Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download ""

Transcription

1 じょう こう しん PLAYER TIME AGE と夜 冥 の 将 軍 G a me Desig n er: Ja cky Hu a n g G ra ph ic Desig n er: tu d io A ma t i z Pu b lish er: Big u n G a me B a s ic R u l e - 5 Advanced Rule m in s 1 + p e c i a l Tha nks :I t o Ta k um a W e b i t e : www. b i g fung a m e.t w E - m a i l :s e r vi c i g funi d e a. c o m.t w Ch e ng Hu a n g (Go d of C ity ) - a d e it y who se r ve s in a ut h o ri t y o ver Yi n a n d Ya n g Terri t o ri es - j u dge s an d guards the so uls liv in g a n d d e a d t o m e t e o u t t h e rew a rd s o r p u n i s h m en t s i n both ca r nal an d n ether w o r ld, fo r ma in t a in in g t he we l l - b ei n g o f t h e c i t y. W h e n ni ght fells, C hen g H ua n g s ge n e r a ls t o ur H is ju ri s d i c t i o n i n s t ea l t h t o p a t ro l t h e c ondi t i ons of the so ciety a n d swe e p o ut a ny e v ils. The n i g h t p a t ro l t ro u p e l o o k s a s i f t h ey a re hol di n g a g ran d cerem o ny in t he n ight t ime. Th e d i vi n e g en era l s p erf o rm E i g h t tr ig r a m ormat ion to ste p fo r wa r d w it h t he e ve n t ars p a t t ern a n d l a s h t h ei r w ea p o n s to i nt i mi d ate evils for ex p lo r in g hum a n n a t ur e - G o o d, E vi l, Yi n a n d Ya n g Du r i ng the course of the g a me, t he p la ye r s w ill a c t a s C h en g Hu a n g s s u b o rd i n a t es, Ni g h t Ge ne r al s, to atten d the n ig ht p a r a d e a n d e x e c ut e Ch en g Hu a n g s o rd er o f rew a rd i n g v ir t u e a nd pun ishin g vice b y use o f e a c h c ha r a c t e r s s p ec i a l a b i l i t y t o j o i n t l y m a i n t a i n h a p pi ne s s an d peace in hum a n so c ie t y. COMPONET Night General Card x 9 Game Rule x1 Order Card x1 Aid Card x 6 三 善 せっ あく こう しん とう 2 悪 しょう こう 0 悪 悪 善 かん ちゅう せっ 零 六 二十一 六 二 十 十八 二 Card tand x 6 Color is random Vot ing Token x 6 Virtue & Vice Card x 6 (6 kinds) coring Token x 80 1pointx0 5pointx15 10pointx15 0pointx0 1

2

3 - 1 44

4 Take Actions W h e n thi s stage starts, all p la ye r s g o c lo c kw ise d r a ft i n g t h e Vi rt u e & Vi c e c a rd s i n f ro n t of you together; the player s w ill c ho o se t o t a k e r e wa r d o r p u n i s h m en t c a rd i n t u rn. Reward and Punishment Cards The pl ayers draft Vi r t ue & Vic e c a r d s simult a n eo u s l y. E a c h t u rn, a l l p l a y ers choos e any 1 card fro m t he ir ha n d t ha t t he y wo u l d l i k e t o k eep. T h ey p l a c e t h i s ca r d f ace-dow n on the t a b le in fr o n t o f t he m, t he n p a s s t h e res t t o t h e p l a y er i n cl o c kw ise order. Please p e r fo r m t he a b o ve a c t io n 6 t i m es t i l l every p l a y er h o l d s 6 Vi r tu e an d Vice cards. Af t e r ge tt i n g 6 Virtue an d Vic e c a r d s, p le a se t ur n o n e o f y o u r c a rd s f a c ed d o w n a n d p l a c e i t to the discard pile. The n, a r r a n g e t he r e m a in in g 5 ca rd s b a s ed o n t h e f o l l o w i n g f o rm a tion: - Uppe r Row りゅう しょう ぐん 柳将軍 Lower Ro w When act ing as General Liu, General Liu w i l l perform his ability NOW, so only c a r ds w ill be placed on the Upper Row. Af t e r a l l p layers complet e t he a b o ve fo r ma t io n, t he c a p t a i n s h a l l o rd er t h e p l a y ers t o tu r n th e Up per-r ow cards fa c e up sim ult a n e o usly. 1 4 Perform pecial Abilities ぶ はん 武 判 かん しょう ぐん 甘将軍 けい ぐ や 刑具爺 ぶん はん 文 判 N ext, pl e a se perform the sp e c ia l a b ilit y b a se d o n t he n u m eri c o rd er 1-4 w h i c h i s i l l u s tr a te d on the upper left co r n e r o f e a c h G e n e r a l Ca r d. I n f o l l o w i n g t h e n u m eri c o rd er, i f th e Ge ne r al takin g the or d e r is n o t p r e se n t, t he n just i g n o re i t. O n l y a f ew s p ec i a l a b i l i t i es owne d by the specific G e n e r a l w ill b e in it ia t e d un d er d i ff eren t t i m i n g ; t h e p l a y ers c a n r ef er to Gen eral C ard an d Aid c a r d a t a ny t im e fo r fur t h er a s s i s t a n c e. 4

5 殊能力を使い 世の中の幸福と平和を守護しましょう 殊能力を使い 世の中の幸福と平和を守護しましょう しゃしょうぐん ご

6 殊能力を使い 世の中の幸福と平和を守護しましょう 殊能力を使い 世の中の幸福と平和を守護しましょう 殊能力を使い 世の中の幸福と平和を守護しましょう め ず しゃしょうぐん ご

7 殊能力を使い 世の中の幸福と平和を守護しましょう はんしょうぐん

13Ad m in is t r a t ie e n h u lp v e r le n in g Ad m in is t r a t ie v e p r o b le m e n,p r o b le m e n in d e h u lp v e r le n in g I n d ic

13Ad m in is t r a t ie e n h u lp v e r le n in g Ad m in is t r a t ie v e p r o b le m e n,p r o b le m e n in d e h u lp v e r le n in g I n d ic 13D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M ィC Aa n g e m a a k t o p 19 /09 /2007 o m 09 :3 1 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06 013-00185 V o o r z ie n in g N ie

More information

1 1 H Li Be Na M g B A l C S i N P O S F He N Cl A e K Ca S c T i V C Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se B K Rb S Y Z Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb T e

1 1 H Li Be Na M g B A l C S i N P O S F He N Cl A e K Ca S c T i V C Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se B K Rb S Y Z Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb T e No. 1 1 1 H Li Be Na M g B A l C S i N P O S F He N Cl A e K Ca S c T i V C Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se B K Rb S Y Z Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb T e I X e Cs Ba F Ra Hf Ta W Re Os I Rf Db Sg Bh

More information

ル札幌市公式ホームページガイドライン

ル札幌市公式ホームページガイドライン 平 成 16 年 1 月 8 日 総 ) 広 報 部 長 決 裁 企 ) 情 報 化 推 進 部 長 決 裁 最 近 改 正 平 成 23 年 3 月 10 日 ...3...3...4...5...5...5...5...6...6...7...8...9...9...10...11...11...12...12...13...13...14...15...15...16...17...18...19...20

More information

ISTC 3

ISTC 3 B- I n t e r n a t i o n a l S t a n d a r s f o r Tu b e r c u l o s i s C a r (ÏS r c ) E d is i k e - 3 ) a =1 / < ' 3 I n t e r n a t i o n a l s t a n d a r d s f o r T B C a r e e «l i s i k e 3

More information

‰IŠv9802 (WP)

‰IŠv9802 (WP) 30 197954 22001983 ìåëóéþåóëéå ÍÉÎÉÍÕÍÙ ÓÏ ÒÅÍÅÎÎÏÇÏ ÒÕÓÓËÏÇÏ ÑÚÙËÁ, ÒÅÄ...íÏÒËÏ ËÉÎÁ, "òõóóëéê ÑÚÙË", íïóë Á, 1985 ëáòôéîîï-óéôõáôé ÎÙÊ ÓÌÏ ÁÒØ ÒÕÓÓËÏÇÏ ÑÚÙËÁ, à.. ÁÎÎÉËÏ É ÄÒ., "òõóóëéê ÑÚÙË", íïóë Á,

More information

Finale [Missa VIII]

Finale [Missa VIII] Missa VIII ーde Angelis ア in festis dlicis Kyrie V カ Ky - ri - e e - - - le - i - son i カ カ Chri-ste e - - - le - i - son i カ Ky-ri -e e - - le - i - son Ky-ri -e U e - - - le - i - son U 2 V Missa VIII

More information

<4D F736F F D F8DE98BCA8CA797A78FAC8E9988E397C3835A E815B82CC8A E646F63>

<4D F736F F D F8DE98BCA8CA797A78FAC8E9988E397C3835A E815B82CC8A E646F63> ˆ Ñ Ñ vìéê d Ê ÍÉÂÊÊÊ ÆÂ Æ Ç ÇÂÊ ~ÌÈÉ ÇÉÂÿ Â ss ÊÌ Ë sê~ Ê ÆÂ ~ÌÊÎÌÈÊÈÌÂ ÊÂ Ê ~ÊÉÆÉÊÂ ÇÉÉ ÇÈÂ Â Â Â xâîööð ÊÇÈÍÉÊÉÉÂÇÊÉÌÂÉÌÊÉÌÊÂ Ê Ê u Ç ÌÉÉÇÉÂ Ã ÃÊ ÈÂ ÊÆÇÍÃw ÃÎ v Êv ÊÑ Ñ vêî Í}ÌÂ Ã ÃÇÍÂ Ê vê u Ç ÇÆÉÊÎ

More information

(WP)

(WP) 1998 0 a b v g d je jo z i j k l m n o à á â ƒ ã ä å Ý Þ æ ç ˆ è é Š ê ë Œ ì í Ž î 1 ï p ð r ñ s ò t ó u ô f õ x ö ts t' ø ù ' ' š ú û y œ ü ' ý e ž þ ju Ÿ ß ja à, ê, ì, î, ò á, ã, ä, æ, é, ë, ï, ô, ö,,

More information

reaolucion 1113 telefono

reaolucion 1113 telefono S Ef RESO LUC [O N N RO w P O R ME D I O D E L A CU A L SE ESTAB L ECE LA OB UGA CI N DE I NF OR MA R A LAS EMP RESAS DE SERV C IO D E TELEFO N A FIJA La L d e r d e P r o y e c t o d e l a U n i d a d

More information

elemmay09.pub

elemmay09.pub Elementary Activity Bank Activity Bank Activity Bank Activity Bank Activity Bank Activity Bank Activity Bank Activity Bank Activity Bank Activity Bank Activity Bank Activity Bank Number Challenge Time:

More information

Finale 2003 - [Billy Joel - Piano Man.MUS]

Finale 2003 - [Billy Joel - Piano Man.MUS] Pino Mn written by Billy oel trnscribed by GERMANICVS wwwgermnicvsdevu 8 6 freely # # n # n # n # # n n r # 6 8 ォ rit # ォ ォ ォ 3 3 3 ォ [Hrmonic] 3 9 ィォ ィォ ィォ It's nine 9 14 o' clock on s-tur-dy Pino Mn

More information

Microsoft Word - AS017U.b......_...j.doc

Microsoft Word - AS017U.b......_...j.doc Õ Ð ÑÔÓÕÎÖ }ÑÏÔ dõòõte Ó ÒÒÐÑÑÑ Ñ Ò Á Ç Ê...2 Ê...4 ÑÑÒÕ...5 Ê Éw...6...7 ÐÓÐÑ...8 Ð ÔÖ...8 hw...9 ÐÔ Òÿus... 13 ÐÔ Ò...13 ÖÑÔ Ñÿu...14 ÐÔ ÒÉÖÑÔ ÑÊw...15 ÐÔ Ò...15 ÐÔ Ò...17 ÐÔ Ò...18 ÐÔ Ò...20 ÐÔ Ò...20

More information

untitled

untitled 5 28 EAR CCLECCN ECCN 1. 2. 3. 4. 5.EAR page 1 of 28 WWW.Agilent.co.jp -> Q&A ECCN 10020A 10070A 10070B 10070C 10071A 10071B 10072A 10073A 10073B 10073C 10074A 10074B 10074C 10076A 10229A 10240B 10430A

More information

Liturgy1-2AntiphonAncientChant080705.MUS

Liturgy1-2AntiphonAncientChant080705.MUS Soprano Alto Tenor Bass 1st Antiphon Bless the Lord, O my soul;.. Ancient Chant bless ed art Thou, O Lord. Bless the Lord, O my soul,.. and all that is ithin me bless His ho ly name. Bless the Lord, O

More information

ロシア語ハラショー

ロシア語ハラショー 1999 èìñß ïî-ðóññêè 25 26 26 29 30 31 32 33 35 36 10 10 11 36 37 38 39 12 14 40 41 16 16 18 19 21 21 22 22 23 24 1 à á â ƒ ã ä å Ý Þ æ ç ˆ è a b v g d je jo z i é j Š ê k ë l Œ ì m í n Ž î o 2 ï p ð r

More information

WinXPBook.indb

WinXPBook.indb 35 使 ってみよう! Windows XP 第 4 章 4.1 キーボードの 上 手 な 使 い 方 36 第 4 章 / 日 本 語 入 力 に 挑 戦 しよう 4.2 英 数 字 の 入 力 4.2.1 エディタとワープロ エディタ 特 徴 使 用 目 的 ワープロ 特 徴 使 用 目 的 4.2 英 数 字 の 入 力 37 4.2.2 メモ 帳 を 使 う 4.2.3 英 数 字 の 入

More information

fm

fm ÁÔÖÐÖÕ Ð +1 f ª ª ª ª ««««ªªª f ª ªª ª ªª ª ªª ª f ªªª ªª ª ªªª f ªª ª f f ªª ª ª ª ~ &'(556#46 &'(5#761 &'(5/#0 &'(5/#0 &'(5%;%.' &'(5/+)+ &'(5*+&#4+ &'(12+0 &'(1*#0&&90 &'(1*#0&/#' &'(12+072 &'(1#+4

More information

Ë,, ÌÓ ÏÓÈ ÂÈ? ÚÓÚ, ÚÓÚ

Ë,, ÌÓ ÏÓÈ ÂÈ? ÚÓÚ, ÚÓÚ 001 1 002 3 003 3 004 4 005 5 006 7 007 7 008 7 009 8 010 Ë,, ÌÓ 8 011 10 9 012 10 013 10 014 11 015 12 016 ÏÓÈ 13 017 ÂÈ? 13 018 ÚÓÚ, ÚÓÚ 14 019 14 020 16 021 Í ÍÓÈ? 16 022 18 023 18 024 19 025 19 1992

More information

Microsoft Word - 99

Microsoft Word - 99 一般国道 205 号 針尾バイパス ÓÏÓÑÊu ÊËu ÊÍÍÊ yêéêééuê Ê ÊÊ ~ Êd ÔÖÑÏÐÒÊ ~Ê ~~{ËÊÎÐÑÑ Ê Ê y ÊvÊu eêu ÊvÂwÊÆÍ vêu uvêèív ~{ ÓÏÓÑÊu Êu ÿj~êâ ÎzÉÈÂ ÊiÍ MOÊud~{ÉÆÍÂÿj~ÉÈÉ ÓÒÒÖ ÐÎÈÂÊÂÂÂÂuÊ iîíéuê{déæíâ ÇÊÆÉÂÓÏÓÑÊÂui ~É~ÈÊ

More information

ÊÈÌÊ fêôöôï Ö É É ~ Œ ~ Œ ÈÍÉÆÍ s Ê É Â Ê ÉÉÆÍÇÉ Ê Ê É Ê ÈÍv ÈÍ É ÈÍ Â ÇÍ vèé Ê Ê É ÈÉËÈÆ ÊÌÉ Ê~Æ Ê Ê ÈÍfÆ Ê ÊÉÆÉÊ Ê Ê ÈÍ Ê ÈÉËÈÆ

ÊÈÌÊ fêôöôï Ö É É ~ Œ ~ Œ ÈÍÉÆÍ s Ê É Â Ê ÉÉÆÍÇÉ Ê Ê É Ê ÈÍv ÈÍ É ÈÍ Â ÇÍ vèé Ê Ê É ÈÉËÈÆ ÊÌÉ Ê~Æ Ê Ê ÈÍfÆ Ê ÊÉÆÉÊ Ê Ê ÈÍ Ê ÈÉËÈÆ Ê È Ì Ê 12 ~ (4 Â9 )ÊÍÍ ÿj fd 5.837 Ê Â Ð ÓÑ (TCSA) Ê fç 2.924 É Ê ÎzÆÉÆÌÈ Âÿj Ê sê 9  sê 5 Î ÉyÉÉÆÍÉÆÍÍÉÆÌÈ 13 Ê TCSA ÉsÊÉÉ w ÊÍÍÉ 53 Ê ƒ Êd ÊÂ11.700 ÉÊÉÉÆÌÈ ÆÌÌ s ÊÉÉÉ ÇÈÇÉÊÉÇÊÆ Ê ÉÈÇ ÉÆÆg É ÈÊÌÊÊÉÆÉÊÿj

More information

Microsoft Word - DAI THUA 100 PHAP _hoan chinh_.doc

Microsoft Word - DAI THUA 100 PHAP  _hoan chinh_.doc Sáng tác: Bồ tát Thiên Thân Hán dịch: Pháp sư: Huyền Tráng Soạn thuật: Cư sĩ: Giản Kim Võ Việt dịch: Cư sĩ: Lê Hồng Sơn LUẬN ĐẠI THỪA 100 PHÁP Phật Lịch: 2557 - DL.2013 Luận Đại Thừa 100 Pháp 1 Việt dịch:

More information

<4D F736F F D F8DE98BCA8CA797A78FAC8E9988E397C3835A E815B82CC8A E646F63>

<4D F736F F D F8DE98BCA8CA797A78FAC8E9988E397C3835A E815B82CC8A E646F63> s tâââoçæ #NQPIICRŠ~ ÊÈÍŠ~ Í d ÊÍÍhh Š~Š~ Ñ Ñ Â s tââoçæíâ u gzsîæg~ Â Ñ Ñ s Ê Â tââoçæíâ Â Ñ Ñ ÊÉ Ñ ÔÑÏÕ Â tâââoçæ NQPIICRŠ~ ÊÈÍKPVGTPCN u Í VTCEVKQPÎÆÉhh s dâ Ñ Ñ ÿ Ñ Ñ ÂÂys ~ÎsÈÉ gsh hg ÂÂoÇÆÍÂt

More information

SIRIUS_CS3*.indd

SIRIUS_CS3*.indd SIRIUS Innovations SIRIUS SIRIUS Answers for industry. SIRIUS SIRIUS S00 S0 SIRIUS SIRIUS ZX0-ORAZ-0AB0 7.5kW 6 S00 7 8 7.5kW 9 S00 0 8.5kW S0 8.5kW S0 5 6 7 IO-Link AS-InterfaceRT 8 8US 5 6 SIRIUS SIRIUS

More information

<898991E896DA8E9F2E696E6464>

<898991E896DA8E9F2E696E6464> 2-A-ICL11 2-A-SL 2-A-S5-1 2-A-S5-2 2-A-S5-3 2-A-S5-4 2-A-S5-5 2-A-S5-6 2-A-ICL12 2-A-ICL13 2-B-ICL14 2-B-M7-1 2-B-M7-2 2-B-M7-3 2-B-M7-4 2-B-M7-5 2-B-M7-6 2-B-M7-7 2-B-IS14 2-B-ICL15 2-B-S6-1 2-B-S6-2

More information

42 3 u = (37) MeV/c 2 (3.4) [1] u amu m p m n [1] m H [2] m p = (4) MeV/c 2 = (13) u m n = (4) MeV/c 2 =

42 3 u = (37) MeV/c 2 (3.4) [1] u amu m p m n [1] m H [2] m p = (4) MeV/c 2 = (13) u m n = (4) MeV/c 2 = 3 3.1 3.1.1 kg m s J = kg m 2 s 2 MeV MeV [1] 1MeV=1 6 ev = 1.62 176 462 (63) 1 13 J (3.1) [1] 1MeV/c 2 =1.782 661 731 (7) 1 3 kg (3.2) c =1 MeV (atomic mass unit) 12 C u = 1 12 M(12 C) (3.3) 41 42 3 u

More information

<4D F736F F D F8DE98BCA8CA797A78FAC8E9988E397C3835A E815B82CC8A E646F63>

<4D F736F F D F8DE98BCA8CA797A78FAC8E9988E397C3835A E815B82CC8A E646F63> Â Â Ê fd Ê ÂÆÉ fê ÉÆÉÉÂ Ê ËÉd ÉÊ Â Ê ÈÉÂ fd Ê ÉÂ ÍÍ ÈÉÂ f Ê É ÍÍ ÈÉÂ fâd sâ u sê Ês Ê ÇÉÆÉÉÂ Ê ÍÍ ÊÆ É Ê É ÍÍ ÈÉÂ Ê fê ÉÂ É ~u ÊECTT[QXGTÊ ÂÆÍÆÊ Ñ Ñ É ÎsÆËÇ Ê ÉÆÉÉÂ fêæéâd fê ÌÍ Ê ÉÆÍ É ÇÊ ÊÊÇÉÉÂ Ê fê

More information

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 fvszɕʑxɣ ppʰbttʰdtstsʰʣ ʨʨʰʥkkʰgʨʨʰɕʧʧʰʃ p pʰ b m f v t tʰ d n ts ʦʰ ʣ s z ʨ ʨʰ ʥ ɕ ʑ k kʰ g ŋ x ɣ ø

More information

情報セキュリティ_2017版単ページ.indd

情報セキュリティ_2017版単ページ.indd Information Security Report 2016 1 INDEX 3 4 8 13 14 15 16 18 19 22 22 24 26 28 30 34 36 38 44 46 48 51 2 3 4 5 6 7 mail 8 9 10 mail mai ail il il mail mail mail mai ail il il mail mail mail HDD HDD 11

More information

000 001

000 001 all-round catalogue vol.2 000 001 002 003 AA0102 AA0201 AA0701 AA0801 artistic brushes AA0602 AB2701 AB2702 AB2703 AB2704 AA0301 AH3001 AH3011 AH3101 AH3201 AH3111 AB3201 AB3202 AB2601 AB2602 AB0701 artistic

More information

コロイド化学と界面化学

コロイド化学と界面化学 x 25 1 kg 1 kg = 1 l mmol dm -3 ----- 1000 mg CO 2 -------------------------------------250 mg Li + --------------------------------1 mg Sr 2+ -------------------- 10

More information

bingol dergi 1.pdf

bingol dergi  1.pdf 131 7 1 7 1 7 * 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 gi * 1 7 97 Bing02l 05niversitesi 1 7 131 7 98 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 2 1 7 1 7 3 1 7 4 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 2 1 7 1

More information

Microsoft Word _Rev01-jp.doc

Microsoft Word _Rev01-jp.doc ユーザーマニュアル 日本語 APC Smart-UPS 1000/750VA 230/120/100VAC 単一ユニットラックマウント式無停電電源装置 990-1319 09/02 はじめに American Power Conversion Corporation APC Ê ƒê teâ tñïòòâ ÑÔ ÒÏÏÎÂÈÊ Ê ~ ÊÆÇÍ ~ Êt~ ÉÈÉ É ÈÉÆÌÈ ÊÓÑÓ Ñ

More information

2

2 www.pwc.com/vn Sổ tay thuế Việt Nam 2017 2 Mục Lục Hệ Thống Thuế 6 Tổng quan Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp ( TNDN ) Thuế suất Ưu đãi thuế TNDN Xác định thu nhập chịu thuế TNDN Các khoản chi không được trừ

More information

Microsoft Word - C.....u.K...doc

Microsoft Word - C.....u.K...doc C uwêííôöðöõ Ð C ÔÖÐÖÕ ÐÊÉÌÊ C ÔÖÐÖÕÊ C ÔÖÐÖÕÊ Ç Ê Æ ~ if eíè ~ for ÒÑÒ ÌÆÊÉÉÊ ~ switch ÉeÍÈ ~ while ÒÑÒ ÊÍÍÔÖÐÖÕÊ ~ 1 C ÔÖÐÖÕ ÐÊÉÌÊ uê~ ÏÒÏÑ Ð ÓÏÖ CUI Ô ÑÊ ÏÒÏÑ ÔÖÐÖÕÎ d ÈÍÉÇÊ ÆÒ Ö ÒÐÑÒ ÊÔÎÏÖÎ d ÉÇÍÊ

More information

Te lucis ante terminum.mus

Te lucis ante terminum.mus Te lucis ante terminum, 将 5 No 24, antiones Triginta Selectissimae Ed lemens Stephani, N将舐nurg, 1568 osmas Alder (14971550) Edited y harles H Giffen Discantus B Altera ox B Altera vox in Epidiapente post

More information

Finale 2008a - [Coldplay - Viva La Vida-piano solo.MUS]

Finale 2008a - [Coldplay - Viva La Vida-piano solo.MUS] Coldplay arr S Christian Collins F カ カ simile カ カ 6 カ カ カ カ melody legato used to rule the orld カ カ Seas ould rise hen gave the ord カ No in the mor-ning sleep a - lone, カ カ カ Seep the streets used to on

More information

„¤‰ƒ‰IŠv‚æ‡S−ª†{“Å‘IB5-97

„¤‰ƒ‰IŠv‚æ‡S−ª†{“Å‘IB5-97 ÊÒÏ Ò Ð ÑÐÖÔÒÊ ÈÍ Ê ÊÆÇÍà xê ÃÊ g ÐÖÏ ÖÎÖÓ ÕÓÕÒÒÖÐ Ê w Ê ÇÍÌÍÉÂ Ê Êà x ÃÇ ÆÉ ÈÍÉÆÍ Â2+5# Â Â Â Ê w ÊÍÍÉÂ Ê ~É ÇÉ ÎsÆÇÉÇ uéæíçéç ÈÍÉ Â Ê 2+5# ÊÊÊw Ê Î Ê f u ÉÊà x hêf É f s Êg ÊÓÖ ÑÎ u ÈÍÇÉÃÎ ÇÉÆÍ ÂÌÉÂ

More information

J表紙.dpt

J表紙.dpt 1 1. 1.1 440V 63A 1 2 3 4 5 6 IEC 61058-1 IEC 61058-2 IEC 61058-2 1.2 1.3 1.4 IEC 60669 IEC 61058-2 1.5 1.6 IEC 60730 2. IEC 61058 1 IEC 60034-1 1996 1 1 1997 2 1999 1 IEC 60038 1983 IEC IEC 60050(151)

More information

Gauss Gauss ɛ 0 E ds = Q (1) xy σ (x, y, z) (2) a ρ(x, y, z) = x 2 + y 2 (r, θ, φ) (1) xy A Gauss ɛ 0 E ds = ɛ 0 EA Q = ρa ɛ 0 EA = ρea E = (ρ/ɛ 0 )e

Gauss Gauss ɛ 0 E ds = Q (1) xy σ (x, y, z) (2) a ρ(x, y, z) = x 2 + y 2 (r, θ, φ) (1) xy A Gauss ɛ 0 E ds = ɛ 0 EA Q = ρa ɛ 0 EA = ρea E = (ρ/ɛ 0 )e 7 -a 7 -a February 4, 2007 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1 Gauss Gauss ɛ 0 E ds = Q (1) xy σ (x, y, z) (2) a ρ(x, y, z) = x 2 + y 2 (r, θ, φ) (1) xy A Gauss ɛ 0 E ds = ɛ 0 EA Q = ρa ɛ 0 EA = ρea E = (ρ/ɛ 0 )e z

More information

謝 辞 G eo rge E lio t と の 出 会 い は 卒 業 論 文 作 成 の 頃 にさか のぼります 当 時 私 の 指 導 教 官 で あ っ た 吉 田 徹 夫 先 生 ( 福 岡 女 子 大 学 名 誉 教 授 ) か ら とても 難 し い 作 品 があるが やってみないか

謝 辞 G eo rge E lio t と の 出 会 い は 卒 業 論 文 作 成 の 頃 にさか のぼります 当 時 私 の 指 導 教 官 で あ っ た 吉 田 徹 夫 先 生 ( 福 岡 女 子 大 学 名 誉 教 授 ) か ら とても 難 し い 作 品 があるが やってみないか George Eliot 作 品 における 大 英 帝 国 の 影 帝 国 主 義 への 懐 疑 から 文 化 的 混 淆 への 転 換 福 岡 女 子 大 学 大 学 院 文 学 研 究 科 英 文 学 専 攻 学 位 論 文 ( 博 士 ) 濱 奈 々 恵 2015 謝 辞 G eo rge E lio t と の 出 会 い は 卒 業 論 文 作 成 の 頃 にさか のぼります 当 時 私

More information

取扱説明書〈詳細版〉 [F-03B]

取扱説明書〈詳細版〉 [F-03B] 163 1 I f c C a b 2 3 fe I1 164 1 Iee e e e 2 e 3 e e 1 ee ee Ie e 1 e m811 1 e 165 1 m2* f c C 2 fe 1 2 m52 m72 a b a b 166 k k Ia I a SD ce k a b c d e fa a m4 m6 m5 m7 m6 e3 I m88 m80e m9e1 2 C 2e1

More information

無印良品オーブンレンジ・16L

無印良品オーブンレンジ・16L EMO-MJ16 56 14 78 8 9 10 11 1213 14 15 16 17 18 1921 22 2324 2526 27 2830 31 32 q q e r t u i w y w e r t y u i 1 1 2 1 2 3 2 \ 1 1 2 3 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1

More information

< F312D30335F834F E696E6464>

< F312D30335F834F E696E6464> Handicraft industry in Thưa Thiên Huế from 1306 to 1945 NGUYỄN Văn Đăng HI NE ISHIMURA Bồ Ô Lâu Hương Trà Quảng Bình Thưa Thiên Huế Bằng Lãng Tam Giang Thuận Hóa Thanh Hà Bao Vinh Phú Xuân Ái Tử Trà Bát

More information

- 16 M7.3 14 M6.5 - - - - - A-4 A-5 A-3 F-3 F-1 C-3 G-1,E-6 C-2 D-1 F-2 E-7 J-1 J-3 B-3 K-1 B-3 I-4 I-3 I-2 I-6 C-1 I-5 B-5 B-2 J-2 A-1 A-2 E-1 B-4 I-1 E-2 E-5 B-1,E-4 E-3 A-1 A-2 A-2 A-3 A-4 A-5 A-2

More information

/i 1,,._ /\YF*r$-/t, /.:/ lrfi-/l ty)t- /:V-fi-)v '+l'y)t * /;v--t:--l.'>l la- ' i>rtv /iv-i.-,v /r/tv /, / 'v1 -;l- /v F;:*#(2) A^*f *#(3) t45.5i *7v>/tvz

More information

1 a 2 DON 3 S 4 ha 5 ha ha ha ha ha a t 6 JA a A a t a 7 hr hr JA H 8 a a ta a a a MCP g a M 9 M M a a a a a a TC ARH a JA a a 10 haha 11 t/h t ha ha ha t ph 12 SPAD FN t 13 14 a a N P a K a a a M N P

More information

EMO-TS30B

EMO-TS30B Cooking Guide q e w r t y u i o!0!1 q w e r t y u i o!0!1 w @4 A B C C q w A e r ter yt w uqy i u o q B w e A q wqa e rwe e t r y t u t A q

More information

q w e q w e r

q w e q w e r q w e r t q w e q w e r a s d f a qw e d s q we r q f q w er t y q w q w e r t y u i o!0!1 !2!3!4!5 q w q a s d f g h j k a s d f g h j k a s d f g h j a s d f g h j as d a

More information

Tài chính Quan hệ Cộng đồng Quản trị căn bản Pháp lý Các loại rủi ro Dự án Tình hình Tài chính Mục tiêu công ty Giá cả Môi trường - Tử vong - Thương t

Tài chính Quan hệ Cộng đồng Quản trị căn bản Pháp lý Các loại rủi ro Dự án Tình hình Tài chính Mục tiêu công ty Giá cả Môi trường - Tử vong - Thương t Giảng viên: Trần Quang Trung Mục tiêu môn học Kết thúc chương trình này người học có thể: Lưu ý nhiều hơn các vấn đề có yếu tố rủi ro Nhận biết và phân loại các rủi ro của đơn vị Áp dụng một số kỹ thuật

More information

A B 5 C 9 3.4 7 mm, 89 mm 7/89 = 3.4. π 3 6 π 6 6 = 6 π > 6, π > 3 : π > 3

A B 5 C 9 3.4 7 mm, 89 mm 7/89 = 3.4. π 3 6 π 6 6 = 6 π > 6, π > 3 : π > 3 π 9 3 7 4. π 3................................................. 3.3........................ 3.4 π.................... 4.5..................... 4 7...................... 7..................... 9 3 3. p

More information

* *

* * TX-NR727 * * 1 2 3 Speaker Cable *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 b b a a L R *1 *1 WAN LAN *1 *1 * * IN MONITOR OUT IN MONITOR OUT * 1 * 1 IN OUT *1 *2 * 1 *1 *2 Y CB/PB CR/PR *1 *1 *1 1

More information

FC741E2_091201

FC741E2_091201 T101-1587-04 1 2 2 0 0 9 2 0 0 8 0 9 0 1 0 5 0 9 1 4 0 5 1 0 5 5 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 1 2 3 0 3 3 0 2 1 1 5 0 1 3 3 3 0 2 0 3 0 3 4 0 9 1 1 0 9 0 9 1 1 5

More information

0 Speedy & Simple Kenji, Yoshio, and Goro are good at English. They have their ways of learning. Kenji often listens to English songs and tries to remember all the words. Yoshio reads one English book every

More information

橡kenkyuhoukoku8.PDF

橡kenkyuhoukoku8.PDF 10-1- -2- 11 21 10 5 12 1 10 0 5 3-3- -4-10 75 3 10 10 75 100 10 75 5 10 (1) (2) -5- (3) -6- (4) 27 11.290 291-7- (5) 1 1-8- 1 (6) 51 (7) -9- (1) (2) -10- (3) -11- (4) -12- -13- (5) (6) (7) (1) (2) -14-

More information

第122号.indd

第122号.indd -1- -2- -3- 0852-36-5150 0852-36-5163-4- -5- -6- -7- 1st 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 -8- 2nd M2 E2 D2 J2 C2-9- 3rd M3 E3 D3 J3 C3-10- 4th M4 E4 D4 J4 C4-11- -12- M5 E5 J5 D5 C5 5th -13- -14- NEWS NEWS -15- NEWS

More information

液晶テレビ保護パネル対応表 (SHARP) SHARP LC-AE6 YK-CRT006 左右 6.5 下 2mmはみでますが 使用できます AE6 LC-AE6 LC-AE6 LC-AE7 YK-CRT006 左右 6.5 下 2mmはみでますが 使用できます AE7 LC-AE7 LC-AE7

液晶テレビ保護パネル対応表 (SHARP) SHARP LC-AE6 YK-CRT006 左右 6.5 下 2mmはみでますが 使用できます AE6 LC-AE6 LC-AE6 LC-AE7 YK-CRT006 左右 6.5 下 2mmはみでますが 使用できます AE7 LC-AE7 LC-AE7 液晶テレビ保護パネル対応表 (Panasonic) Panasonic TH-A305 A305 39 TH-39A305 左右 7.5 下 7mmはみでますが 使用できます TH-A305 YK-CRT016 A0 TH-A0 左右 9.5 下 30mmはみでますが 使用できます AS600 TH-AS600 AS630 TH-AS630 YK-CRT016 TH-AS6 AS6 TH-AS6 55

More information

閨75, 縺5 [ ィ チ573, 縺 ィ ィ

閨75, 縺5 [ ィ チ573, 縺 ィ ィ 39ィ 8 998 3. 753 68, 7 86 タ7 9 9989769 438 縺48 縺55 3783645 タ5 縺473 タ7996495 ィ 59754 8554473 9 8984473 3553 7. 95457357, 4.3. 639745 5883597547 6755887 67996499 ィ 597545 4953473 9 857473 3553, 536583, 89573,

More information

12 Feeling good Solo Vocal 2 Fish in the sea, you know how I eel. Ri - ver run - ning ree you know how i eel. Blos som on a tree, you know how I eel,

12 Feeling good Solo Vocal 2 Fish in the sea, you know how I eel. Ri - ver run - ning ree you know how i eel. Blos som on a tree, you know how I eel, 1Solo Vocal As recorded by Michael Bublィヲ... Feeling Good Freely (conducted) (q=120) Arr. Matt Amy Bird's ly - in' high, You know how I eel. Sun in the sky, you know how I eel. 9 Breeze drit-in' on bye.

More information

2

2 1 2 3 4 5 6 ( ) 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 6+ 6-5 2 6-5- 6-5+ 5-5- 5- 22 6+ 6-6+ 6-6- S-P time 10 5 2 23 S-P time 5 2 5 2 ( ) 5 2 24 25 26 1 27 28 29 30 95 31 ( 8 2 ) http://www.kishou.go.jp/know/shindo/kaisetsu.html

More information

国際恋愛で避けるべき7つの失敗と解決策

国際恋愛で避けるべき7つの失敗と解決策 7 http://lovecoachirene.com 1 7! 7! 1 NOT KNOWING WHAT YOU WANT 2 BEING A SUBMISSIVE WOMAN 3 NOT ALLOWING THE MAN TO BE YOUR HERO 4 WAITING FOR HIM TO LEAD 5 NOT SPEAKING YOUR MIND 6 PUTTING HIM ON A PEDESTAL

More information

2015_H1_H4.ai

2015_H1_H4.ai Prologue 10 12 2003 2008 2010 2011 FIFAW 2011 Contents 03 09 11 13 13 15 17 17 17 18 19 35 21 36 23 37 25 38 01 F.C. 52 2013 2014 27 WFDF 2013 U-23 27 39 29 40 31 41 33 42 43 45 47 48 49 51 55 57 58 58

More information

BB.2

BB.2 2 J U RN K EDOK T ER N G U ST U S 2 0 2 2 EI 5 9 V O 20 N 0 I SS N : 0 8 5 4 D FT R I S { + 0 K $ > 2 S P } C > > ß S 7 K F7 I N P C 2 II C >$ K > > JH Y Ä N V 0 5 4 06 2 > H U = w N H P S K Pf! >! T {

More information

untitled

untitled ŢĺîŘv d\^m Đ ½±øĹ Ţ ĺ î Ř v d \ ^ m : @ Ų ģ Å ¹» Ţ ĺ î Ř ş Ţ ĺ î Ř v d \ ^ m @ Ĕ œ ģ Ĭ Å Ê? ę Đ Ą ţ Ê Ħ : ę Đ l b Z Ê Ħ?Êę& ä:

More information

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - km2 km2-7 - - 8 - - 9 - EX---------- (EW)-------- ------ (CR)--- (EN)--- (VU)-------- NT (DD)-------- - 10 - - 11 - - 12 - - 13 - - 14 - - 15 - - 16 - ( ) 150,000 -

More information

1 1'-t' -==-====: 2 1"-j' =====:=-: 4 1"-i' ======-==: 5 1"-t- ====---=: 6 1t-f,' =======s# ? 1.-'* :=a=======: 8 1"-tr' --==-==== - 9 1"-i' =-===-===: 10 1"-J' #--: 11 1"-3' :=:=-: 12 1"-i' =====:==-:

More information

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D2089708CEA8D758DC0814091E396BC8E8C8145914F92758E8C81458C6097658E8C81458F9593AE8E8C>

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D2089708CEA8D758DC0814091E396BC8E8C8145914F92758E8C81458C6097658E8C81458F9593AE8E8C> 英 語 特 別 講 座 代 名 詞 前 置 詞 形 容 詞 助 動 詞 #1 英 語 特 別 講 座 2010 代 名 詞 前 置 詞 形 容 詞 助 動 詞 英 語 特 別 講 座 代 名 詞 前 置 詞 形 容 詞 助 動 詞 #2 代 名 詞 日 本 語 私 あなた 彼 のうしろに は の を に のもの をつけて 使 う どこに 置 くかは 比 較 的 自 由 私 はジャスコに 行 った ジャスコに

More information

教育実践上の諸問題

教育実践上の諸問題 I go school by bus. I ll give this book Mary. () () Please tell me the way the station. ( ) : Oh. : Uh, is MISUIKAN your favorite onsen? : O.K. Why? : You said to eat ice cream after onsen. What kind

More information

分科会(OHP_プログラム.PDF

分科会(OHP_プログラム.PDF 2B-11p 2B-12p 2B-13p 2B-14p 2B-15p 2C-3p 2C-4p 2C-5p 2C-6p 2C-7p 2D-8a 2D-9a 2D-10a 2D-11a 2D-12a 2D-13a 2E-1a 2E-2a 2E-3a 2E-4a 2E-5a 2E-6a 2F-3p 2F-4p 2F-5p 2F-6p 2F-7p 2F-8p 2F-9p 2F-10p 2F-11p 2F-12p

More information

H El Condor.mus

H  El Condor.mus Commissioned for the Texas Music Educators Association (TMEA) 2010-2011 Region 11 Trele Honor Choir Dr. Earlene Rentz, Director El Condor SSA Chorus,* Piano and C-Instrument** 3 English translation y Earlene

More information

Microsoft Word - TR4_Effort.doc

Microsoft Word - TR4_Effort.doc ÔÖÑÑÎÉÈÍ ODC ÎÆÉ ÿ js ÊÈÌÊ ÑÔÒÏÏÎ ÊÆÇÍ ÓÐ ÊÊ ÐÑÒ~Ì~ÊÊÿÉÉÆÍ ÈÇÉ ÌhÇÉ ÊÎwË ÈÊÉÊ ÎÍÇÊÈÍÌ ÇÈÍÉÆÍ ÊÇÊ t~ ÉÈÉ ÕÑ Í Ð ÒÏ ÐÕÑÊÊ ÇÍÈÍÇ 1&%1TVJQIQPCN &GHGEV%NCUUKHKECVKQP Š=?Ê ÊÉÆÉ Î ÆÇÉÇÊŠÊŠÈ ŠÊ ÊÍÊÎ Ìh ÉwËÍÇÉÉ

More information

NO.80 2012.9.30 3

NO.80 2012.9.30 3 Fukuoka Women s University NO.80 2O12.9.30 CONTENTS 2 2 3 3 4 6 7 8 8 8 9 10 11 11 11 12 NO.80 2012.9.30 3 4 Fukuoka Women s University NO.80 2012.9.30 5 My Life in Japan Widchayapon SASISAKULPON (Ing)

More information

a Xanti Esina

a Xanti Esina "La Vuelta al mundo en 80 antos" "round the orld in 80 songs" Nィャ 8 " gurra" (aludo/greetings) (Euskadi, ais Vaso, ain) (ara oro mixto/ or 4 voies mixed hoir) avier ainto a Xanti Esina "La Vuelta al mundo

More information

05秋案内.indd

05秋案内.indd 1 2 3 4 5 6 7 R01a U01a Q01a L01a M01b - M03b Y01a R02a U02a Q02a L02a M04b - M06b Y02a R03a U03a Q03a L03a M08a Y03a R04a U04a Q04a L04a M09a Y04a A01a L05b, L07b, R05a U05a Q05a M10a Y05b - Y07b L08b

More information

fm

fm ÁÔÖÐÖÕ +1 ÔÖÒÑÑÐ /2% Ê Éte u ªªªªª f ªªª ª«ªªª ª ~ ªª ª ª ª ªªª ªª ª ªªª ª ªª ª «ªª ª ª ª ª ª ª ª ªªªª ª ª ª ª ª ª ªªªª «««s ª ª ª ª ªªª v ªª ª ª ª ªv l Ð ÔÎ 59Ö Ð ~ 59 59 59 59 Ð ÔÎ 59Ö Ð ~ ª ª ª ««10

More information

Web 2010 : CSSIP McAfee Labs TM 3 Mapping the Mal Web IV 4 6 7 9 11 12 21 23 26

Web 2010 : CSSIP McAfee Labs TM 3 Mapping the Mal Web IV 4 6 7 9 11 12 21 23 26 Web 2010 Web 1 Web 2010 : CSSIP McAfee Labs TM 3 Mapping the Mal Web IV 4 6 7 9 11 12 21 23 26 Bonanza? (TLD) URL 2 3Web McAfee2,700 Web 6.2% McAfee Global Threat Intelligence 53 (.VN) ( ) () (.VN) 5 58%

More information

THÔNG SỐ KỸ THUẬT BẢN VẼ LẮP ĐẶT Sản phẩm Tối thiểu Áp lực sử dụng (động) Tối đa (tĩnh) Nhiệt độ sử dụng Chất lượng nước sử dụng Vùng thường Nhiệt độ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT BẢN VẼ LẮP ĐẶT Sản phẩm Tối thiểu Áp lực sử dụng (động) Tối đa (tĩnh) Nhiệt độ sử dụng Chất lượng nước sử dụng Vùng thường Nhiệt độ 03G40SR 2015.10 TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT SEN TẮM ĐIỀU NHIỆT NÓNG LẠNH Sê ri TMGG40 (TMGG40E/ TMGG40E3/ TMGG40LE/ TMGG40LLE/ TMGG40LEW/ TMGG40LJ/ TMGG40SE/ TMGG40SECR/ TMGG40SEW/ TMGG40SJ/ TMGG40QE/ TMGG40QJ/

More information

1 2 3 6 10 < > 13 16 16 4 17 13 00 15 30 5

1 2 3 6 10 < > 13 16 16 4 17 13 00 15 30 5 2004 16 3 23 q 4 21 r 1 2 3 6 10 < > 13 16 16 4 17 13 00 15 30 5 13 2 2 16 4 4 17 3 16 3 1 16 3 2 905 1438 1201 1205 1210 70 1812 25 1635 1654 3 44 47 10 10 911.18-R 1193 34 1652 4 911.107-H 1159 1685

More information

6 50G5S 3 34 47 56 63 http://toshibadirect.jp/room048/ 74 8 9 3 4 5 6 3446 4755 566 76373 7 37 3 8 8 3 3 74 74 79 8 30 75 0 0 4 4 0 7 63 50 50 3 3 6 3 5 4 4 47 7 48 48 48 48 7 36 48 48 3 36 37 6 3 3 37

More information

本体/05‐進悦子

本体/05‐進悦子 * A Report on the science craft class Let s make your original pop-up Christmas cards and send them to your good friends and dear family members Etsuko Shin A Pop-up card is a three-dimension card made

More information

untitled

untitled NPO 2006( ) 11 14 ( ) (2006/12/3) 1 50% % - - (CO+H2) ( ) 6 44 1) --- 2) ( CO H2 ) 2 3 3 90 3 3 2 3 2004 ( ) 1 1 4 1 20% 5 ( ) ( ) 2 6 MAWERA ) MAWERA ( ) ( ) 7 6MW -- 175kW 8 ( ) 900 10 2 2 2 9 -- - 10

More information

S1Šû‘KŒâ‚è

S1Šû‘KŒâ‚è are you? I m thirteen years old. do you study at home every day? I study after dinner. is your cat? It s under the table. I leave for school at seven in Monday. I leave for school at seven on Monday. I

More information

example2_time.eps

example2_time.eps Google (20/08/2 ) ( ) Random Walk & Google Page Rank Agora on Aug. 20 / 67 Introduction ( ) Random Walk & Google Page Rank Agora on Aug. 20 2 / 67 Introduction Google ( ) Random Walk & Google Page Rank

More information

Völkerbund The Oxford Companion to Film The Oxford Companion to Popular Music A thing of beauty is a joy for ever. John

More information

D:/BOOK/MAIN/MAIN.DVI

D:/BOOK/MAIN/MAIN.DVI 8 2 F (s) =L f(t) F (s) =L f(t) := Z 0 f()e ;s d (2.2) s s = + j! f(t) (f(0)=0 f(0) _ = 0 d n; f(0)=dt n; =0) L dn f(t) = s n F (s) (2.3) dt n Z t L 0 f()d = F (s) (2.4) s s =s f(t) L _ f(t) Z Z ;s L f(t)

More information

橡発音.PDF

橡発音.PDF * a e i o u a a e e e e e Meer Blume i i o o o o e o Morgen Loch u ä ö ü Umlaut a-umlaut ä e a a-umlaut ä o-umlaut ö e o-umlaut ö o-umlaut e kennen können u-umlaut i u-umlaut ü ei ai ey ay eu äu au b/p

More information

ĐVT: tấn STT Khối lượng Năm Năm Năm Năm Năm Năm 2008 CTR CTR Công nghiệp 1.991, , , , ,747

ĐVT: tấn STT Khối lượng Năm Năm Năm Năm Năm Năm 2008 CTR CTR Công nghiệp 1.991, , , , ,747 7. ダナン市の資料 CÂU HỎI GỬI ĐẾN THÀNH PHỐ VÀ CÁC TỈNH I. Các nội dung liên quan đến Sở Y tế: Một số thông tin liên quan xử lý chất thải y tế của thành phố Đà Nẵng Câu hỏi 1: Số bệnh viện Hiện nay trên địa bàn

More information

2

2 8 23 26A800032A8000 31 37 42 51 2 3 23 37 10 11 51 4 26 7 28 7 8 7 9 8 5 6 7 9 8 17 7 7 7 37 10 13 12 23 21 21 8 53 8 8 8 8 1 2 3 17 11 51 51 18 23 29 69 30 39 22 22 22 22 21 56 8 9 12 53 12 56 43 35 27

More information

2

2 8 22 19A800022A8000 30 37 42 49 2 3 22 37 10 11 49 4 24 27 7 49 7 8 7 9 8 5 6 7 9 8 16 7 7 7 37 10 11 20 22 20 20 8 51 8 8 9 17 1 2 3 16 11 49 49 17 22 28 48 29 33 21 21 21 21 20 8 10 9 28 9 53 37 36 25

More information

2 56

2 56 30 2006 pp. 55 67 1 Received October 31, 2006 Xu Weiwas an artist who was famous as a painter and a calligrapher and a drama writer in late Ming dynasty. But it is not known that he leaves poetry as a

More information

layout_04.indd

layout_04.indd 第 三 種 電 気 主 任 技 術 者 理 論 編 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Y 10. 11. 12. RL RC 13. 14. RLC 15. RLC 16. 17. 18. 19. 20. 21. Y 22. Y 23. 5 6 7 8 9 10 12 15 17 19 21 23 25 32 35 37 39 41 43 45 47 49 50 52 24. 25.

More information

ED1061HR1Y1BZ.indd

ED1061HR1Y1BZ.indd メインシリーズ 英 語 基 礎 完 成 コース 高 1 予 習 編 見 本 英 文 法 1: 不 定 詞 ED1061HR1Y1BZ-001 冊 子 内 の ❶-1 などの 番 号 は 英 文 法 ハンドブック に 掲 載 されている 項 目 番 号 に 対 応 しています さらに 詳 しく 調 べた い 時 には 活 用 してみましょう 名 詞 用 法 すること という 意 味 の 不 定 詞 (

More information

日本留学試験の手引き_ベトナム語版

日本留学試験の手引き_ベトナム語版 Kỳ thi Du học Nhật Bản (EJU) và Thủ tục ~ Cho phép Nhập học trước khi đến Nhật bằng cách sử dụng EJU ~ Mục lục Lời nói đầu...03 Phương pháp tuyển chọn lưu học sinh...04 Kỳ thi Du học Nhật Bản(EJU)...05

More information

barifuri2.pdf

barifuri2.pdf T TT RI HOKKAIDO SAGA-URESHINO MA BARRIER FREE TOURISM E O ISE SHIMA BARRIER FREE TOURISM barrier free tourism BARRIER FREE TOURISM barrier free tourism BARRIER FREE TOURISM barrier free tourism BARRIER

More information

kawa (Spin-Orbit Tomography: Kawahara and Fujii 21,Kawahara and Fujii 211,Fujii & Kawahara submitted) 2 van Cittert-Zernike Appendix A V 2

kawa (Spin-Orbit Tomography: Kawahara and Fujii 21,Kawahara and Fujii 211,Fujii & Kawahara submitted) 2 van Cittert-Zernike Appendix A V 2 Hanbury-Brown Twiss (ver. 1.) 24 2 1 1 1 2 2 2.1 van Cittert - Zernike..................................... 2 2.2 mutual coherence................................. 3 3 Hanbury-Brown Twiss ( ) 4 3.1............................................

More information

r e -

r e - A A e r t y u i o!0 r e - i i i i i i i yi i y y i r e r e euo!0 u eo!0 e e o u!0 o t r e e e er e r e r C D A B C A i A ii A iii A B D A iv - e r r e AA ia iia iii A iva - SPECIAL GEAR & ACCESSORIES

More information