(2018 2Q C) [ ] R 2 2 P = (a, b), Q = (c, d) Q P QP = ( ) a c b d (a c, b d) P = (a, b) O P ( ) a p = b P = (a, b) p = ( ) a b R 2 {( ) } R 2 x = x, y

Size: px
Start display at page:

Download "(2018 2Q C) [ ] R 2 2 P = (a, b), Q = (c, d) Q P QP = ( ) a c b d (a c, b d) P = (a, b) O P ( ) a p = b P = (a, b) p = ( ) a b R 2 {( ) } R 2 x = x, y"

Transcription

1 (2018 2Q C) [ ] R 2 2 P = (a, b), Q = (c, d) Q P QP = a c b d (a c, b d) P = (a, b) O P a p = b P = (a, b) p = a b R 2 { } R 2 x = x, y R y 2 a p =, c q = b d p + a + c q = b + d q p P q a p = c R c b c p = ca cb p c a p = c q = b d p q = ac + bd p p = a 2 + b 2 0 p p p p p q θ p q = p q cos θ 1

2 2 (2018 2Q C) a, b (a, b) a a f : R 2 R 2 x y = f(x) g : R 2 R 2 f + g : R 2 R 2 (f + g)(x) = f(x) + g(x) f g k R kf : R 2 R 2 (kf)(x) = kf(x) f k R 2 ( ) X = (x 1, x 2 ) Y = (y 1, y 2 ) F : R 2 R 2 { y1 = ax 1 + bx 2 + e 1 y 2 = cx 1 + dx 2 + e 2 a, b, c, d, e 1, e 2 x1 (e 1, e 2 ) X x = (e x 1, e 2 ) Y ( 2 ) ax1 + bx 2 cx 1 + dx 2 f : R 2 R 2 x1 y1 x = y = = f(x) x 2 y 2 { y1 = ax 1 + bx 2 y 2 = cx 1 + dx 2 a b x 1, x 2 f A = c d s t g : R 2 R 2 x1 B = x = u v x 2 ax1 + bx (f + g)(x) = f(x) + g(x) = 2 sx1 + tx + 2 cx 1 + dx 2 ux 1 + vx 2 (a + s)x1 + (b + t)x = 2 (c + u)x 1 + (d + v)x 2 f + g A B a + s b + t f A g B c + u d + v a + s b + t A + B = c + u d + v

3 (2018 2Q C) 3 k kf ax1 + bx (kf)(x) = kf(x) = k 2 kax1 + kbx = 2 cx 1 + dx 2 kcx 1 + kdx 2 ka kb kf f A A k kc kd ka kb ka = kc kd f : R 2 R 2, g : R 2 R 2 1 f, g a b s t A =, B = c d u v f g g f x1 x = x 2 (g f)(x) = g(f(x)) ax1 + bx f(x) = 2 cx 1 + dx 2 s(ax1 + bx (g f)(x) = g(f(x)) = 2 ) + t(cx 1 + dx 2 ) u(ax 1 + bx 2 ) + v(cx 1 + dx 2 ) (sa + tc)x1 + (sb + td)x = 2 (ua + vc)x 1 + (ub + vd)x 2 g f sa + tc sb + td ua + vc ub + vd g B f A sa + tc sb + td B A = ua + vc ub + vd B A BA s t a b sa + tc sb + td BA = = u v c d ua + vc ub + vd B A BA

4 4 (2018 2Q C) a b A = c d A (a b) ( A ) 1 (c d) A 2 a b A A 1 A 2 A c d i j ( A ) (i, ( j) ) a b s t 2 A =, B = A B c d u v a + s b + t A + B = c + u d + v k A k ka kb ka = = Ak kc kd B A sa + tc sb + td BA = ua + vc ub + vd BA (i, j) B i ( ) A j 1 A f x1 x = x 2 ax1 + bx f(x) = 2 a b x1 = cx 1 + dx 2 c d x 2 f(x) = Ax 0 0 O 0 0 A, B, C (AB)C = A(BC) (A + B)C = AC + BC, A(B + C) = AB + AC 1 0 E 0 1 AB = BA A O B O AB = O

5 [ ] R n n x = (2018 2Q C) 5 R m y = f(x) y 1 = a 11 x 1 + a 12 x a 1n x n y 2 = a 21 x 1 + a 22 x a 2n x n y m = a m1 x 1 + a m2 x a mn x n x 1,, x n x 1 x n a 11 a 12 a 1n a A = 21 a 22 a 2n a m1 a m2 a mn R n A m n A f y = f(x) = a 11 x 1 + a 12 x a 1n x n a 21 x 1 + a 22 x a 2n x n a m1 x 1 + a m2 x a mn x n f A f(x) = A(x) = Ax a 11 a 12 a 1n a y = Ax = 21 a 22 a 2n a m1 a m2 a mn A x A x f : R n R m g : R n R m A, B (f + g)(x) = f(x) + g(y) A + B A B A B m A B n h: R m R l C (h f)(x) = h(f(x)) CA C A m g f : R n R l CA l n x 1 x n

6 6 (2018 2Q C) mn () {a ij 1 i m, 1 j n} m n a 11 a 12 a 1n a A = 21 a 22 a 2n a m1 a m2 a mn m n m n (m, n) m n i A i j A j A i j a ij A (i, j) (i, j) a ij (a ij ) m = n n n 2 A = (a ij ), B = (b ij ) i, j a ij = b ij A B A = B A, B A, B m n A = (a ij ), B = (b ij ) A + B = (a ij + b ij ) m n A = (a ij ) c A c ca = (ca ij ) c A, B A B AB A = (a ik ) l m B = (b kj ) m n AB (i, j) c ij c ij = a i1 b 1j + a i2 b 2j + + a im b mj a 11 a 1m i a i1 a ik a im a l1 a lm j a 11 a 1j a 1n a kj = (c ij ) a m1 a mj a mn 0 O m n O m,n 0 o (i, i) E n E n

7 (2018 2Q C) 7 [ ] A = (a ij ) m n a 11 a 1j a 1n A = a i1 a ij a in a m1 a mj a mn A (i, j) (j, i) n m A t A A A a 11 a i1 a m1 a 11 a 1j a 1n t A = a 1j a ij a mj, A = a i1 a ij a in a 1n a in a mn a m1 a mj a mn ( a + bi = a bi, i = 1) t A A A A = t A ( ) A, B (1) t (AB) = t B t A (2) (AB) = B A ( ) A (1) A t A = A (2) A t A = A (3) A A = A (4) A A = A A = (a ij ) i = j a ii A 0 ( ) A A 0 a 1 O A = O a n A = (a ij ) i > j a ij = 0 A i < j a ij = 0 A a 11 a 1n O a nn, a 11 O a n1 a nn

8 8 (2018 2Q C) [ ] ( ) n A AX = E XA = E n X X A A 1 () a 0 ax = b x b a n A AX = B X X = EX = (A 1 A)X = A 1 B Y A = B Y Y = Y E = Y (AA 1 ) = BA X Y A =, B = A 1 = AX = B X X = A B = Y A = B Y Y = BA = 1 1 A AX = B XA = B X X n A R n R n f(x) = Ax n E n R n R n id R n A AX = XA = E n X X g f g = g f = id R n R n R n g f g f ( ) A, B (1) A 1 (A 1 ) 1 = A (2) AB (AB) 1 = B 1 A 1 (3) A (A ) 1 = (A 1 )

9 (2018 2Q C) 9 [] m n A A = b 1 b 2 {}}{{}}{ b k {}}{ a 1 { A 11 A 12 A 1k a 2 { A 21 A 22 A 2k a l { A l1 A l2 A lk i A i1,, A ik a i j A 1j,, A lj b j a i = m, b j = n m n B A A B A 11 + B 11 A 12 + B 12 A 1k + B 1k A A + B = 21 + B 21 A 22 + B 22 A 2k + B 2k A l1 + B l1 A l2 + B l2 A lk + B lk n s B A B = b 1 { B 11 B 12 B 1p b 2 { B 21 B 22 B 2p b k { B k1 B k2 B kp j A j A B AB (i, j) A i1 B 1j + A i2 B 2j + + A ik B kj n i a i = b i a 1 a 2 a k {}}{{}}{{}}{ a 1 { A 11 A 12 A 1k a A = 2 { A 21 A 22 A 2k a k { A k1 A k2 A kk

10 10 (2018 2Q C) A = (a ij ) m n A i A a (i) = ( a i1 a i2 a in ) A = a (1) a (2) a (m) A n l B = (b jk ) k b 1k b b k = 2k b nk B B = ( b 1 b 2 b l ) B a (1) (1) ( x 1 x m ) A = ( x 1 x m ) = x 1 a (1) + + x m a (m) a (m) x 1 x 1 (2) B = ( b 1 b l ) = x 1 b x l b l x l (3) AB = A ( b 1 b l ) = ( Ab 1 Ab l ) a (1) (4) AB = B = a (m) a (1) B a (m) B x l a (1) a (1) b 1 a (1) b l (5) AB = ( b 1 b l ) = a (m) a (m) b 1 a (m) b l j 1 0 e j e 1 =, e 2 = 0, 0 0 n E n E n = ( e 1 e 2 e n )

11 (2018 2Q C) 11 [ ] E n n E ij (i, j) 1 0 n ( ) P ij = E n E ii E jj + E ij + E ji = 1 O O 1 1 O Q i (c) = E n + (c 1)E ii = c (c 0), O 1 1 O 1 c R ij (c) = E n + ce ij = (i j) 1 O 1, 1 P ij P ij = E n, R ij (c)r ij ( c) = R ij ( c)r ij (c) = E n c 0 Q i (c)q i (1/c) = Q i (1/c)Q i (c) = E n A P B = P A P 1 A = P 1 B A P A = B

12 12 (2018 2Q C) a (1) A n m A = ( a (i) ) a (n) P ij A = i j a (j) a (i), Q i (c)a = i ca (i), R ij (c)a = (1) i j (r i r j ) (2) i c 0 (cr i ) (3) i j c (r i + cr j ) i a (i) + ca (j) j a (j) a (i) a (j) r i r j a (j) a (i), a (i) cr i ca (i), a (i) a (j) r i +cr j a (i) + ca (j) a (j) A (1) i j (c i c j ) (2) i d 0 (dc i ) (3) j i c (c j + dc i ) (1) (2) 0 (3) 1 (3)

13 [ ] A (1) i j (2) i c 0 (3) i j c (2018 2Q C) 13 ( ) A = (A ij ) A ij m n A mi + 1 (m + 1)i c 0 A i c k = 1,, m A mi + k mj + k A i j A i1 A it X ca i1 ca it, A i1 A j1 A it A jt A j1 A i1 A jt A it R = i j O i E m C, Q = j E m O i O ( i X ) O A A i1 A j1 A i1 A it A jt A it R Q A i1 + CA j1 A it + CA jt A j1 A jt XA i1 XA it P A A 1i A 1j A 1i A 1j + A 1i C A sj + A si C A si A sj C A si,

14 14 (2018 2Q C) [ ] A m n A A t o 1 A 11 0 A A 1r 0 t o 1 A A 2r (141) 0 t o 1 0 A 3r 0 1 A rr O O O A ij t o A ij 0 A = (a ij ) m n A o j A A = (O a j a n ) a j o a ij 0 i 1/a ij (3) a 1j = = a i 1 j = a i+1 j = = a mj = 0 ( j( (i, j) ) i 1 t ) o 1 A A O o A 1 1 t o 1 A 11 A 12 A 1r 0 t o 1 A 22 A 2r 0 t o 1 A 3r 0 1 A rr O O O o (141) ( ) P 1,, P k P k P 2 P 1 A P = P k P 2 P 1 A P P A A B A B B A A (141) A r A rank A

15 [ ] x 1, x n (151) (2018 2Q C) 15 a 11 x 1 + a 12 x a 1n x n = c 1 a 21 x 1 + a 22 x a 2n x n = c 2 a m1 x 1 + a m2 x a mn x n = c m m n A = (a ij ), n x = (x i ) m c = (c i ) Ax = c A (151) A c (A c) (151) Ax = c x A A 1 A 1 x = (A 1 A)x = A 1 c A 1 (A c) A 1 A (A c) A Ax = c x (A c) (152) (A c) (A d) = 1 A 11 0 A A 1r d 1 0 O 1 A A 2r d 2 0 O 1 0 A 3r d A rr d r O O O d () P Ax = c P Ax = P c A x = d A x = d x Ax = c x A x = d A x = d x Ax = c d o Ax = c d = o Ax = c A x = d

16 16 (2018 2Q C) d = o (A d) i 1 = 1 < i 2 < < i r x i1 x 1 x = x i2 x ir x r A x = d x i1 = d 1 A 11 x 1 A 12 x 2 A 1r x r x i2 = d 2 A 22 x 2 A 2r x r x ir = d r A rr x r A = (a ij ) x = x i1 x 1 x i2 x 2 x ir x r d 1 o d 2 = ọ d r o d 1 A 11 x 1 A 12 x 2 A 1r x r x 1 d 2 A 22 x 2 A 2r x r = x 2 d r A rr x r + j i 1,,i r x j a 1j o a 2j ọ a rj o + e j, (x j ) x j n r x x r x j c j x = x 0 + c 1 a c n r a n r, (c j )

17 (2018 2Q C) 17 Ax = o x = o Ax = o Ax = o s c 1,, c s x = c 1 a c s a s Ax = o a 1,, a s Ax = o Ax = o V = {x Ax = o} = {c 1 a c s a s c 1,, c s } Ax = o Ax = c x = d d Ax = c A(x d) = o x d Ay = o x = d + y Ax = c () + ( Ax = o ) 1 0 a d b d x 1 + ax 3 = d 1 x 2 + bx 3 = d 2 0 = 0 x 1 = d 1 ax 3 x 2 = d 2 bx 3 x 3 = x 3 c = x 3 x 1 x 2 = d 1 d 2 + c a b, (c ) x (152) ( ) x n Ax = c (1) rank(a c) = rank A = n (2) rank(a c) = rank A < n n rank A (3) rank(a c) = rank A + 1

18 18 (2018 2Q C) [ ] AX = B (A B) AX = B X A, B (A B) (A B ) = O 1 A 11 0 A A 1r b (1) 0 O 1 A A 2r b (2) 0 O 1 0 A 3r b (3) 0 1 A rr b (r) O O O B 1 (b (i) B 1 ) B 1 = O AX = B AX = B A X = B A X = B X AX = B X, B X = (x 1 x n ), B = (b 1 b n) A x j = b j x j = y j + s c kj a k k=1 X = (x 1 x n ) = (y 1 y n ) + (a 1 a s )(c kj ) k,j Y = (y 1 y n ) AX = B 1 a i Aa i = o E ij (a 1 a s )E ij AX = B Ax = o s AX = B ns XA = B t A t X = t B ( t A t B) t X XA = B X

19 (2018 2Q C) 19 [ ] A n A E n P 1,, P k P k P 1 A = E n P 1 k A = P1 1 P 1 k,, P 1 1 E n = P 1 1 P 1 k AP k P 1 = (P1 1 P 1 )(P k P 1 ) = E n P = P k P 1 P A = E n AP = E n A A 1 = P A A E n A P k P k 1 P 2 P 1 E n = P k P k 1 P 2 P 1 = P = A 1 A A 1 (A E n ) A E n P k P k 1 P 2 P 1 (A E n ) = P k P k 1 P 2 (P 1 A P 1 ) = (P k P k 1 P 2 P 1 A P k P k 1 P 2 P 1 ) = (P A P ) = (E n A 1 ) A A 1 E n n A E n A n 1 A n A 0 (A E n ) 0 P P A = P A P O A A E n (A E n ) (E n X) X = A 1 (A E n ) 0 A k

20 20 (2018 2Q C) ( ) A n E n n n 2n (A E n ) (1) (A E n ) (E n X) A A 1 X (2) (A E n ) (A X) A 0 A n 1 A 1 1/c (2) 1 a, b x, y ax + by = 1 a, b d x, y ax + by = d A = a 11 ai1 = 1 a n1 a 11 1 r 1 r i 1 a 11 r j a j1 r 1 (j 2) (a i1 =a 11,a j1 =a j1,j i) a i1, a j1 x, y xa i1 + ya j1 = 1 x = y = 0 y 0 (x 0 ) a i1 a j1 yr j a i1 ya j1 r j +xr i 1 a 11,, a n1 d 1 d a i1

21 (2018 2Q C) 21 [ ] A 0 {}}{ 0 {}}{ 0 {}}{ 0 {}}{ O 1 A 11 0 A A 1r 0 O 1 A A 2r 0 O 1 0 A 3r 0 1 A rr O O O A rank A ( ) 1 2 r 1 O 1 1 = Er O O O O O A A A r A ( ) Er O A A O O r A m n A P, Q P, Q Er O P AQ = O O r = rank A P, Q P AQ Er O O O Er O P, Q P AQ = rank A = r O O

22 22 (2018 2Q C) A n rank A = n A n A A n A n A En = A O n A = E n n n P = P k P 1 P A = E n A A, X n AX = E n P P A = B P = P E n = P AX = BX P P B B n B = E n P = X XA = P A = B = E n AX = E n XA = E n A X = A 1 X 1 = A XA = E n X = A 1 A n AX = E n XA = E n X A X = A 1 ( ) n A (1) A (2) A E n (3) rank A = n (4) XA = E n AX = E n n X (4) n X A A = P 1 1 P 1 k P 1 k,, P 1 1 ( ) A m n B n l P 1,, P k (1) 0 rank A min{m, n} rank A = 0 A = O (2) rank( t A) = rank A, rank(a) = rank A (3) P, Q rank(p A) = rank(aq) = rank(p AQ) = rank A (4) rank(ab) min{rank A, rank B}

23 (2018 2Q C) 23 [ ] n {1, 2,, n} S n S n σ S n p i {1,, n} i j p i p j σ = ( p 1 p 2 p i p n ) σ i p i σ(i) σ S n i < j σ(i) > σ(j) σ(i) σ(j) {σ(i), σ(j)} t(σ) t(σ) σ = ( p 1 p 2 p i p n ) t(σ) = n (p i p i ) i=1 σ S n σ sgn(σ) sgn(σ) = ( 1) t(σ) n A = (a ij ) A A det A A = σ S n sgn(σ)a 1σ(1) a 2σ(2) a nσ(n) σ S n n! S n σ n = 2 {1, 2} σ 1 = (1 2) σ 2 = (2 1) 0, 1 sgn(σ 1 ) = 1, sgn(σ 2 ) = 1 n = 3 A = sgn(σ 1 )a 11 a 12 + sgn(σ 2 )a 12 a 21 = a 11 a 22 a 12 a 21 S 3 = {(1 2 3), (2 3 1), (3 1 2), (1 3 2), (2 1 3), (3 2 1)} 1 1 A = a 11 a 22 a 33 + a 12 a 23 a 31 + a 13 a 21 a 32 a 11 a 23 a 32 a 12 a 21 a 33 a 13 a 22 a 31 n = 2, 3 () n 4

24 24 (2018 2Q C) [ ] (0 ) (I) 0 0 a 11 a 12 a 1n a n1 a n2 a nn = a 11 0 a 1n a 21 0 a 2n a n1 0 a nn = 0 (II) 1 1 (1, 1) 0 a 11 a 12 a 1n 0 a 22 a 2n 0 a n2 a nn = a a 21 a 22 a 2n a n1 a n2 a nn = a 11 a 22 a 2n a n2 a nn (1) a 1i a 1j a ni a nj = a 1j a 1i a nj a ni (2) 1 c c 1 a 11 ca 1i a 1n a n1 ca ni a nn = c a 11 a 1i a 1n a n1 a ni a nn (3) c a 1i a 1j a ni a nj = a 1i a 1j + ca 1i a ni a nj + ca ni i j j i j 0 0 (I) (II)

25 [] (2018 2Q C) 25 (1) t A = A (2) A = A (3) AB = A B (4) A + B = A + B ( ) a 1 a i 1 a i + a i a i+1 a n = a 1 a i a n + a 1 a i a n a j A B (5) X X = C D X = AD CB, X = A D B C A, B, C, D n c (1) A B O D = A D A C O ( t ) ( D = t A t C t ) O t = A t C D O t = t A t D = A D D (2) 1 i n A B C D i n + i 1 A B C D = C D ( 1)n A B (3) 1 i n A B C D i c c c ca cb C D = A B cn C D (4) 1 i n A B C D i c n + i A B C D = A B C + ca D + cb (5) X n (1) E n X O = 1 A C A C B D = E n O B D = A C X E n A C B D E n O E n B D = A + XC B + XD C D X = A AX + B C CX + D E n X

26 26 (2018 2Q C) [ ] n A A A 1 AA 1 = E AA 1 = A A 1 = E = 1 A = 0 A rank A < n P P A = P A = 0 P P = 0 A = 0 A A = 0 ( ) n A (1) A (2) AX = XA = E n X (3) AX = E n XA = E n X (4) A E n (5) A E n (6) A E n (7) rank A = n (8) Ax = o (9) Ax = c (10) A = 0 n A = (a ij ) A tr A tr A = n a ii = a 11 + a a nn i=1 A = (a ij ), B = (b ij ) n AB (i, i) n n n n tr(ab) = a ij b ji = b ji a ij = tr(ba) i=1 j=1 j=1 i=1 n a ij b ji j=1 ( ) A, B, C n P n c (1) tr (A + B) = tr A + tr B (2) tr (ca) = c tr A (3) tr (AB) = tr (BA) (4) tr (ABC) = tr (BCA) (5) tr (P 1 AP ) = tr (A)

27 (2018 2Q C) 27 [ ] 1 1 (1, 1) 0 a 11 a 12 a 1n a a 0 a 22 a 2n a = 21 a 22 a 2n 22 a 2n = a 11 a 0 a n2 a nn a n1 a n2 a n2 a nn nn i j 0 A 11 o A 12 a ij A 21 o A 22 = A 11 A 12 t o a t ij o A 21 A 22 = ( 1)i+j a ij A 11 A 12 A 22 A 22 A = (a ij ) n A a ij ã ij A i j n 1 ( 1) i+j ( ) n A = (a ij ) (i, j) ã ij a 11 a 1 j 1 a 1 j+1 a 1n ã ij = ( 1) i+j a i 1 1 a i 1 j 1 a i 1 j+1 a i 1 n a i+1 1 a i+1 j 1 a i+1 j+1 a i+1 n a n1 a n j 1 a n j+1 a nn A = (a ij ) i a ij 0 A = a ij ã ij A = (a ij ) j a ij 0 A = a ij ã ij

28 28 (2018 2Q C) A 1 a + b A 2 = A 1 a A 2 + A 1 b A 2 A = (a ij ) i a (i) = a i1 t e a in t e n A = a i1 ã i1 + + a in ã in ( ) A = (a ij ) (i, j) ã ij (i, j) A = A = n a ik ã ik = k=1 n a kj ã kj k=1 n a ik ã ik i A = k=1 j 1 1 A = a 11 ã 11 + a 12 ã a 1n ã 1n n a kj ã kj k=1 () = a 11 ã 11 + a 21 ã a n1 ã n1 () n A (i, j) A (j, i) A ( ) A Ã ( ) ã 11 ã n1 Ã = ã 1n ã nn AÃ = ÃA = A E n A = 0 A A 1 = 1 A Ã

29 [ ] n n n A = (a 1 a 2 a n ), (2018 2Q C) 29 a 11 x 1 + a 12 x a 1n x n = b 1 a 21 x 1 + a 22 x a 2n x n = b 2 a n1 x 1 + a n2 x a nn x n = b n a i = a 1i a 2i a ni b = b 1 b 2 b n, x = Ax = b A ( ) A = (a 1 a 2 a n ) n Ax = b x i = a 1 a i 1 b a i+1 a n a 1 a i 1 a i a i+1 a n n m ( m n) a 11 x 1 + a 12 x a 1n x n = b 1 a 21 x 1 + a 22 x a 2n x n = b 2 a m1 x 1 + a m2 x a mn x n = b m x i n m a 1i1 x i1 + a 1i2 x i2 + + a 1im x im = b 1 + a 1im+1 x im a 1in x in a 2i1 x i1 + a 2i2 x i2 + + a 2im x im = b 2 + a 2im+1 x im a 2in x in a mi1 x i1 + a mi2 x i2 + + a mim x im = b m + a mim+1 x im a min x in ( det(ajij ) 0 ) x 1 x 2 x n

30 30 (2018 2Q C) [] x, y 2 x, y A = (x y) x, y 2 S S = det A x y det A > 0 x y det A < 0 x, y 2 det A x, y, z 3 x, y, z A = (x y z) 3 x = (x, y) x y x 1 x 2 x 3, y = y 1 y 2 y 3 (x, y) = x 1 y 1 + x 2 y 2 + x 3 y 3, x y = x 2y 3 x 3 y 2 x 3 y 1 x 1 y 3 x 1 y 2 x 2 y 1 (x, x y) = x 1 (x 2 y 3 x 3 y 2 ) + x 2 (x 3 y 1 x 1 y 3 ) + x 3 (x 1 y 2 x 2 y 1 ) x = x 2 y 2 1 x 3 y 3 x 2 x 1 y 1 x 3 y 3 + x 3 x 1 y 1 x 2 y 2 = x 1 x 1 y 1 x 2 x 2 y 2 x 3 x 3 y 3 = 0 (y, x y) = 0 x y x, y x y z x y z = (x, y z) x, y, z () det A (x, y, z) det A > 0, det A < 0 2 A = (a 1, a 2 ), B = (b 1, b 2 ) A, B (a 2 b 2 )(x b 1 ) (a 1 b 1 )(y b 2 ) = 0 (a 2 b 2 )(x b 1 ) (a 1 b 1 )(y b 2 ) a 1 b 1 x = (a 2 b 2 )x (a 1 b 1 )y + (a 1 b 2 a 2 b 1 ) = a 2 b 2 y A, B a 1 b 1 x a 2 b 2 y = 0

(2016 2Q H) [ ] R 2 2 P = (a, b), Q = (c, d) Q P QP = ( ) a c b d (a c, b d) P = (a, b) O P ( ) a p = b P = (a, b) p = ( ) a b R 2 {( ) } R 2 x = x, y

(2016 2Q H) [ ] R 2 2 P = (a, b), Q = (c, d) Q P QP = ( ) a c b d (a c, b d) P = (a, b) O P ( ) a p = b P = (a, b) p = ( ) a b R 2 {( ) } R 2 x = x, y (2016 2Q H) [ ] R 2 2 P = (a, b), Q = (c, d) Q P QP = a c b d (a c, b d) P = (a, b) O P a p = b P = (a, b) p = a b R 2 { } R 2 x = x, y R y 2 a p =, c q = b d p + a + c q = b + d q p P q a p = c R c b

More information

linearal1.dvi

linearal1.dvi 19 4 30 I 1 1 11 1 12 2 13 3 131 3 132 4 133 5 134 6 14 7 2 9 21 9 211 9 212 10 213 13 214 14 22 15 221 15 222 16 223 17 224 20 3 21 31 21 32 21 33 22 34 23 341 23 342 24 343 27 344 29 35 31 351 31 352

More information

II 2 3.,, A(B + C) = AB + AC, (A + B)C = AC + BC. 4. m m A, m m B,, m m B, AB = BA, A,, I. 5. m m A, m n B, AB = B, A I E, 4 4 I, J, K

II 2 3.,, A(B + C) = AB + AC, (A + B)C = AC + BC. 4. m m A, m m B,, m m B, AB = BA, A,, I. 5. m m A, m n B, AB = B, A I E, 4 4 I, J, K II. () 7 F 7 = { 0,, 2, 3, 4, 5, 6 }., F 7 a, b F 7, a b, F 7,. (a) a, b,,. (b) 7., 4 5 = 20 = 2 7 + 6, 4 5 = 6 F 7., F 7,., 0 a F 7, ab = F 7 b F 7. (2) 7, 6 F 6 = { 0,, 2, 3, 4, 5 },,., F 6., 0 0 a F

More information

2 (2016 3Q N) c = o (11) Ax = b A x = c A n I n n n 2n (A I n ) (I n X) A A X A n A A A (1) (2) c 0 c (3) c A A i j n 1 ( 1) i+j A (i, j) A (i, j) ã i

2 (2016 3Q N) c = o (11) Ax = b A x = c A n I n n n 2n (A I n ) (I n X) A A X A n A A A (1) (2) c 0 c (3) c A A i j n 1 ( 1) i+j A (i, j) A (i, j) ã i [ ] (2016 3Q N) a 11 a 1n m n A A = a m1 a mn A a 1 A A = a n (1) A (a i a j, i j ) (2) A (a i ca i, c 0, i ) (3) A (a i a i + ca j, j i, i ) A 1 A 11 0 A 12 0 0 A 1k 0 1 A 22 0 0 A 2k 0 1 0 A 3k 1 A rk

More information

i I II I II II IC IIC I II ii 5 8 5 3 7 8 iii I 3........................... 5......................... 7........................... 4........................ 8.3......................... 33.4...................

More information

行列代数2010A

行列代数2010A a ij i j 1) i +j i, j) ij ij 1 j a i1 a ij a i a 1 a j a ij 1) i +j 1,j 1,j +1 a i1,1 a i1,j 1 a i1,j +1 a i1, a i +1,1 a i +1.j 1 a i +1,j +1 a i +1, a 1 a,j 1 a,j +1 a, ij i j 1,j 1,j +1 ij 1) i +j a

More information

LINEAR ALGEBRA I Hiroshi SUZUKI Department of Mathematics International Christian University

LINEAR ALGEBRA I Hiroshi SUZUKI Department of Mathematics International Christian University LINEAR ALGEBRA I Hiroshi SUZUKI Department of Mathematics International Christian University 2002 2 2 2 2 22 2 3 3 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 Cramer 9 0 0 E-mail:hsuzuki@icuacjp 0 3x + y + 2z 4 x + y

More information

A S- hara/lectures/lectures-j.html r A = A 5 : 5 = max{ A, } A A A A B A, B A A A %

A S-   hara/lectures/lectures-j.html r A = A 5 : 5 = max{ A, } A A A A B A, B A A A % A S- http://www.math.kyushu-u.ac.jp/ hara/lectures/lectures-j.html r A S- 3.4.5. 9 phone: 9-8-444, e-mail: hara@math.kyushu-u.ac.jp, http://www.math.kyushu-u.ac.jp/ hara/lectures/lectures-j.html Office

More information

ver Web

ver Web ver201723 Web 1 4 11 4 12 5 13 7 2 9 21 9 22 10 23 10 24 11 3 13 31 n 13 32 15 33 21 34 25 35 (1) 27 4 30 41 30 42 32 43 36 44 (2) 38 45 45 46 45 5 46 51 46 52 48 53 49 54 51 55 54 56 58 57 (3) 61 2 3

More information

数学Ⅱ演習(足助・09夏)

数学Ⅱ演習(足助・09夏) II I 9/4/4 9/4/2 z C z z z z, z 2 z, w C zw z w 3 z, w C z + w z + w 4 t R t C t t t t t z z z 2 z C re z z + z z z, im z 2 2 3 z C e z + z + 2 z2 + 3! z3 + z!, I 4 x R e x cos x + sin x 2 z, w C e z+w

More information

さくらの個別指導 ( さくら教育研究所 ) A 2 P Q 3 R S T R S T P Q ( ) ( ) m n m n m n n n

さくらの個別指導 ( さくら教育研究所 ) A 2 P Q 3 R S T R S T P Q ( ) ( ) m n m n m n n n 1 1.1 1.1.1 A 2 P Q 3 R S T R S T P 80 50 60 Q 90 40 70 80 50 60 90 40 70 8 5 6 1 1 2 9 4 7 2 1 2 3 1 2 m n m n m n n n n 1.1 8 5 6 9 4 7 2 6 0 8 2 3 2 2 2 1 2 1 1.1 2 4 7 1 1 3 7 5 2 3 5 0 3 4 1 6 9 1

More information

ad bc A A A = ad bc ( d ) b c a n A n A n A A det A A ( ) a b A = c d det A = ad bc σ {,,,, n} {,,, } {,,, } {,,, } ( ) σ = σ() = σ() = n sign σ sign(

ad bc A A A = ad bc ( d ) b c a n A n A n A A det A A ( ) a b A = c d det A = ad bc σ {,,,, n} {,,, } {,,, } {,,, } ( ) σ = σ() = σ() = n sign σ sign( I n n A AX = I, YA = I () n XY A () X = IX = (YA)X = Y(AX) = YI = Y X Y () XY A A AB AB BA (AB)(B A ) = A(BB )A = AA = I (BA)(A B ) = B(AA )B = BB = I (AB) = B A (BA) = A B A B A = B = 5 5 A B AB BA A

More information

January 27, 2015

January 27, 2015 e-mail : kigami@i.kyoto-u.ac.jp January 27, 205 Contents 2........................ 2.2....................... 3.3....................... 6.4......................... 2 6 2........................... 6

More information

行列代数2010A

行列代数2010A (,) A (,) B C = AB a 11 a 1 a 1 b 11 b 1 b 1 c 11 c 1 c a A = 1 a a, B = b 1 b b, C = AB = c 1 c c a 1 a a b 1 b b c 1 c c i j ij a i1 a i a i b 1j b j b j c ij = a ik b kj b 1j b j AB = a i1 a i a ik

More information

20 9 19 1 3 11 1 3 111 3 112 1 4 12 6 121 6 122 7 13 7 131 8 132 10 133 10 134 12 14 13 141 13 142 13 143 15 144 16 145 17 15 19 151 1 19 152 20 2 21 21 21 211 21 212 1 23 213 1 23 214 25 215 31 22 33

More information

IMO 1 n, 21n n (x + 2x 1) + (x 2x 1) = A, x, (a) A = 2, (b) A = 1, (c) A = 2?, 3 a, b, c cos x a cos 2 x + b cos x + c = 0 cos 2x a

IMO 1 n, 21n n (x + 2x 1) + (x 2x 1) = A, x, (a) A = 2, (b) A = 1, (c) A = 2?, 3 a, b, c cos x a cos 2 x + b cos x + c = 0 cos 2x a 1 40 (1959 1999 ) (IMO) 41 (2000 ) WEB 1 1959 1 IMO 1 n, 21n + 4 13n + 3 2 (x + 2x 1) + (x 2x 1) = A, x, (a) A = 2, (b) A = 1, (c) A = 2?, 3 a, b, c cos x a cos 2 x + b cos x + c = 0 cos 2x a = 4, b =

More information

all.dvi

all.dvi 5,, Euclid.,..,... Euclid,.,.,, e i (i =,, ). 6 x a x e e e x.:,,. a,,. a a = a e + a e + a e = {e, e, e } a (.) = a i e i = a i e i (.) i= {a,a,a } T ( T ),.,,,,. (.),.,...,,. a 0 0 a = a 0 + a + a 0

More information

n ( (

n ( ( 1 2 27 6 1 1 m-mat@mathscihiroshima-uacjp 2 http://wwwmathscihiroshima-uacjp/~m-mat/teach/teachhtml 2 1 3 11 3 111 3 112 4 113 n 4 114 5 115 5 12 7 121 7 122 9 123 11 124 11 125 12 126 2 2 13 127 15 128

More information

untitled

untitled yoshi@image.med.osaka-u.ac.jp http://www.image.med.osaka-u.ac.jp/member/yoshi/ II Excel, Mathematica Mathematica Osaka Electro-Communication University (2007 Apr) 09849-31503-64015-30704-18799-390 http://www.image.med.osaka-u.ac.jp/member/yoshi/

More information

+ 1 ( ) I IA i i i 1 n m a 11 a 1j a 1m A = a i1 a ij a im a n1 a nj a nm.....

+   1 ( ) I IA i i i 1 n m a 11 a 1j a 1m A = a i1 a ij a im a n1 a nj a nm..... + http://krishnathphysaitama-uacjp/joe/matrix/matrixpdf 1 ( ) I IA i i i 1 n m a 11 a 1j a 1m A = a i1 a ij a im a n1 a nj a nm (1) n m () (n, m) ( ) n m B = ( ) 3 2 4 1 (2) 2 2 ( ) (2, 2) ( ) C = ( 46

More information

熊本県数学問題正解

熊本県数学問題正解 00 y O x Typed by L A TEX ε ( ) (00 ) 5 4 4 ( ) http://www.ocn.ne.jp/ oboetene/plan/. ( ) (009 ) ( ).. http://www.ocn.ne.jp/ oboetene/plan/eng.html 8 i i..................................... ( )0... (

More information

04年度LS民法Ⅰ教材改訂版.PDF

04年度LS民法Ⅰ教材改訂版.PDF ?? A AB A B C AB A B A B A B A A B A 98 A B A B A B A B B A A B AB AB A B A BB A B A B A B A B A B A AB A B B A B AB A A C AB A C A A B A B B A B A B B A B A B B A B A B A B A B A B A B A B

More information

1990 IMO 1990/1/15 1:00-4:00 1 N N N 1, N 1 N 2, N 2 N 3 N 3 2 x x + 52 = 3 x x , A, B, C 3,, A B, C 2,,,, 7, A, B, C

1990 IMO 1990/1/15 1:00-4:00 1 N N N 1, N 1 N 2, N 2 N 3 N 3 2 x x + 52 = 3 x x , A, B, C 3,, A B, C 2,,,, 7, A, B, C 0 9 (1990 1999 ) 10 (2000 ) 1900 1994 1995 1999 2 SAT ACT 1 1990 IMO 1990/1/15 1:00-4:00 1 N 1990 9 N N 1, N 1 N 2, N 2 N 3 N 3 2 x 2 + 25x + 52 = 3 x 2 + 25x + 80 3 2, 3 0 4 A, B, C 3,, A B, C 2,,,, 7,

More information

Part () () Γ Part ,

Part () () Γ Part , Contents a 6 6 6 6 6 6 6 7 7. 8.. 8.. 8.3. 8 Part. 9. 9.. 9.. 3. 3.. 3.. 3 4. 5 4.. 5 4.. 9 4.3. 3 Part. 6 5. () 6 5.. () 7 5.. 9 5.3. Γ 3 6. 3 6.. 3 6.. 3 6.3. 33 Part 3. 34 7. 34 7.. 34 7.. 34 8. 35

More information

II A A441 : October 02, 2014 Version : Kawahira, Tomoki TA (Kondo, Hirotaka )

II A A441 : October 02, 2014 Version : Kawahira, Tomoki TA (Kondo, Hirotaka ) II 214-1 : October 2, 214 Version : 1.1 Kawahira, Tomoki TA (Kondo, Hirotaka ) http://www.math.nagoya-u.ac.jp/~kawahira/courses/14w-biseki.html pdf 1 2 1 9 1 16 1 23 1 3 11 6 11 13 11 2 11 27 12 4 12 11

More information

1. 2 P 2 (x, y) 2 x y (0, 0) R 2 = {(x, y) x, y R} x, y R P = (x, y) O = (0, 0) OP ( ) OP x x, y y ( ) x v = y ( ) x 2 1 v = P = (x, y) y ( x y ) 2 (x

1. 2 P 2 (x, y) 2 x y (0, 0) R 2 = {(x, y) x, y R} x, y R P = (x, y) O = (0, 0) OP ( ) OP x x, y y ( ) x v = y ( ) x 2 1 v = P = (x, y) y ( x y ) 2 (x . P (, (0, 0 R {(,, R}, R P (, O (0, 0 OP OP, v v P (, ( (, (, { R, R} v (, (, (,, z 3 w z R 3,, z R z n R n.,..., n R n n w, t w ( z z Ke Words:. A P 3 0 B P 0 a. A P b B P 3. A π/90 B a + b c π/ 3. +

More information

v v = v 1 v 2 v 3 (1) R = (R ij ) (2) R (R 1 ) ij = R ji (3) 3 R ij R ik = δ jk (4) i=1 δ ij Kronecker δ ij = { 1 (i = j) 0 (i

v v = v 1 v 2 v 3 (1) R = (R ij ) (2) R (R 1 ) ij = R ji (3) 3 R ij R ik = δ jk (4) i=1 δ ij Kronecker δ ij = { 1 (i = j) 0 (i 1. 1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 v v = v 1 v 2 v 3 (1) R = (R ij ) (2) R (R 1 ) ij = R ji (3) R ij R ik = δ jk (4) δ ij Kronecker δ ij = { 1 (i = j) 0 (i j) (5) 1 1.1. v1.1 2011/04/10 1. 1 2 v i = R ij v j (6) [

More information

20 6 4 1 4 1.1 1.................................... 4 1.1.1.................................... 4 1.1.2 1................................ 5 1.2................................... 7 1.2.1....................................

More information

untitled

untitled 0. =. =. (999). 3(983). (980). (985). (966). 3. := :=. A A. A A. := := 4 5 A B A B A B. A = B A B A B B A. A B A B, A B, B. AP { A, P } = { : A, P } = { A P }. A = {0, }, A, {0, }, {0}, {}, A {0}, {}.

More information

2012 A, N, Z, Q, R, C

2012 A, N, Z, Q, R, C 2012 A, N, Z, Q, R, C 1 2009 9 2 2011 2 3 2012 9 1 2 2 5 3 11 4 16 5 22 6 25 7 29 8 32 1 1 1.1 3 1 1 1 1 1 1? 3 3 3 3 3 3 3 1 1, 1 1 + 1 1 1+1 2 2 1 2+1 3 2 N 1.2 N (i) 2 a b a 1 b a < b a b b a a b (ii)

More information

2 7 V 7 {fx fx 3 } 8 P 3 {fx fx 3 } 9 V 9 {fx fx f x 2fx } V {fx fx f x 2fx + } V {{a n } {a n } a n+2 a n+ + a n n } 2 V 2 {{a n } {a n } a n+2 a n+

2 7 V 7 {fx fx 3 } 8 P 3 {fx fx 3 } 9 V 9 {fx fx f x 2fx } V {fx fx f x 2fx + } V {{a n } {a n } a n+2 a n+ + a n n } 2 V 2 {{a n } {a n } a n+2 a n+ R 3 R n C n V??,?? k, l K x, y, z K n, i x + y + z x + y + z iv x V, x + x o x V v kx + y kx + ky vi k + lx kx + lx vii klx klx viii x x ii x + y y + x, V iii o K n, x K n, x + o x iv x K n, x + x o x

More information

.3. (x, x = (, u = = 4 (, x x = 4 x, x 0 x = 0 x = 4 x.4. ( z + z = 8 z, z 0 (z, z = (0, 8, (,, (8, 0 3 (0, 8, (,, (8, 0 z = z 4 z (g f(x = g(

.3. (x, x = (, u = = 4 (, x x = 4 x, x 0 x = 0 x = 4 x.4. ( z + z = 8 z, z 0 (z, z = (0, 8, (,, (8, 0 3 (0, 8, (,, (8, 0 z = z 4 z (g f(x = g( 06 5.. ( y = x x y 5 y 5 = (x y = x + ( y = x + y = x y.. ( Y = C + I = 50 + 0.5Y + 50 r r = 00 0.5Y ( L = M Y r = 00 r = 0.5Y 50 (3 00 0.5Y = 0.5Y 50 Y = 50, r = 5 .3. (x, x = (, u = = 4 (, x x = 4 x,

More information

2 2 MATHEMATICS.PDF 200-2-0 3 2 (p n ), ( ) 7 3 4 6 5 20 6 GL 2 (Z) SL 2 (Z) 27 7 29 8 SL 2 (Z) 35 9 2 40 0 2 46 48 2 2 5 3 2 2 58 4 2 6 5 2 65 6 2 67 7 2 69 2 , a 0 + a + a 2 +... b b 2 b 3 () + b n a

More information

案内(最終2).indd

案内(最終2).indd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Y01a K01a Q01a T01a N01a S01a Y02b - Y04b K02a Q02a T02a N02a S02a Y05b - Y07b K03a Q03a T03a N03a S03a A01r Y10a Y11a K04a K05a Q04a Q05a T04b - T06b T08a N04a N05a S04a S05a Y12b -

More information

直交座標系の回転

直交座標系の回転 b T.Koama x l x, Lx i ij j j xi i i i, x L T L L, L ± x L T xax axx, ( a a ) i, j ij i j ij ji λ λ + λ + + λ i i i x L T T T x ( L) L T xax T ( T L T ) A( L) T ( LAL T ) T ( L AL) λ ii L AL Λ λi i axx

More information

x, y x 3 y xy 3 x 2 y + xy 2 x 3 + y 3 = x 3 y xy 3 x 2 y + xy 2 x 3 + y 3 = 15 xy (x y) (x + y) xy (x y) (x y) ( x 2 + xy + y 2) = 15 (x y)

x, y x 3 y xy 3 x 2 y + xy 2 x 3 + y 3 = x 3 y xy 3 x 2 y + xy 2 x 3 + y 3 = 15 xy (x y) (x + y) xy (x y) (x y) ( x 2 + xy + y 2) = 15 (x y) x, y x 3 y xy 3 x 2 y + xy 2 x 3 + y 3 = 15 1 1977 x 3 y xy 3 x 2 y + xy 2 x 3 + y 3 = 15 xy (x y) (x + y) xy (x y) (x y) ( x 2 + xy + y 2) = 15 (x y) ( x 2 y + xy 2 x 2 2xy y 2) = 15 (x y) (x + y) (xy

More information

2 (1) a = ( 2, 2), b = (1, 2), c = (4, 4) c = l a + k b l, k (2) a = (3, 5) (1) (4, 4) = l( 2, 2) + k(1, 2), (4, 4) = ( 2l + k, 2l 2k) 2l + k = 4, 2l

2 (1) a = ( 2, 2), b = (1, 2), c = (4, 4) c = l a + k b l, k (2) a = (3, 5) (1) (4, 4) = l( 2, 2) + k(1, 2), (4, 4) = ( 2l + k, 2l 2k) 2l + k = 4, 2l ABCDEF a = AB, b = a b (1) AC (3) CD (2) AD (4) CE AF B C a A D b F E (1) AC = AB + BC = AB + AO = AB + ( AB + AF) = a + ( a + b) = 2 a + b (2) AD = 2 AO = 2( AB + AF) = 2( a + b) (3) CD = AF = b (4) CE

More information

example2_time.eps

example2_time.eps Google (20/08/2 ) ( ) Random Walk & Google Page Rank Agora on Aug. 20 / 67 Introduction ( ) Random Walk & Google Page Rank Agora on Aug. 20 2 / 67 Introduction Google ( ) Random Walk & Google Page Rank

More information

x V x x V x, x V x = x + = x +(x+x )=(x +x)+x = +x = x x = x x = x =x =(+)x =x +x = x +x x = x ( )x = x =x =(+( ))x =x +( )x = x +( )x ( )x = x x x R

x V x x V x, x V x = x + = x +(x+x )=(x +x)+x = +x = x x = x x = x =x =(+)x =x +x = x +x x = x ( )x = x =x =(+( ))x =x +( )x = x +( )x ( )x = x x x R V (I) () (4) (II) () (4) V K vector space V vector K scalor K C K R (I) x, y V x + y V () (x + y)+z = x +(y + z) (2) x + y = y + x (3) V x V x + = x (4) x V x + x = x V x x (II) x V, α K αx V () (α + β)x

More information

all.dvi

all.dvi 29 4 Green-Lagrange,,.,,,,,,.,,,,,,,,,, E, σ, ε σ = Eε,,.. 4.1? l, l 1 (l 1 l) ε ε = l 1 l l (4.1) F l l 1 F 30 4 Green-Lagrange Δz Δδ γ = Δδ (4.2) Δz π/2 φ γ = π 2 φ (4.3) γ tan γ γ,sin γ γ ( π ) γ tan

More information

A(6, 13) B(1, 1) 65 y C 2 A(2, 1) B( 3, 2) C 66 x + 2y 1 = 0 2 A(1, 1) B(3, 0) P 67 3 A(3, 3) B(1, 2) C(4, 0) (1) ABC G (2) 3 A B C P 6

A(6, 13) B(1, 1) 65 y C 2 A(2, 1) B( 3, 2) C 66 x + 2y 1 = 0 2 A(1, 1) B(3, 0) P 67 3 A(3, 3) B(1, 2) C(4, 0) (1) ABC G (2) 3 A B C P 6 1 1 1.1 64 A6, 1) B1, 1) 65 C A, 1) B, ) C 66 + 1 = 0 A1, 1) B, 0) P 67 A, ) B1, ) C4, 0) 1) ABC G ) A B C P 64 A 1, 1) B, ) AB AB = 1) + 1) A 1, 1) 1 B, ) 1 65 66 65 C0, k) 66 1 p, p) 1 1 A B AB A 67

More information

ii

ii ii iii 1 1 1.1..................................... 1 1.2................................... 3 1.3........................... 4 2 9 2.1.................................. 9 2.2...............................

More information

( )

( ) 7..-8..8.......................................................................... 4.................................... 3...................................... 3..3.................................. 4.3....................................

More information

DVIOUT-HYOU

DVIOUT-HYOU () P. () AB () AB ³ ³, BA, BA ³ ³ P. A B B A IA (B B)A B (BA) B A ³, A ³ ³ B ³ ³ x z ³ A AA w ³ AA ³ x z ³ x + z +w ³ w x + z +w ½ x + ½ z +w x + z +w x,,z,w ³ A ³ AA I x,, z, w ³ A ³ ³ + + A ³ A A P.

More information

O E ( ) A a A A(a) O ( ) (1) O O () 467

O E ( ) A a A A(a) O ( ) (1) O O () 467 1 1.0 16 1 ( 1 1 ) 1 466 1.1 1.1.1 4 O E ( ) A a A A(a) O ( ) (1) O O () 467 ( ) A(a) O A 0 a x ( ) A(3), B( ), C 1, D( 5) DB C A x 5 4 3 1 0 1 3 4 5 16 A(1), B( 3) A(a) B(b) d ( ) A(a) B(b) d AB d = d(a,

More information

n ξ n,i, i = 1,, n S n ξ n,i n 0 R 1,.. σ 1 σ i .10.14.15 0 1 0 1 1 3.14 3.18 3.19 3.14 3.14,. ii 1 1 1.1..................................... 1 1............................... 3 1.3.........................

More information

16 B

16 B 16 B (1) 3 (2) (3) 5 ( ) 3 : 2 3 : 3 : () 3 19 ( ) 2 ax 2 + bx + c = 0 (a 0) x = b ± b 2 4ac 2a 3, 4 5 1824 5 Contents 1. 1 2. 7 3. 13 4. 18 5. 22 6. 25 7. 27 8. 31 9. 37 10. 46 11. 50 12. 56 i 1 1. 1.1..

More information

1 n A a 11 a 1n A =.. a m1 a mn Ax = λx (1) x n λ (eigenvalue problem) x = 0 ( x 0 ) λ A ( ) λ Ax = λx x Ax = λx y T A = λy T x Ax = λx cx ( 1) 1.1 Th

1 n A a 11 a 1n A =.. a m1 a mn Ax = λx (1) x n λ (eigenvalue problem) x = 0 ( x 0 ) λ A ( ) λ Ax = λx x Ax = λx y T A = λy T x Ax = λx cx ( 1) 1.1 Th 1 n A a 11 a 1n A = a m1 a mn Ax = λx (1) x n λ (eigenvalue problem) x = ( x ) λ A ( ) λ Ax = λx x Ax = λx y T A = λy T x Ax = λx cx ( 1) 11 Th9-1 Ax = λx λe n A = λ a 11 a 12 a 1n a 21 λ a 22 a n1 a n2

More information

(, Goo Ishikawa, Go-o Ishikawa) ( ) 1

(, Goo Ishikawa, Go-o Ishikawa) ( ) 1 (, Goo Ishikawa, Go-o Ishikawa) ( ) 1 ( ) ( ) ( ) G7( ) ( ) ( ) () ( ) BD = 1 DC CE EA AF FB 0 0 BD DC CE EA AF FB =1 ( ) 2 (geometry) ( ) ( ) 3 (?) (Topology) ( ) DNA ( ) 4 ( ) ( ) 5 ( ) H. 1 : 1+ 5 2

More information

A

A A 2563 15 4 21 1 3 1.1................................................ 3 1.2............................................. 3 2 3 2.1......................................... 3 2.2............................................

More information

18 ( ) I II III A B C(100 ) 1, 2, 3, 5 I II A B (100 ) 1, 2, 3 I II A B (80 ) 6 8 I II III A B C(80 ) 1 n (1 + x) n (1) n C 1 + n C

18 ( ) I II III A B C(100 ) 1, 2, 3, 5 I II A B (100 ) 1, 2, 3 I II A B (80 ) 6 8 I II III A B C(80 ) 1 n (1 + x) n (1) n C 1 + n C 8 ( ) 8 5 4 I II III A B C( ),,, 5 I II A B ( ),, I II A B (8 ) 6 8 I II III A B C(8 ) n ( + x) n () n C + n C + + n C n = 7 n () 7 9 C : y = x x A(, 6) () A C () C P AP Q () () () 4 A(,, ) B(,, ) C(,,

More information

弾性定数の対称性について

弾性定数の対称性について () by T. oyama () ij C ij = () () C, C, C () ij ji ij ijlk ij ij () C C C C C C * C C C C C * * C C C C = * * * C C C * * * * C C * * * * * C () * P (,, ) P (,, ) lij = () P (,, ) P(,, ) (,, ) P (, 00,

More information

() n C + n C + n C + + n C n n (3) n C + n C + n C 4 + n C + n C 3 + n C 5 + (5) (6 ) n C + nc + 3 nc n nc n (7 ) n C + nc + 3 nc n nc n (

() n C + n C + n C + + n C n n (3) n C + n C + n C 4 + n C + n C 3 + n C 5 + (5) (6 ) n C + nc + 3 nc n nc n (7 ) n C + nc + 3 nc n nc n ( 3 n nc k+ k + 3 () n C r n C n r nc r C r + C r ( r n ) () n C + n C + n C + + n C n n (3) n C + n C + n C 4 + n C + n C 3 + n C 5 + (4) n C n n C + n C + n C + + n C n (5) k k n C k n C k (6) n C + nc

More information

0 (18) /12/13 (19) n Z (n Z ) 5 30 (5 30 ) (mod 5) (20) ( ) (12, 8) = 4

0   (18) /12/13 (19) n Z (n Z ) 5 30 (5 30 ) (mod 5) (20) ( ) (12, 8) = 4 0 http://homepage3.nifty.com/yakuikei (18) 1 99 3 2014/12/13 (19) 1 100 3 n Z (n Z ) 5 30 (5 30 ) 37 22 (mod 5) (20) 201 300 3 (37 22 5 ) (12, 8) = 4 (21) 16! 2 (12 8 4) (22) (3 n )! 3 (23) 100! 0 1 (1)

More information

4.6: 3 sin 5 sin θ θ t θ 2t θ 4t : sin ωt ω sin θ θ ωt sin ωt 1 ω ω [rad/sec] 1 [sec] ω[rad] [rad/sec] 5.3 ω [rad/sec] 5.7: 2t 4t sin 2t sin 4t

4.6: 3 sin 5 sin θ θ t θ 2t θ 4t : sin ωt ω sin θ θ ωt sin ωt 1 ω ω [rad/sec] 1 [sec] ω[rad] [rad/sec] 5.3 ω [rad/sec] 5.7: 2t 4t sin 2t sin 4t 1 1.1 sin 2π [rad] 3 ft 3 sin 2t π 4 3.1 2 1.1: sin θ 2.2 sin θ ft t t [sec] t sin 2t π 4 [rad] sin 3.1 3 sin θ θ t θ 2t π 4 3.2 3.1 3.4 3.4: 2.2: sin θ θ θ [rad] 2.3 0 [rad] 4 sin θ sin 2t π 4 sin 1 1

More information

y π π O π x 9 s94.5 y dy dx. y = x + 3 y = x logx + 9 s9.6 z z x, z y. z = xy + y 3 z = sinx y 9 s x dx π x cos xdx 9 s93.8 a, fx = e x ax,. a =

y π π O π x 9 s94.5 y dy dx. y = x + 3 y = x logx + 9 s9.6 z z x, z y. z = xy + y 3 z = sinx y 9 s x dx π x cos xdx 9 s93.8 a, fx = e x ax,. a = [ ] 9 IC. dx = 3x 4y dt dy dt = x y u xt = expλt u yt λ u u t = u u u + u = xt yt 6 3. u = x, y, z = x + y + z u u 9 s9 grad u ux, y, z = c c : grad u = u x i + u y j + u k i, j, k z x, y, z grad u v =

More information

1 12 ( )150 ( ( ) ) x M x 0 1 M 2 5x 2 + 4x + 3 x 2 1 M x M 2 1 M x (x + 1) 2 (1) x 2 + x + 1 M (2) 1 3 M (3) x 4 +

1 12 ( )150 ( ( ) ) x M x 0 1 M 2 5x 2 + 4x + 3 x 2 1 M x M 2 1 M x (x + 1) 2 (1) x 2 + x + 1 M (2) 1 3 M (3) x 4 + ( )5 ( ( ) ) 4 6 7 9 M M 5 + 4 + M + M M + ( + ) () + + M () M () 4 + + M a b y = a + b a > () a b () y V a () V a b V n f() = n k= k k () < f() = log( ) t dt log () n+ (i) dt t (n + ) (ii) < t dt n+ n

More information

ORIGINAL TEXT I II A B 1 4 13 21 27 44 54 64 84 98 113 126 138 146 165 175 181 188 198 213 225 234 244 261 268 273 2 281 I II A B 292 3 I II A B c 1 1 (1) x 2 + 4xy + 4y 2 x 2y 2 (2) 8x 2 + 16xy + 6y 2

More information

A11 (1993,1994) 29 A12 (1994) 29 A13 Trefethen and Bau Numerical Linear Algebra (1997) 29 A14 (1999) 30 A15 (2003) 30 A16 (2004) 30 A17 (2007) 30 A18

A11 (1993,1994) 29 A12 (1994) 29 A13 Trefethen and Bau Numerical Linear Algebra (1997) 29 A14 (1999) 30 A15 (2003) 30 A16 (2004) 30 A17 (2007) 30 A18 2013 8 29y, 2016 10 29 1 2 2 Jordan 3 21 3 3 Jordan (1) 3 31 Jordan 4 32 Jordan 4 33 Jordan 6 34 Jordan 8 35 9 4 Jordan (2) 10 41 x 11 42 x 12 43 16 44 19 441 19 442 20 443 25 45 25 5 Jordan 26 A 26 A1

More information

4. ϵ(ν, T ) = c 4 u(ν, T ) ϵ(ν, T ) T ν π4 Planck dx = 0 e x 1 15 U(T ) x 3 U(T ) = σt 4 Stefan-Boltzmann σ 2π5 k 4 15c 2 h 3 = W m 2 K 4 5.

4. ϵ(ν, T ) = c 4 u(ν, T ) ϵ(ν, T ) T ν π4 Planck dx = 0 e x 1 15 U(T ) x 3 U(T ) = σt 4 Stefan-Boltzmann σ 2π5 k 4 15c 2 h 3 = W m 2 K 4 5. A 1. Boltzmann Planck u(ν, T )dν = 8πh ν 3 c 3 kt 1 dν h 6.63 10 34 J s Planck k 1.38 10 23 J K 1 Boltzmann u(ν, T ) T ν e hν c = 3 10 8 m s 1 2. Planck λ = c/ν Rayleigh-Jeans u(ν, T )dν = 8πν2 kt dν c

More information

R R 16 ( 3 )

R R 16   ( 3 ) (017 ) 9 4 7 ( ) ( 3 ) ( 010 ) 1 (P3) 1 11 (P4) 1 1 (P4) 1 (P15) 1 (P16) (P0) 3 (P18) 3 4 (P3) 4 3 4 31 1 5 3 5 4 6 5 9 51 9 5 9 6 9 61 9 6 α β 9 63 û 11 64 R 1 65 13 66 14 7 14 71 15 7 R R 16 http://wwwecoosaka-uacjp/~tazak/class/017

More information

<4D F736F F D B B83578B6594BB2D834A836F815B82D082C88C60202E646F63>

<4D F736F F D B B83578B6594BB2D834A836F815B82D082C88C60202E646F63> 電気電子数学入門 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます. http://www.morikita.co.jp/books/mid/073471 このサンプルページの内容は, 初版 1 刷発行当時のものです. i 14 (tool) [ ] IT ( ) PC (EXCEL) HP() 1 1 4 15 3 010 9 ii 1... 1 1.1 1 1.

More information

D 24 D D D

D 24 D D D 5 Paper I.R. 2001 5 Paper HP Paper 5 3 5.1................................................... 3 5.2.................................................... 4 5.3.......................................... 6

More information

.5 z = a + b + c n.6 = a sin t y = b cos t dy d a e e b e + e c e e e + e 3 s36 3 a + y = a, b > b 3 s363.7 y = + 3 y = + 3 s364.8 cos a 3 s365.9 y =,

.5 z = a + b + c n.6 = a sin t y = b cos t dy d a e e b e + e c e e e + e 3 s36 3 a + y = a, b > b 3 s363.7 y = + 3 y = + 3 s364.8 cos a 3 s365.9 y =, [ ] IC. r, θ r, θ π, y y = 3 3 = r cos θ r sin θ D D = {, y ; y }, y D r, θ ep y yddy D D 9 s96. d y dt + 3dy + y = cos t dt t = y = e π + e π +. t = π y =.9 s6.3 d y d + dy d + y = y =, dy d = 3 a, b

More information

,2,4

,2,4 2005 12 2006 1,2,4 iii 1 Hilbert 14 1 1.............................................. 1 2............................................... 2 3............................................... 3 4.............................................

More information

OABC OA OC 4, OB, AOB BOC COA 60 OA a OB b OC c () AB AC () ABC D OD ABC OD OA + p AB + q AC p q () OABC 4 f(x) + x ( ), () y f(x) P l 4 () y f(x) l P

OABC OA OC 4, OB, AOB BOC COA 60 OA a OB b OC c () AB AC () ABC D OD ABC OD OA + p AB + q AC p q () OABC 4 f(x) + x ( ), () y f(x) P l 4 () y f(x) l P 4 ( ) ( ) ( ) ( ) 4 5 5 II III A B (0 ) 4, 6, 7 II III A B (0 ) ( ),, 6, 8, 9 II III A B (0 ) ( [ ] ) 5, 0, II A B (90 ) log x x () (a) y x + x (b) y sin (x + ) () (a) (b) (c) (d) 0 e π 0 x x x + dx e

More information

II R n k +1 v 0,, v k k v 1 v 0,, v k v v 0,, v k R n 1 a 0,, a k a 0 v 0 + a k v k v 0 v k k k v 0,, v k σ k σ dimσ = k 1.3. k

II R n k +1 v 0,, v k k v 1 v 0,, v k v v 0,, v k R n 1 a 0,, a k a 0 v 0 + a k v k v 0 v k k k v 0,, v k σ k σ dimσ = k 1.3. k II 231017 1 1.1. R n k +1 v 0,, v k k v 1 v 0,, v k v 0 1.2. v 0,, v k R n 1 a 0,, a k a 0 v 0 + a k v k v 0 v k k k v 0,, v k σ kσ dimσ = k 1.3. k σ {v 0,...,v k } {v i0,...,v il } l σ τ < τ τ σ 1.4.

More information

25 7 18 1 1 1.1 v.s............................. 1 1.1.1.................................. 1 1.1.2................................. 1 1.1.3.................................. 3 1.2................... 3

More information

1/1 lim f(x, y) (x,y) (a,b) ( ) ( ) lim limf(x, y) lim lim f(x, y) x a y b y b x a ( ) ( ) xy x lim lim lim lim x y x y x + y y x x + y x x lim x x 1

1/1 lim f(x, y) (x,y) (a,b) ( ) ( ) lim limf(x, y) lim lim f(x, y) x a y b y b x a ( ) ( ) xy x lim lim lim lim x y x y x + y y x x + y x x lim x x 1 1/5 ( ) Taylor ( 7.1) (x, y) f(x, y) f(x, y) x + y, xy, e x y,... 1 R {(x, y) x, y R} f(x, y) x y,xy e y log x,... R {(x, y, z) (x, y),z f(x, y)} R 3 z 1 (x + y ) z ax + by + c x 1 z ax + by + c y x +

More information

17 ( ) II III A B C(100 ) 1, 2, 6, 7 II A B (100 ) 2, 5, 6 II A B (80 ) 8 10 I II III A B C(80 ) 1 a 1 = 1 2 a n+1 = a n + 2n + 1 (n = 1,

17 ( ) II III A B C(100 ) 1, 2, 6, 7 II A B (100 ) 2, 5, 6 II A B (80 ) 8 10 I II III A B C(80 ) 1 a 1 = 1 2 a n+1 = a n + 2n + 1 (n = 1, 17 ( ) 17 5 1 4 II III A B C(1 ) 1,, 6, 7 II A B (1 ), 5, 6 II A B (8 ) 8 1 I II III A B C(8 ) 1 a 1 1 a n+1 a n + n + 1 (n 1,,, ) {a n+1 n } (1) a 4 () a n OA OB AOB 6 OAB AB : 1 P OB Q OP AQ R (1) PQ

More information

2016 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 16 2 1 () X O 3 (O1) X O, O (O2) O O (O3) O O O X (X, O) O X X (O1), (O2), (O3) (O2) (O3) n (O2) U 1,..., U n O U k O k=1 (O3) U λ O( λ Λ) λ Λ U λ O 0 X 0 (O2) n =

More information

50 2 I SI MKSA r q r q F F = 1 qq 4πε 0 r r 2 r r r r (2.2 ε 0 = 1 c 2 µ 0 c = m/s q 2.1 r q' F r = 0 µ 0 = 4π 10 7 N/A 2 k = 1/(4πε 0 qq

50 2 I SI MKSA r q r q F F = 1 qq 4πε 0 r r 2 r r r r (2.2 ε 0 = 1 c 2 µ 0 c = m/s q 2.1 r q' F r = 0 µ 0 = 4π 10 7 N/A 2 k = 1/(4πε 0 qq 49 2 I II 2.1 3 e e = 1.602 10 19 A s (2.1 50 2 I SI MKSA 2.1.1 r q r q F F = 1 qq 4πε 0 r r 2 r r r r (2.2 ε 0 = 1 c 2 µ 0 c = 3 10 8 m/s q 2.1 r q' F r = 0 µ 0 = 4π 10 7 N/A 2 k = 1/(4πε 0 qq F = k r

More information

x () g(x) = f(t) dt f(x), F (x) 3x () g(x) g (x) f(x), F (x) (3) h(x) = x 3x tf(t) dt.9 = {(x, y) ; x, y, x + y } f(x, y) = xy( x y). h (x) f(x), F (x

x () g(x) = f(t) dt f(x), F (x) 3x () g(x) g (x) f(x), F (x) (3) h(x) = x 3x tf(t) dt.9 = {(x, y) ; x, y, x + y } f(x, y) = xy( x y). h (x) f(x), F (x [ ] IC. f(x) = e x () f(x) f (x) () lim f(x) lim f(x) x + x (3) lim f(x) lim f(x) x + x (4) y = f(x) ( ) ( s46). < a < () a () lim a log xdx a log xdx ( ) n (3) lim log k log n n n k=.3 z = log(x + y ),

More information

2019 1 5 0 3 1 4 1.1.................... 4 1.1.1......................... 4 1.1.2........................ 5 1.1.3................... 5 1.1.4........................ 6 1.1.5......................... 6 1.2..........................

More information

案内最終.indd

案内最終.indd 1 2 3 4 5 6 IC IC R22 IC IC http://www.gifu-u.ac.jp/view.rbz?cd=393 JR JR JR JR JR 7 / JR IC km IC km IC IC km 8 F HPhttp://www.made.gifu-u.ac.jp/~vlbi/index.html 9 Q01a N01a X01a K01a S01a T01a Q02a N02a

More information

III 1 (X, d) d U d X (X, d). 1. (X, d).. (i) d(x, y) d(z, y) d(x, z) (ii) d(x, y) d(z, w) d(x, z) + d(y, w) 2. (X, d). F X.. (1), X F, (2) F 1, F 2 F

III 1 (X, d) d U d X (X, d). 1. (X, d).. (i) d(x, y) d(z, y) d(x, z) (ii) d(x, y) d(z, w) d(x, z) + d(y, w) 2. (X, d). F X.. (1), X F, (2) F 1, F 2 F III 1 (X, d) d U d X (X, d). 1. (X, d).. (i) d(x, y) d(z, y) d(x, z) (ii) d(x, y) d(z, w) d(x, z) + d(y, w) 2. (X, d). F X.. (1), X F, (2) F 1, F 2 F F 1 F 2 F, (3) F λ F λ F λ F. 3., A λ λ A λ. B λ λ

More information

漸化式のすべてのパターンを解説しましたー高校数学の達人・河見賢司のサイト

漸化式のすべてのパターンを解説しましたー高校数学の達人・河見賢司のサイト https://www.hmg-gen.com/tuusin.html https://www.hmg-gen.com/tuusin1.html 1 2 OK 3 4 {a n } (1) a 1 = 1, a n+1 a n = 2 (2) a 1 = 3, a n+1 a n = 2n a n a n+1 a n = ( ) a n+1 a n = ( ) a n+1 a n {a n } 1,

More information

X G P G (X) G BG [X, BG] S 2 2 2 S 2 2 S 2 = { (x 1, x 2, x 3 ) R 3 x 2 1 + x 2 2 + x 2 3 = 1 } R 3 S 2 S 2 v x S 2 x x v(x) T x S 2 T x S 2 S 2 x T x S 2 = { ξ R 3 x ξ } R 3 T x S 2 S 2 x x T x S 2

More information

1: *2 W, L 2 1 (WWL) 4 5 (WWL) W (WWL) L W (WWL) L L 1 2, 1 4, , 1 4 (cf. [4]) 2: 2 3 * , , = , 1

1: *2 W, L 2 1 (WWL) 4 5 (WWL) W (WWL) L W (WWL) L L 1 2, 1 4, , 1 4 (cf. [4]) 2: 2 3 * , , = , 1 I, A 25 8 24 1 1.1 ( 3 ) 3 9 10 3 9 : (1,2,6), (1,3,5), (1,4,4), (2,2,5), (2,3,4), (3,3,3) 10 : (1,3,6), (1,4,5), (2,2,6), (2,3,5), (2,4,4), (3,3,4) 6 3 9 10 3 9 : 6 3 + 3 2 + 1 = 25 25 10 : 6 3 + 3 3

More information

1 4 1 ( ) ( ) ( ) ( ) () 1 4 2

1 4 1 ( ) ( ) ( ) ( ) () 1 4 2 7 1995, 2017 7 21 1 2 2 3 3 4 4 6 (1).................................... 6 (2)..................................... 6 (3) t................. 9 5 11 (1)......................................... 11 (2)

More information

() x + y + y + x dy dx = 0 () dy + xy = x dx y + x y ( 5) ( s55906) 0.7. (). 5 (). ( 6) ( s6590) 0.8 m n. 0.9 n n A. ( 6) ( s6590) f A (λ) = det(a λi)

() x + y + y + x dy dx = 0 () dy + xy = x dx y + x y ( 5) ( s55906) 0.7. (). 5 (). ( 6) ( s6590) 0.8 m n. 0.9 n n A. ( 6) ( s6590) f A (λ) = det(a λi) 0. A A = 4 IC () det A () A () x + y + z = x y z X Y Z = A x y z ( 5) ( s5590) 0. a + b + c b c () a a + b + c c a b a + b + c 0 a b c () a 0 c b b c 0 a c b a 0 0. A A = 7 5 4 5 0 ( 5) ( s5590) () A ()

More information

SO(2)

SO(2) TOP URL http://amonphys.web.fc2.com/ 1 12 3 12.1.................................. 3 12.2.......................... 4 12.3............................. 5 12.4 SO(2).................................. 6

More information

(u(x)v(x)) = u (x)v(x) + u(x)v (x) ( ) u(x) = u (x)v(x) u(x)v (x) v(x) v(x) 2 y = g(t), t = f(x) y = g(f(x)) dy dx dy dx = dy dt dt dx., y, f, g y = f (g(x))g (x). ( (f(g(x)). ). [ ] y = e ax+b (a, b )

More information

i

i i 3 4 4 7 5 6 3 ( ).. () 3 () (3) (4) /. 3. 4/3 7. /e 8. a > a, a = /, > a >. () a >, a =, > a > () a > b, a = b, a < b. c c n a n + b n + c n 3c n..... () /3 () + (3) / (4) /4 (5) m > n, a b >, m > n,

More information

高校生の就職への数学II

高校生の就職への数学II II O Tped b L A TEX ε . II. 3. 4. 5. http://www.ocn.ne.jp/ oboetene/plan/ 7 9 i .......................................................................................... 3..3...............................

More information

122 6 A 0 (p 0 q 0 ). ( p 0 = p cos ; q sin + p 0 (6.1) q 0 = p sin + q cos + q 0,, 2 Ox, O 1 x 1., q ;q ( p 0 = p cos + q sin + p 0 (6.2) q 0 = p sin

122 6 A 0 (p 0 q 0 ). ( p 0 = p cos ; q sin + p 0 (6.1) q 0 = p sin + q cos + q 0,, 2 Ox, O 1 x 1., q ;q ( p 0 = p cos + q sin + p 0 (6.2) q 0 = p sin 121 6,.,,,,,,. 2, 1. 6.1,.., M, A(2 R).,. 49.. Oxy ( ' ' ), f Oxy, O 1 x 1 y 1 ( ' ' ). A (p q), A 0 (p q). y q A q q 0 y 1 q A O 1 p x 1 O p p 0 p x 6.1: ( ), 6.1, 122 6 A 0 (p 0 q 0 ). ( p 0 = p cos

More information

(3) (2),,. ( 20) ( s200103) 0.7 x C,, x 2 + y 2 + ax = 0 a.. D,. D, y C, C (x, y) (y 0) C m. (2) D y = y(x) (x ± y 0), (x, y) D, m, m = 1., D. (x 2 y

(3) (2),,. ( 20) ( s200103) 0.7 x C,, x 2 + y 2 + ax = 0 a.. D,. D, y C, C (x, y) (y 0) C m. (2) D y = y(x) (x ± y 0), (x, y) D, m, m = 1., D. (x 2 y [ ] 7 0.1 2 2 + y = t sin t IC ( 9) ( s090101) 0.2 y = d2 y 2, y = x 3 y + y 2 = 0 (2) y + 2y 3y = e 2x 0.3 1 ( y ) = f x C u = y x ( 15) ( s150102) [ ] y/x du x = Cexp f(u) u (2) x y = xey/x ( 16) ( s160101)

More information

II Time-stamp: <05/09/30 17:14:06 waki> ii

II Time-stamp: <05/09/30 17:14:06 waki> ii II waki@cc.hirosaki-u.ac.jp 18 1 30 II Time-stamp: ii 1 1 1.1.................................................. 1 1.2................................................... 3 1.3..................................................

More information

newmain.dvi

newmain.dvi 数論 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます. http://www.morikita.co.jp/books/mid/008142 このサンプルページの内容は, 第 2 版 1 刷発行当時のものです. Daniel DUVERNEY: THÉORIE DES NOMBRES c Dunod, Paris, 1998, This book is published

More information

dynamics-solution2.dvi

dynamics-solution2.dvi 1 1. (1) a + b = i +3i + k () a b =5i 5j +3k (3) a b =1 (4) a b = 7i j +1k. a = 14 l =/ 14, m=1/ 14, n=3/ 14 3. 4. 5. df (t) d [a(t)e(t)] =ti +9t j +4k, = d a(t) d[a(t)e(t)] e(t)+ da(t) d f (t) =i +18tj

More information

1 29 ( ) I II III A B (120 ) 2 5 I II III A B (120 ) 1, 6 8 I II A B (120 ) 1, 6, 7 I II A B (100 ) 1 OAB A B OA = 2 OA OB = 3 OB A B 2 :

1 29 ( ) I II III A B (120 ) 2 5 I II III A B (120 ) 1, 6 8 I II A B (120 ) 1, 6, 7 I II A B (100 ) 1 OAB A B OA = 2 OA OB = 3 OB A B 2 : 9 ( ) 9 5 I II III A B (0 ) 5 I II III A B (0 ), 6 8 I II A B (0 ), 6, 7 I II A B (00 ) OAB A B OA = OA OB = OB A B : P OP AB Q OA = a OB = b () OP a b () OP OQ () a = 5 b = OP AB OAB PAB a f(x) = (log

More information

L1-a.dvi

L1-a.dvi 27 Q C [ ] cosθ sinθ. A θ < 2π sinθ cosθ A. A ϕ A, A cosϕ cosθ sinθ cosθ sinθ A sinθ cosθ sinθ +cosθ A, cosθ sinθ+sinθ+cosθ 2 + 2 cosθ A 2 A,A cosθ sinθ 2 +sinθ +cosθ 2 2 cos 2 θ+sin 2 θ+ 2 sin 2 θ +cos

More information

e a b a b b a a a 1 a a 1 = a 1 a = e G G G : x ( x =, 8, 1 ) x 1,, 60 θ, ϕ ψ θ G G H H G x. n n 1 n 1 n σ = (σ 1, σ,..., σ N ) i σ i i n S n n = 1,,

e a b a b b a a a 1 a a 1 = a 1 a = e G G G : x ( x =, 8, 1 ) x 1,, 60 θ, ϕ ψ θ G G H H G x. n n 1 n 1 n σ = (σ 1, σ,..., σ N ) i σ i i n S n n = 1,, 01 10 18 ( ) 1 6 6 1 8 8 1 6 1 0 0 0 0 1 Table 1: 10 0 8 180 1 1 1. ( : 60 60 ) : 1. 1 e a b a b b a a a 1 a a 1 = a 1 a = e G G G : x ( x =, 8, 1 ) x 1,, 60 θ, ϕ ψ θ G G H H G x. n n 1 n 1 n σ = (σ 1,

More information

S K(S) = T K(T ) T S K n (1.1) n {}}{ n K n (1.1) 0 K 0 0 K Q p K Z/pZ L K (1) L K L K (2) K L L K [L : K] 1.1.

S K(S) = T K(T ) T S K n (1.1) n {}}{ n K n (1.1) 0 K 0 0 K Q p K Z/pZ L K (1) L K L K (2) K L L K [L : K] 1.1. () 1.1.. 1. 1.1. (1) L K (i) 0 K 1 K (ii) x, y K x + y K, x y K (iii) x, y K xy K (iv) x K \ {0} x 1 K K L L K ( 0 L 1 L ) L K L/K (2) K M L M K L 1.1. C C 1.2. R K = {a + b 3 i a, b Q} Q( 2, 3) = Q( 2

More information

x x x 2, A 4 2 Ax.4 A A A A λ λ 4 λ 2 A λe λ λ2 5λ + 6 0,...λ 2, λ 2 3 E 0 E 0 p p Ap λp λ 2 p 4 2 p p 2 p { 4p 2 2p p + 2 p, p 2 λ {

x x x 2, A 4 2 Ax.4 A A A A λ λ 4 λ 2 A λe λ λ2 5λ + 6 0,...λ 2, λ 2 3 E 0 E 0 p p Ap λp λ 2 p 4 2 p p 2 p { 4p 2 2p p + 2 p, p 2 λ { K E N Z OU 2008 8. 4x 2x 2 2 2 x + x 2. x 2 2x 2, 2 2 d 2 x 2 2.2 2 3x 2... d 2 x 2 5 + 6x 0 2 2 d 2 x 2 + P t + P 2tx Qx x x, x 2 2 2 x 2 P 2 tx P tx 2 + Qx x, x 2. d x 4 2 x 2 x x 2.3 x x x 2, A 4 2

More information

1 θ i (1) A B θ ( ) A = B = sin 3θ = sin θ (A B sin 2 θ) ( ) 1 2 π 3 < = θ < = 2 π 3 Ax Bx3 = 1 2 θ = π sin θ (2) a b c θ sin 5θ = sin θ f(sin 2 θ) 2

1 θ i (1) A B θ ( ) A = B = sin 3θ = sin θ (A B sin 2 θ) ( ) 1 2 π 3 < = θ < = 2 π 3 Ax Bx3 = 1 2 θ = π sin θ (2) a b c θ sin 5θ = sin θ f(sin 2 θ) 2 θ i ) AB θ ) A = B = sin θ = sin θ A B sin θ) ) < = θ < = Ax Bx = θ = sin θ ) abc θ sin 5θ = sin θ fsin θ) fx) = ax bx c ) cos 5 i sin 5 ) 5 ) αβ α iβ) 5 α 4 β α β β 5 ) a = b = c = ) fx) = 0 x x = x =

More information

ii-03.dvi

ii-03.dvi 2005 II 3 I 18, 19 1. A, B AB BA 0 1 0 0 0 0 (1) A = 0 0 1,B= 1 0 0 0 0 0 0 1 0 (2) A = 3 1 1 2 6 4 1 2 5,B= 12 11 12 22 46 46 12 23 34 5 25 2. 3 A AB = BA 3 B 2 0 1 A = 0 3 0 1 0 2 3. 2 A (1) A 2 = O,

More information

2S III IV K A4 12:00-13:30 Cafe David 1 2 TA 1 appointment Cafe David K2-2S04-00 : C

2S III IV K A4 12:00-13:30 Cafe David 1 2 TA 1  appointment Cafe David K2-2S04-00 : C 2S III IV K200 : April 16, 2004 Version : 1.1 TA M2 TA 1 10 2 n 1 ɛ-δ 5 15 20 20 45 K2-2S04-00 : C 2S III IV K200 60 60 74 75 89 90 1 email 3 4 30 A4 12:00-13:30 Cafe David 1 2 TA 1 email appointment Cafe

More information

13 0 1 1 4 11 4 12 5 13 6 2 10 21 10 22 14 3 20 31 20 32 25 33 28 4 31 41 32 42 34 43 38 5 41 51 41 52 43 53 54 6 57 61 57 62 60 70 0 Gauss a, b, c x, y f(x, y) = ax 2 + bxy + cy 2 = x y a b/2 b/2 c x

More information