Microsoft Word - C.....u.K...doc

Size: px
Start display at page:

Download "Microsoft Word - C.....u.K...doc"

Transcription

1 C uwêííôöðöõ Ð C ÔÖÐÖÕ ÐÊÉÌÊ C ÔÖÐÖÕÊ C ÔÖÐÖÕÊ Ç Ê Æ ~ if eíè ~ for ÒÑÒ ÌÆÊÉÉÊ ~ switch ÉeÍÈ ~ while ÒÑÒ ÊÍÍÔÖÐÖÕÊ ~ 1

2 C ÔÖÐÖÕ ÐÊÉÌÊ uê~ ÏÒÏÑ Ð ÓÏÖ CUI Ô ÑÊ ÏÒÏÑ ÔÖÐÖÕÎ d ÈÍÉÇÊ ÆÒ Ö ÒÐÑÒ ÊÔÎÏÖÎ d ÉÇÍÊ ÉÌ Windows Ê ÃÕÕ Ã ÃÖ ÒÓÒÒà ÃMicrosoft WordÃÊÊ Linux Ê ÃEmacsà ÃMuleà ÃViÃÊÊ Ð ÓÏÖ Ç ÈÉÔÖÐÖÕÎ Ð ÓÕ ÑÇ uéçíumêfvèíéìêôöðöõ s ÊÐ ÓÏÖ GNU C Ð ÓÏÖ Visual C++ Ð ÓÏÖ Borland C++ Ð ÓÏÖ Linux Ê OS ÉÊ GNU C ÖÏÔÖÖ Ð ÓÏÖÎ Ì Ç É ÈÍÉÆÍ Ð ÓÏÖÊÐÔ Ò ÊÃgccà CUI Ô ÑÊ CUI ÉÊ Î ÈÉÐ ÓÕ ÑËÊ ÎsÆÏ Ñ ÔÏ ÑÉÆÍ Windows Ê ÃÑÑ Òà ÃÔÖÐÖÕà ÃÎÐÑÐÖà ÃMS DOS ÔÖ ÔÒà Linux Ê ÃKtermÃÃConsole ÃÊÊ ÇÈÍÊ ÈÍ Linux Ê OS É CUI Ô ÑÊ Ê ÔÖÐÖÕ ÐÎsÆÉÌÊÊ ÉÆÍ ÊÆ Windows ÉÊ Visual C++, Borland C++ÊÊ ÉÊ CUI Ô ÑÊ Ê uêæ Ê ÉÊ kterm Î ÈÍÇÉÎ ÉÈÍ 2

3 C ÔÖÐÖÕÊ [1] Ñ ÑÐ ÒÊ [2] ÔÎÏÖÊ [3] Ð ÓÏÖÎ s Ñ ÑÔÎÏÖ Ð ÓÏÖ ÔÒÑ ÔÎÏÖ ÏÔÑÏÐÒÔÎÏÖ [4] Ö ÐÎ s ÖÏÔÖÖÔÎÏÖ ÏÔÑÏÐÒÔÎÏÖ Ö Ï s ÔÎÏÖ [5] s [1] ÏÒÏÑÉÑ ÑÐ ÒÎ Ç ÔÖÐÖÕ ÐuwÉv~ÈÍÔÖÐÖÕÊÇÉÎÑ ÑÐ ÒÉÆÆ Ë ÃÐ ÒÃÉÊ v~èé ÊÿÉÿÉÎ È ÈÊ ÇÉÇÈÎ ÌÉÉÌÊÉÆÆ ÉÃÑ ÑÖÑÒÃÉ ËÇÉÌÆÍ ~ Ê ÊÃÑ ÑÃÉ ÊÍÍÇÉÇ Æ [2] Ñ ÑÐ ÒÎÔÎÏÖÊ ÈÍ C uwé ÈÉÔÖÐÖÕÊÃ****.cÃÉÆÆ É ÈÍÊÇ ÌÍÉÆÍ ÉÌÍ ÊÃC uwé ÈÉÔÖÐÖÕÃÎsÈÃ.cÃÉÊÇÍÊÊÍÊÆ ÔÖÐÖÕÎ ÈÉÔÎÏÖÎÃÑ Ñ ÔÎÏÖÃÉ Ë [3] Ð ÓÏÖÎ sèí ÔÖÐÖÕ ÐuwÇÍÐ ÓÕ Ñ uéçíã ÃÉÃ ÃÊ Ì ÍÈÊeÇ ÆÍÇÉÎ Ð ÓÏÖÉ Ë ÇÊ Ê ÆÊÇÃÐ ÓÏÖÃÉ ÊÍÍÔÖÐÖÕÉÆÍ Ð ÓÏÖÊ ÈÍ ÉÌÍÊÔÖÐÖÕÇ Ê ÈÇÍÊ ÏÔÑÏÐÒÔÎÏÖÇi Ê ÈÍÍ ÏÔÑÏÐÒÔÎÏÖÊÃ****.oÃÉÆÆ ÎÈÉÆÍ Ð ÓÏÖÊ ÈÉ Ê ÏÖ ÕÒÑ ÑÇs ÈÍÍ ÏÖ ÕÒÑ ÑÊ ÔÖÐÖÕ Ê s ÊÊÊÍÆÊ ~ÆÇÆÍÊÇÎsÈÇÉÇ Æ 3

4 [4] Ö ÐÎ sèí Ö ÐÉÊ ÔÖÐÖÕÊ sê uêôîïö ÖÏÔÖÖÔÎÏÖ ÎÏÔÑÏÐÒÔÎÏÖÊ Ç zè Î È ÇÊ Î sèíêçö ÏÉ ÊÍÍÔÖÐÖÕÉÆÍ Ð ÓÏÖÊÍÉÉÊ Ð ÓÏÖ Êi ÊÖ ÏÎ sèíìêìæí [5] sèí Ð ÓÏÖ Ö ÐÎ sèíéã ÃÉà ÃÊfvÈÍÉÔÎÏÖÇ ÇÍ ÇÍÎ s Ô ÎÏÖÉ Ë ÇÊÔÎÏÖÎ ÉÉ ÈÉÔÖÐÖÕÎ sèí ÌÈÌÔÖÐÖÕÇ ÈÉÉÆÍÊ ÇÊÆÉÈÉÍ ÈÍÊÔÖÐÖÕÊÊÇÇÊ ~Æ ÓÐ Ç ÆÍÇÍÉÆÍ Ð ÓÕ ÑÊ ÈÍÉÉÆÍÊ ÇÇÉÈÇÉÇÊÆ ÇÊ [1]Ê ÉÉ ÔÖÐÖÕÎu È ÎÈÊÇÍÊÊÍÊÆ Linux ÉÊÏÒÏÑ emacs Ð ÓÏÖÊ gcc UNIX ÊÐÔ Ò pwd, ls, cd, cp, mkdir, rm v Ê ŒÊÔ ÕÔ ÑÆÍË f ÔÖÐÖÕ Ð {Ê P38-46 Î s ÔÖÐÖÕÎ ÇÈÉÌÍÆ ÍÇÍÇÍÊÆ Ê ÈÉjÆ 2byte Ò ÑÊ ÎwÌÌ ÒÏÑÔÖÏÊs ÈÍ kterm ÉÊ Ê uñô Ñ Ô ÕÒÏÖÐÒÖÊ ÒÏÖÐÒÖ sliceview Î ÈÍ mkdir sliceview sliceview Ê ÈÍ cd sliceview /home/lee/sliceview ÇÍ ÏÖ ÒÒÏÖÐÒÖÊ cp /home/lee/sliceview/main.c./ ÔÎÏÖÎ maic.c, xdisp.c, rw_data.c, byte_swap.c, trans_wl.c, Makefile, liver_1_se1_145.raw)îðó ÈÍ Ð ÓÏÖÎ s make ÔÖÐÖÕÎ s./viewimage liver_1_se1_145.raw à wšãêô ÕÔ ÑÊÔÖÐÖÕÌ Ê ÇÈÉÌÍÆ Ô ÕÔ Ñ or ÇÍÖ Ð Í 4

5 C ÔÖÐÖÕÊ Ç ÔÖÐÖÕÊ ÌÈÊÆÔÖÐÖÕ #include <stdio.h> int main(int argc, char **argv) { return 0; ÊÎÊÔÖÐÖÕÌÇÊ ÇÍ ÈÍÇÉÇÉÇÍ #include <stdio.h> C uwôöðöõê ÊÊ ÈÇÊ Ç uéæí ÇÍÊÔÖÔÖÑÒÐ É ÊÍÌÊÉ Ãstdio.hÃÉÆÆÔÎÏÖÎwÌÌ ÉÆÆ ÉÆÍ ÃwÌÌÃÊ fê Ãstdio.hÃÊ Î#include <stdio.h>êsêeç ÆÍÇÉÉÆÍ ÉÌÍ #include <stdio.h>éææ sé stdio.h ÉÆÆÔÎÏÖÊ ÈËÉÎv~ÈÉÇÉÊÊÍ stdio.h ÊÐ ÓÏÖÊÆÍÇÈÌ ÈÍÉÆÍÔÖÐÖÕÉ Ð Ô ÒÇÍ Î ÈÉÍ ˆÊ Î ÈÉÍÈÍÉÌÊ Ê scanf printf ÊÊ Ç fèíéæíôîïöéæí stdio.h ÊÍÆÊ ÇÃ.hÃÊÔÎÏÖÎÔÒÑ ÔÎÏÖÉ Ë ÔÒÑ ÔÎÏÖÊÊ ÔÖÐÖ Õ Î ÈÍ ÊÈÊÇÍÊÊÍÊÆ Çv~ÈÍÉÆÍ ÈÊÉÌ main ÍÍÌ Êv~ÈÍ uçæí stdio.h ÊËÇÊÍÇ ÍÍÍÔÒÑ ÔÎÏÖÉÈÉ stdlib.h string.h math.h ÊÊÇÆÍ int main(int argc, char **argv) ÔÖÐÖÕÊ Í ÎsÈ main É ÊÍÍ C uwêôöðöõê ÈÇÊ main ÇÍ s ÈÍÍ ÈÊÉÌ sèí Ê ÈËÉ main Ê Êv~ÈÍÉÆÊÇÍÊÊÍÊÆ CuwÊÔÖÐÖÕÊ int main(int argc, char **argv)çí ÌÍ ÉÆÆÇÉÎuÆÉÆÇÌÈÍÆ main Ê ÊÆÍÃintÃÊ Ãmain Ê Ê ÎÈÃÇÉÎ ÈÍ Ãint argcãê main Ç Æ Ê ÎsÈ ÊÊ argv Êu É ÈÆ Ãchar **argvãê ÐÔ ÒÖÏ ÇÍ ÈÍÍ Î ÈÍ ËÊÔÏ ÑÉÆÍ ÔÏ ÑÊ ÈÍv Ê ËÊ ÆÊ ÊÍÆÊÔÖÐÖÕÎ sèééç./a.out HELLO TARO argc Ê Ê 3 ÉÊÍ argv ÊÊ ÊÍÆÊ Ç ÈÍÍ *argv[0]. / a. o u t n *argv[1] H E L L O n *argv[2] T A R O n 5

6 { ÉÊÏÒÐÊ main Ê É ÍÍÎsÈ ÔÖÐÖÕÉ sèéæ Ê {ÉÊ ÊÊ Ãreturn 0;ÃÊ ÌÉ Êv~ÈÍ { É ÌÍÉ ÎÔÖÒÐÉ Ë ÏÒÐÎeÇ eê Ê ÌÍÊÊÆÇ ~ ÊÔÖÐÖÕÊu ÈÎfÆÉ ÔÖÒÐÊ ÌÍÎsÈ ÇÇÉÊ main Ê eê ÍÈÍ return 0; main Ê ÊÊ return 0; Îv~ÈÍ ÇÍÊ Ãmain Î sèé ÉÆÆ ÎÈÃÇÉÎ ÈÍ ÊÆ ÇÊv~Ê ÈÉÌ Ê ŠÊÊÆÇ return 0;Îv~ÈÍÇÈ ÎÉÇÉÆÇÉÍÆ Ÿ Ê Ç main Ê Ê ÇÍÉÆÍ s sç ÉÆÍ C uwêôöðöõê Ê uk É u Év~ÈÍÍ ÉÈÉ sêê Î ÉÉÇv~È Ê ÍÍÊÊ ÑÕÐ Ö ÎÉÇÍ Ã Ã printf(" Î ÈÉÇÉÈÆ..."); ÊÍÉÉÊ sê ÇÇÍÊÆËÊ ÇÊÍÌÊÌÆÍ ÈÊÉÇÊ Ê ÍÉt sê ÇÍÇÉÇÉÇÍ sèésê ÊÊÑÕÐÖ ÎÉÇÉÊÆÇÊÆ Ã Ã printf(" Ê %s ÈÎÉÈÊ ~ÉÉÆÌÈÎÇ n", name ); ÊÆ ÔÖÐÖÕ ÐuwÊÍÉÉÊ Î ÈÊÆÌÊÌÆÍÇ C uwéê ÊÃAÃÉ ÊÃaÃÊ ÊÌÊÉÈÉ ÍÍÍ Ÿ ÐÕ ÒÊ Ç ÐÕ ÒÊ ÔÖÐÖÕÊ Êv~ÈÍÕÕÊÍÆÊÌÊÉÆÍ Î ÊÕÕÉÔÖÐÖÕ Ê ÈÉÆÇÉ ÉwÌÈÉÉÇÊ ÉÆÍ C uwêðõ ÒÊ ŠÊ Ç ÆÍ // v ÇÍÈÊsÊ ÍÍÌÉÇ ÈËÉÐÕ ÒÊÊÍ /* É */ É ÎÉ ÇÐÕ ÒÊÊÍ ÉÊv Ê Æ ÇÊ Ê ÌÍÊÊÆ ÊÆ ÐÕ ÒsÊÐ ÓÏÖ ÊÊ uèíí ÇÊ ÇÉÎ ÈÉ sèéçêæ ÎÐÕ ÒÊÈÍÇÉÌÉÇÍ ŸÏ Ò Ò sê Æ ÔÖÐÖÕÎ ÇÉÇÊ Ê Ê ÍÍ ÎÏ Ò ÒÉ Ë ~ Ê ÔÖÒÐÇÉÊÏ Ò ÒÎv ÈÍ ÔÖÐÖÕÊ ~Çt ÊÊÍÊ ÉÇÈÎÊÔÖÒÐÎ ÈÊÇÍÊÊÍÊÆ Ï Ò ÒÎ ÈÍÇÉÊÍÉÉ ÔÖÒÐÊ ÇÍÇÍÌÈÇÊÍ ÊÆ ÊÏÒÏÑÉÊÏ Ò ÒÎ ÍÍÉÇÊÃÑÔÃÎ ÈÍ 6

7 Ã Ã #include <stdio.h> int main(int argc, char **argv) { int i, j; for ( i = 0; i <= 9 ; i++) { for ( j = 0; j <= 9 ; j++) { printf ("%d ", i*j); printf (" n"); return 0; ÊÐ ÔÖÔÖÐÖÕ sample1.c ÎÏÒÏÑ emacs É È sèéììèíæ #include <stdio.h> int main(int argc, char **argv) { /* Ê u */ char name[20]; // char food[20]: // ÇÊŠË /* vèê */ printf(" Î ÈÉÇÉÈÆ..."); scanf("%s", name); printf("%s ÈÎ ÊÈÌÌÈÉ n", name); /* vèê */ printf(" ÇÊŠË Î ÈÉÇÉÈÆ..."); scanf("%s", food); printf("%s Êf ÈÆÌÎÊ n", food); return 0; s kterm CUI Î Ç kterm É mkdir sample É È Enter Ð Î È * ÊÃÑÔ ÑÃ cd sample É È Enter Ð Î È emacs sample1.c & É È Enter Ð Î È ÆÉ emacs É vêôöðöõêñ ÑÎ ÈÍ 7

8 ÈËÉ ÈÉÍ ÈÍ Ê ÃCtrlà Ãxà ÃCtrlà ÃsÃÎ ÈÊÍÆ ÃCtrlà ÃxÃÊÃCtrl Ð Î ÈÊÇÍ x Ð Î ÈÃÇÉÎ ÈÍ kterm É ls É È Enter Ð Î ÈÉ sample1.c ÉÆÆÔÎÏÖÇ ÈÍÇÉÎ vèí ƒ ÔÖÐÖÕ sample1.c ÎÐ ÓÏÖÈÍ Ð ÓÏÖ gcc sample1.c É È Enter Ð Î È ÏÖ ÇÉÊÇÍÊ ls É È a.out ÉÆÆÔÎÏÖÇ ÈÍÉÆÍÇÉÎ vèí ÌÈÌÏÖ ÕÒÑ ÑÇ ÉÊÊÍ Ñ ÑÇ ~ÉÉÆÊÆÇ ÇÌÍ ƒ ÔÖÐÖÕÎ sèí./a.out É È Enter Ð Î È sample1.c Êuw Í Î ÈÍ ÈÍÉ ÎÐ ÓÕ ÑÊuÆÉÆÇÊÇÍÊÊÍÊÆ ÈÊÉÌÊÊ Ç Í Ç uéæí ÇÍÎÆÍÌÍ É Ë main Ê Ê char name[20]; char food[20]: ÉÆÆ ÇÆÍ ÇÍÊ Î É ÈÉ ÈÍÈÊ Ê name É food ÉÆÆ ÎÉÇÍ É ÆÍ Ê char Ê ÃÇÊ ÊÊ Î ÍÍÃÇÉÎ È Ê[20]Ê Ê ÍÍÍÍ ÎsÈ ÇÊ ÊÉÆÉÊ Ã4. Ê Æ ÃÉvÈÇ~ËÍ Ã ÊÏÕ Ñà name food ˆ kterm Ê Î ÈÍ printf ÉÆÆ Î ÆÉ ˆÊ Ì Î ÈÍÇÉÇÉÇÍ sample1.c ÉÊ printf(" Î ÈÉÇÉÈÆ..."); ÊÍÆÊ Î ÉÉÆÍ ÇÊ Î sèíé ˆÊÊ Î ÈÉÇÉÈÆ ÉÆÆ Ç ÈÍÍ Ð Ô ÒÇÍÊ scanf ÉÆÆ Î ÆÉ Ð Ô ÒÇÍ ÈÉ ÎÐ ÓÕ ÑÊv ÈÈÍÇÉÇÉÇÍ sample1.c ÉÊ 8

9 scanf("%s", name); ÊÍÆÊ Î ÉÉÆÍ ÇÊ Î sèíé ÔÖÐÖÕÊ sçÿ ÈÐ Ô ÒÇÍÊ É ÊÊÍ kterm ÇÊÉÇÊÐ ÈÍÉ Enter Ð Î ÈÌÉÊ ÈÉ Ç Ê ÈÉÆÆÉÃnameÃÉÆÆ Ê ÍÍÍÍ ÃÏÕ Ñ Ãkterm Î ÈÉÇÉÈÆ Î ÈÉÇÉÈÆ tarou tarou name ÈÍÉ Î ˆÊ ÈÍ sample1.c ÉÊ printf("%s ÈÎ ÊÈÌÌÈÉ n", name); ÊÍÆÊ Î ÉÉÆÍ ÿ ÊÃnameÃÊ Ð Ô ÒÇÍ ÈÉ Ç ÉÉÆÍ Ê ÉÆÍ ÇÊ Î sèíé Ã%sÃÊ Î Ê ÊeÇ ÆÉ ÈÎ ÊÈÌÌÈÉ ÉÆÆ Ç ˆ kterm Ê ÈÍÍ ÃÏÕ Ñ Ã printf( " %s ÈÎ ÊÈÌÌÈÉ n ", name ); tarou name Î ÈÉÇÉÈÆ tarou tarou ÈÎ ÊÈÌÌÈÉ 9

10 Ê Æ Ê Ê ÔÖÐÖÕÊ s Ê Æ Îÿ Êv ÈÉÆÇ Í ÉÆÍ Î Ê fèíêíê ÕÕÖ É Îv ÈÉ Ê ÇÉ ÊÍÆÊÊÍ Ð ÓÕ ÑÊ Îv ÈÍÉÌÊÕÕÖÎ ÈÍ ÕÕÖÊ ÉÇÈÎÊ Í Ê ÌÍÉÉ ÍÉÍÆ ÈÍÈÍÊ Í ÊÊ ÎÒÖÑ Ç ÆÉÆÍ Î ÍÉ Î ÇuÆÍÊÊ ÉÆ Í ÈÇÉ ÇuÆÌÈÆÍÆÊ ÍÍÍÊÇ ÊÊÉÆÍ ÆÊ int answer; ÉÆÆ Î sèíé ÕÕÖ ÊÊÇÇÊÃanswerÃÉÆÆ Ê Í Ç ÈÍÍ ÇÊ Í Ç É answer Ê Ê ÇÉ ÉÆÍ ÊÃintÃÊ Ê ÍÍÒ ÑÇ ÉÆÍÇÉÎ ÈÍ ÃÏÕ Ñ Ã ÕÕÖ ÊÊÇÇÊ answer ÉÆÆ Ç Ç answer ÕÕÖ Ê Æ Î ÆÊÊ Î uèí Î ÈÍ ÉÆÆ Ç uéêí uê Í Î ÈÍ Ê Í ÎÇÍÆÊÈÍ ÉÆÍ Î uèí Í Î ÈÍÇÉÎ Ê ué Ë Ê uêê Í Ê ÇÈÎ ÊÈÍÇÉ Í Ê Î ÇÍÇÉ ÉÆÆ ÉÊ ÇÆÍ Ê Ê~ÍÉÆÍ Ã Ã Ò Ñ

11 Ò Ñ Ê Í Ê ÍÍÒ ÑÊ ŠÎsÈ Ì ÊÊ ÍÍÒ ÑÊÍÉÉ ÊÍ ÈÇÊ Ê int answer; ÊÍÆÊ uèíé Î ÍÍÉÌÊ Ç ÈÍÍÇÉÊÊÍ ÊÆ Ê Ê i ÊÉÇÍÇÉÇÉÇÍ t Ê Î uèí È ŠÊÒ Ñ Ê Î uèí Ê int answer, amari ; answer amari ÊÍÆÊ ÎÏ Ô É ÉÉ uèíçéçéçí Ê Î sèíé Î ÍÍ ÍÍ answer É amari ÉÆÆ ÉÊ Ç ÈÍÍ ÊÊ ÈÍ ÇÍÇÍÍÆÊ ÊÆÍ Î ÇÍÊÇÿj ÉÆÍ ÈÇÈ ÔÖÐÖÕÎ ÈÍ ÊÍÉÉÓÖÓÖÊÊÍÊÊ ÉÆÍ ÈÇÉ Ê ÎÐÕ ÒÉÈÉÆÇÉÍÇÍÌÈ ÇÊÍ ÐÕ ÒÎv~ÈÍÉÌÊÊ sê ÉÊ Î uèêçíêêíêæ Ê Ì sê ÇÉv~ÈÍÉ ÍÇÍÌÈÆÔÖÐÖÕÊÊÍ Ã Ã int answer ; // ÿ ÆÉÍÊ int amari ; // ÉÉ Ò ÑÊ Š vsê C uwêôöðöõé ÆÇÉÊÉÇÍ ÊÒ Ñ ÊÿuÉÆÍ Ò Ñ Ê Ò ÑÊ ŠÎ ÈÍÉÌÊÌÊÉÆÍ s ÊÃ ÇÈÃÊ Î ÍÍÉÌÊ uêóïò ÉsÍÈÍÉÆÍ Ò Ñ ÇÈ ÓÏÒ char 1 short 2 int 4 long 4ÌÉÊ 8 float 4 double 8 long double 8ÌÉÊ 12 char Ê Î ÆÒ Ñ ÉÆÍ Î ÆÇÉÌÉÇÍ ~ Î ÆÉÇÊ int Î ÆÉÇÊ float ÌÈÇÊ double Î ÆÉÍÆ Î ÎÉ Î ÔÖÐÖÕÊ ÉÊ É Ë C uwêôöðöõé Î ÆÒ Ñ Ê float, double, long double Ê ÉÇÆÍ float ÍÍ double ÊËÆÇ Ê Ç ÇÊ Í ÈÊÉÌ Ç uêv ÊÊ float ÍÍÌ double Î ÈÍÉÍÆ 11

12 vsê Î ÆÍÒ Ñ Ê ÉÆÍ long Ê Ò Ñ char short int Ò Ñ ÊÊ ÊÈÊÒ Ñ ÌÆÍ uê Ê~ ÊÒ Ñ Ê Ê unsinged Î ÇÍÊÍÆ ÊÈÊÒ Ñ ÇÈ ÓÏÒ unsigned char unsigned short unsigned int Ê Ç Ê Ê uk ÊÊ A Z a z 0 9 ÆÍË_ Î Ñ Ó Î ÆÇÉÇÉÇÍ ÉÉÈ Ê È u k ÉÊÇÍÊÊÍÊÆ ÌÎ Ñ Ó Î ÊÉÇÍÉ Ð ÓÏÖ Ê ÊÏÖ Ç ÈÍ Ã ÈÆ Ã int answer1 ; Ã ~ÉÉ Ã int 1answer ; C uwê wê ÆÊÆ wéê C uwêééé ÊÆÍÐ Ö ÒÉÆÍ ÊÒ Ñ ÎsÍÈ int Ì float ÊÊÌ wêÿéæí ÇÍÍumÎ Ê ÆÇÉÊÉÇÊÆ ÌÉ main Ì printf scanf ÊÊ C u wé Æ Ì Ê Ê ÆÇÉÊÉÇÊÆ Ê Ç ÊÊ v ÊÊ Ê ÌÍÊÊÆ ÆÊ Î ÍÉÆÇÊÍÊÃmax_dataÃÊÍÆÊ É ÇÍÊÍÆ Î Ñ Ó _ Ê Ç ÇÊÉÉÉÇÊ Í ÉÈÉ ÆÉ ÉÆÍ uîèí Ê Ê É uèêçíêêíêæ printf ÊÊ Ê ÍÉ uèíé Ð ÓÏÖ ÊÏÖ Ç ÈÍ Ê Î ÈÍ Î uèíé Í Ç ÈÍÍ ÈÇÈ uèé Ê Í ÊÊ ÇÊÆÉÉÆÍÇÍÇÍ ÊÆ ÇÊÌÌÊ É ÈÍÉ ÈÊÆv ÊÊÍ h ÇÆÍ ÈÊÉÌ ~ Ê Ê Î ÈÍ Ê Ê ÎsÆ Ê Î ÈÍÊÊ ÏÐ Ö Î Æ ÇÍÊ É ÊÍÍ ÔÖÐÖÕÊ ÉÊ 12

13 ÏÐ ÖÎÃ ÃÊ É ÈÍÊÉ ÊÏÐ ÖÉ ÊÍ Ê ÈÍ ÊÊ uèééçê ÈÉ ŠÊÒ ÑÈÇ ÍÍÇÉÇÉÇÊÆ ÉÉÆÊ int a ; ÊÍÆÊ uèé Ê a ÊÊ ÈÇ ÍÍÇÉÇÉÇÊÆ ÌÈÌ Î ÎÉÒ ÑÎ ÍÉ Ê Í ÉÍÍÍ Ã Ã a = 10.5 ÉÈÉ a ÊÊ 10 Ç ÈÍÍ df Š char, short, int, float, double Ê ÊÓÏÒ Î ÈÍÔÖÐÖÕÎ ÍÊÈÆ ÊÆ Ò Ñ ÊÓÏÒ Îv ÈÍ ÉÈÉ siseof Ç C uwêê ÈÍÉÆÍÊÉÇÍÎ Æ ÊÈÆ 13

14 ÉÊ teçíò ÑÎ ÈÍ ÌÉÊ teêò ÑÎ ÈÍ te Ð Ô Ò te ˆ ÕÓÑ ÎsÆ Î É Ë C uwéê ÊÍÆÊ ÇÆÍ printf ÈÍÉ É ˆÊ ÈÍ scanf Ð Ô ÒÇÍ ÈÍÉ Î Ç Í getchar Ð Ô ÒÇÍ ÈÍÉ Î Ç Í ÇÍÍÊ Ê stdio.h ÉÆÆÔÒÑ ÔÎÏÖÉ fèíéæí ÈÊÉÌ ÔÖÐÖÕ Ê É ÈÇÊÔÎÏÖÎÏ ÐÖ ÒÈÊÇÍÊÊÍÊÆ ÔÖÐÖÕÊ Ê #include <stdio.h> Îv~ÈÍ printf É scanf Ê Æ Ã Ã printf ("s ÈÍ ÆÍË ", ) à à scanf (" ", & ) ÉÊ ˆÊ ÈÍÒ ÑÊ ŠÎsÍÈ ~ Ê ÑÔÖÐÏ Ò ÑÕ " É Ì ÊÇÍÊÊÍÊÆ ÿu Ò ÑÊ Š 10 ~ %d 8 ~ %o 16 ~ %x %f %c %s 14

15 * printf ÉÊ Ê Î ÈÉ ÈÍÇÉÇÉÇÍ Î ÈÍÉÇÊ Ê Ê ÉÉ ÇÊÍÆ Ã Ã %. à ÃÊ Î ÈÍÉÇÊ Ã. ÃÊ Ê ÎsÍÈ Ã Ã Ã1.5ÃÎÃ%5.2fÃÉÆÆ É ÈÍÉ ÊÍÆÊ É 5 Ê Ç ÈÍ ÈÊÆÉ 3 Ç Ê Ê ÍÍÍ Ê ÉÊÆ Ê ÑÔ ÑÉ ÌÍÍÍ * scanf ÉÊ Î ÈÍ Ê Ê ÈÎ ÓÐ Ò Î ÇÊÇÍÊÊÍÊÆ ÉÉÈ Ç%s ÉÆÍ Ê Ê Ê Î ÇÉÇÉÍÆ u sample1.c à ÃÊ Ê Êà ÃÎÉÇÉ test ÎÒÖÑ Év~ÈÍÉ Ãtest ÉÆÆ Î ÇÉ Ã ÎÒÖÑÎ síèçéêêí ÉÌÍ scanf ("%d", &test); Ê ÃÐ Ô ÒÇÍ ÈÍÉ Î ÕÕÖ Ê test ÉÆÆ &test test ÕÕÖ Ê ÆÉ Ê ÍÍÃÉÆÆ ÉÆÍ Ê ÉÆÍ Ê Ã ÃÊ uéæí ÆÊ char name[20]; scanf ("%s", name); name ÌÉÊ &name[0] name[0] ÊÍÆÊ ÇÊÍÆ sample1.c ÇÍÊÃÐ Ô Ò ÇÍ ÈÍÉ Î ÕÕÖ Ê name ÉÆÆ Ê ÆÉ Ê ÇÍ Ê ÈÉ ÍÍÃÉÆÆ &name[1] &name[2] name[1] name[2] ÕÕÖ ÉÆÍ ÇÇÉ ha name ÉÆÆ i Ç name Ê ÊÎÒÖÑÎ È ÉÌÍ name É &name[0]ê È Î É &name[3] &name[4] name[3] name[4] 15

16 Ã Ê Ã sample2.c ÔÖÐÖÕ ˆ kterm ÊÊ #include <stdio.h> int main(int argc, char **argv) { gcc sample2.c Ð ÓÏÖ int tosi ;./a.out s printf ("ÆÊÉÊ ÉÈÇ " ); scanf ("%d", &tosi); ÆÊÉÊ ÉÈÇ 25 ÆÊÉÊ 25 ÉÈÊ printf ("ÆÊÉÊ%d ÉÈÊ n", tosi ); return 0; df Š 5-1 sample2.c ÎÌÉÊ Ç 10 ~ 8 ~ 16 ~ É ÈÍÍÔÖÐÖÕÎ ÍÊÈÆ df Š 5-2 sample2.c ÎÌÉÊ Ì ÈÉ Î È Ç É ÈÍÍÍÆÊÈÊÈÆ ÌÉ Ê Î ÈÊÆ Éà Ã5 Ã. Ã2 Ê ÈÉ Î ÈÊÈÆ Ê 22 É 12 ÌÍÊ Î 6 É ÈÍÉ Î 22.5 ÉÈÍ getchar Ê Ç Ã Ã = getchar ( ) Ç Ð Ô ÒÇÍ 1 ÉÇÎ ÈÍ ÃÔÖÐÖÕ Ã C uwôöðöõéê Î ÆÒ Ñ Ê char ÉÆÍÇ getchar Î ÉÉ Î Ç ÍÉÇÉÇÊ Î ÈÍ Î int Ê uèêçíêêíêæ ÇÍÊ #include <stdio.h> int main(int argc, char **argv) { /* Ê u */ getchar Ç stdio.h ÔÒÑ ÔÎÏÖÊ É int a; int getchar (void); É uèíéæíçíéæí /* ÕÒÑ ÑÊ */ printf (" ÉÇ ÈÉÇÉÈÆ" ); /* Ð Ô ÒÇÍ */ ÔÖÐÖÕ~ É ÊÐ ÇÆÍ ÌÉÔÖÐÖÕÊ~sÎ ÌÉÆ ÊÊ ÊÌÍÇ ÈÍÍ a = getchar( ); /* ˆÊ */ printf ("%c n", a ); return 0; 16

17 C uwéê ÊÍÆÊ s Ê Ç ÈÍÉÆÍ ÇÊ ÊÓÒÒ ÎsÆ ÊÊÌÆÍ Ã s à à à zè = a = 5; a Ê 5 Î ÈÍ Ç = a = 5; a Ê 5 ÎzÈÉ É a Î ÈÍ * Ç = a = 5; a ÇÍ 5 ÆÉ É a Î ÈÍ / Í Ê *= a *= 5; a Ê 5 Î ÇÉ É a Î ÈÍ % Í Ê Í /= a /= 5; a Î 5 É ÉÉ Ê É a Î ÈÍ %= a %= 5; a Î 5 É ÉÉ Ê ÍÉ a Î ÈÍ Ã Ã Ãw à == ÈÆ!= ÈÇÊÆ > ÍÍ ÇÆ < ÍÍ ÈÆ >= <= && w w! Ã Ê Ã Ï ÐÖÕ Ò a ; a Ê 1 ÎzÈÉ É a Î ÈÍ a = a 1 É È ÒÐÖÕ Ò a ; a Ê 1 Î ÆÉ É a Î ÈÍ a = a 1 É È v ÈÍÉÇÊ Ï Ó ÔÖ ÆÇÉÊÉÇÍ Ê ÎzÆÉÈÌÆ Ò ÑÇ ÍÍÉÈÌÆÇÉ Ã Ã short answer; answer = 1000 * 1000; ÇÊ short Ê Ç ÆÇÉÇÉÇÍ Êà ÃÉÆÍ ÉÇÍÇ Ã Ã Êv Êà ÃÉÊÍ short Ê ÆÍ ÎzÆÉÈÌÆ ÈÊÉÌ answer Ê Ç ÈÍÍÉÇÊÏ Ó ÔÖ Ç ÈÉÈÌÆ Ò Ñ Ê ÐÕÑÒ C uwôöðöõéê ÊÒ Ñ Î uèé Ê Ê Ê ÈÍÇÉÇÉÇÍ ÈÊÉ 17

18 ÌÊ ÈÍÉÆÍÌÊÇÐÕÑÒ É ÊÍÍÌÊÉÆÍ ÐÕÑÒ Ê Ò Ñ ÉsÍÈ ÍÍ Ã Ã float answer; int a=7, b=3; answer = a / b; printf ("first answer = %f n", answer); answer = (float) a /(float) b; printf ("second answer = %f n", answer); first answer = second answer = s ÇÊ a É b Ê int É uèéæí Ê a / b ÉÊÈÍÈÍ int Év ÈÍÍ ÉÌÍ 7 / 3 Êv ÇsÍÍÈÊ Ê 2 ÉÊÍ ÇÊ 2 Ç float É uèíéæí answer Ê ÈÍÍÉÌ first answer Ê ÉÊÍ ÇÍÊ È second answer ÉÊ int É uèíéæé a É b ÎÐÕÑÒ Î ÉÉ Ê float Ê ÈÉÆÍ (float) a / (float) b Ê / Î ÈÍ ÉÌÍ v Ç ÉsÍÍÍÇÉÎ ÈÍ ÇÊÇÉÇÍv Ê ÉÊÍ ÇÊ Ç answer Ê ÈÍÍ ÔÖÐÖÕÎ ÈÍÉÇÊ ÊÒ Ñ Î xèííæê ÇÍ ÈÊÇÉÊÍÉÉÏ Ó ÔÖ ÊÊ Ç ÉÇ Êv i Ç ÈÉv ÇsÆÍÍÆÊÊÍ df Š 6-1 ÇÍ ÉÊ Î È ÈÊ ÉÊ Ê s + * / % Î ÈÍÔÖÐ ÖÕÎ ÈÊÈÆ df Š 6-2 df Š 6-1 É ÈÉÔÖÐÖÕÎ s Ç ÉsÍÍ Ì É È ÍÍÍÆÊ ÈÊÈÆ Ê É ÈÈÍ Ê Æ Ã Ã = 1 2 ; Ê Î ÈÉ ÈÆÉÇÊ ~ÉÉÆÍÉÇÊ ÈÍ Ê Æ Ã Ã int result, a=7, b=10; printf (" a = %d, b = %d ÊÉÇ n", a, b ); result = ( a > b ) printf (" a > b :%d n", result ); result = ( a < b ) printf (" a > b :%d n", result ); a = 7, b = 10 ÊÉÇ a > b : 0 a < b : 1 s 18

19 df Š 6-3 Ð Ô ÒÇÍ ÈÍÉ ÇÃ Ê ÃÇÊÆÇÎwËÉ ˆÊ ÈÍÔÖÐÖÕÎ ÈÊÈÆ Ã ÏÕ ÑÃ./a.out Ê./a.out yê w Ê Æ Ã Ã = 1 w 2 ; Ê Î ÈÉ ÈÆÉÇÊ ~ÉÉÆÍÉÇÊ ÈÍ w Ê Æ Ã Ã int result, a=7, b=10; a = 7, b = 10 ÊÉÇ printf (" a = %d, b = %d ÊÉÇ n", a, b ); a >= 10 && b >= 10 : 0 result = ( a >= 10 && b >= 10 ) a <= 10 b >=10 : 1 printf ("a >= 10 && b >= 10 :%d n", result ); result = ( a <= 10 b >=10 ) printf ("a <= 10 b >=10 : %d n", result ); s df Š 6-4 Ð Ô ÒÇÍ ÈÍÉ ÇÃ Ê ÃÇÉ Ã100 ÍÍ ÈÆ ÃÇÊÆÇÎwËÉ ˆÊ ÈÍÔÖÐÖÕÎ ÈÊÈÆ Ã ÏÕ ÑÃ./a.out 232./a.out 56 19

20 ~ if à à if 1-1 w 1-2 sèí else if 2-1 w 2-2 sèí else sèí Çt ÊÉÇÊw Î ÉÉ ÇÇÉÇÉÇÍ s ÈÍ Îv ÈÉ Çà ÃÊÉÇÊ sèí ÇÊ Ê ÊÈÍÊ if ÇÆÉÉÌÍÆ Ã Ã int a, b; printf (" a : n ); scanf ("%d",&a); printf (" b : n ); scanf ("%d",&b); if ( a == b ) { printf ("a É b Ê ÈÆ n" ); else if ( a > b ) { printf ("a Ê b ÍÍ ÇÆ n" ); else { printf ("a Ê b ÍÍ ÈÆ n" );./a.out a : 7 b : 10 a Ê b ÍÍ ÈÆ./a.out a : 10 b : 10 a É b Ê ÈÆ./a.out a : 20 b : 10 a Ê b ÍÍ ÇÆ s df Š 7-1 vœé vœêèíèíê Ç 80 ÆÍÊ ÉÊÍÃtf à ÊÉÍÇÊ Ç 80 Î ÍÊÃtf 10 à ÊÉÍÊ Ì 80 É ÆÍÊÃtf 30 ÃÇwÈÍÍÍ vœé vœê Î ÈÍÊ tf Ç ÈÍÍÔÖÐÖÕÎ ÈÊÈÆ Ã ÏÕ Ñà 20./a.out vœ 85 vœ 90 tf 0./a.out vœ 75 vœ 90 tf 10

21 eíè ~ for à à for ÏÏ Ñ Ê ÏÏ Ñ Ê sèí ÏÏ ÑÊ eíè Î ÆÍ ~ Ê i ÎÍÇ Æ Ê eíè Î ÌÍ ÏÏ ÑÊ eíèé i Î ÈÍ s ÈÍ Îv ÈÉ Çà ÃÊÉÇÊ sèí ÇÊ Ê ÉÈÍÊ for Î ÆÉÌÍÆ Ã Ã int i; for ( i = 0; i< 5; i++ ){ printf (" ÇÎÊÉÊ%d n", i+1 );./a.out ÇÎÊÉÊ 1 ÇÎÊÉÊ 2 ÇÎÊÉÊ 3 ÇÎÊÉÊ 4 ÇÎÊÉÊ 5 s ÇÊ Ê for Ç sèííéçêê i ÊÊ 0 Ç ÈÍÍ ÌÉ ÉÆÍÃi < 5;ÃÊÃÌ ÈÌ i Ê Ç ÍÍÌ ÈÇÍÊ eíèî ÈÊÈÆÃÉÆÆ ÎÌÉ ÉÌÍ Ê for Ç s ÈÍÍÉÇÊ i = 0 ÉÆÍÊÉ Î ÉÈ Î ÉÈÊÔÖÒÐ{ Ê Ç sèíí ÇÊÇÉÊÍÍ Ê s ÊÊÃÇÎÊÉÊ 1 ÃÉs ÈÍÍ ÔÖÒÐ{ Ê Ç ÍÍÉ ÏÏ ÑÇ ÈÍ eíèçêæç ÈÍÍ ÏÏ ÑÊ ÊÊÏ ÐÖÕ ÒÊÃi++;ÃÇ ÍÍÉ ÆÍÇ ÇÍÊ i = i + 1;É È Î É ÉÌÍ 2 Ê for Ç sèííéçêê i ÊÊ 1 Ç ÈÍÍ ÇÉÊÊÍ i = 1 Ì Ãi < 5;ÃÎ ÉÈÉÌ ËÔÖÒÐ{ Ê Ç sèí ÃÇÎÊÉÊ 2 ÃÉs ÈÍÍ ÇÊÍÆÊ ÎeÍÈ i = 5 ÉÊÉÉ ÉÇÊ for ÊÍÍeÍÈÊ ÈÍ Ö ÔÊ ÍÊÆÍÆÊ ÎÉÇÍ Ã Ö ÔÊ Ã int i, a=0; for ( i = 0; i < 5; a++) { printf (" ÇÎÊÉÊ%d n", i+1 ); ÇÊ ÊÃi < 5;ÃÉÆÍÊÌ ÍÍÈ ÏÏ ÑÊ ÉÊ i Ê ÍÍÉÆÊÆ É ÌÍ ÆÇÍeÍÈÎsÉÉÌ Î ÉÈ ÇÍÇÉÊÊÍ ÇÊ for ÇÍ Ç ÍÇÉÇÉÇÊÆ ÇÊÍÆÊ Î Ö ÔÉÍË Ö ÔÊ ÍÉÔÖÐÖÕÊ ÍÍÇÉÇÉÇÊÆÉÌ È ÈÊÇÍÊÊÍÊÆ Unix ÉÊÃCtrl cãé 21

22 eíèî~ ÉÌÌÍ ~É break ÉÆÆ Î ÈÍ Ã Ã for ÏÏ Ñ Ê ÏÏ Ñ Ê sèí if ( ) { break; à à int i;./a.out for ( i = 0; i< 10; i++ ){ ÇÎÊÉÊ 1 printf (" ÇÎÊÉÊ%d n", i+1 ); ÇÎÊÉÊ 2 if ( i == 4 ) { ÇÎÊÉÊ 3 break; ÇÎÊÉÊ 4 ÇÎÊÉÊ 5 s ÇÊ i = 5 ÊÊÉÉ É Ê for ÇÍ ÇÍÍÆÊÊÉÉÆÍ df Š ÇÍ 100 ÌÉÊ ÎzÈ È ÈÊ ÆÎ ˆÊ ÈÊÈÆ df Š 8-2 Ç Ê ÊsÎ È ˆÊ ÈÊÈÆ [Ó Ò] s ÈÍ Ê Î ÈÍÇÉÉ ÇÍÆÊsÇ ÉÇÍ Ã ÏÕ ÑÃ

23 ÒÑÒ Š Î ÉÉÌÍÆ Ð Ô ÒÇÍ ÈÉ ÉÊ Î ÉÉ zè Ç Ç Í ÊÆÈÍÇÍÎ sè ÍÔÖÐÖÕÎÉÇÍÊÈÆ Ã s Ã./a.out ÿé Ê Î ÈÉÇÉÈÆ 10 É Ê Î ÈÉÇÉÈÆ 5 zè Ç Ç Í ÊÊv ÎsÆÌÈÇ v Š Î ÌÍÆ ÇÎ k ÈÎ ÇÎÇ ÆÊÆÇÌÈÉ Ç ÉÉ Ê Î È ÉÍÇ Ì ÉÇÈÎ ÉÉÊÇÎ ÈÍÔÖÐÖÕÎ ÍÊÈÆ Ã s Ã./a.out ÇÎÇ ÉÉ Ê 30 k ÈÎÇ ÉÉ Ê 10 ÇÎÇ ÉÉ Ê 20 Æ ÇÎ Š Ô ÒÑÎv ÈÍÆ ÉÔ ÒÑ ÑÑÒÕÎ ÈÍÇÉÊÊÍÌÈÉ ÊÔ ÒÑÊ Ô ÒÑ 2.3 h Ô ÒÑÔÏ Ò ÉÆÆv É ÌÍÇÉÊÊÍÌÈÉ ÉÔ ÒÑÔÏ ÒÊ ÊÍÉÉ ÌÍÍÉ ÆÌÈ ÌÉ h ÊÖ ÐÊÍÉÉ ÌÉÉÆÌÈ ÉÖ ÐÎ ÈÍÉ ÊÔ ÒÑŠÎ ÈÍÔÖÐÖÕÎ ÍÊÈÆ Ã ÉÔ ÒÑÔÏ Òà Ãh Êv Ã Ô ÒÑÔÏ Ò Ö Ð h ,000 10,000 A ,000 12,000 B ,000 15,000 C ,000 18,000 D 1 à s Ã./a.out 8 Ö Ð b Ô ÒÑ Š

24 ÌÆÊÉÉÊ ~ switch ÉeÍÈ ~ while switch switch Ê Ê Î É ÈÉ Î ÈÌÈ ÃswitchÃÊ ÊÑÏÒÒÉ È ÉÈ Ê Ç ÈÉ É ÈÆÉÇÊ ÈÊÑÏÒÒÇÏ ÊÊÍ Êv~ÈÉ Ç sèíìè à à switch case 1 sèí 1 break case 2 sèí 2 break : : default sèí n à à int direction; switch (direction){ case 1: /* direction==1 Ê */ printf (" Ë~ÌÌÈ n"); break; case 2: /* direction==2 Ê */ printf ("uë~ììè n"); break; case 3: /* direction==3 Ê */ printf (" Ë~ÌÌÈ n"); break; case 3: /* direction==4 Ê */ printf (" Ë~ÌÌÈ n"); break; default: /* direction Ç 1 4 Ê */ printf ("ÈÊ É ÈÌÈ n"); 2 u

25 if É switch Ê~Æ switch Ê Ê Ç É ÈÆÇÊÆÇÎ ÈÍÇÉÈÇÉÇÊÆ switch ÉÊ ÈÍ Ê Î ÈÍÇÉÇÉÇÊÆ Ã Ã==à ÃÊ ÈÇÉÇÊÆ switch É ÇÇÉÇÉÇÊÆ ÃÌÈ a Ê Ç 100 ÍÍ ÇÇÍÊÃ Ã Ê Ç 80 ÊÍ A Ö Ð ÊÍ B Ö Ð Ã ÈËÉÊ switch Ê if ÊeÇ ÆÍÇÉÇÉÇÍÇ ÈÊ~ÊÉÇÊÆ df Š 9-1 ÒÑÒ Š Î switch Î ÉÉ ÈÊÈÆ while à à while sèí ÃwhileÃÊÃ Ê ÃÉÆÆ ÉÆÍ ÈÉ Î ÉÈÉÆÍ ÉÇ ÔÖÒÐ{ É ÌÍ É Ê ÎeÍÈ sèí à à int n = 0; while ( n < 100 ){ n = n + 5; printf ("%d n",n); printf (" n");./a.out 5 10 : 95 s for É while Ê~Æ for eíè ÇÍÇÉÉÆÍÉÇÊ while eíè ÇÍÇÍÊÆÉÇÊ df Š 9-1 Ð Ô ÒÇÍÃqÃÇ ÈÍÍÌÉ ÈÉ s ÈÍÔÖÐÖÕÎ ÉÉ ÈÊÈÆ ÃÓ Òà 1 Î síèéçêêñ ÐÖÐÏ Ò ÑÕ ' É Ì 1 Ê Ê char moji; É uèíéæíé if ( moji == ' q ' ) /* moji Ê Ç q ÉÆÍÊÍÊ 25

26 ÒÑÒ Š s ÔÖÐÖÕÎ ÉÉÌÍÆ ÊÍÆÊ~{Î Í ÇÍ È ËÊ ÎÐ Ô ÒÇÍ ÈÈÍÇÉÉ ÊÊÊÍÆÊ ÌÉÉÊÍ ÇÔÖÐÖÕÎ ÍÊÈÆ Ó Ò ~{Ê Î Ã Ç ÍuÆÍÆÊsÇ ÌÍ ÊÆÍÃÇÉÉsÈ

27 ÊÍÍÔÖÐÖÕÊ C uwéê ÉÊ ÆÍ Ê ÎsÆÉÌÊ ÈÉÔÖÐÖÕ ÌÉ ÉÇÉ main printf, scanf ÊÊ ÌÉÊÔÖÐÖÕ int main (int argc, char **argv) { A Î ÉÉÔÖÐÖÕ int main (int argc, char **argv) { A Î s A A B C B Î s B B C Î s return 0; C C return 0; Î ÆÕÖÒÒ Ê ÍÎÉÇÌÌÈÇÊÍ ÌÉÌÉÉ Î É È main ÉÊÈÍÎ Ë ÈÉÇÊÈÉÆÇÉ Ê ÍÎÉÇÌ ÌÈÇÊÍ Ë ÈÉ Ê ÎÐÕ ÒÊ ÈÉÆÇÉÈÍÊÍÇÍÌÈÇÊÍ ÔÖÐÖÕÇ ÆÌÈÇÊÍ wììèç Î uèìèæ ÇÉÊ Î ÈÍÇÉÉ ÔÖÐÖÕÑ ÑÊs Î ÇÈÍÇÉÇÉÇÍ uçç ÇÊ ÇÉÊÔÖÐÖÕÎwÌÌÈÇ Î uèìèçèéçíí È ÎsÆt sêð ÒÎ Ì Ç uçêçêí ÔÖÐÖÕÊ É Ì sèí Î ÊÈÉÆÇÉ Î Ë È sîv~èíéçé Ì ÈÍÇÉÇÉÇÍ Ñ ÑÐ ÒÎ ÈÌÈÇÊÍ ÆÍ É ÇÆÉÉ ÈÊ Î ÈÍÉÇÉÈÌ ÌÈÌ ÈÐ ÒÎÔÖÐÖÕ ÊÆÉÇÉÊv~ÈÉÆÉÍ Îu ÈÉ ÈÊÇÍÊÊÍÊÆ df Š 10- Ñ ÒÎÏ ÒÊ ÈÍ Î È Ð Ô ÒÇÍÑ Ò Ê Î ÈÉÉÇ Ï Ò Ê ÈÍÉ Ç ÈÍÍÔÖÐÖÕÎ ÍÊÈÆ df Š 10-2 Ð Ô ÒÇÍ ÉÊ Ç ÈÍÉÉÇ ÈÊ ÉÊ Ê ÎÈËÉ ÌÍÔÖÐÖÕÎ Í ÊÈÆ ÉÉÈ Î ÌÍ ÉÇÍÊÍÆ Ê ÉÈÉ È ÈÊ Ê Í Ê Ã ÃÉÈÊÈÆ 27

28 Ê Í Ã Ã Í ÊÒ Ñ Ò Ñ Ò Ñ sèí return Í Ã 1à #include <stdio.h> void disp_msg (void); /* ÔÖÒÑÏÔ u */ int main ( int argc, char **argv) { printf ("main ÑÑ Ò n"); disp_msg ( ); /* disp_msg ( ) Ê Ë È */ printf ("main Ê ÉÉ n"); return 0; void disp_msg ( void ) { printf ("disp_msg s n"); return; Î ÍÉÇÊÔÖÒÑÏ Ô uîv~èíçèîéç ÉÆÇÉÍÆ./a.out main ÑÑ Ò disp_msg s main Ê ÉÉ s à 2à #include <stdio.h> int calc_add (int, int ); /* ÔÖÒÑÏÔ u */ int main ( int argc, char **argv) { int a, b, c; printf (" "); scanf (" %d", &a ); printf (" "); scanf (" %d", &b ); c = tasizan ( a, b ); /* calc_add ( ) Ê Ë È*/ printf ("%d + %d = %d n", a, b, c); return 0; int calc_add ( int value1, int value2 ) { int result; result = value1 + value2; return result; 28./a.out = 32 s

29 ~ A M B F C M s s ÊÍÆÊÒ ÑÎ ÈÉÆÉÇÊÊÊÆÈÍÊjÆÇ ÈËÉÊ Ê Î ÈÍ char Aname[20]; char Asex; int Ayear;... ÿ ÊÉÇ ÉÊ Ç uéêí Ç ÆÍÊ ÆÍËÊ Ê Ç ÇÊÍ ÔÖÐÖÕÇÍÇÍÊÇÇÕÑÌ ÆÍ Î ÈÍ char name[3][20]; char sex[3]; int year[3];... Ê ÉÊ Î ÈÍ uçæí ÿ ÊÒ ÑÎ ÈÉ ÉÊ É ÈÍÉÌ Çt ÊÊÍ ~ Î ÈÍ struct person hanako; Ò Ñ person ÉÈÉ uèíé hanako Ê char char int int int float float A m name sex year month day height weight ~ ÉÊ ÊÍÒ Ñ Ê Îÿ É ÈÍÇÉÇÉÇÍ ÔÖÐÖÔ Çi Ê ÈÍÇÉÊÉÇÍÒ Ñ ~ Ê Ê u w ~ ÑÐ Ê fèéò Ñ Ê person ~ ÊÕ Ó ~ Ê ÌÍÍ name, sex, year... 29

30 ~ Ê Ê u à à struct ~ ÑÐ Ò Ñ Õ Ó Ò Ñ Õ Ó Ã Ã struct person { person char name[20]; float height; name height weight float weight; ; *) ~ Ê Ê uê Î ÍÍÉÌÊ Í Êvv Î ÌÍ ÉÆÍ ÉÌÍ Ê Î ÍÍÉ ÌÊ Ç ÈÍÍÍÇÉÊÊÆ ~ Ê Î ÍÍÍÍÍÆÊÈÍÊÊ ~ Ê Ê uî síêçíêêíêæ ~ Ê u à à struct ~ ÑÐ Ã Ã struct person taro; taro name height weight ÇÊ uêíí ~ person Ê Í ÈÍÍ Ê ué Ê uî ÊsÆ ~ Ê Î uèíé Ê ÈÊ ~ Ê Î uèíçéìéçí Ê ÉÊÐ ÒÊ ÊÉÍÌ È Î É Ê ué Ê uî ÂÊsÆ struct person { char name[20]; float height; float weight; ; struct person taro; Ê ué Ê uî ÊsÆ struct person { char name[20]; float height; float weight; taro ; 30

31 ÃÔÖÐÖÕ Ã # include <stdio.h> int main (int argc, char **argv) { struct person { /* ~ Ê f */ char name[20]; float height; float weight; ; ~ ÊÕ Ó Î ÈÍ Ã Ã ~ Õ Ó vôöðöõê taro.name taro.height taro.weight struct person taro; /* Ê u */ print (" "); /* Ê */ scanf ("%s", taro.name); print (" "); scanf ("%f", taro.height); print (" "); scanf ("%f", taro.weight); printf(" n"); ÇÍÍÊ ~ Ê É ÈÍÆÊ ÆÇÉÇÉÇÍ taro.height = ÌÉ ~ Ê Ê Î u ÈÉ ÈÍÇÉÌÉÇÍ struct person human[3]; printf (" %s n", taro.name); /* Ê */ printf (" %f n", taro.height); printf (" %f n", taro.weight); Ê ÊÕ Ó Ê human[0].name human[0].height human[0].weight return 0; df Š 11- s ÊÒ ÑÎ ÉÇÍ ~ Î È ÈÉ Ê Ò Ñ ÊÊ ÎÐ Ô ÒÇÍ È ÈÈÍÔÖÐÖÕÎ ÍÊÈÆ ~ Î Ê È Î ÈÍÉÇÊ main ÍÍÌ Ê ÈÍ Îv~ÈÍ or ÊÔÖÒÑÏÔ uîv~èí ~ Ê Ê uê ÊÔÖÒÑÏÔ uííì ÊsÍÊÇÍÊÊÍÊÆ 31

32 ÃÔÖÐÖÕ Ã # include <stdio.h> struct person { /* ~ Ê f */ char name[20]; float height; float weight; ; /* ÊÔÖÒÑÏÔ u */ void show_struct ( struct person dat ); int main (int argc, char **argv) { struct person taro; /* Ê u */ print (" "); /* Ê */ scanf ("%s", taro.name); print (" "); scanf ("%f", taro.height); print (" "); scanf ("%f", taro.weight); printf(" n"); ÊÔÖÐÖÕ ÉÊ ~ Ç ÈÉÆÍ ÎÈÊÌÌ Ê È ÉÆÍ ÇÍÎ ÈÉuÆÇ Ç Ê Ç ÉÉ ÉÊ Õ Ó Ê Î ÈÍÇÉÇÉÇÊÆ Ç ÉÉ ÉÕ Ó Ê Î ÈÍÉÌÊÊ ÈÎÈÊÇ ÍÊÊÍÊÆ ÈÊ Ê f void show_struct (struct person *dat) É ~ Õ Ó Î ÈÍ dat->name dat->height dat->weight Î sèíéç show_struct ( &taro); show_struct (taro); /* ~ Ê Î */ return 0; /* show_struct */ void show_struct (struct person dat) { printf (" %s n", dat.name); /* Ê */ printf (" %f n", dat.height); printf (" %f n", dat.weight); return; df Š 11-2 vêôöðöõî ÈÊ È show_struct É ~ Õ Ó Ê Ç ÉÇÍÇÉÎ Ç ÌÉÌÍÆ 32

ÊÈÌÊ fêôöôï Ö É É ~ Œ ~ Œ ÈÍÉÆÍ s Ê É Â Ê ÉÉÆÍÇÉ Ê Ê É Ê ÈÍv ÈÍ É ÈÍ Â ÇÍ vèé Ê Ê É ÈÉËÈÆ ÊÌÉ Ê~Æ Ê Ê ÈÍfÆ Ê ÊÉÆÉÊ Ê Ê ÈÍ Ê ÈÉËÈÆ

ÊÈÌÊ fêôöôï Ö É É ~ Œ ~ Œ ÈÍÉÆÍ s Ê É Â Ê ÉÉÆÍÇÉ Ê Ê É Ê ÈÍv ÈÍ É ÈÍ Â ÇÍ vèé Ê Ê É ÈÉËÈÆ ÊÌÉ Ê~Æ Ê Ê ÈÍfÆ Ê ÊÉÆÉÊ Ê Ê ÈÍ Ê ÈÉËÈÆ Ê È Ì Ê 12 ~ (4 Â9 )ÊÍÍ ÿj fd 5.837 Ê Â Ð ÓÑ (TCSA) Ê fç 2.924 É Ê ÎzÆÉÆÌÈ Âÿj Ê sê 9  sê 5 Î ÉyÉÉÆÍÉÆÍÍÉÆÌÈ 13 Ê TCSA ÉsÊÉÉ w ÊÍÍÉ 53 Ê ƒ Êd ÊÂ11.700 ÉÊÉÉÆÌÈ ÆÌÌ s ÊÉÉÉ ÇÈÇÉÊÉÇÊÆ Ê ÉÈÇ ÉÆÆg É ÈÊÌÊÊÉÆÉÊÿj

More information

<4D F736F F D BB388E78CA48B B E6338AAA2B92B290AE2B E646F63>

<4D F736F F D BB388E78CA48B B E6338AAA2B92B290AE2B E646F63> ÈÆÉÇÍÊ ÈÍÿf ÃËÆÃÎ~ÈÉ g w ÊÈÌÊ ÊÈÌÊ Êv ÈÆÉÇÍ vƒ ÇÍË ÊvÈÆ ÊÊÇÆvÈ uêæí ÉÊÃÌÉÌà {ÎÆ ÆÍÍÊ ÌÉÊÂiÍÊÊÈÉÃÊÉÉÉÊÉÊÇÃÉÆÉÉÆÇÇÎÈÉ ÇÆÉÉÉÍÆÇÂÉÈÉÂÇÍÌÉ ÊÎ~ÇÈÉÊÇÉÌÊÊÂÊ ÌixʈÊÊ ÊÊÊÇÉÉÂ}ÊÎÈÉÍÂÊÎÆÇËÉ ÍÈÊÇÍÍÎÉvÊÆÍÇÂÎÇÈÉÌÊÎfÆÍÇÉÊÊÇÉÉÊÉÆÍÂ

More information

<4D F736F F D EC08E7B8FF38BB BD90AC E A837A815B B83578C668DDA97702E646F63>

<4D F736F F D EC08E7B8FF38BB BD90AC E A837A815B B83578C668DDA97702E646F63> 19 ÃÉÌÇÌÆ ÔÖ Ã Ê Î È x ˆ ~Ê Ê Ê ~ Ê Ê ~ Ë~ e Ì vâ Ó ÔÖÒÒ ÊÍÍÂ Ê ÈÍ uî ÌÉÌÍÆÉÌÊ Î ~ÈÌÈÂ Ê ÉÇ u ÊÉÍÍÍÊÆ Ê ÊÏÕ ÑÎ Ê ~ÈÈÍÉÌÂ s Ês Ê ÈÌÈÂ Ã ŠÃÌÃ ŠÃÊÊÊ f ÌÂ x Î ÈÂ Ê ÈÍ Î ~ÈÌÈÂ ÑÏ Ñ Ê Êu Ê ÉÂÈÌÈÌÊ s Îu ÈÉÌÊ

More information

<4D F736F F D BB388E78CA48B B E6328AAA D655F92B290AE82B382E782C E646F63>

<4D F736F F D BB388E78CA48B B E6328AAA D655F92B290AE82B382E782C E646F63> gêæçí ÊÌÊ É f ÏÖ ÂÎÕÖÏÂ Ê g ÐÖÏ ÖÎÖÓ ÕÓÕÒÒÖÐ ÊÈÌÊ ÊÂ Ê ÉÊ xêïòðöê ŠÉÇÍÂÿÉÊÂ x EQPEGRVWCNMPQYNGFIGÂÌÆÿÉÊ ÉÈÉÊ xrtqegfwtcnmpqyngfigéæíâ xêâ Îu ÈÉÍÂ ÂÊfÆ É Ì hî ~ ÇÉÍÂ fæî uè ÍÇÉÉÆÍ Â ÉÈÉÊ xêâ Ê ÍÍ xâ y Âu

More information

„¤‰ƒ‰IŠv‚æ‡S−ª†{“Å‘IB5-97

„¤‰ƒ‰IŠv‚æ‡S−ª†{“Å‘IB5-97 Ê f Î~ÈÉ ÇÊ Êg Ê ÉÇÍÎ Ê g w } o k ÊÈÌÊ Ê ÉÇÍ v É {ÊÈÍ ÊfÆÎ ÇÈÉÇ f h ËÊzÇÇÍ ŒÎ ÍÊÆ xê f Ê fëê Ê ÈÍ Ê ÔÖ ÒÉ Ê ÆÉ Æ ÊƒÆ f vè ÆÊw Ê Ê ÍÍ Æ f ÆÍÍÊ ÊÈÌÊ ÉÊ ÇÍ ÌÉÃvÌÉ ÊÈ ÃÎÒ ÔÊ Çs ÍÍÉÆÍ ÇsÍÍÉÆÉÂ Ì É Ê ÎsÉÉÂ

More information

Microsoft Word Summit E XL Japanese manual 1.5.doc

Microsoft Word Summit E XL Japanese manual 1.5.doc 取付け 操作説明書 安全性 Â Ê ÊÇÊÕÓÒÒÊ Î ÈËÉ ÆÉÇÉÈÆ Êy ÊÆÍ fêíééêìsíííëçé È ÒÏÑÔ Ð ÊÑÏÒÒÇÏÔÊÊÉÉÌ ÊÒÖÏ Ç ÈÍ ÇÆÍÌÈ ÇÆÍË Ê x xõïóâ s⚈ñ ÖÒÂÏÔÖ ÊÊ Êt ÎÆ ÌÈÌÈ ÌÉÊÈÊ Ê Ìˆ ÉÆÍÇÌ ÈÍÊÆ o Ç ÔÓÔÖÒÊ Í ÊÆÍÆÊÈÉÇÉÈÆ 仕様書

More information

Ò ÑÔÏÓ ÐÎ ÆÉ z uññòõ w g ÌÊÉÇÍ ˆ ˆ Ð Ö Ò z Ò ÑÔÏÓ Ð ÓÑÐÒÒ ÎÔÖÏÖ ÎÖÐÖÑÕ uôöðöõ Î~ËÍÂÌÉÂ ÑÑÒÕÊ ÉÊÍ ÌÆÇÇ Î Ê ÈÂÊÈÇÊÓÑÐÒÒ ÇÂ z uêèéæíçî ÍÇÊÈÍÂ t Ê Ç ÈÍÂ Â

Ò ÑÔÏÓ ÐÎ ÆÉ z uññòõ w g ÌÊÉÇÍ ˆ ˆ Ð Ö Ò z Ò ÑÔÏÓ Ð ÓÑÐÒÒ ÎÔÖÏÖ ÎÖÐÖÑÕ uôöðöõ Î~ËÍÂÌÉ ÑÑÒÕÊ ÉÊÍ ÌÆÇÇ Î Ê ÈÂÊÈÇÊÓÑÐÒÒ Ç z uêèéæíçî ÍÇÊÈÍ t Ê Ç ÈÍ  w g ÌÊÉÇÍ ˆ ˆ Ð Ö Ò z Ò ÑÔÏÓ Ð ÓÑÐÒÒ ÎÔÖÏÖ ÎÖÐÖÑÕ uôöðöõ Î~ËÍÂÌÉÂÑÑÒÕÊÉÊÍ ÌÆÇÇ ÎÊÈÂÊÈÇÊÓÑÐÒÒ ÇÂzuÊÈÉÆÍÇÎÍÇÊ têç ÂÊ Çt~Ê ~ÈÍÒ ÑÔ ÑÊnÈÍ Â Â z zê}âšzê ÍÍÆÊÊÉÉÂÇÍÊÆÂÎÈΠʈÉÇÉÊÇÂÎÔÑ Ð ÓÑyʈÇÍÌ xèíëçjîèízuññòõë

More information

„¤‰ƒ‰IŠv‚æ‡S−ª†{“Å‘IB5-97

„¤‰ƒ‰IŠv‚æ‡S−ª†{“Å‘IB5-97 vè ÆÎ~ÈÉfÆÍÇÉÊÉÇÍ Êg Ê Ê ÇÉ g w y ÊÈÌÊ {v É Ê Š vè ÆËÊ vè ÆÊ ÍÊvÌ vè ÆÎ ÈÈÍvÌ É Ê ÍÍ * Î~ÉÉ * Ê ÈÍ ÊŠÆ ÃÍÇÍÊÆÃÊ f ÆÍÍÊ ÊÈÌÊ ÌÉÊ ÊÂÊÆÈÉÌxf ÊÉÉÉÊ ÊÊÍÇÉÉÆÉÉÂÇÍÉÃf ÆÍ ÃÇ ÊÉÇÊÉÍÆÇÂÒÑÒÉ Î ÍÈÍÇÉÍÍÌÂ É Éh Î ÊÉ

More information

< F31332D8B638E FDA8DD E F1292E6A>

< F31332D8B638E FDA8DD E F1292E6A> v u x u ~ ÔÒÖ Ê f     u    Âl  d    ~{  d  y y x y v u f Ë s y v u y v u u Ë~ u y Ê v ÊÉÆÉ y v Ë v y ÿus y Ê Ê~ ÊÉÆÉ y v ~{ fy v Ê ÈÍ u ~ Ê v u ~ ÊÆÍÌÍÃÈÊ vyãê Í v u ~ Ê v u ~ ÊÆÍÌÍÃÈÊ vyãê

More information

<4D F736F F D208B7B8DE890BC5F90E096BE8E9197BF5F2D F4390B32E646F63>

<4D F736F F D208B7B8DE890BC5F90E096BE8E9197BF5F2D F4390B32E646F63> 一般国道 10 号 宮崎西バイパス ÿj~ uóïóñêu ÊËu ÎÌÇÍÊ Ê eêu Êv wêæí ÊvÊu vêu uvêèív ~{ 1 ÿj~uóïóñêu ÿj~êu ÿj~êâîzéè Î ÈÂ ÊiÍ MOÊud~{ÉÆÍÂÊÎ dèí{dêâêuëuî~èíuê{ déæíâêââîèíîééæíâ ÿj~uóïóñêu u uóïóñêâuê~êuîíâ~ê ÉÎÈÍÇÉÎÊsÉÉÌÊÉÆÍÂ

More information

<4D F736F F D2092B28DB882C982C282A282C42E646F63>

<4D F736F F D2092B28DB882C982C282A282C42E646F63> Íû Ñ ÐÑw x ÌÆÇÇ ÇÊÊ ÉÈÉÃÑ ÐÑwà v Ê ÉÇÂdvÊwÎxÇiÊ vèéìêéèâ Ñ ÐÑwÊËÊÊÎwÈÂÈËÉÊÊÆÇ ÍËÊfuÊ~ÎËÊÍÇÊÈÍÇÉÂvw ÊÉÌÊyÎÍÇÉÎÉÈÉÆÌÈ ÇÊwÊÂÇÊÎÿÉfÊÈÍvwÉÈÉ vwêêêuvwîuèâéêvèíéwéâéê ÎyÉÈ ÍÂÇÉÿÊvwÉÈ ÎÂsÌÊÂÆÍÆÊgyÉÈÉÇÈÉÆÉÉÇÍÊ

More information

Microsoft Word - p2-11堀川先生_紀要原稿_ final.doc

Microsoft Word - p2-11堀川先生_紀要原稿_ final.doc u 0Q w ÎÈÉg fêf 2008 uê Êfu ÉÈÉÆÍÌÊÊÊÇÊ ÃuwÊ ÃÉÃÊfÃÇÆÍÂÇÍÊ ~ÈÉ ÎÈÍÇÉÇÍÇ ÈÍÍÇ ÎÈÍÉÊÊÆÆÆÇÉÇÊvxÊÆÂ É ÆÆ ÌyÎÈÍÉÇÉÊÇ ÌyÎÈÍÿ~ÊÔÖÑÑÉ ÈÇÉuÊÈÌÈÌÊÊÑÐÖÎg fèíçéçuéæíâèíêí ÉÉ ÊÃÎÆÃÎÆ ÌÉÆÊÌÉÇÍÍÆÊÊÍÂ ÊÊ ÈÉ Ãfu ÃÊÊ 1

More information

untitled

untitled 25 2 kg 9 7 6 5 4 3 2 1 H プラチナ 24 アップデート 2 u Update 2 ÉÊÍ ÉÊÂ24 3 Ê u pgm Ê Î Í ÇÍÂ Ê Ç 11 Ê sèé Ê ÈÍ Ê ÆÍ Î ÈÍÉÉÌÊÂÔÖÒÒ ÉÓÖÑÏÕ Ê Ê Ê ÈÍ Êu uî ÈÂ pgm Ê 24 Ê dê ÈÍv Ê ÊÂ Ê u Ê ÈÍÈÍ ÊÍuwÉ ÇÆ 6 Ê u~èê ÉÉÌÊÂ5

More information

<4D F736F F D F8DE98BCA8CA797A78FAC8E9988E397C3835A E815B82CC8A E646F63>

<4D F736F F D F8DE98BCA8CA797A78FAC8E9988E397C3835A E815B82CC8A E646F63> v  fvâ Š   Â~ f   d v v ÊÂd v ÖÑÒ Ò ÍÍ É Âi Ñ Ñ ÇÍ Êˆ Ç Â Ê Ç ÇÊ ÉÊÉÉÂv Î ÈÉÉ u Ê Î ÉÉ ÌÉÊ Ç ÇÂÈÌÈÌÊÓÒÐÐÖÏ ÒÎÌÉ Ê ÈÉÌ vâï ÔÎÖ ÑÎ~ÈÉÊ gî ÂÏ Ñ ÒÔÉÈÉÊ sê Â Ê Â s ÊÊÎfÆÍÉÉÌÊÂÑÑÒÔÊ ÂÊ fêöñðê Ì Ê ÐÔ

More information

<4D F736F F D2088CF88F589EF8E9197BF F690EC816A2E646F63>

<4D F736F F D2088CF88F589EF8E9197BF F690EC816A2E646F63> v w y ÆÎf ()1 1 1. Êu (1) Êu (2) Êu (3) vêu (4) ÆÎfÊu (5) ÉÊwŠ (6) Êd (7) Êu (8) ÇÍÌÉsÉÉÊ 2. Êu (1) Ê (2) Êd (3) Ê (4) Ê (5) Ê (6) Ê (7) ~ÉÊ (8) Ê ÈÉÍÌ (9) y 3. Ê~Êu}Ì 4. ÐÑÒdÊ 5. 6. ÈÊ ()1 2 1. Êu Êu

More information

Microsoft Word - 484号.doc

Microsoft Word - 484号.doc ~s~é~díê ÈÍ~ ~vêíí w gé Ê~Ê Âf Âyf ÉÊÍÂ Ê ËÍÊÉÊÇÈËÉÎÍÉÆÆÃÒÖÔÖÃ ÉÆÉÉÉuÆ ÍÆÂÈÉÇÉiwÊ}ÈËÇÇÉÉÊÆÍÂÈÇÈÊÇÍÂ~ ÊÇÎu ÍÉ Êf ÇÍ Ê ÉÍÈÇÊÇuÍÍÍÌÊ ÊÂyfÊ ÇÍ ÉÊÆÍÂfi ÉÆÆ ÊÊÈÍÉÆÍÂ ËÍÊÒÖÔÖÉÆÆÎ ÍÉÎÉ ÉÉÆÆÉÇÊÎÉÊÇÍÌÆÍÍÊÆÉÆÍÆÂ

More information

untitled

untitled ËÍÆÆÔÏÑÒÏÓÖ Ö Ñ ÑÕÒ Ö Ñ Ê ÔÏ ÖÕ ÖÏ ÒÒ ÔÖ ux ÊÎÉÆ ÍÍ ÊÉÈÊÌ ÊÆÇÇ ÐÖ Ó vd 日本ボーイスカウト栃木県連盟機関紙平成 20 年 1 月 1 日発行第 54 号 ÉÆÊÆÍÆÊÍÍ ÌÈiÌÊ ÌÊÉÈÍÇÉÉ ÆÍÇÉÉÈÉÆÍÇÌÈÍÌÈÎ Ô ÏÑÏÏÒÊÈÍuÎÍ ÉÌÊÊŒÊÈÍwÉÊ ÈÍÎÇÍÌÉÊsÆuÇÆ ÍÌÈ ÉÉÊÈÉgÊÆÆÉ

More information

<4D F736F F D2088CF88F589EF8E9197BF816991E596EC927C A2E646F63>

<4D F736F F D2088CF88F589EF8E9197BF816991E596EC927C A2E646F63> ÿj~ ~{ 大野竹田道路 ~{Êu ÊËu ÎÍÊ Êy Ê~ Ê~Êu}Ì ÐÑÒdÌÊh ~{Êu ~{Êu ~{ÊÂÊv{dÊÈÍÉu~{ÉÂ ÎzÉÈÉÎÈÊiÍ MO Êi ~{É ÆÍÂ ~{ÊÂÂÎÉÈÉÈÍÈÍÊÎÊ~ÈÂ ÊÎ~ÈÍÉÉÌÊÂdÊÂÊÈÍÇÉÎ ÉÈÉ~{ÉÆÍÂ ÌÉÂdyi ~Ëi ~É~ÈÍÍÇÉÊÍÍÂÓ ÒÒÖ ÐÇÈÍÂÈÌÈÌÊÉÊÇhÉÊÍÂ ~{

More information

untitled

untitled 日本ボーイスカウト栃木県連盟機関紙 第 55 号合併号 平成 20 年 5 月 1 日発行 ÊÃÃÊÂÉsÊÉÊÍÌÈ なんたい写真館 ÏÔ ÉÆÇÐ Õ ÃÑÕ Ð ÃÉÉÊÆÉ uîïòõçêíêæ ÃÖ Ñ ÑÕ Ð ÈÇ ÃÉuÍÍÊÇÍ ÉÇÌÈÉ Â ÑÏÏÒÊÆ ÑÕ Ð ÉÉÉÆ ÆÍ ÆÇÐ ÕÉÉÉÍʱ ÇÊÐ Õ ÆÍÈÇÆ ÉÈ ÈÊÈÇÈÊ ˆÎuÉÇÉÈÆ ÊÊÔ ÑÎuÉÇÉÈÆÂ

More information

<4D F736F F D2088CF88F589EF8E9197BF81698CA28E9490E78DCE816A2D312E646F63>

<4D F736F F D2088CF88F589EF8E9197BF81698CA28E9490E78DCE816A2D312E646F63> ÿj~ ~{ 犬飼千歳道路 Š~{Êu ÊËu ÎÍÊ Êy Ê~ Ê~Êu}Ì ÐÑÒdÌÊh Š~{Êu ~{Êu ~{ÊÊv{dÊÈÍÉu~{ÉÂ ÎzÉÈÉÎÈÊiÍ MO Êi ~{ÉÆ ÍÂ ~{ÊÂÂÎÉÈÉÈÍÈÍÊÎÊ~ÈÂ ÊÎ~ÈÍÉÉÌÊÂdÊÂÊÈÍÇÉÎ ÉÈÉ~{ÉÆÍÂ ÌÉÂdyi ~Ëi ~É~ÈÍÍÇÉÊÍÍÂÓ ÒÒÖ ÐÇÈÍÂÈÌÈÌÊÉÊÇhÉÊÍÂ Ÿe

More information

„¤‰ƒ‰IŠv‚æ‡S−ª†{“Å‘IB5-97

„¤‰ƒ‰IŠv‚æ‡S−ª†{“Å‘IB5-97 ÊÒÏ Ò Ð ÑÐÖÔÒÊ ÈÍ Ê ÊÆÇÍà xê ÃÊ g ÐÖÏ ÖÎÖÓ ÕÓÕÒÒÖÐ Ê w Ê ÇÍÌÍÉÂ Ê Êà x ÃÇ ÆÉ ÈÍÉÆÍ Â2+5# Â Â Â Ê w ÊÍÍÉÂ Ê ~É ÇÉ ÎsÆÇÉÇ uéæíçéç ÈÍÉ Â Ê 2+5# ÊÊÊw Ê Î Ê f u ÉÊà x hêf É f s Êg ÊÓÖ ÑÎ u ÈÍÇÉÃÎ ÇÉÆÍ ÂÌÉÂ

More information

ÍÂ~ÊÂ ÊÊ ÇÍ ÌÉÊÊÌÊÇÍÂÈÍ Ê ÊÌÊÊÍÉÉÉÆÉÉÍÆÂsÊÂ ÌÉÊ~ÊsÊÆÇ ÉÉÊsÆÍÆÊÉ~ÇÈÉÇÉÉÊsÉÆÆjÇÆÇÉÉÉÆÉÉÍ ÆÂ ÊÊÍÉÂÇÍÌÉÊsÊÊÇÉÂÊÍÍÉwÊÊÂÌÉ t ÊwÎÔ ÑÊÔÖÏÑ Ö Ñ ÑÒÔÇ ÈÍÍÇÉÊÊÍÂÇ

ÍÂ~Ê ÊÊ ÇÍ ÌÉÊÊÌÊÇÍÂÈÍ Ê ÊÌÊÊÍÉÉÉÆÉÉÍÆÂsÊ ÌÉÊ~ÊsÊÆÇ ÉÉÊsÆÍÆÊÉ~ÇÈÉÇÉÉÊsÉÆÆjÇÆÇÉÉÉÆÉÉÍ Æ ÊÊÍÉÂÇÍÌÉÊsÊÊÇÉÂÊÍÍÉwÊÊÂÌÉ t ÊwÎÔ ÑÊÔÖÏÑ Ö Ñ ÑÒÔÇ ÈÍÍÇÉÊÊÍÂÇ ƒêæçídéd ƒêd ÇÇÉÊÂÉv~ÈÍà ƒêdãîâêíéìãdwæíæê uãé ~ÉÇÍÉÌÊ ÊyÎÆÉ ƒêuâ~îwèéæ ƒêd xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ƒêu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ƒêë

More information

Microsoft Word - 99

Microsoft Word - 99 ÿj~ ui ~ 伊万里道路 ~{Êu ÊËu ÎÍÊ Êy y Ê~ Ê~Êu}Ì ÐÑÒdÌÊh ÿj~ ui ~ ~{Êu ÿj~ 497 ui ~ Êu ui ~Êud~{ÊÿÉÉvÍÉ~{ÉÆÍÂu ÊÆÇÍÊÂ~ÊÊÇÇÍÌÊÉÆÍÂ {dêîzééââââîé ÊiÍ MO Êÿj~i ~{ÉÆÍÂ Ë ÊÇÍÎ~ÌÉÇÉÆÍÂÌÉÊ,%6 +% ~{Êÿ Â,%6 ÌÊÉ +% ~{É~{Ê

More information

Microsoft Word - 99

Microsoft Word - 99 一般国道 205 号 針尾バイパス ÓÏÓÑÊu ÊËu ÊÍÍÊ yêéêééuê Ê ÊÊ ~ Êd ÔÖÑÏÐÒÊ ~Ê ~~{ËÊÎÐÑÑ Ê Ê y ÊvÊu eêu ÊvÂwÊÆÍ vêu uvêèív ~{ ÓÏÓÑÊu Êu ÿj~êâ ÎzÉÈÂ ÊiÍ MOÊud~{ÉÆÍÂÿj~ÉÈÉ ÓÒÒÖ ÐÎÈÂÊÂÂÂÂuÊ iîíéuê{déæíâ ÇÊÆÉÂÓÏÓÑÊÂui ~É~ÈÊ

More information

Microsoft Word - −C−…−gŁš.doc

Microsoft Word - −C−…−gŁš.doc ÿj~ Êu ÊËu ÎÍÊ Êy Ê~ Ê~Êu}Ì ÐÑÒdÌÊh ~{ 3 1 Êu ÿj~ Êu ~Êÿj~ ÊÂÇÍÊiÍ MO Ê{dÉÆÍ ÂÊÊ ÊuÊÎdyÉÆÍ {dêâi ~ +%ÌuËÊÎÐÑÑ~{ÉÆÍ ÉÎˈÊuÊ{dÉÆÍÂÌÉÂ~~ÍÊdÊÊÌ ÂvÇ ÉÆÍÇÉÇÍ ÊÊ~{ÉÉÌ ÎÆ{dÉÊÉÉÆÍ Êu u ÿj~ ÊÊ~ÊÊÂÇ~ÉÆÍÂdÊÊÇ

More information

fm

fm ÁÓ ÒÏÏÎ u ªª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ªªª h ª ªª ª ªª ªªª ªª ª h ªª ª ª ª ªªªª ª ª ª ªª ªª ªª ª ªª ªª ª ª ª ª ª ª ª ª ª w d ª ªªª ª ª ª «ª ª««sˆ t ª ª«««~ s~ ª ªª ª ª ª ª ªªªªªªªª s s~ ªªªªª ªª ªªª ª ª ªª ª ª

More information

Microsoft Word - AS017U.b......_...j.doc

Microsoft Word - AS017U.b......_...j.doc Õ Ð ÑÔÓÕÎÖ }ÑÏÔ dõòõte Ó ÒÒÐÑÑÑ Ñ Ò Á Ç Ê...2 Ê...4 ÑÑÒÕ...5 Ê Éw...6...7 ÐÓÐÑ...8 Ð ÔÖ...8 hw...9 ÐÔ Òÿus... 13 ÐÔ Ò...13 ÖÑÔ Ñÿu...14 ÐÔ ÒÉÖÑÔ ÑÊw...15 ÐÔ Ò...15 ÐÔ Ò...17 ÐÔ Ò...18 ÐÔ Ò...20 ÐÔ Ò...20

More information

Microsoft Word - kawanushi 1.doc

Microsoft Word - kawanushi 1.doc 一般国道 205 号 川棚改良 jêu ÊËu ÊÍÍÊ yêéêééuê Ê ÊÊ ~{ÊŠ Ê sê Ê yê ÊvÊu eêu Êv wêæí vêu uvêèív ~{ j Ê u Êu ÿj~êâ ÎzÉÈÂ ÊiÍMOÊud~{ÉÆÍÂÿj~ËÉÈÉ ÓÒÒÖ ÐÎÈÂÊÂÂÂÂuÊ iîíéuê{déæíâ ÇÊÆÉÂjÊÂÊvÈÍÉ Î ÈÌÇÌÇÆ ÈÍ OÊÇÆÎÌÂ ÈÇÆÌÉ

More information

Microsoft Word - ’V‘é−gŁš.doc

Microsoft Word - ’V‘é−gŁš.doc ÿj~ Êu ÊËu ÎÍÊ Êy Ê~ Ê~Êu}Ì ÐÑÒdÌÊh ~{ 2 1 Êu ÿj~ Êu ~Êÿj~ ÊÂÇÍÊiÍ MO Ê{dÉÆÍ ÂÊÊ ÊuÊÎdyÉÆÍ {dêâi ~ +%ÌuËÊÎÐÑÑ~{ÉÆÍ ÉÎˈÊuÊ{dÉÆÍÂÌÉÂ~~ÍÊdÊÊÌ ÂvÇ ÉÆÍÇÉÇÍ ÊÊ~{ÉÉÌ ÎÆ{dÉÊÉÉÆÍ Êu u ÿj~ ÊÊ~ÊÊÂÇ~ÉÆÍÂy ÊÊ

More information

<4D F736F F D F8DE98BCA8CA797A78FAC8E9988E397C3835A E815B82CC8A E646F63>

<4D F736F F D F8DE98BCA8CA797A78FAC8E9988E397C3835A E815B82CC8A E646F63> ˆ Ñ Ñ vìéê d Ê ÍÉÂÊÊÊ ÆÂ Æ Ç ÇÂÊ ~ÌÈÉ ÇÉÂÿ Â ss ÊÌ Ë sê~ Ê ÆÂ ~ÌÊÎÌÈÊÈÌÂ ÊÂ Ê ~ÊÉÆÉÊÂ ÇÉÉ ÇÈÂ Â Â Â xâîööð ÊÇÈÍÉÊÉÉÂÇÊÉÌÂÉÌÊÉÌÊÂ Ê Ê u Ç ÌÉÉÇÉÂ Ã ÃÊ ÈÂ ÊÆÇÍÃw ÃÎ v Êv ÊÑ Ñ vêî Í}ÌÂ Ã ÃÇÍÂ Ê vê u Ç ÇÆÉÊÎ

More information

Microsoft Word _Rev01-jp.doc

Microsoft Word _Rev01-jp.doc ユーザーマニュアル 日本語 APC Smart-UPS 1000/750VA 230/120/100VAC 単一ユニットラックマウント式無停電電源装置 990-1319 09/02 はじめに American Power Conversion Corporation APC Ê ƒê teâ tñïòòâ ÑÔ ÒÏÏÎÂÈÊ Ê ~ ÊÆÇÍ ~ Êt~ ÉÈÉ É ÈÉÆÌÈ ÊÓÑÓ Ñ

More information

obs_usersguide.book

obs_usersguide.book OpenBlockS ªª ªª ª ª ª ª Õ Ð ÑÏÏÒ Ver '/ Ÿ ÊÉÆÉ 1RGP$NQEM5 Ï Ô ÔÖÒÐÑ ÊËÍÉÉÔ Õ Ê ƒ ÉÈ 1RGP$NQEM55 Ï Ô ÔÖÒÐÑÏÑ ÊËÍÉÉÔ Õ Ê ÉÈ 1RGP$NQEM54 Ï Ô ÔÖÒÐÑÎ Ö ÊËÍÉÉÔ Õ Ê ÉÈ /KETQUQHVÁÊÂ/KETQUQHV%QTRQTCVKQP Ê ÉÈÂ

More information

(WP)

(WP) 1998 0 a b v g d je jo z i j k l m n o à á â ƒ ã ä å Ý Þ æ ç ˆ è é Š ê ë Œ ì í Ž î 1 ï p ð r ñ s ò t ó u ô f õ x ö ts t' ø ù ' ' š ú û y œ ü ' ý e ž þ ju Ÿ ß ja à, ê, ì, î, ò á, ã, ä, æ, é, ë, ï, ô, ö,,

More information

< F31332D817992B48DC A8CCB8E9F81458CA28E942E6A7464>

< F31332D817992B48DC A8CCB8E9F81458CA28E942E6A7464> 一般国道 10 号 戸次犬飼拡幅 ŠÊu ÊËu ÎÍÊ Êy y Ê~ Ê~Êu}Ì ÐÑÒdÌÊh ŠÊu ÿj~ Êu ÿj~ Ê ÎzÉÈ ÎÈÉ ÊiÍ Êud~{ÉÆ ÍÂÊ uêiîí ÉuÊ{dÉÆÍ ËÉÇÆÊÇÆ ÇÊÆÉŠÊ xgdésèéæ ÎzÉÉÆÍÂzÎÓÏÓÑ ÎŠÓÏÓÑ ÉÈÂÉÎËuÊ ÉÆÍ v Ê Ó ÐÎÊ~Ê ÊÍÍÇm ÈÇÂÌÉÂ~ÌÊ~ÇÈÍÍÊÊÂ

More information

fm

fm ÁÔÖÐÖÕ Ð +1 f ª ª ª ª ««««ªªª f ª ªª ª ªª ª ªª ª f ªªª ªª ª ªªª f ªª ª f f ªª ª ª ª ~ &'(556#46 &'(5#761 &'(5/#0 &'(5/#0 &'(5%;%.' &'(5/+)+ &'(5*+&#4+ &'(12+0 &'(1*#0&&90 &'(1*#0&/#' &'(12+072 &'(1#+4

More information

Microsoft Word - ’ìfià„GflV‘é“ÄŁ]›¿0909.doc

Microsoft Word - ’ìfià„GflV‘é“ÄŁ]›¿0909.doc 一般国道 3 号 ( 南九州西回り自動車道 ) 川内隈之城道路 ~{Êu ÊËu ÎÍÊ Êy y Ê~ Ê~Êu}Ì ÐÑÒdÌÊh y ~{ 1 ~{Êu uíi ~Êu uíi ~ÊÂÃd v x ÃÉ ÊÇÊÎÈÍÉÌÊuÉÈÍÉÂÉ MO Êu d~{êÿéèévèíé~{éæíâuêêâ~ ÊÊÇÇÈÍÌÊÉÆÍÂ ~{ÊÂÎzÉÈÉÂ ÊÊÎÈÉ ÊiÍ MO Êÿj~Êi ~{ÉÆÍÂ

More information

Microsoft Word - p12-21紀要論文_ジョさん_0908.doc

Microsoft Word - p12-21紀要論文_ジョさん_0908.doc u 0Q w Ê ÊG ÖÔÖÆÍË Ê ~ÎÊ G Ê Ê Ê uêéìê Ê Ê ~ Ê yîêf ÈÉÌÊÉÆÍÂÈÊÉÌ Ê ÉÆÉ ÖÔÖÊ ÉÈÉ ~ uì Ê ~ y Îf È Ê ÉÈÉ Ç ÊsÉÉÆÍ uêéæé uèéâìé u ÈËÇÆÇÉÇÊ Š ÎÈ ÊÎ ÍÇÊÈÉÂ 2011 8 Ê Ê Ç 3 765 519 10,529 Ç 587 ÆÍ 1) Â ÊÆÆÉ ÊÉÊÍÃ

More information

‰IŠv9802 (WP)

‰IŠv9802 (WP) 30 197954 22001983 ìåëóéþåóëéå ÍÉÎÉÍÕÍÙ ÓÏ ÒÅÍÅÎÎÏÇÏ ÒÕÓÓËÏÇÏ ÑÚÙËÁ, ÒÅÄ...íÏÒËÏ ËÉÎÁ, "òõóóëéê ÑÚÙË", íïóë Á, 1985 ëáòôéîîï-óéôõáôé ÎÙÊ ÓÌÏ ÁÒØ ÒÕÓÓËÏÇÏ ÑÚÙËÁ, à.. ÁÎÎÉËÏ É ÄÒ., "òõóóëéê ÑÚÙË", íïóë Á,

More information

<4D F736F F D F8DE98BCA8CA797A78FAC8E9988E397C3835A E815B82CC8A E646F63>

<4D F736F F D F8DE98BCA8CA797A78FAC8E9988E397C3835A E815B82CC8A E646F63> Â Â Ê fd Ê ÂÆÉ fê ÉÆÉÉÂ Ê ËÉd ÉÊ Â Ê ÈÉÂ fd Ê ÉÂ ÍÍ ÈÉÂ f Ê É ÍÍ ÈÉÂ fâd sâ u sê Ês Ê ÇÉÆÉÉÂ Ê ÍÍ ÊÆ É Ê É ÍÍ ÈÉÂ Ê fê ÉÂ É ~u ÊECTT[QXGTÊ ÂÆÍÆÊ Ñ Ñ É ÎsÆËÇ Ê ÉÆÉÉÂ fêæéâd fê ÌÍ Ê ÉÆÍ É ÇÊ ÊÊÇÉÉÂ Ê fê

More information

<4D F736F F D20835E A83415F967B95B631322E348B65926E8F4390B381698DC58F49816A>

<4D F736F F D20835E A83415F967B95B631322E348B65926E8F4390B381698DC58F49816A> s ÊÆÇÍ ÊwŠÉ }Ê u Ê ÈÍ Ê ÑÐÑ ˆÎ ~ÈÉÆÇÆÆÉ i Â Ê ÉÆÍ Â s ÉÆÍ i  ÊÊÊ Ö ÔÖÊ ÈÉ h Î ÈÂÈÍÊ uê ÆÍË dh Ê ÎsÆÇ ÉÇ ÉÊÉÉÆÍ ÈÊÊÇÉÌ Ê~ Ê ÆÂÇÍÌÉ ÇeÇÍÉÆÉ i Êh Ê ÆÂ Ê ÉÈÉ Î ÈÍ Ê Ç uèí ÉÆÍ s Î ÆÍ Ê Ê Ç ÉÊÇ Çs Ð ÓÑÎ

More information

ロシア語ハラショー

ロシア語ハラショー 1999 èìñß ïî-ðóññêè 25 26 26 29 30 31 32 33 35 36 10 10 11 36 37 38 39 12 14 40 41 16 16 18 19 21 21 22 22 23 24 1 à á â ƒ ã ä å Ý Þ æ ç ˆ è a b v g d je jo z i é j Š ê k ë l Œ ì m í n Ž î o 2 ï p ð r

More information

Microsoft Word _jap .doc

Microsoft Word _jap .doc ユーザーマニュアル 日本語 APC Smart-UPS 1000VA/1500VA 230VAC/120VAC/100VAC 750XL/1000XL 230VAC/120VAC タワー型 無停電電源装置 990-1085, 11/01 はじめに American Power Conversion (APC) ÊÂ Ê te(ups)ì ÑÏÒÒÂ ÑÔÒÏÏÎÂÈÊ Ê ~teêt~êææéêâ

More information

ロシア人の名前

ロシア人の名前 10 12 15 18:35 19:15 19:30 19:40 19:50 ðàñêîëîòü îäèîí îìàíû àñêîëüíèêîâ P äàí åæäàí Šðàñ åêðàñ àéäþí îëüøîé ðåòüßê Œîðîç îëê ûê Šîò îðîáåé 862 988 (3/15) (3/15) (3/16) (3/17) (3/18) (3/19 3/22) 18 25

More information

Microsoft Word - TR4_Effort.doc

Microsoft Word - TR4_Effort.doc ÔÖÑÑÎÉÈÍ ODC ÎÆÉ ÿ js ÊÈÌÊ ÑÔÒÏÏÎ ÊÆÇÍ ÓÐ ÊÊ ÐÑÒ~Ì~ÊÊÿÉÉÆÍ ÈÇÉ ÌhÇÉ ÊÎwË ÈÊÉÊ ÎÍÇÊÈÍÌ ÇÈÍÉÆÍ ÊÇÊ t~ ÉÈÉ ÕÑ Í Ð ÒÏ ÐÕÑÊÊ ÇÍÈÍÇ 1&%1TVJQIQPCN &GHGEV%NCUUKHKECVKQP Š=?Ê ÊÉÆÉ Î ÆÇÉÇÊŠÊŠÈ ŠÊ ÊÍÊÎ Ìh ÉwËÍÇÉÉ

More information

<4D F736F F D F8DE98BCA8CA797A78FAC8E9988E397C3835A E815B82CC8A E646F63>

<4D F736F F D F8DE98BCA8CA797A78FAC8E9988E397C3835A E815B82CC8A E646F63> s tâââoçæ #NQPIICRŠ~ ÊÈÍŠ~ Í d ÊÍÍhh Š~Š~ Ñ Ñ Â s tââoçæíâ u gzsîæg~ Â Ñ Ñ s Ê Â tââoçæíâ Â Ñ Ñ ÊÉ Ñ ÔÑÏÕ Â tâââoçæ NQPIICRŠ~ ÊÈÍKPVGTPCN u Í VTCEVKQPÎÆÉhh s dâ Ñ Ñ ÿ Ñ Ñ ÂÂys ~ÎsÈÉ gsh hg ÂÂoÇÆÍÂt

More information

untitled

untitled ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸÏÒÔŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸ ÐÖ Ò Ð ÒÏÑÕ ~OU Í Í Í Í uu Í Í u Í ÏÒÔ ÿus Á uá Át Á Áys oá Á ÁÁ Áy ÐÖÔ Á ÐÖÔ Ám ÐÖÔ Á km Á ÐÖÔ ká,t Ð Á Á 4% Á Á ÈÌÈÉ Áz mᜠÁÁ Á Á }ÁÁ ~oáy ~ }ÑÔ Á { Á Œu ÐÖÔ Áy Ám ˆÁ s Á

More information

<45532D C8D5CEC4B0E6CBB5C3F7CAE92E504446>

<45532D C8D5CEC4B0E6CBB5C3F7CAE92E504446> ES-800II ES-800sII ÊÈÌÊ ÉÆÇÈÆÌÈÂ ÇÊÉËÊÑÑ zsi (6V,, ÎÆyÆÇ ÌÈÉwÊÆÍÇ ÇÊwÊÊÂÊhÉÊÇÊÊÊÉÆÉv ÈÉÆÍÌÈÂ ÊÉ~ÈÉÇÍiÊÎÈÂÐ ÔÎÊÊÂÊÊ ~ÈÍÇÉÎÊvvÈÍÉÌÊÉÈÂ ÊhÎÊÇuÆÉÉÇÂÍÍÊÇÆÉÉÇÉÌÊÎÌÉ ÆwÌÇÉÈÆÂÆwÌÊÊÉÉÊÂÊ}ÇÊÈÉÇÉÈÆÂ ÇÊwÊÂÑÏÔÉÈÂÏÔÑÕ

More information

fm

fm ÁÔÖÐÖÕ +1 ÔÖÒÑÑÐ /2% Ê Éte u ªªªªª f ªªª ª«ªªª ª ~ ªª ª ª ª ªªª ªª ª ªªª ª ªª ª «ªª ª ª ª ª ª ª ª ªªªª ª ª ª ª ª ª ªªªª «««s ª ª ª ª ªªª v ªª ª ª ª ªv l Ð ÔÎ 59Ö Ð ~ 59 59 59 59 Ð ÔÎ 59Ö Ð ~ ª ª ª ««10

More information

< D C8D5D3EFB0E6CBB5C3F7CAE92E706466>

< D C8D5D3EFB0E6CBB5C3F7CAE92E706466> ESW-1200II ESW-1200sII ÊÈÌÊ ÇÊÉËÊÑÑ zsi (6:V,, ÎÆyÆÇ ÌÈÉwÊÆÍ ÇÉÆÇÈÆÌÈÂ ÊÉ~ÈÉÇÍiÊÎÈÂÐ ÔÎÊÊÂÊÊ ÊhÎÊÇuÆÉÉÇÂÍÍÊÇÆÉÉÇÉÌÊÎÌÉ ÇÊwÊÊÂÊhÉÊÇÊÊÊÉÆÉv ÈÉÆÍÌÈÂ ~ÈÍÇÉÎÊvvÈÍÉÌÊÉÈÂ ÆwÌÇÉÈÆÂÆwÌÊÊÉÉÊÂÊ}ÇÊÈÉÇÉÈÆÂ ÇÊwÊÂÑÏÔÉÈÂÏÔÑÕ

More information

Microsoft Word - GrCadSymp1999.doc

Microsoft Word - GrCadSymp1999.doc u u Ê É Îf ÈÉ uõòñõçí uõòñõëêi oy * ÎÏ Ó ÏÕ( ) **Ï ÓÐ ÕÖ *** ÎÏ Ó ÏÕ( ) APÑÖÕ ÑÕ { itot, inoue, furuhata} @trl.ibm.co.jp shimada@cmu.edu Automated Conversion of Triangular Mesh to Quadrilateral Mesh with

More information

Microsoft Word - GraphLayout1-Journal-ver2.doc

Microsoft Word - GraphLayout1-Journal-ver2.doc ÕÒÖÎ ÆÉ ÐÖÔÒ Ñ ˆ e Ê j ÉÏÏÔÐÏÒuu ËÊ o y * ÎÏ Ó ÏÕ( ) (* É ) An Improvement of Force-directed Hierarchical Graph Layout And Its Application to Web Site Visualization Jun DOI Takayuki ITOH IBM Research,

More information

<45532D C8D5D3EFCBB5C3F7CAE92E706466>

<45532D C8D5D3EFCBB5C3F7CAE92E706466> ES-1200II ES-1200sII ÊÈÌÊ ÇÊÉËÊÑÑ zsi (6V,, ÎÆyÆÇ ÌÈÉwÊÆÍÇ ÉÆÇÈÆÌÈÂ ÊÉ~ÈÉÇÍiÊÎÈÂÐ ÔÎÊÊÂÊÊ ÊhÎÊÇuÆÉÉÇÂÍÍÊÇÆÉÉÇÉÌÊÎÌÉ ÇÊwÊÊÂÊhÉÊÇÊÊÊÉÆÉv ÈÉÆÍÌÈÂ ~ÈÍÇÉÎÊvvÈÍÉÌÊÉÈÂ ÆwÌÇÉÈÆÂÆwÌÊÊÉÉÊÂÊ}ÇÊÈÉÇÉÈÆÂ ÇÊwÊÂÑÏÔÉÈÂÏÔÑÕ

More information

cluster.book

cluster.book BEA WebLogic Server WebLogic Server クラスタユーザーズガイド BEA WebLogic Server Ó ÑÕ 6.1 ÔÓÕÎÖÊ : 2003 4 24 m Copyright 2002 BEA Systems, Inc. All Rights Reserved. ÑÔÒÏÏÎÆÍËÔÓÕÎÖÊÂBEA Systems, Inc. Ê Ó Ï Ï ÑÑÒÕÑ

More information

<4D F736F F D F8DE98BCA8CA797A78FAC8E9988E397C3835A E815B82CC8A E646F63>

<4D F736F F D F8DE98BCA8CA797A78FAC8E9988E397C3835A E815B82CC8A E646F63> sëx s Ñ Ñ s gÿâ ~Âf  Âd dv  i ÊÆÇÍÕÒÐ ÒÖÎ ~ s sâ ÎÔÒ ÑÑ * ÂmÇÊÌ x ~ d  gÿâmÿ dv %CTEKPQOCKP#FGPQOCÊuÎÊv ÈÍÉ)CTFPGTfÊ Š gi* mÿ dv ~ hu ÎsÉÉÊÊ)8*&h Š d  gÿdv Êv gi* mÿâ gÿ dv  g ÃlŒiÊÆÇÍgÆ gâ~êêç g

More information

< D C8D5CEC4B0E6CBB5C3F7CAE92E706466>

< D C8D5CEC4B0E6CBB5C3F7CAE92E706466> ESW-800II ESW-800sII ÊÈÌÊ ÇÊÉËÊÑÑ zsi (6:V,, ÎÆyÆÇ ÌÈÉwÊÆÍÇ ÉÆÇÈÆÌÈÂ ÊÉ~ÈÉÇÍiÊÎÈÂÐ ÔÎÊÊÂÊÊ ÊhÎÊÇuÆÉÉÇÂÍÍÊÇÆÉÉÇÉÌÊÎÌÉ ÇÊwÊÊÂÊhÉÊÇÊÊÊÉÆÉv ÈÉÆÍÌÈÂ ~ÈÍÇÉÎÊvvÈÍÉÌÊÉÈÂ ÆwÌÇÉÈÆÂÆwÌÊÊÉÉÊÂÊ}ÇÊÈÉÇÉÈÆÂ ÇÊwÊÂÑÏÔÉÈÂÏÔÑÕ

More information

Microsoft Word _030510_Transcosmos_J.doc

Microsoft Word _030510_Transcosmos_J.doc ÎÑÎ ÓÑÔÏÒÐ/ Equity Research Ð ÓÕ ÑÐ ÓÑ IT Ð ÐÖÒÏ Ð (IT Ð ÓÑ) / MARKET WEIGHT yv OUTPERFORM* [V] (10 3 4, ) 695 ( ) 1,430¹ (%) 105.8 dš ( ) 33.91 (US$ 0.38) ( ) 44.92 s Ì ( ) 48.79 (%) 22.70 52 ~Ö Ñ 1290-475

More information

fm

fm ÁÓ ÒÖÔÎÖ Ñ /2( ÕÏ 27Ô Ò h ª ª ª ª ªªª ª ªª s ªª ª ª ª ª ªª ª ª ª ª ªªª ª ª ª { ª ª ª ª ª ªª ª ª ª ª ª ª w } d Á ªª ª ª ª ª ªª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ªª ª ªªªª ªªªªª l ««ªªª «ª ª ª ªªª ª ªªªª ª

More information

RI850V4 V2 リアルタイム・オペレーティング・システム ユーザーズマニュアル 解析編

RI850V4 V2 リアルタイム・オペレーティング・システム ユーザーズマニュアル 解析編 User s Manual リアルタイム オペレーティング システムユーザーズマニュアル解析編対象デバイス RH850 ファミリ (RH850G3K) RH850 ファミリ (RH850G3M) RH850 ファミリ (RH850G3KH) RH850 ファミリ (RH850G3MH) y Êv Ê ÉÊ Ê s ÊÌÊÉÆÍÂÖÓÐÑ ÏÖÐÒÖÓÐÑÊÂ ÊÈÊÂ y Êv ÈÉt ÌÉÊ Î

More information

(%) (%) WECPNL WECPNL WECPNL WECPNL

(%) (%) WECPNL WECPNL WECPNL WECPNL 4 4.1 4.1.1 1969 1986 1983 1983 4.1.2 1983 1. 2. 3. 1986 4.2 4.2.1 1983 92 1986 6 6 2 106 28 4 1 4.2.2 24 12 36 4 1 WECPNL90 1 32 WECPNL85 7 371 WECPNL80 8 356 4 445 WECPNL75 8 398 8 407 WECPNL75 WECPNL75

More information

Ê u g } }{ ~ Ê Blue Tooth Ì d LAN ÊÊÊ sèííöïõöñ~ Ê Ê y ÑÔ ÑÎ ÉÈ ÑÑÒÕ LSI Ç ÌÍÍÉÆÍ ÑÑÒÕ LSI séê ÇÍÌÉt Ê LSI Ì É ÈÍÉÆÉÌÊÎ ÈÍ séæí }ÊÑÑÒÕ LSI Ê CMOS ÒÓÏÑ

Ê u g } }{ ~ Ê Blue Tooth Ì d LAN ÊÊÊ sèííöïõöñ~ Ê Ê y ÑÔ ÑÎ ÉÈ ÑÑÒÕ LSI Ç ÌÍÍÉÆÍ ÑÑÒÕ LSI séê ÇÍÌÉt Ê LSI Ì É ÈÍÉÆÉÌÊÎ ÈÍ séæí }ÊÑÑÒÕ LSI Ê CMOS ÒÓÏÑ 14 s v à dò Ñ~ ÎÒÖÐ ÒÏÑÑÖ ÑÑÒÕ LSI Ê Ã 15 Ï ÏÒÏÐ d f Ê u g } }{ ~ Ê Blue Tooth Ì d LAN ÊÊÊ sèííöïõöñ~ Ê Ê y ÑÔ ÑÎ ÉÈ ÑÑÒÕ LSI Ç ÌÍÍÉÆÍ ÑÑÒÕ LSI séê ÇÍÌÉt Ê LSI Ì É ÈÍÉÆÉÌÊÎ ÈÍ séæí }ÊÑÑÒÕ LSI Ê CMOS ÒÓÏÑÊ

More information

time.book

time.book BEAWebLogic Server WebLogic Time Services ªªªª ªªª ª BEA WebLogic Server ªªª ª ª 7.0 ªª ª ª u : 2002 6 28 m Copyright 2002, BEA Systems, Inc. All Rights Reserved. ÑÔÒÏÏÎÆÍËÔÓÕÎÖÊÂBEA Systems, Inc. Ê Ó

More information

980459_P330i_Printer.book

980459_P330i_Printer.book Ï ÒÔÖ Ñ ユーザー マニュアル 980459-001 Rev. A Ï Ò ÔÖ Ñ ÑÖÕ ÑÕ 前書き ÉÊÂZebra Technologies Corporation ( ÏÖÔÏÖÓÎ ÏÔÖÖ ) Êt~ÈÍ Zebra P330i Ï ÒÔÖ ÑÊÏ ÑÒ ÖÉ ÊÉÆÉw ÈÌÈÂ }~Êv ÊÉÆÉ v yìéê v y Ê Î ÊÉÌ Zebra Technologies

More information

Ë,, ÌÓ ÏÓÈ ÂÈ? ÚÓÚ, ÚÓÚ

Ë,, ÌÓ ÏÓÈ ÂÈ? ÚÓÚ, ÚÓÚ 001 1 002 3 003 3 004 4 005 5 006 7 007 7 008 7 009 8 010 Ë,, ÌÓ 8 011 10 9 012 10 013 10 014 11 015 12 016 ÏÓÈ 13 017 ÂÈ? 13 018 ÚÓÚ, ÚÓÚ 14 019 14 020 16 021 Í ÍÓÈ? 16 022 18 023 18 024 19 025 19 1992

More information

WebLogic File Services ユーザーズ ガイド

WebLogic File Services ユーザーズ ガイド BEA WebLogic Server WebLogic File Services ユーザーズガイド BEA WebLogic Server 6.1 ÔÓÕÎÖÊ : 2002 6 24 m Copyright 2002 BEA Systems, Inc. All Rights Reserved. ÑÔÒÏÏÎÆÍËÔÓÕÎÖÊÂBEA Systems, Inc. Ê Ó Ï Ï ÑÑÒÕ Ñ ÂÃBEAÃÉÆÆÌÈ

More information

admin_domain.book

admin_domain.book BEAWebLogic Server WebLogic Server ªª ª BEA WebLogic Server ªªª ª ª 7.0 u : 2002 9 4 m Copyright 2002, BEA Systems, Inc. All Rights Reserved. ªª ª ªªª ª BEA Systems, Inc. ªª ª ª ª ª ª ª ª ªªª ( BEA ) vw

More information

ロシア語便覧 1

ロシア語便覧 1 - -È - - -ÚÂÎ Û Ë±ÚÂÎ, ÔËÒ ±ÚÂÎ - apple ÒÂÍappleÂÚ ±apple, Ë ÎËÓÚÂ±Í apple flì ±apple, Ù apple ±Î ÒÚÓ±Î, ÒÚÓÎ ± αÒ, ÎÂ±Ò ; ÎÂÒ ±, ÎÂÒÓ± ÁÛ±, ÁÛ± ; ÁÛ±, ÁÛ Ó± -, -Ë ÒÚÓÎ ±, ÊÛappleÌ ±Î, ÏÛÁ±Ë, ÒÎÓ appleë±

More information

Microsoft Word - LDMCR2002.doc

Microsoft Word - LDMCR2002.doc ªªª u ªªª uu Large-Scale Data Visualization Using Data Jewelry-Box oy tf ÎÏ Ó ÏÕ Ã Takayuki ITOH Yumi YAMAGUCHI IBM Research, Tokyo Research Laboratory 1623-14 Shimotsuruma, Yamato-shi, Kanagawa, 242-8502

More information

secwlres.book

secwlres.book BEA WebLogic Server WebLogic ªªªª ªªª ªª BEA WebLogic Server ªªª ª ª 7.0 ªª ª ª u :2003 7 18 m Copyright 2003, BEA Systems, Inc. All Rights Reserved. ÑÔÒÏÏÎÆÍËÔÓÕÎÖÊÂBEA Systems, Inc. Ê Ó Ï Ï ÑÑÒÕÑ ( ÂÃBEAÃÉÆÆÌÈ

More information

hyousi.fm

hyousi.fm TD-140A 取扱説明書 ÒÏÎÒÐ v TEAC INSTRUMENTS CORPORATION Rev.1.02 2004.SEP ÊÈÌÊ ÊÈÌÊ ÇÊÉËÊÂTD-140A Ö ÒÑÖvÎÆyÆÌÆÉÉÇÌÈÉÂÌÇÉ ÊÆÍÇÉÆÇÈÆÌÈÂ TD-140A ÊÍÉhÎÊÈÈÂÈÇÊÈÉÆÉÉÇÉÌÂ ÇÊÊÇÊwÎÍÇÆwÌÆÉÉÇÂÎÈÇÇuÆÉ ÉÆÉÉÆÆÇÉÈÆÌÈÍÆÆŠÆÆÉÈÌÈÂ

More information

cluster.book

cluster.book BEAWebLogic Server WebLogic Server ªªªª ªªªªª ª BEA WebLogic Server ªªª ª ª 7.0 u : 2003 10 20 m Copyright 2002, BEA Systems, Inc. All Rights Reserved. ªª ª ªªª ª BEA Systems, Inc. ªª ª ª ª ª ª ª ª ªªª

More information

WebLogic Event ユーザーズ ガイド(非推奨)

WebLogic Event ユーザーズ ガイド(非推奨) BEA WebLogic Server WebLogic Event Õ Ð Ñ ÏÏÒ ˆ WebLogic Server Ó ÑÕ 6.1 ÔÓÕÎÖ 6.1 2001 11 30 m Copyright 2001 BEA Systems, Inc. All Rights Reserved. ÑÔÒÏÏÎÆÍËÔÓÕÎÖÊÂBEA Systems, Inc. Ê Ó Ï Ï ÑÑÒÕÑ ÂÃBEAÃÉÆÆÌÈ

More information

wlec.book

wlec.book BEAWebLogic Server WebLogic Enterprise Connectivity ªª ªªª ª «ˆ «BEA WebLogic Server ªªª ª ª 7.0 ªª ª ª u : 2002 6 28 m Copyright 2002 BEA Systems, Inc. All Rights Reserved. ÑÔÒÏÏÎÆÍËÔÓÕÎÖÊÂBEA Systems,

More information

<4D F736F F D BB388E78CA48B B E6328AAA D655F92B290AE82B382E782C E646F63>

<4D F736F F D BB388E78CA48B B E6328AAA D655F92B290AE82B382E782C E646F63> kwê ÊÆÇÍÃ Ë ÆÃÊ Ê s hê ÇÍ g w ÊÈÌÊ 1. Êv 1 1. ÐÖ Ô fêv 1 2. f Êv 2. vè Æ ÉÇÍ 2 1. Ê u 2 2. Ê Æ 2 3. Ê ÍÍ 3. s hêg 3 1. ÑÓ Ð ÐÉÊk w 3 2. ÖÏÒÏ ÐÉÊk w 4. Ï Ö Ï ÐÖÒÑÕËÊ 4 1. f Ê 4 2. Ê { ÆÍÍÊ ÊÈÌÊ g Êÿ ÉÈÉÂiÍÊ

More information

funkanal.dvi

funkanal.dvi ÙÒÓÒÐÒÐÞ ÅØÓÐ ÌÑ ÐÐÓ ÐÔÒ ĐÓ ÞÐÐØÓØØ ÄÙ ÖÔ ¾¼¼ º ÔÖÐ ¾½º ÌÖØÐÓÑÝÞ ½º ÙÒÓÒÐÒÐÞ ÐÔÚØÐÓ ØÖÙØÙÖ ½ ½º½º ÄÒÖ ÐØÖ ÞÖØ ÐÒÖ ÐØÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º¾º ÌÓÔÓÐÓÙ

More information

snmpman.book

snmpman.book BEAWebLogic Server SNMP ÏÏÒ BEA WebLogic Server Ó ÑÕ 7.0 ÔÓÕÎÖÊ u : 2002 8 28 m Copyright 2002, BEA Systems, Inc. All Rights Reserved. ÑÔÒÏÏÎÆÍËÔÓÕÎÖÊÂBEA Systems, Inc. Ê Ó Ï Ï ÑÑÒÕÑ ÂÃBEAÃÉÆÆÌÈ Ê vw Ê

More information

¹ ØÙ Ò ØÙÖ Þ º Ð Þ Å Ö Å Ü Ñ ºµ Å ÖÕÙ Ú Ø Ð ÙÑ µº ÖÙØ º ÙÚ Ö À Ø ÓÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Å Ñ ÖÓ Ô º ¹ ¼µ ź ÔÓÔÙÐ Ó ÙÑ Ó Ñ Ô Ö Ó Ó ÑÓ Ë º º ÙÑ Ñ Ð Ô Ó ÕÙ ÒØ ÒØÖ

¹ ØÙ Ò ØÙÖ Þ º Ð Þ Å Ö Å Ü Ñ ºµ Å ÖÕÙ Ú Ø Ð ÙÑ µº ÖÙØ º ÙÚ Ö À Ø ÓÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Å Ñ ÖÓ Ô º ¹ ¼µ ź ÔÓÔÙÐ Ó ÙÑ Ó Ñ Ô Ö Ó Ó ÑÓ Ë º º ÙÑ Ñ Ð Ô Ó ÕÙ ÒØ ÒØÖ ¹ ØÙ ÒØÙÖÞº ÐÞ ÅÖ ÅÜÑ ºµ ÅÖÕÙ ÚØ ÐÙÑ µº ÖÙØ º ÙÚÖ À ØÓÖ ÆØÙÖÐ Ó ÅÑÖÓ Ôº ¹¼µ ź ÔÓÔÙÐÓ ÙÑ Ó Ñ ÔÖ Ó Ó ÑÓ Ë º º ÙÑ ÑÐ Ô Ó ÕÙÒØ ÒØÖ Ð ÙÑØ ÙÑ ÜÑ º ¾ ½ ËÊ ÀÍÅÆ ÎÌÊÁÆ ½ ÐÑÒØÓ ÒØÙÖÐ Ó Ö ÙÑÒÓ Ú¹ ØÖÒ ÉÙÖ Ö Ó ¹ ØÙ

More information

œ 2 É É

œ 2 É É 2 œ 4 10 20 ò 32 É 36 40 43 48 51 53 É QA 57 59 œ 2 É É Bio BioBio JubJub PichPich É É IEAFO É The KINGYO É ACEPÉ 3 É DIY É ÉÉÉ É É 4 É É É 5 ÉDIY É IC IC IC IC IC IC IC IC É ò 6 7 Á Å ÅÅ É Á Èh Èh Èh

More information

Microsoft Word - IPSJZen itot-pub.doc

Microsoft Word - IPSJZen itot-pub.doc & ÕÒÖÊsˆÊ ÈÍv Êi ÕÒÖ Ð Êsˆ Êi ÿ o y k /ks ÎÏÓ ÏÕ( )/ Ï ÓÐ ÕÖ / / ÊÈÌÊ ÊÐ ÓÕ ÑÐÖÔÏÒÐÑ %) ÊÍÍ ÊÆÆÉÊ s ÈÍ y ÊÕÒÖ Ð Ê Ì ÊÇÇÍ ÊÊÉÉÉÆÍ ŠÊÈÍÌ pš ÊÆÍÇ ˆÊÖ ÏÊÍÍ ÊÊÊ sˆêv Ê Ê z Î ÇÇ ÈÍu ÉÆÍÇ ÕÒÖ ÐÈÍ Êˆ Ê ÇÆ ÉÊ sˆîó

More information

£Ã¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°ÆþÌç (2018) - Â裵²ó ¨¡ À©¸æ¹½Â¤¡§¾ò·ïʬ´ô ¨¡

£Ã¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°ÆþÌç (2018) - Â裵²ó  ¨¡ À©¸æ¹½Â¤¡§¾ò·ïʬ´ô ¨¡ (2018) 2018 5 17 0 0 if switch if if ( ) if ( 0) if ( ) if ( 0) if ( ) (0) if ( 0) if ( ) (0) ( ) ; if else if ( ) 1 else 2 if else ( 0) 1 if ( ) 1 else 2 if else ( 0) 1 if ( ) 1 else 2 (0) 2 if else

More information

‚æ4›ñ

‚æ4›ñ ( ) ( ) ( ) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (OUS) 9 26 1 / 28 ( ) ( ) ( ) A B C D Z a b c d z 0 1 2 9 (OUS) 9

More information

Microsoft Word - AV600U_Japanese_V3.0.doc

Microsoft Word - AV600U_Japanese_V3.0.doc ユーザ マニュアル AV600U イメージスキャナ Avision Inc. (D/N«250-0353-E 3.0) 商標 Microsoft Microsoft ƒ Windows MS-DOS Microsoft IBM PC AT XT International Business Machines ƒ v t ƒ 著作権 Avision ˆ v ªªª ªªª ª tt ªªªª «~ fv

More information

plugins.book

plugins.book BEAWebLogic Server WebLogic Server Ê ÆÇÍ Web Ð Ó Ô ÖÐÏ Ê Æ BEA WebLogic Server Ó ÑÕ 7.0 ÔÓÕÎÖÊ u : 2003 7 21 m Copyright 2002, BEA Systems, Inc. All Rights Reserved. ÑÔÒÏÏÎÆÍËÔÓÕÎÖÊÂBEA Systems, Inc. Ê

More information

<90BC96EC C8E862E706466>

<90BC96EC C8E862E706466> 9 11 ÒÖ ÊÎÖÏ ÏÑÊ u u 9 11 ÂÎÖÏ ÏÑÊÔÒÒÐÏ Ñ ÊÔÖÓÏ ÑÊÊÎeÇÂÍÊ ÇÍÊÍÍÂuÕ Ó ÌÎÉÉÆÍÂÿÂÇÍÊÈÉuÕ Ó ÊÊÍÇÉÎÌf~ÊÂiÍÊÊÎvÈÂÔÒÒÐÏ Ñ Ç ÍÊÈÉÊÒÖÊÈÍÂf ÊÊÇÈÉÆÍÂ ÎÖÏ ÏÑÊÊÇÉÉÈÉÊÂ ÏÑÖÕfÊÈÍÂÊ ÎÍÈÍÂ wêgïöðõöõîèéâïñöõfîèí uîæéçêæíæêèíâêêçfæíííçâéêhêèæâ

More information

XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Å E D Ë@ÌÊè½ÌÄ\ { î{ t½ î. î G } b } b ÏäÝßØo 9 "Ä ¾ iž ¾ ¼ÀÀ Ð ÏäÝßØo 9 "Ä ¾ iž ¾ ¼ÀÀ Ð z z Þ Þ ÏäÝßØo : " ¾ ~C iž ò 0@ÀÀ Ð ÏäÝßØo : " ¾ ~C iž ò 0@ÀÀ Ð ÏäÝßØo ; " v ¼ÀÀ Ð ÏäÝßØo ; " v ¼ÀÀ Ð z z z z Þ

More information

A/B (2018/10/19) Ver kurino/2018/soft/soft.html A/B

A/B (2018/10/19) Ver kurino/2018/soft/soft.html A/B A/B (2018/10/19) Ver. 1.0 kurino@math.cst.nihon-u.ac.jp http://edu-gw2.math.cst.nihon-u.ac.jp/ kurino/2018/soft/soft.html 2018 10 19 A/B 1 2018 10 19 2 1 1 1.1 OHP.................................... 1

More information

<4D F736F F D DD082F08D6C82A682E989EF8DC58F4995F18D908F912E646F63>

<4D F736F F D DD082F08D6C82A682E989EF8DC58F4995F18D908F912E646F63> ,,, )) ** ' )) ** +,- 23587= DJKDRQDT X[ _aàaafraka 2qsr t yz{ ~ yz{ ~q Šy qy Ĝ qd q œy q= = ª «q D y ²±³ q µ q yģ¹ Dº» D¼½ 2q 2q - 72-8 KJ35[> Šy D Á q º ½ ª yãåæqdyçè Ë» ²ÌÍ Î Ë yïðñyòó = ªÔ Ö qødšy

More information

Microsoft Word _030810_Japex_J.doc

Microsoft Word _030810_Japex_J.doc ÎÑÎ ÓÑÔÏÒÐ/ Equity Research ÏÑ ( ÏÑ ) / MARKET WEIGHT yv OUTPERFORM* [V] (10 3 5, ) 4,475 ( ) 6,300¹ (%) 40.8 dš ( ) 255.76 (US$ 2.83) ( ) 255.76 s Ì ( ) 57.15 (%) 7.60 52 ~Ö Ñ 5620-3590 * yv Ê v ÊÏ ÒÒÐÑÉÊ

More information

0304_ふじみ野地福_本編_01

0304_ふじみ野地福_本編_01  à uã Æl¾ à í{ä  e Ê r» ± à à Š ÃÁ Âà ÃÄÁ xtr e  Ãà à í ÂÆ e rtr Áx e Ætr etr µ»æ eº lá Ãû Á ex Ä tr exí»l éîð ÄƱ «d ex z tr z ex z e e tr e z e z ex éîð îãëù Ôé tr exí» træ z l º z Â í Š Ê }

More information

عËÐ ÙØ ÓÒ ÖÙ Ø Ã ÓÖÙ ÃÙÖÓ Û Ò Ï Ç Ø Á Ö ÍÒ Ú Ö ØÝ ¹½¾¹½ Æ Ò ÖÙ Û À Ø Á Ö ½ ¹ ½½ Â Ô Ò ÙÖÓ Û º Ö º º Ô ÌÓ ÝÓ ÁÒ Ø ØÙØ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý ¾ß½¾ß½ Ç¹Ó Ý Ñ Å ÙÖÓ¹

عËÐ ÙØ ÓÒ ÖÙ Ø Ã ÓÖÙ ÃÙÖÓ Û Ò Ï Ç Ø Á Ö ÍÒ Ú Ö ØÝ ¹½¾¹½ Æ Ò ÖÙ Û À Ø Á Ö ½ ¹ ½½ Â Ô Ò ÙÖÓ Û º Ö º º Ô ÌÓ ÝÓ ÁÒ Ø ØÙØ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý ¾ß½¾ß½ Ç¹Ó Ý Ñ Å ÙÖÓ¹ عËÐ ÙØÓÒ ÖÙØ ÃÓÖÙ ÃÙÖÓ Û Ò Ï ÇØ ÁÖ ÍÒÚÖ ØÝ ¹½¾¹½ ÆÒÖÙ Û ÀØ ÁÖ ½¹½½ ÂÔÒ ÙÖÓ Û ºÖººÔ ÌÓÝÓ ÁÒ ØØÙØ Ó ÌÒÓÐÓÝ ¾ß½¾ß½ ǹÓÝÑ ÅÙÖÓ¹Ù ÌÓÝÓ ½¾ß¾ ÂÔÒº Û ºØغºÔ ØÖØ ÁÒ Ø ÔÔÖ Û ÒØÖÓ٠ع Ð ÔÔÖÓ ÓÖ ÙØÓÒ Ò ÔÖ ÒØ ÑÓÖ

More information

jmx.book

jmx.book BEAWebLogic Server WebLogic JMX Service ªªªªªª ª ª BEA WebLogic Server ªªª ª ª 7.0 u : 2004 3 18 m Copyright 2002, BEA Systems, Inc. All Rights Reserved. ÑÔÒÏÏÎÆÍËÔÓÕÎÖÊÂBEA Systems, Inc. Ê Ó Ï Ï ÑÑÒÕÑ

More information

PC Windows 95, Windows 98, Windows NT, Windows 2000, MS-DOS, UNIX CPU

PC Windows 95, Windows 98, Windows NT, Windows 2000, MS-DOS, UNIX CPU 1. 1.1. 1.2. 1 PC Windows 95, Windows 98, Windows NT, Windows 2000, MS-DOS, UNIX CPU 2. 2.1. 2 1 2 C a b N: PC BC c 3C ac b 3 4 a F7 b Y c 6 5 a ctrl+f5) 4 2.2. main 2.3. main 2.4. 3 4 5 6 7 printf printf

More information

卒 業 研 究 報 告.PDF

卒 業 研 究 報 告.PDF C 13 2 9 1 1-1. 1-2. 2 2-1. 2-2. 2-3. 2-4. 3 3-1. 3-2. 3-3. 3-4. 3-5. 3-5-1. 3-5-2. 3-6. 3-6-1. 3-6-2. 4 5 6 7-1 - 1 1 1-1. 1-2. ++ Lisp Pascal Java Purl HTML Windows - 2-2 2 2-1. 1972 D.M. (Dennis M Ritchie)

More information

main.dvi

main.dvi ß ß È ÆÓÒØ ÖÑ Ð «Ø Ó Å ÖÓÛ Ú ÁÖÖ Ø ÓÒ ÓÒ ÐÓÖ Ò Ø ÓÒ ÈÖÓ Ó È ¾¼½¼ ¾ ¼ ¾ È ÈÓÐÝ ÐÓÖ Ò Ø Ô ÒÝÐ ¾º ÀÞµ È È È» È ¹ÁÈ ÁÈ ¾¼± È ¼ÀÞ È È ÅÎ»Ñ È ½ ½ ½º½ ½º¾ ¾ ¾º½ ¾º¾ ¾º ¾º ¾º½º½ ¾º½º¾ ¾º¾º½ ¾º¾º¾ ¾º¾º ¾º¾º ¾º

More information

ƒsnsªf$o;ª ±Ž vf$o; Uûâ éf$o;ê &fgxo2nvô¾c"gõ /R=o^Ô¾C"GÕ ±Ž v Ô)"GÕâésâf$o; évâöá:o2øüîãá ãòá ùô f$ o;ê u%,âô G Ô Õ HÎ ÔµnZÕ Ñì ÔD[n Õ bg(fååøô Õ½ Š3

ƒsnsªf$o;ª ±Ž vf$o; Uûâ éf$o;ê &fgxo2nvô¾cgõ /R=o^Ô¾CGÕ ±Ž v Ô)GÕâésâf$o; évâöá:o2øüîãá ãòá ùô f$ o;ê u%,âô G Ô Õ HÎ ÔµnZÕ Ñì ÔD[n Õ bg(fååøô Õ½ Š3 1 Excel ( 1) Web (http://163.136.122.41/enquete/enquete.htm) 9 AHP x5 http://www.senshu-u.ac.jp/~thc0456/text/ 1995 1995 1995 S C 1995 2 1 4 1, 2 1, 2 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. ( XY 6. 6 9 AHP 4 AHP 0.15

More information

joho07-1.ppt

joho07-1.ppt 0xbffffc5c 0xbffffc60 xxxxxxxx xxxxxxxx 00001010 00000000 00000000 00000000 01100011 00000000 00000000 00000000 xxxxxxxx x y 2 func1 func2 double func1(double y) { y = y + 5.0; return y; } double func2(double*

More information

Ÿ ( ) ,166,466 18,586,390 85,580,076 88,457,360 (31) 1,750,000 83,830,000 5,000,000 78,830, ,388,808 24,568, ,480 6,507,1

Ÿ ( ) ,166,466 18,586,390 85,580,076 88,457,360 (31) 1,750,000 83,830,000 5,000,000 78,830, ,388,808 24,568, ,480 6,507,1 ( ) 60,000 120,000 1,800,000 120,000 100,000 60,000 60,000 120,000 10,000,000 120,000 120,000 120,000 120,000 1,500,000 171,209,703 5,000,000 1,000,000 200,000 10,000,000 5,000,000 4,000,000 5,000,000

More information

平成 26 年 10 月 27 日三重県公報号外 県章 三重県公報平成 26 年 10 月 27 日 ( 月 ) 号外 目 次 ( 番号 ) ( 題名 ) ( 担当 ) ( 頁 ) 監査委員公表 8 監査結果の公表 ( 監査委員 ) 1 監査委員公表 監査委員公表第 8 号 地方自治法 ( 昭和 2

平成 26 年 10 月 27 日三重県公報号外 県章 三重県公報平成 26 年 10 月 27 日 ( 月 ) 号外 目 次 ( 番号 ) ( 題名 ) ( 担当 ) ( 頁 ) 監査委員公表 8 監査結果の公表 ( 監査委員 ) 1 監査委員公表 監査委員公表第 8 号 地方自治法 ( 昭和 2 県章 三重県公報平成 26 年 10 月 27 日 ( 月 ) 号外 目 次 ( 番号 ) ( 題名 ) ( 担当 ) ( 頁 ) 監査委員公表 8 監査結果の公表 ( 監査委員 ) 1 監査委員公表 監査委員公表第 8 号 地方自治法 ( 昭和 22 年法律第 67 号 ) 第 199 条第 1 項 第 2 項及び第 4 項の規定に基づき 平成 26 年 4 月 14 日から同年 9 月 26 日までに実施しました監査について

More information

untitled

untitled 24 591324 25 0101 0002 0101 0005 0101 0009 0101 0012 0101 0013 0101 0015 0101 0029 0101 0031 0101 0036 0101 0040 0101 0041 0101 0053 0101 0055 0101 0061 0101 0062 0101 0004 0101 0006 0101 0008 0101 0012

More information

( š ) œ 525, , , , ,000 85, , ,810 70,294 4,542,050 18,804,052 () 178,710 1,385, , ,792 72,547 80,366

( š ) œ 525, , , , ,000 85, , ,810 70,294 4,542,050 18,804,052 () 178,710 1,385, , ,792 72,547 80,366 ( š ) 557,319,095 2,606,960 31,296,746,858 7,615,089,278 2,093,641,212 6,544,698,759 936,080 3,164,967,811 20. 3.28 178,639,037 48,288,439 170,045,571 123,059,601 46,985,970 55,580,709 56,883,178 19. 4.20

More information

Microsoft Word - 印刷原稿富山産業政策集積2.doc

Microsoft Word - 印刷原稿富山産業政策集積2.doc 1 1 2 46 48 50 3 2 5 50 55 50 2 3 50 4 H I= JK# $6 &' () *+ LM NM O6 PQ F >R BS 9TC U: F> GB S 9T UU : F> >B S 9V W: W BB BS 9VF W : # $% & '( )* +, / # $% & '( )* +, / # $% & '( )* +, / # $% & '( )* +,

More information