ENGLISH OFFI CIAL GOVERNMENT HINTING' BBREAB GAZETTE 'War-h-^-t^-JfH+B $5s EDITION s EXTRA WEDNESDAY, J^NE 25, 1947 / NOTICE PUBLIC NOTICE,I October 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ENGLISH OFFI CIAL GOVERNMENT HINTING' BBREAB GAZETTE 'War-h-^-t^-JfH+B $5s EDITION s EXTRA WEDNESDAY, J^NE 25, 1947 / NOTICE PUBLIC NOTICE,I October 7"

Transcription

1 ENGLISH OFFI CIAL GOVERNMENT HINTING' BBREAB GAZETTE 'War-h-^-t^-JfH+B $5s EDITION s EXTRA WEDNESDAY, J^NE 25, 1947 / NOTICE PUBLIC NOTICE,I October 7, 1946, K. K. Okamoto Komnten No, 42, 4-chq:me^ Uineno-eho, Izumio, Taisho-kti, O.saka Hirakichi Hasegawa 'No. 15, 1-ehome, 'O-machi, Sakai-shi.-.Jun-ichi, Nakamura No. 1774, Yahata-cho, Higashitomari-gun, Tottoriken "" - * 'E-iichi Ku$ui No. 1107," Aaza-Njshi, Bekasoe-mttra, BJi:it,ami-Kawa'Chi-gxin, Osakia "; ; E E. Koicbi Togawa Nq. 43/ NisIii:3-cKoi iie? Ichino-machi, Sakai-BH ' '** Mitsubishi Kisen K. K., ''.'Kobe Branch ' No. 185, 4-chome, JOtano-cfeo,' Ifcuta-fcu, Xobe ", ' At the instance- of, the abovementioned persons,the possessors bi the sha-re-certifi-cates 'shown, oil thd' annexei sheets are hereby* requested to notify their ela,ip,$ von- the' said share-certificates.and1 submit the same to this-court by a.m., July 8, ' In case of failure'to notify of their claims; and E submit the same, in accordance with the preceding paragraph bf the date fixed, the said ^share-certificates' may be declared null and. void. (Annexed sheets abridged) Kobe Local Court Nos. 1358, 1355, (He) 1946 Hiroko Morimoto Mitsuko Morimoto - No. 8, Nakanohama-cho, 'Nishinomiya-sbi No. 1323, (He) 1946 ' ^ Takenosuke Miura No. 1608, Oaza-ICawai, Kawai-nmra, Ano-gun, Shimane~ken No, 1332, (He) 1948 '. Juxi'-ichi Furuzawa N.o. 12, Aza'-Kitamachi, Oaza-Hirasaka-clio, Hazugun$ Aichi-ken ' - \ [ ^o. 1385, (He) 1946 Kazuo Nunome " \ t ENo.v17, -I.-chome, Chohai-cfeo, /I^E'inaitnl-kii, Nago- 1 ya-shi w' N.o. 1314, (He) 1946' E ' ',' ' ' lbo:iie4ci-shoten Oo.^Ltd. 1 No. 13, Shimo-uamachiy Eukupka-sM No. 1805, (He) 1946 '-. ' '; Amagas&ki Kiseji Go., Ltd,' - No. 36?, KawagVLcfci-cho, Nishi-fa, Os^ka.No..1321, (Be)' 1946 <. ' ' E x Yozo Nagaijaga y " Marxlij Murasihiri-chjo, Hagui-guKit, Ishikawa^-kieii No. 1324, (He>,1946 E Takaaki Asattii No.,12, 2-chojne, Tokiwadai,Itabashi-ku, Tokyo1 No. 1327, (He) ; Shinjifro Nimi No; 9, YamanisM, Umezono-cho, Okazaki-shi * October 21, 1946 No. 1320, (He) 1946 Shinzaburo Itb No. 169, Ueno, Kuwan-a-shi No. 1329, (He) 194& Eijiro Tanabe Nc/o Yuzen-an, No. 228, Aza-Hyakutsuka, Yawatamura, Nehi-giin, Toyama-ken ' At the instance of the abovementioned persons, the possessors of the certificates shown on the annexed sheets are hereby requested; to notify their mmmm1

2 claims on the said certificates and spfemit the E said certificates to tills Court'at or before a.m,,- October lg, 1947., In -case' of failure to.vinotify -and sabxttit m accordance "With the preceding paragraph at,or "before the time flxed, the,said.-certificates may: be ^eclarediiull an,(i 'void. ' ' v '; ''',.. 'Local'Court {Annexed sheets aferidged)... ' < ", ; October 24, ^946 '1 " E,. Claimant:, ' ~' ENo.1417/ (He) 1M6' '., Fusataro -Nagai E No. 22, 3-chdine, SMn-dori, Wakay^ma-sM, At the ixxstancg /of the jaboveinentio-iied-'.^ersoja, the ^poss^s^or of the certificates sibowa <$& the 'jari- 'nexed sheet are hereby requested to- notify K s claim QtL the said certificates aad; i submit the^ said 'certificates to,this Court at,-or before 10.00^1a.m., October" 5, ' 'V ' ^ ' In case of failure to notify and submit in -actordance with the preceding1- paragraph^st or ;before ttte time fix;ed, the said certificates may. be declared wall and' void. -' ' ' E ' Local Court (-Annexed sheet abridged), ' ' claims on the saidv certificates and.submit the said certificate's to this Court at or- before a.m., October 13, , _ ' lit ease of''' -failure to notify,and submit in accordance with the preceding* paragraph at or 'Before i tfee 'time1 fixed, the'sam ^rtiftcates may bo declared ; null and voicl.v /',-'. E ',' '. "'.,. ' Local Court (Annexed sheets 'abriifeed)1','... *" No. 1396,-(He) 1946 *" E'. - E ;,." E '"Kfi ;Y'amasMta V^.', \ 'October>24, 1946 Hyoigcnken l ^ ^'*. v JsPp. 1429, (He) 1946 ',.. ''toyo, ;Sensfaofcu HL IL -No. 1432, (He) 1946/ M.ats^nta'ro Kimura, "^ -V.> ;"';. >.. s ", October84> Claifli&nts:, '' -' '' Ho"1435,KPft) 1940 ~ - '"". E.. 7 ' Ichiro' jstiiipfept c/o Oktttta, No.- 7, Jeliome, MBtsuba-dori, T:oyonaka-ahi" - '. *..,,. No. 1449, (Efe) 1946 " - J.unko Iivoue, No. 14,, 'Mizucloenoki, Ams^asaki-shi No. 1446, (He) It46 i Ha&Mmqto Shoken. 'K. K. c/o Hisao' Hashimoto, 'Ne.' 100,, Katsuki, Kaihekawa-mnra> Kaiso-gnn, WakayaiBa-ken No. 1443, (He) 1946J ' Gobei Kishimoto No. 454, Bogatsiika, Sttmiybsfoi-nruTa, Muko-guii Hyogo-ken No. 1438, (He) 1946 Fumiko Aoyama No. 45, Naka-4-Qhome, Tezukayaiiia, Sumiyoshikii, At the instance of the abovementioned persona, the possessors of the certificates shown jo-n the annexed sheets are hereby requested to notify their :Ifo. 1414, "(Be) 1946 ;. ' n-, *3E?&k'ashII&iaofca,', No. 1411, (He) ' ";">4'l, ' E "Kit'toi Arakawa \ ' ^>' ;HatanasM, Kawai-miira, Mufcata-gtifi, Aicfei-kea 'No,14:05, (He) 194$ ' - '",, 7 Tanko Takashiro -^ :Ho. 1, 1-cliome, Rikyunishi-cho, Suma-ku,1 Kobe, No. 1402, (He) 1946 Ichida K. K. No. 5, 2-ehome? Horidbme-cho,.Nihombaslii-kn, Tokyo, No. 1399, (He) 1946 ' Takeo OnisM No. 22, Itsuka-cho, Hitoyoshi-shi No. 1393, (He) 1946 Sasagawa Shobi K. K. No. 53, ^-chome," Kohama-cho, ESumiyoslij-ki^ ' %.;

3 ' No. 1384, (Be) 1946 ' Kum'akichi Sasaki- No. 97-5, Matsuwara-cho, Nakamura-ku, Nagoyashi. ' ' STo. 1496,, (He) 1946 Ushinosuke Fukui No. 3755, Ozawa-cho, Minami-Saitama-gun, Saltama-ken*' 'No. 1381, (He),1946 T.suyoshi Sakag&chi No. 679, Fukac, Honjo-mura, Muko-gun, Ilyogokan, No, 1372, (He) ' Shuxo Akimura No. 3i, 2-chome, Andojibashi-dori, Minami-ku, No. 1420, (He) 1946 Juichiro Naoki - _s - No. 289, Kitabatake/ Motoyama-mura, Muko-sgnii, HVogO;keri ", No. 1423,.(He) Jin Nagai ' c/o Gaku. Murakami, No. 22, Miyamae-cho, Nakano-.ku^ Tokyo ^ -' i'. "No. 1337, (He) 1946/, v -. ^Yone Nakatsu c/o TosMko Hanazoncv No.,23, Higashi-2-cbome, Yanagino-machi, Tera-machisuii," &kai-shj -. 1 Kg, 1426; (He) 1946 * / -.GiieM TaeMibana ' c/o Sueji Taehibana-, No:. 3,,, 3r-chome, Higashi#oda4 'maehi, Miyajcojin&a-kti,., J At -the. instance of- the a..bovementioned persons, $ie possessors jof the certificates shown on rthe annexed sheets are foerejby requested' to^ notify their claims on the said1 -certificates and siifimit the1 said certificates to this Court at' or 'before^ 1,0.00 a.m., October 14, '/ E ' Jn *a.se' of failure to notify 'and submit'in accordahce. with the preceding -paragraph at or 'before / the time fixed, the said certificates may be declared. bi1 and'void. 1( ' O'Saka Local Court (Annexed, sheets abridged) November 21, 1946 Claimants: { E E No. 1487, (He) 1946 E, Shunzo Mitani ENo. 12'21?, Hamano-qho, Takamatsu-shi No, 1490, (He) 1946 ' Nikko Shoken Co., Ltd..No. 3-1, 1-eliQMKv' MarunoTi'Clii, Kojimachi-ku Tfokyo No. 1499, (He) 1946 Sei Pujii No. 208, To.yoka-cho,* Onomichi-shi No. 1502, (He) 1946 Goro Honda > No, 617, 3-ehome, Shinkawa, Naniwa-ku, - No , (He) 1946 Tokuzo' Tanaka ' ' No. 77? 1-ohome; Sonowa, Sanoda-mura, Kawabegun, Hyogo-ken, - No. 1508, (He) 1946 Renzo Musha No. 4035, Seiton, T,okuyaiiia~slii No. 1511, (He) 1946 Kataro Fuji! c/o Sa&ano, Aza-Kuwano, Okida-inur'a, Jodo-gvm, Okayama-ken ' ',', : No. 1514, (He),1946 SMii-ieMro Yoshikawa' c/o Kamek'ichi Hitomi, Mo. 443, Koyaitia, Tamatsu-mura, AkasM-gpn, Hyogo-ken ' s < Nb, 1517, (He) 1946 E < 1 Seijiro Tanaka c/o Yasuo Tsxte, Azja^'Okemura, Kameyaina-inura, O.sa-guii, Hiroshima-ken No. 1520, (II ) 1946, E - Beisiio 'Sugihara N:o. 938, Oaza-Naka, Setoda-mtira, Toyoda-gun, Hiroshima-ken' -, No. 15,23, <H,e) 1946N ' Yoichi Yokoyama ^, ' No. 105, Seijo-cho, Setagaya-ku, Tokyo No. 1526, (Be) 1946, _^ Tamano Gn 1 '' ; c/o Ginzaemon 'Qkumura, No^ 121, Manden-Ya*- shiki,* Okayama-sfoi / s, l E-At the instance of the abovementionfed persons, the possessors of the certificates shown on the annexed ' sheets are hereby requested" to notify their 'claims -an the said certificates and submit the said certificates t^ this -Court at 'or before a.m., November 19, 1947., _3-

4 In case of failure to notify and submit in ae- 'cordance with the preceding paragraph at or before the time"feed, the said certificates may be declared null and void., s Local Court (Annexed sheets abridged) December 20, 1946' No; 1723, (He) 1946 Moriji-Miyosii ',, i 'No. 41, 4-cbome,' Nakatsu, Miriami-dori, Oyodo-ku, No. 1720, (He) 1946 ' ^ 1 E Masao SMmada - ^, No. 3,, 5-chome, Hig'ashina.^a'-inac'hi, Wakaya'maslii, No. 1717, (He) 1046 \ ' / E, ' Hiroshi Oka, 'Oaza-Shiiizeu, Okazaki-mnra, KaisQ-gnn, Wakayama-fcen.' (, ENo.. l/f14x'(he)' * Sfeintaro Hasegawa Seiji Hasegawa S'ho'Zd^ Hasegawa-, No- 161, S-qftome, Hishiya-iiishi, Ftise-shi No.1711,,(He)1946 ' ' -, E v ', 1 Safetfta.ro.Okada, ', No. ' 703 l 'A^a-Nagatsiska, Naka-dori,* EGion-cbo, Asa-gun, Hiroshima-keai,, December 24/1946 ' Claimants:, No,,1707, (He) 1946 /^ Maruya Matsuyama ' No. 375, 3-^chome, Shimizn-machi, Kita-ku, Nagoya -^ Nos. 1716, 1719, (He) ' \ Kimrko Oka Jiro Oka O'aza-Kamimae, Okaiaki-mttra,. Kalso-g;uns Wakayama-keh N s 'No. 1713,'(He) 1U& K., Zensaku -Saito 'Shitoro, Kamikuro-m^ra, Hamana-gnu, SMzuokwken ' '. No..1722, (He) 1946 ^. EHiroshi SMnada -, 'Mo. 36, Aza-Hombetsu, Mikasa~clio? Sorachi-gun, x; ' Hokkaido, N6i 1701, (He)'1946, <, ^,, "Isa-Merita' ' ; Aza^Fuj-ib, 'Miiiamiifeonia-mura, Ikoma-g^tt, Nara-* fen ' ',,- > No.1698, (He)1046 E ; ' Tetsiiefed.Murcitani - 'No^ Ito-da-cbo, Suita-shi > ; 'No.1704,(He)1946 ',,,'., '' E:': Takao N'agamatsij ' No, 207, ^-"Qhom^f Suh'ano-cha, Kuiraixifi-sM No, 1708, (He) t Shinzo Tamada1' No. 364, 'Siiiga-cEq, Kita'-ka, ' No. 1780, (He) ' ^ Shotar.o l%fcahar;a No; 58, Kamiiio-m&chi, Okayanaa-sM A; 'No. 1705, (He) 1946 ' ' Gozaemon Kato ^ No. 17, 2-cliome, Hirokoji,. ftisbi-dori, Nakamuraku, 'Nagpya At "the instance of the abovementioned persons, the possessors of the certificates. shown on the annexed sheets are hereby requested to notify their claims*on the said certificates and submit the said certificates to this Court at or before a.m., December 16, In case of failure to notify and submit in accordance with the preceding 'paragraph at or1 before the time fixed, the said certificates may be declared null' and void. Local Court (Annexed slieets abridged) -No. 1725*, (He) 1946' ' E. ' Yasuo'Miyoshi', E - V, No. 41, 4-ehome, Nakatsuminami-dorV Oyodo-kti, At the instance of the abovementiotaed persons, the possessors -of the certificates shown on. the annexed sheets are hereby requested to notify their claims' on the said certificates, and submit the said certificates to this Court at or before a.m., December 18, 1947., In case of failure to notify and submit in accordance with the preceding paragraph at or before the time fixed, the said certificates may be declared null and void. ~ i 1 s Local Court (Annexed sheets abridged) 4--

5 ., January '$, 1047, Claimants: *, No, 1747, (He) 1948 j - Hiroyuki Tanahashi f No." 10, Nishi-2-chome, Kitabatake, Aben.o-ku, No. 1756, (He) 1946 ^ Ito No. 1581, Yofckaiehi-shi No, 1750, (He) 1946 sy. Katsuji Toyooka, /' c/o Hanjiro Toyooka, No. 68-2, Tanabe-cho, Tsuzuki-guli, Kyoto Sudo No. 1753, (He) 19,46 * < * Hakusaburo Kodo : ^ ' c/o Shinko Shbkai, No. v352, 7-chome, Higashikawasaki-cho, _Ikuta-ku, -Kob^-shi No. 1744, (He) 1946 ' ; Ichijiro ;SMga No, 790, Imakoji, Nfshi-imakQJi-cho, Qmmae-dori,,. Higasihi-iru, Kamikyo-ku, Kyoto < No.1783, (He)/1946, ( - ' f(',, t Jtmjito to Ho. 1080, Az^-Kiga, Hotei-cho, 'Niwa-gun^ Aichi* ken, No' ,\(He) 1946, \ ', ' Tsunehisa1 Hayashi ' Mo.,61, 1-chome, Noritake-cho, Nakatira>ku, N:agoya ' " '', E Mo.1729,(He)'1946 ',,( f Seirei Kemmochi E l ' 'Nofs500, Shimo-fuchu-muta, Ashijgara-shimo-guri, / K a nag^wa-ken 1 No.1732, (He) ' Ghiyo Tamagawa No. 1433? Oaza-Tojima, Kawara-dio, Takata-gun,,Hiroshima-ken, ' No> 1735, (He) 1946 Kiyoalo Kaibara, No. 777, Hompo, Niho-cho, Hiroshima-shi, At the instance of the abovementioned persons, the possessors of the certificates shown on the annexed sheets are hereby requested, to notify their claims on the 'said certificates and submit the said certificates to tjiifi Court at or before a.m., January 8, 1948., In ease of failure to notify and submit in.accordance with the preceding.paragraph at or before tjie time fixed, the ^aid certificates may be declared null and void. ' Local Court (Annexed sheets, abridged) * ' Claimant: Toshihide Koizumi No. 10-4, Kikuzorio-cho, Showa-ku, Nagoya-shi* Whereas the.abovem^ntioned claimant bas- Requested for puiblic notification with reference to the share-.bertificate to this Local Court not later than a.m., August 20, 1947.^ If he fails to do so by the fixe&l day, the sharecertificate " l t 5 (Annexed sheet'abridged) - E ' :', Koen Stizpki No. 73, Nakanaraoriia, AzaHotei-efco, Niwa-^fun, Aichi-ken - ' E "Where-a^1 the aboyementioned claimant lias requested for public notifieate witli reference,to th/ share-certificate Scribed, in ^e attached paper; the possessor of the share-certificate is hereby notified that he report his claim and submit the said' sharecertificate to this Local Court not-1 Inter than a.m>, August 15, 1047.\,, t E If he fails tosdo so % the* fixed day, the sharecertificate may be declared ntjj! and void. (Annexed sheet abridged') N.^goya- Local ( Court December 6, 1046 Ito Matsupka1 - No.1 76, Hachinian-eho, Qkazaki-s'hi, Aichisken Whereas the abovementioned claimant has *requested for public notification 'With referencej to the skare-certificate.described in the 'attached1 v>aper7 the possessor of 'the said share-certificate is hereby share-certificate to this Local Court not later than a-m., August,22, If he fails to do. so by the fixed day, the sharecertificate may be declared., null and void,!

6 ., Keiido -Ogasawara > No. 25-5, Shinsaka-machi, *Naka,-ku, Nagoya-shi Whereas the abovementioned/ claimant - lias requested for public notification, with. reference to tfe share-certificate described \n the attached1 paper, the possessor.of the said share-certificate is hereby notified that he re-port his.'claim and submit,.the said share-certificate to this Local Court not later than a.m. August 25, 1947, If he fails to do so by the" fixed day, the sharecertificate may 'be declared null' and-void. Nagoya, Local Court Nobukichi Matsuoka - ' No.,76,.Hachiman-choj Okazaki-shi, Aichi-ken Whereas- the aboyementioned claimant lias requested share-certificate E'described in the attached paper, thfc- possessor* of the said share-certificate is- hereby notified that he report his claim and siabmit the, said share-certificate to this Local Court not later1 than' '10;OQ'.a'.m., August 22/ ^ ' < If he fails to do*so by the fixecjlday,'the sharecertificate.may 'be 'decided null anci void. ' i - N.agoya <Local Court' ' ' ', ' -.",C;^ E' December6/1946 1Claimant: ' j \. Nissan ' Jukogyo-KabuaWki-Kaisha. E, No. 2, Takara-clio4 KanagaW-ku, Y.okoham&*shi Whereas <the above-mentioned -claimant ' has 'requested/for 'public notification with, reference to the share-certificate described 'in the attached pap&r,' the -possessor of the said stare-certificate is hereby notified that he report his clahirand -submit xthe s:aid share-certificate to this Local 'Court not later than a.m., August 20, If he fails to do so by the fisted' day, the sharecertificate -may Toe.declared null and; void. *, Jtfagoya Local.Court share^certificate to this Local Court not later than,10.00 a.m., August 15^1947. If he fails to do so by the"fixed day* the>sharecertificate may be.'declared null and Void. ' Nagoya Local. Court / December 8, 1946 : Shuji Hayashi No. 74'-9, Ka*inon-cho, Minami-ku, N.t goya~shi E^Whereas the abbvementioned claimant has. re-, quested for public notification with reference >to the share-certificate -to this Local Court not later tha;n a.nl, August 25, * If he fails to do so by the fixed day, /the sharecertificate {- - ( ^ ( Nagoya Lwal Court ' ( E December 6? 1946 r j ' Jun-iehi Furus<a,wa No. 12, JCitai-'machi, Aza-Hirasaka,' Aza-Hirasakacho, H&zu-gun, 'Aichi-xen E*',,, Whereas the abovementioned'' claimant has teqftested for publi-c notification with reference to the share-certificate described; ^in- the attached paper, the possessor of ithe said share-certificate is hereby notified that he report his 'claim and submit the said share-certificate to this Local Court not later than ' 10.00, a.m., August 25, ' - ". " * / If they fails to do so by the fixed1 day, the share-, certificate May 'be declared null and void. :, Nagoya Local -Court,,, ^Jimji SusSuki No. 244? Asahi, Aza-Asahi-machi, -Toyo-hashi-shi, Aichiken, -:- December 6> 1946 ' Claimant: Sahei Gmotedani No. 55-3, Daib'utsudori, Umaide. Fukuofca-shi Whereas the abovemowtioned claimant has1 requested share-certificaiie described in the attached paper, the possessor of the, said share-certificate is hereby notified that he report this claim^and submit the-said Takeo Yamazaki No. 394, Tamai-cho, Gifunshi Whereas the abovenientioned claimants.has requested'for public notification, with reference to the E share-certificates described in the *attached papers, the possessors of the said share-certificates is hereby notified that they report their claims^ and submit the sa d^share-certificates to this Local Court not later than a.m., August 27, 1947/, 4

7 ->, If ijiey fall to do so by the fixed day, tlie share-' certificates may foe declared null and void. 1 ' ' '*j* (Annexed sheets abridged) December 6, Yoshio Ozeki No. 5, Hane, A'za-Takao," Oaza-Fuso-moira, Niwagun, Aichi-ken * Whereas the abovementioned claimant has rev quested.share-certificate to this Local Court not later than If fie fails to do so by the fixed day, the share"* K certificate niay be declared null and void. ' - ' Nagoya Local-Court {Annexed sheet abridged). ' Yutol^u Niw&, No. 1039, Eayosu, Kiyosu-cho, Nishifcasugai-gtm, ' AlcM-ken Whereas*the abovemeittioned claimant >has requested for public notifications with reference to the share-certificate described in, the1 attached paper,, notified that he report his claim' and submit the said share-certificate to this Local -Court not later than* a.m., August 18, If he fails to So so by the fixed day, the sharecertificate may be- declared' null and void. January 1&, 1947 Tobu Xato, No. 842, 17-Jo, Funaki-mura, Motosu-gun, Gifu- m Claimant:, 'Saehinori Nakashima No, 5-6, Takasago-cho, Mihato-ku,.Nagoya-sbi Whereas the aboyementioned claimant has requested for public notification, with, reference"to the sharpertifieate described, iii. the attached: 'paper, -the.possessor of the said share-certificate is hereby,. -notified that he report his claim- and submit' the 'said (share-certificate to this 'Local Court not later' than' ^10.00 a,,m.; A;og,st 18, / If 'fee fails to do so by the fixed day, the sharecertificate may. be declared, hull ^and void, -Nagpya Local.Court ; 'i{annexed ^lieet-abridged) ',. ' l -, Saiicfii Kasuya, N<o. 14,, Daido-dori, Aaa-Ogiham, Oaza-Yokostika-, mxncskt Hazttrgfaiv Aichi-ken,Whereas the abovementioned 'claimants has re* qiiested for public.notification with reference po the share-certificates -described in. the,.attached papers, the possessors of the _said share-certificates are hereby notified <tiat' they report^heir claims aitid sufbmit the said share-certificates to this Local Cotirt not later1 than a.m,, September 18, If they faii- to, do so by the.fixed day, the sharecertificates ' may %<e declared null and 'void. (';Annexed_sh.eets abridged) " Nagoya Xx>cal Oo-urt f -, December 6,,1946 En-yia Matsuyama "No. 85-8, Shimizu-ch'b, I ita-kuy, Nagoya-shi'' E'WliereaS' the abovementioned claimant' has requested E " share-certificate to this Local Court not. later than a.m., August 22, If he fails to do so by the fixed day, the sharecertificate {Annexed sheet abridged) ' " - 'January 16, 1947 Gfenfco Ono No. 103, Xogonai, Kabuto, fiiwa-mura, Ama-gun, ^Aichi-keri EsWhereas the above-mentioned claimant has requested share-certificate described in, the -attached paper, the possessor of the.said share-certificate is hereby notified that he report his claim, and sutfmit the said share-certificate to.this Local Court not later than,10.00 a.m., September 27, If he fails 'to do so by the fixed day, the sharecertificate (Annexed sheets abridged)-, rj tmmm./

8 t f January 16, 1947 Claimant. : Tsnekichi Yoshida Np. 24*81, Shirakura, Araya-mura, Kitiaamiira-gun, Gunma~ken 1 Whereas the.abovementioned claimant has 'requested for public notification with reference to the share-certificate, described in the attached paper, notified that he report his claim and' submit the said share-certificate to this Local Court not later than a.m., September 21, If he fails to do so by, the fixed day, the sharecertificate ', January 16, 1947 Mitsuko Onoda No. 155, 'Sone-inacihi, Uji-yam.'ada~sM, Mie-ken ' ' Unokjchi Takeda- No. JJf~l^ Saimota-cho, Nakarku, Nagoya ^ Whereas the abtivenieniioned claimants -haa re-* vquested for public notification, with reference -to the share-certificates described in the attached papers, the possessors-* <Jf the saidf share-certificates are hereby notified' that they report their claims and sribmt, the said shares-certificates ta this Local,à ourt JJ4Y* not later than a.m., ',' E'. September '27, * v If,they fail to do so by the^fixed day* the -sharecertificates, \.Nagoya Coeal Court (Annexed sheets abridged) ' * -, *. /, January 16,;1947 (Claimant: ' ' '' * Mitsutaro Tamwa Ntima, tjkita-infaxa, Jodo-gun, Okaya,ina-ken,, Whereas itlie abovementioned claimant has requested for public /notification with reference to the. -the possessor of the said share-certificate is Jiereby notified- that he report his claim and submit the said share-certificate to this. Local Court -not later than a.m,, September 20, If he fails"to do so by the fi^ed day, the sharecertificate '. ". " '** >' January 16, 1947 Rinko-tochi Kabushiki Kaisfra No. 8, Temm,a-cho, Naka-ku, N-agoya -8 Wh&reas the afeoveme'rutioned. claimant.lias requested fo;r public notification 'With referen.ee to theshare-certificate described in the attached' paperr notified that he report his claim and submit the' said share-certificate to this Local Court not later thaji.- ' a.m., September 27, 1947., If he^fails to do so by the fixed $ay, the share-* certificate may be declared null and -void. ' < (Annexed' sheet abridged) :'' E.,> ^,'^, January.18,1947- Claimant:, * ' Fifmiko Onod& 1 No. 155, Soya^cho, Uji-Yamada-shi, Mie-fcen, Whereas the abovementioned claiman has requested ^liare-certificate described in the attached paper* the possessor of the said share-certificate ' is nereby notified that he report his claim, and submit the said. share-certificate to this Local Court not later tfian a.m., September20, t, -. If he fails to do so by the fixefd day, the sharecertificate may be -declared, null and.void., E' J.* -., "' v - ' ', 'January-16, Claimant: *, Ytikie$f&ga'o E ' 4 E E'No, 9,. ;7-clioie> Kanazonb-cno, Gifu-slii ', Wfiereas the abovementioned claimant "lia's re^^v quested, for public notification witfi: referenceito ti^e1 S'li^re-c^tificate described in the attached paperr thfe possessot of the. said share-certificate is hereby notified;that he report this claim and submit the said' share-certificate to this Local Court- hot.later than, a.m., September 2' ( If he fails to do so 'by the fixed 'day, the.share-- certificate may be "declared null and void.' ' ^, "/ * E, (Annexed.sheet.abridged) ^ ;,' January 16, 1947 Kyuhichi Mizut&ni, ' No. 174, >Kata-machi, Kuwan,a-shi Whereas the abovementioned claimant has requested^ jshare-oertificette ' described in the attached paperr share-certificate to this Local Court,not later thai! 10,00 a.m., September 16j 1947.

9 y If lie fails to do so- by the fixed day, the sharecertificate may be declared null -and void. ' January 16, 1947 Claimant: ' ' Kiyoshi Hiibinpj. Mo. 2-9, S'akurajnj-cho, Mizuh'o-ku, Nagoya-shi Whereas the abovementioned, claimant has requested the 'possessor of the -said share-certificate is hereby-, notified that he report his claim and submit the -said' share-certificate to this -Local Court not later than/ a,m., September 16, If he fails to do 'so by the fixed day,the sharecertificate may be -declared '.null and, void. Nagoya Local tkmrt r V r V -9