Microsoft Word - AS017U.b......_...j.doc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Microsoft Word - AS017U.b......_...j.doc"

Transcription

1 Õ Ð ÑÔÓÕÎÖ }ÑÏÔ dõòõte Ó ÒÒÐÑÑÑ Ñ Ò

2 Á Ç Ê...2 Ê...4 ÑÑÒÕ...5 Ê Éw ÐÓÐÑ...8 Ð ÔÖ...8 hw...9 ÐÔ Òÿus ÐÔ Ò...13 ÖÑÔ Ñÿu...14 ÐÔ ÒÉÖÑÔ ÑÊw...15 ÐÔ Ò...15 ÐÔ Ò...17 ÐÔ Ò...18 ÐÔ Ò...20 ÐÔ Ò...20 ÐÔ Ò...21 ÐÔ Ò...22 ÐÔ Ò...23 ÐÔ Ò...23 ÐÔ Ò...24 ÐÔ Ò...25 ÐÔ Ò...25 ÐÔ Ò...26 ÐÔ Ò...26 ÐÔ Ò...27 ÐÔ Ò...28 ÐÔ Ò...29 ÐÔ Ò...30 ÐÔ Ò...31 ÐÔ Ò...32 ÐÔ Ò...32 ÐÔ Ò...33 ÐÔ Ò...33 ÐÔ Ò...34 ÐÔ Ò...34 ÒÑÒ~ Í Ç Ê É Æ Ê ~ Ê ÆÍË Ê ƒ Ð ÔÖ...43 s

3 Ç Ê ÇÊÉËÊÂ Ó ÒÒÐÑÑÑ Ñ ÒÊ }ÑÏÔ dõòõte ÎÆyÆ ÇÆÉÉÇÌÈÉÂwÊÆÍÇÉÆÇÈÆÌÈÂ teî ÈÇ ÊÆ ÆÆÉÉÇÉÌÂÇ ÊÇÊ Í Æw ÎjÇÆwÌÇÉÈÆÂ Ç ÊwÍÇÆÍÌÈÉÂ teê hç Ê ÉÇÊÆÊÇÍÉÊÇÂ ÍÊÒÖÔÖÌ Ê ÊÊÍÌÈÂÆwÌÊÊÉÉ ÌÆ ÊeÇÂÇ ÇÉÈÆÂ teî ÊÇ ÆÉÉÇÉÌÊ Ô ÐÊ ŠÉ teî ÊÆ ÆÊÊÍÉÌÊÂ È ÉÉÆÉÉÇÉ Æ ÉÈÂ teî ÊÆ ÆÊÊÍÉÌÊÂsÉÉÊÊÍÊÆ ÉÈÂ teî Ì Ê Æ ÊeÇÊÆÉ ÇÉÈÆÂ teê}çêðöòôêêê ÈÊ ÎeÇÊÆÉÇÉÈÆÂ Ì Ê ÉÊÍÌÈÂ teê uì ~ÎÈÊÆÉÇÉÈ ÆÂ ÌÇÇÊ ÉÊÍÌÈÂ ÊÍÍ ÈÍÉÆÌÈÂ ÂkÈÇÊ ÇÉteÎ ÆÉ ÊÊÊ Ê ÊeÇÊÆÉÇÉÈ ÆÂ mééí ÍÉÍÈÉÂ ÌÇÇÊ ÉÊÍÌÈÂ teî Ê ÉÍ Ì Ê }ÊeÇÊÆÉÇÉÈÆÂ Ì jâ Ê ÊÊÍÌÈÂ Ç ÊÊ ÈÍÉ ÉÇ ÈÆÂ Ê Î ÆÍÉ Ì Ê ÉÊÍÌÈÂ teê Í ÇÊ ÈÍÓÑÊÂ È ÐÏÑÊÌÊÎ ÈÉÇ ÉÈÆÂ ÊÍÐÏÑÊÓÑÎ ÈÍÉÂ Ð Ñ ÍÊ ÉÊÍÌÈÂ 2

4 teêâ d ÒÖÕ Ñ ÂÒÖÐ ÒÖ Ö ÂÆÍËÒ Ñ ~ dv Á Ê ièâ s Ê ÈÉ dv É ÈÂÇ Ê ÈÉÊ v Ç Êÿ uæíìèîçâ vê Ê ÈÉÇ ÈÍÍ ÍÆÆŠÆÆÉÈÌÈ Á Á Î ÇÉÍÂÓÑÎ ÈÉÍÈÉ Î ~ÈÊÆÉÇÉÈÆ ÊyÍÍÉÆÍ ÊÊ s vv Ç ÇÍÉÆÌÈÊÉ Î ÈÊ ÆÉÇÉÈÆ Á Á Á Á teêÿj v  Â~ Âv   ÖÔ ÒÒÂ Â Ê ÈÍÍÇÉÎ ÉÈÉ ÍÍÉÆÌÈ }~ j  Âi Ê É Ê ÍÍÕÓÒÒÌÑÑÒÕ ~  ÏÑ Í Â te ÊÇ Ê ÊÂÆ ÊÆÆÉ Ê eîxèéçéè Æ ÌÉÂs Ê ÍÍ ÌÉ Æ Š Îu ÈÍÍ ~ÊÊ Ê ÈÊÆÉÇÉÈÆ ~ Î ÈÉ Ê ÊÍÉÉeÈÍÍÍÇÉÇÆÍÌÈÂ Ç ÊwÍÇ É Ç ÈÉ Ê v ÉÌ ÆÊÈÈÉÆÉÉÇÇÉ ÇÆÍÌÈÊÉÇ ÇÉÈÆÂ Ê Âw ÊÂÆyÆ Ç ÇÌÈÉy Ê ŠÈÉÇÉÈÆ РÔÖÊ Ç ÈÊ Î ÉÉÇÍsÉÉÇÉÈÆ ΠÍÉÌÌ Ç ÈÎsÆÉ Ê ÉÊÍÌÈ d~ É ÕÒÕÇÍÊ Ç ÉÇÊÆ Â Ê ÊÒ ÑÎ ÈÉÆÍÊÊ ~ Ê ÉvxÈÉÈÌÆ Ç ÈÌÈÂÇÊÉÇ ~ÎsÆÉÂ Ê ÈÒ ÑÎ ÈÉÈÌÆÌÈÂÇÊ Ê dõòõéê ÉÇÌÈÎÂÎÔÖÐ ÑÕ É ÈÉÇÉÈÆ 3

5 Á Ê Á ÁÁ dõòõéè Ê d u Ê ÈÉ Ò Ñ ~ Ê }Ì dõòõteéèâ ÑÏÔÉÈÊɈ Ê ÇÊÿ uéèâ ÒÕÓÖi h Î ÉÉÆÌÈÊÉÂ Ê Ç~ ÉÌi Ê ÆÉÆÍÒÕÓÖÊ Í ÆÉ Ê Æ~ ÇÉÇÌÈ ~ ÉÈÉÂÒ Ñ Â Ç héèâ d Ê ÉÈ d Ê~ ~ Ê ÉÈ ~ { ÉÈÉu~ÈÉ Ê~ Ç héèâ Î ÈÊÆÉÒ ÑÊ ÇÉÇÍÊÉÂÐ ÔÖÖÑÊÑÑÒÕÇ Ê ÉÇÌÈ Á ÐÓÐÑÏ Ñ ÔÏ Ñ Ë ÖÔÖÊ Ê ÉÇÌÈ ~ ~ Ê ÊÆÈÍÇ Î ÉÇÌÈÊÉ ÂÊ ËÊ Ç héèâ ÁÁ Š Ê Æ dò Ñ ~ dõòõêâ~ Ò ÑÎ ÉÊÓÐÒÒÉÈÉ Ê~ É Ë~ ÈÌÈ te ÊÂ~ Ò ÑÎ dõòõê~éé Ê Î ÉÉÇÉÍÇÂÒ ÑÊ wíçæéé ÊÂwÍu ÂwÍ ÉÆÉÉ~ Ê ÈÍ ÉÊ Ê d ÕÒÕ ÉsÆÌÈÊÉ Š Ê ÆÒ Ñ ~ÇsÆÌÈ ÌÉ uê ÈÉ ÏÖ u ÊÍÍ ÉÌ~ ÏÖ Ê ÊÆ ÈÉ~ Ç héèâ dõòõêt~ñöîö Î ÉÈÉ ÈÍÊ ÊÒ Ñ ~Ç héèâ v ÉÈÉ Ê Ð ÒÎv ÉÇÍÊÉ Ð ÒÇÿiÈÉÕÒÕ Ê ÌÒ Ñ ~Ç héèâ ÉÈÉ ÒÕÓÖv  ÒÕÓÖÊv  ÔÖÒÒ ÕÓÖÎÐÑÑ ÇÒÕÓÖÎi É ÈÒ Ñ ~ hîðô ÒÈÉÆÌÈ ÁÁ }ÌÎ ÉÈÉ ÂÐ ÓÐÒÊvv Ê Âo ÎvÍÂ Ê Ì}Ì Æ ÊÊÉÉÆÌÈÊÉ ËÊ ÇÑÔ ÑÎ ÊÉÇÌÈ ΠÒÒÊ xéèéâ É ÊÆÍÏÖÑÒÔÎ ÈÉÆÌÈÊÉÂ Ð Ñ ËÊ ÇÊÌ Ê ÉÇÌÈ 4

6 ÑÑÒÕ dõòõêññòõî ÈÍ ÉÊ~ ÉÈÉ Ê~ Õ ÒÉsÊÆÇÉÇ ÌÈ à Á~ Õ Ò Á~ Õ Ò Ì Ã Êu  Êx ÊÆÍÌÈÎÂ~ Ê Î ÈÍÇÉÉ Ê ÇÍt Ês ÉÊ~ ÎsÆÇÉÇÉÇÌÈÂID No.Ê teêt~ Ê É ÈÍÉÆÌÈÊÉ~ Ê ÊÆÍÌÈÎÂ Ê ÂÔ Ö Ð É ÈÉÇÉÈÆ ÁÁÁÁs ÁÁ ÁÁDTEÁÁÁÁ Á DTE ÁÁÁÁN 5

7 ÁÁÁÁ Ê Éw Î ÒÒ Ð Ñ ÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁ ÁÁÁ (gˆ ) ( ˆ ) ( ˆ ) Ç (2 ) s LED 1 Ó ( ˆ ) ÐÓÐÑ ÁÁÁÁ Á Õ ÖÒÐ ÑÉÈ ÁÁÁÁ ÁÎ ÒÒÁÁÁ ~ Î ÒÒ x ÊÎ ÒÒÖÓ ÉÈÉÏÖÑÒÔÎ ÁÁÁÁ Á ÐÓÐÑÁ Â Ë Â ÖÔÖ ÊÐÓÐÑ ÁÁÁÁ Á s zj ÁÁÁÁ ÏÖ Â~ Ç Á ÓÑ Ê ÉÈÂ Ê ÊÂ È ÊÖÒÑÕÎÓÑÊÑÒÒ ÁÁÁÁ Á ÁÈÉÇÍÂdÌÉÇÉÇÉÈÆÂ 6

8 Á Á No Ê Áh ÖÔÖ B teg dõòõ VCC 3.6V 5.5V GND teg dõòõ GND SG FG RESERVE N.C.( ) TXD dõòõg te(out) RS-232C ~ Ò Ñ RXD teg dõòõ(in) RS-232C Ò Ñ CTS teg dõòõ(in) RS-232C RS-232C ÖÔÖ VIH 2V 25V VIL 0.8V 25V VTOUT 5V RTS dõòõg te(out) RS-223C C-TXD dõòõg te(out) CMOS ~ Ò Ñ C-RXD teg dõòõ(in) CMOS Ò Ñ C-CTS teg dõòõ(in) CMOS C-RTS dõòõg te(out) CMOS 232C/CMOS teg dõòõ(in) RS-232C CMS Ê INIT teg dõòõ(in) Õ Òv Êu 7 CMOS ÖÔÖ VIH 2.64V VCC VIL 0.66V VOH 2.8V VCC VOL 0.5V VCC=3.3V Á s Î ÊÈÉ ˆÇÍuÍÉÂ Ç Ó ÊÊÍÌÈ ÂÏÔÑÕ Ð ÔÖ CT-107 ÉÊzdÇ Ó ÊÊÍÌÈ ÁÁ Á12 Ó ÊÃHighÃgRS-232C Õ ÒÂÃLowÃgCMOS Õ ÒÊÊÍÌÈ ÁÁÁÁÓ ÔÖ ÉÊÔÖÎÒÔÈÍÉÆÉÃHighÃ Ê RS-232C ÊÕ ÒÊÊÉÉÆÌÈ ÁÁ Á Ó Ê ÉÈÉÌÈÊÉ hèéæìèîâ Ê dî ÈÊÆÉÇÉÈÆ ÁÐÔ ÒÖÑÕ Ò Ê ÇÍ 13 Ó ÎÃLowÃÊÈÍÉÂÐÔ ÒÖÑÕ Ò Îu ÈÉÐÔ ÒÕ ÒÊ ÍÌÈ ÐÔ ÒÕ Ò Ê 13 Ó ÎÃLowà ÇÍ Î ÊÈÍÉ v Ê ÍÌÈ ÁÁ Á Ô ÒÊ Ê ÊÊÂ Ç 3.3V É ÈÉÆÌÈÊÉ ÖÔÖ Ç 3.3V ÎzÆÊÆÍÆÊÆŠÆÈÌÈ ÁÁÁÁ V Ê Ê Ê ÊÊÂ Ê {Î Ê ÈÉÇÉÈÆ IN ÁOUT ÁÎ ÈÂ Ó (INIT)Î Ê Low ÊÈÉÆÍÉÂEEPROM Ê Î ÈÂÇÉÐÔ Ò ÖÑÕ ÒÉÆÍÊÂÐÔ ÒÕ ÒÊ sèìèâ Ç ÉÉÆÍ É Ó Î Low ÊÈÍÉÐÔ ÒÖÑÕ Ò ÊÐÔ ÒÕ ÒÊ sèíéçéèâ Ó Ê ÉÔÖÎÒÔÈÉÆÌÈÂ Â Ó ÊÂLow ÎÐÒÏÔÎÈÌÈ ÔÖ Î RTS/CTS ÊÈÉÐÔ ÒÖÑÕ ÒÊÈÉ Â È RTS ÂCTS ÌÉ Ê C-CTS, C-RTS Ê ÈÉ ÈÆÂ

9 ÁÐÓÐÑ Á ÁÁ tðóðñ Ô Ñ Ó ÁÁ ÐÓÐÑ ÁÁ ÑÏÔÑÐÒÒÁÁ ÁÁÁÁ ÑÏÔÓÏÑ ÐÁ ÁÁÁÁ Ð ÑÐÒÁ. ÁÁÁ Áv Ê t~ Êy ÎÇuÇÉÈÆ ÁÁÁ ÁÏÔÑÕ Ð ÔÖÉÈÉ È Êà ÃÎ ÈÉÆÍÌÈÂ Ê ƒá ÐÓÐÑ Î ÈÉÇÉÈÆ РÔÖ ÏÔÑÕ Ð ÔÖ Ê ÂzjÊdÇ ÐÓÐÑÊ Ó s Î ÊÈÉÂ Ê ÈÍÍ ÇÉ ÈÉ ÈÆ ÊÐ ÔÖÎÇ Ê Ê ÌÉÇ wçéèæâ Ð ÔÖÊÂÔÖÐÇ Ð ÑÊÿ ÌÍ eìéâ Ê ÈÉ ÈÆ zjêd( Ó )Á ÁÁÔÖÐ 8

10 hw te dõòõ Ê~ ÐÔ ÒÎ ÈÉ dõòõê Õ ÒÉÈÉÐÔ ÒÕ ÒÇÆÍÂÐÔ ÒÎ ÈÊÆÕ ÒÉÈÉÐÔ ÒÖÑÕ ÒÇÆÍÌÈÂÕ Ò ÊÂÐÔ ÒÊÍÍsÍÍÌ ÈÊÉ ÿññòõ É Õ ÒÎ ÈÉ ÈÍÇÉÌ héèâ ÐÔ ÒÕ Ò dõòõ iê ÐÔ ÒÎ ÈÉ teé dõòõ ÉÂu  vâ~  ÊÌÍÉÍÎsÆÌÈ dõòõî ÈÍÊÊ teêâ dõòõê ÈÉ Êu Î ÈÂÇÍÎ Ç É dõòõêâ teê ÈÉ v Î}ÈÌÈÂÌÉ dõòõç ÇÍÒ Ñ Î ÈÉ Â teê ÈÉÒ ÑÎ~ ~ ÈÌÈ ÇÍÍu  vâ Â~  ÐÔ ÒÊ РÒÊÍÍs ÈÍÌÈÊÉ t e ÉÊ ÊÔÖÐÖÕ ÇÉÇ dò Ñ ~Ç hêêíìèâ ÐÔ ÒÕ Ò Â ÐÔ ÒÊÍÍÒ Ñ ~ÎsÆÂÖÑ Ð Ò (H) ÊÍ Í Ò ÑÎvxÈÌÈÂ Ò Ñ Ç ÓÏÒÎzÆÍÉ Î}ÈÌÈ ÊÒ Ñ Ê ÓÏÒ É~ ÇÉÈÆ ÐÔ ÒÖÑÕ Ò ÐÔ ÒÖÑÕ ÒÊ ÐÔ ÒÎ sèíçéêíí sèìèâ ÐÔ ÒÕ ÒÊ sèíêêâ Ó INIT Î Low ÊÈÉ ÈÆ ms teçí~ííéò ÑÊÿ dõòõ Ê ÊnÆÍÍÌÈÇÒ Ñ Ê ÇÒ ÑÑÏÕÎÏÒ ÐÔ Òv ÎzÆÍÉ ÉÌÊÈ Ë~ Îs ÆÌÈ ÌÉ dõòõ Ê Ç ÓÏÒÎzÆÍÉÔÖ É ÇÔÖÊ}ÆÇÉ Î ÍÈÌÈÂÈÈÉÒ Ñ~ Ç ÈÍÉÔÖ É teêò Ñ Îv ÈÌÈ ÌÈ Ò ÑÓÒÔÎÇ ÓÏÒÎzÆÉ Â Î}ÈÒ Ñ ~ÊsÆÌ ÈΠÔÖ ÉÈÉÂXON/XOFF É RTS/CTS ÎÐÔ ÒÈÉÆÌÈ ÐÔ ÒÉ ÉÇÌÈ RTS/CTS ÐÔ ÒÕ ÒÉ Ì ÐÔ Ò É Ð Ò ÐÔ Ò Â~ ÒÕÓÖ ÒÕÓÖÊ Êv ÐÔ ÒÁ Ê ÐÔ Ò ÎÈÉÆÆÉÇÉÈÆ ÐÔ ÒÖÑÕ Ò É Î ÍÉÐÔ ÒÖÑ Ê ÈÍÉÆÌÈÊÉ ΠÈÉÌÐÔ ÒÖÑ ÊÊÍÌÈ 9

11 -1 XON/XOFF Ð ÒÊÍÍ dõòõêâ teçí~ Ò ÑÎ ÈÂÒ Ñ ÇÒ Ñ ÑÏÕÎÏÒ ÇÈÊ teçíê~ Ò ÑÇ ÓÏÒÎzÆÍÉ dõòõê ÓÒÔÎÇÔÖ Ê}ÇÊÍÌÈÂ teë XOFF Ð Ò 13(H) Î~ ÈÌÈÊÉÂ teêâò ÑÊ ~ Î ÈÉ ÈÆÂ Ò ÑÇÂÒ Ñ ÑÏÕÎÏÒ ÇÈÊ ÓÏÒÎ zæé Â dõòõêâ Î}ÈÂÒ Ñ~ ÎsÆÌÈÎÂ dõòõ dõòõ Ê d~ Ç ÈÂ dõòõêóòôîç ÇÉ teë XON Ð Ò(11(H))Î~ ÈÌÈÂ teêâxon Ð ÒÎ ÈÉ ÉÒ ÑÊ~ Ç hêêíìèâ ÌÉÂ Ê teçí XOFF Ð ÒÎ ÈÉ Â dõòõêâ d~ Ê Ò Ñ ÇÆÍ ÂÒ ÑÎ~ ÈÌÈÎÂ teçí XON Ð ÒÎ ÈÉÍÂÒ ÑÎ teê~ ÈÌÈÂ ~ Ò ÑÊÁXON(11(H))ÂXOFF(13(H))Ð ÒÎ ÈÊÆÉ ÈÆÂ -2 RTS/CTS ÊÍÍ - Â teçíêò ÑÇÒ Ñ ÑÏÕÎÏÒ ÇÈÊ ÓÏÒÎ zæíéâ Î OFF LowÂC-RTS High ÊÈÌÈÂ dõòõ dõòõ Ê d~ Î ÈÍÉÂ Î ON HighÂC-RTS Low ÊÈÌÈÊÉÂ dõòõêâ teçíêò ÑÊ Ç hêêíìèâ ÌÉÂ Ê teç Î OFF CTS LowÂC-CTS High ÊÈÉ Â dõ ÒÕÊÂ teëêò Ñ~ ÎÈÌÈÎÂ teç Î ON CTS HighÂC-CTS Low ÊÈÉÂ dõòõêâ teááë ÊÒ Ñ~ Ç hêêíìèâ Ó Ç ÉÉ ÉÐÔ ÒÖÑÕ ÒÊ ÂINIT Î Low(30ms )ÊÈÍÉÐÔ Ò Õ ÒÊ sèìèâ Ê INIT Î LowÊÈÉÆÇÉ dõòõê v Î Ê ÈÂEEPROM Î Ç ÆÂÇÉÂÌÈÐÔ ÒÖÑÕ ÒÉÆÍÊÂÐÔ ÒÕ ÒÊ sèìèâ /CMOS Ó ÇÊ ÎÏ Ô ÔÖÎÒÔ ÌÉÊÂHigh É RS232C ~ Ç ÂLow É CMOS ÑÖÎÖ~ Ç ÉÊÍÌÈÂ 10

12 dõòõ Á dõòõ Ê~ dõòõêâ dõòõ Ê~ ÉÈÉÂÎÒÔÒÐ~ Ç ÉÂ1 É~ ÎsÆÊ ÎÒÔÒÐ~ ~ Á ~ ÉÊÍÌÈÂ Ô Ö Ð ÎsÆÊÊ dõòõê 1 Îu ÉÈÉ teçíô Ö ÐÎsÆÍÆÊ ÈÉ ÈÆ dõòõêêâuâ Ê ÊÆÍÌÈÎÊÉÂÔ Ö Ð Éu ÎÌÉÈÍ Ê teê 1 Îu ÉÈÉ È Ê teî ÉÈÉ ÈÉ ÈÆ dõòõê ÐÔ Ò Á, ÐÔ Ò Á ÐÔ Ò ÐÔ Ò Á   ÐÔ Ò Á ÐÔ Ò Á ÐÔ Ò Á ÐÔ Ò Á ÐÔ Ò ÁÁÁ Á Ê É Ê 4 Ê Ê ÿéèâ ÐÔ ÒÕ ÒÊv / ÑÖÎÖÊv ÈÍÍ teê ÍÈÉ  ÂÓÖÒÏ È Ê v ÈÌÈ ÐÔ Ò ÁÁ Á ÓÖÕ ÑÊv ÐÔ ÒÉÂÖÒÖÏ ÂÔÒÑ Í ÂÏ ÒÐ ÒÊÖÑ Ð Ò Â ÒÕÓÖ ÂÒÕÓÖ ÁÊv ÈÌÈ РÒÊv ÐÔ ÒÉ Ð ÒÎ Êv ÈÌÈ Êv ÐÔ ÒÉ dõòõ t~ñöîö Îv ÈÌÈ Êv Ç ÍÍÌÈÉÍÂ~ ÒÑÒÎÈÉ ÈÆ 11

13 ÐÔ ÒÖÑÕ ÒÊv ÐÔ ÒÕ ÒÊv Î ÊsÉÉÇÉÈÆ ÈÍ teêæíèéâò Ñ ÑÏÕÎÏÒÎv  ÐÔ ÒÊÉ Év ÈÉ ÈÆ dõòõé te Ê XON/OFF ÌÉÊ RTS/CTS Î Â ÐÔ ÒÉ Îv ÈÂXON/OFF  ÐÔ ÒÖÑÕ Ò sâ ÐÔ ÒÉÐÔ ÒÖÑÕ ÒÊ sèé ÈÆ ÁÁ Á Êv Ç ÍÍÌÈÉÍÂ~ ÒÑÒÎÈÉ ÈÆ 12

14 ÁÐÔ ÒÿuÁ ÃÁ ÐÔ ÒÁà ÐÔ Ò Á h Ò Ñ~ ÓÖÕ ÑÊÿ v ÁÂw}Ì ÒÕÓÖ Ê }Ì EEPROM Ë ÒÕÓÖ ÊwÌ È i t~ñöîö ÊwÌ È Êv }Ì EEPROM Ë ÊwÌ È Ð ÒÊv ÁÂw}Ì Ô Ö Ðu ~ Ô Ö ÐÒ ÑÁÐÖÎ ÐÕÖÎÊ v Êv }Ì EEPROM Ë Ê u ÇÒÕÓÖÐ Ò ËÊvŒ Ë Ö Ð v ÒÑÒ~ Êv ÐÔ ÒÖÑÕ ÒÊv ÐÔ ÒÖÑÕ Ò Ê Êv ÐÔ ÒÖÑÕ Ò ÊÒ Ñ ÑÏÕÎÏÒv Ñ Ó Ðv Ñ Ó Ðu Ó ÑÕ Ð Òs EEPROM ÊÒÏÒРv ÒÕÓÖ Êv ÉÊÿ 13

15 ÃÁÖÑÔ ÑÿuÁÃ ÐÔ Ò h ÁÁÁ d d ÁÁÁ d d ÁÁÁ ÓÖÒÏ ÏÖ ÑÖÎÖ~ ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁ ÐÔ Ò ÁÁÁ ÕÕÖ ÁÁÁ Ò ÑÊ ~ ÁÁÁ d Ç Low ÓÒÒÖ Ñ Ó Ð s 14

16 ÃÁÐÔ ÒÉÖÑÔ ÑÊw ÁÃ ÁÁ ÁÐÔ ÒÆÍËÖÑÔ ÑÊÂ É Ð ÒÉs ÈÍÌÈÂ ÁÁ Á É ÈÍÍv ÃÁÃÉÃ x ÃÊÂ vêò ÑÎ ÈÌÈÂ ÐÕÖÒÑÖÑ ÁÁÁx Á ÑÔ Ñ ÁÐÔ Ò Ã hãáò Ñ~ ~ ÎÒÖÑÎ ÈÍÇÉÊÍÍ ÎÒÖÑ ÊÒ ÑÎ ÓÏÒ~ ÈÍ ÇÉÇ héèâ ~ ÇÍ Ò ÑÎ ÈÍÇÉÊÍÍÂ Á Î}~ÈÌÈÂ i Ð ÒÉ Ð ÒÇÿiÈÉÆÊÆ ÂÒ ÑÊÂ ÈÍÌÈÎÂ ÐÔ ÒÉ ÇÉÈÆÂ ÒÔÏÖÒ ÖÒÖÏ h Év ÈÉ ÖÒÖÏÎeÍ}ÈÌÈÂ ÒÔÏÖÒ ~ ÇÍ Ò ÑÇÖÒÖÏÈÉÌ ÉÇÊÇÉÉ Â ÁÎ}~ÈÌÈÂ ~ ~ ÎÒÖÑÎÁÃ ÃÉÈÍÉ Ð ÒÇÿiÈÉÕÒÕÊÌÒ ÑÎ ÈÌÈÂ Ê ÊÊÆÊÉ~ Â Á Î}~ÈÌÈÂ = Ê ÊÂ P Î ÈÍÇÉÉÂÔ Ö ÐÒ Ñv ÇÉÇÌÈÂ Ã Ã ÁSND x XXXXXXXX = Ò Ñ ÁÁ XXXXXXXX ~ ÎÒÖÑ t~ñöîö No. ÎÑÐ Ð Ò Ò Ñ bytes ÎÑÐ Ð Ò ÌÉÂ ÊÒ ÑÊ Ê ÁÁÁÁ ÖÑ Ð Ò Î ÈÍÇÉÊÍÍ~ ÈÌÈÂ ÁÁ ÁÁÁÁ ÁSND x, = Ò Ñ ~ ÎÒÖÑÊÂ ÊÒÔÏÖÒ EEPR0M v RYD ÐÔ ÒÉwÌ}ÌÍ Â ÌÉÊ Ê ÊÒ Ñ~ ÊÂ ÌÉÊ Év ÈÉ ÉÊÍÌÈÂ ÌÉÂ ÊÒ ÑÎ ÈÉ ÂÒ Ñ ÈÉ Ç~ Êi Ê ÊÍÌÈÂ Ò Ñ bytes ÎÑÐ Ð Ò ÌÉÂ ÊÒ ÑÊ Ê ÁÁÁÁ ÖÑ Ð Ò Î ÈÍÇÉÊÍÍ~ ÈÌÈÂ ÁÁ 15

17 ÁÁÁÁ ÁSND x XXXXXXXX,Ò Ñ = Ò Ñ XXXXXXXX ~ ÎÒÖÑ t~ñöîö No. ÎÑÐ Ð Ò Ò Ñ ÊÎÑÐ Ð Ò 0000 Á560 ÌÉ Ò Ñ bytes ÓÏÒÖÐ Ò ÌÉ ÊÒ ÑÊ Ê ÁÁÁÁ ÖÑ Ð Ò Î ÈÍÇÉÊÍÍ~ ÈÌÈ ÁÁÁÁ ÁSND x, Ò Ñ = Ò Ñ ~ ÎÒÖÑÊ ÊÒÔÏÖÒ EEPR0M v RYD ÐÔ ÒÉwÌ}ÌÍ Â ÌÉÊ Ê ÊÒ Ñ~ Ê ÌÉÊ Év ÈÉ ÉÊÍÌÈ ÌÉ ÊÒ ÑÎ ÈÉ ÂÒ Ñ ÈÉ Ç~ Êi Ê ÊÍÌÈ Ò Ñ ÊÎÑÐ Ð Ò ÌÉ Ò Ñ bytes ÓÏÒÖÐ Ò ÌÉ ÊÒ ÑÊ Ê ÁÁÁÁ ÖÑ Ð Ò Î ÈÍÇÉÊÍÍ~ ÈÌÈÂ Â Â Â Ê Ê Á= Ê Ê,P Î ÈÍÉÂÒ ÑÊÔ Ö ÐÒ ÑÉÈÉv ÈÍ ÐÔ ÒÊÍÍÒ Ñu Ç dõòõçíæíìéò ÑÎ d~ ÈÈÂ É ÈÉÆÌÈÂ Ô Ö ÐÒ ÑÇ ÈÍÉÆÍÉ ÐÔ ÒÉÊÒ Ñ~ ÊÉÇÌÈΠÐÔ ÒÉÒ ÑÎÐÖÎ ÈÍÇÉÇÉÇÌÈÂ Ô Ö ÐÒ ÑÇv ÈÍÉÆÍ Â ÐÔ ÒÎ sèíé Á Î}ÈÌÈÂ Ô Ö ÐÒ ÑÎv ÈÉÆÍ É Â ÐÔ ÒÎ sèíéô Ö Ð Ò ÑÇ ÊÊÍÌÈ ÐÔ ÒÉÐÖÎ ÈÉÇÉÈÆ [ Ô Ö ÐÒ Ñv Á] ÁÁÁ ÁSND x XXXXXXXX,P= Ò Ñ ÁÁÁ SND x,,p=ò Ñ ÁÁÁ ƒ SND x XXXXXXXX,Ò Ñ,P =ÁÒ Ñ ÁÁÁ ƒ SND x, Ò Ñ,P =Ò Ñ ÃÖÑÔ ÑÃÁCER Á ÐÔ Ò Ò Ñ Ç 560 ÎzÆÉ ÂÌÉÊ Â Ê ÉÒ Ñ É Ò Ñ ÇÿiÈÊÆ Ì ÖÑ Ð Ò ÎÖÑ }~ÈÍ ÁÁÁEND Á ~  ÁÁÁENG Á ~  ÁÁÁ ÁÖÒÖÏ ÊÂÒÔÏÖÒ ~  ÁÁÁÁ ÁEEPROM ÊÖÒÖÏ ÐÔ Ò Î 0 ÌÉv ÈÍÇÉ ÊÍÍÂ~ ÈÉ Â~ ÎeÍ}È ~ v  16

18 Á ÁÖÑÔ Ñ Ã Ò ÑÔÏ ÔÒÒà RCV x Ÿ,,X,Ò Ñ = Ò Ñ ÐÔ Ò ÎÑÐ Ð Ò 3bytes Ÿ ~ Î È ÎÑÐ Ð Ò 1byte ÁÁÁÁ ÊÂ É É Â É Î ÈÂ Ò Ñ~ ÎÑÐ Ð Ò 8bytes ÁÁ No.Á Ç ÊÌÊ ÁÁ Ò Ñ Ò Ñ Î È ÎÑÐ Ð Ò 4bytes Á ÊÒ ÑÊ Ê ÖÑ Ð Ò Ç ÈÍÉÆÌÈ ÃÒ ÑÔÏ ÔÒÒw à ÐÔ ÒÊ Êv ÊÍÍÂÔÒÑ Ê Í/ ÈÊv ÇÉÇÌÈ ÔÒÑ ÍÂÁ ÔÒÑ È ÔÒÑ Ç Æ Â Ê ÓÏÒÇ ÇÍ ~ ÉÖÒÖÏÈÍ ÿò Ñ Ç~ ÈÍÉ Êx ÊÉÇÌÈΠÐÔ ÒÊ Êv ÊÍÍÂÒ ÑÊ Ê ÈÍÍÐ ÒÎ ÉÇÌÈ ÁÁÁ Ò ÑÊ ÊÁ ÖÑ Ð Ò 0x0D Î ÈÍ ÁÁÁ Ò ÑÊ ÊÁ ÖÑ Ð Ò 0x0D 0x0A Î ÈÍ ÁÁÁ Ò ÑÊ Ê Ì ÈÊÆ ÁÁÁ Ò ÑÊ ÊÁ ÖÑ Ð Ò 0x0D Á Á Î ÈÍ 17

19 ÁÐÔ Ò Ã hãá ÓÖÕ ÑÊv Ë Ë È ÓÖÕ ÑÊ hâçê,, à ÃÁ x P1, P2, P3, P4, P5 P1 Ò Ñ ~ ÁÁÁ Á Á P2 Ò Ñ ÊÔÒÑÊ Á ÁÁÁÁ ÔÒÑ Í ÁÁÁÁ ÔÒÑ È ÁÁÁ ÁÁÁ Ò Ñ ÊÏ ÒÐ ÒÊ ÉÏ ÒÐ ÒÊ P3 ÁÁ Ò ÑÊ ÊÁ ÖÑ Ð Ò 0x0D Î ÈÍ ÁÁ Ò ÑÊ ÊÁ ÖÑ Ð Ò 0x0D 0x0A Î ÈÍ ÁÁÁÁ Ò ÑÊ ÊÁ ÖÑ Ð Ò 0x0D ÁÎ ÈÍ ÁÁÁÁ Ò ÑÊ Ê Ì ÈÊÆ ÁÁÁ / ÒÕÓÖÊ Í Æ P4 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÒÕÓÖ Á ÐÔ ÒÂÌÉÊ ÐÔ ÒÉ ÈÉ ÁÒÕÓÖÎ ÒÕÓÖÉÈÌÈ ÁÁÁ ÒÕÓÖ ÊÒÕÓÖÊv Á P5 ÁÁÁÁv Á ÁÌÉ ÁÃw à ÇÊÐÔ ÒÊÍÍ dõòõêâ ÓÖÕ ÑÎ dõòõ Ê ÕÕÖ Ê Ç}ÌÌÈÊÉ ΠÉÉÌ Ê ÈÍÌÈ }Ì Ê ÇÆÍÌÈ ÌÉ ÈÍÉÓÖÕ ÑÊ ÈÌÈΠÉÈÉ Ê v ÈÍÉÆÍÓÖÕ ÑÎ ÁÁÁÁ,,,, É}ÈÌÈ ÐÔ ÒÉÒÕÓÖ Ç ÈÍÉÆÉ Â ÊÂEEPROM Ê ÊÊ ÍÌÈΠÐÔ ÒÎ sèíçéêííâeeprom Ê ÍÌÈ 18 ÁÉÊÂÒÕÓÖ ÁÉwÌ}ÌÍ Ê

20 ÁÃ Ã ÁÁ ÁÁ x,,,, ÁÁ Á Á Á ÐÔ Ò ÁÁ x,,,, ÁÁ x,,,, ÁÁ ÁÒÕÓÖÊÌ ÁÁ ÁÔÒÑÊ ÊÌ 19

21 ÁÐÔ Ò Ã hãá ÁÒÕÓÖ Ê É EEPROM Ë }Ì Ã ÃÁ x ÁÁÁÁ ÁÃw à ÁÁÒÕÓÖ Î ÈÂÇÉ Ë Ç}ÌÈÌÈ ÁÁÁ Ò ÑÊ ÌÉÊ ÉÈ ÁÁ Î ÍÉ Ê ÐÔ ÒÉv ÈÉ ÉÊÍÌÈ ÁÁÁÒÔÏÖÒ v ÈÍÉ Ê dõòõ Ê ÕÕÖ Ê Ç}ÌÌÈÊÉ Î ÉÉ Ì Ê ÈÍÌÈ È }Ì Ê ÇÆÍÌÈ Áà à ÒÕÓÖ ÁÁ ÁÁ x ÒÕ ÓÖÎ Ê ÈÌÈ ÁÁ ÁÁ dõòõê ÊÍÍ vöñô ÑÎ}ÈÌÈ Á Á ÐÔ Ò ÁÐÔ Ò Ã hãá ÐÔ ÒÉv ÈÉÒÕÓÖ ÊwÌ È Ã ÃÁ ÁÃw à ÁÁEEPROM Êv ÈÍÉÆÍÒÕÓÖ ÎwÌ ÈÈÌÈ ÐÔ ÒÉv ÈÉÁ h Ç Ê Â ÒÕÓÖ ÉÊÍ Év ÈÉÒÕÓÖ Ç ÊÊÍÌÈ ÇÊÐÔ ÒÎ sèíçéêííâ dõòõê ÕÕÖ Êv ÈÍÉÆÍ ÒÕÓÖ Î ÊÈÌÈ Á ÐÔ ÒÉ ÈÍÉÆÉ ÂÇÊÐÔ ÒÉv Ê ÉÇÌÈ Áà à ÁÁ ÁÁ ÁÁ ÁÁ dõòõê ÊÍÍ vöñô ÑÎ}ÈÌÈ Á ÁÁ ÐÔ Ò 20

22 ÁÐÔ Ò Ã hãá ÁÒÕÓÖ Ê Ã ÃÁ x ÒÕÓÖ ÁÃw à ÁÁÒÕÓÖ Î ÈÌÈ ÁÁÁ Ò ÑÊ ÌÉÊ ÉÈ ÁÁ Î ÍÉ Ê ÐÔ ÒÉv ÈÉ Ê ÉÊÍÌÈ ÁÁÁ ÕÕÖ Êv ÈÍÉÆÍ Ç ÉÊÍÌÈ ÁÁÁ Á  ÐÔ ÒÉ véçí Á Áà à ÁÁ ÁÁ x ÒÕ ÓÖÎ Ê ÈÌÈ ÁÁ ÁÁ dõòõê ÊÍÍ vöñô ÑÎ}ÈÌÈ Á Á ÐÔ Ò 21

23 ÁÐÔ Ò Ã hãá~ ÑÖÎÖt~ Êv }Ì Ã ÃÁ x ÁNo. ÁÃw à ÁÁEEPROM Ê~ ÑÖÎÖt~ Îv ÈÌÈ ÁÁÁ v ÈÍÉ Ê dõòõ Ê ÕÕÖ Ê Ç}ÌÌÈÊÉ Î ÉÉ Ì Ê ÈÍÌÈ È }Ì Ê ÇÆÍÌÈ Áà à ÁÁ ÁÁ x ÁNo. ÁÁ ÁÁ dõòõê ÊÍÍ vöñô ÑÎ}ÈÌÈ Á Á Á ÐÔ Ò 22

24 ÁÐÔ Ò Ã hãá~ ÑÖÎÖt~ ÊwÌ È Ã ÃÁ ÁÃw à ÁÁEEPROM Êv ÈÍÉÆÍ~ ÑÖÎÖt~ ÎwÌ ÈÈÌ È ÁÁÁ~ ÊÂÁ ÁÐÔ ÒÉv ÉÇÌÈ ÊÂÒ Ñ ÊÍÍÂÒ Ñ ÎÈÉ Êi Ê ÍÍÌÈ Á sêííâ~ Î EEPROM Ê Ê ÈÌÈ Áà à dõòõê ÊÍÍ vöñô ÑÎ}ÈÌÈ Á ÁÁ~ Î È Á ÐÔ Ò ÁÐÔ Ò Ã hãái ÑÖÎÖt~ ÊwÌ È Ã ÃÁ ÁÃw à ÁÁEEPROM Êv ÈÍÉÆÍi ÑÖÎÖt~ ÎwÌ ÈÈÌÈ ÁÁÁi Ê l v ÈÍÌÈ ÊÉÇÌÈΠÁà à ÁÁ ÁÁ ÁÁ ÁÁ dõòõê ÊÍÍ vöñô ÑÎ}ÈÌÈ Á ÁÁi Î È Á ÐÔ Ò 23

25 ÁÐÔ Ò Ã hãá Ð ÒÊv ÎÈÌÈ Ð Ò Ã ÃÁ x ÁÁÁÁ ÁÃw à ÁÁ Ð Ò ÁÎv ÈÂÇÉ Ë Ç}ÌÈÌÈ ÁÁÁ Ò ÑÊ ÌÉÊ ÉÈ ÁÁÁ Ð ÒÇÿiÈÉÆÊÆÉÁÒ ÑÊ~ ÇsÆÌÈÎÂ È Ð ÒÊv ÈÉÇÉÈÆ ÁÁ ÁÁÉ ÈÍÉ v ÈÍÉÆÍ Ð ÒÎ ÈÈÌÈ ÁÁv ÈÍÉ Ê dõòõ Ê ÕÕÖ Ê Ç}ÌÌÈÊÉ Î ÉÉ Ì Ê ÈÍÌÈ È }Ì Ê ÇÆÍÌÈ Áà à ÁÁ ÁÁ x Ð ÒÎ Êv ÈÌÈ ÁÁ ÁÁ dõòõê ÊÍÍ vöñô ÑÎ}ÈÌÈ Á Á ÐÔ Ò 24

26 ÁÐÔ Ò Ã hãáô Ö Ð ÊÒ Ñu  ÁNo. à ÃÁ x ÁÁÁÁ ÁÃw à ÇÊÐÔ ÒÊÍÍ ÊÔ Ö Ð Ò ÑÎi Ê~ ÈÈÌÈ РÒÇÿiÈÉÆÊÆÉ ÊÂÒ Ñ~ ÈÌÈÎ ÊÒ ÑÇÆÍ ÊÖÑÔ Ñ ÁNo. Ò Ñ Ò Ñ ÁÁÁÁ x 1,ÁÁÁ,1,Á = ÁÁÁ Á ÊÖÑÔ ÑÔÏ ÔÒÒÊÉÆÉÊ ÐÔ ÒÎ ÇÉÈÆ ÊÒ ÑÇ Æ ÊÖÑÔ Ñ Á x ÁÁÁ ÁNo. ÇÍÊ Ç Æ ÊÖÑÔ Ñ ÁÁÁÁ ÁÁÒ Ñ ÊÔÒÑ ÈÎ ÈÉ ÊÂ Ò ÑÊÌÎs ÈÌÈ ÁÁ Áà à ÁÁ ÁÁ x ÁÁ ÁÖÑÔ Ñ x ÇÍÒ Ñ ÆÖÑÔ Ñ ÁÐÔ Ò Ã hãáô Ö Ð ÈÉ ƒò ÑÎÐÕ ÑÖÈÌÈ à ÃÁ ÁÃw à ÐÔ ÒÉÔ Ö Ð Év ÈÉÒ ÑÊÐÕ ÑÖÎÈÌÈ dõòõêâ vöñô ÑÎ}ÈÌÈ ÁÁ ÐÕ ÑÖ ÁÁ ÐÔ Ò 25

27 ÁÐÔ Ò Ã hãá ÒÕ ÓÖÊÐÕÖÎÊ Í ÈÊ v à ÃÁ x ÁÁÁÁ ÁÃw à ÁÁ ÈÉÒÕÓÖÊÐÕÖÎÊ Í ÈÎ vèìè ÁÁÁÁÒÕÓÖ ÌÉ Áà à ÒÕÓÖ ÁÁ ÁÁ x ÁÁ ÁÁÐÕÖÎÊ ÊÍÍ vöñô ÑÎ}ÈÌÈ Á ÐÕÖÎ È Á ÐÕÖÎ Í Á ÐÔ Ò ÁÐÔ Ò Ã hãá ÒÕÓÖ ÊÐÕÖÎÊ Í ÈÊ v à ÃÁ ÁÃw à ÁÁ ÒÕÓÖ ÊÐÕÖÎÊ Í ÈÎ vèìèâ ÁÁÁÁ Áà à ÁÁ ÁÁ ÁÁ ÁÁÐÕÖÎÊ ÊÍÍ vöñô ÑÎ}ÈÌÈ x 01,02,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 Á ( Á  ÒÕÓÖ ÊÈËÉÐÕÖÎ ÈÎ ÈÁ) Á ÐÔ Ò 26

28 ÁÐÔ Ò Ã hãá ÑÖÎÖ Êv  ÓÖÕ ÑÊ hâçê,, à à x Ô Ö Ò ÁÁÁ, bit ÁÁ, ÓÖÒÏ ÁÁ Á Ô Ö Ò ~ ~ Á ÁÁÁ v     ( ) ÁÁÁÁ Á bit Á ÁÁÁÁv  Á ÁÁÁÁ ÁÁÁ ÓÖÒÏ ÁÁÁ ÓÖÒÏÁÁ Á v Á Á Á Á È Á Á ÁÁ ÁÃw à ÕÒÕÉ te Ê ÑÖÎÖ ~ Êv ÎsÆÌÈ dõòõ Ê ÕÕÖ Ê Ç}ÌÌÈÊÉ Î ÉÉÌ Ê ÈÍÌÈ È }Ì Ê ÇÆÍÌÈÂ É ÈÉ Ê Êv Î}ÈÌÈ ÁÒ Ñ ÊÈËÉ ÉÈ Êv ÊÂ É ÑÖÎÖ ~ÉÈ ÐÔ Ò ÕÕÖ Ã Ã x,, ---- Ô Ö Ò 2400 1ÁÓÖÒÏ Áv ÖÑÔ Ñ ÖÑÔ Ñ,, 27

29 ÁÐÔ Ò Ã hãá Ê u à ÃÁ x ÌÉÊ ÒÕÓÖ ÁÃw à ÁÁ ÈÉÒÕÓÖÊ Ê È Ê É ÈÌÈ ÁÁÁÁÒÕÓÖ ÌÉ ÁÉÈÉ Ê ÒÕÓÖ Ê Ê Ç Â Év ÈÍÉÆÍÒÕÓÖ Ê Î ÈÂ Ê Ê Ç É~ ÈÉÒÕÓÖ Ê Î ÈÌÈ Áà à ÁÁ ÁÁ x ÁÁ ÁÁ ÊÍÍ vöñô ÑÎ}ÈÌÈ x Á ÒÕÓÖ Ê Î ÈÌÈ Á ÐÔ Ò 28

30 ÁÐÔ Ò Ã hãá Ê ÈÉvŒ ÈÎsÆÌÈ ÌÉ hê Ê Ë ÈÌsÆÌÈ : ÁÌÉÊ Á x à ÃÁ x ÁÁÁ ÁÃw à ΠÈÍÉ ÕÒÕÍÍ ÆÍÊÁ  ÊÇÍÊÁ Îs ÈÌÈ ΠÊÈÉ Â hê ÍÍ ÇÆÍÊ x ÁÁÎs ÈÌÈ : ÊÇÍÊ Ìs ÈÌÈΠΠÊÈÉ Â É ÉÊÉÉÆÍÉÌ ÁÎ ÈÍÇÉÊÍÍÂÐÔ Ò ÈÌÈ Áà à ÁÁ ÁÁ x : ÁÁ Á Á Á Á ÐÔ Ò Á d ÁÁ ÁÁ x x x Á D000007,4D Ê ÉÊÕÒÕÉ ÈÉ ÇÉÎ È ÁÁ ÁÁ ÁÁ ÐÔ Ò ÁÁ ÐÔ Ò 29

31 ÁÐÔ Ò Ã hãáòñò~ ÎsÆÌÈ à ÃÁ x ÁÃw à ÒÑÒ~ Î ÈÌÈ ÒÑÒ~ ÊÂ Ç ÈÌÈ ~  ÒÑÒ~ Ê РÒÇ ÿêìêêìsæçéçéçìèâ ÁÊÍÍÒÑÒ~ Î ÈÌÈÂ Õ Ò Ê Ç~ÇÊÍÌÈ ÒÕÓÖÕ Ò ÊÂÒÕÓÖ Î ÿêèéçéèæâ ~ Ê ~ Î ÈÌÈ Áà à ÁÁ ÁÁ x ÁÁ ÁÁ Á Á ÐÔ Ò 30

32 ÁÐÔ Ò Ã hãáðô ÒÖÑÕ ÒÊv à ÃÁ ÁÃw à ÇÊÐÔ ÒÊÍÍÂÐÔ ÒÕ ÒÇÍÐÔ ÒÖÑÕ ÒÊ ÈÌÈ v ÈÍÉ Ê dõòõ Ê ÕÕÖ Ê Ç}ÌÌÈÊÉ Î ÉÉ Ì Ê ÈÍÌÈ È }Ì Ê ÇÆÍÌÈ ÐÔ ÒÕ ÒÊ ÈÊÊ ƒ Ó Î Î ÍÉ É Low ÊÈÍÇÉÊÍÍsÍÍÌÈ ΠÍÂ Î Ê Î Low ÊÈÉÌÐÔ ÒÕ ÒÊÊÍÌÈÇ Ê ÓÖÕ ÑÇ ÈÍÌÈ dõòõê ÊÍÍ vöñô ÑÎ}ÈÌÈ Á Á ÐÔ Ò Á ÕÕÖ ÐÔ ÒÖÑÕ Ò Ê ÈÔÖ ÎsÉÉÇÉÈÆ ( / ÌÉÊ / ) Ò ÑÇ Êv ÑÏÕÎÏÒ ÉÑÏÕÎÏÒÈÈ~ ÓÏÒ ÈÍÍÉ ÌÉÊ Low RS232 Î ÈÌÈ d~ Ç ÈÍÉ ÌÉÊ High RS232 Î ÈÌ È ~ ~ Ò ÑÊ ÆÉÍ È ÓÏÒÎzÆÊÆÉ ÈÆ ÓÏÒÎzÆÍÉÒ Ñ~ ÊÈÈ Î}ÈÌÈ ~ Ê Ê ÐÔ ÒÉwÌ}ÌÍ ÉÈÇÂÒ Ñ Ç ÆÍÉÒ Ñ ÎÈÉ Êi Ê ÍÍÌÈ ÔÖ Á ÿu ÁÔÖ XONÁ/ XOFF RTS/CTS ÑÖÎÖ XON XOFF RTS C_RTS ÑÖÎÖ Á11(H) 13(H) High 11(H) 13(H) Low CTS/ C_CTS High Low XON É~ v Î ÈÍ XOFF É~ Î ÈÍ RTS (OUT )É ~ v Î ÈÍ CTS (IN )É~ hî ÈÍ 31

33 ÁÐÔ Ò Ã hãáðô ÒÖÑÕ Ò Ê Ê Ã ÃÁ x ÁÁÁÁ ÐÔ ÒÖÑÕ Ò Â / ÎÈÌÈ x ÁÁÁ ÐÔ ÒÖÑÕ Ò Â / ÎÈÌÈ ÁÃw à ÇÊÐÔ ÒÊÍÍÂÐÔ ÒÖÑÕ Ò Ê / ÌÉÊ / Ê Í ÆÌÈ v ÈÍÉ Ê dõòõ Ê ÕÕÖ Ê Ç}ÌÌÈÊÉ Î ÉÉ Ì Ê ÈÍÌÈ È }Ì Ê ÇÆÍÌÈ ÁÉÈÉ Ê Êv Î ÁÌÉÊÁ ÁÉ}ÈÌÈ Á Á / Á Á Á Á / Á Á ÁÁ Ê ÉÈ dõòõê ÊÍÍ vöñô ÑÎ}ÈÌÈ Á Á ÐÔ Ò Á ÕÕÖ ÁÐÔ Ò Ã hãáðô ÒÖÑÕ Ò ÊÒ Ñ ÑÏÕÎÏÒÊv à ÃÁ x ÁÃw à ÁÁÁ ÇÊÐÔ ÒÊÍÍÂÐÔ ÒÖÑÕ Ò ÊÒ Ñ ÑÏÕÎÏÒ Î ms Ê É ms ÌÉv ÈÌÈ v ÈÍÉ Ê dõòõ Ê ÕÕÖ Ê Ç}ÌÌÈÊÉ Î ÉÉ Ì Ê ÈÍÌÈ È }Ì Ê ÇÆÍÌÈ ÁÁ ÁÁ Ê ms ÉÈ ÁÉÈÉ Ê Êv Î Á É}ÈÌÈ dõòõê ÊÍÍ vöñô ÑÎ}ÈÌÈ Á Á ÐÔ Ò Á ÕÕÖ ÁÁÇÊÐÔ ÒÊv ÊÂÐÔ ÒÖÑÕ ÒÉÊÌ ÉÈ 32

34 ÁÐÔ Ò Ã hãáñ Ó ÐÕ Ò sèìèâ Á d gñ Ó Ð ÑÖÎÖÊv ÈÉ Â ÊÖÏ Ç ÍÊÉ ÊÊÍÌÈ à ÃÁ ÁÃw Ã Ñ Ó Ð ÉÊ d ÉÇÌÈÎÂÌÉ ÐÔ ÒÌ ÇÌÈÎÂ Ñ Ó Ðu ÐÔ Ò ÈÍÇÉÊÍÍ d héêíìèâ Áà à ÁÁ ÁÁ ÁÁ ÁÁ Á Á ÐÔ Ò ÁÐÔ Ò Ã hãáñ Ó Ðu ÈÌÈ ÁÑ Ó Ð gá d à ÃÁ ÁÃw Ã Ñ Ó Ðu ÊÍÍ d héêíâìé ÐÔ ÒÌ Ç héêíìèâ Á v Ê Ê ÊsÉÉÇÉÈÆ ÁÁÁÁ ~ÈÌÈÉ s ÇÉÌÈÊÉ ÈÉÇÉÈÆ Áà à ÁÁ ÁÁ ÁÁ ÁÁ Á Á ÐÔ Ò ÕÑ 33

35 ÁÐÔ Ò Ã hãáñôòêó ÑÕ Ð ÒÎ Ë ÈÈÌÈ à ÃÁ ÁÃw à ÁÁ nñôòêó ÑÕ Ð ÒÎwÌ ÈÌÈ ÁÁÁ Áà à ÁÁ ÁÁ vöñô ÑÎ}ÈÌÈ Á ÁÁ Á ÐÔ Ò ÁÐÔ Ò Ã hãáeeprom ÊÕÕÖ ÒÏÒÐÎsÆ ÊÏÖÎÊ Î Ç}ÌÌÈÂÌÉ EEPROM ÊÒÔÏÖÒv }Ì ÎsÆÌÈ à ÃÁ ÁÃw à n EEPROM ÓÏÒÊÖ ÒÖÏÒÒÏÒÐÎsÆ ÒÔÏÖÒ Î Ç}ÌÌ È ÎÒÖÑ 0 Ê }Ì Áà à ÁÁ ÁÁ ÁÁ ÁÁ x Á ÁÁÁ ÕÕÖ 34

36 ÒÑÒ~ ÁÁÁÁ~ ÏÖÎÊ vêéìêòñò~ hî ÆÉÂ vê È É~ ÏÖÎÊ vîs ÊÉÉÇÉÈÆÂ ~ Â Ê~ Õ ÒÎÃSTOÃÐÔ ÒÎ ÆÉ ÍÈÉÇÉÈÆÂ ÌÉÂÃKEYÃÐÔ ÒÉ KEY Ð ÒÎ ÿêèéçéèæâ Ê Î fêèéóñð ÇÍÒÑÒÐÔ Ò ÐÔ Ò Î ÍÉÇÉÈ ÆÂ ÉÊÓÑÐ Î ÈÊÇÉÌ ÊÌÊ É véçìèâ ÐÔ Òs ~ ÇÍ ~ ÉÒÑÒ~ ÎsÊÆÂÈÊ Ê ÍÌÈÂ Ê Ë Îe}ÈÌÈÂ ~ ÉÊÁÒÑÒ~ ÊÂ s LED Ç ÎsÊÆÌÈÂ ÉÊ~ ÇÍÊ Î ÇÉ Ê ÍÉÂ s LED Ç ÎsÊÆ ÌÈÂ Ê ÊÆÉÇÊÂ s LED Ê ÈÉÌÌÉ ÊsÊÆÌÈÎÂ ƒ Î ÈÊÇÍ s LED Ê Ê vîsêæâ~ ÏÖÎÊ vîsêéé ÇÉÈÆÂ ÁÁÁ ~ ÁÁÁ ÁÁ (ÒÑÒ~ ) ÓÑÐ Á ÁÁ Á Á s LED OK ÁÁ NG 35

37 Í Ç Ê Ð ÑÊ Â Â ~ÊÊÊÉÉÆÌÈÎÊÉÂÈÊÍÆÊ h ÊÆÍ ÉÊveÊ ÉÉÉÊ ÂÌÉÊ Ð ÑÊ ÍÍÊÊÈÉ~ ÈÉÇÉÈÆ teê~ ÊÂ Ê ÊÍÍ ÈÌÈÂÏÖ Ê ÊÆj Ê~ ÎsÆÉÌÊ ÿj Ê Ê ÊÈÉÇÉÉ~ ÈÉÇÉÈÆ РÑÊ }ÎÉ ÈÍÍ Ê ÇÊÍËÇ ÊÊÍÍÆÊ ÇÉÇÉÈÆ ÁÁÁÁ Ê ÊÊÂ Ê ÊÊÆ ÎÎÉ ÇÉÇÉÈÆ ÁÁÁÁ teêve ÊÂu~ÈÊjÆÉÇÍÉÇ Æ ÎÎÉveÈÉÇÉÈÆ РÑÊ ÇˆÊÊÂÊÍËÇ ÎÇÉÔÖÑÒÏÒÐÂÕ ÖÒ Ê Ê Ç ÍÍÆÊÈÉÇÉÈÆ ΠÒÒ Ê Ê ÌÎ ÒÒÉÈÉ hèéæìèêéâ Ê Î ÇÍÉ~ { Ê Î Ç h ÇÆÍÌÈ ÁÁÁÁ(ÔÖÑÒÏÒÐÂÕ ÖÒ ÁÁÁÁ dõòõte Ê Æ Ê ÂÆÍÆÊ Ê ÇÍ ÊÊÂ Ê ÇˆÉ ÉÊ Êds Î ÍÉ Ç Ê ÍÍÊÆÍÆÊÈÉÇÉÈÆÂ Ç Ê ÍÍÉ wç ÍÂ~ ÏÖ Ç ÈÌÈÇÊÍÌÈ ÁÁÁÁds Ê Æ ˆ dõòõte 36

38 É Æ Ê Ã É Æ ÊÂ ÊÇÉÎ ÒÏÒÐÈÉ ÈÆÃ Á Á Ç ÍÊÆ LED s Ç ÈÊÆ Áa.Á ÇÍ Ç Ê ÇÉÉÆÌÈÇ ÁÁÁ Ê Ê ÈÉÆÉÌÂ dõòõteëê Ð ÔÖÇ ÍÉÆÉÍÂ ÆÍÆÊ dèéæé Ê Ç ÇÉÉÆÊÆ h ÇÆÍÌÈÂ Áb.Á~ Î ÈÉÆÌÈÎÇ ÁÁÁ Ê Ç ÇÉÉÆÍÉÂ dõòõte Ê~ Ç ÍÉ x Ê ÓÕ ÑÇ ÍÉÆÍ h ÇÆÍÌÈÂÇÊ Ê Ç uéêíìèâ c.á ÐÓÐÑÊ Ç~ÊÊÉÉÆÌÈÎÇ ÁÁÐÓÐÑ É~ ÊÊÉÉÆÌÈÇÂ ÌÍÊ È}ÎÉ È ÍÉÆÍÉ Ç ÍÌÈÎÂÌÉÇÊ Â dõòõte É Ç ÈÍ h ÇÆÍÌÈÊÉÂ ÊÐÓÐÑÎ ÈÉÌ Ç ÍÊ Æ Ê Ç uéêíìè Á~ ÇÉÇÊÆ Á a.á Ð ÔÖÇÊÈÍÉÆÌÈÎÇ ÁÁÁ Ç ÉÉÆÉÌ RS-232C ÊÐ ÔÖÇ ÍÉÆÉÍÂ dèéæíé~ ÇÉÇÌÈÎÂ Á b.á~ ÉÊ{ Ç ÍÈÇÉÆÌÈÎÇ ÁÁÁ }ÇÊ ÈÉ ~ ÒÑÒÎsÉÉÇÉÈÆÂ ÁÁÁ ÊÒÑÒÐÔ ÒÎ ÈÉ~ ÏÖÎÊ vîsêééçéèæâ.árs-232c Êv Ç ~ÉÉÆÌÈÎÇ ÁÁÁ ÊÔ Ö ÒÊv Ç dõòõteé DTE ÉÉ ÉÉÆÌÈÎÉÂ~ ÊÌÍÉÍÇÉÇÌÈÎÂ v Î vèéçéèæâ ÌÈv Ç ÇÍÊÇÊÉÉÈÌÉÉÍÆÊ ÊÂÿ ÏÓÑÕÖÏÑÎsÊÉÉ v Ê ÈÉÇÍ v ÎsÊÉÉÇÉÈÆÂ Ã ÃÊ Î ÈÉÇÉÈÆ 37

39 Ád.Á Ê }ÌÇÎÉ dõòõteêææé dóïñ ÇÆÍÌÈÎÇ ÁÁ Ê dõòõteî }ÌÇÎÉ Â ÇÍ ÈÍÒÑÑ Ö ÓÏÑÊ ÊÍÉÉ dóïñ Î ÇÍ h ÇÆÍÌÈÂ Ñ ÖÒ Â Î ÆÉÊÍËÇÓÏÑ ÎnÈÍÍÆÊÈÉ ÇÉÈÆÂ ÁÁÁÁ ÁÁÁ dõòõte }Ì Ê dóïñ ÁÁÁ( )Á ÁÁÁÁ CPUIC ÁÁe.Á dõòõteê} ÊÓÑÐ te ÊÓÏÑ ÇÆÍÌÈÎÇ ÁÁÁÁÓÑÐ teâï Ó Ñ q ÂÕ Ñ ÂÆÍÆÊ ÊÒÑÑÖ Ê ÓÏÑÎ ÈÌÈÆ Ç dõòõteê} ÊÆÍÌÈÉÂ vã ÃÉ Ê dóïñ Î ÇÍ h ÇÆÍÌÈÂ dõòõteîêíëçóïñ É ÍÍÍ ÇÍ ÈÉveÈÉÇÉÈÆÂ Á ÁÁ ÁÁ dóïñ Á ÁÁÁÁ ÁÁ dóïñ dõòõte 38

40 ~ Ã Õ ÒÃ ÁÁ ÕÒÕs ÕÒÕs ÁÁÁÁ Á ÁÁÁ Á u ~ ÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Ç ÁÁÁ ÁÁÁÁ (4) ÁÁÁ ~ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁ u (4) Á Á ÁÁÁÁÒ Ñ ÁÁÁ ~ ÁÁÁÁ (4) Á ÁÁÒ Ñ~ ÁÁÁ Ò Ñ Á Ò Ñ~ ÁÁ ~ (4) Á ~ ÁÁ ÁÁ ~ ÁÁ ÁÁ ÁÁÁ ~ ÁÁ ~ ÁÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁÁ (1)Á Ê~ ÁÁ0.2 (2)Á~ 40 Á(3)Á~ 2 Á(4) ~ ÊÊÐÕÖÎÑ ÑÎ 39

41 Ã Õ ÒÃ ÁÁ ÕÒÕs ÕÒÕs ÁÁÁÁ Á ÁÁÁ Á ÁÁÁÁ u ~ Á ÁÁÁÁ (3) Á ÁÁÒ Ñ~ ÁÁÁ Ò Ñ ÁÁ Ò Ñ~ ÁÁ ~ (3) Á ~ ÁÁ ÁÁ ~ ÁÁ ÁÁ ÁÁÁ ~ ÁÁ ~ ÁÁÁÁ Á Á Á (1)Á~ 40 (2)Á~ 2 Á(3)Á ~ ÊÊÐÕÖÎÑ ÑÎ 40

42 Ê d ÁÁÁ du ÁARIBÁSTD T67 ÁÁÁ ÁF1D ÁÁÁ ~ Á w Á 2 FSK Ò Ñ ~~ ÁÁÁ16kbps ÁÁÁ ÁÁ MHz MHz ÁÁÁ ÒÕÓÖ Ò Ñ CHÁ20CH CHÁ CH 50KHz ÁÁÁ ~ ÁÁÁÁ40 2 ÁÁÁ ~ { Á u~è{ Á Ê ÊÍÍÌÈ ÁÁÁ d ÁÁÁ Ï Ñ ÔÏ ÑÁÁRS-232C ÂÌÉÊ CMOS ÖÔÖÑÖÎÖ(VCC=.3V ) ÁÁÁ ~ ~ Á2400Â4800Â9600Â19200Â38400bps ÁÁÁ Áw ÁÁÁ ÁÁ. V. V ÁÁÁ y ÁÓÖ Ñ Ô ÁÁ Á ÑÖÎÖv ÁÁÁÁ Á ma ÁÁÁÁ~ Á ma ÁÁÁ Á ÁÁÁ ÁÁ RH ˆÊÇÇÉ ÁÁÁ Á ÁÁÁ ÁÁ RH ˆÊÇÇÉ ÁÁÁ W H D. ÂÎ ÒÒÊ ÌÈ ÁÁÁ ÊÌ РÔÖÊ ÌÈ 41

43 ÆÍË Ê teê ÇÊÊÂ È Ê Î ÆÉ M3 ÓÑÎ ÈÉÇÉÈÆÂ ÓÑÊdÌ Ç~ÇÊÍÍÐ Ñ ÍÂÆÍË ÇÏÑÊ ÊÊÍÌÈÂ 42

44 ƒá Ð ÔÖ ÁÁÁ ÏÔÑÕ 13 j 1 j(gnd) zj(vcc) ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁ Á Ê Ê ~ÆÊÆÍÆÊÇ ÇÉÈÆ ÌÉu Ê Î ÆÊÆÍÆÊÈÉÇÉÈÆ ÁÁÁ Á Ó Ñ Ç Ì ÁÁÁ Á Êà ÃÊ Î ÈÉÇÉÈÆ ÁÁÁ Á v ÊÐ ÔÖÎÇ Ê Ê ÌÉÇ wçéèæâ 43

45 ƒá s ~ ÁÁf Ò Ñ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 44

46 45

47 Ç ÊÿÌÉÊ Î É Âtt ÈÍÇÉÎ ÈÌÈÂ Ê ÊÉÆÉÊ ÊÈÊ ÈÍÇÉÇÆÍÌÈÂ Ê ÊÉÆÉ Î ÈÉ ÈÌÈÉÇ ÿç Ê ÌwÍ v Í ÇÆÍÌÈÉÍ ÌÉÇ~ ÇÉÈÆ ~ ÈÉ Ê ÊÉÆÉÊÂ Ê Ê ÍÍÈy ÎyÆÇÊ ÌÈÊÉÂÆÍÇÈÌÇ ÇÉÈÆ v ÈÍÉÆÍ ÆÍËt ÊÂ Ê ÌÉÊ ƒ ÉÈ t Ê ÈÍÆ Æ ÍÈ ÁÁy ÑÑ Ñ Ò ÁÁà Á Á Á t~ Ó ÒÒÐÑÑÑ Ñ Ò 46

ÊÈÌÊ fêôöôï Ö É É ~ Œ ~ Œ ÈÍÉÆÍ s Ê É Â Ê ÉÉÆÍÇÉ Ê Ê É Ê ÈÍv ÈÍ É ÈÍ Â ÇÍ vèé Ê Ê É ÈÉËÈÆ ÊÌÉ Ê~Æ Ê Ê ÈÍfÆ Ê ÊÉÆÉÊ Ê Ê ÈÍ Ê ÈÉËÈÆ

ÊÈÌÊ fêôöôï Ö É É ~ Œ ~ Œ ÈÍÉÆÍ s Ê É Â Ê ÉÉÆÍÇÉ Ê Ê É Ê ÈÍv ÈÍ É ÈÍ Â ÇÍ vèé Ê Ê É ÈÉËÈÆ ÊÌÉ Ê~Æ Ê Ê ÈÍfÆ Ê ÊÉÆÉÊ Ê Ê ÈÍ Ê ÈÉËÈÆ Ê È Ì Ê 12 ~ (4 Â9 )ÊÍÍ ÿj fd 5.837 Ê Â Ð ÓÑ (TCSA) Ê fç 2.924 É Ê ÎzÆÉÆÌÈ Âÿj Ê sê 9  sê 5 Î ÉyÉÉÆÍÉÆÍÍÉÆÌÈ 13 Ê TCSA ÉsÊÉÉ w ÊÍÍÉ 53 Ê ƒ Êd ÊÂ11.700 ÉÊÉÉÆÌÈ ÆÌÌ s ÊÉÉÉ ÇÈÇÉÊÉÇÊÆ Ê ÉÈÇ ÉÆÆg É ÈÊÌÊÊÉÆÉÊÿj

More information

<4D F736F F D F8DE98BCA8CA797A78FAC8E9988E397C3835A E815B82CC8A E646F63>

<4D F736F F D F8DE98BCA8CA797A78FAC8E9988E397C3835A E815B82CC8A E646F63> ˆ Ñ Ñ vìéê d Ê ÍÉÂÊÊÊ ÆÂ Æ Ç ÇÂÊ ~ÌÈÉ ÇÉÂÿ Â ss ÊÌ Ë sê~ Ê ÆÂ ~ÌÊÎÌÈÊÈÌÂ ÊÂ Ê ~ÊÉÆÉÊÂ ÇÉÉ ÇÈÂ Â Â Â xâîööð ÊÇÈÍÉÊÉÉÂÇÊÉÌÂÉÌÊÉÌÊÂ Ê Ê u Ç ÌÉÉÇÉÂ Ã ÃÊ ÈÂ ÊÆÇÍÃw ÃÎ v Êv ÊÑ Ñ vêî Í}ÌÂ Ã ÃÇÍÂ Ê vê u Ç ÇÆÉÊÎ

More information

Microsoft Word - 99

Microsoft Word - 99 一般国道 205 号 針尾バイパス ÓÏÓÑÊu ÊËu ÊÍÍÊ yêéêééuê Ê ÊÊ ~ Êd ÔÖÑÏÐÒÊ ~Ê ~~{ËÊÎÐÑÑ Ê Ê y ÊvÊu eêu ÊvÂwÊÆÍ vêu uvêèív ~{ ÓÏÓÑÊu Êu ÿj~êâ ÎzÉÈÂ ÊiÍ MOÊud~{ÉÆÍÂÿj~ÉÈÉ ÓÒÒÖ ÐÎÈÂÊÂÂÂÂuÊ iîíéuê{déæíâ ÇÊÆÉÂÓÏÓÑÊÂui ~É~ÈÊ

More information

„¤‰ƒ‰IŠv‚æ‡S−ª†{“Å‘IB5-97

„¤‰ƒ‰IŠv‚æ‡S−ª†{“Å‘IB5-97 ÊÒÏ Ò Ð ÑÐÖÔÒÊ ÈÍ Ê ÊÆÇÍà xê ÃÊ g ÐÖÏ ÖÎÖÓ ÕÓÕÒÒÖÐ Ê w Ê ÇÍÌÍÉÂ Ê Êà x ÃÇ ÆÉ ÈÍÉÆÍ Â2+5# Â Â Â Ê w ÊÍÍÉÂ Ê ~É ÇÉ ÎsÆÇÉÇ uéæíçéç ÈÍÉ Â Ê 2+5# ÊÊÊw Ê Î Ê f u ÉÊà x hêf É f s Êg ÊÓÖ ÑÎ u ÈÍÇÉÃÎ ÇÉÆÍ ÂÌÉÂ

More information

<4D F736F F D F8DE98BCA8CA797A78FAC8E9988E397C3835A E815B82CC8A E646F63>

<4D F736F F D F8DE98BCA8CA797A78FAC8E9988E397C3835A E815B82CC8A E646F63> Â Â Ê fd Ê ÂÆÉ fê ÉÆÉÉÂ Ê ËÉd ÉÊ Â Ê ÈÉÂ fd Ê ÉÂ ÍÍ ÈÉÂ f Ê É ÍÍ ÈÉÂ fâd sâ u sê Ês Ê ÇÉÆÉÉÂ Ê ÍÍ ÊÆ É Ê É ÍÍ ÈÉÂ Ê fê ÉÂ É ~u ÊECTT[QXGTÊ ÂÆÍÆÊ Ñ Ñ É ÎsÆËÇ Ê ÉÆÉÉÂ fêæéâd fê ÌÍ Ê ÉÆÍ É ÇÊ ÊÊÇÉÉÂ Ê fê

More information

Microsoft Word _Rev01-jp.doc

Microsoft Word _Rev01-jp.doc ユーザーマニュアル 日本語 APC Smart-UPS 1000/750VA 230/120/100VAC 単一ユニットラックマウント式無停電電源装置 990-1319 09/02 はじめに American Power Conversion Corporation APC Ê ƒê teâ tñïòòâ ÑÔ ÒÏÏÎÂÈÊ Ê ~ ÊÆÇÍ ~ Êt~ ÉÈÉ É ÈÉÆÌÈ ÊÓÑÓ Ñ

More information

(WP)

(WP) 1998 0 a b v g d je jo z i j k l m n o à á â ƒ ã ä å Ý Þ æ ç ˆ è é Š ê ë Œ ì í Ž î 1 ï p ð r ñ s ò t ó u ô f õ x ö ts t' ø ù ' ' š ú û y œ ü ' ý e ž þ ju Ÿ ß ja à, ê, ì, î, ò á, ã, ä, æ, é, ë, ï, ô, ö,,

More information

ロシア語ハラショー

ロシア語ハラショー 1999 èìñß ïî-ðóññêè 25 26 26 29 30 31 32 33 35 36 10 10 11 36 37 38 39 12 14 40 41 16 16 18 19 21 21 22 22 23 24 1 à á â ƒ ã ä å Ý Þ æ ç ˆ è a b v g d je jo z i é j Š ê k ë l Œ ì m í n Ž î o 2 ï p ð r

More information

‰IŠv9802 (WP)

‰IŠv9802 (WP) 30 197954 22001983 ìåëóéþåóëéå ÍÉÎÉÍÕÍÙ ÓÏ ÒÅÍÅÎÎÏÇÏ ÒÕÓÓËÏÇÏ ÑÚÙËÁ, ÒÅÄ...íÏÒËÏ ËÉÎÁ, "òõóóëéê ÑÚÙË", íïóë Á, 1985 ëáòôéîîï-óéôõáôé ÎÙÊ ÓÌÏ ÁÒØ ÒÕÓÓËÏÇÏ ÑÚÙËÁ, à.. ÁÎÎÉËÏ É ÄÒ., "òõóóëéê ÑÚÙË", íïóë Á,

More information

Microsoft Word - C.....u.K...doc

Microsoft Word - C.....u.K...doc C uwêííôöðöõ Ð C ÔÖÐÖÕ ÐÊÉÌÊ C ÔÖÐÖÕÊ C ÔÖÐÖÕÊ Ç Ê Æ ~ if eíè ~ for ÒÑÒ ÌÆÊÉÉÊ ~ switch ÉeÍÈ ~ while ÒÑÒ ÊÍÍÔÖÐÖÕÊ ~ 1 C ÔÖÐÖÕ ÐÊÉÌÊ uê~ ÏÒÏÑ Ð ÓÏÖ CUI Ô ÑÊ ÏÒÏÑ ÔÖÐÖÕÎ d ÈÍÉÇÊ ÆÒ Ö ÒÐÑÒ ÊÔÎÏÖÎ d ÉÇÍÊ

More information

fm

fm ÁÔÖÐÖÕ Ð +1 f ª ª ª ª ««««ªªª f ª ªª ª ªª ª ªª ª f ªªª ªª ª ªªª f ªª ª f f ªª ª ª ª ~ &'(556#46 &'(5#761 &'(5/#0 &'(5/#0 &'(5%;%.' &'(5/+)+ &'(5*+&#4+ &'(12+0 &'(1*#0&&90 &'(1*#0&/#' &'(12+072 &'(1#+4

More information

<4D F736F F D F8DE98BCA8CA797A78FAC8E9988E397C3835A E815B82CC8A E646F63>

<4D F736F F D F8DE98BCA8CA797A78FAC8E9988E397C3835A E815B82CC8A E646F63> s tâââoçæ #NQPIICRŠ~ ÊÈÍŠ~ Í d ÊÍÍhh Š~Š~ Ñ Ñ Â s tââoçæíâ u gzsîæg~ Â Ñ Ñ s Ê Â tââoçæíâ Â Ñ Ñ ÊÉ Ñ ÔÑÏÕ Â tâââoçæ NQPIICRŠ~ ÊÈÍKPVGTPCN u Í VTCEVKQPÎÆÉhh s dâ Ñ Ñ ÿ Ñ Ñ ÂÂys ~ÎsÈÉ gsh hg ÂÂoÇÆÍÂt

More information

Microsoft Word - TR4_Effort.doc

Microsoft Word - TR4_Effort.doc ÔÖÑÑÎÉÈÍ ODC ÎÆÉ ÿ js ÊÈÌÊ ÑÔÒÏÏÎ ÊÆÇÍ ÓÐ ÊÊ ÐÑÒ~Ì~ÊÊÿÉÉÆÍ ÈÇÉ ÌhÇÉ ÊÎwË ÈÊÉÊ ÎÍÇÊÈÍÌ ÇÈÍÉÆÍ ÊÇÊ t~ ÉÈÉ ÕÑ Í Ð ÒÏ ÐÕÑÊÊ ÇÍÈÍÇ 1&%1TVJQIQPCN &GHGEV%NCUUKHKECVKQP Š=?Ê ÊÉÆÉ Î ÆÇÉÇÊŠÊŠÈ ŠÊ ÊÍÊÎ Ìh ÉwËÍÇÉÉ

More information

fm

fm ÁÔÖÐÖÕ +1 ÔÖÒÑÑÐ /2% Ê Éte u ªªªªª f ªªª ª«ªªª ª ~ ªª ª ª ª ªªª ªª ª ªªª ª ªª ª «ªª ª ª ª ª ª ª ª ªªªª ª ª ª ª ª ª ªªªª «««s ª ª ª ª ªªª v ªª ª ª ª ªv l Ð ÔÎ 59Ö Ð ~ 59 59 59 59 Ð ÔÎ 59Ö Ð ~ ª ª ª ««10

More information

<45532D C8D5CEC4B0E6CBB5C3F7CAE92E504446>

<45532D C8D5CEC4B0E6CBB5C3F7CAE92E504446> ES-800II ES-800sII ÊÈÌÊ ÉÆÇÈÆÌÈÂ ÇÊÉËÊÑÑ zsi (6V,, ÎÆyÆÇ ÌÈÉwÊÆÍÇ ÇÊwÊÊÂÊhÉÊÇÊÊÊÉÆÉv ÈÉÆÍÌÈÂ ÊÉ~ÈÉÇÍiÊÎÈÂÐ ÔÎÊÊÂÊÊ ~ÈÍÇÉÎÊvvÈÍÉÌÊÉÈÂ ÊhÎÊÇuÆÉÉÇÂÍÍÊÇÆÉÉÇÉÌÊÎÌÉ ÆwÌÇÉÈÆÂÆwÌÊÊÉÉÊÂÊ}ÇÊÈÉÇÉÈÆÂ ÇÊwÊÂÑÏÔÉÈÂÏÔÑÕ

More information

980459_P330i_Printer.book

980459_P330i_Printer.book Ï ÒÔÖ Ñ ユーザー マニュアル 980459-001 Rev. A Ï Ò ÔÖ Ñ ÑÖÕ ÑÕ 前書き ÉÊÂZebra Technologies Corporation ( ÏÖÔÏÖÓÎ ÏÔÖÖ ) Êt~ÈÍ Zebra P330i Ï ÒÔÖ ÑÊÏ ÑÒ ÖÉ ÊÉÆÉw ÈÌÈÂ }~Êv ÊÉÆÉ v yìéê v y Ê Î ÊÉÌ Zebra Technologies

More information

< D C8D5CEC4B0E6CBB5C3F7CAE92E706466>

< D C8D5CEC4B0E6CBB5C3F7CAE92E706466> ESW-800II ESW-800sII ÊÈÌÊ ÇÊÉËÊÑÑ zsi (6:V,, ÎÆyÆÇ ÌÈÉwÊÆÍÇ ÉÆÇÈÆÌÈÂ ÊÉ~ÈÉÇÍiÊÎÈÂÐ ÔÎÊÊÂÊÊ ÊhÎÊÇuÆÉÉÇÂÍÍÊÇÆÉÉÇÉÌÊÎÌÉ ÇÊwÊÊÂÊhÉÊÇÊÊÊÉÆÉv ÈÉÆÍÌÈÂ ~ÈÍÇÉÎÊvvÈÍÉÌÊÉÈÂ ÆwÌÇÉÈÆÂÆwÌÊÊÉÉÊÂÊ}ÇÊÈÉÇÉÈÆÂ ÇÊwÊÂÑÏÔÉÈÂÏÔÑÕ

More information

Ë,, ÌÓ ÏÓÈ ÂÈ? ÚÓÚ, ÚÓÚ

Ë,, ÌÓ ÏÓÈ ÂÈ? ÚÓÚ, ÚÓÚ 001 1 002 3 003 3 004 4 005 5 006 7 007 7 008 7 009 8 010 Ë,, ÌÓ 8 011 10 9 012 10 013 10 014 11 015 12 016 ÏÓÈ 13 017 ÂÈ? 13 018 ÚÓÚ, ÚÓÚ 14 019 14 020 16 021 Í ÍÓÈ? 16 022 18 023 18 024 19 025 19 1992

More information

œ 2 É É

œ 2 É É 2 œ 4 10 20 ò 32 É 36 40 43 48 51 53 É QA 57 59 œ 2 É É Bio BioBio JubJub PichPich É É IEAFO É The KINGYO É ACEPÉ 3 É DIY É ÉÉÉ É É 4 É É É 5 ÉDIY É IC IC IC IC IC IC IC IC É ò 6 7 Á Å ÅÅ É Á Èh Èh Èh

More information

š ( š ) (6) 11,310, (3) 34,146, (2) 3,284, (1) 1,583, (1) 6,924, (1) 1,549, (3) 15,2

š ( š ) (6) 11,310, (3) 34,146, (2) 3,284, (1) 1,583, (1) 6,924, (1) 1,549, (3) 15,2 š ( š ) ( ) J lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ¾ 13 14. 3.29 23,586,164,307 6,369,173,468 17,216,990,839 17,557,554,780 (352,062) 1,095,615,450 11,297,761,775 8,547,169,269

More information

目論見書

目論見書 Fidelity Japan Growth Fund 1 1 2 3 4 5 6 7 2 3 A B AB CDEFG AB C D 4 (3) 2002 2 1. 5 2001 2 28 7 2001

More information

( ) g 900,000 2,000,000 5,000,000 2,200,000 1,000,000 1,500, ,000 2,500,000 1,000, , , , , , ,000 2,000,000

( ) g 900,000 2,000,000 5,000,000 2,200,000 1,000,000 1,500, ,000 2,500,000 1,000, , , , , , ,000 2,000,000 ( ) 73 10,905,238 3,853,235 295,309 1,415,972 5,340,722 2,390,603 890,603 1,500,000 1,000,000 300,000 1,500,000 49 19. 3. 1 17,172,842 3,917,488 13,255,354 10,760,078 (550) 555,000 600,000 600,000 12,100,000

More information

Ô µ µ Õ 6 Ú ÒÕ Ž l y ÖÍ ( )Í ÕŒ ÔÙØÔÕÍ ÖßäáÖ lö m Í2005 Ö dôõ m ÖÙÙ m ÖÒÒ søôõóù ÔØÔÕÓÍ ÓÙÍ Ø ÒÕ mþáßäø d zööøòùí Öi ØÓÖŽ Õ ØÙÙØÔÕÍ e 6 y Œ ÓÓ

Ô µ µ Õ 6 Ú ÒÕ Ž l y ÖÍ ( )Í ÕŒ ÔÙØÔÕÍ ÖßäáÖ lö m Í2005 Ö dôõ m ÖÙÙ m ÖÒÒ søôõóù ÔØÔÕÓÍ ÓÙÍ Ø ÒÕ mþáßäø d zööøòùí Öi ØÓÖŽ Õ ØÙÙØÔÕÍ e 6 y Œ ÓÓ i p Ô µ +5%1*$ International Society of Coordination for Health and Beauty 8QN 6 Ô µ µ Œ ~l v Œä Ö m d m ( l ä ) v ÖØ m l qy ä Žl d Œ ˆ d z d { ä Œ } Üãäß d } ä h d j ä Œ p 4 3 Í Ô Î yî Ž l Î Î Ï103-0005

More information

applets.book

applets.book BEAWebLogic Server WebLogic Server ªªª ª ªªªªª ª BEA WebLogic Server ªªª ª ª 7.0 ªª ª ª : 2002 6 u : 2002 6 28 m Copyright 2002 BEA Systems, Inc. All Rights Reserved. ªª ª ªªª ª BEA Systems, Inc. ªª ª

More information

untitled

untitled ŢĺîŘv d\^m Đ ½±øĹ Ţ ĺ î Ř v d \ ^ m : @ Ų ģ Å ¹» Ţ ĺ î Ř ş Ţ ĺ î Ř v d \ ^ m @ Ĕ œ ģ Ĭ Å Ê? ę Đ Ą ţ Ê Ħ : ę Đ l b Z Ê Ħ?Êę& ä:

More information

ï ñ ö ò ô ó õ ú ù n n ú ù ö ò ô ñ ó õ ï

ï ñ ö ò ô ó õ ú ù n n ú ù ö ò ô ñ ó õ ï ï ñ ö ò ô ó õ ú ù n n ú ù ö ò ô ñ ó õ ï B A C Z E ^ N U M G F Q T H L Y D V R I J [ R _ T Z S Y ^ X ] [ V \ W U D E F G H I J K O _ K W ] \ L M N X P S O P Q @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ r r @ @

More information

untitled

untitled PS2 Scan CodeASCII PS2 Scan Code ASCII PS2 ASCII Pin IC TTL C 1byte ASCII 2byte(FunctionKey ) Shift,Ctrl,Alt,CapsLock,NumLock Function Key Pin Vcc(V) GND N.C PIC12F629 Or PS2 Clock PIC12F675 Out Put Enable

More information

š ( š ) 2,973,655 3,774,545 4,719,254 1,594,319 3,011,432 1,517,982 1,493, ,503 2,591, , , , , ,000 f21 500,000 24

š ( š ) 2,973,655 3,774,545 4,719,254 1,594,319 3,011,432 1,517,982 1,493, ,503 2,591, , , , , ,000 f21 500,000 24 š ( š ) 812,488 8,633,171 390,374,410 324,279,452 9,953,269 17,329,976 2,944,796 2,944,796 6,866,917 341,279,452 12,000,000 12,000,000 2,000,000 2,000,000 1,000,000 1,000,000 500,000 600,000 I 1,000,000

More information

( œ ) œ ,906,148,000 1,800,000,000 1,706,469,380 1,350,676, ,793,167 1,555,793,167 3,000,000, ,537, ,

( œ ) œ ,906,148,000 1,800,000,000 1,706,469,380 1,350,676, ,793,167 1,555,793,167 3,000,000, ,537, , ¾ œ ( œ ) (Ÿ ) lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll J N I Q ( œ ) œ 14 15. 3.28 2,906,148,000 1,800,000,000 1,706,469,380 1,350,676,213 355,793,167 1,555,793,167 3,000,000,000

More information

100km/h COMAND * 250 i

100km/h COMAND * 250 i CLS-Class 100km/h COMAND * 250 i http://www.mercedes-benz.co.jp/ G G! i H 3 4 13 21 31 57 211 247 317 4 210 53 51 239 14 16 15 18 14 80 71 72 71 73 259 307 23 23 24 233326 225323 225 / 282 282 283 117

More information

BB.2

BB.2 2 J U RN K EDOK T ER N G U ST U S 2 0 2 2 EI 5 9 V O 20 N 0 I SS N : 0 8 5 4 D FT R I S { + 0 K $ > 2 S P } C > > ß S 7 K F7 I N P C 2 II C >$ K > > JH Y Ä N V 0 5 4 06 2 > H U = w N H P S K Pf! >! T {

More information

.w..01 (1-14)

.w..01 (1-14) ISSN 0386-7617 Annual Research Reports No.33, 2009 THE FOUNDATION FOR GROWTH SCIENCE ön é

More information

202mk5_OM-J_RevD

202mk5_OM-J_RevD D01053901D 202@^ Double Auto Reverse Cassette Deck 2 TASCAM 202MKV á á á è í ì ì ó í í è ì ó í á TASCAM 202MKV 3 @V @V 4 TASCAM 202MKV TASCAM 202MKV 5 6 TASCAM 202MKV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 q w e r ø t º

More information

Microsoft Word - 調剤内規:HP用.doc

Microsoft Word - 調剤内規:HP用.doc 2 UVW 0123 4 4 56789 :;?2@7"' AJ39 KL1M7 8NOP? A

More information

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. !"#$ %&'( )*#$ %&'( +*#$ %&'(,$ -./ 01234 56.7865/ 9 :6:5/ ;$ 5 :6 :6::/ F$ B/ GH :68.7:6B/ I>J> :6::/ KL=34 :65.7:68/

More information

本文EPS再版用-cs.indd

本文EPS再版用-cs.indd 愛知大学経営総合科学研究所叢書 40 愛知県における廃棄物処理の 10 年間の推移 有澤 健治 冨増 和彦 吉本 理沙 著 愛知大学経営総合科学研究所 i 1 10 20 ( ) 2010 2011 2 ( ) ii () : : R UpLaTeX R UpLaTeX 1 1 1.1... 1 1.2... 2 1.2.1... 3 1.2.2... 3 1.2.3... 4 1.2.4... 4

More information

000 001

000 001 all-round catalogue vol.2 000 001 002 003 AA0102 AA0201 AA0701 AA0801 artistic brushes AA0602 AB2701 AB2702 AB2703 AB2704 AA0301 AH3001 AH3011 AH3101 AH3201 AH3111 AB3201 AB3202 AB2601 AB2602 AB0701 artistic

More information

Test IV, March 22, 2016 6. Suppose that 2 n a n converges. Prove or disprove that a n converges. Proof. Method I: Let a n x n be a power series, which converges at x = 2 by the assumption. Applying Theorem

More information

ROMの入手1 - インターネットからの入手 違法にアップロードされたROMをダウンロードする方法 当然ながらダウンロードも違法行為(2010年1月1日より施行) ^ÇÇêÉëë=éáå a~í~=éáå 吸い出し機の仕組み - PRG-ROM, CHR-ROM ファミコンのカートリッジにはゲームプログラム本体(PRG-ROM)と グラフィックデータ(CHR-ROM)が存在する ines Header

More information

faq.book

faq.book BEAWebLogic Server BEA WebLogic Server FAQ BEA WebLogic Server ªªª ª ª 7.0 ªª ª ª u : 2004 4 5 m Copyright 2002, BEA Systems, Inc. All Rights Reserved. ªª ª ªªª ª BEA Systems, Inc. ªª ª ª ª ª ª ª ª ªªª

More information

…_…C…L…fi…J…o†[fiü“ePDF/−mflF™ƒ

…_…C…L…fi…J…o†[fiü“ePDF/−mflF™ƒ 80 80 80 3 3 5 8 10 12 14 14 17 22 24 27 33 35 35 37 38 41 43 46 47 50 50 52 54 56 56 59 62 65 67 71 74 74 76 80 83 83 84 87 91 91 92 95 96 98 98 101 104 107 107 109 110 111 111 113 115

More information

XD-ST7500

XD-ST7500 1 e 2 47 3 >.mm C B 111 1 e 2 47 ee ee 112 3 C 4 >.mm C 113 1 e 2 >. 3 47 4 C 5 >.mm C 114 1 e 2 >. 3 47 4 C 5 >.mm C B 111 115 1 e 2 >. 47 3 C 4 >.mm C 116 111 B 117 1 e 2 46 3 >.mm C 1 e 2 46 ee ee 118

More information

2

2 DMC-FZ1000 & & SQT0195-2 F0614NK2074 2 & & MENU MENU 3 + - 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 26 13 21 22 23 24 25 26 1 14 2 3 4 15 5 16 6 17 18 7 19 8 20 9 21 10 22 11 23

More information

Robot Driver RD Series User's Manual Japanese

Robot Driver RD Series User's Manual Japanese YAMAHA MOTOR CO., LTD. RD series 1 2 w c 1 w 1-1 1 c c 1-2 c 1 w c 1-3 1 c w c 1-4 2 RDX 2-1 X05 05 X 0001 2 X05 X10 X20 P05 P10 P20 RDX-05 RDX-10 RDX-20 RDP-05 RDP-10 RDP-20 1 to 9 O X Y 2-2

More information

取扱説明書〈詳細版〉 [F-03B]

取扱説明書〈詳細版〉 [F-03B] 163 1 I f c C a b 2 3 fe I1 164 1 Iee e e e 2 e 3 e e 1 ee ee Ie e 1 e m811 1 e 165 1 m2* f c C 2 fe 1 2 m52 m72 a b a b 166 k k Ia I a SD ce k a b c d e fa a m4 m6 m5 m7 m6 e3 I m88 m80e m9e1 2 C 2e1

More information

p.2/76

p.2/76 kino@info.kanagawa-u.ac.jp p.1/76 p.2/76 ( ) (2001). (2006). (2002). p.3/76 N n, n {1, 2,...N} 0 K k, k {1, 2,...,K} M M, m {1, 2,...,M} p.4/76 R =(r ij ), r ij = i j ( ): k s r(k, s) r(k, 1),r(k, 2),...,r(k,

More information

パソコン活用マニュアル

パソコン活用マニュアル 1 2 3 4 18 22 23 2000 Yamaha Corporation. All rights reserved. 1 2 http://www.yamaha.co.jp/xg/reading/syokyu/index.html 3 4 Step 1 Windows Macintosh Step 2 5 Windows Macintosh 6 Step 3 7! 8 9 PC-2 PC-1

More information

Microsoft PowerPoint - H22コロキウム [互換モード]

Microsoft PowerPoint - H22コロキウム [互換モード] ÿ z ªªª ª ««HE ~ «. z ªªª ª 1 z ªªª ª 4 u ««««ªªªª «d 5/6«3«ªªªª «d 6/3«. z ªªª ª z ªªª ª 5 xfy dowload hp://www.akua.cc.ukuba.ac.jp/~moiomo/ Xd z ªªª ª 3 z ªªª ª 6 1 Xd Xd z z Xd ª «ªªªª «ªˆ «ªªªªª «~~Xd

More information

LL 2

LL 2 1 LL 2 100 1990 3 4 í().. 1986 1992.. 5 õ?? / / / /=/ / / Ì / 77/ / / / / / / ûý7/..... /////////////Ì 7/ / 7/ / / / / ûý7/..... / / / / / / / / Ì / Í/ / / / / / / / / ûý7/.. / : Ì / Í/ / / / / / / / /

More information

PC-AOA-01 ハードウェアマニュアル

PC-AOA-01 ハードウェアマニュアル Android Open Accessory-シリアル 変 換 ユニット Hardware Manual 1 版 ALPHA PROJECT ご 使 用 になる 前 に このたびは をお 買 い 上 げいただき 誠 にありがとうございます 本 製 品 をお 役 立 て 頂 くために このマニュアルを 十 分 お 読 みいただき 正 しくお 使 い 下 さい 今 後 共 弊 社 製 品 をご 愛 顧

More information

<82CD82B582B28C4E20666F E646F7773>

<82CD82B582B28C4E20666F E646F7773> CA20Ⅱ/23Ⅱ 電気回路図 «««««««š«««« M コード機能一覧表 1 ž ž ž ž «ªªª h ««««««««««ªªªªªªªªª «««««ªªªªªªªªª «««««ªªªªª ªª «««««z«e u «««««~ z«e u ««««««e u «««««««««ªªªªªz «««««ªªªªª «««««««««ªªª ªª ««««««e u «««««~

More information

31 33

31 33 17 3 31 33 36 38 42 45 47 50 52 54 57 60 74 80 82 88 89 92 98 101 104 106 94 1 252 37 1 2 2 1 252 38 1 15 3 16 6 24 17 2 10 252 29 15 21 20 15 4 15 467,555 14 11 25 15 1 6 15 5 ( ) 41 2 634 640 1 5 252

More information

Microsoft PowerPoint - H22コロキウム [互換モード]

Microsoft PowerPoint - H22コロキウム [互換モード] xf. Xd z. 3. v 4. 5. Xd i y co y z z θ α «Œ X «+ co θ «z ªªª ª 5 z ªªª ª 8 Xd Xd q λ f ( q) ρ( ) exp( πiq ) dv λ «uθ «z ªªª ª 6 z ªªª ª 9 Xd Xd z z Xd ª «ªªªª «ªˆ «ªªªªª «~~Xd q Xd«Xd«ª ª ªªª f ( q) ρ(

More information

Microsoft, Windows Microsoft Corporation

Microsoft, Windows Microsoft Corporation Copyright 2000-2002 T&D Corporation. All rights reserved. 2002.07 16004194030 Microsoft, Windows Microsoft Corporation This Modem Logger is designed for use in Japan only and can not be used in any other

More information

4000/P4-25

4000/P4-25 4 5 ; ; ; ; ;; ; Q Q Q Q QQ Q ;; QQ ;Q ;; ;; QQ QQ ;; QQ Q ; Q;Q;Q ; 6 7 8 9 10 11 ; Q ;; QQ ;Q ;; QQ QQ ;; QQ ;; QQ ; Q 12 13 A ß ƒ u A A A 15 14 ;;;; ;;;; ;;;; ;;;; QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ ;; ;; QQ QQ ;

More information

34号 目 次

34号 目 次 1932 35 1939 π 36 37 1937 12 28 1998 2002 1937 20 ª 1937 2004 1937 12 º 1937 38 11 Ω 1937 1943 1941 39 æ 1936 1936 1936 10 1938 25 35 40 2004 4800 40 ø 41 1936 17 1935 1936 1938 1937 15 2003 28 42 1857

More information

小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備

小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備 SECURITY RADIO EQUIPMENT FOR LOW POWER RADIO STATION ARIB STANDARD RCR STD-302.1 Association of Radio Industries and Businesses 1 1 1.1 1 1.2 1 1.3 1 2 2 2.1 2 2.2 2 2.3 3 3 4 3.1 4 (1) 4 (2) 4 (3)

More information

DS04-21361-4

DS04-21361-4 Cypress () FUJITSU SEMICONDUCTOR DATA SHEET DS4 236 4 ASSPDTS Bi-CMOS PLL (. GHz PLL) MB5F7SL MB5F7SL,, MHz 2 PLL (Phase Locked Loop) LSI Bi CMOS, 5 ma (VCC 2.7 V), VCC 2.4 V,.5 ma, 6 ma 2, MB5F7SL,, MHz

More information

10 Vol.4 No October Contents

10 Vol.4 No October Contents Vol.4 No.7 2007 October 10 Topics 02 Close up Topics 01 10 Vol.4 No.7 2007 October Contents 06 10 12 14 16 03 03 NEW Symposium 10 È EML4 ALK EML4-ALK È 04 October 2007 Event 05 Close up 06 October 2007

More information

1 2

1 2 ( ) ( ) ( ) 1 2 59 2 21 24 275 43 3 26 486 103 27 28 98 105 104 99 1 48 25 29 72 14 33 11-10 3 11 8 14,663 4 8 1 6.0 8 1 0.7 11-6 27 19 22 71 5 12 22 12 1,356 6 4,397 3 4 11 8 9 5 10 27 17 6 12 22 9

More information

240 イオントラップ GC/MS 内部イオン化ユーザーガイド

240 イオントラップ GC/MS 内部イオン化ユーザーガイド Agilent 240 イオントラップ GC/MS 内部イオン化ユーザーガイド Agilent Technologies 注意 Agilent Technologies, Inc. 2011 èêôòõîöêû ëý ýçíë ýêíéêþ èíêçíœagilent Technologies, Inc. ê êííøûê êçœèê ôòõîöêøûìéëÿûîæçê í ûòžñíòž ñê ø

More information

untitled

untitled TC78S6FTG TC78S6FTG TC78S6FTG 2 PWM 1-2 W1-2 2W1-24W1-2 (1) V CC 2.7~5.5 6 V VM 2.5~15 18 V : (2) / STBY = Low ENABLE = Low STBY = High ENABLE = High 1. 1. A (peak) 1 TC78S6FTG 2. PD-Ta Ta 85 Power dissipation

More information

DMC-FZH1

DMC-FZH1 DMC-FZH1 & http://panasonic.jp/support/dsc/ DVQP1092ZA F1016WT0 & 2 MENU Wi-Fi A MENU 3 1. 7. 2. 8. 3. 9. 4. 10. 5. 6. 11. 12.& 1. 2. 4 3. 4. 5 5. 6. 7. 6 8. 9. 10. 7 11. 12. & & 8 9 10 1. 11 1. 12 1.

More information

870727_ガイドブック2016_vol1.indd

870727_ガイドブック2016_vol1.indd VOL.1 VOL.2 VOL.3 2016 I N D E X C h e c k! 3 C h e c k! 4 5 1 2 3 6 4 C h e c k! 5 7 8 9 10 11 12 Q Q Q A A A Q A C h e c k! 13 14 1,531,513 72,364 3,737,465 1,110,000 3,337,105 1,119,421 C h e c k! 774,000

More information

r e -

r e - A A e r t y u i o!0 r e - i i i i i i i yi i y y i r e r e euo!0 u eo!0 e e o u!0 o t r e e e er e r e r C D A B C A i A ii A iii A B D A iv - e r r e AA ia iia iii A iva - SPECIAL GEAR & ACCESSORIES

More information

A B 5 C 9 3.4 7 mm, 89 mm 7/89 = 3.4. π 3 6 π 6 6 = 6 π > 6, π > 3 : π > 3

A B 5 C 9 3.4 7 mm, 89 mm 7/89 = 3.4. π 3 6 π 6 6 = 6 π > 6, π > 3 : π > 3 π 9 3 7 4. π 3................................................. 3.3........................ 3.4 π.................... 4.5..................... 4 7...................... 7..................... 9 3 3. p

More information

T483751 T214778 T TT T consulta em português consulta en español Oferecemos informações sobre trâmites realizados na prefeitura e consultas da vida cotidiana Consultas sobre los trámites que se realizan

More information

T483751 T214778 T TT T consulta em português consulta en español Oferecemos informações sobre trâmites realizados na prefeitura e consultas da vida cotidiana Consultas sobre los trámites que se realizan

More information

HME DX200 HME Original Version Copyright HM Electronins, Inc. Studio Equipment Corp.

HME DX200 HME Original Version Copyright HM Electronins, Inc. Studio Equipment Corp. DX200 Wireless Intercom 154-0002 5-2-10 Phone 03-3795-3111 FAX 03-3795-3353 http://www.studioequipment.co.jp/ HME#400G627 Rev B 1/14/10 HME DX200 HME Original Version Copyright HM Electronins, Inc. Studio

More information

(Microsoft PowerPoint - \216\221\227\277-3_\203p\203\217\203|\201i\215\305\217I\224\305\201j ppt)

(Microsoft PowerPoint - \216\221\227\277-3_\203p\203\217\203|\201i\215\305\217I\224\305\201j ppt) 生物 環境保全への取り組みの効果の検証 環境配慮事項の確認 不確実性のある項目の変化の把握 : 追加調査項目 環境保全措置実施後の動オオサンショウウオの保全の重要種の生息状況確認物環境保全措置実施後の植の重要種の生育状況確認物の確植物認に対する環境配慮事項生境配態系慮 ( 事上項位の確性 ) 認に対する環重要な種生態系調査 ( 典型性陸域 ) 生態系調査 ( 典型性河川域 ) P.2-1) オオサンショウウオに関わる調査重況要調な動査物

More information

FinePix S5000 使用説明書

FinePix S5000 使用説明書 BL00260-101(2) 1 2 2 3 B p y S J B? m,. / N M < > e d x b d c n f f j k h D * + A j G z B r r 4 6 F 5 B o i T t t p u u U 3 e y y y y y y y y y 4 x x p x x x x x x x x x x x x 5 6 abdc d c 7 1 1 2! 3!

More information

d bd o o p p i i u u j j du d f f g h h -

d bd o o p p i i u u j j du d f f g h h - - d bd o o p p i i u u j j du d f f g h h - 3 d p dp d 3 p -3 -4 -5 -6 u d d y f b d v p bd Uu XdXd Xd Xf Pp -7 h zj x j h 3 t y -8 -9 i id f d o p u i Wy Xd Ii r i v d -0 c c w r w q q q w q - - u u d

More information

i /..12 / / /...22 /

i /..12 / / /...22 / (Design and Fabrication of the electronic circuits for miniature mobiles with sensors) 1055091 17 20 i.........3...3...4...8...8...8...10...12 /..12 /.17...18...18...19...20 /...21...21...21...22...22

More information

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc 1 1-1 (1) 150ml 500ml/ 1-1 () 1-1 1-0.0.5mm 114mm 1- ( ) () 4 AES 1000rpm 10 AES -1 - (0.04100 g cm) 5-1AES - 6 L B M t 98000 t = M pl ( ) B g& m t m = g& 7.0 - L= B =. -7.0 7 0mm -4-4 8 500ml 1ml/h 00ml/h

More information

ap0 ap1 ap2 ap3 ap4 ap5 ap6 ap7 ap8 ap9 aq0 aq1 aq2 aq3 aq4 aq5 aq6 aq7 aq8 aq9 aw0 aw1 aw2 aw3 aw4 aw5 aw6 aw7 aw8 aw9 ae0 ae1 ae2 ae3 ae4 ae5 ae6 ae7 ae8 ae9 ar0 ar1 ar2 ar3 ar4 ar5 ar6 ar7 ar8 ar9 at0

More information