1.ppt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "1.ppt"

Transcription

1

2

3

4

5 /* * Program name: hello.c */ #include <stdio.h> int main() { printf( hello, world\n ); return 0; /* * Program name: Hello.java */ import java.io.*; class Hello { public static void main(string[] arg) { System.out. println( hello, world ); return;

6 c = ; printf( %d \n, c); 58

7

8

9

10 #include <stdio.h> int main() { char a, b, c; a = D ; b = e ; c = c ; printf("%c%c%c\n", a, b, c); return 0; Dec

11 #include <stdio.h> int main() { char s[6]; s[0] = H ; s[1] = e ; s[2] = l ; s[3] = l ; s[4] = o ; s[5] = 0; printf("%s\n", s); return 0; Hello

12 #include <stdio.h> #include <string.h> int main() { char s[6]; strcpy(s, "Hello"); printf("%s\n", s); return 0; Hello

13 a b c d e f g h v w x y z d e f g h i j k y z a b c

14

15

16

17

18 program average; var a, b, avdt: real; procedure ave_p(x, y: real; var ans: double); var wk: real; begin x wk := (x + y) / 2.0; y ans := wk end; ans begin a := 11.11; b := 33.33; ave_p(a, b, avdt); writeln('average=', avdt) end. a b avdt

19 #include <stdio.h> void ave_p(double x, double y, double *ans) { double wk; wk = (x + y) / 2.0; *ans = wk; int main() { double a, b, avdt; a = 11.11; b = 33.33; ave_p(a, b, &avdt); printf("average=%f\n", avdt); return 0; x y ans a b avdt

20 #include <stdio.h> void ave_p(double x[], int n, double *ans) { double wk = 0.0; int i; for (i = 0; i < n; i++) wk += x[i]; *ans = wk / n; int main() { double a[] = { 11.11, 33.33, avdt; ave_p(a, 2, &avdt); printf("average=%f\n", avdt); return 0; x: a n ans a[0] a[1] avdt 2 &avdt

21 int a[10], *pa; pa = &a[0]; pa+1 &a[1] pa: a: pa+1: pa+2: for (i=0; a[i]>0; i++) for (pa=&a[0]; *pa>0; pa++) pa = a; /* pa=&a[0]; */ a[i] *(a+i)

22 #include <stdio.h> void ave_p(double x[], int n, double *ans) { double *x double wk = 0.0; x int i; n for (i = 0; i < n; i++) wk += x[i]; *ans = wk / n; int main() { double a[] = { 11.11, 33.33, avdt; *(x+i) ave_p(a, 2, &avdt); printf("average=%f\n", avdt); return 0; ans a[0] a[1] avdt

23 char[] char * char *str1 = hello ; char str2[] = hello ; str1 str2 str1 str2 hello\0 hello\0 char *str char str[]

24 % tcopy smpfile.txt outfile.txt argc 3 argv[0] argv argv[1] argv[2] tcopy\0 smpfile.txt\0 outfile.txt\0

25

26 a = b = FF a&b = a b = FF a^b = AA ~a = FFFFAAAA

27 %./nbit Enter a string: hello h 68 3 e 65 4 l 6C 4 l 6C 4 o 6F 6

28 #include <stdio.h> int n; /* */ void fact(int a) { if (a < 2) n = 1; else n = fact(a-1) * a; int main() { int i; /* */ for (i = 0; i < 5; i++) { int j; /* */ f(i); for (j = 0; j < i; j++) n += 1; printf("%d\n", n); return 0;

29 #include <stdio.h> int n; /* */ void fact(int a) { if (a < 2) n = 1; else n = fact(a-1) * a; int main() { int i; /* */ for (i = 0; i < 5; i++) { int j; /* */ f(i); for (j = 0; j < i; j++) n += 1; printf("%d\n", n); return 0;

30 #include <stdio.h> int n; /* */ void fact(int a) { if (a < 2) n = 1; else n = fact(a-1) * a; int main() { static int i; /* */ for (i = 0; i < 5; i++) { int j; /* */ f(i); for (j = 0; j < i; j++) n += 1; printf("%d\n", n); return 0;

31 #include <stdio.h> void f(int x); int n1, n2, wa, sa; int main() { int x = 50; n1 = 300; n2 = 100; f(x); printf("%d,%d,%d,%d\n", n1,n2,wa,sa); return 0; void f(int x) { wa = n1 + n2 + x; sa = n1 - n2 + x;

32 80549ad: add $0x4, %eax 80549b0: jmp 0x80581e b5: 80581e4:

33 80549ad: add $0x4, %eax 80549b0: call 0x80581e b5: 80549b e4: : ret

34 80549ad: add $0x4, %eax 80549b0: call 0x80581e b5: 80581e4: : ret %esp %esp 80549b5

35 80549ad: add $0x4, %eax 80549b0: call 0x80581e b5: 80581e4: : ret %esp 80549b5

36 %ebp %esp %esp %esp %ebp %esp %esp %ebp

37

38 1 3 4 : : 3 1 4

39 int a[10], *pa; pa = &a[0]; pa+1 &a[1] pa: a: pa+1: pa+2: for (i=0; a[i]>0; i++) for (pa=&a[0]; *pa>0; pa++) pa = a; /* pa=&a[0]; */ a[i] *(a+i)

40

41 fopen, getc, fgets, fscanf, putc, fprintf, open, read, write,

42 fopen, getc, fgets, fscanf, putc, fprintf, open, read, write,

43

超初心者用

超初心者用 3 1999 10 13 1. 2. hello.c printf( Hello, world! n ); cc hello.c a.out./a.out Hello, world printf( Hello, world! n ); 2 Hello, world printf n printf 3. ( ) int num; num = 100; num 100 100 num int num num

More information

1-4 int a; std::cin >> a; std::cout << "a = " << a << std::endl; C++( 1-4 ) stdio.h iostream iostream.h C++ include.h 1-4 scanf() std::cin >>

1-4 int a; std::cin >> a; std::cout << a =  << a << std::endl; C++( 1-4 ) stdio.h iostream iostream.h C++ include.h 1-4 scanf() std::cin >> 1 C++ 1.1 C C++ C++ C C C++ 1.1.1 C printf() scanf() C++ C hello world printf() 1-1 #include printf( "hello world\n" ); C++ 1-2 std::cout

More information

1 C STL(1) C C C libc C C C++ STL(Standard Template Library ) libc libc C++ C STL libc STL iostream Algorithm libc STL string vector l

1 C STL(1) C C C libc C C C++ STL(Standard Template Library ) libc libc C++ C STL libc STL iostream Algorithm libc STL string vector l C/C++ 2007 6 18 1 C STL(1) 2 1.1............................................... 2 1.2 stdio................................................ 3 1.3.......................................... 10 2 11 2.1 sizeof......................................

More information

Java演習(2) -- 簡単なプログラム --

Java演習(2)   -- 簡単なプログラム -- Java public class Hello Hello (class) (field)... (method)... Java main Hello World(Hello.java) public class Hello { public static void main(string[ ] args) { public() (package) Hello World(Hello.java)

More information

double 2 std::cin, std::cout 1.2 C fopen() fclose() C++ std::fstream 1-3 #include <fstream> std::fstream fout; int a = 123; fout.open( "data.t

double 2 std::cin, std::cout 1.2 C fopen() fclose() C++ std::fstream 1-3 #include <fstream> std::fstream fout; int a = 123; fout.open( data.t C++ 1 C C++ C++ C C C++ 1.1 C printf() scanf() C++ C 1-1 #include int a; scanf( "%d", &a ); printf( "a = %d\n", a ); C++ 1-2 int a; std::cin >> a; std::cout

More information

P06.ppt

P06.ppt p.130 p.198 p.208 2 1 double weight[num]; double min, max; min = max = weight[0]; for( i= 1; i < NUM; i++ ) if ( weight[i] > max ) max = weight[i]: if ( weight[i] < min ) min = weight[i]: weight 3 maxof(a,

More information

3 Java 3.1 Hello World! Hello World public class HelloWorld { public static void main(string[] args) { System.out.println("Hello World");

3 Java 3.1 Hello World! Hello World public class HelloWorld { public static void main(string[] args) { System.out.println(Hello World); (Basic Theory of Information Processing) Java (eclipse ) Hello World! eclipse Java 1 3 Java 3.1 Hello World! Hello World public class HelloWorld { public static void main(string[] args) { System.out.println("Hello

More information

Microsoft Word - C.....u.K...doc

Microsoft Word - C.....u.K...doc C uwêííôöðöõ Ð C ÔÖÐÖÕ ÐÊÉÌÊ C ÔÖÐÖÕÊ C ÔÖÐÖÕÊ Ç Ê Æ ~ if eíè ~ for ÒÑÒ ÌÆÊÉÉÊ ~ switch ÉeÍÈ ~ while ÒÑÒ ÊÍÍÔÖÐÖÕÊ ~ 1 C ÔÖÐÖÕ ÐÊÉÌÊ uê~ ÏÒÏÑ Ð ÓÏÖ CUI Ô ÑÊ ÏÒÏÑ ÔÖÐÖÕÎ d ÈÍÉÇÊ ÆÒ Ö ÒÐÑÒ ÊÔÎÏÖÎ d ÉÇÍÊ

More information

program.dvi

program.dvi 2001.06.19 1 programming semi ver.1.0 2001.06.19 1 GA SA 2 A 2.1 valuename = value value name = valuename # ; Fig. 1 #-----GA parameter popsize = 200 mutation rate = 0.01 crossover rate = 1.0 generation

More information

lexex.dvi

lexex.dvi (2018, c ) http://istksckwanseiacjp/ ishiura/cpl/ 4 41 1 mini-c lexc,, 2 testlexc, lexc mini-c 1 ( ) mini-c ( ) (int, char, if, else, while, return 6 ) ( ) (+, -, *, /, %, &, =, ==,!=, >, >=,

More information

C のコード例 (Z80 と同機能 ) int main(void) { int i,sum=0; for (i=1; i<=10; i++) sum=sum + i; printf ("sum=%d n",sum); 2

C のコード例 (Z80 と同機能 ) int main(void) { int i,sum=0; for (i=1; i<=10; i++) sum=sum + i; printf (sum=%d n,sum); 2 アセンブラ (Z80) の例 ORG 100H LD B,10 SUB A LOOP: ADD A,B DEC B JR NZ,LOOP LD (SUM),A HALT ORG 200H SUM: DEFS 1 END 1 C のコード例 (Z80 と同機能 ) int main(void) { int i,sum=0; for (i=1; i

More information

実際の株価データを用いたオプション料の計算

実際の株価データを用いたオプション料の計算 2002 2 20 1 1 3 2 3 2.1 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 5 2.1.1 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 5 2.1.2 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 6 2.2 : : : : : : : : : :

More information

Microsoft Word - keisankigairon.ch doc

Microsoft Word - keisankigairon.ch doc 1000000100001010 1000001000001011 0100001100010010 1010001100001100 load %r1,10 load %r2,11 add %r3,%r1,%r2 store %r3,12 k = i + j ; = > (* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10) 3628800 DO 3 I=1,3 DO3I=1.3 DO3I 1.3

More information

±é½¬£²¡§£Í£Ð£É½éÊâ

±é½¬£²¡§£Í£Ð£É½éÊâ 2012 8 7 1 / 52 MPI Hello World I ( ) Hello World II ( ) I ( ) II ( ) ( sendrecv) π ( ) MPI fortran C wget http://www.na.scitec.kobe-u.ac.jp/ yaguchi/riken2012/enshu2.zip unzip enshu2.zip 2 / 52 FORTRAN

More information

10/8 Finder,, 1 1. Finder MAC OS X 2. ( ) MAC OS X Java ( ) 3. MAC OS X Java ( ) / 10

10/8 Finder,, 1 1. Finder MAC OS X 2. ( ) MAC OS X Java ( ) 3. MAC OS X Java ( ) / 10 10/8 2015-10-08 URL : http://webct.kyushu-u.ac.jp, 10/8 1 / 10 10/8 Finder,, 1 1. Finder MAC OS X 2. ( ) MAC OS X Java ( ) 3. MAC OS X Java ( ) 1. 30 2 / 10 10/8 Finder 1 Figure : : Apple.com 2, 3 / 10

More information

comment.dvi

comment.dvi ( ) (sample1.c) (sample1.c) 2 2 Nearest Neighbor 1 (2D-class1.dat) 2 (2D-class2.dat) (2D-test.dat) 3 Nearest Neighbor Nearest Neighbor ( 1) 2 1: NN 1 (sample1.c) /* -----------------------------------------------------------------

More information

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ファイルの入出力 芝浦工業大学情報工学科 青木義満 今回の講義内容 ファイル入出力 ファイルからのデータ読込み ファイルと配列 2 1 ファイルへのデータ書き込み ( 復習 ) ソースファイル名 :fileio1.c データをファイルに書き込み #include int main(void) { ファイルポインタ宣言 int student_id = 100; char name[

More information

2 p.2 2 Java > javac Hello0.java Hello0.class JVM Hello0 java > java Hello0.class Hello World! javac Java JVM java JVM : Java > javac 2> Q Foo.j

2 p.2 2 Java > javac Hello0.java Hello0.class JVM Hello0 java > java Hello0.class Hello World! javac Java JVM java JVM : Java > javac 2> Q Foo.j 2 p.1 2 Java Java JDK Sun Microsystems Oracle JDK javac Java java JVM appletviewer IDESun Microsystems Oracle NetBeans, IBM 1 Eclipse 2, JetBrains IntelliJ IDEA IDE GUI JDK Java 2.1 Hello World! 2.1.1

More information

PC Windows 95, Windows 98, Windows NT, Windows 2000, MS-DOS, UNIX CPU

PC Windows 95, Windows 98, Windows NT, Windows 2000, MS-DOS, UNIX CPU 1. 1.1. 1.2. 1 PC Windows 95, Windows 98, Windows NT, Windows 2000, MS-DOS, UNIX CPU 2. 2.1. 2 1 2 C a b N: PC BC c 3C ac b 3 4 a F7 b Y c 6 5 a ctrl+f5) 4 2.2. main 2.3. main 2.4. 3 4 5 6 7 printf printf

More information

Microsoft Word - no14.docx

Microsoft Word - no14.docx ex26.c #define MAX 20 int max(int n, int x[]); int num[max]; int i, x; printf(" "); scanf("%d", &x); if(x > MAX) printf("%d %d \n", MAX, MAX); x = MAX; for(i = 0; i < x; i++) printf("%3d : ", i + 1); scanf("%d",

More information

() () (parse tree) ( (( ) * 50) ) ( ( NUM 10 + NUM 30 ) * NUM 50 ) ( * ) ( + ) NUM 50 NUM NUM (abstract syntax tree, AST) ( (( ) * 5

() () (parse tree) ( (( ) * 50) ) ( ( NUM 10 + NUM 30 ) * NUM 50 ) ( * ) ( + ) NUM 50 NUM NUM (abstract syntax tree, AST) ( (( ) * 5 3 lex yacc http://www.cs.info.mie-u.ac.jp/~toshi/lectures/compiler/ 2018 6 1 () () (parse tree) ( ((10 + 30) * 50) ) ( ( NUM 10 + NUM 30 ) * NUM 50 ) ( * ) ( + ) NUM 50 NUM NUM 10 30 (abstract syntax tree,

More information

1.3 ( ) ( ) C

1.3 ( ) ( ) C 1 1.1 (Data Base) (Container) C++ Java 1.2 1 1.3 ( ) ( ) 1. 2. 3. C++ 2 2.1 2.2 2.3 2 C Fortran C++ Java 3 3.1 (Vector) 1. 2. ( ) 3.2 3 3.3 C++ C++ STL C++ (Template) vector vector< > ; int arrayint vector

More information

t 2 2 t 2 t F ( ) p- 2 2 F 2 G F ( ) 2 2 F 2 G F ( ) 2 2 2

t 2 2 t 2 t F ( ) p- 2 2 F 2 G F ( ) 2 2 F 2 G F ( ) 2 2 2 1 2 2 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2.1 2 2 F={f ij }, G {g ij } t f ij t g ij = 1 f ij < t g ij = 0 t p- p S 0 S p = S 0 /S t p 2 t 1 t 2 2 t 2 t 2 2 3 3 1 2 F ( ) p- 2 2 F 2 G 3 2 2 F ( ) 2 2 F 2 G 3 3 2 F ( ) 2

More information

やさしいJavaプログラミング -Great Ideas for Java Programming サンプルPDF

やさしいJavaプログラミング -Great Ideas for Java Programming サンプルPDF pref : 2004/6/5 (11:8) pref : 2004/6/5 (11:8) pref : 2004/6/5 (11:8) 3 5 14 18 21 23 23 24 28 29 29 31 32 34 35 35 36 38 40 44 44 45 46 49 49 50 pref : 2004/6/5 (11:8) 50 51 52 54 55 56 57 58 59 60 61

More information

1.. 1 ll a ii. 1i. i f 1 1 a. a. i. t. 1 fi fi. t i j fj i. j ;i 1. i. aa a

1.. 1 ll a ii. 1i. i f 1 1 a. a. i. t. 1 fi fi. t i j fj i. j ;i 1. i. aa a 1.. 1 ll a ii. 1i. i f 1 1 a. a. i. t. 1 fi fi. t i j fj i. j ;i 1. i. aa 1 111 0 0 0 0 a I E l21 1fi i L < i i;i1=t ii 111 1; ai i ti a t T ;,, l 1i.... E 11fi i 1t l l t2 1i i1 t Ea li )2 0 u 0 1f )2

More information

tuat2.dvi

tuat2.dvi ( 2 ) http://ist.ksc.kwansei.ac.jp/ tutimura/ 2012 7 7 ( 2 ) 1 / 54 (1) (2) (?) (1) (2) 2 ( 2 ) 2 / 54 1. 30 2. 2012 6 30 25 OS ( 2 ) 3 / 54 10 20 1993 1996 2000 2003 = 30 ( 2 ) 4 / 54 1 2 2 ( 2 ) 5 /

More information

Microsoft Word - 06

Microsoft Word - 06 平成 24 年度講義 アルゴリズムとデータ構造 第 6 回ファイル入出力 担当 : 富井尚志 (tommy@ynu.ac.jp) 第 6 回 ファイル入出力 前回 ( 第 5 回 ) 配列を扱うアルゴリズム (2) とポインタ の復習 集合を扱う 集合の表現, 配列を使った表現, 要素の列 を 集合 にする, 要素, 積, 和, 差 文字列 C 言語における文字列, 文字列を扱うプログラム 計算機の記憶とポインタ

More information

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation UML 2004 7 9 10 ... OOP UML 10 Copyright 2004 Akira HIRASAWA all rights reserved. 2 1. 2. 3. 4. UML 5. Copyright 2004 Akira HIRASAWA all rights reserved. 3 1..... Copyright 2004 Akira HIRASAWA all rights

More information

ディジタル信号処理

ディジタル信号処理 http://www.cfme.chiba-u.jp/~yama// C 言 語 におけるファイル 入 出 力 テキスト バイナリの 取 り 扱 い ( )..[4]% gcc Wall o hoge hoge.c..[5]%./hoge 1 : 1 2 : 2 3 : 3 4 : 0 6..[6]% (! )..[4]% gcc Wall o hoge hoge.c..[5]%!g gcc Wall

More information

8 if switch for while do while 2

8 if switch for while do while 2 (Basic Theory of Information Processing) ( ) if for while break continue 1 8 if switch for while do while 2 8.1 if (p.52) 8.1.1 if 1 if ( ) 2; 3 1 true 2 3 false 2 3 3 8.1.2 if-else (p.54) if ( ) 1; else

More information

JavaプログラミングⅠ

JavaプログラミングⅠ Java プログラミング Ⅰ 3 回目変数 今日の講義で学ぶ内容 変数とは 変数の使い方 キーボード入力の仕方 変 数 変 数 一時的に値を記憶させておく機能です 変数は 型 ( データ型ともいいます ) と識別子をもちます 2 型 変数に記憶できる値の種類です型は 値の種類に応じて次の 8 種類があり これを基本型といいます 基本型値の種類値の範囲または例 boolean 真偽値 true または

More information

1.1 1 C IIA $ cd comp3a %endminipage ~/comp3a mkdir $ mkdir comp3a $ cd comp3a C.c Emacs Cntrol x Control s 2 Emacs Control-x Control-f Control-

1.1 1 C IIA $ cd comp3a %endminipage ~/comp3a mkdir $ mkdir comp3a $ cd comp3a C.c Emacs Cntrol x Control s 2 Emacs Control-x Control-f Control- 1 C IIA 1 C IIA IIA 1.1 Mac OS X 1.1.1 Mac OS X Unicode(UTF-8) UTF-8 Jedit X( ) Emacs( ) Emacs Emacs Emacs [Finder] [] Emacs dock Jedit X C 1. Jedit X Dock drag & drop Jedit X [Finder] [] Jedit X Folder

More information

ARM gcc Kunihiko IMAI 2009 1 11 ARM gcc 1 2 2 2 3 3 4 3 4.1................................. 3 4.2............................................ 4 4.3........................................

More information

1 CUI CUI CUI 1.1 cout cin 1.1.1 redirect.cpp #i n c l u d e <s t r i n g > 3 using namespace std ; 5 6 i n t main ( void ) 7 { 8 s t r i n g s ; 10 c

1 CUI CUI CUI 1.1 cout cin 1.1.1 redirect.cpp #i n c l u d e <s t r i n g > 3 using namespace std ; 5 6 i n t main ( void ) 7 { 8 s t r i n g s ; 10 c C/C++ 007 6 11 1 CUI 1.1....................................... 1................................ 3 1.3 argc argv................................. 5.1.............................................. 5...............................................

More information

¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ Rhpc ¤Î¾õ¶·

¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ Rhpc ¤Î¾õ¶· Rhpc COM-ONE 2015 R 27 12 5 1 / 29 1 2 Rhpc 3 forign MPI 4 Windows 5 2 / 29 1 2 Rhpc 3 forign MPI 4 Windows 5 3 / 29 Rhpc, R HPC Rhpc, ( ), snow..., Rhpc worker call Rhpc lapply 4 / 29 1 2 Rhpc 3 forign

More information

北米アジャイル界デビュー fkinoからは 何も聞いてませんでした これまでに書いたもの Web 2.0 ビギナーズバイブル エンジニアマインド vol.5 開発の現場 vol.011 Dave 達人 Thomasも云ってたよ http://jp.rubyist.net/rubykaigi2007/?c=plugin;plugin=attach_download;p=program0610;file_name=the_island_of_ruby_j.pdf

More information

226

226 226 227 Main ClientThread Request Channel WorkerThread Channel startworkers takerequest requestqueue threadpool WorkerThread channel run Request tostring execute name number ClientThread channel random

More information

Microsoft PowerPoint - prog04.ppt

Microsoft PowerPoint - prog04.ppt プログラミング言語 2 第 04 回 (2007 年 05 月 14 日 ) 今日の配布物 片面の用紙 1 枚 今日の課題が書かれています 本日の出欠を兼ねています 1 今日やること http://www.tnlab.ice.uec.ac.jp/~s-okubo/class/language/ にアクセスすると 教材があります 2007 年 05 月 14 日分と書いてある部分が 本日の教材です 本日の内容

More information

Baud Rate 9600 Parity NONE Number of Data Bits 8 Number of Stop Bits 1 Flow Control NONE 1 RS232C 200mm 2,000mm DIMM ( ) Telescope East/West LX200 * 1

Baud Rate 9600 Parity NONE Number of Data Bits 8 Number of Stop Bits 1 Flow Control NONE 1 RS232C 200mm 2,000mm DIMM ( ) Telescope East/West LX200 * 1 JARE54 LX200ACF 2012/2/18 2012/6/14 1 Abstract 8 LX200-ACF Linux PC meade Auto Align PC Zero Star Alignment Auto Align Zero Star Alignment 1 1 0.3 Zero Star Alignment 1 0.3 Auto Align 2 54 (2012 11 2013

More information

1 ( )

1 ( ) I : :155727B : :2015 7 30 1 ( ) 2 2 18 2.1............................................ 18 2.1.1....................................... 18 2.1.2...................................... 19 2.1.3...................................

More information

MPI usage

MPI usage MPI (Version 0.99 2006 11 8 ) 1 1 MPI ( Message Passing Interface ) 1 1.1 MPI................................. 1 1.2............................... 2 1.2.1 MPI GATHER.......................... 2 1.2.2

More information

10K pdf

10K pdf #1 #2 Java class Circle { double x; // x double y; // y double radius; // void set(double tx, double ty){ x = tx; y = ty; void set(double tx, double ty, double r) { x = tx; y = ty; radius = r; // Circle

More information

10

10 2: http://www7.bpe.es.osaka-u.ac.jp/~kota/classes/jse.html kota@fbs.osaka-u.ac.jp 10 : 0 1 2 n 2 n 0 1 1 0 1 0 0 1 (2) = 105 1 = 8 1 2 8 = 256 0 9 105 i 106 j 256 2 1 #include int main(void)

More information

Microsoft PowerPoint - lecture201509c_1.pptx

Microsoft PowerPoint - lecture201509c_1.pptx 2015/9/7-8 1 大 島 聡 史 情 報 基 盤 センター 助 教 2015/9/7-8 2 目 標 (C 言 語 を 全 く 知 らない 状 態 から) C 言 語 をある 程 度 使 えるようになる C 言 語 の 基 本 的 な 知 識 を 得 る ベクトルや 行 列 を 使 った 計 算 を 行 うプログラムを 作 れるよ うになる 2015/9/7-8 3 C 言 語 とは? 手

More information

web07.dvi

web07.dvi 93 7 MATLAB Octave MATLAB Octave MAT MATLAB Octave copyright c 2004 Tatsuya Kitamura / All rights reserved. 94 7 7.1 UNIX Windows pwd Print Working Directory >> pwd ans = /home/kitamura/matlab pwd cd Change

More information

2 P.S.P.T. P.S.P.T. wiki 26

2 P.S.P.T. P.S.P.T. wiki  26 P.S.P.T. C 2011 4 10 2 P.S.P.T. P.S.P.T. wiki p.s.p.t.since1982@gmail.com http://www23.atwiki.jp/pspt 26 3 2 1 C 8 1.1 C................................................ 8 1.1.1...........................................

More information

目 次 Java GUI 3 1 概要 クラス構成 ソースコード例 課題...7 i

目 次 Java GUI 3 1 概要 クラス構成 ソースコード例 課題...7 i Java GUI 3 Java GUI 3 - サンプルプログラム (1) - 2011-09-25 Version 1.00 K. Yanai 目 次 Java GUI 3 1 概要...1 2 クラス構成...2 3 ソースコード例...3 4 課題...7 i 1 概要まずは簡単なサンプルプログラムをみながら Java GUI の基本的なことを学びましょう 本サンプルは 図に示すようなひとつのメイン画面を使用します

More information

今までの復習 プログラムで最低限必要なもの 入力 ( キーボードから ファイルから ) 出力 ( 画面へ ファイルへ ) 条件分岐 : 条件の成立 不成立により 異なる動作をする 繰り返し : 一定の回数の繰返し 条件成立の間の繰返し 関数の定義 関数の呼び出し C ではそれ以外に ポインタ データ

今までの復習 プログラムで最低限必要なもの 入力 ( キーボードから ファイルから ) 出力 ( 画面へ ファイルへ ) 条件分岐 : 条件の成立 不成立により 異なる動作をする 繰り返し : 一定の回数の繰返し 条件成立の間の繰返し 関数の定義 関数の呼び出し C ではそれ以外に ポインタ データ C プログラミング演習 1( 再 ) 7 講義では C プログラミングの基本を学び演習では 実践的なプログラミングを通して学ぶ 今までの復習 プログラムで最低限必要なもの 入力 ( キーボードから ファイルから ) 出力 ( 画面へ ファイルへ ) 条件分岐 : 条件の成立 不成立により 異なる動作をする 繰り返し : 一定の回数の繰返し 条件成立の間の繰返し 関数の定義 関数の呼び出し C ではそれ以外に

More information

Microsoft PowerPoint - 演習2:MPI初歩.pptx

Microsoft PowerPoint - 演習2:MPI初歩.pptx 演習 2:MPI 初歩 - 並列に計算する - 2013 年 8 月 6 日 神戸大学大学院システム情報学研究科計算科学専攻横川三津夫 MPI( メッセージ パッシング インターフェース ) を使おう! [ 演習 2 の内容 ] はじめの一歩課題 1: Hello, world を並列に出力する. 課題 2: プロセス 0 からのメッセージを受け取る (1 対 1 通信 ). 部分に分けて計算しよう課題

More information

1/8 ページ Java 基礎文法最速マスター Java Javaの文法一覧です 他の言語をある程度知っている人はこれを読めばJavaの基礎をマスターしてJavaを書くことができるようになっています 簡易リファレンスとしても利用できると思いますので これは足りないと思うものがあれば教えてください 1. 基礎 class の作成プログラムはclassに記述します たとえばSampleという名前のclassを作る場合

More information

main main Makefile Makefile C.5 Makefile Makefile Makefile A Mech (TA ) 1. Web (http://www.jsk.t.u-tokyo.ac.jp/ iku

main main Makefile Makefile C.5 Makefile Makefile Makefile A Mech (TA ) 1. Web (http://www.jsk.t.u-tokyo.ac.jp/ iku 2008 (mizuuchi@i.u-tokyo.ac.jp) http://www.jsk.t.u-tokyo.ac.jp/ http://www.jsk.t.u-tokyo.ac.jp/ ikuo/enshu/keisanki/ 2008 5 19 6 24 1 2 2.1 my_sound.c, my_sounc.h, play.c, record.c 2 2. 2.2 2.2.1 main

More information

第3章 OpenGL の基礎

第3章 OpenGL の基礎 3 OpenGL April 11, 2017 1 / 28 3.1 ( ) OpenGL OpenGL 2 / 28 3.2 OpenGL OpenGL OpenGL (Open Graphics Library) Silicon Graphics, Inc. 2 3 API (Application Program Interface) [4] UNIX OS Windows Macintosh

More information

Microsoft PowerPoint - java13bb.ppt

Microsoft PowerPoint - java13bb.ppt 平 成 25 年 度 静 岡 県 立 大 学 公 開 講 座 Javaで 学 ぶプログラミング 基 礎 第 1 回 Java 言 語 の 概 要 第 2 回 Javaプログラミングの 基 礎 第 3 回 コンソール アプリケーション 作 成 第 4 回 Androidアプリケーション 作 成 JavaとJava 仮 想 マシン Javaとは Sun Microsystems によって 開 発 された

More information

BlueJ 2.0.1 BlueJ 2.0.x Michael Kölling Mærsk Institute University of Southern Denmark Toin University of Yokohama Alberto Palacios Pawlovsky 17 4 4 3 1 5 1.1 BlueJ.....................................

More information

コーディング基準.PDF

コーディング基準.PDF Java Java Java Java.java.class 1 private public package import / //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // // // // ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

More information

$ ls -l $ ls -l -a $ ls -la $ ls -F $ ls <dirname> <dirname> $ cd <dirname> <dirname> $ cd $ pwd $ cat <filename> <filename> $ less <filename> <filena

$ ls -l $ ls -l -a $ ls -la $ ls -F $ ls <dirname> <dirname> $ cd <dirname> <dirname> $ cd $ pwd $ cat <filename> <filename> $ less <filename> <filena $ pwd /home1/t0/t0903 / / /home1/t0/t0903 / / /home1/t0/t0903 / /... ~ $ ls $ ls -a $ ls -l $ ls -l -a $ ls -la $ ls -F $ ls $ cd $ cd $ pwd $ cat

More information

1 ( ) 1.1 (convert.sh) (18GHz 26GHz) C (convert.c, convert1.c) mesure-ryudai convert.sh #!/bin/sh # file1 file1= ls -1 $1 # file1 data for data in $fi

1 ( ) 1.1 (convert.sh) (18GHz 26GHz) C (convert.c, convert1.c) mesure-ryudai convert.sh #!/bin/sh # file1 file1= ls -1 $1 # file1 data for data in $fi I 065712D : 4 1 ( ) 1.1 (convert.sh) (18GHz 26GHz) C (convert.c, convert1.c) mesure-ryudai convert.sh #!/bin/sh # file1 file1= ls -1 $1 # file1 data for data in $file1 do mkdir $data echo " $data " # file2

More information

プログラミング実習I

プログラミング実習I プログラミング実習 I 01 イントロダクション 人間システム工学科井村誠孝 m.imura@kwansei.ac.jp 担当教員 TA の紹介 担当教員 井村誠孝 m.imura@kwansei.ac.jp TA ( ティーチングアシスタント ) 共通メールアドレス class4-2017-ta@imura-lab.org M2 田中勇祐 ( 井村研 ) dvp62987@kwansei.ac.jp

More information

< F2D82518E9F8AD CC95BD8D7388DA93AE2E6A7464>

< F2D82518E9F8AD CC95BD8D7388DA93AE2E6A7464> 2 次関数のグラフの平行移動 [Java アプレット ] [Java アプリケーション ] 1. はじめに 2 2 y=ax のグラフとy=a(x-b) +c のグラフは 位置は違うけれど 形も広がりも全く同じです 2 2 y=a(x-b) +c のグラフは y=ax のグラフをx 軸方向に ( 右方向に ) +b y 軸方向に ( 上方向に ) +c だけ平行移動したものです 2 シミュレーションソフト

More information

プログラムの基本構成

プログラムの基本構成 Java 入門 この 2 回 ( 今回と次回 ) が勝負だ! プログラムは自転車の練習と同じだ! 今日の予定先ず プログラムの構造を学び (p.2~6) jcpad でプログラム ( 計算機実習室 ) 戻ってきてプログラムの解読手書きプログラムを TA にみてもらい OK の出た人は計算機実習室でプログラム作成し実行実行結果を TA がチェックして帰り プログラムの基本構成 Step1: 入力 Step2:

More information

プログラミング入門1

プログラミング入門1 プログラミング入門 1 第 4 回 繰り返し (for ループ ) 授業開始前に ログオンして待機して ください Java 1 第 4 回 2 不要ファイルの掃除 前回デスクトップにファイルをダウンロードした場合 次のものを削除してください week03.zip デスクトップにファイルを置きすぎると コンピュータをシャットダウンできなくなります Java 1 第 4 回 3 授業を始めます 前回の課題は

More information

Exam : 1z0-809 日本語 (JPN) Title : Java SE 8 Programmer II Vendor : Oracle Version : DEMO 1 / 8 Get Latest & Valid 1z0-809-JPN Exam's Question and Answe

Exam : 1z0-809 日本語 (JPN) Title : Java SE 8 Programmer II Vendor : Oracle Version : DEMO 1 / 8 Get Latest & Valid 1z0-809-JPN Exam's Question and Answe Actual4Test http://www.actual4test.com Actual4test - actual test exam dumps-pass for IT exams Exam : 1z0-809 日本語 (JPN) Title : Java SE 8 Programmer II Vendor : Oracle Version : DEMO 1 / 8 Get Latest &

More information

Exam : 1z1-809 日本語 (JPN) Title : Java SE 8 Programmer II Vendor : Oracle Version : DEMO 1 / 8 Get Latest & Valid 1z1-809-JPN Exam's Question and Answe

Exam : 1z1-809 日本語 (JPN) Title : Java SE 8 Programmer II Vendor : Oracle Version : DEMO 1 / 8 Get Latest & Valid 1z1-809-JPN Exam's Question and Answe ITdumpsFree http://www.itdumpsfree.com Get free valid exam dumps and pass your exam test with confidence Exam : 1z1-809 日本語 (JPN) Title : Java SE 8 Programmer II Vendor : Oracle Version : DEMO 1 / 8 Get

More information

class IntCell { private int value ; int getvalue() {return value; private IntCell next; IntCell next() {return next; IntCell(int value) {this.value =

class IntCell { private int value ; int getvalue() {return value; private IntCell next; IntCell next() {return next; IntCell(int value) {this.value = Part2-1-3 Java (*) (*).class Java public static final 1 class IntCell { private int value ; int getvalue() {return value; private IntCell next; IntCell next() {return next; IntCell(int value) {this.value

More information

C V C 6 1 6.1.............................. 1 6.......................... 3 6.3..................... 5 6.4 NULL............................. 8 6.5......................... 9 6.6..............................

More information

Exam : 1z0-809 日本語 (JPN) Title : Java SE 8 Programmer II Vendor : Oracle Version : DEMO 1 / 8 Get Latest & Valid 1z0-809-JPN Exam's Question and Answe

Exam : 1z0-809 日本語 (JPN) Title : Java SE 8 Programmer II Vendor : Oracle Version : DEMO 1 / 8 Get Latest & Valid 1z0-809-JPN Exam's Question and Answe BraindumpsIT http://www.braindumpsit.com BraindumpsIT - IT Certification Company provides Braindumps pdf! Exam : 1z0-809 日本語 (JPN) Title : Java SE 8 Programmer II Vendor : Oracle Version : DEMO 1 / 8 Get

More information

< F2D82518E9F8AD CC834F CC8CFC82AB82C68D4C>

< F2D82518E9F8AD CC834F CC8CFC82AB82C68D4C> 2 次関数のグラフの向きと広がり [Java アプレット ] [Java アプリケーション ] 1. はじめに 2 2 y=ax のグラフについて x の係数 aが正のときと負のときでは グラフにどのような違いがあるでしょうか 2 2 y=ax のグラフについて x の係数 aが正のとき 係数 aの値が大きくなるにつれて グラフの広がりはどうなるでしょうか 2 2 y=ax のグラフについて x の係数

More information

Programming-C-3.key

Programming-C-3.key プログラミングC 第3回 Stringクラス (クラスライブラリの使い方) インスタン スの配列 白石路雄 Player public class Player{ private String name; private int hp; private Sword sword; name hp Player 2 public class Player{...

More information

情報科学概論 第1回資料

情報科学概論 第1回資料 1. Excel (C) Hiroshi Pen Fujimori 1 2. (Excel) 2.1 Excel : 2.2Excel Excel (C) Hiroshi Pen Fujimori 2 256 (IV) :C (C 65536 B4 :2 (2 A3 Excel (C) Hiroshi Pen Fujimori 3 Tips: (1) B3 (2) (*1) (3) (4)Word

More information

アルゴリズムとデータ構造1

アルゴリズムとデータ構造1 1 200972 (sakai.keiichi@kochi sakai.keiichi@kochi-tech.ac.jp) http://www.info.kochi ://www.info.kochi-tech.ac.jp/k1sakai/lecture/alg/2009/index.html 29 20 32 14 24 30 48 7 19 21 31 Object public class

More information

Microsoft Word - Cプログラミング演習(12)

Microsoft Word - Cプログラミング演習(12) 第 12 回 (7/9) 4. いくつかのトピック (5)main 関数の引数を利用したファイル処理 main 関数は, 起動する環境から引数を受け取ることができる 例えば 次に示すように,main 関数に引数を用いたプログラムを作成する 01 /* sample */ 02 /* main 関数の引数 */ 03 #include 04 05 main(int argc, char

More information

presen.gby

presen.gby kazu@iij.ad.jp 1 2 Paul Graham 3 Andrew Hunt and David Thomas 4 5 Java 6 Java Java Java 3 7 Haskell Scala Scala 8 9 Java Java Dean Wampler AWT ActionListener public interface ActionListener extends EventListener

More information

273? C

273? C TSG Theoretical Science Group 273? C 2-1.................................. 2 -1. Windows Mac Mac UNIX CUI bash >_ Finder TSG No.273? 2 3 pwd ls cd ( ) change directory 3 TSG No.273? cd hoge cd hoge cd....../

More information

スライド 1

スライド 1 目次 2.MPI プログラミング入門 この資料は, スーパーコン 10 で使用したものである. ごく基本的な内容なので, 現在でも十分利用できると思われるものなので, ここに紹介させて頂く. ただし, 古い情報も含まれているので注意が必要である. 今年度版の解説は, 本選の初日に配布する予定である. 1/20 2.MPI プログラミング入門 (1) 基本 説明 MPI (message passing

More information

FX ) 2

FX ) 2 (FX) 1 1 2009 12 12 13 2009 1 FX ) 2 1 (FX) 2 1 2 1 2 3 2010 8 FX 1998 1 FX FX 4 1 1 (FX) () () 1998 4 1 100 120 1 100 120 120 100 20 FX 100 100 100 1 100 100 100 1 100 1 100 100 1 100 101 101 100 100

More information

C言語演習 基本構造

C言語演習 基本構造 1 手続き型言語 問題解決の手続きを 順次記述 していく 数字を入力してください 入力された数字を 3 倍にしてください 結果をディスプレイに表示してください 主な用途 システムソフトウェア (OS コンパイラなど ) 科学技術計算 ( 高速な計算を行わせたいもの ) 電化製品などの組み込みシステム (Nintendo DS) 2 1. テキストエディタでソースコードを書く emacs や vi などのテキストエディタ

More information

平成27年度三菱重工グループ保険 フルガードくん(シニア)

平成27年度三菱重工グループ保険 フルガードくん(シニア) TEL 0120-004-443 TEL 045-200-6560 TEL 042-761-2328 TEL 0120-539-022 TEL 042-762-0535 TEL 052-565-5211 TEL 077-552-9161 TEL 0120-430-372 TEL 0120-45-9898 TEL 0120-63-0051 TEL 0120-252-892 TEL 083-266-8041

More information

052-XML04/fiÁ1-part3-’ÓŠ¹

052-XML04/fiÁ1-part3-’ÓŠ¹ & XML Data Store Part 3 Feature*1 AKIMOTO, Shougo i i i i i i inter 52 XML Magazine 04 i i i i i i i i P a r t 3 i i i i i XML Magazine 04 53 & XML Data Store Feature*1 i i inter i inter i inter inter

More information

GPLとWordPress

GPLとWordPress 2 3 Photo from http://commons.wikimedia.org/wiki/file:jadwisin_2009_richard_stallman.jpg 4 5 6 http://www.gnu.org/ 7 http://www.opensource.jp/osd/osd-japanese.html 8 http://www.opensource.jp/osd/osd-japanese.html

More information

JavaプログラミングⅠ

JavaプログラミングⅠ Java プログラミング Ⅰ 12 回目クラス 今日の講義で学ぶ内容 クラスとは クラスの宣言と利用 クラスの応用 クラス クラスとは 異なる複数の型の変数を内部にもつ型です 直観的に表現すると int 型や double 型は 1 1 つの値を管理できます int 型の変数 配列型は 2 5 8 6 3 7 同じ型の複数の変数を管理できます 配列型の変数 ( 配列変数 ) クラスは double

More information

<4D F736F F D20438CBE8CEA8D758DC03389F0939A82C282AB2E646F63>

<4D F736F F D20438CBE8CEA8D758DC03389F0939A82C282AB2E646F63> C 言語講座第 3 回 キャスト ( 型変換 ) 強制的に式の型を変換する ( 変換したい型名 ) 変換元で記述する int num_a = 10, num_b = 3; float result1, result2; // 結果格納用 // 計算用 result1 = num_a / num_b; // 通常のint/int 割り算 result2 = (float)num_a / num_b;//

More information

Prog1_14th

Prog1_14th 2012 年 7 月 19 日 ( 木 ) 実 施 構 造 体 レコードと 構 造 体 前 々 回 の 教 材 で 触 れたように, 複 数 の 項 目 に 渡 るデータを 一 まとめにしたものをレコードとい う 例 えば, 次 のように 学 籍 番 号, 氏 名, 履 修 科 目 コード, 点 数, 評 価 といった 項 目 による 1 人 分 のデータを 一 まとめにしたものは 1 件 分 のレコードである

More information

Java言語 第1回

Java言語 第1回 Java 言語 第 2 回簡単な Java プログラムの作成と実行 知的情報システム工学科 久保川淳司 kubokawa@me.it-hiroshima.ac.jp 簡単な Java プログラム Java プログラムのファイル名 Java プログラムのファイル名命名ルール ファイル名とクラス名は同じでなければならない HelloJava.java public class HelloJava { public

More information

新たな基礎年金制度の構築に向けて

新たな基礎年金制度の構築に向けて [ ] 1 1 4 60 1 ( 1 ) 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1 ( ) 2 1 1 1 1 1 1 1996 1 3 4.3(2) 1997 1 65 1 1 2 1/3 ( )2/3 1 1/3 ( ) 1 1 2 3 2 4 6 2.1 1 2 1 ( ) 13 1 1 1 1 2 2 ( ) ( ) 1 ( ) 60 1 1 2.2 (1) (3) ( 9

More information

プログラミング入門1

プログラミング入門1 プログラミング入門 1 第 3 回 条件分岐 授業開始前に ログオンして待機して ください Java 1 第 3 回 2 不要ファイルの掃除 前回デスクトップにファイルをダウンロードした場合 次のものを削除してください week02.zip デスクトップにファイルを置きすぎると コンピュータをシャットダウンできなくなります Java 1 第 3 回 3 授業を始めます 前回の課題は うまくできましたか?

More information

ALG2012-F.ppt

ALG2012-F.ppt 2012 7 26 (sakai.keiichi@kochi-tech.ac.jp) http://www.info.kochi-tech.ac.jp/k1sakai/lecture/alg/2012/index.html 5 2 3 4 - 5 .. 6 - 7 public class KnapsackBB { // 0-1 private static double maxsofar; private

More information

1 1 2 2 2.1 Java......... 2 2.2................................. 3 2.3.................................. 3 3 4 3.1....................................

1 1 2 2 2.1 Java......... 2 2.2................................. 3 2.3.................................. 3 3 4 3.1.................................... 06H082 1 1 2 2 2.1 Java......... 2 2.2................................. 3 2.3.................................. 3 3 4 3.1..................................... 4 3.2 GP.....................................

More information

Microsoft Word - no15.docx

Microsoft Word - no15.docx ex33.c /* */ #define IDLENGTH 7 /* */ #define MAX 100 /* */ /* */ struct student char idnumber[idlength + 1]; /* */ int math; /* () */ int english; /* () */ int japanese; /* () */ double average; /* */

More information