Microsoft Word _Rev01-jp.doc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Microsoft Word _Rev01-jp.doc"

Transcription

1 ユーザーマニュアル 日本語 APC Smart-UPS 1000/750VA 230/120/100VAC 単一ユニットラックマウント式無停電電源装置 /02

2

3 はじめに American Power Conversion Corporation APC Ê ƒê teâ tñïòòâ ÑÔ ÒÏÏÎÂÈÊ Ê ~ ÊÆÇÍ ~ Êt~ ÉÈÉ É ÈÉÆÌÈ ÊÓÑÓ Ñ væíë É ÈÍÉÆÍ APC têt ÊÂ Ê ÊÓ ÒÏÏÎÂÑÔÒÏÏ ÎÂÒ ÑÎ xèìèâ APC te UPS ÊÂÐ ÓÕ ÑÂÈÊ Êy Ê Ê ÊÆÆÉ   ÂÐ Ñ Ê Î ÈÌÈÂUPS ÊÂÿj dçí ÉÉÇÍÍÈÇÊ Ê ÎÔÏ ÖÑ ÈÂÇ ÊteÊ Éÿj dî Í ÈÇÉÊÍÍ teîmèæ ÇÍ xè ÌÈÂUPS ÊÂÿj dç ÊÖÔÖÊÊÍÌÉÂÆÍÆÊÓÒÒÖÊ Ç Ê yèííìé ÓÒÒÖÇÍ Î ÈÌÈ 1: 取付け UPS Ê ÇÎsÆ Ê Ê ÈÍ ÎÆwÌÇÉÈÆ 開梱 UPS Ê Â ÈÉÇÉÈÆÂAPC Êt Î xèíéì ÊÓÒÐ ÑÎ ÈÉÆÌÈÇ ~ Ê Ì Ç ÈÍÇÉÌÆÍÌÈÂ Ç uèíé Ê~~ ÆÍËy Ê~ È ÉÇÉÈÆ ÓÒÐ ÑÊ Ç héèâ Ê ÈÉ ÈÍÇÂÌÉÊ Ê ÈÉÇÉÈÆ ÓÒÐ ÑÊ Î vèéçéèæâóòð Ñ ÊÊÂUPSÂÔÖ ÒÔÑÖÂ1 CD Î ÌÒ ÑÐ ÒÒÂÑÖÎÖÐ ÔÖ 1 ÂUSB Ð ÔÖ 1 Ât ~ ÂÆÍË Ê ÈÍ Ê ÂÖ ÖÂÔÖÐÒÒÂÓ ÒÏÏÎ ÓÐÒÒ ÖÒÐËÊ UPS Ç Ê u Ç ÈÍÉÆÌÈ 230V ÕÒÖ IEC ÑÕ Ó Ð ÔÖ 2 ÉÂÐ ÓÊ ÈÍ Ð Ò ÇÊÿj Ð ÓÐÑÔÖÐÇÓÒÐ ÑÊ ÈÍÉÆÌÈ ÓÒÒÖÊ l Ê UPS ÇÍ Í ÈÉÆÍÌÈ UPS の設置位置 ÈÍ Ê UPS ÎveÈÌÈÂUPS ÊÇÊÍÊ ÇÆÍÉÌÂl ÊfÆÍ ÊveÈÉÇÉÈ Æ ÐÕÊ Æ ÂÌÉÊ ÎzÆÍ Ì ÊÆÍ ÉÊ UPS Î ÈÊÆÉÇÉÈÆ ve 0º- 40ºC (32º-104ºF) 0-95% 1

4 ラックにレールを取付ける UPS Ê 46.5 cm 19 inch ÐÏÑÊÖÒÐÊve héèâôï ÒÔÖÐÒÒÉÖ ÖÊÕÏ ÓÒÐ Ñ Ê É ÈÍÉÆÌÈÂÖÒÐËÊve Í ÌÊ UPS Ê ÌÉÈÂ

5 UPS をラックに取付ける UPS ÊÇÊÍÊ ÇÆÍÉÌÂÖÒÐÊ Æ ÇÍ ÊÓÒÒÖÎ Í ÈÉ ÇÊÍ ÌÈ ÑÒÒÔ 1Â2 Î Â ÑÒÒÔ 1 ÑÒÒÔ 2 ÓÒÒÖÊÇÊÍ ÆÊÉ ÈÉÇÉÈÆÂ ÑÒÒÔ A ÑÒÒÔ B UPS ÎÖÒÐÊ ÊveÈÌÈÂ ÑÒÒÔ 3 ÑÒÒÔ 4 ÑÒÒÔ 5 UPS ÎÖÒÐÊ Æ ÇÉ Â ÆÉÍÈÊÆÇÉÎ vèéçéèæâ 3

6 バッテリの取付け / 接続 フロントベゼルの取付け ÑÒÒÔ 1 ÑÒÒÔ 2 ÑÒÒÔ 3 ÑÒÒÔ 4 UPS に機器と電源を接続する SMART-UPS ÊgˆÓÓÖ 230V ÕÒÖ 120/100V ÕÒÖ 4

7 1. Î UPS Ê ÈÌÈÂ Ö Ð ÔÖ ÑÊ UPS Ê ÈÊÆÉÇÉÈÆÂ Ö Ð ÔÖ ÑÊ Ê ÍÍÌmÈÇ Î yèíéìâups Ç~yl Ê ÊÍÇÉÇÆÍÌÈÂ 2. uê ÈÉ Smart-Slot ÊÈÊ Ê } Î~ ÈÉÇÉÈÆÂ 3. UPS Ê Ð ÒÎ 2 3 d Ð Ñ ÒÊÌÊ È}ÌÌÈÂ ÇÊ Â Ð ÒÊ ÊÇÉÇÉÈÆÂ 120/100V ÕÒÖ Ð ÒÊ UPS gˆóóöê ÈÍÉÆÌÈÂ 4. ÈÉÈËÉÊ Ê Î ÍÌÈÂUPS ÎÔÑÑ ÊÏ ÏÔÑÏÒÒÉÈ É ÈÍÉÇÊÂ ÈÉÆÍÈËÉÊ Ê Ç ÉÉÆÍÇÉÎ vèéç ÉÈÆÂUPS Ê Î ÍÊÆ ÍÂ ÊÊ Ç ÈÍÌÈÎÂ 5. UPS Ê Î ÍÍÊÊÂÔÖ ÒÓÓÖÊ ÔÑ Î ÈÉÇÉÈÆÂ UPS ÊÂÿj Ê ÈÍÉÓÒÒÖÊ Î ÈÌÈÂÓÒÒÖÊ~ Ê ÉÊ Ê 3 É 90% ÈÍÌÈÂ Ê ÊÊÂÓÒÒÖÇ Ê~ÈÍÌÉ Ê ÈÍÍÇÉÊÆÍÌÈÎÂ 120V ÕÒÖ gˆóóöêæí dïö LED Ê vîsæìèâçê LED ÊÂUPS Ê Ð ÒÎ Ê dêÿjð Ñ ÒÊ È}ÌÉ ÈÌÈÂ v ÊÉÆÉÊÃ ŠÊu ÃÎ ÈÉÇÉÈÆÂ 6. Ð ÓÕ Ñ ÑÑÒÕÊÑÐÕÖÒÏÎ Ê Ê ÈÍÊÊÂUPS Ê ÈÉ ÆÍÈËÉÊÐ ÓÕ ÑÊ PowerChutePlus Smart-UPS ÕÓÑÖ Ð ÑÔÒÏÏÎÎ Ï ÑÒ ÖÈÍ uçæíìèâ ÐÓÐÑ ÑÖÎÖÔ Ò USB Ô Ò UPS ÉÊ ÑÔÒÏÏÎÌÏ Ñ ÔÏ ÑÐÒÒÇ héèâï Ñ ÔÏ ÑÐÒÒÊ ÊÐÒÒÌÉ Ê APC ÊÍÉÉ vèíéæíìêêìî ÈÉÇÉÈ ÆÂ ÑÖÎÖÔ ÒÉÊ ÊÊÂAPC Ð ÔÖÎ ÈÉÇÉÈÆÂ Ê ÑÖÎÖÏ Ñ ÔÏ Ñ Ð ÔÖÊ UPS ÐÓÐÑÊ ÈÊÆÉÌÂ È ÊÆÉÇÉÈÆÂ ÑÖÎÖÔ ÒÉ USB Ô ÒÊ ÉÈÉÓÒÐ ÑÊ ÈÍÉÆÌÈ ÇÂ Â Ê ÈÍÇÉÊÉÇÌÈÎÂ 5

8 2: 操作 SMART-UPS ÊÔÖ ÒÓÓÖ 230/100V ÕÒÖ 120V ÕÒÖ Ï ÏÔ Ï Ö Ï ÇÊ LED ÊÂUPS Ç Êÿj Î ÈÍÉ ÈÌÈÂÇÊ LED Ç È ÉÆÊÆ ÂUPS Ê Ç ÉÉÆÊÆÇÂÌÉÊÓÒÒÖÊ É UPS Ç ÈÉ ÆÍÇÉÎ ÈÌÈÂ 6

9 AVR ÒÖÕ AVR Ô ÑÒ ÓÒÒÖ ~yl ÓÒÒÖu ÓÒÒÖÊ u Ì i i ÒÑÒ i ÒÑÒ ÇÊ LED Ç ÈÉÆÍ ÂUPS Ê Êt Î sèéæíç ÉÎ ÈÌÈÂ ÇÊ LED Ç ÈÉÆÍ ÂUPS Ê Êt Î sèéæíç ÉÎ ÈÌÈÂ ÇÊ ÓÒÒÖ LED ÊÂ Ê UPS ÇÓÒÒÖ Î ÈÍÉÇÊ ÈÌÈÂUPS ÇÓÒÒÖÎ ÈÉÆÍ ÊÂ30 Ç ÉÊ Æx Î 4 ÈÌÈÂ ~yl ÊÊÍÉÇÊ LED Ç ÈÂUPS Ç Êx Î È ÌÈÂ ÓÒÒÖÊi ÒÑÒÊ Â ŠÇÆÍ ÂUPS Ê 1 Â Æ x Î ÈÂÇÊÓÒÒÖu LED Ç ÈÌÈÂv ÊÉÆÉ ÊÃ ŠÊu ÃÎ ÈÉÇÉÈÆÂ ÓÒÒÖÊ Îu ÈÍÉÂÓÒÒÖu LED Ç ÈÂ2 Ç ÉÊ Æx Î ÈÌÈÂ UPS Îz ÈÍÉÂi ÒÑÒÇi Ê sèíâèê 2 ~ Ç ÉÊi ÒÑÒÈÍÍÆÊÒÔÏÖÒv ÈÍÉÆÌÈÂ UPS Êi ÒÑÒ ÊÓÒÒÖÊ É Î ÈÌÈÂ UPS Êi ÒÑÒÎ sèé Â ŠÇÆÍ ÊÓÒÒÖu LED Ç ÈÂ ÉÊÏ ÖÏ Ê ÍÌÈÂi ÒÑÒÉ ÏÖ Ç ÈÉ ÉÌÂ ÊÊ ÇÆÍÌÈÎÂÓÒÒ ÖÎ 24 ÈÂÌÆÿ i ÒÑÒÎsÉÉÇÉÈÆÂÈÍÉÌ ÏÖ Ç ÈÍÉÇÊÓÒÒÖÎ ÈÍ uçæíìèâ ÔÑ Î 2 3 ÈÆÍÉi ÒÑÒÇ ÈÌÈÂ ÓÒÒÖ ÿj Ê Ç ÈÉ ÂSmart-UPS Êi ÊÓÒÒÖ Ê Í ÍÍÌÈÂÓÒÒÖÉ ÈÉÆÍ ÊÂ30 ÇÉÊx Î 4 ÈÌÈÂ UPS Êx Î ÈÍÊÊÂÔÖ ÒÓÓÖÊ ÔÑ Î ÈÉÇÉÈÆ sx ÊÌ Â ÈÍÉÌÿj Ê ÍÊÆ ÂUPS ÊÓÒÒÖÊ Î yè ÍÌÉ Ê Î È ÇÌÈÂ PowerChute Î ÈÉÆÊÆÉÇÊÂÔÎÏÖÎ É ÈÉ ÂUPS Çi Ê Î Í Ê É Î ÈÍ uçæíìèâ ÓÒÒÖÊ Î ÌÍ UPS ÓÒÒÖÊ Ê É ÊÍÉÉ ÊÍÌÈÂÓÒÒÖÊ 3 ÇÉÊ ÈÍÇÉÎÆ ÌÈÌÈÂÓÒÒÖÊ ÊÉÆÉÊÂAPC ÊÏÏÔÐÏÒ ÎÇuÇÉ ÈÆÂ 7

10 3: ユーザー設定が可能な項目 v ÊÂ Ê POWERCHUTE ÑÔÒÏÏÎÌÉÊ SMART SLOT ÎÐÑÐÖÏ ÒÎ~ÈÉsÆÌÈÂ h i i ÒÑÒ t~ Ê ÒÔÏÖÒ 14 (336 ) Õ Ð ÊÍÍ Ç hê 7 (168 )Â z ÊÌÂ i ÒÑÒÊÈ UPS ID UPS_IDEN UPS ÉÊ 5 ÌÉ f h ÓÒÒÖÊ t~ ÓÒÒÖÊ Ê z ÈÍÉÌÊ mm/dd/yy 0 Ó Ñ Ò 15Â30Â45Â50Â60Â 75Â90 Ó Ñ Ò w ÇÍÊ UPS Çi ÒÑÒÊ sš Î ÈÍ héèâ v ÊÉÆÉÊÑÔÒÏÏÎ ÔÓÕÎÖÎ ÈÉÇÉÈ ÆÂ ÓÒÒÖ ÐÊ ÂUPS Ê ID Îv ÈÍÉÇÊÇÊÔ Ï ÖÒÎ ÈÌÈ Ð Ó ÌÉÊ Â ÓÒÒÖÕÑÕ ÖÎ È ÍÉÇÊ Ç ÈÍÌ ÈÂ UPS ÊÓÒÒÖÊ zê ÍÍ Â Ê Î ÈÍ Ê Ó Ñ Ò Ê~ÈÍÌÉÓÒÒÖÎ ÈÌÈÂ UPS Ê Î ÈÍÊÊÂ ÔÑ gˆó ÓÖ Î ÈÉÇÉÈÆÂÇ ÊÔÑ Î ÈÉÇÊÔ Ê ÊÂ ÊÉÇÉÉÌÊÎ ÈÍ uçæíìèâ ÆÍÆÊ PowerChute ÑÔÒÏ ÏÎÎ ÉÉ ÖÔÖÊv Î ÈÍÇÉÌÉÇÌ ÈÂ ÍÇ UPS Ç UPS ÊÂ Ê Î Êv ÈÍÉÆÌÈÂ ÈÍÉÂÓÒÒÖ o UPS Ç Ê Í ÆÍÇÉÊÍÍ Êv ÈÍÉÆÌÈÂ Î xèìèâ ÏÔ UPS ÊzÇ Í ÂUPS ÊÍ Ç Êv ÍÓÒÒÖ ËÊ Í ÈÍÉÆÌÈÂ ÆŠ Ç ÇÊÍÌÈÂ ÇÇÊÍÆÊ É Ê hê ÉÇÊÂ Ê Î ÇÈÉÓÒÒÖÊ É Î ÈÍÍÆÊÈÉÇ ÉÈÆÂ ÎÖ ÕÐ ÒÖ Ö Êv Ì Â Êv Õ Ð Ê sîö ÕÊ ÈÉ ÍÍx Î Ì ÉÊ Ê v ÈÍÇÉ ÇÉÇÌÈÂ Ê~ 90 0Â180Â270Â360Â450Â 540Â630 UPS Ç Î ÈÉÇ ÍÐ Ñ ÒÎ~ÈÉ È ÍÍ Î Ê ÍÌ ÉÊ ÉÈÂ 8

11 v ÊÂ Ê POWERCHUTE ÑÔÒÏÏÎÌÉÊ SMART SLOT ÎÐÑÐÖÏ ÒÎ~ÈÉsÆÌÈÂ h ÓÒÒÖ zêx PowerChute ÊÊÂÓÒÒÖ Ê Í Ç 2 ÒÔÏÖÒ ÊÊÍÉi Ê ÈÍ hçæí ÌÈÂ t~ Ê ÒÔÏÖÒ Õ Ð ÊÍÍ Ç hê ÍÇ ÓÒÒÖÊ zé ÈÍÌÉ Ê Í Ç 2 Êv ÈÍÉÆÌÈÂ o ÓÒÒÖÊ zé ÈÍÌÉÊ Í Ç 5 Êv È ÍÉÆÌÈÂ ÏÔ ÓÒÒÖÊ zé ÈÍÌÉÊ Í Ç 8 Êv ÈÍÉ ÆÌÈÂ w Í Ç 2 ÊÊÍ ÉÂÓÒÒÖ zêx Ç Ê ÍÌÈÂ Í ÊÒÔÏÖÒv Î ÈÍÊÊ ÔÑ Î ÈÆÉÌÌÂÔÖ ÒÓ ÓÖÊ ÔÑ Î È ÌÈ Ô ÊÊÂ ÊÉÇÉ ÉÌÊÎ Â v hê 2Â5Â8Â11Â14Â17Â 20Â23 Ê~ 0 60Â120Â180Â240Â 300Â360Â V ÕÒÖ 253VAC 120V ÕÒÖ 127VAC 100V ÕÒÖ 108VAC 230V ÕÒÖ 257Â261Â265VAC 120V ÕÒÖ 130Â133Â136VAC 100V ÕÒÖ 110Â112Â114VAC UPS ÊÂÿj Ê Í Æ É Â ÈÉÇÍ Ê Î ÈÌÈ {Ê~ylÎ ÈÍÉ Ì Â ÿj Ç~ ÇÂ ÌÇÊ É ÈÍÍ ÆÉÆÍÊÂ Î ÈÍÊ Çv ÈÉÓÒÒÖ Ê uê ÎÇÉÇÉ ÈÆÂ 230V ÕÒÖ 208VAC 120V ÕÒÖ 106VAC 100V ÕÒÖ 92VAC 230V ÕÒÖ 196Â200Â204VAC 120V ÕÒÖ 97Â100Â103VAC 100V ÕÒÖ 86Â88Â90VAC ÿj Ç~ ÇÂ ÌÇÊ É ÈÍÍ ÆÉÆÍÊÂ Î ÈÍÊ Çv ÈÉÇÉÈ ÆÂ 230V ÕÒÖ 230VAC 230V ÕÒÖ 220Â225Â240VAC 230V ÕÒÖÊÌ ÓÒ ÒÖÊ Îv h ÊÈÌÈÂ 9

12 4: 保管 保守 運搬 保管 UPS Ê ÈÇ ÈÍ É ÊÂ ÈÇÂ ÈÉ ÇÊ ÊÓÒÒÖÇ Ê ÈÍÉ É ÈÉÇÉÈÆÂ -15 to +30 C +5 to +86 F ÉÊÂUPS ÊÓÒÒÖÎ 6 ÇÉÊ ÈÉÇÉÈÆÂ +30 to +45 C +86 to +113 F ÉÊÂUPS ÊÓÒÒÖÎ 3 ÇÉÊ ÈÉÇÉÈÆÂ バッテリモジュールの交換 UPS ÊÓÒÒÖÕÑÕ ÖÊÔÒÒÑÖÒÔÇ héæíâ Ê ÉÇÌÈÂ Ê Ê Ç ÍÈ ÉÈÂ Ê ÉÊ UPS É Ê Î Í uêæí ÌÈÎÂÓÒÒÖÕÑÕ ÖÊ Ê ÈÍv ÊÂy ÇÂÌÉÊ APC ÊÏÏÔÐÏ Ò Ê ÈÍÉÆÍ~ ÊÆ Æ ÍÈÇÉÈÆÂ ÓÒÒÖÊ Îu ÈÍÉÂ Ç ÈÉ Â Ê xèíì ÈÎÂ ÓÒÒÖÕÑÕ ÖÊ ÆÊÉ Ê ÎsÆÉÇÊ ÈÉÇÉÈÆÂ v ÊÉÆÉÊÃÓÒÒÖÊ Ç/ ÂÔÖ ÒÔÑÖÊ ÇÃÎ ÈÉÇÉÈÆÂ ÓÒÒÖÎ Í ÈÉÇÊ Ç Î~Ê sèéçéèæâ ÌÊÓÒÒÖÊÖÐÏÐÖ Ê Î ŠÈÍÇÂÌÉÊ ÓÒÒÖÊ ÎvÌÉ APC ÊÆ~ÍÇÉÈÆÂ 運搬用にバッテリの接続を解除する ~ Ê ~} DOT Êu Ê ÉÇÂ ÈÓÒÒÖÊ Îu ÈÉ ÇÉÈÆÂ ÓÒÒÖÊ UPS Ê ÍÉeÇÇÉÇÉÇÌÈÂ Ê Í È uêæí ÌÈÎÂ 1. UPS Ê ÈÉÆÍÈËÉÊ Î ÈÉ Í ÈÌÈÂ 2. UPS Î ÈÂ ÇÍ Í ÈÉÇÉÈÆÂ 3. ÓÒÒÖÐÓÐÑÊÔÖÐÎ ÇÌÈÂv ÊÉÆÉÊÇÊÔÓÕÎÖÊÃUPS ÎÖ ÒÐÊ ÇÍÃÊÑÒÒÔ 1 É 2 Î ÈÉÇÉÈÆÂ ~~ w É Î ÈÍÊÊ APC ÏÏÔÐÏÒ Ê ÈÍÉÆÍ~ ÌÉÆ ÈÇÉÈÆÂ 10

13 5: 問題の解決 Smart-UPS Ê ÇÉ Ê ÈÍ Ê ŠÊÂ Ê Î ÈÉu ÈÉÇÉÈÆÂ ÿ ÂUPS Ê ÈÍt Ê ŠÊÉÆÉÊÂAPC ÊÏÏÔÐÏÒ Î ÈÉÇÉÈÆÂ ŠÆÍËfÆÍÍÍ UPS Çz ÈÊÆ ÓÒÒÖÇ ÈÇ ÈÍÉÆÊÆÂ u ÓÒÒÖÐÓÐÑÇ Ê ÈÍÉÆÍÇÉÎ vèéçéèæâ ÔÑ Ç ÈÍÉ ÊÊÉÉ ÆÊÆÂ UPS Çÿj Ê ÈÍÉÆÊÆÂ ÿj Ç ÌÉ ÆÇÂÆÍÆÊ ÇÊÆÂ ÔÑ Î 1 ÈÉ UPS É Ê Ç ÈÍÌÈÂ UPS Ê Ð ÒÊ ÎÒÏÒÐÈÉÿj Ê ÈÇ ÈÍÉ ÆÍÇ vèìèâ ÊÖ ÔÎÐ Ñ ÒÊ È}ÎÉ UPS Êÿj ÎÒÏ ÒÐÈÌÈÂÖ ÔÎÉÇÉÌo ÆÉÇÊÿj ÎÒÏÒÐÈÉ ÇÉÈÆÂ UPS Ç ÈÊÆ ÔÑ Ç ÈÍÉ ÊÊÉÉ ÆÊÆÂ UPS ÏÖ Â UPS Ç Êx Î ÈÍ ÓÒÒÖÉ ÈÉÆÍ Â ÈÉÆÍ UPS Çx Î ÈÍÂ UPS ÊÍÍÓÒÐÎÒÔÊ Ç Æ } ÇÆÉÉÇÂÌÉÊ UPS Ó ÒÒÖÊ ÇÊÇÊÍÇÇÉÆÍÉ ÌÂ Ê Ç ÍÍÊÆÂ ÔÑ Î 1 ÈÉ UPS Ç ÈÌÈÂ UPS Î ÈÊÆÉÇÉÈÆÂUPS Ê Ð ÒÎ ÆÉ ÉÊ ÈÉÌÍÉÉÇÉÈÆÂ u ÊÈÂUPS Ç Î xèéæíçéî ÈÉÆÌÈÂ ÓÒÒÖÎ ÈÉÇÉÈÆÂ Ç Ç ÆÉ ÊÓÒÒÖÎ ÈÍ uçæíìèâóòòöëê Í ÆŠ Ç Æ Ì É ÓÒÒÖÎ ÈÍÉ fèìèçêíìèâóòòöê ÇÊÇ ÊÍÇÇÉÉÇÊÓÒÒÖu LED Ç ÈÉÆÊÇÉÌ ÈÉ ÇÉÈÆÂ ÈËÉÊ LED Ç ÈÂUPS Ç Êx Î ÈÉÆÍ UPS ÏÖ Â UPS Î ÈÊÆÉÇÉÈÆÂUPS Î ÈÂ ÉÊ ÈÉÌÍÉ ÉÇÉÈÆÂ ÔÖ ÒÓÓÖÊ LED Ç~ Ê ÈÍ ÑÔÒÏÏÎÌÉÊ~ ÈÉÏ ÒÊ u ÊÈÂÿj Ê ÍÉ UPS Êi Ê z ÈÌÈÂ Î~ÈÉ UPS ÇÖÕ Ò È ÍÉÂ UPS Ê Ð ÒÇÐ Ñ ÒÊ È}ÌÍÉÆÍÊÊÈËÉÊ LED ÇÏÔÊÊÉÉÆÍ UPS Ç ÈÉÂ Ç Ç ÆÉÉ ÌÓÒÒÖÊ Î Ê yèéâ u ÊÈÂ Ç Ê ÍÂÓÒÒÖÇÆÍ ÈÍÍÉ UPS Ê Ê Ê ÍÌÈÂ 11

14 ŠÆÍËfÆÍÍÍ u LED Ç ÈÉ~yl ÉÆÍÇÉÎs ÈÂUPS Ç Êx Î ÈÍ UPS Ê~yl ÊÊÉÉÆÍÂ Ç APC ÏÏÔÐÏÒ ÉÃ ÃÑÐÑÕ Ê fèíéæíã ylã ÎzÆÉÆÌÈÂ x ÊÂ~yl Çu ÈÍÊÆ Í ÇÌÈÂ Ê uéêê Æ Î UPS ÇÍ Í ÈÉ~yl Îu ÈÉÇÉÈÆÂ UPS ÊÏ ÖÏ É ÈÉÆÍÔÖ Ï Ç ÇÉÉÆÊÆ ÍÂ Î È ÇÌÈÂÿj Ê ÇÆÉÉ ÉÌÂUPS ÇÓ ÒÒÖÊ Í ÆÍÇÉÊÆÍÌÈÎÂ UPS ÇÓÒÒÖ ÈÉÆÍ Â~ylÇŠdÊ ÈÍ Â Î ÇÉÌÂUPS Ê Î ÈÌÈÂ ÓÒÒÖu LED Ç ÈÉÆÍ ÓÒÒÖu LED Ç ÈÉ 2 ÇÉÊ Æx Î ÈÂÓÒÒÖÊ Çu ÈÍÉÇÉÎ ÈÉÆÍÂ ÓÒÒÖÊ Ç ÆÂ ÓÒÒÖÊi ÒÑÒÊ Â ŠÇ ÈÍÉÂ dïö LED Ç ÈÉÆÍ 120V ÕÒÖÊÌÂ d LED ÊgˆÓÓÖÊÆÍÂ UPS ÇÉÊÇÉÉÆÍÿjÐ Ñ Ò Ê dç ÉÆÍÂ ÔÖ Ï Ç ÇÉÉ ÔÖ Ï ÊÔÖ ÑÕ Ð ÔÖ Ê Ç Ç ÉÆÍÂ ÓÒÒÖÐÓÐÑÇ Ê ÈÍÉÆÍÇÉÎ vèéçéèæâ ÓÒÒÖÊ Ê 24 vçâèê Êi ÒÑÒÎ sèéçé ÈÆÂ ÈÉÌ ŠÇu ÈÊÆÉÇÊÓÒÒÖÎ ÈÉÇÉÈ ÆÂ UPS Ç 1 Â Æx Î ÈÂÓÒÒÖu LED Ç ÈÌ ÈÂUPS ÊÇÊx Î 5 ÇÉÊ ÈÌÈÂÓÒÒÖÎ 24 ÈÉ ÂÌÆÿ i ÒÑÒÎsÉÉÓÒÒÖu LED Ê Î vèéçéèæâi ÒÑÒÊ Â ŠÇÊÇÍÊx Ç ÈÂLED Ç ÈÌÈÂ ÂÔÒÒ Ê Â {Ê~yl ÊÊÊ j dç ÈÍÌÈÉÂ uê Ê dî ÈÉÌÍÉÉÇÉÈÆÂ Ê Ð ÒÎ ÆÉ UPS ÊylÎ ÈÂÔÖ ÑÕ Î È ÉÇÉÈÆÂ AVR Ô ÑÒ LED ÌÉÊ AVR ÒÖÕ LED Ç ÈÉÆÍ ÑÑÒÕÇ Ê ÆÇÆÍÆÊ Æ Î yèéæíâ vê Ê ŠÇÊÆÇÐ ÓÑ fêòïòðèéìíéé ÇÉÈÆÂ ŠÇu ÈÊÆÉÇÊ Ê ÈÉÇÉÈÆÂ ~ Ê ÇÆÍÊÊ UPS ÇÓÒÒÖÉ ÈÉÆÍ UPS ÔÖ Ï Ç ÇÉÉÂ Ê Ð ÒÎ ÆÉ UPS ÊylÎ ÈÂÔÖ ÑÕ Î È ÉÔÖ Ï UPS Êgˆ ÎÖÑÒÒÈÉÇÉÈÆÂ Ç Ê Æ/ Æ/ ÊÆÍÂ Ê Ê Ê ÉÊÍÇÉÇÆÍ {Ç ÊÍ ÊÐ Ñ ÒÊ UPS Ê Ð ÒÎ È}ÌÂÿj ÒÏÑÔÖÏÉ ÎÒÑÒÈÉÌÉÇÉÈÆ Ê Î Â ËÊ Ç ÉÊÆÉÇÊ UPS Ê Î Ç ÈÉÇÉÈÆÂ 12

15 ŠÆÍËfÆÍÍÍ u ÓÒÒÖÊ LED ÉÓÒÒÖyl LED Ç Ê ÈÍ UPS Ê Ê Ç hêv Ç Ê v ÊÆÍÇ vèéçéèæâ ÎzÆÉÆÍÂ ÈÍÊ UPS Ç ÈÇveÈÍÉÆÍÂ Ç ÉÆÍÇ vèì ÈÂ UPS Ê Ç ÇÉÉÇÍ UPS Î z ÈÌÈÂÈÍÉÌ ŠÇu ÈÊÆ ÊÂAPC ÊÏÏÔÐÏÒ Ê È ÍÉÆÍ~ ÊÆ ÈÇÉÈÆÂ ÿj Êv h ÿj UPS ÊÊÂÿj Îs ÈÍv hç ÈÍÉÆÌÈÂUPS Ê Ð ÒÎ~ ÊÿjÐ Ñ ÒÊ È}ÎÉÇÉÈÆÂ ÔÑ ÎÈÊÍÇ ÈÆÍÉÿj Ê ÐÖÔÇs ÈÍÌ ÈÂ ÂÔÖ ÒÓÓÖÊ ÊÆÍ 5 s ÓÒÒÖ LED Êÿj Çs ÈÍÌÈÂ s ÈÍÍ ÊÉÆÉÊ Ê Î ÈÉÇÉÈÆ ÇÍÍÊ Ê UPS ÊÊs ÈÍÌÈÎ Â ÇÊ ÎuÍÉÂ ÊÖÑÒÊs ÈÍÉÆÍ ÉÈÊ Ê Æ Ê Ê ÉÆÍÇÉÇ ÇÍÌÈÂ 3 ÉÊ LED Ç ÈÂÿj Ç ÊÆÍÇÉÎ ÈÌ ÈÂ UPS Ç ÊÐ Ñ ÒÊ È}ÌÍÉÆÍÂÊÊ LED Ì ÈÉÆ ÊÆ Â Ê Ê ÆÇÉÎ ÈÉÆÌÈÂ ÈËÉÊ LED Ç ÈÉÆÍÉÇÊÂ Ç Ê ÆÇÉÎ ÈÉÆÍÂ ÊÒÏÒÐÈÉÌÍÆ uçæíìèâ UPS ÊÇÊv Êÿ ÉÈÉi ÒÑÒÎ sèìèâi ÒÑÒÊ Ês ÊÊ Î ËÈÌ ÈÎÂ 13

16 サービス UPS ÊÐ ÓÑÎ uéèí Êy Ê}~ÈÈÂ Ê Ê ÉÉÇÉÈÆÂ ÊÃ ŠÊu ÃÑÐÑÕ Î ÈÉÿj Ê ŠÎu ÈÉÇÉÈÆÂ 1. ÈÍÉÌ ŠÇu ÈÊÆ ÊÂAPC ÊÏÏÔÐÏÒ Ê Support Ô ÑÎÇuÇÉÈÆÂ UPS ÊÕÒÖ ÂÑÖÎÖ Âz Î vèìèâapc vðô ÒÊ v É Æ ÍÈÍÉÂ sfç ŠÊw Î ÇÉ ÂÉÇÍ Í v Ê ŠÎu ÈÍÍÆÊ ÌÌÈÂÈÊ É ŠÇu ÈÍÊÇÉÉ Ê sfç} v RMA# Î ÈÌÈÂ UPS Ç v Ê Â Ê ÉÈÂÈÍ Ê Ê ÉÊÍÌÈÂ 2. z ÊÓÒÐ ÑÎ ÉÉ UPS Î ÈÉÇÉÈÆÂz ÊÓÒÐ ÑÇÊÆ Ê APC ÊÏÏÔÐÏÒ ÉÓÒÐ ÑÊ Î ÈÉ ÇÉÈÆÂ UPS Ê~~ Ê ÈÊÆÍÆÊ Ê ÈÉÇÉÈÆÂ ÊÊ ÑÒÖ Ö Ê Ê ÈÊÆÉÇÉÈÆÂ~~ Ê ÈÉ Ê v ÉÊÍÌÈÂ ~ Ê ~} DOT Êu Ê ÉÇÂ ÈÓÒÒÖÊ Îu ÈÉ ÇÉÈÆÂ ÓÒÒÖÊ UPS Ê ÍÉeÇÇÉÇÉÇÌÈÂ Ê Í È uêæíì ÈÎÂ 3. ÓÒÐ ÑÊ} v Î Ç}ÎÉÇÉÈÆÂ 4. vðô ÒÉ ÈÉ Ê Ç~ ÆÉ UPS Î}~ÈÉÇÉÈÆÂ APC へのお問合せ APC ËÊÆ ÈÊÉÆÉÊÂAPC ÊÏÏÔÐÏÒ ÎÇu ÇÉÈÆÂ 14

17 6: 規制 / 保証要項 規制機関による認可および無線周波数に関する警告 230V ÕÒÖ ÇÍÊÐÖÑ A Ê ŠÊ Ít ÉÈ ÉÇÊ t Î ÈÍÉ d Ç ÈÍÇÉÇÆÍÂÈ Ê ÂÕ Ð Ê Ê eîéííæê ÌÍÍ Í ÇÆÍÌÈ 120V ÕÒÖ ÇÊ ÊÒÑÒÊ ÂFCC u  15 ÊÐÖÑ A ÒÑÑÖ Ê Ê ÈÉÆÌÈ ÊÂÇÊ Ç ÊÆÆÉ ÈÉ Â Ê yê ÈÉ Ê x eî ÈÍÇÉÎ ÉÈÉÆÌÈÂÇÊ Ê d ÏÓÖÐ Î Â Â ÈÍÇÉÇÆÍÂ Í Æw Ê ÍÈÊ ÇÉ ÈÉ Â d~ Ê ÈÉ Ê Ê ÉÊÍ ÌÈ ÊÆÆÉÇÊ Î ÈÉ Â Ê Ç ÈÍ h Ç ÇÂÕ Ð ÊÈÊÍÆÊ Ç ÈÊÆÍÆÊ È yé ÈÍ uçæíìèâ ÐÖÑ A Ê FCC ËÊ Î ÈÍÉÌÂÇÊt ÊÊsu Ç Ð ÔÖÎ ÈÉÇÉÈÆ 100V ÕÒÖ 15

18 適合宣言 限定保証 American Power Conversion APC ÊÂz ÇÍ 2 Âi t Êy Ê ÇÉ Ê ÇÊÆÇÉ Î vèìèâçê v Ê ÉÇ Êf Ê iê ÊÍÍÂÇÇÍ Ê ÌÉÊ ÊÌÊ ÈÍÌÈ v Ê ÉÆÉ ÎuwÈÍ ÊŠ ÐÔ ÒÎ~ÈÉ} v RMA# Î È Í uçæíìèâ} ÈÍt Ê ŠÎv~ÈÉ ÆÍËz Éz Êv É ÊÂ~ Æ É}~ÈÉÇÉÈÆ v Ê  Âw ÂÌÉÊ Î ÍÈ Â ~Êz ÈÍ Î ÇÉteÊÊ ÈÍÌÈΠv Êz Â10 Ê ÈÇt ƒèéz f ÊÌÊ È ÍÌÈ Êv ÈÍÉÆÍ Î ÇÂAMERICAN POWER CONVERSION Ê ÆÍË Ê vî Ì vâ vêêÿ ÈÍÌÊÉÊÆÍÌÈΠvê ÌÉÊ ÎvÌÊÆ ÊÆÆÉÊ ~Ê ÌÉÊ Êz fê ÈÍÌÈΠvêv ÈÍÉÆÍ Î ÇÂAPC Ê Â Â Ê Â Â Ê Ê ÈÂÇÇÍ ÇÆÍ ÍÉÊ ~ Ê Î ÍÈÂÆÇÊÍ ÊÆÆÉÌÿ y ÎyÆÌÊÉÊÆ ÍÌÈΠvèëç ÉÈÉÂAPC Ê / Ê ÂteÊ ÂteÊ hâñôòïïîê Â Ò ÑÊ Â y  fêíí z u ÊÊÂÆÇÊÍy Êt y ÌyÆÌÊÉÊÆÍÌÈΠEntire contents copyright 2002 by American Power Conversion Corporation. All rights reserved. Reproduction in whole or in part without permission is prohibited. APCÂSmart-UPSÂPowerChute Ê American Power Conversion Corporation Ê ƒ ÉÈÂÈÊ ÈËÉÊ Ê fê ÈÌÈ 16

ÊÈÌÊ fêôöôï Ö É É ~ Œ ~ Œ ÈÍÉÆÍ s Ê É Â Ê ÉÉÆÍÇÉ Ê Ê É Ê ÈÍv ÈÍ É ÈÍ Â ÇÍ vèé Ê Ê É ÈÉËÈÆ ÊÌÉ Ê~Æ Ê Ê ÈÍfÆ Ê ÊÉÆÉÊ Ê Ê ÈÍ Ê ÈÉËÈÆ

ÊÈÌÊ fêôöôï Ö É É ~ Œ ~ Œ ÈÍÉÆÍ s Ê É Â Ê ÉÉÆÍÇÉ Ê Ê É Ê ÈÍv ÈÍ É ÈÍ Â ÇÍ vèé Ê Ê É ÈÉËÈÆ ÊÌÉ Ê~Æ Ê Ê ÈÍfÆ Ê ÊÉÆÉÊ Ê Ê ÈÍ Ê ÈÉËÈÆ Ê È Ì Ê 12 ~ (4 Â9 )ÊÍÍ ÿj fd 5.837 Ê Â Ð ÓÑ (TCSA) Ê fç 2.924 É Ê ÎzÆÉÆÌÈ Âÿj Ê sê 9  sê 5 Î ÉyÉÉÆÍÉÆÍÍÉÆÌÈ 13 Ê TCSA ÉsÊÉÉ w ÊÍÍÉ 53 Ê ƒ Êd ÊÂ11.700 ÉÊÉÉÆÌÈ ÆÌÌ s ÊÉÉÉ ÇÈÇÉÊÉÇÊÆ Ê ÉÈÇ ÉÆÆg É ÈÊÌÊÊÉÆÉÊÿj

More information

Microsoft Word - 99

Microsoft Word - 99 一般国道 205 号 針尾バイパス ÓÏÓÑÊu ÊËu ÊÍÍÊ yêéêééuê Ê ÊÊ ~ Êd ÔÖÑÏÐÒÊ ~Ê ~~{ËÊÎÐÑÑ Ê Ê y ÊvÊu eêu ÊvÂwÊÆÍ vêu uvêèív ~{ ÓÏÓÑÊu Êu ÿj~êâ ÎzÉÈÂ ÊiÍ MOÊud~{ÉÆÍÂÿj~ÉÈÉ ÓÒÒÖ ÐÎÈÂÊÂÂÂÂuÊ iîíéuê{déæíâ ÇÊÆÉÂÓÏÓÑÊÂui ~É~ÈÊ

More information

<4D F736F F D F8DE98BCA8CA797A78FAC8E9988E397C3835A E815B82CC8A E646F63>

<4D F736F F D F8DE98BCA8CA797A78FAC8E9988E397C3835A E815B82CC8A E646F63> Â Â Ê fd Ê ÂÆÉ fê ÉÆÉÉÂ Ê ËÉd ÉÊ Â Ê ÈÉÂ fd Ê ÉÂ ÍÍ ÈÉÂ f Ê É ÍÍ ÈÉÂ fâd sâ u sê Ês Ê ÇÉÆÉÉÂ Ê ÍÍ ÊÆ É Ê É ÍÍ ÈÉÂ Ê fê ÉÂ É ~u ÊECTT[QXGTÊ ÂÆÍÆÊ Ñ Ñ É ÎsÆËÇ Ê ÉÆÉÉÂ fêæéâd fê ÌÍ Ê ÉÆÍ É ÇÊ ÊÊÇÉÉÂ Ê fê

More information

„¤‰ƒ‰IŠv‚æ‡S−ª†{“Å‘IB5-97

„¤‰ƒ‰IŠv‚æ‡S−ª†{“Å‘IB5-97 ÊÒÏ Ò Ð ÑÐÖÔÒÊ ÈÍ Ê ÊÆÇÍà xê ÃÊ g ÐÖÏ ÖÎÖÓ ÕÓÕÒÒÖÐ Ê w Ê ÇÍÌÍÉÂ Ê Êà x ÃÇ ÆÉ ÈÍÉÆÍ Â2+5# Â Â Â Ê w ÊÍÍÉÂ Ê ~É ÇÉ ÎsÆÇÉÇ uéæíçéç ÈÍÉ Â Ê 2+5# ÊÊÊw Ê Î Ê f u ÉÊà x hêf É f s Êg ÊÓÖ ÑÎ u ÈÍÇÉÃÎ ÇÉÆÍ ÂÌÉÂ

More information

<4D F736F F D F8DE98BCA8CA797A78FAC8E9988E397C3835A E815B82CC8A E646F63>

<4D F736F F D F8DE98BCA8CA797A78FAC8E9988E397C3835A E815B82CC8A E646F63> ˆ Ñ Ñ vìéê d Ê ÍÉÂÊÊÊ ÆÂ Æ Ç ÇÂÊ ~ÌÈÉ ÇÉÂÿ Â ss ÊÌ Ë sê~ Ê ÆÂ ~ÌÊÎÌÈÊÈÌÂ ÊÂ Ê ~ÊÉÆÉÊÂ ÇÉÉ ÇÈÂ Â Â Â xâîööð ÊÇÈÍÉÊÉÉÂÇÊÉÌÂÉÌÊÉÌÊÂ Ê Ê u Ç ÌÉÉÇÉÂ Ã ÃÊ ÈÂ ÊÆÇÍÃw ÃÎ v Êv ÊÑ Ñ vêî Í}ÌÂ Ã ÃÇÍÂ Ê vê u Ç ÇÆÉÊÎ

More information

Microsoft Word - AS017U.b......_...j.doc

Microsoft Word - AS017U.b......_...j.doc Õ Ð ÑÔÓÕÎÖ }ÑÏÔ dõòõte Ó ÒÒÐÑÑÑ Ñ Ò Á Ç Ê...2 Ê...4 ÑÑÒÕ...5 Ê Éw...6...7 ÐÓÐÑ...8 Ð ÔÖ...8 hw...9 ÐÔ Òÿus... 13 ÐÔ Ò...13 ÖÑÔ Ñÿu...14 ÐÔ ÒÉÖÑÔ ÑÊw...15 ÐÔ Ò...15 ÐÔ Ò...17 ÐÔ Ò...18 ÐÔ Ò...20 ÐÔ Ò...20

More information

fm

fm ÁÔÖÐÖÕ Ð +1 f ª ª ª ª ««««ªªª f ª ªª ª ªª ª ªª ª f ªªª ªª ª ªªª f ªª ª f f ªª ª ª ª ~ &'(556#46 &'(5#761 &'(5/#0 &'(5/#0 &'(5%;%.' &'(5/+)+ &'(5*+&#4+ &'(12+0 &'(1*#0&&90 &'(1*#0&/#' &'(12+072 &'(1#+4

More information

(WP)

(WP) 1998 0 a b v g d je jo z i j k l m n o à á â ƒ ã ä å Ý Þ æ ç ˆ è é Š ê ë Œ ì í Ž î 1 ï p ð r ñ s ò t ó u ô f õ x ö ts t' ø ù ' ' š ú û y œ ü ' ý e ž þ ju Ÿ ß ja à, ê, ì, î, ò á, ã, ä, æ, é, ë, ï, ô, ö,,

More information

Microsoft Word - TR4_Effort.doc

Microsoft Word - TR4_Effort.doc ÔÖÑÑÎÉÈÍ ODC ÎÆÉ ÿ js ÊÈÌÊ ÑÔÒÏÏÎ ÊÆÇÍ ÓÐ ÊÊ ÐÑÒ~Ì~ÊÊÿÉÉÆÍ ÈÇÉ ÌhÇÉ ÊÎwË ÈÊÉÊ ÎÍÇÊÈÍÌ ÇÈÍÉÆÍ ÊÇÊ t~ ÉÈÉ ÕÑ Í Ð ÒÏ ÐÕÑÊÊ ÇÍÈÍÇ 1&%1TVJQIQPCN &GHGEV%NCUUKHKECVKQP Š=?Ê ÊÉÆÉ Î ÆÇÉÇÊŠÊŠÈ ŠÊ ÊÍÊÎ Ìh ÉwËÍÇÉÉ

More information

<4D F736F F D F8DE98BCA8CA797A78FAC8E9988E397C3835A E815B82CC8A E646F63>

<4D F736F F D F8DE98BCA8CA797A78FAC8E9988E397C3835A E815B82CC8A E646F63> s tâââoçæ #NQPIICRŠ~ ÊÈÍŠ~ Í d ÊÍÍhh Š~Š~ Ñ Ñ Â s tââoçæíâ u gzsîæg~ Â Ñ Ñ s Ê Â tââoçæíâ Â Ñ Ñ ÊÉ Ñ ÔÑÏÕ Â tâââoçæ NQPIICRŠ~ ÊÈÍKPVGTPCN u Í VTCEVKQPÎÆÉhh s dâ Ñ Ñ ÿ Ñ Ñ ÂÂys ~ÎsÈÉ gsh hg ÂÂoÇÆÍÂt

More information

‰IŠv9802 (WP)

‰IŠv9802 (WP) 30 197954 22001983 ìåëóéþåóëéå ÍÉÎÉÍÕÍÙ ÓÏ ÒÅÍÅÎÎÏÇÏ ÒÕÓÓËÏÇÏ ÑÚÙËÁ, ÒÅÄ...íÏÒËÏ ËÉÎÁ, "òõóóëéê ÑÚÙË", íïóë Á, 1985 ëáòôéîîï-óéôõáôé ÎÙÊ ÓÌÏ ÁÒØ ÒÕÓÓËÏÇÏ ÑÚÙËÁ, à.. ÁÎÎÉËÏ É ÄÒ., "òõóóëéê ÑÚÙË", íïóë Á,

More information

ロシア語ハラショー

ロシア語ハラショー 1999 èìñß ïî-ðóññêè 25 26 26 29 30 31 32 33 35 36 10 10 11 36 37 38 39 12 14 40 41 16 16 18 19 21 21 22 22 23 24 1 à á â ƒ ã ä å Ý Þ æ ç ˆ è a b v g d je jo z i é j Š ê k ë l Œ ì m í n Ž î o 2 ï p ð r

More information

Microsoft Word - C.....u.K...doc

Microsoft Word - C.....u.K...doc C uwêííôöðöõ Ð C ÔÖÐÖÕ ÐÊÉÌÊ C ÔÖÐÖÕÊ C ÔÖÐÖÕÊ Ç Ê Æ ~ if eíè ~ for ÒÑÒ ÌÆÊÉÉÊ ~ switch ÉeÍÈ ~ while ÒÑÒ ÊÍÍÔÖÐÖÕÊ ~ 1 C ÔÖÐÖÕ ÐÊÉÌÊ uê~ ÏÒÏÑ Ð ÓÏÖ CUI Ô ÑÊ ÏÒÏÑ ÔÖÐÖÕÎ d ÈÍÉÇÊ ÆÒ Ö ÒÐÑÒ ÊÔÎÏÖÎ d ÉÇÍÊ

More information

fm

fm ÁÔÖÐÖÕ +1 ÔÖÒÑÑÐ /2% Ê Éte u ªªªªª f ªªª ª«ªªª ª ~ ªª ª ª ª ªªª ªª ª ªªª ª ªª ª «ªª ª ª ª ª ª ª ª ªªªª ª ª ª ª ª ª ªªªª «««s ª ª ª ª ªªª v ªª ª ª ª ªv l Ð ÔÎ 59Ö Ð ~ 59 59 59 59 Ð ÔÎ 59Ö Ð ~ ª ª ª ««10

More information

<45532D C8D5CEC4B0E6CBB5C3F7CAE92E504446>

<45532D C8D5CEC4B0E6CBB5C3F7CAE92E504446> ES-800II ES-800sII ÊÈÌÊ ÉÆÇÈÆÌÈÂ ÇÊÉËÊÑÑ zsi (6V,, ÎÆyÆÇ ÌÈÉwÊÆÍÇ ÇÊwÊÊÂÊhÉÊÇÊÊÊÉÆÉv ÈÉÆÍÌÈÂ ÊÉ~ÈÉÇÍiÊÎÈÂÐ ÔÎÊÊÂÊÊ ~ÈÍÇÉÎÊvvÈÍÉÌÊÉÈÂ ÊhÎÊÇuÆÉÉÇÂÍÍÊÇÆÉÉÇÉÌÊÎÌÉ ÆwÌÇÉÈÆÂÆwÌÊÊÉÉÊÂÊ}ÇÊÈÉÇÉÈÆÂ ÇÊwÊÂÑÏÔÉÈÂÏÔÑÕ

More information

< D C8D5CEC4B0E6CBB5C3F7CAE92E706466>

< D C8D5CEC4B0E6CBB5C3F7CAE92E706466> ESW-800II ESW-800sII ÊÈÌÊ ÇÊÉËÊÑÑ zsi (6:V,, ÎÆyÆÇ ÌÈÉwÊÆÍÇ ÉÆÇÈÆÌÈÂ ÊÉ~ÈÉÇÍiÊÎÈÂÐ ÔÎÊÊÂÊÊ ÊhÎÊÇuÆÉÉÇÂÍÍÊÇÆÉÉÇÉÌÊÎÌÉ ÇÊwÊÊÂÊhÉÊÇÊÊÊÉÆÉv ÈÉÆÍÌÈÂ ~ÈÍÇÉÎÊvvÈÍÉÌÊÉÈÂ ÆwÌÇÉÈÆÂÆwÌÊÊÉÉÊÂÊ}ÇÊÈÉÇÉÈÆÂ ÇÊwÊÂÑÏÔÉÈÂÏÔÑÕ

More information

980459_P330i_Printer.book

980459_P330i_Printer.book Ï ÒÔÖ Ñ ユーザー マニュアル 980459-001 Rev. A Ï Ò ÔÖ Ñ ÑÖÕ ÑÕ 前書き ÉÊÂZebra Technologies Corporation ( ÏÖÔÏÖÓÎ ÏÔÖÖ ) Êt~ÈÍ Zebra P330i Ï ÒÔÖ ÑÊÏ ÑÒ ÖÉ ÊÉÆÉw ÈÌÈÂ }~Êv ÊÉÆÉ v yìéê v y Ê Î ÊÉÌ Zebra Technologies

More information

Ë,, ÌÓ ÏÓÈ ÂÈ? ÚÓÚ, ÚÓÚ

Ë,, ÌÓ ÏÓÈ ÂÈ? ÚÓÚ, ÚÓÚ 001 1 002 3 003 3 004 4 005 5 006 7 007 7 008 7 009 8 010 Ë,, ÌÓ 8 011 10 9 012 10 013 10 014 11 015 12 016 ÏÓÈ 13 017 ÂÈ? 13 018 ÚÓÚ, ÚÓÚ 14 019 14 020 16 021 Í ÍÓÈ? 16 022 18 023 18 024 19 025 19 1992

More information

secwlres.book

secwlres.book BEA WebLogic Server WebLogic ªªªª ªªª ªª BEA WebLogic Server ªªª ª ª 7.0 ªª ª ª u :2003 7 18 m Copyright 2003, BEA Systems, Inc. All Rights Reserved. ÑÔÒÏÏÎÆÍËÔÓÕÎÖÊÂBEA Systems, Inc. Ê Ó Ï Ï ÑÑÒÕÑ ( ÂÃBEAÃÉÆÆÌÈ

More information

œ 2 É É

œ 2 É É 2 œ 4 10 20 ò 32 É 36 40 43 48 51 53 É QA 57 59 œ 2 É É Bio BioBio JubJub PichPich É É IEAFO É The KINGYO É ACEPÉ 3 É DIY É ÉÉÉ É É 4 É É É 5 ÉDIY É IC IC IC IC IC IC IC IC É ò 6 7 Á Å ÅÅ É Á Èh Èh Èh

More information

02_巻頭特集.indd

02_巻頭特集.indd J apanese text Copyright - Sekai Bunka Publishing Inc. All rights reserved. Reproduction in whole or in part without permission is prohibited. Spring / Summer 2014 Vol. 33 1 Spring / Summer 2014 Vol. 33

More information

2015春夏KIJE日本語.indd

2015春夏KIJE日本語.indd J apanese text Copyright - Sekai Bunka Publishing Inc. All rights reserved. Reproduction in whole or in part without permission is prohibited. Spring / Summer 2015 Vol. 35 1 J apanese text Copyright -

More information

2014春夏日本語.indd

2014春夏日本語.indd J apanese text 洋 Copyright - Sekai Bunka Publishing Inc. All rights reserved. Reproduction in whole or in part without permission is prohibited. Spring / Summer 2014 Vol. 33 1 J apanese text Copyright

More information

2010_summer_spring_all.indd

2010_summer_spring_all.indd J apanese text Copyright - Sekai Bunka Publishing Inc. All rights reserved. Reproduction in whole or in part without permission is prohibited. Spring / Summer 2010 Vol. 25 1 J apanese text Copyright -

More information

目論見書

目論見書 Fidelity Japan Growth Fund 1 1 2 3 4 5 6 7 2 3 A B AB CDEFG AB C D 4 (3) 2002 2 1. 5 2001 2 28 7 2001

More information

2014秋冬日本語.indd

2014秋冬日本語.indd J apanese text Copyright - Sekai Bunka Publishing Inc. All rights reserved. Reproduction in whole or in part without permission is prohibited. Autumn / Winter 2014 Vol. 34 1 J apanese text Copyright -

More information

š ( š ) (6) 11,310, (3) 34,146, (2) 3,284, (1) 1,583, (1) 6,924, (1) 1,549, (3) 15,2

š ( š ) (6) 11,310, (3) 34,146, (2) 3,284, (1) 1,583, (1) 6,924, (1) 1,549, (3) 15,2 š ( š ) ( ) J lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ¾ 13 14. 3.29 23,586,164,307 6,369,173,468 17,216,990,839 17,557,554,780 (352,062) 1,095,615,450 11,297,761,775 8,547,169,269

More information

ï ñ ö ò ô ó õ ú ù n n ú ù ö ò ô ñ ó õ ï

ï ñ ö ò ô ó õ ú ù n n ú ù ö ò ô ñ ó õ ï ï ñ ö ò ô ó õ ú ù n n ú ù ö ò ô ñ ó õ ï B A C Z E ^ N U M G F Q T H L Y D V R I J [ R _ T Z S Y ^ X ] [ V \ W U D E F G H I J K O _ K W ] \ L M N X P S O P Q @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ r r @ @

More information

Microsoft Word - 990-1074B-JA.doc

Microsoft Word - 990-1074B-JA.doc ユーザーマニュアル 日 本 語 APC Smart-UPS 1000VA/1500VA 230VAC/120VAC/100VAC 750XL/1000XL 230VAC/120VAC タワー 型 無 停 電 電 源 装 置 990-1074B 01/2006 はじめに American Power Conversion (APC) は 最 新 の 無 停 電 電 源 装 置 (UPS)や 冗 長

More information

applets.book

applets.book BEAWebLogic Server WebLogic Server ªªª ª ªªªªª ª BEA WebLogic Server ªªª ª ª 7.0 ªª ª ª : 2002 6 u : 2002 6 28 m Copyright 2002 BEA Systems, Inc. All Rights Reserved. ªª ª ªªª ª BEA Systems, Inc. ªª ª

More information

100km/h COMAND * 250 i

100km/h COMAND * 250 i CLS-Class 100km/h COMAND * 250 i http://www.mercedes-benz.co.jp/ G G! i H 3 4 13 21 31 57 211 247 317 4 210 53 51 239 14 16 15 18 14 80 71 72 71 73 259 307 23 23 24 233326 225323 225 / 282 282 283 117

More information

Ô µ µ Õ 6 Ú ÒÕ Ž l y ÖÍ ( )Í ÕŒ ÔÙØÔÕÍ ÖßäáÖ lö m Í2005 Ö dôõ m ÖÙÙ m ÖÒÒ søôõóù ÔØÔÕÓÍ ÓÙÍ Ø ÒÕ mþáßäø d zööøòùí Öi ØÓÖŽ Õ ØÙÙØÔÕÍ e 6 y Œ ÓÓ

Ô µ µ Õ 6 Ú ÒÕ Ž l y ÖÍ ( )Í ÕŒ ÔÙØÔÕÍ ÖßäáÖ lö m Í2005 Ö dôõ m ÖÙÙ m ÖÒÒ søôõóù ÔØÔÕÓÍ ÓÙÍ Ø ÒÕ mþáßäø d zööøòùí Öi ØÓÖŽ Õ ØÙÙØÔÕÍ e 6 y Œ ÓÓ i p Ô µ +5%1*$ International Society of Coordination for Health and Beauty 8QN 6 Ô µ µ Œ ~l v Œä Ö m d m ( l ä ) v ÖØ m l qy ä Žl d Œ ˆ d z d { ä Œ } Üãäß d } ä h d j ä Œ p 4 3 Í Ô Î yî Ž l Î Î Ï103-0005

More information

Test IV, March 22, 2016 6. Suppose that 2 n a n converges. Prove or disprove that a n converges. Proof. Method I: Let a n x n be a power series, which converges at x = 2 by the assumption. Applying Theorem

More information

( ) g 900,000 2,000,000 5,000,000 2,200,000 1,000,000 1,500, ,000 2,500,000 1,000, , , , , , ,000 2,000,000

( ) g 900,000 2,000,000 5,000,000 2,200,000 1,000,000 1,500, ,000 2,500,000 1,000, , , , , , ,000 2,000,000 ( ) 73 10,905,238 3,853,235 295,309 1,415,972 5,340,722 2,390,603 890,603 1,500,000 1,000,000 300,000 1,500,000 49 19. 3. 1 17,172,842 3,917,488 13,255,354 10,760,078 (550) 555,000 600,000 600,000 12,100,000

More information

Microsoft, Windows Microsoft Corporation

Microsoft, Windows Microsoft Corporation Copyright 2000-2002 T&D Corporation. All rights reserved. 2002.07 16004194030 Microsoft, Windows Microsoft Corporation This Modem Logger is designed for use in Japan only and can not be used in any other

More information

untitled

untitled ŢĺîŘv d\^m Đ ½±øĹ Ţ ĺ î Ř v d \ ^ m : @ Ų ģ Å ¹» Ţ ĺ î Ř ş Ţ ĺ î Ř v d \ ^ m @ Ĕ œ ģ Ĭ Å Ê? ę Đ Ą ţ Ê Ħ : ę Đ l b Z Ê Ħ?Êę& ä:

More information

ハピタス のコピー.pages

ハピタス のコピー.pages Copyright (C) All Rights Reserved. 10 12,500 () ( ) ()() 1 : 2 : 3 : 2 4 : 5 : Copyright (C) All Rights Reserved. Copyright (C) All Rights Reserved. Copyright (C) All Rights Reserved. Copyright (C) All

More information

Copyright 2008 All Rights Reserved 2

Copyright 2008 All Rights Reserved 2 Copyright 2008 All Rights Reserved 1 Copyright 2008 All Rights Reserved 2 Copyright 2008 All Rights Reserved 3 Copyright 2008 All Rights Reserved 4 Copyright 2008 All Rights Reserved 5 Copyright 2008 All

More information

本文EPS再版用-cs.indd

本文EPS再版用-cs.indd 愛知大学経営総合科学研究所叢書 40 愛知県における廃棄物処理の 10 年間の推移 有澤 健治 冨増 和彦 吉本 理沙 著 愛知大学経営総合科学研究所 i 1 10 20 ( ) 2010 2011 2 ( ) ii () : : R UpLaTeX R UpLaTeX 1 1 1.1... 1 1.2... 2 1.2.1... 3 1.2.2... 3 1.2.3... 4 1.2.4... 4

More information

how-to-decide-a-title

how-to-decide-a-title Contents 3 4 5 6 8 13 13 14 14 15 15 18 19 Copyright 2014 All Rights Reserved. 2 / 21 URL AdobeReader ( ) http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html Copyright 2014 All Rights Reserved. 3 /

More information

untitled

untitled Contents 1. 2 2. 3 3. 7 4. 9 5. 14 6. 15 7. 17 8. 19 9. 21 1. growth hormone deficiency : GHD10,00015,000 2 2. 03 1GH T3T4 1 GHRHGHIH -CIGF-1 -CIGF-1 3 1 GHRH GHIH GH TSH LHFSH -C IGF-1 -C IGF-1 T3T4 4

More information

202mk5_OM-J_RevD

202mk5_OM-J_RevD D01053901D 202@^ Double Auto Reverse Cassette Deck 2 TASCAM 202MKV á á á è í ì ì ó í í è ì ó í á TASCAM 202MKV 3 @V @V 4 TASCAM 202MKV TASCAM 202MKV 5 6 TASCAM 202MKV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 q w e r ø t º

More information

BB.2

BB.2 2 J U RN K EDOK T ER N G U ST U S 2 0 2 2 EI 5 9 V O 20 N 0 I SS N : 0 8 5 4 D FT R I S { + 0 K $ > 2 S P } C > > ß S 7 K F7 I N P C 2 II C >$ K > > JH Y Ä N V 0 5 4 06 2 > H U = w N H P S K Pf! >! T {

More information

34号 目 次

34号 目 次 1932 35 1939 π 36 37 1937 12 28 1998 2002 1937 20 ª 1937 2004 1937 12 º 1937 38 11 Ω 1937 1943 1941 39 æ 1936 1936 1936 10 1938 25 35 40 2004 4800 40 ø 41 1936 17 1935 1936 1938 1937 15 2003 28 42 1857

More information

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. !"#$ %&'( )*#$ %&'( +*#$ %&'(,$ -./ 01234 56.7865/ 9 :6:5/ ;$ 5 :6 :6::/ F$ B/ GH :68.7:6B/ I>J> :6::/ KL=34 :65.7:68/

More information

- 2 Copyright (C) 2006. All Rights Reserved.

- 2 Copyright (C) 2006. All Rights Reserved. - 2 Copyright (C) 2006. All Rights Reserved. 2-3 Copyright (C) 2006. All Rights Reserved. 70-4 Copyright (C) 2006. All Rights Reserved. ...1...3...7...8 1...9...14...16 2...18...20...21 3...22...23...23...24

More information

弥生会計/やよいの青色申告

弥生会計/やよいの青色申告 c c c c c 1 c c c c c c c c c c c 2 3 c c 4 a a a a a a a a a

More information

Copyright All Rights Reserved. -2 -!

Copyright All Rights Reserved. -2 -! http://ameblo.jp/admarketing/ Copyright All Rights Reserved. -2 -! Copyright All Rights Reserved. -3- Copyright All Rights Reserved. -4- Copyright All Rights Reserved. -5 - Copyright All Rights Reserved.

More information

faq.book

faq.book BEAWebLogic Server BEA WebLogic Server FAQ BEA WebLogic Server ªªª ª ª 7.0 ªª ª ª u : 2004 4 5 m Copyright 2002, BEA Systems, Inc. All Rights Reserved. ªª ª ªªª ª BEA Systems, Inc. ªª ª ª ª ª ª ª ª ªªª

More information

Microsoft Word - 最終版 バックせどりismマニュアル .docx

Microsoft Word - 最終版 バックせどりismマニュアル .docx ism ISM ISM ISM ISM ISM ISM Copyright (c) 2010 All Rights Reserved. Copyright (c) 2010 All Rights Reserved. Copyright (c) 2010 All Rights Reserved. ISM Copyright (c) 2010 All Rights Reserved. Copyright

More information

XD-ST7500

XD-ST7500 1 e 2 47 3 >.mm C B 111 1 e 2 47 ee ee 112 3 C 4 >.mm C 113 1 e 2 >. 3 47 4 C 5 >.mm C 114 1 e 2 >. 3 47 4 C 5 >.mm C B 111 115 1 e 2 >. 47 3 C 4 >.mm C 116 111 B 117 1 e 2 46 3 >.mm C 1 e 2 46 ee ee 118

More information

dekiru_asa

dekiru_asa 11 10 4 4 1 2 3 4 2 4 6 10 12 16 20 2 1 3 1 4 2 5 2 6 3 3 7 8 9 3 3 10 4 1 11 4 2 3 4 5 1 2 3 12 4 5 5 13 14 6 7 8 9 10 11 5 15 6 1 2 3 16 17 1 2 3 6 18 1 2 3 19 6 6 1 2 v 3 20 7 1 2 3 1 7 21 22 2 3 4

More information

p.2/76

p.2/76 kino@info.kanagawa-u.ac.jp p.1/76 p.2/76 ( ) (2001). (2006). (2002). p.3/76 N n, n {1, 2,...N} 0 K k, k {1, 2,...,K} M M, m {1, 2,...,M} p.4/76 R =(r ij ), r ij = i j ( ): k s r(k, s) r(k, 1),r(k, 2),...,r(k,

More information

…_…C…L…fi…J…o†[fiü“ePDF/−mflF™ƒ

…_…C…L…fi…J…o†[fiü“ePDF/−mflF™ƒ 80 80 80 3 3 5 8 10 12 14 14 17 22 24 27 33 35 35 37 38 41 43 46 47 50 50 52 54 56 56 59 62 65 67 71 74 74 76 80 83 83 84 87 91 91 92 95 96 98 98 101 104 107 107 109 110 111 111 113 115

More information

untitled

untitled mitsuya Copyright (C) 2007. All Rights Reserved. 1/1 mitsuya Copyright (C) 2007. All Rights Reserved. 2/2 mitsuya Copyright (C) 2007. All Rights Reserved. 3/3 mitsuya Copyright (C) 2007. All Rights Reserved.

More information

取扱説明書〈詳細版〉 [F-03B]

取扱説明書〈詳細版〉 [F-03B] 163 1 I f c C a b 2 3 fe I1 164 1 Iee e e e 2 e 3 e e 1 ee ee Ie e 1 e m811 1 e 165 1 m2* f c C 2 fe 1 2 m52 m72 a b a b 166 k k Ia I a SD ce k a b c d e fa a m4 m6 m5 m7 m6 e3 I m88 m80e m9e1 2 C 2e1

More information

š ( š ) 2,973,655 3,774,545 4,719,254 1,594,319 3,011,432 1,517,982 1,493, ,503 2,591, , , , , ,000 f21 500,000 24

š ( š ) 2,973,655 3,774,545 4,719,254 1,594,319 3,011,432 1,517,982 1,493, ,503 2,591, , , , , ,000 f21 500,000 24 š ( š ) 812,488 8,633,171 390,374,410 324,279,452 9,953,269 17,329,976 2,944,796 2,944,796 6,866,917 341,279,452 12,000,000 12,000,000 2,000,000 2,000,000 1,000,000 1,000,000 500,000 600,000 I 1,000,000

More information

.w..01 (1-14)

.w..01 (1-14) ISSN 0386-7617 Annual Research Reports No.33, 2009 THE FOUNDATION FOR GROWTH SCIENCE ön é

More information

20 180pixel 180pixel Copyright 2014 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

20 180pixel 180pixel Copyright 2014 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved. 12 300pixel 300pixel www.yahoo.co.jp Copyright 2014 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved. 20 180pixel 180pixel Copyright 2014 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved. 300pixel 300pixel www.yahoo.co.jp

More information

untitled

untitled Smart-UPS 1500RM SUA1500RMJ2UB - 1 - 1. Ver. 2005.6.29 1 HK - 2 - 2. APC APC UPS () 18 32 kg (40-70lb.) 10 (3. ) - 3 - 2 3 UPS UPS UPS AC UPS 1 OFF AC ON - 4 - APC ( APC ) 14 URL : http://www.apc.com/jp/

More information

Microsoft Word - 調剤内規:HP用.doc

Microsoft Word - 調剤内規:HP用.doc 2 UVW 0123 4 4 56789 :;?2@7"' AJ39 KL1M7 8NOP? A

More information

( œ ) œ ,906,148,000 1,800,000,000 1,706,469,380 1,350,676, ,793,167 1,555,793,167 3,000,000, ,537, ,

( œ ) œ ,906,148,000 1,800,000,000 1,706,469,380 1,350,676, ,793,167 1,555,793,167 3,000,000, ,537, , ¾ œ ( œ ) (Ÿ ) lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll J N I Q ( œ ) œ 14 15. 3.28 2,906,148,000 1,800,000,000 1,706,469,380 1,350,676,213 355,793,167 1,555,793,167 3,000,000,000

More information

1 2

1 2 ( ) ( ) ( ) 1 2 59 2 21 24 275 43 3 26 486 103 27 28 98 105 104 99 1 48 25 29 72 14 33 11-10 3 11 8 14,663 4 8 1 6.0 8 1 0.7 11-6 27 19 22 71 5 12 22 12 1,356 6 4,397 3 4 11 8 9 5 10 27 17 6 12 22 9

More information

ROMの入手1 - インターネットからの入手 違法にアップロードされたROMをダウンロードする方法 当然ながらダウンロードも違法行為(2010年1月1日より施行) ^ÇÇêÉëë=éáå a~í~=éáå 吸い出し機の仕組み - PRG-ROM, CHR-ROM ファミコンのカートリッジにはゲームプログラム本体(PRG-ROM)と グラフィックデータ(CHR-ROM)が存在する ines Header

More information

A VCCI-A 4800A UPSBU7216 216A

A VCCI-A 4800A UPSBU7216 216A HA8000 BU7216/BU7216A A VCCI-A 4800A UPSBU7216 216A 3 UPS APC 2011 6 APC BU7216 SUA1500RMJ2UBSmart-UPS LU7101 AP940-0020Interface kit:a LU7201 AP9824LJInterface kit:b VSUUP84 /VSUUP85/VSUUP88 : AP9442J(PowerChute

More information

問 2 問 3.

問 2 問 3. 1. 道 路 運 送 法 関 係 問 1. 問 2 問 3. 問 4 問 5. 問 6. 問 7 問 8. 2. 道 路 運 送 車 両 法 関 係 問 9 問 10 問 11. 問 12. 3. 道 路 交 通 法 関 係 問 13 問 14. 問 15 問 16. 問 17 4. 労 働 基 準 法 関 係 問 18 問 19 問 20 問 21 問 22 ( 乗 務 開 始 ) ( 乗 務 終

More information

Ⅴ 古陶器にみる装飾技法

Ⅴ 古陶器にみる装飾技法 中 小 企 業 総 合 事 業 団 情 報 技 術 部 12 2 105-8453 TEL 03-5470-1523 FAX 03-5470-1526 Copyright 2000 All right reserved 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1- 3 4 34 22.5 880 9208 12 1300

More information

Flatbed Scanner Unit 201ユーザーマニュアル

Flatbed Scanner Unit 201ユーザーマニュアル ユーザーマニュアル ご使用になる前に必ず本書をお読みください 将来いつでも使用できるように大切に保管してください Copyright CANON ELECTRONICS INC. 2012 ALL RIGHTS RESERVED 2 3 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9 10 A B C D E F G H I J 11 12 13 1 2 14 3 6 4 5 7 15 8 12 13

More information

① Copyright 2005 Impex.,inc. All Rights Reserved 1 Copyright 2005 Impex.,inc. All Rights Reserved 2 Copyright 2005 Impex.,inc. All Rights Reserved 3 Copyright 2005 Impex.,inc. All Rights Reserved 4 Copyright

More information

UPSカタログ(2005年1月版)_ 改定

UPSカタログ(2005年1月版)_ 改定 Legendary Reliability TM UPS UPS Uninterruptible Power SupplyAC APC UPS OS UPS LAN UPS UPS UPS UPS UPS UPS DOWN UPS DOWN UPS DOWN UPS / DOWN / / 2 UPS 6000VA 3000VA Smart-UPS 3000RMJ 1500VA 700VA Smart-UPS

More information