義録 2000 I I IV I II 2000 I I IV I-IV. i ii 3.10 (http://www.math.nagoya-u.ac.jp/ kanai/) 2000 A....1 B....4 C....10 D....13 E....17 Brouwer A....21 B....26 C....33 D....39 E. Sperner...45 F....48 A....53

More information

all.dvi

all.dvi 38 5 Cauchy.,,,,., σ.,, 3,,. 5.1 Cauchy (a) (b) (a) (b) 5.1: 5.1. Cauchy 39 F Q Newton F F F Q F Q 5.2: n n ds df n ( 5.1). df n n df(n) df n, t n. t n = df n (5.1) ds 40 5 Cauchy t l n mds df n 5.3: t

More information

( ) ( )

( ) ( ) 20 21 2 8 1 2 2 3 21 3 22 3 23 4 24 5 25 5 26 6 27 8 28 ( ) 9 3 10 31 10 32 ( ) 12 4 13 41 0 13 42 14 43 0 15 44 17 5 18 6 18 1 1 2 2 1 2 1 0 2 0 3 0 4 0 2 2 21 t (x(t) y(t)) 2 x(t) y(t) γ(t) (x(t) y(t))

More information

koji07-02.dvi

koji07-02.dvi 007 I II III 1,, 3, 4, 5, 6, 7 5 4 1 ε-n 1 ε-n ε-n ε-n. {a } =1 a ε N N a a N= a a

More information

A S- hara/lectures/lectures-j.html r A = A 5 : 5 = max{ A, } A A A A B A, B A A A %

A S-   hara/lectures/lectures-j.html r A = A 5 : 5 = max{ A, } A A A A B A, B A A A % A S- http://www.math.kyushu-u.ac.jp/ hara/lectures/lectures-j.html r A S- 3.4.5. 9 phone: 9-8-444, e-mail: hara@math.kyushu-u.ac.jp, http://www.math.kyushu-u.ac.jp/ hara/lectures/lectures-j.html Office

More information

1 st 2 nd Dec

1 st 2 nd Dec 1 st 2 nd Dec.2007 21 2003 2 1 st 2 nd Dec.2007 5 DC DC 3 1 st 2 nd Dec.2007 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 st 2 nd Dec.2007 25 17 http://www.ipss.go.jp/ 5 1 st 2 nd Dec.2007 1 1 2 1:() 6 1 st 2 nd Dec.2007

More information

1 12 ( )150 ( ( ) ) x M x 0 1 M 2 5x 2 + 4x + 3 x 2 1 M x M 2 1 M x (x + 1) 2 (1) x 2 + x + 1 M (2) 1 3 M (3) x 4 +

1 12 ( )150 ( ( ) ) x M x 0 1 M 2 5x 2 + 4x + 3 x 2 1 M x M 2 1 M x (x + 1) 2 (1) x 2 + x + 1 M (2) 1 3 M (3) x 4 + ( )5 ( ( ) ) 4 6 7 9 M M 5 + 4 + M + M M + ( + ) () + + M () M () 4 + + M a b y = a + b a > () a b () y V a () V a b V n f() = n k= k k () < f() = log( ) t dt log () n+ (i) dt t (n + ) (ii) < t dt n+ n

More information

ver Web

ver Web ver201723 Web 1 4 11 4 12 5 13 7 2 9 21 9 22 10 23 10 24 11 3 13 31 n 13 32 15 33 21 34 25 35 (1) 27 4 30 41 30 42 32 43 36 44 (2) 38 45 45 46 45 5 46 51 46 52 48 53 49 54 51 55 54 56 58 57 (3) 61 2 3

More information

1. 1 A : l l : (1) l m (m 3) (2) m (3) n (n 3) (4) A α, β γ α β + γ = 2 m l lm n nα nα = lm. α = lm n. m lm 2β 2β = lm β = lm 2. γ l 2. 3

1. 1 A : l l : (1) l m (m 3) (2) m (3) n (n 3) (4) A α, β γ α β + γ = 2 m l lm n nα nα = lm. α = lm n. m lm 2β 2β = lm β = lm 2. γ l 2. 3 1. 1 A : l l : (1) l m (m 3) (2) m (3) n (n 3) (4) A 2 1 2 1 2 3 α, β γ α β + γ = 2 m l lm n nα nα = lm. α = lm n. m lm 2β 2β = lm β = lm 2. γ l 2. 3 4 P, Q R n = {(x 1, x 2,, x n ) ; x 1, x 2,, x n R}

More information

() Remrk I = [0, ] [x i, x i ]. (x : ) f(x) = 0 (x : ) ξ i, (f) = f(ξ i )(x i x i ) = (x i x i ) = ξ i, (f) = f(ξ i )(x i x i ) = 0 (f) 0.

() Remrk I = [0, ] [x i, x i ]. (x : ) f(x) = 0 (x : ) ξ i, (f) = f(ξ i )(x i x i ) = (x i x i ) = ξ i, (f) = f(ξ i )(x i x i ) = 0 (f) 0. () 6 f(x) [, b] 6. Riemnn [, b] f(x) S f(x) [, b] (Riemnn) = x 0 < x < x < < x n = b. I = [, b] = {x,, x n } mx(x i x i ) =. i [x i, x i ] ξ i n (f) = f(ξ i )(x i x i ) i=. (ξ i ) (f) 0( ), ξ i, S, ε >

More information

.3. (x, x = (, u = = 4 (, x x = 4 x, x 0 x = 0 x = 4 x.4. ( z + z = 8 z, z 0 (z, z = (0, 8, (,, (8, 0 3 (0, 8, (,, (8, 0 z = z 4 z (g f(x = g(

.3. (x, x = (, u = = 4 (, x x = 4 x, x 0 x = 0 x = 4 x.4. ( z + z = 8 z, z 0 (z, z = (0, 8, (,, (8, 0 3 (0, 8, (,, (8, 0 z = z 4 z (g f(x = g( 06 5.. ( y = x x y 5 y 5 = (x y = x + ( y = x + y = x y.. ( Y = C + I = 50 + 0.5Y + 50 r r = 00 0.5Y ( L = M Y r = 00 r = 0.5Y 50 (3 00 0.5Y = 0.5Y 50 Y = 50, r = 5 .3. (x, x = (, u = = 4 (, x x = 4 x,

More information

meiji_resume_1.PDF

meiji_resume_1.PDF β β β (q 1,q,..., q n ; p 1, p,..., p n ) H(q 1,q,..., q n ; p 1, p,..., p n ) Hψ = εψ ε k = k +1/ ε k = k(k 1) (x, y, z; p x, p y, p z ) (r; p r ), (θ; p θ ), (ϕ; p ϕ ) ε k = 1/ k p i dq i E total = E

More information

熊本県数学問題正解

熊本県数学問題正解 00 y O x Typed by L A TEX ε ( ) (00 ) 5 4 4 ( ) http://www.ocn.ne.jp/ oboetene/plan/. ( ) (009 ) ( ).. http://www.ocn.ne.jp/ oboetene/plan/eng.html 8 i i..................................... ( )0... (

More information

2 T ax 2 + 2bxy + cy 2 + dx + ey + f = 0 a + b + c > 0 a, b, c A xy ( ) ( ) ( ) ( ) u = u 0 + a cos θ, v = v 0 + b sin θ 0 θ 2π u = u 0 ± a

2 T ax 2 + 2bxy + cy 2 + dx + ey + f = 0 a + b + c > 0 a, b, c A xy ( ) ( ) ( ) ( ) u = u 0 + a cos θ, v = v 0 + b sin θ 0 θ 2π u = u 0 ± a 2 T140073 1 2 ax 2 + 2bxy + cy 2 + dx + ey + f = 0 a + b + c > 0 a, b, c A xy u = u 0 + a cos θ, v = v 0 + b sin θ 0 θ 2π u = u 0 ± a cos θ, v = v 0 + b tan θ π 2 < θ < π 2 u = u 0 + 2pt, v = v 0 + pt

More information

31 4 MATLAB A, B R 3 3 A = , B = mat_a, mat_b >> mat_a = [-1, -2, -3; -4, -5, -6; -7, -8, -9] mat_a =

31 4 MATLAB A, B R 3 3 A = , B = mat_a, mat_b >> mat_a = [-1, -2, -3; -4, -5, -6; -7, -8, -9] mat_a = 3 4 MATLAB 3 4. A, B R 3 3 2 3 4 5 6 7 8 9, B = mat_a, mat_b >> mat_a = [-, -2, -3; -4, -5, -6; -7, -8, -9] 9 8 7 6 5 4 3 2 mat_a = - -2-3 -4-5 -6-7 -8-9 >> mat_b = [-9, -8, -7; -6, -5, -4; -3, -2, -]

More information

1. (8) (1) (x + y) + (x + y) = 0 () (x + y ) 5xy = 0 (3) (x y + 3y 3 ) (x 3 + xy ) = 0 (4) x tan y x y + x = 0 (5) x = y + x + y (6) = x + y 1 x y 3 (

1. (8) (1) (x + y) + (x + y) = 0 () (x + y ) 5xy = 0 (3) (x y + 3y 3 ) (x 3 + xy ) = 0 (4) x tan y x y + x = 0 (5) x = y + x + y (6) = x + y 1 x y 3 ( 1 1.1 (1) (1 + x) + (1 + y) = 0 () x + y = 0 (3) xy = x (4) x(y + 3) + y(y + 3) = 0 (5) (a + y ) = x ax a (6) x y 1 + y x 1 = 0 (7) cos x + sin x cos y = 0 (8) = tan y tan x (9) = (y 1) tan x (10) (1 +

More information

a n a n ( ) (1) a m a n = a m+n (2) (a m ) n = a mn (3) (ab) n = a n b n (4) a m a n = a m n ( m > n ) m n 4 ( ) 552

a n a n ( ) (1) a m a n = a m+n (2) (a m ) n = a mn (3) (ab) n = a n b n (4) a m a n = a m n ( m > n ) m n 4 ( ) 552 3 3.0 a n a n ( ) () a m a n = a m+n () (a m ) n = a mn (3) (ab) n = a n b n (4) a m a n = a m n ( m > n ) m n 4 ( ) 55 3. (n ) a n n a n a n 3 4 = 8 8 3 ( 3) 4 = 8 3 8 ( ) ( ) 3 = 8 8 ( ) 3 n n 4 n n

More information