Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download ""

Transcription

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51 0 0

52

53 0 0

54

55

56 0 0

57

58

59 0 0

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95 fvszɕʑxɣ ppʰbttʰdtstsʰʣ ʨʨʰʥkkʰgʨʨʰɕʧʧʰʃ p pʰ b m f v t tʰ d n ts ʦʰ ʣ s z ʨ ʨʰ ʥ ɕ ʑ k kʰ g ŋ x ɣ ø ɿiuyaoeə nŋɿənɿts ənauŋɑ uɯ

96 ɿ i u y a ia ua o io e ie ye ai uai ei uei au iau iəu ən in yn aŋ iaŋ uŋ yŋ ŋ

97 die 214 bie 11 dzo 214 ʥiuŋ 214 ʥie 11 ʥie 11 ɣau 214 ʑio 214 die 24 bio 13 dzo 24 din 55 dzai 13 ʥie 13 ɣau 24 ʑiũ 55 da bin dzo dzuŋ dzai ʥiau ɣəɯ zã da 13 bei 11 dzo 53 ʥiəŋ 53 dza 11 ʥiəu 11 ʑy 53 ʑiaŋ 53 du 214 ba 214 dza 214 ʥi 214 ʑio 214 ʑia 214 dəu 42 bo 42 zo 55 ʥi 13 io 13 ʑio 42 du 24 bɛ 24 dzo 24 tshɿ 24 ɕio 33 sa 35 du 13 bie 13 dzo 13 dʐʅ 13 ɕio 35 ɕiɑ 35

98 tɕi tɕiəu 214 tɕiəu 214 tɕi 33 tɕi 35 tɕhi 33 tɕhi 214 ɕi 33 ɕi 214 tɕiəu 55 tɕiəu 55 ʥi 13 tɕi 35 tɕhi 42 ɕi 35 ɕi 42 ɕi 35 tɕiəɯ 42 tɕiəɯ 42 tɕi 33 tɕi 35 tɕʰi 33 tɕʰi 24 ɕi 33 ɕi 35 tsy 53 tɕy 53 tsi 35 tɕi 35 tsʰi 55 tɕʰi 13 si 35 ɕi 35 dai 11 tsʰai 214 dzai 11 kʰuei 55 tie 214 nie 11 dʑie 11 mie 55 sa 214 dai 13 tsʰa 35 dza 13 kʰuei 33 ta 35 la 13 dzai 13 ma 55 ɕia 35 dai 12 tsʰai 24 dzai 12 kʰai 55 tai 35 nai 12 dzai 12 mai 42 sai 35 da 11 tsʰa 13 dza 11 kʰa 55 ta 35 na 11 dza 11 ma 53 sa 35 ai

99 tai 55 tai 214 dai 214 tʰai 214 nai 11 dzai 11 sai 214 mi 55 ɕi 55 tai 33 tai 55 dai 24 tʰai 35 lai 13 dzai 13 sai 55 mai 55 sai 33 ti 55 ti 42 di 24 tʰi 24 ni 12 ʥi 12 ɕi 42 mi 42 ɕi 55 ti 55 ti 53 di 13 tʰi 13 ni 11 dzi 11 si 53 mi 53 si 55 o po 55 mo 11 dzo 11 o 53 xo 44 o 53 sio 53 sa 55 ka 55 ɣa 214 ia 55 ɕia 214 ua 55 xua 55 so 33 ko 33 ɣo 55 io 35 ɕio 55 ŋo 55 xo 33 sa 55 ka 55 ʑia 24 ia 35 ɕiƐ 42 ua 42 fa 55 sɑ 55 kɑ 55 ɣɑ 53 iɑ 55 siɑ 53 uɑ 53 xuɑ 55 ou uo ʊ

100 to 55 dzo 214 kʰo 214 vu 11 vu 11 xu 214 ku 55 tu 33 dzu 55 kʰo 35 vu 13 vu 13 fu 55 ku 33 to 55 dzo 24 kʰo 24 ɣo 12 ɣo 12 xo 42 ko 55 tʊ 55 dzʊ 53 kʰʊ 13 ɣʊ 11 ɣʊ 11 xʊ 53 kʊ 55 e oauie iauauiau auiau aueieiau me 11 pe 214 tʰe 214 te 214 ne 24 be 11 me 11 ne 11 pʰe 214 mei 35 pei 55 tʰei 55 tei 35 nei 55 bei 13 mu 13 lau 13 pʰau 55 mau 12 pau 42 tʰau 42 tau 35 nau 42 bau 12 mau 12 nau 12 pʰau 42 məɯ 11 bəɯ 53 thəɯ 53 təɯ 35 nəɯ 53 bəɯ 11 məɯ 11 nəɯ 11 pʰəɯ 11 ko 214 do 11 tsʰo 214 po 214 tso 214 pʰo 214 kei 35 dei 13 tsʰu 55 pu 55 tsu 35 pʰau 35 kau 35 dau 12 tsʰau 42 pau 42 tsau 35 pʰau 24 kəɯ 35 dəɯ 11 tsəɯ 53 pəɯ 53 tsəɯ 35 pʰəɯ 13

101 mau 214 tʰau 214 sau 214 dzau 214 tsau 214 xau 214 pau 214 kʰau 214 mau 35 tʰau 35 sau 55 dzau 24 tsau 55 ɣau 35 pei 35 kʰei 35 mau 35 tʰau 24 sau 42 dzau 12 tsau 42 ɕiau 35 pau 35 kʰau 214 məɯ 55 tʰəɯ 24 səɯ 53 dzəɯ 24 tsəɯ 53 xəɯ 35 pəɯ 35 kʰəɯ 24 ɕie 214 ʨie 35 ɕie 55 ɕie 214 ʥie 11 ʥie 214 ʨie 214 bie 11 ɕie 55 ɕie 35 ʨie 35 ɕie 33 ɕie 55 ʥie 13 ʥie 24 ʨiau 35 biau 13 ɕiau 33 ɕiau 35 ʨiau 35 sau 55 sau 53 ʥiau 12 ʥiau 24 tsau 35 biau 12 ɕiau 55 sy 35 ʨiəɯ 35 ɕiəɯ 55 ɕiəɯ 53 ʥiəɯ 11 ʥiəɯ 13 ʨiəɯ 35 by 11 sy 55 miau 214 ʨiau 55 piau 214 ɕiau 214 niau 214 phiau 214 ʨiau 55 ʑiau 11 iau 55 mie 35 ʨiau 33 piau 55 ɕiau 35 niau 24 phiau 35 ʨiau 33 iau 13 iau 33 miau 35 tsau 55 piau 42 sau 35 niau 35 phiau 24 ʨiau 55 ʑiau 12 iau 55 my 55 ʨiəɯ 55 py 53 ɕiəɯ 35 iəɯ 55 phy 13 ʨiəɯ 55 ʑiəɯ 11 iəɯ 55 au auiəu au auou

102 tau 214 thau 55 dau 214 nau 55 tsau 214 kau 214 kau 214 khau 214 ɣau 214 tau 35 thau 33 dau 24 lau 35 tsau 55 kau 55 kəu 35 khau 35 ɣau 24 təɯ 35 thəɯ 55 dəɯ 24 nəɯ 35 tsəɯ 42 kəɯ 42 kəɯ 35 khəɯ 42 ɣəu 24 ty 35 thy 55 diəɯ 13 ny 55 tsy 53 ky 53 ky 35 khy 53 ʑy 53 sau 55 sau 214 dzau 11 kau 55 ŋau 11 sau 33 sau 35 zau 13 kau 33 ŋau 13 səɯ 55 səɯ 35 dzəɯ 12 kəɯ 55 niəɯ 12 sy 55 sy 35 dzy 11 ky 55 niəŋ 11 niəu 11 ʨiəu 214 ʨhiəu 55 dʑiəu 11 ʨhiəu 214 ɕiəu 214 ʨiəu 214 iəu 214 liəu 13 ʨiəu 55 ʨhiəu 33 dʑiəu 13 ʨhiəu 35 ɕiəu 55 ʨiəu 55 iəu 35 niəɯ 12 ʨiəɯ 42 tshəɯ 55 dzəɯ 12 tshəɯ 24 səɯ 42 ʨiəɯ 42 iəɯ 35 ny 11 tsy 53 ʨhy 55 dʑy 11 ʨhy 13 ɕy 53 ʨy 53 y 55 aŋ aŋ

103 maŋ 11 maŋ 55 xaŋ 214 kaŋ 55 ŋaŋ 55 khaŋ 55 saŋ 55 naŋ 55 maŋ 13 maŋ 13 ɣaŋ 55 kaŋ 33 ŋaŋ 35 kho 33 so 33 lo 55 mən 12 vən 12 xən 42 kən 55 ŋən 35 khən 55 sən 55 nən 42 mei 11 mei 35 xei 53 kei 55 ŋaŋ 55 khaŋ 55 saŋ 55 naŋ 53 dzaŋ 11 daŋ 11 taŋ 55 khaŋ 214 taŋ 214 taŋ 214 dzaŋ 13 daŋ 13 taŋ 33 khaŋ 55 taŋ 55 taŋ 35 dzən 12 dən 12 tən 55 khən 42 tən 42 tən 35 dzei 11 dei 55 tei 55 khei 53 tei 53 tei 35 uŋ uŋaŋən uŋ aŋ oŋ buŋ 11 nuŋ 55 suŋ 55 tshuŋ 214 suŋ 214 fuŋ 55 ɣuŋ 11 thuŋ 214 suŋ 214 tuŋ 55 baŋ 13 nuŋ 35 suŋ 33 tshuŋ 35 sən 55 fuŋ 33 ɣuŋ 13 thaŋ 55 saŋ 35 taŋ 33 bən 12 nən 35 sən 55 tshən 24 sən 42 xuŋ 55 ɣuŋ 12 thuŋ 42 suŋ 35 tuŋ 55 bei 11 nuei 55 suei 35 tshuei 55 suei 53 fəŋ 55 ɣəŋ 11 thəŋ 53 səŋ 35 təŋ 55

104 ae ae xa 214 ka 214 ŋa 55 ta 214 na 11 sa 55 sa 55 da 214 dza 11 tsa 214 xa 55 ka 55 ŋa 35 to 55 no 13 so 33 so 33 do 55 dzan 13 tsan 35 xã 53 kã 53 ŋã 35 tã 53 nã 11 sã 55 sã 55 dã 53 dzã 11 xã 35 xã 53 kã 53 ŋã 35 tã 53 nã 11 sã 55 sã 55 dã 53 dzã 11 xã 35 ɕie 55 ʨie 55 ʑie 11 ʨʰie 214 die 11 ɕie 55 ʨie 33 ie 13 ʨʰie 35 die 13 zã ʨiɛ 12 ʑiɛ 35 ʨʰiɛ 12 diɛ ɕie 53 tsĩ 55 ʑĩ 11 ʨʰĩ 13 dĩ 11 ɣa 11 ma 55 ŋa 55 sa 55 sa 214 tʰa 214 kua 55 tua 55 kʰua 55 sua 55 ɣua 11 tua 214 ɣan 13 ma 35 ŋa 55 sa 33 sa 55 tʰa 35 xua 33 tue 33 kʰue 33 sue 33 ye 13 tue 55 ɣã 12 mã 35 ŋã 42 sã 55 sã 42 tʰã 24 kuã 55 tuã 55 kʰuã 55 suã ʑyɛ tuã 42 ɣã 11 mã 55 ŋã 53 sã 55 sã 53 tʰã 13 kũ 55 tũ 55 kʰũ 55 sũ 55 ʑye 11 tũ 53

105 mie 11 ʥie 11 ʥie 11 ʨie 214 die 11 pʰie 214 ʑye 11 ʨye 55 ye 55 ʥye 11 ʨʰye 214 ɕye 214 mie 13 ʑie 13 ʑie 13 ʨie 55 die 13 pʰie 35 yẽ 33 ʨyẽ 33 yẽ 55 ʥye 13 ʨʰye 35 ɕye 55 miɛ ʥiɛ 12 ʥiɛ 42 ʨiɛ 12 diɛ 24 pʰiɛ 12 ʑyɛ 55 ʨyɛ 42 yɛ 12 ʥyɛ 24 ʨʰyɛ 42 ɕyɛ mĩ 11 dzĩ 11 dzĩ 11 tsĩ 53 dĩ 11 pʰĩ 13 ʑye 11 ʨye 55 ye 53 ʥye 11 ʨʰye 13 sye 53 o ou ɛ o u ou ɛ iɛ yɛ o u ŋ tʰo 55 do 11 nio 11 nio 11 ʨʰio 55 ʨʰio 214 ʥio 11 ʥio 214 tʰuŋ 33 duŋ 13 ȵiũ 13 ȵiũ 13 ʨʰiũ 33 ʨʰiũ 55 ʥiũ 13 ʥiũ 35 tʰã 55 dã 12 niã 12 niã 12 ʨʰiã 55 ʨʰiã 42 ʥiã 12 ʥiã 24 tʰaŋ 55 daŋ 11 niaŋ 11 niaŋ 11 tsʰiaŋ 55 tsʰiaŋ 53 dziaŋ 11 dziaŋ 13

106 ou ko 55 ku 214 tsʰua 214 sua 55 tsʰua 55 ko 33 ko 55 dzuŋ 55 suŋ 33 tsʰuŋ 33 ʨiã 55 kã 42 dzuã 24 suã 55 tsʰuã 55 kaŋ 55 kaŋ 53 dzaŋ 13 sũ 55 tsʰaŋ 55 ŋ e o aŋ ɛ ŋaŋ 55 saŋ 55 naŋ 55 tsaŋ 55 bie 11 mie 55 ʥie 11 ʨʰie 55 ɕie 55 tie 55 ŋaŋ 35 so 33 lo 55 tso 33 bio 13 mio 35 ʑio 13 ʨʰio 33 ɕio 33 tio 33 ŋən 35 sən 42 nən 42 tsən 55 bin 12 min 35 ʥin 12 ʨʰin 55 ɕin 55 tin 55 ŋaŋ 55 saŋ 55 naŋ 53 tsaŋ 55 biaŋ 11 miaŋ 55 dziaŋ 11 tsʰiaŋ 55 siaŋ 55 tiaŋ 55

107

108

109

110

Tài chính Quan hệ Cộng đồng Quản trị căn bản Pháp lý Các loại rủi ro Dự án Tình hình Tài chính Mục tiêu công ty Giá cả Môi trường - Tử vong - Thương t

Tài chính Quan hệ Cộng đồng Quản trị căn bản Pháp lý Các loại rủi ro Dự án Tình hình Tài chính Mục tiêu công ty Giá cả Môi trường - Tử vong - Thương t Giảng viên: Trần Quang Trung Mục tiêu môn học Kết thúc chương trình này người học có thể: Lưu ý nhiều hơn các vấn đề có yếu tố rủi ro Nhận biết và phân loại các rủi ro của đơn vị Áp dụng một số kỹ thuật

More information

Microsoft Word - DAI THUA 100 PHAP _hoan chinh_.doc

Microsoft Word - DAI THUA 100 PHAP  _hoan chinh_.doc Sáng tác: Bồ tát Thiên Thân Hán dịch: Pháp sư: Huyền Tráng Soạn thuật: Cư sĩ: Giản Kim Võ Việt dịch: Cư sĩ: Lê Hồng Sơn LUẬN ĐẠI THỪA 100 PHÁP Phật Lịch: 2557 - DL.2013 Luận Đại Thừa 100 Pháp 1 Việt dịch:

More information

2

2 www.pwc.com/vn Sổ tay thuế Việt Nam 2017 2 Mục Lục Hệ Thống Thuế 6 Tổng quan Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp ( TNDN ) Thuế suất Ưu đãi thuế TNDN Xác định thu nhập chịu thuế TNDN Các khoản chi không được trừ

More information

ル札幌市公式ホームページガイドライン

ル札幌市公式ホームページガイドライン 平 成 16 年 1 月 8 日 総 ) 広 報 部 長 決 裁 企 ) 情 報 化 推 進 部 長 決 裁 最 近 改 正 平 成 23 年 3 月 10 日 ...3...3...4...5...5...5...5...6...6...7...8...9...9...10...11...11...12...12...13...13...14...15...15...16...17...18...19...20

More information

Ë,, ÌÓ ÏÓÈ ÂÈ? ÚÓÚ, ÚÓÚ

Ë,, ÌÓ ÏÓÈ ÂÈ? ÚÓÚ, ÚÓÚ 001 1 002 3 003 3 004 4 005 5 006 7 007 7 008 7 009 8 010 Ë,, ÌÓ 8 011 10 9 012 10 013 10 014 11 015 12 016 ÏÓÈ 13 017 ÂÈ? 13 018 ÚÓÚ, ÚÓÚ 14 019 14 020 16 021 Í ÍÓÈ? 16 022 18 023 18 024 19 025 19 1992

More information

Microsoft Word - NhanGianDuKi-ISO-A5.doc

Microsoft Word - NhanGianDuKi-ISO-A5.doc THÁNH HIỀN ĐƯỜNG NHÂN GIAN DU KÍ 人間遊記 Dịch Giả Đào Mộng Nam PUBLISHED BY VO VI MULTIMEDIA COMMUNICATION Cover Designed by AT Graphics Copyright 1984, 2006 by VO VI MULTIMEDIA COMMUNICATION website: http://www.vovi.org

More information

WinXPBook.indb

WinXPBook.indb 35 使 ってみよう! Windows XP 第 4 章 4.1 キーボードの 上 手 な 使 い 方 36 第 4 章 / 日 本 語 入 力 に 挑 戦 しよう 4.2 英 数 字 の 入 力 4.2.1 エディタとワープロ エディタ 特 徴 使 用 目 的 ワープロ 特 徴 使 用 目 的 4.2 英 数 字 の 入 力 37 4.2.2 メモ 帳 を 使 う 4.2.3 英 数 字 の 入

More information

(WP)

(WP) 1998 0 a b v g d je jo z i j k l m n o à á â ƒ ã ä å Ý Þ æ ç ˆ è é Š ê ë Œ ì í Ž î 1 ï p ð r ñ s ò t ó u ô f õ x ö ts t' ø ù ' ' š ú û y œ ü ' ý e ž þ ju Ÿ ß ja à, ê, ì, î, ò á, ã, ä, æ, é, ë, ï, ô, ö,,

More information

ロシア語ハラショー

ロシア語ハラショー 1999 èìñß ïî-ðóññêè 25 26 26 29 30 31 32 33 35 36 10 10 11 36 37 38 39 12 14 40 41 16 16 18 19 21 21 22 22 23 24 1 à á â ƒ ã ä å Ý Þ æ ç ˆ è a b v g d je jo z i é j Š ê k ë l Œ ì m í n Ž î o 2 ï p ð r

More information

‰IŠv9802 (WP)

‰IŠv9802 (WP) 30 197954 22001983 ìåëóéþåóëéå ÍÉÎÉÍÕÍÙ ÓÏ ÒÅÍÅÎÎÏÇÏ ÒÕÓÓËÏÇÏ ÑÚÙËÁ, ÒÅÄ...íÏÒËÏ ËÉÎÁ, "òõóóëéê ÑÚÙË", íïóë Á, 1985 ëáòôéîîï-óéôõáôé ÎÙÊ ÓÌÏ ÁÒØ ÒÕÓÓËÏÇÏ ÑÚÙËÁ, à.. ÁÎÎÉËÏ É ÄÒ., "òõóóëéê ÑÚÙË", íïóë Á,

More information

THÔNG SỐ KỸ THUẬT BẢN VẼ LẮP ĐẶT Sản phẩm Tối thiểu Áp lực sử dụng (động) Tối đa (tĩnh) Nhiệt độ sử dụng Chất lượng nước sử dụng Vùng thường Nhiệt độ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT BẢN VẼ LẮP ĐẶT Sản phẩm Tối thiểu Áp lực sử dụng (động) Tối đa (tĩnh) Nhiệt độ sử dụng Chất lượng nước sử dụng Vùng thường Nhiệt độ 03G40SR 2015.10 TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT SEN TẮM ĐIỀU NHIỆT NÓNG LẠNH Sê ri TMGG40 (TMGG40E/ TMGG40E3/ TMGG40LE/ TMGG40LLE/ TMGG40LEW/ TMGG40LJ/ TMGG40SE/ TMGG40SECR/ TMGG40SEW/ TMGG40SJ/ TMGG40QE/ TMGG40QJ/

More information

1 2 3 6 10 < > 13 16 16 4 17 13 00 15 30 5

1 2 3 6 10 < > 13 16 16 4 17 13 00 15 30 5 2004 16 3 23 q 4 21 r 1 2 3 6 10 < > 13 16 16 4 17 13 00 15 30 5 13 2 2 16 4 4 17 3 16 3 1 16 3 2 905 1438 1201 1205 1210 70 1812 25 1635 1654 3 44 47 10 10 911.18-R 1193 34 1652 4 911.107-H 1159 1685

More information

労災保険外国人むけパンフ第一編_ベトナム語i

労災保険外国人むけパンフ第一編_ベトナム語i [Dành cho người nước ngoài làm việc tại Nhật Bản] ベトナム語版 Sách hướng dẫn để yêu cầu bảo hiểm tai nạn lao động Về đối tượng có thể yêu cầu(làm đơn xin) nhận trợ cấp bảo hiểm Bảo hiểm tai nạn lao

More information

ISTC 3

ISTC 3 B- I n t e r n a t i o n a l S t a n d a r s f o r Tu b e r c u l o s i s C a r (ÏS r c ) E d is i k e - 3 ) a =1 / < ' 3 I n t e r n a t i o n a l s t a n d a r d s f o r T B C a r e e «l i s i k e 3

More information

図書館目録HP用.PDF

図書館目録HP用.PDF 022//13 222//244 302//459 222//245 122//27 377//66 124//15 ( 124//16 611//579 222//246 222//247//1 611//580 222//248//1 222//248//2 611//581 222//249 222//250 222//251 222//251A ( 222//252 222//253 399//3

More information

日本留学試験の手引き_ベトナム語版

日本留学試験の手引き_ベトナム語版 Kỳ thi Du học Nhật Bản (EJU) và Thủ tục ~ Cho phép Nhập học trước khi đến Nhật bằng cách sử dụng EJU ~ Mục lục Lời nói đầu...03 Phương pháp tuyển chọn lưu học sinh...04 Kỳ thi Du học Nhật Bản(EJU)...05

More information

HỘI NGỘ ĐÀ NẴNG 2016 CÁM ƠN Ý TƯỞNG VÀ BÀI VỞ CỦA ANH CHỊ CỰU SINH VIÊN ĐHSP HUẾ 2 KHÓA LƯƠNG VĂN CAN VÀ HUỲNH THÚC KHÁNG. CÁM ƠN TRANG BLOG ANH TRẦN

HỘI NGỘ ĐÀ NẴNG 2016 CÁM ƠN Ý TƯỞNG VÀ BÀI VỞ CỦA ANH CHỊ CỰU SINH VIÊN ĐHSP HUẾ 2 KHÓA LƯƠNG VĂN CAN VÀ HUỲNH THÚC KHÁNG. CÁM ƠN TRANG BLOG ANH TRẦN HỘI NGỘ ĐÀ NẴNG 2016 HỘI NGỘ ĐÀ NẴNG 2016 CÁM ƠN Ý TƯỞNG VÀ BÀI VỞ CỦA ANH CHỊ CỰU SINH VIÊN ĐHSP HUẾ 2 KHÓA LƯƠNG VĂN CAN VÀ HUỲNH THÚC KHÁNG. CÁM ƠN TRANG BLOG ANH TRẦN DƯ SINH CHỦ TRÌ LÀ CẦU NỐI THÔNG

More information

Mục lục Khi nào thì bắt đầu cho bé ăn dặm?... 1 Cức giai đoạn ăn dặm... 1 Đ thô ộà đ mềm c a th c ăn... 2 Th i gian cho bé ăn dặm trong ngày... 4 Bắt

Mục lục Khi nào thì bắt đầu cho bé ăn dặm?... 1 Cức giai đoạn ăn dặm... 1 Đ thô ộà đ mềm c a th c ăn... 2 Th i gian cho bé ăn dặm trong ngày... 4 Bắt ĔNăD M KI U NHẬT Ths. ĐàoăThị Mỹ Khanh Osaka, thứng 12 năm 2008 (Cập nhật ngày 14 thứng 10 năm 2013) Mục lục Khi nào thì bắt đầu cho bé ăn dặm?... 1 Cức giai đoạn ăn dặm... 1 Đ thô ộà đ mềm c a th c ăn...

More information

< F312D30335F834F E696E6464>

< F312D30335F834F E696E6464> Handicraft industry in Thưa Thiên Huế from 1306 to 1945 NGUYỄN Văn Đăng HI NE ISHIMURA Bồ Ô Lâu Hương Trà Quảng Bình Thưa Thiên Huế Bằng Lãng Tam Giang Thuận Hóa Thanh Hà Bao Vinh Phú Xuân Ái Tử Trà Bát

More information

Microsoft Word - Thuc don an dam cho be 5-15 thang.doc

Microsoft Word - Thuc don an dam cho be 5-15 thang.doc THỰC ĐƠN ĂN DẶM KIỂU NHẬT 5-6 tháng Muối không tốt cho thận của bé, vì vậy giai đoạn này không cần nêm muối. Lượng muối cho bé bằng 1/4 lượng muối cho người lớn. Đối với bé ở giai đoạn này, vị nước dashi

More information

ĐVT: tấn STT Khối lượng Năm Năm Năm Năm Năm Năm 2008 CTR CTR Công nghiệp 1.991, , , , ,747

ĐVT: tấn STT Khối lượng Năm Năm Năm Năm Năm Năm 2008 CTR CTR Công nghiệp 1.991, , , , ,747 7. ダナン市の資料 CÂU HỎI GỬI ĐẾN THÀNH PHỐ VÀ CÁC TỈNH I. Các nội dung liên quan đến Sở Y tế: Một số thông tin liên quan xử lý chất thải y tế của thành phố Đà Nẵng Câu hỏi 1: Số bệnh viện Hiện nay trên địa bàn

More information

Ô µ µ Õ 6 Ú ÒÕ Ž l y ÖÍ ( )Í ÕŒ ÔÙØÔÕÍ ÖßäáÖ lö m Í2005 Ö dôõ m ÖÙÙ m ÖÒÒ søôõóù ÔØÔÕÓÍ ÓÙÍ Ø ÒÕ mþáßäø d zööøòùí Öi ØÓÖŽ Õ ØÙÙØÔÕÍ e 6 y Œ ÓÓ

Ô µ µ Õ 6 Ú ÒÕ Ž l y ÖÍ ( )Í ÕŒ ÔÙØÔÕÍ ÖßäáÖ lö m Í2005 Ö dôõ m ÖÙÙ m ÖÒÒ søôõóù ÔØÔÕÓÍ ÓÙÍ Ø ÒÕ mþáßäø d zööøòùí Öi ØÓÖŽ Õ ØÙÙØÔÕÍ e 6 y Œ ÓÓ i p Ô µ +5%1*$ International Society of Coordination for Health and Beauty 8QN 6 Ô µ µ Œ ~l v Œä Ö m d m ( l ä ) v ÖØ m l qy ä Žl d Œ ˆ d z d { ä Œ } Üãäß d } ä h d j ä Œ p 4 3 Í Ô Î yî Ž l Î Î Ï103-0005

More information

Ebook được làm theo Ấn-Bản phổ biến trên Website của daocaodai.info. Mọi góp ý, đề nghị thay đổi, sửa chữa những sơ sót, có thể có, xin vui lòng gởi e

Ebook được làm theo Ấn-Bản phổ biến trên Website của daocaodai.info. Mọi góp ý, đề nghị thay đổi, sửa chữa những sơ sót, có thể có, xin vui lòng gởi e ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ TÒA THÁNH TÂY NINH Khảo Luận XÂY BÀN & CƠ BÚT TRONG ĐẠO CAO ĐÀI Biên Soạn Ấn bản năm Ất Dậu 2005 Hiền Tài NGUYỄN VĂN HỒNG Ebook được làm theo Ấn-Bản phổ biến trên Website của daocaodai.info.

More information

CHƯƠNG TRÌNH Lời chào từ Ban tổ chức Hướng dẫn Học thi Trung Học Phổ Thông Nghỉ giải lao Trả lời câu hỏi Kinh nghiệm học thi từ Sinh viên đã tốt nghiệ

CHƯƠNG TRÌNH Lời chào từ Ban tổ chức Hướng dẫn Học thi Trung Học Phổ Thông Nghỉ giải lao Trả lời câu hỏi Kinh nghiệm học thi từ Sinh viên đã tốt nghiệ Bản tiếng Việt HƯỚNG DẪN HỌC THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Tài liệu thuộc tỉnh Tochigi 2014 BẰNG NHIỀU NGÔN NGỮ Vietnam ภาษาไทย English Filipino ا ردو ESPAÑOL Português 汉语 Đây là tài liệu được làm dựa trên dữ

More information

.w..01 (1-14)

.w..01 (1-14) ISSN 0386-7617 Annual Research Reports No.33, 2009 THE FOUNDATION FOR GROWTH SCIENCE ön é

More information

phihungn_ThaiBinhDiaNhanSuLuoc

phihungn_ThaiBinhDiaNhanSuLuoc Thái Bình địa nhân sử lược Thái Bình là dân ăn chơi Tay bị tay gậy khắp nơi tung hoành Tung hoành đến tận trời xanh Ngọc hoàng liền hỏi quý anh huyện nào Nam tào Bắc đẩu xông vào Thái Bình anh ở phủ nào

More information

Microsoft Word - 99

Microsoft Word - 99 一般国道 205 号 針尾バイパス ÓÏÓÑÊu ÊËu ÊÍÍÊ yêéêééuê Ê ÊÊ ~ Êd ÔÖÑÏÐÒÊ ~Ê ~~{ËÊÎÐÑÑ Ê Ê y ÊvÊu eêu ÊvÂwÊÆÍ vêu uvêèív ~{ ÓÏÓÑÊu Êu ÿj~êâ ÎzÉÈÂ ÊiÍ MOÊud~{ÉÆÍÂÿj~ÉÈÉ ÓÒÒÖ ÐÎÈÂÊÂÂÂÂuÊ iîíéuê{déæíâ ÇÊÆÉÂÓÏÓÑÊÂui ~É~ÈÊ

More information

Quả bưởi có nhiều múi, mỗi trái được trung bình khoảng 12 múi. Phân tích 100 gam dịch quả bưởi chín, thu được 89 gam nước, 9 gam glucid, 0,6 gam proti

Quả bưởi có nhiều múi, mỗi trái được trung bình khoảng 12 múi. Phân tích 100 gam dịch quả bưởi chín, thu được 89 gam nước, 9 gam glucid, 0,6 gam proti Cuối Năm Ăn Bưởi Phanxipăng Đầu năm ăn quả thanh yên, Cuối năm ăn bưởi cho nên... đèo bòng. Ca dao Việt Đông chí. Từ thời điểm này, trái cây ở nhiều miệt vườn tới tấp dồn về phố chợ, tràn xuống cả lòng

More information

<4D F736F F D F8DE98BCA8CA797A78FAC8E9988E397C3835A E815B82CC8A E646F63>

<4D F736F F D F8DE98BCA8CA797A78FAC8E9988E397C3835A E815B82CC8A E646F63> s tâââoçæ #NQPIICRŠ~ ÊÈÍŠ~ Í d ÊÍÍhh Š~Š~ Ñ Ñ Â s tââoçæíâ u gzsîæg~ Â Ñ Ñ s Ê Â tââoçæíâ Â Ñ Ñ ÊÉ Ñ ÔÑÏÕ Â tâââoçæ NQPIICRŠ~ ÊÈÍKPVGTPCN u Í VTCEVKQPÎÆÉhh s dâ Ñ Ñ ÿ Ñ Ñ ÂÂys ~ÎsÈÉ gsh hg ÂÂoÇÆÍÂt

More information

Finale [Missa VIII]

Finale [Missa VIII] Missa VIII ーde Angelis ア in festis dlicis Kyrie V カ Ky - ri - e e - - - le - i - son i カ カ Chri-ste e - - - le - i - son i カ Ky-ri -e e - - le - i - son Ky-ri -e U e - - - le - i - son U 2 V Missa VIII

More information

IPA 2 IT IPA Greg Dale Лилия Молчанова 2010 2015 IPA 2016 1IPA IPA 2 3 PDF PDF 4 http://www.kenkyusha.co.jp iii v viii 1... 1 2... 14 3 1... 24 4 2... 34 5 1... 44 6 2... 54 7... 63 8... 72 9... 82 10...

More information

<4D F736F F D F8DE98BCA8CA797A78FAC8E9988E397C3835A E815B82CC8A E646F63>

<4D F736F F D F8DE98BCA8CA797A78FAC8E9988E397C3835A E815B82CC8A E646F63> ˆ Ñ Ñ vìéê d Ê ÍÉÂÊÊÊ ÆÂ Æ Ç ÇÂÊ ~ÌÈÉ ÇÉÂÿ Â ss ÊÌ Ë sê~ Ê ÆÂ ~ÌÊÎÌÈÊÈÌÂ ÊÂ Ê ~ÊÉÆÉÊÂ ÇÉÉ ÇÈÂ Â Â Â xâîööð ÊÇÈÍÉÊÉÉÂÇÊÉÌÂÉÌÊÉÌÊÂ Ê Ê u Ç ÌÉÉÇÉÂ Ã ÃÊ ÈÂ ÊÆÇÍÃw ÃÎ v Êv ÊÑ Ñ vêî Í}ÌÂ Ã ÃÇÍÂ Ê vê u Ç ÇÆÉÊÎ

More information

2 Những sách nghiên cứu... Xem thêm : Để làm tài liệu cho quý vị nào quan tâm muốn tìm hiểu thêm, chúng tôi có soạn một tập riêng gồm danh sách những

2 Những sách nghiên cứu... Xem thêm : Để làm tài liệu cho quý vị nào quan tâm muốn tìm hiểu thêm, chúng tôi có soạn một tập riêng gồm danh sách những 1 Nước Nhựt Bổn - 30 năm Duy Tân Đào Trinh Nhất - xuất bản năm 1936 Tiểu sử Cụ Đào Trinh Nhất Vài hàng giải thích của bản điện tử Thông tin mới nhất về gia đình Cụ Đào Trinh Nhất và ERCT Mục Lục Vài Lời

More information

…_…C…L…fi…J…o†[fiü“ePDF/−mflF™ƒ

…_…C…L…fi…J…o†[fiü“ePDF/−mflF™ƒ 80 80 80 3 3 5 8 10 12 14 14 17 22 24 27 33 35 35 37 38 41 43 46 47 50 50 52 54 56 56 59 62 65 67 71 74 74 76 80 83 83 84 87 91 91 92 95 96 98 98 101 104 107 107 109 110 111 111 113 115

More information

<4D F736F F D208EC08F4B90B6834B E CEA816A2D8D5A90B38DCF2E646F63>

<4D F736F F D208EC08F4B90B6834B E CEA816A2D8D5A90B38DCF2E646F63> SÁCH HƯỚNG DẪN THỰC TẬP KỸ NĂNG DÀNH CHO THỰC TẬP SINH KỸ NĂNG Tổ chức Hợp tác Tu nghiệp Quốc tế LỜI GIỚI THIỆU Chế độ thực tập kỹ năng của Nhật Bản là chế độ tiếp nhận người lao động nước ngoài từ 16

More information

Microsoft Word - AS017U.b......_...j.doc

Microsoft Word - AS017U.b......_...j.doc Õ Ð ÑÔÓÕÎÖ }ÑÏÔ dõòõte Ó ÒÒÐÑÑÑ Ñ Ò Á Ç Ê...2 Ê...4 ÑÑÒÕ...5 Ê Éw...6...7 ÐÓÐÑ...8 Ð ÔÖ...8 hw...9 ÐÔ Òÿus... 13 ÐÔ Ò...13 ÖÑÔ Ñÿu...14 ÐÔ ÒÉÖÑÔ ÑÊw...15 ÐÔ Ò...15 ÐÔ Ò...17 ÐÔ Ò...18 ÐÔ Ò...20 ÐÔ Ò...20

More information

reaolucion 1113 telefono

reaolucion 1113 telefono S Ef RESO LUC [O N N RO w P O R ME D I O D E L A CU A L SE ESTAB L ECE LA OB UGA CI N DE I NF OR MA R A LAS EMP RESAS DE SERV C IO D E TELEFO N A FIJA La L d e r d e P r o y e c t o d e l a U n i d a d

More information

a Xanti Esina

a Xanti Esina "La Vuelta al mundo en 80 antos" "round the orld in 80 songs" Nィャ 8 " gurra" (aludo/greetings) (Euskadi, ais Vaso, ain) (ara oro mixto/ or 4 voies mixed hoir) avier ainto a Xanti Esina "La Vuelta al mundo

More information

A B 5 C 9 3.4 7 mm, 89 mm 7/89 = 3.4. π 3 6 π 6 6 = 6 π > 6, π > 3 : π > 3

A B 5 C 9 3.4 7 mm, 89 mm 7/89 = 3.4. π 3 6 π 6 6 = 6 π > 6, π > 3 : π > 3 π 9 3 7 4. π 3................................................. 3.3........................ 3.4 π.................... 4.5..................... 4 7...................... 7..................... 9 3 3. p

More information

(Microsoft Word - Chuong tr\354nh H\340nh Huong Nh?t B?n docx)

(Microsoft Word - Chuong tr\354nh H\340nh Huong Nh?t B?n docx) CHƯƠNG TRÌNH HÀNH HƯƠNG NHẬT BẢN MÙA THU 10-2016 (PHẦN 2: MÙA THU LÁ ĐỎ) Nói đến cảnh đẹp của Nhật Bản, không ai không nhắc đến cảm giác đi thưởng ngoạn cảnh sắc mùa lá Phong đỏ ở đây. Mỗi năm cứ đến tháng

More information

1 1 H Li Be Na M g B A l C S i N P O S F He N Cl A e K Ca S c T i V C Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se B K Rb S Y Z Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb T e

1 1 H Li Be Na M g B A l C S i N P O S F He N Cl A e K Ca S c T i V C Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se B K Rb S Y Z Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb T e No. 1 1 1 H Li Be Na M g B A l C S i N P O S F He N Cl A e K Ca S c T i V C Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se B K Rb S Y Z Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb T e I X e Cs Ba F Ra Hf Ta W Re Os I Rf Db Sg Bh

More information

00

00 NGHIỆP ĐOÀN KANTO TRANG THÔNG TIN Số 69 - THÁNG 3 NĂM 2016 Trong số này Lời chào từ Nghiệp đoàn Giới thiệu Thực tập sinh có thành tích học tập cao nhất khóa 133 Hướng dẫn về cuộc thi viết văn lần thứ 24

More information

đo s p x p các từ hoặc c m từ đ hoàn thành câu * á đ m ngữ p áp được chọn sẽ thuộc các nội dung về: Trợ từ, kính ngữ, các m u câu theo đ o rì độ g N ậ

đo s p x p các từ hoặc c m từ đ hoàn thành câu * á đ m ngữ p áp được chọn sẽ thuộc các nội dung về: Trợ từ, kính ngữ, các m u câu theo đ o rì độ g N ậ 2016 Nội dung được dựa trên bài học về Từ vựng, chữ Hán, Ngữ pháp trong g áo rì Sơ ấp M a o N o go-ti ng Nhật cho mọ gườ ập 1+ 2; giáo rì sơ ấp ươ g đươ g N N g áo rì r g ấp ươ g đươ g N3. ư sa - ừ ự g

More information

本文/YA1307Q

本文/YA1307Q !"18, 2008 6 Tuyen 2003 8,000 4,000 1 5 2 1 2 6 1 56%2 46 3 4 2 3 4 6 MATSUDA Makiko THAN Thi Kim Tuyen NGO Minh Thuy KANAMURA Kumi NAKAHIRA Katsuko T. MIKAMI Yoshiki 21 22 1 2006 1 4,000 1 1999 23 2!

More information

2 日本語らしい発音 にするには シャドーイング 日本語の発音がもっと上手くなりたい! そのもう一つの方法として シャドーイング があります - シャドーイングとは?- ネイティブの人が読んだ日本語を聞きながら それと同じ文章をそっくりそのまま音読することです - シャドーイングをする時のポイントは

2 日本語らしい発音 にするには シャドーイング 日本語の発音がもっと上手くなりたい! そのもう一つの方法として シャドーイング があります - シャドーイングとは?- ネイティブの人が読んだ日本語を聞きながら それと同じ文章をそっくりそのまま音読することです - シャドーイングをする時のポイントは 2 月 23 日 ( 土 ) に VJCC ハノイで ベトナム人のための日本語音声教育セミナー をテーマに日本語教育セミナーを行いました 講師は 外国語音声教育研究会の皆さまです 2 月当日は 41 名 ( ベトナム人 21 名 日本人 20 名 ) の参加者のもと ベトナム語と日本語の音声のしくみをわかりやすくまとめた上で ベトナム人に特有の発音の問題について考えました その後で 毎日のクラスの中で実際に行える指導法についてのワークショップを行いました

More information

ÍÂ~ÊÂ ÊÊ ÇÍ ÌÉÊÊÌÊÇÍÂÈÍ Ê ÊÌÊÊÍÉÉÉÆÉÉÍÆÂsÊÂ ÌÉÊ~ÊsÊÆÇ ÉÉÊsÆÍÆÊÉ~ÇÈÉÇÉÉÊsÉÆÆjÇÆÇÉÉÉÆÉÉÍ ÆÂ ÊÊÍÉÂÇÍÌÉÊsÊÊÇÉÂÊÍÍÉwÊÊÂÌÉ t ÊwÎÔ ÑÊÔÖÏÑ Ö Ñ ÑÒÔÇ ÈÍÍÇÉÊÊÍÂÇ

ÍÂ~Ê ÊÊ ÇÍ ÌÉÊÊÌÊÇÍÂÈÍ Ê ÊÌÊÊÍÉÉÉÆÉÉÍÆÂsÊ ÌÉÊ~ÊsÊÆÇ ÉÉÊsÆÍÆÊÉ~ÇÈÉÇÉÉÊsÉÆÆjÇÆÇÉÉÉÆÉÉÍ Æ ÊÊÍÉÂÇÍÌÉÊsÊÊÇÉÂÊÍÍÉwÊÊÂÌÉ t ÊwÎÔ ÑÊÔÖÏÑ Ö Ñ ÑÒÔÇ ÈÍÍÇÉÊÊÍÂÇ ƒêæçídéd ƒêd ÇÇÉÊÂÉv~ÈÍà ƒêdãîâêíéìãdwæíæê uãé ~ÉÇÍÉÌÊ ÊyÎÆÉ ƒêuâ~îwèéæ ƒêd xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ƒêu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ƒêë

More information

œ 2 É É

œ 2 É É 2 œ 4 10 20 ò 32 É 36 40 43 48 51 53 É QA 57 59 œ 2 É É Bio BioBio JubJub PichPich É É IEAFO É The KINGYO É ACEPÉ 3 É DIY É ÉÉÉ É É 4 É É É 5 ÉDIY É IC IC IC IC IC IC IC IC É ò 6 7 Á Å ÅÅ É Á Èh Èh Èh

More information

WECPNL = LA +10log10 N 27 N = N 2 + 3N3 + 10( N1 + N 4) L A N N N N N 1 2 3 4 Lden Lden Lden Lden LAE L pa pa 2 a /10 LpA = 20 log 10 ( pa = p 10 ) n na p0 p na n an n p0 2 Lp p L p

More information

案内(最終2).indd

案内(最終2).indd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Y01a K01a Q01a T01a N01a S01a Y02b - Y04b K02a Q02a T02a N02a S02a Y05b - Y07b K03a Q03a T03a N03a S03a A01r Y10a Y11a K04a K05a Q04a Q05a T04b - T06b T08a N04a N05a S04a S05a Y12b -

More information

神 戸 外 大 論 叢 ( 神 戸 市 外 国 語 大 学 研 究 会 ) 63 指 示 対 象 のズレと 特 殊 な 語 形 変 化 (2) キツツキ 及 びその 関 連 語 彙 を 対 象 に 太 田 斎 6.1. キツツキ と ヤツガシラ そして ハト キジバト 本 節 で 扱 うのは 戴 胜

神 戸 外 大 論 叢 ( 神 戸 市 外 国 語 大 学 研 究 会 ) 63 指 示 対 象 のズレと 特 殊 な 語 形 変 化 (2) キツツキ 及 びその 関 連 語 彙 を 対 象 に 太 田 斎 6.1. キツツキ と ヤツガシラ そして ハト キジバト 本 節 で 扱 うのは 戴 胜 神 戸 外 大 論 叢 ( 神 戸 市 外 国 語 大 学 研 究 会 ) 63 指 示 対 象 のズレと 特 殊 な 語 形 変 化 (2) キツツキ 及 びその 関 連 語 彙 を 対 象 に 太 田 斎 6.1. キツツキ と ヤツガシラ そして ハト キジバト 本 節 で 扱 うのは 戴 胜 ヤツガシラ との 混 同 例 である ヤツガシラ とはブッ ポウソウ 目 の 鳥 で カワセミは 近

More information

ÊÈÌÊ fêôöôï Ö É É ~ Œ ~ Œ ÈÍÉÆÍ s Ê É Â Ê ÉÉÆÍÇÉ Ê Ê É Ê ÈÍv ÈÍ É ÈÍ Â ÇÍ vèé Ê Ê É ÈÉËÈÆ ÊÌÉ Ê~Æ Ê Ê ÈÍfÆ Ê ÊÉÆÉÊ Ê Ê ÈÍ Ê ÈÉËÈÆ

ÊÈÌÊ fêôöôï Ö É É ~ Œ ~ Œ ÈÍÉÆÍ s Ê É Â Ê ÉÉÆÍÇÉ Ê Ê É Ê ÈÍv ÈÍ É ÈÍ Â ÇÍ vèé Ê Ê É ÈÉËÈÆ ÊÌÉ Ê~Æ Ê Ê ÈÍfÆ Ê ÊÉÆÉÊ Ê Ê ÈÍ Ê ÈÉËÈÆ Ê È Ì Ê 12 ~ (4 Â9 )ÊÍÍ ÿj fd 5.837 Ê Â Ð ÓÑ (TCSA) Ê fç 2.924 É Ê ÎzÆÉÆÌÈ Âÿj Ê sê 9  sê 5 Î ÉyÉÉÆÍÉÆÍÍÉÆÌÈ 13 Ê TCSA ÉsÊÉÉ w ÊÍÍÉ 53 Ê ƒ Êd ÊÂ11.700 ÉÊÉÉÆÌÈ ÆÌÌ s ÊÉÉÉ ÇÈÇÉÊÉÇÊÆ Ê ÉÈÇ ÉÆÆg É ÈÊÌÊÊÉÆÉÊÿj

More information

„¤‰ƒ‰IŠv‚æ‡S−ª†{“Å‘IB5-97

„¤‰ƒ‰IŠv‚æ‡S−ª†{“Å‘IB5-97 ÊÒÏ Ò Ð ÑÐÖÔÒÊ ÈÍ Ê ÊÆÇÍà xê ÃÊ g ÐÖÏ ÖÎÖÓ ÕÓÕÒÒÖÐ Ê w Ê ÇÍÌÍÉÂ Ê Êà x ÃÇ ÆÉ ÈÍÉÆÍ Â2+5# Â Â Â Ê w ÊÍÍÉÂ Ê ~É ÇÉ ÎsÆÇÉÇ uéæíçéç ÈÍÉ Â Ê 2+5# ÊÊÊw Ê Î Ê f u ÉÊà x hêf É f s Êg ÊÓÖ ÑÎ u ÈÍÇÉÃÎ ÇÉÆÍ ÂÌÉÂ

More information

untitled

untitled ŢĺîŘv d\^m Đ ½±øĹ Ţ ĺ î Ř v d \ ^ m : @ Ų ģ Å ¹» Ţ ĺ î Ř ş Ţ ĺ î Ř v d \ ^ m @ Ĕ œ ģ Ĭ Å Ê? ę Đ Ą ţ Ê Ħ : ę Đ l b Z Ê Ħ?Êę& ä:

More information

調査の方法と経緯

調査の方法と経緯 2 2005 2 1980 2 3 1980 1950 51 75 2 75 5 1980 DRV 1950 54 100% DRV DRV DRV 1990 75 1990 3 90 2004 9 IVIDES IVIDES IVIDES 2 DRV IVIDES 4 11 2005 1 1 3 11 IVIDES 05 1 1. 2 2 1940 41 1945 3 3 3 8 5 15 16

More information

Microsoft Word _Rev01-jp.doc

Microsoft Word _Rev01-jp.doc ユーザーマニュアル 日本語 APC Smart-UPS 1000/750VA 230/120/100VAC 単一ユニットラックマウント式無停電電源装置 990-1319 09/02 はじめに American Power Conversion Corporation APC Ê ƒê teâ tñïòòâ ÑÔ ÒÏÏÎÂÈÊ Ê ~ ÊÆÇÍ ~ Êt~ ÉÈÉ É ÈÉÆÌÈ ÊÓÑÓ Ñ

More information

untitled

untitled 5 28 EAR CCLECCN ECCN 1. 2. 3. 4. 5.EAR page 1 of 28 WWW.Agilent.co.jp -> Q&A ECCN 10020A 10070A 10070B 10070C 10071A 10071B 10072A 10073A 10073B 10073C 10074A 10074B 10074C 10076A 10229A 10240B 10430A

More information

19 3 6 4 65 50 2 1 25.018.716.2 15.0 7 70.17.9 8 44.242.3 50.6 5 23.3 35.7 2 1 (SA) 2 (SA) 6 4 3 (SA) PTA 4 (SA) 7 50 5 (SA) 4 6 (3 ) 7 (SA) 8 2 1 8 3 30 50 9 (SA) 5 60 10 (SA) 2 11 (SA) 12 (MA) 40 13

More information

000 001

000 001 all-round catalogue vol.2 000 001 002 003 AA0102 AA0201 AA0701 AA0801 artistic brushes AA0602 AB2701 AB2702 AB2703 AB2704 AA0301 AH3001 AH3011 AH3101 AH3201 AH3111 AB3201 AB3202 AB2601 AB2602 AB0701 artistic

More information

(2 X Poisso P (λ ϕ X (t = E[e itx ] = k= itk λk e k! e λ = (e it λ k e λ = e eitλ e λ = e λ(eit 1. k! k= 6.7 X N(, 1 ϕ X (t = e 1 2 t2 : Cauchy ϕ X (t

(2 X Poisso P (λ ϕ X (t = E[e itx ] = k= itk λk e k! e λ = (e it λ k e λ = e eitλ e λ = e λ(eit 1. k! k= 6.7 X N(, 1 ϕ X (t = e 1 2 t2 : Cauchy ϕ X (t 6 6.1 6.1 (1 Z ( X = e Z, Y = Im Z ( Z = X + iy, i = 1 (2 Z E[ e Z ] < E[ Im Z ] < Z E[Z] = E[e Z] + ie[im Z] 6.2 Z E[Z] E[ Z ] : E[ Z ] < e Z Z, Im Z Z E[Z] α = E[Z], Z = Z Z 1 {Z } E[Z] = α = α [ α ]

More information

< D C8D5CEC4B0E6CBB5C3F7CAE92E706466>

< D C8D5CEC4B0E6CBB5C3F7CAE92E706466> ESW-800II ESW-800sII ÊÈÌÊ ÇÊÉËÊÑÑ zsi (6:V,, ÎÆyÆÇ ÌÈÉwÊÆÍÇ ÉÆÇÈÆÌÈÂ ÊÉ~ÈÉÇÍiÊÎÈÂÐ ÔÎÊÊÂÊÊ ÊhÎÊÇuÆÉÉÇÂÍÍÊÇÆÉÉÇÉÌÊÎÌÉ ÇÊwÊÊÂÊhÉÊÇÊÊÊÉÆÉv ÈÉÆÍÌÈÂ ~ÈÍÇÉÎÊvvÈÍÉÌÊÉÈÂ ÆwÌÇÉÈÆÂÆwÌÊÊÉÉÊÂÊ}ÇÊÈÉÇÉÈÆÂ ÇÊwÊÂÑÏÔÉÈÂÏÔÑÕ

More information

II 2014 2 (1) log(1 + r/100) n = log 2 n log(1 + r/100) = log 2 n = log 2 log(1 + r/100) (2) y = f(x) = log(1 + x) x = 0 1 f (x) = 1/(1 + x) f (0) = 1

II 2014 2 (1) log(1 + r/100) n = log 2 n log(1 + r/100) = log 2 n = log 2 log(1 + r/100) (2) y = f(x) = log(1 + x) x = 0 1 f (x) = 1/(1 + x) f (0) = 1 II 2014 1 1 I 1.1 72 r 2 72 8 72/8 = 9 9 2 a 0 1 a 1 a 1 = a 0 (1+r/100) 2 a 2 a 2 = a 1 (1 + r/100) = a 0 (1 + r/100) 2 n a n = a 0 (1 + r/100) n a n a 0 2 n a 0 (1 + r/100) n = 2a 0 (1 + r/100) n = 2

More information

Microsoft Word - TR4_Effort.doc

Microsoft Word - TR4_Effort.doc ÔÖÑÑÎÉÈÍ ODC ÎÆÉ ÿ js ÊÈÌÊ ÑÔÒÏÏÎ ÊÆÇÍ ÓÐ ÊÊ ÐÑÒ~Ì~ÊÊÿÉÉÆÍ ÈÇÉ ÌhÇÉ ÊÎwË ÈÊÉÊ ÎÍÇÊÈÍÌ ÇÈÍÉÆÍ ÊÇÊ t~ ÉÈÉ ÕÑ Í Ð ÒÏ ÐÕÑÊÊ ÇÍÈÍÇ 1&%1TVJQIQPCN &GHGEV%NCUUKHKECVKQP Š=?Ê ÊÉÆÉ Î ÆÇÉÇÊŠÊŠÈ ŠÊ ÊÍÊÎ Ìh ÉwËÍÇÉÉ

More information

<4D F736F F D F8DE98BCA8CA797A78FAC8E9988E397C3835A E815B82CC8A E646F63>

<4D F736F F D F8DE98BCA8CA797A78FAC8E9988E397C3835A E815B82CC8A E646F63> Â Â Ê fd Ê ÂÆÉ fê ÉÆÉÉÂ Ê ËÉd ÉÊ Â Ê ÈÉÂ fd Ê ÉÂ ÍÍ ÈÉÂ f Ê É ÍÍ ÈÉÂ fâd sâ u sê Ês Ê ÇÉÆÉÉÂ Ê ÍÍ ÊÆ É Ê É ÍÍ ÈÉÂ Ê fê ÉÂ É ~u ÊECTT[QXGTÊ ÂÆÍÆÊ Ñ Ñ É ÎsÆËÇ Ê ÉÆÉÉÂ fêæéâd fê ÌÍ Ê ÉÆÍ É ÇÊ ÊÊÇÉÉÂ Ê fê

More information

SIRIUS_CS3*.indd

SIRIUS_CS3*.indd SIRIUS Innovations SIRIUS SIRIUS Answers for industry. SIRIUS SIRIUS S00 S0 SIRIUS SIRIUS ZX0-ORAZ-0AB0 7.5kW 6 S00 7 8 7.5kW 9 S00 0 8.5kW S0 8.5kW S0 5 6 7 IO-Link AS-InterfaceRT 8 8US 5 6 SIRIUS SIRIUS

More information

lamrim_2 (îðèãèíàë).pdf

lamrim_2 (îðèãèíàë).pdf 13 チ0302 0006ィェィコィ 07ィ 090605ィケ030602 08ィョィコ0609060109ィー0906 ィコ 05ィーィ 07ィ ィャ 03ィョィーィィ 030806ィ ィョ030102ィェィィ07 II 06ィーィ 07 01ィョ010609ィェ060006 08ィ 0409ィィィーィィ07 09080201ィェ02ィヲ 05ィィ ツィェ0609ィーィィ 03020802090601

More information

fm

fm ÁÔÖÐÖÕ +1 ÔÖÒÑÑÐ /2% Ê Éte u ªªªªª f ªªª ª«ªªª ª ~ ªª ª ª ª ªªª ªª ª ªªª ª ªª ª «ªª ª ª ª ª ª ª ª ªªªª ª ª ª ª ª ª ªªªª «««s ª ª ª ª ªªª v ªª ª ª ª ªv l Ð ÔÎ 59Ö Ð ~ 59 59 59 59 Ð ÔÎ 59Ö Ð ~ ª ª ª ««10

More information

koukaiyouwoshite_code200_2.xls

koukaiyouwoshite_code200_2.xls 3000 全 角 スペース a あ 3042 基 本 文 字 ア 30A2 の 渦 型 で 渦 3 重 アメ( 天 ) つち( 地 )のア 亜 4E9C の 渦 2 重 アメ( 天 ) つち( 地 )のア 亞 4E9E の 渦 4 重 アメ( 天 ) つち( 地 )のア 阿 963F の 渦 2 重 で 中 心 が アメ( 天 ) つち( 地 )のア 会 4F1A の 中 点 が の 白 抜 き 改

More information

<45532D C8D5CEC4B0E6CBB5C3F7CAE92E504446>

<45532D C8D5CEC4B0E6CBB5C3F7CAE92E504446> ES-800II ES-800sII ÊÈÌÊ ÉÆÇÈÆÌÈÂ ÇÊÉËÊÑÑ zsi (6V,, ÎÆyÆÇ ÌÈÉwÊÆÍÇ ÇÊwÊÊÂÊhÉÊÇÊÊÊÉÆÉv ÈÉÆÍÌÈÂ ÊÉ~ÈÉÇÍiÊÎÈÂÐ ÔÎÊÊÂÊÊ ~ÈÍÇÉÎÊvvÈÍÉÌÊÉÈÂ ÊhÎÊÇuÆÉÉÇÂÍÍÊÇÆÉÉÇÉÌÊÎÌÉ ÆwÌÇÉÈÆÂÆwÌÊÊÉÉÊÂÊ}ÇÊÈÉÇÉÈÆÂ ÇÊwÊÂÑÏÔÉÈÂÏÔÑÕ

More information

1 発病のとき

1 発病のとき A A 1944 19 60 A 1 A 20 40 2 A 4 A A 23 6 A A 13 10 100 2 2 360 A 19 2 5 A A A A A TS TS A A A 194823 6 A A 23 A 361 A 3 2 4 2 16 9 A 7 18 A A 16 4 16 3 362 A A 6 A 6 4 A A 363 A 1 A A 1 A A 364 A 1 A

More information

取扱説明書〈詳細版〉 [F-03B]

取扱説明書〈詳細版〉 [F-03B] 163 1 I f c C a b 2 3 fe I1 164 1 Iee e e e 2 e 3 e e 1 ee ee Ie e 1 e m811 1 e 165 1 m2* f c C 2 fe 1 2 m52 m72 a b a b 166 k k Ia I a SD ce k a b c d e fa a m4 m6 m5 m7 m6 e3 I m88 m80e m9e1 2 C 2e1

More information

102

102 5 102 5 103 q w 104 e r t y 5 u 105 q w e r t y u i 106 o!0 io!1 io q w e r t y 5 u 107 i o 108 q w e q w e r 5 109 q w 110 e r t 5 y 111 q w e r t y u 112 i q w e r 5 113 q w e 114 r t 5 115 q w e 116

More information

Như chúng ta sẽ thấy, nhiều phương diện của ngữ pháp tiếng Việt là dễ chứ không khó. Trên thực tế, nói một cách chính xác hơn, tiếng Việt đa phần là m

Như chúng ta sẽ thấy, nhiều phương diện của ngữ pháp tiếng Việt là dễ chứ không khó. Trên thực tế, nói một cách chính xác hơn, tiếng Việt đa phần là m TIẾNG VIỆT CÓ PHẢI LÀ MỘT NGÔN NGỮ KHÓ KHÔNG? Is Vietnamese A Hard Language? 㗂越𣎏沛羅𠬠言語𧁷空? Tác giả: Jack Halpern ( 春遍雀來 ) 1. LỜI ĐỒN ĐẠI HAY LÀ SỰ THẬT? 1.1 Học tiếng Việt có khó không? Học tiếng Việt có

More information

n Y 1 (x),..., Y n (x) 1 W (Y 1 (x),..., Y n (x)) 0 W (Y 1 (x),..., Y n (x)) = Y 1 (x)... Y n (x) Y 1(x)... Y n(x) (x)... Y n (n 1) (x) Y (n 1)

n Y 1 (x),..., Y n (x) 1 W (Y 1 (x),..., Y n (x)) 0 W (Y 1 (x),..., Y n (x)) = Y 1 (x)... Y n (x) Y 1(x)... Y n(x) (x)... Y n (n 1) (x) Y (n 1) D d dx 1 1.1 n d n y a 0 dx n + a d n 1 y 1 dx n 1 +... + a dy n 1 dx + a ny = f(x)...(1) dk y dx k = y (k) a 0 y (n) + a 1 y (n 1) +... + a n 1 y + a n y = f(x)...(2) (2) (2) f(x) 0 a 0 y (n) + a 1 y

More information

Microsoft Word - C.....u.K...doc

Microsoft Word - C.....u.K...doc C uwêííôöðöõ Ð C ÔÖÐÖÕ ÐÊÉÌÊ C ÔÖÐÖÕÊ C ÔÖÐÖÕÊ Ç Ê Æ ~ if eíè ~ for ÒÑÒ ÌÆÊÉÉÊ ~ switch ÉeÍÈ ~ while ÒÑÒ ÊÍÍÔÖÐÖÕÊ ~ 1 C ÔÖÐÖÕ ÐÊÉÌÊ uê~ ÏÒÏÑ Ð ÓÏÖ CUI Ô ÑÊ ÏÒÏÑ ÔÖÐÖÕÎ d ÈÍÉÇÊ ÆÒ Ö ÒÐÑÒ ÊÔÎÏÖÎ d ÉÇÍÊ

More information

Series

Series 5 1000 3000 5000 R 3000 1000 5000 C D 683 1000 3000 5000 Series 1000 1000 3000 5000 3000 5000 1000 3000 5000 684 685 1000 3000 5000 Series A B ØØ ØØ ØØ Ø R C D 1000 3000 5000 Series 1000 3000 5000 DXT170

More information

2 2 MATHEMATICS.PDF 200-2-0 3 2 (p n ), ( ) 7 3 4 6 5 20 6 GL 2 (Z) SL 2 (Z) 27 7 29 8 SL 2 (Z) 35 9 2 40 0 2 46 48 2 2 5 3 2 2 58 4 2 6 5 2 65 6 2 67 7 2 69 2 , a 0 + a + a 2 +... b b 2 b 3 () + b n a

More information

GMN超精密スピンドルベアリング

GMN超精密スピンドルベアリング TEL.03-5565-6837 FAX.03-5565-6839 2 3 NEW NEW 4 5 6 7 NEW 8 9 mm mm N d D B r smin r smin d a D a r amax r bmax E tk C C 0 S 619/5 C TA 5 13 4 0.20 0.20 6.8 11.2 0.20 0.10 8.05 1200 430 S 605 C TA 5 14

More information

2 1 2 3 27 2 6 2 5 19 50 1 2

2 1 2 3 27 2 6 2 5 19 50 1 2 1 2 1 2 3 27 2 6 2 5 19 50 1 2 2 17 1 5 6 5 6 3 5 5 20 5 5 5 4 1 5 18 18 6 6 7 8 TA 1 2 9 36 36 19 36 1 2 3 4 9 5 10 10 11 2 27 12 17 13 6 30 16 15 14 15 16 17 18 19 28 34 20 50 50 5 6 3 21 40 1 22 23

More information