p. 201 ε áν ε ν áν ε Ind. Präs., Ind. Perf. Ind. Imperfekt ε ε ν 6 p Der sprechende deutet an, welches Verhältnis des bedingenden Satzes zur

Size: px
Start display at page:

Download "p. 201 ε áν ε ν áν ε Ind. Präs., Ind. Perf. Ind. Imperfekt ε ε ν 6 p Der sprechende deutet an, welches Verhältnis des bedingenden Satzes zur"

Transcription

1 P.93 conditional sentences, Konditionalsätze ε

2 p. 201 ε áν ε ν áν ε Ind. Präs., Ind. Perf. Ind. Imperfekt ε ε ν 6 p Der sprechende deutet an, welches Verhältnis des bedingenden Satzes zur Wirklichkeit er annahmen will a. b. ε ε áν Konj.Präs./Aor ε ε ε ν ν ν 4

3 Realis Eventualis Realis falsche Bezeichnung 179 iterative Bedingungssätze 185 p , p. 152~3 1. realer Fall, 2. eventueller Fall, 3. potentialer Fall, 4. irrealer Fall p Raphael Kühner 9 ε áν ε ε ε áν ε ν ε 5

4 Herbert W. Smyth William W. Goodwin Realis 19d-e λλà γàρ ο τε τοúτων ο δéν στιν, ο δé γʼ ε τινος κηκóατε ς γẁ παιδεúειν πιχειρ νθρẃπους καì χρ µατα πρáττοµαι, ο δè το το ληθéς. ε κηκóατε στιν στιν17, p. 53 6

5 p. 399 the question of fulfilment has already been decided, but we may or may not wish to imply by our form of statement how this has been decided. But in fact none of these things are true, and if you have heard from anyone that I undertake to teach people and that I make money by it, that is not true either. 19b-c...καì ο χ ς τιµáζων λéγω τ ν τοιαúτην πιστ µην, ε τις περì τ ν τοιοúυων σοφóς στιν. ε στιν λéγω 7

6 1,1,11 19, p.26 the expression of the condition implies a doubt, though it is in the logical form. 16, p , d ε γàρ ο εσθε ποκτεíνοντες νθρẃπους πισχ σειν το νειδíζειν τινà µ ν τι ο κ ρθ ς ζ τε, ο καλ ς διανοε σθε? ε ο εσθε διανοε σθε 8

7 For if you think that by putting men to death you will prevent anyone from reproaching you because you do not act as you should, you are mistaken. Realis 20e future, more vivid Realis Eventuali..καí µοι, νδρες Αθηνα οι, µ θορυβ σητε, µηδ àν δóξω τι µ ν µéγα λéγειν? ο γàρ µòν ρ τòν λóγον ν ν λéγω, λλ ε ς ξιóχρεων µ ν τòν λéγοντα νοíσω τ ς γàρ µ ς, ε δ τíς στιν σοφíα καì ο α, µáρτυρα µ ν παρéξοµαι τòν θεòν τòν ν ελφο ς. áν δóξω θορυβ σητε ε στιν παρéξοµαι 9

8 and whoever says I do, is lying and speaking to arouse prejudice against me. And, men of Athens, do not interrupt me with noise, even if I seem to you to be boasting; for the word which I speak is not mine, but the speaker to whom I shall refer it is a person of weight. For of my wisdom if it is wisdom at all and of its nature, I will offer you the god of Delphi as a witness. 17c-d...καì µéντοι καì πáνυ, νδρες Αθηνα οι, το το µ ν δéοµαι καì παρíεµαι? àν διà τ ν α τ ν λóγων κοúητé µου πολογουµéνου διʼ νπερ ε ωθα λéγειν καì ν γορ πì τ ν τραπεζ ν, να µ ν πολλοì κηκóασι, καì λλοθι, µ τε θαυµáζειν µ τε θορυβε ν áν κοúητé δéοµαι καì παρíεµαι e And, men of Athens, I urgently beg and beseech you if you hear me making my defence with the same words with which I have been accustomed to speak both in the market place at the bankers tables, where many of you have heard me, and elsewhere, not to be surprised or to make a disturbance on this account. 10

9 41e τοσóνδε µéντοι α τ ν δéοµαι? τοùς ε ς µου, πειδàν β σωσι, τιµωρ σασθε, νδρες, τα τà τα τα λυπο ντες περ γẁ µ ς λúπουν, àν µ ν δοκ σιν χρηµáτων λλου του πρóτερον πιµελε σθαι ρετ ς, καì àν δοκ σí τι ε ναι µηδèν ντες, νειδíζετε α το ς σπερ γẁ µ ν, τι ο κ πιµελο νται ν δε, καì ο ονταí τι ε ναι ντες ο δενòς ξιοι. καì àν τα τα ποι τε, δíκαια πεπονθẁς γẁ σοµαι φʼ µ ν α τóς τε καì ο ε ς. àν δοκ σιν àν ποι τε τιµωρ σασθε σοµαι However, I make this request of them: when my sons grow up, gentlemen, punish them by troubling them as I have troubled you; if they seem to you to care for money or anything else more than for virtue, and if they think they amount to something when they do not, rebuke them as I have rebuked you because they do not care for what they ought, and think they amount to something when they are worth nothing. If you do this, both I and my sons shall have received just treatment from you. 11

10 4 310, 3,b p e γẁ ο ν δεινà ν ε ην ε ργασµéνος, νδρες Αθηνα οι, ε τε µéν µε ο ρχοντες ταττον, ο ς µε ς ε λεσθε ρχειν µου, καì ν Ποτειδαí καì ν Αµφιπóλει καì πì ηλí, τóτε µèν ο κε νοι ταττον µενον σπερ καì λλος τις καì κινδúνευον ποθανε ν, το δè θεο τáττοντος, ς γẁ θην τε καì πéλαβον, φιλοσοφο ντá µε δε ν ζ ν καì ξετáζοντα µαυτòν καì τοùς λλους, ντα θα δè φοβηθεìς θáνατον λλʼ τιο ν πρ γµα λíποιµι τ ν τáξιν. δεινòν 12

11 τ ν ε η, καì ς ληθ ς τóτʼ ν µε δικαíως ε σáγοι τις ε ς δικαστ ριον, τι ο νοµíζω θεοùς ε ναι πειθ ν τ µαντεí καì δεδιẁς θáνατον καì ο óµενος σοφòς ε ναι ο κ ν. τò γáρ τοι θáνατον δεδιéναι, νδρες, ο δèν λλο στìν δοκε ν σοφòν ε ναι µ ντα? ν ε ην ε λ ποιµι τ ν ε η ν ε σáγοι ν ε ην So I should have done a terrible thing, if,..., then I were to desert my post through fear of death or anything else whatsoever. It would be a terrible thing, and truly one might then justly hale me into court, , 3,b. p

12 29b...καì ε δ τ σοφẃτερóς του φαíην ε ναι, τοúτ ν, τι ο κ ε δẁς καν ς περì τ ν ν Αιδου ο τω καì ο οµαι ο κ ε δéναι? ε φαíηνpt. ν φαíην pt. φαíην σοφẃτερος ε ναι p.92. ν 16 p. 77 and if I were to say that I am wiser in anything, it would be in this, that not knowing very much about the other world, I do not think I know. 19c-e 14

13 ... λλà γàρ ο τε τοúτων ο δéν στιν, ο δé γʼ ε τινος κηκóατε ς γẁ παιδεúειν πιχειρ νθρẃπους καì χρ µατα πρáττοµαι, ο δè το το ληθéς. πεì καì το τó γé µοι δοκε καλòν ε ναι, ε τις ο óς τʼ ε η παιδεúειν νθρẃπους σπερ Γοργíας τε Λεοντ νος καì Πρóδικος Κε ος καì Ιππíας Ηλε ος. ε κηκóατε στιν ε ε ηpt. δοκε ν ε η the regular apodosis καλòν ν ε η is represented by its equvalent in sens, δοκε καλòν ε ναι 16 p.47 and if you have heard from anyone that I undertake to teach people and that I make money by it, that is not true either. Although this also seems to me to be a fine thing, if one might be able to teach people, as Gorgias of Leontini and Prodicus of Ceos and Hippias of Elis are. 15

14 καì γẁ τòν Ε ηνον µακáρισα, ε ς ληθ ς χοι ταúτην τ ν τéχνην καì ο τως µµελ ς διδáσκει. ε χοιpt. ε διδáσκει µακáρισα ν And I called Evenus blessed, if he really had this art and taught so reasonably. Temporalsätze 11 16

15 23a-b τα τʼ ο ν γẁ µèν τι καì ν ν περιιẁν ζητ καì ρευν κατà τòν θεòν καì τ ν στ ν καì ξéνων ν τινα ο ωµαι σοφòν ε ναι? καì πειδáν µοι µ δοκ, τ θε βοηθ ν νδεíκνυµαι τι ο κ στι σοφóς. ν áν ο ωµαι πειδáν δοκ ζητ καì ρευν 12 38e-39a ο τε γàρ ν δíκ ο τʼ ν πολéµ ο τʼ µè ο τʼ λλον ο δéνα δε το το µηχαν σθαι, πως ποφεúξεται π ν ποι ν θáνατον. καì γàρ ν τα ς µáχαις πολλáκις δ λον γíγνεται τι τó γε ποθανε ν ν τις κφúγοι καì πλα φεìς καì φʼ κετεíαν τραπóµενος τ ν διωκóντων? καì λλαι µηχαναì πολλαí ε σιν ν κáστοις το ς κινδúνοις στε διαφεúγειν θáνατον, áν τις τολµ π ν ποιε ν καì λéγειν. λλà µ ο το τʼ χαλεπον, νδρες, θáνατον κφυγε ν, λλà πολù χαλεπẃτερον πονηρíαν? áν τολµ ε σιν 17

16 4, 310, 2,a For neither in the court nor in war ought or any other man to plan to escape death by every possible means. In battles it is often plain that a man might avoid death by throwing down his arms and begging mercy of his pursuers; and there are many other means of escaping death in dangers of various kinds if one is willing to do and say anything d-18a χει γàρ ο τωσí. ν ν γẁ πρ τον πì δικαστ ριον ναβéβηκα, τη γεγονẁς βδοµ κοντα? τεχν ς ο ν ξéνως χω τ ς νθáδε λéξεως. σπερ ο ν ν, ε τ ντι ξéνος τúγχανον ν, συνεγιγνẃσκετε δ που ν µοι ε ν κεíν τ φων τε καì τ τρóπ λεγον ν ο σπερ τεθρáµµην,... ε τúγχανον ν συνεγιγνẃσκετε 18

17 ε ν , p a-b...τò γàρ µ α σχυνθ ναι τι α τíκα πʼ µο ξελεγχθ σονται ργ, πειδàν µηδʼ πωστιο ν φαíνωµαι δεινòς λéγειν, το τó µοι δοξεν α τ ν ναισχυντóτατον ε ναι, ε µ ρα δεινòν καλο σιν ο τοι λéγειν τòν τ ληθ λéγοντα? ε µèν γàρ το το λéγουσιν, µολογοíην ν γωγε ο κατà τοúτους ε ναι τωρ. ε λéγουσιν µολογοíην ν for if this is what they mean, I would agree that I am an orator not after their fashion

18 18ε 87 áν 24 ε 100 ε áν subjunctive, Konjunktiv p Loeb Classical Library, Plato 1 Perseus Stephanus Hermann Menge: Repetitorium der griechische Syntax. München Adolf Kaegi: Kurzgefaßte Griechische Schulgrammatik. Zürich/Hildesheim Ars Graeca. Griechische Sprachlehre. Neubearbeitet von Rolf Mehrlein u. a. Paderborn

19 8 Eduard Schwwyzer: Griechische Grammatik. Zweiter Band, Syntax und syntaktische Stilistik. München 1988(5). 9 Raphael Kühner: Griechische Gsrammatik. Teil II, Band 2. Nachdruck Hannover E. Ragon: Grammaire grecque. Paris Herbert Weir Smyth: Greek Grammar Renewed William W. Goodwin: Greek Grammar. Reprinted William W. Goodwin: Syntax of The moods and tsenses of the greek verb. Boston a. a. Textkit - Greek and Latin Learning tools Louis Dyer: Plato s Apology & Crito 17 Armin Müller: Platon Apologie und Kriton. (Aschendorfs Sammlung Lateinischer und Griechischer Klassiker). Münster Mauro Siviero: Concordantiae in Platonis opera omnia. Pars II: Apologia. Hildesheim/Zürich/ New York: Olms Weidemann

神学研究 59号☆/6.梶原

神学研究 59号☆/6.梶原 1 2,6 1 2 3 ein für akademisch gebildete christliche Leser W. Gessel, Die Theologie des Gebetes nach De Oratione von Origenes, München/Paderborn/ Wien 1975, SS.78 79. 1964 281 E. Junod, L impossible et

More information

ὁ,ἡ,τό ὅς,ἥ,ὅ αὐτός, -ή, -ό καί δέ τίς, τί τις, τι οὗτος, αὕτη, τοῦτο

ὁ,ἡ,τό ὅς,ἥ,ὅ αὐτός, -ή, -ό καί δέ τίς, τί τις, τι οὗτος, αὕτη, τοῦτο 1. 2. 3. 4. ὁ,ἡ,τό ὅς,ἥ,ὅ αὐτός, -ή, -ό καί 5. 6. 7. 8. δέ τίς, τί τις, τι οὗτος, αὕτη, τοῦτο 9. 10. 11. 12. ἤ ἐν μὲν... δέ γάρ 13. 14. 15. 16. οὐ,οὐκ,οὐχ μή ὡς τε 4. andκαὶακαὶβa B bothalso even 3. 3

More information

andκαὶακαὶβa B bothalso 3 even auto- iste D in orthan asso forwhen thatsothat (G) (G) (A) (A) (G) (G) (D) (A) (A) (A) (G) (A) + subj. (G) (G) (D) (D)

andκαὶακαὶβa B bothalso 3 even auto- iste D in orthan asso forwhen thatsothat (G) (G) (A) (A) (G) (G) (D) (A) (A) (A) (G) (A) + subj. (G) (G) (D) (D) 1. ὁ,ἡ,τό 2. ὅς,ἥ,ὅ 3. αὐτός, -ή, -ό 4. καί 5. δέ 6. τίς, τί 7. τις, τι 8. οὗτος, αὕτη, τοῦτο 9. ἤ 10. ἐν 11. μὲν... δέ 12. γάρ 13. οὐ,οὐκ,οὐχ 14. μή 15. ὡς 16. τε 17. εἰς 18. ἐπί 19. κατά 20. ἐγώ 21.

More information

εἰς ἐπί κατά ἐγώ ἡμεῖς πρός ἐ ᾱν διά ἀλλά ἐκ,ἐξ περί ὅστις,ἥτις,ὅτι ἄν σύ ῡμεῖς ἀνά

εἰς ἐπί κατά ἐγώ ἡμεῖς πρός ἐ ᾱν διά ἀλλά ἐκ,ἐξ περί ὅστις,ἥτις,ὅτι ἄν σύ ῡμεῖς ἀνά 1. 2. 3. 4. ὁ,ἡ,τό ὅς,ἥ,ὅ αὐτός, -ή, -ό καί 5. 6. 7. 8. δέ τίς, τί τις, τι οὗτος, αὕτη, τοῦτο 9. 10. 11. 12. ἤ ἐν μὲν... δέ γάρ 13. 14. 15. 16. οὐ,οὐκ,οὐχ μή ὡς τε 17. 18. 19. 20. εἰς ἐπί κατά ἐγώ 21.

More information

and καὶ Α καὶ Β A B both also 3 auto- iste D in orthan asso forwhen thatso that

and καὶ Α καὶ Β A B both also 3 auto- iste D in orthan asso forwhen thatso that 1. 2. 3. 4. ὁ, ἡ, τό ὅς, ἥ, ὅ αὐτός, -ή, -ό καί 5. 6. 7. 8. δέ τίς, τί τις, τι οὗτος, αὕτη, τοῦτο 9. 10. 11. 12. ἤ ἐν μὲν... δέ γάρ 13. 14. 15. 16. οὐ, οὐκ, οὐχ μή ὡς τε and καὶ Α καὶ Β A B both also 3

More information

* ἅ ὅς 03 05(06) 0 ἄβιος,-ον, ἄβροτον ἄβροτος ἄβροτος,-ον, 08 17(01)-03 0 ἄβυσσος,-ου (ἡ), 08 17(01)-03 0 ἀβύσσου ἄβυ

* ἅ ὅς 03 05(06) 0 ἄβιος,-ον, ἄβροτον ἄβροτος ἄβροτος,-ον, 08 17(01)-03 0 ἄβυσσος,-ου (ἡ), 08 17(01)-03 0 ἀβύσσου ἄβυ Complete Ancient Greek 2010 (2003 ) October 15, 2013 * 25 04-23 0 ἅ ὅς 03 05(06) 0 ἄβιος,-ον, 15 99-02 0 ἄβροτον ἄβροτος 15 99-02 0 ἄβροτος,-ον, 08 17(01)-03 0 ἄβυσσος,-ου (ἡ), 08 17(01)-03 0 ἀβύσσου ἄβυσσος

More information

* 09 α-24 0 ἅ ὅς 17 β-52 0 ἄβατον ἄβατος 17 β-52 0 ἄβατος(,-η),-ον, 17 β-55 0 ἀβάτῳ ἄβατος 30 δ ἄγ ἄγω 2 ἄγε 30 γ ἀγαγεῖν ἄγω 2 13 α-02 0

* 09 α-24 0 ἅ ὅς 17 β-52 0 ἄβατον ἄβατος 17 β-52 0 ἄβατος(,-η),-ον, 17 β-55 0 ἀβάτῳ ἄβατος 30 δ ἄγ ἄγω 2 ἄγε 30 γ ἀγαγεῖν ἄγω 2 13 α-02 0 Athenaze 2nd version 2013 10 15 * 09 α-24 0 ἅ ὅς 17 β-52 0 ἄβατον ἄβατος 17 β-52 0 ἄβατος(,-η),-ον, 17 β-55 0 ἀβάτῳ ἄβατος 30 δ-142 1 ἄγ ἄγω 2 ἄγε 30 γ-139 2 ἀγαγεῖν ἄγω 2 13 α-02 0 ἀγαγὼν ἄγω 2 ἄγαγών

More information

Κριτική ανάγνωση της επικούρειας Φιλοσοφίας νος, ή ως ένα παράδειγμα προς μίμηση και γιατί; Και τέλος, η επιστήμη φιλοσοφία διδάσκεται ή ασκείται; Δηλ

Κριτική ανάγνωση της επικούρειας Φιλοσοφίας νος, ή ως ένα παράδειγμα προς μίμηση και γιατί; Και τέλος, η επιστήμη φιλοσοφία διδάσκεται ή ασκείται; Δηλ Φιλοσοφεῖν: ἐπιστήμη, εὔνοια, παρρησία Κριτική ανάγνωση της επικούρειας φιλοσοφίας: Ποια η διαχρονικότητα ή το δίδαγμά της σήμερα; Γιώργος Σκουλάς, Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ιωάννα-Παρασκευή

More information

|GO|Gd|Gh|Gg|tf|Gw |Gx|Gr|tc|Gs|Gh|Gw

|GO|Gd|Gh|Gg|tf|Gw |Gx|Gr|tc|Gs|Gh|Gw ThinkCentre Οδηγ ς χρήσης Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε τις πληροϕορίες αυτές και το προϊ ν στο οποίο αναϕέρονται, βεβαιωθείτε τι έχετε διαβάσει τον Οδηγ ασϕάλειας και εγγ ησης που συνοδε ει αυτ το προϊ

More information

|GO|Gd|Gh|Gg|tf|Gw |Gx|Gr|tc|Gs|Gh|Gw

|GO|Gd|Gh|Gg|tf|Gw |Gx|Gr|tc|Gs|Gh|Gw ThinkCentre Οδηγ ς χρήσης Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε τις πληροϕορίες αυτές και το προϊ ν στο οποίο αναϕέρονται, βεβαιωθείτε τι έχετε διαβάσει τον Οδηγ ασϕάλειας και εγγ ησης που συνοδε ει αυτ το προϊ

More information

13西洋古代文化史特講Ⅰ

13西洋古代文化史特講Ⅰ 第八講スパルタが抱える問題 (1) キナドンの陰謀少数派のスパルティアタイホモイオイ=スパルティアタイキナドンはホモイオイではない ヘイロタイ ネオダモデイス ヒュポメイオネス ペリオイコイ アゴラにいた人々のうちスパルティアタイは僅か 40 名 それ以外の人々は 4000 名 1% スパルティアタイに対する激しい敵意の存在 Xen. Hell. 3. 3. 5: οὗτος δ ἦν καὶ τὸ

More information

untitled

untitled 56 1 2010 67 76 : 21 6 9 : 22 2 1 18 1 ΔΕΛΤΟΣ Deltos, Φίλοι Μουσείου Ελληνικής Ιατρικής 18 19 1. 近代におけるギリシャ文化の再興と古代医学の継承 5 1453 400 τουρκοκρατία 2 18 68 56 1 2010 18 Νεοελληνικός Διαφωτισμός Νεοελληνική

More information

Lieber Herr Schmidt, 佐藤太郎様 Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως Lieber Johann, 佐藤太郎様 Ανεπίσημη επι

Lieber Herr Schmidt, 佐藤太郎様 Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως Lieber Johann, 佐藤太郎様 Ανεπίσημη επι - Εισαγωγή γερμανικά ιαπωνικά Sehr geehrter Herr Präsident, Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του Sehr geehrter Herr, Επίσημη

More information

Microsoft Word - sympo_2_18_miyake_1.doc

Microsoft Word - sympo_2_18_miyake_1.doc mmiyake@lang.osaka-u.ac.jp,, 1. WW Gfeller et al. (2005) Dorow, B. et al.(2005) Steyvers & Tenenbaum (2005) 2007 2006 2008 Web 1 2. 2.1. 27 ευαγγελιον (Conzelmann & Lindermann, 1998) (Mk) (Mt) (Lk) (Joh)

More information

p050_061 西洋古典学研究LXIII_5.indd

p050_061 西洋古典学研究LXIII_5.indd 50 ἑταίρα 51 οἱ δὲ λέγουσιν μύθους ἡμ ν, οἱ δ Αἰσώπου τι γέλοιον. οἱ δὲ σκώπτουσ, ἵν ἐγὼ γελάσω καὶ τὸν θυμὸν καταθ μαι οὐκ ἀκήκοας λεγόντων, εἰπέ μοι, Νικήρατε, τ ν τραγωιδ ν ὡς γενόμενος χρυσὸς ὁ Ζεὺς

More information

ギリシアのドデカイーメロ(Δωδεκαήμερο)と食文化

ギリシアのドデカイーメロ(Δωδεκαήμερο)と食文化 資 料 Δωδεκαήμερο Δωδεκαήμερο and Food culture in Greece Satoko Tsurushiin, Shizuko Tsurushiin, Daisuke Yamaguchi Seigakuin University,, Tozaki, Ageo-shi Saitama, Junior College Seitoku University,, Iwase

More information

Title [ 書評 ] リノス ベナキス (2001) 後ビザンツ哲学 世紀諸原典の研究 アテネ Author(s) 福田, 耕佑 Citation 東方キリスト教世界研究 = Journal for area stud Eastern Christianity (2018), 2:

Title [ 書評 ] リノス ベナキス (2001) 後ビザンツ哲学 世紀諸原典の研究 アテネ Author(s) 福田, 耕佑 Citation 東方キリスト教世界研究 = Journal for area stud Eastern Christianity (2018), 2: Title [ 書評 ] リノス ベナキス (2001) 後ビザンツ哲学 17-19 世紀諸原典の研究 アテネ Author(s) 福田, 耕佑 Citation 東方キリスト教世界研究 = Journal for area stud Eastern Christianity (2018), 2: 69- Issue Date 2018-05-01 URL http://hdl.handle.net/2433/234610

More information

07_KUCICKI Janusz.indd

07_KUCICKI Janusz.indd 12 91 104 2016 6 91 11 1 36 Relation between the jews and the christian according to Paul s teaching in Rom11 sociological and theological meaning of the Rom 11, 1 36 Janusz KUCICKI 11, 1 36 11 11, 1 36

More information

ント州立大学の古典学の准教授である Rick Newton の英訳を入手することがで きた この英訳および Rick Newton の解説文から多くの示唆を受けた 1. リッツォス詩 エピタフィオス について 1936 年 4 月にメタクサス将軍が副首相から首相に昇格した後 議会を休会させて 労働界

ント州立大学の古典学の准教授である Rick Newton の英訳を入手することがで きた この英訳および Rick Newton の解説文から多くの示唆を受けた 1. リッツォス詩 エピタフィオス について 1936 年 4 月にメタクサス将軍が副首相から首相に昇格した後 議会を休会させて 労働界 研究ノート ミキス テオドラキス作曲 ヤニス リッツォス エピタフィオス - 言語芸術 音楽芸術と政治との関係について - 土居本稔 はじめにヤニス リッツォス (1909-1990) は 二人のノーベル賞詩人 ヨルゴス セフェリス (1900-1971) とオディッセアス エリティス (1911-1996) に並ぶ現代ギリシアの大詩人である 1958 年に作曲家ミキス テオドラキス (1925 -)

More information

2 可能であった. ローマ市民およびアレクサンドリア, ナウクラティス, プトレマイス, そして 130 年に設立されたアンティノポリスの 4 つのギリシア都市の市民以外の属州住民は, 実際の人種にかかわらず エジプト人 という劣格身分に属した. エジプト人 は 州都民 とそうではないもの, 便宜的

2 可能であった. ローマ市民およびアレクサンドリア, ナウクラティス, プトレマイス, そして 130 年に設立されたアンティノポリスの 4 つのギリシア都市の市民以外の属州住民は, 実際の人種にかかわらず エジプト人 という劣格身分に属した. エジプト人 は 州都民 とそうではないもの, 便宜的 ローマ期エジプトにおける地方名望家 2 世紀アルシノイテス州のパトロン家の事例から * 髙橋亮介 はじめに ローマ帝国はエジプトを属州として支配するにあたり既存の官僚機構を活用しただけでなく, 他の属州と同様に都市を通じた支配体制の確立を試みた. エジプトに 40 余りを数えた州 nomos の中心市, 州都 metropolis には, 地方行政の中核としての機能が求められ, 富裕な州都住民から選ばれる公職者

More information

13西洋文化史(8)

13西洋文化史(8) 第 13 講クセルクセスの背後にあるペルシア帝国膨張の論理近代 ( 現代 ) の価値観は過去に適用できるのか? 国境外への遠征 領土拡大を規制する内的要因は存在しない 今日との相違 : 帝国主義が国際法に違反 ( ウェストファリア条約による国家主権尊重の原則 ) 外国の主権の侵犯 他国領への侵略 他国領の併合に対する道徳的 倫理的批判の欠如繰り返される対外遠征と侵略 : 初代のキュロス以来の伝統キュロス

More information

(2) 品詞はいつも語形コードの中で最初のフィールドで示される ルドがコードセット内の配置のために許されるかを決定する それは 以降のどのフィー. 形容詞...J. 名詞...N. 定冠詞...D. 代名詞...R. 動詞...V. 接続詞...C. 助動詞...B. 間投詞...I. 前置詞...

(2) 品詞はいつも語形コードの中で最初のフィールドで示される ルドがコードセット内の配置のために許されるかを決定する それは 以降のどのフィー. 形容詞...J. 名詞...N. 定冠詞...D. 代名詞...R. 動詞...V. 接続詞...C. 助動詞...B. 間投詞...I. 前置詞... (1) ロゴスバイブルソフトウェア ギリシャ語語形コードの解説 (LOGOS 社による ) 作業中 村上定幸 インタリニアのギリシャ語の上にカーソルを置くと 品詞が表示されます この code ですが 解説がマニュ アルにはみられません ( 添付されている日本語のファイ ル help から見ることができる英文の解説にも ) そこ で 初めて見る者には ギリシャ語原形の下におる 何 ケタかのアルファベットの表記を分かりにくいものに

More information

鹿大広報149号

鹿大広報149号 No.149 Feb/1999 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Learned From Japanese Life and Experiences in Kagoshima When I first came to Japan I was really surprised by almost everything, the weather,

More information

@08460207ヨコ/立花 220号

@08460207ヨコ/立花 220号 παιδεραστεία παιε ραστεύωε ράω ιλέωιλία ε ράω by ιλέω ιλητόν ιλητόν τελεὶα ιλία μέσον α κρότη θεωρειν definition John M. Cooper morally good (in some respect, in some degree) character friendship Cooper

More information

予稿集(1)の表紙

予稿集(1)の表紙 京都大学人文科学研究所共同研究プロジェクト: 情報処理技術は漢字文献からどのような情報を 抽出できるか 人文情報学の基礎を築く 文字と非文字のアーカイブズ モデルを使った文献研究 文字資料アーカイブズの現在 特に検索可能性を中心に 岡本 真 動画のテキスト処理 安岡孝一 写真の検索可能性について考える 守岡知彦 ネットワーク分析からみた共観福音書間の比較研究 三宅真紀 異なる文献間の数理的な比較研究をふり返る

More information

広島大学学術情報リポジトリ Hiroshima University Institutional Repository Title Auther(s) Citation Issue Date ミキス テオドラキス作曲ヤニス リッツォス ロミオシーニ 土居本, 稔プロピレア, 23 :

広島大学学術情報リポジトリ Hiroshima University Institutional Repository Title Auther(s) Citation Issue Date ミキス テオドラキス作曲ヤニス リッツォス ロミオシーニ 土居本, 稔プロピレア, 23 : 広島大学学術情報リポジトリ Hiroshima University Institutional Repository Title Auther(s) Citation Issue Date ミキス テオドラキス作曲ヤニス リッツォス ロミオシーニ 土居本, 稔プロピレア, 23 : 83-100 2017-08-31 DOI Self DOI URL Right http://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/00044339

More information

広島大学学術情報リポジトリ Hiroshima University Institutional Repository Title Auther(s) Citation Issue Date ミキス テオドラ作曲ヤニス リッツォス 苦難の祖国に捧げる 18 の二行連句 土居本, 稔 プロピレア, 2

広島大学学術情報リポジトリ Hiroshima University Institutional Repository Title Auther(s) Citation Issue Date ミキス テオドラ作曲ヤニス リッツォス 苦難の祖国に捧げる 18 の二行連句 土居本, 稔 プロピレア, 2 広島大学学術情報リポジトリ Hiroshima University Institutional Repository Title Auther(s) Citation Issue Date ミキス テオドラ作曲ヤニス リッツォス 苦難の祖国に捧げる 18 の二行連句 土居本, 稔 プロピレア, 24 : 46-62 2018-08-31 DOI Self DOI URL Right http://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/00046846

More information

NO.80 2012.9.30 3

NO.80 2012.9.30 3 Fukuoka Women s University NO.80 2O12.9.30 CONTENTS 2 2 3 3 4 6 7 8 8 8 9 10 11 11 11 12 NO.80 2012.9.30 3 4 Fukuoka Women s University NO.80 2012.9.30 5 My Life in Japan Widchayapon SASISAKULPON (Ing)

More information

Vol. 5, 29 39, 2016 Good/Virtue actions for competitive sports athlete Actions and Choices that receive praise Yo Sato Abstract: This paper focuses on

Vol. 5, 29 39, 2016 Good/Virtue actions for competitive sports athlete Actions and Choices that receive praise Yo Sato Abstract: This paper focuses on Vol. 5, 29 39, 2016 Good/Virtue actions for competitive sports athlete Actions and Choices that receive praise Yo Sato Abstract: This paper focuses on actions taken by athletes in competitive sports, building

More information

C. S2 X D. E.. (1) X S1 10 S2 X+S1 3 X+S S1S2 X+S1+S2 X S1 X+S S X+S2 X A. S1 2 a. b. c. d. e. 2

C. S2 X D. E.. (1) X S1 10 S2 X+S1 3 X+S S1S2 X+S1+S2 X S1 X+S S X+S2 X A. S1 2 a. b. c. d. e. 2 I. 200 2 II. ( 2001) 30 1992 Do X for S2 because S1(is not desirable) XS S2 A. S1 S2 B. S S2 S2 X 1 C. S2 X D. E.. (1) X 12 15 S1 10 S2 X+S1 3 X+S2 4 13 S1S2 X+S1+S2 X S1 X+S2. 2. 3.. S X+S2 X A. S1 2

More information

医系の統計入門第 2 版 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます. このサンプルページの内容は, 第 2 版 1 刷発行時のものです.

医系の統計入門第 2 版 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます.   このサンプルページの内容は, 第 2 版 1 刷発行時のものです. 医系の統計入門第 2 版 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます. http://www.morikita.co.jp/books/mid/009192 このサンプルページの内容は, 第 2 版 1 刷発行時のものです. i 2 t 1. 2. 3 2 3. 6 4. 7 5. n 2 ν 6. 2 7. 2003 ii 2 2013 10 iii 1987

More information

2

2 2011 8 6 2011 5 7 [1] 1 2 i ii iii i 3 [2] 4 5 ii 6 7 iii 8 [3] 9 10 11 cf. Abstracts in English In terms of democracy, the patience and the kindness Tohoku people have shown will be dealt with as an exception.

More information

1 ( 8:12) Eccles. 1:8 2 2

1 ( 8:12) Eccles. 1:8 2 2 1 http://www.hyuki.com/imit/ 1 1 ( 8:12) Eccles. 1:8 2 2 3 He to whom it becomes everything, who traces all things to it and who sees all things in it, may ease his heart and remain at peace with God.

More information

10 11 12 33.4 1 open / window / I / shall / the? 79.3 2 something / want / drink / I / to. 43.5 3 the way / you / tell / the library / would / to / me

10 11 12 33.4 1 open / window / I / shall / the? 79.3 2 something / want / drink / I / to. 43.5 3 the way / you / tell / the library / would / to / me -1- 10 11 12 33.4 1 open / window / I / shall / the? 79.3 2 something / want / drink / I / to. 43.5 3 the way / you / tell / the library / would / to / me? 28.7 4 Miyazaki / you / will / in / long / stay

More information

-2-

-2- Unit Children of the World NEW HORIZON English Course 'Have you been to?' 'What have you done as a housework?' -1- -2- Study Tour to Bangladesh p26 P26-3- Example: I am going to Bangladesh this spring.

More information

Cain & Abel

Cain & Abel Cain & Abel: False Religion vs. The Gospel Now Adam knew Eve his wife, and she conceived and bore Cain, saying, I have gotten a man with the help of the LORD. And again, she bore his brother Abel. Now

More information

イリアス における予言の役割 佐野馨 ( 西洋古典学専門 / 博士後期課程 ) はじめに盲目の詩人ホメロスが創り出したとされる叙事詩 イリアス はトロイア戦争を題材とし 全 24 歌 ( 巻 ) からなる長大な叙事詩である しかし その長大さに反し イリアス の中で実際に描かれる出来事は10 年以上

イリアス における予言の役割 佐野馨 ( 西洋古典学専門 / 博士後期課程 ) はじめに盲目の詩人ホメロスが創り出したとされる叙事詩 イリアス はトロイア戦争を題材とし 全 24 歌 ( 巻 ) からなる長大な叙事詩である しかし その長大さに反し イリアス の中で実際に描かれる出来事は10 年以上 イリアス における予言の役割 佐野馨 ( 西洋古典学専門 / 博士後期課程 ) はじめに盲目の詩人ホメロスが創り出したとされる叙事詩 イリアス はトロイア戦争を題材とし 全 24 歌 ( 巻 ) からなる長大な叙事詩である しかし その長大さに反し イリアス の中で実際に描かれる出来事は10 年以上に及んだとされるトロイア戦争のごく一部に過ぎない そしてその内容は イリアス 冒頭の数行で端的に記されている

More information

L1 What Can You Blood Type Tell Us? Part 1 Can you guess/ my blood type? Well,/ you re very serious person/ so/ I think/ your blood type is A. Wow!/ G

L1 What Can You Blood Type Tell Us? Part 1 Can you guess/ my blood type? Well,/ you re very serious person/ so/ I think/ your blood type is A. Wow!/ G L1 What Can You Blood Type Tell Us? Part 1 Can you guess/ my blood type? 当ててみて / 私の血液型を Well,/ you re very serious person/ so/ I think/ your blood type is A. えーと / あなたはとっても真面目な人 / だから / 私は ~ と思います / あなたの血液型は

More information

Z B- B- PHP - - [ ] PHP New York Times, December,,. The origins of the Japan-U.S. War and Adm. Isoroku Yamamoto Katsuhiko MATSUKAWA Abstract There are huge amount of studies concerning the origins

More information

第16回ニュージェネレーション_cs4.indd

第16回ニュージェネレーション_cs4.indd New Generation Tennis 2014 JPTA ALL JAPAN JUNIOR TENNIS TOURNAMENT U15U13 JPTA ALL JAPAN JUNIOR TENNIS TOURNAMENT U10 20142.21Fri 22Sat 20142.22Sat 23Sun Japan Professional Tennis Association New Generation

More information

1 ( ) 1 4 5 1 J. L. eiberg (ed.) rchimedis Opera Omnia cum Commentariis utocii (3 vols.) Teubner 18801881 2 J. L. eiberg (Iterum didit). S. Stamatis (Corrigenda diecit) rchimedis Opera Omnia cum Commentariis

More information

0 Speedy & Simple Kenji, Yoshio, and Goro are good at English. They have their ways of learning. Kenji often listens to English songs and tries to remember all the words. Yoshio reads one English book every

More information

分野区分 B ホストタウン推進事業 -No.32 三郷市 - 事業の目的 ギリシャ共和国を相手国とするホストタウンに登録 ( 平成 28 年 6 月 ) されたことを契機に 同国とスポーツをはじめ 文化などの更なる交流等を図るとともに 2020 年東京オリンピック パラリンピックに向け機運醸成を図り

分野区分 B ホストタウン推進事業 -No.32 三郷市 - 事業の目的 ギリシャ共和国を相手国とするホストタウンに登録 ( 平成 28 年 6 月 ) されたことを契機に 同国とスポーツをはじめ 文化などの更なる交流等を図るとともに 2020 年東京オリンピック パラリンピックに向け機運醸成を図り 分野区分 B ホストタウン推進事業 -No.32 三郷市 - 事業の目的 ギリシャ共和国を相手国とするホストタウンに登録 ( 平成 28 年 6 月 ) されたことを契機に 同国とスポーツをはじめ 文化などの更なる交流等を図るとともに 2020 年東京オリンピック パラリンピックに向け機運醸成を図ります 事業の内容 オリンピック パラリンピックの開催を契機に 多くの選手 観客等の来訪による 地域の活性化等の推進及び事前合宿の誘致等を通じ

More information

all.dvi

all.dvi 72 9 Hooke,,,. Hooke. 9.1 Hooke 1 Hooke. 1, 1 Hooke. σ, ε, Young. σ ε (9.1), Young. τ γ G τ Gγ (9.2) X 1, X 2. Poisson, Poisson ν. ν ε 22 (9.) ε 11 F F X 2 X 1 9.1: Poisson 9.1. Hooke 7 Young Poisson G

More information

.2 ρ dv dt = ρk grad p + 3 η grad (divv) + η 2 v.3 divh = 0, rote + c H t = 0 dive = ρ, H = 0, E = ρ, roth c E t = c ρv E + H c t = 0 H c E t = c ρv T

.2 ρ dv dt = ρk grad p + 3 η grad (divv) + η 2 v.3 divh = 0, rote + c H t = 0 dive = ρ, H = 0, E = ρ, roth c E t = c ρv E + H c t = 0 H c E t = c ρv T NHK 204 2 0 203 2 24 ( ) 7 00 7 50 203 2 25 ( ) 7 00 7 50 203 2 26 ( ) 7 00 7 50 203 2 27 ( ) 7 00 7 50 I. ( ν R n 2 ) m 2 n m, R = e 2 8πε 0 hca B =.09737 0 7 m ( ν = ) λ a B = 4πε 0ħ 2 m e e 2 = 5.2977

More information

<4D F736F F D20834B F918A6590DF928D89F0>

<4D F736F F D20834B F918A6590DF928D89F0> 1 章 11 節 Γνωρίζω γὰρ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισθὲν ὑπ' ἐμοῦ ὅτι οὐκ ἔστιν κατὰ ἄνθρωπον: 新改訳 2017 ガラテヤ への 紙 1 章 11 節兄弟たち 私はあなたがたに明らかにしておきたいのです 私が宣べ伝えた福 は 間によるものではありません 11 節の 私はあなたがたに明らかにしておきたいのです

More information

上田徹 私はすでに ゼノンの逆理とアリストテレスの誤謬 において (1) ゼノンの第一逆理と第二逆理について論じた つぎに 第三逆理 ( 飛矢静止の逆理 ) について論じたい 第三逆理の解釈はすでに行った解釈を踏まえている そのために まず すでに確認された諸点を簡潔に振り返っておきたい 第一 第二逆理についての解釈の要点 1 現実主義者のアリストテレスにとって 運動不可能は笑止な妄説であり (2)

More information

大 高 月 月 日 行 行 行 立 大 高 行 長 西 大 子 心 高 生 行 月 日 水 高 氏 日 立 高 氏 身 生 見 人 用 力 高 氏 生 生 月 生 見 月 日 日 月 日 日 目 力 行 目 西 子 大 足 手 一 目 長 行 行 生 月 日 日 文 青 大 行 月 一 生 長 長 力 生 心 大 大 見 大 行 行 大 高 足 大 自 自 己 力 大 高 足 月 日 金 生 西 長

More information

n (1.6) i j=1 1 n a ij x j = b i (1.7) (1.7) (1.4) (1.5) (1.4) (1.7) u, v, w ε x, ε y, ε x, γ yz, γ zx, γ xy (1.8) ε x = u x ε y = v y ε z = w z γ yz

n (1.6) i j=1 1 n a ij x j = b i (1.7) (1.7) (1.4) (1.5) (1.4) (1.7) u, v, w ε x, ε y, ε x, γ yz, γ zx, γ xy (1.8) ε x = u x ε y = v y ε z = w z γ yz 1 2 (a 1, a 2, a n ) (b 1, b 2, b n ) A (1.1) A = a 1 b 1 + a 2 b 2 + + a n b n (1.1) n A = a i b i (1.2) i=1 n i 1 n i=1 a i b i n i=1 A = a i b i (1.3) (1.3) (1.3) (1.1) (ummation convention) a 11 x

More information

美 K Laurentianus 81, 11. End of the ninth entury. Hilary Term, 2 vols. B Vatianus Bar. 75, 13 th entury y Rainaldos of Spengel, L & Üer di

美 K Laurentianus 81, 11. End of the ninth entury. Hilary Term, 2 vols. B Vatianus Bar. 75, 13 th entury y Rainaldos of Spengel, L & Üer di 地球社会統合科学 第 23 巻 第 1 号 2016 1 10 Bulletin of the Graduate Shool of Integrated Sienes for Gloal Soiety, Kyushu University Vol. 23, No. 1 2016 pp. 1 10 論文 伝アリストテレス作 大道徳学 翻訳補遺 A Supplement to a Japanese Translation

More information

平成29年度英語力調査結果(中学3年生)の概要

平成29年度英語力調査結果(中学3年生)の概要 1 2 3 1 そう思う 2 どちらかといえば そう思う 3 どちらかといえば そう思わない 4 そう思わない 4 5 楽しめるようになりたい 6 1 そう思う 2 どちらかといえば そう思う 3 どちらかといえば そう思わない 4 そう思わない 7 1 そう思う 2 どちらかといえば そう思う 3 どちらかといえば そう思わない 4 そう思わない 8 1 そう思う 2 どちらかといえば そう思う

More information

CONTENTS Public relations brochure of Higashikawa November No.745 Higashikawa 215 November 2

CONTENTS Public relations brochure of Higashikawa November No.745 Higashikawa 215 November 2 11 215 November No.745 CONTENTS 2 6 12 17 17 18 2 21 22 23 24 28 3 31 32 Public relations brochure of Higashikawa 11 215 November No.745 Higashikawa 215 November 2 816,18 832,686 8,326,862 196,93 43,573

More information

P

P 03-3208-22482013 Vol.2 Summer & Autumn 2013 Vol.2 Summer & Autumn 90 527 P.156 611 91 C O N T E N T S 2013 03-3208-2248 2 3 4 6 Information 7 8 9 10 2 115 154 10 43 52 61 156 158 160 161 163 79 114 1 2

More information

液晶の物理1:連続体理論(弾性,粘性)

液晶の物理1:連続体理論(弾性,粘性) The Physics of Liquid Crystals P. G. de Gennes and J. Prost (Oxford University Press, 1993) Liquid crystals are beautiful and mysterious; I am fond of them for both reasons. My hope is that some readers

More information

ASP英語科目群ALE Active Learning in English No 7. What activity do you think is needed in ALE for students to improve student s English ability? active listening a set of important words before every lecture

More information

\615L\625\761\621\745\615\750\617\743\623\6075\614\616\615\606.PS

\615L\625\761\621\745\615\750\617\743\623\6075\614\616\615\606.PS osakikamijima HIGH SCHOOL REPORT Hello everyone! I hope you are enjoying spring and all of the fun activities that come with warmer weather! Similar to Judy, my time here on Osakikamijima is

More information

3 2

3 2 1 2016 January No.747 3 2 CONTENTS 2 5 9 10 16 17 18 19 20 26 27 28 Public relations brochure of Higashikawa 1 2016 January No.747 4 HIGASHIKAWA TOWN NEWS 5 HIGASHIKAWA TOWN NEWS HIGASHIKAWA TOWN NEWS

More information

,, 2024 2024 Web ,, ID ID. ID. ID. ID. must ID. ID. . ... BETWEENNo., - ESPNo. Works Impact of the Recruitment System of New Graduates as Temporary Staff on Transition from College to Work Naoyuki

More information

R R S K K S K S K S K S K S Study of Samuhara Belief : Transformation from Protection against Injuries to Protection against Bullets WATANABE Kazuhiro Samuhara, which is a group of letters like unfamiliar

More information

高2SL高1HL 文法後期後半_テキスト-0108.indd

高2SL高1HL 文法後期後半_テキスト-0108.indd 第 20 講 関係詞 3 ポイント 1 -ever 2 3 ポイント 1 複合関係詞 (-ever) ever whoever whatever whichever whenever wherever You may take whoever wants to go. Whenever she comes, she brings us presents. = no matter whoever =

More information

10 2000 11 11 48 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) CU-SeeMe NetMeeting Phoenix mini SeeMe Integrated Services Digital Network 64kbps 16kbps 128kbps 384kbps

More information

What s your name? Help me carry the baggage, please. politeness What s your name? Help me carry the baggage, please. iii

What s your name? Help me carry the baggage, please. politeness What s your name? Help me carry the baggage, please. iii What s your name? Help me carry the baggage, please. politeness What s your name? Help me carry the baggage, please. iii p. vi 2 50 2 2016 7 14 London, Russell Square iv iii vi Part 1 1 Part 2 13 Unit

More information

< D8291BA2E706466>

< D8291BA2E706466> A 20 1 26 20 10 10 16 4 4! 20 6 11 2 2 3 3 10 2 A. L. T. Assistant Language Teacher DVD AV 3 A. E. T.Assistant English Teacher A. L. T. 40 3 A 4 B A. E. T. A. E. T. 6 C 2 CD 4 4 4 4 4 8 10 30 5 20 3 5

More information

ABSTRACT The "After War Phenomena" of the Japanese Literature after the War: Has It Really Come to an End? When we consider past theses concerning criticism and arguments about the theme of "Japanese Literature

More information

S1Šû‘KŒâ‚è

S1Šû‘KŒâ‚è are you? I m thirteen years old. do you study at home every day? I study after dinner. is your cat? It s under the table. I leave for school at seven in Monday. I leave for school at seven on Monday. I

More information

国際恋愛で避けるべき7つの失敗と解決策

国際恋愛で避けるべき7つの失敗と解決策 7 http://lovecoachirene.com 1 7! 7! 1 NOT KNOWING WHAT YOU WANT 2 BEING A SUBMISSIVE WOMAN 3 NOT ALLOWING THE MAN TO BE YOUR HERO 4 WAITING FOR HIM TO LEAD 5 NOT SPEAKING YOUR MIND 6 PUTTING HIM ON A PEDESTAL

More information

Social ecology is based on looking rather than on analysis It is based on perception This I submit distinguishes it what is normally meant by a science. It is not only that it can not be reductionist.

More information

A5 PDF.pwd

A5 PDF.pwd DV DV DV DV DV DV 67 1 2016 5 383 DV DV DV DV DV DV DV DV DV 384 67 1 2016 5 DV DV DV NPO DV NPO NPO 67 1 2016 5 385 DV DV DV 386 67 1 2016 5 DV DV DV DV DV WHO Edleson, J. L. 1999. The overlap between

More information

untitled

untitled 1 2 4 6 6 7 8 10 11 11 12 14 Page Page Page Page Page Page Page Page Page Hi everyone! My name is Martin Dusinberre, and I come from the UK. I first came to Iwaishima six years ago, when I taught English

More information

ALT : Hello. May I help you? Student : Yes, please. I m looking for a white T-shirt. ALT : How about this one? Student : Well, this size is good. But do you have a cheaper one? ALT : All right. How about

More information

Kyushu Communication Studies 第2号

Kyushu Communication Studies 第2号 Kyushu Communication Studies. 2004. 2:1-11 2004 How College Students Use and Perceive Pictographs in Cell Phone E-mail Messages IGARASHI Noriko (Niigata University of Health and Welfare) ITOI Emi (Bunkyo

More information

-1- -2- -1- A -1- -2- -3- -1- -2- -1- -2- -1- http://www.unicef.or.jp/kenri.syouyaku.htm -2- 1 2 http://www.stat.go.jp/index.htm http://portal.stat.go.jp/ 1871.8.28 1.4 11.8 42.7 19.3

More information

2013 Vol.1 Spring 2013 Vol.1 SPRING 03-3208-2248 C O N T E N T S 2013 03-3208-2248 2 3 4 7 Information 6 8 9 11 10 73 94 11 32 37 41 96 98 100 101 103 55 72 1 2 201345135016151330 3 1 2 URL: http://www.wul.waseda.ac.jp/clib/tel.03-3203-5581

More information

178 New Horizon English Course 28 : NH 3 1. NH 1 p ALT HP NH 2 Unit 2 p. 18 : Hi, Deepa. What are your plans for the holidays? I m going to visi

178 New Horizon English Course 28 : NH 3 1. NH 1 p ALT HP NH 2 Unit 2 p. 18 : Hi, Deepa. What are your plans for the holidays? I m going to visi : 中学校の英語教科書を批判的に見る : なぜ学びが深まらないのか 渡部友子 0. 15 1 2017 Q&A Q&A 29 178 New Horizon English Course 28 : NH 3 1. NH 1 p. 11 1 ALT HP NH 2 Unit 2 p. 18 : Hi, Deepa. What are your plans for the holidays? I m going

More information

[1] 2 キトラ古墳天文図に関する従来の研究とその問題点 mm 3 9 mm cm 40.3 cm 60.6 cm 40.5 cm [2] 9 mm [3,4,5] [5] 1998

[1] 2 キトラ古墳天文図に関する従来の研究とその問題点 mm 3 9 mm cm 40.3 cm 60.6 cm 40.5 cm [2] 9 mm [3,4,5] [5] 1998 18 1 12 2016 キトラ古墳天文図の観測年代と観測地の推定 2015 5 15 2015 10 7 Estimating the Year and Place of Observations for the Celestial Map in the Kitora Tumulus Mitsuru SÔMA Abstract Kitora Tumulus, located in Asuka, Nara

More information

Microsoft Word - SSBR1_P21-27.doc

Microsoft Word - SSBR1_P21-27.doc 聖書と宗教 1(2011) ISSN 2186-4020 Bible and Religions 1(2011) 研究ノート Study Note 1. はじめに テサロニケの信徒への手紙の訳と註 ( その 1) 1:2-10 An Exegetical Study of 1Thessalonians 1:2-10 大宮有博 OMIYA. Tomohiro (1) 翻訳の底本には B. Aland

More information

高等学校 英語科

高等学校 英語科 Lesson 3 Tsugaru-jamisen and Yoshida Brothers Exceed English Series I () While-reading While-reading retelling Post-reading Lesson3Part ( ) Task 1 Task 1 Yes/no Task 6 1

More information

Microsoft Word - 200309.doc

Microsoft Word - 200309.doc 2003 9 2 16 7 1930 1 2 1970 19 200 economy oeconomy oikonomia oikonomos 4 political oeconomy oeconomy 1000 38 oeconomy 31 political oeconomy 18 1000 31 0.008 12,000 1 market 1 2 1 10 18 1000 3 5 8 2000

More information

NextWebBtoB_BtoC _suwa.pdf

NextWebBtoB_BtoC _suwa.pdf twitter ID: suwaws 29.3 Billion$ GAAP:8.5 Billion$ 2010 Google :7,200 HONDA : 5,340 NTT : 5,096 docomo : 4,904 mitsubishi corp. : 4,631 TOYOTA : 4,081 On the Internet, nobody knows you're

More information

Title 社 会 化 教 育 における 公 民 的 資 質 : 法 教 育 における 憲 法 的 価 値 原 理 ( fulltext ) Author(s) 中 平, 一 義 Citation 学 校 教 育 学 研 究 論 集 (21): 113-126 Issue Date 2010-03 URL http://hdl.handle.net/2309/107543 Publisher 東 京

More information

30 The Recovery from Attention Deficit, Hyperactivity Disorders and Hyperkinetic Disorders - through the counsel ing for a Mother-- Hideo Tsujimura Nowadays,the troubles of the children who have ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity

More information

三浦陽一.indd

三浦陽一.indd / Steve Jobs, 1955 2011 2005 6 I m convinced that the only thing that kept me going was that I loved what I did. You ve got to find what you love, and that is as true for work as it is for your lovers.

More information

動向 中央マケドニアの古代都市に関する考古学調査の現状 Current Research on Ancient Macedonian Cities 松尾登史子 Toshiko MATSUO キーワード : 古代マケドニア 考古学調査都市遺跡 中央マケドニア ペラ Key-words: Ancient

動向 中央マケドニアの古代都市に関する考古学調査の現状 Current Research on Ancient Macedonian Cities 松尾登史子 Toshiko MATSUO キーワード : 古代マケドニア 考古学調査都市遺跡 中央マケドニア ペラ Key-words: Ancient 動向 中央マケドニアの古代都市に関する考古学調査の現状 Current Research on Ancient Macedonian Cities 松尾登史子 Toshiko MATSUO キーワード : 古代マケドニア 考古学調査都市遺跡 中央マケドニア ペラ Key-words: Ancient Macedonia, archaeological research, cities-sites,

More information

日本語教育紀要 7/pdf用 表紙

日本語教育紀要 7/pdf用 表紙 JF JF NC JF JF NC peer JF Can-do JF JF http : // jfstandard.jpjf Can-doCommon European Framework of Reference for Languages : learning, teaching,assessment CEFR AABBCC CEFR ABB A A B B B B Can-do CEFR

More information

第17回勉強会「英語の教え方教室」報告

第17回勉強会「英語の教え方教室」報告 -1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- When I get older I will be stronger They'll call me freedom, just like a wavin' flag When I get older, I will be stronger They'll call me freedom just like a wavin'

More information

キャリアワークショップ教師用

キャリアワークショップ教師用 iii v vi vii viii ix x xi xii 1 2 3 4 1.1 CYCLE OF SELF-RELIANCE GOALS SUCCESS INTERACTION RESOURCES 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2.1 MY RESOURCES FOR THE EARTH IS FULL, AND THERE IS ENOUGH AND

More information

225 ON THE PRUSSIAN PEOPLE EDUCATION ON THE MATURE STAGE OF ABSOLUTISM Shoji Department of Education, Nara University of Education, Nara, Japan Ishii In order to observe the preceding conditions for the

More information

微分積分 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます. このサンプルページの内容は, 初版 1 刷発行時のものです.

微分積分 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます.   このサンプルページの内容は, 初版 1 刷発行時のものです. 微分積分 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます. ttp://www.morikita.co.jp/books/mid/00571 このサンプルページの内容は, 初版 1 刷発行時のものです. i ii 014 10 iii [note] 1 3 iv 4 5 3 6 4 x 0 sin x x 1 5 6 z = f(x, y) 1 y = f(x)

More information

108 528 612 P.156 109

108 528 612 P.156 109 2012 Vol.2 Summer & Autumn 03-3208-2248 108 528 612 P.156 109 C O N T E N T S 2012 03-3208-2248 2 3 4 6 Information 7 8 9 2 114 154 156 158 160 161 163 9 43 52 61 79 113 1 2 2012 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

More information

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D2089708CEA8D758DC0814091E396BC8E8C8145914F92758E8C81458C6097658E8C81458F9593AE8E8C>

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D2089708CEA8D758DC0814091E396BC8E8C8145914F92758E8C81458C6097658E8C81458F9593AE8E8C> 英 語 特 別 講 座 代 名 詞 前 置 詞 形 容 詞 助 動 詞 #1 英 語 特 別 講 座 2010 代 名 詞 前 置 詞 形 容 詞 助 動 詞 英 語 特 別 講 座 代 名 詞 前 置 詞 形 容 詞 助 動 詞 #2 代 名 詞 日 本 語 私 あなた 彼 のうしろに は の を に のもの をつけて 使 う どこに 置 くかは 比 較 的 自 由 私 はジャスコに 行 った ジャスコに

More information

紀要1444_大扉&目次_初.indd

紀要1444_大扉&目次_初.indd 1. Hi, How are you? / What s up? / How s it going? A / Nice talking to you. 2. Oh really? / That s great! / That s A, B interesting! / Are you serious? / Sounds good. / You too! / That s too bad. 3. Sorry?

More information

西川町広報誌NETWORKにしかわ2011年1月号

西川町広報誌NETWORKにしかわ2011年1月号 NETWORK 2011 1 No.657 平 成 四 年 四 の 開 校 に 向 け て 家 庭 教 育 を 考 え よ う! Every year around the winter holiday the Japanese custom of cleaning out your office space is performed. Everyone gets together and cleans

More information

3 4 26 1980 1 WWW 26! 3, ii 4 7!! 4 2010 8 1. 1.1... 1 1.2... 2 1.3... 3 1.4... 7 1.5... 9... 9 2. 2.1... 10 2.2... 13 2.3... 16 2.4... 18... 21 3. 3.1... 22 3.2... 24 3.3... 33... 38 iv 4. 4.1... 39 4.2...

More information

目次

目次 2007 年度リサーチペーパー ギリシャ - 特にクレタ島における Mediterranean Diet の認知と食の変容に関する研究 ~ クレタ島とアテネの事例から ~ A Study on the Mediterranean Diet and the Changes of Food Habits,especially in Crete, Greece ~Case Study in Crete and

More information

elemmay09.pub

elemmay09.pub Elementary Activity Bank Activity Bank Activity Bank Activity Bank Activity Bank Activity Bank Activity Bank Activity Bank Activity Bank Activity Bank Activity Bank Activity Bank Number Challenge Time:

More information

AERA_English_CP_Sample_org.pdf

AERA_English_CP_Sample_org.pdf W e l c o m e t o J A P A N 254 Singer-songwriter Kyrie Kristmanson I am isolating myself, when I am writing songs. Q: I have heard that you have been writing songs in the middle of nature. Why? A: The

More information

To the Conference of District 2652 It is physically impossile for Mary Jane and me to attend the District Conferences around the world. As a result, we must use representatives for that purpose. I have

More information

~ 英 語 教 師 の 知 恵 袋 ~ 英 語 教 育 用 語 辞 典 ~ 言 語 と 文 化 ~ 新 英 語 科 教 育 法 入 門 ~ 第 二 言 語 習 得 研 究 桐 原 ユニ ~Hlf"f:WI ff,!fli6jftr -~mm.tt*~l~~if~9-~ff,.~~.tt- ~f~'f *~ifoxo)t-'7ij:, X~*/*O) ±~t1!~ )t1:o)~p$:i:::: J::

More information

WASEDA RILAS JOURNAL 1Q84 book1 book3 2009 10 770 2013 4 1 100 2008 35 2011 100 9 2000 2003 200 1.0 2008 2.0 2009 100 One Piece 52 250 1.5 2010 2.5 20

WASEDA RILAS JOURNAL 1Q84 book1 book3 2009 10 770 2013 4 1 100 2008 35 2011 100 9 2000 2003 200 1.0 2008 2.0 2009 100 One Piece 52 250 1.5 2010 2.5 20 WASEDA RILAS JOURNAL NO. 1 (2013. 10) The change in the subculture, literature and mentality of the youth in East Asian cities Manga, animation, light novel, cosplay and Murakami Haruki Takumasa SENNO

More information