980459_P330i_Printer.book

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "980459_P330i_Printer.book"

Transcription

1 Ï ÒÔÖ Ñ ユーザー マニュアル Rev. A Ï Ò ÔÖ Ñ ÑÖÕ ÑÕ

2

3 前書き ÉÊÂZebra Technologies Corporation ( ÏÖÔÏÖÓÎ ÏÔÖÖ ) Êt~ÈÍ Zebra P330i Ï ÒÔÖ ÑÊÏ ÑÒ ÖÉ ÊÉÆÉw ÈÌÈÂ }~Êv ÊÉÆÉ v yìéê v y Ê Î ÊÉÌ Zebra Technologies Corporation Ê}~ ÈÍ ÊÂ}~v (RMA) Î fê Æ ÍÈÉ vèéçéèæâ Ê Ê Î ÈÉÂRMA Î Ê ÉÉÇÍÊ vèéç ÉÈÆÂ~~ ÆÊÉÂ vê ÉÊ ~ÈÉÇÉÈÆÂ Â ÂÎÑÎ / ÊÆ Zebra Technologies Corporation Zebra Card Printer Solutions 1001 Flynn Road Camarillo, CA USA v : +1 (805) FAX: +1 (805) ÆÍË ÊÆ Zebra Technologies Corporation Zebra Card Printer Solutions Pittman Way, Fulwood Preston, PR2 9ZD Lancashire, U.K. v : FAX: Rev. A P330i Õ Ð ÔÓÕÎÖ iii

4 Ç m Ê ÈÍÆ ÍÈ 2004 ZIH Corp. ÊÊÂZebra Technologies Corporation Ç ÈÍ Çv ÈÍÉÆÌÈ ÆÍËÈÊ ÊÉÆÉÊÂZebra Technologies Corporation Çm Î ÈÌÈ ÉÂÿÎ ÍÈ ÇÍÊ ˆÊÍÍv ÊÇÂÇÍÎttÈÍÇÉÎ ÈÌ ÈÂ Ê Ê ÊÆÇÍ ÆÍË ÊÉÆÉÊ Î ÇÈ ÈÉÆÍÌÈÇ ÊwxÇ ÌÍÉÆÊÆÇÉÂÆÍÆÊÆÈÍÊ Ê È ÉÌ Ç ÉÆÍÇÉÊÉÆÉÂÿ vèíìêéêæíìèîâ Ê ÊÂt Ê Â ÈÍÍÇÉÇÆÍÌÈ P330iÊÂZebra Technologies CorporationisÊ ÂZebraÊ Zebra Technologies Corporation Ê ƒ ÉÈÂWindows ÆÍË MS.DOS ÊÂMicrosoft Corp Ê ƒ ÉÈÂÈÊ Ê ÌÉÊ ƒ ÊÈËÉ Êy ÉÈ v ÔÖ Ñ : ÈËÉÊ Zebra Ï ÒÔÖ ÑÊÂz ÍÍ 24  ÌÉÊt~ Ê Ê ÈÉ vèíéæìèâ v Ê vêéìêz ÌÉÊ ~Ê Îv ÈÍÌÊÇ uéèâ Î ÈÉ Â ÊveÌÉÊ ÈÉ Â ÌÈÇÊ~ ÊÍÍ Î ÆÉ ÂÌÉÊ fç Ê Ê Í ÇÎsÉÉÊÆÆ vê ÊÊ ÍÌÈ v t Ê}~ ÊÊ ÊÌÉÊÈÍÉ Ê Â}~ Ê tèí uçæíìèâ ÇÈÊÍÆÊ ÈÍÉÆÊÆ ÂÌÉÊ}~ Ê Ç Ê Â vê ÉÇ Ê ÇÍÍÊÇÊÍÌÈ s ÊÆ Ê} ~ÈÍ }~yê Zebra Ç ÆÌÈÂÈÍ ÊÆ ÊÉÆÉÊÂZebra Ê Ì}Æ ÌÉÊ CPT( ~~y ) Î ÆÂÆ Ê ÈÊ Ê ÆÍË Â ÇÍ~Í ÌÉÊ~yÎ ÆÌÈ vð ÓÑÌÉÊ ÊÉÌÊ }~ÈÍÍt ÊÉÆÉÇÇÊ fèí ÇÊÆÉ Zebra Ç ÈÉ ÂÆ ÊÂ Í Æy É~~yÊÈËÉÎ ÆÇÉÊÊÍÌÈ ÔÖ ÒÔÒÒ : ÔÖ ÒÔÒÒÊ fêâ Ê ÊÿÉÈ ÊÔÖ ÒÔÒÒÊ vê 12 ÉÈ v Êz Ê ÈÌÈ iv P330i Õ Ð ÔÓÕÎÖ Rev. A

5 Ç ÇÊ vê Î ÇÍÊÊÂÔÖ ÑÎ ÌÉÊv Ð ÓÑ Ñ ÑÊ}~È Í uçæíìèâ vê Î ÇÍÉÌÊÂZebra Ê f ( ÕÒÏÎÆÍË / ÌÈÇÊÖÔ ) Îz ÈÍÇÉÊu ÈÍÌÈÎÇ ÊÕ Ï Ê f Î ÈÉÇÉÇ É vw ÊÆÉÉÔÖ ÒÔÒÒÊ Ç ÈÉ ÊÊÂÈ Ê Ê ÊÉÌÊ uê Zebra Ê ÈÍ yâ yêéæé fêy ÉÊÍÌÈÂÔÖ ÒÔÒÒÊ Ç ÈÉÆÍ ÊÂ vê ÊÊÍÌÈÂ ÃÕ Ð ÑÏÏÒÃÊv ÈÍ ÑÐÑÕ ÖÎ ÈÊÇÉÉÇÉÇÂ vêw ÈÍÉÆÍÔÖ ÒÔÒÒÊ Ê ÉÆÍÉ ÈÍÍ ÌÂ v Ê ÊÊÍÌÈÂ : ÈËÉÊ ÂÔÖ ÒÔÒÒÂ ÐÒÒÂÏÔÑÕ ÐÒÒÂ ÊÊÂ Zebra Ét~ Ê ÊÉÆÉz Ê ÇÍ 90 Ê vç ÈÌÈ ( ~Ê ÇÆÍ ÊÇÊ ÍÉÊÆÍÌÈÎ )Â Î ÈÉ Â Ê Í ÇÌÉÊ ÈÉ Â ÌÈÇÊ~ ÊÍÍ Î ÆÉ ÂÇÊ vê ÊÊÍÌÈÂ t Ê t Ê ÊÉÆÉ t Ê ÊÉÆÉ : ÇÊt Î ÈÍÊÆÿjÇÌÉÈÉ ÈÊÆÉÇÉÈÆÂÇÊt ÊÖÐÏÐÖ héèâ Ê Ê ÉÉÖÐÏÐÖ ÈÉÇÉÈÆÂvÈÇÊÂ ÊÏÏÔÐÏÒ Î ÈÉÇÉÈÆÂ Ê u ''% 92/31/EEC É 93/68/EEC ÊÍÍ Ì 73/23/EEC - 93/68/ EEC ÊÍÍ Ì EMC EN (1998 ) d u EMC EN V1.4.1 d ÆÍË d EMC EN55024 (2001 ) EN (2001 ) t~ 1999/5/CE R&TTE EN V1.1.1 d Êv ÊÉÆÉÊÂZebra ÊÏÔÖÖ Ê Ê Æ ÍÈÉÇÉÈÆÂ Rev. A P330i Õ Ð ÔÓÕÎÖ v

6 Ç t : ÓÖÏÏ ÊÌ : ÇÊt Ê 230V Ê IT ÊÌ ÈÍÍÆ vvèíéæìèâ ÊÊ 3 k Ð ÒÎ ÈÉÇÉÈÆ FI: Laite on liitettävä suojamaadoitus koskettimilla varustettuun pistorasiaan SE: Apparaten skall anslutas till jordat uttag NO: Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt FC ÕÒÖ P330i ÊÂ Ê Ê ÈÉÆÌÈÂFCC Ó Ò 15ÂÐÔÓ Ò A ÑÐÑÕ (a) ÆÍËÑÐÑÕ (a) ÐÖÑ B ÒÑÑÖte ÇÊteÊÂFCC u ÊÓ Ò 15 Ê ÉÆÉÂvŒÎ ÇÂÐÖÑ B ÒÑÑÖte Ê Ê ÈÉÆÍÇÉÇ v ÌÉÈÂÇÊÍÆÊ ÇvÇÍÍÉÆÍÊÊ v É ÇzÇÊÆÍÆÊ Ê xèíéìéèâçêteêâ d ÏÓÖÐ Î È È ÈÌÈÂ Ê ÉÉ Í ÇÂ È ÊÆ Â d~ Ê Î ÇzÇÈ h ÇÆÍÌÈÂÉÉÈÂ Ê ÉÉ ÉÌ ÂÊ vêææé Ç ÈÊÆÇÉÇ vèíííçéêæíìè ÎÂÇÊteÇÖÑÏÌÉÊÒÖÓ Ê Î ËÈÂteÊ Î ÉÉ Í ÈÉÌu ÈÍÊÆ ÊÂ Ê ÊÿÉÌÉÊt ÊÍÍ Î ÈÍÇÉÎ vèéçéèæâ Î ÒÒÊ ÇÌÉÊ eî ÆÍ teé Î È ÉÊ ÊÐ Ñ ÒÊteÎ ÈÍ y ÌÉÊ ŒÊÆÍÖÑÏ / ÒÖÓ sfê Î ÌÍ ~~ Ê ÊÍÍ Ê Ç Ê ÉÇÌÈÍÌÈΠÃHow to identify and resolve Radio/TV Interference ProblemsÃÇÊ Ê ÇÍ ÈÍÉÆÌÈ (U.S. Government printing Office, Washington, D.C , Stock No )ÂFCC u Ó Ò 15 ÐÖÑ B Ê Ê ÈÍ ÉÌÊÑ ÖÒ Ð ÔÖÊ Ç ÉÈÂZebra ÊÍÍ ÊvÌÍÍÉ ÆÊÆ ~ÌÉÊ ÎÇÊteÊ ÆÍÉ ΠÇzÇÈÂFCC u Ó Ò Ê ÆÉÂÇÊteÎ ÈÍ FCC Êv Î ÆÇÉÇÆÍÌÈ Industry Canada ÊÉÆÉ ÇÊteÊÂIndustry Canada ICS-003 ÐÖÑ B Êu Ê ÈÉÆÌÈ vi P330i Õ Ð ÔÓÕÎÖ Rev. A

7 Ç P330i ÔÖ Ñ ÕÒÖ Zebra t ÊÊ ÇÆÍÌÈ féèéâzebra Ï ÒÔÖ Ñ ÑÖ ÑÊ ÇÉ Í É ÊÉÆ É usîv ÈÌÈ ÕÒÖ ÊÊÂ Ê Í Éu Ê ÉÉÏÔÑÕ Î ÈÍx Ç Ì ÍÉÆÌÈÂ Ó Ò v~ P i - _ - _ Ô Ñ ÔÖ Ñ P330i ÏÖ Ï ÒÔÖ Ñ _ A - - B - - C - - D - - E - - F - - G - - H - - _ 0 _ - - _ M _ _ _ 0 _ - - A - - C - - _ - I _ - _ - U _ - _ - _ D 0 _ - _ - _ A 0 IC Ï Ò ÏÔÑÕ ÊÈ uï Ð Ñ & MIFARE ˆ u & HID icclass uï Ð Ñ uï Ð Ñ & HID icclass uï Ð Ñ & MIFARE ˆ u uñò ÑÕ HID icclass MIFARE ˆ u & HID icclass MIFARE ˆ u Ï Ð Ñ ÊÈ ÊÆ ( ÊÒÔÏÖÒÎ ) Ï Ð Ñ ÒÔÏÖÒ ÊÈ ÑÒÖÏÔÑÏ ÂHiCo ÑÒÖÏÔÎÒÔÂHiCo ÕÕÖ ÊÈ Ï ÑÔÏ Ñ USB ÊÌ USB ÉÏ ÐÓÒÒ Ð Ò ÆÍË k ÆÍËÏ ÑÒÖÖÎ Windows ÒÖÏÓÆÍËÕ Ð ÒÐÕÕ Ò ÑÕ / ÒÖ Ó Ð CD Windows ÒÖÏÓÆÍËÕ Ð ÒÐÕÕ Ò ÑÕ / ÒÖ Ó ÐÇ uwòðõõ Ò ÑÕ Î Ì1 ÊCD (ÑÔÒÏÏÎ ÒÐÕÕ Ò ÑÕ ÓÒÐ Ñ ) Ê ƒâ ÈÍÉÆÌÈ Windows ÒÖÏÓÆÍËÕ Ð ÒÐÕÕ Ò ÑÕ / ÒÖ Ó ÐÇ uwòðõõ Ò ÑÕ ÆÍË ÒÕ ÎÔÖÐ ÑÕ ÑÔÒÎ Ì 1 Ê CD ( ÑÔÒÏÏÎ ÒÐÕÕ Ò ÑÕ ÓÒÐ Ñ ) Ê ƒâèíéæìè Rev. A P330i Õ Ð ÔÓÕÎÖ vii

8 Ç ÎÏÐ ÇÊÔÓÕÎÖ Î~ÈÉÂ ÊÍÆÊÂ ÊÍÎÏÐ Î ÉÉ uê Î wèéæìèâ v Ê uêôï ÒÎ wìéêt ÈÍ ÉÈÂ u Ê s uê ÊÉÆÉÎÒÓÏÑÈÌÈÂÌÉÊ Ê Ê u Î ÈÌÈÂ Ê Î vèíìéê ÊÈÍÐ ÔÖ ÌÑÒÖÏÎ ÈÌÈÂ ˆ Ê ÈÍ ˆ ÊÉÆÉx ÈÌÈÂ s Ê ÈÍ s Ê ÈÍ h ÊÆÍ ÊÉÆÉx ÈÌÈÂ ÊÍÍ ÊÆÈÍÇÆÍ ÊÉÆÉx ÈÌÈÂ ÊÎÐÑÕ Î sèêçéé ÂÌÉÊ ÈÊÇÉÉ Â Ë Ês ÌÉÊÓ ÒÏÏÎÊ Ç ÈÍÆÈÍÇÆÌÈÂ viii P330i Õ Ð ÔÓÕÎÖ Rev. A

9 目次 1 ÊÈÌÊ ÔÖ ÑÊ hé Ð ÒÖ ÖÂÐÓÐÑÂÏ ÑÐ Ñ ÒÏÑÔÖÏ Ï ÑÒ ÖÉÑÒÒÎÒÔ ÿj ÔÖ ÑÊ ÔÖ Ñ ÒÖÏÓ ÑÔÒÏÏÎÊÏ ÑÒ ÖÉÒÖÏÓ ÏÔÑÕ Êv P330i ÔÖ Ñ ÒÖÏÓÊÏ ÑÒ Ö ÖÔ Êt Ï Ò ÐÖ Ó Ð Ï ÒÖÒÑÊ Í Ç Ï Ò w ÖÓ Êv Ï ÒÊt Ï Ò ÔÒÓ ÔÖ ÑÉÐ ÓÕ ÑÊ Ê ÒÑÒÏ ÒÊ }~ Ê P330i ÔÖ ÑÎ ÈÍÉÇÊ Ï ÒÊ ÔÖ ÑÊÔÖÓÒÏÊv Ð ÔÖÏ ÒÊ ÿ Ê 1 ÈÉÏ ÒÎ~Í ÐÖ Ó Ð ÔÖ ÑÊÐÖ Ó Ð ÐÖ Ó ÐÈÍÑÏÕ Ð ÐÖ Ó ÐÊ Rev. A P330i Õ Ð ÔÓÕÎÖ ix

10 ( ÉÉÇ ) ÔÖ ÒÔÒÒÊÐÖ Ó Ð Ï Ò ÐÖ Ó Ð Ï ÒÖÒÑ ÐÖ Ó Ð Ö Ö Î ÈÍÑÏÕ Ð ÐÖ Ó Ð Ö Ö Î ÈÍ ÒÖÔÖÑÕ ÒÏ Ð zê Š Ï ÐÓÒÒ ÉÎÑÔÑÊÒÖÔÖÑÕ ÒÏ Ð l v ËÖÑÒÒÈÍÊÊ Ï ÐÓÒÒ ÎÑÔÑ ÑÒ ÑÑ Ï ÑÐ Ñ ÓÒÒÖ Ð ÑÒ ÑÑ / ÎÐÒÏÓÒÏ Ï ÑÐ Ñ s ÿj ÖÔ Ï Ò Ó Ð Ò ÔÏ Ò Ï Ò ~ Ï ÑÔÏ Ñ ÏÔÑÕ ÊÈÌÊ ÕÒÏÎ Ö ÒÊ ƒ A Ï Ò ÑÒÖÏÔ Ï Ð Ñ ÊÈÌÊ ÕÒÏÎÎt ÈÍ Ð ÔÖ Ï Ð ÒÏ Ð ÔÖÐÖÕ Ï Ð ÑÊÐÖ Ó Ð ÐÖ Ó ÐÈÍÑÏÕ Ð ÐÖ Ó ÐÈÍ ISO u Ï Ð ÒÏ Ð ƒ B IC uñò ÑÕ ÊÈÌÊ ÕÒÏÎÎt ÈÍ IC uñò ÑÕ Ï ÑÔÏ Ñ x P330i Õ Ð ÔÓÕÎÖ Rev. A

11 ( ÉÉÇ ) ƒ C ÓÒÒÖ ÐËÊ ÔÖ Ñ Ç Ð Ó n Ð Ó Rev. A 11/02/2004 P330i Õ Ð ÔÓÕÎÖ xi

12 xii P330i Õ Ð ÔÓÕÎÖ Rev. A

13 第 1 章 はじめに Zebra P330i Ï ÒÔÖ ÑÎÆËÆÉÉÇÆÍÇÉÆÇÈÆÌÈÂÇÊÔÓÕÎÖ ÊÂÆyÆ ÇÆÉÉÇÌÈÉ ÈÆÏ ÒÔÖ ÑÎÆ Ê Ê È ÈÉÆÉÉÇÌÈÍÆÇ ÆÉÈÌÈ ÔÖ ÑÊ hé Ê ÊÂP330i ÔÖ ÑÊ hˆê Ê Î ÈÉÆÌÈ ÔÖ Ò ÔÒÒ ( ÏÔÑÕ ) Ï Ð ÒÏ Ð ÑÒ ÑÕ ÕÏ ÏÓ ( Ê ÆÉÆ Í ) ÔÖ ÒÔÒÒ ÐÕÖÒÑ ( ÉÊ e ) ÔÖ ÒÔÒÒ ÐÕÖÒÑÖÒÒ Ï Ò ÔÏ Ñ ÏÓ ( Ê ÆÉÆÍ ) Ï Ò w ÖÓ Ï Ò ÐÖ Ó Ð Ï ÒÖÒÑ ÔÒÓ ( ÉÊ ÆÉÆÍ ) ÖÔ Ç Í ÖÔ ~Í ( ÏÔÑÕ ) IC Ï Ò u ÑÒ ÑÕ ÓÓÖ ÔÑ ÒÏÑÔÖÏ Rev. A P330i Õ Ð ÔÓÕÎÖ 1

14 ÊÈÌÊ Ð ÒÖ ÖÂÐÓÐÑÂÏ ÑÐ Ñ Ð ÒÖ ÖÂÐÓÐÑÂÏ ÑÐ Ñ P330i ÔÖ ÑÊÊ ˆÊ ÒÏÑÔÖÏÉÓÓÖÔÑ ÂgˆÊ ÐÓÐÑ ÑÏÒÒÂÏ ÑÔÏ Ñ ÐÓÐÑÇ ÆÉÆÌÈ ÓÓÖÔÑ ÒÏÑÔ ÖÏ 10/100base-T ÐÓÐÑ * Ï ÐÓÒÒ ÑÏÒÒ * ÓÒÒ Ö Ð ÑÒ ÑÑ / ÎÐÒÏÓ ÒÏ LED* ÑÏÒ Ï Ð ÓÒÒ ÎÑÔÑ ÑÒ ÑÑ LED* ÐÓÐÑ USB ÐÓÐÑ ÏÔÑÕ Ê IC Ï Ò uñò ÑÕ DB-9 ÐÓ ÐÑ e * ÇÍÊ ÏÔÑÕ ÊÏ Ð ÓÒÒ ÎÑÔÑ ÉÈ 2 P330i Õ Ð ÔÓÕÎÖ Rev. A

15 ÊÈÌÊ Ð ÒÖ ÖÂÐÓÐÑÂÏ ÑÐ Ñ ÒÏÑÔÖÏ ÒÏÑÔÖÏÊÊÂ ÊÕÒÑ ÑÇs ÈÍÌÈÂ ÕÒÑ Ñ INITIALIZING ( ) READY ( ) Ê ÈÍÕÒÑ Ñ OWNLOADING DATA ( Ò Ñ ÑÏ Ö Ò ) PRINTING MONO ( ÕÓÐÖ ) MAG ENCODING ( Ï Ð ÒÏ Ð ) CONTACT ENCODING ( uï Ð ÒÏ Ð ) PRINTING CYAN ( ÑÎ ) PRINTING YELLOW ( j ) PRINTING MAGENTA ( ÔÑ Ñ ) PRINTING BLACK ( ) PRINTING OVERLAY ( Ï ÓÖÏ ) DOWNLOADING FW ( ÔÎ ÕÏÏÎÑÏ Ö Ò ) CLEANING PRINTER (ÔÖ Ñ ÐÖ Ó Ð ) x ÕÒÑ Ñ CLEAN PRINTER ( ÔÖ ÑÎÐÖ Ó ÐÈ ÉÇÉÈÆ ) REMOVE RIBBON THEN CLOSE HEAD ( ÖÔ Î Í ÈÂÈÊÆÉÔÒÒÎ ÈÉÇ s Õ Ò ÑÐÖ Ö ÑÐÖ Ö ÑÐÖ Ö ÉÈÆ ) EMPTY FEEDER & PRESS BUTTON ( ÔÏ Ñ Î ÊÈÉÔÑ Î ÈÉÇÉÈÆ ÑÐÖ Ö ) LOAD CLEANING CARD IN FEEDER ( ÔÏ Ñ ÊÐÖ Ó ÐÏ ÒÎt ÈÉÇ ÑÐÖ Ö ÉÈÆ ) PRESS BUTTON TO CONTINUE ( sèíêêôñ Î ÈÉÇÉÈÆ ÑÐÖ Ö ) FEED LONG CLEANING CARD IN EXIT ( ÇÍ ÆËÆÊÐÖ Ó ÐÏ ÒÎ È ÑÐÖ Ö }ÎÉÇÉÈÆ ) CLEANING PRINTER ( ÔÖ Ñ ÐÖ Ó Ð ÑÐÖ Ö ) ENCODING ERROR (printing stops) ( Ï Ð ÒÏ Ð ÏÖ ( ÑÐÖ Ö )) Rev. A P330i Õ Ð ÔÓÕÎÖ 3

16 ÊÈÌÊ Ð ÒÖ ÖÂÐÓÐÑÂÏ ÑÐ Ñ INVALID MAGNETIC DATA (encoding stops) ( Ê Ò Ñ ( Ï Ð ÒÏ Ð )) REMOVE RIBBON ( ÖÔ Î Í ÈÉÇÉÈÆ ) ÏÖ ÕÒÑ Ñ ( ÔÖ ÑÊ ÈÌÈÎ ) OUT OF RIBBON ( ÖÔ Í ) MECHANICAL ERROR ( ÕÏÓÏÖÏÖ ) OUT OF CARDS Blinking ( Ï ÒÇÆÍÌÈÎ ) PRINT HEAD OPEN ( ÔÖ ÒÔÒÒÇ ÆÉ ÆÌÈ ) 4 P330i Õ Ð ÔÓÕÎÖ Rev. A

17 第 2 章 インストールとセットアップ ÿj ÇÊÑÐÑÕ ÉÊÂP330i Ï ÒÔÖ ÑÊÏ ÑÒ ÖÉÑÒÒÎÒÔÊ Î ÈÌÈÂÇÊÑÐÑÕ Ê Ê ÊÉÆÍÉÈÂÇÊ É Î sèíç ÉÊÊÍÌÈÂ ÔÖ ÑÊ ÔÖ Ñ ÒÖÏÓ ÑÔÒÏÏÎÊÏ ÑÒ ÖÉÒÖÏÓ ÏÔÑÕ Êv ÖÔ Êt Ï Ò ÐÖ Ó Ð Ï ÒÖÒÑÊ Í Ç Ï Ò w ÖÓ Êv Ï ÒÊt ÔÖ ÑÉÐ ÓÕ ÑÊ Ê ÒÑÒÏ ÒÊ ÉÔÖ Ñ Ê v }~ ÊÔÖ ÑÎ ÈÍÉÇÊ ÊÉÆÉÊÂÇÊÑÐÑÕ Ê Êw È ÌÈÂ ÔÖ ÑÊ É ÇÍ Ê ÇÉÇÍ eêôö ÑÎeÆÉÇÉÈÆÂ ÔÖ ÑÎ ÇÈÉ ÆÍÆÊ ~ÊÈÉ ÉÔÖ ÑÎ ÈÈÍÇÉÊ ÈÉÈÊÆÉÇÉÈÆÂ Rev. A P330i Õ Ð ÔÓÕÎÖ 5

18 Ï ÑÒ ÖÉÑÒÒÎÒÔ ÔÖ ÑÊ s Ê ÈÍ P330i ÔÖ ÑËÊ Ê 110~230 ÔÖÒÂ60~50 ÔÖ ÒÊ ÈÉÇÉÈÆÂ {ÔÖ ÏÈÊ Ê Î ÉÉ~ Ê 16 Î ÔÎ Ê ÈÉÇÉÈÆÂÏÔÖ ÑÂÐ ÓÕ ÑÂÔÖ ÑÇ ÍÍ ÍÊÆÍ É Ê ÊÔÖ ÑÎ ÈÊÆÉÇÉÈÆÂ Ê ÈÍÆÈÍÇÆÍÌÈÂ ÔÖ ÑÊÂ ÈÍÂ Ð ÑÌ jçí xèíé Ê ÈÉÇÉÈÆÂ ÔÖ ÑÊ Š ÊÂ Ê Š ÆÍË Ç ÉÊÍÌÈÂ ÔÖ ÑÊ Ê nõóòòêêééæìèâvdî Çv ÈÍÉ ÊÌÇ Ì ÉÊ Ê ÉÍÇÉÇÉÇÌÈÂ ÔÖ ÑÊ P330i Ï ÒÔÖ ÑÊÂ Ô Ö É ÓÒÐÊ ÍÉ lèíìèâôö ÑÎ ÌÉÊ }~ÈÍ uçæí Ê ÆÉÂ ÈËÉÎ ÈÉÇ ÉÈÆÂ 1. }~ Î ÈÂ}~ Ê Ç ÈÉÆÊÆÇÉÎ vèìèâ Ç uíííéçêâ}~ ËÐÖ ÕÎ zèéçéèæâ 2. Ê Ê ÈÍÆÊÂ}~ ÊÊÉÍÇÊ Ê É Î ÈÌÈÂ UP 3. (ÇÍ ÊÑÒÒÔÊ ÊÔ ÑÊ ÎuÊÇÍ~ÌÉÇÉÈÆ)}~ Ê Î É ÇÉÂ ÇÍ ÈÌÈ ( ÔÖ ÑÉÈÊ ÊÌÉÈÊÌÌ ÊeÆÉÆÇÌÈ )Â 4. ÔÖ Ñ Ê Î ÈÌÈÂ 6 P330i Õ Ð ÔÓÕÎÖ Rev. A

19 Ï ÑÒ ÖÉÑÒÒÎÒÔ ÔÖ ÑÊ 5. ÉÉÇÎÉÔÖ ÑÎ ÇÍ Í ÈÌÈÂ 6. ÔÖ ÑÊ Ê É ÊÉÌÊÂ É ÌÇÌÊËÉÎÊÊÆ ÉÆ ÍÇÉÎ vèéçéèæâ 7. P330i ÔÖ ÑÊÊ ÊÎÏÒÕÇ ÈÍÉÆÌÈÂ Rev. A P330i Õ Ð ÔÓÕÎÖ 7

20 Ï ÑÒ ÖÉÑÒÒÎÒÔ ÔÖ ÑÊ ÒÖÏÓ ÏÏÐ ÒÉÕ Ð ÔÓÕÎÖÎ ƒèé CD-ROM Ï Ò ÐÖ Ó Ð Ï ÒÖÒÑ Ð ÔÖ (2 ) USB Ð ÔÖ ÐÖ Ó Ð ÐÒÒ ÊÊÇ ÇÉÆÍ ÇÆÍÉÇÊÂÆyÆ ÌÆÉÉÆÉ Í Æ ÊÇ~ ÇÉÈÆ ÊÉÆÉÊÂÇÊÔÓÕÎÖÊ ƒ D Î ÈÉÇÉÈÆ 8. ÔÖ ÑÊÕÏ ÏÓ ÉÏ Ò ÔÏ Ñ ÏÓ Î ÌÉÆÍÏÕÒ Ô Î ÇÈÉÇÉÈÆ 9. P330i ÔÖ ÑÊ l ÊÊÂÏ Ò ÐÖ Ó Ð Ï ÒÖÒÑÊ Í Ç Êx Ò ÔÇyÍÍÂ}~ Ê ÇÍÔÖ ÒÔÒÒÎ xèíóòòç ÆÉÆÌÈÂÇÊÒ ÔÉÓÒÒÎ ÈÊÊÂ Ê Î sèéçéèæâ a. ˆ ÊÆÍdÎ É ÇÍÍÆÊÈÉÕÏ ÏÓ Î ÇÌÈ 8 P330i Õ Ð ÔÓÕÎÖ Rev. A

21 Remove me INSTALL Ï ÑÒ ÖÉÑÒÒÎÒÔ ÔÖ ÑÊ b. ÔÖ ÒÔÒÒ xóòòéï Ò ÐÖ Ó Ð Ï ÒÖÒÑÊ Í Ç ÊÆÍÒ ÔÎ vèìè ( Ê Î ÈÉÇÉÈÆ ) ÔÖ ÒÔÒÒ xóòò Ï Ò ÐÖ Ó Ð Ï ÒÖÒÑ eò Ô c. ÔÖ ÒÔÒÒ ÐÕÖÒÑÊÖÒÒÎ Ê ÈÉÂÔÖ ÒÔÒÒ ÐÕ ÖÒÑÊÖÒÐÎÊÈÈÂÐÕÖÒÑÎzÇÈÌÈÂÐÕÖÒÑÊ 45 Ê u É ÆÉ ÊÊÍÌÈÂ ÔÖ ÒÔÒÒ ÐÕÖÒÑÊ ÖÒÒ Rev. A P330i Õ Ð ÔÓÕÎÖ 9

22 Ï ÑÒ ÖÉÑÒÒÎÒÔ ÔÖ Ñ ÒÖÏÓ ÑÔÒÏÏÎÊÏ ÑÒ ÖÉÒÖÏÓ ÏÔÑÕ Êv d. ÔÖ ÒÔÒÒ xóòòî ÈÌÈÂÔÖ ÑÎ}~ÈÉÍ ÈÍÉÇ ÊÉÌÊÂ Ô Ö ÂÈÊ Ê ÉÿdÊÓÒÒÌ ÈÉÆÇÌ ÈÂ l Ê Î ÈÉÉÇÊÂZebra Ê Ê}~ÐÒÒÎ ÈÍÇÉÇÉÇÌÈÂÇÊÔÖ ÑÊ ÈÉÆÍ Windows ÒÖÏÓ Õ Ð ÒÐÕÕ Ò ÑÕ CDÊÕÒÏÎ ÖÑÒÎ ÈÉÇÉÈÆÂ ÔÖ Ñ ÒÖÏÓ ÑÔÒÏÏÎÊÏ ÑÒ ÖÉÒÖ ÏÓ ÏÔÑÕ Êv P330i ÔÖ ÑÎ ÉÉ ÈÍÊÊÂWindows ÔÖ Ñ ÒÖÏÓÉÏ ÒÊÒÐ Ï / sñôòïïîìéêôö Ñ Ï ÑÔÏ Ñ ÊÉÊÔÖ Ñ ÐÔ Ò ÖÔÖ ÔÖÐÖÕ ÐÇ uéèâ P330iÏ ÒÔÖ ÑÊÂÔÖ Ñ ÊCDÊ ÈÍÉÒÖÏÓÎ ÉÉÂWindows 2000 ÌÉÊ Windows XP Ð ÓÕ ÑÉÇ ÆÉÉÇÌÈÂ ÇÊÑÐÑÕ ÉÊÂ(5 ÓÓÖÏÖ ÖÔ YMCKO É Windows ÔÖ Ñ ÒÖ ÏÓÎ ÉÉ ) ÏÖ ÊÐ ÔÖÏ ÒÎ ÈÍ Îw ÈÌÈÂ v ÊÓ ÑÕ ÇÍÔÖ Ñ ÒÖÏÓÎÎÒÔÒ ÒÈÍ ÊÂÇÊÍ È ÊÐ ÓÕ ÑÇÍ ÊÓ ÑÕ Î ÈÉÇÍÂÎÒÔÒ ÒÈÍÉÔ Ö Ñ ÒÖÏÓÎÏ ÑÒ ÖÈÍÍÆÊÈÉÇÉÈÆÂ P330i ÔÖ Ñ ÒÖÏÓÊÏ ÑÒ Ö ÊÊÏÔÖ ÒÏ Ð ÑÑÒÕÉÌÂP330i ÔÖ Ñ ÒÖÏÓÎÏ ÑÒ ÖÈ ÍÊÊÂZebra Ï ÑÒ Ö ÏÏÐ ÒÎ ÈÌÈÂ v ÇÊÏ ÑÒ ÖÎ sèíêêâ f Ç uéèâ f ÇÊ ÆÉÇÊÂIT Ê Æ ÍÈÉÇÉÈÆÂ Ï ÑÒ Ö ÏÏÐ ÒÊÂÏ ÑÒ ÖÊ Ê Î ÈÌÈÂÏÏÐ Ò Ê ÊÍÆÊ~sÈÌÈÂ ÒÖÏÓ CD Î ÈÍÉÂÏÏÐ ÒÇi Êz ÈÌÈÂ 10 P330i Õ Ð ÔÓÕÎÖ Rev. A

23 ÖÔ Êt Ï ÑÒ ÖÉÑÒÒÎÒÔ ÖÔ Êt ÒÐÕÕ Ò ÑÕ CD ÊÕÏ ÕÓÕ ÇÍ ÈÍuwÎ ÈÂÈ ÊÆÉÊ ÇÕÓÕ ÇÍ [DRIVERS] ( ÒÖÏÓ ) Î ÈÌÈÂÏ ÑÒ Ö ÏÏÐ ÒÇÈÊÆÉÊ Î ÈÉÇÍÌÈ ÊÓ ÑÕ ÊÒÖÏÓÎ È uéæíêöññòöêï ÒÖÎÇÍ ÆÊÈÌÈ ÊÓ ÑÕ ÊÒÖÏÓÎ ÈÍÊÊÂÏ ÑÒ Ö ÏÔ ÑÕ ÇÍ [Remove]( ) Î ÈÌÈ i ÑÖ ÑÊÔÖ ÑÊÊÂÔÖÏÖ Ê i ÑÖ Ñ ÖÔ Î ÈÌÈ P330i ÊÖÑ Â l ÖÔ Ê P330i ÊvvÈÍÉÆÌÈ 1. ÔÖ ÑÊ ÑÏÒÒÎ OFF (0) eêèìèâ 2. ÔÖ ÑÊÕÏ ÏÓ Ç ÌÉÉÆÍ a. ÔÖ ÑÊÕÏ ÏÓ Î ÇÌÈÂ Ê Ê Ê ÈÍÆÊ ˆ Ê dî ÉÏÓ Î É Ç ÇÌÈ ˆ Ê ÈÍ ÔÖ ÒÔÒÒÌÔÖ ÒÔÒÒ ÐÕÖÒÑÊ Ê ÊuÍÊÆÍÆÊÈÉÇÉÈÆÂ Ê Ì sˆên ÈɈ ÏÓÖÐ Ê ÊÍÍÔÖ ÒÔÒÒÈÊ ÔÖ ÑÊ ÈÍÉÆÍ Ê Ç ÈÍ ÇÉÇÆÍÌÈ v Ì ÍÇ ÈÊÆÍÆÔÖ ÒÔÒÒÊ uííçéêçéçéè ÆÂÔÖ ÒÔÒÒÊÊÂZebra v ÊÐÖ Ó Ð ÔÒÖÎÖÊÌÎ ÈÉ ÇÉÈÆ b. ÖÖ Ñ ÖÒÒÎ ( ÔÒÓ ) Ê ÈÂ Ê Ê ÈÍÆÊ 45 Êu ÌÉÂÔÖ ÒÔÒÒ ÐÕÖÒÑÎzÇÈÌÈÂÔÖ ÒÔÒÒ ÐÕÖÒÑÊ ÊÍÆÊÈÊ eêéêìíìèâ Rev. A P330i Õ Ð ÔÓÕÎÖ 11

24 Ï ÑÒ ÖÉÑÒÒÎÒÔ ÖÔ Êt ÖÔ Ç Í ÖÔ ~Í 3. ÖÔ ~Í ÉÖÔ Ç Í Î vèìè ( Ê Î ÈÉÇÉÈÆ )Â ÖÔ Î ( ÔÖ ÒÔÒÒ ÐÕÖÒÑÊ ÊÆÍ ) ~Í Êt ÈÌÈÂ ÉÊÊÆÍ Î Ê ÍÌÈÂ( Ò ÔÊ ÆÉÆÍ ) ÊkÎ Ç Í Êt ÈÌÈÂÖÔ Ç~Í Ê ÇÍ~Í ÈÍÂ Ç Í Ê Ë~ÍÍÍÇÉ Î vèéçéèæâ Ç Í ÑÔ Ö ÉÊ ~Í ÑÔ Ö 12 P330i Õ Ð ÔÓÕÎÖ Rev. A

25 Ï ÑÒ ÖÉÑÒÒÎÒÔ ÖÔ Êt ÔÖ ÑÇ Î ÈÉÇÍ 10 ~ÈÍÌÉÔÖ ÒÔÒÒÊuÍÊÆÉ ÇÉÈƈ Ê ÊÉÌ ÎyÆÆÈÍÇÆÍÌÈ ˆ Ê ÈÍ ˆ ÈÉÆÍ ÊuÍÍɈ Ç ÈÍÇ ÉÇÆÍÌÈÂÇÊÍÈ ÖÑÒÑÒÖÒÔÌÉÊ Ê Î ÈÉÇÉÈÆ 4. Ê Ê ÈÍÆÊÂÔÖ ÒÔÒÒ ÐÕÖÒÑÇ Ê Ê ÇÍÌÉÂ Ç Ê ÈÌÈÂÇÊ Î sèíêêëéîê ÊuÍÌÈΠv ( Î ÈÏ Ê ÍÉ Ê ) ~ ÊÊÂÔÖ ÒÔÒÒÎ Ê ÌÉ ÇÖÒÐÈÍÉÂÖÔ Êi Ê ( Ñ ÐÖÒÏÑ ) ÈÌÈ ÖÔ Ê Çx ÈÍ ÈÍÓÖÕ ÑÇÒÖÏÓÊ~ÍÍÌÈÂ Ï ÑÒ ÖÉÑÒÒÎÒÔ ÊÇÊ ÉÊ Ê ÈÉÆÊÆÉÌÂÔÖ ÒÔÒÒ ÐÕÖÒÑÎ ÌÉ ÊÈÉÌÂÊÊÌzÇÌÈÎÇ ÎÏ Ê ÈÍÉÂÖÔ Ê Ñ ÐÖÒÏÑ ÈÌÈ Rev. A P330i Õ Ð ÔÓÕÎÖ 13

26 Ï ÑÒ ÖÉÑÒÒÎÒÔ Ï Ò ÐÖ Ó Ð Ï ÒÖÒÑÊ Í Ç Ï Ò ÐÖ Ó Ð Ï ÒÖÒÑÊ Í Ç Ï Ò ÐÖ Ó Ð Ï ÒÖÒÑÊÂÔÖ ÑÊ ÍÏ ÒÎÐÖ Ó ÐÈÌ ÈÂÏ Ò ÐÖ Ó Ð Ï ÒÖÒÑÎ ÈÍÏ ÒÖÒÑ ÔÖ ÕÉ Ö Ö ÊÂÿdÊÓÒÐ ÑÊ ÉÉÆÌÈÂ 1. ÓÒÐ ÑÇÍÏ ÒÖÒÑ ÔÖ ÕÉ Ö Ö Î Í ÈÌÈÂ Ê Ê ÈÍÆÊ Ö Ö ÎÏ ÒÖÒÑ ÔÖ ÕÊ ÍÌÈÂ ÍÇ È ÊÆÍÆÊÂÔÖ ÕÉÖ Ö ÊÇÊÍÈ Î ÉÍÆÊÈÉÇÉÈÆÂ. 2. Ö Ö ÇÍ x Ñ ÖÎ ÇÈÌÈÂ 3. ÔÖ ÑÊÕÏ ÏÓ Ç ÈÉÆÍÉÇÊÂ ÇÌÈÂÏ Ò ÐÖ Ó Ð Ï ÒÖÒÑÎ Í ÇÍ eî vèìè ( ÂÇÊ Êx Ò ÔÉ ÍÉÆÌÈ )Â Ï Ò ÐÖ Ó Ð Ï ÒÖÒÑt e 14 P330i Õ Ð ÔÓÕÎÖ Rev. A

27 Ï ÑÒ ÖÉÑÒÒÎÒÔ Ï Ò ÐÖ Ó Ð Ï ÒÖÒÑÊ Í Ç 4. Ï Ò ÐÖ Ó Ð Ï ÒÖÒÑt egˆêñöòò ÇÆÍÊÎ vèìèâ Ê Î ÈÉÇÉÈÆÂ Ï Ò ÐÖ Ó Ð Ï ÒÖÒÑ e Ì ÊÑÖÒÒ 5. Ï Ò ÐÖ Ó Ð Ï ÒÖÒÑÇÍŠË ÉÆÍÓ ÒÖ Î ÉÌÈ ˆÊÆÍ ÇÊ Çi É Ê ÇÍÆÊ ÂÏ ÒÖÒÑÎ Ç 30 Êu ÊÈÉÂÏ ÒÖÒÑÊËÍÊ ÎÑÖÒÒÊ È}ÌÌÈÏ Ò ÖÒÑÇgˆÊ Ê ÈÍÍÆÊÈÌÈ ÑÖÒÒ eê ÌÉÉÏ Ò ÐÖ Ó Ð Ï ÒÖÒÑ 6. ÔÖ ÑÊÕÏ ÏÓ Î ÈÌÈ Rev. A P330i Õ Ð ÔÓÕÎÖ 15

28 Ï ÑÒ ÖÉÑÒÒÎÒÔ Ï Ò w ÖÓ Êv Ï Ò w ÖÓ Êv Ï Ò w ÖÓ Êv ÊÂvÌÍÊ ÉÊÍ Ê~ÍÌÕÑÔÏ ÒÎ ÇÍÉÌÊÂÏ ÒÇÔÖ ÑÊ ÍÉÇÊ Îw ÈÍÊÊ ÈÌÈ v Ï Ò w ÖÓ Êv ÊÂÏ ÒÎt ÈÍ ÊsÉÉÇÉÈÆ 1. Ï Ò ÔÏ Ñ ÏÓ Î ÇÌÈÂÏÓ Êr ÉÈ ˆ ÏÒÊË ÉÊ ÎÌÉÉÏÓ Î ÇÌÈ v ÍÎ ÍÈ zî ÌÍÉÌÂÏ Ò ÔÏ Ñ ÏÓ Î Æ ÉÆÍ Ê ÊÇÈÉÇÉÈÆ 2. Ï Ò w ÖÓ ÊÂÏ Ò ÔÏ Ñ Ê Ê ˆÊÆÍÌÈ 16 P330i Õ Ð ÔÓÕÎÖ Rev. A

29 Ï ÑÒ ÖÉÑÒÒÎÒÔ Ï Ò w ÖÓ Êv Ï Ò w ÖÓ 3. Ï Ò w ÖÓ Êw eê 4 ÊÊÉÉÆÍÒÕÉÉÌÍÍÆÊÊÉÉ ÆÌÈÂ ÊsÊ ÉÉ ÈÍ eìéï Ò w ÖÓ ÎÑÖÏÒÈÈÌÈÂ ÉÌÊ e 3 e 2 e Ï Ò w ÖÓ 50 ÕÖ (1.27mm)~ 60 ÕÖ (1.52mm) 30 ÕÖ (0.76mm)~ 50 ÕÖ (1.27mm) 20 ÕÖ (0.51mm)~ 40 ÕÖ (1.02mm) 10 ÕÖ (0.25mm)~ 20 ÕÖ (0.51mm) v vêv É tèéæíêêâ ( ÉÇÊ ) Ê ÉÕ Ï Ê ÊÍÏ ÒÊ ÈÍÉÌÉÈÂÿjÊÊ eçí ÌÉÂ ÊÏ Ò Ç~ÍÍÍÌÉÖÓ Î ÇÉÆÇÌÈÂ v Ã60 ÕÖÃ("1.524 mm") Ï ÒÊÂ ÊÍÉÉÊÂÏ ÒÊ Ê ÌÊÇ ÊÍÊ (10% ) ÇÆÍÇÉÇÆÍÌÈÂ Ï ÒÇ 66 ÕÖ (1.676mm) Ê ÌÉÆÍÇÉÇ ÌÉÊÆ ÍÂ ÈÊÆÉÇÉÈÆÂ Rev. A P330i Õ Ð ÔÓÕÎÖ 17

30 Ï ÑÒ ÖÉÑÒÒÎÒÔ Ï ÒÊt Ï ÒÊt ÇÊÑÐÑÕ ÉÊÂÔÖÑÒÒÐtÏ ÒÎ P330i ÔÖ ÑÊt ÈÍ ÊÉÆ Éw ÈÌÈÂP330i ÉÊ ÈÇ 10 ÕÖ (0.25 mm) ÇÍ 60 ÕÖ (1.5 mm) ÌÉÊ ÊÏ ÒÎ ÉÇÌÈ v ÈÊ ÊÍÏ ÒÎ ÈÊÆÍÆÊÈÉÇÉÈÆ P330i ÔÖ ÑÉÊÂÏ ÒÎ 1 ÈÉt È ÈÍÇÉÌÉÇÌÈÂÈÊ Ê ÉÆÉÊÂ Ê Î ÈÉÇÉÈÆ v zê ÊÉÊÇÍÉÌÂÏ ÒÎ ÇÉÍ ˆÊuÍÊÆÍÆÊ ÈÉÇÉÈÆÂÏ ÒÊsˆÊ Ê ÊÈÂÐÕÌ Ç ÈÊÆÍÆÊÈÉÇ ÉÈÆÂÏ ÒÊ Ê Ê Ê ÈÉÇÉÈÆÂÉÇÍ Í ÇÏ ÒÎ ÈÉÇÉÈÆ v ÑÒÖÏÔ ÍÏ ÒÊt Ê ÊÉÆÉÊ ƒ A Î ÈÉÇÉ ÈÆ ÔÖÑÒÒÐtÏ ÒÊÂÿjÊ ÒÒÐÊÊÉÉÆÌÈÂÏ Ò ÔÏ Ñ ÊÊÂ30 ÕÖ Ï ÒÉÆÍÊ ÒÒÐ Ç ÌÍÌÈÂÏ Ò ÇÇÉÉÇ ÆÇÉÇÉÇÊÇzÇÍÌÈÂÇÍÊÕÑÔÏ ÒÌ Ê~ÍÊ ÊÊÍÌÈÂÇÍÎÇÍÊÊÂÇÊÆÉÊ 2 ÇÍ 4 Ê ÉÉÂt Ê Ê Ï ÒÎËÇÈÉÇÉÈÆ 1. Ï Ò ÔÏ Ñ ÏÓ Ç ÈÉÆÍÉÇÊ ÇÌÈÂÏÓ Êr ÉÈ ˆ uêëéê ÎÌÉÉÏÓ Î ÇÌÈ v ÍÎ ÍÈ zî ÌÍÉÌÂÏ Ò ÔÏ Ñ ÏÓ Î Æ ÉÆÍ Ê ÊÇÈÉÇÉÈÆ 18 P330i Õ Ð ÔÓÕÎÖ Rev. A

31 Ï ÑÒ ÖÉÑÒÒÎÒÔ Ï ÒÊt Ï ÒÊ ˆÊÊuÍÊÆÍÆÊÈÉÇÉÈÆ zê ÊÉÊÇÍÌÈ 2. Ï ÒÊ ÇÍÖÒÓ ÐÎ ÇÈÌÈ 3. Ï ÒÊ ÎÉÇÌÂ Ê ÊÊ ÊsˆÊ Ê ÉÌÈ ÊÇÉÎÉ ÍÊÊ Ç ÇÈÇÍÉÇÊÂÿ Ê ÈÉÇÍÆ ÈÌÈ 4. Ì 45 Êu É Ê ÍÈÂÏ ÒÇËÇÍÍÍÆÊÈÌÈ v ˆ Ì Ç ÉzÇÍÏ Ò ˆÊÓÖÊÍÍÏ ÒÇ Ê É ÇÉÉÇ ÉÉÈÌÆÇÉÇÆÍÌÈÂÇÆÈÉÏ ÒÊ Êÿ ÿ ÊÇÈ uçæíìèâèæèêæ ÂÔÏ ÒÌ Ê ŠÇ ÈÍ h ÇÆÍ ÌÈ 5. Ï ÒÎ ÊÍÆÊÇÍÆÊ ÆÊÆÈ ÔÒÓÊ ÍÌÈ 6. Êv ÈÉ Ê ÈÍÆÊÂ Ì ÇÉÏ ÒÊ Ê Ç ÍÊÂÈÊ Ê Ï ÒÇ Ç ÌÊÊÍ ÇÉÇÍÇÉÊ ÈÉÇÉÈÆÂÇÍÇ ÉÆÍÂÇÊ É ŠÊÇÏ ÒÇ~ÍÍÌÈ Rev. A P330i Õ Ð ÔÓÕÎÖ 19

32 Ï ÑÒ ÖÉÑÒÒÎÒÔ Ï Ò ÔÒÓ v ÎÊÇÈÉÌÊ ÔÒÓÊÆÍÏ ÒÊ Î Ê ÈÉÍÈÊÆÉÇ ÉÈÆÂÕÑÔÏ ÒÊ ÊÊÍÌÈÂ Ï Ò ÔÒÓ Ï Ò ÔÒÓÊÂ~  ÈÉÏ ÒÎ ÇÍÉÌÊ Ç ÈÌÈÂÏ Ò ÔÒÓÇ ÈÉ eêæíéçêìôö ÑÊ héèâèê ÂÏ ÒÎ ÔÒÓÉÌÍÇÉÊÉÇÌÈΠ1. Ï Ò ÔÒÓÎ Ç ÈÂ Ê hî ÉÈ eê ÆÌÈ v ÔÒÓÊÂ}~ ÌÉÊ Ê ÇÊÆÍÆÊÂÇÊÍËÉÉÍÉ ÌÉÉÆÌÈ eî ÈÍÉÇÊ Æ Ç uéèâ 2. ÔÖ ÑÎ ÈÊÆÉÇÊ ÇÍÔÖ ÑÎ xèâ ÔÒÓÇ Î ÇÊÆÍÆÊÂÏ Ò ÔÒÓÎ Ê ÈÉ Ê ÈÌÈ 3. uê ÈÉ ÔÒÓÎÔÖ ÑÇÍ Ê Í ÈÇÉÇÉÇÌÈÂÔÖ Ñ Ï ÐÖ ÑÕÊ ˆÊ Ê ÇÉ Æ ( ÊÊ ) Î Ë È}Ì ÈÊÌÌÔÒÓ Î È ÇÊÇÍ Ç ÇÌÈ ÔÒÓÎÔÖ ÑÊ È ÊÊ ÊÂÖÒÐÊÇÇÍ eìé ÊÑÖÏÒÈÈÉ ÍÌÈ 20 P330i Õ Ð ÔÓÕÎÖ Rev. A

33 Ï ÑÒ ÖÉÑÒÒÎÒÔ ÔÖ ÑÉÐ ÓÕ ÑÊ ÔÖ ÑÉÐ ÓÕ ÑÊ P330i ÔÖ ÑÊÊÂ Ê USB Ï ÑÔÏ ÑÇ ÈÉÆÌÈÂ ÏÔÑÕ ÉÈÉÂ(USB Ï ÑÔÏ ÑÊ ÆÉ ) 10/100base-T Ï ÐÓÒÒ ÎÑ ÔÑ ÉÔÖ ÑÎ ÈÍÇÉÇÉÇÌÈÂÏ ÐÓÒÒ ÎÑÔÑÊÂÎÒÏ ÏÔÑÕ ÉÈÉ ÈÉÂZebra v sfç É Í ÇÍÇÉÌ héèâ 1. USB Ï ÑÔÏ ÑÎ ÈÍ Â Ê Ê ÈÍÆÊÂ Ê USB Ð ÔÖ Î ÉÉÂÔÖ ÑÊ USB ÐÓÐÑÉÐ ÓÕ ÑÊ USB Ô Ò Î ÈÉ ÇÉÈÆ ( Ê ÉÊ USB ÐÓÐÑÊ ÊÏÔÑÕ ÊÏ ÐÓÒÒ ÎÑÔÑ ÇÆÍÌÈÇ Ê ÊÔÖ ÑÊÊÇÊÎÑÔÑÊ ÈÍÉÆÊÆ Ç ÆÍÌÈ )Â ÑÏÒÒ ( ÏÔÑÕ ) Ï ÐÓÒÒ ÎÑÔÑ ÐÓÐÑ USB ÐÓÐÑ 2. Ç ÊÔÖ ÑÊ USB Ê ÆÉÏÔÑÕ ÊÏ ÐÓÒÒ ÎÑÔÑ Ç ÈÍÉÆÍ Â Ê USB Ð ÔÖÌÉÊ Ï ÐÓÒÒ Ð ÔÖ Î ÉÉÂÔÖ ÑÉÐ ÓÕ ÑÌÉÊÓÒÒÖ ÐÊ ÈÍÔ ÒÎ ÈÉÇÉÈÆÂ u USB ÉÏ ÐÓÒÒ Ê Î Ê ÈÊÆÉÇÉÈÆÂ u ÐÓÐÑÇÈÉÇÍÉ }ÌÍÉÆÊÆ Â Ç ÊÊÉÉÍÂ ÈÊÆ Ç ÈÍÇÉÇÆÍÌÈÂ Ð ÔÖÊ ÇÆÍ ÊÂ Ê É ÈÉÇÉÈÆÂ Rev. A P330i Õ Ð ÔÓÕÎÖ 21

34 Ï ÑÒ ÖÉÑÒÒÎÒÔ Ê Ê P330i ÔÖ ÑÊÊÂ110~230V (50~60Hz) Ê Ê Ê ÈÍ AC Ç nèíéæìèâ ÊÇÊÍÈ ÈÉÇÉÈÆÂ P330i ÔÖ ÑÊÊÂ ÕÒÖ Ê ÈÉÂ1 ÌÉÊ 2 Ê Ð ÒÇ È ÉÆÌÈÂÇ Ê Ê AC ÊÈÉÐ ÒÎ ÈÉÇÉÈÆÂÐ ÒÇ AC Ê ÊÈÉÆÊÆÉÇÊÂAC Ð ÒÎÇz ÇÉÈÆÂÇÊÍÈ ÇÊ 3 kð ÒÉÆÍÇÉÎ vèéçéèæâ ÑÏÒÒ ÐÓÐÑ 1. ÔÖ ÑÊ ÑÏÒÒÎ OFF ( 0 ) eêèìèâ 2. Ç Ê Ê AC Ê ÈÉÂ Ê Ð ÒÎÂÔÖ ÑÊ ÐÓÐÑ É Ç AC Ê ÈÌÈÂ ÊÎÍÇÊÇÉÉÉ Ð ÒÇ Î ÇÉ ÂÆÍÆÊ Ð ÒÇÔÖ ÑÊ ÐÓÐÑÌÉÊ AC ÊÈÉÇÍÉ ÈÍÉÆÊÆ Â Î ÈÉÇÉÈÆÂ ÇÉÌÉÊ Ê Ð ÒÊ Ê ÎÌÉÍÈÂ ÂÆÍÆÊ Ê Î ÇzÇÈ ÊÊÍÌÈÂ 3. ÔÖ ÑÊ Î ÈÍÊÊÂÔÖ ÑÊ ÑÏÒÒÎON ( ) eêèìèâ 22 P330i Õ Ð ÔÓÕÎÖ Rev. A

35 Ï ÑÒ ÖÉÑÒÒÎÒÔ ÒÑÒÏ ÒÊ ÒÑÒÏ ÒÊ ÖÔ Ît ÈÏ ÒÎt ÈÌÈÉÂÇÍÉÂP330i ÔÖ ÑÊ Ç ÆÌ ÈÉÂÔÖ ÑÊ ÎÒÏÒÐÈÍÉÌÂÒÑÒÏ ÒÎ ÈÌÈ ( ÒÑÒÏ ÒÎ ÈÍÊÊÔÖ ÑÎÐ ÓÕ ÑÌÉÊÓÒÒÖ ÐÊ ÈÍ uêæ ÍÌÈÎÇÂ Ê uéè ) 1. ÔÖ ÑÊ ÑÏÒÒ ( ÔÖ ÑgˆÊÆÍÌÈ ) Î OFF ( 0 ) eêèìèâ 2. ÔÖ ÑÊ ˆÓÓÖÊÔÑ ÒÏÑÔÖÏÊ ÊÆÍÌÈ Î ÈÊÇ Í ÑÏÒÒÎ ON ( ) ÊÈÌÈ 3. ÒÏÑÔÖÏÊ "SELF TEST" És ÈÍÍÌÉÂÓÓÖÔÑ Î È Ç ÌÈ 4. ÓÓÖÔÑ ÇÍ Î ÈÉÂÒÑÒÏ ÒÇ ÈÍÌÈ ÇÍÊÒÑÒÏ ÒÊ ÉÈ PLASTIC CARD PRINTER PRINTER: P330iM Serial N : XXXXX Firmware: XXXXXXX 300 dpi TEST CARD Head resistance: XXXX Offset: XXXX-XXXX EC:XX Printing counter: XXXXX }~ Ê P330i ÔÖ ÑÎ ÈÍÉÇÊ P330i ÔÖ ÑÎ}~ÈÍ ÂÔÖ ÑËÊ Î ÇÉÌÊ l Ê Â }~ Î ÈÍÇÉÇ uéèâ l Ê Î ÈÉÉÇÊÂZebra Ê Ê}~ÐÒÒÎ ÈÍÇÉÇÉÇÌÈÂÇÊÔÖ ÑÊ ÈÉÆÍ Windows ÒÖÏÓ Õ Ð ÒÐÕÕ Ò ÑÕ CD ÊÕÒÏÎ ÖÑÒÎ ÈÉÇÉÈÆ v Ê vê ÊÊÍÎ sèíçêâ}~ê ÌÔÖ ÑÊ ÊÌ ÈÍÌÈ xî ÈÈÉÇÉÈÆ 1. Ï Ò ÔÏ Ñ ÇÍÏ ÒÎ Í ÈÌÈ a. ÔÖ ÑÇ Ê ÈÍÂ Ç ÊÆÍÂÌÉÔÑÒ Ð ÓÕ ÑÊÔÖ ÑÇ ÈÍÉÆÍ ÊÂÏ Ò ÔÏ Ñ ÇÍÏ ÒÎ Í ÈÌÈ ÊÏ ÒÊ Í ÈÇ ÈÆÇÌÈÍÌÈÎÂÈÊ Ê ÔÑÒ Ð ÓÕ Ñ ÊÒÖÏÓ É ÉÇÍ Eject Card ÐÔ ÒÎ ÉÉÂÔÏ Ñ Ê ÉÉÆÍ ÊÏ ÒÎ Í ÈÉÇÉÈÆ ÔÏ Ñ ÊÑÒ Ñ ÐÇÍ ÊÏ ÒÎ É ÉÉ Í ÈÊÆÉÇ ÉÈÆÂÇÍÊÂÏ ÒÊ ÉÇÉÊÇÂÔÖ ÑÊ Ê ÊÊÍ ÊÍÉÉ Ê vç ÉÊÍÌÈ b. Ï Ò ÔÏ Ñ ÏÓ Î ÈÌÈ Rev. A P330i Õ Ð ÔÓÕÎÖ 23

36 Ï ÑÒ ÖÉÑÒÒÎÒÔ }~ Ê P330i ÔÖ ÑÎ ÈÍÉÇÊ 2. ÔÖ ÑÇ Ê ÈÍÂ Ç ÊÆÍÂÌÉÔÑÒ Ð ÓÕ Ñ ÊÔÖ ÑÇ ÈÍÉÆÍ Â( ÔÖ ÑÊgˆÊÆÍ ) ÔÖ ÑÊ ÑÏÒÒÎ OFF ( 0 ) eêèâôö ÑÇÍÏ ÑÔÏ Ñ Ð ÔÖÉ Ð ÔÖÎ ÇÌÈ 3. ÕÏ ÏÓ Î ÇÌÈÂÔÖ ÒÔÒÒ ÐÕÖÒÑÎ ÇÂÖÔ Î Í ÈÌÈ ( Ê ÊÉÌÊÖÔ Î ÈÉÆ Ê ÔÖÑÒÒÐt ÓÒÐÊ ÍÍÊÇjÆÇÌÈÍÌÈÎ ) 4. ÔÖ ÒÔÒÒ xóòòî ÍÉÂÔÖ ÒÔÒÒ ÐÕÖÒÑÎ ÈÌÈÂ Ï Ò ÐÖ Ó Ð Ï ÒÖÒÑÎ Í ÈÉÂ Ô ÖÊ ÍÍ Ê ÑÒÖ ÖÊ ÌÌÈÂÕÏ ÏÓ Î ÈÌÈ 5. ÔÒÓÎÔÖ ÑÊ ÌÉÑÖÏÒÈÈÌÈ 6. ÔÖ ÑÎ x ÔÖÑÒÒÐtÓÒÐÊ ÍÌÈ 7. Ê ÑÒÖ ÖÎ}~ Ô Ö Ê ÌÌÈ 8. Î ÉÉ ÊÂ Ê ÑÒÖ ÖÊ ÌÊ ÍÈÉÔÖ ÑÎ Ì ÌÈ 9. Ê ÑÒÖ ÖÎÔÖ ÑÊ ÈÂÔÖ ÑÊËÉÉÍ ÍÌÉ Ç Ê ÈÌÈÂ Ê ÑÒÖ ÖÊ Ç}~ Ô ÖÊ Ê É È ÈÊÊÍÊÈÉÈ 10. }~ Ô ÖÊ Î ÇÍ Ê ÍÈÉmÉÈÂ Ê ÇËÈ ÌÈ 11. É / ÖÒÒÎ È}Ì ÈÌÈ 24 P330i Õ Ð ÔÓÕÎÖ Rev. A

37 第 3 章 カードの印刷 P330i Ï ÒÔÖ ÑÉ ÈÍ ÊÂWindows É ÊÔÖ ÑÎ ÉÉ ÈÍÊÉ ÍÍÌÈÎÂ ÔÖ Ñ ÒÖÏÓ ÑÔÒÏÏÎÎÐ ÓÕ ÑÊÏ ÑÒ ÖÈÌÈ ( 2 Î ÈÉÇÉÈÆ )Â P330iÔÖ ÑÎ ÉÐ ÓÕ ÑÊ ÈÌÈ ( 2 Î ÈÉÇÉÈÆ)Â ÏÔÖ ÒÏ Ð ÑÑÒÕÌÉÊv ÈÍÎÔÖÐ ÑÕ ÑÔÒÏÏÎ ÔÖÐÖÕÇÍÂP330i ÔÖ ÑÎ ÈÌÈÂ ÔÖ ÑÊÔÖÓÒÏÎv ÈÌÈ ( l Ê ÇÊÎÔÖÐ ÑÕ ÊÈÉÆÌÈ )Â v ÈÍÎÔÖÐ ÑÕ ÑÔÒÏÏÎ ÔÖÐÖÕÇÍÏ Ò Ê sî ÈÌÈÂ ÔÖ ÑÊÔÖÓÒÏÊv ÔÖ ÑÊÔÖÓÒÏÊÂÏÔÖ ÒÏ Ð ÑÑÒÕ ÖÔÖÉÌÂÏ ÒÊ Ê ÈÍÎÔÖÐ ÑÕ ÑÔÒÏÏÎ ÔÖÐÖÕ ÇÍÉÌv ÈÍÇÉÇ ÉÇÌÈÂ v ÊÔÖ ÑÊÔÖÓÒÏÊv ÊÉÆÉÊw ÉÊÂÕ Ð Çv ÈÍÊÊÈÉÔÖÓÒÏÉÏÔÑÕ ÊÌÎw ÈÌÈÂÇÊÑÐÑÕ Ê Ê w ÇÊÆ ÊÂÕ Ð ÊÂ ÇÎ ÎÈÉÍÂÓÖÕ ÑÎv ÈÉÍÈ ÊÆÉÇÉÈÆÂ v ÉÊÂ Ê ÇÎ [Landscape] ( ) ÌÉÊ [Portrait] ( d ) Êv ÈÍÇÉ ÇÉÇÂÕ Ð ÊÂ ÈÍÖÔ ÇÔÖ ÑÊt ÈÍÉÆÍÇÉÎ vèíç ÉÇÉÇÌÈ ( ÕÓÐÖ ÖÔ ÊÒÖÒÔ ÑÏ ÕÓÕ É ÈÌÈ )Â P330i ÔÖ ÑÊÏÔÑÕ Ê Ï Ò ÑÒÖÏÔ Ï Ð ÑÇ nèíéæ Í ÂÏ Ð ÒÏ Ð ÓÖÕ ÑÉ Îv ÈÍÇÉÇÉÇÌÈÂ ÔÖ Ñ ÐÖ Ó ÐÊÂ[Tools] ( Ò Ö ) ÏÏ ÒÏÇÍ ÉÇÌÈ ( ÔÖ Ñ ÉÌÔÖ Ñ ÐÖ Ó ÐÎ ÉÇÌÈÂ 4 Î ÈÉÇÉÈÆ )Â Rev. A P330i Õ Ð ÔÓÕÎÖ 25

38 Ï ÒÊ Ð ÔÖÏ ÒÊ ÌÉ [Tools] ( Ò Ö ) ÏÏ ÒÏÉÂÆÍÇÈÌwÌ}ÌÍÉÆÍÑÑÏÖÇÍÒÑ ÒÏ ÒÎ ÈÍÇÉÇÉÇÌÈ [Single Feed Options] (1 ~ÍÏÔÑÕ ) Î ÉÉÂ1 ~ÍÊÐÔ ÒÎ Â Êv ÈÍÇÉÇÉÇÌÈ [Disable Single Feed Support] (1 ~ÍÐÔ ÒÎ ) Î ÈÉ Â P330i Ï ÒÔÖ ÑÊÔÏ Ñ ÊÏ ÒÇÊÇÊÍÉ ÒÏÑÔÖÏ Ê OUT OF CARDS És ÈÍÌÈ sèíêêâóóöôñ Î ÈÌÈ [Enable Single Feed Support] (1 ~ÍÐÔ ÒÎ ) Î ÈÉ ÂP330i Ï ÒÔÖ ÑÊÔÏ Ñ ÊÏ ÒÇÊÇÊÍÉ ÿï Ò ÑÖÒÒ ÊÏ ÒÇ ÈÍÍÌÉÂÌÉÊÔÏ Ñ ÊÏ ÒÇt ÈÍÍÌÉ ÔÖ ÑÊ ÈÂÈÊÆÉi Ê sèíìèâ Ð ÔÖÏ ÒÊ Ð ÔÖÏ ÒÊÒÐÏ ÊÏ ÑÒ ÖÊÊÂÔÖ Ñ ÒÖÏÓÎ ÆÌÈÂÐ ÔÖÏ ÒÊÊÂMicrosoft Word ÌÉÊ Microsoft Paint ÎÔÖÐ ÑÕ ÑÔÒ ÏÏÎÇ uéèâï ÒÊÊ [ ÑÑ Ò ] ÕÓÕ ÉÎÐÑÑÈÌÈÂ[ ÑÑ Ò ] ÇÍ [ ÔÖÐÖÕ ] Î ÈÂ[Zebra Card Printers] Î ÈÂÐ ÔÖÏ ÒÎ ÈÌÈÂÌÉÊ Ê Ê ÉÉÂÏ ÒÎÒÐÏ ÈÌÈ ÊÏ ÒÎÒÐÏ È ÈÍÉÇÊÂ Ê Î sèìèâ 1. Microsoft Word ÑÔÒÏÏÎÎz ÈÌÈÂÐ ÓÕ ÑÊ Ê ÈÉÂÒÑÐ ÒÒÔ Ê Microsoft WordÎÏÐ ÎÑÔÖÐÖÒÐÈÍÇÂWindowsÊ [ ÑÑ Ò ] ÎÐÖÒÐÈÂ[ ÔÖÐÖÕ ] Î ÈÂ[Microsoft Word] Îz ÈÌÈ 2. [ ÔÎÏÖ ] ÕÓÕ ÇÍ [ Ô Ñv ] Î ÈÌÈ 3. [ ÐÏÑ] ÑÔÎ ÈÂ[Ï Ò] Î ÈÌÈÂ Ê ÇÉÊ[ ]Î È ÌÈ 4. [ ] ÑÔÎ ÈÂ[ ]Â[ ]Â[ ]Â[ ] ÊÔ Ñ Î 0 (ÑÖ ) Êv ÈÌÈ 5. [OK] ÎÐÖÒÐÈÉÂ[ Ô Ñv ] ÏÏ ÒÏÎ ÈÌÈ 6. Ï ÒÇ ˆÊs ÈÍÌÈ 7. jéïö ÊÒÐÑÒÆÍËÏÖ Ê Ê Î ÉÉÏ ÒÎÒÐÏ È ÌÈ ( ÊÐ ÔÖÎ ÈÉÇÉÈÆ ) us! v 20 ÕÖ (0.51mm) ÍÍoÆÂÌÉÊ 40 ÕÖ (1.02mm) ÍÍ ÆÏ ÒÊÉÆÉ ÊÂÏ ÒÊÒÐÏ Ê ÉÈÉÂ(1) ÔÖÏÖ Ê 30mm x 30mm Ê 2 É ÌÉÂ(2) jê ( ÉÉÆÊÒÐÑÒÉÓ Ð Ò ) ÊÏ Ò Ê 50% ÌÉÉÈÍÂ(3) ÈËÉÊdÊ 5mm Ê dî eèêçíêê ÍÌÈΠÈÇ 20 ÕÖ (0.51mm)~40 ÕÖ (1.02mm) Ê ÊÏ ÒÊÉÆÉÊÂÇÆÈÉ ÊÆÍÌÈÎÂd ÉÌÊdÌÉÔÖÏÖ Ç héèâ 26 P330i Õ Ð ÔÓÕÎÖ Rev. A

39 Ï ÒÊ ÿ Ê 1 ÈÉÏ ÒÎ~Í 8. Ê Ç ÉÉÍÂ[ ÔÎÏÖ ] ÕÓÕ ÇÍ [ ] Î ÈÌÈÂ 9. ÔÖ ÑÇÒÔÏÖÒÊÔÖ ÑÊ ÈÍÉÆÊÆ Â[ ÔÎÏÖ ] ÕÓÕ ÇÍ [ v ] Î ÈÂÔÖ Ñ ÖÑÒÇÍ [Zebra P330i Card Printer] Î ÈÌÈÂÈÊÆÉ [ v ] ÑÏÎÖÐ ÔÒÐÑÎ [ ÈÌÈ ]Â 10. ÔÖ ÑÊ 1 ÊÏ ÒÎÔÏ ÒÈÂ Î ÈÌÈ ( Ò Ñ ÑÏ Ö Ò ÊÏ Ò ÒÐÏ Êt ÈÂÐ ÓÕ ÑÊ ~ ÊÍÍ ÊÍÌÈ )Â 11. ÑÕÔÇ ÈÍÉÂÏ ÒÇÔÖ ÑÇÍ ÈÍÌÈÂ ÿ Ê 1 ÈÉÏ ÒÎ~Í Ï Ò ÔÒÓÊ ÊÂ1 ~Í Ê ÈÑÖÒÒÇÆÍÌÈÂ1 Ï Ò~Í Ç Ê ÈÍÊÊÂÏ Ò ÔÒÓÇ ÉÊÇÍÊÊÍÌÈÎÂ 1. Ï Ò ÔÏ Ñ ÏÓ Î ÇÌÈÂÔÏ Ñ ÊÏ ÒÇ 1 ÌÊÆÇÉÎ vèâï Ò ÔÏ Ñ ÏÓ Î ÌÌÈÂ 2. 1 ÊÏ ÒÎÏ Ò ÔÏ Ñ Ê ÊÑÖÒÒÊ ÍÌÈÂ~ÍÊÊÂÿ Ê 1 ÉÇÉÈÂ v 1 ~ÍÎ Ê Õ ÒÊÈÉÆ ÊÂÒÖÏÓ ÑÔÒÏÏÎ É ÇÊÕ ÒÎ ÈÍÇÉÇÉÇÌÈÂ1 ~ÍÕ ÒÉÊÂ ÑÕÔÊÔÖ ÑËÊ~ Ç È ÈÍÏ ÒÇ 1 ~ÍÑÖÒÒÊ ÈÍÍÌÉÂÏ Ò Ê ÈÍÌÈÎÂ Rev. A P330i Õ Ð ÔÓÕÎÖ 27

40 Ï ÒÊ ÿ Ê 1 ÈÉÏ ÒÎ~Í 28 P330i Õ Ð ÔÓÕÎÖ Rev. A

41 第 4 章 クリーニング vç ÊÊÍÊÆÍÆÊ ÈÉÇÉÈÆ! vî ÈÍÊÊÂÇÊÍÈ ÈÍÍÐÖ Ó Ð Î sèí uçæí ÌÈÂÇÊÔÓÕÎÖÊw ÈÍ ÐÖ Ó Ð Ê ÊÂP330i ÔÖ Ñ Ê Ê Zebra v sfêìêv ÈÍÌÈÂ ÔÖ Ñ ÊÓ ÒÌÉÊÐ ÔÖÎdÌÉÍÂÇÉÇdÌÉÍÂw ÈÉÍÂ Ç ÉÍÊÊÈÊÆÉÇÉÈÆÂ ÔÖ Ñ ÊÔÐÖ Î ÈÍÊÊ ÏÎÐ ÔÖÒÐÎ ÈÊÆÉÇÉÈ ÆÂ ÔÖ ÑÊÐÖ Ó Ð P330i Printer ÊÐÖ Ó ÐÊÊÂt Ê Ê ÊÐÖ Ó ÐÏ ÒÎ Æ ÌÈÂÇÊÏ ÒÎ Ê ÈÉÂÔÖ ÒÔÒÒÂ~ÍÖ Ö ÂÏÔÑÕ Ê Ï Ð Ñ ÑÒ ÑÕ ÊÊÂ Ê ÇÊÆÔÖ Ñ Ê uó ÒÎÇÍ ÆÊ Ê ÉÌÈÂ ÐÖ Ó ÐÈÍÑÏÕ Ð ÐÖ Ó ÐÈÍÑÏÕ ÐÊÂ ÒÏÑÔÖÏÊ CLEAN PRINTER ( ÔÖ ÑÎ ÐÖ Ó ÐÈÉÇÉÈÆ ) ÊÕÒÑ ÑÇs ÈÍÉÉÇÉÈÂ 5- ÓÓÖÏÖ ÖÔ ÊÆÍÈ 1,000 ÂÕÓÐÖ ÖÔ Ê 5,000 ÊÊÍÌÈÂ Rev. A P330i Õ Ð ÔÓÕÎÖ 29

42 ÐÖ Ó Ð ÔÖ ÑÊÐÖ Ó Ð ÐÖ Ó ÐÊ v ÇÊÐÖ Ó Ð ÊÊ 2 ÊÐÖ Ó ÐÏ ÒÎ ÆÌÈÂÿ ÊÐ Ö Ó ÐÏ ÒÊ ÊÔÖÑÒÒÐtÏ ÒÊÐÏÑÉ ÊÃÐÖ Ó ÐÏ ÒÃÉ ËÌÈÂÌÆÿ ÊÂ Ç Ê Ç ÇÊÉÉÆÍÏ Ò ÉÂÇÍÎà ÆÐÖ Ó ÐÏ ÒÃÉ ËÌÈ 1. ÔÖ ÑÊ Î ÍÉÌÌÊÈÌÈ ÇÏÔÊ ÊÊ ΠÍÌÈ 2. ÊÆÈÍÇÊ ÉÐÖ Ó ÐÎ ÈÌÈ ÔÖ Ñ É ÒÏÑÔÖÏÊ REMOVE RIBBON THEN CLOSE HEAD ( ÖÔ Î Í ÈÂÈÊÆÉÔÒÒÎ ÈÉÇÉÈÆ ) ÊÕÒÑ Ñ Çs ÈÍÍÌÉÂÓÓÖÔÑ Î È ÇÌÈ РÓÕ ÑÇÍÂP330i Printer Tools ÑÔÒÏÏÎÎ sèâclean ÔÑ Î ÈÌÈ ÒÏÑÔÖÏÊ REMOVE RIBBON THEN CLOSE HEAD ( ÖÔ Î Í ÈÂÈÊÆÉÔÒÒÎ ÈÉÇÉÈÆ ) ÊÕÒÑ ÑÇs ÈÍÌÈ 3. ÕÏ ÏÓ Î ÇÂÔÖ ÒÔÒÒ ÐÕÖÒÑÊÖÒÐÎÊÈÈÂÖÔ Î Í ÈÌÈÂÈÊÆÉÔÖ ÒÔÒÒ ÐÕÖÒÑÎ Ê ÈÌÈ ( vèçêâ 2 Î ÈÉÇÉÈÆ ) ÒÏÑÔÖÏÊ EMPTY FEEDER & PRESS BUTTON ( ÔÏ Ñ Î ÊÈÉÔÑ Î ÈÉÇÉÈÆ ) ÊÕÒÑ ÑÇs ÈÍÌÈ 4. Ï Ò ÔÏ Ñ ÏÓ Î ÇÂÏ Ò ÔÏ Ñ ÇÍÏ ÒÎ Í È ÌÈ ÊÏ ÒÊ Í ÈÇ ÈÆÊÉÈÊÌÌÊÈÉÆÇÌÈÂÔÖ Ñ ˆÊÓÓÖÔÑ Î ÈÉÔÏ Ñ Ê ÉÉÆÍÏ ÒÇ ÈÍÌÈ ÒÏÑÔÖÏÊ ÊÕÒÑ ÑÇs ÈÍÌÈÂLOAD CLEANING CARD IN FEEDER ( ÔÏ Ñ ÊÐÖ Ó ÐÏ ÒÎt ÈÉÇÉÈÆ ) 5. Ï Ò ÔÏ Ñ Ê ÐÖ Ó ÐÏ ÒÎ ÍÌÈÂÐÖ Ó ÐÏ Ò Êi ÊÔÖ Ñ Ê~ÍÍÂÐÖ Ó Ð ÔÖÑÑÇ ÈÌÈ ( ÐÖ Ó ÐÏ ÒÇ~ÍÍÉÇÍÂÐÖ Ó ÐÊ Ç ÌÍÌÉÊ Ê~ ÇÆÍÌÈ )ÂÐÖ Ó Ð ÔÖÑÑÊ~s  ÒÏÑÔÖÏÊ CLEANING PRINTER ( ÔÖ Ñ ÐÖ Ó Ð ) ÊÕÒÑ ÑÇs ÈÍÌÈ 6. ÐÖ Ó Ð ÔÖÑÑÊÇÊ Ç ÈÍÉÂÐÖ Ó ÐÏ ÒÊ È Í ÒÏÑÔÖÏÊ PRESS BUTTON TO CONTINUE ( sèíêêôñ Î ÈÉÇÉÈÆ ) ÊÕÒÑ ÑÇs ÈÍÌÈ 7. Õ Ð ÇÓÓÖÔÑ Î ÈÉ ÒÏÑÔÖÏÊ FEED LONG CLEANING CARD IN EXIT ( Ê ÆÐÖ Ó ÐÏ ÒÎ ÍÉÇÉÈÆ) ÊÕÒÑ Ñ Çs ÈÍÌÈ ÆÐÖ Ó ÐÏ ÒÊ Æ ÎÏ Ò ( ÔÒÓÊ ) Ê ÈÌÈÂÕ Ð Çà ÊÃÐÖ Ó ÐÏ ÒÎ ÈÍÉ ÒÏÑÔÖÏÊ INVALID CARD, PRESS BUTTON ( ÊÏ ÒÉÈ ÔÑ Î ÈÉÇÉÈÆ ) ÊÕÒÑ ÑÇs ÈÍÌÈÂÕ Ð ÇÔÑ Î È É ÆÏ ÒÎÏ Ò Ê ÍÍÉÇÊÕÒÑ ÑÊ ÆÌÈ 30 P330i Õ Ð ÔÓÕÎÖ Rev. A

43 ÐÖ Ó Ð ÔÖ ÒÔÒÒÊÐÖ Ó Ð v Õ Ð ÇÇÊ ÉÊÊÌÈÊÆ ( ÉÌÍ ÆÐÖ Ó ÐÏ ÒÎ ÈÊÆ )ÂÑÏÕÎÏÒ Â ÒÏÑÔÖÏÊs Ê CLEAN PRINTER ( ÔÖ ÑÎÐÖ Ó ÐÈÉÇÉÈÆ ) Ê ÍÍÌÈÂÔÖ ÑÊ Î séç ÌÈÇ ÒÏÑÔÖÏÊ CLEAN PRINTER ÊÕÒÑ ÑÇ ÇÉs ÈÍÌÈ ÇÊ ÊÐÖ Ó ÐÊ ÊÐÖ Ó ÐÎsÆÌÊÉÊÆÍÌÈÎÇ à ÆÐÖ Ó ÐÏ ÒÃÎ ÉÇÊÆ ÊÊ sèíçéçéçìèâ ÒÏÑÔÖÏÊs Î READY Ê ÈÊÊÂ Æ ÐÖ Ó ÐÏ Ò ÆÐÖ Ó ÐÏ ÒÊ Î ÉÉ vñòòô 2 ÇÍ vêñòòô 9 ÌÉÊ Ê ÐÖ Ó ÐÊ Î sèí uçæíìèâ 8. ÆÐÖ Ó ÐÏ ÒÊi ÊÔÖ Ñ Ê~ÍÍ ÔÖÑÑÇ sè ÍÌÈ ÒÏÑÔÖÏÊ Ë CLEANING PRINTER ÊÕÒÑ ÑÇs ÈÍ ÌÈ 9. ÐÖ Ó Ð ÔÖÑÑÇ ÈÍÉ ÆÐÖ Ó ÐÏ ÒÇ ÈÍ ÒÏÑÔÖÏÊ READY ÊÕÒÑ ÑÇs ÈÍÂ~ Ê Î ÉÇ Í ÉÆÍÇÉÎ ÆÌÈ 10. ÐÖ Ó ÐÏ ÒÊ 1 ÈÉÍ ÈÌÈ v ÈÉÐÖ Ó ÐÏ ÒÊ ÈÊÆÉÇÉÈÆ ÔÖ ÒÔÒÒÊÐÖ Ó Ð ÐÖ Ó ÐÏ ÒÎ ÉÉÐÖ Ó ÐÉ~ Ê ÉÈÂ Ê Ç ÇÉ Ç ÊÔÖ ÒÔÒÒ ÐÖ Ó ÐÎsÆÇÉÉÂÌÉÉ Ê Î È ÍÇÉÇÉÇÌÈÂ Î Í ÇÉÇÊ ÇÏÖÑ ÔÏ ÕÊ ÊÌÎ ÈÉÇÉÈÆ 1. ÔÖ ÑÊ ÑÏÒÒÎ OFF ( 0 ) eêèìèâ 2. ÕÏ ÏÓ Î ÇÂÔÖ ÒÔÒÒ ÐÕÖÒÑÊÖÒÐÎÊÈÈÂÖÔ Î Í ÈÌÈÂÔÖ ÒÔÒÒ ÐÕÖÒÑÎzÇÈÉ eêììêèìè ( v ÈÇÊ 2 Î ÈÉÇÉÈÆ ) 3. ÎÖÐ ÖÎ Ì}ÌÈÉ Î Ê ÇÈÉÔÖ ÒÔÒÒ ÎÐÖ Ó ÐÈÌÈÂ Æ ÇÇÇÍÊÆÍÆÊ ÎÉÇÉÇÉÈÆ ÑÖÔÎ ÈÍÊÊÂÔÖ ÑÊ Ê Windows ÒÖÏÓ Õ Ð ÒÐÕÕ Ò ÑÕ CD ÊÕÒÏÎ ÖÑÒÎ ÈÉÇÉÈÆ 4. ÏÔÑÕ Ê Ï Ð ÒÏ Ð ÔÒÒÊÐÖ Ó ÐÊÌ ÊÌÍ É È Ç ÆÌÈ ÔÖ ÒÔÒÒÇÍ Î ÍÊÊ Ê ÉÉ Ì Ê ÈÊÆÉÇ ÉÈÆÂÔÖ ÒÔÒÒÊ Ê ÎÌÉÍÈÆÈÍÇÆÍÌÈ ÔÖ ÑÇ Î ÈÉÇÍ 10 ~ÈÍÌÉÔÖ ÒÔÒÒÊuÍÊÆ ÉÇÉÈƈ Ê ÊÉÌ ÎyÆÆÈÍÇÆÍÌÈ Rev. A P330i Õ Ð ÔÓÕÎÖ 31

44 ÐÖ Ó Ð Ï Ò ÐÖ Ó Ð Ï ÒÖÒÑ Ï Ò ÐÖ Ó Ð Ï ÒÖÒÑ P330i ÔÖ ÑÊÊÏ Ò ÐÖ Ó Ð Ï ÒÖÒÑÇ nèíéæìèâçê ÊÂÏ Ò ÔÏ Ñ Î~ÉÉÔÖ ÑÊ ÍÏ ÒÎÇÍÆÊÈÌÈÂ zî ÈÍÉÌÂÐÖ Ó Ð Ö Ö Î Ê ÈÍ uçæíìèâ ÈÆÐÖ Ó Ð Ö Ö ÊÂ ÖÔ Ê ÈÉÆÌÈÂ ~z ÈÍÇÉÌ ÉÇÌÈ ( ÈÍÊÊÂÔÖ ÑÊ Ê Windows ÒÖÏÓ Õ Ð ÒÐÕ Õ Ò ÑÕ CD ÊÕÒÏÎ ÖÑÒÎ ÈÉÇÉÈÆ )Â Ï Ò ÐÖ Ó Ð Ï ÒÖÒÑÊ Í Ç ÊÉÆÉÊÂ 2 Éw ÈÌ ÈÉÊÉÂÇÇÉÊeÍ}ÈÌÈÎÂ v Ï Ò ÐÖ Ó Ð Ï ÒÖÒÑÌÉÊÈÊÐÖ Ó Ð Ö Ö Î ÈÍÌÆÊÂÇÊ É Êw ÈÉ Ê ÉÉÂÐÖ Ó ÐÏ ÒÎ ÉÉ ÔÖ ÑÎÐÖ Ó ÐÈÉÇÉÈÆÂ ÐÖ Ó Ð Ö Ö Î ÈÍÑÏÕ Ð ÐÖ Ó Ð Ö Ö Ê ÈÆÖÔ Ê ÈÍ Ê ÈÌÈÂ ÐÖ Ó Ð Ö Ö Î ÈÍ 1. ÕÏ ÏÓ Î ÇÂÏ Ò ÐÖ Ó Ð Ï ÒÖÒÑÎ vèìèâ Ï Ò ÐÖ Ó Ð Ï ÒÖÒÑ 2. Ï Ò ÐÖ Ó Ð Ï ÒÖÒÑÎÌÉÇÍÉ Í ÈÌÈÂÃ É Ã Î É ÇÂÔÖ ÑÇÍ Ç ÈÌÈÂ 32 P330i Õ Ð ÔÓÕÎÖ Rev. A

45 ÐÖ Ó Ð Ï Ò ÐÖ Ó Ð Ï ÒÖÒÑ 3. Ï Ò ÐÖ Ó Ð Ï ÒÖÒÑÇÍÐÖ Ó Ð Ö Ö Î Í ÈÉÂ ÈÌÈÂ 4. Ï Ò ÐÖ Ó Ð Ï ÒÖÒÑÊ ÈÆÐÖ Ó Ð Ö Ö Î Í ÇÌÈÂ ÍÇ ÇÊÆÍÆÊÂÇÊÍÈÐÖ Ó Ð Ö Ö Ê Î É ÍÆÊÈÉÇÉÈÆ ( ÐÖ Ó Ð Ö Ö Ê ÊÉÆÉÊÂÔÖ ÑÊ Ê Windows ÒÖÏÓ Õ Ð ÒÐÕÕ Ò ÑÕ CD ÊÕÒÏ Î ÖÑÒÎ ÈÉÇÉÈÆ )Â 5. ÇÒ ÔÎ É ÉÉÂÐÖ Ó Ð Ö Ö ÇÍ x Ì Î ÇÈ ÌÈÂ Rev. A P330i Õ Ð ÔÓÕÎÖ 33

46 ÐÖ Ó Ð Ï Ò ÐÖ Ó Ð Ï ÒÖÒÑ v Ï ÒÉ uèí Ö Ö sˆêêuíêæéçéèæâ 6. Ï Ò ÐÖ Ó Ð Ï ÒÖÒÑÎÔÖ ÑÊ ÈÌÈ 7. ÔÖ ÑÊÕÏ ÏÓ Î ÈÌÈ eêæíï Ò ÐÖ Ó Ð Ï ÒÖÒÑ 34 P330i Õ Ð ÔÓÕÎÖ Rev. A

47 第 5 章 トラブルシューティング Ô ÑÊsÊÂ ÈÇÊÆ Ê ~ÈÉzÇÍ ÊÉÆÉ Éu ÎÌÉ ÌÉÌÊÉÈÂ Ì zê ŠÇ ÈÉÉÇÊÂÇÊsÎ fêèéçéèæâ Rev. A P330i Õ Ð ÔÓÕÎÖ 35

48 ÒÖÔÖÑÕ ÒÏ Ð Š / v~ ÒÏÑÔÖÏÊ OUT OF CARDS ÕÒÑ ÑÇs È ÍÍÂ ÒÏÑÔÖÏÊ OUT OF RIBBON ÕÒÑ ÑÇs ÈÍÍÂ ÒÏÑÔÖÏÊ PRINT HEAD OPEN ÕÒÑ ÑÇ s ÈÍÍÂ ÒÏÑÔÖÏÊ MECHANICAL ERROR ÕÒÑ ÑÇs ÈÍÍÂ ÒÏÑÔÖÏÊ ENCODING ERROR ÕÒÑ ÑÇs ÈÍÍÂ ÒÏÑÔÖÏÊ CLEAN PRINTER ÕÒÑ ÑÇs ÈÍÍÂ / u 1. Ï Ò ÔÏ Ñ ÊÏ ÒÇÆÍ Ç vèìèâï ÒÇÊÆÉÇÊÂ Ï ÒÎt ÈÌÈÂ 2. Ï Ò w ÖÓ Êw Ê ŠÇ ÊÆÇÉÎ vèìè ( 2 ÊÃÏ ÒÊt ÃÎ ÈÉÇÉÈÆ )Â 3. ÓÓÖÔÑ Î 1 ÈÌÈÂ ÔÖ Ñ ÑÕÔÇ ÈÌÈÂ 1. ÖÔ ÎÒÏÒÐÈÌÈÂ jêé ÇÆÍÆÊ Æ ÉÉÆÍÉÇ Ê ÈÌÈÂ ÖÔ Êi Ê ÈÂ ÈÆÏ ÒÊ Î ÈÌÈÂ 1. ÔÖ ÒÔÒÒ ÐÕÖÒÑÇ È ÉÆÉÖÒÐÈÍÉÆÍÇÒÏÒÐ ÈÌÈÂÈÆÉÊÆÉÇÊÂÐÕÖÒÑ Î ÈÂÖÒÐÈÌÈÂ 1. ÈÉÆÍÏ Ò ÑÏÔÊ ~ ÆÇÊÆÇÉÎ vèìè (Ã s ÃÎ ÈÉÇÉÈÆ )Â 2. Ï Ò w ÖÓ Êw Ê Š ÇÊÆÇÉÎ vèìè ( 2 Ê ÃÏ ÒÊt ÃÎ ÈÉÇÉÈÆ)Â 3. Ê 2 ÊÏ ÒÎÔÖ ÑÊ ÔÏ ÒÈÌÈÂ ÏÓ Î ÇÂÏ Ò ÐÖ Ó Ð Ï ÒÖÒÑÎ Í ÈÂÏ Ò ÔÏ Ñ Î ÊÈÂvÌÉÉÏ Ò Î Ç ÈÌÈÂÏ Ò ÐÖ Ó Ð Ï ÒÖÒÑÎ ÈÌÈÂ Ï Ò ÔÏ Ñ ÇÍÏ ÒÎ Í ÈÂ 2 ÊÃÏ ÒÊt ÃÊw Ê ÉÉÏ ÒÎËÇÈÂ Ê È ÌÈÂ 4. ÖÔ Êt Ê ŠÇÊÆÇ v ÈÌÈÂ 1. ÈÉÆÍ Ï Ò ÑÏÔÇ ~ÉÉÆÊÆÇÉÎ vèìè ( ÌÉÊ Ï Ð ÒÏ Ð ) 2. ÐÔ ÒÊ Î vèìèâ 3. Zebra ÊÒÐÓÏÖ ÐÔ ÒÊ Æ ÍÈÌÈÂ 1. ÔÖ ÑÊÐÖ Ó ÐÇ uéè ( 4 Î ÈÉÇÉÈÆ )Â 36 P330i Õ Ð ÔÓÕÎÖ Rev. A

49 ÒÖÔÖÑÕ ÒÏ Ð zê Š zê Š ÇÊÑÐÑÕ ÉÊ zê ŠÊu Ê É Î ÈÌÈ z Ê Êu Ê ÈÌÈÂÈÊÊÇÉ zî ÌÍ 2 ÉÊ Ì uêu Ê ÈÉÏ Ò ÑÒÒÐÉÈ zê ŠÎv ÈÂu ÈÍÉÌÊ vêòöôöñõ ÒÏ Ð Î ÈÉÇÉÈÆ 1 ÈÉÏ ÒÊÂ Ê ÇÉÂÆÍÆÊ ÊjÊ ÈÊ ÇÆÍ fæííí : Ï ÒsˆÊ Í u : Ï ÒÇ Ì ÊÊÆ Ê ÈÍÉÆÍÇ vèìèâ ÊÏ Ò ÐÔÖÏÎ ÈÌÈ fæííí : ÔÖ Ñ Ê Ì ÇÆÍÂÆÍË / ÌÈÇÊÐÖ Ó Ð Ö Ö Ç Í ÉÆÍ u : ÔÖ ÑÊÐÖ Ó ÐÎ sèìè ( 4 Î ÈÉÇÉÈÆ ) ÐÖ Ó Ð Ö Ö Î ÈÌÈ ( 2 Î ÈÉÇÉÈÆ ) 2 Ï ÒsˆÊ ÈÍÉÆÊÆ dçæíâ fæííí : ÖÔ Ï ÒÖÒÑÊt Ê ŠÇÆÍ u : ÖÔ ÇÏ ÒÖÒÑÊÖÔ kêçéîé ÇÍÉÆÍÇÂÖÔ Ê Ç ÊÆÇ vèìèâ ÖÔ ÏÑÒÒÎ ÈÌÈÂÈÊ Â Êt Î ÇÇÌÈ Rev. A P330i Õ Ð ÔÓÕÎÖ 37

50 ÒÖÔÖÑÕ ÒÏ Ð zê Š fæííí : ÔÖ ÒÔÒÒÇ ÍÉÆÍÂ u : ÔÖ ÒÔÒÒÎÐÖ Ó ÐÈÌÈÂ fæííí : ÔÖ ÒÔÒÒÊÏÖÕ ÒÇ ÈÉÆÍ ( É Ç ÂÆÍÆÊ Ç )Â u : ZebraÏÑÑÔ Ð ÓÑÊ~ ÈÂÔÖ ÒÔÒÒ ÊÉÆÉw Î Ì ÌÈÂ 3 ÊoÆÂÆÍÆÊ ÆÂÌÉÊ ÇÍÊÌÍÇÆÍ fæííí : ÖÔ Ê Ê ŠÇÆÍÇÂÖÔ Ç ÈÉÆÍÂ u : ÖÔ Î ÈÉÂÌÆÿ ÈÌÈÂ fæííí : Ï ÒÇ Ê ÉÉÆÊÆÂ u : ÊÏ Ò ÐÔÖÏÎ ÈÌÈÂ fæííí : Ð ÒÖÑÒ / Ç Ê Êv ÈÍÉÆÍÂ u : ÑÔÒÏÏÎ ÉÐ ÒÖÑÒ / Îw ÈÌÈÂ fæííí : ÔÒÒÊv Ç ÈÇÍ / ÈÇÍÂ u : ÔÒÒÊv Î ÇÌÈ / ÇÌÈÂ 38 P330i Õ Ð ÔÓÕÎÖ Rev. A

51 ÒÖÔÖÑÕ ÒÏ Ð zê Š fæííí : ÔÖ ÒÔÒÒÊÏÖÕ ÒÊ Ì ÈÉ ÍÇÆÍÂ u : ÔÖ ÒÔÒÒÊÐÖ Ó ÐÎ sèìè ( 4 Î ÈÉÇÉÈÆ )Â 4 Ê Ç Ž ÉÆÍÂ fæííí : ÖÔ Ï ÒÖÒÑÊt Ê ŠÇÆÍÂ u : ÖÔ ÇÏ ÒÖÒÑÊÖÔ kêçéîé ÇÍÉÆÍÇ vèìèâ ÖÔ Ï ÒÖÒÑÎ ÈÂÇÉÎÉ eê ÈÉÂ Î È ÌÈÂ fæííí : ÖÔ Ç ÈÆÏÖ ÓÓÖ eê ÈÉÆÊÆÂ u : ÔÖ ÒÔÒÒ ÐÕÖÒÑÎÆÉÉÎ ÇÂÈÊÆÉ ÈÌÈÂÇÍÉÖ Ô Ç ÈÌÈÂ fæííí : Ï ÒÇ Ê ÉÉÆÊÆÂ u : ÊÏ Ò ÐÔÖÏÎ ÈÌÈÂ fæííí : ÔÖ Ñ Ê Ì ÈÉ ÍÇÆÍÂÆÍË / ÌÈÇÊÐÖ Ó Ð Ö Ö Ç ÍÉÆÍÂ u : ÔÖ ÒÔÒÒÎÐÖ Ó ÐÈÌÈÂ ÐÖ Ó Ð Ö Ö Î ÈÌÈÂ Rev. A P330i Õ Ð ÔÓÕÎÖ 39

52 ÒÖÔÖÑÕ ÒÏ Ð zê Š 5 Ï ÒÊÌÉÉÇ ÈÍÊÆÂ fæííí : ÔÖ ÑËÊÖÔ Êt Ê ŠÇÆÍÂ u : ÔÖ Ñ ÊÖÔ ÎÒÏÒÐÈÌÈÂ fæííí : Ï ÒÇ Ê ÉÉÆÊÆÂ u : ÊÏ Ò ÐÔÖÏÎ ÈÌÈÂ fæííí : ÔÖ ÒÔÒÒÊÏÖÕ ÒÊ É Ç ÇÆÍÂÆÍÆÊ ÇÉÆÍÂ u : Ð ÓÑÊ~ ÈÉÂÔÖ ÒÔÒÒÊ Î ÌÌÈÂ 6 ÏÖ ÖÔ Ê 1 ÓÓÖÈÇ ÈÍÊÆÂ fæííí : ~ÉÉÑÏÔÊÖÔ Î ÉÉÆÍÂ u : ÔÖÏÖ ÊÊÇÊÍÈ i ÑÖ ÑÊÖÔ Î ÈÌÈÂ v zî ÍÉÌÂ ÊÂÔÖ ÑÊÕÏ ÏÓ ÉÏ Ò ÔÏ Ñ ÏÓ Ê ÌÉ ÊÈÉÇÉÈÆÂ 40 P330i Õ Ð ÔÓÕÎÖ Rev. A

53 ÒÖÔÖÑÕ ÒÏ Ð Ï ÐÓÒÒ ÉÎÑÔÑÊÒÖÔÖÑÕ ÒÏ Ð Ï ÐÓÒÒ ÉÎÑÔÑÊÒÖÔÖÑÕ ÒÏ Ð l v ËÖÑÒÒÈÍÊÊ Ï ÐÓÒÒ ÎÑÔÑÊÓÖÕ Ñv Î l v ËÖÑÒÒÈÍÊÊÂ ÓÓÖÔÑ Î ÈÂ Î ÍÊÇÍÂ È ÇÌÈÂÑÒ ÑÑ Ï ÑÐ Ñ Ö ÔÇdjÊ ÍÍÌÉÂÓÓÖÔÑ Î È ÇÂ ÍÉÉÍÓÓÖÔÑ Î ÈÌÈÂ Ï ÒÎ ÈÍÊÊÂÏ ÐÓÒÒ ÑÏÒÒÎ È ÇÌÈÂ Ï ÐÓÒÒ ÎÑÔÑ ÑÒ ÑÑ Ï ÑÐ Ñ jñò ÑÑ Ï ÑÐ ÑÊÂÏ ÐÓÒÒ ÎÑÔÑÊ ÑÒ ÑÑÎ Æ ÌÈÂÖ ÔÊÊÂ Ê ÇÆÍÌÈÂ 1. ÂLED Ê 30 Ê djê ÈÌÈÂÈËÉÊÓ ÒÏÏÎÇ Ê ÈÂÏ ÐÓÒÒ ÎÑÔÑÇÓÒÒÖ ÐÊ Î ÈÉÆÌÈÂ Ï ÐÓÒÒ ÎÑÔÑÊ IP ÎÒÖÑÇ Í ÉÍÍÆÍÇÉÂÔÖ Ñ És ÇÎÑÒÒÈÍÉÆÍÇÉÊ ÈÌÈÎÂ 2. LED Ç ÇdjÊ~Ç ÈÉÆÍ (1 Ê 9 )ÂÏ ÐÓÒÒ ÎÑÔÑÇ ÓÒÒÖ Ð Ð ÔÖÊ Î ÈÉÆÊÆÇÉÎ ÆÉÆÌÈÂÇÊ ŠÎu ÈÍÊÊÂ Ê Î sèìèâ ÓÒÒÖ ÐÊÈÉÓÒÒÖ Ð Ð ÔÖÉ RJ-45 ÐÓÐÑÎ ÈÉ ÆÍÇÉÎ vèìèâ ÔÖ ÑÊ ÑÏÒÒÎ OFF ( O ) eêèìèâï ÐÓÒÒ ÎÑÔÑ ÇÍÓÒÒÖ Ð Ð ÔÖÎ ÈÌÈÂÓÒÒÖ Ð Ð ÔÖÎÌÆÿ È}ÌÂÏÒÒÉ ÇÈÍÌÉ ÈÌÈÂ ÈÍÆÊÌÆÿ ÊÐ Ô Ö ÌÒÏÒÐÈÌÈÂÔÖ ÑÊ Î ÍÌÈÂÏ ÐÓÒÒ ÎÑÔ ÑÇÌÉÐ ÔÖÎ ÈÊÆ ÊÂÇÊÆÉÊ Î ÇÌÈÂ Ê vèíéæíóòòö ÐÊÏ ÐÓÒÒ ÎÑÔÑÎ È ÌÈÂÇÍÉÌÓÒÒÖ Ð Ð ÔÖÇ ÈÍÊÆÉÇÊÂÒÐÓÏÖ ÐÔ ÒÊ Î ÌÉÇÉÈÆÂ 3. LED ÇÌÉÇÍÉ ÈÍÉÇ (1 Ê 1 )ÂÏ ÐÓÒÒ ÎÑÔÑÊÂ ÑÕÔÎ ÈÍÆÉÈÉÆÌÈÂÑÕÔÇ ÈÍÊÆÉÇÊÂ ÎÒÏÒÐ ÈÉÇÉÈÆÂ u CAT-6 ÎzÆÍu ÊÐ ÔÖÊÒÑÒÈÍÉÆÌÈÎÂ ÔÖ ÑÊÕÒÏÎÉÖÔ Ç ÉÉÆÍÇÉÎ vèìèâôö Ñ É ÊÊÇÏÖ Ê ÊÆÍÉÇÂÆÈÍÇÏ ÐÓÒÒ ÎÑÔÑÊÔÖ ÑÊÒ ÑÎ~ÍÇÉÇÉÇÌÈÎÂÔÖ ÑÊ ŠÇu ÈÍÍÌÉÂ ÌÉÊ Î OFF ( O ) ÊÈÍÌÉÂLED Ê Î ÇÌÈÂ zjê ÊÂ i v ÒÑÒ (POST) Ç~sÈÉÆÍÇÉÎ Æ ÉÆÌÈÂ 4. LED Ç 30 zjê ÈÉÆÍ ÂÏ ÐÓÒÒ ÎÑÔÑÊ POST Ê ÈÌÈÉÂPOST Ç ÈÍ Â Ê ÇfÆÍÍÌÈÂ Ï ÐÓÒÒ ÎÑÔÑ ÒÓÏÑÊ ÈÉÔÖ ÑÊ Ç ÈÉÆ ÌÈÂÔÖ ÑÊ Î ÍÂ10 ÈÂÈÊÆÉ ÎÌÆÿ ON ( ) ÊÈÉÇÉÈÆÂ Rev. A P330i Õ Ð ÔÓÕÎÖ 41

54 ÒÖÔÖÑÕ ÒÏ Ð Ï ÐÓÒÒ ÉÎÑÔÑÊÒÖÔÖÑÕ ÒÏ Ð Ï ÐÓÒÒ ÎÑÔÑÇÌÉ POST Ê ÈÍÉÇÊÂÏ ÐÓÒÒ ÎÑÔÑÊÓ ÒÏÏÎÊ ŠÇÆÍÂu ÈÍÊÊÕÓÒÒÊ ÌÉÊ }~Ç uéèâòðóïö ÐÔ ÒÊ~ ÈÉ ÌÉÊ Î ÌÉÇ ÉÈÆÂ 5. LED Ç 2 zjédjê Ê ÈÍÉÇÊÂÏ ÐÓÒÒ ÎÑÔÑÇ ÔÎ ÕÏÏÎ ÑÏ Ö Ò Õ ÒÊÆÍÇÉÎ ÆÉÆÌÈÂ~ Î ÇÍ Ê ÈÆÔÎ ÕÏÏÎ Ò ÑÇ~ÍÍÉÇÍÊÎ ÉÉÆÍ É ÈÂ Ê Î sèéçéèæâ Ï ÐÓÒÒ ÎÑÔÑÎ ÊÔÎ ÕÏÏÎ ÑÏ Ö Ò Õ Ò Ê ÍÉ ÊÂ ÊÎÒÔÒ Ò Õ ÒÏÖÒÏÎ ÉÉÑÏ Ö ÒÎ ÈÌÈÂÇÊÕ ÒÏÖÒÏÎÑÏ Ö ÒÈÍÊÊÂZebra ÏÏÔ ÐÏÒ Î ÈÉÇÉÈÆÂ ÒÐÓÏÖ ÐÔ ÒÊ~ ÈÉÂÇÊÕÓÒÒÊ Î ŠÈÌÈÂ ÓÒÒÖ Ð ÑÒ ÑÑ / ÎÐÒÏÓÒÏ Ï ÑÐ Ñ 2 jñò ÑÑ / ÎÐÒÏÓÒÏ LED ÊÂ~ ÂÖ ÐÊ ÂÓÒÒÖ Ð ÎÐ ÒÏÓÒÏÎ ÆÌÈÂ 1. LED Ç ÆÉÆÍÉÇÂÖ ÐÊ ÈÍÉÆÌÈÎÂ 2. LED ÇdjÊ ÈÉÆÍÉÇÂ100Base Ö ÐÇ ÈÉÆÌÈÂ 3. LED ÇdjÊ ÈÉÆÍÉÇÂ100Base Ö ÐÇ ÈÂÓÒÒÖ Ð ÎÐ ÒÏÓÒÏÇ ÈÍÌÈÉÂ 4. LED Ç jê ÈÉÆÍÉÇÂ10Base Ö ÐÇ ÈÉÆÌÈÂ 5. LED Ç jê ÈÉÆÍÉÇÂ10Base Ö ÐÇ ÈÂÓÒÒÖ Ð ÎÐÒÏ ÓÒÏÇ ÈÍÌÈÉÂ ÇÊ LED Ê ÈÍÓÒÒÖ Ð ÎÐÒÏÓÒÏÊÂÎÐÒÏÓÒÏÇ Ð Ó Ò ÑÉÆÍÇÉÎ ÈÌÈÎÂÇÇÉÊÎÐÒÏÓÒÏÊÂÏ ÐÓÒÒ ÎÑÔÑÊuÆÍÓÒÒÖ Ð ÊÈËÉÊÎÐÒÏÓÒÏÎ ÈÌÈÂ 42 P330i Õ Ð ÔÓÕÎÖ Rev. A

55 第 6 章 技術仕様 ÿj ÔÖÏÖ l Ï Ò Ï Ò ˆÏÖ (YMCKO) É 1 /25 ÕÓÐÖ Ï Ò ÕÓÐÖ É 1 /4 ÖÔ v ÌÊÖÔ ÐÎÆÍËÑÓ ÒÖÑÑÒÕ RFIDÎ ÉÈÍ i ÑÖ Ñ s v Ãi ÑÖ ÑÃÔÖ ÑÉÂÔÖÏÖ ÎsÆÊÊÃi ÑÖ ÑÃÖÔ Ç uéèâzebra Technologies Corp Ê ÈÍÏ Ò ÕÒÏÎÉÖÔ ÊÉÆÉ ÊÉÆÉÊv ÊÂÔÖ ÑÊ Ê Windows ÒÖÏÓ Õ Ð ÒÐÕÕ Ò ÑÕ CD ÊÕÒÏÎ ÖÑÒÎ ÈÉÇÉÈÆÂ Ï Ò ÑÏÔ : PVC ÌÉÊÐ ÔÑÒÒ Ï Ò : ISO CR-80-ISO 7810Â2.125" (54mm)( d ) x 3.375" (86mm)( ) ÏÔÑÕ : ÑÒÖÏÔ - ISO 7811 Ï Ò : ÕÖ ( mm) r 10% Ï Ò ÔÏ Ñ : 100 ( È 30 ÕÖÊÏ Ò ) ( ÏÔÑÕ Ê ÔÏ Ñ : 220 ) Ï Ò ÔÒÓ : 100 ( È 30 ÕÖÊÏ Ò ) Rev. A P330i Õ Ð ÔÓÕÎÖ 43

56 s Ó Ð Ò Ó Ð Ò Code 39ÂCode 128 B & C ( ÒÏÒÐÒÑÒÒÆÍ / ÊÈ ) 2 of 5 ÆÍË Ï Ñ Ö ÔÒ 2 of 5 UPC-AÂEAN8ÂEAN13 PDF-417 2D Ó Ð ÒÈÊ ÊÐ ÒÎ Windows ÔÖ Ñ ÒÖÏÓ É ÔÏ Ò ArialÆÍË Arial Bold True Type ÔÏ ÒÎ Windows ÔÖ Ñ ÒÖÏÓ É Ï Ò ISO u 7810 ÔÖ Ï Ò r Ï Ò ± in (53.98 ± r mm) Radius Ï Òin (3.18 (3.18 mm) r 0.01 Ï Ò ± 0.01 in (85.72 r 0.25 mm) (85.72 ± 0.25 mm) 0.009~0.033 ~ Ï Ò in (0.23~0.84 (0.23 ~ 0.84 mm) mm) ISO u 7811 ÑÒÖÏÔ Ï Ò Ï Ò (15.82 mm) 0.623in (15.82mm) min in (5.54mm) Ï Ò ma (5.54 mm) 0~0.115 Ï Ò (2.92 mm) 0 ~ 0.115in (2.92mm) max 0~0.115 Ï Ò 0 ~ ( in mm) (2.92mm 44 P330i Õ Ð ÔÓÕÎÖ Rev. A

57 ISO u 7816 IC Ï ÒÊ u e Ï Ò in (19.23 mm) (19.23 mm) Ï Ò in (28.55 mm) s ~ Ï ÑÔÏ Ñ Ï Ò in (10.25 (10.25 mm) Ï Ò in (19.87 (19.87 mm) ~ Ï ÑÔÏ Ñ USB nï ÐÓÒÒ ( ÏÔÑÕ ) : 18.2 Ï Ò (462 mm) sç : 9.4 Ï Ò (239 mm) È : 10.1 Ï Ò (256 mm) : 15.5 Ô Ò (7 kg) 110~230 VAC r 10% (99~254 V)Â60~50 Hz r 3Hz (47~63 Hz) FCCÐÖÑ BÂCEÂULÂCUL : 60 o F~86 o F (15 o C~30 o C) : 20%~65% ˆÇÊÆÇÉ : 23 o F~158 o F (-5 o C~70 o C) : 20%~70% ˆÇÊÆÇÉ ~ / : Ê Ê ÏÔÑÕ nï ÐÓÒÒ ÓÒÒÖ Ð~ 3ÒÖÒÐ ÑÒÖÏÔ Ï Ð Ñ ( ÆÍËÖÓ Ñ ) ÔÏ Ñ ( ÕÖ Ï Ò ) ˆ u Ï Ð ÒÏ Ð (MIFARE ÆÍË HID iclass) u Ï Ð ÒÏ Ð ( ÑÒ ÑÕ ÆÍËÏ Ð Ñ ) Rev. A P330i Õ Ð ÔÓÕÎÖ 45

58 s ÏÔÑÕ 46 P330i Õ Ð ÔÓÕÎÖ Rev. A

59 付録 A 磁気カード ストライプ エンコーダ ÊÈÌÊ ÇÊ ƒéêâïôñõ Ê Ï Ò ÑÒÖÏÔ Ï Ð ÑÎ ÈÉ P330i ÔÖ ÑÊ É u ÊÉÆÉw ÈÌÈ ( Ï Ò ÑÒÖÏÔ Ï Ð ÑÊ eêéæéêâ 2 Î ÈÉÇÉÈÆ )Â Ï Ð ÑÊ ÌÉÊ Êv Ç héèâï Ð ÑÊv Î È ÍÊÊÂÔÖ Ñ ÒÖÏÓÎ ÈÉÇÉÈÆ ÕÒÏÎÎt ÈÍ Ï Ð ÑÊÂÏ ÒÊ~~ÈÍÓÑÊ ÊwÌ Í / Ç}ÌÔÒÒÇ eè ÍÍÆÊ Í ÇÍÇÉÇÉÇÌÈÂ Ï Ò ÑÒÖÏÔ Ï Ð Ñ ÎÒÔ ÐÖ Ò ÐÒÒÌ ÈÍÉÆÌÈ ÑÒÖÏÔ ÇÏ ÒÎÏ Ò ÔÏ Ñ Êt ÈÍÉÇÊ ÑÒÖÏÔ Î ÊÈÂÔÖ Ñgˆ Ê}ÇÊÍÍÆÊÈÉÇÉÈÆ wì Í / Ç}ÌÔÒÒÇÏ Ò~~ÓÑÊ Ê eèíôö Ñ ÕÒÖÌ ÈÍÉÆÌÈÂÇÊÕÒÖÊÏ ÒÎt ÈÍÉÇÊ ÑÒÖÏÔÎ Ê ÈÂÔÖ Ñgˆ Ê}ÇÊÍÍÆÊÈÉÇÉÈÆ Rev. A P330i Õ Ð ÔÓÕÎÖ 47

60 Ï Ò ÑÒÖÏÔ Ï Ð Ñ Ð ÔÖ Ï Ð ÒÏ Ð ÔÖÐÖÕ Ð ÔÖ Ï Ð ÒÏ Ð ÔÖÐÖÕ ÃÔÖÐÖÔ Ñ ÔÓÕÎÖÃ( Ó Ò ) Î ÈÉÇÉÈÆ v ÑÒÖÏÔ Ï ÒÊ ISO u 7810 É 7811 Ê ÈÍÏ ÒÊÌÎ ÈÉÇÉÈÆ ÑÒÖÏÔÊÂ Ê hèíêêâï ÒsˆÊ ÿˆé ÊÇÍÊÊÍÌÈÎÂÒ ÔyÍ ÇÑÒÖÏÔÊÏ ÒÊ ÈÊÆÉÇÉÈÆÂ Ï Ð ÑÊÐÖ Ó Ð Ï Ð ÑwÌ È / Ç}ÌÔÒÒÊÐÖ Ó ÐÊÂÔÖ ÑÊÐÖ Ó Ð ÔÖÑÑÊÿÉÈÉ sèíìèâï Ð ÒÏ Ð ÏÖ ÊŠ Ç ÆÉ ÉÇÊÂ Ï Ð Ñ ÔÒÒÊÐÖ Ó ÐÇ uçìèíìèîâ ÐÖ Ó ÐÈÍÑÏÕ Ð ÒÏÑÔÖÏÊ ENCODING ERROR ÕÒÑ ÑÇŠdÊs ÈÍÍÉÇÉÈ ÐÖ Ó ÐÈÍ 1. Ê ÍÉÌÌÊÈÌÈ 2. ˆÓÓÖÔÑ Î È ÇÌÈ 3. ÕÏ ÏÓ Î ÇÂÔÖ ÒÔÒÒ ÐÕÖÒÑ ÖÒÒÎÖÖ ÑÈÉÂÔ Ö ÒÔÒÒ ÐÕÖÒÑÎzÇÈÂÖÔ Î Í ÈÌÈÂÔÖ ÒÔÒÒ ÐÕÖÒÑÎ ÈÌÈ 4. ÕÏ ÏÓ Î ÈÌÈ 5. Ï Ò ÔÏ Ñ ÏÓ Î ÇÂÏ ÒÇÆÍÊ Í ÈÌÈ 6. Ï Ò ÔÏ Ñ Ê ÊÑÖÒÒÊ ( Ê ) ÐÖ Ó ÐÏ ÒÎ ÍÌ ÈÂÐÖ Ó Ð Ï ÒÇÔÖ Ñ Ê~ÍÍÂÐÖ Ó Ð ÔÖÑÑÎ sèìèâ uéæíêâ ÈÆÖ Ó Ð Ï ÒÉÇÊÔÖÑÑÎeÍ}È ÉÇÉÈÆ 7. ÔÖ ÑÊ ÊÂÎÖÐ ÖÎ Ì}ÌÈÉ Î ÉÉ ÔÒÒÊ~ ÐÖ Ó ÐÎ sèíçéìéçìèâ Ê 4 Êw Î ÈÉÇ ÉÈÆ 48 P330i Õ Ð ÔÓÕÎÖ Rev. A

61 ISO u Ï Ð ÒÏ Ð Ï Ò ÑÒÖÏÔ Ï Ð Ñ ISO u Ï Ð ÒÏ Ð ÒÖÒÐ ÔÏ ÖÒ v ÒÖÒÐ Ê 1 ^ 210 BPI* k (ASCII 20~95 ) 2 = 75 BPI* (ASCII 48~62) 3 = 210 BPI* (ASCII 48~62) * ÓÒÒ / Ï Ò? Î Ç Â ÂLRC Î ÌÂÇÍÍÊ 3 ÊÂISO u Ê Ê ÉÉÂ i Ê Ï Ð ÑÊÍÍ ÈÍÍÂ v ÔÖÐÖÕ ÐÊv ÊÉÆÉÊÃÏ ÒÔÖ Ñ ÔÖÐÖÔ Ñ ÔÓÕ ÎÖÃÎ ÈÉÇÉÈÆÂ Rev. A P330i Õ Ð ÔÓÕÎÖ 49

62 Ï Ò ÑÒÖÏÔ Ï Ð Ñ ISO u Ï Ð ÒÏ Ð 50 P330i Õ Ð ÔÓÕÎÖ Rev. A

63 付録 B IC コンタクトステーション ÇÊ ƒêêâïôñõ Ê IC Ð ÑÐÒÑÒ ÑÕ Î ÈÉ P330i ÔÖ Ñ Ê ÊÉÆÉ~ w ÈÌÈ ( eê 2 Î ÈÉÇÉÈÆ ) ÊÈÌÊ IC Ï ÒÊÊ  vxóñ  vƒèê ÊÒ ÑÎv ÈÍÔÏÐ ÖÐ ÓÕ ÑÆÍË / ÌÈÇÊÕÕÖÇ nèíéæìèâp330i ÔÖ ÑÊÂÏÔ ÑÕ ÉÂIC Ï ÒÎÔÖÐÖÕ ÐÈÍÉÌÊÐ ÑÐÒÑÒ ÑÕ Î ÈÍ ÇÉÇÉÇÌÈÂÇÊÔÖ Ñ ÕÒÖÊÂÐ ÑÐÒÑÒ ÑÕ ÊÏ ÒÊ e ÈÎÈÍÐÔ ÒÊ ÈÂÇÊÑÒ ÑÕ ÉÔÖ ÑÊ IC Ï Ò ÊÐ ÑÐ Ò ÉÊÐÓÐÑÕ Î ÈÌÈÂÈÊ ÊÔÖ Ñ Ê Ê P330i ÕÒÖ É ÈÉÈ ÕÒÏÎÎt ÈÍ Ï ÒsˆÊ Ê IC Ï Ò u ÇÆÍ Î ÊÈ ΠÇÍÆÊÈÌÈ Rev. A P330i Õ Ð ÔÓÕÎÖ 51

64 IC Ð ÑÐÒÑÒ ÑÕ IC Ð ÑÐÒÑÒ ÑÕ Ï ÑÔÏ Ñ IC Ð ÑÐÒÑÒ ÑÕ Ï ÑÔÏ Ñ ÔÖ Ñ Ï ÑÔÏ ÑËÊÐÔ ÒÊÍÍÏ ÒÇ IC Ï ÒÐ ÑÐÒÑÒ ÑÕ Ê~ÍÍÍÉÂÔÖ ÑÊÂIC Ï ÒÐ ÑÐÒÑÒ ÑÕ ÎÔÖ Ñg ˆÊ DB-9 ÐÓÐÑÊÐÓÐÒÈÌÈÂ Ê Smart Card Programmer Î ÉÉÂIC Ï Ò ÒÒÔÎÔÖÐÖÕ ÐÈ ÍÇÉÇÉÇÌÈ ÊsÊÂIC Ï ÒÐ ÑÐÒÔÏ ÒÎ ÈÉÆÌÈ DB-9 Ó IC Ï ÒÐ ÑÐÒÔÏ Ò DB-9 Ó IC Ï ÒÐ ÑÐÒÔÏ Ò 1 C1 (VCC) 6 C6 (Vpp) 2 C2 (Reset) 7 C7 (I/O) 3 C3 (Clock) 8 C8 (RFU) 4 C4 (RFU) 5 C5 (GND) 9 IC Ï ÒÐ ÑÐÒÑÒ ÑÕ DB-9 ÐÓÐÑÊ e ( ÒÒÔÇÑÒ ÑÕ ÊÆÍ ÉÇ GND) 52 P330i Õ Ð ÔÓÕÎÖ Rev. A

65 付録 C ネットワークへの接続 Ï Ò ÔÖ ÑÎÏ ÐÓÒÒ ÓÒÒÖ ÐÊ ÈÍÊÊ 3 ~ÍÊÌÍ ÇÆ ÍÌÈÂ ÔÖ Ñ ÔÖ Ñ ÉÊÂÔÖ ÑÎÔÑÒ Ð ÓÕ ÑÊÖ ÏÖ ÈÂ ÊÐÖÏ Î Ò Ð ÓÕ ÑÉÔÖ ÑÎ ÈÍÍÆv ÈÌÈÂÐÖÏÎ Ò Ð ÓÕ ÑÊÔÑÒ Ð ÓÕ ÑÎ ÈÉÓÒÒÖ Ð ÊÔÖ ÑÊ ÈÌÈÂ Rev. A P330i Õ Ð ÔÓÕÎÖ 53

66 ÓÒÒÖ ÐËÊ Ð Ó Ð Ó ÑÕÔÎ Ç ÉÉÔÖ ÑÊ ÈÑÑÐÎ ÉÈÍÓÒÒÖ Ð ÊÐ ÓÉÈÉ ÈÍÑÑ ÒÎÖ ÒÓÏÑÉÈÂÐÖÏÎ Ò Ð ÓÕ ÑÊÂ ÓÒÒÖ Ð É Ð ÓÊ ÈÌÈÂ Ð Ó Ð ÓÇÔÖ ÑÊ nèíéæí ÊÂ Ð ÓÉ ÈÉÈÂ ÌÒÓÏÑ ÒÖÏÓÎÈÍÈÍ ÂÊ ÈÍ uçæíìèîâôö ÑÎÓÒÒ Ö Ð ÈÍ Ì Ê ÉÈÂ 54 P330i Õ Ð ÔÓÕÎÖ Rev. A

ÊÈÌÊ fêôöôï Ö É É ~ Œ ~ Œ ÈÍÉÆÍ s Ê É Â Ê ÉÉÆÍÇÉ Ê Ê É Ê ÈÍv ÈÍ É ÈÍ Â ÇÍ vèé Ê Ê É ÈÉËÈÆ ÊÌÉ Ê~Æ Ê Ê ÈÍfÆ Ê ÊÉÆÉÊ Ê Ê ÈÍ Ê ÈÉËÈÆ

ÊÈÌÊ fêôöôï Ö É É ~ Œ ~ Œ ÈÍÉÆÍ s Ê É Â Ê ÉÉÆÍÇÉ Ê Ê É Ê ÈÍv ÈÍ É ÈÍ Â ÇÍ vèé Ê Ê É ÈÉËÈÆ ÊÌÉ Ê~Æ Ê Ê ÈÍfÆ Ê ÊÉÆÉÊ Ê Ê ÈÍ Ê ÈÉËÈÆ Ê È Ì Ê 12 ~ (4 Â9 )ÊÍÍ ÿj fd 5.837 Ê Â Ð ÓÑ (TCSA) Ê fç 2.924 É Ê ÎzÆÉÆÌÈ Âÿj Ê sê 9  sê 5 Î ÉyÉÉÆÍÉÆÍÍÉÆÌÈ 13 Ê TCSA ÉsÊÉÉ w ÊÍÍÉ 53 Ê ƒ Êd ÊÂ11.700 ÉÊÉÉÆÌÈ ÆÌÌ s ÊÉÉÉ ÇÈÇÉÊÉÇÊÆ Ê ÉÈÇ ÉÆÆg É ÈÊÌÊÊÉÆÉÊÿj

More information

Microsoft Word _Rev01-jp.doc

Microsoft Word _Rev01-jp.doc ユーザーマニュアル 日本語 APC Smart-UPS 1000/750VA 230/120/100VAC 単一ユニットラックマウント式無停電電源装置 990-1319 09/02 はじめに American Power Conversion Corporation APC Ê ƒê teâ tñïòòâ ÑÔ ÒÏÏÎÂÈÊ Ê ~ ÊÆÇÍ ~ Êt~ ÉÈÉ É ÈÉÆÌÈ ÊÓÑÓ Ñ

More information

Microsoft Word - AS017U.b......_...j.doc

Microsoft Word - AS017U.b......_...j.doc Õ Ð ÑÔÓÕÎÖ }ÑÏÔ dõòõte Ó ÒÒÐÑÑÑ Ñ Ò Á Ç Ê...2 Ê...4 ÑÑÒÕ...5 Ê Éw...6...7 ÐÓÐÑ...8 Ð ÔÖ...8 hw...9 ÐÔ Òÿus... 13 ÐÔ Ò...13 ÖÑÔ Ñÿu...14 ÐÔ ÒÉÖÑÔ ÑÊw...15 ÐÔ Ò...15 ÐÔ Ò...17 ÐÔ Ò...18 ÐÔ Ò...20 ÐÔ Ò...20

More information

„¤‰ƒ‰IŠv‚æ‡S−ª†{“Å‘IB5-97

„¤‰ƒ‰IŠv‚æ‡S−ª†{“Å‘IB5-97 ÊÒÏ Ò Ð ÑÐÖÔÒÊ ÈÍ Ê ÊÆÇÍà xê ÃÊ g ÐÖÏ ÖÎÖÓ ÕÓÕÒÒÖÐ Ê w Ê ÇÍÌÍÉÂ Ê Êà x ÃÇ ÆÉ ÈÍÉÆÍ Â2+5# Â Â Â Ê w ÊÍÍÉÂ Ê ~É ÇÉ ÎsÆÇÉÇ uéæíçéç ÈÍÉ Â Ê 2+5# ÊÊÊw Ê Î Ê f u ÉÊà x hêf É f s Êg ÊÓÖ ÑÎ u ÈÍÇÉÃÎ ÇÉÆÍ ÂÌÉÂ

More information

<4D F736F F D F8DE98BCA8CA797A78FAC8E9988E397C3835A E815B82CC8A E646F63>

<4D F736F F D F8DE98BCA8CA797A78FAC8E9988E397C3835A E815B82CC8A E646F63> ˆ Ñ Ñ vìéê d Ê ÍÉÂÊÊÊ ÆÂ Æ Ç ÇÂÊ ~ÌÈÉ ÇÉÂÿ Â ss ÊÌ Ë sê~ Ê ÆÂ ~ÌÊÎÌÈÊÈÌÂ ÊÂ Ê ~ÊÉÆÉÊÂ ÇÉÉ ÇÈÂ Â Â Â xâîööð ÊÇÈÍÉÊÉÉÂÇÊÉÌÂÉÌÊÉÌÊÂ Ê Ê u Ç ÌÉÉÇÉÂ Ã ÃÊ ÈÂ ÊÆÇÍÃw ÃÎ v Êv ÊÑ Ñ vêî Í}ÌÂ Ã ÃÇÍÂ Ê vê u Ç ÇÆÉÊÎ

More information

Microsoft Word - 99

Microsoft Word - 99 一般国道 205 号 針尾バイパス ÓÏÓÑÊu ÊËu ÊÍÍÊ yêéêééuê Ê ÊÊ ~ Êd ÔÖÑÏÐÒÊ ~Ê ~~{ËÊÎÐÑÑ Ê Ê y ÊvÊu eêu ÊvÂwÊÆÍ vêu uvêèív ~{ ÓÏÓÑÊu Êu ÿj~êâ ÎzÉÈÂ ÊiÍ MOÊud~{ÉÆÍÂÿj~ÉÈÉ ÓÒÒÖ ÐÎÈÂÊÂÂÂÂuÊ iîíéuê{déæíâ ÇÊÆÉÂÓÏÓÑÊÂui ~É~ÈÊ

More information

(WP)

(WP) 1998 0 a b v g d je jo z i j k l m n o à á â ƒ ã ä å Ý Þ æ ç ˆ è é Š ê ë Œ ì í Ž î 1 ï p ð r ñ s ò t ó u ô f õ x ö ts t' ø ù ' ' š ú û y œ ü ' ý e ž þ ju Ÿ ß ja à, ê, ì, î, ò á, ã, ä, æ, é, ë, ï, ô, ö,,

More information

Microsoft Word - C.....u.K...doc

Microsoft Word - C.....u.K...doc C uwêííôöðöõ Ð C ÔÖÐÖÕ ÐÊÉÌÊ C ÔÖÐÖÕÊ C ÔÖÐÖÕÊ Ç Ê Æ ~ if eíè ~ for ÒÑÒ ÌÆÊÉÉÊ ~ switch ÉeÍÈ ~ while ÒÑÒ ÊÍÍÔÖÐÖÕÊ ~ 1 C ÔÖÐÖÕ ÐÊÉÌÊ uê~ ÏÒÏÑ Ð ÓÏÖ CUI Ô ÑÊ ÏÒÏÑ ÔÖÐÖÕÎ d ÈÍÉÇÊ ÆÒ Ö ÒÐÑÒ ÊÔÎÏÖÎ d ÉÇÍÊ

More information

ロシア語ハラショー

ロシア語ハラショー 1999 èìñß ïî-ðóññêè 25 26 26 29 30 31 32 33 35 36 10 10 11 36 37 38 39 12 14 40 41 16 16 18 19 21 21 22 22 23 24 1 à á â ƒ ã ä å Ý Þ æ ç ˆ è a b v g d je jo z i é j Š ê k ë l Œ ì m í n Ž î o 2 ï p ð r

More information

<4D F736F F D F8DE98BCA8CA797A78FAC8E9988E397C3835A E815B82CC8A E646F63>

<4D F736F F D F8DE98BCA8CA797A78FAC8E9988E397C3835A E815B82CC8A E646F63> s tâââoçæ #NQPIICRŠ~ ÊÈÍŠ~ Í d ÊÍÍhh Š~Š~ Ñ Ñ Â s tââoçæíâ u gzsîæg~ Â Ñ Ñ s Ê Â tââoçæíâ Â Ñ Ñ ÊÉ Ñ ÔÑÏÕ Â tâââoçæ NQPIICRŠ~ ÊÈÍKPVGTPCN u Í VTCEVKQPÎÆÉhh s dâ Ñ Ñ ÿ Ñ Ñ ÂÂys ~ÎsÈÉ gsh hg ÂÂoÇÆÍÂt

More information

fm

fm ÁÔÖÐÖÕ Ð +1 f ª ª ª ª ««««ªªª f ª ªª ª ªª ª ªª ª f ªªª ªª ª ªªª f ªª ª f f ªª ª ª ª ~ &'(556#46 &'(5#761 &'(5/#0 &'(5/#0 &'(5%;%.' &'(5/+)+ &'(5*+&#4+ &'(12+0 &'(1*#0&&90 &'(1*#0&/#' &'(12+072 &'(1#+4

More information

<4D F736F F D F8DE98BCA8CA797A78FAC8E9988E397C3835A E815B82CC8A E646F63>

<4D F736F F D F8DE98BCA8CA797A78FAC8E9988E397C3835A E815B82CC8A E646F63> Â Â Ê fd Ê ÂÆÉ fê ÉÆÉÉÂ Ê ËÉd ÉÊ Â Ê ÈÉÂ fd Ê ÉÂ ÍÍ ÈÉÂ f Ê É ÍÍ ÈÉÂ fâd sâ u sê Ês Ê ÇÉÆÉÉÂ Ê ÍÍ ÊÆ É Ê É ÍÍ ÈÉÂ Ê fê ÉÂ É ~u ÊECTT[QXGTÊ ÂÆÍÆÊ Ñ Ñ É ÎsÆËÇ Ê ÉÆÉÉÂ fêæéâd fê ÌÍ Ê ÉÆÍ É ÇÊ ÊÊÇÉÉÂ Ê fê

More information

‰IŠv9802 (WP)

‰IŠv9802 (WP) 30 197954 22001983 ìåëóéþåóëéå ÍÉÎÉÍÕÍÙ ÓÏ ÒÅÍÅÎÎÏÇÏ ÒÕÓÓËÏÇÏ ÑÚÙËÁ, ÒÅÄ...íÏÒËÏ ËÉÎÁ, "òõóóëéê ÑÚÙË", íïóë Á, 1985 ëáòôéîîï-óéôõáôé ÎÙÊ ÓÌÏ ÁÒØ ÒÕÓÓËÏÇÏ ÑÚÙËÁ, à.. ÁÎÎÉËÏ É ÄÒ., "òõóóëéê ÑÚÙË", íïóë Á,

More information

Microsoft Word - TR4_Effort.doc

Microsoft Word - TR4_Effort.doc ÔÖÑÑÎÉÈÍ ODC ÎÆÉ ÿ js ÊÈÌÊ ÑÔÒÏÏÎ ÊÆÇÍ ÓÐ ÊÊ ÐÑÒ~Ì~ÊÊÿÉÉÆÍ ÈÇÉ ÌhÇÉ ÊÎwË ÈÊÉÊ ÎÍÇÊÈÍÌ ÇÈÍÉÆÍ ÊÇÊ t~ ÉÈÉ ÕÑ Í Ð ÒÏ ÐÕÑÊÊ ÇÍÈÍÇ 1&%1TVJQIQPCN &GHGEV%NCUUKHKECVKQP Š=?Ê ÊÉÆÉ Î ÆÇÉÇÊŠÊŠÈ ŠÊ ÊÍÊÎ Ìh ÉwËÍÇÉÉ

More information

<45532D C8D5CEC4B0E6CBB5C3F7CAE92E504446>

<45532D C8D5CEC4B0E6CBB5C3F7CAE92E504446> ES-800II ES-800sII ÊÈÌÊ ÉÆÇÈÆÌÈÂ ÇÊÉËÊÑÑ zsi (6V,, ÎÆyÆÇ ÌÈÉwÊÆÍÇ ÇÊwÊÊÂÊhÉÊÇÊÊÊÉÆÉv ÈÉÆÍÌÈÂ ÊÉ~ÈÉÇÍiÊÎÈÂÐ ÔÎÊÊÂÊÊ ~ÈÍÇÉÎÊvvÈÍÉÌÊÉÈÂ ÊhÎÊÇuÆÉÉÇÂÍÍÊÇÆÉÉÇÉÌÊÎÌÉ ÆwÌÇÉÈÆÂÆwÌÊÊÉÉÊÂÊ}ÇÊÈÉÇÉÈÆÂ ÇÊwÊÂÑÏÔÉÈÂÏÔÑÕ

More information

fm

fm ÁÔÖÐÖÕ +1 ÔÖÒÑÑÐ /2% Ê Éte u ªªªªª f ªªª ª«ªªª ª ~ ªª ª ª ª ªªª ªª ª ªªª ª ªª ª «ªª ª ª ª ª ª ª ª ªªªª ª ª ª ª ª ª ªªªª «««s ª ª ª ª ªªª v ªª ª ª ª ªv l Ð ÔÎ 59Ö Ð ~ 59 59 59 59 Ð ÔÎ 59Ö Ð ~ ª ª ª ««10

More information

< D C8D5CEC4B0E6CBB5C3F7CAE92E706466>

< D C8D5CEC4B0E6CBB5C3F7CAE92E706466> ESW-800II ESW-800sII ÊÈÌÊ ÇÊÉËÊÑÑ zsi (6:V,, ÎÆyÆÇ ÌÈÉwÊÆÍÇ ÉÆÇÈÆÌÈÂ ÊÉ~ÈÉÇÍiÊÎÈÂÐ ÔÎÊÊÂÊÊ ÊhÎÊÇuÆÉÉÇÂÍÍÊÇÆÉÉÇÉÌÊÎÌÉ ÇÊwÊÊÂÊhÉÊÇÊÊÊÉÆÉv ÈÉÆÍÌÈÂ ~ÈÍÇÉÎÊvvÈÍÉÌÊÉÈÂ ÆwÌÇÉÈÆÂÆwÌÊÊÉÉÊÂÊ}ÇÊÈÉÇÉÈÆÂ ÇÊwÊÂÑÏÔÉÈÂÏÔÑÕ

More information

secwlres.book

secwlres.book BEA WebLogic Server WebLogic ªªªª ªªª ªª BEA WebLogic Server ªªª ª ª 7.0 ªª ª ª u :2003 7 18 m Copyright 2003, BEA Systems, Inc. All Rights Reserved. ÑÔÒÏÏÎÆÍËÔÓÕÎÖÊÂBEA Systems, Inc. Ê Ó Ï Ï ÑÑÒÕÑ ( ÂÃBEAÃÉÆÆÌÈ

More information

Ë,, ÌÓ ÏÓÈ ÂÈ? ÚÓÚ, ÚÓÚ

Ë,, ÌÓ ÏÓÈ ÂÈ? ÚÓÚ, ÚÓÚ 001 1 002 3 003 3 004 4 005 5 006 7 007 7 008 7 009 8 010 Ë,, ÌÓ 8 011 10 9 012 10 013 10 014 11 015 12 016 ÏÓÈ 13 017 ÂÈ? 13 018 ÚÓÚ, ÚÓÚ 14 019 14 020 16 021 Í ÍÓÈ? 16 022 18 023 18 024 19 025 19 1992

More information

œ 2 É É

œ 2 É É 2 œ 4 10 20 ò 32 É 36 40 43 48 51 53 É QA 57 59 œ 2 É É Bio BioBio JubJub PichPich É É IEAFO É The KINGYO É ACEPÉ 3 É DIY É ÉÉÉ É É 4 É É É 5 ÉDIY É IC IC IC IC IC IC IC IC É ò 6 7 Á Å ÅÅ É Á Èh Èh Èh

More information

活用ガイド (ハードウェア編)

活用ガイド (ハードウェア編) (Windows 98) 808-877675-122-A ii iii iv NEC Corporation 1999 v vi PART 1 vii viii PART 2 PART 3 ix x xi xii P A R T 1 2 1 3 4 1 5 6 1 7 8 1 9 10 11 1 12 1 1 2 3 13 1 2 3 14 4 5 1 15 1 1 16 1 17 18 1 19

More information

困ったときのQ&A

困ったときのQ&A ii iii iv NEC Corporation 1997 v P A R T 1 vi vii P A R T 2 viii P A R T 3 ix x xi 1P A R T 2 1 3 4 1 5 6 1 7 8 1 9 1 2 3 4 10 1 11 12 1 13 14 1 1 2 15 16 1 2 1 1 2 3 4 5 17 18 1 2 3 1 19 20 1 21 22 1

More information

目論見書

目論見書 Fidelity Japan Growth Fund 1 1 2 3 4 5 6 7 2 3 A B AB CDEFG AB C D 4 (3) 2002 2 1. 5 2001 2 28 7 2001

More information

ejb.book

ejb.book BEAWebLogic Server TM WebLogic ªªªª ª ª JavaBeans ª ªªªªªª ª BEA WebLogic Server ªªª ª ª 7.0 ªª ª ª u : 2003 12 10 m Copyright 2002, BEA Systems, Inc. All Rights Reserved. ªª ª ªªª ª BEA Systems, Inc.

More information

パソコン機能ガイド

パソコン機能ガイド PART12 ii iii iv v 1 2 3 4 5 vi vii viii ix P A R T 1 x P A R T 2 xi P A R T 3 xii xiii P A R T 1 2 3 1 4 5 1 6 1 1 2 7 1 2 8 1 9 10 1 11 12 1 13 1 2 3 4 14 1 15 1 2 3 16 4 1 1 2 3 17 18 1 19 20 1 1

More information

パソコン機能ガイド

パソコン機能ガイド PART2 iii ii iv v 1 2 3 4 5 vi vii viii ix P A R T 1 x P A R T 2 xi P A R T 3 xii xiii P A R T 1 2 1 3 4 1 5 6 1 2 1 1 2 7 8 9 1 10 1 11 12 1 13 1 2 3 14 4 1 1 2 3 15 16 1 17 1 18 1 1 2 19 20 1 21 1 22

More information

I

I I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV 1. 2 3 4 5 2. 6 7 8 3. 1 2 3 9 4 5 10 6 11 4. 1 2 3 1 2 12 1 2 3 1 2 3 13 14 1 2 1 15 16 1. 20 1 21 1 22 23 1 2 3 4 24 1 2 ok 25 1 2 26 1 2 3 27 2. 28

More information

エクセルカバー入稿用.indd

エクセルカバー入稿用.indd i 1 1 2 3 5 5 6 7 7 8 9 9 10 11 11 11 12 2 13 13 14 15 15 16 17 17 ii CONTENTS 18 18 21 22 22 24 25 26 27 27 28 29 30 31 32 36 37 40 40 42 43 44 44 46 47 48 iii 48 50 51 52 54 55 59 61 62 64 65 66 67 68

More information

1... 1 2... 1 1... 1 2... 2 3... 2 4... 4 5... 4 6... 4 7... 22 8... 22 3... 22 1... 22 2... 23 3... 23 4... 24 5... 24 6... 25 7... 31 8... 32 9... 3

1... 1 2... 1 1... 1 2... 2 3... 2 4... 4 5... 4 6... 4 7... 22 8... 22 3... 22 1... 22 2... 23 3... 23 4... 24 5... 24 6... 25 7... 31 8... 32 9... 3 3 2620149 3 6 3 2 198812 21/ 198812 21 1 3 4 5 JISJIS X 0208 : 1997 JIS 4 JIS X 0213:2004 http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/monjokan/ 1... 1 2... 1 1... 1 2... 2 3... 2 4... 4 5... 4 6... 4 7... 22

More information

SC-85X2取説

SC-85X2取説 I II III IV V VI .................. VII VIII IX X 1-1 1-2 1-3 1-4 ( ) 1-5 1-6 2-1 2-2 3-1 3-2 3-3 8 3-4 3-5 3-6 3-7 ) ) - - 3-8 3-9 4-1 4-2 4-3 4-4 4-5 4-6 5-1 5-2 5-3 5-4 5-5 5-6 5-7 5-8 5-9 5-10 5-11

More information

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D208376838C835B83938365815B835683878393312E707074205B8CDD8AB78382815B83685D>

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D208376838C835B83938365815B835683878393312E707074205B8CDD8AB78382815B83685D> i i vi ii iii iv v vi vii viii ix 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

More information

01_.g.r..

01_.g.r.. I II III IV V VI VII VIII IX X XI I II III IV V I I I II II II I I YS-1 I YS-2 I YS-3 I YS-4 I YS-5 I YS-6 I YS-7 II II YS-1 II YS-2 II YS-3 II YS-4 II YS-5 II YS-6 II YS-7 III III YS-1 III YS-2

More information

™…

™… i 1 1 1 2 3 5 5 6 7 9 10 11 13 13 14 15 15 16 17 18 20 20 20 21 22 ii CONTENTS 23 24 26 27 2 31 31 32 32 33 34 37 37 38 39 39 40 42 42 43 44 45 48 50 51 51 iii 54 57 58 60 60 62 64 64 67 69 70 iv 70 71

More information

š ( š ) (6) 11,310, (3) 34,146, (2) 3,284, (1) 1,583, (1) 6,924, (1) 1,549, (3) 15,2

š ( š ) (6) 11,310, (3) 34,146, (2) 3,284, (1) 1,583, (1) 6,924, (1) 1,549, (3) 15,2 š ( š ) ( ) J lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ¾ 13 14. 3.29 23,586,164,307 6,369,173,468 17,216,990,839 17,557,554,780 (352,062) 1,095,615,450 11,297,761,775 8,547,169,269

More information

100km/h COMAND * 250 i

100km/h COMAND * 250 i CLS-Class 100km/h COMAND * 250 i http://www.mercedes-benz.co.jp/ G G! i H 3 4 13 21 31 57 211 247 317 4 210 53 51 239 14 16 15 18 14 80 71 72 71 73 259 307 23 23 24 233326 225323 225 / 282 282 283 117

More information

これわかWord2010_第1部_100710.indd

これわかWord2010_第1部_100710.indd i 1 1 2 3 6 6 7 8 10 10 11 12 12 12 13 2 15 15 16 17 17 18 19 20 20 21 ii CONTENTS 25 26 26 28 28 29 30 30 31 32 35 35 35 36 37 40 42 44 44 45 46 49 50 50 51 iii 52 52 52 53 55 56 56 57 58 58 60 60 iv

More information

パワポカバー入稿用.indd

パワポカバー入稿用.indd i 1 1 2 2 3 3 4 4 4 5 7 8 8 9 9 10 11 13 14 15 16 17 19 ii CONTENTS 2 21 21 22 25 26 32 37 38 39 39 41 41 43 43 43 44 45 46 47 47 49 52 54 56 56 iii 57 59 62 64 64 66 67 68 71 72 72 73 74 74 77 79 81 84

More information

これでわかるAccess2010

これでわかるAccess2010 i 1 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 7 9 10 11 12 13 14 15 17 ii CONTENTS 2 19 19 20 23 24 25 25 26 29 29 31 31 33 35 36 36 39 39 41 44 45 46 48 iii 50 50 52 54 55 57 57 59 61 63 64 66 66 67 70 70 73 74 74 77 77

More information

III

III III 1 1 2 1 2 3 1 3 4 1 3 1 4 1 3 2 4 1 3 3 6 1 4 6 1 4 1 6 1 4 2 8 1 4 3 9 1 5 10 1 5 1 10 1 5 2 12 1 5 3 12 1 5 4 13 1 6 15 2 1 18 2 1 1 18 2 1 2 19 2 2 20 2 3 22 2 3 1 22 2 3 2 24 2 4 25 2 4 1 25 2

More information

iii iv v vi vii viii ix 1 1-1 1-2 1-3 2 2-1 3 3-1 3-2 3-3 3-4 4 4-1 4-2 5 5-1 5-2 5-3 5-4 5-5 5-6 5-7 6 6-1 6-2 6-3 6-4 6-5 6 6-1 6-2 6-3 6-4 6-5 7 7-1 7-2 7-3 7-4 7-5 7-6 7-7 7-8 7-9 7-10 7-11 8 8-1

More information

7 i 7 1 2 3 4 5 6 ii 7 8 9 10 11 1 12 13 14 iii.......................................... iv................................................ 21... 1 v 3 6 7 3 vi vii viii ix x xi xii xiii xiv xv 26 27

More information

i

i i ii iii iv v vi vii viii ix x xi ( ) 854.3 700.9 10 200 3,126.9 162.3 100.6 18.3 26.5 5.6/s ( ) ( ) 1949 8 12 () () ア イ ウ ) ) () () () () BC () () (

More information

i ii iii iv v vi vii viii ix x xi xii xiii xiv xv xvi 2 3 4 5 6 7 $ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 $ $ $ 18 19 $ 20 21 22 23 24 25 26 27 $$ 28 29 30 31 $ $ $ 32 33 34 $ 35 $ 36 $ 37 38 39 40 $ 41 42 43 44

More information

untitled

untitled i ii iii iv v 43 43 vi 43 vii T+1 T+2 1 viii 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 a) ( ) b) ( ) 51

More information

2

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I II III 11 IV 12 V 13 VI VII 14 VIII. 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 _ 33 _ 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 VII 51 52 53 54 55 56 57 58 59

More information

平成18年版 男女共同参画白書

平成18年版 男女共同参画白書 i ii iii iv v vi vii viii ix 3 4 5 6 7 8 9 Column 10 11 12 13 14 15 Column 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Column 27 28 29 30 Column 31 32 33 34 35 36 Column 37 Column 38 39 40 Column 41 42 43 44 45

More information

( ) g 900,000 2,000,000 5,000,000 2,200,000 1,000,000 1,500, ,000 2,500,000 1,000, , , , , , ,000 2,000,000

( ) g 900,000 2,000,000 5,000,000 2,200,000 1,000,000 1,500, ,000 2,500,000 1,000, , , , , , ,000 2,000,000 ( ) 73 10,905,238 3,853,235 295,309 1,415,972 5,340,722 2,390,603 890,603 1,500,000 1,000,000 300,000 1,500,000 49 19. 3. 1 17,172,842 3,917,488 13,255,354 10,760,078 (550) 555,000 600,000 600,000 12,100,000

More information

活用ガイド (ソフトウェア編)

活用ガイド (ソフトウェア編) ii iii iv NEC Corporation 1998 v vi PA RT 1 vii PA RT 2 viii PA RT 3 PA RT 4 ix P A R T 1 2 3 1 4 5 1 1 2 1 2 3 4 6 1 2 3 4 5 7 1 6 7 8 1 9 1 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 1 12 12 1 13 1 1 14 2 3 4 5 1

More information

Step2 入門

Step2 入門 ii iii iv v vi NEC Corporation 1999 vii C O N T E N T S PART 1 PART 2 PART 3 viii PART 4 ix C O N T E N T S PART 5 x PART 6 xi C O N T E N T S PART 7 xii PART 8 PART 9 xiii C O N T E N T S xiv xv PART

More information

applets.book

applets.book BEAWebLogic Server WebLogic Server ªªª ª ªªªªª ª BEA WebLogic Server ªªª ª ª 7.0 ªª ª ª : 2002 6 u : 2002 6 28 m Copyright 2002 BEA Systems, Inc. All Rights Reserved. ªª ª ªªª ª BEA Systems, Inc. ªª ª

More information

はじめに Polycom CX100 Polycom CX100 USB Microsoft Office Communicator 2007 ("OC 2007") Polycom CX100 Polycom CX100 スピーカーホン ユーザガイド - 1

はじめに Polycom CX100 Polycom CX100 USB Microsoft Office Communicator 2007 (OC 2007) Polycom CX100 Polycom CX100 スピーカーホン ユーザガイド - 1 POLYCOM CX100 スピーカーホン Microsoft Office Communicator 2007 対 応 最 OPTIMIZED 適 化 FOR Microsoft Office Communicator 2007 年 6 月 POLYCOM CX100 スピーカーホン ユーザガイド はじめに Polycom CX100 Polycom CX100 USB Microsoft Office

More information

untitled

untitled 1998 6 25 ( ) 1 10 1982 10 28 37/7 1990 12 14 45/94 (WHO) 1 1989 12 8 NGO (ECE) 3 1995 10 25 ECE 1991 2 25 1992 3 17 1998 6 4 1 2 1. 2. a b c (a) (b) d 17 3. a b (a) c (b) 4. 5. 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

More information

Ô µ µ Õ 6 Ú ÒÕ Ž l y ÖÍ ( )Í ÕŒ ÔÙØÔÕÍ ÖßäáÖ lö m Í2005 Ö dôõ m ÖÙÙ m ÖÒÒ søôõóù ÔØÔÕÓÍ ÓÙÍ Ø ÒÕ mþáßäø d zööøòùí Öi ØÓÖŽ Õ ØÙÙØÔÕÍ e 6 y Œ ÓÓ

Ô µ µ Õ 6 Ú ÒÕ Ž l y ÖÍ ( )Í ÕŒ ÔÙØÔÕÍ ÖßäáÖ lö m Í2005 Ö dôõ m ÖÙÙ m ÖÒÒ søôõóù ÔØÔÕÓÍ ÓÙÍ Ø ÒÕ mþáßäø d zööøòùí Öi ØÓÖŽ Õ ØÙÙØÔÕÍ e 6 y Œ ÓÓ i p Ô µ +5%1*$ International Society of Coordination for Health and Beauty 8QN 6 Ô µ µ Œ ~l v Œä Ö m d m ( l ä ) v ÖØ m l qy ä Žl d Œ ˆ d z d { ä Œ } Üãäß d } ä h d j ä Œ p 4 3 Í Ô Î yî Ž l Î Î Ï103-0005

More information

取扱説明書〈詳細版〉 [F-03B]

取扱説明書〈詳細版〉 [F-03B] 163 1 I f c C a b 2 3 fe I1 164 1 Iee e e e 2 e 3 e e 1 ee ee Ie e 1 e m811 1 e 165 1 m2* f c C 2 fe 1 2 m52 m72 a b a b 166 k k Ia I a SD ce k a b c d e fa a m4 m6 m5 m7 m6 e3 I m88 m80e m9e1 2 C 2e1

More information

本文EPS再版用-cs.indd

本文EPS再版用-cs.indd 愛知大学経営総合科学研究所叢書 40 愛知県における廃棄物処理の 10 年間の推移 有澤 健治 冨増 和彦 吉本 理沙 著 愛知大学経営総合科学研究所 i 1 10 20 ( ) 2010 2011 2 ( ) ii () : : R UpLaTeX R UpLaTeX 1 1 1.1... 1 1.2... 2 1.2.1... 3 1.2.2... 3 1.2.3... 4 1.2.4... 4

More information

入門ガイド

入門ガイド ii iii iv NEC Corporation 1998 v P A R 1 P A R 2 P A R 3 T T T vi P A R T 4 P A R T 5 P A R T 6 P A R T 7 vii 1P A R T 1 2 2 1 3 1 4 1 1 5 2 3 6 4 1 7 1 2 3 8 1 1 2 3 9 1 2 10 1 1 2 11 3 12 1 2 1 3 4 13

More information

1... 1 1... 1 2... 1 3... 1 4... 4 5... 7 6... 7 7... 12 8... 12 9... 13 10... 13 11... 13 12... 14 2... 14 1... 14 2... 16 3... 18 4... 19 5... 19 6.

1... 1 1... 1 2... 1 3... 1 4... 4 5... 7 6... 7 7... 12 8... 12 9... 13 10... 13 11... 13 12... 14 2... 14 1... 14 2... 16 3... 18 4... 19 5... 19 6. 3 2620149 1 3 8 3 2 198809 1/1 198809 1 1 3 4 5 JISJIS X 0208 : 1997 JIS 4 JIS X 0213:2004 http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/monjokan/ 1... 1 1... 1 2... 1 3... 1 4... 4 5... 7 6... 7 7... 12 8... 12

More information

ii iii iv CON T E N T S iii iv v Chapter1 Chapter2 Chapter 1 002 1.1 004 1.2 004 1.2.1 007 1.2.2 009 1.3 009 1.3.1 010 1.3.2 012 1.4 012 1.4.1 014 1.4.2 015 1.5 Chapter3 Chapter4 Chapter5 Chapter6 Chapter7

More information

i ii iii iv v vi vii ( ー ー ) ( ) ( ) ( ) ( ) ー ( ) ( ) ー ー ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 13 202 24122783 3622316 (1) (2) (3) (4) 2483 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 11 11 2483 13

More information

ï ñ ö ò ô ó õ ú ù n n ú ù ö ò ô ñ ó õ ï

ï ñ ö ò ô ó õ ú ù n n ú ù ö ò ô ñ ó õ ï ï ñ ö ò ô ó õ ú ù n n ú ù ö ò ô ñ ó õ ï B A C Z E ^ N U M G F Q T H L Y D V R I J [ R _ T Z S Y ^ X ] [ V \ W U D E F G H I J K O _ K W ] \ L M N X P S O P Q @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ r r @ @

More information

BB.2

BB.2 2 J U RN K EDOK T ER N G U ST U S 2 0 2 2 EI 5 9 V O 20 N 0 I SS N : 0 8 5 4 D FT R I S { + 0 K $ > 2 S P } C > > ß S 7 K F7 I N P C 2 II C >$ K > > JH Y Ä N V 0 5 4 06 2 > H U = w N H P S K Pf! >! T {

More information

JPD-AMC-Catalog-Dec11.indd

JPD-AMC-Catalog-Dec11.indd GE Measurement & Control Solutions DPI620 HART - 95% 2 MPa ( 20 bar ) - 95% 10 MPa ( 100 bar ) - 0 +100 MPa ( 0 1000 bar ) 0.0025% rdg + 0.002% FS ( ma ) ( mv V ) HART PC Windows CE USB WiFi IEEE802.11

More information

リファレンス

リファレンス STEP1 STEP 2 STEP 3 ii iii iv v NEC Corporation 1998 vi C O N T E N T S P A R T 1 viii ix C O N T E N T S P A R T 2 x P A R T 3 xi C O N T E N T S P A R T 4 xii P A R T 5 xiii C O N T E N T S P A R T

More information

untitled

untitled ŢĺîŘv d\^m Đ ½±øĹ Ţ ĺ î Ř v d \ ^ m : @ Ų ģ Å ¹» Ţ ĺ î Ř ş Ţ ĺ î Ř v d \ ^ m @ Ĕ œ ģ Ĭ Å Ê? ę Đ Ą ţ Ê Ħ : ę Đ l b Z Ê Ħ?Êę& ä:

More information

Microsoft Word - 第302回プログラム最終版(H ).pdf

Microsoft Word - 第302回プログラム最終版(H ).pdf HP 24 10 15 24 10 24 302 374 24 11 10 9 00 16 30 20 A 1-2-27 TEL 06-6949-5151 602-8566 465 TEL 075-251-5620 FAX 075-251-5840 E-mail rad@koto.kpu-m.ac.jp http://www.jrs-kansai.jp/ PC 1 Macintosh PC Windows

More information

I...4 II...5...5...6...7 III...7 1960...7 1960 70...10 1992...13...15 IV...18 ( ) ( ) ( ) ( )...18...18...19...19...19...20...21 V...22 ( ) ( ) ( ) (

I...4 II...5...5...6...7 III...7 1960...7 1960 70...10 1992...13...15 IV...18 ( ) ( ) ( ) ( )...18...18...19...19...19...20...21 V...22 ( ) ( ) ( ) ( C i 1 I...4 II...5...5...6...7 III...7 1960...7 1960 70...10 1992...13...15 IV...18 ( ) ( ) ( ) ( )...18...18...19...19...19...20...21 V...22 ( ) ( ) ( ) ( )...22...23...23...24...26...27...27...29 VI...31...31...34

More information

01_SWGuide_V8.50.fm

01_SWGuide_V8.50.fm ii iii iv v 2 vi vii viii ix x xi xii xiii xiv xv xvi xvii 1 CHAPTER 1-1 1-2 1-3 2 CHAPTER 2-1 2-2 2-3 2-4 1 2 2-5 3 4 2-6 5 6 2-7 7 8 2-8 9 2-9 10 11 2-10 12 13 2-11 14 15 2-12 16 17 18 2-13 1 2 2-14

More information

SPP24_Program_WOC(J)-15

SPP24_Program_WOC(J)-15 9:00-9:10 9:20-10:00 Invited Lecture A1-01-I 1 10:00-10:20 A1-02 3 10:20-10:40 A1-03 5 9:20-9:40 B1-01 7 9:40-10:00 B1-02 9 10:00-10:20 B1-03 11 10:20-10:40 B1-04 13 - i - 11:00-12:00 Plenary Lecture S-01

More information

高齢化社会の諸問題

高齢化社会の諸問題 63 519 63 19769 1 1 1 1 2 2 3 4 2 9 1 9 1 9 1 9 2 11 2 11 1 11 2 14 3 15 1 15 2 16 2 20 1 20 2 21 1 21 2 24 3 25 1 25 2 25-1 - 3 26 4 27 3 30 1 30 1 30 2 31 2 33 1 33 2 33 3 35 4 35 4 36 1 36 2 37 1 37

More information

『戦時経済体制の構想と展開』

『戦時経済体制の構想と展開』 1 15 15 17 29 36 45 47 48 53 53 54 58 60 70 88 95 95 98 102 107 116 v 121 121 123 124 129 132 142 160 163 163 168 174 183 193 198 205 205 208 212 218 232 237 237 240 247 251 vi 256 268 273 289 293 311

More information

JAJP.indd

JAJP.indd Agilent Data Sheet www.agilent.co.jp/find/pcie 2 Gen 2 Ready TCL Windows DCOM Agilent E2960B N2X E2960A PCIe TM 2.0 GUI PCIe 2.0 E2960B API E2960AGen 1 API Gen 1 Gen2 PCI Express Gen 1 E2960B PCI Express

More information

...J......1803.QX

...J......1803.QX 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 45-1111 48-2314 1 I II 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 272,437 80,348 82,207 81,393 82,293 83,696 84,028 82,232 248,983 80,411 4,615 4,757 248,434 248,688 76,708 6,299

More information

四校_目次~巻頭言.indd

四校_目次~巻頭言.indd 107 25 1 2016 3 Key Words : A 114 67 58.84 Mann-Whitney 6 1. 2. 3. 4. 5. 6. I. 21 4 B 23 11 1 9 8 7 23456 108 25 1 2016 3 78 9 II. III. IV. 1. 24 4 A 114 2. 24 5 6 3. 4. 5. 3 42 5 16 6 22 5 4 4 4 3 6.

More information

( œ ) œ ,906,148,000 1,800,000,000 1,706,469,380 1,350,676, ,793,167 1,555,793,167 3,000,000, ,537, ,

( œ ) œ ,906,148,000 1,800,000,000 1,706,469,380 1,350,676, ,793,167 1,555,793,167 3,000,000, ,537, , ¾ œ ( œ ) (Ÿ ) lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll J N I Q ( œ ) œ 14 15. 3.28 2,906,148,000 1,800,000,000 1,706,469,380 1,350,676,213 355,793,167 1,555,793,167 3,000,000,000

More information

p.2/76

p.2/76 kino@info.kanagawa-u.ac.jp p.1/76 p.2/76 ( ) (2001). (2006). (2002). p.3/76 N n, n {1, 2,...N} 0 K k, k {1, 2,...,K} M M, m {1, 2,...,M} p.4/76 R =(r ij ), r ij = i j ( ): k s r(k, s) r(k, 1),r(k, 2),...,r(k,

More information

(報告書まとめ 2004/03/  )

(報告書まとめ 2004/03/  ) - i - ii iii iv v vi vii viii ix x xi 1 Shock G( Invention) (Property rule) (Liability rule) Impact flow 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 (

More information

20 2008 ( bone collar Hematoxlyin-Eosin staining Alizarin Red S / Alcian Blue staining 1

More information

š ( š ) 2,973,655 3,774,545 4,719,254 1,594,319 3,011,432 1,517,982 1,493, ,503 2,591, , , , , ,000 f21 500,000 24

š ( š ) 2,973,655 3,774,545 4,719,254 1,594,319 3,011,432 1,517,982 1,493, ,503 2,591, , , , , ,000 f21 500,000 24 š ( š ) 812,488 8,633,171 390,374,410 324,279,452 9,953,269 17,329,976 2,944,796 2,944,796 6,866,917 341,279,452 12,000,000 12,000,000 2,000,000 2,000,000 1,000,000 1,000,000 500,000 600,000 I 1,000,000

More information

長崎県地域防災計画

長崎県地域防災計画 i ii iii iv v vi vii viii ix - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - 玢 - 10 - - 11 - - 12 - - 13 - - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18 - - 19 - - 20 - - 21 - - 22 - - 23 - - 24 - - 25 - -

More information