<4D F736F F D F8DE98BCA8CA797A78FAC8E9988E397C3835A E815B82CC8A E646F63>

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "<4D F736F F D F8DE98BCA8CA797A78FAC8E9988E397C3835A E815B82CC8A E646F63>"

Transcription

1 Â Â Ê fd Ê ÂÆÉ fê ÉÆÉÉÂ Ê ËÉd ÉÊ Â Ê ÈÉ fd Ê É ÍÍ ÈÉ f Ê É ÍÍ ÈÉ fâd sâ u sê Ês Ê ÇÉÆÉÉÂ Ê ÍÍ ÊÆ É Ê É ÍÍ ÈÉÂ Ê fê ÉÂ É ~u ÊECTT[QXGTÊ ÂÆÍÆÊ Ñ Ñ É ÎsÆËÇ Ê ÉÆÉÉ fêæéâd fê ÌÍ Ê ÉÆÍ É ÇÊ ÊÊÇÉÉÂ Ê fê ÉÍ Â sê vîs Ê ÈÉ ÔÖÓÎÊ Î Ì É Ì ÇÂÆÉ Ç sî ÇÉ ÉÊÂÓÖÑÕÑÔÖ Ð Ç Ì ÇÂh  gâi ÔÖÓΊ~ Ç ÆÉ v Ê ÉÆÉ ~ÈÍÍ iôöó ÎÊ ÌÊÇÂ Ê Š ÇÍfÆÉ ÊÆ Ê ÍÍÊÇÉÉ h Ê khfh Ç ËË É Ê ÉÆÉÉÇÂ Ç vìííéâgh Ç Â hfì É ÇÌÍÍÉÂgg~ ÊÆÉÂg~ Ê ÇÊg Âg h ÊÊÊ ÊÉÌÊ ÉÆÍÇÂ Ê ÈÉÊg h ÇsÍÍÉ d s Ê Âd sê ÉÆÉÉÂ Ê Ëd s Ê ÈÉÂ Ê É ÈÍÉd s Ê ÈÉÆÍ ÊÂ Ê Ê ˆ ÇzÇ Ês Ês ÉÊ ÊÍ ÇÊÌÊÉÊÊÇÉÉÇ sêææíè~ Ê ÉÉ ÉÊÍÈÊ ÌÈÊÍÇ s Ç ~ÈÉ ÊÔÖÓÎÇ É ÈÉ ÈÉÆÍÂÈÊ ÇÈÊÌÌ sd Ê ÉÊÉÉÆ͈h ÊÍÍ ˆhÏÒ ÒÖ ÂÖ Ó Â ÊÊ Ê sîv ÈÉ u sê ÊsÍÍ É ÈÉ ÉËË ÉÆÉÉ ÔÖÓÎÊ ÈÉÊ É ÈÍÉÂs Ç ÍÊÆ hh ÔÖÓÎ s 5+.2'% Ç s ÉÊÉÉÆÍÉÌ u sê ÈÍÊÈÉÆÉÉÇÂËË ÉÆÉÉÇÉÎfÆ ÍÉ ÌÉ hésííéæéíæê Ê ÈÉ u sçsííéæíçéç ÍÇÉÆÍ u sê véèéâ ÔÖÓÎ s Âp s  s Âg Ê ÈÍ s Âh Ê ÈÍ s s  hê ÈÍ0755 s  hh gm s Âh  gê ÈÍhh t ~gs ÊÊÇÆÇÍ ÍÍ Êg ~zhì Ì Ê ÈÉ g sç ÇsÍÍÉÂ Ç É ÈÉ ÈÂ Ê É ÈÍÉ ÈÉÆÍ } vç ÇÍ ~ÈÉÇÉÆÍÇ ËÊ Î~ÌÍÉÌÊ Ç Í Ç ÉÉÆÊ ÆÉÌÊ ÈÉÆÍÉfÆÍÍÍÂÌÉ Ê Ì ÍÉÉÆÍÉÊ ÍÍÍÂ Ê ÇÇ ÊÆÌÈÇÊ ÈÉÆÍÂ Ñ Ñ ÉÌg v Î ÌÉ Ê Ê Ç uéæíæâ     u sv     u sv  ÌÉ t   oçæí    u sv   ÿ ÖÑÒ Ò ÇÍ

2 s fâd sâ u sê s fê ÉÍ Â sê v

3 is Ê is sd Ê ÉÆÍ s Ê ÉÆÉÉ h t  vê s Ê h ÂÑÕ ÒÂg h ÊÊÊ s  sê ÉÆÉÉ s sê ÉÂÈÊ g ÂÔ ÑÕ Ï Ê ÉÆÉÉ ÊÂ Î Ì É ÉËË ÉÆÉÉÂ0QTYQQF sê È Í$6ÑÕ ÒÂ4QUU sâgˆh Ê ÈÍ&QWDNGFGEMGT ÊÊÂ Ì ÈÆ s Î hê Í Í ÍÉÂ Â Â Â Ê ÊÍÍ s Ê ÊÌÉÍÍÂ Î Ê Î~ÈÍÇÉÊÇ ÉÇÍ Ç ÉÉÇÉÂÌÉ Ê/'Ê ÊÌÉ g Ç ÌÉ ÎzÆ Ç Ê Î ÌÉ ΠÉÈÉ Â ÊÊ ÉÊ s Ì È ~ Ê ÈÉÆÍÂÆÍÉÌÉ Ê xèí ÉÆÍ f f h  is f is ys ÖÑÒ Ò s v f s,cvgpg#wdgtv4g2#$ h t 0QTYQQF$6#85& g h 4CUVGNNK482CUJWPV dgˆh /82 gˆh &QWDNG&GEJGT 1PGRCVEJ g h ÔÎÖ $6g s z 2#$ $9) f 2#$ 6%2%$%25&-5 'DUVGKP s h ÈÊ 4QUU-QPPQ/84 v s

4 s v f h hd 2#$ g h $6 ÔÎÖ $6g 2#$ 2#$ s z $6g f Ô ÑÕ Ï ÈÊ s } v s h Êh v Ê h ÂÖÑÒ Ò ÊÉsÍÍÉÂ Ö ÑÒ ÒÊ Ê Ï ÉÆÉÉ ÊÂ Ë fd  d  fd ÉÆÍ fd Ê ~ÍÉÆÉÉÇ d Ç ÈÉ Â Ë fd Ç ÈÉÂ Ê Ë fd É ÍÍ ÈÉ ÉÊ ÂhhŒh  Âhs  ÉÆÍ ÇÍÈÇÊ ÈÂhs ÆÍË Ç ÈÉ ÉÊ Â Â Â ÉÆÍ ÇÍ ÌÉÊ Ç È ÇÍ ÌÉÊ Ç ÈÉÂ Ê Ç Í ÊÌÌÌÌ fç ÇÉÉÊÇ ÉÆÉÉÉuÆÍ sd Ê ÉÆÍÂÍÈÇÊ ÈÉ s ÉÊh hh s Âhh s  hœhgh s Âhss s '&#5'/5  u s ÊÊÇ ÇÉÉÂ Ê s u séèé u sê ÆÉÂh hh Ê ÈÍ%6ÏÏÒ hh sî ÈÉÂÌÉ ~h Ê Î ÈÉsÉÉÆÍ hœ sê ÆÉÂ Ê ÈÍ nddsîsééâ h fê ÈÍ s hê ÿê véèéâ Ì Ê hæíë ~Îf ÈÉ ué Ê ÎsÉÉÆÇÉÆÉfÆÉÆÍÂ Ê Â ÉÌÊ ÊÆÍÂÌÉ s ÇÍÈÇÊ ÈÉÌÊÊ Ê Ì u sâ h sç ÈÉÆÍÇÉÇÍ h fê Î Æ ÉÈÉÊ h Ç Ê ÉÇÉv ÉÆÉÉÉfÆÉÆÍ u h h u ÿ h x ÿ h

5 s f v s s

6 ÖÓÓÖÒ ÑÕ Ê Ê É ÌÉÆÉÉ ÉÊg Ç É ÆÉ Ç ÇÌÍÍÉ f Ê ÉÆÉÉs s Ê É ~Í Â zê ÈÍ sç ÇsÂd sê i ÊÍÍ iséæééâìéâ ÍÍ Í ÍÉÆÍ zê ÈÍRQPUGVK ÎÐÖÑh s Ç É ÂÊ ÈÉÆÍÂÈÊ ÈÉ sêâh  u s ÉÆÉÉ ÈÆvÌÉÈÉ Ê ÈÉÂh Ê zâ ŠÂÊ ÈÍÔÒÖÓÑ Ì Ê Î ÈÈ ÈÉÆÍ s f % $ % s s Š v

7 Ê d Ç ÉÊÍs  ÍÍ}Ç ÈÉ ntê Ê ÉËË ÌÉÆÉÉÇÂs h s Ì Ê Ç ÈÉ Çd Ê ÈÉÆÍ ÉfÆÍÍÉ f Ê ÈÉÆÍÌÊÊ ÑÏÒÒÖÓ Ö Ð Î ÈÉÉÌÂÇÊ Ê yéæí m ˆj ÉÆÉÉ fê Ɉ Ê ÈÉ s ÊÆÇÍ s Ê ÉÆÉÉs Â Ê ÉÆÉÉ ÉÊv ÉÊÍ ÍÍ }ÆÈÈ Â} ÍÍ f Çz ÈÍÉ ÊÊÉÉ ÇÍ v Îv Êv ÉÇÍÍÆ dèâ É v Ê fêëéîê ÉÇÉÊÇ vèíçéç hêêééâ ÈÆvÌÉÈÉÊ Š ntò Õ ÊÆÆÉ ÊŠ y Î ÈÉÆÉÉÇÍÍÆ ÊÊÉÉÇÉÇÍÂ Ê Ê È n Ê Ç hêêíâçíìék ÈÉÇÉ Ç ÈÍÉÂÌÉs Š Î sèéêéê sèí Š nt fç ÈÉÉÌÂÇÍÌÉÊ Ê ÆÉ ~ ÊÌ Ê ÈÍ Î vèéâ s h s Ê Ê ÈÉÊ Ê fê ÇÈÍÊ ÈÉÆÍÇÂs h d Ê ÈÉÆÉÉÆÉÒ Õ ÉÈÉ É ÍÍÇÉÊÇv Îs ÉÉÆÍ ÐÎ Ê ÈÉÊ91%Ò ÑÊ ÌÆÍÂÐÎÇ uê fì ~ÈÍÑÐÑÕ ÊÊ Ê ÈÍÉÍÆÉÆÍ ~ Ê fê vèéæíâ Ê ÉÈÉÊ i ʈ ÉÌ ~ Î ÉÉ ÈÉÆÇ ÉÆÍ nššˆ fê ÈÉÊh ÉÊÐÖÔÖ ÑÕ ÊÍÍÂÒ Õ ÉÈÉ hèííæê ÊÉÉÂ Ê ÊÌÍÍÍ nd f fꚈœ Ê ÈÉ Î ÈÉÆÇ ÉÆÍ g Ê ÈÉÊ g Ê fê v Ê ÇÊ ÊÊÇÂÈÊ ÊÌÉ Ç ÍÊÆÉÌ Ê ÊÆ ÉÆÉÉÇ ÊÇÍ Î ÈÉ ÇÊ ÌÊ s Ê ÈÉ È Œx Ê Çz ÈÉÇÉÊÍÍsfÉÈÉ Ç Ê s Î~s hê ÉÆÍÂÇÉ s ÊÆÍ sî ÈÍ f Ì ÊÆÊÇÍ s Ê ŠÇÆ ÍÉÌ s Î ÉÇÊÆ ÊÆÍ ÊÊÍÊÇÍ Ê s Ç~ ÉÇÊÇÉ ÉÊÊŠÊÊÊÍÍ sê Ê Ç Ê ËÉ ÈÉÉÌÉÆÍÇ Ê} Ê É Ê s ÇÉÇÍÍÆ ÈÉÆÇÉÆ }ÆÈÈ f ih

8 s É s d s s h t s ÏÒÐ s h Št s s Š nt s s h v v j nt n s Š nt n s hh v ÈÊ v n s n i Ì ih ŠtŒ Št i Ì t #DDG Št s #DDG Ç Š nt nt h v nt v g ÏÐÑÓ Ñ g g g Œ g g gzçè g v ÈÊ g g v g s g z v nššˆ *(/Ê ÌÊÆ t f Ì i

9 f Ê ÉÆÉÉÂ Ê Î ÊÇÈÍÉ Î ÆÉ Â ÉÌÊ ÊÆÍ s Ç Î ÌÍÇÂ Ê h h Ê ÌÈÍÍÊ Â hhê Ì Â ylvœ ÊÊÉÆÉÉÂ Ê ÉÆÉÉ s s f Ê É Ê sçsííéâ ~ tê ÊÆÍ Éÿ ~ sîsæj Ê dç ÍÍÉÂhh ~ Ê ÈÍ hh sê ÇÉÊ ÈÉÆÍÂ Ê É ÉÉÆÍÂÌÉÂ Ê ~u Ê ÉÈÉÆÉ ~ Ê ÈÉ u ~ ~ sî ÈÉÆÍ d Ì wê ÈÉÆÍ hhê Â Ç ÉÆÍÇÂh h  { Â Ê ÊÌÉÊ ÊÆÍ Ê ÈÉÂh hh sîsééâìé Ê ÊÌÉʈu É ˆh Ê ÈÍh h h sì hëêhh h sî Ê ÈÉÆÍ h sé sèéæéh sì ÍÍhh sî Èj Ê Î ÉÆÍÂhh sê Î dèèf ÊÌ ÍÉÆÍÂhh sêd Ê ÊÊÉÉ ÊÍ Ê É Ê Çu}ÌÍÍ sâ z v teêveêíí Êy Î ÊÈÉ ÊÑÐÖ Ó ÐÇ héê ÉÉÆÍÂ Ê ÊÆÍÂ Ê Ê Ì ÎzÆÉ v  v ÿ  v ys s u sê v s s Ê v hi ~ h s ~ t s hh h s k s hh h s ~ hh Âi  Âhh s hh s h s ~ ~ s s ~ s ÔÖÓÎ s h hh s hh h s hh ˆh s hh s

10 g ÊÂ Ç Ç gâ ~ÊÊÇ ÉÂÖÑÒ ÒÉÈÉ* Í Í o ÇÂ* u f Ç ÈÍv Év ÎsÉÉÆÍÌȈ Ê  o fê  k ÉÈ ÊÇÍÌÉ~Í g jêíéív ÈÉÆÍÌÈÇÂÉÇÊ gê u gâæëçé Êv ÂÌÌÆ s Êv Â Ê ÇÆ ÍÌÈÂÿj ÊËÇÊ É ÇÆÍ guñðö Ó ÐÉ uèíé ÌÉÊ Î yéèé gôó   g Âtg  ÊÊÊ Â ÂÐÏÒÕÏÖÏÏÖÑ %/8 ÊÊÇÆÍÌÈ ÉÈÉÂÌÈ ÊÆÆÉÊÂgu s ÊÌÊÍÈ ÂÊ Î ÈÂv Ì ÉÈÊ Ê Ê ÈÍ fèî jêv Î ŠÆÈÉÆÍÌÈÂsˆ Ê Ì ÊÌÊÍÈ ˆ ÊÐÎÎ ÎÉ Êv ÇÊÈÍÉÆÍ fê ÆÊÆÊÇ ÉÈ ÌÉ Ê ÉÈÉ g ÐÖ ÔÊÖ Ñ ÉÆÍ o Ê Ê ÿ Î ŠÆÈÉÆÍÌÈÂ Ì Ê Êv É Â Â Æ ÇÍ Ê Ê ŠÇÆÍ ÉÆÉÉ Ê sì ÇÉ Ç Ê gê Ç ÇÍÌÈÉÂ Ê ÍÍ gñðö Ó ÐÊÍÍ g Ê uéèê Ê ÊÇÍÌÉ Î ÆÉ ÇÉ ÇÆÍÌÈÂ Ê g ÂÈÊ Ê gëêÿ~ê Í uëê ÐÔ ÒÎÂÒ Õ g  Â56 x   ÊÊ Ê ÇÎ ÉsÉÉÆÍÌÈÂÈ Ê gôó Ê ÿ Ê Ð ÑÉÈÇ ÊÊF$ Ê g Î yêèéæíâ ÇÍÆÊ fçæíìèâg ÖÔÖÉÆÉÉÌ Ç ÇÇÂ Ê ÌÉÌÂ Æ ~u Ç uéé ÈÉÆÍÌÈÂÉÉ Ê ÊÂ É ÍÍ É ÆÉÆÍÂ} Æ Ç ÈÆ ÇÆÍÌÈÂÊÆÊÇ ~y Ê ÇÉÇÂ Ì ÉÇÍÊÉ ÎÉÆ ÍÌÈÂ É ÉÊ~ ÊÍÍ héêééðïòõïöïïöñ ÉÈÇ ÍÍ Ê guñðö Ó ÐÇu ÉÆÉÉ Î yéèé%/8ñðö Ó ÐÎsÉÉÆÍÊÇ ÉÈ Ê Ê{Ì}ÎÉi ÔÖÒÐ ÖÊ ÉÌ ÈÍÉÆÍ ÉÆÍ gê ÈÉÊ Ê ÊÌÉuÍÍÉÆÍÌÈÂ%/8 ÉÊ ÊÉÆÉÊÂ Ê Â ~v Î Âg v Î k Ç ÈÉÆÍÌÈÂ Ç ~ÈÉÆÍ ÉÈÌÈÉÊ yt u ÉÈÉÂà gît ÈÉ g Êgu uwh Ê ~Ê ÈÍÏÓÒ ÑÊ ÃÂà r Ê Ê ÃÂà #WFKVQT[0GWTQRCVJ[Êv Ê ÃÇÆÍÌÈ ÊÂ Ê g Ç ÈÍÉÆÍ ÇÍ ÇÊ ÇÍÊ fç Î ÆÉÆÍÌÈÂ Ê v Ê~ Î Ê ÍÈÉ ÆÉÆÍ É ÍÍÇ Ç g Êu ÇÍÊÇ sç Ê Æv Î ÉÆÍÌÈÂ* ÊÂ É ÈÍÌÈÉÂÇ Æ É Ê ÊÊ Ç x È ÇÌÈ g ~ÊÊÇ u f  g

11 s * s v sî Ì s tg Âg Ê ÇÍ Ç Ç Év ÎsÉÉÂ ÌÈË z x ÉÈÊ ÎsÊ ÈÂ ÉÌÊ ÊÆÍÊ ÉÆÉÉÂ s ÍÍ ÉÊÍÂ ÍÍ f Ê ÈÉÂ i Ê.#5'4 ÎsÉÉ i Ê ÉÆÉÉÂ

12 s v ÊÍÍ hi uâ u ËÊÆi i ik hh }ÒÖÕÏÒ p j h ÊÍÍ p z u h p i ËÊÆi ui s h d ju s ˆ h /CTEWU )WPP f &WCPG f i v s fê v u u ÈÊ Ê u ˆ h ik hh v i i Ê Ê Ê~gÈ Êt ÈÍÍÇÉÊLj ~ ÊÍ Í ÈÉ v Ê È fî yê ÇÍÊ ŠÎ Êv ÎsÉÉÂ

13 Ê Â oâ   ÉÑÑ ÒÈÉÇ ˆ Ê i Î ÉÈÉ Ç Ê}g ÆÉ o Ç ËÊ ÊÉÌ Ê}gÂÈÍÊ Ç Ê}gÈÉÉÌ s ~ Ê Î ÌÉÂÖÑÒ ÒÉÈÉ ÍÍ Â ÍÍ f * u ÍÍ ÍÍ Ê ÂÈÍÊ ÍÍ ~ Ê Ê ÎÆÉÉÆÉ ÇÍ Ê Æ s Î È s Ê ÌÉÇÉÇÂ Ê Ê Æ s Î vèéç s Ê Ê ÈÇ Ê ÇÇ ÈÉ s Êd s  Âd i s ÉÆÉÉ s Ê ÈÉ s ~ Çv ÈÍ s Î ÇÉ t t o k f * * * v * * * * * * * * s s v * * * * * *

14 Ê ÊÂ Ê ÉÆÍ Â Â f v  x ÍÍ~ Ê ˆ  f v ÆÍË~ Ê ˆ Çv ÊÆÉÉÉ v ÊÉÆÉÊÂ Â Â Ê ÊÌ ÆÍË Ê Â Î Ç Ê Âv~ sééâ s Ê  o fâ xf  o ÆÍËg Ê Ç v t  ÎsÉÉ s Ê Ê&- ÊÊÊ ÊÍÍ ÌsÉÉÂÌÉ  ÈÍÉÆÍÌÇÌÇ g ÔÖÐÖÕ ÊÊ Ê Çv Ê È ŠÊ ~ÈÍ Ê ÎsÉÉÂÈÍÊÂ É Ê ÈÍÉÆÍÈÇÈÇ g ÔÖÐÖÕ ÊÔÖÒÑ Ð É ÈÉ Êv ÊÂv ÊÏÒÐ Ê Ê ÉÈÍ É ÍÍ ÈÂv Ë f Êv É ÍÍ ÈÉ f ÊÂ É É È ÈÉÃs Ä v f ÊÆÆÉÊ É É É È ÈÉÃs Ä v fêâ v ÇÍÊ Î ÉÈÂÈÊ vê  ÉÆÍ v fê  ÉÌ ÈÉ v vêâ É Ì ÇÂÉÆÉs h     ~ ÌÇ ÌÇ Â ÆÍËÈÊ ÉÆÉÉÃsÄÂ Ê ÊÆÇÍ Ê Ê ~Í qé Ê É eç ÉÆÉÉÂÌÉ w eêêêiyv ÊÉÆÉÌ sééæéâ ÈÍÊÂÏÔ ÊÆÆÉ ÉÊ eî sééâ s v v Ë f f s v f

15 s v fê v

ÊÈÌÊ fêôöôï Ö É É ~ Œ ~ Œ ÈÍÉÆÍ s Ê É Â Ê ÉÉÆÍÇÉ Ê Ê É Ê ÈÍv ÈÍ É ÈÍ Â ÇÍ vèé Ê Ê É ÈÉËÈÆ ÊÌÉ Ê~Æ Ê Ê ÈÍfÆ Ê ÊÉÆÉÊ Ê Ê ÈÍ Ê ÈÉËÈÆ

ÊÈÌÊ fêôöôï Ö É É ~ Œ ~ Œ ÈÍÉÆÍ s Ê É Â Ê ÉÉÆÍÇÉ Ê Ê É Ê ÈÍv ÈÍ É ÈÍ Â ÇÍ vèé Ê Ê É ÈÉËÈÆ ÊÌÉ Ê~Æ Ê Ê ÈÍfÆ Ê ÊÉÆÉÊ Ê Ê ÈÍ Ê ÈÉËÈÆ Ê È Ì Ê 12 ~ (4 Â9 )ÊÍÍ ÿj fd 5.837 Ê Â Ð ÓÑ (TCSA) Ê fç 2.924 É Ê ÎzÆÉÆÌÈ Âÿj Ê sê 9  sê 5 Î ÉyÉÉÆÍÉÆÍÍÉÆÌÈ 13 Ê TCSA ÉsÊÉÉ w ÊÍÍÉ 53 Ê ƒ Êd ÊÂ11.700 ÉÊÉÉÆÌÈ ÆÌÌ s ÊÉÉÉ ÇÈÇÉÊÉÇÊÆ Ê ÉÈÇ ÉÆÆg É ÈÊÌÊÊÉÆÉÊÿj

More information

<4D F736F F D F8DE98BCA8CA797A78FAC8E9988E397C3835A E815B82CC8A E646F63>

<4D F736F F D F8DE98BCA8CA797A78FAC8E9988E397C3835A E815B82CC8A E646F63> s tâââoçæ #NQPIICRŠ~ ÊÈÍŠ~ Í d ÊÍÍhh Š~Š~ Ñ Ñ Â s tââoçæíâ u gzsîæg~ Â Ñ Ñ s Ê Â tââoçæíâ Â Ñ Ñ ÊÉ Ñ ÔÑÏÕ Â tâââoçæ NQPIICRŠ~ ÊÈÍKPVGTPCN u Í VTCEVKQPÎÆÉhh s dâ Ñ Ñ ÿ Ñ Ñ ÂÂys ~ÎsÈÉ gsh hg ÂÂoÇÆÍÂt

More information

<4D F736F F D F8DE98BCA8CA797A78FAC8E9988E397C3835A E815B82CC8A E646F63>

<4D F736F F D F8DE98BCA8CA797A78FAC8E9988E397C3835A E815B82CC8A E646F63> ˆ Ñ Ñ vìéê d Ê ÍÉÂÊÊÊ ÆÂ Æ Ç ÇÂÊ ~ÌÈÉ ÇÉÂÿ Â ss ÊÌ Ë sê~ Ê ÆÂ ~ÌÊÎÌÈÊÈÌÂ ÊÂ Ê ~ÊÉÆÉÊÂ ÇÉÉ ÇÈÂ Â Â Â xâîööð ÊÇÈÍÉÊÉÉÂÇÊÉÌÂÉÌÊÉÌÊÂ Ê Ê u Ç ÌÉÉÇÉÂ Ã ÃÊ ÈÂ ÊÆÇÍÃw ÃÎ v Êv ÊÑ Ñ vêî Í}ÌÂ Ã ÃÇÍÂ Ê vê u Ç ÇÆÉÊÎ

More information

Microsoft Word - 99

Microsoft Word - 99 一般国道 205 号 針尾バイパス ÓÏÓÑÊu ÊËu ÊÍÍÊ yêéêééuê Ê ÊÊ ~ Êd ÔÖÑÏÐÒÊ ~Ê ~~{ËÊÎÐÑÑ Ê Ê y ÊvÊu eêu ÊvÂwÊÆÍ vêu uvêèív ~{ ÓÏÓÑÊu Êu ÿj~êâ ÎzÉÈÂ ÊiÍ MOÊud~{ÉÆÍÂÿj~ÉÈÉ ÓÒÒÖ ÐÎÈÂÊÂÂÂÂuÊ iîíéuê{déæíâ ÇÊÆÉÂÓÏÓÑÊÂui ~É~ÈÊ

More information

„¤‰ƒ‰IŠv‚æ‡S−ª†{“Å‘IB5-97

„¤‰ƒ‰IŠv‚æ‡S−ª†{“Å‘IB5-97 ÊÒÏ Ò Ð ÑÐÖÔÒÊ ÈÍ Ê ÊÆÇÍà xê ÃÊ g ÐÖÏ ÖÎÖÓ ÕÓÕÒÒÖÐ Ê w Ê ÇÍÌÍÉÂ Ê Êà x ÃÇ ÆÉ ÈÍÉÆÍ Â2+5# Â Â Â Ê w ÊÍÍÉÂ Ê ~É ÇÉ ÎsÆÇÉÇ uéæíçéç ÈÍÉ Â Ê 2+5# ÊÊÊw Ê Î Ê f u ÉÊà x hêf É f s Êg ÊÓÖ ÑÎ u ÈÍÇÉÃÎ ÇÉÆÍ ÂÌÉÂ

More information

Microsoft Word _Rev01-jp.doc

Microsoft Word _Rev01-jp.doc ユーザーマニュアル 日本語 APC Smart-UPS 1000/750VA 230/120/100VAC 単一ユニットラックマウント式無停電電源装置 990-1319 09/02 はじめに American Power Conversion Corporation APC Ê ƒê teâ tñïòòâ ÑÔ ÒÏÏÎÂÈÊ Ê ~ ÊÆÇÍ ~ Êt~ ÉÈÉ É ÈÉÆÌÈ ÊÓÑÓ Ñ

More information

(WP)

(WP) 1998 0 a b v g d je jo z i j k l m n o à á â ƒ ã ä å Ý Þ æ ç ˆ è é Š ê ë Œ ì í Ž î 1 ï p ð r ñ s ò t ó u ô f õ x ö ts t' ø ù ' ' š ú û y œ ü ' ý e ž þ ju Ÿ ß ja à, ê, ì, î, ò á, ã, ä, æ, é, ë, ï, ô, ö,,

More information

Microsoft Word - AS017U.b......_...j.doc

Microsoft Word - AS017U.b......_...j.doc Õ Ð ÑÔÓÕÎÖ }ÑÏÔ dõòõte Ó ÒÒÐÑÑÑ Ñ Ò Á Ç Ê...2 Ê...4 ÑÑÒÕ...5 Ê Éw...6...7 ÐÓÐÑ...8 Ð ÔÖ...8 hw...9 ÐÔ Òÿus... 13 ÐÔ Ò...13 ÖÑÔ Ñÿu...14 ÐÔ ÒÉÖÑÔ ÑÊw...15 ÐÔ Ò...15 ÐÔ Ò...17 ÐÔ Ò...18 ÐÔ Ò...20 ÐÔ Ò...20

More information

Microsoft Word - TR4_Effort.doc

Microsoft Word - TR4_Effort.doc ÔÖÑÑÎÉÈÍ ODC ÎÆÉ ÿ js ÊÈÌÊ ÑÔÒÏÏÎ ÊÆÇÍ ÓÐ ÊÊ ÐÑÒ~Ì~ÊÊÿÉÉÆÍ ÈÇÉ ÌhÇÉ ÊÎwË ÈÊÉÊ ÎÍÇÊÈÍÌ ÇÈÍÉÆÍ ÊÇÊ t~ ÉÈÉ ÕÑ Í Ð ÒÏ ÐÕÑÊÊ ÇÍÈÍÇ 1&%1TVJQIQPCN &GHGEV%NCUUKHKECVKQP Š=?Ê ÊÉÆÉ Î ÆÇÉÇÊŠÊŠÈ ŠÊ ÊÍÊÎ Ìh ÉwËÍÇÉÉ

More information

fm

fm ÁÔÖÐÖÕ Ð +1 f ª ª ª ª ««««ªªª f ª ªª ª ªª ª ªª ª f ªªª ªª ª ªªª f ªª ª f f ªª ª ª ª ~ &'(556#46 &'(5#761 &'(5/#0 &'(5/#0 &'(5%;%.' &'(5/+)+ &'(5*+&#4+ &'(12+0 &'(1*#0&&90 &'(1*#0&/#' &'(12+072 &'(1#+4

More information

‰IŠv9802 (WP)

‰IŠv9802 (WP) 30 197954 22001983 ìåëóéþåóëéå ÍÉÎÉÍÕÍÙ ÓÏ ÒÅÍÅÎÎÏÇÏ ÒÕÓÓËÏÇÏ ÑÚÙËÁ, ÒÅÄ...íÏÒËÏ ËÉÎÁ, "òõóóëéê ÑÚÙË", íïóë Á, 1985 ëáòôéîîï-óéôõáôé ÎÙÊ ÓÌÏ ÁÒØ ÒÕÓÓËÏÇÏ ÑÚÙËÁ, à.. ÁÎÎÉËÏ É ÄÒ., "òõóóëéê ÑÚÙË", íïóë Á,

More information

ロシア語ハラショー

ロシア語ハラショー 1999 èìñß ïî-ðóññêè 25 26 26 29 30 31 32 33 35 36 10 10 11 36 37 38 39 12 14 40 41 16 16 18 19 21 21 22 22 23 24 1 à á â ƒ ã ä å Ý Þ æ ç ˆ è a b v g d je jo z i é j Š ê k ë l Œ ì m í n Ž î o 2 ï p ð r

More information

Microsoft Word - C.....u.K...doc

Microsoft Word - C.....u.K...doc C uwêííôöðöõ Ð C ÔÖÐÖÕ ÐÊÉÌÊ C ÔÖÐÖÕÊ C ÔÖÐÖÕÊ Ç Ê Æ ~ if eíè ~ for ÒÑÒ ÌÆÊÉÉÊ ~ switch ÉeÍÈ ~ while ÒÑÒ ÊÍÍÔÖÐÖÕÊ ~ 1 C ÔÖÐÖÕ ÐÊÉÌÊ uê~ ÏÒÏÑ Ð ÓÏÖ CUI Ô ÑÊ ÏÒÏÑ ÔÖÐÖÕÎ d ÈÍÉÇÊ ÆÒ Ö ÒÐÑÒ ÊÔÎÏÖÎ d ÉÇÍÊ

More information

Ë,, ÌÓ ÏÓÈ ÂÈ? ÚÓÚ, ÚÓÚ

Ë,, ÌÓ ÏÓÈ ÂÈ? ÚÓÚ, ÚÓÚ 001 1 002 3 003 3 004 4 005 5 006 7 007 7 008 7 009 8 010 Ë,, ÌÓ 8 011 10 9 012 10 013 10 014 11 015 12 016 ÏÓÈ 13 017 ÂÈ? 13 018 ÚÓÚ, ÚÓÚ 14 019 14 020 16 021 Í ÍÓÈ? 16 022 18 023 18 024 19 025 19 1992

More information

fm

fm ÁÔÖÐÖÕ +1 ÔÖÒÑÑÐ /2% Ê Éte u ªªªªª f ªªª ª«ªªª ª ~ ªª ª ª ª ªªª ªª ª ªªª ª ªª ª «ªª ª ª ª ª ª ª ª ªªªª ª ª ª ª ª ª ªªªª «««s ª ª ª ª ªªª v ªª ª ª ª ªv l Ð ÔÎ 59Ö Ð ~ 59 59 59 59 Ð ÔÎ 59Ö Ð ~ ª ª ª ««10

More information

<45532D C8D5CEC4B0E6CBB5C3F7CAE92E504446>

<45532D C8D5CEC4B0E6CBB5C3F7CAE92E504446> ES-800II ES-800sII ÊÈÌÊ ÉÆÇÈÆÌÈÂ ÇÊÉËÊÑÑ zsi (6V,, ÎÆyÆÇ ÌÈÉwÊÆÍÇ ÇÊwÊÊÂÊhÉÊÇÊÊÊÉÆÉv ÈÉÆÍÌÈÂ ÊÉ~ÈÉÇÍiÊÎÈÂÐ ÔÎÊÊÂÊÊ ~ÈÍÇÉÎÊvvÈÍÉÌÊÉÈÂ ÊhÎÊÇuÆÉÉÇÂÍÍÊÇÆÉÉÇÉÌÊÎÌÉ ÆwÌÇÉÈÆÂÆwÌÊÊÉÉÊÂÊ}ÇÊÈÉÇÉÈÆÂ ÇÊwÊÂÑÏÔÉÈÂÏÔÑÕ

More information

Ê u g } }{ ~ Ê Blue Tooth Ì d LAN ÊÊÊ sèííöïõöñ~ Ê Ê y ÑÔ ÑÎ ÉÈ ÑÑÒÕ LSI Ç ÌÍÍÉÆÍ ÑÑÒÕ LSI séê ÇÍÌÉt Ê LSI Ì É ÈÍÉÆÉÌÊÎ ÈÍ séæí }ÊÑÑÒÕ LSI Ê CMOS ÒÓÏÑ

Ê u g } }{ ~ Ê Blue Tooth Ì d LAN ÊÊÊ sèííöïõöñ~ Ê Ê y ÑÔ ÑÎ ÉÈ ÑÑÒÕ LSI Ç ÌÍÍÉÆÍ ÑÑÒÕ LSI séê ÇÍÌÉt Ê LSI Ì É ÈÍÉÆÉÌÊÎ ÈÍ séæí }ÊÑÑÒÕ LSI Ê CMOS ÒÓÏÑ 14 s v à dò Ñ~ ÎÒÖÐ ÒÏÑÑÖ ÑÑÒÕ LSI Ê Ã 15 Ï ÏÒÏÐ d f Ê u g } }{ ~ Ê Blue Tooth Ì d LAN ÊÊÊ sèííöïõöñ~ Ê Ê y ÑÔ ÑÎ ÉÈ ÑÑÒÕ LSI Ç ÌÍÍÉÆÍ ÑÑÒÕ LSI séê ÇÍÌÉt Ê LSI Ì É ÈÍÉÆÉÌÊÎ ÈÍ séæí }ÊÑÑÒÕ LSI Ê CMOS ÒÓÏÑÊ

More information

< D C8D5CEC4B0E6CBB5C3F7CAE92E706466>

< D C8D5CEC4B0E6CBB5C3F7CAE92E706466> ESW-800II ESW-800sII ÊÈÌÊ ÇÊÉËÊÑÑ zsi (6:V,, ÎÆyÆÇ ÌÈÉwÊÆÍÇ ÉÆÇÈÆÌÈÂ ÊÉ~ÈÉÇÍiÊÎÈÂÐ ÔÎÊÊÂÊÊ ÊhÎÊÇuÆÉÉÇÂÍÍÊÇÆÉÉÇÉÌÊÎÌÉ ÇÊwÊÊÂÊhÉÊÇÊÊÊÉÆÉv ÈÉÆÍÌÈÂ ~ÈÍÇÉÎÊvvÈÍÉÌÊÉÈÂ ÆwÌÇÉÈÆÂÆwÌÊÊÉÉÊÂÊ}ÇÊÈÉÇÉÈÆÂ ÇÊwÊÂÑÏÔÉÈÂÏÔÑÕ

More information

œ 2 É É

œ 2 É É 2 œ 4 10 20 ò 32 É 36 40 43 48 51 53 É QA 57 59 œ 2 É É Bio BioBio JubJub PichPich É É IEAFO É The KINGYO É ACEPÉ 3 É DIY É ÉÉÉ É É 4 É É É 5 ÉDIY É IC IC IC IC IC IC IC IC É ò 6 7 Á Å ÅÅ É Á Èh Èh Èh

More information

980459_P330i_Printer.book

980459_P330i_Printer.book Ï ÒÔÖ Ñ ユーザー マニュアル 980459-001 Rev. A Ï Ò ÔÖ Ñ ÑÖÕ ÑÕ 前書き ÉÊÂZebra Technologies Corporation ( ÏÖÔÏÖÓÎ ÏÔÖÖ ) Êt~ÈÍ Zebra P330i Ï ÒÔÖ ÑÊÏ ÑÒ ÖÉ ÊÉÆÉw ÈÌÈÂ }~Êv ÊÉÆÉ v yìéê v y Ê Î ÊÉÌ Zebra Technologies

More information

secwlres.book

secwlres.book BEA WebLogic Server WebLogic ªªªª ªªª ªª BEA WebLogic Server ªªª ª ª 7.0 ªª ª ª u :2003 7 18 m Copyright 2003, BEA Systems, Inc. All Rights Reserved. ÑÔÒÏÏÎÆÍËÔÓÕÎÖÊÂBEA Systems, Inc. Ê Ó Ï Ï ÑÑÒÕÑ ( ÂÃBEAÃÉÆÆÌÈ

More information

š ( š ) (6) 11,310, (3) 34,146, (2) 3,284, (1) 1,583, (1) 6,924, (1) 1,549, (3) 15,2

š ( š ) (6) 11,310, (3) 34,146, (2) 3,284, (1) 1,583, (1) 6,924, (1) 1,549, (3) 15,2 š ( š ) ( ) J lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ¾ 13 14. 3.29 23,586,164,307 6,369,173,468 17,216,990,839 17,557,554,780 (352,062) 1,095,615,450 11,297,761,775 8,547,169,269

More information

( ) g 900,000 2,000,000 5,000,000 2,200,000 1,000,000 1,500, ,000 2,500,000 1,000, , , , , , ,000 2,000,000

( ) g 900,000 2,000,000 5,000,000 2,200,000 1,000,000 1,500, ,000 2,500,000 1,000, , , , , , ,000 2,000,000 ( ) 73 10,905,238 3,853,235 295,309 1,415,972 5,340,722 2,390,603 890,603 1,500,000 1,000,000 300,000 1,500,000 49 19. 3. 1 17,172,842 3,917,488 13,255,354 10,760,078 (550) 555,000 600,000 600,000 12,100,000

More information

š ( š ) 2,973,655 3,774,545 4,719,254 1,594,319 3,011,432 1,517,982 1,493, ,503 2,591, , , , , ,000 f21 500,000 24

š ( š ) 2,973,655 3,774,545 4,719,254 1,594,319 3,011,432 1,517,982 1,493, ,503 2,591, , , , , ,000 f21 500,000 24 š ( š ) 812,488 8,633,171 390,374,410 324,279,452 9,953,269 17,329,976 2,944,796 2,944,796 6,866,917 341,279,452 12,000,000 12,000,000 2,000,000 2,000,000 1,000,000 1,000,000 500,000 600,000 I 1,000,000

More information

目論見書

目論見書 Fidelity Japan Growth Fund 1 1 2 3 4 5 6 7 2 3 A B AB CDEFG AB C D 4 (3) 2002 2 1. 5 2001 2 28 7 2001

More information

BB.2

BB.2 2 J U RN K EDOK T ER N G U ST U S 2 0 2 2 EI 5 9 V O 20 N 0 I SS N : 0 8 5 4 D FT R I S { + 0 K $ > 2 S P } C > > ß S 7 K F7 I N P C 2 II C >$ K > > JH Y Ä N V 0 5 4 06 2 > H U = w N H P S K Pf! >! T {

More information

( œ ) œ ,906,148,000 1,800,000,000 1,706,469,380 1,350,676, ,793,167 1,555,793,167 3,000,000, ,537, ,

( œ ) œ ,906,148,000 1,800,000,000 1,706,469,380 1,350,676, ,793,167 1,555,793,167 3,000,000, ,537, , ¾ œ ( œ ) (Ÿ ) lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll J N I Q ( œ ) œ 14 15. 3.28 2,906,148,000 1,800,000,000 1,706,469,380 1,350,676,213 355,793,167 1,555,793,167 3,000,000,000

More information

ejb.book

ejb.book BEAWebLogic Server TM WebLogic ªªªª ª ª JavaBeans ª ªªªªªª ª BEA WebLogic Server ªªª ª ª 7.0 ªª ª ª u : 2003 12 10 m Copyright 2002, BEA Systems, Inc. All Rights Reserved. ªª ª ªªª ª BEA Systems, Inc.

More information

Ô µ µ Õ 6 Ú ÒÕ Ž l y ÖÍ ( )Í ÕŒ ÔÙØÔÕÍ ÖßäáÖ lö m Í2005 Ö dôõ m ÖÙÙ m ÖÒÒ søôõóù ÔØÔÕÓÍ ÓÙÍ Ø ÒÕ mþáßäø d zööøòùí Öi ØÓÖŽ Õ ØÙÙØÔÕÍ e 6 y Œ ÓÓ

Ô µ µ Õ 6 Ú ÒÕ Ž l y ÖÍ ( )Í ÕŒ ÔÙØÔÕÍ ÖßäáÖ lö m Í2005 Ö dôõ m ÖÙÙ m ÖÒÒ søôõóù ÔØÔÕÓÍ ÓÙÍ Ø ÒÕ mþáßäø d zööøòùí Öi ØÓÖŽ Õ ØÙÙØÔÕÍ e 6 y Œ ÓÓ i p Ô µ +5%1*$ International Society of Coordination for Health and Beauty 8QN 6 Ô µ µ Œ ~l v Œä Ö m d m ( l ä ) v ÖØ m l qy ä Žl d Œ ˆ d z d { ä Œ } Üãäß d } ä h d j ä Œ p 4 3 Í Ô Î yî Ž l Î Î Ï103-0005

More information

untitled

untitled ŢĺîŘv d\^m Đ ½±øĹ Ţ ĺ î Ř v d \ ^ m : @ Ų ģ Å ¹» Ţ ĺ î Ř ş Ţ ĺ î Ř v d \ ^ m @ Ĕ œ ģ Ĭ Å Ê? ę Đ Ą ţ Ê Ħ : ę Đ l b Z Ê Ħ?Êę& ä:

More information

取扱説明書〈詳細版〉 [F-03B]

取扱説明書〈詳細版〉 [F-03B] 163 1 I f c C a b 2 3 fe I1 164 1 Iee e e e 2 e 3 e e 1 ee ee Ie e 1 e m811 1 e 165 1 m2* f c C 2 fe 1 2 m52 m72 a b a b 166 k k Ia I a SD ce k a b c d e fa a m4 m6 m5 m7 m6 e3 I m88 m80e m9e1 2 C 2e1

More information

本文EPS再版用-cs.indd

本文EPS再版用-cs.indd 愛知大学経営総合科学研究所叢書 40 愛知県における廃棄物処理の 10 年間の推移 有澤 健治 冨増 和彦 吉本 理沙 著 愛知大学経営総合科学研究所 i 1 10 20 ( ) 2010 2011 2 ( ) ii () : : R UpLaTeX R UpLaTeX 1 1 1.1... 1 1.2... 2 1.2.1... 3 1.2.2... 3 1.2.3... 4 1.2.4... 4

More information

applets.book

applets.book BEAWebLogic Server WebLogic Server ªªª ª ªªªªª ª BEA WebLogic Server ªªª ª ª 7.0 ªª ª ª : 2002 6 u : 2002 6 28 m Copyright 2002 BEA Systems, Inc. All Rights Reserved. ªª ª ªªª ª BEA Systems, Inc. ªª ª

More information

31 33

31 33 17 3 31 33 36 38 42 45 47 50 52 54 57 60 74 80 82 88 89 92 98 101 104 106 94 1 252 37 1 2 2 1 252 38 1 15 3 16 6 24 17 2 10 252 29 15 21 20 15 4 15 467,555 14 11 25 15 1 6 15 5 ( ) 41 2 634 640 1 5 252

More information

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. !"#$ %&'( )*#$ %&'( +*#$ %&'(,$ -./ 01234 56.7865/ 9 :6:5/ ;$ 5 :6 :6::/ F$ B/ GH :68.7:6B/ I>J> :6::/ KL=34 :65.7:68/

More information

ï ñ ö ò ô ó õ ú ù n n ú ù ö ò ô ñ ó õ ï

ï ñ ö ò ô ó õ ú ù n n ú ù ö ò ô ñ ó õ ï ï ñ ö ò ô ó õ ú ù n n ú ù ö ò ô ñ ó õ ï B A C Z E ^ N U M G F Q T H L Y D V R I J [ R _ T Z S Y ^ X ] [ V \ W U D E F G H I J K O _ K W ] \ L M N X P S O P Q @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ r r @ @

More information

100km/h COMAND * 250 i

100km/h COMAND * 250 i CLS-Class 100km/h COMAND * 250 i http://www.mercedes-benz.co.jp/ G G! i H 3 4 13 21 31 57 211 247 317 4 210 53 51 239 14 16 15 18 14 80 71 72 71 73 259 307 23 23 24 233326 225323 225 / 282 282 283 117

More information

…_…C…L…fi…J…o†[fiü“ePDF/−mflF™ƒ

…_…C…L…fi…J…o†[fiü“ePDF/−mflF™ƒ 80 80 80 3 3 5 8 10 12 14 14 17 22 24 27 33 35 35 37 38 41 43 46 47 50 50 52 54 56 56 59 62 65 67 71 74 74 76 80 83 83 84 87 91 91 92 95 96 98 98 101 104 107 107 109 110 111 111 113 115

More information

.w..01 (1-14)

.w..01 (1-14) ISSN 0386-7617 Annual Research Reports No.33, 2009 THE FOUNDATION FOR GROWTH SCIENCE ön é

More information

Test IV, March 22, 2016 6. Suppose that 2 n a n converges. Prove or disprove that a n converges. Proof. Method I: Let a n x n be a power series, which converges at x = 2 by the assumption. Applying Theorem

More information

ISTC 3

ISTC 3 B- I n t e r n a t i o n a l S t a n d a r s f o r Tu b e r c u l o s i s C a r (ÏS r c ) E d is i k e - 3 ) a =1 / < ' 3 I n t e r n a t i o n a l s t a n d a r d s f o r T B C a r e e «l i s i k e 3

More information

XD-ST7500

XD-ST7500 1 e 2 47 3 >.mm C B 111 1 e 2 47 ee ee 112 3 C 4 >.mm C 113 1 e 2 >. 3 47 4 C 5 >.mm C 114 1 e 2 >. 3 47 4 C 5 >.mm C B 111 115 1 e 2 >. 47 3 C 4 >.mm C 116 111 B 117 1 e 2 46 3 >.mm C 1 e 2 46 ee ee 118

More information

ROMの入手1 - インターネットからの入手 違法にアップロードされたROMをダウンロードする方法 当然ながらダウンロードも違法行為(2010年1月1日より施行) ^ÇÇêÉëë=éáå a~í~=éáå 吸い出し機の仕組み - PRG-ROM, CHR-ROM ファミコンのカートリッジにはゲームプログラム本体(PRG-ROM)と グラフィックデータ(CHR-ROM)が存在する ines Header

More information

untitled

untitled ~ ~ ~ ~ ~ 22 14 10 50cm 2124 15 21 29.5 11, 12 12 20 4040 10 60 60 10 20 20 11 ç ç çç 6070 ç ç çç p. ç çç 4.5cm2.5cm 25 http://www.crdc.gifu-u.ac.jp/edsoftol/water/

More information

Microsoft Word - 調剤内規:HP用.doc

Microsoft Word - 調剤内規:HP用.doc 2 UVW 0123 4 4 56789 :;?2@7"' AJ39 KL1M7 8NOP? A

More information

faq.book

faq.book BEAWebLogic Server BEA WebLogic Server FAQ BEA WebLogic Server ªªª ª ª 7.0 ªª ª ª u : 2004 4 5 m Copyright 2002, BEA Systems, Inc. All Rights Reserved. ªª ª ªªª ª BEA Systems, Inc. ªª ª ª ª ª ª ª ª ªªª

More information

<82CD82B582B28C4E20666F E646F7773>

<82CD82B582B28C4E20666F E646F7773> CA20Ⅱ/23Ⅱ 電気回路図 «««««««š«««« M コード機能一覧表 1 ž ž ž ž «ªªª h ««««««««««ªªªªªªªªª «««««ªªªªªªªªª «««««ªªªªª ªª «««««z«e u «««««~ z«e u ««««««e u «««««««««ªªªªªz «««««ªªªªª «««««««««ªªª ªª ««««««e u «««««~

More information

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc 1 1-1 (1) 150ml 500ml/ 1-1 () 1-1 1-0.0.5mm 114mm 1- ( ) () 4 AES 1000rpm 10 AES -1 - (0.04100 g cm) 5-1AES - 6 L B M t 98000 t = M pl ( ) B g& m t m = g& 7.0 - L= B =. -7.0 7 0mm -4-4 8 500ml 1ml/h 00ml/h

More information

1.. 1 ll a ii. 1i. i f 1 1 a. a. i. t. 1 fi fi. t i j fj i. j ;i 1. i. aa a

1.. 1 ll a ii. 1i. i f 1 1 a. a. i. t. 1 fi fi. t i j fj i. j ;i 1. i. aa a 1.. 1 ll a ii. 1i. i f 1 1 a. a. i. t. 1 fi fi. t i j fj i. j ;i 1. i. aa 1 111 0 0 0 0 a I E l21 1fi i L < i i;i1=t ii 111 1; ai i ti a t T ;,, l 1i.... E 11fi i 1t l l t2 1i i1 t Ea li )2 0 u 0 1f )2

More information

untitled

untitled http : //www.kilc.konan u.ac.jp ö ö é éâ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ///////////////////////////////////////

More information

取扱説明書 [F-05E]

取扱説明書 [F-05E] F-05E 12.11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 a b 22 c d e 23 24 a o c d a b p q b o r s e f h i j k l m g f n a b c d e f g h 25 i j k l m n o p q r s a X b SD 26 27 28 X 29 a b c

More information

取扱説明書 [F-08A]

取扱説明書 [F-08A] 255 1 m1 2 a b c d a b c d I a b c d I 256 3 I m C c a j SD g m7 C ea l r g k m C * gm 1 m1em6eec g* 1 m1eem7 c m I C a 1 m1e e em2 2 1e 257 2 3 4e1 2 5e1 7 6e1 4 7e 1 m1e 2 m41 em42 3 gm 4 Ce ec 1 m1e

More information

202mk5_OM-J_RevD

202mk5_OM-J_RevD D01053901D 202@^ Double Auto Reverse Cassette Deck 2 TASCAM 202MKV á á á è í ì ì ó í í è ì ó í á TASCAM 202MKV 3 @V @V 4 TASCAM 202MKV TASCAM 202MKV 5 6 TASCAM 202MKV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 q w e r ø t º

More information

p.2/76

p.2/76 kino@info.kanagawa-u.ac.jp p.1/76 p.2/76 ( ) (2001). (2006). (2002). p.3/76 N n, n {1, 2,...N} 0 K k, k {1, 2,...,K} M M, m {1, 2,...,M} p.4/76 R =(r ij ), r ij = i j ( ): k s r(k, s) r(k, 1),r(k, 2),...,r(k,

More information

000 001

000 001 all-round catalogue vol.2 000 001 002 003 AA0102 AA0201 AA0701 AA0801 artistic brushes AA0602 AB2701 AB2702 AB2703 AB2704 AA0301 AH3001 AH3011 AH3101 AH3201 AH3111 AB3201 AB3202 AB2601 AB2602 AB0701 artistic

More information

LL 2

LL 2 1 LL 2 100 1990 3 4 í().. 1986 1992.. 5 õ?? / / / /=/ / / Ì / 77/ / / / / / / ûý7/..... /////////////Ì 7/ / 7/ / / / / ûý7/..... / / / / / / / / Ì / Í/ / / / / / / / / ûý7/.. / : Ì / Í/ / / / / / / / /

More information

2

2 2 6 7 9 4 6 7 2 3 4 5 6 7 8-0 - G G G G G G f f 9 e f - e f 0 5 e fe e c c cc B FD F 5 2 5 D F C e e e b 3 f f 5 ff ff f f f f b b bb b b b c c c ee ee e ee ee e f f 4 e e 7 5 5 e bb 6 7 f GE 8 f 9 5 F

More information

007 0 ue ue 6 67 090 b 6666 D 666 0 6 6 0 0 0 4 0 6 7 6 6706 00000 00000 69 000040 000040 0040 0040 000040 000040 0040 0040 674 00000 70 00000 0 00000

007 0 ue ue 6 67 090 b 6666 D 666 0 6 6 0 0 0 4 0 6 7 6 6706 00000 00000 69 000040 000040 0040 0040 000040 000040 0040 0040 674 00000 70 00000 0 00000 EDOGAWA ITY Y @ Y 60 7 66997 00 00 00 00 600 000 000 4900 900 700 000 f 004000 00 000 7f 70g 0 0 007 0 ue ue 6 67 090 b 6666 D 666 0 6 6 0 0 0 4 0 6 7 6 6706 00000 00000 69 000040 000040 0040 0040 000040

More information

æ @ æ @ æ @ æ»@ æ @ æ @ æ @ æ»@ æ @ æ @ æ @ æ @ æ æ æ» æ æ æ æ æ æ` æ æ æ æ» æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ» æ æ æ æ» æ æ æ æ æ æ æ æ æ» æ æ æ æ æ æ» æ æ` æ æ æ æ

More information

5

5 2004 9 5 29 9 5 0 4 0 40 2 73 46 33 3 6 27 6 3 5 82 6 77 60 7 5 20 K 7 7 6 6 5 70 5 20 2 5 G U U B U U 0 792 f 0 d f C C D E F C F A A A G C D D F C F A E F E E F F A C F F F E F D F F F B E E F F 0 5

More information

ito.dvi

ito.dvi 1 2 1006 214 542 160 120 160 1 1916 49 1710 55 1716 1 2 1995 1 2 3 4 2 3 1950 1973 1969 1989 1 4 3 3.1 3.1.1 1989 2 3.1.2 214 542 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

More information

jihou82-1 h1-4.indd

jihou82-1 h1-4.indd 富士時報 産業プラント 6OL.O 交通 道路システム 大阪市交通局長居変電所の更新工事 地下鉄御堂筋線ä電車用àÿéá付帯用電力機器ä老朽 図 純水沸騰冷却式シリコン整流器 図 ジェットファンの設置状況 化á伴ºh特別高圧Àþé高圧ñÁä更新工事Ĉ実施ÍÕg 主à設備åh24 kv ĕģ絶縁開閉装置h純水沸騰冷却式ġ œĝŝ整流器h7.2 kv 閉鎖配電盤h主制御用配電盤àßÝ āg 主à特徴å次äÞÀĀÝ

More information

A E A A A A E A E EAE EAE EA AE E AE E A AE EA AE EA AE EA AE EA AE EAE EAE EAE EAE E AE E A AE EA AE EAE E AE EA AE E AE E A AE E E A AE E E A AE EA

A E A A A A E A E EAE EAE EA AE E AE E A AE EA AE EA AE EA AE EA AE EAE EAE EAE EAE E AE E A AE EA AE EAE E AE EA AE E AE E A AE E E A AE E E A AE EA A E A A A A E A E EAE EAE EA AE E AE E A AE EA AE EA AE EA AE EA AE EAE EAE EAE EAE E AE E A AE EA AE EAE E AE EA AE E AE E A AE E E A AE E E A AE EA AE EAE EA E AE EA AE EA AE EAE E AE EAE E AE EA AE

More information

(H8) 1,412 (H9) 40,007 (H15) 30,103 851

(H8) 1,412 (H9) 40,007 (H15) 30,103 851 (H8) 1,412 (H9) 40,007 (H15) 30,103 851 (H3) 1,466 (H3) 9,862 (H15) 4,450 704 9,795 1,677 18,488 402 44,175 3,824 8,592 853 7,635 1,695 2,202 179 5,127 841 27,631 452 35,173 177 123,797 186 45,727 1,735

More information

22 25 34 44 10 12 14 15 11 12 16 18 19 20 21 11 12 22 10 23 24 12 25 11 12 2611 27 11 28 10 12 29 10 30 10 31 32 10 11 12 33 10 11 12 34

22 25 34 44 10 12 14 15 11 12 16 18 19 20 21 11 12 22 10 23 24 12 25 11 12 2611 27 11 28 10 12 29 10 30 10 31 32 10 11 12 33 10 11 12 34 22 25 34 44 10 12 14 15 11 12 16 18 19 20 21 11 12 22 10 23 24 12 25 11 12 2611 27 11 28 10 12 29 10 30 10 31 32 10 11 12 33 10 11 12 34 35 10 12 36 10 12 37 10 38 10 11 12 39 10 11 12 40 11 12 41 10 11

More information

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - H19 H18-5 - H19.7H20.3 8,629 11,600-6 - - 7 - - 8 - - 9 - H20.7 20 / - 10 - - 11 - 1 8,000 16,000 4,000 2 50 12 80-12 - 20 3040 50 18a 19a - 13 - - 14 - 1,000-15 - 3,000 4,500 560

More information

17 12 12 13301515 2F1 P2 1 22 P19 160

17 12 12 13301515 2F1 P2 1 22 P19 160 136 17 12 12 13301515 2F1 P2 1 22 P19 160 161 15 87 15 P5 26 4 162 10 3 60 1/3 3 1 163 137 138 139 % %.%. (. ) ( ) 48 32 13 40 43 30 42 50 13 99 140 39 12 12 42 55 35 6 79 2004 16 17 39 37 53 13 1 1.2

More information