t θ, τ, α, β S(, 0 P sin(θ P θ S x cos(θ SP = θ P (cos(θ, sin(θ sin(θ P t tan(θ θ 0 cos(θ tan(θ = sin(θ cos(θ ( 0t tan(θ

Size: px
Start display at page:

Download "t θ, τ, α, β S(, 0 P sin(θ P θ S x cos(θ SP = θ P (cos(θ, sin(θ sin(θ P t tan(θ θ 0 cos(θ tan(θ = sin(θ cos(θ ( 0t tan(θ"

Transcription

1 4 5 ( ( ( ( 8

2 t θ, τ, α, β S(, 0 P sin(θ P θ S x cos(θ SP = θ P (cos(θ, sin(θ sin(θ P t tan(θ θ 0 cos(θ tan(θ = sin(θ cos(θ ( 0t tan(θ

3 S θ > 0 θ < 0 ( P S(, 0 θ > 0 ( 60 θ < 0 ( 300 P ( ( P θ ± n (n : cos(θ + = cos(θ, sin(θ + = sin(θ θ ( θ 3

4 B(0, C(, 0 A(, 0 x D(0, A,B,C,D ( θ = 0,,, 3 D θ = ( ( cos A, C (cos(0, sin(0 = A (, 0 ( ( ( B= cos, sin (0, (cos(, sin( = C (, 0 ( ( ( 3 3 D= cos, sin (0,, sin ( D= (0, tan(0 = tan( = 0 B, D ( ( 3 tan, tan ( ( 3 cos = cos = 0 4

5 ( ; cos (θ + sin (θ = + tan (θ = cos (θ ( cos (θ {cos(θ} cos (θ cos(θ =c, sin(θ =s s P(c, s c θ θ c x Q( c, s s R(c, s. (cos( θ, sin( θ R = (cos(θ, sin(θ tan( θ = sin(θ cos(θ = tan(θ. (cos(θ +, sin(θ + Q = ( cos(θ, sin(θ 5

6 tan(θ + = sin(θ cos(θ = tan(θ Q( s, c s c P(c, s s θ c x R(s, c ( 3. (cos θ + (, sin θ + Q= ( sin(θ, cos(θ ( ( 4. cos θ (, sin θ R= (sin(θ, cos(θ ( tan θ + ( = tan θ = tan(θ ; R(θ = cos(θ sin(θ sin(θ θ cos(θ 5 θ = 0 R(0 = cos(0 sin(0 sin(0 = 0 = E cos(0 0 θ = ( R = ( cos ( sin ( sin ( cos = 0 0 6

7 θ = R( = cos ( sin ( sin ( = 0 = E cos ( 0 θ = ( R = ( cos ( sin ( sin ( cos = 0 ( = R 0 R(θR(τ =R(τR(θ =R(θ + τ θ θ R( θ = cos( θ sin( θ R(θ sin( θ = cos(θ cos( θ sin(θ sin(θ cos(θ R(θR( θ =R( θr(θ =R(θ θ =R(0 = E R( θ = {R(θ} v = cos(θ 4 sin(θ R( v = 0 cos(θ = cos(θ 0 sin(θ sin(θ. 7

8 ( R v = 3. 0 cos(θ = sin(θ 0 sin(θ cos(θ ( R 0 v = cos(θ = sin(θ 0 sin(θ cos(θ 4. cos(β R(α sin(β R(α cos(β = cos(α sin(β sin(α sin(α cos(β = cos(α cos(β sin(α sin(β cos(α sin(β sin(α cos(β + cos(α sin(β R(α cos(β = cos (α + β sin(β sin (α + β cos (α + β = cos(α cos(β sin(α sin(β sin (α + β = sin(α cos(β + cos(α sin(β tan(α + β = sin(α cos(β + cos(α sin(β cos(α cos(β sin(α sin(β = tan(α + tan(β tan(α tan(β 8

9 3 (60 cos ( A + 90 = sin( A x (60 = 360 = 80 ( = r θ ; l = rθ ; S = r θ = lr = 80 ( 80 = ex. (i 45 = = 4 (ii 0 = 0 80 = 3 9

10 (iii 3 4 = = 35 (iv 5 = 80 5 = 36 [ ] A v v A t S x S (, 0 t A SA= t, SA= t A (cos(t, sin(t v v A ( v v = ( v x, v 3. = ( sin(t, cos(t (3. p.6 A (cos(t, sin(t ( sin(t, cos(t 4 0

11 x ( P ( x sin(θ θ P sin(θ θ x θ θ x + = = sin(θ. sin(θ + = sin(θ sin(θ + = sin(θ 3 θ = sin(θ P

12 3 θ = cos(θ ( 3. sin θ + = cos(θ ( ( sin θ = cos(θ = cos(θ = sin(θ θ 3 θ = sin(θ; = cos(θ; < θ <. tan(θ + = tan(θ

13 3 θ 3. ( ( ( = 0 3

14 [ ] = sin(θ 3 θ = cos(θ 3 θ 3 sin(θ + = sin(θ cos(θ + = cos(θ tan(θ + = tan(θ θ = tan(θ [ ] x f(x f( x = f(x ; ; 4

15 k f(x = x k f(x = x k+ θ cos( θ = cos(θ ; sin( θ = sin(θ, tan( θ = tan(θ ; B A A θ θ B = cos(θ = sin(θ cos( θ = cos(θ A; (θ, cos(θ B; ( θ, cos(θ sin( θ = sin(θ A; (θ, sin(θ B; ( θ, sin(θ 5 ( ( 8 cos (α + β = cos(α cos(β sin(α sin(β sin (α + β = sin(α cos(β + cos(α sin(β 5

16 tan(α + β = tan(α + tan(β tan(α tan(β β α cos (α = cos (α sin (α sin (α = sin(α cos(α tan(α = sin (α + cos (α = tan(α tan (α cos (α = cos (α sin (α = cos (α = sin (α cos (α = + cos(α, sin (α = cos(α tan (α = cos(α + cos(α β β α + β α β cos (α β = cos (α + ( β = cos(α cos( β sin(α sin( β = cos(α cos(β + sin(α sin(β cos (α β = cos(α cos(β + sin(α sin(β sin (α β = sin(α cos(β cos(α sin(β tan(α β = tan(α tan(β + tan(α tan(β cos (α + β = cos(α cos(β sin(α sin(β cos (α β = cos(α cos(β + sin(α sin(β 6

17 cos (α + β + cos (α β = cos(α cos(β cos (α + β cos (α β = sin(α sin(β cos(α cos(β = {cos (α + β + cos (α β} sin(α sin(β = {cos (α + β cos (α β} sin (α + β = sin(α cos(β + cos(α sin(β sin (α β = sin(α cos(β cos(α sin(β sin (α + β + sin (α β = sin(α cos(β 3 sin(α cos(β = {sin (α + β + sin (α β} 3 cos (α + β + cos (α β = cos(α cos(β cos (α + β cos (α β = sin(α sin(β sin (α + β + sin (α β = sin(α cos(β α + β = θ, α β = τ α = θ + τ, β = θ τ ( ( θ + τ θ τ cos (θ + cos (τ = cos cos ( ( θ + τ θ τ cos (θ cos (τ = sin sin ( ( θ + τ θ τ sin (θ + sin (τ = sin cos 7

18 τ τ sin (θ + sin ( τ = ( θ τ sin ( θ + τ cos sin ( τ = sin (τ 4 ( ( θ + τ θ τ sin (θ sin (τ = cos sin C sin (α + S cos (α = C + S { C sin (α + S cos (α = C + S sin(α + β sin(β = S C + S, cos(β = C S sin (α + C + S C C + S } C + S cos (α tan(β = S C 6 sin(t P t S x cos(t SP = t P x = cos(t, = sin(t 8

19 {cos(t} cos(t + t cos(t = lim t 0 t {sin(t} sin(t + t sin(t = lim t 0 t x = lim t 0 t = lim t 0 t x, t t + t ( t + t x = cos(t + t cos(t = sin + t ( t + t sin ( = sin t + t ( t sin = sin(t + t sin(t = ( = cos t + t ( t sin u = t x t t = cos(t + t cos(t t = sin(t + t sin(t t ( t + t cos + t ( t + t sin t t t 0 u 0 sin( u u ( u 0 = sin(t + u sin( u u = cos (t + u sin( u u {cos(t} = sin(t, {sin(t} = cos(t sin(t ( u 0 cos(t ( u 0 ( ( { x + = sin(t + u sin( u } { + cos (t + u sin( u t t u u = { sin (t + u + cos (t + u } { } sin( u u { } sin( u = ( u 0 u } 9

20 ( ( dx d + = { sin(t} + {cos(t} = dt dt ( ( ( ( x dx d + + ( t 0 t t dt dt sin(x = x x3 6 + x5 (8 0 x sin(x x ex. ( ( dx d 3 + = dt dt = sin(x = cos(x = sin(x {sin(x} = cos(x ( sin 80 x 80 = 360 ( = sin 80 x = ( 80 cos 80 x 0

21 {sin(x} = cos (x 7 x = sin( = sin (x x, sin ( Y r Y P r ( r x = Y ( r < Y < r 3 P ( I IV sin ( Y r = xp, sin ( Y r

22 cos (x x = cos( = cos (x x, 0 sin (x + cos (x = cos (x = sin (x x > 0 x = cos (x = sin (x x 0 sin (x, cos (x x = tan( = tan (x < x <, < < tan ( Y X

23 Y P x = X = Y s θ X x 3 P tan ( Y X = xp < tan ( Y X < = sin (x, = cos (x = x = sin (x x = cos (x x = tan (x = x 3

24 4 = tan (x x 4 8 (! x a + b x cos(t a = (x 0, 0 = (a cos(t, b sin(t + sin(t b = xx 0 a + 0 b = 4

25 Asteroid; x = a 3 ( a cos 3 (t, a sin 3 (t x a cos(t + a sin(t = a 4 = a (a > 0 4x = ( a 4, a + a = tan(θ (x a 4 θ tan(θ = a a F(, 0 sin(x = x x3 6 + x5 0 cos(x = x + x4 4 + sin(x = cos(x = k=0 ( k x k+ (k +! ( k k=0 x k (k! 5

26 sin(x = ( 0 x! + ( x3 3! + ( x5 5! + cos(x = ( 0 x0 0! + ( x! + ( x4 4! + k! k 0! =, ( 0 = x 0 = < x < sin(x cos(x sin(x = x x3 3! + x5 5! + [ ] x! + cos(x = x! + x4 4! + + [ ] x! + [ ] + ( ( x n x n Casio 0 = x 0 6

27 ex. x = cos(x = ( 4 S D x! + x4 4! x6 6! = ex. x = 4 0 cos(x x! + x4 4! x6 6! ex.3 x = 96 cos(x x! + x4 4! cos(x = x! = ex.4 x = 3 cos(x = 0.5 x! + x4 4! x6 6! = , 5, x! + x4 4! x6 6! + x8 8! x0 0! + x! x = 0.5 7

28 cos(x = cos (x ( ( ex.5 cos = cos 6 ( ( cos = cos c =ex. c = c c 3 = c = ( ( c 3 = cos = x = 96 c = x! + x4 4! c = c, c 3 = c, c 4 = c 3, c 5 = c 4 c 5 = ( c = cos 96 c 5 = 0.5 ex.3 ex. cos 8

29 9 sin(θ θ cos(θ tan(θ θ (cos(0, sin(0 = (, 0 tan(0 = 0 ( ( ( ( cos, sin = (0, tan ; (cos(, sin( = (, 0 tan( = 0 ( ( cos (, sin ( = (0, tan ; ( ( ( cos, sin 6 6 ( ( ( cos, sin 4 4 ( ( ( cos, sin 3 3 ( 3 =, = = (, (, 3 ( tan 6 ( tan 4 ( tan 3 = 3 = = 3 cos (θ + sin (θ = + tan (θ = cos (θ. (cos( θ, sin( θ = (cos(θ, sin(θ. (cos(θ +, sin(θ + = ( cos(θ, sin(θ tan( θ = tan(θ, tan(θ + = tan(θ 9

30 ( 3. (cos θ + (, sin θ + = ( sin(θ, cos(θ ( ( 4. cos θ (, sin θ = (sin(θ, cos(θ ( tan θ + ( = tan θ = tan(θ cos (α ± β = cos(α cos(β sin(α sin(β, ( tan(α ± β = sin (α ± β = sin(α cos(β ± cos(α sin(β tan(α ± tan(β tan(α tan(β cos (α = cos (α sin (α = cos (α = sin (α sin (α = sin(α cos(α, tan(α = tan(α tan (α cos (α = + cos(α, sin (α = cos(α tan (α = cos(α + cos(α cos(α cos(β = {cos (α + β + cos (α β} sin(α sin(β = {cos (α + β cos (α β} sin(α cos(β = {sin (α + β + sin (α β} α + β = θ, α β = τ α = θ + τ, β = θ τ cos (θ + cos (τ = ( θ + τ cos ( θ + τ cos (θ cos (τ = sin ( θ τ cos sin ( θ τ 30

31 sin (θ + sin (τ = sin (θ sin (τ = ( θ + τ sin ( θ + τ cos ( θ τ cos sin ( θ τ C sin (α + S cos (α = C + S sin(α + β tan(β = S C = 360 = 80 = r θ ; l = rθ ; S = r θ = lr r r sin(θ θ r cos(θ a sin(a = R (R ; a = b cos(c + c cos(b a = b + c bc cos(a 3

1 (1) ( i ) 60 (ii) 75 (iii) 315 (2) π ( i ) (ii) π (iii) 7 12 π ( (3) r, AOB = θ 0 < θ < π ) OAB A 2 OB P ( AB ) < ( AP ) (4) 0 < θ < π 2 sin θ

1 (1) ( i ) 60 (ii) 75 (iii) 315 (2) π ( i ) (ii) π (iii) 7 12 π ( (3) r, AOB = θ 0 < θ < π ) OAB A 2 OB P ( AB ) < ( AP ) (4) 0 < θ < π 2 sin θ 1 (1) ( i ) 60 (ii) 75 (iii) 15 () ( i ) (ii) 4 (iii) 7 1 ( () r, AOB = θ 0 < θ < ) OAB A OB P ( AB ) < ( AP ) (4) 0 < θ < sin θ < θ < tan θ 0 x, 0 y (1) sin x = sin y (x, y) () cos x cos y (x, y) 1 c

More information

4 4 θ X θ P θ 4. 0, 405 P 0 X 405 X P 4. () 60 () 45 () 40 (4) 765 (5) 40 B 60 0 P = 90, = ( ) = X

4 4 θ X θ P θ 4. 0, 405 P 0 X 405 X P 4. () 60 () 45 () 40 (4) 765 (5) 40 B 60 0 P = 90, = ( ) = X 4 4. 4.. 5 5 0 A P P P X X X X +45 45 0 45 60 70 X 60 X 0 P P 4 4 θ X θ P θ 4. 0, 405 P 0 X 405 X P 4. () 60 () 45 () 40 (4) 765 (5) 40 B 60 0 P 0 0 + 60 = 90, 0 + 60 = 750 0 + 60 ( ) = 0 90 750 0 90 0

More information

x () g(x) = f(t) dt f(x), F (x) 3x () g(x) g (x) f(x), F (x) (3) h(x) = x 3x tf(t) dt.9 = {(x, y) ; x, y, x + y } f(x, y) = xy( x y). h (x) f(x), F (x

x () g(x) = f(t) dt f(x), F (x) 3x () g(x) g (x) f(x), F (x) (3) h(x) = x 3x tf(t) dt.9 = {(x, y) ; x, y, x + y } f(x, y) = xy( x y). h (x) f(x), F (x [ ] IC. f(x) = e x () f(x) f (x) () lim f(x) lim f(x) x + x (3) lim f(x) lim f(x) x + x (4) y = f(x) ( ) ( s46). < a < () a () lim a log xdx a log xdx ( ) n (3) lim log k log n n n k=.3 z = log(x + y ),

More information

70 : 20 : A B (20 ) (30 ) 50 1

70 : 20 : A B (20 ) (30 ) 50 1 70 : 0 : A B (0 ) (30 ) 50 1 1 4 1.1................................................ 5 1. A............................................... 6 1.3 B............................................... 7 8.1 A...............................................

More information

<4D F736F F D B B83578B6594BB2D834A836F815B82D082C88C60202E646F63>

<4D F736F F D B B83578B6594BB2D834A836F815B82D082C88C60202E646F63> 電気電子数学入門 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます. http://www.morikita.co.jp/books/mid/073471 このサンプルページの内容は, 初版 1 刷発行当時のものです. i 14 (tool) [ ] IT ( ) PC (EXCEL) HP() 1 1 4 15 3 010 9 ii 1... 1 1.1 1 1.

More information

18 ( ) I II III A B C(100 ) 1, 2, 3, 5 I II A B (100 ) 1, 2, 3 I II A B (80 ) 6 8 I II III A B C(80 ) 1 n (1 + x) n (1) n C 1 + n C

18 ( ) I II III A B C(100 ) 1, 2, 3, 5 I II A B (100 ) 1, 2, 3 I II A B (80 ) 6 8 I II III A B C(80 ) 1 n (1 + x) n (1) n C 1 + n C 8 ( ) 8 5 4 I II III A B C( ),,, 5 I II A B ( ),, I II A B (8 ) 6 8 I II III A B C(8 ) n ( + x) n () n C + n C + + n C n = 7 n () 7 9 C : y = x x A(, 6) () A C () C P AP Q () () () 4 A(,, ) B(,, ) C(,,

More information

高等学校学習指導要領解説 数学編

高等学校学習指導要領解説 数学編 5 10 15 20 25 30 35 5 1 1 10 1 1 2 4 16 15 18 18 18 19 19 20 19 19 20 1 20 2 22 25 3 23 4 24 5 26 28 28 30 28 28 1 28 2 30 3 31 35 4 33 5 34 36 36 36 40 36 1 36 2 39 3 41 4 42 45 45 45 46 5 1 46 2 48 3

More information

(2000 )

(2000 ) (000) < > = = = (BC 67» BC 1) 3.14 10 (= ) 18 ( 00 ) ( ¼"½ '"½ &) ¼ 18 ¼ 0 ¼ =3:141596535897933846 ¼ 1 5cm ` ¼ = ` 5 = ` 10 () ` =10¼ (cm) (1) 3cm () r () () (1) r () r 1 4 (3) r, 60 ± 1 < > µ AB ` µ ±

More information

OABC OA OC 4, OB, AOB BOC COA 60 OA a OB b OC c () AB AC () ABC D OD ABC OD OA + p AB + q AC p q () OABC 4 f(x) + x ( ), () y f(x) P l 4 () y f(x) l P

OABC OA OC 4, OB, AOB BOC COA 60 OA a OB b OC c () AB AC () ABC D OD ABC OD OA + p AB + q AC p q () OABC 4 f(x) + x ( ), () y f(x) P l 4 () y f(x) l P 4 ( ) ( ) ( ) ( ) 4 5 5 II III A B (0 ) 4, 6, 7 II III A B (0 ) ( ),, 6, 8, 9 II III A B (0 ) ( [ ] ) 5, 0, II A B (90 ) log x x () (a) y x + x (b) y sin (x + ) () (a) (b) (c) (d) 0 e π 0 x x x + dx e

More information

A (1) = 4 A( 1, 4) 1 A 4 () = tan A(0, 0) π A π

A (1) = 4 A( 1, 4) 1 A 4 () = tan A(0, 0) π A π 4 4.1 4.1.1 A = f() = f() = a f (a) = f() (a, f(a)) = f() (a, f(a)) f(a) = f 0 (a)( a) 4.1 (4, ) = f() = f () = 1 = f (4) = 1 4 4 (4, ) = 1 ( 4) 4 = 1 4 + 1 17 18 4 4.1 A (1) = 4 A( 1, 4) 1 A 4 () = tan

More information

, x R, f (x),, df dx : R R,, f : R R, f(x) ( ).,, f (a) d f dx (a), f (a) d3 f dx 3 (a),, f (n) (a) dn f dx n (a), f d f dx, f d3 f dx 3,, f (n) dn f

, x R, f (x),, df dx : R R,, f : R R, f(x) ( ).,, f (a) d f dx (a), f (a) d3 f dx 3 (a),, f (n) (a) dn f dx n (a), f d f dx, f d3 f dx 3,, f (n) dn f ,,,,.,,,. R f : R R R a R, f(a + ) f(a) lim 0 (), df dx (a) f (a), f(x) x a, f (a), f(x) x a ( ). y f(a + ) y f(x) f(a+) f(a) f(a + ) f(a) f(a) x a 0 a a + x 0 a a + x y y f(x) 0 : 0, f(a+) f(a)., f(x)

More information

( ) 2002 1 1 1 1.1....................................... 1 1.1.1................................. 1 1.1.2................................. 1 1.1.3................... 3 1.1.4......................................

More information

() x + y + y + x dy dx = 0 () dy + xy = x dx y + x y ( 5) ( s55906) 0.7. (). 5 (). ( 6) ( s6590) 0.8 m n. 0.9 n n A. ( 6) ( s6590) f A (λ) = det(a λi)

() x + y + y + x dy dx = 0 () dy + xy = x dx y + x y ( 5) ( s55906) 0.7. (). 5 (). ( 6) ( s6590) 0.8 m n. 0.9 n n A. ( 6) ( s6590) f A (λ) = det(a λi) 0. A A = 4 IC () det A () A () x + y + z = x y z X Y Z = A x y z ( 5) ( s5590) 0. a + b + c b c () a a + b + c c a b a + b + c 0 a b c () a 0 c b b c 0 a c b a 0 0. A A = 7 5 4 5 0 ( 5) ( s5590) () A ()

More information

no35.dvi

no35.dvi p.16 1 sin x, cos x, tan x a x a, a>0, a 1 log a x a III 2 II 2 III III [3, p.36] [6] 2 [3, p.16] sin x sin x lim =1 ( ) [3, p.42] x 0 x ( ) sin x e [3, p.42] III [3, p.42] 3 3.1 5 8 *1 [5, pp.48 49] sin

More information

2014 S hara/lectures/lectures-j.html r 1 S phone: ,

2014 S hara/lectures/lectures-j.html r 1 S phone: , 14 S1-1+13 http://www.math.kyushu-u.ac.jp/ hara/lectures/lectures-j.html r 1 S1-1+13 14.4.11. 19 phone: 9-8-4441, e-mail: hara@math.kyushu-u.ac.jp Office hours: 1 4/11 web download. I. 1. ϵ-δ 1. 3.1, 3..

More information

6 2 2 x y x y t P P = P t P = I P P P ( ) ( ) ,, ( ) ( ) cos θ sin θ cos θ sin θ, sin θ cos θ sin θ cos θ y x θ x θ P

6 2 2 x y x y t P P = P t P = I P P P ( ) ( ) ,, ( ) ( ) cos θ sin θ cos θ sin θ, sin θ cos θ sin θ cos θ y x θ x θ P 6 x x 6.1 t P P = P t P = I P P P 1 0 1 0,, 0 1 0 1 cos θ sin θ cos θ sin θ, sin θ cos θ sin θ cos θ x θ x θ P x P x, P ) = t P x)p ) = t x t P P ) = t x = x, ) 6.1) x = Figure 6.1 Px = x, P=, θ = θ P

More information

f(x) = x (1) f (1) (2) f (2) f(x) x = a y y = f(x) f (a) y = f(x) A(a, f(a)) f(a + h) f(x) = A f(a) A x (3, 3) O a a + h x 1 f(x) x = a

f(x) = x (1) f (1) (2) f (2) f(x) x = a y y = f(x) f (a) y = f(x) A(a, f(a)) f(a + h) f(x) = A f(a) A x (3, 3) O a a + h x 1 f(x) x = a 3 3.1 3.1.1 A f(a + h) f(a) f(x) lim f(x) x = a h 0 h f(x) x = a f 0 (a) f 0 (a) = lim h!0 f(a + h) f(a) h = lim x!a f(x) f(a) x a a + h = x h = x a h 0 x a 3.1 f(x) = x x = 3 f 0 (3) f (3) = lim h 0 (

More information

高校生の就職への数学II

高校生の就職への数学II II O Tped b L A TEX ε . II. 3. 4. 5. http://www.ocn.ne.jp/ oboetene/plan/ 7 9 i .......................................................................................... 3..3...............................

More information

1

1 1 1 7 1.1.................................. 11 2 13 2.1............................ 13 2.2............................ 17 2.3.................................. 19 3 21 3.1.............................

More information

名古屋工業大の数学 2000 年 ~2015 年 大学入試数学動画解説サイト

名古屋工業大の数学 2000 年 ~2015 年 大学入試数学動画解説サイト 名古屋工業大の数学 年 ~5 年 大学入試数学動画解説サイト http://mathroom.jugem.jp/ 68 i 4 3 III III 3 5 3 ii 5 6 45 99 5 4 3. () r \= S n = r + r + 3r 3 + + nr n () x > f n (x) = e x + e x + 3e 3x + + ne nx f(x) = lim f n(x) lim

More information

4 4 4 a b c d a b A c d A a da ad bce O E O n A n O ad bc a d n A n O 5 {a n } S n a k n a n + k S n a a n+ S n n S n n log x x {xy } x, y x + y 7 fx

4 4 4 a b c d a b A c d A a da ad bce O E O n A n O ad bc a d n A n O 5 {a n } S n a k n a n + k S n a a n+ S n n S n n log x x {xy } x, y x + y 7 fx 4 4 5 4 I II III A B C, 5 7 I II A B,, 8, 9 I II A B O A,, Bb, b, Cc, c, c b c b b c c c OA BC P BC OP BC P AP BC n f n x xn e x! e n! n f n x f n x f n x f k x k 4 e > f n x dx k k! fx sin x cos x tan

More information

1 θ i (1) A B θ ( ) A = B = sin 3θ = sin θ (A B sin 2 θ) ( ) 1 2 π 3 < = θ < = 2 π 3 Ax Bx3 = 1 2 θ = π sin θ (2) a b c θ sin 5θ = sin θ f(sin 2 θ) 2

1 θ i (1) A B θ ( ) A = B = sin 3θ = sin θ (A B sin 2 θ) ( ) 1 2 π 3 < = θ < = 2 π 3 Ax Bx3 = 1 2 θ = π sin θ (2) a b c θ sin 5θ = sin θ f(sin 2 θ) 2 θ i ) AB θ ) A = B = sin θ = sin θ A B sin θ) ) < = θ < = Ax Bx = θ = sin θ ) abc θ sin 5θ = sin θ fsin θ) fx) = ax bx c ) cos 5 i sin 5 ) 5 ) αβ α iβ) 5 α 4 β α β β 5 ) a = b = c = ) fx) = 0 x x = x =

More information

[ ] x f(x) F = f(x) F(x) f(x) f(x) f(x)dx A p.2/29

[ ] x f(x) F = f(x) F(x) f(x) f(x) f(x)dx A p.2/29 A p./29 [ ] x f(x) F = f(x) F(x) f(x) f(x) f(x)dx A p.2/29 [ ] x f(x) F = f(x) F(x) f(x) f(x) f(x)dx [ ] F(x) f(x) C F(x) + C f(x) A p.2/29 [ ] x f(x) F = f(x) F(x) f(x) f(x) f(x)dx [ ] F(x) f(x) C F(x)

More information

1 26 ( ) ( ) 1 4 I II III A B C (120 ) ( ) 1, 5 7 I II III A B C (120 ) 1 (1) 0 x π 0 y π 3 sin x sin y = 3, 3 cos x + cos y = 1 (2) a b c a +

1 26 ( ) ( ) 1 4 I II III A B C (120 ) ( ) 1, 5 7 I II III A B C (120 ) 1 (1) 0 x π 0 y π 3 sin x sin y = 3, 3 cos x + cos y = 1 (2) a b c a + 6 ( ) 6 5 ( ) 4 I II III A B C ( ) ( ), 5 7 I II III A B C ( ) () x π y π sin x sin y =, cos x + cos y = () b c + b + c = + b + = b c c () 4 5 6 n ( ) ( ) ( ) n ( ) n m n + m = 555 n OAB P k m n k PO +

More information

C:/KENAR/0p1.dvi

C:/KENAR/0p1.dvi 2{3. 53 2{3 [ ] 4 2 1 2 10,15 m 10,10 m 2 2 54 2 III 1{I U 2.4 U r (2.16 F U F =, du dt du dr > 0 du dr < 0 O r 0 r 2.4: 1 m =1:00 10 kg 1:20 10 kgf 8:0 kgf g =9:8 m=s 2 (a) x N mg 2.5: N 2{3. 55 (b) x

More information

#A A A F, F d F P + F P = d P F, F y P F F x A.1 ( α, 0), (α, 0) α > 0) (x, y) (x + α) 2 + y 2, (x α) 2 + y 2 d (x + α)2 + y 2 + (x α) 2 + y 2 =

#A A A F, F d F P + F P = d P F, F y P F F x A.1 ( α, 0), (α, 0) α > 0) (x, y) (x + α) 2 + y 2, (x α) 2 + y 2 d (x + α)2 + y 2 + (x α) 2 + y 2 = #A A A. F, F d F P + F P = d P F, F P F F A. α, 0, α, 0 α > 0, + α +, α + d + α + + α + = d d F, F 0 < α < d + α + = d α + + α + = d d α + + α + d α + = d 4 4d α + = d 4 8d + 6 http://mth.cs.kitmi-it.c.jp/

More information

D xy D (x, y) z = f(x, y) f D (2 ) (x, y, z) f R z = 1 x 2 y 2 {(x, y); x 2 +y 2 1} x 2 +y 2 +z 2 = 1 1 z (x, y) R 2 z = x 2 y

D xy D (x, y) z = f(x, y) f D (2 ) (x, y, z) f R z = 1 x 2 y 2 {(x, y); x 2 +y 2 1} x 2 +y 2 +z 2 = 1 1 z (x, y) R 2 z = x 2 y 5 5. 2 D xy D (x, y z = f(x, y f D (2 (x, y, z f R 2 5.. z = x 2 y 2 {(x, y; x 2 +y 2 } x 2 +y 2 +z 2 = z 5.2. (x, y R 2 z = x 2 y + 3 (2,,, (, 3,, 3 (,, 5.3 (. (3 ( (a, b, c A : (x, y, z P : (x, y, x

More information

( ) 2.1. C. (1) x 4 dx = 1 5 x5 + C 1 (2) x dx = x 2 dx = x 1 + C = 1 2 x + C xdx (3) = x dx = 3 x C (4) (x + 1) 3 dx = (x 3 + 3x 2 + 3x +

( ) 2.1. C. (1) x 4 dx = 1 5 x5 + C 1 (2) x dx = x 2 dx = x 1 + C = 1 2 x + C xdx (3) = x dx = 3 x C (4) (x + 1) 3 dx = (x 3 + 3x 2 + 3x + (.. C. ( d 5 5 + C ( d d + C + C d ( d + C ( ( + d ( + + + d + + + + C (5 9 + d + d tan + C cos (sin (6 sin d d log sin + C sin + (7 + + d ( + + + + d log( + + + C ( (8 d 7 6 d + 6 + C ( (9 ( d 6 + 8 d

More information

pdf

pdf http://www.ns.kogakuin.ac.jp/~ft13389/lecture/physics1a2b/ pdf I 1 1 1.1 ( ) 1. 30 m µm 2. 20 cm km 3. 10 m 2 cm 2 4. 5 cm 3 km 3 5. 1 6. 1 7. 1 1.2 ( ) 1. 1 m + 10 cm 2. 1 hr + 6400 sec 3. 3.0 10 5 kg

More information

lim lim lim lim 0 0 d lim 5. d 0 d d d d d d 0 0 lim lim 0 d

lim lim lim lim 0 0 d lim 5. d 0 d d d d d d 0 0 lim lim 0 d lim 5. 0 A B 5-5- A B lim 0 A B A 5. 5- 0 5-5- 0 0 lim lim 0 0 0 lim lim 0 0 d lim 5. d 0 d d d d d d 0 0 lim lim 0 d 0 0 5- 5-3 0 5-3 5-3b 5-3c lim lim d 0 0 5-3b 5-3c lim lim lim d 0 0 0 3 3 3 3 3 3

More information

DE-resume

DE-resume - 2011, http://c-faculty.chuo-u.ac.jp/ nishioka/ 2 11 21131 : 4 1 x y(x, y (x,y (x,,y (n, (1.1 F (x, y, y,y,,y (n =0. (1.1 n. (1.1 y(x. y(x (1.1. 1 1 1 1.1... 2 1.2... 9 1.3 1... 26 2 2 34 2.1,... 35 2.2

More information

18 ( ) ( ) [ ] [ ) II III A B (120 ) 1, 2, 3, 5, 6 II III A B (120 ) ( ) 1, 2, 3, 7, 8 II III A B (120 ) ( [ ]) 1, 2, 3, 5, 7 II III A B (

18 ( ) ( ) [ ] [ ) II III A B (120 ) 1, 2, 3, 5, 6 II III A B (120 ) ( ) 1, 2, 3, 7, 8 II III A B (120 ) ( [ ]) 1, 2, 3, 5, 7 II III A B ( 8 ) ) [ ] [ ) 8 5 5 II III A B ),,, 5, 6 II III A B ) ),,, 7, 8 II III A B ) [ ]),,, 5, 7 II III A B ) [ ] ) ) 7, 8, 9 II A B 9 ) ) 5, 7, 9 II B 9 ) A, ) B 6, ) l ) P, ) l A C ) ) C l l ) π < θ < π sin

More information

1 1 sin cos P (primary) S (secondly) 2 P S A sin(ω2πt + α) A ω 1 ω α V T m T m 1 100Hz m 2 36km 500Hz. 36km 1

1 1 sin cos P (primary) S (secondly) 2 P S A sin(ω2πt + α) A ω 1 ω α V T m T m 1 100Hz m 2 36km 500Hz. 36km 1 sin cos P (primary) S (secondly) 2 P S A sin(ω2πt + α) A ω ω α 3 3 2 2V 3 33+.6T m T 5 34m Hz. 34 3.4m 2 36km 5Hz. 36km m 34 m 5 34 + m 5 33 5 =.66m 34m 34 x =.66 55Hz, 35 5 =.7 485.7Hz 2 V 5Hz.5V.5V V

More information

熊本県数学問題正解

熊本県数学問題正解 00 y O x Typed by L A TEX ε ( ) (00 ) 5 4 4 ( ) http://www.ocn.ne.jp/ oboetene/plan/. ( ) (009 ) ( ).. http://www.ocn.ne.jp/ oboetene/plan/eng.html 8 i i..................................... ( )0... (

More information

(, ) (, ) S = 2 = [, ] ( ) 2 ( ) 2 2 ( ) 3 2 ( ) 4 2 ( ) k 2,,, k =, 2, 3, 4 S 4 S 4 = ( ) 2 + ( ) ( ) (

(, ) (, ) S = 2 = [, ] ( ) 2 ( ) 2 2 ( ) 3 2 ( ) 4 2 ( ) k 2,,, k =, 2, 3, 4 S 4 S 4 = ( ) 2 + ( ) ( ) ( B 4 4 4 52 4/ 9/ 3/3 6 9.. y = x 2 x x = (, ) (, ) S = 2 = 2 4 4 [, ] 4 4 4 ( ) 2 ( ) 2 2 ( ) 3 2 ( ) 4 2 ( ) k 2,,, 4 4 4 4 4 k =, 2, 3, 4 S 4 S 4 = ( ) 2 + ( ) 2 2 + ( ) 3 2 + ( 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ( (

More information

< 1 > (1) f 0 (a) =6a ; g 0 (a) =6a 2 (2) y = f(x) x = 1 f( 1) = 3 ( 1) 2 =3 ; f 0 ( 1) = 6 ( 1) = 6 ; ( 1; 3) 6 x =1 f(1) = 3 ; f 0 (1) = 6 ; (1; 3)

< 1 > (1) f 0 (a) =6a ; g 0 (a) =6a 2 (2) y = f(x) x = 1 f( 1) = 3 ( 1) 2 =3 ; f 0 ( 1) = 6 ( 1) = 6 ; ( 1; 3) 6 x =1 f(1) = 3 ; f 0 (1) = 6 ; (1; 3) < 1 > (1) f 0 (a) =6a ; g 0 (a) =6a 2 (2) y = f(x) x = 1 f( 1) = 3 ( 1) 2 =3 ; f 0 ( 1) = 6 ( 1) = 6 ; ( 1; 3) 6 x =1 f(1) = 3 ; f 0 (1) = 6 ; (1; 3) 6 y = g(x) x = 1 g( 1) = 2 ( 1) 3 = 2 ; g 0 ( 1) =

More information

2009 IA 5 I 22, 23, 24, 25, 26, (1) Arcsin 1 ( 2 (4) Arccos 1 ) 2 3 (2) Arcsin( 1) (3) Arccos 2 (5) Arctan 1 (6) Arctan ( 3 ) 3 2. n (1) ta

2009 IA 5 I 22, 23, 24, 25, 26, (1) Arcsin 1 ( 2 (4) Arccos 1 ) 2 3 (2) Arcsin( 1) (3) Arccos 2 (5) Arctan 1 (6) Arctan ( 3 ) 3 2. n (1) ta 009 IA 5 I, 3, 4, 5, 6, 7 6 3. () Arcsin ( (4) Arccos ) 3 () Arcsin( ) (3) Arccos (5) Arctan (6) Arctan ( 3 ) 3. n () tan x (nπ π/, nπ + π/) f n (x) f n (x) fn (x) Arctan x () sin x [nπ π/, nπ +π/] g n

More information

春期講座 ~ 極限 1 1, 1 2, 1 3, 1 4,, 1 n, n n {a n } n a n α {a n } α {a n } α lim n an = α n a n α α {a n } {a n } {a n } 1. a n = 2 n {a n } 2, 4, 8, 16,

春期講座 ~ 極限 1 1, 1 2, 1 3, 1 4,, 1 n, n n {a n } n a n α {a n } α {a n } α lim n an = α n a n α α {a n } {a n } {a n } 1. a n = 2 n {a n } 2, 4, 8, 16, 春期講座 ~ 極限 1 1, 1 2, 1 3, 1 4,, 1 n, n n {a n } n a n α {a n } α {a n } α lim an = α n a n α α {a n } {a n } {a n } 1. a n = 2 n {a n } 2, 4, 8, 16, 32, n a n {a n } {a n } 2. a n = 10n + 1 {a n } lim an

More information

微分積分 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます. このサンプルページの内容は, 初版 1 刷発行時のものです.

微分積分 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます.   このサンプルページの内容は, 初版 1 刷発行時のものです. 微分積分 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます. ttp://www.morikita.co.jp/books/mid/00571 このサンプルページの内容は, 初版 1 刷発行時のものです. i ii 014 10 iii [note] 1 3 iv 4 5 3 6 4 x 0 sin x x 1 5 6 z = f(x, y) 1 y = f(x)

More information

http://know-star.com/ 3 1 7 1.1................................. 7 1.2................................ 8 1.3 x n.................................. 8 1.4 e x.................................. 10 1.5 sin

More information

No2 4 y =sinx (5) y = p sin(2x +3) (6) y = 1 tan(3x 2) (7) y =cos 2 (4x +5) (8) y = cos x 1+sinx 5 (1) y =sinx cos x 6 f(x) = sin(sin x) f 0 (π) (2) y

No2 4 y =sinx (5) y = p sin(2x +3) (6) y = 1 tan(3x 2) (7) y =cos 2 (4x +5) (8) y = cos x 1+sinx 5 (1) y =sinx cos x 6 f(x) = sin(sin x) f 0 (π) (2) y No1 1 (1) 2 f(x) =1+x + x 2 + + x n, g(x) = 1 (n +1)xn + nx n+1 (1 x) 2 x 6= 1 f 0 (x) =g(x) y = f(x)g(x) y 0 = f 0 (x)g(x)+f(x)g 0 (x) 3 (1) y = x2 x +1 x (2) y = 1 g(x) y0 = g0 (x) {g(x)} 2 (2) y = µ

More information

1 3 1.1.......................... 3 1............................... 3 1.3....................... 5 1.4.......................... 6 1.5........................ 7 8.1......................... 8..............................

More information

i

i i 3 4 4 7 5 6 3 ( ).. () 3 () (3) (4) /. 3. 4/3 7. /e 8. a > a, a = /, > a >. () a >, a =, > a > () a > b, a = b, a < b. c c n a n + b n + c n 3c n..... () /3 () + (3) / (4) /4 (5) m > n, a b >, m > n,

More information

1 29 ( ) I II III A B (120 ) 2 5 I II III A B (120 ) 1, 6 8 I II A B (120 ) 1, 6, 7 I II A B (100 ) 1 OAB A B OA = 2 OA OB = 3 OB A B 2 :

1 29 ( ) I II III A B (120 ) 2 5 I II III A B (120 ) 1, 6 8 I II A B (120 ) 1, 6, 7 I II A B (100 ) 1 OAB A B OA = 2 OA OB = 3 OB A B 2 : 9 ( ) 9 5 I II III A B (0 ) 5 I II III A B (0 ), 6 8 I II A B (0 ), 6, 7 I II A B (00 ) OAB A B OA = OA OB = OB A B : P OP AB Q OA = a OB = b () OP a b () OP OQ () a = 5 b = OP AB OAB PAB a f(x) = (log

More information

() n C + n C + n C + + n C n n (3) n C + n C + n C 4 + n C + n C 3 + n C 5 + (5) (6 ) n C + nc + 3 nc n nc n (7 ) n C + nc + 3 nc n nc n (

() n C + n C + n C + + n C n n (3) n C + n C + n C 4 + n C + n C 3 + n C 5 + (5) (6 ) n C + nc + 3 nc n nc n (7 ) n C + nc + 3 nc n nc n ( 3 n nc k+ k + 3 () n C r n C n r nc r C r + C r ( r n ) () n C + n C + n C + + n C n n (3) n C + n C + n C 4 + n C + n C 3 + n C 5 + (4) n C n n C + n C + n C + + n C n (5) k k n C k n C k (6) n C + nc

More information

i ii i iii iv 1 3 3 10 14 17 17 18 22 23 28 29 31 36 37 39 40 43 48 59 70 75 75 77 90 95 102 107 109 110 118 125 128 130 132 134 48 43 43 51 52 61 61 64 62 124 70 58 3 10 17 29 78 82 85 102 95 109 iii

More information

44 4 I (1) ( ) (10 15 ) ( 17 ) ( 3 1 ) (2)

44 4 I (1) ( ) (10 15 ) ( 17 ) ( 3 1 ) (2) (1) I 44 II 45 III 47 IV 52 44 4 I (1) ( ) 1945 8 9 (10 15 ) ( 17 ) ( 3 1 ) (2) 45 II 1 (3) 511 ( 451 1 ) ( ) 365 1 2 512 1 2 365 1 2 363 2 ( ) 3 ( ) ( 451 2 ( 314 1 ) ( 339 1 4 ) 337 2 3 ) 363 (4) 46

More information

- II

- II - II- - -.................................................................................................... 3.3.............................................. 4 6...........................................

More information

(iii) 0 V, x V, x + 0 = x. 0. (iv) x V, y V, x + y = 0., y x, y = x. (v) 1x = x. (vii) (α + β)x = αx + βx. (viii) (αβ)x = α(βx)., V, C.,,., (1)

(iii) 0 V, x V, x + 0 = x. 0. (iv) x V, y V, x + y = 0., y x, y = x. (v) 1x = x. (vii) (α + β)x = αx + βx. (viii) (αβ)x = α(βx)., V, C.,,., (1) 1. 1.1...,. 1.1.1 V, V x, y, x y x + y x + y V,, V x α, αx αx V,, (i) (viii) : x, y, z V, α, β C, (i) x + y = y + x. (ii) (x + y) + z = x + (y + z). 1 (iii) 0 V, x V, x + 0 = x. 0. (iv) x V, y V, x + y

More information

r d 2r d l d (a) (b) (c) 1: I(x,t) I(x+ x,t) I(0,t) I(l,t) V in V(x,t) V(x+ x,t) V(0,t) l V(l,t) 2: 0 x x+ x 3: V in 3 V in x V (x, t) I(x, t

r d 2r d l d (a) (b) (c) 1: I(x,t) I(x+ x,t) I(0,t) I(l,t) V in V(x,t) V(x+ x,t) V(0,t) l V(l,t) 2: 0 x x+ x 3: V in 3 V in x V (x, t) I(x, t 1 1 2 2 2r d 2r d l d (a) (b) (c) 1: I(x,t) I(x+ x,t) I(0,t) I(l,t) V in V(x,t) V(x+ x,t) V(0,t) l V(l,t) 2: 0 x x+ x 3: V in 3 V in x V (x, t) I(x, t) V (x, t) I(x, t) V in x t 3 4 1 L R 2 C G L 0 R 0

More information

II 1 3 2 5 3 7 4 8 5 11 6 13 7 16 8 18 2 1 1. x 2 + xy x y (1 lim (x,y (1,1 x 1 x 3 + y 3 (2 lim (x,y (, x 2 + y 2 x 2 (3 lim (x,y (, x 2 + y 2 xy (4 lim (x,y (, x 2 + y 2 x y (5 lim (x,y (, x + y x 3y

More information

function2.pdf

function2.pdf 2... 1 2009, http://c-faculty.chuo-u.ac.jp/ nishioka/ 2 11 38 : 5) i) [], : 84 85 86 87 88 89 1000 ) 13 22 33 56 92 147 140 120 100 80 60 40 20 1 2 3 4 5 7.1 7 7.1 1. *1 e = 2.7182 ) fx) e x, x R : 7.1)

More information

II Karel Švadlenka * [1] 1.1* 5 23 m d2 x dt 2 = cdx kx + mg dt. c, g, k, m 1.2* u = au + bv v = cu + dv v u a, b, c, d R

II Karel Švadlenka * [1] 1.1* 5 23 m d2 x dt 2 = cdx kx + mg dt. c, g, k, m 1.2* u = au + bv v = cu + dv v u a, b, c, d R II Karel Švadlenka 2018 5 26 * [1] 1.1* 5 23 m d2 x dt 2 = cdx kx + mg dt. c, g, k, m 1.2* 5 23 1 u = au + bv v = cu + dv v u a, b, c, d R 1.3 14 14 60% 1.4 5 23 a, b R a 2 4b < 0 λ 2 + aλ + b = 0 λ =

More information

x A Aω ẋ ẋ 2 + ω 2 x 2 = ω 2 A 2. (ẋ, ωx) ζ ẋ + iωx ζ ζ dζ = ẍ + iωẋ = ẍ + iω(ζ iωx) dt dζ dt iωζ = ẍ + ω2 x (2.1) ζ ζ = Aωe iωt = Aω cos ωt + iaω sin

x A Aω ẋ ẋ 2 + ω 2 x 2 = ω 2 A 2. (ẋ, ωx) ζ ẋ + iωx ζ ζ dζ = ẍ + iωẋ = ẍ + iω(ζ iωx) dt dζ dt iωζ = ẍ + ω2 x (2.1) ζ ζ = Aωe iωt = Aω cos ωt + iaω sin 2 2.1 F (t) 2.1.1 mẍ + kx = F (t). m ẍ + ω 2 x = F (t)/m ω = k/m. 1 : (ẋ, x) x = A sin ωt, ẋ = Aω cos ωt 1 2-1 x A Aω ẋ ẋ 2 + ω 2 x 2 = ω 2 A 2. (ẋ, ωx) ζ ẋ + iωx ζ ζ dζ = ẍ + iωẋ = ẍ + iω(ζ iωx) dt dζ

More information

2010 II / y = e x y = log x = log e x 2. ( e x ) = e x 3. ( ) log x = 1 x 1.2 Warming Up 1 u = log a M a u = M a 0

2010 II / y = e x y = log x = log e x 2. ( e x ) = e x 3. ( ) log x = 1 x 1.2 Warming Up 1 u = log a M a u = M a 0 2010 II 6 10.11.15/ 10.11.11 1 1 5.6 1.1 1. y = e x y = log x = log e x 2. e x ) = e x 3. ) log x = 1 x 1.2 Warming Up 1 u = log a M a u = M a 0 log a 1 a 1 log a a a r+s log a M + log a N 1 0 a 1 a r

More information

1. (8) (1) (x + y) + (x + y) = 0 () (x + y ) 5xy = 0 (3) (x y + 3y 3 ) (x 3 + xy ) = 0 (4) x tan y x y + x = 0 (5) x = y + x + y (6) = x + y 1 x y 3 (

1. (8) (1) (x + y) + (x + y) = 0 () (x + y ) 5xy = 0 (3) (x y + 3y 3 ) (x 3 + xy ) = 0 (4) x tan y x y + x = 0 (5) x = y + x + y (6) = x + y 1 x y 3 ( 1 1.1 (1) (1 + x) + (1 + y) = 0 () x + y = 0 (3) xy = x (4) x(y + 3) + y(y + 3) = 0 (5) (a + y ) = x ax a (6) x y 1 + y x 1 = 0 (7) cos x + sin x cos y = 0 (8) = tan y tan x (9) = (y 1) tan x (10) (1 +

More information

Acrobat Distiller, Job 128

Acrobat Distiller, Job 128 (2 ) 2 < > ( ) f x (x, y) 2x 3+y f y (x, y) x 2y +2 f(3, 2) f x (3, 2) 5 f y (3, 2) L y 2 z 5x 5 ` x 3 z y 2 2 2 < > (2 ) f(, 2) 7 f x (x, y) 2x y f x (, 2),f y (x, y) x +4y,f y (, 2) 7 z (x ) + 7(y 2)

More information

II A A441 : October 02, 2014 Version : Kawahira, Tomoki TA (Kondo, Hirotaka )

II A A441 : October 02, 2014 Version : Kawahira, Tomoki TA (Kondo, Hirotaka ) II 214-1 : October 2, 214 Version : 1.1 Kawahira, Tomoki TA (Kondo, Hirotaka ) http://www.math.nagoya-u.ac.jp/~kawahira/courses/14w-biseki.html pdf 1 2 1 9 1 16 1 23 1 3 11 6 11 13 11 2 11 27 12 4 12 11

More information

: α α α f B - 3: Barle 4: α, β, Θ, θ α β θ Θ

: α α α f B - 3: Barle 4: α, β, Θ, θ α β θ Θ 17 6 8.1 1: Bragg-Brenano x 1 Bragg-Brenano focal geomer 1 Bragg-Brenano α α 1 1 α < α < f B α 3 α α Barle 1. 4 α β θ 1 : α α α f B - 3: Barle 4: α, β, Θ, θ α β θ Θ Θ θ θ Θ α, β θ Θ 5 a, a, a, b, b, b

More information

, 3, 6 = 3, 3,,,, 3,, 9, 3, 9, 3, 3, 4, 43, 4, 3, 9, 6, 6,, 0 p, p, p 3,..., p n N = p p p 3 p n + N p n N p p p, p 3,..., p n p, p,..., p n N, 3,,,,

, 3, 6 = 3, 3,,,, 3,, 9, 3, 9, 3, 3, 4, 43, 4, 3, 9, 6, 6,, 0 p, p, p 3,..., p n N = p p p 3 p n + N p n N p p p, p 3,..., p n p, p,..., p n N, 3,,,, 6,,3,4,, 3 4 8 6 6................................. 6.................................. , 3, 6 = 3, 3,,,, 3,, 9, 3, 9, 3, 3, 4, 43, 4, 3, 9, 6, 6,, 0 p, p, p 3,..., p n N = p p p 3 p n + N p n N p p p,

More information

21 2 26 i 1 1 1.1............................ 1 1.2............................ 3 2 9 2.1................... 9 2.2.......... 9 2.3................... 11 2.4....................... 12 3 15 3.1..........

More information

z f(z) f(z) x, y, u, v, r, θ r > 0 z = x + iy, f = u + iv C γ D f(z) f(z) D f(z) f(z) z, Rm z, z 1.1 z = x + iy = re iθ = r (cos θ + i sin θ) z = x iy

z f(z) f(z) x, y, u, v, r, θ r > 0 z = x + iy, f = u + iv C γ D f(z) f(z) D f(z) f(z) z, Rm z, z 1.1 z = x + iy = re iθ = r (cos θ + i sin θ) z = x iy f f x, y, u, v, r, θ r > = x + iy, f = u + iv C γ D f f D f f, Rm,. = x + iy = re iθ = r cos θ + i sin θ = x iy = re iθ = r cos θ i sin θ x = + = Re, y = = Im i r = = = x + y θ = arg = arctan y x e i =

More information

, 1 ( f n (x))dx d dx ( f n (x)) 1 f n (x)dx d dx f n(x) lim f n (x) = [, 1] x f n (x) = n x x 1 f n (x) = x f n (x) = x 1 x n n f n(x) = [, 1] f n (x

, 1 ( f n (x))dx d dx ( f n (x)) 1 f n (x)dx d dx f n(x) lim f n (x) = [, 1] x f n (x) = n x x 1 f n (x) = x f n (x) = x 1 x n n f n(x) = [, 1] f n (x 1 1.1 4n 2 x, x 1 2n f n (x) = 4n 2 ( 1 x), 1 x 1 n 2n n, 1 x n n 1 1 f n (x)dx = 1, n = 1, 2,.. 1 lim 1 lim 1 f n (x)dx = 1 lim f n(x) = ( lim f n (x))dx = f n (x)dx 1 ( lim f n (x))dx d dx ( lim f d

More information

( ) sin 1 x, cos 1 x, tan 1 x sin x, cos x, tan x, arcsin x, arccos x, arctan x. π 2 sin 1 x π 2, 0 cos 1 x π, π 2 < tan 1 x < π 2 1 (1) (

( ) sin 1 x, cos 1 x, tan 1 x sin x, cos x, tan x, arcsin x, arccos x, arctan x. π 2 sin 1 x π 2, 0 cos 1 x π, π 2 < tan 1 x < π 2 1 (1) ( 6 20 ( ) sin, cos, tan sin, cos, tan, arcsin, arccos, arctan. π 2 sin π 2, 0 cos π, π 2 < tan < π 2 () ( 2 2 lim 2 ( 2 ) ) 2 = 3 sin (2) lim 5 0 = 2 2 0 0 2 2 3 3 4 5 5 2 5 6 3 5 7 4 5 8 4 9 3 4 a 3 b

More information

A S- hara/lectures/lectures-j.html r A = A 5 : 5 = max{ A, } A A A A B A, B A A A %

A S-   hara/lectures/lectures-j.html r A = A 5 : 5 = max{ A, } A A A A B A, B A A A % A S- http://www.math.kyushu-u.ac.jp/ hara/lectures/lectures-j.html r A S- 3.4.5. 9 phone: 9-8-444, e-mail: hara@math.kyushu-u.ac.jp, http://www.math.kyushu-u.ac.jp/ hara/lectures/lectures-j.html Office

More information

1 911 9001030 9:00 A B C D E F G H I J K L M 1A0900 1B0900 1C0900 1D0900 1E0900 1F0900 1G0900 1H0900 1I0900 1J0900 1K0900 1L0900 1M0900 9:15 1A0915 1B0915 1C0915 1D0915 1E0915 1F0915 1G0915 1H0915 1I0915

More information

I y = f(x) a I a x I x = a + x 1 f(x) f(a) x a = f(a + x) f(a) x (11.1) x a x 0 f(x) f(a) f(a + x) f(a) lim = lim x a x a x 0 x (11.2) f(x) x

I y = f(x) a I a x I x = a + x 1 f(x) f(a) x a = f(a + x) f(a) x (11.1) x a x 0 f(x) f(a) f(a + x) f(a) lim = lim x a x a x 0 x (11.2) f(x) x 11 11.1 I y = a I a x I x = a + 1 f(a) x a = f(a +) f(a) (11.1) x a 0 f(a) f(a +) f(a) = x a x a 0 (11.) x = a a f (a) d df f(a) (a) I dx dx I I I f (x) d df dx dx (x) [a, b] x a ( 0) x a (a, b) () [a,

More information

Chap11.dvi

Chap11.dvi . () x 3 + dx () (x )(x ) dx + sin x sin x( + cos x) dx () x 3 3 x + + 3 x + 3 x x + x 3 + dx 3 x + dx 6 x x x + dx + 3 log x + 6 log x x + + 3 rctn ( ) dx x + 3 4 ( x 3 ) + C x () t x t tn x dx x. t x

More information

1 1 3 ABCD ABD AC BD E E BD 1 : 2 (1) AB = AD =, AB AD = (2) AE = AB + (3) A F AD AE 2 = AF = AB + AD AF AE = t AC = t AE AC FC = t = (4) ABD ABCD 1 1

1 1 3 ABCD ABD AC BD E E BD 1 : 2 (1) AB = AD =, AB AD = (2) AE = AB + (3) A F AD AE 2 = AF = AB + AD AF AE = t AC = t AE AC FC = t = (4) ABD ABCD 1 1 ABCD ABD AC BD E E BD : () AB = AD =, AB AD = () AE = AB + () A F AD AE = AF = AB + AD AF AE = t AC = t AE AC FC = t = (4) ABD ABCD AB + AD AB + 7 9 AD AB + AD AB + 9 7 4 9 AD () AB sin π = AB = ABD AD

More information

17 ( ) II III A B C(100 ) 1, 2, 6, 7 II A B (100 ) 2, 5, 6 II A B (80 ) 8 10 I II III A B C(80 ) 1 a 1 = 1 2 a n+1 = a n + 2n + 1 (n = 1,

17 ( ) II III A B C(100 ) 1, 2, 6, 7 II A B (100 ) 2, 5, 6 II A B (80 ) 8 10 I II III A B C(80 ) 1 a 1 = 1 2 a n+1 = a n + 2n + 1 (n = 1, 17 ( ) 17 5 1 4 II III A B C(1 ) 1,, 6, 7 II A B (1 ), 5, 6 II A B (8 ) 8 1 I II III A B C(8 ) 1 a 1 1 a n+1 a n + n + 1 (n 1,,, ) {a n+1 n } (1) a 4 () a n OA OB AOB 6 OAB AB : 1 P OB Q OP AQ R (1) PQ

More information

( )

( ) 18 10 01 ( ) 1 2018 4 1.1 2018............................... 4 1.2 2018......................... 5 2 2017 7 2.1 2017............................... 7 2.2 2017......................... 8 3 2016 9 3.1 2016...............................

More information

II ( ) (7/31) II ( [ (3.4)] Navier Stokes [ (6/29)] Navier Stokes 3 [ (6/19)] Re

II ( ) (7/31) II (  [ (3.4)] Navier Stokes [ (6/29)] Navier Stokes 3 [ (6/19)] Re II 29 7 29-7-27 ( ) (7/31) II (http://www.damp.tottori-u.ac.jp/~ooshida/edu/fluid/) [ (3.4)] Navier Stokes [ (6/29)] Navier Stokes 3 [ (6/19)] Reynolds [ (4.6), (45.8)] [ p.186] Navier Stokes I Euler Navier

More information

III No (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) x 2 3xy + 2 lim. (x,y) (1,0) x 2 + y 2 lim (x,y) (0,0) lim (x,y) (0,0) lim (x,y) (0,0) 5x 2 y x 2 + y 2. xy x2 + y

III No (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) x 2 3xy + 2 lim. (x,y) (1,0) x 2 + y 2 lim (x,y) (0,0) lim (x,y) (0,0) lim (x,y) (0,0) 5x 2 y x 2 + y 2. xy x2 + y III No (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) x 2 3xy + 2. (x,y) (1,0) x 2 + y 2 5x 2 y x 2 + y 2. xy x2 + y 2. 2x + y 3 x 2 + y 2 + 5. sin(x 2 + y 2 ). x 2 + y 2 sin(x 2 y + xy 2 ). xy (i) (ii) (iii) 2xy x 2 +

More information

,. Black-Scholes u t t, x c u 0 t, x x u t t, x c u t, x x u t t, x + σ x u t, x + rx ut, x rux, t 0 x x,,.,. Step 3, 7,,, Step 6., Step 4,. Step 5,,.

,. Black-Scholes u t t, x c u 0 t, x x u t t, x c u t, x x u t t, x + σ x u t, x + rx ut, x rux, t 0 x x,,.,. Step 3, 7,,, Step 6., Step 4,. Step 5,,. 9 α ν β Ξ ξ Γ γ o δ Π π ε ρ ζ Σ σ η τ Θ θ Υ υ ι Φ φ κ χ Λ λ Ψ ψ µ Ω ω Def, Prop, Th, Lem, Note, Remark, Ex,, Proof, R, N, Q, C [a, b {x R : a x b} : a, b {x R : a < x < b} : [a, b {x R : a x < b} : a,

More information

29

29 9 .,,, 3 () C k k C k C + C + C + + C 8 + C 9 + C k C + C + C + C 3 + C 4 + C 5 + + 45 + + + 5 + + 9 + 4 + 4 + 5 4 C k k k ( + ) 4 C k k ( k) 3 n( ) n n n ( ) n ( ) n 3 ( ) 3 3 3 n 4 ( ) 4 4 4 ( ) n n

More information

2009 I 2 II III 14, 15, α β α β l 0 l l l l γ (1) γ = αβ (2) α β n n cos 2k n n π sin 2k n π k=1 k=1 3. a 0, a 1,..., a n α a

2009 I 2 II III 14, 15, α β α β l 0 l l l l γ (1) γ = αβ (2) α β n n cos 2k n n π sin 2k n π k=1 k=1 3. a 0, a 1,..., a n α a 009 I II III 4, 5, 6 4 30. 0 α β α β l 0 l l l l γ ) γ αβ ) α β. n n cos k n n π sin k n π k k 3. a 0, a,..., a n α a 0 + a x + a x + + a n x n 0 ᾱ 4. [a, b] f y fx) y x 5. ) Arcsin 4) Arccos ) ) Arcsin

More information

[] x < T f(x), x < T f(x), < x < f(x) f(x) f(x) f(x + nt ) = f(x) x < T, n =, 1,, 1, (1.3) f(x) T x 2 f(x) T 2T x 3 f(x), f() = f(t ), f(x), f() f(t )

[] x < T f(x), x < T f(x), < x < f(x) f(x) f(x) f(x + nt ) = f(x) x < T, n =, 1,, 1, (1.3) f(x) T x 2 f(x) T 2T x 3 f(x), f() = f(t ), f(x), f() f(t ) 1 1.1 [] f(x) f(x + T ) = f(x) (1.1), f(x), T f(x) x T 1 ) f(x) = sin x, T = 2 sin (x + 2) = sin x, sin x 2 [] n f(x + nt ) = f(x) (1.2) T [] 2 f(x) g(x) T, h 1 (x) = af(x)+ bg(x) 2 h 2 (x) = f(x)g(x)

More information

入試の軌跡

入試の軌跡 4 y O x 4 Typed by L A TEX ε ) ) ) 6 4 ) 4 75 ) http://kumamoto.s.xrea.com/plan/.. PDF) Ctrl +L) Ctrl +) Ctrl + Ctrl + ) ) Alt + ) Alt + ) ESC. http://kumamoto.s.xrea.com/nyusi/kumadai kiseki ri i.pdf

More information

9 5 ( α+ ) = (α + ) α (log ) = α d = α C d = log + C C 5. () d = 4 d = C = C = 3 + C 3 () d = d = C = C = 3 + C 3 =

9 5 ( α+ ) = (α + ) α (log ) = α d = α C d = log + C C 5. () d = 4 d = C = C = 3 + C 3 () d = d = C = C = 3 + C 3 = 5 5. 5.. A II f() f() F () f() F () = f() C (F () + C) = F () = f() F () + C f() F () G() f() G () = F () 39 G() = F () + C C f() F () f() F () + C C f() f() d f() f() C f() f() F () = f() f() f() d =

More information

r III... IV.. grad, div, rot. grad, div, rot 3., B grad, div, rot I, II ɛ-δ web page (

r III... IV.. grad, div, rot. grad, div, rot 3., B grad, div, rot I, II ɛ-δ web page ( r 8.4.8. 3-3 phone: 9-76-4774, e-mail: hara@math.kyushu-u.ac.jp http://www.math.kyushu-u.ac.jp/~hara/lectures/lectures-j.html Office hours: 4/8 I.. ɛ-n. ɛ-δ 3. 4. II... 3. 4. 5.. r III... IV.. grad, div,

More information

. p.1/15

. p.1/15 . p./5 [ ] x y y x x y fx) y fx) x y. p.2/5 [ ] x y y x x y fx) y fx) x y y x y x y fx) f y) x f y) f f f f. p.2/5 [ ] x y y x x y fx) y fx) x y y x y x y fx) f y) x f y) f f f f [ ] a > y a x R ). p.2/5

More information

A A p.1/16

A A p.1/16 A A p./6 A p.2/6 [ ] x y y x x y fx) y fx) x y A p.3/6 [ ] x y y x x y fx) y fx) x y y x y x y fx) f y) x f y) f f f f A p.3/6 [ ] x y y x x y fx) y fx) x y y x y x y fx) f y) x f y) f f f f [ ] a > y

More information

. sinh x sinh x) = e x e x = ex e x = sinh x 3) y = cosh x, y = sinh x y = e x, y = e x 6 sinhx) coshx) 4 y-axis x-axis : y = cosh x, y = s

. sinh x sinh x) = e x e x = ex e x = sinh x 3) y = cosh x, y = sinh x y = e x, y = e x 6 sinhx) coshx) 4 y-axis x-axis : y = cosh x, y = s . 00 3 9 [] sinh x = ex e x, cosh x = ex + e x ) sinh cosh 4 hyperbolic) hyperbola) = 3 cosh x cosh x) = e x + e x = cosh x ) . sinh x sinh x) = e x e x = ex e x = sinh x 3) y = cosh x, y = sinh x y =

More information

I 1

I 1 I 1 1 1.1 1. 3 m = 3 1 7 µm. cm = 1 4 km 3. 1 m = 1 1 5 cm 4. 5 cm 3 = 5 1 15 km 3 5. 1 = 36 6. 1 = 8.64 1 4 7. 1 = 3.15 1 7 1 =3 1 7 1 3 π 1. 1. 1 m + 1 cm = 1.1 m. 1 hr + 64 sec = 1 4 sec 3. 3. 1 5 kg

More information

ii 3.,. 4. F. (), ,,. 8.,. 1. (75%) (25%) =7 20, =7 21 (. ). 1.,, (). 3.,. 1. ().,.,.,.,.,. () (12 )., (), 0. 2., 1., 0,.

ii 3.,. 4. F. (), ,,. 8.,. 1. (75%) (25%) =7 20, =7 21 (. ). 1.,, (). 3.,. 1. ().,.,.,.,.,. () (12 )., (), 0. 2., 1., 0,. 24(2012) (1 C106) 4 11 (2 C206) 4 12 http://www.math.is.tohoku.ac.jp/~obata,.,,,.. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.,,. 1., 2007 (). 2. P. G. Hoel, 1995. 3... 1... 2.,,. ii 3.,. 4. F. (),.. 5... 6.. 7.,,. 8.,. 1. (75%)

More information

f(x,y) (x,y) x (x,y), y (x,y) f(x,y) x y f x (x,y),f y (x,y) B p.1/14

f(x,y) (x,y) x (x,y), y (x,y) f(x,y) x y f x (x,y),f y (x,y) B p.1/14 B p.1/14 f(x,y) (x,y) x (x,y), y (x,y) f(x,y) x y f x (x,y),f y (x,y) B p.1/14 f(x,y) (x,y) x (x,y), y (x,y) f(x,y) x y f x (x,y),f y (x,y) f(x 1,...,x n ) (x 1 x 0,...,x n 0), (x 1,...,x n ) i x i f xi

More information

v_-3_+2_1.eps

v_-3_+2_1.eps I 9-9 (3) 9 9, x, x (t)+a(t)x (t)+b(t)x(t) = f(t) (9), a(t), b(t), f(t),,, f(t),, a(t), b(t),,, x (t)+ax (t)+bx(t) = (9),, x (t)+ax (t)+bx(t) = f(t) (93), b(t),, b(t) 9 x (t), x (t), x (t)+a(t)x (t)+b(t)x(t)

More information

DVIOUT-講

DVIOUT-講 005-10-14 1 1 [1] [] [3] [4] (a + b) = a +ab + b [5] (a + b) 3 a 3 +a b + ab + a b +ab + b 3 a 3 +3a b +3ab + b 3 [6] (a + b) 4 (a + b) 5 [7] technology expand((a+b) n n =?) [8] technology n =6, 7, 8,

More information

.. p.2/5

.. p.2/5 IV. p./5 .. p.2/5 .. 8 >< >: d dt y = a, y + a,2 y 2 + + a,n y n + f (t) d dt y 2 = a 2, y + a 2,2 y 2 + + a 2,n y n + f 2 (t). d dt y n = a n, y + a n,2 y 2 + + a n,n y n + f n (t) (a i,j ) p.2/5 .. 8

More information

) ] [ h m x + y + + V x) φ = Eφ 1) z E = i h t 13) x << 1) N n n= = N N + 1) 14) N n n= = N N + 1)N + 1) 6 15) N n 3 n= = 1 4 N N + 1) 16) N n 4

) ] [ h m x + y + + V x) φ = Eφ 1) z E = i h t 13) x << 1) N n n= = N N + 1) 14) N n n= = N N + 1)N + 1) 6 15) N n 3 n= = 1 4 N N + 1) 16) N n 4 1. k λ ν ω T v p v g k = π λ ω = πν = π T v p = λν = ω k v g = dω dk 1) ) 3) 4). p = hk = h λ 5) E = hν = hω 6) h = h π 7) h =6.6618 1 34 J sec) hc=197.3 MeV fm = 197.3 kev pm= 197.3 ev nm = 1.97 1 3 ev

More information

*3 i 9 (1,) i (i,) (1,) 9 (i,) i i 2 1 ( 1, ) (1,) 18 2 i, 2 i i r 3r + 4i 1 i 1 i *4 1 i 9 i 1 1 i i 3 9 +

*3 i 9 (1,) i (i,) (1,) 9 (i,) i i 2 1 ( 1, ) (1,) 18 2 i, 2 i i r 3r + 4i 1 i 1 i *4 1 i 9 i 1 1 i i 3 9 + 1 2 IT 1 *1 1 2 3 π i 1i 2i 3i πi i 2 1 *2 2 + 3 + 4i π ei 3 4 4 2 2 *1 *2 x 2 + 1 = x 2 + x + 1 = 2 3 1 2 2 2 2 *3 i 9 (1,) i (i,) (1,) 9 (i,) i i 2 1 ( 1, ) (1,) 18 2 i, 2 i 1 2 1 2 2 1 i r 3r + 4i 1

More information