gr09.dvi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "gr09.dvi"

Transcription

1 .1, θ, ϕ d = A, t dt + B, t dtd + C, t d + D, t dθ +in θdϕ.1.1 t { = f1,t t = f,t { D, t = B, t =.1. t A, tdt e φ,t dt, C, td e λ,t d.1.3,t, t d = e φ,t dt + e λ,t d + dθ +in θdϕ.1.4 { = f1,t t = f,t { D, t =,t B, t =.1.5, t.1.4 d = e φ,t dt + e λ,t d +, t dθ +in θdϕ.1.6, t m = m 8

2 . 9 Γ t tt = φ Γ t = λe λ φ Γ t t =Γ t t = φ Γ t θθ = e φ Γ = λ Γ tt = φ e φ λ Γ t =Γ t = λ Γ θθ = e λ Γ ϕϕ = e λ in θ Γ θ tθ =Γ θ θt = Γ ϕ tϕ =Γ ϕ ϕt = Γ t ϕϕ = e φ in θ Γ θ θ =Γ θ θ = Γ ϕ ϕ =Γ ϕ ϕ = : Γ θ ϕϕ = in θ co θ Γ ϕ θϕ =Γ ϕ ϕθ =cotθ..1.7 R αβ μ Γ μ αβ β Γ μ αμ +Γ μ γμγ γ αβ Γ μ γβγ γ αμ.1.8 : 8πGT t t = G t t = λ + e φ + G α β = R α β 1 δα βr μ μ.1.9 G α β =8πGT α β λ e λ πGT t = G t = e φ φ + λ.1.1 8πGT = G φ = + e λ + φ e φ πGT θ θ = G θ θ = λ + λ φ λ φ + λ + e φ + φ + φ λ φ + φ λ + e λ.1.14 ϕ, ϕ θ, θ. 1 1 pefect fluid ideal fluid

3 . 3 T μν =ρ + pu μ u ν + pg μν T μ ν =ρ + pu μ u ν + pδ μ ν..1 u μ 4 ρ p T μ ν u μ, θ, ϕ 4 u μ = dx μ /dτ u t = dt dτ = e φ u t = g tt u t = e φ, u = u θ = u ϕ = : T tt = ρe φ, T = pe λ, T θθ = p, T ϕϕ = p in θ..3 T t t = ρ, T = T θ θ = T ϕ ϕ = p..4 T μ ν;μ = : T μ ν;μ = 1 gt μ ν 1 g μα g x μ x T μα..5 ν g g μν.1.6 g = e φ+λ in θ t- T μ t;μ = 1 gt μ t 1 g μα g x μ t T μα = 1 gt t t 1 ġtt T tt +ġ T +ġ θθ T θθ +ġ ϕϕ T ϕϕ g t = 1 ρe φ+λ 1 e φ+λ t = ρ ρ φρ λρ + φρ φt t t + λt + T θ + θ T ϕ ϕ λ + p =...7 =

4 T μ ;μ = θ- ϕ- 1 ρe φ+λ 1 φ ρ +λ p +4 e φ+λ t p = p + φ ρ + φ p =...8 T μ θ;μ = 1 p in θ 1 coθ in θ θ in θ p = p =, θ..9 T μ ϕ;μ = p =, ϕ..1 ρ + λ + ρ + p =,..11 φ + 1 ρ + p p = : 8πGρ = λ + e φ + + λ e λ = φ + λ.3. 8πGp = φ + e λ + φe φ πGp = λ + λ φ λ φ φ + + λe +φ + φ λ φ + φ λ + e λ.3.4 φ, λ,, ρ, p 5 4 p ρ p = pρ

5 tt, t 3 dτ e φ dt : u τ = 1 d e φ dt = e φ.3.5 u =e φ = e φ φ }{{} = e φ λ e φ u λ =u u = u..3.7 Γ e λ.3.8 Γ =Γ +Γ Γ = e λ + λ πGρ =1+u + u + λ e λ }{{} = Γ / = [ 1 + u Γ ]..3.1 Γ= 1+u G 4πρ d.3.11 = 4 e λ d d λ Γ=e.3.11 : m, t,t 1 =,=.3.1 4πρ d

6 Γ e λ =1+u Gm, Gm, t u = Γ u = e φ φe φ πGp = φ + e λ + φe φ 1 = φ +1 Γ u ue φ πGp = Γ p ρ + p ue φ Gm φ u e t = Gm/ p 1+u ρ + p Gm 4πGp u ρ + eφ + u eφ ρ + p = t 6 u m p ρ φ= log g [ u 1 t = eφ 1+u Gm p ρ + p + Gm ] +4πGp.3. t = eφ u.3.1 ρ u t = eφ +u ρ + p.3. φ = 1 p.3.3 ρ + p m =4πρ.3.4

7 p = φ e φ dt dt φ Γ t = t e = λ λ t + t e λ = u + u e λ =..4.1 p = Γ d = e φ dt, t + d +, t dθ +in θdϕ.4. Γ p = φ = Γ Γ t =u u t G m t + Gm t = G m t.4.3 Γ m.3.14 : t = Γ 1+ Gm t = d.4.4 Gm +Γ 1 Gm +Γ 1 Gm Γ 1 Γ 1 Γ inh 1 Γ 1 > 1 3/ Gm t t = 9Gm 3/ Γ 1= Gm 1 Γ Gm 1 Γ 1 Γ 1 Γ in 1 Γ 1 < 3/ Gm.4.5 t = t = t > = t <t t t.4.4 Γ 1 Γ 1/3 9Gm t t 9Gm 3/, t t t /3.4.6, t m 1/3 G t t /3 + t 1/3 4Gm t t 1/

8 t / d dl = 1 Γ.3.4, t d 1 t Γ 1/3 4Gm t t 1/3 d, ρ, t = m 4π 1 t t.4.9 t t, t dv p =4π d 1πGm t t td.4.1 Γ Γ t t t / =.4.7 t t dl t t /3, dv p t t, ρ t t , t.1 d = e φ dt + e λ d + dθ + in θdϕ Gm ρ + p p p + Gm +4πGp = = Gρ + pm +4πp3,.5. 1 Gm/ TOV p ρ c c, 4πp 3 m 3p ρ 3c c, Gm m M.5.3

9 . 36 Gm.5. TOV ρ, p, m 3 p = Gρm.5.4 m = 4πx ρdx.5.5 p = pρ.5.5 = m = TOV i : ρ ii :.5. p = = R m mr iii :.3.14 e λ = 1 1 Gm/.5.6 iv tt : φ = 1 p ρ + p = Gm +4πp3 Gm..5.7 e φ =1 [ Gm +4πpx 3 ] φ = x Gmx dx Gm +4πpx 3 eφ =exp x Gmx dx.5.8 > p =.5.8 Gm φ = xx Gm dx = 1 1 =ln x Gm x Gm x x =ln 1 Gm e φ =1 Gm >.5.9

10 . 37 <.5.8 [ e φ Gm ] =exp xx Gm dx Gm +4πpx 3 x Gmx dx = 1 Gm [ ] Gm +4πpx 3 exp x Gmx dx = 1 Gm [ p ] dp exp ρ + p TOV : dp d = Gρ + pm +4πp3 1 Gm/.6.1 ρ =ρ.6. m.6.1 dp d = 4πGρ + pρ 3 /3+p 3 1 8πGρ /3 1 dp 4πG m = 4π 3 ρ p + ρ p + ρ /3 d = 1 8πGρ /3 = 1πG 1 8πGρ 1/κ dp p + ρ p + ρ /3 ρ d = ρ 1/κ +1/κ 1 1/κ..6.4 p + ρ p + ρ /3 κ 8πGρ /3.6.1 = R p = <R p.6.4 p = 3 p + ρ p + ρ /3 =1+ρ 1 3 p + ρ /3 =3 1 κ R <R 1 κ..6.5

11 . 38 p M 4πρ R 3 /3 1 p + ρ /3= ρ 1 κ 3 R 3 1 κ 1 = ρ 1 κ κ R 1 κ 1 κ p =ρ 1 κ R 3 1 κ R 1 κ = 3M 4πR e λ = 1 1 Gm/ 1 GM /R 3 1 GM /R 3 1 GM /R 1 GM /R 3 [ e φ =exp ] Gm +4πpx 3 x Gmx dx >R p =,ρ = m = m 1 1 R e λ = φ = = 1 1 Gm/ = 1 1 8πGρ /3 = GM /R 3 R 1 x 1 x GM Gm +4πpx 3 x Gmx dx GM x GM x dx + dx = 1 ln R x x GM 4πGx 3 p + ρ /3 x κ x4 dx..6.9 = 1 R ln 1 GM R a 1 κ R, ux 1 κ x..6.1 = R R = ln 4πGx ρ 1 κ x 3 κ x 1 κ x 1 κ x 3 1 κ R 1 κ 1 κ x 3 1 κ R 1 κ x dx x dx = a u du 3a u 3a u a 3a u φ =lna + ln[3a u] lna =ln e φ = GM 1 GM R R 3

12 . 39 <R d = GM 1 GM dt 4 R R GM 1 d + dθ +in θdϕ.6.13 R 3.6. >R p =,ρ =,m = M e λ = 1 1 GM /.6.14 Gm +4πpx 3 φ = x Gmx dx = = 1 ln 1 GM >R GM x GM x dx d = 1 GM dt + 1 GM 1 d + dθ +in θdϕ.6.16 = R Sch : R Sch GM = GM.6.17 c.6.3 <R GM > 1 GM >,.6.18 R 3 R 3 1 GM 1 GM > 3 1 GM 1 >.6.19 R R 3 R

13 R >R Sch = GM c,.6. GM R < 8 9 R > 9 8 R Sch.6.1 R < 9 8 R Sch = 9 8πG 8 3 ρ R 3 R > c 3πGρ.6. M =4πρ 3 /3 d dt = GM = 4πG 3 ρ.6.3 τ dyn 3 τ dyn.6.4 4πGρ.6. R R.6.4 : d = 1 R Sch dt + d 1 R Sch / + dθ +in θdϕ.6.5 4π π +Δ Δl Δ.6.5 Δl = Δ 1 / > Δ..6.6

14 l 1.1: > 1 1 l 1 x / l 1 = 1 d /1 1 / = / dx x 1 x..6.7 dx 1 x x 1 x = x x ln 1+ 1 x x l 1 = [ x + 1 ] /1 1 1 x ln 1+ 1 x / = 1 / 1 1 / 1 + ln = 1 / 1 1 / 1 + ln > / / 1 / / l ln l 1 > 1 1 = l 1 l 1 = 1 / + ln / + /

15 m = 4πx ρxdx in θddθdϕ d 3 p = g g θθ g ϕϕ ddθdϕ = e λ in θddθdϕ dv p = d π dϕ π dθ g g θθ g ϕϕ =4π e λ d.7. d 3 p dv p M p = ρdv p = 4πx ρxe λ 4πx ρx dx = dx Gm/x ρ ρ m ρ I : m = ρ = ρ m + ρ I.7.4 ρ m + ρ I 1 Gm x dv p..7.5 Gm/x 1, ρ I ρ m m = ρ m + ρ I 1 Gm x dv p ρ m + ρ I 1 Gm dv p x Gmρ m ρ m dv p + ρ I dv p dv p..7.6 x }{{}}{{}}{{} =M m =U I =U G M p M m + U I M p >M m >m M p M m M m m M p m 5 M p >m>m m U I

16 d = e φ,t dt + e λ,t d + dθ +in θdϕ , t =.8.1 = = =, =1.1.1 e φ λ = λ = λ e λ 1 =.8.3 φ + 1 e λ 1 =.8.4 φ + φ λ φ + φ λ e λ = λ + φ = λ + φ = C 1 =.8.6 C 1 = λ e λ = d d e λ =1 e λ =1+ C.8.7 C.6. M C = GM.8.7 λ +λ λ e λ = φ = λ

17 : d = 1 GM dt + 1 GM 1 d + dθ +in θdϕ.8.9 Bikhoff.9 :.9.1 d = g μν dx μ dx ν d = g tt t, dt + g t, d + g θθ t, dθ +in θdϕ.9.1 d = dt + at [ W xdx + x dθ +in θdϕ ].9. g tt = 1 d = dt + γ ij dx i dx j : d = e φx,t dt + e λx,t dx + x, t dθ +in θdϕ.9.4 R R = λ + λ φ λ φ + + φ φ + λ φ + λ + λ + e φ φ e λ

18 φx, t, λx, t =lnat+ 1 ln W x x, t =atx ȧ R =6ä a [ W a a xw + x 1 1 ] W.9.7 W xw K K.9.8 x W W x W x = 1 1 Kx.9.9 Robeton Walke [ ] d = dt + at dx 1 Kx + x dθ +in θdϕ, T μν T μν =ρ + pu μ u ν + pg μν.9.11 φx, t, λx, t =lnat 1 ln1 Kx x, t =atx [6.6] 8πGρa x +Λa x = 3ȧ x 3Kx.9.13 =ȧ a a ȧ πGpa x +Λa x = Kx aäx ȧ x πGp +Λa x = aäx ȧ x Kx.9.16

19 . 46 : G α β +Λδ α β =8πG T α β Λ : ȧ = 8πG a 3 ρ K a + Λ 3,.9.18 ä a = 4πG 3 ρ +3p+Λ ä = G 4π ρ +3p Λ a a 3 4πG }{{} a ρ Λ = Λ 8πG, p Λ = Λ 8πG.9.1 ρ ρ + ρ Λ p p + p Λ Λ.9.18 ä a = 4πG ρ ȧ 3 a +ρ + Λ ρ = 3ȧ ρ + p..9.3 a i matte: p ρ ii adiation: p = ρ/3 iii comological contant: p = ρ iv dak enegy: p = wρ

第86回日本感染症学会総会学術集会後抄録(I)

第86回日本感染症学会総会学術集会後抄録(I) κ κ κ κ κ κ μ μ β β β γ α α β β γ α β α α α γ α β β γ μ β β μ μ α ββ β β β β β β β β β β β β β β β β β β γ β μ μ μ μμ μ μ μ μ β β μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ β

More information

* 1 2014 7 8 *1 iii 1. Newton 1 1.1 Newton........................... 1 1.2............................. 4 1.3................................. 5 2. 9 2.1......................... 9 2.2........................

More information

『共形場理論』

『共形場理論』 T (z) SL(2, C) T (z) SU(2) S 1 /Z 2 SU(2) (ŜU(2) k ŜU(2) 1)/ŜU(2) k+1 ŜU(2)/Û(1) G H N =1 N =1 N =1 N =1 N =2 N =2 N =2 N =2 ĉ>1 N =2 N =2 N =4 N =4 1 2 2 z=x 1 +ix 2 z f(z) f(z) 1 1 4 4 N =4 1 = = 1.3

More information

I-2 (100 ) (1) y(x) y dy dx y d2 y dx 2 (a) y + 2y 3y = 9e 2x (b) x 2 y 6y = 5x 4 (2) Bernoulli B n (n = 0, 1, 2,...) x e x 1 = n=0 B 0 B 1 B 2 (3) co

I-2 (100 ) (1) y(x) y dy dx y d2 y dx 2 (a) y + 2y 3y = 9e 2x (b) x 2 y 6y = 5x 4 (2) Bernoulli B n (n = 0, 1, 2,...) x e x 1 = n=0 B 0 B 1 B 2 (3) co 16 I ( ) (1) I-1 I-2 I-3 (2) I-1 ( ) (100 ) 2l x x = 0 y t y(x, t) y(±l, t) = 0 m T g y(x, t) l y(x, t) c = 2 y(x, t) c 2 2 y(x, t) = g (A) t 2 x 2 T/m (1) y 0 (x) y 0 (x) = g c 2 (l2 x 2 ) (B) (2) (1)

More information

‚åŁÎ“·„´Šš‡ðŠp‡¢‡½‹âfi`fiI…A…‰…S…−…Y…•‡ÌMarkovŸA“½fiI›ð’Í

‚åŁÎ“·„´Šš‡ðŠp‡¢‡½‹âfi`fiI…A…‰…S…−…Y…•‡ÌMarkovŸA“½fiI›ð’Í Markov 2009 10 2 Markov 2009 10 2 1 / 25 1 (GA) 2 GA 3 4 Markov 2009 10 2 2 / 25 (GA) (GA) L ( 1) I := {0, 1} L f : I (0, ) M( 2) S := I M GA (GA) f (i) i I Markov 2009 10 2 3 / 25 (GA) ρ(i, j), i, j I

More information

B

B B YES NO 5 7 6 1 4 3 2 BB BB BB AA AA BB 510J B B A 510J B A A A A A A 510J B A 510J B A A A A A 510J M = σ Z Z = M σ AAA π T T = a ZP ZP = a AAA π B M + M 2 +T 2 M T Me = = 1 + 1 + 2 2 M σ Te = M 2 +T

More information

( ) 2002 1 1 1 1.1....................................... 1 1.1.1................................. 1 1.1.2................................. 1 1.1.3................... 3 1.1.4......................................

More information

現代物理化学 1-1(4)16.ppt

現代物理化学 1-1(4)16.ppt (pdf) pdf pdf http://www1.doshisha.ac.jp/~bukka/lecture/index.html http://www.doshisha.ac.jp/ Duet -1-1-1 2-a. 1-1-2 EU E = K E + P E + U ΔE K E = 0P E ΔE = ΔU U U = εn ΔU ΔU = Q + W, du = d 'Q + d 'W

More information

nsg02-13/ky045059301600033210

nsg02-13/ky045059301600033210 φ φ φ φ κ κ α α μ μ α α μ χ et al Neurosci. Res. Trpv J Physiol μ μ α α α β in vivo β β β β β β β β in vitro β γ μ δ μδ δ δ α θ α θ α In Biomechanics at Micro- and Nanoscale Levels, Volume I W W v W

More information

10:30 12:00 P.G. vs vs vs 2

10:30 12:00 P.G. vs vs vs 2 1 10:30 12:00 P.G. vs vs vs 2 LOGIT PROBIT TOBIT mean median mode CV 3 4 5 0.5 1000 6 45 7 P(A B) = P(A) + P(B) - P(A B) P(B A)=P(A B)/P(A) P(A B)=P(B A) P(A) P(A B) P(A) P(B A) P(B) P(A B) P(A) P(B) P(B

More information

2. 2 P M A 2 F = mmg AP AP 2 AP (G > : ) AP/ AP A P P j M j F = n j=1 mm j G AP j AP j 2 AP j 3 P ψ(p) j ψ(p j ) j (P j j ) A F = n j=1 mgψ(p j ) j AP

2. 2 P M A 2 F = mmg AP AP 2 AP (G > : ) AP/ AP A P P j M j F = n j=1 mm j G AP j AP j 2 AP j 3 P ψ(p) j ψ(p j ) j (P j j ) A F = n j=1 mgψ(p j ) j AP 1. 1 213 1 6 1 3 1: ( ) 2: 3: SF 1 2 3 1: 3 2 A m 2. 2 P M A 2 F = mmg AP AP 2 AP (G > : ) AP/ AP A P P j M j F = n j=1 mm j G AP j AP j 2 AP j 3 P ψ(p) j ψ(p j ) j (P j j ) A F = n j=1 mgψ(p j ) j AP

More information

1 1.1 / Fik Γ= D n x / Newton Γ= µ vx y / Fouie Q = κ T x 1. fx, tdx t x x + dx f t = D f x 1 fx, t = 1 exp x 4πDt 4Dt lim fx, t =δx 3 t + dxfx, t = 1

1 1.1 / Fik Γ= D n x / Newton Γ= µ vx y / Fouie Q = κ T x 1. fx, tdx t x x + dx f t = D f x 1 fx, t = 1 exp x 4πDt 4Dt lim fx, t =δx 3 t + dxfx, t = 1 1 1.1......... 1............. 1.3... 1.4......... 1.5.............. 1.6................ Bownian Motion.1.......... Einstein.............. 3.3 Einstein........ 3.4..... 3.5 Langevin Eq.... 3.6................

More information

CVMに基づくNi-Al合金の

CVMに基づくNi-Al合金の CV N-A (-' by T.Koyama ennard-jones fcc α, β, γ, δ β α γ δ = or α, β. γ, δ α β γ ( αβγ w = = k k k ( αβγ w = ( αβγ ( αβγ w = w = ( αβγ w = ( αβγ w = ( αβγ w = ( αβγ w = ( αβγ w = ( βγδ w = = k k k ( αγδ

More information

研修コーナー

研修コーナー l l l l l l l l l l l α α β l µ l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

More information

1 variation 1.1 imension unit L m M kg T s Q C QT 1 A = C s 1 MKSA F = ma N N = kg m s 1.1 J E = 1 mv W = F x J = kg m s 1 = N m 1.

1 variation 1.1 imension unit L m M kg T s Q C QT 1 A = C s 1 MKSA F = ma N N = kg m s 1.1 J E = 1 mv W = F x J = kg m s 1 = N m 1. 1.1 1. 1.3.1..3.4 3.1 3. 3.3 4.1 4. 4.3 5.1 5. 5.3 6.1 6. 6.3 7.1 7. 7.3 1 1 variation 1.1 imension unit L m M kg T s Q C QT 1 A = C s 1 MKSA F = ma N N = kg m s 1.1 J E = 1 mv W = F x J = kg m s 1 = N

More information

kawa (Spin-Orbit Tomography: Kawahara and Fujii 21,Kawahara and Fujii 211,Fujii & Kawahara submitted) 2 van Cittert-Zernike Appendix A V 2

kawa (Spin-Orbit Tomography: Kawahara and Fujii 21,Kawahara and Fujii 211,Fujii & Kawahara submitted) 2 van Cittert-Zernike Appendix A V 2 Hanbury-Brown Twiss (ver. 1.) 24 2 1 1 1 2 2 2.1 van Cittert - Zernike..................................... 2 2.2 mutual coherence................................. 3 3 Hanbury-Brown Twiss ( ) 4 3.1............................................

More information

untitled

untitled (a) (b) (c) (d) Wunderlich 2.5.1 = = =90 2 1 (hkl) {hkl} [hkl] L tan 2θ = r L nλ = 2dsinθ dhkl ( ) = 1 2 2 2 h k l + + a b c c l=2 l=1 l=0 Polanyi nλ = I sinφ I: B A a 110 B c 110 b b 110 µ a 110

More information

n Y 1 (x),..., Y n (x) 1 W (Y 1 (x),..., Y n (x)) 0 W (Y 1 (x),..., Y n (x)) = Y 1 (x)... Y n (x) Y 1(x)... Y n(x) (x)... Y n (n 1) (x) Y (n 1)

n Y 1 (x),..., Y n (x) 1 W (Y 1 (x),..., Y n (x)) 0 W (Y 1 (x),..., Y n (x)) = Y 1 (x)... Y n (x) Y 1(x)... Y n(x) (x)... Y n (n 1) (x) Y (n 1) D d dx 1 1.1 n d n y a 0 dx n + a d n 1 y 1 dx n 1 +... + a dy n 1 dx + a ny = f(x)...(1) dk y dx k = y (k) a 0 y (n) + a 1 y (n 1) +... + a n 1 y + a n y = f(x)...(2) (2) (2) f(x) 0 a 0 y (n) + a 1 y

More information

Gauss Gauss ɛ 0 E ds = Q (1) xy σ (x, y, z) (2) a ρ(x, y, z) = x 2 + y 2 (r, θ, φ) (1) xy A Gauss ɛ 0 E ds = ɛ 0 EA Q = ρa ɛ 0 EA = ρea E = (ρ/ɛ 0 )e

Gauss Gauss ɛ 0 E ds = Q (1) xy σ (x, y, z) (2) a ρ(x, y, z) = x 2 + y 2 (r, θ, φ) (1) xy A Gauss ɛ 0 E ds = ɛ 0 EA Q = ρa ɛ 0 EA = ρea E = (ρ/ɛ 0 )e 7 -a 7 -a February 4, 2007 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1 Gauss Gauss ɛ 0 E ds = Q (1) xy σ (x, y, z) (2) a ρ(x, y, z) = x 2 + y 2 (r, θ, φ) (1) xy A Gauss ɛ 0 E ds = ɛ 0 EA Q = ρa ɛ 0 EA = ρea E = (ρ/ɛ 0 )e z

More information

1

1 016 017 6 16 1 1 5 1.1............................................... 5 1................................................... 5 1.3................................................ 5 1.4...............................................

More information

Z: Q: R: C: 3. Green Cauchy

Z: Q: R: C: 3. Green Cauchy 7 Z: Q: R: C: 3. Green.............................. 3.............................. 5.3................................. 6.4 Cauchy..................... 6.5 Taylor..........................6...............................

More information

3/4/8:9 { } { } β β β α β α β β

3/4/8:9 { } { } β β β α β α β β α β : α β β α β α, [ ] [ ] V, [ ] α α β [ ] β 3/4/8:9 3/4/8:9 { } { } β β β α β α β β [] β [] β β β β α ( ( ( ( ( ( [ ] [ ] [ β ] [ α β β ] [ α ( β β ] [ α] [ ( β β ] [] α [ β β ] ( / α α [ β β ] [ ] 3

More information

nsg04-28/ky208684356100043077

nsg04-28/ky208684356100043077 δ!!! μ μ μ γ UBE3A Ube3a Ube3a δ !!!! α α α α α α α α α α μ μ α β α β β !!!!!!!! μ! Suncus murinus μ Ω! π μ Ω in vivo! μ μ μ!!! ! in situ! in vivo δ δ !!!!!!!!!! ! in vivo Orexin-Arch Orexin-Arch !!

More information

量子力学A

量子力学A c 1 1 1.1....................................... 1 1............................................ 4 1.3.............................. 6 10.1.................................. 10......................................

More information

(2 X Poisso P (λ ϕ X (t = E[e itx ] = k= itk λk e k! e λ = (e it λ k e λ = e eitλ e λ = e λ(eit 1. k! k= 6.7 X N(, 1 ϕ X (t = e 1 2 t2 : Cauchy ϕ X (t

(2 X Poisso P (λ ϕ X (t = E[e itx ] = k= itk λk e k! e λ = (e it λ k e λ = e eitλ e λ = e λ(eit 1. k! k= 6.7 X N(, 1 ϕ X (t = e 1 2 t2 : Cauchy ϕ X (t 6 6.1 6.1 (1 Z ( X = e Z, Y = Im Z ( Z = X + iy, i = 1 (2 Z E[ e Z ] < E[ Im Z ] < Z E[Z] = E[e Z] + ie[im Z] 6.2 Z E[Z] E[ Z ] : E[ Z ] < e Z Z, Im Z Z E[Z] α = E[Z], Z = Z Z 1 {Z } E[Z] = α = α [ α ]

More information

A = A x x + A y y + A, B = B x x + B y y + B, C = C x x + C y y + C..6 x y A B C = A x x + A y y + A B x B y B C x C y C { B = A x x + A y y + A y B B

A = A x x + A y y + A, B = B x x + B y y + B, C = C x x + C y y + C..6 x y A B C = A x x + A y y + A B x B y B C x C y C { B = A x x + A y y + A y B B 9 7 A = A x x + A y y + A, B = B x x + B y y + B, C = C x x + C y y + C..6 x y A B C = A x x + A y y + A B x B y B C x C y C { B = A x x + A y y + A y B B x x B } B C y C y + x B y C x C C x C y B = A

More information

「産業上利用することができる発明」の審査の運用指針(案)

「産業上利用することができる発明」の審査の運用指針(案) 1 1.... 2 1.1... 2 2.... 4 2.1... 4 3.... 6 4.... 6 1 1 29 1 29 1 1 1. 2 1 1.1 (1) (2) (3) 1 (4) 2 4 1 2 2 3 4 31 12 5 7 2.2 (5) ( a ) ( b ) 1 3 2 ( c ) (6) 2. 2.1 2.1 (1) 4 ( i ) ( ii ) ( iii ) ( iv)

More information

MUFFIN3

MUFFIN3 MUFFIN - MUltiFarious FIeld simulator for Non-equilibrium system - ( ) MUFFIN WG3 - - JCII, - ( ) - ( ) - ( ) - (JSR) - - MUFFIN sec -3 msec -6 sec GOURMET SUSHI MUFFIN -9 nsec PASTA -1 psec -15 fsec COGNAC

More information

O1-1 O1-2 O1-3 O1-4 O1-5 O1-6

O1-1 O1-2 O1-3 O1-4 O1-5 O1-6 O1-1 O1-2 O1-3 O1-4 O1-5 O1-6 O1-7 O1-8 O1-9 O1-10 O1-11 O1-12 O1-13 O1-14 O1-15 O1-16 O1-17 O1-18 O1-19 O1-20 O1-21 O1-22 O1-23 O1-24 O1-25 O1-26 O1-27 O1-28 O1-29 O1-30 O1-31 O1-32 O1-33 O1-34 O1-35

More information

44 4 I (1) ( ) (10 15 ) ( 17 ) ( 3 1 ) (2)

44 4 I (1) ( ) (10 15 ) ( 17 ) ( 3 1 ) (2) (1) I 44 II 45 III 47 IV 52 44 4 I (1) ( ) 1945 8 9 (10 15 ) ( 17 ) ( 3 1 ) (2) 45 II 1 (3) 511 ( 451 1 ) ( ) 365 1 2 512 1 2 365 1 2 363 2 ( ) 3 ( ) ( 451 2 ( 314 1 ) ( 339 1 4 ) 337 2 3 ) 363 (4) 46

More information

i ii i iii iv 1 3 3 10 14 17 17 18 22 23 28 29 31 36 37 39 40 43 48 59 70 75 75 77 90 95 102 107 109 110 118 125 128 130 132 134 48 43 43 51 52 61 61 64 62 124 70 58 3 10 17 29 78 82 85 102 95 109 iii

More information

PDF

PDF 1 1 1 1-1 1 1-9 1-3 1-1 13-17 -3 6-4 6 3 3-1 35 3-37 3-3 38 4 4-1 39 4- Fe C TEM 41 4-3 C TEM 44 4-4 Fe TEM 46 4-5 5 4-6 5 5 51 6 5 1 1-1 1991 1,1 multiwall nanotube 1993 singlewall nanotube ( 1,) sp 7.4eV

More information

p.2/76

p.2/76 kino@info.kanagawa-u.ac.jp p.1/76 p.2/76 ( ) (2001). (2006). (2002). p.3/76 N n, n {1, 2,...N} 0 K k, k {1, 2,...,K} M M, m {1, 2,...,M} p.4/76 R =(r ij ), r ij = i j ( ): k s r(k, s) r(k, 1),r(k, 2),...,r(k,

More information

統計学のポイント整理

統計学のポイント整理 .. September 17, 2012 1 / 55 n! = n (n 1) (n 2) 1 0! = 1 10! = 10 9 8 1 = 3628800 n k np k np k = n! (n k)! (1) 5 3 5 P 3 = 5! = 5 4 3 = 60 (5 3)! n k n C k nc k = npk k! = n! k!(n k)! (2) 5 3 5C 3 = 5!

More information

untitled

untitled 0 ( L CONTENTS 0 . sin(-x-sinx, (-x(x, sin(90-xx,(90-xsinx sin(80-xsinx,(80-x-x ( sin{90-(ωφ}(ωφ. :n :m.0 m.0 n tn. 0 n.0 tn ω m :n.0n tn n.0 tn.0 m c ω sinω c ω c tnω ecω sin ω ω sin c ω c ω tn c tn ω

More information

学習内容と日常生活との関連性の研究-第2部-第6章

学習内容と日常生活との関連性の研究-第2部-第6章 378 379 10% 10%10% 10% 100% 380 381 2000 BSE CJD 5700 18 1996 2001 100 CJD 1 310-7 10-12 10-6 CJD 100 1 10 100 100 1 1 100 1 10-6 1 1 10-6 382 2002 14 5 1014 10 10.4 1014 100 110-6 1 383 384 385 2002 4

More information

,, Mellor 1973),, Mellor and Yamada 1974) Mellor 1973), Mellor and Yamada 1974) 4 2 3, 2 4,

,, Mellor 1973),, Mellor and Yamada 1974) Mellor 1973), Mellor and Yamada 1974) 4 2 3, 2 4, Mellor and Yamada1974) The Turbulence Closure Model of Mellor and Yamada 1974) Kitamori Taichi 2004/01/30 ,, Mellor 1973),, Mellor and Yamada 1974) Mellor 1973), 4 1 4 Mellor and Yamada 1974) 4 2 3, 2

More information

untitled

untitled . 96. 99. ( 000 SIC SIC N88 SIC for Windows95 6 6 3 0 . amano No.008 6. 6.. z σ v σ v γ z (6. σ 0 (a (b 6. (b 0 0 0 6. σ σ v σ σ 0 / v σ v γ z σ σ 0 σ v 0γ z σ / σ ν /( ν, ν ( 0 0.5 0.0 0 v sinφ, φ 0 (6.

More information

No2 4 y =sinx (5) y = p sin(2x +3) (6) y = 1 tan(3x 2) (7) y =cos 2 (4x +5) (8) y = cos x 1+sinx 5 (1) y =sinx cos x 6 f(x) = sin(sin x) f 0 (π) (2) y

No2 4 y =sinx (5) y = p sin(2x +3) (6) y = 1 tan(3x 2) (7) y =cos 2 (4x +5) (8) y = cos x 1+sinx 5 (1) y =sinx cos x 6 f(x) = sin(sin x) f 0 (π) (2) y No1 1 (1) 2 f(x) =1+x + x 2 + + x n, g(x) = 1 (n +1)xn + nx n+1 (1 x) 2 x 6= 1 f 0 (x) =g(x) y = f(x)g(x) y 0 = f 0 (x)g(x)+f(x)g 0 (x) 3 (1) y = x2 x +1 x (2) y = 1 g(x) y0 = g0 (x) {g(x)} 2 (2) y = µ

More information

body.dvi

body.dvi ..1 f(x) n = 1 b n = 1 f f(x) cos nx dx, n =, 1,,... f(x) sin nx dx, n =1,, 3,... f(x) = + ( n cos nx + b n sin nx) n=1 1 1 5 1.1........................... 5 1.......................... 14 1.3...........................

More information

極限

極限 si θ = ) θ 0 θ cos θ θ 0 θ = ) P T θ H A, 0) θ, 0 < θ < π ) AP, P H A P T PH < AP < AT si θ < θ < ta θ si θ < θ < si θ cos θ θ cos θ < si θ θ < θ < 0 θ = h θ 0 cos θ =, θ 0 si θ θ =. θ 0 cos θ θ θ 0 cos

More information

untitled

untitled V. 8 9 9 8.. SI 5 6 7 8 9. - - SI 6 6 6 6 6 6 6 SI -- l -- 6 -- -- 6 6 u 6cod5 6 h5 -oo ch 79 79 85 875 99 79 58 886 9 89 9 959 966 - - NM /6 Nucl Ml SI NM/6/685 85co /./ /h / /6/.6 / /.6 /h o NM o.85

More information

= hυ = h c λ υ λ (ev) = 1240 λ W=NE = Nhc λ W= N 2 10-16 λ / / Φe = dqe dt J/s Φ = km Φe(λ)v(λ)dλ THBV3_0101JA Qe = Φedt (W s) Q = Φdt lm s Ee = dφe ds E = dφ ds Φ Φ THBV3_0102JA Me = dφe ds M = dφ ds

More information

* ἅ ὅς 03 05(06) 0 ἄβιος,-ον, ἄβροτον ἄβροτος ἄβροτος,-ον, 08 17(01)-03 0 ἄβυσσος,-ου (ἡ), 08 17(01)-03 0 ἀβύσσου ἄβυ

* ἅ ὅς 03 05(06) 0 ἄβιος,-ον, ἄβροτον ἄβροτος ἄβροτος,-ον, 08 17(01)-03 0 ἄβυσσος,-ου (ἡ), 08 17(01)-03 0 ἀβύσσου ἄβυ Complete Ancient Greek 2010 (2003 ) October 15, 2013 * 25 04-23 0 ἅ ὅς 03 05(06) 0 ἄβιος,-ον, 15 99-02 0 ἄβροτον ἄβροτος 15 99-02 0 ἄβροτος,-ον, 08 17(01)-03 0 ἄβυσσος,-ου (ἡ), 08 17(01)-03 0 ἀβύσσου ἄβυσσος

More information

2 FIG. 1: : n FIG. 2: : n (Ch h ) N T B Ch h n(z) = (sin ϵ cos ω(z), sin ϵ sin ω(z), cos ϵ), (1) 1968 Meyer [5] 50 N T B Ch h [4] N T B 10 nm Ch h 1 µ

2 FIG. 1: : n FIG. 2: : n (Ch h ) N T B Ch h n(z) = (sin ϵ cos ω(z), sin ϵ sin ω(z), cos ϵ), (1) 1968 Meyer [5] 50 N T B Ch h [4] N T B 10 nm Ch h 1 µ : (Dated: February 5, 2016), (Ch), (Oblique Helicoidal) (Ch H ), Twist-bend (N T B ) I. (chiral: ) (achiral) (n) (Ch) (N ) 1996 [1] [2] 2013 (N T B ) [3] 2014 [4] (oblique helicoid) 2016 1 29 Electronic

More information

2

2 16 1050026 1050042 1 2 1 1.1 3 1.2 3 1.3 3 2 2.1 4 2.2 4 2.2.1 5 2.2.2 5 2.3 7 2.3.1 1Basic 7 2.3.2 2 8 2.3.3 3 9 2.3.4 4window size 10 2.3.5 5 11 3 3.1 12 3.2 CCF 1 13 3.3 14 3.4 2 15 3.5 3 17 20 20 20

More information

Microsoft PowerPoint - H22コロキウム [互換モード]

Microsoft PowerPoint - H22コロキウム [互換モード] xf. Xd z. 3. v 4. 5. Xd i y co y z z θ α «Œ X «+ co θ «z ªªª ª 5 z ªªª ª 8 Xd Xd q λ f ( q) ρ( ) exp( πiq ) dv λ «uθ «z ªªª ª 6 z ªªª ª 9 Xd Xd z z Xd ª «ªªªª «ªˆ «ªªªªª «~~Xd q Xd«Xd«ª ª ªªª f ( q) ρ(

More information

i

i 14 i ii iii iv v vi 14 13 86 13 12 28 14 16 14 15 31 (1) 13 12 28 20 (2) (3) 2 (4) (5) 14 14 50 48 3 11 11 22 14 15 10 14 20 21 20 (1) 14 (2) 14 4 (3) (4) (5) 12 12 (6) 14 15 5 6 7 8 9 10 7

More information

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2...2...3...4...4...4...5...6...7...8...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2...2...3...4...4...4...5...6...7...8... 取 扱 説 明 書 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2...2...3...4...4...4...5...6...7...8...9...11 - - - - - - - - - - - - - - - - -

More information

1.1 ft t 2 ft = t 2 ft+ t = t+ t 2 1.1 d t 2 t + t 2 t 2 = lim t 0 t = lim t 0 = lim t 0 t 2 + 2t t + t 2 t 2 t + t 2 t 2t t + t 2 t 2t + t = lim t 0

1.1 ft t 2 ft = t 2 ft+ t = t+ t 2 1.1 d t 2 t + t 2 t 2 = lim t 0 t = lim t 0 = lim t 0 t 2 + 2t t + t 2 t 2 t + t 2 t 2t t + t 2 t 2t + t = lim t 0 A c 2008 by Kuniaki Nakamitsu 1 1.1 t 2 sin t, cos t t ft t t vt t xt t + t xt + t xt + t xt t vt = xt + t xt t t t vt xt + t xt vt = lim t 0 t lim t 0 t 0 vt = dxt ft dft dft ft + t ft = lim t 0 t 1.1

More information

2 2 MATHEMATICS.PDF 200-2-0 3 2 (p n ), ( ) 7 3 4 6 5 20 6 GL 2 (Z) SL 2 (Z) 27 7 29 8 SL 2 (Z) 35 9 2 40 0 2 46 48 2 2 5 3 2 2 58 4 2 6 5 2 65 6 2 67 7 2 69 2 , a 0 + a + a 2 +... b b 2 b 3 () + b n a

More information

Microsoft PowerPoint - H22コロキウム [互換モード]

Microsoft PowerPoint - H22コロキウム [互換モード] ÿ z ªªª ª ««HE ~ «. z ªªª ª 1 z ªªª ª 4 u ««««ªªªª «d 5/6«3«ªªªª «d 6/3«. z ªªª ª z ªªª ª 5 xfy dowload hp://www.akua.cc.ukuba.ac.jp/~moiomo/ Xd z ªªª ª 3 z ªªª ª 6 1 Xd Xd z z Xd ª «ªªªª «ªˆ «ªªªªª «~~Xd

More information

第1部 一般的コメント

第1部 一般的コメント (( 2000 11 24 2003 12 31 3122 94 2332 508 26 a () () i ii iii iv (i) (ii) (i) (ii) (iii) (iv) (a) (b)(c)(d) a) / (i) (ii) (iii) (iv) 1996 7 1996 12

More information

表1票4.qx4

表1票4.qx4 iii iv v 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 10 11 24 25 26 27 10 56 28 11 29 30 12 13 14 15 16 17 18 19 2010 2111 22 23 2412 2513 14 31 17 32 18 33 19 34 20 35 21 36 24 37 25 38 2614

More information

120 9 I I 1 I 2 I 1 I 2 ( a) ( b) ( c ) I I 2 I 1 I ( d) ( e) ( f ) 9.1: Ampère (c) (d) (e) S I 1 I 2 B ds = µ 0 ( I 1 I 2 ) I 1 I 2 B ds =0. I 1 I 2

120 9 I I 1 I 2 I 1 I 2 ( a) ( b) ( c ) I I 2 I 1 I ( d) ( e) ( f ) 9.1: Ampère (c) (d) (e) S I 1 I 2 B ds = µ 0 ( I 1 I 2 ) I 1 I 2 B ds =0. I 1 I 2 9 E B 9.1 9.1.1 Ampère Ampère Ampère s law B S µ 0 B ds = µ 0 j ds (9.1) S rot B = µ 0 j (9.2) S Ampère Biot-Savart oulomb Gauss Ampère rot B 0 Ampère µ 0 9.1 (a) (b) I B ds = µ 0 I. I 1 I 2 B ds = µ 0

More information

Big Bang Planck Big Bang 1 43 Planck Planck quantum gravity Planck Grand Unified Theories: GUTs X X W X 1 15 ev 197 Glashow Georgi 1 14 GeV 1 2

Big Bang Planck Big Bang 1 43 Planck Planck quantum gravity Planck Grand Unified Theories: GUTs X X W X 1 15 ev 197 Glashow Georgi 1 14 GeV 1 2 12 Big Bang 12.1 Big Bang Big Bang 12.1 1-5 1 32 K 1 19 GeV 1-4 time after the Big Bang [ s ] 1-3 1-2 1-1 1 1 1 1 2 inflationary epoch gravity strong electromagnetic weak 1 27 K 1 14 GeV 1 15 K 1 2 GeV

More information

第1章 国民年金における無年金

第1章 国民年金における無年金 1 2 3 4 ILO ILO 5 i ii 6 7 8 9 10 ( ) 3 2 ( ) 3 2 2 2 11 20 60 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 14 15 8 16 2003 1 17 18 iii 19 iv 20 21 22 23 24 25 ,,, 26 27 28 29 30 (1) (2) (3) 31 1 20

More information

mains.dvi

mains.dvi 8 Λ MRI.COM 8.1 Mellor and Yamada (198) level.5 8. Noh and Kim (1999) 8.3 Large et al. (1994) K-profile parameterization 8.1 8.1: (MRI.COM ) Mellor and Yamada Noh and Kim KPP (avdsl) K H K B K x (avm)

More information

- 2 -

- 2 - - 2 - - 3 - (1) (2) (3) (1) - 4 - ~ - 5 - (2) - 6 - (1) (1) - 7 - - 8 - (i) (ii) (iii) (ii) (iii) (ii) 10 - 9 - (3) - 10 - (3) - 11 - - 12 - (1) - 13 - - 14 - (2) - 15 - - 16 - (3) - 17 - - 18 - (4) -

More information

2 1980 8 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 2 4 6 0 0 6 4 2 4 1 2 2 1 4 4 4 2 3 3 3 4 3 4 4 4 4 2 5 5 2 4 4 4 0 3 3 0 9 10 10 9 1 1

2 1980 8 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 2 4 6 0 0 6 4 2 4 1 2 2 1 4 4 4 2 3 3 3 4 3 4 4 4 4 2 5 5 2 4 4 4 0 3 3 0 9 10 10 9 1 1 1 1979 6 24 3 4 4 4 4 3 4 4 2 3 4 4 6 0 0 6 2 4 4 4 3 0 0 3 3 3 4 3 2 4 3? 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 2 1 1 2 15 4 4 15 0 1 2 1980 8 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 2 4 6 0 0 6 4 2 4 1 2 2 1 4 4 4 2 3 3 3 4 3 4 4

More information

1 (1) (2)

1 (1) (2) 1 2 (1) (2) (3) 3-78 - 1 (1) (2) - 79 - i) ii) iii) (3) (4) (5) (6) - 80 - (7) (8) (9) (10) 2 (1) (2) (3) (4) i) - 81 - ii) (a) (b) 3 (1) (2) - 82 - - 83 - - 84 - - 85 - - 86 - (1) (2) (3) (4) (5) (6)

More information

C p (.2 C p [[T ]] Bernoull B n,χ C p p q p 2 q = p p = 2 q = 4 ω Techmüller a Z p ω(a a ( mod q φ(q ω(a Z p a pz p ω(a = 0 Z p φ Euler Techmüller ω Q

C p (.2 C p [[T ]] Bernoull B n,χ C p p q p 2 q = p p = 2 q = 4 ω Techmüller a Z p ω(a a ( mod q φ(q ω(a Z p a pz p ω(a = 0 Z p φ Euler Techmüller ω Q p- L- [Iwa] [Iwa2] -Leopoldt [KL] p- L-. Kummer Remann ζ(s Bernoull B n (. ζ( n = B n n, ( n Z p a = Kummer [Kum] ( Kummer p m n 0 ( mod p m n a m n ( mod (p p a ( p m B m m ( pn B n n ( mod pa Z p Kummer

More information

<4D F736F F D B B83578B6594BB2D834A836F815B82D082C88C60202E646F63>

<4D F736F F D B B83578B6594BB2D834A836F815B82D082C88C60202E646F63> 通信方式第 2 版 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます. http://www.morikita.co.jp/books/mid/072662 このサンプルページの内容は, 第 2 版発行当時のものです. i 2 2 2 2012 5 ii,.,,,,,,.,.,,,,,.,,.,,..,,,,.,,.,.,,.,,.. 1990 5 iii 1 1

More information

(I) (II) 2 (I) 2 (II) 2 (III) (I) (II) (II) : 2 Typeset by Akio Namba usig Powerdot. 2 / 47

(I) (II) 2 (I) 2 (II) 2 (III) (I) (II) (II) : 2 Typeset by Akio Namba usig Powerdot. 2 / 47 4 Typeset by Akio Namba usig Powerdot. / 47 (I) (II) 2 (I) 2 (II) 2 (III) (I) (II) (II) : 2 Typeset by Akio Namba usig Powerdot. 2 / 47 (I) (II) 2 (I) 2 (II) 2 (III) (I) (II) (II) : 2 (radom variable):

More information

I 1 V ( x) = V (x), V ( x) = V ( x ) SO(3) x = R x: R SO(3) Lorentz R t JR = J: J = diag(1, 1, 1, 1) x = x + a Poincarré ( ) 2

I 1 V ( x) = V (x), V ( x) = V ( x ) SO(3) x = R x: R SO(3) Lorentz R t JR = J: J = diag(1, 1, 1, 1) x = x + a Poincarré ( ) 2 III 1 2005 Jan 30th, 2006 I : II : I : [ I ] 12 13 9 (Landau and Lifshitz, Quantum Mechanics chapter 12, 13, 9: Pergamon Pr.) [ ] ( ) (H. Georgi, Lie algebra in particle physics, Perseus Books) [ ] II

More information

ÿþ

ÿþ I O 01 II O III IV 02 II O 03 II O III IV III IV 04 II O III IV III IV 05 II O III IV 06 III O 07 III O 08 III 09 O III O 10 IV O 11 IV O 12 V O 13 V O 14 V O 15 O ( - ) ( - ) 16 本 校 志 望 の 理 由 入 学 後 の

More information