Microsoft Word - AS017U.b......_...j.doc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Microsoft Word - AS017U.b......_...j.doc"

Transcription

1 Õ Ð ÑÔÓÕÎÖ }ÑÏÔ dõòõte Ó ÒÒÐÑÑÑ Ñ Ò

2 Á Ç Ê...2 Ê...4 ÑÑÒÕ...5 Ê Éw ÐÓÐÑ...8 Ð ÔÖ...8 hw...9 ÐÔ Òÿus ÐÔ Ò...13 ÖÑÔ Ñÿu...14 ÐÔ ÒÉÖÑÔ ÑÊw...15 ÐÔ Ò...15 ÐÔ Ò...17 ÐÔ Ò...18 ÐÔ Ò...20 ÐÔ Ò...20 ÐÔ Ò...21 ÐÔ Ò...22 ÐÔ Ò...23 ÐÔ Ò...23 ÐÔ Ò...24 ÐÔ Ò...25 ÐÔ Ò...25 ÐÔ Ò...26 ÐÔ Ò...26 ÐÔ Ò...27 ÐÔ Ò...28 ÐÔ Ò...29 ÐÔ Ò...30 ÐÔ Ò...31 ÐÔ Ò...32 ÐÔ Ò...32 ÐÔ Ò...33 ÐÔ Ò...33 ÐÔ Ò...34 ÐÔ Ò...34 ÒÑÒ~ Í Ç Ê É Æ Ê ~ Ê ÆÍË Ê ƒ Ð ÔÖ...43 s

3 Ç Ê ÇÊÉËÊÂ Ó ÒÒÐÑÑÑ Ñ ÒÊ }ÑÏÔ dõòõte ÎÆyÆ ÇÆÉÉÇÌÈÉÂwÊÆÍÇÉÆÇÈÆÌÈÂ teî ÈÇ ÊÆ ÆÆÉÉÇÉÌÂÇ ÊÇÊ Í Æw ÎjÇÆwÌÇÉÈÆÂ Ç ÊwÍÇÆÍÌÈÉÂ teê hç Ê ÉÇÊÆÊÇÍÉÊÇÂ ÍÊÒÖÔÖÌ Ê ÊÊÍÌÈÂÆwÌÊÊÉÉ ÌÆ ÊeÇÂÇ ÇÉÈÆÂ teî ÊÇ ÆÉÉÇÉÌÊ Ô ÐÊ ŠÉ teî ÊÆ ÆÊÊÍÉÌÊÂ È ÉÉÆÉÉÇÉ Æ ÉÈÂ teî ÊÆ ÆÊÊÍÉÌÊÂsÉÉÊÊÍÊÆ ÉÈÂ teî Ì Ê Æ ÊeÇÊÆÉ ÇÉÈÆÂ teê}çêðöòôêêê ÈÊ ÎeÇÊÆÉÇÉÈÆÂ Ì Ê ÉÊÍÌÈÂ teê uì ~ÎÈÊÆÉÇÉÈ ÆÂ ÌÇÇÊ ÉÊÍÌÈÂ ÊÍÍ ÈÍÉÆÌÈÂ ÂkÈÇÊ ÇÉteÎ ÆÉ ÊÊÊ Ê ÊeÇÊÆÉÇÉÈ ÆÂ mééí ÍÉÍÈÉÂ ÌÇÇÊ ÉÊÍÌÈÂ teî Ê ÉÍ Ì Ê }ÊeÇÊÆÉÇÉÈÆÂ Ì jâ Ê ÊÊÍÌÈÂ Ç ÊÊ ÈÍÉ ÉÇ ÈÆÂ Ê Î ÆÍÉ Ì Ê ÉÊÍÌÈÂ teê Í ÇÊ ÈÍÓÑÊÂ È ÐÏÑÊÌÊÎ ÈÉÇ ÉÈÆÂ ÊÍÐÏÑÊÓÑÎ ÈÍÉÂ Ð Ñ ÍÊ ÉÊÍÌÈÂ 2

4 teêâ d ÒÖÕ Ñ ÂÒÖÐ ÒÖ Ö ÂÆÍËÒ Ñ ~ dv Á Ê ièâ s Ê ÈÉ dv É ÈÂÇ Ê ÈÉÊ v Ç Êÿ uæíìèîçâ vê Ê ÈÉÇ ÈÍÍ ÍÆÆŠÆÆÉÈÌÈ Á Á Î ÇÉÍÂÓÑÎ ÈÉÍÈÉ Î ~ÈÊÆÉÇÉÈÆ ÊyÍÍÉÆÍ ÊÊ s vv Ç ÇÍÉÆÌÈÊÉ Î ÈÊ ÆÉÇÉÈÆ Á Á Á Á teêÿj v  Â~ Âv   ÖÔ ÒÒÂ Â Ê ÈÍÍÇÉÎ ÉÈÉ ÍÍÉÆÌÈ }~ j  Âi Ê É Ê ÍÍÕÓÒÒÌÑÑÒÕ ~  ÏÑ Í Â te ÊÇ Ê ÊÂÆ ÊÆÆÉ Ê eîxèéçéè Æ ÌÉÂs Ê ÍÍ ÌÉ Æ Š Îu ÈÍÍ ~ÊÊ Ê ÈÊÆÉÇÉÈÆ ~ Î ÈÉ Ê ÊÍÉÉeÈÍÍÍÇÉÇÆÍÌÈÂ Ç ÊwÍÇ É Ç ÈÉ Ê v ÉÌ ÆÊÈÈÉÆÉÉÇÇÉ ÇÆÍÌÈÊÉÇ ÇÉÈÆÂ Ê Âw ÊÂÆyÆ Ç ÇÌÈÉy Ê ŠÈÉÇÉÈÆ РÔÖÊ Ç ÈÊ Î ÉÉÇÍsÉÉÇÉÈÆ ΠÍÉÌÌ Ç ÈÎsÆÉ Ê ÉÊÍÌÈ d~ É ÕÒÕÇÍÊ Ç ÉÇÊÆ Â Ê ÊÒ ÑÎ ÈÉÆÍÊÊ ~ Ê ÉvxÈÉÈÌÆ Ç ÈÌÈÂÇÊÉÇ ~ÎsÆÉÂ Ê ÈÒ ÑÎ ÈÉÈÌÆÌÈÂÇÊ Ê dõòõéê ÉÇÌÈÎÂÎÔÖÐ ÑÕ É ÈÉÇÉÈÆ 3

5 Á Ê Á ÁÁ dõòõéè Ê d u Ê ÈÉ Ò Ñ ~ Ê }Ì dõòõteéèâ ÑÏÔÉÈÊɈ Ê ÇÊÿ uéèâ ÒÕÓÖi h Î ÉÉÆÌÈÊÉÂ Ê Ç~ ÉÌi Ê ÆÉÆÍÒÕÓÖÊ Í ÆÉ Ê Æ~ ÇÉÇÌÈ ~ ÉÈÉÂÒ Ñ Â Ç héèâ d Ê ÉÈ d Ê~ ~ Ê ÉÈ ~ { ÉÈÉu~ÈÉ Ê~ Ç héèâ Î ÈÊÆÉÒ ÑÊ ÇÉÇÍÊÉÂÐ ÔÖÖÑÊÑÑÒÕÇ Ê ÉÇÌÈ Á ÐÓÐÑÏ Ñ ÔÏ Ñ Ë ÖÔÖÊ Ê ÉÇÌÈ ~ ~ Ê ÊÆÈÍÇ Î ÉÇÌÈÊÉ ÂÊ ËÊ Ç héèâ ÁÁ Š Ê Æ dò Ñ ~ dõòõêâ~ Ò ÑÎ ÉÊÓÐÒÒÉÈÉ Ê~ É Ë~ ÈÌÈ te ÊÂ~ Ò ÑÎ dõòõê~éé Ê Î ÉÉÇÉÍÇÂÒ ÑÊ wíçæéé ÊÂwÍu ÂwÍ ÉÆÉÉ~ Ê ÈÍ ÉÊ Ê d ÕÒÕ ÉsÆÌÈÊÉ Š Ê ÆÒ Ñ ~ÇsÆÌÈ ÌÉ uê ÈÉ ÏÖ u ÊÍÍ ÉÌ~ ÏÖ Ê ÊÆ ÈÉ~ Ç héèâ dõòõêt~ñöîö Î ÉÈÉ ÈÍÊ ÊÒ Ñ ~Ç héèâ v ÉÈÉ Ê Ð ÒÎv ÉÇÍÊÉ Ð ÒÇÿiÈÉÕÒÕ Ê ÌÒ Ñ ~Ç héèâ ÉÈÉ ÒÕÓÖv  ÒÕÓÖÊv  ÔÖÒÒ ÕÓÖÎÐÑÑ ÇÒÕÓÖÎi É ÈÒ Ñ ~ hîðô ÒÈÉÆÌÈ ÁÁ }ÌÎ ÉÈÉ ÂÐ ÓÐÒÊvv Ê Âo ÎvÍÂ Ê Ì}Ì Æ ÊÊÉÉÆÌÈÊÉ ËÊ ÇÑÔ ÑÎ ÊÉÇÌÈ ΠÒÒÊ xéèéâ É ÊÆÍÏÖÑÒÔÎ ÈÉÆÌÈÊÉÂ Ð Ñ ËÊ ÇÊÌ Ê ÉÇÌÈ 4

6 ÑÑÒÕ dõòõêññòõî ÈÍ ÉÊ~ ÉÈÉ Ê~ Õ ÒÉsÊÆÇÉÇ ÌÈ à Á~ Õ Ò Á~ Õ Ò Ì Ã Êu  Êx ÊÆÍÌÈÎÂ~ Ê Î ÈÍÇÉÉ Ê ÇÍt Ês ÉÊ~ ÎsÆÇÉÇÉÇÌÈÂID No.Ê teêt~ Ê É ÈÍÉÆÌÈÊÉ~ Ê ÊÆÍÌÈÎÂ Ê ÂÔ Ö Ð É ÈÉÇÉÈÆ ÁÁÁÁs ÁÁ ÁÁDTEÁÁÁÁ Á DTE ÁÁÁÁN 5

7 ÁÁÁÁ Ê Éw Î ÒÒ Ð Ñ ÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁ ÁÁÁ (gˆ ) ( ˆ ) ( ˆ ) Ç (2 ) s LED 1 Ó ( ˆ ) ÐÓÐÑ ÁÁÁÁ Á Õ ÖÒÐ ÑÉÈ ÁÁÁÁ ÁÎ ÒÒÁÁÁ ~ Î ÒÒ x ÊÎ ÒÒÖÓ ÉÈÉÏÖÑÒÔÎ ÁÁÁÁ Á ÐÓÐÑÁ Â Ë Â ÖÔÖ ÊÐÓÐÑ ÁÁÁÁ Á s zj ÁÁÁÁ ÏÖ Â~ Ç Á ÓÑ Ê ÉÈÂ Ê ÊÂ È ÊÖÒÑÕÎÓÑÊÑÒÒ ÁÁÁÁ Á ÁÈÉÇÍÂdÌÉÇÉÇÉÈÆÂ 6

8 Á Á No Ê Áh ÖÔÖ B teg dõòõ VCC 3.6V 5.5V GND teg dõòõ GND SG FG RESERVE N.C.( ) TXD dõòõg te(out) RS-232C ~ Ò Ñ RXD teg dõòõ(in) RS-232C Ò Ñ CTS teg dõòõ(in) RS-232C RS-232C ÖÔÖ VIH 2V 25V VIL 0.8V 25V VTOUT 5V RTS dõòõg te(out) RS-223C C-TXD dõòõg te(out) CMOS ~ Ò Ñ C-RXD teg dõòõ(in) CMOS Ò Ñ C-CTS teg dõòõ(in) CMOS C-RTS dõòõg te(out) CMOS 232C/CMOS teg dõòõ(in) RS-232C CMS Ê INIT teg dõòõ(in) Õ Òv Êu 7 CMOS ÖÔÖ VIH 2.64V VCC VIL 0.66V VOH 2.8V VCC VOL 0.5V VCC=3.3V Á s Î ÊÈÉ ˆÇÍuÍÉÂ Ç Ó ÊÊÍÌÈ ÂÏÔÑÕ Ð ÔÖ CT-107 ÉÊzdÇ Ó ÊÊÍÌÈ ÁÁ Á12 Ó ÊÃHighÃgRS-232C Õ ÒÂÃLowÃgCMOS Õ ÒÊÊÍÌÈ ÁÁÁÁÓ ÔÖ ÉÊÔÖÎÒÔÈÍÉÆÉÃHighÃ Ê RS-232C ÊÕ ÒÊÊÉÉÆÌÈ ÁÁ Á Ó Ê ÉÈÉÌÈÊÉ hèéæìèîâ Ê dî ÈÊÆÉÇÉÈÆ ÁÐÔ ÒÖÑÕ Ò Ê ÇÍ 13 Ó ÎÃLowÃÊÈÍÉÂÐÔ ÒÖÑÕ Ò Îu ÈÉÐÔ ÒÕ ÒÊ ÍÌÈ ÐÔ ÒÕ Ò Ê 13 Ó ÎÃLowà ÇÍ Î ÊÈÍÉ v Ê ÍÌÈ ÁÁ Á Ô ÒÊ Ê ÊÊÂ Ç 3.3V É ÈÉÆÌÈÊÉ ÖÔÖ Ç 3.3V ÎzÆÊÆÍÆÊÆŠÆÈÌÈ ÁÁÁÁ V Ê Ê Ê ÊÊÂ Ê {Î Ê ÈÉÇÉÈÆ IN ÁOUT ÁÎ ÈÂ Ó (INIT)Î Ê Low ÊÈÉÆÍÉÂEEPROM Ê Î ÈÂÇÉÐÔ Ò ÖÑÕ ÒÉÆÍÊÂÐÔ ÒÕ ÒÊ sèìèâ Ç ÉÉÆÍ É Ó Î Low ÊÈÍÉÐÔ ÒÖÑÕ Ò ÊÐÔ ÒÕ ÒÊ sèíéçéèâ Ó Ê ÉÔÖÎÒÔÈÉÆÌÈÂ Â Ó ÊÂLow ÎÐÒÏÔÎÈÌÈ ÔÖ Î RTS/CTS ÊÈÉÐÔ ÒÖÑÕ ÒÊÈÉ Â È RTS ÂCTS ÌÉ Ê C-CTS, C-RTS Ê ÈÉ ÈÆÂ

9 ÁÐÓÐÑ Á ÁÁ tðóðñ Ô Ñ Ó ÁÁ ÐÓÐÑ ÁÁ ÑÏÔÑÐÒÒÁÁ ÁÁÁÁ ÑÏÔÓÏÑ ÐÁ ÁÁÁÁ Ð ÑÐÒÁ. ÁÁÁ Áv Ê t~ Êy ÎÇuÇÉÈÆ ÁÁÁ ÁÏÔÑÕ Ð ÔÖÉÈÉ È Êà ÃÎ ÈÉÆÍÌÈÂ Ê ƒá ÐÓÐÑ Î ÈÉÇÉÈÆ РÔÖ ÏÔÑÕ Ð ÔÖ Ê ÂzjÊdÇ ÐÓÐÑÊ Ó s Î ÊÈÉÂ Ê ÈÍÍ ÇÉ ÈÉ ÈÆ ÊÐ ÔÖÎÇ Ê Ê ÌÉÇ wçéèæâ Ð ÔÖÊÂÔÖÐÇ Ð ÑÊÿ ÌÍ eìéâ Ê ÈÉ ÈÆ zjêd( Ó )Á ÁÁÔÖÐ 8

10 hw te dõòõ Ê~ ÐÔ ÒÎ ÈÉ dõòõê Õ ÒÉÈÉÐÔ ÒÕ ÒÇÆÍÂÐÔ ÒÎ ÈÊÆÕ ÒÉÈÉÐÔ ÒÖÑÕ ÒÇÆÍÌÈÂÕ Ò ÊÂÐÔ ÒÊÍÍsÍÍÌ ÈÊÉ ÿññòõ É Õ ÒÎ ÈÉ ÈÍÇÉÌ héèâ ÐÔ ÒÕ Ò dõòõ iê ÐÔ ÒÎ ÈÉ teé dõòõ ÉÂu  vâ~  ÊÌÍÉÍÎsÆÌÈ dõòõî ÈÍÊÊ teêâ dõòõê ÈÉ Êu Î ÈÂÇÍÎ Ç É dõòõêâ teê ÈÉ v Î}ÈÌÈÂÌÉ dõòõç ÇÍÒ Ñ Î ÈÉ Â teê ÈÉÒ ÑÎ~ ~ ÈÌÈ ÇÍÍu  vâ Â~  ÐÔ ÒÊ РÒÊÍÍs ÈÍÌÈÊÉ t e ÉÊ ÊÔÖÐÖÕ ÇÉÇ dò Ñ ~Ç hêêíìèâ ÐÔ ÒÕ Ò Â ÐÔ ÒÊÍÍÒ Ñ ~ÎsÆÂÖÑ Ð Ò (H) ÊÍ Í Ò ÑÎvxÈÌÈÂ Ò Ñ Ç ÓÏÒÎzÆÍÉ Î}ÈÌÈ ÊÒ Ñ Ê ÓÏÒ É~ ÇÉÈÆ ÐÔ ÒÖÑÕ Ò ÐÔ ÒÖÑÕ ÒÊ ÐÔ ÒÎ sèíçéêíí sèìèâ ÐÔ ÒÕ ÒÊ sèíêêâ Ó INIT Î Low ÊÈÉ ÈÆ ms teçí~ííéò ÑÊÿ dõòõ Ê ÊnÆÍÍÌÈÇÒ Ñ Ê ÇÒ ÑÑÏÕÎÏÒ ÐÔ Òv ÎzÆÍÉ ÉÌÊÈ Ë~ Îs ÆÌÈ ÌÉ dõòõ Ê Ç ÓÏÒÎzÆÍÉÔÖ É ÇÔÖÊ}ÆÇÉ Î ÍÈÌÈÂÈÈÉÒ Ñ~ Ç ÈÍÉÔÖ É teêò Ñ Îv ÈÌÈ ÌÈ Ò ÑÓÒÔÎÇ ÓÏÒÎzÆÉ Â Î}ÈÒ Ñ ~ÊsÆÌ ÈΠÔÖ ÉÈÉÂXON/XOFF É RTS/CTS ÎÐÔ ÒÈÉÆÌÈ ÐÔ ÒÉ ÉÇÌÈ RTS/CTS ÐÔ ÒÕ ÒÉ Ì ÐÔ Ò É Ð Ò ÐÔ Ò Â~ ÒÕÓÖ ÒÕÓÖÊ Êv ÐÔ ÒÁ Ê ÐÔ Ò ÎÈÉÆÆÉÇÉÈÆ ÐÔ ÒÖÑÕ Ò É Î ÍÉÐÔ ÒÖÑ Ê ÈÍÉÆÌÈÊÉ ΠÈÉÌÐÔ ÒÖÑ ÊÊÍÌÈ 9

11 -1 XON/XOFF Ð ÒÊÍÍ dõòõêâ teçí~ Ò ÑÎ ÈÂÒ Ñ ÇÒ Ñ ÑÏÕÎÏÒ ÇÈÊ teçíê~ Ò ÑÇ ÓÏÒÎzÆÍÉ dõòõê ÓÒÔÎÇÔÖ Ê}ÇÊÍÌÈÂ teë XOFF Ð Ò 13(H) Î~ ÈÌÈÊÉÂ teêâò ÑÊ ~ Î ÈÉ ÈÆÂ Ò ÑÇÂÒ Ñ ÑÏÕÎÏÒ ÇÈÊ ÓÏÒÎ zæé Â dõòõêâ Î}ÈÂÒ Ñ~ ÎsÆÌÈÎÂ dõòõ dõòõ Ê d~ Ç ÈÂ dõòõêóòôîç ÇÉ teë XON Ð Ò(11(H))Î~ ÈÌÈÂ teêâxon Ð ÒÎ ÈÉ ÉÒ ÑÊ~ Ç hêêíìèâ ÌÉÂ Ê teçí XOFF Ð ÒÎ ÈÉ Â dõòõêâ d~ Ê Ò Ñ ÇÆÍ ÂÒ ÑÎ~ ÈÌÈÎÂ teçí XON Ð ÒÎ ÈÉÍÂÒ ÑÎ teê~ ÈÌÈÂ ~ Ò ÑÊÁXON(11(H))ÂXOFF(13(H))Ð ÒÎ ÈÊÆÉ ÈÆÂ -2 RTS/CTS ÊÍÍ - Â teçíêò ÑÇÒ Ñ ÑÏÕÎÏÒ ÇÈÊ ÓÏÒÎ zæíéâ Î OFF LowÂC-RTS High ÊÈÌÈÂ dõòõ dõòõ Ê d~ Î ÈÍÉÂ Î ON HighÂC-RTS Low ÊÈÌÈÊÉÂ dõòõêâ teçíêò ÑÊ Ç hêêíìèâ ÌÉÂ Ê teç Î OFF CTS LowÂC-CTS High ÊÈÉ Â dõ ÒÕÊÂ teëêò Ñ~ ÎÈÌÈÎÂ teç Î ON CTS HighÂC-CTS Low ÊÈÉÂ dõòõêâ teááë ÊÒ Ñ~ Ç hêêíìèâ Ó Ç ÉÉ ÉÐÔ ÒÖÑÕ ÒÊ ÂINIT Î Low(30ms )ÊÈÍÉÐÔ Ò Õ ÒÊ sèìèâ Ê INIT Î LowÊÈÉÆÇÉ dõòõê v Î Ê ÈÂEEPROM Î Ç ÆÂÇÉÂÌÈÐÔ ÒÖÑÕ ÒÉÆÍÊÂÐÔ ÒÕ ÒÊ sèìèâ /CMOS Ó ÇÊ ÎÏ Ô ÔÖÎÒÔ ÌÉÊÂHigh É RS232C ~ Ç ÂLow É CMOS ÑÖÎÖ~ Ç ÉÊÍÌÈÂ 10

12 dõòõ Á dõòõ Ê~ dõòõêâ dõòõ Ê~ ÉÈÉÂÎÒÔÒÐ~ Ç ÉÂ1 É~ ÎsÆÊ ÎÒÔÒÐ~ ~ Á ~ ÉÊÍÌÈÂ Ô Ö Ð ÎsÆÊÊ dõòõê 1 Îu ÉÈÉ teçíô Ö ÐÎsÆÍÆÊ ÈÉ ÈÆ dõòõêêâuâ Ê ÊÆÍÌÈÎÊÉÂÔ Ö Ð Éu ÎÌÉÈÍ Ê teê 1 Îu ÉÈÉ È Ê teî ÉÈÉ ÈÉ ÈÆ dõòõê ÐÔ Ò Á, ÐÔ Ò Á ÐÔ Ò ÐÔ Ò Á   ÐÔ Ò Á ÐÔ Ò Á ÐÔ Ò Á ÐÔ Ò Á ÐÔ Ò ÁÁÁ Á Ê É Ê 4 Ê Ê ÿéèâ ÐÔ ÒÕ ÒÊv / ÑÖÎÖÊv ÈÍÍ teê ÍÈÉ  ÂÓÖÒÏ È Ê v ÈÌÈ ÐÔ Ò ÁÁ Á ÓÖÕ ÑÊv ÐÔ ÒÉÂÖÒÖÏ ÂÔÒÑ Í ÂÏ ÒÐ ÒÊÖÑ Ð Ò Â ÒÕÓÖ ÂÒÕÓÖ ÁÊv ÈÌÈ РÒÊv ÐÔ ÒÉ Ð ÒÎ Êv ÈÌÈ Êv ÐÔ ÒÉ dõòõ t~ñöîö Îv ÈÌÈ Êv Ç ÍÍÌÈÉÍÂ~ ÒÑÒÎÈÉ ÈÆ 11

13 ÐÔ ÒÖÑÕ ÒÊv ÐÔ ÒÕ ÒÊv Î ÊsÉÉÇÉÈÆ ÈÍ teêæíèéâò Ñ ÑÏÕÎÏÒÎv  ÐÔ ÒÊÉ Év ÈÉ ÈÆ dõòõé te Ê XON/OFF ÌÉÊ RTS/CTS Î Â ÐÔ ÒÉ Îv ÈÂXON/OFF  ÐÔ ÒÖÑÕ Ò sâ ÐÔ ÒÉÐÔ ÒÖÑÕ ÒÊ sèé ÈÆ ÁÁ Á Êv Ç ÍÍÌÈÉÍÂ~ ÒÑÒÎÈÉ ÈÆ 12

14 ÁÐÔ ÒÿuÁ ÃÁ ÐÔ ÒÁà ÐÔ Ò Á h Ò Ñ~ ÓÖÕ ÑÊÿ v ÁÂw}Ì ÒÕÓÖ Ê }Ì EEPROM Ë ÒÕÓÖ ÊwÌ È i t~ñöîö ÊwÌ È Êv }Ì EEPROM Ë ÊwÌ È Ð ÒÊv ÁÂw}Ì Ô Ö Ðu ~ Ô Ö ÐÒ ÑÁÐÖÎ ÐÕÖÎÊ v Êv }Ì EEPROM Ë Ê u ÇÒÕÓÖÐ Ò ËÊvŒ Ë Ö Ð v ÒÑÒ~ Êv ÐÔ ÒÖÑÕ ÒÊv ÐÔ ÒÖÑÕ Ò Ê Êv ÐÔ ÒÖÑÕ Ò ÊÒ Ñ ÑÏÕÎÏÒv Ñ Ó Ðv Ñ Ó Ðu Ó ÑÕ Ð Òs EEPROM ÊÒÏÒРv ÒÕÓÖ Êv ÉÊÿ 13

15 ÃÁÖÑÔ ÑÿuÁÃ ÐÔ Ò h ÁÁÁ d d ÁÁÁ d d ÁÁÁ ÓÖÒÏ ÏÖ ÑÖÎÖ~ ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁ ÐÔ Ò ÁÁÁ ÕÕÖ ÁÁÁ Ò ÑÊ ~ ÁÁÁ d Ç Low ÓÒÒÖ Ñ Ó Ð s 14

16 ÃÁÐÔ ÒÉÖÑÔ ÑÊw ÁÃ ÁÁ ÁÐÔ ÒÆÍËÖÑÔ ÑÊÂ É Ð ÒÉs ÈÍÌÈÂ ÁÁ Á É ÈÍÍv ÃÁÃÉÃ x ÃÊÂ vêò ÑÎ ÈÌÈÂ ÐÕÖÒÑÖÑ ÁÁÁx Á ÑÔ Ñ ÁÐÔ Ò Ã hãáò Ñ~ ~ ÎÒÖÑÎ ÈÍÇÉÊÍÍ ÎÒÖÑ ÊÒ ÑÎ ÓÏÒ~ ÈÍ ÇÉÇ héèâ ~ ÇÍ Ò ÑÎ ÈÍÇÉÊÍÍÂ Á Î}~ÈÌÈÂ i Ð ÒÉ Ð ÒÇÿiÈÉÆÊÆ ÂÒ ÑÊÂ ÈÍÌÈÎÂ ÐÔ ÒÉ ÇÉÈÆÂ ÒÔÏÖÒ ÖÒÖÏ h Év ÈÉ ÖÒÖÏÎeÍ}ÈÌÈÂ ÒÔÏÖÒ ~ ÇÍ Ò ÑÇÖÒÖÏÈÉÌ ÉÇÊÇÉÉ Â ÁÎ}~ÈÌÈÂ ~ ~ ÎÒÖÑÎÁÃ ÃÉÈÍÉ Ð ÒÇÿiÈÉÕÒÕÊÌÒ ÑÎ ÈÌÈÂ Ê ÊÊÆÊÉ~ Â Á Î}~ÈÌÈÂ = Ê ÊÂ P Î ÈÍÇÉÉÂÔ Ö ÐÒ Ñv ÇÉÇÌÈÂ Ã Ã ÁSND x XXXXXXXX = Ò Ñ ÁÁ XXXXXXXX ~ ÎÒÖÑ t~ñöîö No. ÎÑÐ Ð Ò Ò Ñ bytes ÎÑÐ Ð Ò ÌÉÂ ÊÒ ÑÊ Ê ÁÁÁÁ ÖÑ Ð Ò Î ÈÍÇÉÊÍÍ~ ÈÌÈÂ ÁÁ ÁÁÁÁ ÁSND x, = Ò Ñ ~ ÎÒÖÑÊÂ ÊÒÔÏÖÒ EEPR0M v RYD ÐÔ ÒÉwÌ}ÌÍ Â ÌÉÊ Ê ÊÒ Ñ~ ÊÂ ÌÉÊ Év ÈÉ ÉÊÍÌÈÂ ÌÉÂ ÊÒ ÑÎ ÈÉ ÂÒ Ñ ÈÉ Ç~ Êi Ê ÊÍÌÈÂ Ò Ñ bytes ÎÑÐ Ð Ò ÌÉÂ ÊÒ ÑÊ Ê ÁÁÁÁ ÖÑ Ð Ò Î ÈÍÇÉÊÍÍ~ ÈÌÈÂ ÁÁ 15

17 ÁÁÁÁ ÁSND x XXXXXXXX,Ò Ñ = Ò Ñ XXXXXXXX ~ ÎÒÖÑ t~ñöîö No. ÎÑÐ Ð Ò Ò Ñ ÊÎÑÐ Ð Ò 0000 Á560 ÌÉ Ò Ñ bytes ÓÏÒÖÐ Ò ÌÉ ÊÒ ÑÊ Ê ÁÁÁÁ ÖÑ Ð Ò Î ÈÍÇÉÊÍÍ~ ÈÌÈ ÁÁÁÁ ÁSND x, Ò Ñ = Ò Ñ ~ ÎÒÖÑÊ ÊÒÔÏÖÒ EEPR0M v RYD ÐÔ ÒÉwÌ}ÌÍ Â ÌÉÊ Ê ÊÒ Ñ~ Ê ÌÉÊ Év ÈÉ ÉÊÍÌÈ ÌÉ ÊÒ ÑÎ ÈÉ ÂÒ Ñ ÈÉ Ç~ Êi Ê ÊÍÌÈ Ò Ñ ÊÎÑÐ Ð Ò ÌÉ Ò Ñ bytes ÓÏÒÖÐ Ò ÌÉ ÊÒ ÑÊ Ê ÁÁÁÁ ÖÑ Ð Ò Î ÈÍÇÉÊÍÍ~ ÈÌÈÂ Â Â Â Ê Ê Á= Ê Ê,P Î ÈÍÉÂÒ ÑÊÔ Ö ÐÒ ÑÉÈÉv ÈÍ ÐÔ ÒÊÍÍÒ Ñu Ç dõòõçíæíìéò ÑÎ d~ ÈÈÂ É ÈÉÆÌÈÂ Ô Ö ÐÒ ÑÇ ÈÍÉÆÍÉ ÐÔ ÒÉÊÒ Ñ~ ÊÉÇÌÈΠÐÔ ÒÉÒ ÑÎÐÖÎ ÈÍÇÉÇÉÇÌÈÂ Ô Ö ÐÒ ÑÇv ÈÍÉÆÍ Â ÐÔ ÒÎ sèíé Á Î}ÈÌÈÂ Ô Ö ÐÒ ÑÎv ÈÉÆÍ É Â ÐÔ ÒÎ sèíéô Ö Ð Ò ÑÇ ÊÊÍÌÈ ÐÔ ÒÉÐÖÎ ÈÉÇÉÈÆ [ Ô Ö ÐÒ Ñv Á] ÁÁÁ ÁSND x XXXXXXXX,P= Ò Ñ ÁÁÁ SND x,,p=ò Ñ ÁÁÁ ƒ SND x XXXXXXXX,Ò Ñ,P =ÁÒ Ñ ÁÁÁ ƒ SND x, Ò Ñ,P =Ò Ñ ÃÖÑÔ ÑÃÁCER Á ÐÔ Ò Ò Ñ Ç 560 ÎzÆÉ ÂÌÉÊ Â Ê ÉÒ Ñ É Ò Ñ ÇÿiÈÊÆ Ì ÖÑ Ð Ò ÎÖÑ }~ÈÍ ÁÁÁEND Á ~  ÁÁÁENG Á ~  ÁÁÁ ÁÖÒÖÏ ÊÂÒÔÏÖÒ ~  ÁÁÁÁ ÁEEPROM ÊÖÒÖÏ ÐÔ Ò Î 0 ÌÉv ÈÍÇÉ ÊÍÍÂ~ ÈÉ Â~ ÎeÍ}È ~ v  16

18 Á ÁÖÑÔ Ñ Ã Ò ÑÔÏ ÔÒÒà RCV x Ÿ,,X,Ò Ñ = Ò Ñ ÐÔ Ò ÎÑÐ Ð Ò 3bytes Ÿ ~ Î È ÎÑÐ Ð Ò 1byte ÁÁÁÁ ÊÂ É É Â É Î ÈÂ Ò Ñ~ ÎÑÐ Ð Ò 8bytes ÁÁ No.Á Ç ÊÌÊ ÁÁ Ò Ñ Ò Ñ Î È ÎÑÐ Ð Ò 4bytes Á ÊÒ ÑÊ Ê ÖÑ Ð Ò Ç ÈÍÉÆÌÈ ÃÒ ÑÔÏ ÔÒÒw à ÐÔ ÒÊ Êv ÊÍÍÂÔÒÑ Ê Í/ ÈÊv ÇÉÇÌÈ ÔÒÑ ÍÂÁ ÔÒÑ È ÔÒÑ Ç Æ Â Ê ÓÏÒÇ ÇÍ ~ ÉÖÒÖÏÈÍ ÿò Ñ Ç~ ÈÍÉ Êx ÊÉÇÌÈΠÐÔ ÒÊ Êv ÊÍÍÂÒ ÑÊ Ê ÈÍÍÐ ÒÎ ÉÇÌÈ ÁÁÁ Ò ÑÊ ÊÁ ÖÑ Ð Ò 0x0D Î ÈÍ ÁÁÁ Ò ÑÊ ÊÁ ÖÑ Ð Ò 0x0D 0x0A Î ÈÍ ÁÁÁ Ò ÑÊ Ê Ì ÈÊÆ ÁÁÁ Ò ÑÊ ÊÁ ÖÑ Ð Ò 0x0D Á Á Î ÈÍ 17

19 ÁÐÔ Ò Ã hãá ÓÖÕ ÑÊv Ë Ë È ÓÖÕ ÑÊ hâçê,, à ÃÁ x P1, P2, P3, P4, P5 P1 Ò Ñ ~ ÁÁÁ Á Á P2 Ò Ñ ÊÔÒÑÊ Á ÁÁÁÁ ÔÒÑ Í ÁÁÁÁ ÔÒÑ È ÁÁÁ ÁÁÁ Ò Ñ ÊÏ ÒÐ ÒÊ ÉÏ ÒÐ ÒÊ P3 ÁÁ Ò ÑÊ ÊÁ ÖÑ Ð Ò 0x0D Î ÈÍ ÁÁ Ò ÑÊ ÊÁ ÖÑ Ð Ò 0x0D 0x0A Î ÈÍ ÁÁÁÁ Ò ÑÊ ÊÁ ÖÑ Ð Ò 0x0D ÁÎ ÈÍ ÁÁÁÁ Ò ÑÊ Ê Ì ÈÊÆ ÁÁÁ / ÒÕÓÖÊ Í Æ P4 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÒÕÓÖ Á ÐÔ ÒÂÌÉÊ ÐÔ ÒÉ ÈÉ ÁÒÕÓÖÎ ÒÕÓÖÉÈÌÈ ÁÁÁ ÒÕÓÖ ÊÒÕÓÖÊv Á P5 ÁÁÁÁv Á ÁÌÉ ÁÃw à ÇÊÐÔ ÒÊÍÍ dõòõêâ ÓÖÕ ÑÎ dõòõ Ê ÕÕÖ Ê Ç}ÌÌÈÊÉ ΠÉÉÌ Ê ÈÍÌÈ }Ì Ê ÇÆÍÌÈ ÌÉ ÈÍÉÓÖÕ ÑÊ ÈÌÈΠÉÈÉ Ê v ÈÍÉÆÍÓÖÕ ÑÎ ÁÁÁÁ,,,, É}ÈÌÈ ÐÔ ÒÉÒÕÓÖ Ç ÈÍÉÆÉ Â ÊÂEEPROM Ê ÊÊ ÍÌÈΠÐÔ ÒÎ sèíçéêííâeeprom Ê ÍÌÈ 18 ÁÉÊÂÒÕÓÖ ÁÉwÌ}ÌÍ Ê

20 ÁÃ Ã ÁÁ ÁÁ x,,,, ÁÁ Á Á Á ÐÔ Ò ÁÁ x,,,, ÁÁ x,,,, ÁÁ ÁÒÕÓÖÊÌ ÁÁ ÁÔÒÑÊ ÊÌ 19

21 ÁÐÔ Ò Ã hãá ÁÒÕÓÖ Ê É EEPROM Ë }Ì Ã ÃÁ x ÁÁÁÁ ÁÃw à ÁÁÒÕÓÖ Î ÈÂÇÉ Ë Ç}ÌÈÌÈ ÁÁÁ Ò ÑÊ ÌÉÊ ÉÈ ÁÁ Î ÍÉ Ê ÐÔ ÒÉv ÈÉ ÉÊÍÌÈ ÁÁÁÒÔÏÖÒ v ÈÍÉ Ê dõòõ Ê ÕÕÖ Ê Ç}ÌÌÈÊÉ Î ÉÉ Ì Ê ÈÍÌÈ È }Ì Ê ÇÆÍÌÈ Áà à ÒÕÓÖ ÁÁ ÁÁ x ÒÕ ÓÖÎ Ê ÈÌÈ ÁÁ ÁÁ dõòõê ÊÍÍ vöñô ÑÎ}ÈÌÈ Á Á ÐÔ Ò ÁÐÔ Ò Ã hãá ÐÔ ÒÉv ÈÉÒÕÓÖ ÊwÌ È Ã ÃÁ ÁÃw à ÁÁEEPROM Êv ÈÍÉÆÍÒÕÓÖ ÎwÌ ÈÈÌÈ ÐÔ ÒÉv ÈÉÁ h Ç Ê Â ÒÕÓÖ ÉÊÍ Év ÈÉÒÕÓÖ Ç ÊÊÍÌÈ ÇÊÐÔ ÒÎ sèíçéêííâ dõòõê ÕÕÖ Êv ÈÍÉÆÍ ÒÕÓÖ Î ÊÈÌÈ Á ÐÔ ÒÉ ÈÍÉÆÉ ÂÇÊÐÔ ÒÉv Ê ÉÇÌÈ Áà à ÁÁ ÁÁ ÁÁ ÁÁ dõòõê ÊÍÍ vöñô ÑÎ}ÈÌÈ Á ÁÁ ÐÔ Ò 20

22 ÁÐÔ Ò Ã hãá ÁÒÕÓÖ Ê Ã ÃÁ x ÒÕÓÖ ÁÃw à ÁÁÒÕÓÖ Î ÈÌÈ ÁÁÁ Ò ÑÊ ÌÉÊ ÉÈ ÁÁ Î ÍÉ Ê ÐÔ ÒÉv ÈÉ Ê ÉÊÍÌÈ ÁÁÁ ÕÕÖ Êv ÈÍÉÆÍ Ç ÉÊÍÌÈ ÁÁÁ Á  ÐÔ ÒÉ véçí Á Áà à ÁÁ ÁÁ x ÒÕ ÓÖÎ Ê ÈÌÈ ÁÁ ÁÁ dõòõê ÊÍÍ vöñô ÑÎ}ÈÌÈ Á Á ÐÔ Ò 21

23 ÁÐÔ Ò Ã hãá~ ÑÖÎÖt~ Êv }Ì Ã ÃÁ x ÁNo. ÁÃw à ÁÁEEPROM Ê~ ÑÖÎÖt~ Îv ÈÌÈ ÁÁÁ v ÈÍÉ Ê dõòõ Ê ÕÕÖ Ê Ç}ÌÌÈÊÉ Î ÉÉ Ì Ê ÈÍÌÈ È }Ì Ê ÇÆÍÌÈ Áà à ÁÁ ÁÁ x ÁNo. ÁÁ ÁÁ dõòõê ÊÍÍ vöñô ÑÎ}ÈÌÈ Á Á Á ÐÔ Ò 22

24 ÁÐÔ Ò Ã hãá~ ÑÖÎÖt~ ÊwÌ È Ã ÃÁ ÁÃw à ÁÁEEPROM Êv ÈÍÉÆÍ~ ÑÖÎÖt~ ÎwÌ ÈÈÌ È ÁÁÁ~ ÊÂÁ ÁÐÔ ÒÉv ÉÇÌÈ ÊÂÒ Ñ ÊÍÍÂÒ Ñ ÎÈÉ Êi Ê ÍÍÌÈ Á sêííâ~ Î EEPROM Ê Ê ÈÌÈ Áà à dõòõê ÊÍÍ vöñô ÑÎ}ÈÌÈ Á ÁÁ~ Î È Á ÐÔ Ò ÁÐÔ Ò Ã hãái ÑÖÎÖt~ ÊwÌ È Ã ÃÁ ÁÃw à ÁÁEEPROM Êv ÈÍÉÆÍi ÑÖÎÖt~ ÎwÌ ÈÈÌÈ ÁÁÁi Ê l v ÈÍÌÈ ÊÉÇÌÈΠÁà à ÁÁ ÁÁ ÁÁ ÁÁ dõòõê ÊÍÍ vöñô ÑÎ}ÈÌÈ Á ÁÁi Î È Á ÐÔ Ò 23

25 ÁÐÔ Ò Ã hãá Ð ÒÊv ÎÈÌÈ Ð Ò Ã ÃÁ x ÁÁÁÁ ÁÃw à ÁÁ Ð Ò ÁÎv ÈÂÇÉ Ë Ç}ÌÈÌÈ ÁÁÁ Ò ÑÊ ÌÉÊ ÉÈ ÁÁÁ Ð ÒÇÿiÈÉÆÊÆÉÁÒ ÑÊ~ ÇsÆÌÈÎÂ È Ð ÒÊv ÈÉÇÉÈÆ ÁÁ ÁÁÉ ÈÍÉ v ÈÍÉÆÍ Ð ÒÎ ÈÈÌÈ ÁÁv ÈÍÉ Ê dõòõ Ê ÕÕÖ Ê Ç}ÌÌÈÊÉ Î ÉÉ Ì Ê ÈÍÌÈ È }Ì Ê ÇÆÍÌÈ Áà à ÁÁ ÁÁ x Ð ÒÎ Êv ÈÌÈ ÁÁ ÁÁ dõòõê ÊÍÍ vöñô ÑÎ}ÈÌÈ Á Á ÐÔ Ò 24

26 ÁÐÔ Ò Ã hãáô Ö Ð ÊÒ Ñu  ÁNo. à ÃÁ x ÁÁÁÁ ÁÃw à ÇÊÐÔ ÒÊÍÍ ÊÔ Ö Ð Ò ÑÎi Ê~ ÈÈÌÈ РÒÇÿiÈÉÆÊÆÉ ÊÂÒ Ñ~ ÈÌÈÎ ÊÒ ÑÇÆÍ ÊÖÑÔ Ñ ÁNo. Ò Ñ Ò Ñ ÁÁÁÁ x 1,ÁÁÁ,1,Á = ÁÁÁ Á ÊÖÑÔ ÑÔÏ ÔÒÒÊÉÆÉÊ ÐÔ ÒÎ ÇÉÈÆ ÊÒ ÑÇ Æ ÊÖÑÔ Ñ Á x ÁÁÁ ÁNo. ÇÍÊ Ç Æ ÊÖÑÔ Ñ ÁÁÁÁ ÁÁÒ Ñ ÊÔÒÑ ÈÎ ÈÉ ÊÂ Ò ÑÊÌÎs ÈÌÈ ÁÁ Áà à ÁÁ ÁÁ x ÁÁ ÁÖÑÔ Ñ x ÇÍÒ Ñ ÆÖÑÔ Ñ ÁÐÔ Ò Ã hãáô Ö Ð ÈÉ ƒò ÑÎÐÕ ÑÖÈÌÈ à ÃÁ ÁÃw à ÐÔ ÒÉÔ Ö Ð Év ÈÉÒ ÑÊÐÕ ÑÖÎÈÌÈ dõòõêâ vöñô ÑÎ}ÈÌÈ ÁÁ ÐÕ ÑÖ ÁÁ ÐÔ Ò 25

27 ÁÐÔ Ò Ã hãá ÒÕ ÓÖÊÐÕÖÎÊ Í ÈÊ v à ÃÁ x ÁÁÁÁ ÁÃw à ÁÁ ÈÉÒÕÓÖÊÐÕÖÎÊ Í ÈÎ vèìè ÁÁÁÁÒÕÓÖ ÌÉ Áà à ÒÕÓÖ ÁÁ ÁÁ x ÁÁ ÁÁÐÕÖÎÊ ÊÍÍ vöñô ÑÎ}ÈÌÈ Á ÐÕÖÎ È Á ÐÕÖÎ Í Á ÐÔ Ò ÁÐÔ Ò Ã hãá ÒÕÓÖ ÊÐÕÖÎÊ Í ÈÊ v à ÃÁ ÁÃw à ÁÁ ÒÕÓÖ ÊÐÕÖÎÊ Í ÈÎ vèìèâ ÁÁÁÁ Áà à ÁÁ ÁÁ ÁÁ ÁÁÐÕÖÎÊ ÊÍÍ vöñô ÑÎ}ÈÌÈ x 01,02,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 Á ( Á  ÒÕÓÖ ÊÈËÉÐÕÖÎ ÈÎ ÈÁ) Á ÐÔ Ò 26

28 ÁÐÔ Ò Ã hãá ÑÖÎÖ Êv  ÓÖÕ ÑÊ hâçê,, à à x Ô Ö Ò ÁÁÁ, bit ÁÁ, ÓÖÒÏ ÁÁ Á Ô Ö Ò ~ ~ Á ÁÁÁ v     ( ) ÁÁÁÁ Á bit Á ÁÁÁÁv  Á ÁÁÁÁ ÁÁÁ ÓÖÒÏ ÁÁÁ ÓÖÒÏÁÁ Á v Á Á Á Á È Á Á ÁÁ ÁÃw à ÕÒÕÉ te Ê ÑÖÎÖ ~ Êv ÎsÆÌÈ dõòõ Ê ÕÕÖ Ê Ç}ÌÌÈÊÉ Î ÉÉÌ Ê ÈÍÌÈ È }Ì Ê ÇÆÍÌÈÂ É ÈÉ Ê Êv Î}ÈÌÈ ÁÒ Ñ ÊÈËÉ ÉÈ Êv ÊÂ É ÑÖÎÖ ~ÉÈ ÐÔ Ò ÕÕÖ Ã Ã x,, ---- Ô Ö Ò 2400 1ÁÓÖÒÏ Áv ÖÑÔ Ñ ÖÑÔ Ñ,, 27

29 ÁÐÔ Ò Ã hãá Ê u à ÃÁ x ÌÉÊ ÒÕÓÖ ÁÃw à ÁÁ ÈÉÒÕÓÖÊ Ê È Ê É ÈÌÈ ÁÁÁÁÒÕÓÖ ÌÉ ÁÉÈÉ Ê ÒÕÓÖ Ê Ê Ç Â Év ÈÍÉÆÍÒÕÓÖ Ê Î ÈÂ Ê Ê Ç É~ ÈÉÒÕÓÖ Ê Î ÈÌÈ Áà à ÁÁ ÁÁ x ÁÁ ÁÁ ÊÍÍ vöñô ÑÎ}ÈÌÈ x Á ÒÕÓÖ Ê Î ÈÌÈ Á ÐÔ Ò 28

30 ÁÐÔ Ò Ã hãá Ê ÈÉvŒ ÈÎsÆÌÈ ÌÉ hê Ê Ë ÈÌsÆÌÈ : ÁÌÉÊ Á x à ÃÁ x ÁÁÁ ÁÃw à ΠÈÍÉ ÕÒÕÍÍ ÆÍÊÁ  ÊÇÍÊÁ Îs ÈÌÈ ΠÊÈÉ Â hê ÍÍ ÇÆÍÊ x ÁÁÎs ÈÌÈ : ÊÇÍÊ Ìs ÈÌÈΠΠÊÈÉ Â É ÉÊÉÉÆÍÉÌ ÁÎ ÈÍÇÉÊÍÍÂÐÔ Ò ÈÌÈ Áà à ÁÁ ÁÁ x : ÁÁ Á Á Á Á ÐÔ Ò Á d ÁÁ ÁÁ x x x Á D000007,4D Ê ÉÊÕÒÕÉ ÈÉ ÇÉÎ È ÁÁ ÁÁ ÁÁ ÐÔ Ò ÁÁ ÐÔ Ò 29

31 ÁÐÔ Ò Ã hãáòñò~ ÎsÆÌÈ à ÃÁ x ÁÃw à ÒÑÒ~ Î ÈÌÈ ÒÑÒ~ ÊÂ Ç ÈÌÈ ~  ÒÑÒ~ Ê РÒÇ ÿêìêêìsæçéçéçìèâ ÁÊÍÍÒÑÒ~ Î ÈÌÈÂ Õ Ò Ê Ç~ÇÊÍÌÈ ÒÕÓÖÕ Ò ÊÂÒÕÓÖ Î ÿêèéçéèæâ ~ Ê ~ Î ÈÌÈ Áà à ÁÁ ÁÁ x ÁÁ ÁÁ Á Á ÐÔ Ò 30

32 ÁÐÔ Ò Ã hãáðô ÒÖÑÕ ÒÊv à ÃÁ ÁÃw à ÇÊÐÔ ÒÊÍÍÂÐÔ ÒÕ ÒÇÍÐÔ ÒÖÑÕ ÒÊ ÈÌÈ v ÈÍÉ Ê dõòõ Ê ÕÕÖ Ê Ç}ÌÌÈÊÉ Î ÉÉ Ì Ê ÈÍÌÈ È }Ì Ê ÇÆÍÌÈ ÐÔ ÒÕ ÒÊ ÈÊÊ ƒ Ó Î Î ÍÉ É Low ÊÈÍÇÉÊÍÍsÍÍÌÈ ΠÍÂ Î Ê Î Low ÊÈÉÌÐÔ ÒÕ ÒÊÊÍÌÈÇ Ê ÓÖÕ ÑÇ ÈÍÌÈ dõòõê ÊÍÍ vöñô ÑÎ}ÈÌÈ Á Á ÐÔ Ò Á ÕÕÖ ÐÔ ÒÖÑÕ Ò Ê ÈÔÖ ÎsÉÉÇÉÈÆ ( / ÌÉÊ / ) Ò ÑÇ Êv ÑÏÕÎÏÒ ÉÑÏÕÎÏÒÈÈ~ ÓÏÒ ÈÍÍÉ ÌÉÊ Low RS232 Î ÈÌÈ d~ Ç ÈÍÉ ÌÉÊ High RS232 Î ÈÌ È ~ ~ Ò ÑÊ ÆÉÍ È ÓÏÒÎzÆÊÆÉ ÈÆ ÓÏÒÎzÆÍÉÒ Ñ~ ÊÈÈ Î}ÈÌÈ ~ Ê Ê ÐÔ ÒÉwÌ}ÌÍ ÉÈÇÂÒ Ñ Ç ÆÍÉÒ Ñ ÎÈÉ Êi Ê ÍÍÌÈ ÔÖ Á ÿu ÁÔÖ XONÁ/ XOFF RTS/CTS ÑÖÎÖ XON XOFF RTS C_RTS ÑÖÎÖ Á11(H) 13(H) High 11(H) 13(H) Low CTS/ C_CTS High Low XON É~ v Î ÈÍ XOFF É~ Î ÈÍ RTS (OUT )É ~ v Î ÈÍ CTS (IN )É~ hî ÈÍ 31

33 ÁÐÔ Ò Ã hãáðô ÒÖÑÕ Ò Ê Ê Ã ÃÁ x ÁÁÁÁ ÐÔ ÒÖÑÕ Ò Â / ÎÈÌÈ x ÁÁÁ ÐÔ ÒÖÑÕ Ò Â / ÎÈÌÈ ÁÃw à ÇÊÐÔ ÒÊÍÍÂÐÔ ÒÖÑÕ Ò Ê / ÌÉÊ / Ê Í ÆÌÈ v ÈÍÉ Ê dõòõ Ê ÕÕÖ Ê Ç}ÌÌÈÊÉ Î ÉÉ Ì Ê ÈÍÌÈ È }Ì Ê ÇÆÍÌÈ ÁÉÈÉ Ê Êv Î ÁÌÉÊÁ ÁÉ}ÈÌÈ Á Á / Á Á Á Á / Á Á ÁÁ Ê ÉÈ dõòõê ÊÍÍ vöñô ÑÎ}ÈÌÈ Á Á ÐÔ Ò Á ÕÕÖ ÁÐÔ Ò Ã hãáðô ÒÖÑÕ Ò ÊÒ Ñ ÑÏÕÎÏÒÊv à ÃÁ x ÁÃw à ÁÁÁ ÇÊÐÔ ÒÊÍÍÂÐÔ ÒÖÑÕ Ò ÊÒ Ñ ÑÏÕÎÏÒ Î ms Ê É ms ÌÉv ÈÌÈ v ÈÍÉ Ê dõòõ Ê ÕÕÖ Ê Ç}ÌÌÈÊÉ Î ÉÉ Ì Ê ÈÍÌÈ È }Ì Ê ÇÆÍÌÈ ÁÁ ÁÁ Ê ms ÉÈ ÁÉÈÉ Ê Êv Î Á É}ÈÌÈ dõòõê ÊÍÍ vöñô ÑÎ}ÈÌÈ Á Á ÐÔ Ò Á ÕÕÖ ÁÁÇÊÐÔ ÒÊv ÊÂÐÔ ÒÖÑÕ ÒÉÊÌ ÉÈ 32

34 ÁÐÔ Ò Ã hãáñ Ó ÐÕ Ò sèìèâ Á d gñ Ó Ð ÑÖÎÖÊv ÈÉ Â ÊÖÏ Ç ÍÊÉ ÊÊÍÌÈ à ÃÁ ÁÃw Ã Ñ Ó Ð ÉÊ d ÉÇÌÈÎÂÌÉ ÐÔ ÒÌ ÇÌÈÎÂ Ñ Ó Ðu ÐÔ Ò ÈÍÇÉÊÍÍ d héêíìèâ Áà à ÁÁ ÁÁ ÁÁ ÁÁ Á Á ÐÔ Ò ÁÐÔ Ò Ã hãáñ Ó Ðu ÈÌÈ ÁÑ Ó Ð gá d à ÃÁ ÁÃw Ã Ñ Ó Ðu ÊÍÍ d héêíâìé ÐÔ ÒÌ Ç héêíìèâ Á v Ê Ê ÊsÉÉÇÉÈÆ ÁÁÁÁ ~ÈÌÈÉ s ÇÉÌÈÊÉ ÈÉÇÉÈÆ Áà à ÁÁ ÁÁ ÁÁ ÁÁ Á Á ÐÔ Ò ÕÑ 33

35 ÁÐÔ Ò Ã hãáñôòêó ÑÕ Ð ÒÎ Ë ÈÈÌÈ à ÃÁ ÁÃw à ÁÁ nñôòêó ÑÕ Ð ÒÎwÌ ÈÌÈ ÁÁÁ Áà à ÁÁ ÁÁ vöñô ÑÎ}ÈÌÈ Á ÁÁ Á ÐÔ Ò ÁÐÔ Ò Ã hãáeeprom ÊÕÕÖ ÒÏÒÐÎsÆ ÊÏÖÎÊ Î Ç}ÌÌÈÂÌÉ EEPROM ÊÒÔÏÖÒv }Ì ÎsÆÌÈ à ÃÁ ÁÃw à n EEPROM ÓÏÒÊÖ ÒÖÏÒÒÏÒÐÎsÆ ÒÔÏÖÒ Î Ç}ÌÌ È ÎÒÖÑ 0 Ê }Ì Áà à ÁÁ ÁÁ ÁÁ ÁÁ x Á ÁÁÁ ÕÕÖ 34

36 ÒÑÒ~ ÁÁÁÁ~ ÏÖÎÊ vêéìêòñò~ hî ÆÉÂ vê È É~ ÏÖÎÊ vîs ÊÉÉÇÉÈÆÂ ~ Â Ê~ Õ ÒÎÃSTOÃÐÔ ÒÎ ÆÉ ÍÈÉÇÉÈÆÂ ÌÉÂÃKEYÃÐÔ ÒÉ KEY Ð ÒÎ ÿêèéçéèæâ Ê Î fêèéóñð ÇÍÒÑÒÐÔ Ò ÐÔ Ò Î ÍÉÇÉÈ ÆÂ ÉÊÓÑÐ Î ÈÊÇÉÌ ÊÌÊ É véçìèâ ÐÔ Òs ~ ÇÍ ~ ÉÒÑÒ~ ÎsÊÆÂÈÊ Ê ÍÌÈÂ Ê Ë Îe}ÈÌÈÂ ~ ÉÊÁÒÑÒ~ ÊÂ s LED Ç ÎsÊÆÌÈÂ ÉÊ~ ÇÍÊ Î ÇÉ Ê ÍÉÂ s LED Ç ÎsÊÆ ÌÈÂ Ê ÊÆÉÇÊÂ s LED Ê ÈÉÌÌÉ ÊsÊÆÌÈÎÂ ƒ Î ÈÊÇÍ s LED Ê Ê vîsêæâ~ ÏÖÎÊ vîsêéé ÇÉÈÆÂ ÁÁÁ ~ ÁÁÁ ÁÁ (ÒÑÒ~ ) ÓÑÐ Á ÁÁ Á Á s LED OK ÁÁ NG 35

37 Í Ç Ê Ð ÑÊ Â Â ~ÊÊÊÉÉÆÌÈÎÊÉÂÈÊÍÆÊ h ÊÆÍ ÉÊveÊ ÉÉÉÊ ÂÌÉÊ Ð ÑÊ ÍÍÊÊÈÉ~ ÈÉÇÉÈÆ teê~ ÊÂ Ê ÊÍÍ ÈÌÈÂÏÖ Ê ÊÆj Ê~ ÎsÆÉÌÊ ÿj Ê Ê ÊÈÉÇÉÉ~ ÈÉÇÉÈÆ РÑÊ }ÎÉ ÈÍÍ Ê ÇÊÍËÇ ÊÊÍÍÆÊ ÇÉÇÉÈÆ ÁÁÁÁ Ê ÊÊÂ Ê ÊÊÆ ÎÎÉ ÇÉÇÉÈÆ ÁÁÁÁ teêve ÊÂu~ÈÊjÆÉÇÍÉÇ Æ ÎÎÉveÈÉÇÉÈÆ РÑÊ ÇˆÊÊÂÊÍËÇ ÎÇÉÔÖÑÒÏÒÐÂÕ ÖÒ Ê Ê Ç ÍÍÆÊÈÉÇÉÈÆ ΠÒÒ Ê Ê ÌÎ ÒÒÉÈÉ hèéæìèêéâ Ê Î ÇÍÉ~ { Ê Î Ç h ÇÆÍÌÈ ÁÁÁÁ(ÔÖÑÒÏÒÐÂÕ ÖÒ ÁÁÁÁ dõòõte Ê Æ Ê ÂÆÍÆÊ Ê ÇÍ ÊÊÂ Ê ÇˆÉ ÉÊ Êds Î ÍÉ Ç Ê ÍÍÊÆÍÆÊÈÉÇÉÈÆÂ Ç Ê ÍÍÉ wç ÍÂ~ ÏÖ Ç ÈÌÈÇÊÍÌÈ ÁÁÁÁds Ê Æ ˆ dõòõte 36

38 É Æ Ê Ã É Æ ÊÂ ÊÇÉÎ ÒÏÒÐÈÉ ÈÆÃ Á Á Ç ÍÊÆ LED s Ç ÈÊÆ Áa.Á ÇÍ Ç Ê ÇÉÉÆÌÈÇ ÁÁÁ Ê Ê ÈÉÆÉÌÂ dõòõteëê Ð ÔÖÇ ÍÉÆÉÍÂ ÆÍÆÊ dèéæé Ê Ç ÇÉÉÆÊÆ h ÇÆÍÌÈÂ Áb.Á~ Î ÈÉÆÌÈÎÇ ÁÁÁ Ê Ç ÇÉÉÆÍÉÂ dõòõte Ê~ Ç ÍÉ x Ê ÓÕ ÑÇ ÍÉÆÍ h ÇÆÍÌÈÂÇÊ Ê Ç uéêíìèâ c.á ÐÓÐÑÊ Ç~ÊÊÉÉÆÌÈÎÇ ÁÁÐÓÐÑ É~ ÊÊÉÉÆÌÈÇÂ ÌÍÊ È}ÎÉ È ÍÉÆÍÉ Ç ÍÌÈÎÂÌÉÇÊ Â dõòõte É Ç ÈÍ h ÇÆÍÌÈÊÉÂ ÊÐÓÐÑÎ ÈÉÌ Ç ÍÊ Æ Ê Ç uéêíìè Á~ ÇÉÇÊÆ Á a.á Ð ÔÖÇÊÈÍÉÆÌÈÎÇ ÁÁÁ Ç ÉÉÆÉÌ RS-232C ÊÐ ÔÖÇ ÍÉÆÉÍÂ dèéæíé~ ÇÉÇÌÈÎÂ Á b.á~ ÉÊ{ Ç ÍÈÇÉÆÌÈÎÇ ÁÁÁ }ÇÊ ÈÉ ~ ÒÑÒÎsÉÉÇÉÈÆÂ ÁÁÁ ÊÒÑÒÐÔ ÒÎ ÈÉ~ ÏÖÎÊ vîsêééçéèæâ.árs-232c Êv Ç ~ÉÉÆÌÈÎÇ ÁÁÁ ÊÔ Ö ÒÊv Ç dõòõteé DTE ÉÉ ÉÉÆÌÈÎÉÂ~ ÊÌÍÉÍÇÉÇÌÈÎÂ v Î vèéçéèæâ ÌÈv Ç ÇÍÊÇÊÉÉÈÌÉÉÍÆÊ ÊÂÿ ÏÓÑÕÖÏÑÎsÊÉÉ v Ê ÈÉÇÍ v ÎsÊÉÉÇÉÈÆÂ Ã ÃÊ Î ÈÉÇÉÈÆ 37

39 Ád.Á Ê }ÌÇÎÉ dõòõteêææé dóïñ ÇÆÍÌÈÎÇ ÁÁ Ê dõòõteî }ÌÇÎÉ Â ÇÍ ÈÍÒÑÑ Ö ÓÏÑÊ ÊÍÉÉ dóïñ Î ÇÍ h ÇÆÍÌÈÂ Ñ ÖÒ Â Î ÆÉÊÍËÇÓÏÑ ÎnÈÍÍÆÊÈÉ ÇÉÈÆÂ ÁÁÁÁ ÁÁÁ dõòõte }Ì Ê dóïñ ÁÁÁ( )Á ÁÁÁÁ CPUIC ÁÁe.Á dõòõteê} ÊÓÑÐ te ÊÓÏÑ ÇÆÍÌÈÎÇ ÁÁÁÁÓÑÐ teâï Ó Ñ q ÂÕ Ñ ÂÆÍÆÊ ÊÒÑÑÖ Ê ÓÏÑÎ ÈÌÈÆ Ç dõòõteê} ÊÆÍÌÈÉÂ vã ÃÉ Ê dóïñ Î ÇÍ h ÇÆÍÌÈÂ dõòõteîêíëçóïñ É ÍÍÍ ÇÍ ÈÉveÈÉÇÉÈÆÂ Á ÁÁ ÁÁ dóïñ Á ÁÁÁÁ ÁÁ dóïñ dõòõte 38

40 ~ Ã Õ ÒÃ ÁÁ ÕÒÕs ÕÒÕs ÁÁÁÁ Á ÁÁÁ Á u ~ ÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Ç ÁÁÁ ÁÁÁÁ (4) ÁÁÁ ~ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁ u (4) Á Á ÁÁÁÁÒ Ñ ÁÁÁ ~ ÁÁÁÁ (4) Á ÁÁÒ Ñ~ ÁÁÁ Ò Ñ Á Ò Ñ~ ÁÁ ~ (4) Á ~ ÁÁ ÁÁ ~ ÁÁ ÁÁ ÁÁÁ ~ ÁÁ ~ ÁÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁÁ (1)Á Ê~ ÁÁ0.2 (2)Á~ 40 Á(3)Á~ 2 Á(4) ~ ÊÊÐÕÖÎÑ ÑÎ 39

41 Ã Õ ÒÃ ÁÁ ÕÒÕs ÕÒÕs ÁÁÁÁ Á ÁÁÁ Á ÁÁÁÁ u ~ Á ÁÁÁÁ (3) Á ÁÁÒ Ñ~ ÁÁÁ Ò Ñ ÁÁ Ò Ñ~ ÁÁ ~ (3) Á ~ ÁÁ ÁÁ ~ ÁÁ ÁÁ ÁÁÁ ~ ÁÁ ~ ÁÁÁÁ Á Á Á (1)Á~ 40 (2)Á~ 2 Á(3)Á ~ ÊÊÐÕÖÎÑ ÑÎ 40

42 Ê d ÁÁÁ du ÁARIBÁSTD T67 ÁÁÁ ÁF1D ÁÁÁ ~ Á w Á 2 FSK Ò Ñ ~~ ÁÁÁ16kbps ÁÁÁ ÁÁ MHz MHz ÁÁÁ ÒÕÓÖ Ò Ñ CHÁ20CH CHÁ CH 50KHz ÁÁÁ ~ ÁÁÁÁ40 2 ÁÁÁ ~ { Á u~è{ Á Ê ÊÍÍÌÈ ÁÁÁ d ÁÁÁ Ï Ñ ÔÏ ÑÁÁRS-232C ÂÌÉÊ CMOS ÖÔÖÑÖÎÖ(VCC=.3V ) ÁÁÁ ~ ~ Á2400Â4800Â9600Â19200Â38400bps ÁÁÁ Áw ÁÁÁ ÁÁ. V. V ÁÁÁ y ÁÓÖ Ñ Ô ÁÁ Á ÑÖÎÖv ÁÁÁÁ Á ma ÁÁÁÁ~ Á ma ÁÁÁ Á ÁÁÁ ÁÁ RH ˆÊÇÇÉ ÁÁÁ Á ÁÁÁ ÁÁ RH ˆÊÇÇÉ ÁÁÁ W H D. ÂÎ ÒÒÊ ÌÈ ÁÁÁ ÊÌ РÔÖÊ ÌÈ 41

43 ÆÍË Ê teê ÇÊÊÂ È Ê Î ÆÉ M3 ÓÑÎ ÈÉÇÉÈÆÂ ÓÑÊdÌ Ç~ÇÊÍÍÐ Ñ ÍÂÆÍË ÇÏÑÊ ÊÊÍÌÈÂ 42

44 ƒá Ð ÔÖ ÁÁÁ ÏÔÑÕ 13 j 1 j(gnd) zj(vcc) ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁ Á Ê Ê ~ÆÊÆÍÆÊÇ ÇÉÈÆ ÌÉu Ê Î ÆÊÆÍÆÊÈÉÇÉÈÆ ÁÁÁ Á Ó Ñ Ç Ì ÁÁÁ Á Êà ÃÊ Î ÈÉÇÉÈÆ ÁÁÁ Á v ÊÐ ÔÖÎÇ Ê Ê ÌÉÇ wçéèæâ 43

45 ƒá s ~ ÁÁf Ò Ñ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 44

46 45

47 Ç ÊÿÌÉÊ Î É Âtt ÈÍÇÉÎ ÈÌÈÂ Ê ÊÉÆÉÊ ÊÈÊ ÈÍÇÉÇÆÍÌÈÂ Ê ÊÉÆÉ Î ÈÉ ÈÌÈÉÇ ÿç Ê ÌwÍ v Í ÇÆÍÌÈÉÍ ÌÉÇ~ ÇÉÈÆ ~ ÈÉ Ê ÊÉÆÉÊÂ Ê Ê ÍÍÈy ÎyÆÇÊ ÌÈÊÉÂÆÍÇÈÌÇ ÇÉÈÆ v ÈÍÉÆÍ ÆÍËt ÊÂ Ê ÌÉÊ ƒ ÉÈ t Ê ÈÍÆ Æ ÍÈ ÁÁy ÑÑ Ñ Ò ÁÁà Á Á Á t~ Ó ÒÒÐÑÑÑ Ñ Ò 46

ÊÈÌÊ fêôöôï Ö É É ~ Œ ~ Œ ÈÍÉÆÍ s Ê É Â Ê ÉÉÆÍÇÉ Ê Ê É Ê ÈÍv ÈÍ É ÈÍ Â ÇÍ vèé Ê Ê É ÈÉËÈÆ ÊÌÉ Ê~Æ Ê Ê ÈÍfÆ Ê ÊÉÆÉÊ Ê Ê ÈÍ Ê ÈÉËÈÆ

ÊÈÌÊ fêôöôï Ö É É ~ Œ ~ Œ ÈÍÉÆÍ s Ê É Â Ê ÉÉÆÍÇÉ Ê Ê É Ê ÈÍv ÈÍ É ÈÍ Â ÇÍ vèé Ê Ê É ÈÉËÈÆ ÊÌÉ Ê~Æ Ê Ê ÈÍfÆ Ê ÊÉÆÉÊ Ê Ê ÈÍ Ê ÈÉËÈÆ Ê È Ì Ê 12 ~ (4 Â9 )ÊÍÍ ÿj fd 5.837 Ê Â Ð ÓÑ (TCSA) Ê fç 2.924 É Ê ÎzÆÉÆÌÈ Âÿj Ê sê 9  sê 5 Î ÉyÉÉÆÍÉÆÍÍÉÆÌÈ 13 Ê TCSA ÉsÊÉÉ w ÊÍÍÉ 53 Ê ƒ Êd ÊÂ11.700 ÉÊÉÉÆÌÈ ÆÌÌ s ÊÉÉÉ ÇÈÇÉÊÉÇÊÆ Ê ÉÈÇ ÉÆÆg É ÈÊÌÊÊÉÆÉÊÿj

More information

„¤‰ƒ‰IŠv‚æ‡S−ª†{“Å‘IB5-97

„¤‰ƒ‰IŠv‚æ‡S−ª†{“Å‘IB5-97 Ê f Î~ÈÉ ÇÊ Êg Ê ÉÇÍÎ Ê g w } o k ÊÈÌÊ Ê ÉÇÍ v É {ÊÈÍ ÊfÆÎ ÇÈÉÇ f h ËÊzÇÇÍ ŒÎ ÍÊÆ xê f Ê fëê Ê ÈÍ Ê ÔÖ ÒÉ Ê ÆÉ Æ ÊƒÆ f vè ÆÊw Ê Ê ÍÍ Æ f ÆÍÍÊ ÊÈÌÊ ÉÊ ÇÍ ÌÉÃvÌÉ ÊÈ ÃÎÒ ÔÊ Çs ÍÍÉÆÍ ÇsÍÍÉÆÉÂ Ì É Ê ÎsÉÉÂ

More information

Microsoft Word Summit E XL Japanese manual 1.5.doc

Microsoft Word Summit E XL Japanese manual 1.5.doc 取付け 操作説明書 安全性 Â Ê ÊÇÊÕÓÒÒÊ Î ÈËÉ ÆÉÇÉÈÆ Êy ÊÆÍ fêíééêìsíííëçé È ÒÏÑÔ Ð ÊÑÏÒÒÇÏÔÊÊÉÉÌ ÊÒÖÏ Ç ÈÍ ÇÆÍÌÈ ÇÆÍË Ê x xõïóâ s⚈ñ ÖÒÂÏÔÖ ÊÊ Êt ÎÆ ÌÈÌÈ ÌÉÊÈÊ Ê Ìˆ ÉÆÍÇÌ ÈÍÊÆ o Ç ÔÓÔÖÒÊ Í ÊÆÍÆÊÈÉÇÉÈÆ 仕様書

More information

<4D F736F F D BB388E78CA48B B E6328AAA D655F92B290AE82B382E782C E646F63>

<4D F736F F D BB388E78CA48B B E6328AAA D655F92B290AE82B382E782C E646F63> gêæçí ÊÌÊ É f ÏÖ ÂÎÕÖÏÂ Ê g ÐÖÏ ÖÎÖÓ ÕÓÕÒÒÖÐ ÊÈÌÊ ÊÂ Ê ÉÊ xêïòðöê ŠÉÇÍÂÿÉÊÂ x EQPEGRVWCNMPQYNGFIGÂÌÆÿÉÊ ÉÈÉÊ xrtqegfwtcnmpqyngfigéæíâ xêâ Îu ÈÉÍÂ ÂÊfÆ É Ì hî ~ ÇÉÍÂ fæî uè ÍÇÉÉÆÍ Â ÉÈÉÊ xêâ Ê ÍÍ xâ y Âu

More information

< F31332D8B638E FDA8DD E F1292E6A>

< F31332D8B638E FDA8DD E F1292E6A> v u x u ~ ÔÒÖ Ê f     u    Âl  d    ~{  d  y y x y v u f Ë s y v u y v u u Ë~ u y Ê v ÊÉÆÉ y v Ë v y ÿus y Ê Ê~ ÊÉÆÉ y v ~{ fy v Ê ÈÍ u ~ Ê v u ~ ÊÆÍÌÍÃÈÊ vyãê Í v u ~ Ê v u ~ ÊÆÍÌÍÃÈÊ vyãê

More information

<4D F736F F D2092B28DB882C982C282A282C42E646F63>

<4D F736F F D2092B28DB882C982C282A282C42E646F63> Íû Ñ ÐÑw x ÌÆÇÇ ÇÊÊ ÉÈÉÃÑ ÐÑwà v Ê ÉÇÂdvÊwÎxÇiÊ vèéìêéèâ Ñ ÐÑwÊËÊÊÎwÈÂÈËÉÊÊÆÇ ÍËÊfuÊ~ÎËÊÍÇÊÈÍÇÉÂvw ÊÉÌÊyÎÍÇÉÎÉÈÉÆÌÈ ÇÊwÊÂÇÊÎÿÉfÊÈÍvwÉÈÉ vwêêêuvwîuèâéêvèíéwéâéê ÎyÉÈ ÍÂÇÉÿÊvwÉÈ ÎÂsÌÊÂÆÍÆÊgyÉÈÉÇÈÉÆÉÉÇÍÊ

More information

Ò ÑÔÏÓ ÐÎ ÆÉ z uññòõ w g ÌÊÉÇÍ ˆ ˆ Ð Ö Ò z Ò ÑÔÏÓ Ð ÓÑÐÒÒ ÎÔÖÏÖ ÎÖÐÖÑÕ uôöðöõ Î~ËÍÂÌÉÂ ÑÑÒÕÊ ÉÊÍ ÌÆÇÇ Î Ê ÈÂÊÈÇÊÓÑÐÒÒ ÇÂ z uêèéæíçî ÍÇÊÈÍÂ t Ê Ç ÈÍÂ Â

Ò ÑÔÏÓ ÐÎ ÆÉ z uññòõ w g ÌÊÉÇÍ ˆ ˆ Ð Ö Ò z Ò ÑÔÏÓ Ð ÓÑÐÒÒ ÎÔÖÏÖ ÎÖÐÖÑÕ uôöðöõ Î~ËÍÂÌÉ ÑÑÒÕÊ ÉÊÍ ÌÆÇÇ Î Ê ÈÂÊÈÇÊÓÑÐÒÒ Ç z uêèéæíçî ÍÇÊÈÍ t Ê Ç ÈÍ  w g ÌÊÉÇÍ ˆ ˆ Ð Ö Ò z Ò ÑÔÏÓ Ð ÓÑÐÒÒ ÎÔÖÏÖ ÎÖÐÖÑÕ uôöðöõ Î~ËÍÂÌÉÂÑÑÒÕÊÉÊÍ ÌÆÇÇ ÎÊÈÂÊÈÇÊÓÑÐÒÒ ÇÂzuÊÈÉÆÍÇÎÍÇÊ têç ÂÊ Çt~Ê ~ÈÍÒ ÑÔ ÑÊnÈÍ Â Â z zê}âšzê ÍÍÆÊÊÉÉÂÇÍÊÆÂÎÈΠʈÉÇÉÊÇÂÎÔÑ Ð ÓÑyʈÇÍÌ xèíëçjîèízuññòõë

More information

„¤‰ƒ‰IŠv‚æ‡S−ª†{“Å‘IB5-97

„¤‰ƒ‰IŠv‚æ‡S−ª†{“Å‘IB5-97 vè ÆÎ~ÈÉfÆÍÇÉÊÉÇÍ Êg Ê Ê ÇÉ g w y ÊÈÌÊ {v É Ê Š vè ÆËÊ vè ÆÊ ÍÊvÌ vè ÆÎ ÈÈÍvÌ É Ê ÍÍ * Î~ÉÉ * Ê ÈÍ ÊŠÆ ÃÍÇÍÊÆÃÊ f ÆÍÍÊ ÊÈÌÊ ÌÉÊ ÊÂÊÆÈÉÌxf ÊÉÉÉÊ ÊÊÍÇÉÉÆÉÉÂÇÍÉÃf ÆÍ ÃÇ ÊÉÇÊÉÍÆÇÂÒÑÒÉ Î ÍÈÍÇÉÍÍÌÂ É Éh Î ÊÉ

More information

Microsoft Word - p2-11堀川先生_紀要原稿_ final.doc

Microsoft Word - p2-11堀川先生_紀要原稿_ final.doc u 0Q w ÎÈÉg fêf 2008 uê Êfu ÉÈÉÆÍÌÊÊÊÇÊ ÃuwÊ ÃÉÃÊfÃÇÆÍÂÇÍÊ ~ÈÉ ÎÈÍÇÉÇÍÇ ÈÍÍÇ ÎÈÍÉÊÊÆÆÆÇÉÇÊvxÊÆÂ É ÆÆ ÌyÎÈÍÉÇÉÊÇ ÌyÎÈÍÿ~ÊÔÖÑÑÉ ÈÇÉuÊÈÌÈÌÊÊÑÐÖÎg fèíçéçuéæíâèíêí ÉÉ ÊÃÎÆÃÎÆ ÌÉÆÊÌÉÇÍÍÆÊÊÍÂ ÊÊ ÈÉ Ãfu ÃÊÊ 1

More information

Microsoft Word - kawanushi 1.doc

Microsoft Word - kawanushi 1.doc 一般国道 205 号 川棚改良 jêu ÊËu ÊÍÍÊ yêéêééuê Ê ÊÊ ~{ÊŠ Ê sê Ê yê ÊvÊu eêu Êv wêæí vêu uvêèív ~{ j Ê u Êu ÿj~êâ ÎzÉÈÂ ÊiÍMOÊud~{ÉÆÍÂÿj~ËÉÈÉ ÓÒÒÖ ÐÎÈÂÊÂÂÂÂuÊ iîíéuê{déæíâ ÇÊÆÉÂjÊÂÊvÈÍÉ Î ÈÌÇÌÇÆ ÈÍ OÊÇÆÎÌÂ ÈÇÆÌÉ

More information

Microsoft Word - 99

Microsoft Word - 99 ÿj~ ui ~ 伊万里道路 ~{Êu ÊËu ÎÍÊ Êy y Ê~ Ê~Êu}Ì ÐÑÒdÌÊh ÿj~ ui ~ ~{Êu ÿj~ 497 ui ~ Êu ui ~Êud~{ÊÿÉÉvÍÉ~{ÉÆÍÂu ÊÆÇÍÊÂ~ÊÊÇÇÍÌÊÉÆÍÂ {dêîzééââââîé ÊiÍ MO Êÿj~i ~{ÉÆÍÂ Ë ÊÇÍÎ~ÌÉÇÉÆÍÂÌÉÊ,%6 +% ~{Êÿ Â,%6 ÌÊÉ +% ~{É~{Ê

More information

Microsoft Word - 484号.doc

Microsoft Word - 484号.doc ~s~é~díê ÈÍ~ ~vêíí w gé Ê~Ê Âf Âyf ÉÊÍÂ Ê ËÍÊÉÊÇÈËÉÎÍÉÆÆÃÒÖÔÖÃ ÉÆÉÉÉuÆ ÍÆÂÈÉÇÉiwÊ}ÈËÇÇÉÉÊÆÍÂÈÇÈÊÇÍÂ~ ÊÇÎu ÍÉ Êf ÇÍ Ê ÉÍÈÇÊÇuÍÍÍÌÊ ÊÂyfÊ ÇÍ ÉÊÆÍÂfi ÉÆÆ ÊÊÈÍÉÆÍÂ ËÍÊÒÖÔÖÉÆÆÎ ÍÉÎÉ ÉÉÆÆÉÇÊÎÉÊÇÍÌÆÍÍÊÆÉÆÍÆÂ

More information

<4D F736F F D F8DE98BCA8CA797A78FAC8E9988E397C3835A E815B82CC8A E646F63>

<4D F736F F D F8DE98BCA8CA797A78FAC8E9988E397C3835A E815B82CC8A E646F63> v  fvâ Š   Â~ f   d v v ÊÂd v ÖÑÒ Ò ÍÍ É Âi Ñ Ñ ÇÍ Êˆ Ç Â Ê Ç ÇÊ ÉÊÉÉÂv Î ÈÉÉ u Ê Î ÉÉ ÌÉÊ Ç ÇÂÈÌÈÌÊÓÒÐÐÖÏ ÒÎÌÉ Ê ÈÉÌ vâï ÔÎÖ ÑÎ~ÈÉÊ gî ÂÏ Ñ ÒÔÉÈÉÊ sê Â Ê Â s ÊÊÎfÆÍÉÉÌÊÂÑÑÒÔÊ ÂÊ fêöñðê Ì Ê ÐÔ

More information

Microsoft Word - 99

Microsoft Word - 99 一般国道 205 号 針尾バイパス ÓÏÓÑÊu ÊËu ÊÍÍÊ yêéêééuê Ê ÊÊ ~ Êd ÔÖÑÏÐÒÊ ~Ê ~~{ËÊÎÐÑÑ Ê Ê y ÊvÊu eêu ÊvÂwÊÆÍ vêu uvêèív ~{ ÓÏÓÑÊu Êu ÿj~êâ ÎzÉÈÂ ÊiÍ MOÊud~{ÉÆÍÂÿj~ÉÈÉ ÓÒÒÖ ÐÎÈÂÊÂÂÂÂuÊ iîíéuê{déæíâ ÇÊÆÉÂÓÏÓÑÊÂui ~É~ÈÊ

More information

<4D F736F F D F8DE98BCA8CA797A78FAC8E9988E397C3835A E815B82CC8A E646F63>

<4D F736F F D F8DE98BCA8CA797A78FAC8E9988E397C3835A E815B82CC8A E646F63> ˆ Ñ Ñ vìéê d Ê ÍÉÂÊÊÊ ÆÂ Æ Ç ÇÂÊ ~ÌÈÉ ÇÉÂÿ Â ss ÊÌ Ë sê~ Ê ÆÂ ~ÌÊÎÌÈÊÈÌÂ ÊÂ Ê ~ÊÉÆÉÊÂ ÇÉÉ ÇÈÂ Â Â Â xâîööð ÊÇÈÍÉÊÉÉÂÇÊÉÌÂÉÌÊÉÌÊÂ Ê Ê u Ç ÌÉÉÇÉÂ Ã ÃÊ ÈÂ ÊÆÇÍÃw ÃÎ v Êv ÊÑ Ñ vêî Í}ÌÂ Ã ÃÇÍÂ Ê vê u Ç ÇÆÉÊÎ

More information

untitled

untitled 日本ボーイスカウト栃木県連盟機関紙 第 55 号合併号 平成 20 年 5 月 1 日発行 ÊÃÃÊÂÉsÊÉÊÍÌÈ なんたい写真館 ÏÔ ÉÆÇÐ Õ ÃÑÕ Ð ÃÉÉÊÆÉ uîïòõçêíêæ ÃÖ Ñ ÑÕ Ð ÈÇ ÃÉuÍÍÊÇÍ ÉÇÌÈÉ Â ÑÏÏÒÊÆ ÑÕ Ð ÉÉÉÆ ÆÍ ÆÇÐ ÕÉÉÉÍʱ ÇÊÐ Õ ÆÍÈÇÆ ÉÈ ÈÊÈÇÈÊ ˆÎuÉÇÉÈÆ ÊÊÔ ÑÎuÉÇÉÈÆÂ

More information

untitled

untitled 25 2 kg 9 7 6 5 4 3 2 1 H プラチナ 24 アップデート 2 u Update 2 ÉÊÍ ÉÊÂ24 3 Ê u pgm Ê Î Í ÇÍÂ Ê Ç 11 Ê sèé Ê ÈÍ Ê ÆÍ Î ÈÍÉÉÌÊÂÔÖÒÒ ÉÓÖÑÏÕ Ê Ê Ê ÈÍ Êu uî ÈÂ pgm Ê 24 Ê dê ÈÍv Ê ÊÂ Ê u Ê ÈÍÈÍ ÊÍuwÉ ÇÆ 6 Ê u~èê ÉÉÌÊÂ5

More information

Microsoft Word _Rev01-jp.doc

Microsoft Word _Rev01-jp.doc ユーザーマニュアル 日本語 APC Smart-UPS 1000/750VA 230/120/100VAC 単一ユニットラックマウント式無停電電源装置 990-1319 09/02 はじめに American Power Conversion Corporation APC Ê ƒê teâ tñïòòâ ÑÔ ÒÏÏÎÂÈÊ Ê ~ ÊÆÇÍ ~ Êt~ ÉÈÉ É ÈÉÆÌÈ ÊÓÑÓ Ñ

More information

<4D F736F F D2088CF88F589EF8E9197BF F690EC816A2E646F63>

<4D F736F F D2088CF88F589EF8E9197BF F690EC816A2E646F63> v w y ÆÎf ()1 1 1. Êu (1) Êu (2) Êu (3) vêu (4) ÆÎfÊu (5) ÉÊwŠ (6) Êd (7) Êu (8) ÇÍÌÉsÉÉÊ 2. Êu (1) Ê (2) Êd (3) Ê (4) Ê (5) Ê (6) Ê (7) ~ÉÊ (8) Ê ÈÉÍÌ (9) y 3. Ê~Êu}Ì 4. ÐÑÒdÊ 5. 6. ÈÊ ()1 2 1. Êu Êu

More information

„¤‰ƒ‰IŠv‚æ‡S−ª†{“Å‘IB5-97

„¤‰ƒ‰IŠv‚æ‡S−ª†{“Å‘IB5-97 ÊÒÏ Ò Ð ÑÐÖÔÒÊ ÈÍ Ê ÊÆÇÍà xê ÃÊ g ÐÖÏ ÖÎÖÓ ÕÓÕÒÒÖÐ Ê w Ê ÇÍÌÍÉÂ Ê Êà x ÃÇ ÆÉ ÈÍÉÆÍ Â2+5# Â Â Â Ê w ÊÍÍÉÂ Ê ~É ÇÉ ÎsÆÇÉÇ uéæíçéç ÈÍÉ Â Ê 2+5# ÊÊÊw Ê Î Ê f u ÉÊà x hêf É f s Êg ÊÓÖ ÑÎ u ÈÍÇÉÃÎ ÇÉÆÍ ÂÌÉÂ

More information

ÍÂ~ÊÂ ÊÊ ÇÍ ÌÉÊÊÌÊÇÍÂÈÍ Ê ÊÌÊÊÍÉÉÉÆÉÉÍÆÂsÊÂ ÌÉÊ~ÊsÊÆÇ ÉÉÊsÆÍÆÊÉ~ÇÈÉÇÉÉÊsÉÆÆjÇÆÇÉÉÉÆÉÉÍ ÆÂ ÊÊÍÉÂÇÍÌÉÊsÊÊÇÉÂÊÍÍÉwÊÊÂÌÉ t ÊwÎÔ ÑÊÔÖÏÑ Ö Ñ ÑÒÔÇ ÈÍÍÇÉÊÊÍÂÇ

ÍÂ~Ê ÊÊ ÇÍ ÌÉÊÊÌÊÇÍÂÈÍ Ê ÊÌÊÊÍÉÉÉÆÉÉÍÆÂsÊ ÌÉÊ~ÊsÊÆÇ ÉÉÊsÆÍÆÊÉ~ÇÈÉÇÉÉÊsÉÆÆjÇÆÇÉÉÉÆÉÉÍ Æ ÊÊÍÉÂÇÍÌÉÊsÊÊÇÉÂÊÍÍÉwÊÊÂÌÉ t ÊwÎÔ ÑÊÔÖÏÑ Ö Ñ ÑÒÔÇ ÈÍÍÇÉÊÊÍÂÇ ƒêæçídéd ƒêd ÇÇÉÊÂÉv~ÈÍà ƒêdãîâêíéìãdwæíæê uãé ~ÉÇÍÉÌÊ ÊyÎÆÉ ƒêuâ~îwèéæ ƒêd xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ƒêu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ƒêë

More information

fm

fm ÁÓ ÒÏÏÎ u ªª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ªªª h ª ªª ª ªª ªªª ªª ª h ªª ª ª ª ªªªª ª ª ª ªª ªª ªª ª ªª ªª ª ª ª ª ª ª ª ª ª w d ª ªªª ª ª ª «ª ª««sˆ t ª ª«««~ s~ ª ªª ª ª ª ª ªªªªªªªª s s~ ªªªªª ªª ªªª ª ª ªª ª ª

More information

<4D F736F F D F8DE98BCA8CA797A78FAC8E9988E397C3835A E815B82CC8A E646F63>

<4D F736F F D F8DE98BCA8CA797A78FAC8E9988E397C3835A E815B82CC8A E646F63> Â Â Ê fd Ê ÂÆÉ fê ÉÆÉÉÂ Ê ËÉd ÉÊ Â Ê ÈÉÂ fd Ê ÉÂ ÍÍ ÈÉÂ f Ê É ÍÍ ÈÉÂ fâd sâ u sê Ês Ê ÇÉÆÉÉÂ Ê ÍÍ ÊÆ É Ê É ÍÍ ÈÉÂ Ê fê ÉÂ É ~u ÊECTT[QXGTÊ ÂÆÍÆÊ Ñ Ñ É ÎsÆËÇ Ê ÉÆÉÉÂ fêæéâd fê ÌÍ Ê ÉÆÍ É ÇÊ ÊÊÇÉÉÂ Ê fê

More information

Microsoft Word _jap .doc

Microsoft Word _jap .doc ユーザーマニュアル 日本語 APC Smart-UPS 1000VA/1500VA 230VAC/120VAC/100VAC 750XL/1000XL 230VAC/120VAC タワー型 無停電電源装置 990-1085, 11/01 はじめに American Power Conversion (APC) ÊÂ Ê te(ups)ì ÑÏÒÒÂ ÑÔÒÏÏÎÂÈÊ Ê ~teêt~êææéêâ

More information

Microsoft Word - ’ìfià„GflV‘é“ÄŁ]›¿0909.doc

Microsoft Word - ’ìfià„GflV‘é“ÄŁ]›¿0909.doc 一般国道 3 号 ( 南九州西回り自動車道 ) 川内隈之城道路 ~{Êu ÊËu ÎÍÊ Êy y Ê~ Ê~Êu}Ì ÐÑÒdÌÊh y ~{ 1 ~{Êu uíi ~Êu uíi ~ÊÂÃd v x ÃÉ ÊÇÊÎÈÍÉÌÊuÉÈÍÉÂÉ MO Êu d~{êÿéèévèíé~{éæíâuêêâ~ ÊÊÇÇÈÍÌÊÉÆÍÂ ~{ÊÂÎzÉÈÉÂ ÊÊÎÈÉ ÊiÍ MO Êÿj~Êi ~{ÉÆÍÂ

More information

(WP)

(WP) 1998 0 a b v g d je jo z i j k l m n o à á â ƒ ã ä å Ý Þ æ ç ˆ è é Š ê ë Œ ì í Ž î 1 ï p ð r ñ s ò t ó u ô f õ x ö ts t' ø ù ' ' š ú û y œ ü ' ý e ž þ ju Ÿ ß ja à, ê, ì, î, ò á, ã, ä, æ, é, ë, ï, ô, ö,,

More information

Microsoft Word - ’V‘é−gŁš.doc

Microsoft Word - ’V‘é−gŁš.doc ÿj~ Êu ÊËu ÎÍÊ Êy Ê~ Ê~Êu}Ì ÐÑÒdÌÊh ~{ 2 1 Êu ÿj~ Êu ~Êÿj~ ÊÂÇÍÊiÍ MO Ê{dÉÆÍ ÂÊÊ ÊuÊÎdyÉÆÍ {dêâi ~ +%ÌuËÊÎÐÑÑ~{ÉÆÍ ÉÎˈÊuÊ{dÉÆÍÂÌÉÂ~~ÍÊdÊÊÌ ÂvÇ ÉÆÍÇÉÇÍ ÊÊ~{ÉÉÌ ÎÆ{dÉÊÉÉÆÍ Êu u ÿj~ ÊÊ~ÊÊÂÇ~ÉÆÍÂy ÊÊ

More information

Microsoft Word - −C−…−gŁš.doc

Microsoft Word - −C−…−gŁš.doc ÿj~ Êu ÊËu ÎÍÊ Êy Ê~ Ê~Êu}Ì ÐÑÒdÌÊh ~{ 3 1 Êu ÿj~ Êu ~Êÿj~ ÊÂÇÍÊiÍ MO Ê{dÉÆÍ ÂÊÊ ÊuÊÎdyÉÆÍ {dêâi ~ +%ÌuËÊÎÐÑÑ~{ÉÆÍ ÉÎˈÊuÊ{dÉÆÍÂÌÉÂ~~ÍÊdÊÊÌ ÂvÇ ÉÆÍÇÉÇÍ ÊÊ~{ÉÉÌ ÎÆ{dÉÊÉÉÆÍ Êu u ÿj~ ÊÊ~ÊÊÂÇ~ÉÆÍÂdÊÊÇ

More information

ロシア語ハラショー

ロシア語ハラショー 1999 èìñß ïî-ðóññêè 25 26 26 29 30 31 32 33 35 36 10 10 11 36 37 38 39 12 14 40 41 16 16 18 19 21 21 22 22 23 24 1 à á â ƒ ã ä å Ý Þ æ ç ˆ è a b v g d je jo z i é j Š ê k ë l Œ ì m í n Ž î o 2 ï p ð r

More information

Microsoft Word - p12-21紀要論文_ジョさん_0908.doc

Microsoft Word - p12-21紀要論文_ジョさん_0908.doc u 0Q w Ê ÊG ÖÔÖÆÍË Ê ~ÎÊ G Ê Ê Ê uêéìê Ê Ê ~ Ê yîêf ÈÉÌÊÉÆÍÂÈÊÉÌ Ê ÉÆÉ ÖÔÖÊ ÉÈÉ ~ uì Ê ~ y Îf È Ê ÉÈÉ Ç ÊsÉÉÆÍ uêéæé uèéâìé u ÈËÇÆÇÉÇÊ Š ÎÈ ÊÎ ÍÇÊÈÉÂ 2011 8 Ê Ê Ç 3 765 519 10,529 Ç 587 ÆÍ 1) Â ÊÆÆÉ ÊÉÊÍÃ

More information

‰IŠv9802 (WP)

‰IŠv9802 (WP) 30 197954 22001983 ìåëóéþåóëéå ÍÉÎÉÍÕÍÙ ÓÏ ÒÅÍÅÎÎÏÇÏ ÒÕÓÓËÏÇÏ ÑÚÙËÁ, ÒÅÄ...íÏÒËÏ ËÉÎÁ, "òõóóëéê ÑÚÙË", íïóë Á, 1985 ëáòôéîîï-óéôõáôé ÎÙÊ ÓÌÏ ÁÒØ ÒÕÓÓËÏÇÏ ÑÚÙËÁ, à.. ÁÎÎÉËÏ É ÄÒ., "òõóóëéê ÑÚÙË", íïóë Á,

More information

<4D F736F F D20835E A83415F967B95B631322E348B65926E8F4390B381698DC58F49816A>

<4D F736F F D20835E A83415F967B95B631322E348B65926E8F4390B381698DC58F49816A> s ÊÆÇÍ ÊwŠÉ }Ê u Ê ÈÍ Ê ÑÐÑ ˆÎ ~ÈÉÆÇÆÆÉ i Â Ê ÉÆÍ Â s ÉÆÍ i  ÊÊÊ Ö ÔÖÊ ÈÉ h Î ÈÂÈÍÊ uê ÆÍË dh Ê ÎsÆÇ ÉÇ ÉÊÉÉÆÍ ÈÊÊÇÉÌ Ê~ Ê ÆÂÇÍÌÉ ÇeÇÍÉÆÉ i Êh Ê ÆÂ Ê ÉÈÉ Î ÈÍ Ê Ç uèí ÉÆÍ s Î ÆÍ Ê Ê Ç ÉÊÇ Çs Ð ÓÑÎ

More information

< F31332D817992B48DC A8CCB8E9F81458CA28E942E6A7464>

< F31332D817992B48DC A8CCB8E9F81458CA28E942E6A7464> 一般国道 10 号 戸次犬飼拡幅 ŠÊu ÊËu ÎÍÊ Êy y Ê~ Ê~Êu}Ì ÐÑÒdÌÊh ŠÊu ÿj~ Êu ÿj~ Ê ÎzÉÈ ÎÈÉ ÊiÍ Êud~{ÉÆ ÍÂÊ uêiîí ÉuÊ{dÉÆÍ ËÉÇÆÊÇÆ ÇÊÆÉŠÊ xgdésèéæ ÎzÉÉÆÍÂzÎÓÏÓÑ ÎŠÓÏÓÑ ÉÈÂÉÎËuÊ ÉÆÍ v Ê Ó ÐÎÊ~Ê ÊÍÍÇm ÈÇÂÌÉÂ~ÌÊ~ÇÈÍÍÊÊÂ

More information

Microsoft Word - C.....u.K...doc

Microsoft Word - C.....u.K...doc C uwêííôöðöõ Ð C ÔÖÐÖÕ ÐÊÉÌÊ C ÔÖÐÖÕÊ C ÔÖÐÖÕÊ Ç Ê Æ ~ if eíè ~ for ÒÑÒ ÌÆÊÉÉÊ ~ switch ÉeÍÈ ~ while ÒÑÒ ÊÍÍÔÖÐÖÕÊ ~ 1 C ÔÖÐÖÕ ÐÊÉÌÊ uê~ ÏÒÏÑ Ð ÓÏÖ CUI Ô ÑÊ ÏÒÏÑ ÔÖÐÖÕÎ d ÈÍÉÇÊ ÆÒ Ö ÒÐÑÒ ÊÔÎÏÖÎ d ÉÇÍÊ

More information

fm

fm ÁÔÖÐÖÕ Ð +1 f ª ª ª ª ««««ªªª f ª ªª ª ªª ª ªª ª f ªªª ªª ª ªªª f ªª ª f f ªª ª ª ª ~ &'(556#46 &'(5#761 &'(5/#0 &'(5/#0 &'(5%;%.' &'(5/+)+ &'(5*+&#4+ &'(12+0 &'(1*#0&&90 &'(1*#0&/#' &'(12+072 &'(1#+4

More information

<4D F736F F D F8DE98BCA8CA797A78FAC8E9988E397C3835A E815B82CC8A E646F63>

<4D F736F F D F8DE98BCA8CA797A78FAC8E9988E397C3835A E815B82CC8A E646F63> s tâââoçæ #NQPIICRŠ~ ÊÈÍŠ~ Í d ÊÍÍhh Š~Š~ Ñ Ñ Â s tââoçæíâ u gzsîæg~ Â Ñ Ñ s Ê Â tââoçæíâ Â Ñ Ñ ÊÉ Ñ ÔÑÏÕ Â tâââoçæ NQPIICRŠ~ ÊÈÍKPVGTPCN u Í VTCEVKQPÎÆÉhh s dâ Ñ Ñ ÿ Ñ Ñ ÂÂys ~ÎsÈÉ gsh hg ÂÂoÇÆÍÂt

More information

ロシア人の名前

ロシア人の名前 10 12 15 18:35 19:15 19:30 19:40 19:50 ðàñêîëîòü îäèîí îìàíû àñêîëüíèêîâ P äàí åæäàí Šðàñ åêðàñ àéäþí îëüøîé ðåòüßê Œîðîç îëê ûê Šîò îðîáåé 862 988 (3/15) (3/15) (3/16) (3/17) (3/18) (3/19 3/22) 18 25

More information

untitled

untitled ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸÏÒÔŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸ ÐÖ Ò Ð ÒÏÑÕ ~OU Í Í Í Í uu Í Í u Í ÏÒÔ ÿus Á uá Át Á Áys oá Á ÁÁ Áy ÐÖÔ Á ÐÖÔ Ám ÐÖÔ Á km Á ÐÖÔ ká,t Ð Á Á 4% Á Á ÈÌÈÉ Áz mᜠÁÁ Á Á }ÁÁ ~oáy ~ }ÑÔ Á { Á Œu ÐÖÔ Áy Ám ˆÁ s Á

More information

Microsoft Word - TR4_Effort.doc

Microsoft Word - TR4_Effort.doc ÔÖÑÑÎÉÈÍ ODC ÎÆÉ ÿ js ÊÈÌÊ ÑÔÒÏÏÎ ÊÆÇÍ ÓÐ ÊÊ ÐÑÒ~Ì~ÊÊÿÉÉÆÍ ÈÇÉ ÌhÇÉ ÊÎwË ÈÊÉÊ ÎÍÇÊÈÍÌ ÇÈÍÉÆÍ ÊÇÊ t~ ÉÈÉ ÕÑ Í Ð ÒÏ ÐÕÑÊÊ ÇÍÈÍÇ 1&%1TVJQIQPCN &GHGEV%NCUUKHKECVKQP Š=?Ê ÊÉÆÉ Î ÆÇÉÇÊŠÊŠÈ ŠÊ ÊÍÊÎ Ìh ÉwËÍÇÉÉ

More information

<45532D C8D5CEC4B0E6CBB5C3F7CAE92E504446>

<45532D C8D5CEC4B0E6CBB5C3F7CAE92E504446> ES-800II ES-800sII ÊÈÌÊ ÉÆÇÈÆÌÈÂ ÇÊÉËÊÑÑ zsi (6V,, ÎÆyÆÇ ÌÈÉwÊÆÍÇ ÇÊwÊÊÂÊhÉÊÇÊÊÊÉÆÉv ÈÉÆÍÌÈÂ ÊÉ~ÈÉÇÍiÊÎÈÂÐ ÔÎÊÊÂÊÊ ~ÈÍÇÉÎÊvvÈÍÉÌÊÉÈÂ ÊhÎÊÇuÆÉÉÇÂÍÍÊÇÆÉÉÇÉÌÊÎÌÉ ÆwÌÇÉÈÆÂÆwÌÊÊÉÉÊÂÊ}ÇÊÈÉÇÉÈÆÂ ÇÊwÊÂÑÏÔÉÈÂÏÔÑÕ

More information

fm

fm ÁÔÖÐÖÕ +1 ÔÖÒÑÑÐ /2% Ê Éte u ªªªªª f ªªª ª«ªªª ª ~ ªª ª ª ª ªªª ªª ª ªªª ª ªª ª «ªª ª ª ª ª ª ª ª ªªªª ª ª ª ª ª ª ªªªª «««s ª ª ª ª ªªª v ªª ª ª ª ªv l Ð ÔÎ 59Ö Ð ~ 59 59 59 59 Ð ÔÎ 59Ö Ð ~ ª ª ª ««10

More information

< D C8D5D3EFB0E6CBB5C3F7CAE92E706466>

< D C8D5D3EFB0E6CBB5C3F7CAE92E706466> ESW-1200II ESW-1200sII ÊÈÌÊ ÇÊÉËÊÑÑ zsi (6:V,, ÎÆyÆÇ ÌÈÉwÊÆÍ ÇÉÆÇÈÆÌÈÂ ÊÉ~ÈÉÇÍiÊÎÈÂÐ ÔÎÊÊÂÊÊ ÊhÎÊÇuÆÉÉÇÂÍÍÊÇÆÉÉÇÉÌÊÎÌÉ ÇÊwÊÊÂÊhÉÊÇÊÊÊÉÆÉv ÈÉÆÍÌÈÂ ~ÈÍÇÉÎÊvvÈÍÉÌÊÉÈÂ ÆwÌÇÉÈÆÂÆwÌÊÊÉÉÊÂÊ}ÇÊÈÉÇÉÈÆÂ ÇÊwÊÂÑÏÔÉÈÂÏÔÑÕ

More information

Microsoft Word - GrCadSymp1999.doc

Microsoft Word - GrCadSymp1999.doc u u Ê É Îf ÈÉ uõòñõçí uõòñõëêi oy * ÎÏ Ó ÏÕ( ) **Ï ÓÐ ÕÖ *** ÎÏ Ó ÏÕ( ) APÑÖÕ ÑÕ { itot, inoue, furuhata} @trl.ibm.co.jp shimada@cmu.edu Automated Conversion of Triangular Mesh to Quadrilateral Mesh with

More information

<45532D C8D5D3EFCBB5C3F7CAE92E706466>

<45532D C8D5D3EFCBB5C3F7CAE92E706466> ES-1200II ES-1200sII ÊÈÌÊ ÇÊÉËÊÑÑ zsi (6V,, ÎÆyÆÇ ÌÈÉwÊÆÍÇ ÉÆÇÈÆÌÈÂ ÊÉ~ÈÉÇÍiÊÎÈÂÐ ÔÎÊÊÂÊÊ ÊhÎÊÇuÆÉÉÇÂÍÍÊÇÆÉÉÇÉÌÊÎÌÉ ÇÊwÊÊÂÊhÉÊÇÊÊÊÉÆÉv ÈÉÆÍÌÈÂ ~ÈÍÇÉÎÊvvÈÍÉÌÊÉÈÂ ÆwÌÇÉÈÆÂÆwÌÊÊÉÉÊÂÊ}ÇÊÈÉÇÉÈÆÂ ÇÊwÊÂÑÏÔÉÈÂÏÔÑÕ

More information

<4D F736F F D F8DE98BCA8CA797A78FAC8E9988E397C3835A E815B82CC8A E646F63>

<4D F736F F D F8DE98BCA8CA797A78FAC8E9988E397C3835A E815B82CC8A E646F63> sëx s Ñ Ñ s gÿâ ~Âf  Âd dv  i ÊÆÇÍÕÒÐ ÒÖÎ ~ s sâ ÎÔÒ ÑÑ * ÂmÇÊÌ x ~ d  gÿâmÿ dv %CTEKPQOCKP#FGPQOCÊuÎÊv ÈÍÉ)CTFPGTfÊ Š gi* mÿ dv ~ hu ÎsÉÉÊÊ)8*&h Š d  gÿdv Êv gi* mÿâ gÿ dv  g ÃlŒiÊÆÇÍgÆ gâ~êêç g

More information

< D C8D5CEC4B0E6CBB5C3F7CAE92E706466>

< D C8D5CEC4B0E6CBB5C3F7CAE92E706466> ESW-800II ESW-800sII ÊÈÌÊ ÇÊÉËÊÑÑ zsi (6:V,, ÎÆyÆÇ ÌÈÉwÊÆÍÇ ÉÆÇÈÆÌÈÂ ÊÉ~ÈÉÇÍiÊÎÈÂÐ ÔÎÊÊÂÊÊ ÊhÎÊÇuÆÉÉÇÂÍÍÊÇÆÉÉÇÉÌÊÎÌÉ ÇÊwÊÊÂÊhÉÊÇÊÊÊÉÆÉv ÈÉÆÍÌÈÂ ~ÈÍÇÉÎÊvvÈÍÉÌÊÉÈÂ ÆwÌÇÉÈÆÂÆwÌÊÊÉÉÊÂÊ}ÇÊÈÉÇÉÈÆÂ ÇÊwÊÂÑÏÔÉÈÂÏÔÑÕ

More information

hyousi.fm

hyousi.fm TD-140A 取扱説明書 ÒÏÎÒÐ v TEAC INSTRUMENTS CORPORATION Rev.1.02 2004.SEP ÊÈÌÊ ÊÈÌÊ ÇÊÉËÊÂTD-140A Ö ÒÑÖvÎÆyÆÌÆÉÉÇÌÈÉÂÌÇÉ ÊÆÍÇÉÆÇÈÆÌÈÂ TD-140A ÊÍÉhÎÊÈÈÂÈÇÊÈÉÆÉÉÇÉÌÂ ÇÊÊÇÊwÎÍÇÆwÌÆÉÉÇÂÎÈÇÇuÆÉ ÉÆÉÉÆÆÇÉÈÆÌÈÍÆÆŠÆÆÉÈÌÈÂ

More information

Microsoft Word - GraphLayout1-Journal-ver2.doc

Microsoft Word - GraphLayout1-Journal-ver2.doc ÕÒÖÎ ÆÉ ÐÖÔÒ Ñ ˆ e Ê j ÉÏÏÔÐÏÒuu ËÊ o y * ÎÏ Ó ÏÕ( ) (* É ) An Improvement of Force-directed Hierarchical Graph Layout And Its Application to Web Site Visualization Jun DOI Takayuki ITOH IBM Research,

More information

cluster.book

cluster.book BEA WebLogic Server WebLogic Server クラスタユーザーズガイド BEA WebLogic Server Ó ÑÕ 6.1 ÔÓÕÎÖÊ : 2003 4 24 m Copyright 2002 BEA Systems, Inc. All Rights Reserved. ÑÔÒÏÏÎÆÍËÔÓÕÎÖÊÂBEA Systems, Inc. Ê Ó Ï Ï ÑÑÒÕÑ

More information

Ê u g } }{ ~ Ê Blue Tooth Ì d LAN ÊÊÊ sèííöïõöñ~ Ê Ê y ÑÔ ÑÎ ÉÈ ÑÑÒÕ LSI Ç ÌÍÍÉÆÍ ÑÑÒÕ LSI séê ÇÍÌÉt Ê LSI Ì É ÈÍÉÆÉÌÊÎ ÈÍ séæí }ÊÑÑÒÕ LSI Ê CMOS ÒÓÏÑ

Ê u g } }{ ~ Ê Blue Tooth Ì d LAN ÊÊÊ sèííöïõöñ~ Ê Ê y ÑÔ ÑÎ ÉÈ ÑÑÒÕ LSI Ç ÌÍÍÉÆÍ ÑÑÒÕ LSI séê ÇÍÌÉt Ê LSI Ì É ÈÍÉÆÉÌÊÎ ÈÍ séæí }ÊÑÑÒÕ LSI Ê CMOS ÒÓÏÑ 14 s v à dò Ñ~ ÎÒÖÐ ÒÏÑÑÖ ÑÑÒÕ LSI Ê Ã 15 Ï ÏÒÏÐ d f Ê u g } }{ ~ Ê Blue Tooth Ì d LAN ÊÊÊ sèííöïõöñ~ Ê Ê y ÑÔ ÑÎ ÉÈ ÑÑÒÕ LSI Ç ÌÍÍÉÆÍ ÑÑÒÕ LSI séê ÇÍÌÉt Ê LSI Ì É ÈÍÉÆÉÌÊÎ ÈÍ séæí }ÊÑÑÒÕ LSI Ê CMOS ÒÓÏÑÊ

More information

980459_P330i_Printer.book

980459_P330i_Printer.book Ï ÒÔÖ Ñ ユーザー マニュアル 980459-001 Rev. A Ï Ò ÔÖ Ñ ÑÖÕ ÑÕ 前書き ÉÊÂZebra Technologies Corporation ( ÏÖÔÏÖÓÎ ÏÔÖÖ ) Êt~ÈÍ Zebra P330i Ï ÒÔÖ ÑÊÏ ÑÒ ÖÉ ÊÉÆÉw ÈÌÈÂ }~Êv ÊÉÆÉ v yìéê v y Ê Î ÊÉÌ Zebra Technologies

More information

(%) (%) WECPNL WECPNL WECPNL WECPNL

(%) (%) WECPNL WECPNL WECPNL WECPNL 4 4.1 4.1.1 1969 1986 1983 1983 4.1.2 1983 1. 2. 3. 1986 4.2 4.2.1 1983 92 1986 6 6 2 106 28 4 1 4.2.2 24 12 36 4 1 WECPNL90 1 32 WECPNL85 7 371 WECPNL80 8 356 4 445 WECPNL75 8 398 8 407 WECPNL75 WECPNL75

More information

ロシア語便覧 1

ロシア語便覧 1 - -È - - -ÚÂÎ Û Ë±ÚÂÎ, ÔËÒ ±ÚÂÎ - apple ÒÂÍappleÂÚ ±apple, Ë ÎËÓÚÂ±Í apple flì ±apple, Ù apple ±Î ÒÚÓ±Î, ÒÚÓÎ ± αÒ, ÎÂ±Ò ; ÎÂÒ ±, ÎÂÒÓ± ÁÛ±, ÁÛ± ; ÁÛ±, ÁÛ Ó± -, -Ë ÒÚÓÎ ±, ÊÛappleÌ ±Î, ÏÛÁ±Ë, ÒÎÓ appleë±

More information

Ë,, ÌÓ ÏÓÈ ÂÈ? ÚÓÚ, ÚÓÚ

Ë,, ÌÓ ÏÓÈ ÂÈ? ÚÓÚ, ÚÓÚ 001 1 002 3 003 3 004 4 005 5 006 7 007 7 008 7 009 8 010 Ë,, ÌÓ 8 011 10 9 012 10 013 10 014 11 015 12 016 ÏÓÈ 13 017 ÂÈ? 13 018 ÚÓÚ, ÚÓÚ 14 019 14 020 16 021 Í ÍÓÈ? 16 022 18 023 18 024 19 025 19 1992

More information

cluster.book

cluster.book BEAWebLogic Server WebLogic Server ªªªª ªªªªª ª BEA WebLogic Server ªªª ª ª 7.0 u : 2003 10 20 m Copyright 2002, BEA Systems, Inc. All Rights Reserved. ªª ª ªªª ª BEA Systems, Inc. ªª ª ª ª ª ª ª ª ªªª

More information

secwlres.book

secwlres.book BEA WebLogic Server WebLogic ªªªª ªªª ªª BEA WebLogic Server ªªª ª ª 7.0 ªª ª ª u :2003 7 18 m Copyright 2003, BEA Systems, Inc. All Rights Reserved. ÑÔÒÏÏÎÆÍËÔÓÕÎÖÊÂBEA Systems, Inc. Ê Ó Ï Ï ÑÑÒÕÑ ( ÂÃBEAÃÉÆÆÌÈ

More information

WebLogic Event ユーザーズ ガイド(非推奨)

WebLogic Event ユーザーズ ガイド(非推奨) BEA WebLogic Server WebLogic Event Õ Ð Ñ ÏÏÒ ˆ WebLogic Server Ó ÑÕ 6.1 ÔÓÕÎÖ 6.1 2001 11 30 m Copyright 2001 BEA Systems, Inc. All Rights Reserved. ÑÔÒÏÏÎÆÍËÔÓÕÎÖÊÂBEA Systems, Inc. Ê Ó Ï Ï ÑÑÒÕÑ ÂÃBEAÃÉÆÆÌÈ

More information

<4D F736F F D C8E86817A91E682528E9F97A28FAF92AC926A8F978BA493AF8E5189E68AEE967B8C7689E6>

<4D F736F F D C8E86817A91E682528E9F97A28FAF92AC926A8F978BA493AF8E5189E68AEE967B8C7689E6> 第3次里庄町男女共同参画基本計画 すべての人が輝き みんなの笑顔があふれるまち 里庄 平成 30 2018 年3月 岡山県 里庄町 s v Œè s  ÅÂï  Œ Â è± Â Ë Œ Œ èâ üè Øà Ây ÂØŒ èã Œèr è Œ º  f e É ex... 1 ex... 1 ex... 2 e... 5 e... 6 ex±... 6 e... 8... 8 íd...

More information

funkanal.dvi

funkanal.dvi ÙÒÓÒÐÒÐÞ ÅØÓÐ ÌÑ ÐÐÓ ÐÔÒ ĐÓ ÞÐÐØÓØØ ÄÙ ÖÔ ¾¼¼ º ÔÖÐ ¾½º ÌÖØÐÓÑÝÞ ½º ÙÒÓÒÐÒÐÞ ÐÔÚØÐÓ ØÖÙØÙÖ ½ ½º½º ÄÒÖ ÐØÖ ÞÖØ ÐÒÖ ÐØÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º¾º ÌÓÔÓÐÓÙ

More information

عËÐ ÙØ ÓÒ ÖÙ Ø Ã ÓÖÙ ÃÙÖÓ Û Ò Ï Ç Ø Á Ö ÍÒ Ú Ö ØÝ ¹½¾¹½ Æ Ò ÖÙ Û À Ø Á Ö ½ ¹ ½½ Â Ô Ò ÙÖÓ Û º Ö º º Ô ÌÓ ÝÓ ÁÒ Ø ØÙØ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý ¾ß½¾ß½ Ç¹Ó Ý Ñ Å ÙÖÓ¹

عËÐ ÙØ ÓÒ ÖÙ Ø Ã ÓÖÙ ÃÙÖÓ Û Ò Ï Ç Ø Á Ö ÍÒ Ú Ö ØÝ ¹½¾¹½ Æ Ò ÖÙ Û À Ø Á Ö ½ ¹ ½½ Â Ô Ò ÙÖÓ Û º Ö º º Ô ÌÓ ÝÓ ÁÒ Ø ØÙØ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý ¾ß½¾ß½ Ç¹Ó Ý Ñ Å ÙÖÓ¹ عËÐ ÙØÓÒ ÖÙØ ÃÓÖÙ ÃÙÖÓ Û Ò Ï ÇØ ÁÖ ÍÒÚÖ ØÝ ¹½¾¹½ ÆÒÖÙ Û ÀØ ÁÖ ½¹½½ ÂÔÒ ÙÖÓ Û ºÖººÔ ÌÓÝÓ ÁÒ ØØÙØ Ó ÌÒÓÐÓÝ ¾ß½¾ß½ ǹÓÝÑ ÅÙÖÓ¹Ù ÌÓÝÓ ½¾ß¾ ÂÔÒº Û ºØغºÔ ØÖØ ÁÒ Ø ÔÔÖ Û ÒØÖÓ٠ع Ð ÔÔÖÓ ÓÖ ÙØÓÒ Ò ÔÖ ÒØ ÑÓÖ

More information

<90BC96EC C8E862E706466>

<90BC96EC C8E862E706466> 9 11 ÒÖ ÊÎÖÏ ÏÑÊ u u 9 11 ÂÎÖÏ ÏÑÊÔÒÒÐÏ Ñ ÊÔÖÓÏ ÑÊÊÎeÇÂÍÊ ÇÍÊÍÍÂuÕ Ó ÌÎÉÉÆÍÂÿÂÇÍÊÈÉuÕ Ó ÊÊÍÇÉÎÌf~ÊÂiÍÊÊÎvÈÂÔÒÒÐÏ Ñ Ç ÍÊÈÉÊÒÖÊÈÍÂf ÊÊÇÈÉÆÍÂ ÎÖÏ ÏÑÊÊÇÉÉÈÉÊÂ ÏÑÖÕfÊÈÍÂÊ ÎÍÈÍÂ wêgïöðõöõîèéâïñöõfîèí uîæéçêæíæêèíâêêçfæíííçâéêhêèæâ

More information

XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Å E D Ë@ÌÊè½ÌÄ\ { î{ t½ î. î G } b } b ÏäÝßØo 9 "Ä ¾ iž ¾ ¼ÀÀ Ð ÏäÝßØo 9 "Ä ¾ iž ¾ ¼ÀÀ Ð z z Þ Þ ÏäÝßØo : " ¾ ~C iž ò 0@ÀÀ Ð ÏäÝßØo : " ¾ ~C iž ò 0@ÀÀ Ð ÏäÝßØo ; " v ¼ÀÀ Ð ÏäÝßØo ; " v ¼ÀÀ Ð z z z z Þ

More information

<4D F736F F D DD082F08D6C82A682E989EF8DC58F4995F18D908F912E646F63>

<4D F736F F D DD082F08D6C82A682E989EF8DC58F4995F18D908F912E646F63> ,,, )) ** ' )) ** +,- 23587= DJKDRQDT X[ _aàaafraka 2qsr t yz{ ~ yz{ ~q Šy qy Ĝ qd q œy q= = ª «q D y ²±³ q µ q yģ¹ Dº» D¼½ 2q 2q - 72-8 KJ35[> Šy D Á q º ½ ª yãåæqdyçè Ë» ²ÌÍ Î Ë yïðñyòó = ªÔ Ö qødšy

More information

<4D F736F F D BB388E78CA48B B E6328AAA D655F92B290AE82B382E782C E646F63>

<4D F736F F D BB388E78CA48B B E6328AAA D655F92B290AE82B382E782C E646F63> kwê ÊÆÇÍÃ Ë ÆÃÊ Ê s hê ÇÍ g w ÊÈÌÊ 1. Êv 1 1. ÐÖ Ô fêv 1 2. f Êv 2. vè Æ ÉÇÍ 2 1. Ê u 2 2. Ê Æ 2 3. Ê ÍÍ 3. s hêg 3 1. ÑÓ Ð ÐÉÊk w 3 2. ÖÏÒÏ ÐÉÊk w 4. Ï Ö Ï ÐÖÒÑÕËÊ 4 1. f Ê 4 2. Ê { ÆÍÍÊ ÊÈÌÊ g Êÿ ÉÈÉÂiÍÊ

More information

Microsoft Word _030810_Japex_J.doc

Microsoft Word _030810_Japex_J.doc ÎÑÎ ÓÑÔÏÒÐ/ Equity Research ÏÑ ( ÏÑ ) / MARKET WEIGHT yv OUTPERFORM* [V] (10 3 5, ) 4,475 ( ) 6,300¹ (%) 40.8 dš ( ) 255.76 (US$ 2.83) ( ) 255.76 s Ì ( ) 57.15 (%) 7.60 52 ~Ö Ñ 5620-3590 * yv Ê v ÊÏ ÒÒÐÑÉÊ

More information

œ 2 É É

œ 2 É É 2 œ 4 10 20 ò 32 É 36 40 43 48 51 53 É QA 57 59 œ 2 É É Bio BioBio JubJub PichPich É É IEAFO É The KINGYO É ACEPÉ 3 É DIY É ÉÉÉ É É 4 É É É 5 ÉDIY É IC IC IC IC IC IC IC IC É ò 6 7 Á Å ÅÅ É Á Èh Èh Èh

More information

Microsoft Word - IPSJZen itot-pub.doc

Microsoft Word - IPSJZen itot-pub.doc & ÕÒÖÊsˆÊ ÈÍv Êi ÕÒÖ Ð Êsˆ Êi ÿ o y k /ks ÎÏÓ ÏÕ( )/ Ï ÓÐ ÕÖ / / ÊÈÌÊ ÊÐ ÓÕ ÑÐÖÔÏÒÐÑ %) ÊÍÍ ÊÆÆÉÊ s ÈÍ y ÊÕÒÖ Ð Ê Ì ÊÇÇÍ ÊÊÉÉÉÆÍ ŠÊÈÍÌ pš ÊÆÍÇ ˆÊÖ ÏÊÍÍ ÊÊÊ sˆêv Ê Ê z Î ÇÇ ÈÍu ÉÆÍÇ ÕÒÖ ÐÈÍ Êˆ Ê ÇÆ ÉÊ sˆîó

More information

snmpman.book

snmpman.book BEAWebLogic Server SNMP ÏÏÒ BEA WebLogic Server Ó ÑÕ 7.0 ÔÓÕÎÖÊ u : 2002 8 28 m Copyright 2002, BEA Systems, Inc. All Rights Reserved. ÑÔÒÏÏÎÆÍËÔÓÕÎÖÊÂBEA Systems, Inc. Ê Ó Ï Ï ÑÑÒÕÑ ÂÃBEAÃÉÆÆÌÈ Ê vw Ê

More information

国立民族学 博物館研究報告 8巻 3号 皮 袋 に入 れ た 新 鮮 な チ ー ズ の も と に 食 塩 ク を と り出 して再 び別 の皮 袋 に入 れ 釜 を加 え 毎 日新 しい羊 乳 を つ ぎた す 数 に 火 を 入 れ て ミル ク を 沸 か す 残 っ た 黄 日 後 に は ス ズ ベ が で き あ が る い うみ が か った もの をむ しろ の上 に と り 主

More information

平成 26 年 10 月 27 日三重県公報号外 県章 三重県公報平成 26 年 10 月 27 日 ( 月 ) 号外 目 次 ( 番号 ) ( 題名 ) ( 担当 ) ( 頁 ) 監査委員公表 8 監査結果の公表 ( 監査委員 ) 1 監査委員公表 監査委員公表第 8 号 地方自治法 ( 昭和 2

平成 26 年 10 月 27 日三重県公報号外 県章 三重県公報平成 26 年 10 月 27 日 ( 月 ) 号外 目 次 ( 番号 ) ( 題名 ) ( 担当 ) ( 頁 ) 監査委員公表 8 監査結果の公表 ( 監査委員 ) 1 監査委員公表 監査委員公表第 8 号 地方自治法 ( 昭和 2 県章 三重県公報平成 26 年 10 月 27 日 ( 月 ) 号外 目 次 ( 番号 ) ( 題名 ) ( 担当 ) ( 頁 ) 監査委員公表 8 監査結果の公表 ( 監査委員 ) 1 監査委員公表 監査委員公表第 8 号 地方自治法 ( 昭和 22 年法律第 67 号 ) 第 199 条第 1 項 第 2 項及び第 4 項の規定に基づき 平成 26 年 4 月 14 日から同年 9 月 26 日までに実施しました監査について

More information

plugins.book

plugins.book BEAWebLogic Server WebLogic Server Ê ÆÇÍ Web Ð Ó Ô ÖÐÏ Ê Æ BEA WebLogic Server Ó ÑÕ 7.0 ÔÓÕÎÖÊ u : 2003 7 21 m Copyright 2002, BEA Systems, Inc. All Rights Reserved. ÑÔÒÏÏÎÆÍËÔÓÕÎÖÊÂBEA Systems, Inc. Ê

More information

Microsoft Word - AV600U_Japanese_V3.0.doc

Microsoft Word - AV600U_Japanese_V3.0.doc ユーザ マニュアル AV600U イメージスキャナ Avision Inc. (D/N«250-0353-E 3.0) 商標 Microsoft Microsoft ƒ Windows MS-DOS Microsoft IBM PC AT XT International Business Machines ƒ v t ƒ 著作権 Avision ˆ v ªªª ªªª ª tt ªªªª «~ fv

More information

Ë ¾¼½¼ µ Ä Ä Ý Þ Ü ¾¼¼ ÁÁ ÁË µ ÁÊ ÓÙÒ Ø ÓÒ ÁÒØ ÖÒ Ð Ê Ø Ò ¹ ÔÔÖÓ µ ÁÊ Ú Ò ÁÒØ ÖÒ Ð Ê Ø Ò ¹ ÔÔÖÓ µ ÊÊ Ê ÓÚ ÖÝ Ê Ø µ Ä ÄÓ Ú Ò ÙÐص Ä ÜÔ Ø ÄÓ µ Ä ÄÓ Ú Ò

Ë ¾¼½¼ µ Ä Ä Ý Þ Ü ¾¼¼ ÁÁ ÁË µ ÁÊ ÓÙÒ Ø ÓÒ ÁÒØ ÖÒ Ð Ê Ø Ò ¹ ÔÔÖÓ µ ÁÊ Ú Ò ÁÒØ ÖÒ Ð Ê Ø Ò ¹ ÔÔÖÓ µ ÊÊ Ê ÓÚ ÖÝ Ê Ø µ Ä ÄÓ Ú Ò ÙÐص Ä ÜÔ Ø ÄÓ µ Ä ÄÓ Ú Ò Ë ¾¼½¼ µ ÄÄ Ý Þ Ü ¾¼¼ ÁÁ ÁË µ ÁÊ ÓÙÒØÓÒ ÁÒØÖÒÐ ÊØÒ ¹ ÔÔÖÓµ ÁÊ ÚÒ ÁÒØÖÒÐ ÊØÒ ¹ ÔÔÖÓµ ÊÊ ÊÓÚÖÝ Êص Ä ÄÓ ÚÒ ÙÐص Ä ÜÔØ ÄÓ µ Ä ÄÓ ÚÒ ÙÐØµÄ ÜÔØ ÄÓ µ ÍÂ Ý ¹ÑÐÑÙÖ ÑÔµ Þ ¹ÑÐÝÑ Ø ÑÔµ Ü ¹ÑÐÙ ÑÔµ - 174 - ½ ½½ ÁÁ

More information

ƒsnsªf$o;ª ±Ž vf$o; Uûâ éf$o;ê &fgxo2nvô¾c"gõ /R=o^Ô¾C"GÕ ±Ž v Ô)"GÕâésâf$o; évâöá:o2øüîãá ãòá ùô f$ o;ê u%,âô G Ô Õ HÎ ÔµnZÕ Ñì ÔD[n Õ bg(fååøô Õ½ Š3

ƒsnsªf$o;ª ±Ž vf$o; Uûâ éf$o;ê &fgxo2nvô¾cgõ /R=o^Ô¾CGÕ ±Ž v Ô)GÕâésâf$o; évâöá:o2øüîãá ãòá ùô f$ o;ê u%,âô G Ô Õ HÎ ÔµnZÕ Ñì ÔD[n Õ bg(fååøô Õ½ Š3 1 Excel ( 1) Web (http://163.136.122.41/enquete/enquete.htm) 9 AHP x5 http://www.senshu-u.ac.jp/~thc0456/text/ 1995 1995 1995 S C 1995 2 1 4 1, 2 1, 2 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. ( XY 6. 6 9 AHP 4 AHP 0.15

More information

Ò Ö Ø Ñ Ø ÖÓÙÔ ÔÔ Ö Ò Ò Ø ÓÙÖ Ö¹ÅÙ ØÖ Ò ÓÖÑ ÓÒ Ø Ð Ò ÙÖ µ ¾¼½¼ ½¼

Ò Ö Ø Ñ Ø ÖÓÙÔ ÔÔ Ö Ò Ò Ø ÓÙÖ Ö¹ÅÙ ØÖ Ò ÓÖÑ ÓÒ Ø Ð Ò ÙÖ µ ¾¼½¼ ½¼ Ò ÖØÑØ ÖÓÙÔ ÔÔÖÒ Ò Ø ÓÙÖÖ¹ÅÙ ØÖÒ ÓÖÑ ÓÒ Ø ÐÒ ÙÖ µ ¾¼½¼½¼ ÓÙÖÖ¹ Ð ÀÐÖØ ¾¾ ÖÚ¼¼¼ ËѹÓÑÓÒÓÙ Ú ÓÙÖÖ¹ÅÙ ØÖÒ ÓÖÑ Ò ÑÓÙÐ Ó ØÐ Ú ÓÒ ÐÒ ÙÖ µ ¾» ¾ ¼ ¼¹½ ¼¹ ¼¹¾ ÓÙÖÖ¹ ½ Ð Ð ½¹¾ Ð ½¹ ½¹½ ¾ ¾¹¾ ¾¹½ о¹ ¾¹ ÅÌ ÅÌ ¹½

More information

main.dvi

main.dvi ß ß È ÆÓÒØ ÖÑ Ð «Ø Ó Å ÖÓÛ Ú ÁÖÖ Ø ÓÒ ÓÒ ÐÓÖ Ò Ø ÓÒ ÈÖÓ Ó È ¾¼½¼ ¾ ¼ ¾ È ÈÓÐÝ ÐÓÖ Ò Ø Ô ÒÝÐ ¾º ÀÞµ È È È» È ¹ÁÈ ÁÈ ¾¼± È ¼ÀÞ È È ÅÎ»Ñ È ½ ½ ½º½ ½º¾ ¾ ¾º½ ¾º¾ ¾º ¾º ¾º½º½ ¾º½º¾ ¾º¾º½ ¾º¾º¾ ¾º¾º ¾º¾º ¾º

More information

untitled

untitled 19 2021 1921 1921 1921 21 1920 1921 2021 21 1920 19 1921 1921 1 3 3 3 15 17 17 17 25 29 29 29 42 45 49 55 2009 1999 170 2005 268 44 92 2 2002 2008 3 2004 58.1%2006 61.5%2008 56.1% 38.7%40.1% 2002 33% 2008

More information

(2004) ( ) (2004) (2012 )

(2004) ( ) (2004) (2012 ) 2016 12 14 ( ) 12:15 C 1. 2. 24 (2012 ) 3. 4. (2016 ) 2 5. 9 20 6. 10 18 7. (2004) 3 30 4 1 ( ) (2004) 1 3 4 24 (2012 ) 1. 25 (2013 ) 2/19 25 (2013 ) 4 1 2. 26 (2014 ) 1/21 2/16 3/18 5 26 (2014 ) 4 1 (

More information

Ÿ ( ) ,166,466 18,586,390 85,580,076 88,457,360 (31) 1,750,000 83,830,000 5,000,000 78,830, ,388,808 24,568, ,480 6,507,1

Ÿ ( ) ,166,466 18,586,390 85,580,076 88,457,360 (31) 1,750,000 83,830,000 5,000,000 78,830, ,388,808 24,568, ,480 6,507,1 ( ) 60,000 120,000 1,800,000 120,000 100,000 60,000 60,000 120,000 10,000,000 120,000 120,000 120,000 120,000 1,500,000 171,209,703 5,000,000 1,000,000 200,000 10,000,000 5,000,000 4,000,000 5,000,000

More information

Microsoft Word _030810_JTEKT_J.doc

Microsoft Word _030810_JTEKT_J.doc ÎÑÎ ÓÑÔÏÒÐ/ Equity Research () / OVERWEIGHT yv (from Outperform) NEUTRAL* [V] (10 3 5, ) 941 ( ) (from 1,400) 1,000¹ (%) 6.3 dš ( ) 302.22 (US$ 3.35) ( ) 397.71 s Ì ( ) 321.17 (%) 4.60 52 ~Ö Ñ 1259-553

More information

(a f (b f (c vv (d s (e s u (f s (g s ªªª ªªª } ªªª vv/z ««/ «z««s /zçèíéæí Éÿ ÊÊÊ yê~ ÊÊÊ y v Ò ÑÉy ÊÊvv ÑÑÒÕ ÑÑÒÕÌÊ Š Švv ÖÐÒÒ ÑÒ ÑÕ Ì ~Êvv ~{ Ê ~ÈÉ

(a f (b f (c vv (d s (e s u (f s (g s ªªª ªªª } ªªª vv/z ««/ «z««s /zçèíéæí Éÿ ÊÊÊ yê~ ÊÊÊ y v Ò ÑÉy ÊÊvv ÑÑÒÕ ÑÑÒÕÌÊ Š Švv ÖÐÒÒ ÑÒ ÑÕ Ì ~Êvv ~{ Ê ~ÈÉ wuw k vv/z ª Š w s vvš vv Š vv z wuw ««f y «t «z «(a f (b f (c vv (d s (e s (f s (g s u (a f (b f (a f (b f (c vv (d s (e s (c vv (d s (e s ªªª ªªªªª ª (f s (f s (g s (g s (a f (b f (c vv (d s (e s u (f

More information

untitled

untitled Agilent G1701EA GC/MSD ChemStation 入門 Agilent Technologies 注意 Agilent Technologies, Inc. 2007 m ÆÍË m Ê ÌÍÍÉÆÍÉÆÍÂ#IKNGPV 6GEJPQNQIKGU+PEÊ Ê Æ ÍË ˆÊÍÍvwÊÈÊÂÇÊÔ ÓÕÎÖÊ ÌÉÊÿÎÆÇÊÍ Ò ÑÌ Ò ÑÌÉ Ê wëêfvêê ÆÍÆÊÆÇ

More information

PTX_QRG_SL5R_T5R_JA_254024A.book

PTX_QRG_SL5R_T5R_JA_254024A.book クイックリフアレンスガイド SL5000 r および T5000 r RFID スマートラベルおよびサーマルプリンタ pë î ë m ¼x m û û Ò î êd î êdw óo 3ULQWURQL[,QF êd Þ Ã í è. î ØøØ» Š»pË 2. D 3ULQWURQL[,QF ðuêd ƒm ƒmè E êdêê F 3ULQWURQL[,QF êd þ óo Ãùè G êd

More information

untitled

untitled 24 591324 25 0101 0002 0101 0005 0101 0009 0101 0012 0101 0013 0101 0015 0101 0029 0101 0031 0101 0036 0101 0040 0101 0041 0101 0053 0101 0055 0101 0061 0101 0062 0101 0004 0101 0006 0101 0008 0101 0012

More information

( š ) œ 525, , , , ,000 85, , ,810 70,294 4,542,050 18,804,052 () 178,710 1,385, , ,792 72,547 80,366

( š ) œ 525, , , , ,000 85, , ,810 70,294 4,542,050 18,804,052 () 178,710 1,385, , ,792 72,547 80,366 ( š ) 557,319,095 2,606,960 31,296,746,858 7,615,089,278 2,093,641,212 6,544,698,759 936,080 3,164,967,811 20. 3.28 178,639,037 48,288,439 170,045,571 123,059,601 46,985,970 55,580,709 56,883,178 19. 4.20

More information

我々は医療の質の向上に努め 人 ~ 教重量を高めることによって 全人的医療を目指す,~---..--.?' W 喝 - ~ 血液楠体量 40~ Òî»» p» å š â» š â â» åýâš âš o Ý ½ÝŽ½ ½ ½ Ý m Àåå»

More information

首都圏チェーンストアチラシ出稿状況調査 リニューアル 2014 年 6 Sample 月版版

首都圏チェーンストアチラシ出稿状況調査 リニューアル 2014 年 6 Sample 月版版 首都圏チェーンストアチラシ出稿状況調査 リニューアル 2014 年 6 Sample 月版版 w ÛÝÝÜÛÚ ÜÛw àýüýà ÝÝ ÝÝÝÝÝÝÜÜÛÛÙÛÚÚÚ ÉÉÖ±Ö Öw ÖÛÝ݃ Ö ÝÝÝ ÖÜwÝÝÝ ÉÉÉÉ ÝÝ ÜÝ ÜÝÝ ÖÝÝÝÝÝÝÝÜÜ Ö Ö ÌÌ ààà Ê syµeêéêéê ÊÉÊÊÊ Ê e ÉÊÉÊÊÉÊ ÊÉÊÊÊ Ê ÝÜÝÝ ÊÉÊÊ ÊÊÉÊÊÊ

More information

Microsoft Word - 印刷原稿富山産業政策集積2.doc

Microsoft Word - 印刷原稿富山産業政策集積2.doc 1 1 2 46 48 50 3 2 5 50 55 50 2 3 50 4 H I= JK# $6 &' () *+ LM NM O6 PQ F >R BS 9TC U: F> GB S 9T UU : F> >B S 9V W: W BB BS 9VF W : # $% & '( )* +, / # $% & '( )* +, / # $% & '( )* +, / # $% & '( )* +,

More information

untitled

untitled ф ф æc æ c cc å c å c æ cac c aæ d cф c c c c c å c å å d c d c e c c a c б д д ff c ф å ca c e c æ c ec c b ac c ф c c fb c ff c c dc c d c fb åå б д *Y^ ^ 8 0r88[ct oàíy^ Fê Vê2N3MP4PQR567J89P oàíy^

More information

wide97.dvi

wide97.dvi 4 139 1 WIDE MAWI WG MRTG(Multi Router Trac Grapher) WWW NNStat tcpdump - 1. WIDE 2. - 141 2 WIDE 2.1 MAWI WG NetStat WG WIDE WIDE Sun Microsystems NOC WG NNStat tcpdump Cisco NNStat MAC NOC NNStat tcpdump

More information

jta.book

jta.book BEAWebLogic Server WebLogic JTA ÔÖÐ ÖÔ Ñ ÏÏÒ BEA WebLogic Server Ó ÑÕ 7.0 ÔÓÕÎÖÊ u : 2004 10 26 m Copyright 2002, BEA Systems, Inc. All Rights Reserved. ÑÔÒÏÏÎÆÍËÔÓÕÎÖÊÂBEA Systems, Inc. Ê Ó Ï Ï ÑÑÒÕÑ

More information

inyectiva.dvi

inyectiva.dvi ÙÒ ÓÒ ÁÒÝ Ø Ú Ó Ö Ý Ø Ú Ý Ø Ú ÒÚ Ö ÂÙÐ Ó Ö ½ Ñ ÝÓ ¾¼½ ÁÒÝ Ø Ú Ó Ö Ý Ø Ú Ý Ý Ø Ú ÁÒÝ Ø Ú Ò Ò ½ ÙÒ Ò ÁÒÝ Ø Ú µ ÍÒ ÙÒ Ò f ÒÝ Ø Ú Ó ÙÒ Ú Ð ÒØ Ð Ñ ÒØÓ Ø ÒØÓ Ð ÓÑ Ò Ó Ø Ò Ò Ñ Ò Ø ÒØ Ö f : A B ÒÝ Ø Ú x 1,x 2

More information

untitled

untitled Ÿ Ÿ ( œ ) 120,000 60,000 120,000 120,000 80,000 72,000 100,000 180,000 60,000 100,000 60,000 120,000 100,000 240,000 120,000 240,000 1,150,000 100,000 120,000 72,000 300,000 72,000 100,000 100,000 60,000

More information

()

() () PDCA FD 3 17 4 1 11 (1999) 15 (2003) ( 16 10 ) () 16 12 20 () JABEE 1. 1-1 2. 1-2 3. 1-4 3.1 1-4 (1) 1-4 (2) 1-4 3.2 1-7 (1) 1-7 (2) 1-7 3.3 1-8 4. 1-9 4.1 1-9 (1) 1-9 (2) 1-9 4.2 1-11 (1) 1-11 (2)

More information

š ( š ) ,400, , ,893, ,743, ,893, ,893, ,658,475 35,884,803 2,167,037 7,189,060 55,417,575 81,08

š ( š ) ,400, , ,893, ,743, ,893, ,893, ,658,475 35,884,803 2,167,037 7,189,060 55,417,575 81,08 Ÿ š ( š ) 1,970,400 5,000,000 12. 3.26 180,553,493 9. 9.29 41,772,995 10. 9.28 50,075,163 13. 2. 2 1,000,000 10.12.27 j 19,373,160 13. 4. 1 j 1,200,000 38. 3.19 j 1,100,000 6. 9.22 14. 1. 8 0 0 14. 3.13

More information

官報(号外第196号)

官報(号外第196号) ( ) ( ) š J lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ¾ 12 13. 3.30 23,850,358,060 7,943,090,274 15,907,267,786 17,481,184,592 (354,006) 1,120,988,000 4,350,000 100,000 930,000 3,320,000

More information

( ) 1,771,139 54, , ,185, , , , ,000, , , , , ,000 1,000, , , ,000

( ) 1,771,139 54, , ,185, , , , ,000, , , , , ,000 1,000, , , ,000 ( ) 6,364 6,364 8,884,908 6,602,454 218,680 461,163 1,602,611 2,726,746 685,048 2,022,867 642,140 1,380,727 18,831 290,000 240,000 50 20. 3.31 11,975,755 1,215,755 10,760,000 11,258,918 (68) 160,000 500,000

More information

ejb.book

ejb.book BEAWebLogic Server TM WebLogic ªªªª ª ª JavaBeans ª ªªªªªª ª BEA WebLogic Server ªªª ª ª 7.0 ªª ª ª u : 2003 12 10 m Copyright 2002, BEA Systems, Inc. All Rights Reserved. ªª ª ªªª ª BEA Systems, Inc.

More information

sstDA97.xls

sstDA97.xls 迷惑メール情報提供用プラグイン (W in d o操 w s 作 L手 ive 順メ説ー明ル書 2 0 0 9 版 )! #"$&%('$)*)+-,/.103254768:978?

More information